Page 1

Het OCMW: onmisbare schakel in het welzijnsbeleid In vogelvlucht door het jaarverslag 2013 van OCMW Hove. Ons land heeft een zeer goed systeem van sociale zekerheid. Wie toch door de mazen van het net valt kan terecht bij het lokale OCMW, want iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Om dat te realiseren biedt het OCMW allerlei diensten aan de inwoners van Hove. De Hovenaar kan bij het OCMW allerlei vragen over sociale zaken stellen. Als de OCMWmedewerkers niet zelf voor een antwoord of oplossing kunnen zorgen zullen ze gericht doorverwijzen naar iemand met de juiste kennis en deskundigheid. Het OCMW is al lang niet meer de commissie van openbare onderstand van vroeger, waar mensen alleen terecht konden voor financiële hulp. Het aanbod van OCMW Hove is de laatste jaren, onder invloed van de vergrijzing, sterk geëvolueerd naar een veel bredere dienstverlening. Een terugblik op 2013 zal dat duidelijk maken.

De sociale dienst Het OCMW wil via de sociale dienst cliënten integraal begeleiden en ondersteunen. Dit betekent dat de maatschappelijk werkers oog hebben voor de volledige context en problematiek van de cliënt. Hovenaars kunnen financieel worden gesteund, begeleid worden bij hun zoektocht naar een job of een geschikte en betaalbare woning, juridisch advies en psychosociale ondersteuning krijgen,… In 2013 stelden 120 Hovenaars een hulpvraag aan de sociale dienst. Leefloon Mensen die geen andere inkomsten genieten kunnen onder bepaalde voorwaarden leefloon krijgen. Minimum de helft van de uitgaven van het leefloon wordt door de federale overheid aan het OCMW terugbetaald. Het leefloon bedraagt voor een alleenstaande maandelijks 817 EUR. Een alleenstaande met kinderen krijgt 1.089 EUR per maand. In 2013 kregen 17 Hovenaars leefloon. Het zijn vooral alleenstaanden of alleenstaanden met kinderen. Andere financiële steun Hovenaars kunnen bij het OCMW terecht voor andere

extra katern bij

Hove

mei 2014

financiële steun. Bijvoorbeeld voor dokterskosten, schoolkosten, energiefactuur,… De maatschappelijk assistent zal de specifieke situatie van de cliënt onderzoeken. Als blijkt dat er nood is aan financiële steun zal het OCMW de tussenkomst goedkeuren. Veelal moet de cliënt deze steun in maandelijkse schijven terugbetalen. Budgetbegeleiding en budgetbeheer Wie er niet in slaagt om het eigen budget te beheren, kunnen naar het OCMW komen voor budgetbegeleiding of budgetbeheer. Budgetbegeleiding is bedoeld voor mensen die hulp vragen bij het beheer van hun inkomen. In tegenstelling tot het budgetbeheer houdt de cliënt wel de financiële verantwoordelijkheid over zijn eigen bestedingspatroon en worden er hulpmiddelen aangereikt om de inkomsten te leren budgetteren. Bij budgetbeheer neemt de sociale dienst het geldbeheer volledig over. Het inkomen van de cliënt wordt door de maatschappelijk werker beheerd. In 2013 waren er 23 mensen in budgetbeheer bij het OCMW. Juridisch advies In 2013 deden 78 Hovenaars beroep op de juriste van het OCMW. De juriste geeft gratis juridisch advies over allerlei zaken (huur, echtscheiding, familierecht,…).

