Page 1

MOTTO: „Cine vrea să rezolve o problemă, caută soluţii, iar cine nu vrea, găseşte justificări”.

Publicaţie independentă de informare locală. Se distribuie gratuit în zilele de 15 şi 30 ale lunii. Tiraj: 450 exemplare Apare pe internet la adresa: www.ianosel.com Coordonator: Mihai Aurel Ianoşel

Nr. 6 - Luni 30.10.2006

Â

AMĂGIRI

Cu ocazia întâlnirilor avute cu cetăţenii în luna februarie 2006, în calitate de consilier local, mi s-a solicitat sprijinul pentru amenajarea unor staţii de autobuz, motivat de faptul că tot mai mulţi navetişti de la sate ( o mare parte dintre aceştia fiind elevi de şcoală), apelează la acest mijloc de transport, iar condiţiile de aşteptare în staţii sunt total improprii - sub cerul liber şi expuşi intemperiilor. În 4 martie 2006, am convocat membrii comisiei „economico-financiare” pentru discutarea problemei menţionate. S-a stabilit în unanimitate, iniţierea unui proiect de hotărâre, anexându-i-se şi un tabel cu 486 de semnături ale cetăţenilor din Ciacova şi satele aprţinătoare, pentru susţinerea proiectului. Cu această ocazie, s-a întocmit şi un proces-verbal. Documentaţia menţionată, face obiectul Hotărârii nr. 9/28.03.2006, adoptată cu votul unanim al consilierilor. D-l primar, s-a angajat că se va ocupa personal de această lucrare în cel mai scurt timp, urmând să o pună în aplicare la prima rectificare de buget local. În luna aprilie s-a făcut şi prima rectificare de buget. Au urmat încă patru până în prezent, staţiile promise fiind trecute ca multe altele de altfel, la capitolul amăgiri. Trebuie însă ştiut, că doar până aici poate acţiona un consilier local. Ultima fază, respectiv punerea în aplicare a hotărârilor, face parte din atribuţiunile exclusive ale primarului. Prin lege, acesta este singurul îndreptăţit să dispună finanţarea unei lucrări. Am făcut introducerea de mai sus, pentru a răspunde celor mulţi care din primăvară mă tot întreabă: „Ce se mai aude cu staţiile de autobuz?”. Un răspuns îl au pe această cale. De-aici încolo, judecaţi singuri.Orice comentariu al subsemnatului, ar fi de prisos... . Alăturat prezint în copie şi cele două documente la care am făcut referire mai sus. Mihai Aurel Ianoşel

n

PROCES - VERBAL

Încheiat azi 4 martie 2006, cu ocazia şedinţei comisiei economico-financiare, întrunită pentru discutarea şi analizarea necesităţii amenajării unor staţii de autobuz pe traseele de deplasare ale acestora, în oraşul Ciacova şi satele aparţinătoare. La şedinţă au fost prezenţi toţi membrii comisiei, respectiv: Ianoşel Mihai Aurel - preşedintele comisiei economico-financiare, Pavel Ioan - secretar, Peiovici Bogdan, Lăzău Vasile şi Albu Sava Aurel - membri. Preşedintele comisiei, prezintă tabelele cuprinzând 486 de persoane din Ciacova şi satele aparţinătoare, care solicită amenajarea staţiilor. În urma discuţiilor purtate, toţi cei menţionaţi mai sus au apreciat că se impune această măsură. Numărul persoanelor care folosesc autobuzul ca mijloc de transport în comun, este în continuă creştere, iar în cadrul întâlnirilor periodice cu cetăţenii, au fost semnalate nemulţumiri ale acestora legat de condiţiile de aşteptare în staţiile care nu sunt prevăzute cu nici un mijloc de protecţie a călătorilor. În unanimitate s-au stabilit şi locurile unde se impune amenajarea acestora, respectiv: - Localitatea Ciacova - zona Târgului şi str. Unirii. - Localitatea Cebza - zona centrală.

