Page 1

VI ÄR FRAMME

Projektet Framtidens Centrum 

1 november 2013 – 31 oktober 2015


VI ÄR FRAMME – Innehåll

VÄRLDEN

OCKELBO

INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande........................3 Projektet ”Framtidens centrum”..................4-5 Projektet i korthet - en tidsaxel..................6-7 Projektledarens utmaningar........................8-9 Skiss: Det nya torget.............................10-11

2SVERIGE

CENTRUM

l Liten förklaring: Uttrycket ”fram” eller ”framme” är

vedertaget i Ockelbo med omnejd. Det innebär att vara på väg till, eller befinna sig, i centrum av samhället. Ex: ”Ska vi gå fram?” eller ”Vi ses framme!”.

Idébanken............................................12-13 Lokala röster om projektet...........................14 Tillväxtverket tycker till..............................15 ”Ringar på vattnet”...............................16-17 Politikerna har sagt ja...........................18-19

l Denna skrift är producerad av Ockelbo kommuns informationsavdelning i samarbete med näringslivsenheten och tryckt av Tryckeripaketet, Ockelbo. Illustrationer omslag: Johan Skoog Arkitektkontor.


VI ÄR FRAMME – Kommunstyrelsens ordförande

l När en idé om förändring får styrka genom medborgarnas och företagarnas engagemang kan små kommuner som Ockelbo utvecklas. Magnus Jonsson, kommunalråd (S), är stolt över projektet ”Framtidens Centrum”.

Ockelbos bultande hjärta

D

D

et är 15 år sedan några av bilarna på Centrumhusets parkering i Ockelbo fick maka på sig för ett lite mänskligare torg; med fontän, upphöjda rabatter och sittplatser. Den gången hette projektet ”Ett vackrare Ockelbo”. Tanken var att vårt centrum, byggt på 60-talet, behövde förskönas. Sju konstnärer engagerades för att betrakta miljöerna i centrala Ockelbo och komma med förslag på utsmyckningar. Projektstöd gavs bland annat från EU, Statens kulturråd och Landstinget Gävleborg.

etta nya projekt har kort och gott kallats”Framtidens centrum”. Tillväxtverket, som är en statlig myndighet under Näringsdepartementet, har medfinansierat och beskrivit ramarna för arbetet. I utbyte har Tillväxtverket fått en fungerande modell för hur medborgare och företagare kan involveras i samhällsutvecklingen – en modell som nu kan användas i andra kommuner som står inför liknande förändringar.

I

D

en här gången uppstod tanken om ett attraktivare torg i en önskan om en långsiktigt livaktig handel i Ockelbo centrum. Handeln är en viktig livsnerv att värna om, för hela kommunens överlevnad. I förhållande till kommunens storlek, har vi ett unikt utbud av butiker och annan service. Här har vi kunniga handlare och personligt bemötande. Det kan inte ett köpcentrum konkurrera med.

E

tt attraktivt centrum med nya mötesplatser där stora och små vill vistas och umgås, är till glädje och nytta för både invånare och besökare – och gynnar därmed också våra handlare. Ett torg för alla är också en fråga om att göra verksamheterna i centrum nåbara för så många som möjligt. Att öka tillgängligheten är angeläget. När jag dessutom tänker på hur omgörningen av centrum, med genomtänkta gång- och cykelstråk, kan knyta ihop torget med exempelvis nya Perslundaskolan och järnvägsstationen; då bultar mitt Ockelbohjärta förväntansfullt. Det här kan bli riktigt bra!

Magnus Jonsson, kommunstyrelsens ordförande (S).

”Jag hoppas att vi snart kan gå ’fram’ och mötas på det nya torget i Framtidens Centrum!”

den här skriften kan du läsa hur processen gått till från den första trevande starten 2013 till det konkreta förslag som i september 2015 presenterades i en animerad film över vårt nya centrum. Filmen visas bland annat på kommunens webb. Jag är stolt över det stora engagemang som både Ockelbos medborgare, de lokala företagarna och kommunens tjänstemän visat med sitt deltagande i projektet. Enigheten kring utformningen av vårt nya torg är mycket stor; det är så här välkomnande vi kommuninvånare vill ha det.

23

november 2015 sade Ockelbos kommunfullmäktige ja till att bygga om torget under 2016. Vi förtroendevalda slog då fast investeringsplanen, där 5 miljoner kronor är avsatta för ett mer välkomnande centrum. Nu går en arbetsgrupp vidare med att göra verklighet av skisserna. Jag hoppas att vi snart kan gå ”fram” och mötas på det nya torget i Framtidens Centrum!

