Page 1

KATALOG BIKOV 2018

Ä?rnobela pasma rjava pasma mesne pasme cikasta pasma


Legenda

Ime republiška številka bika Ž: Identifikacijska številka bika D: Datum rojstva R: Ime, priimek in naslov rejca

Skupni Selekcijski Indeks Kappa kazein BB Genetske posebnosti

PV12

ZNAKI IME IN REPUBLIŠKA. ŠT. OČETA (ident. številka) PV mleko kg | mašč., kg | mašč., % | belj., kg | belj.,% | IBM

IME MATERE (identifikacijska številka) Lakt

mleko kg Naj. 5 11.870 Pov. 6 10.391 ŽP(08.00) 80.750 124,2 PV12

maščobe kg % 483,6 4,07 441,8 4,25 3.483 4,31 133,6 109,8

beljakovine IBM SSI kg % 399,1 3,36 345,2 3,32 2.747 3,40 124,2 102,3 126,9 124,6

PV = absolutna plemenska vrednost Naj. = maksimalna mlečnost Pov. = povprečna mlečnost (štev. laktacij) ŽP = življenjska prireja (let.mesecev) PV12 = standardizirana plemenska vrednost IBM = indeks beljakovin in maščobe SSI= skupni selekcijski indeks g = genomska IN: Interbull # = krava je še aktivna

nosti Izboljšuje last + opis ejših najpomembn jih bik i k i, lastnost izboljšuje

Šifrant genetskih posebnosti

IME OČETOVEGA OČETA (identifikacijska številka)  IME OČETOVE MATERE (identifikacijska številka)  IME MATERINEGA OČETA (identifikacijska številka)  IME MATERINE MATERE (identifikacijska številka)  mleko kg | mašč., kg | mašč., % | belj., kg | belj.,% |

IME OČETA STARE MATERE (ident. številka)

Mlečnost PV (mesec in leto) - število hčera (točnost v %) mleko maščoba beljakovine IBM kg kg % kg % PV -351 15 0,42 3 0,23 103 PV12 94 107 116 102 119 103 Funkcionalne lastnosti % težkih telitev somatske celice PV12 iztok mleka PV12 DMT PV12 dolgoživost PV12 Posebnost CVM BLAD Gen za rdečo barvo BYC

Lastnosti zunanjosti okvir PV12 robustnost PV12 noge PV12 vime PV12 skupaj PV12 Oznaka CVC CVF BLC BLF RC RF BYC

Lastnosti zunanjosti število hčera (točnost v %) 76 višina križa nizka širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

88

Opis Nosilec mutacije, ki povzroča CVM Nima mutacije, ki povzroča CVM (CVM prost) Nosilec mutacije, ki povzroča BLAD Nima mutacije, ki povzroča BLAD (BLAD prost) Nosilec alela za rdečo barvo NI nosilec alela za rdečo barvo Nosilec alela za brahispino

100

112

124

136 125 106 105 104 117 109 98 75 134 125 136 124 130 131 96 102 113 90

visoka široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

optimalna vrednost

Pomen grafičnih oznak prireja mleka

prireja maščob kg, %

prireja beljakovin kg, %

število somatskih celic

Skupni Selekcijski Indeks

okvir

noge

vime

križ

iztok mleka

dolgoživost

lahke telitve

starost ob 1. telitvi

doba med telitvama

robotska molža

v sorodu

usmeritev prireja mleka

usmeritev prireja mesa

usmeritev kombinirana reja

omišičenost

globina

dolžina

širina

elita

opozorilo ob uporabi bika

seksirano seme na ženske potomce

seksirano seme na moške potomce

ž

m

idealen za gospodarsko križanje


Katalog bikov | 2018 Kazalo Nagovor 2

Črnobela pasma

Rjava pasma

Biki mesnih pasem

Cikasta pasma

testirani biki Rolo 6 NOVO Sigur 6 Osatt 7 NOVO Ralux 7 Gad 8 NOVO Messi 8 Milko 9 NOVO Goli 9 NOVO Mislec 10 Suzuki 10 NOVO Dodi 11 Filak 11

progeno testirani biki Vidi 20 NOVO Vassido 20 Valop 21 Parafin 21 Modian 22 NOVO Yoviland 22 Vigred 23 NOVO

pasma Limuzin Bullstar 38 NOVO Us 39 Stak 39 Cajt P 39 Flego 40 Urvil 40

Val 46 Sod 46 NOVO Savo 46 NOVO Grbac 46

genomsko testirani biki Bisir 26 NOVO Vortex 26 NOVO Beco 27 Harris 27 NOVO Hupi 28 Jontez 28 Hirscher 29 NOVO Hari 29 NOVO Hasol 30 Valer 30 Paygor 31 As 31 Bisao 32

pasma Šarole Senko 41 Spirit 42 NOVO Terr 42 Singer 42 NOVO

mladi biki Belgijska belo-plava NOVO Prelis 12 pasma Lot 12 NOVO NOVO Tresor 43 NOVO Fraser 12 NOVO Bol 13 NOVO Wolf 13 Winter 13 NOVO NOVO Premium 14 NOVO Presure 14 NOVO Frank 14 Woxal 15 NOVO Fenix 15 testiran bik - izvorni tip NOVO NOVO Santiago 15 Rik 34 NOVO Lamax 16 NOVO Volek 34 NOVO Arden 16 Litbos 16 NOVO

Za morebitne napake se vam opravičujemo in vas prosimo za razumevanje. Pridržujemo si pravico do sprememb ponudbe, objavljene v katalogu! Avtorji: mag. Janez Kunc, doc. dr. Marija Klopčič, dr. Betka Logar, mag. Janez Jeretina, Jože Smolinger, Dani Skaza, Gregor Plevnik, mag. Aleš Horvat, Matic Rigler, mag. Marko Čepon, Matjaž Hribar, Tanja Kljun Fotografije: Osemenjevalni center Preska, Osemenjevalni center Ptuj, mag. Aleš Horvat, Peter Pokorn ml., Shutterstock Oblikovanje: Peter Pokorn ml. | Agencija Prepih Izdajatelji: • Ljubljana, KGZS-Zavod LJ, Osemenjevalni center Preska • Ptuj, KGZS-Zavod PT, Osemenjevalni center Ptuj • Murska Sobota, KGZS - zavod MS, Osemenjevalni center Murska Sobota Vir podatkov: • CPZ Govedo, Kmetijski inštitut Slovenije, • Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (plemenske vrednosti) Tisk: Orbis print d.o.o., leto izida: 2017, naklada: 6500 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 636.2.082 KATALOG bikov 2018. Lisasta pasma / [avtorji Janez Kunc ... [et al.] ; fotografije Osemenjevalni center Preska ... et al.]. - Ljubljana : KGZS - Zavod LJ, Osemenjevalni center Preska ; Ptuj : KGZS - Zavod PT, Osemenjevalni center ; Murska Sobota : KGZS - Zavod MS, Osemenjevalni center, 2017 Vsebuje tudi: Katalog bikov 2018. Črnobela pasma, rjava pasma, mesne pasme, cikasta pasma / [avtorji Janez Kunc ... [et al.] ; fotografije Osemenjevalni center Preska ... et al.] ISBN 978-961-6846-10-3 1. Kunc, Janez 291294976

1


Uvod Spoštovani rejci! Kot verjetno že veste, je bil jeseni 2016 odobren raziskovalni projekt z naslovom “UVEDBA GENOMSKE SELEKCIJE IN GENOTIPIZACIJE PRI MLEČNIH PASMAH GOVEDI V SLOVENIJI – V4-1613”. V okviru tega projekta moramo izvesti pilotni projekt 'uvedba genomske selekcije pri črnobeli pasmi'. Glede na to, da je potrebno za uvedbo genomske selekcije pri določeni pasmi formirati »referenčno populacijo«, ki naj bi štela vsaj 2.000 bikov iste pasme, smo v naših razmerah ko je število plemenskih bikov črnobele pasme premajhno, prisiljeni referenčno populacijo oblikovati s pomočjo bikov in krav vključenih v kontrolo produktivnosti s čim večjim številom fenotipskih podatkov (kot so podatki o kontroli mlečnosti, ocene telesnih lastnosti pri prvesnicah, parametri plodnosti, podatki o telitvah, …). Ker bi radi izračunali genomske plemenske vrednosti predvsem za mlade bike črnobele pasme čimprej, se obračamo na vas z veliko prošnjo in iskrenim povabilom, da nam pomagate oblikovati referenčno populacijo za črnobelo pasmo. Doslej smo v analizo poslali prvih 500 vzorcev bikov in krav črno-bele pasme. V naslednjih tednih bomo nadaljevali z rutinskim zbiranjem vzorcev ušesnega hrustanca pri kontroliranih kravah v tistih čredah, kjer boste rejci izkazali interes za sodelovanje. Glede na to, da je v raziskovalnem projektu premalo denarja za pokritje vseh stroškov, smo se na Upravnem odboru priznane rejske organizacije za črno-belo pasmo – to je Društva rejcev govedi črnobele pasme dogovorili, da bo prispevek rejca v obliki sofinanciranja genotipizacije in izračuna genomske plemenske vrednosti krav v znesku 15 €/vzorcu za tiste krave, ki imajo popolno poreklo in vse podatke. Razlika se bo za prvih 3.000 krav pokrila iz sredstev raziskovalnega projekta! Vzorce ušesnega hrustanca bomo tedensko pošiljali v Weatherbys DNA laboratorij v Co Kildare na Irskem kjer bodo izvedli genotipizacijo z uporabo Illumina IDBv3 Chipa (>53.000 SNP's – genetskih označevalcev v genomu), ki je zelo primeren za oceno genomske plemenske vrednosti, preveritev pasemske pripadnosti, verifikacijo (preveritev) porekla, spremljanje genov s pomembnimi učinki na zdravje živali, ugotavljanje prisotnosti nekaterih genetskih posebnosti in defektov, izračun stopnje inbridinga, spremljanje in preprečevanje nezaželenega parjenja v sorodstvu, pripravo optimalnih paritvenih načrtov in formiranje referenčne populacije. Rezultati genotipizacije vaših krav bodo v pomoč pri formiranju slovenske »referenčne populacije« za črno-belo pasmo, ki bo v našem primeru temeljila na bikih in kravah črno-bele pasme in na osnovi katere bomo izračunali genomsko plemensko vrednost za genotipizirane bike in krave (lahko tudi telice in teličke) črno-bele pasme v Sloveniji. Naša želja je, da bi se v ta projekt vključilo čim večje število rejcev črno-bele pasme. Pri tem želimo vzpodbuditi predvsem rejce bikovskih mater ter potencialnih bikovskih mater zaradi preprečevanja širjenja genetskih napak po materini liniji, poznavanja genomske plemenske vrednosti teh živali in zmanjševanja stopnje inbridinga zato, da bi imeli bolj zdrave živali in da bi zagotavljali večjo biotsko pestrost. Predvsem pa zato, da bi izbirali najbolj kvalitetne živali na osnovi poznavanja genotipov. Še posebej nas zanimajo krave z zanesljivimi ocenami klasičnih plemenskih vrednosti (PV) zato, da bi preko njih in velikega števila meritev ustvarili referenčno populacijo za izračun genomske plemenske vrednosti ter za vključitev v mednarodno primerjavo genomsko testiranih bikov mlečnih pasem (vključitev v gMACE pri INTERBULL-u ter preko gMACE dostop do genotipov drugih genomsko testiranih bikov iz drugih populacij). Zakaj priporočamo genotipizacijo vaših krav in mlade živine? Investicija (vložek) v genotipizacijo ženskih živali je v primeru Slovenije, ko imamo majhno populacijo, izredno pomembna, saj lahko formiramo referenčno populacijo črno-bele pasme samo tako, ko uporabimo genome moških in ženskih živali. Rejci pa imate pri tem lahko direktne koristi kot so: • Poznavanje genetskih posebnosti (kot so genetski defekti (CVM, BLAD, Brachyspina…) ali genetske posebnosti (nosilec RH faktorja, gen za brezrožnost, lastnosti zdravja,…) pri genotipiziranih ženskih živalih (krave, telice, teličke) • Genomske plemenske vrednosti in rang genotipiziranih plemenskih živali na slovenski skali • Vpis genetskih posebnosti in genomskih plemenskih vrednosti v pedigreje • Preveritev in potrditev porekla • Načrt osemenitve za genotipizirane krave in telice na osnovi poznanih lastnosti ter bikov, ki bodo v določenem trenutku v uporabi za osemenjevanje in bodo imeli znane genomske plemenske vrednosti. S tem načrtom bomo poskušali s pomočjo računalniškega orodja poiskati najbolj primernega kandidata (bika – očeta naslednjih generacij živali). Na ta način bi lahko zmanjšali stopnjo inbridinga ter zmanjšali tveganje za nekontrolirano širjenje genetskih defektov po materini strani. • Pričakuje se tudi, da boste za živali z genomsko plemensko vrednostjo (predvsem višje rangirane živali) dosegali na trgu višje cene, ko se boste odločali za prodajo teh plemenskih živali. Za vsa dodatna pojasnila smo Vam z veseljem na voljo na tel. 041/546-484 (Marija) ali po e-mailu: Marija.Klopcic@bf.uni-lj.si. Strokovna vodja za črnobelo pasmo: Doc. dr. Marija Klopčič 2

Predsednik Društva: Gašper NAPOTNIK


AgroCenter, d.o.o. Spodnja Senica 5 1215 Medvode tel.: 05 99 42 482

z vami že 10 let www.agrocenter.si

AgroCenter

električne vrtljive krtače za živino HAPPYCOW

kmetijska oprema • pašna oprema • veterinarska oprema • konjeniška oprema • oprema za male živali • zaščitna oblačila in oprema • mesarska oprema

3


SSI-mleko

mleko

PV12

Rolo Sigur Osatt Ralux Gad Messi Milko Goli Mislec Suzuki Dodi Filak

121 121 120 117 116 115 115 114 113 112 111 110

somatske celice PV12 Gad Messi Dodi Goli Rolo Mislec Suzuki Sigur Filak Milko Osatt Ralux

!

maščoba

(kg) PV12 Gad Goli Osatt Filak Milko Rolo Mislec Messi Sigur Suzuki Dodi Ralux

121 112 109 109 109 108 106 106 105 104 103 101

vime Gad Filak Messi Rolo Sigur Dodi Osatt Goli Mislec Ralux Milko Suzuki

Milko Messi Suzuki Osatt Dodi Goli Rolo Ralux Gad Sigur Filak Mislec

118 116 113 112 108 106 105 104 104 102 100 100

Messi Osatt Goli Dodi Mislec Gad Ralux Rolo Suzuki Milko Filak Sigur

Filak Goli Mislec Osatt Rolo Dodi Gad Sigur Messi Suzuki Milko Ralux

PV12 113 113 113 112 112 112 111 111 110 109 108 107

noge

(točka) PV12 146 145 142 137 134 127 123 120 115 114 107 107

IBM

(kg) PV12

okvir

(točka) PV12 119 115 114 111 109 108 107 103 102 93 93 92

beljakovine

(kg) PV12

Dodi Filak Rolo Messi Ralux Osatt Gad Mislec Sigur Goli Milko Suzuki

PV12 148 148 148 137 130 129 115 111 111 108 102 94

OPOMBA Testirani biki: Dejansko ponudbo bikov preverite na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska http://lj.kgzs.si/1/osemenjevalni-center-preska.aspx. Mladi biki: • Mladi biki črno bele pasme se izdajajo v paketih od 2 – 4 bike. Seme mladih bikov se izdaja sproti, zato se lahko dogodi, da katerega bika določen čas ni v ponudbi. • Dejansko ponudbo bikov preverite na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska.