- Localitatea Petroman - zona centrală. - Localitatea Obad - zona centrală. Pe baza celor discutate, urmează să se întocmească un proiect de hotărâre ce va fi supus spre dezbatere în şedinţa de Consiliu Local. Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar. Comisia economico - financiară,

@ Ianoşel Mihai-Aurel @ Pavel Ioan @ Peiovici Bogdan @ Lăzău Vasile @ Albu Sava-Aurel

(semnătura) (semnătura) (semnătura) (semnătura) (semnătura)

o

ROMANIA Judeţul TIMIŞ Oraşul CIACOVA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR din 28 martie 2006

9

privind aprobarea amenajării unor staţii de autobuz în oraşul Ciacova şi satele aparţinătoare Consiliul local al oraşului Ciacova; Având în vedere necesitatea amenajării unor staţii de autobuz pe traseele de deplasare a acestora, aspecte discutate şi stabilite în cadrul şedinţei comisiei economico-financiare; În conformitate cu prevederile art. 38 al.2 lit. „f” şi art. 46 alin. 5 din Legea 215/2001; În temeiul art 46 al. 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE : ART. 1 Se aprobă amenajarea staţiilor de autobuz după modelele existente în prezent destinate acestui scop, în condiţiile asigurării resurselor financiare. ART. 2 Aceste staţii sunt localizate în: - Localitatea Ciacova - zona Târgului şi str. Unirii. - Localitatea Cebza - zona centrală. - Localitatea Petroman - zona centrală. - Localitatea Obad - zona centrală. ART. 3 Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei prefectului - jud. Timiş; - Primarului oraşului Ciacova - Responsabilului cu urbanismul şi disciplina în construcţii. - Cetăţenilor oraşului Ciacova - prin afişare. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Consilier Ianoşel Mihai-Aurel (semnătura)

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar: Iochim Octavian (semnătura)

Î Nu rataţi numărul viitor al publicaţiei, pentru că altfel ... nici nu ştiţi ce pierdeţi!


TRANSPORT GRATUIT PENTRU ELEVI

BALUL BOBOCILOR

Este cunoscut faptul că ĂŽncepând din anul Ĺ&#x;colar 2006-2007, ĂŽn baza Legii 291/2006, finanĹŁarea transportului elevilor navetiĹ&#x;ti este asigurată integral din bugetele locale ale primăriilor, de care aparĹŁin unitÄƒĹŁile de ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmânt. Dar, cum la noi regula dominantă este: ca la noi la nimeni, nici ĂŽn acest caz nu putea fi altfel. Dar haideĹŁi să o luăm cu ĂŽnceputul... . ĂŽn Ĺ&#x;edinĹŁa de Consiliu Local din 25.02.2005 (deci cu 20 de luni ĂŽn urmă), la care au participat mai mulĹŁi părinĹŁi ai elevilor din Obad, d-l consilier IanoĹ&#x;el Mihai a ridicat problema asigurării transportului gratuit pentru elevi, aĹ&#x;a cum se proceda de altfel, ĂŽn alte localitÄƒĹŁi. Redăm mai jos, o secvenĹŁÄƒ din procesul verbal de Ĺ&#x;edinĹŁÄƒ:

