Page 1

Twarze Parlamentu Europejskiego 2012–2014


TWARZE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO – 2012–2014 2

Spis treści ■ Przedmowa przewodniczącego

3

■ Parlament Europejski ■ Przewodniczący Parlamentu Europejskiego ■ Posłowie do Parlamentu Europejskiego i grupy polityczne

5 5

■ Organy polityczne ■ Konferencja Przewodniczących ■ Członkowie Konferencji Przewodniczących ■ Prezydium ■ Kwestorzy ■ Prezydium Parlamentu

10 10 10 12 12 13

■ Komisje parlamentarne ■ Komisje stałe i ich przewodniczący ■ Komisja specjalna

16 16 18

■ Delegacje ■ Delegacje i ich przewodniczący ■ Wielostronne zgromadzenia parlamentarne

19 19 21

■ Sekretariat Generalny

22

6


Przedmowa przewodniczącego Unia Europejska opiera się na fascynującej idei pokoju, wol­ ności, stabilizacji i dobrobytu. Po stuleciach naznaczonych wyniszczającymi konfliktami i dwoma wojnami światowymi nastąpiła nowa era, w której powstała Unia Europejska. Pokój oraz otwarte granice w Europie sprawiły, że spełniło się od­ wieczne marzenie ludzkości. Wojna między państwami członkowskimi UE jest dziś nie do pomyślenia. Dla pół miliar­ da Europejczyków jednolity rynek stał się rzeczywistością. Żyjemy dziś w wolnej i otwartej Europie. W Europie, która może być dumna z różnorodności kulturowej, zaangażowa­ nia na rzecz ochrony praw swoich obywateli oraz wspólnych wartości.

3

Nasi wrogowie stali się naszymi przyjaciółmi, udało się nam przezwyciężyć narodowe, religijne i filozoficzne różnice i wspólnie wzrastać w zjednoczonej Europie. Zrozumieliśmy, że nie da się oddzielić naszych interesów od interesów na­ szych sąsiadów; albo wszyscy przegramy – albo wszyscy zwyciężymy.


Przedmowa przewodniczącego

Co to oznacza w praktyce? Oznacza to rozstrzyganie sporów za pomocą dialogu i konsensusu, podejmowanie decyzji opartych na zasadach solidarności i demokracji, a nie – z wy­ korzystaniem prawa silniejszego, godzenie interesów mniej­ szych i większych państw członkowskich, Europy Północnej i Południowej, Wschodniej i Zachodniej, a także stawianie wspólnego dobra ponad interes jednostki. To wielki sukces! Nie wolno nam jednak traktować UE i integracji europejskiej jako czegoś oczywistego. Europa przeżywa obecnie burzliwy okres. Dla wielu osób w Europie są to trudne czasy. W obliczu kryzysu finansowego i gospodarczego wielu Europejczyków traci wiarę w politykę i instytucje. Ten kryzys zaufania wpływa także na proces integracji europejskiej. Musimy zrozumieć, że ludzie w Europie nie mają czasu na debaty instytucjonalne, ponieważ są zbyt zajęci troską o przyszłość swoich dzieci, o swoją pracę czy emeryturę. Jeśli Europa chce na nowo ożywić swój projekt, musi do­ wieść, że potrafi rozwiązywać problemy istotne dla obywate­ li. Parlament Europejski to demokratyczne forum, na którym można prowadzić debatę na temat przyszłego kursu poli­ tycznego UE. Obecnie wkraczamy w drugą połowę kadencji Parlamentu Europejskiego, która zakończy się wyborami w 2014 r. Posło­ wie do Parlamentu Europejskiego są Waszymi reprezentanta­ mi, a ja jako przewodniczący jestem szczególnie dumny, że mogę pełnić ten urząd w Parlamencie, który jest tak zaanga­ żowany i otwarty. Parlament Europejski to instytucja, za której pośrednictwem Wasz głos może być usłyszany, gdyż to Wy wybieracie swoich przedstawicieli do obrony Waszych klu­ czowych interesów. A my chcemy Was słuchać.

4

Pracujmy teraz dla nas samych i dla kolejnych pokoleń – bu­ dujmy Europę, która będzie silną gospodarczo, sprawiedliwą społecznie, wolną i demokratyczną ojczyzną wszystkich Europejczyków.