4

113 112 112 111 111 111 110 110 110 110 109 107

dolgoživost

(točka) PV12 126 125 123 123 123 120 112 111 111 107 107 103

Osatt Goli Messi Dodi Filak Rolo Mislec Milko Gad Suzuki Sigur Ralux

IBM

Sigur Gad Suzuki Messi Osatt Milko Mislec Goli Ralux Filak Rolo Dodi

142 131 125 121 119 117 115 115 110 106 101 92


stran

ime bika

št. bika

oče

oče matere

6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11

Rolo Sigur Osatt Ralux Gad Messi Milko Goli Mislec Suzuki Dodi

131723 131758 131759 131733 131623 131760 131742 131618 131761 131771 131675 131702

Ross-ET Super-ET Man-O-Man Ross-ET Goldwyn Man-O-Man Manifold Goldwyn Man-O-Man Super-ET Diamond Fidelity-Red

Liebherr-ET Canvas December Sauron-ET Cargo Bojer Milkstar Marti Sinatra Milton Mtoto-ET Jamnik

ime bika

št. bika

oče

mlečnost matere

oče matere

stari oče matere

Prelis Lot Fraser Bol Wolf Winter Premium Presure Frank Woxal Fenix Santiago Lamax

131931 131932 131947 131933 131939 131940 131941 131942 131943 131948 131949 131950 131959 131967 131968

Predestine-ET Lottomax Famous-ET Bombero-ET Wickham Wickham President-ET President-ET Famous-ET Wickham Famous-ET Snowrush Lottomax Armour Littleton

5:10.218-3,75-3,71 4:12.112-3,59-3,11 3:11.930-3,43-3,03 5:11.375-4,73-2,94 6:10.491-4,21-3,15 3:12.142-4,38-3,59 5:10.415-4,95-3,23 4:12.230-3,25-3,05 2:10.949-4,39-3,74 3:10.134-4,02-3,57 4:11.390-3,81-3,37 3:12.622-4,21-3,49 2:8.841-4,27-3,72 2:11.404-3,85-3,03 2:10.176-3,52-3,26

Adelhi Vosko Manifold Jefferson-ET Milkstar Manifold Goldwyn Jalog Perry Omjet Stol Joc Burns Monitor Ross-ET Mascol-ET

Marti Jamnik Slocum Milkstar Addison-ET Spirte Oksi Lukas Watha Tatu-ET Addison-ET Ramos Ladi Sinatra Bawio

Filak

mleko mašč. 108 112 105 111 109 112 101 107 121 111 106 110 109 108 112 113 106 113 104 109 103 112 109 113

belj. 105 102 112 104 104 116 118 106 100 113 108 100

vime 137 134 123 114 146 142 107 120 115 107 127 145

ŠSC 109 103 93 92 119 115 93 111 108 107 114 102

dolgoživost 101 142 119 110 131 121 117 115 115 125 92 106

mladi biki stran

12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16

Ardeen Litbos

SSI 121 121 120 117 116 115 115 114 113 112 111 110

BIKI ČRNOBELE PASME

testirani biki

5


ROLO

SSI 121

131723

Gen.: BLF, CVF, RC

Ž: SI 82694744 R: Nejc Dolenc, Radovljica

D: 29.03.2011

ROSS-ET 780869 (US 62085114) PV

126

-2

-0,02

3

0,06

4,6 4,1 4,5 105

396 343 1048 121

4,1 3,7 3,9 120

Naj. 5. 121

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 109 iztok mleka 122 DMT 130 dolgoživost 101

D: 07.12.2011

35

-0,06

3,2

IBM 111 111

Lastnosti zunanjosti okvir 111 robustnost 113 noge 148 vime 137 t.l. skupaj 133

372 351 1513 137

3,6 3,7 3,7 125

nosti Izboljšuje last

Kappa kazein

AB

Beta kazein

A2A2

100

112

124

136 113 104 102 108 88 77 120 97 146 134 113 121 129 122 133 122 100 133

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

136 104 105 86 120 85 77 103 115 104 106 116 128 117 119 129 143 83 113

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

O NOV

BOLIVER-ET (US 123586443) STAR (US 133701030)

117

BEKA (SI 43064041)

Lastnosti zunanjosti

CANVAS 780665 (NL 288458773) BENA (SI 72180039) Naj. 2. 138

+ SSI n A2A2 + beta kazei 1. telitvi ob t os ar st + ev + potek telit za telice) (primeren t + dolgoživos e m vi + mena globina vi vez na al tr cen

6

448

Mlečnost PV (maj 2017) - 179 hčera (točnost 97 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 442 11 -0,11 20 0,08 PV12 108 105 96 112 106

SUPER-ET 780904 (US 62065919)

4,8 4,6 4,7 113

3,8

88

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 84069007 R: Damjan Zore, Medvode

Naj. 3 10292 491 Pov. 4 9588 441 ŽP(4,02) 40676 1892 PV12 123 134

533

126 hčera (točnost 95 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

SSI 121

131758

-0,60

Lastnosti zunanjosti

MUNDO (SI 2113473)

SIGUR

1

14056

130

+ SSI n A2A2 + beta kazei a k le m k + izto MT) + plodnost (D 1. telitvi ob t os ar st + očni sklep + optimalni sk + noge lji • biclji, park + vime

1390

A2A2

LIEBHERR-ET 131393 (DE 0348082460) SVEČA (SI 92519268)

nosti Izboljšuje last

PV

AB

Beta kazein

O-MAN (US 122358313) ROSIE (US 61091527)

101

SANA (SI 02691495) Naj. 2 9680 444 Pov. 2 9405 384 ŽP(2,09) 27153 1227 PV12 111 116

Kappa kazein

8064

391

4,8

305

3,8

BENKO (SI 1364047)

139

Mlečnost PV (maj 2017) - 144 hčera (točnost 95 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 267 3 -0,10 18 0,14 PV12 105 102 97 111 111 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 103 iztok mleka 108 DMT dolgoživost 142

Črnobela pasma - testirani biki

IBM 109 109

Lastnosti zunanjosti okvir 103 robustnost 115 noge 111 vime 134 t.l. skupaj 120

63 hčera (točnost 91 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124


OSATT

SSI 120

131759

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 73968935 R: Alojz Urbanc, Golnik

D: 24.11.2011

MAN-O-MAN 780879 (US 135746776) PV

823

32

0,01

45

0,27

5,5 5,0 5,0 129

375 344 2137 129

3,3 3,3 3,4 112

Naj. 4. 134

-2

-0,02

11738 424 10657 385 38310 1430 126 118

3,6 3,6 3,7 90

391 354 1305 128

5,2

333

3,5

IBM 112 113

Lastnosti zunanjosti okvir 125 robustnost 124 noge 129 vime 123 t.l. skupaj 134

104 hčera (točnost 94 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124

136 127 115 103 128 69 83 112 82 112 115 120 128 111 128 111 122 100 123

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

136 110 125 142 118 69 85 104 85 121 114 128 117 109 91 70 125 76 113

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

SSI 117 Gen.: BLF, CVF, RF

0,06

3,3 3,3 3,4 101

nosti Izboljšuje last

Kappa kazein

AB

Beta kazein

A1A2

O-MAN (US 122358313) ROSIE (US 61091527)

101

ZALKA (SI 83405736) Naj. 3 Pov. 3 ŽP(3,1) PV12

495

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0,15 somatske celice 93 iztok mleka 100 DMT 122 dolgoživost 119

D: 28.03.2011

3

Lastnosti zunanjosti

Mlečnost PV (maj 2017) - 186 hčera (točnost 96 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 535 27 0,09 21 0,08 PV12 109 112 103 112 106

ROSS-ET 780869 (US 62085114) 126

O NOV

APOLLO (NL 831375195)

RALUX

PV

9482

127

+ SSI (DMT) + plodnost 1. telitvi ob t os + star telitev k + pote telice) (primeren za t os iv ož + dolg li + okvir živa + noge + vime l. zrcala širina amvimena in glob

Ž: SI 13524304 R: Tine Hafner, Žabnica

A1A1

DECEMBER 780608 (NL 233821937) RIJA 44 (SI 42301482)

nosti Izboljšuje last

131733

BE

Beta kazein

O-MAN (US 122358313) MARCI-ET (US 130677626)

124

RAJA 58 (SI 22688800) Naj. 4 11548 639 Pov. 5 10323 511 ŽP(6,02) 62311 3119 PV12 120 148

Kappa kazein

Lastnosti zunanjosti

SAURON-ET 131396 (DE 0348082471) ZLEPA (SI 72967395) Naj. 2. 127

a + iztok mlek MT) + plodnost (D 1. telitvi ob t os ar st + + noge lji biclji, park + vime trebuhom + vime pod v seskov ite av st + po

10469

317

3,0

323

3,1

FLES (DE 0346319783)

126

Mlečnost PV (maj 2017) - 142 hčera (točnost 96 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 36 9 0,06 12 0,17 PV12 101 104 102 107 113 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 92 iztok mleka 124 DMT 136 dolgoživost 110

IBM 107 107

Lastnosti zunanjosti okvir 112 robustnost 120 noge 130 vime 114 t.l. skupaj 122

106 hčera (točnost 94 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124

Črnobela pasma - testirani biki

7


GAD

SSI 116

Ž: SI 13805700 D: 05.09.2009 R: Božidar Beci, Loka pri Zidanem Mostu

Kappa kazein

131623

Gen.: BLF, CVF, RF

GOLDWYN 780760 (CA 10705608) PV

306

31

0,22

20

0,19

SHOREMAR JAMES (CA 5902195) TWINE-ET (CA 6860888)

112

ANA (SI 02610973) Naj. 5 Pov. 5 ŽP(7) PV12

11247 368 10376 346 76075 2551 122 104

3,3 3,3 3,4 80

352 329 2396 116

3,1 3,2 3,1 91

Lastnosti zunanjosti

CARGO 131154 (IT 33000014135) AJDA (SI 42150365) Naj. 3. 114

8718

327

leka + količina m celice e sk at m so + t + dolgoživos gib križa + optimalni na li + okvir živa e m vi + ebuhom • vime pod trna ml. zrcala ri ši in • višina ena • globina vimvez na al tr en c •

3,8

280

3,2

MASET (IT 91160004177)

111

nosti Izboljšuje last

Mlečnost PV (maj 2017) - 197 hčera (točnost 98 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1171 9 -0,49 19 -0,24 PV12 121 104 82 111 81 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 119 iztok mleka 110 DMT 115 dolgoživost 131

IBM 110 110

Lastnosti zunanjosti okvir 120 robustnost 122 noge 115 vime 146 t.l. skupaj 135

MESSI

SSI 115

Ž: SI 43980866 D: 25.11.2011 R: Jakob Napotnik, Topolšica

Kappa kazein

AB

Beta kazein

A1A2

131760

PV

823

32

0,01

45

0,27

3,9 3,9 4,0 100

88

100

112

124

136 121 103 82 116 105 93 95 89 99 100 126 143 148 120 127 112 96 145

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

136 129 98 84 115 101 106 125 54 116 121 115 132 135 122 126 143 103 132

399 364 2992 133

3,2 3,2 3,2 93

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

nosti Izboljšuje last

O NOV

O-MAN (US 122358313) MARCI-ET (US 130677626)

124

ELEKTRA (SI 52846982) Naj. 3 12555 487 Pov. 7 11499 450 ŽP(8,05) 94181 3749 PV12 136 139

161 hčera (točnost 96 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

Gen.: BLF, CVF, RC

MAN-O-MAN 780879 (US 135746776)

Lastnosti zunanjosti

BOJER 780580 (DK 238068) ELEGANCA (SI 2109788) Naj. 3. 135

12115

516

4,3

391

3,2

CARLOS (DE 0342920067)

132

maščob + količina os t iv ož + dolg gib križa + optimalnivana li ži r vi + ok + noge rklji • biclji, pa dnjih nog • stoja za ala + vime rina ml. zrc • višina in šim a en vi a in • glob vez • centralna

8

AA

Mlečnost PV (maj 2017) - 127 hčera (točnost 94 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 351 36 0,32 17 0,09 PV12 106 116 112 110 107 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 115 iztok mleka 106 DMT dolgoživost 121

Črnobela pasma - testirani biki

IBM 111 112

Lastnosti zunanjosti okvir 126 robustnost 111 noge 137 vime 142 t.l. skupaj 141

53 hčera (točnost 89 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124


MILKO

SSI 115

131742

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 63531886 R: Primož Logar, Golnik

