Page 1

Jaargang 9 nr 1 1e kwartaal 2013

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DIENSTENCENTRUM O U D E PA S T O R I E

NIEUW IN HET AANBOD

QUIZ: HET SLIMSTE DIENSTENCENTRUM VAN VLAANDEREN WANDELING: BIERNOSTALGIE IN ROTSELAAR

KOM ACTIEF DE WINTER DOOR

en H et O C M W-b es tu u r se n zi jn m ed ew er k er s w en 20 13 ! u h et al le rb es te vo or

NIEUW - CADO

CollecƟeve Autonome n Dagopvang voor Oudere uur ie - vrijdag 11 januari - 14

Infosess

OCMW Rotselaar - Werchter, Baknamiddag (groot)ouders en (klein)kinderen - Dienstencentrum - 30 11 2012 - Floris Michiels, lustige bakker

Een uitgave van

INFOSESSIES AROMATHERAPIE IN DE THUISZORG

LEVEN MET REUMA

SLECHT ZIEN EN TOCH FUNCTIONEREN

OCMW ROTSELAAR


ENERGIETIPS este lezerr Kom

A C T IE EF

de winter door! LDC ‘Oude Pastorie’ zet je alvast op

KOM D E W I N T E R ZU IN N I G EN TO C H C O M FORTABEE L D O O R

weg met 4 nie euwe e infosessie es over slechtziendheid, ove erleven met

Energiefacturren zijn alltijd te hoog. Dus is het een n normale

reuma, aromatherapie en het uitgebreide thuiszorgaanbod. Ont-

reactie om in de win nter alles potdicht te maken en n de verwar-

spannen kan je tijdens de biernostalgie e-wandeling door Rotselaar.

ming zo laag mogelijk te zetten n. Maar te weinig verw warrmen

Of misschien quiz je graag mee en kunnen we samen de titel van Slimste Lokaal Dienstencentrum van Vlaanderen behalen! Nieuw is de start van een C O L L E C T I E V E A U T O N O M E D AG O P-

VA N G V O O R O U D E R E N, een samenwerking tussen OCMW Rotselaar en Familiehulp die zich richt tot zorgbehoevende senioren. Je leert er alles over tijdens één van onze infosessies. Tot slot wens ik iedereen een voorspoedig nieuw jaar. Wat je goede voornemens ook zijn .... Voor een leuke actiiviteit, een beetje ontspanniing en de nodige informatie kan je ook in 2013 bij LDC ‘Oude Pastorie’ terecht. Bij de start van het nieuwe jaar geef ik de voorzzitttersffakkel door aan Lucia Wouters. Ik will alle medewerkers en de vele vrijwilligers hartelijjk danken voor hun inzet en aangename samenwerking de voorbije jaren en wens het OCMW en n LDC ‘Oude Pastorie’ een mooie toekomst. Van harte,

en verllucchten is niet zo o gezzond: doo or te veel vocht in je huis, krrijge en scchim mmels vrij spel. Enk kele e tiips voor ee en gezond huis: • Verluch ht dagelijks de bewoonde kamers kort maar krachtig, ook in de winter. Zet de rame en gedurende 15 5 à 30 minuten wijd open. • Isoleer je woning of vraag aan de huisb baas om het te doen. Er bestaan premies, zowell voor eigenaars als hu uurders. • Verva ang je ou ude stookketel. Bij het fon nds ter reductie van n de globalle energiekost (FRGE) kan je afhankelijk van je e inkomen go oedkoop p tot renteloos lenen. • Dicht kieren in ramen en deuren af met tochtstrips of desnoods krantenpapier.. • Con ntacteer het OCMW: misschie en kom je wel in aanmerking voor een n verwarm mingstoelage. • Ve ergelijk ene ergieprijzen! Misscchien kan je honderde en euro’s besparen door van energieleverancier te verandere en. Gedetailleerde infform matiie om zu uinig en n toch comfo ortabel de winter door te komen n, krijg je e van het WOONIINFO OPUN NT op het t nr. 016 31 18 69. w w w.iigo.be of w w w.wooninfopunten.be