3


VI ÄR FRAMME – Projektet ”Framtidens centrum”

Foto: Flickr

Så såddes ett torgfrö Konsum lade ned sin butik i Ockelbo centrum och en epok med två livsmedelsbutiker i centrumkärnan var över. De tomma lokalerna signalerade till alla att det inte längre var som förr. Det oroade den informella gruppen av lokala näringsidkare i Företagarrådet, som skickade in en skrivelse till Ockelbo kommun. Så såddes det första lilla fröet till ett nytt torg i Ockelbo. Företagarrådet skickade in en lista med

punkter på förslag över åtgärder i centrum; bland annat att göra det möjligt för kaféet att utveckla sin uteservering, plantera buskar och träd för ett grönare torg, belysa planteringarna och ställa fram fler parkbänkar. Ett trivsamt centrum är en viktig del i handelns överlevnad och ortens attraktivitet, menade man. Det behövdes onekligen ett helhetsgrepp över centrum med hänsyn till utvecklingen av handel och service, infrastrukturfrågor och utformningen av den fysiska miljön.

Konsum stängde butiken och oron spred sig. Vad skulle det innebära för den övriga handeln i Ockelbos centrum?

”Vi behövde ta ett helhetsgrepp över centrum.” Målet blev att skapa ett centrum där Ockelboborna trivs, vilket samtidigt skulle gynna utvecklingen av handel och service. En ombyggnation av ett torg är något som tjänstemän tillsammans med politiker kan lämna förslag på själva. Men för att kunna skapa Ockelbobor-

Agneta Wenell, näringslivsutvecklare och Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef.

nas torg måste invånarna engageras i arbetet. Det var så de första tankarna kring temagrupper dök upp; att alla skulle bjudas in till att arbeta med att utforma ett centrum för alla. Så startade en process som haft sina med- och motgångar, men där slutresultatet är gott, och där resan blev mödan värd!

Agneta Wenell, näringslivsutvecklare Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef

Det här var målen: attraktivt och välkomnande. l Att det öppnas fler butiker i centrum. l Att andra mindre kommuner inspireras av l Att medborgare och företagare känner Ockelbos projekt. l Att befintlig handel ökar sin omsättning. l Att människor upplever Ockelbo centrum som sig delaktiga i samhällsplaneringen. l Att handeln har kunskapsutbyte.

4


VI ÄR FRAMME – Projektet ”Framtidens centrum”

Foto: Pixabay

... och så slog det rot När tanken på ett nytt torg i Ockelbo väckts, matchades den med ett passande projekterbjudande hos Tillväxtverket, under myndighetens program ”Samhällsplanering för näringslivsutveckling”. Ockelbo kommun åtog sig att engagera medborgarna och näringslivet att medverka i arbetet för ett trivsamt centrum och en stärkt handel i det tvååriga projektet ”Framtidens centrum”. Och ansökan beviljades. Tillväxtverket beviljade Ockelbo kommun

en medfinansiering på 500 000 kronor för att genomföra projektet ”Framtidens Centrum i Ockelbo”. Projektet skulle arbeta fram ett förslag på ett attraktivt och funktionellt centrum för handelns utveckling i Ockelbo och ingå i Tillväxtverkets program ”Samhällsplanering för näringslivsutveckling”. Ockelbo kommun valdes ut att bli ett av fyra kommunala pilotprojekt.

Medverkande i projektet: l Ockelbo kommun l Medborgarna l Föreningen Service & Handel l Företagarrådet l Företagarna (org) l Ockelbogårdar l Fastighetsägarna l Region Gävleborg l Länsstyrelsen Gävleborg

Sammanlagt har Tillväxtverket inom programmet beviljat stöd till åtta olika projekt spridda i landet. Projektet har drivits av Ockelbos kommunstyrelseförvaltning och bygg- och miljöförvaltningen tillsammans. Hösten 2015 skulle det resultera i ett färdigt förslag på hur Ockelbos centrum ska utformas för att stärka handeln och få invånarna att trivas.

Projektet ”Framtidens centrum” gick också i

samklang med den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) i Gävleborg som bland annat innehåller de två målen ”Smart samverkan” (att samhällets aktörer tillsammans tar sig an de utmaningar som finns) och ”Stärkta individer” (att människor får inflytande över sin situation och deltar i samhällsutvecklingen). Genom Region Gävleborgs medverkan i projektet har resultaten fått en regional spridning.