D: 04.10.2011

MANIFOLD 780870 (US 135747713) PV

1524

74

0,13

51

0,05

4,5 4,7 4,7 114

381 318 2864 114

3,0 3,0 3,0 82

AA

Beta kazein

A1A2

O NOV

O-MAN (US 122358313) AEROINE (US 131601848)

131

BIMBA 52 (SI 23191460) Naj. 4 12625 572 Pov. 7 10682 503 ŽP(8,11) 94781 4496 PV12 125 135

Kappa kazein

Lastnosti zunanjosti

MILKSTAR 780632 (CA 10608609) BARKA 15 (SI 62263575) Naj. 2. 119

9395

439

4,7

296

3,2

BARMAN (SI 1599967)

114

Mlečnost PV (maj 2017) - 114 hčera (točnost 94 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 520 38 0,20 13 -0,03 PV12 109 118 107 108 98

nosti Izboljšuje last

aščob + količina m a k + iztok mle MT) (D st + plodno 1. telitvi ob t os ar + st t + dolgoživos

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 93 iztok mleka 122 DMT 121 dolgoživost 117

IBM 110 110

Lastnosti zunanjosti okvir 107 robustnost 122 noge 102 vime 107 t.l. skupaj 106

GOLI

SSI 114

Ž: SI 13689489 D: 12.07.2009 R: Jani Brezovnik, Radlje ob Dravi

Kappa kazein

131618

306

31

0,22

20

0,19

100

112

124

136 107 99 109 126 79 107 98 80 97 92 104 111 98 102 109 119 104 98

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

136 123 83 104 97 87 111 91 104 95 102 108 135 132 106 122 93 100 117

3,6 3,8 3,8 84

433 323 2109 133

3,3 3,3 3,3 102

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

nosti Izboljšuje last

AA

SHOREMAR JAMES (CA 5902195) TWINE-ET (CA 6860888)

112

LADA (SI 72593376) Naj. 3 13249 477 Pov. 6 9810 369 ŽP(6,04) 63175 2392 PV12 131 113

88

Gen.: BLF, CVF, RF

GOLDWYN 780760 (CA 10705608) PV

59 hčera (točnost 90 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

Lastnosti zunanjosti

MARTI 130939 (NL 857526283) LUŠNA (SI 1947956) Naj. 3. 130

ljakovin + količina be a k le + iztok m očni sklep sk ni al + optim li + okvir živa + vime cala • višina ml. zr a en m vi a in • glob z ve • centralna

10573

413

3,9

352

3,3

HUNT (SI 1599907)

120

Mlečnost PV (maj 2017) - 213 hčera (točnost 98 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 691 13 -0,24 22 0,00 PV12 112 106 91 113 100 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0,17 somatske celice 111 iztok mleka 121 DMT 96 dolgoživost 115

IBM 112 112

Lastnosti zunanjosti okvir 123 robustnost 98 noge 108 vime 120 t.l. skupaj 123

171 hčera (točnost 96 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124

Črnobela pasma - testirani biki

9


MISLEC

SSI 113

Ž: SI 44049591 D: 12.01.2012 R: Matjaž Soklič, Bohinjska Bistrica

Kappa kazein

131761

Gen.: BLF, CVF, RC

MAN-O-MAN 780879 (US 135746776) PV

823

32

0,01

45

0,27

3,4 3,3 3,5 83

339 332 2032 130

3,0 3,1 3,2 84

Lastnosti zunanjosti

SINATRA 780601 (NL 169100560) MARKA (SI 1843317) Naj. 3. 129

7981

290

3,6

269

3,4

IKON (DE 1020721972)

113

Mlečnost PV (maj 2017) - 62 hčera (točnost 89 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 346 -1 -0,19 21 0,14 PV12 106 100 93 113 111

nosti Izboljšuje last

ev + potek telit za telice) (primeren gib križa + optimalni na li va ži r + okvi + vime na ml. • višina in širi zrcala seskov • postavitev na za er – prim olžo robotsko m

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0,22 somatske celice 108 iztok mleka 103 DMT dolgoživost 115

IBM 110 110

Lastnosti zunanjosti okvir 123 robustnost 132 noge 111 vime 115 t.l. skupaj 120

SUZUKI

SSI 112

Ž: SI 24074416 D: 19.03.2012 R: Mirko Rimahazi, Zgornje Gorje

Kappa kazein

AB

Beta kazein

A2A2

131771

PV

1390

1

-0,60

35

-0,06

4,7 4,9 4,9 136

415 343 1902 118

88

100

112

124

136 122 121 119 132 98 129 120 70 86 88 102 99 126 141 111 106 105 114

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

136 113 76 89 120 105 70 74 115 103 113 109 121 101 81 142 125 111 116

3,5 3,7 3,7 127

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

nosti Izboljšuje last

O NOV

BOLIVER-ET (US 123586443) STAR (US 133701030)

117

ROSA 55 (SI 52635249) Naj. 4 11765 558 Pov. 5 9387 458 ŽP(5,09) 51341 2531 PV12 105 144

19 hčera (točnost 78 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

Gen.: BLF, CVF, RF

SUPER-ET 780904 (US 62065919)

Lastnosti zunanjosti

MILTON 580230 (NL 320825242) RAMBA (SI 1845293) Naj. 4. 124

n A2A2 + beta kazeiaščobe m + količina t + dolgoživosnagib križa ni al tim + op + biclji ena + globina vimvez na al tr en c +

10

O NOV

O-MAN (US 122358313) MARCI-ET (US 130677626)

124

MARKA 11 (SI 03190911) Naj. 4 11303 380 Pov. 4 10848 357 ŽP(6,06) 63399 2194 PV12 136 125

AA

7664

340

4,4

277

3,6

RABAMBA (NL 316952930)

118

Mlečnost PV (maj 2017) - 118 hčera (točnost 94 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 252 28 0,21 14 0,12 PV12 104 113 108 109 109 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 107 iztok mleka 96 DMT dolgoživost 125

Črnobela pasma - testirani biki

IBM 109 110

Lastnosti zunanjosti okvir 111 robustnost 110 noge 94 vime 107 t.l. skupaj 105

41 hčera (točnost 87 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124


DODI

SSI 111

Ž: SI 53775128 D: 27.07.2010 R: Jani Brezovnik, Radlje ob Dravi

Kappa kazein

AB

Beta kazein

A1A2

131675

Gen.: BLF, CVF, RF

DIAMOND 780810 (NL 377829950) PV

385

50

0,41

34

0,29

JOCKO BESN (FR 5694028588) JOSTA 29 (NL 236225891)

121

DANIJELA (AT 964591972) Naj. 2 9847 461 Pov. 3 9305 440 ŽP(4,05) 28882 1368 PV12 112 123

4,7 4,7 4,7 116

320 321 1000 115

3,3 3,5 3,5 107

Lastnosti zunanjosti

MTOTO-ET (IT 6001001962) DANIELA (AT 989795334) Naj. 3. 117

11443

413

3,6

382

3,3

BOOKIE (IT 1306022005)

116

Mlečnost PV (maj 2017) - 146 hčera (točnost 97 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 145 17 0,16 19 0,22 PV12 103 108 106 112 117

nosti Izboljšuje last

in + % beljakov ev (primeren + potek telit za telice) križa timalni nagib op + li va ži r vi ok + + noge lji • biclji, parkjih nog • stoja zadn + vime ebuhom • vime pod trcala • širina ml. zr

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 114 iztok mleka 88 DMT 104 dolgoživost 92

IBM 111 111

Lastnosti zunanjosti okvir 123 robustnost 132 noge 148 vime 127 t.l. skupaj 135

FILAK

SSI 110

Ž: SI 23894888 D: 18.12.2010 R: Peter Orthaber, Pragersko

Kappa kazein

131702

72

45

0,52

33

0,45

12897 448 11183 417 65026 2469 127 102

3,5 3,7 3,8 84

100

112

124

136 122 123 103 122 96 106 142 52 135 131 126 106 110 128 113 135 112 130

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

136 108 104 95 135 126 57 148 52 134 128 112 124 138 129 118 113 78 120

446 380 2269 132

3,5 3,4 3,5 109

široka globoka odprta pobit široka vzporedna sabljast strm strmi obsežno pripeto visoko široko močna navznoter dolgi navznoter

nosti Izboljšuje last

AB

KIAN-RED 780605 (NL 207288005) BLES (NL 354090045)

120

ILA (SI 02821898) Naj. 5 Pov. 5 ŽP(5,1) PV12

88

en.: BLF, CVF, RC

FIDELITY-RED 780843 (NL 396647605) PV

116 hčera (točnost 95 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

Lastnosti zunanjosti

JAMNIK 130984 (SI 1364090) IKRA (SI 12296563) Naj. 3. 127

ljakovin + količina be 1. telitvi ob t + staros + noge lji • biclji, parkjih nog dn za a oj st • a + vime na ml. zrcal • višina in širiena m vi a in • glob

8916

371

4,2

303

3,4

RAINER (DE 0343403452)

124

Mlečnost PV (maj 2017) - 146 hčera (točnost 96 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 529 1 -0,26 22 0,09 PV12 109 100 91 113 107 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0,24 somatske celice 102 iztok mleka 76 DMT 115 dolgoživost 106

IBM 111 111

Lastnosti zunanjosti okvir 107 robustnost 121 noge 148 vime 145 t.l. skupaj 141

111 hčera (točnost 94 %) 76 višina križa cm širina spredaj ozka globina telesa plitva kot in prož. reber zaprta nagib križa nadgrajen sedna širina ozka stoja zadnjih nog kravja skočni sklep strm kot parklja položen biclji mehki vime pod trebuhom majhno globina vimena spuščeno višina ml. zrcala nizko širina ml. zrcala ozko centralna vez ni izraž. nam. pred. seskov navzven dolžina seskov kratki nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124

Črnobela pasma - testirani biki

11


PRELIS 131931

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 24555373 D: 15.06.2015 R: Edi Zorko, Šmartno na Pohorju

Kappa kazein

BE

Beta kazein

A1A2

O NOV PREDESTINE-ET 781117 (US 69177592) PV

-588

11

0,38

-4

0,31

3,7 3,8 3,8 93

442 379 2049 143

3,7 3,7 3,7 126

SHAMROCK-ET 780959 (US 68977120) PLUCK (US 62715236)

99

LIŠA (SI 93428949) Naj. 4 11880 435 Pov. 5 10218 384 ŽP(5,04) 55097 2086 PV12 127 119

ADELHI 131085 (IT 139107002047) LINDA (SI 42622475) Naj. 3. 139

320

3,6

313

7 6 6

3,5

MARTI (NL 857526283)

139

LOT

131932

8965

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 84485669 R: Andrej Hajšek, Makole

D: 21.08.2015

Kappa kazein

AA

Beta kazein

A1A2

O NOV LOTTOMAX 781171 (CA 11445882)

NUMERO UNO-ET (IT 017990915143) LEITA (CA 10945258)

PV

PULA 46 (SI 53836663) Naj. 3 14781 526 Pov. 4 12112 434 ŽP(5,06) 64924 2339 PV12 146 133

3,6 3,6 3,6 89

463 377 1997 133

3,1 3,1 3,1 80

VOSKO 131515 (SI 43281239) PETRA (SI 82824013) Naj. 2. 134

Ž: SI 64704827 R: Alojz Urbanc, Golnik

394

3,9

328

7 6 6

3,2

JAMNIK (SI 1364090)

124

FRASER 131947

10169

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

Gen.: BLF, CVF, RF

D: 21.12.2015

Kappa kazein

AB

Beta kazein

A2A2

O NOV FAMOUS-ET 781202 (DE 0355937068)

FANATIC-ET 481083 (DE 0354812817) BAR (DE 0355080760)

PV

RESI 54 (SI 33968922) Naj. 3 13435 481 Pov. 3 11930 409 ŽP(3,06) 46479 1619 PV12 148 135

12

3,6 3,4 3,5 83

408 362 1400 146

3,0 3,0 3,0 87

MANIFOLD 780870 (US 135747713) RENA 23 (SI 82492391) Naj. 4. 145

139

Črnobela pasma - mladi biki

13789

459

3,3

419

3,0

SLOCUM (US 2097322)

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

6 7 6


BOL 131933

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 94584619 R: Franc Pust, Trebnje

D: 12.08.2015

Kappa kazein

AA

Beta kazein

A1A1

O NOV BOMBERO-ET 781174 (US 71637328) PV

796

8

-0,29

25

0,03

397 341 2217 130

3,0 2,9 3,0 72

NUMERO UNO-ET (IT 017990915143) BARBARA-ET (US 69305043)

113

LINDA 69 (SI 93712677) Naj. 4 13197 629 Pov. 6 11569 525 ŽP(6,01) 74561 3388 PV12 146 146

4,8 4,5 4,5 102

JEFFERSON-ET 780677 (DE 0347023457) LUČKA (SI 93284471) Naj. 2. 134

475

5,2

288

7 7 6

3,1

MILKSTAR (CA 10608609)

132

WOLF 131939

9203

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 34704820 R: Alojz Urbanc, Golnik

D: 18.11.2015

Kappa kazein

AB

Beta kazein

A1A2

O NOV WICKHAM 781172 (CA 11703311)

MOGUL-ET 781276 (US 3006972816) EVENING (CA 11294760)

PV

ROŽICA 1 (SI 23139378) Naj. 6 11422 443 Pov. 6 10491 442 ŽP(7,01) 74192 3134 PV12 120 123

3,9 4,2 4,2 103

354 331 2372 118

3,1 3,2 3,2 95

MILKSTAR 780632 (CA 10608609) ROŽA 34 (SI 2081872) Naj. 6. 120

Ž: SI 04645672 R: Jurij Zidar, Ribnica

12328

530

4,3

364

7 6 6

3,0

ADDISON-ET (NL 839380546)

120

WINTER 131940

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

Gen.: BLF, CVF, RF Kappa kazein AA

D: 19.12.2015

O NOV WICKHAM 781172 (CA 11703311)