Gie Van Aerschot, Voorzitter OCMW Rotselaar

BREIMARATHON LEREN ONDERNEMEN

DANKZIJ TAL VAN VRIJWILLIGE “BREIMADAMMEN” HEBBEN WIJ ONZE BREIMARATHON MET EEN UITSTEKEND RESULTAAT KUNNEN AFRONDEN:

118 SJAALS, 36 MUTSEN, 16 PAAR KOUSEN EN 4 HALSKRAGEN! DEZE MOOIE CREATIES WERDEN OP 10 DECEMBER OVERHANDIGD AAN DE VZW

“LEREN

ONDERNEMEN”.

VAN HARTE BEDANKT VOOR JULLIE BREILUST!


GR ATIS INFOSESSIES

B L I J F F U N CTION NEREN M A A K H E T U MAKKE ELIJK

S L EC HTZIEE ND D H E ID D

T HU U I S ZO RG

Deelneme ers krijg gen een praktische sessie omtren nt slechtzien nd-

Ie edereen woon nt graag g zo lang mogelijk thuis en zelfsttan ndig.

he eid en blindheid. We besp preken enkele veel vo oorkomende

OCM MW Rotselaarr wil je daarin gra aag helpen en onderstteun nen.

oogziekten maa ar staan vooral stiil bij de functio onele gevolgen

Dat doen we met onss dien nstenccentrum en een gamma aan

van sleccht zien. Ervaar blin nd zijjn aan den liijve: leer geblind-

thuisdienstten.

doekt wandelen met een witte stok, een botterham smeren,

Joke Verryk ken n, centrumleidster bij het L O K A AL D IE E N S T EN -

koffie uitschen nken.

C E N TRUM ,

Deelnemers kriijgen een gra atis documentatiemap boordevol

vertelt je meer over poetshulp, klusje esdienst en

andere thuisd dienstten aange eboden door het LDC.

tips.

Inschrijven vóór 6 februarii.

Inschrijven vóór 20 maart.

Datum:

vrrijda ag 8 februari om 14 uur

Datum:

vrijdag 22 maa art om 14 uur

Kostprijs:

gratis

Kostprijs:

gratis

OV ER LE V EN M E T

. .. ONTDEK O N G E K E N DE AR R O M A’S

R EU M A Reuma is niet één ziekte, maar een verzameling van meer dan

A RO M AT H E R AP PI E

200 afzonderlijke ziekten, waaronder Reumatoïde Artritis (R A).

Eth herische oliën wo orden vaak gebruik kt omwille van hun heilza-

Wat is dit preciies en hoe kan je met deze ziekte verder leven?

me werking op geest en lichaam m. Zo is lavendel gekend om zijjn

We bekijken eerst het ziektebeeld en wat hiervan de gevolgen

rustgevende e werking, in tege enstelliing tot ciitrus dat een verrfris--

zijn op je dagelijks leven. We besteden ook uitgebreid aan-

sen nde en opwe ekkende werrkin ng heeft.

dacht aan de behandeling.

Martine Van Huffel wordt alom geprezen voor haar ruime ken-

We benadrukken het belang van gewrichtsbesparende technie-

nis en kunde in de e kruidenle eer. Ze vertelt ons hoe de verschill-

ken om (over)belasting op de gewrichten tijdens de dagelijkse

lende etherische oliën en aroma’ss gebruikt worden en geeft

bezigheden te vermijden. Hierdoor vermindert het risico op

hierbij hee el wat prak ktisch he vo oorbeelden die acchteraf eenvoudig g

gewrichtspijn, zwelling, vermoeidheid en de ontwikkeling van

toe te passsen zijn.

vergroeiingen.

Inschrijven n vóór 20 fe ebruari.

Inschrijven vóór 23 januari.

Datum:

vrijdag 22 2 februari om 14 uur

Datum:

vrijdag 25 januari om 14 uur

Ko ostprijss:

gratis

Kostprijs:

gratis

SLUITING DIENSTENCENTRUM Het Dienstencentrum ‘Oude Pastorie’ is gesloten van maandag 24 december 2012 tot en met vrijdag 4 januari 2013.

