Issuu on Google+

Apare gratuit în zilele de 15 şi 30 ale lunii. Tiraj : 300 exemplare Nr. 1 - Marţi 15.08.2006 Publicaţia apare şi pe internet la adresa: www.ianosel.com Coordonator: Mihai Aurel Ianoşel Un vis împlinit Ideea editării unei publicaţii locale mi-a incolţit cu ceva vreme în urmă, când mi-a „căzut” în mână un exemplar îngălbenit de vreme, din 29 sept. 1895 al ziarului „CSÁKOVAR ZEITUNG”. Dacă înaintaşii noştri, care dispuneau de mijloace mult mai modeste în raport cu cele de astăzi, au făcut posibilă apariţia unei publicaţii, ar fi demn din partea celor ce le urmăm, să ducem mai departe tradiţia lucrului bine-făcut cândva. Aşadar, împreună cu un grup de prieteni, am format colectivul redacţional şi ne-am hotărât să pornim la drum. Dorim ca „noul născut” să aibă o viaţă cât mai lungă, iar în paginile acestuia să se regăsească aspecte dintre cele mai variate şi în acelaşi timp de interes pentru comunitatea noastră. Ne propunem ca treptat să diversificăm problemele şi subiectele abordate. Aşteptăm în acest sens, sesizări şi sugestii din partea dumneavoastră. De ce „Cetatea Ciacovei”? Localitatea noastră este atestată documentar de prin anii 1222-1223, fiind proprietate - după modelul feudal - a familiei Csaky. Un descendent al acesteia construieşte o cetate, în interiorul căreia este ridicat un turn de veghe. Dacă cetatea nu mai există de aproximativ 300 de ani, mai dăinuie de peste veacuri - fiind şi blazonul oraşului – „Cula Ciacovei”. Denumirea este împrumutată din limba turcă, deşi aceasta a fost ridicată cu mult inainte de ocupaţia otomană care începe in anul 1552, când şi cetatea Ciacovei trece în mâinile turcilor pentru următorii 166 de ani. A urmat ocupaţia habsburgică pentru o perioadă de aproape 200 de ani. Turnul cetăţii de odinioară rămâne semeţ până-n zilele noastre, ca un simbol al continuităţii noastre pe aceste meleaguri. Dorim ca în paginile publicaţiilor ce vor urma, sa evocăm diferite perioade istorice, momente şi evenimente mai importante din trecutul interesant şi zbuciumat al aşezării noastre şi al celor ce au trăit pe aceste locuri. Consider că a nu-ţi cunoaşte istoria, e ca şi cum nu ţi-ai cunoaşte părinţii. Legat de cele de mai sus, am apreciat întotdeauna că două lucruri sunt sfinte-n lume: părinţii şi locul unde te-ai născut. Viaţa mi-a oferit şansa de a colinda prin lume de-a lungul şi de-a latul ei. Am văzut lucruri şi locuri minunate şi am avut posibilitatea să mă stabilesc acolo, unde pe drept cuvânt, se spune că din punct de vedere material, poţi avea tot ce-ţi doreşte inima. M-am intors însă acasă, aici unde mi-e locul, unde-mi găsesc rostul şi unde-şi dorm somnul de veci părinţii, moşii şi stramoşii mei. Unde pământul primăvara şi după ploile de vară, are un miros aparte şi unde aroma pâinii proaspăt scoasă din cuptor, nu poate fi egalată nici de cele mai fine şi renumite parfumuri din lume. Din tot ce-am invăţat şi am deprins de-a lungul timpului, mă simt acum dator să restitui o parte şi concetăţenilor mei. Aşadar ... „La Mulţi Ani! - Cetatea Ciacovei!” .

Mihai–Aurel Ianoşel.

Ei conduc destinele comunităţii În urma votului exprimat în luna iunie 2004 de către locuitorii comunităţii noastre, au fost desemnaţi să ne conducă destinele pentru următorii patru ani:

Primar: Ştefan Viorel Viceprimar: Şchiopu Roman Consilieri: COMPONENŢA

COMISIA

NUMELE şi PRENUMELE TRETA PETRIŞOR-DORIN

Învăţământ, activităţi socialculturale, culte.

BUCĂ OVIDIU-DANIEL GHERA VIOREL MÎRZOCA MARIUS ALBU SAVA-AUREL

Sănătate, familie, protecţie socială.

REBIGEA CORINA-OLGA

Agricultură, protecţia mediului, turism.