MOGUL-ET 781276 (US 3006972816) EVENING (CA 11294760)

PV

VOLGA (SI 14026201) Naj. 2 Pov. 3 ŽP(3,1) PV12

13819 576 12142 532 48709 2174 148 148

4,2 4,4 4,5 112

506 437 1759 148

3,7 3,6 3,6 115

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

MANIFOLD 780870 (US 135747713) VAZA (SI 13275990) Naj. 3. 148

141

13310

445

3,4

446

6 6 6

3,4

SPIRTE (CA 10559198)

Črnobela pasma - mladi biki

13


PREMIUM 131941

Ž: SI 54480667 R: Primož Logar, Golnik

Gen.: BLF, CVF, RC

D: 15.10.2015

Kappa kazein

AA

Beta kazein

A1A2

O NOV PRESIDENT-ET 781173 (US 71640112)

NUMERO UNO-ET (IT 017990915143) PRIZE (US 68756740)

PV

MIKA 3 (SI 23625040) Naj. 4 12354 640 Pov. 5 10415 516 ŽP(5,03) 55815 2766 PV12 121 133

5,2 5,0 5,0 120

385 337 1818 120

3,1 3,2 3,3 98

GOLDWYN 780760 (CA 10705608) MEGLA 16 (SI 62489030) Naj. 5. 123

10868

402

3,7

317

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

7 6 6

2,9

OKSI (SI 1353391)

135

PRESURE 131942

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 44568397 D: 02.11.2015 R: David Mihael Preskar, Brežice

Kappa kazein

AA

O NOV PRESIDENT-ET 781173 (US 71640112)

NUMERO UNO-ET (IT 017990915143) PRIZE (US 68756740)

PV

FRANCA (SI 93745536) Naj. 4 15413 486 Pov. 4 12230 398 ŽP(4,09) 64164 2112 PV12 148 130

3,2 3,3 3,3 82

473 374 1946 139

3,1 3,1 3,0 84

JALOG 131563 (SI 13223395) FINA (SI 82927020) Naj. 4. 139

Ž: SI 74645675 R: Jurij Zidar, Ribnica

425

3,8

390

6 5 6

3,5

LUKAS (DE 0346417560)

132

FRANK 131943

11233

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

Gen.: BLF, CVF, RF

D: 26.11.2015

Kappa kazein

AA

Beta kazein

A1A2

O NOV FAMOUS-ET 781202 (DE 0355937068)

FANATIC-ET 481083 (DE 0354812817) BAR (DE 0355080760)

PV

JORA (SI 64166735) Naj. 2 11800 514 Pov. 2 10949 481 ŽP(2,07) 32899 1413 PV12 141 148

14

4,4 4,4 4,3 109

446 410 1208 148

3,8 3,7 3,7 126

PERRY 780987 (US 66591084) JURKA (SI 63630277) Naj. 4. 148

148

Črnobela pasma - mladi biki

12750

524

4,1

488

3,8

WATHA (NL 324902431)

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

7 7 7


WOXAL 131948

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 04649133 D: 04.02.2016 R: Janez Galjot, Cerklje na Gorenjskem

Kappa kazein

AA

Beta kazein

A2A2

O NOV WICKHAM 781172 (CA 11703311)

MOGUL-ET 781276 (US 3006972816) EVENING (CA 11294760)

PV

TROBENTA (SI 44054227) Naj. 3 10748 440 Pov. 3 10134 407 ŽP(3,04) 37315 1545 PV12 135 141

4,1 4,0 4,1 102

378 362 1325 147

3,5 3,6 3,6 115

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

OMJET 780874 (DK 2371401544) TROBLA (SI 63553367) Naj. 5. 147

9339

306

3,3

305

7 7 6

3,3

TATU-ET (SI 22690777)

147

FENIX 131949

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 24644325 D: 03.01.2016 R: Marjana Podlesnik, Dole pri Litiji

Kappa kazein

AA

Beta kazein

A1A2

O NOV FAMOUS-ET 781202 (DE 0355937068)

FANATIC-ET 481083 (DE 0354812817) BAR (DE 0355080760)

PV

(SI 63635997) Naj. 2 Pov. 4 ŽP(5,1) PV12

12345 484 11390 434 61465 2436 146 137

3,9 3,8 4,0 92

420 384 2176 148

3,4 3,4 3,5 102

STOL JOC 780770 (FR 4747063250) ŽIDA (SI 82385752) Naj. 4. 147

Ž: SI 24645663 R: Jurij Zidar, Ribnica

391

3,9

309

7 6 6

3,1

ADDISON-ET (NL 839380546)

135

SANTIAGO 131950

10093

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

Gen.: BLF, CVF, RC

D: 04.02.2016

Kappa kazein

AB

Beta kazein

A1A2

O NOV SNOWRUSH 781206 (NL 933138335)

SNOWMAN (NL 388965513) RUSTY (NL 476949489)

PV

LAČNA (SI 54034338) Naj. 3 Pov. 3 ŽP(2,1) PV12

13505 633 12622 531 38794 1633 145 148

4,7 4,2 4,2 101

465 441 1362 148

3,4 3,5 3,5 116

BURNS 780894 (CA 100745543) LEDA (SI 63723137)

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

5 6 6

Naj. . 148

148

RAMOS (DE 0341485350)

Črnobela pasma - mladi biki

15


LAMAX 131959

Ž: SI 04579274 R: Andrej Jeraj, Vodice

Gen.: BLF, CVF, RF

D: 21.03.2016

Kappa kazein

AA

Beta kazein

A1A2

O NOV LOTTOMAX 781171 (CA 11445882)

NUMERO UNO-ET (IT 017990915143) LEITA (CA 10945258)

PV

CIMRA (SI 43977015) Naj. 2 9314 395 Pov. 2 8841 378 ŽP(2,07) 22666 1000 PV12 114 119

4,2 4,3 4,4 111

346 329 859 127

3,7 3,7 3,8 130

MONITOR 780983 (NL 543787792) COLA (SI 83782994) Naj. 2. 126

7388

323

4,4

265

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

6 7 6

3,6

LADI (SI 63361872)

138

ARDEEN 131967

Gen.: BLF, CVF, RF

Ž: SI 04574042 D: 10.04.2016 R: Jakob Napotnik, Topolšica

Kappa kazein

BB

Beta kazein

A2A2

O NOV ARMOUR 781251 (CA 108798853)

JABIR-ET (US 70801850) ALYSSA (CA 11426929)

PV

BELTY (SI 33980812) Naj. 3 12749 525 Pov. 2 11404 439 ŽP(3,02) 38621 1564 PV12 136 127

4,1 3,9 4,1 93

384 345 1171 127

3,0 3,0 3,0 88

ROSS-ET 780869 (US 62085114) BELTY (SI 43115714) Naj. 3 128

Ž: SI 94750382 R: Tomislav Spital, Šoštanj

9018

327

3,6

276

8 6 6

3,1

mati bika - Belty

SINATRA (NL 169100560)

130

LITBOS 131968

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

Gen.: BLF, CVF, RF

D: 31.05.2016

Kappa kazein

AE

Beta kazein

A1A2

O NOV LITTLETON 781252 (CA 108251028)

SUPERSIRE-ET 781116 (US 69981349) LUCY (CA 11398471)

PV

BOSA 4 (SI 83882843) Naj. 2 11314 Pov. 2 10176 ŽP(2,03) 25003 PV12 136

16

434 358 923 124

3,8 3,5 3,7 84

364 331 810 141

3,2 3,3 3,2 108

MASCOL-ET 780796 (DE 0578891748) BIMBA 12 (SI 13556884) Naj. 2 139

141

Črnobela pasma - mladi biki

11471

415

3,6

381

3,3

BAWIO (SI 13115092)

Ocene zunanjosti okvir oblika omišičenost

6 6 6


Veterinarskohigienski biocidni pripravek Dezinfekcijsko sredstvo za območje s hrano in krmo/krmili

IL

KUZ

O

RAZ

VA R E N I N U Č I N KO V I T

Sredstvo za razkuževanje pitne vode za živali

Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite navodila in podatke o izdelku.

Podrobnejše informacije so na voljo pri proizvajalcu. Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.krka.si

2011-14264_ECOCID-S_Ad_135mmx90mm_SI(si).indd 1

21.3.2011 10:17:14

Pravo veselje je imeti zdrave `ivali

Grovit

®

rudninska krmna me{anica za govedo, ovce, koze, konje, pra{i~e in perutnino Grovit dobite brez recepta v lekarnah, kmetijskih zadrugah in drugih specializiranih prodajalnah.

Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.krka.si

17


SSI mleko Vidi Vassido Valop Parafin Modian Yoviland Vigred

somatske celice Valop Vigred Parafin Modian Vidi Yoviland Vassido

!

mleko 122 120 120 118 118 113 111

vime

Vigred Valop Modian Vidi Yoviland Vassido Parafin

Parafin Vassido Yoviland Modian Vidi Valop Vigred

124 121 117 115 112 109 108

Vidi Valop Vassido Yoviland Modian Vigred Parafin

Vancover Vidi Parafin Codak Modian Vinetu Valop

(kg) 127 126 124 122 118 117 115

noge

(točka) 132 127 122 109 106 105 94

beljakovine

(kg)

okvir

(točka) 117 111 108 106 101 99 91

maščoba

(kg)

Valop Vinetu Modian Parafin Vancover Vidi Codak

123 123 120 117 116 112 109

141 125 113 107 102 95 88

Modian Vinetu Parafin Vidi Vancover Valop Codak

Vassido Parafin Vidi Modian Yoviland Valop Vigred

126 123 121 118 116 112 109

komb. usm. 123 116 106 103 97 96 84

OPOMBA Testirani biki: Dejansko ponudbo bikov preverite na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska Genomsko testirani: • Kategorije MLADI BIKI RJAVE PASME ni več v katalogu. Za osemenjevanje PRVESNIC uporabljajte GENOMSKO TESTIRANE BIKE RJAVE PASME • Dejansko ponudbo bikov preverite na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska. Seme genomsko testiranih bikov se izdaja sproti, zato se lahko dogodi, da katerega bika določen čas ni v ponudbi.

18

IBM

SSI -

dolgoživost

(točka) 133 132 132 127 126 121 104

Vassido Parafin Vidi Modian Yoviland Valop Vigred

IBM

Valop Vidi Vigred Vassido Modian Yoviland Parafin

SSI komb. usm.

125 110 110 107 101 99 75


stran

20 20 21 21 22 22 23

ime bika

št. bika

oče

oče matere

mleko

belj.

mašč.

vime

SŠSC dolgoživost SSI

Vidi Vassido Valop Parafin Modian Yoviland Vigred

111668 111725 111615 111652 111526 111724 111658

Vasir Vasir Vigor-ET Prossli Moiado Juleng Vigor-ET

Pos Ossido Stres Jori Videv Pos Playboy-ET

112

120

124

109

101

88

122

121

123

134

105

91

104

120

109

112

114

127

117

109

120

124

123

121

94

108

102

118

115

117

117

122

106

119

118

117

116

117

106

99

101

113

108

109

108

132

111

103

111

BIKI RJAVE PASME

testirani biki

19


VIDI

SSI 122

111668

Kappa kazein

Ž: SI 23903151 R: Tomaž Modic, Ig

D: 29.06.2010

VASIR 770828 (DE 0936949086) PV

1479

80

0,39

44

0,11

13125 487 10627 409 62335 2489 140 135

3,7 3,9 4,0 101

515 418 2505 148

3,9 3,9 4,0 131

Lastnosti zunanjosti

VINOZAK (DE 0808379326) GABI (DE 0932832737)

129

ŠOLA (SI 03022858) Naj. 2 Pov. 4 ŽP(6) PV12

AB

POS 111061 (SI 1697404) ŠKODA (SI 1889620) Naj. 4. 146

8626

411

4,8

324

3,8

PRESTON-ET (US 184458)

138

Mlečnost PV (maj 2017) - 62 hčera (točnost 93 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 630 51 0,56 33 0,32 PV12 112 124 129 120 125

nosti Izboljšuje last T + VSEBNOS IN BELJAKOVIN aj –n B O Č Š MA INDEX sti esne lastno el T + + OKVIR

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0,83 somatske celice 101 iztok mleka 117 DMT 98 dolgoživost 88

VASSIDO

IBM 121 121

Lastnosti zunanjosti okvir 133 križ 119 noge 115 vime 109 t.l. skupaj 126

40 hčera (točnost 87 %) 76 višina križa nizka širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven omišičenost slaba

88

100

112

124

136 130 102 114 129 113 120 101 139 104 119 109 106 113 100 92 116 103 112 125 101 70 124 96 119 90

visoka široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter odlična

88

100

112

124

136 141 125 123 79 137 129 102 133 90 95 123 118 113 102 91 112 92 85 115 89 85 92 112 99 92

visoka široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter odlična

SSI 120

111725

Kappa kazein

BB

Ž: SI 93882615 D: 11.05.2011 R: Peter Popič, Podgorje pri Slovenj Gradcu

O NOV VASIR 770828 (DE 0936949086) PV

1479

80

0,39

44

0,11

4,7 4,4 4,4 102

445 361 2412 146

3,5 3,4 3,4 94

129

SOLEA (SI 62741903) Naj. 4 12866 610 Pov. 6 10708 467 ŽP(6,05) 70547 3099 PV12 148 148

OSSIDO 770553 (IT PN0000105557) SEJA (SI 2108165) Naj. 5. 147

9476

365

IREJA + SUPER PR R E + SUP !! VSEBNOST azein k pa ap K B + B + Okvir + Križ

Rjava pasma - testirani biki

3,9

308

3,3

PRELUDE (US 187668)

130

nosti Izboljšuje last

20

Lastnosti zunanjosti

VINOZAK (DE 0808379326) GABI (DE 0932832737)

Mlečnost PV (maj 2017) - 40 hčera (točnost 88 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1148 72 0,50 39 0,15 PV12 121 134 126 123 112 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 1,22 somatske celice 91 iztok mleka 97 DMT dolgoživost 104

