Page 1

Jaargang 8 nr 2 2e kwartaal 2012

NIEUW IN HET AANBOD

BABY‐ GEBARENTAAL

LOKAAL DIENSTENCENTRUM DIENSTENCENTRUM

MAKE‐UP VOOR ELKE DAG

O U D E PA S T O R I E

VILT JE EIGEN SJAAL

LENTE:

‘N FRISSE START MET NIEUWE ACTIVITEITEN

Zitdag stookoliepremie elke woensdag 9-12 uur Pastorie Dienstencentrum Oude

Zitdagen belasƟngen Pastorie Dienstencentrum Oude 0 uur 2.3 9-1 donderdag 24 mei Rotselaar AdministraƟef Centrum 0 uur 2.3 9-1 i me dinsdag 29

© Marc Geeraerts - www.DigiGerard.be - Wezemaal, Wijngaardberg(wandeling), 23 april 2011

Een uitgave van

INFOSESSIE DIABETES: VOORKOM ERGER

RUSTHUISOPNAME: INFOSESSIE MET HANDIGE TIPS

OCMW ROTSELAAR


SAMEN NAAR BUITEN Best Be ste e le leze zer,

Met nieeuw uwja jaar a bez ar ezor orgd or gd gden den we je onze ni nieu euwe eu we inf n okra r nt nt. Spon Sp onta on aan kre rege gen we hie iero rop op po posi ossiiti tie eve re eve reac accti ties ties es.. D Da at ve verh rheu heugt onss en sterkt onze ove vert rtuigi ging ng dat we me et he het Di Dien en enst nsten ste st en nce c nt n ru r m op p h t ju he juis iste e spo poor or zit i te ten. n. Dat willle len we e bli lijv jven e doen oe en! n! I dez In eze le eze ent ntee-ed editie ie vin ind d je ons aan anbo bod d vo oor or de vvo olg gen ende de

DAG VAN DE BUREN

m a ma an nde d n: n: uitst stap appe pen, n, vorrmi m ng n , onts tsp pa ann ning, g, cre reaa-ac acti tivi ti viteiten vi te en n,

Het Dienstencentrum, je buur! Kom eens langs voor een hapje en

curs cu rsus uss n,, inf usse us no orrmati tie. e.

een drankje op vrijdag 1 juni en

Sind Si nd ds janu ja anu uarri scchu h ivven elk lke e vr v ijjda d g ee een 20 20-t -ttal a perso sone nen ne na aa an ta tafe el

maak ondertussen kennis met de

i ons midda in agr g es esta taur ura ant. an t Een sch chot o in de roos! ot s! “Sa ame men n ta t fe ele len” n

VA LBUS , een interactieve reizende

b j le bi lekk kker er ete en is zovee ee el aa a ngen enam am mer dan allee llee ll en te t (mo m et eten en e n) et eten en. M ge Mo gen n we jou u ook k als gas a t in ons res estta auran ant ontv t an ange ge g en? n Of je je

tentoonstelling van de Christelijke Mutualiteit. Je leert er valrisico’s herkennen en krijgt tips om met

ve erw rwelko k me men op p één van onz nze e ac activi vite te eiitten? en? Ke Keuz u e te uz e ove ver. r.

kleine ingrepen valvrij door het leven

De len ntte e is er er al. l. Kla aa arr voo o r een n fr fris isse se sta tart r! rt

te gaan. Aan de hand van verhalen van verschillende personages kom je

To T ot bi binn nn nen nko kort rt.. rt

alles te weten over vallen, valgevaar en val- en fractuurpreventie. Je kan ook je eigen valrisico laten testen. Afspraak op vrijdag 1 juni, van 12.00

Gie Gi e Va Van n Ae A rs rsch c ot

Jok oke e Verryk yken yk e

V or Vo o zitt ziitt tter ter OCM CMW Ro R ts t ela aar aa

C ntru Ce r mleidster

IN ONS DIENSTENCENTRUM ZIJN OP DIT MOMENT 42 VRIJWILLIGERS ACTIEF.

ZIJ DIE ZICH INZETTEN ALS

CHAUFFEUR BIJ DE MINDER MOBIELEN CENTRALE

(MMC), DE BOODSCHAPPEN- EN GEZELSCHAPSDIENST, ALS LID VAN DE

CENTRUMRAAD, DE HELPERS BIJ HET

MIDDAGRESTAURANT EN DE BOEKBEDELING AAN HUIS.