LĂZĂU VASILE

MIATOV IVAN PEIOVICI BOGDAN DAVIDOVICI VLADIMIR BABESCU VIOREL IANOŞEL MIHAI-AUREL

Activităţi economicofinanciare.

PAVEL IOAN PEIOVICI BOGDAN LĂZĂU VASILE ALBU SAVA-AUREL

Comisia juridică şi de disciplină.

GHERA VIOREL PAVEL IOAN DAVIDOVICI VLADIMIR

FUNCŢIA preşedinte secretar membru membru membru preşedinte secretar membru preşedinte secretar membru preşedinte secretar membru membru membru preşedinte secretar membru

Î Selecţiuni din Legea 215/2001 - Art. 40 (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului. (4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei sau ai oraşului, convocarea consiliului local se poate face de îndată. - Art. 43 (1) Şedinţele consiliului local sunt publice, cu excepţia cazurilor în care consilierii decid cu majoritate de voturi ca acestea să se desfăşoare cu uşile închise. (2) Problemele privind bugetul local şi administrarea domeniului public sau privat al comunei sau oraşului, se vor discuta întotdeauna în şedinţă publică. - Art. 53 (3) Consilierii sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului să organizeze periodic întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. - Art. 55 (1) Locuitorii satelor care nu au consilieri aleşi în consiliile locale, vor fi reprezentaţi la şedinţele de consiliu, de un delegat sătesc. - Art. 68 (c) Primarul poate propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit.


ADORMIREA MAICII DOMNULUI Ruga de la Ciacova - 15 august Sfânta noastră Biserică pomeneşte într-această zi Adormirea Maicii Domnului, prăznuind chipul minunat în care Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu s-a mutat lângă Fiul său. Iată în ce chip ne înfăţişează cărţile Sfintei noastre Predanii, această adormire a Fecioarei Maria: „Când a binevoit Hristos-Dumnezeul nostru să ia pe Maica Sa lângă Sine, atunci cu trei zile mai înainte a făcut-o să cunoască prin mijlocirea îngerului, mutarea sa cea de pe pământ.... Deci de aceasta înştiinţându-se Născătoarea de Dumnezeu s-a bucurat cu bucurie mare şi de dor ce avea ca să se mute la Fiul Său, s-a suit degrabă în Muntele Măslinilor, ca să se roage .... După rugăciune s-a întors acasă şi aprinzând multe lumânări şi mulţumind lui Dumnezeu şi chemând rudeniile şi vecinii şi-a îngrijit toată casa, şi-a gătit patul şi toate cele ce se cădea de îngroparea ei. Şi a spus cele ce i-a arătat îngerul pentru a sa mutare la cer. Iară femeile ce au fost chemate, dacă au auzit acestea, au plâns cu tânguire, s-au rugat să nu le lase fără mângâiere; iară Prea Curata le-a adeverit că, mutându-se la ceruri, nu numai pe dânsele ci pe toată lumea o va cerceta şi o va ocroti..... Apoi a spus pentru cele două veşminte ale sale, ca să le ia două văduve sărace, fiecare din ele câte unul.... Şi vorbind acestea şi învăţând, s-a făcut fără de veste, mult de grabnic tunet şi arătare de mulţi nori, care aduceau dela marginile lumii pe toţi ucenicii lui Hristos, la casa Maicii lui Dumnezeu... Şi luând Fecioara iertăciune dela toţi, s-a culcat pe pat şi a făcut rugăciune pentru întărirea lumii şi paşnică petrecere şi i-a umplut şi pe dânşii de binecuvântarea ei; şi aşa în mâinile Fiului şi Dumnezeului său, şi-a dat sufletul .....” (Din Minelul pe luna August). Înălţându-se cu sufletul dar şi cu trupul la ceruri, Maica Domnului nu ne-a părăsit ci a rămas veşnic alături de noi prin dragostea ce o are pentru noi, fiii săi, prin ajutorul ce ni-l dă, prin durerea ce o simte la nenorocirile noastre, prin mijlocirile ei la Fiul său pentru noi.Nu numai că străluceşte între sfinţi ca luna între stele, dar precum luna e mai aproape decât orice de pământul nostru, aşa Maica Precistă e mai aproape de bucuriile şi durerile noastre. Şi precum luna revarsă pe pământ, noaptea, lumina ce-o primeşte de la soare, tot aşa Maica Sfântă revarsă asupra noastră harul lui Iisus, soarele Dreptăţii. Acesta este motivul pentru care înaintaşii noştrii creştini ortodocşi români din Ciacova, au găsit de cuviinţă a aduce cinstire Maicii Domnului la punerea temeliei lăcaşului nostru de închinare în anul 1900, alegând drept hram al bisericii”Adormirea Maicii Domnului”. Pregătiţi fiind sufleteşte şi trupeşte prin postul Sântămăriei Mari 1 - 14 august, aşteptăm cu nerăbdare a aduce şi noi închinăciune în ziua de 15 august la prăznuirea „Adormirii Maicii Domnului”, însoţită de bucuria rugii de la Ciacova. Această sărbătoare ne dă prilejul de a poposi în Sfânta biserică spre a gusta din izvorul nesecat de daruri dumnezeieşti pentru sufletele noastre, ca mai apoi purcezând la casele noastre să gustăm din bunătăţile de pe masa plină cu bucate dintre cele mai alese; uşa rămânând deschisă întru sosirea „goşcilor”, ca bucuria noastră să fie deplină. După-amiaza sărbătorii este dominată, conform tradiţiei, de ritualul sfinţirii şi tăierii colacului în piaţa din centrul localităţii, săvârşit de preoţi în prezenţa „naşului” rugii, a familiei acestuia şi a întregii suflări creştine, care mai apoi petrec în cântec, joc şi voie bună, până în zorii zilei următoare. Sărbători ale Maicii Domnului: - 8 septembrie - Naşterea Maicii Domnului - 21 noiembrie - Intrarea în Biserică a Maicii Domnului - 25 martie - Bunavestire - 15 august - Adormirea Maicii Domnului