IBM 125 126

Lastnosti zunanjosti okvir 132 križ 127 noge 119 vime 105 t.l. skupaj 113

6 hčera (točnost 62 %) 76 višina križa nizka širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven omišičenost slaba


VALOP 111615

Ž: SI 83406483 R: Janez Šali, Novo mesto

SSI 120 D: 23.04.2009

VIGOR-ET 770753 (US 195618) PV

907

30

-0,03

33

0,13

9838 483 9179 399 61998 2719 141 147

4,9 4,4 4,4 114

334 323 2230 142

3,4 3,5 3,6 114

119

STRES 110765 (DE 0916554332) LASJA (SI 1286996) Naj. 3. 143

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0,54 somatske celice 117 iztok mleka 117 DMT 123 dolgoživost 109

41

3,8

IBM 112 112

Lastnosti zunanjosti okvir 132 križ 147 noge 145 vime 127 t.l. skupaj 148

88

100

112

124

136 137 122 110 103 140 128 110 141 83 122 132 127 120 113 103 115 135 116 107 99 115 92 102 93 88

visoka široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter odlična

88

100

112

124

136 113 62 91 116 99 131 110 111 117 128 98 70 116 88 52 134 134 72 108 107 109 103 110 109 52

visoka široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter odlična

BB

Kappa kazein

D: 21.02.2010

0,19

25

0,10

4,3 3,9 4,0 94

349 309 2185 148

3,2 3,3 3,4 94

nosti Izboljšuje last

Lastnosti zunanjosti

PRONTO-ET 770594 (US 191184) GOLDFEE (DE 0933528328)

116

JEŽICA (SI 1958291) Naj. 4 10899 465 Pov. 6 9295 365 ŽP(7,03) 64428 2578 PV12 148 148

438

93 hčera (točnost 93 %) 76 višina križa nizka širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven omišičenost slaba

SSI 118

PROSSLI 770795 (DE 0937108856) 786

4,7

JOR (DE 0923951542)

PARAFIN

PV

546

Mlečnost PV (maj 2017) - 125 hčera (točnost 97 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 515 30 0,23 20 0,09 PV12 109 114 112 112 107

FITNESS + "Gospod" t, SŠSC, os dn (plo hke t, molznos la ) ve lit te telesnih + Korektor (križ, vime, i st no last noge) + OKVIR + ROBOT

Ž: SI 93817105 R: Zlata Rihter, Gornji Grad

11672

139

nosti Izboljšuje last

111652

Lastnosti zunanjosti

PRESIDENT-ET (US 191215) VICTORIA-ET (US 857348)

LASKA (SI 42305527) Naj. 5 Pov. 6 ŽP(7) PV12

AB

Kappa kazein

JORI 110814 (SI 1236149) JEŽA (SI 1422484) Naj. 3. 148

za količino + Naj INDEX kap MLEKA, BB n ei kaz za + Naj INDEX T, S O N MOLZ t os + Plodn litve (oče + Lahke te telet)

9733

357

3,7

333

3,4

CRAFTSMAN (US 181972)

132

Mlečnost PV (maj 2017) - 60 hčera (točnost 94 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1296 45 -0,17 39 -0,07 PV12 124 121 91 123 95 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 108 iztok mleka 128 DMT 131 dolgoživost 102

IBM 122 123

Lastnosti zunanjosti okvir 104 križ 110 noge 98 vime 94 t.l. skupaj 98

49 hčera (točnost 89 %) 76 višina križa nizka širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven omišičenost slaba

Rjava pasma - testirani biki

21


MODIAN

SSI 118

111526

BB

Kappa kazein

Ž: SI 23413571 D: 05.07.2007 R: Peter Popič, Podgorje pri Slovenj Gradcu

MOIADO 770647 (IT BZ0000582001) PV

1103

50

0,14

47

0,32

4,3 4,3 4,3 110

399 316 3267 129

3,7 3,5 3,6 106

127

SAŠA (SI 1923121) Naj. 7 10811 469 Pov. 9 8990 386 ŽP(10,04) 91671 3958 PV12 131 136

VIDEV 770420 (DE 0910083992) SAVA (SI 1649019) Naj. 6. 131

485

4,4

364

3,3

ISMIR (CH 110374046756) Mlečnost PV (maj 2017) - 86 hčera (točnost 96 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 800 36 0,10 29 0,11 PV12 115 117 105 117 108

OST + DOLGOŽIV ost dn lo + DMT - P e vs e uj + Izboljš čnosti lastnosti mle ENA IM V r + Korekto

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 106 iztok mleka 111 DMT 113 dolgoživost 119

YOVILAND Ž: SI 23954827 R: Zlata Rihter, Gornji Grad

10907

127

nosti Izboljšuje last

111724

Lastnosti zunanjosti

MATT GORDON 770427 (IT VI0000116924) ZANNA (IT BZ0000250636)

IBM 117 118

Lastnosti zunanjosti okvir 126 križ 100 noge 112 vime 122 t.l. skupaj 125

60 hčera (točnost 91 %) 76 višina križa nizka širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven omišičenost slaba

88

100

112

124

136 120 79 109 115 98 101 84 115 84 124 96 99 123 123 128 121 137 115 110 63 71 122 102 119 80

visoka široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter odlična

88

100

112

124

136 130 119 124 93 120 106 103 136 94 98 112 127 133 119 115 120 105 100 82 97 96 107 104 105 102

visoka široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter odlična

SSI 113 Kappa kazein

BB

D: 01.05.2011

O NOV JULENG 770859 (DE 0936791480) PV

1091

49

0,17

38

0,20

4,0 4,0 4,0 94

373 324 2561 145

3,3 3,3 3,4 95

122

JELENA 8 (SI 33169398) Naj. 5 11202 451 Pov. 5 9695 388 ŽP(7,09) 74559 2989 PV12 148 143

POS 111061 (SI 1697404) JUTA (SI 12745830) Naj. 1. 146

7376

335

LJAKOVINE + Mleko, BEobe č in Maš + OKVIR nog in + Korektor križa lično + Dolgo in od e pod pripeto vim om uh eb tr olznost + Odlična m + Robot

Rjava pasma - testirani biki

4,5

265

3,6

BARAJ (DE 0910389033)

131

nosti Izboljšuje last

22

Lastnosti zunanjosti

JUBLEND (DE 0912463978) HERIETT (DE 0933881340)

Mlečnost PV (maj 2017) - 26 hčera (točnost 85 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 938 36 0,04 26 0,01 PV12 117 117 102 116 101 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 99 iztok mleka 132 DMT 104 dolgoživost 101

IBM 116 116

Lastnosti zunanjosti okvir 127 križ 115 noge 115 vime 106 t.l. skupaj 119

12 hčera (točnost 71 %) 76 višina križa nizka širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven omišičenost slaba


VIGRED

SSI 111

111658

Kappa kazein

BB

Ž: SI 43803839 D: 06.11.2009 R: Marjan Pivk, Črni Vrh nad Idrijo

O NOV VIGOR-ET 770753 (US 195618) PV

907

30

-0,03

33

0,13

3,4 3,8 3,9 85

313 280 1895 122

3,3 3,3 3,4 91

119

BLEDA (SI 2071006) Naj. 4 Pov. 5 ŽP(6,1) PV12

9539 328 8462 320 56001 2191 128 119

nosti Izboljšuje last + Naj VIME NOST + Naj MOLZ T O + ROB + OKVIR

Lastnosti zunanjosti

PRESIDENT-ET (US 191215) VICTORIA-ET (US 857348) PLAYBOY-ET 770504 (IT SO0000121470) BREZA (SI 1488716) Naj. 4.

122

10729

396

3,7

356

3,3

CRAFTSMAN (US 181972)

116

Mlečnost PV (maj 2017) - 90 hčera (točnost 95 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 438 17 0,09 15 0,06 PV12 108 108 105 109 105 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0,93 somatske celice 111 iztok mleka 139 DMT 105 dolgoživost 103

IBM 108 109

Lastnosti zunanjosti okvir 121 križ 102 noge 110 vime 132 t.l. skupaj 128

65 hčera (točnost 91 %) 76 višina križa nizka širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven omišičenost slaba

88

100

112

124

136 121 107 110 104 108 89 86 126 113 116 102 106 107 130 131 111 130 141 95 82 86 110 115 109 96

visoka široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter odlična

Odkup živali Plačilo maksimalno 2 dni Mobil 031 733 637 GSM 0043 664 46 46 280 Pisarna 02 790 15 60

Rjava pasma - testirani biki

23


NAJBOLJŠE ZA NAJBOLJŠE !

K-TOP 60 DOPOLNILNA KRMNA MEŠANICA ZA VRHUNSKE KRAVE MOLZNICE Posebnost:

Krmilo odlikujejo: visoka energetska vrednost, visok delež v vampu nerazgradljivih beljakovin in številni kakovostni nutritivni dodatki.

Pakirano:

min. 9 MJ NEL/kg suhe snovi, min. 36% by-pass beljakovin, visok delež zaščitenih maščob, holinklorida, niacina, biotina, zaščitenega metionina in propilen glikola.

razsuto, jumbo vreče JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana

PRODAJA LJUBLJANA NOVO MESTO AJDOVŠČINA LJUTOMER

24

01 / 584 26 65, gsm 031 350 500 07 / 393 19 22, gsm 031 704 339 05 / 364 45 13, gsm 051 684 424 02 / 585 88 64


mleko

Bisir Vortex Beco Harris Hupi Jontez Hirscher Hari Hasol Valer Paygor As Bisao

130 127 125 125 124 124 123 122 119 119 116 116 115

somatske celice Jontez Harris Vortex Valer As Hirscher Hari Hasol Bisir Hupi Bisao Beco Paygor

maščoba

(kg)

Bisir Hupi Vortex Hirscher Jontez Beco Harris Hasol Valer Hari Paygor As Bisao

132 131 128 127 126 124 124 123 121 120 120 119 113

vime

Vortex Bisir Hupi Jontez Beco Harris Valer Paygor As Hasol Bisao Hirscher Hari

(kg) 143 141 132 127 125 123 123 123 121 120 119 116 112

noge

(točka) 127 115 113 113 111 111 111 110 104 100 99 98 90

beljakovine

(kg)

176 160 159 158 155 154 138 133 132 129 127 119 111

138 135 134 131 128 127 126 123 123 121 121 121 119

Bisir Hirscher Beco Vortex Valer Hupi Harris Bisao Paygor Hasol Hari Jontez As

188 165 157 156 153 153 145 145 144 134 132 129 105

Hari Jontez Beco Hupi Hasol Hirscher Harris Valer Bisir Vortex Paygor As Bisao

IBM

Bisir Vortex Hupi Beco Harris Jontez Hirscher Paygor Hasol Valer As Hari Bisao

139 137 134 129 127 126 125 123 123 122 121 120 119

SSI -

dolgoživost

(točka)

Bisir Harris Beco Hari Hirscher Valer Vortex Jontez As Bisao Paygor Hupi Hasol

Bisir Vortex Hupi Beco Hirscher Harris Jontez Hasol Paygor As Hari Valer Bisao

IBM

komb. usm. 146 140 140 140 140 135 129 126 125 124 120 114 108

Hari Harris Hupi Jontez Beco Bisir Valer Vortex Hasol Hirscher Paygor As Bisao

genomsko testirani biki rjave pasme stran

26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32

ime bika

št. bika

oče

oče matere

Bisir Vortex Beco Harris Hupi Jontez Hirscher Hari Hasol Valer Paygor As Bisao

111961 111918 111944 111962 111866 111916 111934 111951 111898 111917 111919 111899 111904

Biver Vinold Biver Harrison Huray Joschka Himalaya Harrison Huray Varonto Payssli-ET Astro Biver

Vasir Vasir Condor Brookings-ET Husalto Preset Brookings-ET Nelgor Prossli Payssli-ET Vigor-ET Argon Vinner

mleko

belj.

mašč.

vime

SŠSC dolgoživost SSI

132 128 124 124 131 126 127 120 123 121 120 119 118

138 135 131 127 134 126 128 121 123 121 123 121 119

141 143 125 123 132 127 116 112 120 123 123 121 119

176 138 159 160 119 133 155 158 111 154 127 132 129

104 113 98 115 100 127 111 111 110 113 90 111 99

125 124 140 129 140 140 135 146 140 126 120 114 108

130 127 125 125 124 124 123 122 119 119 116 116 115

SSI komb. usm.