OF ZIJ DIE DE VERSIERING VAN DE LOKALEN VERZORGEN. OOK IN ONZE VERENIGING ZIJN VRIJWILLIGERS VAN ONSCHATBARE WAARDE.

DAAROM HEBBEN WE HEN

TIJDENS HET ‘VRIJWILLIGERSFEEST’ LETTERLIJK IN DE BLOEMETJES GEZET.

BESTE VRIJWILLIGER: DANK JE WEL!

tot 15.30 uur op het Werchterplein of nadien tijdens de avondmarkt in Rotselaar.


ALGEMENE INFO INGR IN G IJ J PE P NDE VE VER R A ND NDER ERIN IN N G : L A AT AT JE N I E T VE E RR ASSE EN

OPN NAME IN RUSTHUIS

TII JD D IG G E OP OPSP S ORING G VO VOOR O KO OR K MT T V EE E L PR P OBLEMEN

DIABETES

Is thu huis is won o en niet langer mog gel elij i k en is een op opna name me in een rusthu ru sthu huis is noo oodzakelijjk, dan sta je vo v or een ing ngri rijpende e beslissing si ng.. Ti Tijd j en jd e s de eze z inf nfos osessi s e st staa aan we still bij he hett op opna nam mebe eleid le id,, de dagpr ag gpr p ij ijs, js, s de wa wach chtlij ijsten en. We pra rate t n ook te k ov over er de fi fina na nanann ciël ci ële e ge gevo volg lgen en e n voo oorr je jeze zelf en je kin nde deren. n Spre Sp reke kers rs zijjn Kath Ka athle leen en Roe oele lenss van an n rus u th thui uiss De e Wyn y ga gaer ertt en Godf Go dfri ried ed De Gr Groe oe van OCM C W Ro ots tsel e aa aar. r. vrij vr i da ij dag g 8 ju juni ni van 14 to tott 16 uur

Kost Ko sttpr prij ijss: ij

grrat grat atis is

stab st abie iell iiss. Al ie Alss je e ditt nie iett ti tijd jdig opm mer e kt k , is dit erg schad chadelijk k voor vo or je ge gezo zond zo nd ndhe dhe eiid d. Ge Gelu lukk kkig kan a je veel probl blem bl e en em n voorkomen me n do oor de zi ziek ekte te op ti tijd jd te ontdekken én te be beha andelen. Tijd Ti jd den e s de deze ze voo oord rdra rach chtt ko kom je heel wat te weten n ove ver de twee tw ee typ ypes es dia abe bete tes. s. We demo m nstreren ook hoe oe e je he het et su suik iker eg ha ge halt l e in je bloed kan n me eten.

Insc In schr hrij ijve ven n vó vóór ór 6 jun uni. i. Datum m:

Je heb Je ebtt di diab abet ab etes et ess wan e nne n er het sui uike kergeh hal alte te in je blo loed ed d niet

In Insc nsc s hrrij i ve v n vó vóór 20 juni. Da Datu atu t m:

vrrijjdag 22 2 jun uni van 14 tot 16 uu ur

Ko ost stpr prij pr ijjs:

grratiss g

GR ATIS INFOSESSIES

2 - 29 23

A RIL AP L

BEZOEK OP 1 JUNI ONZE VALBUS RISICO EN TEST JE PERSOONLIJK VAL

2 0 12 20

WEEK VAN DE VALPREVENTIE Eén op Eé p de drriie e 655-pl plus l sse errss val alt mi minsste mins ten ens ns éé én n kee eer pe p r ja ja aar ar.. En n zo’ o n vva alp alp parti arrtiij he eefft vaak va aak na arre re g ge e evvvo o olg lg lge gen en. On Onde der e he h et mo ottto “Het H e t au He u tto o otje o t jje ot e v an an uw k klllei eii nz e nzo oo o on n is i s g ev va aa a rl r l iijj ker rli k e r da d n he e t verr k eer” ee e w wiil de e Vlaam la aam mse se ove erh r e eiid ou ude dere re en n se sen nssib biilliser iseren is eren en voo or d de e mog ogel ge ellijjke k gev e ar a en van val alle le en. Cijfe f rs ton nen n imm mers ers aa er a n da dat ee een en ou ude dere e 10 0 ke keer er me m eer er kan ans he heef e t om m op sp po oe e ed d te e bellan anden den do de door te va vallen n, d da an do oor een en verke eerrso ong ngev eva al. Gelu Ge ukk kiig g kan n je d de e kan anss op p va alllen le en ma ak kk ke kelij ijk k zze elff ve errklei klei eine ine en d do oor act ctie ie ef te t zij ijn en en je ve veil iliig ghe heid id d te ve verrh hog ogen. en n. H Ho oe snel sn elle lle er je e da aa arrm mee ee beg egin giin ntt,, ho oe e bette err.

© OCMW Rotselaar

SLUITING ROCK WERCHTER Tijdens de “hoogdagen” van Rock Werchter zal ons dienstencentrum zeer moeilijk bereikbaar zijn. Daarom zijn wij gesloten op 28 en 29 juni en op 2 juli.

© Marc Geeraerts - www.DigiGerard.be - Wezemaal, Wijngaardberg(wandeling), 23 april 2011


ACTIVITEITEN

RECREATIE F UITSTAP

KNUTSELNAMIDDAG ΈGROOTΉOUDERS ͵ ΈKLEINΉKINDEREN In de paasvakantie organiseren we een creatieve namiddag.

INTERNATIONAAL TEXTIELͳ EVENEMENT ZONDER GRENZEN VELDHOVEN ΈNEDERLANDΉ

Samen met alle kinderen vanaf 5 jaar gaan we allerlei leuke

Kwaliteitswerkstukken van over de hele wereld dingen mee

dingen knutselen. Inschrijven vóór 30 maart!

naar de felbegeerde prijzen en trofeeën van de meest presti-

Datum:

woensdag 4 april van 14 tot 16 uur

gieuze quiltwedstrijd: het Open Europees Quilt Kampioen-

Kostprijs:

€ 2,50/kind

schap 2012. Dit grandioze patchwork- en quiltevenement toont ondermeer breien, haken, borduren, weven, red work,

BREICLUB Data:

elke 1e en 3e dinsdag telkens om 19 uur

Kostprijs: € 2,50/les (materiaal zelf te voorzien)

hardanger, punchen en vilten. Ook zijn er internationale gastcollecties, uitdagende workshops door diverse quiltexperts en een assortiment aan stoffen, fournituren en alle quiltbenodigdheden. Interesse? Mis dan deze uitstap niet. Inschrijven

GEZONDHEIDSͳ WANDELINGEN Vertrekplaatsen: -

april: aan de Meander in Rotselaar

-

mei: aan de kerk in Werchter

-

juni: aan de kerk in Wezemaal

Data:

elke dinsdag, donderdag en zaterdag om 10.30 uur

Kostprijs: gratis

vóór 27 april. Datum:

zaterdag 5 mei, verzamelen om 8.30 uur op het Marc Muntenplein (rotonde Aarschotsesteenweg)

Kostprijs: € 29,00 (inclusief busreis + inkom) te betalen op de bus

NAAILES Data:

elke dinsdag van 19.15 tot 22 uur en elke woensdag van 8.45 tot 11.30 uur

ZWEMMEN VOOR 50ͳPLUSSERS Elke donderdag tussen 12 en 13 uur wordt het zwembad in Tremelo vrijgehouden voor 50-plussers. Alle sportieve 50-plus-

Kostprijs:

€ 120,00/schooljaar (exclusief materiaal)

CREAͳATELIER EN BLOEMSCHIKKEN VOLZET

sers verzamelen om 11.45 uur aan het dienstencentrum in Werchter en rijden via carpooling naar het zwembad. Data:

elke donderdag van 12 tot 13 uur

Kostprijs:

€ 1,25/zwembeurt (15-beurtenkaart voor € 15,00)

TEKENͳ EN AQUARELATELIER Data:

elke dinsdag van 13 tot 16 uur

Kostprijs:

€ 2,50/les (exclusief materiaal)

HET FEDERALE PARLEMENT GELEID BEZOEK Op maandag 14 mei 2012 bezoeken we het Federale Parle-

WORKSHOP IRISVOUWEN

ment. Na een korte animatiefilm over de werking volgt een

Wil je eens een zelfgemaakt kaartje voor een verjaardag of

rondleiding met gids door de gebouwen van Kamer en Senaat.

een andere gelegenheid sturen? In deze workshop leer je de

We sluiten af met een natje en een droogje. Nadien lunchen

kneepjes van het irisvouwen.

we samen in het parlementaire restaurant ‘Mezzanine’.