© OCMW Rotselaar

BREICLUB: WIJZIGING AVOND Wegens het overgrote succes vindt de WOENSDAG

BREICLUB

vanaf januari elke 1e en 3e

plaats. Afspraak in de grote zaal van het LDC vanaf 19 u.

© OCMW Rotselaar - Onthaalmoment LDC, Werchter, ?? ??? 2012 - ???


AC TIVITEITEN NIEUW IN HET AANBOD

CULTURELLEN LATINA KEUKEN De lesgeefster uit Ecuador bereidt samen met jou een gerecht

WORKSHOP IRISVOUWEN

uit haar thuisland. Tijdens het koken van de maaltijd kunnen verschillende smaken aan bod komen. Elke deelnemer krijgt

Wil je eens een zelfgemaakt kaartje voor een verjaardag of

een Culturellen-kookboekje mee naar huis.

een andere gelegenheid sturen? In deze workshop leer je de

Inschrijven vóór maandag 18 maart 2013.

fijne kneepjes van het irisvouwen. Meebrengen: snijmatje,

Datum:

snijmes, latje, gekleurd papier en schaar.

Kostprijs: € 10, te betalen aan Landelijke Gilden Werchter

woensdag 27 maart 2013 om 19.30 uur

Inschrijven vóór maandag 18 februari 2013. Datum:

donderdag 21 februari om 13.30 uur

Kostprijs: € 2,50 / les, + € 2 / kaart

KOKEN MET KVLV STOOFPOTJES EN OVENSCHOTELS Pruttelende stoofpotjes en geurige ovenschotels, dat zijn

WORKSHOP VILTEN

vervolgcursus

gerechten waar je naar hunkert op koude en donkere dagen, maar ook in de zomer en lente zijn er tal van mogelijkheden.

Vorig jaar maakten we een sjaal. Wie er bij was wil nu mis-

Stoofpotjes en ovenschotels passen in alle seizoenen.

schien een stapje verder? Een hoed in zelfgemaakt vilt is aan-

Inschrijven vóór 15 januari 2013.

genaam om dragen en lekker warm in de winter. En je maakt

Datum:

hem in de kleur die je zelf wil! Tijdens de eerste dag wordt er

Kostprijs: € 4 per deelnemer, te betalen aan KVLV

donderdag 17 januari 2013 om 19 uur

geoefend in holle vormen om dan tijdens de volgende les een eigen hoed te creëren. Meebrengen: 300 g merinoswol, 2 oude badhanddoeken, emmer en dweil, maatbeker, leeg waterflesje (0,5 l) liefst met

KOKEN MET KVLV QUINOA, COUSCOUS EN CO

drinktuit, marseillezeep, bubbelplastic, plastic zak, scherpe

Aardappelen eten we bijna elke dag. Pasta, rijst en frietjes

schaar, schort, schrijfgerief. Enige ervaring voor deelname aan

zorgen af en toe voor afwisseling. Maar er zijn nog veel meer

deze cursus is wenselijk.

mogelijkheden!

Inschrijven vóór 6 februari 2013.

Wat denk je van deze gerechten: gratin van quinoa op z’n

Datum:

mediterraans, crostini van polenta met gerookte zalm, bloem-

dinsdag 19 en 26 februari 2013, 9 tot 12 uur

Kostprijs: € 20 (inclusief € 5 materiaalkosten voor 1e les)

kool-broccolislaatje met garnalen en kamut, speltspaghettitaart en frietjes van polenta. Lekker! Inschrijven vóór 12 maart 2013.

COCKTAILS BEREIDEN DE SHAKER AAN ZET

Datum:

donderdag 14 maart 2013 om 19 uur

Kostprijs: € 4 per deelnemer, te betalen aan KVLV

Met de workshop cocktails maken, verras je jong en oud. Je maakt zelf acht cocktails die je ook mag proeven. Je leert o.a. de geheimen van de enige echte “Landelijke Gilden-cocktail”. Bovendien krijg je de recepten mee naar huis. Meebrengen: mesje, plankje, citruspers en handdoek. Inschrijven vóór vrijdag 1 maart 2013. Datum:

woensdag 6 maart 2013 om 19.30 uur

Kostprijs: € 5, te betalen aan de Landelijke Gilden Werchter

Inschrijven Bel 016 60 61 61 of mail naar dienstencentrum@ocmwrotselaar.be Vermeld duidelijk voor welke activiteit je wil inschrijven, en met hoeveel personen.

voor een activiteit?