123 123 122 122 122 120 119 118 118 116 115 110 109

GENOMSKO TESTIRANI BIKI RJAVE PASME

SSI mleko

25


BISIR

SSI 130 Kappa kazein

AB

Ž: SI 74574100 D: 21.05.2016 R: Jakob Napotnik, Topolšica

Beta kazein

A1A2

111961

O NOV BIVER 771160 (CH 120094290070) PV

COVRTNEY (SI 14280351) Naj. 2 8209 Pov. 2 7937 ŽP(2,01) 17969 PV12 135

377 387 875 146

4,6 4,9 4,9 121

294 278 632 137

3,6 3,5 3,5 112

VASIR 770828 (DE 0936949086) CARIOCA (SI 83115727) Naj. 4. 139

7737

345

4,5

272

3,5

JUX (DE 0936612494)

134

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 65 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1705 87 64 PV12 132 141 138

nosti Izboljšuje last

+ NAJ SSI LEKA, + Količina M OVIN in K JA BEL MAŠČOB TI!! V + SEBNOS E, OKVIR IM V , + NOGE in KRIŽ

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 79 somatske celice 104 iztok mleka 130 DMT dolgoživost 125

IBM 139 139

Lastnosti zunanjosti okvir 174 križ 158 noge 188 vime 176 t.l. skupaj 196

VORTEX

SSI 127 Kappa kazein

BB

Ž: SI 84574044 D: 02.05.2015 R: Jakob Napotnik, Topolšica

Beta kazein

A2A2

111918

VINOLD 771141 (DE 0942530314) PV

657

38

0,24

22

0,14

294 278 632 137

3,6 3,5 3,5 112

114

Naj. 2 8209 Pov. 2 7937 ŽP(2,01) 17969 PV12 135

377 387 875 146

4,6 4,9 4,9 121

nosti Izboljšuje last

aščobe + MLEKO, m ine, ov k in belja nost!! eb vs a k viso + Noge + Vime t + dolgoživos

VASIR 770828 (DE 0936949086) CARIOCA (SI 83115727) Naj. 4. 139

7737

345

4,5

272

3,5

JUX (DE 0936612494)

134

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 66 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1529 91 58 PV12 128 143 135 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 78 somatske celice 113 iztok mleka 117 DMT dolgoživost 124

Rjava pasma - genomsko testirani biki

hčera (točnost 65 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124

136 133 149 140 175 166 96 132 61 120 157 169 172 174 135 140 148 143 126 64 88 112 128 126

88

100

112

124

136

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter

Lastnosti zunanjosti

VINOZAK (DE 0808379326) GALAXY (DE 0937108864)

COVRTNEY (SI 14280351)

26

Lastnosti zunanjosti

BLOOMING-ET 771002 (CH 120082568808) BEST (CH 120082568792)

IBM 137 137

Lastnosti zunanjosti okvir 124 križ 105 noge 156 vime 138 t.l. skupaj 145

hčera (točnost 66 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

80 98 95 130 122 96 108 71 130 124 121 142 137 95 129 130 112 134 69 88 116 133 126

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter


BECO

SSI 125

111944

Ž: SI 74733561 R: Tomaž Modic, Ig

D: 24.10.2015

Kappa kazein

BB

Beta kazein

A2A2

O NOV BIVER 771160 (CH 120094290070) PV

BURJA 35 (SI 43903197) Naj. 4 9887 449 Pov. 4 9265 380 ŽP(4,09) 44932 1851 PV12 125 118

4,5 4,1 4,1 99

367 344 1659 124

Lastnosti zunanjosti

BLOOMING-ET 771002 (CH 120082568808) BEST (CH 120082568792) 3,7 3,7 3,7 124

CONDOR 770664 (IT BZ0000707500) BIBA (SI 43324101) Naj. 1.

9706

397

4,1

379

3,9

POS (SI 1697404)

123

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 65 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1320 53 51 PV12 124 125 131

nosti Izboljšuje last

leka in + Količene m T S O VSEBN in t os + Molzn dolgoživost ž, noge in O + kvir, kri vime

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev somatske celice 98 iztok mleka 138 DMT dolgoživost 140

IBM 129 129

Lastnosti zunanjosti okvir 144 križ 153 noge 157 vime 159 t.l. skupaj 177

HARRIS

SSI 125 Kappa kazein

BB

Ž: SI 64574101 D: 26.05.2016 R: Jakob Napotnik, Topolšica

Beta kazein

A2A2

111962

hčera (točnost 65 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124

136 123 141 103 143 145 114 131 74 116 129 153 153 156 126 158 151 123 146 77 83 132 149 148

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter

88

100

112

124

136 103 118 102 118 119 95 104 95 119 124 117 136 153 120 141 144 141 126 74 92 139 119 122

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter

O NOV HARRISON 771226 (DE 0947303993) PV

DELLIA (SI 44280358) Naj. 2 Pov. 2 ŽP(1,1) PV12

8280 7318 15468 129

314 279 588 114

3,8 3,8 3,8 83

278 242 512 123

Lastnosti zunanjosti

HARLEY 771224 (DE 0943159317) RINHA (DE 0942888008) 3,4 3,3 3,3 98

nosti Izboljšuje last

BROOKINGS-ET 771022 (US 198772) DEJA-VU (SI 63980802) Naj. 1. 122

LEKA, + Količina M in B O MAŠČ IN V O K JA L BE atske om (s S S E N IT + F ivost ož lg do celice, in molznost) OGE + VIME in N e lastnosti sn + Vse tele

6988

282

4,0

238

3,4

ALIBABA (CH 120033040506)

118

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 65 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1312 49 45 PV12 124 123 127 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 94 somatske celice 115 iztok mleka 124 DMT dolgoživost 129

IBM 126 127

Lastnosti zunanjosti okvir 126 križ 127 noge 145 vime 160 t.l. skupaj 157

hčera (točnost 65 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

Rjava pasma - genomsko testirani biki

27


HUPI

SSI 124

111866

Ž: SI 24423023 R: Tomaž Košec, Polzela

D: 30.04.2014

HURAY 770784 (DE 0935830301) PV

1975

67

-0,07

66

0,15

375 370 905 137

4,8 4,8 4,8 126

286 273 681 125

3,7 3,5 3,6 117

BB

Beta kazein

A2A2

138

HUSALTO (DE 0942299245) CRISSY (DE 0939279681) Naj. 3. 128

7092

285

4,0

261

3,7

SIMERL (DE 0918436745)

121

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 68 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1696 67 57 PV12 131 132 134

nosti Izboljšuje last leka in + Količina m st vsebno i vir + Noge in ok

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 93 somatske celice 100 iztok mleka 106 DMT dolgoživost 140

IBM 134 134

Lastnosti zunanjosti okvir 127 križ 126 noge 153 vime 119 t.l. skupaj 143

JONTEZ

SSI 124 Kappa kazein

BB

Ž: SI 84548522 R: Tomaž Košec, Polzela

Beta kazein

A2A2

111916

D: 31.03.2015

JOSCHKA 771075 (DE 0941422868) PV

646

38

0,28

23

0,20

4,2 4,2 4,2 113

421 369 1719 148

3,5 3,6 3,6 111

115

Naj. 3 12085 502 Pov. 4 10392 435 ŽP(4,05) 48120 2033 PV12 148 148

nosti Izboljšuje last

PRESET 770785 (DE 0936048544) NELE (DE 0936804323) Naj. 5. 148

OST in + DOLGOŽIV index aj -n SŠSC T S O N Z L + MO vsebnost + Količina in A MLEK me + Noge in vi

8634

347

4,0

275

3,2

DOZELA (DE 0916398021)

143

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 66 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1386 56 44 PV12 126 127 126 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 116 somatske celice 127 iztok mleka 115 DMT dolgoživost 140

Rjava pasma - genomsko testirani biki

hčera (točnost 67 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124

136

88

100

112

124

136

97 109 119 126 122 120 122 90 143 128 125 148 113 69 133 136 85 101 77 81 102 131 119

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter

Lastnosti zunanjosti

JUFAST (DE 0913397955) RIBANA (DE 0936436564)

NIKA (DE 0945323481)

28

Lastnosti zunanjosti

HUSSLI 770531 (DE 0808024689) LAURA (DE 0930481301)

CRISTINA (DE 0944545807) Naj. 2 7773 Pov. 2 7736 ŽP(2,05) 18781 PV12 124

Kappa kazein

IBM 126 126

Lastnosti zunanjosti okvir 99 križ 94 noge 129 vime 133 t.l. skupaj 127

hčera (točnost 66 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

75 84 88 96 111 101 111 77 120 122 111 126 136 124 108 111 128 96 84 89 113 108 103

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter


HIRSCHER

SSI 123 Kappa kazein

BB

Ž: SI 84574020 D: 02.07.2015 R: Jakob Napotnik, Topolšica

Beta kazein

A1A2

111934

O NOV HIMALAYA 471158 (AT 279499819) PV

1093

29

-0,16

30

0,05

3,8 3,8 3,8 83

278 242 512 123

3,4 3,3 3,3 98

117

DELLIA (SI 44280358) Naj. 2 Pov. 2 ŽP(1,1) PV12

8280 7318 15468 129

314 279 588 114

Lastnosti zunanjosti

HUXOY 770930 (AT 812100272) ALORE (AT 687327914) BROOKINGS-ET 771022 (US 198772) DEJA-VU (SI 63980802) Naj. 1.

122

6988

282

4,0

238

3,4

ALIBABA (CH 120033040506)

118

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 66 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1451 34 46 PV12 127 116 128

nosti Izboljšuje last

LEKA in + Količina M K BELJA OVIN (somatske + FITNESS ivost celice, dolgož t) os in molzn ž, noge in + Okvir, kri vime

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 111 somatske celice 111 iztok mleka 121 DMT dolgoživost 135

HARI

IBM 125 125

Lastnosti zunanjosti okvir 133 križ 140 noge 165 vime 155 t.l. skupaj 168

hčera (točnost 66 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124

136 101 96 118 111 138 134 127 73 107 151 137 121 141 129 133 149 141 144 85 65 117 103 117

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter

88

100

112

124

136 102 105 94 117 98 88 131 86 115 124 124 147 138 116 138 129 127 128 67 84 145 141 138

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter

SSI 122

111951

Ž: SI 94733868 R: Tomaž Modic, Ig

D: 01.02.2016

Kappa kazein

BB

Beta kazein

A2A2

O NOV HARRISON 771226 (DE 0947303993) PV

BARA 10 (SI 04332222) Naj. 1 10073 Pov. 1 10073 ŽP(1,05) 16683 PV12 145

453 453 731 137

4,5 4,5 4,4 99

332 333 552 137

Lastnosti zunanjosti

HARLEY 771224 (DE 0943159317) RINHA (DE 0942888008) 3,3 3,3 3,3 107

nosti Izboljšuje last

NELGOR 771025 (CH 120055270318) BETI 33 (SI 03903139) Naj. 1. 137

(somatske + FITNESS lgoživost do celice, in molznost) me + Noge in vi

11311

438

3,9

415

3,7

VIGOR-ET (US 195618)

132

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 65 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1099 26 36 PV12 120 112 121 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 91 somatske celice 111 iztok mleka 119 DMT dolgoživost 146

IBM 120 120

Lastnosti zunanjosti okvir 119 križ 112 noge 132 vime 158 t.l. skupaj 153

hčera (točnost 65 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

Rjava pasma - genomsko testirani biki

29


HASOL

SSI 119 Kappa kazein

BB

Ž: SI 34523225 D: 11.11.2014 R: Urška Kočnar, Šmartno ob Dreti

Beta kazein

A2A2

111898

HURAY 770784 (DE 0935830301) PV

1975

67

-0,07

66

0,15

4,3 4,1 4,2 99

381 342 1339 148

3,8 3,7 3,7 119

138

JORA 49 (SI 83745977) Naj. 2 10090 438 Pov. 3 9265 378 ŽP(3,08) 36050 1497 PV12 148 148

PROSSLI 770795 (DE 0937108856) JOJA 15 (SI 92497845) Naj. 7. 148

10156

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 116 somatske celice 110 iztok mleka 113 DMT dolgoživost 140

VALER Ž: SI 14565414 R: Gašper Pečečnik, Velenje

D: 10.02.2015

VARONTO (DE 0815190979) LERŠE 55 (DE 0815139585) 263 263 281 124

3,6 3,6 3,7 114

nosti Izboljšuje last

ameriški + nemško – e pedigr + Vime, noge + Dolgoživost + Vsebnost

30

3,4

IBM 122 123

Lastnosti zunanjosti okvir 97 križ 105 noge 134 vime 111 t.l. skupaj 114

Kappa kazein

BB

Beta kazein

A2A2

88

100

112

124

136

88

100

112

124

136

81 83 103 104 89 87 135 92 140 105 103 105 116 77 113 121 105 94 109 90 105 114 107

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter

Lastnosti zunanjosti

VANPARI 771289 (DE 0944346439) ALFI (DE 0813670717)

PV

4,4 4,4 4,5 108

349

hčera (točnost 67 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

SSI 119

111917

318 318 346 123

3,9

VIGO (DE 0916304211) Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 68 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1259 42 39 PV12 123 120 123

leka, + Količina m in beljakov in maščobe + Dolgoživost + Noge

7227 7227 7659 121

392

146

nosti Izboljšuje last

Naj. 1 Pov. 1 ŽP(0,11) PV12

Lastnosti zunanjosti

HUSSLI 770531 (DE 0808024689) LAURA (DE 0930481301)

PAYSSLI-ET 770896 (DE 0813034326) LERCHE (DE 0813305203) Naj. . 124

VINNER (DE 0932499973)

123

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 65 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1108 49 35 PV12 121 123 121 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 106 somatske celice 113 iztok mleka 95 DMT dolgoživost 126

Rjava pasma - genomsko testirani biki

IBM 122 122

Lastnosti zunanjosti okvir 120 križ 109 noge 153 vime 154 t.l. skupaj 140

hčera (točnost 65 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

95 107 109 121 106 76 105 84 126 130 132 118 140 116 123 134 140 130 84 72 128 134 129

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter


PAYGOR

SSI 116 Kappa kazein

BB

Ž: SI 14514119 R: Bojan Kavčič, Tolmin

Beta kazein

A2A2

111919

D: 29.05.2015

PAYSSLI-ET 770896 (DE 0813034326) PV

505

19

0,06

10

0,03

3,7 3,6 3,9 84

261 260 1135 133

3,2 3,3 3,5 95

107

SUZI (SI 83617896) Naj. 1 8048 298 Pov. 2 7878 282 ŽP(4,03) 32515 1256 PV12 136 125

VIGOR-ET 770753 (US 195618) SUZI (SI 1880848) Naj. 2.