Inschrijven vóór 12 april.

Inschrijven vóór 7 mei.

Datum:

Datum:

Kostprijs: € 2,50 + € 2,00/kaart

Kostprijs:

maandag 14 mei. We verzamelen aan het station

donderdag 19 april om 13.30 uur

van Wezemaal voor de trein van 09.19 uur naar

Meebrengen: snijmatje, snijmes, latje, gekleurd

Brussel-Centraal (overstap in Leuven om 09.37 uur)

papier en schaar

€ 20,00 (exclusief treinticket)


© Dreamstime.com

VORMENDE ACTIVITEITEN

MAKEͳUP VOOR DAGELIJKS GEBRUIK Schoonheid zit in kleine dingen. De juiste make-upkeuze kan net dat subtiele verschil maken waarmee je je omgeving zult verbazen. Heb je verschillende make-upproducten in huis? Weet je niet zo goed hoe ze te gebruiken, hoe veel en hoe vaak, op welke zones in het gelaat, welke combinaties van kleurtinten … ? Deze cursus geeft theoretische en praktische tips om een passende make-up te kiezen en aan te brengen voor dagelijks gebruik of speciale gelegenheden! Inschrijven is noodzakelijk. Meebrengen: eigen make-upproducten. Lesgever:

Helena de Almeida, kleur- en stijlconsulente

Data:

donderdag 31 mei én donderdag 7 juni van 19.30 tot 22 uur

Kostprijs:

€ 28,00 voor beide dagen

BABYGEBARENTAAL VOOR ΈGROOTΉOUDERS Herken je dit? Om 2 uur ‘s nachts sta je naast het bed van je ontroostbare oogappel. Niks lijkt te helpen. En 2 uur wordt al snel 3 uur, en 4 uur ... Als je nu toch gedachten zou kunnen lezen ... Het kan ook anders, dankzij het gebruik van babygebarentaal. Wij leren je gebaren aan, en de manier waarop je ze makkelijk kan toepassen in de dagelijkse routine. Zo krijg je als (groot)ouder inzicht in de gedachten, noden en wensen van je baby en versterk je de onderlinge band aanzienlijk. Inschrijven is noodzakelijk. Datum:

21 mei van 19 tot 22 uur

Kostprijs:

€ 3,00

© http://www.veetje.be/tag/vilt/page/2/

Je hoeft geen fotomodel te zijn om er mooi uit te zien.

VILTEN VOOR BEGINNERS Vilt ontstaat door het samenpersen van wolvezels. Deze niet-geweven textielsoort is vermoedelijk de eerste vorm van stof die de mens vervaardigde. Je leert eerst de basistechniek: je maakt wol nat met water en door wrijving stimuleer je het viltproces. Tijdens de tweede les kan je al een sjaal vilten. Meebrengen: 2 slechte badhanddoeken, emmer en dweil, maatbeker, leeg plastieken waterflesje met stop, marseillezeep, bubbelplastic (enkel indien je dit thuis hebt liggen), plastic zak, scherpe schaar en schort. Inschrijven vóór 9 april. Lesgever:

Maria Lauwers

Data:

maandag 16 en 23 april, 9 tot 12 uur

Kostprijs:

€ 20,00 (incl. € 5,00 materiaalkosten voor de eerste les, voor de tweede les koop je zelf wol)

Inschrijven Bel 016 60 61 61 of mail naar dienstencentrum@ocmwrotselaar.be Vermeld duidelijk voor welke activiteit je wil inschrijven, en voor hoeveel personen.

voor een activiteit?


© Dreamstime.com

KOKEN EN KEUVELEN MET HET ZUIDEN Koken op een andere manier, dat is CULTURELLEN. Deze interculturele kookworkshop is meer dan alleen een kookles. Als deelnemer word je ondergedompeld in een andere cultuur. Samen met een begeleider uit Congo leer je nieuwe, Zuiderse recepten. Je maakt kennis met andere eetgewoonten en bijzonder lekkere gerechten.