jaarverslag 2013 OCMW 1


Arbeidsbegeleiding Mensen die leefloon krijgen, kunnen voor een bepaalde tijd tewerk worden gesteld door het OCMW totdat ze in aanmerking komen voor werkloosheidsuitkering. Deze tewerkstelling is bovendien een springplank naar een job op de reguliere arbeidsmarkt. In 2013 werden 6 mensen in dit statuut tewerkgesteld. Maar het OCMW ondersteunt ook andere Hovenaars in hun zoektocht naar werk. In 2013 werden 25 mensen hierbij door de arbeidsbegeleidster geholpen. Huisvesting Een betaalbare woonst vinden is een alsmaar groter wordend probleem. De wooncoach van het OCMW helpt hierbij. Daarnaast heeft het OCMW een aantal woningen die het tijdelijk ter beschikking stelt van Hovenaars die dringend nood hebben aan een betaalbare woning. Het gaat om drie appartementen en twee studio’s. Die waren in 2013 allemaal bewoond. Het OCMW heeft verder tien gelijkvloerse woningen die worden verhuurd aan mensen die omwille van leeftijd, ziekte of handicap nood hebben aan dit soort woning. Ook deze huisjes waren in 2013 allemaal verhuurd. Preventiewerking Het OCMW zet ook in op preventie. Zo wordt al jaren het budgetspel ‘Buitenspel’ gespeeld. Leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar komen naar het OCMW om door een rollenspel te ervaren wat het is om met een krap budget te leven. In 2013 speelden ongeveer 60 leerlingen dit spel in het OCMW-huis.

een zogenaamd Lokaal Opvanginitiatief. In 2013 waren dat in Hove 10 alleenstaande mannen en één gezin (twee volwassenen en vier kinderen).

Thuiszorg Poetsdienst Mensen die omwille van leeftijd, ziekte of handicap er niet meer in slagen om zelf hun woning te poetsen, kunnen poetshulp krijgen van het OCMW. Ze betalen deze met dienstencheques. In 2013 maakten 106 Hovenaars gebruik van deze dienst. De OCMW-poetshulpen poetsten in totaal 8.415 uur. De klanten van de poetsdienst zijn vooral oudere mensen. 57 procent van hen is ouder dan 80 jaar en 13 procent is 90-plus. Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg Ouderen, gezinnen of alleenstaanden in Hove kunnen thuis hulp krijgen van verzorgenden als het moeilijk wordt om de huishoudelijke taken zelf uit te voeren. De verzorgende helpt bij de boodschappen, het eten klaarmaken, poetsen, wassen, strijken en het verzorgen van de klant. In 2013 deden 48 gezinnen beroep op de gezinszorg van het OCMW voor een totaal van 7.949 uur zorg. Ook hier zijn de meeste klanten ouderen: 71 procent van hen is ouder dan 80 jaar en 22 procent ouder dan 90. Warme maaltijden aan huis Mensen die in Hove wonen en graag een warme maaltijd aan huis krijgen kunnen die via het OCMW aanvragen. Een traiteur zorgt voor de bereiding en de levering van de maaltijden. In 2013 werden er 2.372 maaltijden geleverd.

Opvang van asielzoekers De meeste asielzoekers die in Hove verblijven, maken gebruik van het recht op materiële opvang. Dat wil zeggen dat ze van het OCMW huisvesting krijgen aangeboden en wekelijks leefgeld. Het systeem van asielzoekers die financiële steun krijgen en hiervoor zelf voor huisvesting en dergelijke dienen te zorgen, werd afgebouwd. De asielzoekers die materiële opvang krijgen, verblijven in extra katern bij

Hove

mei 2014

De thuiszorgconsulent De thuiszorgconsulent is de Eerste Hulp Bij Thuiszorg (EHBT) en organiseert multidisciplinair overleg. Bij de EHBT geeft de thuiszorgconsulent info over de verschillende diensten die thuis hulp kunnen bieden en bekijkt of mensen in aanmerking kunnen komen voor premies of tegemoetkomingen. Als de thuishulp niet optimaal verloopt, kan er een zorgoverleg georganiseerd worden door de thuiszorgconsulent. Hier worden dan afspraken gemaakt om de thuiszorg te verbeteren. In 2013 kreeg de thuiszorgconsulent 76 informatievragen en organiseerde ze 5 keer een zorgoverleg.