328

3,9

268

3,2

STRES (DE 0916554332) Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 61 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1087 48 38 PV12 120 123 123

akter + Mlečni kar ) (pedigre LEKA, + Količina M ljakovin maščob in be in st + Dolgoživo molznost , vime + Okvir, noge

Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev somatske celice 90 iztok mleka 117 DMT dolgoživost 120

AS

IBM 123 123

Lastnosti zunanjosti okvir 127 križ 119 noge 144 vime 127 t.l. skupaj 130

hčera (točnost 60 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124

136

88

100

112

124

136

99 121 111 135 84 93 126 71 127 126 129 137 116 89 113 125 114 93 81 91 108 116 117

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter

SSI 116

111899

Ž: SI 14441381 R: Franc Rutar, Tolmin

D: 05.12.2014

ASTRO 771094 (CH 120056929444) 516

8325

132

nosti Izboljšuje last

PV

Lastnosti zunanjosti

PAYOFF-ET 770880 (US 193627) BOUNTY (DE 0812171314)

3

-0,03

9

0,16

3,9 4,0 4,1 98

244 235 1282 124

3,2 3,2 3,2 88

nosti Izboljšuje last

BB

Beta kazein

A2A2

Lastnosti zunanjosti

PARKO (CH 110093109268) ALLISON (CH 120022128345)

104

SAVA (SI 93261494) Naj. 3 7550 291 Pov. 4 7415 298 ŽP(5,07) 39467 1602 PV12 128 126

Kappa kazein

ARGON 111168 (SI 1930804) SAVA (SI 92334968) Naj. 1. 125

+ VIME možna + Pedigre – na veliki a ab or up ic RJ večini plemen ije c popula

4186

152

3,6

134

3,2

VRISK (SI 1885955)

116

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 66 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 1022 44 36 PV12 119 121 121 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 94 somatske celice 111 iztok mleka 105 DMT dolgoživost 114

IBM 121 121

Lastnosti zunanjosti okvir 107 križ 93 noge 105 vime 132 t.l. skupaj 127

hčera (točnost 67 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

88 105 101 96 62 80 104 97 103 101 105 140 130 119 129 113 112 107 77 73 109 123 112

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter

Rjava pasma - genomsko testirani biki

31


BISAO

SSI 115

111904

Ž: SI 74548028 R: Janko Arlič, Velenje

D: 11.03.2015

BIVER 771160 (CH 120094290070) SALOMA (SI 63753237) 9731 499 8610 424 41277 2031 137 148

5,1 4,9 4,9 130

343 310 1523 143

3,5 3,6 3,7 114

nosti Izboljšuje last

Beta kazein

A2A2

Lastnosti zunanjosti

VINNER 770740 (DE 0932499973) SOKA (SI 12444481) Naj. 3. 145

olznost + Izredna m telesnih r + Korekto še posebno i st no last NOG roke in V + isoke, ši živali, e ok glob lečni m an oč m r karakte

32

BB

BLOOMING-ET 771002 (CH 120082568808) BEST (CH 120082568792)

PV

Naj. 3 Pov. 4 ŽP(4,1) PV12

Kappa kazein

7612

330

4,3

267

3,5

JARD (SI 1891083)

139

Mlečnost PV (april 2017) - hčera (točnost 65 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 965 40 32 PV12 118 119 119 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 96 somatske celice 99 iztok mleka 138 DMT dolgoživost 108

Rjava pasma - genomsko testirani biki

IBM 119 119

Lastnosti zunanjosti okvir 143 križ 136 noge 145 vime 129 t.l. skupaj 146

hčera (točnost 65 %) 76 širina spredaj ozka globina telesa plitva hrbet uleknjen dolžina križa kratek položaj kolka zadaj nagib križa nadgrajen sedna širina ozka skočni sklep strm izraž. skoč. sklepa zadebeljen biclji mehki parklji nizki dolžina vimena kratko pripetost vimena slaba dno vimena zad. nizko širina ml. zrcala ozko višina ml. zrcala nizko globina vimena spuščeno globina cent. vezi ni izražena dolžina seskov kratki debelina seskov tanki položaj zad. ses. navzven nam. pred. seskov navzven nam. zad. seskov navzven

88

100

112

124

136 130 124 123 141 130 92 132 81 91 134 145 118 136 106 119 131 125 99 93 103 100 123 109

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad. visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter


stran

ime bika

št.bika

34 34

Rik Volek

111697 Rico 111745 Vulkos

oče

oče matere

Acost Voeris

TESTIRANI BIKI IZVORNI TIP

testirani biki rjave pasme - izvorni tip

Rjava pasma - testirani biki - izvorni tip

33


RIK

SSI 90

111697

Ž: SI 43867222 R: Ema Kristan, Hruševje

D: 21.11.2010

RICO 710691 (CH 110468065700) PV

-391

-2

0,27

-3

0,15

5794 245 4935 181 36523 1321 95,3 98

4,2 3,7 3,6 107

202 167 1241 95

3,5 3,4 3,4 99

98

ACOST (DE 0910241203) SREČA (SI 52303878) Naj. 2. 95

t + Omišičenos lavna k in i st + Prira kakovost DOJILJE + Za krave merjene us in reje ivno z manj intenz o ej ir pr mlečno tipu RJ M E N R O V + V IZ pasme

182

3,3

189

3,4

BENO (SI 1885954) Mlečnost PV - 10 hčera (točnost 75%) mleko maščoba kg kg % PV PV12 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev somatske celice 109 iztok mleka 87 DMT dolgoživost 115

VOLEK Ž: SI 84034586 R: Jožef Ivanc, Velike Lašče

5568

97

nosti Izboljšuje last

111745

Lastnosti zunanjosti

ROLF (CH 110141221485) HEIDI (CH 110468062365)

SIVKA (SI 73320991) Naj. 2 Pov. 6 ŽP(7,1) PV12

AB

Kappa kazein

beljakovine kg %

IBM

Lastnosti zunanjosti okvir 87 križ 90 noge 99 vime 63 t.l.skupaj 71

Kappa kazein

7 hčera (točnost 61%) širina spredaj globina telesa hrbet dolžina križa položaj kolka nagib križa sedna širina skočni sklep izraž.skoč.sklepa biclji parklji dolžina vimena pripetost vimena dno vimena širina ml.zrcala višina ml. zrcala globina vimena globina cent.vezi dolžina seskov debelina seskov položaj zad.ses. nam.pred.seskov nam.zad .seskov

BB

D: 12.10.2011

O NOV VULKOS 710798 (CH 120015471656) PV

147

4

-0,04

12

0,08

4,9 4,7 4,7 126

226 205 1286 107

3,5 3,4 3,5 99

VERI (CH 110104354052) PIERA (CH 110060173070)

106

CENKA (SI 93066093) Naj. 4 6545 322 Pov. 5 6050 284 ŽP(6,08) 36969 1744 PV12 109 116

nosti Izboljšuje last

VOERIS 710591 (CH 110040047292) CUKA (SI 52504581) Naj. 3. 109

kazein + BB Kappa an bik ir st + delno te nemški – o sk + švicar pedigre ave VORNI tip rj IZ + e pasm

34

7098

308

4,3

226

3,2

ACOST (DE 0910241203)

108

Mlečnost PV (maj 2017) - 1 hčera (točnost 48 %) mleko maščoba beljakovine kg kg % kg % PV 185 13 0,15 6 -0,02 PV12 103 106 108 104 99 Funkcionalne lastnosti % težkih 1. telitev 0 somatske celice 114 iztok mleka 111 DMT dolgoživost

Rjava pasma - testirani biki - izvorni tip

IBM 104 104

76 ozka plitva uleknjen kratek zadaj nadgrajen ozka strm zadebeljen mehki nizki kratko slaba zad.nizko ozko nizko spuščeno ni izražena kratki tanki navzven navzven navzven

88

100

112

124

136 133 105 113 95 97 93 95 107 68 115 117 82 74 72 95 77 69 73 101 96 89 83 88

široka globoka izbočen dolg spredaj pobit široka sabljast tanek strmi visoki dolgo močna zad.visoko široko visoko pripeto globoka dolgi debeli navznoter navznoter navznoter


Reja živali

Biki, ki so plemenili na kmetiji Rajhenav: - Ibis (SI) - Miki (SI) - Hrček (SI) - Herex (DE) - Tarsysse (DE) - Gonzo (oče iz DE) - Espresso PP - brezrožni (DE) - Henry PP - brezrožni (DE) - Billi (DE) - Viki (DE) - Neptun PP (DE) - Cvek (DE) - Teiger (DE)

Limuzin

Prednosti - energija, ki je takoj na voljo - stimulira aktivnost in tonus - pomaga pri kolonizaciji dobrih bakterij - izboljša fizično kondicijo, sesalno sposobnost in odpornost na stres Kdaj uporabiti pasto? - pri slabotnih, majhnih in prelahkih živalih - v primeru težavnega poroda - pri dvojčkih - pri slabem materinskem nagonu

Energetska linija

Ezop

Alojz Brdnik

univ. dipl. ing kmet. - živinoreja

Rajhenav 1 1330 Kočevje tel./fax: 01 8944 060 gsm: 051 656 346 (Alojz), 031 547 954 (Majda) e-pošta: alojz.brdnik@siol.net

pasme

Boosty’vo

Biki, s kmetije Rajhenav na OC Preska: - Izjemen (oče iz SI) - Iglu (oče iz SI) - Heker (oče iz FR) - Hoby (oče iz SI) - Hogel (oče iz DE) - Louvre (oče iz FR) - Ezop (oče iz FR) - Gonzo (oče iz DE) - Henry (oče iz DE)

Flory Boost za teleta in konje Prednosti - hitro zaščiti prebavni trakt v primeru motenj - absorbira toksine - poskrbi za hidracijo - pomaga pri kolonizaciji dobrih bakterij - hitro razpoložljiva energija Kdaj uporabiti pasto? - med in po prebavnih težavah

Podpora črevesja

www.vet4you.com

Rjava pasma - testirani biki - izvorni tip

35


Lastnosti zunanjosti MIŠIČNA RAZVITOST 1. plečna širina 2. hrbtna širina 3. izbočenost stegna 4. dolžina stegna 5. debelina ledvene mišice 6. širina stegna

RAZVITOST SKELETA 7. širina križa 8. obseg goleni 9. dolžina telesa 10. dolžina križa 11. velikost živali

FUNKCIONALNE LASTNOSTI 12. širina gobca 13. stoja prednjih nog 14. stoja zadnjih nog 15. hrbtna linija 16. prepasanost

PASEMSKE LASTNOSTI glava barva plašča skladnost oblik

!

36

OPOMBA • Seme mesnih bikov se izdaja sproti, zato se lahko dogodi, da katerega bika določen čas ni v ponudbi (premajhno število proizvedenih doz glede na potrebe, …). • Dejansko ponudbo bikov preverite na spletni strani Osemenjevalnega centra Preska.


Selekcijska shema mesnih pasem Selekcijski napredek mesnih pasem temelji na odbiri elitnih živali (bikovskih mater) na podlagi tehtanj telet in ocenjevanja zunanjosti plemenskih živali.

Odbira plemenjakov V čredah, ki so v rejskem programu (kontrola mesa), ocenjevalci ocenijo vse plemenske živali (krave in telice). Strokovni tajnik izbere najboljše živali (bikovske matere). Le-te obrejimo z elitnimi očeti. Njihovi moški potomci (potomci bikovskih mater in elitnih očetov) dobijo status plemenskih bikov, če zadostujejo selekcijskim kriterijem (prirasti do starosti enega leta, ocene zunanjosti). Plemenske bike uporabljamo za pripust ali osemenjevanje. Najboljše plemenske bike (elitne bike) pa uporabimo za obrejitev bikovskih mater in selekcijski krog je sklenjen.

Ocenjevanje živali

biki pasme limuzin stran

38 39 39 39 40 40

ime bika

št. bika

oče

oče matere

Bullstar Us Stak Cajt P Flego Urvil

161930 161767 161850 161871 161872 161910

Bobi Usted Stan Casemier Flamant Urville

Tarsysse Louxor Herex Ido Ilexs Thetis

biki pasme šarole stran

ime bika

št. bika

oče

oče matere

41 42 42 42

Senko Spirit Terr Singer

161867 161774 161963 161964

Sever Sprinter Terrien Suki

Pupi Jump Hardi Hardi

bik belgijsko belo blave pasme stran

ime bika

št. bika

oče

oče matere

43

Tresor

161926

Attribut

Imprevu

BIKI MESNIH PASEM

Pri ocenjevanju zunanjosti opazujemo štiri glavne sklope lastnosti: razvitost skeleta, omišičenost, značilnost pasme in funkcionalne lastnosti (noge, hrbtna linija). V vsakem sklopu je možnih 100 točk. S tehtanjem žival pa želimo ugotoviti sposobnost krave, da vzredi teleta in sposobnost samega teleta za rast. Od rojstva do odstavitve teleta stehtamo dva do tri krat. Rojstna teža je pomembna pri izbiri bikov, ki prenašajo lahke telitve. Teža pri 90 dneh (trije meseci) posredno osvetljuje materinske sposobnosti krave (mlečnost, skrbnost). Prirasti teleta v tem obdobju so namreč odvisni predvsem od mlečnosti matere. Teža pri 210 dneh (ob odstavitvi) pa je rezultat mlečnosti krave in teletovo sposobnosti izkoriščanja paše.

37


BULLSTAR 161930

Ž: SI 94698884 R: Vinko Grlj, Prem

D: 11.08.2015

LIM - 100 %

O NOV

BOBI 862945 (SI 03743674)

BABILON 862248 (IT 030990084303) (SI 33025030)

(SI 33317034)

TARSYSSE 861807 (DE 0891632106) LIM (SI 2101265) Lastnosti zunanjosti mišična razvitost razvitost skeleta pasemske lastnosti funkcionalne lastnosti

80 82 87 78

Mladi, ne testirani elitni bik v pitovnem in vzrejnem tipu. Po njem lahko pričakujemo odlična teleta za pitanje, kot tudi odlične plemenske potomke. Izredno mirnega temperamenta. Pričakujemo normalne telitve.

38

Mesne pasme - pasma Limuzin


US

161767

Ž: SI 24078197 R: Jože Rušt, Ajdovščina

D: 03.01.2012

LIM - 100 %

Testirani elitni bik v izrazito pitovnem tipu. Daje odlično omišičeno potomstvo. Odličen za prirejo mesa telet in nadaljnje pitanje do klavne zrelosti. Zelo priporočljiv za gospodarsko križanje. Močno izražena dolga hrbtna mišica. Normalne telitve pri vseh pasmah.