Martin Schulz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego


■ P  arlament Europejski Parlament Europejski jest organem parlamentarnym Unii Eu­ ropejskiej (UE). W następstwie wejścia w życie Traktatu z Liz­ bony całkowita liczba posłów zasiadających w  Parlamencie Europejskim wzrosła z  736 (posłowie wybrani w  2009  r.) do 751. Ponad jedna trzecia z nich to kobiety. Parlament Euro­ pejski, którego siedzibą jest Strasburg, pracuje w trzech miej­ scach: w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Przewodniczący Parlamentu wybierany jest na odnawialny okres dwóch i pół roku, który odpowiada połowie kadencji. Przewodniczący reprezentuje Parlament na zewnątrz i w sto­ sunkach z innymi instytucjami wspólnotowymi. Przewodni­ czy on (z pomocą 14 wiceprzewodniczących) posiedzeniom plenarnym, posiedzeniom Prezydium Parlamentu oraz Konfe­ rencji Przewodniczących grup politycznych.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (1958–2014) 1958–1960

Robert Schuman

1960–1962

Hans Furler

1962–1964

Gaetano Martino

1964–1965

Jean Duvieusart

1965–1966

Victor Leemans

1966–1969

Alain Poher

1969–1971

Mario Scelba

1971–1973

Walter Behrendt 5


Parlament Europejski

1973–1975

Cornelis Berkhouwer

1975–1977

Georges Spénale

1977–1979

Emilio Colombo

1979–1982

Simone Veil

1982–1984

Pieter Dankert

1984–1987

Pierre Pflimlin

1987–1989

Charles Henry Plumb

1989–1992

Enrique Barón Crespo

1992–1994

Egon A. Klepsch

1994–1997

Klaus Hänsch

1997–1999

José María Gil-Robles

1999–2002

Nicole Fontaine

2002–2004

Pat Cox

2004–2007

Josep Borrell Fontelles

2007–2009

Hans-Gert Pöttering

2009–2012

Jerzy Buzek

2012– . . . .

Martin Schulz

Posłowie do Parlamentu Europejskiego i grupy polityczne

6

Posłowie zasiadają w Parlamencie Europejskim w grupach po­ litycznych – tworzą je w  zależności od poglądów politycz­ nych, bez względu na narodowość. Grupa polityczna skła­ da  się z  posłów wybranych w  co najmniej jednej czwartej państw członkowskich UE i  liczy co najmniej 25 członków. W  Parlamencie Europejskim jest obecnie siedem grup poli­ tycznych. Posłowie, którzy nie należą do żadnej z tych grup, określani są jako niezrzeszeni. Grupy polityczne zatrudniają własnych pracowników, a posłowie mają do dyspozycji asystentów.

Robert Schuman


Lista grup politycznych 1. Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) (EPP) Parlament Europejski

2. Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D) 3. Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) 4. Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie (Zieloni/EFA) 5. Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR) 6. Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL) 7. Europa Wolności i Demokracji (EFD)

Niezrzeszeni (NI)

NI 7


Parlament Europejski

Skład Parlamentu Europejskiego

271 EPP

58 Zieloni/ EFA

190 S&D

85 ALDE

34 GUE/ NGL

NI

30 NI

8

33 EFD

53 ECR


Podział mandatów według grupy politycznej i państwa członkowskiego EPP

S&D

Belgia (BE)

5

5

5

Bułgaria (BG)

7

4

5

Czechy (CZ)

2

7

Dania (DK)

1

4

3

2

Niemcy (DE)

42

23

12

14

Estonia (EE)

1

1

3

1

Irlandia (IE)

4

3

4

Grecja (EL)

7

8

1

1

3

Hiszpania (ES)

25

23

2

2

1

Francja (FR)

30

14

6

15

5

Włochy (IT)

35

22

6

Cypr (CY)

2

2

Łotwa (LV)

4

1

1

Litwa (LT)

4

3

2

Luksemburg (LU)

3

1

1

Węgry (HU)

14

4

Malta (MT)

2

4

Holandia (NL)

5

3

Austria (AT)

6

5

Polska (PL)

29

7

Portugalia (PT)

