Page 1

Serviceflats “Residentie Schuttershof�

Jozef Van Craenstraat 3-17 2900 Schoten


Het OCMW Schoten heeft 110 serviceflats in beheer. Deze liggen in Residentie Schuttershof in de Jozef Van Craenstraat. 33 van deze serviceflats worden verhuurd door het OCMW. Deze ongemeubelde huurflats zijn 60 vierkante meter groot, hebben een slaapkamer, uitgeruste keuken, woonkamer en badkamer. Een aanvraag voor een van deze huurflats gebeurt via de dienst "Advies en begeleiding ouderenzorg". Vervolgens doet de maatschappelijk werker een sociaal en financieel onderzoek. Als uw aanvraag goedgekeurd wordt, wordt u op een wachtlijst geplaatst. De kostprijs van uw verblijf in de serviceflat is een dagprijs en hangt af van uw inkomen. Dit wordt als volgt bepaald: netto pensioenen, extralegale pensioenen en tegemoetkomingen, vermeerderd met een twaalfde van 10 procent van roerende en onroerende eigendommen. De dagprijs bedraagt minimum 11,98 euro en maximum 27,24 euro (14,16 euro tot 29,42 euro voor echtparen). De verblijfsovereenkomst wordt afgesloten tussen de bewoner en het OCMW. In de overeenkomst worden de flat, de te betalen vergoeding, de te betalen waarborg, de duur van het contract en de wederzijdse plichten beschreven. Deze wederzijdse plichten vindt u terug in het reglement dat hierna volgt.


HUISREGLEMENT Artikel 1: De serviceflats worden door het Bijzonder Comité voor Ouderen- en Gezinszorg ter beschikking gesteld. Bij de toewijzing wordt er rekening gehouden met deze criteria: de datum van aanvraag, de huidige woonsituatie en de financiële toestand. Artikel 2: Om in aanmerking te komen moeten de kandidaten aan de volgende voorwaarden voldoen: - Drie jaar in Schoten ingeschreven zijn of de gemeente minder dan drie jaar geleden verlaten hebben om zorgredenen. - Minstens 65 jaar oud zijn. - Het Bijzonder Comité voor Ouderen- en Gezinszorg kan in individuele gevallen, na gemotiveerd advies, afwijken van de toelatingsvoorwaarden. Artikel 3: De dagprijs wordt vastgesteld volgens het inkomen van de oudere(n). Deze dagprijs wordt gekoppeld aan de index. Artikel 4: Er wordt elke maand een factuur opgemaakt voor de dagprijs en eventuele bijkomende kosten. Deze factuur moet binnen de 15 dagen betaald worden op het OCMW-bankrekeningnummer BE38 0910 0086 7672. Artikel 5: Voor ze hun flat betrekken, moeten de kandidaten een som gelijk aan 30 maal de dagprijs storten op een systeem Irekening bij Dexia op naam van de bewoner. Deze som dient als waarborg voor de betaling van de verblijfsvergoeding, onderhouds- en herstellingskosten ten laste van de bewoner. Wanneer de flat verlaten wordt, zal de waarborg afgerekend worden.


Als de som niet voldoende is om de ten laste van de bewoner vallende verblijfsvergoeding, onderhouds- en herstellingskosten te dekken, zal het saldo moeten betaald worden binnen de 15 dagen na ontvangst van de rekening. Artikel 6: De serviceflats mogen enkel als woongelegenheid gebruikt worden. Er mogen maximum twee personen de flat bewonen. Het is verboden er een ambacht of beroepsactiviteit uit te oefenen. Artikel 7: Bewoners mogen de flat niet in zijn geheel of gedeeltelijk aan derden afstaan. Er mag ook geen permanent onderdak verleend worden aan familieleden of andere personen. Artikel 8: De bewoners moeten er voor zorgen dat hun flat degelijk onderhouden wordt zodat de hygiĂŤne gerespecteerd wordt. Artikel 9: De bewoners moeten alle schade vergoeden die door hun schuld of nalatigheid werd veroorzaakt. Artikel 10: Elke wijziging in de gezinssamenstelling, zoals een overlijden of opname van de partner in het rusthuis, moet meteen gemeld worden aan het Bijzonder ComitĂŠ. De overblijvende partner mag de flat verder betrekken. Artikel 11: Als het inkomen van de bewoner(s) een belangrijke verandering ondergaat, wordt de dagprijs opnieuw berekend. Artikel 12: Bij langdurige afwezigheid brengt de bewoner het OCMW op de hoogte. De sleutel kan onder verzegelde omslag bij de verantwoordelijke van het OCMW binnengebracht worden.


Artikel 13: Er mogen huisdieren gehouden worden, zolang dit niet storend is voor de medebewoners, de hygiĂŤne in de flat niet in gevaar komt en de bewoner zelf voor het dier kan zorgen. Artikel 14: Het OCMW mag steeds op passende uren de woning laten inspecteren. In dringende gevallen kan het OCMW bij afwezigheid van de bewoner de woning betreden. Artikel 15: De bewoners moeten een brandverzekering af sluiten voor hun inboedel waarin bij wijze van wederkerigheid verzaakt wordt aan alle verhaal tegenover derden. Artikel 16: De Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de bewoners kunnen met een aangetekende brief een einde maken aan de verbintenis. In dat geval geldt een maximale opzeggingsvergoeding van 30 maal de dagprijs. Bij vertrek moet de flat volledig leeg en in behoorlijke staat van onderhoud afgeleverd worden. Alle sleutels moeten teruggegeven worden. Het opruimen van achtergelaten voorwerpen of afval gebeurt op kosten van de bewoner. Artikel 17: Wangedrag, herhaalde inbreuken of weigering het reglement na te leven, kan leiden tot een onmiddellijke verbreking van de overeenkomst. Artikel 18: Voor hij een serviceflat betrekt, zal elke kandidaathuurder deze overeenkomst ontvangen. Een exemplaar daarvan moet hij ondertekenen voor akkoord.


Meer informatie? Hebt u vragen of problemen, dan kan u een afspraak maken bij de dienst “Advies en begeleiding ouderenzorg�. Adres: Verbertstraat 25, 2900 Schoten Tel: 03/680.05.66 of 03.680.05.65. E-mail: WZC_administratie@ocmwschoten.be

Serviceflats Schuttershof  

Wonen zonder zorgen in onze serviceflats.

Serviceflats Schuttershof  

Wonen zonder zorgen in onze serviceflats.

Advertisement