Trebuie să recunosc, că am fost oarecum surprins de invitaĹŁia de a participa la „Balul bobocilorâ€?. Eram chiar nehotărât ĂŽn legătură cu prezenĹŁa mea la acest eveniment. Ba mai mult, ĂŽn după-amiaza zilei de vineri, 20 octombrie, ĂŽndreptându-mă spre Ĺ&#x;coală, m-am ĂŽntâlnit cu unul din cârmuitorii comunitÄƒĹŁii noastre care luându-mă oarecum ĂŽn derâdere, mi-a dat de ĂŽnĹŁeles că locul meu (datorită vârstei), nu este printre copii. La plecare, mi-am dat seama cât de mult regretam, neonorând invitaĹŁia. Poate că aici greĹ&#x;im noi „oamenii mariâ€?, foarte mult. Le Ĺ&#x;tim pe toate, dăm lecĹŁii de viaĹŁÄƒ celor mai mici la tot pasul, suntem perfecĹŁi ĂŽn toate, dar nu Ĺ&#x;tim să ne apropiem de ei, să le ĂŽnĹŁelegem trăirile Ĺ&#x;i să le respectăm personalitatea. Desigur s-ar putea scrie multe despre toate acestea, dar spaĹŁiul restrâns al „foiiâ€? de faĹŁÄƒ ... mă trage de mânecă. Rezumând, pot spune că a fost o seară reuĹ&#x;ită. Nesperat de reuĹ&#x;ită. Toată lauda Ĺ&#x;i felicitările, organizatorilor. Ĺži aici, aĹ&#x; menĹŁiona ĂŽn primul rând elevii claselor a XII - a. Apoi diriginĹŁii lor care s-au aflat tot timpul la „pupitrul de comandăâ€? Ĺ&#x;i terminând cu „bobociiâ€?, elevii claselor a IX-a. Eventuale remarci răutăcioase din partea unora cu privire la modul de organizare, nu-Ĺ&#x;i au sensul. S-a muncit mult, cu dăruire Ĺ&#x;i profesionalism. La reuĹ&#x;ita evenimentului, Ĺ&#x;i-au adus aportul Ĺ&#x;i sponsorii: S.C. „Fornettiâ€? S.R.L. T-Ĺ&#x;oara; S.C. „Georgescu Automobileâ€? T-Ĺ&#x;oara ĂŽmpreună cu d-l jurist Dinescu Radu; S.C. „Enel Electrica Banatâ€?; S.C. „SW Pimar Productionâ€? Ciacova; Primăria Ciacova; Primăria Ghilad; S.C. „Skitiâ€? Ghilad; S.C. „Agrododorâ€? SRL Cebza; S.C. „Moldana Grupâ€? SRL Ciacova; S.C. „Unicamâ€? SRL Ciacova; S.C. „Asteoâ€? SRL Ciacova; S.C. „Clasidiâ€? SRL Ciacova; S.C. „Segandoâ€? SRL Ciacova; PublicaĹŁia „Cetatea Ciacoveiâ€?; S.C. „Cibo-Barâ€? SRL Ciacova; S.C. „Starcostâ€? SRL Ciacova. Ĺži-au mai adus aportul la reuĹ&#x;ita programului: - „WESTDEEJAY’Sâ€? - TimiĹ&#x;oara (muzică). - FormaĹŁia de dans „MATRIXâ€? din cadrul Casei de Cultură a studenĹŁilor din TimiĹ&#x;oara. Ĺži pentru că publicaĹŁia noastră va fi citită Ĺ&#x;i de â€?urmaĹ&#x;ii urmaĹ&#x;ilor noĹ&#x;triâ€?, constituind cândva o mărturie a vremurilor de mult apuse, mă gândesc, că n-ar fi rău să lăsăm posteritÄƒĹŁii numele unora din protagoniĹ&#x;tii evenimentului. AceĹ&#x;tia sunt: Balul bobocilor - Regina balului Popa Anda (Clasa a IX-a M.I.) - Miss Boboc Tuică Cristine (clasa a IX-a M.I.) - Mister Boboc Mabda Alin (clasa a IX-a M.I.) Concursul „Miss Bobocâ€? - Locul I Molnar Oana (clasa a IX-a M.I.) - Locul II Vaida Florina (clasa a IX-a F) - Locul III Dulgher Andreea (clasa a IX-a M.I.) Concursul de dans perechi - Locul I Tofănescu Cosmin & CiontoĹ&#x; Oana (clasa a IX-a F) - Locul II Radovan Adalbert & Popa Anda (clasa a IX-a M.I.) - Locul III Mabda Alin & Dulgher Andreea (clasa a IX-a M.I.) Privind aceĹ&#x;ti minunaĹŁi copii, mă ĂŽntrebam cu o undă de tristeĹŁe-n suflet: oare câţi dintre ei, vor rămâne acasă după terminarea studiilor? Ne vor părăsi aĹ&#x;a cum au făcut-o deja multe generaĹŁii ĂŽn ultima vreme, răspândiĹŁi ĂŽn ĹŁară sau prin străinătate. Vor pleca pentru că noi, oamenii mari, cei care le Ĺ&#x;tim pe toate, nu suntem capabili să le creăm condiĹŁii ca să-i ĹŁinem aproape. Ĺži e păcat. Mare păcat ... . @ Mihai - Aurel IanoĹ&#x;el -

Æ „ ... ĂŽn ceea ce priveĹ&#x;te faptul că părinĹŁii doresc transportul gratuit pentru copiii lor, d-l primar spune că nu există această posibilitate. D-l consilier IanoĹ&#x;el Mihai Aurel, răspunde că cine vrea să rezolve o problemă, găseĹ&#x;te soluĹŁii, iar cine nu, găseĹ&#x;te justificări. Arată că există o lege care permite subvenĹŁionarea transportului elevilorâ€?. Ă…

Propunerea nu este luată ĂŽn considerare, redevenind ĂŽn actualitate de curând. Astfel, ĂŽn adresa Liceului „Alexandru Mocioniâ€? nr.3221/13.07.2006, ĂŽnaintată d-lui primar Viorel Ĺžtefan Ĺ&#x;i ĂŽnregistrată la Primărie cu nr. 2178/14.07.2006, Consiliul de administraĹŁie al liceului Ĺ&#x;i directorul unitÄƒĹŁii de ĂŽnvÄƒĹŁÄƒmânt, solicită printre altele:

â&#x20AC;&#x17E;VÄ&#x192; rugÄ&#x192;m sÄ&#x192; suplimentaĹŁi mijloacele de transport al elevilor navetiĹ&#x;ti la Liceul <<Alexandru Mocioni>> Ciacova, ĂŽncepând cu data de 15.09.2006â&#x20AC;?.