Projektet ”Framtidens Centrum” förankrades

politiskt i Tillväxtutskottet i Ockelbo kommun. I styrgruppen representerades de olika företagargrupperna, tjänstemän från kommunens näringslivsenhet och planförvaltning, förtroendevalda samt Region Gävleborg och länsstyrelsen. I arbetsgruppen samarbetade representanter från kommunstyrelsen, näringslivsenheten, planförvaltningen, tekniska enheten och informationsavdelningen.

Det här ville man åstadkomma: tag fastighetsägare, politiker, medborgare och och planförvaltningen. l Ett förslag på hur centrum ska utformas. tjänstemän från olika förvaltningar. l Samverkan med andra centrumprojekt. l Nya arenor mellan näringsliv och kommun. l Ökat samarbete mellan näringslivskontoret l Koppling till regionala tillväxtmål. l Nya arbetsmetoder för att involvera före-

5


VI ÄR FRAMME – Projektet i korthet

2013

1 NOVEMBER

2014

Tillväxtverket beviljar 500 000 kronor i medfinansiering och projektet ”Framtidens Centrum” påbörjas med information, föreläsningar och studiebesök.

11 NOVEMBER

60 studenter från högskolan hjälper till. De geovisualiserar centrum och analyserar Ockelbos livskraft.

6

NOVEMBER-DECEMBER

Medborgarenkät på kommunwebben. Idéer strömmar in: 88 personer svarar. Utställning om projektet på biblioteket och på Gläntan.

10 FEBRUARI

Upptaktsmöte för allmänheten i Missionskyrkan. Temagrupper bildas kring ämnena ”Torget”, ”Utsmyckning” och ”Handeln”. Grupperna fortsätter mötas under perioden 8 maj 2014-29 janauari 2015, under ledning av externa processledare.

2015

APRIL-MAJ

Flera önskemål från medborgare verkställs kring centrum. Här får tekniska enheten konsultation kring tillgänglighetsanpassat bad vid Lilla Sjöbacken, som iordningställs 2016.


VI ÄR FRAMME – Projektet i korthet

13 & 27 MAJ

8-9 SEPTEMBER

Centrumvandringar med frågeställningarna: ”Varifrån kommer vi?” och ”Vart är vi på väg?”. Conny Nilsson och Lars Krantz är ciceroner.

Föreläsning och praktisk konsultation i butikerna av dekoratören och inredaren Åse Ulvtorp. Handlare från Ockelbo, Hofors och Sandviken deltar.

4 NOVEMBER

Workshop med unga tjejer i Ockelbo: ”Hur vill ni ha ert Ockelbo 2025?”. Under våren 2015 har gruppen mött både företagare och politiker.

Illustration: Johan Skoog Arkitektkontor22 SEPTEMBER

1 OKTOBER

Äntligen! Ett skissförslag av det nya Regionens centrumutvecklare torget presenteras i en film på kommusamlas i Ockelbo för nens webb och på biblioteket med ett ett erfarenhetsutbyte frågeformulär: ”Vad tycker du?”. i seminarieform.

23 NOVEMBER

Investeringsbeslut i kommunfullmäktige: Politikerna säger ja till ombyggnationen av torget i Ockelbo under 2016.

2016 En arbetsgrupp går vidare med förverkligandet av det nya torget.

7


VI ÄR FRAMME – Projektledarens utmaningar

Mimmi Ekström har kontinuerligt hållit politikerna informerade om vad som händer i projektet. Här en dragning inför kommunstyrelsen.

Projektledarens utmaning: – Med ett attraktivt och trivsamt centrum kan vi få en ökad handel. Det har varit vårt syfte med projektet, säger Mimmi Ekström, företagsrådgivare i Ockelbo kommun och projektledare för ”Framtidens Centrum”. Vid det första projektledarmötet hos Tillväxtverket 9 april 2014 i Stockholm, där samtliga åtta pilotprojekt i landet var representerade, kunde Ockelbo berätta att man redan dragit igång flera aktiviteter. – Att vara en jämförelsevis liten kommun har definitivt sina fördelar när det gäller att nå människor och att mötas, säger Mimmi Ekström. För Mimmis egen del har projektledarrollen på halvtid inneburit en naturlig utveckling av hennes ordinarie tjänst på

”Att vara en liten kommun har definitivt sina fördelar när det gäller att nå människor och att mötas”.

näringslivskontoret. – Att träffa engagerade medborgare och företagare i kommunen, nätverka med andra centrumutvecklare i länet, ha kontakt med olika enheter och förvaltningar inom kommunen, och med högskolan i Gävle, har varit väldigt lärorikt.