QUIZ: “HET SLIMSTE DIENSTENCENTRUM VAN VLAANDEREN” In 2013 viert Vlaanderen 40

JA AR LOK ALE DIENSTENCENTR A .

Dat gebeurt met een groots opgezette quiz die tegelijk in

Quiz met ons mee! Wie wordt het slimste ? Dienstencentrum in Vlaanderen

heel wat dienstencentra plaats vindt. De winnende ploegen worden over de verschillende dienstencentra aan elkaar gemeten waaruit dan “het slimste dienstencentrum van Vlaanderen” wordt verkozen.

Z IN

OM INDIVIDUEEL OF IN GROEP MEE TE QUIZ ZEN ?

Grijp dan nu je kans om LDC Oude Pastorie op de quizkaart te zetten! We sluiten de namiddag af met pannenkoeken en

donderdag 7 maart 2013

Inschrijven vóór 28 februari 2013. Datum:

donderdag 7 maart 2013 om 13.30 uur.

© morguefi le.com

koffie.

Kostprijs: € 3 euro (koffie en pannenkoek inbegrepen)

B I E R N O S TA LG I E I N RO T S E L A A R WA N D E L I N G Wist je dat Rotselaar een n rijke brouwerijjgeschiedenis heeft? Ken je de oude architecturale getuigen van onzze gemeente? Voor wie Rotselaar in zijn ware gedaante wil leren kennen, is deze wandeling een sterke aanrader. N O S TA LG G IE E VERDWENEN BIER

NA AR HET

is de rode draad van dit verrrassend arran-

gement. Binnen wandelafstand van het dorp liggen uitgestrekte velden, een mysterieus bos, een snel stromende rivier met een watermolen die elektriciteit opwekt en waar in de buurt ooit bier werd gebrouwen. Deze wandeling is 3 km en wordt begeleid door een gediplomeerd gids. We vertrekke en om 14 u aan de parking van het Administratief Centrum, inrrit langs de Groenstraat. Ontvangst met koffie in herrberg “ ‘t Huis”. Vervolgens gaat het naar de vroegere brouwerij Mena tot op he et 24 m hoge dakterras met panoramisch uitzicht over Rotselaar. De wandeling leidt ons langs het natuurgebied “De Gevvel”, de watermolen “Van Doren”, de “Rekken”, de kerk en n tot slot de pastorie van Rotselaar. Inschrijven vóór 19 9 maart 2013 3. dinssdag 26 maart 2013

Kostpr ijs: € 5 per persoon n (koffie en verrassingspakket met strreekbier inb begrepen)

© OCMW Rotselaar

Datum:


CADO ZINVOLLE DAGBESTEDING OP MAAT

NIEUW IN WERCHTER

Nood aan gezelschap, een verzorgende hand, een leuke activiteit? Dan is Cado misschien wel iets voor jou. In een Cado - C OLLECTIEVE A UTONOME D AGOPVANG

VOOR

O UDEREN -

INFOSESSIE

kan je samen met een verzorgende van Familiehulp en andere mensen, een gezellige huiselijke dag doorbrengen. Zo’n dag-

COLLECTIEVE AUTONOME DAGOPVANG

opvang is er voor alle thuiswonende zorgbehoevende personen

Meer weten over het nieuwe initiatief van OCMW Rotselaar in

die een beroep doen op een dienst gezinszorg en aanvullende

samenwerking met Familiehulp? Tijdens de infosessie over de

thuiszorg. In Cado - gelegen in het Lokaal Dienstencentrum

Collectieve Autonome Dagopvang voor Ouderen krijgt u alle info

Oude Pastorie - moet niets: deelnemers kiezen zelf waarin ze

en voorwaarden in verband met de concrete werking.