jaarverslag 2013 OCMW 2


Diensten en activiteiten van het dienstencentrum Dienstencentrum Ten Hove is een informatie-, kennis- en ontmoetingscentrum voor Hovenaars die geconfronteerd worden met een beginnende zorgbehoefte. Hovenaars kunnen er terecht voor een brede waaier aan diensten of activiteiten, maar ze kunnen er ook naartoe om gewoon een pintje of koffietje te drinken, een praatje te maken en nieuwe mensen te ontmoeten.

vervoeren naar familie, een feestje, ziekenbezoek, theater,… In 2013 waren 106 mensen lid van de MMC. De 16 vrijwillige chauffeurs verzorgden 842 ritten. Personenalarmsysteem (PAS) Het personenalarm is een toestel waarmee in geval van nood de gebruiker met een alarmknop contact legt met een alarmcentrale. De medewerkers van deze centrale contacteren dan een familielid, kennis of buur van de oproeper. Het OCMW verhuurde in 2013 19 PAS-toestellen.

Warme maaltijden Op maandag, woensdag en donderdag gaan veel Hovenaars ’s middags eten in het dienstencentrum. Meer dan 60 Hovenaars komen er minstens één keer per week eten. Lekker en veel prettiger dan alleen thuis eten. In 2013 werden er 4.405 maaltijden geserveerd. Boodschappenhulp Wie moeilijk nog zelf boodschappen kan doen wordt geholpen door de vrijwilligers van de boodschappendienst. In 2013 werd 105 keer een beroep gedaan op deze boodschappers. Mindermobielen Centrale (MMC) Iedereen met een mobiliteitsprobleem en een beperkt inkomen kan gebruikmaken van de MMC om zich te laten extra katern bij

Hove

mei 2014

jaarverslag 2013 OCMW 3


Burendienst In de burendienst staat een groep vrijwilligers klaar om kleine taken uit te voeren bij Hovenaars die dit omwille van ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelf kunnen. Het grootste deel ervan wordt uitgevoerd door de bewoners van het Prinsenhof, een dagcentrum voor volwassenen met een beperking van Ritmica-Thuishaven. In 2013 staken die 27 keer hun helpende handen uit de mouwen. Informatiedagen De informatiemomenten in het dienstencentrum zijn gericht naar een breed publiek. In 2013 werden 12 infoactiviteiten georganiseerd die werden bijgewoond door 210 mensen. Vorming In 2013 werden 231 vormingsmomenten georganiseerd, zoals taallessen Engels en Spaans, lessen geschiedenis, pc-cursussen,‌ Recreatieve activiteiten Natuurlijk is er in het dienstencentrum veel plaats voor ontspanning. In 2013 werden tientallen recreatieve activiteiten georganiseerd met in totaal meer dan 800 deelnemers.

De OCMW-ploeg In 2013 kon het OCMW rekenen op de enthousiaste inzet van 39 OCMW-medewerkers en ruim 110 vrijwillige medewerkers. Zij stonden dagelijks paraat om honderden Hovenaars te helpen. Meer weten? Wie nog meer wil weten over de activiteiten van het OCMW in 2013 kan op www.ocmwhove.be het uitgebreide jaarverslag lezen. Hoe het OCMW contacteren? In het OCMW-huis, Esdoorn 4A, zonder afspraak elke voormiddag van 9 tot 12 uur of maandagavond tussen 18 en 19 uur of op een ander moment na afspraak, of op tel. 03 460 10 80 of e-mail: administratie@ocmwhove.be. In het dienstencentrum, R. Verbeecklaan 3, elke weekdag van 9 tot 16.30 uur, bij voorkeur na afspraak of op tel. 03 454 08 37, e-mail: dienstencentrum@ocmwhove.be.  www.ocmwhove.be

Verantwoordelijke uitgever: Guy Wollants, schepen van Communicatie, Lintsesteenweg 183, 2540 Hove.

extra katern bij

Hove

mei 2014

jaarverslag 2013 OCMW 4

Samenvatting jaarverslag 2013  
Samenvatting jaarverslag 2013  
Advertisement