10

7

Rumunia (RO)

14

11

5

Słowenia (SI)

4

2

2

Słowacja (SK)

6

5

1

Finlandia (FI)

4

2

4

2

Szwecja (SE)

5

6

4

4

13

12

5

27

1

9

6

73

190

85

58

53

34

33

30

754

271

GUE/ NGL

1 9

4

1

1

EFD

NI

1

1

22

2

18 22 13

1

99

8

6 12

1

22

2 1

1

54

3

74 73

10 1

Razem

1

2

6

1

9

1

12

2

6

1 1

3

22 6

6

3

1

2

1

2 11 1

5

26

6

19 51

4

22

4 3

33 8

1

13

1

13 20

1

Uwaga: T raktat z Lizbony, który wszedł w życie dnia 1 grudnia 2009 r., stanowi, że w Parlamencie Europejskim zasiądzie 751 posłów. W myśl traktatu Niemcy tracą trzy mandaty. Jednak w związku z tym, że traktat wszedł w życie już po wyborach z czerwca 2009 r., Niemcy utrzymają te mandaty do następnych wyborów, które odbędą się w 2014 r. Do tego czasu liczba posłów do PE tymczasowo wzrasta do 754.

9

Razem

4

ECR

Parlament Europejski

Wielka Brytania (UK)

ALDE Zieloni/ EFA


■ Organy polityczne Konferencja Przewodniczących Konferencję Przewodniczących tworzą przewodniczący Par­ lamentu Europejskiego i przewodniczący grup politycznych. Określa ona organizację prac Parlamentu i wszystkie kwestie związane z ustalaniem programu prac legislacyjnych: • kalendarz i porządek dzienny posiedzeń plenarnych, • skład komisji, delegacji i podział kompetencji między nimi, • program prac legislacyjnych. Odgrywa również istotną rolę w stosunkach Parlamentu Eu­ ropejskiego z innymi instytucjami Unii Europejskiej, państwa­ mi trzecimi i organizacjami pozaunijnymi.

Członkowie Konferencji Przewodniczących Przewodniczący PE i przewodniczący grup politycznych Martin SCHULZ

10

Przewodniczący

S&D, DE


Joseph DAUL

EPP, FR

Przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów

S&D, AT

Przewodniczący Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Guy VERHOFSTADT

ALDE, BE

Przewodniczący Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy

Rebecca HARMS

Organy polityczne

Hannes SWOBODA

Zieloni/EFA, DE

Współprzewodnicząca Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego

Daniel COHN-BENDIT

Zieloni/EFA, FR

Współprzewodniczący Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego

Martin CALLANAN

ECR, UK

Przewodniczący Europejskich Konserwatystów i Reformatorów

Gabriele ZIMMER

GUE/NGL, DE

Przewodnicząca Konfederacyjnej Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordyckiej Zielonej Lewicy

Nigel Paul FARAGE

EFD, UK

Współprzewodniczący Europy Wolności i Demokracji

11


Francesco Enrico SPERONI

EFD, IT

Organy polityczne

Współprzewodniczący Europy Wolności i Demokracji

Prezydium Prezydium składa się z przewodniczącego Parlamentu Euro­ pejskiego, 14 wiceprzewodniczących i 5 kwestorów o statusie obserwatorów, wybranych przez zgromadzenie na odnawialny okres dwóch i pół roku. Sprawuje ono kontrolę nad wewnętrznym funkcjonowaniem Parlamentu i odpowiada w szczególności za: • planowanie budżetu Parlamentu Europejskiego, • organizację administracyjną i finansową, • sekretariat i jego służby.

Kwestorzy

12

Kwestorzy są odpowiedzialni za kwestie administracyjne i fi­ nansowe bezpośrednio dotyczące posłów. Pięciu kwestorów ma głos doradczy w Prezydium. Kwestorzy dbają, aby posło­ wie dysponowali wszelką infrastrukturą niezbędną do wyko­ nywania mandatu.