UITGELICHT

Inschrijven vóór 13 april. Datum:

woensdag 18 april, van 19 tot 22 uur

Kostprijs: € 10,00

TOELAGE VOOR OUDERS VAN GEHANDICAPTE KINDEREN

In samenwerking met:

VOOR

WIE IS DE TOEL AGE ?

Voor de bijzondere zorgen die gehandicapte kinderen vereisen, krijgt de moeder of de opvoeder van een gehandicapt kind een toelage. Het kind mag in het jaar van de aanvraag maximaal 21

Zitdagen belasƟngen

jaar zijn. Aan de hand van een bewijs van het kinderbijslagfonds beslist het Vast Bureau van OCMW Rotselaar wie deze toelage

n BelasƟngbrief en alle fiscale aƩeste meebrengen!

kan krijgen. Deze procedure wordt jaarlijks herhaald. HOEVEEL BEDR A AGT DE TOEL AGE ?

Dienstencentrum Oude Pastorie donderdag 24 mei - 9-12.30 uur

Afhankelijk van de aard van de verzorging (thuis of in een gespecialiseerde instelling), bedraagt de toelage € 75,00, € 112,50 of

AdministraƟef Centrum Rotselaar dinsdag 29 mei - 9-12.30 uur

€ 150,00 per jaar. Het reglement en het aanvraagformulier kan je verkrijgen op het OCMW. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Godfried De Groe, verantwoordelijke Sociale

Ontvangkantoor Leuven elke werkdag in mei, 9-12 uur elke werkdag in juni, 9-15 uur Philipssite 3a bus 2, 3001 Leuven

Dienst van het OCMW, op het nummer 016 60 61 61.

APR MEI JUN

KALENDER

INFOMOMENTEN BABYGEBARENTAAL VOOR (GROOT)OUDERS (ISM GEZINSBOND)

MAANDAG

21/05

19 - 22 U

€ 3,00 GRATIS

DE VALBUS - TEST JE PERSOONLIJK VALRISICO

VRIJDAG

01/06

12 - 15.30 U

OPNAME IN EEN RUSTHUIS - LAAT JE NIET VERRASSEN

VRIJDAG

08/06

14 - 16 U

DIABETES - TIJDIGE OPSPORING VOORKOMT VEEL NARIGHEID

VRIJDAG

22/06

14 - 16 U

INSCHRIJVEN VÓÓR

06/06

GRATIS INSCHRIJVEN VÓÓR

GRATIS

20/06

INFORMATIEF ATIEF


APR MEI JUN

TAALCURSUSSEN ENGELSE LES

1E JAAR: DONDERDAG 3E JAAR: DINSDAG 5E JAAR: MAANDAG PRAATKLAS: MAANDAG

9.30 - 12.30 U 13.30 - 16.30 U 13.30 - 16.30 U 9.30 - 12.30 U

€ 25,00 (EXCL. HANDBOEK)

ELKE DINSDAG

10 - 12 U

€ 25,00/PERSOON

ELKE WOENSDAG

10 - 12U

€ 25,00/PERSOON

FRANSE PRAATKLAS SPAANSE PRAATKLAS

TAALCURSUSSEN VORMING & WORKSHOP KOKEN EN KEUVELEN MET HET ZUIDEN (ISM LANDELIJKE GILDEN) MAKE-UP VOOR DAGELIJKS GEBRUIK (ISM VORMINGPLUS)

WOENSDAG

18/04

19 - 22 U

31/05 EN 07/06

DONDERDAG

19.30 - 22 U

INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK

€ 10,00 (MET INGREDIËNTEN) INSCHRIJVEN NOODZAKELIJK

€ 28,00/2 AVONDEN

VORMING RECREATIEVE ACTIVITEITEN KNUTSELNAMIDDAG (GROOT)OUDERS EN (KLEIN)KINDEREN VILTEN VOOR BEGINNERS

04/04

14 - 16 U

16 EN 23/04

9 - 12 U

WOENSDAG

MAANDAG

INTERNATIONAAL TEXTIELEVENEMENT IN VELDHOVEN

ZATERDAG

05/05

8.30 U

BEZOEK AAN HET FEDERALE PARLEMENT

MAANDAG

14/05

9.19 U STIPT

BREICLUB GEZONDHEIDSWANDELING NAAILES PATCHWORK TEKEN- EN AQUARELCURSUS ZWEMMEN VOOR 50-PLUSSERS

ELKE

1E EN 3E DINSDAG

DI, DO, EN ZATERDAG

VANAF START:

19 U

10.30 U

ELKE WOENSDAG

19.15 - 22 U 8.45 - 11.30 U

ELKE DONDERDAG

19 - 22 U

ELKE DINSDAG

13 - 16 U

ELKE DONDERDAG

12 - 13 U

ELKE DINSDAG

INSCHRIJVEN VÓÓR

30/03

€ 2,50/KIND INSCHRIJVEN VÓÓR

09/04

€ 20,00 27/04 € 29,00 (BUS + INKOM)

INSCHRIJVEN VÓÓR

INSCHRIJVEN VÓÓR

07/05

€ 20,00 + TREINTICKET € 2,50/LES (ZONDER MATERIAAL) GRATIS

€ 120,00/SCHOOLJAAR (ZONDER MATERIAAL) € 2,50/LES (ZONDER MATERIAAL) € 2,50/LES (ZONDER MATERIAAL) € 1,25 (€ 15,00 VOOR 15-BEURTENKAART)

ONTSPANNING


© OCMW Rotselaar

DIENSTEN CENTRUM DIENSTENCENTRUM OUDE PASTORIE CENTRUMLEIDSTER Dringende vraag? Neem contact op met onze maatschappelijk werkers Joke Verryken, Cynthia Nicolay of Sarah Demoulin. donderdag 13.30 - 16 uur Telefoon: 016 60 61 61 E-mail: dienstencentrum@ocmwrotselaar.be

ONTMOETINGSRUIMTE

JE KAN BIJ HET DIENSTENCENTRUM TERECHT VOOR: BOEKBEDELING A AN HUIS BOODSCHAPPENDIENST

Kaartje leggen? Zin in een gezellige babbel? Even bijpraten? Kom

GEZELSCHAPSDIENST

langs in onze ontmoetingsruimte. elke voormiddag 9 - 12 uur

KLUSJESDIENST

maandag

13.30 - 20 uur

dinsdag en donderdag

13.30 - 16.15 uur

woensdag en vrijdag

13.30 - 16 uur

LDC ‘Oude Pastorie’, Werchterplein 21, Werchter

NIEUW

MA ALTIJDBEDELING MANTEL ZORGTOEL AGE MIDDAGRESTAUR ANT

NIEUW

NOODOPROEPSYSTEEM POETSDIENST

INTERNETTERMINAL Weinig computerervaring? Problemen met Word of Excel? Geen internetverbinding? Onze vrijwilligers helpen je! maandag en donderdag 9 - 11.30 uur maandag

14 - 16 uur

SENIORENFL ATS

(W ERCHTER )

SENIORENWONINGEN

(W EZEMA AL)

STOOKOLIEPREMIES STRIJK ATELIER

(G ROENSTR A AT, R OTSEL A AR )

VOET VER ZORGING

SOCIAAL HUIS Het Sociaal Huis helpt u bij het vinden van de juiste dienst- en hulpverlening. maandag

18 - 20 uur

dinsdag

9 - 12 uur

stookoliepremie

woensdag 9-12 uur

LDC ‘Oude Pastorie’, Werchterplein 21, Werchter

Geen vervoer Geen probleem! Je kan ons bereiken met lijnbus 333 of met de belbus 719. Die kan je reserveren op 016 31 37 00.

voor een activiteit?

Telefoon: 016 60 61 61, E-mail: sociaalhuis@ocmwrotselaar.be

Verantwoordelijk uitgever: Gie Van Aerschot, Voorzitter OCMW Rotselaar - Werchterplein 23, 3118 Werchter - telefoon 016 - 60 61 61

LDC Oude Pastorie - april - juni 2012  

Diabetes: voorkom erger Rusthuisopname: infosessie met handige tips

LDC Oude Pastorie - april - juni 2012  

Diabetes: voorkom erger Rusthuisopname: infosessie met handige tips

Advertisement