zin hebben: de krant lezen, een cake bakken, een film bekij-

Inschrijven voor 10 januari 2013.

ken, koffiekletsen, … Ze kunnen er tijdens een dagsessie ook

Datum:

terecht voor een (lichaams)verzorging, een douche, haar- en

Kostprijs: gratis

vrijdag 11 januari, 14 - 16 uur, LDC Oude Pastorie

baardverzorging, nagelverzorging, … Gezelligheid en huiselijkheid staan centraal! Tijdstip:

in samenwerking met:

elke werkdag van 8.30 tot 16.30 u, een hele of een halve dag. Deelnemers kiezen zelf wanneer en hoe vaak ze komen.

Kostprijs:

€ 3,5 per uur. Een warm middagmaal kost € 6.

JANMAART

KALENDER INFOMOMENTEN

nieuw

CADO - COLLECTIEVE AUTONOME DAGOPVANG

VRIJDAG

11/01

14 - 16 U

GRATIS - SCHRIJF IN VÓÓR 10/01

OVERLEVEN MET REUMA

VRIJDAG

25/01

14 - 16 U

GRATIS - SCHRIJF IN VÓÓR 23/01

THUISZORG: MAAK HET UZELF MAKKELIJK

VRIJDAG

08/02

14 - 16 U

GRATIS - SCHRIJF IN VÓÓR 06/02

AROMATHERAPIE IN DE THUISZORG

VRIJDAG

22/02

14 - 16 U

GRATIS - SCHRIJF IN VÓÓR 20/02

SLECHTZIENDEN: BLIJF FUNCTIONEREN

VRIJDAG

22/03

14 - 16 U

GRATIS - SCHRIJF IN VOOR 20/03

TAALCURSUSSEN

ENGELSE LES

1E JAAR: MAANDAG

13.30 - 16.30 U

2E JAAR: DONDERDAG

9.30 - 12.30 U

4E JAAR: DINSDAG

13.30 - 16.30 U

PRAATKLAS: MAANDAG

9.30 - 12.30 U

GEVORDERDE PRAATKLAS: VRIJDAG

FRANSE PRAATKLAS SPAANSE PRAATKLAS

€ 50 PER PERSOON (OKT-JUN) (EXCL. HANDBOEK)

13.30 - 16.30 U

ELKE DINSDAG

10 - 12 U

€ 50 / PERSOON (OKT-JUN)

ELKE WOENSDAG

10 - 12U

€ 50 / PERSOON (OKT-JUN)


JANMAART

KALENDER

RECREATIEVE ACTIVITEITEN BREICLUB QUIZ: HET SLIMSTE DIENSTENCENTRUM VAN VLAANDEREN

ELKE

1E EN 3E WOENSDAG

DONDERDAG

07/03

19 U

VANAF

13.30 - 17 U

€ 2,50 / LES (ZONDER MATERIAAL) €3

START JANUARI: DE MEANDER GEZONDHEIDSWANDELING (DINSDAG, DONDERDAG EN ZATERDAG: 10.30 U)

START FEBRUARI: OCMW WERCHTER

GRATIS

START MAART: KERK WEZEMAAL WANDELING: BIERNOSTALGIE IN ROTSELAAR PATCHWORK

DINSDAG

26/03

14 - 17 U

€ 5 / PERSOON € 2,50 / LES

ELKE DONDERDAG

19 - 22 U

TEKEN- EN AQUARELCURSUS

ELKE DINSDAG

13 - 16 U

YOGA

ELKE MAANDAG

19 - 20.30 U

€ 35 / PERSOON

ELKE DONDERDAG

12 - 13 U

€ 1,25 (€ 15 VOOR 15-BEURTENKAART)

ZWEMMEN VOOR 50-PLUSSERS

(ZONDER MATERIAAL) € 2,50 / LES (ZONDER MATERIAAL)