Ett grundvillkor i projektet bestod i att medborgare och företagare skulle vara delaktiga. – Vi märkte att det kan vara svårt att locka folk till kvällsträffar, och att många har nog med sina vardagsbestyr och inte kan prioritera en inbjudan till medborgardialog. – Vi började jobba uppsökande i stället, dels med närvaro och information i samband med andra föreningsmöten, dels med en enkätundersökning, både digitalt och i pappersform, berättar Mimmi. Alla samtal, och enkätundersökningen, har bland annat resulterat i en välfylld idébank. Redan märks en positiv spin off-effekt av projektet, eftersom flera idéer har kunnat förverkligas redan under projektperioden. Hit hör bland annat hundbad längs

Viktiga framgångsfaktorer i projektet: l Att ha god förankring hos politiker och kommunala tjänstemän innan projektet startar. l Att få ett brett deltagande och intresse från

8

näringslivet, medborgarna och tjänstemännen i kommunen. Metoderna för att nå människor anpassas efter målgrupperna.

l Att ha kontinuitet i arbetsgruppen. l Att återkoppla och berätta vad som händer i projektet. Många idéer har förverkligats under


VI ÄR FRAMME – Projektledarens utmaningar

Ett brett deltagande är a och o för att det ska bli invånarnas eget framtida centrum. Här en grupp tjejer som diskuterat med varandra, politiker och företagare.

att nå så många det går Hälsans Stig, ställplatser för husbilar centralt och bättre belysning kring kommunhusets entré. (Se fler exempel på sidorna 16-17). Många önskar se fler evenemang och en del idéer har varit väldigt kreativa med tankar utanför ”boxen”; som att riva kommunhuset och bygga mer småskaligt i centrum, bygga höghus med skybar vid vandrarhemmet, och en linbana till Rönnåsstugan.

Ockelbo kommuns samarbete med näringsli-

vet har utvecklats under projektets gång. Under hösten 2015 har ett näringslivsråd bildats. I rådet träffas representanter från de tre lokala företagargrupperna, tjänstemän och politiker från kommunen. Näringslivsrådet är en viktig samverkansgrupp för Ockelbos utveckling och

projektets gång i dialog med tekniska kontoret. l Att ge möjlighet att tycka till digitalt eller via pappersform.

”Det känns spännande att vara delaktig i ett projekt som så många engagerat sig i.”

betade fram ett underlag till arkitektbyrån Johan Skoog Arkitekter, som producerade skisser och en animerad film över framtidens torg i Ockelbo.

Projektet ”Framtidens Centrum” hade som mål att utifrån idébanken ta fram ett förslag över torgets nya utformning. Kommunens arkitekt Ragnar Darle ar-

Förslaget ställdes ut på samråd i tre veckor och filmen har visats på kommunens webbsajt ockelbo.se och på Välkomstcentrets digitala skärmar. – Förslaget har fått övervägande positiva kommentarer. De som har invändningar menar att parkeringsplatserna blir för få – trots att förslaget innebär en utökning med två platser. En parkeringsutredning i kommunen understryker också att det inte råder någon brist på parkeringsplatser centralt i Ockelbo, säger Mimmi Ekström. – Sen kommer självklart tillfällen då det är upptaget precis där du tänkt parkera!

l Att våga möta/våga ta negativa åsikter: medborgare och företagare fick ofta svar direkt från tjänstemän som deltog på temagruppsträf-

far och exempelvis berättade varför vissa saker tar tid eller är svåra att genomföra. l Att utvärdera under projektets gång.

tillväxt. Galleriaråd och ungdomsråd är också samtalsgrupper som skapats under ”Framtidens centrum”. – Det känns spännande att vara delaktig i ett projekt som så många engagerat sig i, tycker Mimmi Ekström.

9


Välkommen fram till det

1a

5

2b

2a

3 4

1 a) och 1 b) Cykelparkeringar. 2 a) och 2 b) Tillfälliga torgplatser. 3) Lekyta.