Prezydium Parlamentu Przewodniczący Martin SCHULZ

(S&D, DE)

Gianni PITTELLA

(S&D, IT)

Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

(S&D, ES)

Anni PODIMATA

(S&D, EL)

Alejo VIDAL-QUADRAS

(EPP, ES)

Georgios PAPASTAMKOS

(EPP, EL)

Roberta ANGELILLI

(EPP, IT)

Organy polityczne

Wiceprzewodniczący

13


Organy polityczne 14

Othmar KARAS

(EPP, AT)

Edward McMILLAN-SCOTT

(ALDE, UK)

Isabelle DURANT

(Zieloni/EFA, BE)

Alexander ALVARO

(ALDE, DE)

Rainer WIELAND

(EPP, DE)

Oldřich VLASÁK

(ECR, CZ)

Jacek PROTASIEWICZ

(EPP, PL)

László SURJÁN

(EPP, HU)


Kwestorzy (EPP, LU)

Jim HIGGINS

(EPP, IE)

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

(S&D, PL)

Bogusław LIBERADZKI

(S&D, PL)

Jiří MAŠTÁLKA

(GUE/NGL, CZ)

Organy polityczne

Astrid LULLING

15


■ K  omisje parlamentarne Prace związane z przygotowaniem do sesji plenarnych Parla­ mentu wykonywane są przez 20 komisji parlamentarnych, które zajmują się wszystkimi dziedzinami – od praw kobiet, poprzez ochronę zdrowia, do ochrony konsumentów. W  skład komisji parlamentarnej wchodzi 24–76 posłów do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący, Prezydium i Se­ kretariat. Parlament może również powoływać podkomisje i komisje specjalne w celu zbadania konkretnych kwestii oraz komisje śledcze, które pozostają pod jego kontrolą. Debaty w komisjach są jawne.

Komisje stałe i ich przewodniczący ■ Komisja Spraw Zagranicznych Elmar BROK (EPP, DE) ■ Podkomisja Praw Człowieka Barbara LOCHBIHLER (Zieloni/EFA, DE) ■ Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony Arnaud DANJEAN (EPP, FR) ■ Komisja Rozwoju Eva JOLY (Zieloni/EFA, FR) ■ Komisja Handlu Międzynarodowego Vital MOREIRA (S&D, PT)

16

■ Komisja Budżetowa Alain LAMASSOURE (EPP, FR)


■ Komisja Kontroli Budżetowej Michael THEURER (ALDE, DE) ■ Komisja Gospodarcza i Monetarna Sharon BOWLES (ALDE, UK)

■ Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Matthias GROOTE (S&D, DE) ■ Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Amalia SARTORI (EPP, IT)

Komisje parlamentarne

■ Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Pervenche BERÈS (S&D, FR)

■ Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Malcolm HARBOUR (ECR, UK) ■ Komisja Transportu i Turystyki Brian SIMPSON (S&D, UK) ■ Komisja Rozwoju Regionalnego Danuta Maria HÜBNER (EPP, PL) ■ Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Paolo DE CASTRO (S&D, IT) ■ Komisja Rybołówstwa Gabriel MATO ADROVER (EPP, ES) ■ Komisja Kultury i Edukacji Doris PACK (EPP, DE) ■ Komisja Prawna Klaus-Heiner LEHNE (EPP, DE) ■ Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES)

17


■ Komisja Spraw Konstytucyjnych Carlo CASINI (EPP, IT)

18

Komisje parlamentarne

■ Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Mikael GUSTAFSSON (GUE/NGL, SE) ■ Komisja Petycji Erminia MAZZONI (EPP, IT)

Komisja specjalna ■ Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy


■ Delegacje Stosunki z państwami spoza Unii Europejskiej mają dla Parla­ mentu Europejskiego zasadnicze znaczenie. Istnieje zatem szereg delegacji, które prowadzą dialog z parlamentami kra­ jów nienależących do Unii Europejskiej. Odgrywają one istot­ ną rolę w umacnianiu wpływów Europy za granicą. Istnieją różne typy delegacji: • delegacje międzyparlamentarne, mające za zadanie utrzy­ mywanie stosunków z  parlamentami krajów spoza Unii Europejskiej, które nie kandydują do członkostwa; • delegacje do wspólnych komisji parlamentarnych, utrzymują­ ce stosunki z parlamentami krajów kandydujących do człon­ kostwa w Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych; • delegacje do wielostronnych zgromadzeń parlamentarnych.