VORMING & WORKSHOP STOOFPOTJES EN OVENSCHOTELS

DONDERDAG

17/01

19 - 22 U

€ 4 (MET INGREDIËNTEN) INSCHRIJVEN VÓÓR 15/01

WORKSHOP IRISVOUWEN

DONDERDAG

21/02

13.30 - 16.30 U

€ 2,50 / LES + € 2 / KAART INSCRHIJVEN VÓÓR 18/02

9 - 12 U

€ 20 / 2 DAGEN INSCHRIJVEN VÓÓR 06/02

WORKSHOP VILTEN (VERVOLGCURSUS) DE SHAKER AAN ZET CULTURELLEN: LATINA KEUKEN QUINOA, COUSCOUS EN CO

DINSDAG

19 EN 26/02 6/03

VANAF

19.30 U

WOENSDAG

27/03

VANAF

19.30 U

DONDERDAG

14/03

WOENSDAG

19 - 22 UUR

€ 5 / LES INSCHRIJVEN VÓÓR

01/03

€ 10 INSCHRIJVEN VÓÓR

18/03

€4 INSCHRIJVEN VÓÓR 12/03


Herman Verschuere, Joke Verryken (centrumleidster)

Werkten mee aan dit nummer:

Ann Buedts, Cindy Van Opstal, Gie Van Aerschot (OCMW-voorzitter),

© OCMW Rotselaar

DIENSTEN CENTRUM DIENSTENCENTRUM OUDE PASTORIE CENTRUMLEIDSTER Dringende vraag? Neem contact op met onze maatschappelijk werkers Joke Verryken, Cynthia Nicolay of Sarah Demoulin. donderdag 13.30 - 16 uur Telefoon: 016 60 61 61 E-mail: dienstencentrum@ocmwrotselaar.be

ONTMOETINGSRUIMTE Kaartje leggen? Zin in een gezellige babbel? Even bijpraten? Kom langs in onze ontmoetingsruimte. elke voormiddag 9 - 12 uur maandag

13.30 - 20 uur

dinsdag en donderdag

13.30 - 16.15 uur

woensdag en vrijdag

13.30 - 16 uur

Lokaal Dienstencentrum ‘Oude Pastorie’, Werchterplein 21, Werchter

INTERNETTERMINAL Weinig computerervaring? Problemen met Word of Excel? Geen internetverbinding? Onze vrijwilligers helpen je! maandag en donderdag 9 - 11.30 uur maandag

14 - 16 uur

JE KAN BIJ HET DIENSTENCENTRUM TERECHT VOOR: BOEKBEDELING A AN HUIS BOODSCHAPPENDIENST GEZELSCHAPSDIENST KLUSJESDIENST MA ALTIJDBEDELING MANTEL ZORGTOEL AGE MIDDAGRESTAUR ANT MINDER MOBIELENCENTR ALE NOODOPROEPSYSTEEM POETSDIENST SENIORENFL ATS

(W ERCHTER )

SENIORENWONINGEN

(W EZEMA AL)

STOOKOLIEPREMIES STRIJK ATELIER

(G ROENSTR A AT, R OTSEL A AR )

VOET VER ZORGING

SOCIAAL HUIS Het Sociaal Huis helpt u bij het vinden van de juiste dienst- en hulpverlening. maandag

18 - 20 uur

dinsdag

9 - 12 uur

stookoliepremie

woensdag 9-12 uur

Lokaal Dienstencentrum ‘Oude Pastorie’, Werchterplein 21, Werchter Telefoon: 016 60 61 61, E-mail: sociaalhuis@ocmwrotselaar.be

oerr rv ve n ee G oe rv ve Geen Geen probleem! Je kan ons bereiken met lijnbus 333 of met de belbus 719. Die kan je reserveren op 016 31 37 00.

it? teen viik ti ac n ee or vo ? re be te s om on

Verantwoordelijk uitgever: Gie Van Aerschot, Voorzitter OCMW Rotselaar - Werchterplein 23, 3118 Werchter - telefoon 016 - 60 61 61

LDC Oude Pastorie - januari - maart 2013  
LDC Oude Pastorie - januari - maart 2013  

Aromatherapie in de thuiszorg Leven met reuma Slecht zien en toch functioneren

Advertisement