Preot Tiberiu Nicoli Aflăm de la poliţie Poliţia Română este una dintre cele mai importante instituţii în înfăptuirea actului de justiţie şi este instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a propietăţii private şi publice, precum şi prevenirea şi descoperirea infracţiunilor. Deasemeni asigură şi menţine ordinea şi liniştea publică în virtutea atribuţiunilor conferite de lege. Realizarea unei instituţii poliţieneşti pe principii democratice şi moderne, aflată în serviciul cetăţeanului, reprezintă obiectivul strategic al acesteia şi implicit al poliţiştilor din cadrul Poliţiei oraşului Ciacova. Spaţiul restrâns de care beneficiem în primul număr al publicaţiei de faţă, nu-mi permite o detaliere a unor aspecte legate de problematica cu care ne confruntăm, de planurile de viitor menite să ducă în primul rand la prevenirea încălcărilor de lege şi descoperirea cu operativitate a celor comise. Doresc însă, ca în această activitate să beneficiem de sprijin din partea autorităţilor locale şi a cetăţenilor ce formează comunitatea noastră. Pe aceştia din urmă, îi rugăm să se adreseze cu toată încrederea poliţiştilor din cadrul Poliţiei oraşului Ciacova. Ţin să vă informez că pe raza de competenţă a oraşului Ciacova şi a localităţilor arondate, îşi desfăşoară activitatea un

număr de doi ofiţeri şi zece agenţi de poliţie, având în dotare trei autoturisme cu care sunt în măsură să intervină cu operativitate la solicitările cetăţenilor. Putem fi apelaţi la tel. 0256 - 399250 şi pe telefoanele mobile ale poliţiştilor de serviciu, afişate în vitrina sediului poliţiei. In zilele de miercuri între orele 1000 - 1230, cetăţenii se pot prezenta în audienţă la şeful poliţiei. În spaţiul ce ne va fi rezervat în numerele viitoare ale publicaţiei, ne vom referi la aspecte concrete ale muncii noastre, la modalităţi de conlucrare şi colaborare pentru asigurarea unui climat de siguraţă civică în localitatea noastră. Contăm în acest sens şi pe sprijinul d-voastră.

Şeful Poliţiei oraş Ciacova

Scms. Fănică Pompaş.

Sâmbătă 05 august 2006, soţii Dewald Erich şi Aurelia din Ciacova str. T. Vladimirescu nr. 1, şi-au serbat „Nunta de Aur”. Colectivul redacţional al publicaţiei „Cetatea Ciacovei” se alătură celor care i-au felicitat cu această ocazie, adresându-le urarea de „La Mulţi Ani”, multă sănătate şi numai zile senine.

Persoanele interesate în publicarea unor anunţuri gratuite de orice natură, sunt rugate să contacteze administratorii localului „SEGANDO” SRL (Gabi şi Doru Lungu), din Ciacova P-ţa Cetăţii nr. 40 (Poşta veche), unde vor primi formularele necesare pentru completare.


Cetatea Ciacovei nr.1