USTED 760823 (FR 1931733301)

PAX (FR 1930369163) LIBERTE (FR 1995007462)

PRIMA (SI 43145539)

LOUXOR 760566 (FR 1995010819) (SI 82864033)

Lastnosti zunanjosti mišična razvitost razvitost skeleta pasemske lastnosti funkcionalne lastnosti

86 82 90 80

Lastnosti zunanjosti mišična razvitost razvitost skeleta pasemske lastnosti funkcionalne lastnosti

81 92 90 84

Lastnosti zunanjosti mišična razvitost razvitost skeleta pasemske lastnosti funkcionalne lastnosti

71 74 77 62

STAK 161850

Ž: SI 84003715 D: 30.12.2012 R: Matej Zadravec, Miklavž pri Ormožu

LIM - 100 %

Testirani bik, krave njegova teleta normalno telijo. Velik okvir potomstva, hitra rast, velika zmogljivost za prirejo mesa. Teleta so primerna za pitanje na večjo težo. Odlična dolžina stegna. Pri hčerah bika Staka pričakujemo lahke telitve.

STAN 862793 (SI 83447686)

STAR 760660 (FR 2302612261) 7407/99 (SI 1600732)

(SI 43317019)

HEREX 861664 (DE 0891577096) (SI 02595478)

CAJT P 161871

Ž: SI 84113034 R: Albin Petrič, Logatec

D: 03.05.2014

LIM - 100 %

Testirani, brezrožen bik. Nekoliko manjši okvir. Odlična omišičenost vseh telesnih delov. Odličen za prirejo mesa telet. Primeren predvsem za gospodarsko križanje. Normalne telitve.

CASEMIER 862566 (DE 1500868139)

CASH FLOW (CA 116971) AGAVE (DE 1500691337)

COTA (SI 43471124)

IDO 760747 (DE 0939348380) JANA (DE 1500838060)

Mesne pasme - pasma Limuzin

39


FLEGO 161872

Ž: SI 54454255 R: Slavica Krmelj, Sevnica

D: 10.06.2014

LIM - 100 %

Testirani elitni bik velikega okvira. Potomci so dobro omišičeni, odlično telesno skladni. Izboljšuje pasemske lastnosti. Korektor nog. V ponudbi tudi seksirano seme na moške potomce. Po njem lahko pričakujemo dobre plemenske hčere v čisti pasmi. Ni primeren za osemenjevanje mladih živali in živali manjšega okvirja. FLAMANT 863284 (FR 2350677826)

BAPTISTE (FR 2307203481) UNTELLE (FR 2303339246)

(SI 63207365)

ILEXS 861944 (SI 22390848) (SI 32577596)

Lastnosti zunanjosti mišična razvitost razvitost skeleta pasemske lastnosti funkcionalne lastnosti

73 82 90 80

Lastnosti zunanjosti mišična razvitost razvitost skeleta pasemske lastnosti funkcionalne lastnosti

79 82 87 84

URVIL 161910

Ž: SI 94509296 R: Slavica Krmelj, Sevnica

D: 08.01.2015

LIM - 100 %

Mladi, ne testirani bik. Pričakujemo teleta z odlično dolžino telesa. Odlična skladnost telesnih delov in odlično izražene pasemske lastnosti. Korektor nog. Pričakujemo normalne telitve.

40

URVILLE 760912 (FR 1931859212)

SCAPIN (FR 2351383257) OXANE (FR 1930388572)

(SI 04063865)

THETIS 760822 (FR 1203095058) (SI 83708235)

Mesne pasme - pasma Limuzin


SENKO 161867

Ž: SI 44463766 R: Damjan Žužek, Boštanj

D: 10.04.2014

CHA - 100 %

SEVER 863460 (SI 94087253)

SUDI 862806 (SI 13153687) (SI 82390794)

(SI 53739195)

PUPI 862512 (SI 02677376) (SI 22638922) Lastnosti zunanjosti mišična razvitost razvitost skeleta pasemske lastnosti funkcionalne lastnosti

76 82 80 80

Mladi, delno testirani elitni bik. Odlično omišičeno potomstvo. Velika zmogljivost za prirejo mesa in hitra rast. Večji okvir živali. Močno izražena dolga hrbtna mišica. Med 3. in 7. mesecem starosti je rastel 1,6 kg/dan. Po njem pričakujemo dobre plemenske potomke v čisti pasmi. Pričakujemo normalne telitve.

oče bika Senka: Sever 863460

Mesne pasme - pasma Šarole

41


SPIRIT 161774 Ž: SI 43526413 R: Ul, Logatec

D: 16.02.2012

CHA - 100 %

Testirani elitni bik. Povprečna velikost skeleta. Odlično izražena dolžina in globina telesa. Odlično omišičeno potomstvo v prednjem in zadnjem delu. Zelo priporočljiv za gospodarsko križanje. Pri hčerah pričakujemo odlične materinske lastnosti. Lahke telitve pri ČB pasmi, nekoliko težje pri RJ in LS pasmi. SPRINTER 760827 (FR 2302108615)

HECRIVIN (FR 5892107529) LAURA (FR 2395106536)

(SI 13153670)

JUMP 862098 (SI 82677354) 3490/00 (SI 1366654)

Lastnosti zunanjosti (2015) mišična razvitost 79 razvitost skeleta 83 pasemske lastnosti 90 funkcionalne lastnosti 90

TERR 161963

Ž: SI 34759181 R: Robert Gorjanc, Ponikva

D: 11.03.2016

CHA - 100 %

Mlad bik za gospodarsko križanje. Pričakujemo normalne telitve.

TERRIEN 760914 (FR 5370353278)

LE REBEL (FR 3695100770) MITAINE (FR 5396088828)

(SI 63652693)

HARDI 861940 (SI 32390775) JAVELINE (SI 1644546)

O NOV

Lastnosti zunanjosti mišična razvitost razvitost skeleta pasemske lastnosti funkcionalne lastnosti

77 60 77 74

SINGER 161964

Ž: SI 84790671 R: Robert Gorjanc, Ponikva

D: 10.04.2016

CHA - 100 %

Mlad bik za gospodarsko križanje. Prinaša odlično klavno kakovost in kakovost mesa. Pričakujemo normalne telitve.

42

SUKI 863841 (SI 54246113)

SUMO 760825 (FR 0311102405) (SI 83380949)

(SI 03412785)

HARDI 861940 (SI 32390775) (SI 12846285)

Mesne pasme - pasma Šarole

O NOV

Lastnosti zunanjosti mišična razvitost razvitost skeleta pasemske lastnosti funkcionalne lastnosti

77 77 77 76


TRESOR 161926

Ž: BE 053803168 R: ,

D: 01.03.2015

BBP - 100 %

Bik TRESOR je odličen predstavnik svoje pasme, uvožen iz Belgije. Prirast med 7 in 13 mesecem je bil 1.365 kg/dan. Odličen za gospodarsko križanje s poudarkom na prirejo mesa. Odlikujejo ga zelo dobre ocene v lastnosti okvirja, nog in omišičenosti.

ATTRIBUT (BE 727363707)

IMPERIAL (BE 724483298) ORAGEUSE-ET (BE 060631024)

MESANGE (BE 187777708)

IMPREVU (BE 887484019) HERMINE (BE 387192642)

O NOV

Lastnosti zunanjosti mišična razvitost razvitost skeleta pasemske lastnosti funkcionalne lastnosti

90 78 83 82

Mesne pasme - Belgijsko belo-plava pasma

43


44


ime bika

št. bika

oče

oče matere

46 46 46 46

Val Sod Savo Grbac

853814 853796 853820 853847

Veselko Som Silvester Grom

Nestor Brin Švajc Brin

OPOMBA Biki cikaste pasme, ki so poleg redne ponudbe na voljo po predhodnem naročilu na OC Preska: ime bika

št. bika

oče

oče matere

Med Nord Fram Nodi Nego Darvin Napoleon Surk Saturn Tom

853752 853525 853296 853275 853081 852744 852738 852277 851820 851817

Merlot Nego Furman Nanos Nano Dovzan Nagelj Saturn Slap Tob

Nik Surk Mandelj Smok Cvet Tinček Tom Jablan

BIKI CIKASTE PASME

!

stran

45


VAL 853814 Ž: SI 14420076 D: 04.04.2014 R: Lovre Podlesnik, Ljubno ob Savinji

Kappa kazein AB CK - 82 %, PZ - 18 %

Po poreklu je linija manj zastopana v populaciji pasme. VESELKO 853095 (SI 33943905)

VINCENC 852743 (SI 93720502) BENA (SI 13656537)

CINCA (SI 74181256)

NESTOR 852772 (SI 83476060) CIKA (SI 03549030)

SOD 853796 Ž: SI 14371628 D: 15.04.2014 R: Marija Kožar, Srednja vas v Bohinju

Kappa kazein AB CK - 97 %, PZ - 3 %

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Brin, Surk, Saturn, Med, Nord in Dule. SOM 853094 (SI 93519766)

SURK 852277 (SI 73209995) SRNA (SI 33160650)

MAJHNA (SI 03075739)

BRIN 851656 (SI 02488248) JAGODA (SI 1613510)

SAVO 853820 Ž: SI 14343393 D: 04.12.2013 R: Jože Božičnik, Šentjanž

Kappa kazein AA CK - 100 %

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Silvester, Surk, Saturn in Švajc. SILVESTER 853015 (SI 83494530)

SURK 852277 (SI 73209995) NAGLA (SI 02618593)

LILI (SI 53474920)

ŠVAJC 851809 (SI 12838037) PISA (SI 1895733)

GRBAC 853847 Ž: SI 24531010 D: 07.10.2014 R: Barbara Štimec, Kostel

O NOV

Kappa kazein AA CK - 91 %, PZ - 6 %, RH - 3 %

Zaradi preprečevanja parjenja v sorodstvu se odsvetuje oziroma preveri primernost osemenjevanja plemenic, potomk bikov: Grom, Gams, Brin, Dovžan, Boro.

46

GROM 853271 (SI 43966871)

GAMS 852230 (SI 03004175) ŠUBA (SI 53451675)

RIA (SI 02918817)

BRIN 851656 (SI 02488248) ROŽA (SI 12520895)

Cikasta pasma

O NOV


Legend

Name & bull number Ž: ID D: Date of birth R: Breeder (name, family name, address)

Total Merit Index Kappa casein BB Gen.: genetic peculiarities (genetic defects)

PV12

SYMBOLS NAME & NUMBER OF FATHER (ID) PV: milk, kg | fat, kg | fat, % | prot., kg | prot., % | IBM

NAME OF MOTHER (ID) Lact.

Milk kg Naj. 5 11.870 Pov. 6 10.391 ŽP(08.00) 80.750 PV12 124,2

Fat kg 483,6 441,8 3.483 133,6

% 4,07 4,25 4,31 109,8

Protein IBM TMI kg % 399,1 3,36 345,2 3,32 2.747 3,40 124,2 102,3 126,9 124,6

PV = absolute breeding value Naj. = maximal lactation Pov. = average lactation (no. lactation) ŽP = life production (years.months) PV12 = standardized breeding value IBM = index protein and fat g = genomic IN: Interbull # = cow is still active

Improves of traits

ion of + a descript rtant po the most im e ar h c hi traits w ed ov impr

Signs and Symbols of genetic particularities

NAME OF FATHER’s FATHER (ID)  NAME OF FATHER’s MOTHER (ID)  NAME & NUMBER OF MOTHER’s FATHER (ID) NAME OF MOTHER’s MATHER (ID)  milk, kg | fat, kg | fat, % | prot., kg | prot., %

NAME OF GRANDMOTHER’s FATHER (ID)

Linear traits

Dairy traits PV month and year - number of daughters (rel. in %) milk fat protein IBM kg kg % kg % PV -351 15 0,42 3 0,23 103 PV12 94 107 116 102 119 103 Functional traits difficult calvings somatic cells milking speed calving interval longevity

% PV12 PV12 PV12 PV12

Particularities CVM BLAD The gene for the red color BYC

Exterior stature robustness legs udder final Sign CVC CVF BLC BLF RC RF BYC

PV12 PV12 PV12 PV12 PV12

number of daughters (rel. in %) 76 Stature Small Strength Narrow Body Depth Shallow Dairy Form Tight Rib Rump Angle High Rump Width Narrow Rear Legs – Rear View Hock-in Rear Legs – Side View Posty Foot Angle Low F & L Score Low Fore Udder Attachment Loose Udder Depth Deep Rear Udder Height Low Rear Udder Width Narrow Udder Cleft Weak Front Teat Placement Wide Teat Length Short Rear Teat Placement Wide

88

100

112

124

136 125 106 105 104 117 109 98 75 134 125 136 124 130 131 96 102 113 90

Tall Wide Deep Open Rib Sloped Wide Straight Sickle Steep High Strong Shallow High Wide Strong Close Long Close

optimal value

Description CVM carrier CVM free BLAD carrier BLAD free Red carrier Not Red carrier Brachyspina carrier

Legend of icons milk production

fat production %, kg

protein production kg, %

somatic cell counts

Total Merit Index

stature

feet and legs

udder

rump

milking speed

longevity

easy calvings

age at first calving

calving interval

robot milker ready

in relationship with

dairy

beef

combined

muscularity

depth

length

width

elite

note for use

sexed semen f

sexed semen m

ž

m

ideal for crossbreeding


Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

OSEMENJEVALNI CENTER PRESKA

Cesta v Bonovec 1, 1215 Medvode Tel.: (01) 361 12 66 - Faks: (01) 361 37 28 E-pošta: oc.preska@lj.kgzs.si - Spletna stran: www.ocpreska.lj.kgzs.si

Društvo rejcev govedi črnobele pasme v Sloveniji doc. dr. Marija Klopčič Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko marija.klopcic@bf.uni-lj.si

Zveza rejcev govedi rjave pasme Slovenije Matic Rigler Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana matija.rigler@lj.kgzs.si

Društvo rejcev govedi za meso Slovenije mag. Marko Čepon Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko marko.cepon@bf.uni-lj.si

Združenje rejcev avtohtonega cikastega goveda v Sloveniji Matjaž Hribar Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana matjaz.hribar@lj.kgzs.si

Katalog bikov 2018 cb rj ms ck web  

Katalog bikov 2018 črno bele, rjave mesne in cikaste pasme

Katalog bikov 2018 cb rj ms ck web  

Katalog bikov 2018 črno bele, rjave mesne in cikaste pasme

Advertisement