4) Scen. Kan även användas som sittplats. 5) Träd, några av dem av samma

sort som planterats mellan torget och stationen. Allmänna sittplatser under träden. Café Trillins


nya torget i Ockelbo! 8b 9b

1b

6

8a 7 9a 10 sittplatser intill fastigheten. 6) Fast torgplats. 7) Cykel- och gångbana.

8 a) och 8 b) Parkeringar för bilar 9 a) och 9 b) Enkelriktad infart, och motorcyklar. Vid 8 b även plats utfart från parkeringen norrut. för matservering. 10) Sittplatser. 

Illustration: Johan Skoog Arkitektkontor


VI ÄR FRAMME – Idébanken

TACK!

till alla som bidragit med både kloka och galna idéer under projektets gång! De som visas här är bara ett axplock av alla önskemål som kommit upp. De idéer som inte kan bli verklighet nu sparas för framtiden!

12


VI ÄR FRAMME – Idébanken

13


VI ÄR FRAMME – Lokala röster om projektet Ebba Ferm, tjejgruppen:

”Viktigt att vi ungdomar får vara med och göra våra röster hörda.”

LOKALA RÖSTER OM PROJEKTET Conny Nilsson, ledare, byvandring:

Ola Hålén, egen företagare:

”Vågar man inte förändra, då har man det gamla kvar.”

”Ett av de bästa projekt jag medverkat i. Många har framfört sin syn på vårt framtida centrum och resultatet blev väldigt bra!”. Kenneth Norén, ordf Service & Handel:

Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef:

”Det blir så mycket bättre när vi alla hjälps åt!”

Ragnar Darle, arkitekt:

”Det är en utmaning att utforma ett torg efter många viljor.” Cissi Hed Malmström, processledare:

”Att se ungdomarnas engagemang var oslagbart – de vill verkligen att Ockelbo ska växa.” Maria Ivarsson, butiksinnehavare:

Lars Krantz, trädgårdsmästare:

”Ett välkomnande centrum är till glädje för alla. Det gynnar ortens service och handel.” 14

”Roligt med ett torg som ett direkt resultat av ett brett samtal.”

”Handeln gör orten levande. Därför är det viktigt för oss handlare och ortsbor med ett fint och trivsamt centrum.”


VI ÄR FRAMME – Tillväxtverket tycker till

Tillväxt kräver planering! De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska planeringen påverkar både företagens konkurrenskraft och möjlighet att utvecklas, och medborgares vilja att flytta till eller stanna på en ort. Ett ökat samspel mellan fysisk planering och näringslivsutveckling kan öka attraktionskraften för företag och medborgare och stärka tillväxten, skriver Maria Engström från Tillväxtverket.

”Genom Ockelbo kommuns arbete har vi fått ett gott exempel som andra kommuner och regioner kan lära sig av.”

Ett fungerande transportsystem och attraktiva boendemiljöer är båda exempel på detta.

Tillväxtverket och Boverket har genom sitt regeringsuppdrag ”Samhällsplanering för näringslivsutveckling” stöttat pilotkommuner runt om i Sverige som velat utveckla sina arbetsprocesser, såväl inom den egna organisationen som i kontakter med näringslivet och kommuninvånare. Ockelbo kommun är en av dessa piloter.

I arbetet med att skapa ”Framtidens centrum” insåg projektledningen i Ockelbos kommun tidigt att tillväxtskapande samhällsplanering kräver förståelse för varandras roller och ansvar. Men också hur viktigt det är att visa de människor, som på olika sätt kommit i kontakt med arbetet, hur deras förslag och synpunkter hamnar hos rätt mottagare.

Kommunen har utvecklat nya arbetssätt och därigenom lyckats integrera medborgar- och företagsdialoger med sina parallella interna processer kopplat till samhällsplanering som skapar tillväxt. Ockelbos arbetssätt visar tydligt att det finns ett gränsland – en kantzon – där olika kompetenser och erfarenheter behöver mötas. Dessa möten stärker samspelet och förbättrar förutsättningarna för att öka attraktionskraften. Attraktiva miljöer är inte bara en nyckelfaktor lokalt utan också i ett större regionalt perspektiv.