Dat fiind faptul cÄ&#x192; timp de douÄ&#x192; luni PrimÄ&#x192;ria nu a intreprins nimic ĂŽn acest sens, iar ĂŽnceputul anului Ĺ&#x;colar se apropia, Consiliul de administraĹŁie Ĺ&#x;i directorul Liceului, revin cu o nouÄ&#x192; adresÄ&#x192; - nr. 3703/29.08.2006 - ĂŽnregistratÄ&#x192; la PrimÄ&#x192;ria Ciacova cu nr. 2948/29.08.2006, solicitând d-lui primar implicarea mai activÄ&#x192; Ĺ&#x;i operativÄ&#x192; ĂŽn rezolvarea asigurÄ&#x192;rii transportului gratuit pentru elevi Ĺ&#x;i suplimentarea mijloacelor de transport. NumÄ&#x192;rul elevilor navetiĹ&#x;ti din cele 4 sate aparĹŁinÄ&#x192;toare este de 197, dupÄ&#x192; cum urmeazÄ&#x192;: Cebza - 52; Petroman - 62; Obad - 67 Ĺ&#x;i Macedonia - 16. Elevii din Cebza Ĺ&#x;i Macedonia sunt transportaĹŁi cu microbuzul din dotarea PrimÄ&#x192;riei, iar cei din Obad Ĺ&#x;i Petroman cu autobuzul ce efectueazÄ&#x192; curse de cÄ&#x192;lÄ&#x192;tori pe acest traseu, aparĹŁinând SC â&#x20AC;&#x17E;SUPER IMPOSERâ&#x20AC;? SRL Liebling. Se impune menĹŁiunea cÄ&#x192; Liceul din Ciacova, având peste 120 elevi navetiĹ&#x;ti, are dreptul la douÄ&#x192; microbuze pentru transportul acestora. Trebuia ĂŽnsÄ&#x192; indeplinitÄ&#x192; o simplÄ&#x192; formalitate: o adresÄ&#x192; din partea PrimÄ&#x192;riei cÄ&#x192;tre Consiliul JudeĹŁean, prin care sÄ&#x192; se solicite acest mijloc de transport. Dar nu are cine sÄ&#x192; o facÄ&#x192;. La 15 septembrie 2006, a ĂŽnceput anul Ĺ&#x;colar. Elevilor din Macedonia Ĺ&#x;i Cebza, li se percepe o taxÄ&#x192; de transport de 25 (250.000) de lei lunar iar celor din Petroman Ĺ&#x;i Obad câte 20 (200.000) lei lunar, contrar legii. Ba mai mult, primii sunt transportaĹŁi ĂŽn condiĹŁii total inumane, câte 18 - 25 ĂŽntr-un microbuz de 8 locuri. Primul transport pleacÄ&#x192; din Macedonia ĂŽn jurul orei 0610. UrmeazÄ&#x192; trei transporturi din Cebza. Ce randament poate da oare un copil de 11 ani, care este trezit cu noaptea-n cap pentru a pleca la Ĺ&#x;coalÄ&#x192;? Dar la eventualele consecinĹŁe ale unui stupid accident de circulaĹŁie, s-a gândit vreunul din edilii comunitÄ&#x192;ĹŁii noastre? Ĺ&#x17E;i se apropie iarna... . Verificând cele de mai sus, am rÄ&#x192;mas stupefiaĹŁi. D-le primar, faceĹŁi un minim efort Ĺ&#x;i verificaĹŁi personal la locurile de plecare din sate, cele semnalate de noi. VeĹŁi constata la ĂŽntoarcere o dereglare pronunĹŁatÄ&#x192; a bÄ&#x192;tÄ&#x192;ilor inimii. DacÄ&#x192; aveĹŁi ! FÄ&#x192;când un calcul ce include toate cheltuielile privind transportul elevilor, constatÄ&#x192;m cÄ&#x192; â&#x20AC;&#x17E;afacereaâ&#x20AC;? este foarte rentabilÄ&#x192;. PrimÄ&#x192;ria Ciacova cheltuieĹ&#x;te lunar suma de 748 (7.480.000) lei Ĺ&#x;i ĂŽncaseazÄ&#x192; 1.700 (17.000.000) lei. DiferenĹŁa trebuie ĂŽnmulĹŁitÄ&#x192; cu cele 9 luni de Ĺ&#x;coalÄ&#x192; pentru a avea o imagine de ansamblu a afacerii. RugÄ&#x192;m elevii sÄ&#x192; facÄ&#x192; diferenĹŁa, comunicând rezultatul Ĺ&#x;i la PrimÄ&#x192;rie. MenĹŁionÄ&#x192;m cÄ&#x192; situaĹŁia a fost aceeaĹ&#x;i Ĺ&#x;i ĂŽn anii anteriori. De remarcat cÄ&#x192; la liceele ĂŽnvecinate din : Deta, GÄ&#x192;taia Ĺ&#x;i BuziaĹ&#x;, transportul elevilor se efectueazÄ&#x192; conform legii, gratuit Ĺ&#x;i cu mijloace corespunzÄ&#x192;toare. Surse demne de ĂŽncredere, ne-au sesizat cÄ&#x192; la nivelul PrimÄ&#x192;riei oraĹ&#x;ului Ciacova, nu existÄ&#x192; o evidenĹŁÄ&#x192; clarÄ&#x192; a sumelor ĂŽncasate. Ne este greu sÄ&#x192; credem aĹ&#x;a ceva, fapt pentru care adresÄ&#x192;m respectuos rugÄ&#x192;mintea d-lui primar, sÄ&#x192; aibÄ&#x192; tÄ&#x192;ria moralÄ&#x192; Ĺ&#x;i sÄ&#x192; prezinte situaĹŁia realÄ&#x192;, pÄ&#x192;rinĹŁilor elevilor din cele patru sate aparĹŁinÄ&#x192;toare. Avem ĂŽnsÄ&#x192; presimĹŁirea, cÄ&#x192; nici de aceastÄ&#x192; datÄ&#x192; nu o va face.