Delegacje i ich przewodniczący ■ Europa, zachodnie Bałkany i Turcja • UE–Chorwacja: Gunnar HÖKMARK (EPP, SE) • UE–była jugosłowiańska republika Macedonii: Jorgo CHATZIMARKAKIS (ALDE, DE) • UE–Turcja: Hélène FLAUTRE (Zieloni/EFA, FR) • Szwajcaria, Norwegia, UE–Islandia i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Pat the Cope GALLAGHER (ALDE, IE) • Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra i Kosowo: Eduard KUKAN (EPP, SK) ■ Rosja, państwa Partnerstwa Wschodniego, Azja Środkowa i Mongolia • UE–Rosja: Knut FLECKENSTEIN (S&D, DE) • UE–Ukraina: Paweł Robert KOWAL (ECR, PL) • UE–Mołdawia: Monica Luisa MACOVEI (EPP, RO) • Białoruś: Jacek PROTASIEWICZ (EPP, PL) 19


Delegacje

• UE–Armenia, UE–Azerbejdżan i UE–Gruzja: Milan CABRNOCH (ECR, CZ) • UE–Kazachstan, UE–Kirgistan i UE–Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan i Mongolia: Paolo BARTOLOZZI (EPP, IT)

■ Maghreb, Maszrek, Izrael i Palestyna • Izrael: Bastiaan BELDER (EFD, NL) • Palestyńska Rada Legislacyjna: Emer COSTELLO (S&D, IE) • państwa Maghrebu i Unia Maghrebu Arabskiego: Pier Antonio PANZERI (S&D, IT) • państwa Maszreku: Mário DAVID (EPP, PT) ■ Półwysep Arabski, Irak i Iran • Półwysep Arabski: Angelika NIEBLER (EPP, DE) • Irak: Struan STEVENSON (ECR, UK) • Iran: Tarja CRONBERG (Zieloni/EFA, FI) ■ Ameryki • Stany Zjednoczone: Christian EHLER (EPP, DE) • Kanada: Philip BRADBOURN (ECR, UK) • Ameryka Środkowa: Emine BOZKURT (S&D, NL) • Wspólnota Andyjska: Luis DE GRANDES PASCUAL (EPP, ES) • Mercosur: Luis YÁÑEZ-BARNUEVO (S&D, ES) • UE–Meksyk: Ricardo CORTÉS LASTRA (S&D, ES) • UE–Chile: María Paloma MUÑIZ DE URQUIZA (S&D, ES) • UE–CARIFORUM: David MARTIN (S&D, UK)

20

■ Azja/Pacyfik • Japonia: Johannes Cornelis VAN BAALEN (ALDE, NL) • Chiny: Crescenzio RIVELLINI (EPP, IT) • Indie: Graham WATSON (ALDE, UK) • Afganistan: Thijs BERMAN (S&D, NL) • A zja Południowa: Jean LAMBERT (Zieloni/EFA, UK) • A zja Południowo-Wschodnia i Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN): Werner LANGEN (EPP, DE) • Półwysep Koreański: Herbert REUL (EPP, DE) • Australia i Nowa Zelandia: Mara BIZZOTTO (EFD, IT) ■ Afryka • Republika Południowej Afryki: Michael CASHMAN (S&D, UK) • Parlament Panafrykański: Michael GAHLER (EPP, DE)


Wielostronne zgromadzenia parlamentarne

■ Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne (EuroLat): Ignacio SALAFRANCA (EPP, ES)

Delegacje

■ Wspólne Zgromadzenie Parlamentarne AKP–UE: Louis MICHEL (ALDE, BE) ■ Zgromadzenie Parlamentarne Unii dla Śródziemnomorza (UfM): Martin SCHULZ (S&D, DE)

■ Zgromadzenie Parlamentarne Euronest: Kristian VIGENIN (S&D, BG) ■ Zgromadzenie Parlamentarne NATO: Jacek SARYUSZ-WOLSKI (EPP, PL)