Genom Ockelbos kommuns arbete inom Tillväxtverkets och Boverkets uppdrag har vi fått ett gott exempel som andra kommuner och regioner kan lära sig av!  Maria Engström, Tillväxtverket

De övriga sju pilotprojekten i programmet ”Samhällsplanering för näringslivsutveckling” l Strukturbild Skaraborg. l Jämtlandsstråket. l Karlstad Business Region. l Kristianstad och Hässleholm som tillväxtmotor. l Program för platsutveckling, Järfälla. l Attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt i Arjeplog. l Tillväxtorienterad samhällsutveckling i Karlshamn.

15


VI ÄR FRAMME – Ringar på vattnet

Extra bonus: Ny belysning, Man måste ju inte vänta tills projektet når sin ände, eller tills torget börjar byggas, för att göra andra förbättringar. – Det kändes viktigt att tidigt förverkliga idéer från medborgarna som var relativt enkla att genomföra, säger projektledare Mimmi Ekström.

”Det ska synas att något händer. Att det verkligen blir resultat.” – Jag upplevde uppgivenhet från vissa håll, att ”projekt” är något som kommunen jobbar med och engagerar vissa, men att det inte resulterar i något alls, säger Mimmi Ekström. – Så för att gå från ord till handling har det varit viktigt att involvera kommunens tekniska kontor och på så vis göra verklighet av några idéer från medborgarna medan projektet pågick. Bland annat har entrén till biblioteket och kommunhuset fått ny belysning. Slänten mot järnvägsstationen längs väg 272 genom centrum har röjts och eldats; något som ska bli återkommande varje vår för att hålla genomfarten snygg. En hundbadplats har ställts i ordning längs Hälsans Stig och ställplatser för husbilar finns nu vid Wij Trädgårdar. De äldre har fått en vilobänk längs stråket mellan äldreboendet och centrum. Oron för höga hastigheter vid cykelrampen/multiarenan, där barn och ungdomar vistas, resulterade i nya farthinder.

Uppfyllt önskemål: Utegym vid Lilla Sjöbacken, där motionsslingan Hälsans stig runt Bysjön startar.

Arbetet fortsätter och till våren ska kom-

munen bland annat anlägga en ramp som möjliggör bad för funktionshindrade vid Lilla Sjöbacken.

Uppfyllt önskemål: En bänk att pausa vid på promenad mellan äldreboendet Bysjöstrand och centrum.

Fler förbättringar på gång: l Badramp vid Lilla Sjöbacken för att göra det tillgängligt för funktionshindrade. l Trädbelysning vid uppgången mot centrum från tågstationen. l Vassröjning i Bysjön.

16

Uppfyllt önskemål: Helgtrafik till byarna med Kuxabussarna sommartid.

Uppfyllt önskemål: Eldning och röjning av slänten längs väg 272 i centrum, för vackrare grönska.


VI ÄR FRAMME – Ringar på vattnet

utegym och hundbad

Uppfyllt önskemål: Ny, välkomnande belysning kring entrén till Välkomstcentret, kommunkontoret och biblioteket.

Uppfyllt önskemål: Nytt Välkomstcenter på torget. Turistinformationen har flyttats till kommunhuset och slagits ihop till en enhet med service till alla besökare året runt.

Uppfyllt önskemål: Egen central badplats för hundar längs Hälsans Stig runt Bysjön.

Uppfyllt önskemål: Lägre hastighet vid idrottshallen och actionparken tack vare nya farthinder.

Uppfyllt önskemål: Tydligare vägmarkeringar för gående och cyklister i stationsområdet.

17


VI ÄR FRAMME – Politikerna har sagt ja

Ockelbo kommunalnämnds protokoll, 23 mars 1921, §8: Då det visat sig att det s.k torget blivit en upplagsplats för allt möjligt ved, kalk grus träkol tomkorgar m.m. beslöt nämnden att något måste göras för att stävja detta ofog. Kommunalnämnden beslöt att genom föreläggande av 50 Kronors vite förbjuda, att inga upplag få göras, utan bör platsen användas endast till torgplats.

Torget i Ockelbo har i alla tider varit alla kommuninvånares angelägenhet. 1921 skärptes kraven på ordning och reda i centrum.

Klubban har slagit i bordet – Framtidens Centrum, med nya mötesplatser på ett grönt och välkomnande torg, ska locka oss att sakta ned våra steg, sitta ned, umgås och trivas. Det gynnar i sin tur handeln och andra serviceföretag i centrum, men förväntas också öka Ockelbos attraktivet som besöksmål och boplats. På torget i Ockelbo bedriver vi handel, håller politiska tal, firar Förskolans dag och julgransplundring, arrangerar Hälsodagen, tar emot kronprinsessbesök och mycket annat. I bland tar vi bara några snabba kliv över torget, på väg från banken till mataffären, eller från biblioteket till apoteket. I projektet Framtidens Centrum blir torget både en samlingsplats – och ett vardagsrum. I en trivsam miljö vill vi dröja oss kvar, sätta oss ned, prata och låta barnen leka en stund. Njuta av solen, ta en fika – och inte minst: träffa ”folk”!