â&#x20AC;&#x17E;Prietenii Ĺ&#x;tiu de ce ...â&#x20AC;?.

RedacĹŁia.

La ĂŽntrebarea adresatÄ&#x192; ĂŽn numÄ&#x192;rul anterior, au dat rÄ&#x192;spunsul

1. Cum reuĹ&#x;iĹŁi de peste 6 ani de zile, sÄ&#x192; desfÄ&#x192;Ĺ&#x;uraĹŁi activitÄ&#x192;ĹŁi simultane Ĺ&#x;i cu eficienĹŁÄ&#x192;, ĂŽn trei locuri de muncÄ&#x192;, din care unul situat la o distanĹŁÄ&#x192; de cca. 80 km (dus-ĂŽntors) ? 2. Ă&#x17D;n mare mÄ&#x192;surÄ&#x192; dirijaĹŁi demolarea unor clÄ&#x192;diri din fostul â&#x20AC;&#x17E;Liceu Agricolâ&#x20AC;?, pentru a da materialele rezultate â&#x20AC;&#x17E;pe barbÄ&#x192;â&#x20AC;?, la diverĹ&#x;i amici de-ai d-voastrÄ&#x192;. Când aveĹŁi de gând sÄ&#x192; stopaĹŁi acest fenomen ? 3. AveĹŁi convingerea cÄ&#x192; niciodatÄ&#x192; nu veĹŁi fi fÄ&#x192;cut rÄ&#x192;spunzÄ&#x192;tor pentru jaful din clÄ&#x192;direa fostului â&#x20AC;&#x17E;Palat administrativâ&#x20AC;?, aflat ĂŽn patrimoniul instituĹŁiei pe care o pÄ&#x192;storiĹŁi ?

Ă&#x17D; ACT DE CARITATE Ă?  DuminicÄ&#x192; 22 oct. 2006, publicaĹŁia localÄ&#x192; â&#x20AC;&#x17E;CETATEA CIACOVEIâ&#x20AC;? a donat Bisericii ortodoxe din satul Macedonia, un covor pluĹ&#x;at de 12 m2 Ĺ&#x;i suma de 50 (500.000) de lei, la fondul destinat achiziĹŁionÄ&#x192;rii unei sobe de teracotÄ&#x192;.

[ TREI Ă&#x17D;NTREBÄ&#x201A;RI ADRESATE D-LUI PRIMAR \

corect - 28 de persoane. Toate (sub protecţia anonimatului solicitat), au intrat În posesia câte unei sticle de Coca Cola.

Cetatea Ciacovei nr.6  

Ziar independent al ciacovenilor de pretutindeni

Advertisement