18

23 november 2015 sade fullmäktige ja till investeringen på 5 miljoner kronor. Nu är David Hedman, teknisk chef i Ockelbo kommun, beredd att realisera förslagen i verkligheten med hjälp av bland andra Andreas Östblom, Jonssonconsult i Gävle.

En omgörning av ett centrum väcker alltid känslor. Det angår ju alla! Både förhoppningar och farhågor väcks; vi vet vad vi har men inte vad vi får. Från 1960-talet – då Centrumhuset i Ockelbo byggdes – fick centrumkärnan stå orörd i decennier. Men i slutet av 1990-talet hände något. 1998 engagerades sju konstnärer i projektet ”Ett vackrare Ockelbo”. Utgångspunkten den gången var estetisk; centrum ansågs trist och i stort behov av förskönande detaljer. Det var då en liten del av torgets parkering byggdes om till en rundel, med sitt

Investeringen på 5 miljoner har slagits fast i kommunfullmäktige.

bänkar och fontän, samtidigt som busskuren i centrum fick sin nya karaktär. Denna gång, 2015, har ombyggnationen av torget tagit sats i handlarnas bekymmer; i butikernas och serviceföretagens överlevnad.

31 oktober 2015 nådde det tvååriga förbe-

redande projektet Framtidens Centrum, finansierat av Ockelbo kommun och Tillväxtverket, sin ände. Projektet har utförts som planerat, syfte och mål är uppfyllda: Att i samarbete med näringsliv och medborgare skapa ett


VI ÄR FRAMME – Politikerna har sagt ja

Efter två års arbete med att få fram ett torgförslag, med hjälp av näringslivet och medborgarna, kan kommunen påbörja arbetet med att förverkliga Framtidens Centrum.

snart sätts spaden i marken förslag på ett attraktivt och funktionellt torg som hänger med sin tid och kan ge den lokala handeln bättre möjligheter att blomstra och utvecklas vidare. Ett vackert och trivsamt torg i kärnan av ett levande centrum kan dessutom lyfta intrycket av ett helt samhälle; i en förlängning kan det bidra till fler vill flytta in vilket också kan underlätta för företagen att rekrytera rätt kompetens och arbetskraft.

Ett förslag på utformningen av ett nytt torg

har tagits fram inom projektet. Ombyggnationen har kostnadsberäknats till cirka 5 miljoner kronor. Frågan har behandlats i tur och ordning i tillväxtutskottet, ekonomiutskottet, de olika partigrupperna och i kommunstyrelsen. 23 november 2015 sade Ockelbos kommunfullmäktige ja till en ombyggnad av torget för 5 miljoner kronor, och därmed kan förverkligandet av planer och skisser påbörjas. En arbetsgrupp, med David Hedman, teknisk chef, och Andreas Östblom, Jonssonconsult i Gävle, i spetsen driver arbetet vidare. Projektledaren för Framtidens

Nu är det dags för resten av torget att på allvar stiga in i 2010-talet. I bakgrunden en helt ny vy från torget i Ockelbo: Perslundaskolans nya huskropp som rymmer matsal/aula och lektionssalar för bild, slöjd och musik.

Centrum, Mimmi Ekström, deltar även fortsättningsvis tillsammans med andra berörda tjänstemän.

En period under

våren och sommaren kommer Ockelbos torg troligen att vara en byggarbetsplats när gammal asfalt rivs upp, parkeringar flyttas och utökas, ny

marksten anläggs, utemöbler och lekredskap förankras, träd planteras och nya cykel- och gångbanor dras fram. Men när det nya torget står färdigt för invigning kommer det med all sannolikhet att ha varit värt besväret.

Väl mött i Ockelbos framtida centrum!

19


l Vill du ha ett eget exemplar av den h채r skriften, eller l책ta skicka den till n책gon annan? Skicka ett mejl med adress till naringsliv@ockelbo.se

Projekt Framtidens Centrum  
Projekt Framtidens Centrum  
Advertisement