21


■ Sekretariat Generalny Parlament Europejski wspierany jest przez Sekretariat General­ ny, którego zadaniem jest koordynowanie prac legislacyjnych oraz organizowanie posiedzeń plenarnych i innych spotkań. Sekretariat ma siedzibę w Luksemburgu i Brukseli, a sesje ple­ narne odbywają się w Strasburgu i Brukseli. Sekretarzem Ge­ neralnym Parlamentu Europejskiego jest Klaus Welle. W Sekretariacie Generalnym pracuje około 5600 urzędników, pracowników tymczasowych i kontraktowych. W skład Sekre­ tariatu wchodzą Gabinet Sekretarza Generalnego, 10 dyrekcji generalnych oraz Wydział Prawny. Nazwy jednostek Parla­ mentu Europejskiego przedstawiono poniżej: Dyrekcja Generalna ds. Urzędu Przewodniczącego jest odpo­ wiedzialna za organizowanie posiedzeń plenarnych i dalsze działania z nimi związane. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej organizuje prace komisji Parlamentu związane z  polityką wewnętrzną. Dyrekcja Generalna ds. Polityki Zewnętrznej Unii Europejskiej jest odpowiedzialna za organizowanie prac komisji i delegacji parlamentarnych Parlamentu Europejskiego w dziedzinie po­ lityki zewnętrznej. Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji czuwa nad właściwym przekazywaniem informacji obywatelom, mediom i liderom opinii publicznej. Dyrekcja Generalna ds. Personelu jest odpowiedzialna za to, aby poszczególne dyrekcje generalne Parlamentu Europejskiego dysponowały wystarczającymi zasobami ludzkimi konieczny­ mi do wykonywania swych zadań.

22

Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Logistyki przyczynia się do właściwego zarządzania infrastrukturą i logistyką w róż­ nych miejscach pracy Parlamentu Europejskiego. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych przygotowuje dokumenty Parlamentu Europejskiego we wszystkich języ­ kach urzędowych Unii Europejskiej.


SEKRETARIAT GENERALNY

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Ustnych i Konferencji jest odpowiedzialna za spełnianie wymogów politycznych wynikających z wielojęzyczności w Parlamencie Europejskim. Dyrekcja Generalna ds. Finansów przygotowuje budżet Parlamentu, nadzoruje jego wykonanie oraz kontroluje go i zamyka. Dyrekcja dostarcza fachowej wiedzy z dziedziny finansów i budżetu wszystkim delegowanym intendentom Parlamentu, zarządza finansami posłów i pracą Działu Audytu Wewnętrznego. Dyrekcja Generalna ds. Innowacji i Wsparcia Technologicznego jest odpowiedzialna za obsługę Parlamentu Europejskiego w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz publikacji i dystrybucji. Wydział Prawny wspiera organy polityczne Parlamentu oraz jego Sekretariat Generalny. Pomaga komisjom parlamentarnym w pracach legislacyjnych i reprezentuje Parlament Europejski przed sądami europejskimi i krajowymi. Oprócz Sekretariatu Generalnego funkcjonują także sekre­ tariaty poszczególnych grup politycznych, których wielkość zależy od liczby posłów wchodzących w skład grupy. Sekretariaty te zatrudniają około 900 pracowników. Całość obrazu dopełnia ponad 1600 akredytowanych asystentów posłów. Łącznie ponad 8000 osób zapewnia sprawną działalność Parlamentu.

23


www.europarl.europa.eu Niniejsza publikacja została opracowana przez Dyrekcję Generalną ds. Komunikacji Parlamentu Europejskiego. Oddano do druku w styczniu 2012 r.

Zdjęcia Unia Europejska, okładka, str. 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 22; Unia Europejska/Architects: Architecture Studio, str. 8, 19; Unia Europejska/Architect: Association des architectes du CIC: Vanden Bossche sprl, C.R.V. s.a., CDG sprl, Studiegroep D. Bontinck, Façade and Hemicycle Interior Design – Architect Michel Bouquillon, str. 17, 20, 22; Yves Fonck/Architect: Architecture Studio, str. 2; Bernard Rouffignac/ Architect: Architecture Studio, str. 23.

Wiele informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2012 doi:10.2861/41610 © Unia Europejska, 2012 Powielanie materiałów dozwolone pod warunkiem podania źródła. Printed in Luxembourg WYDRUKOWANO NA PAPIERZE BIELONYM BEZ CHLORU PIERWIASTKOWEGO (ECF)

QA-31-11-338-PL-C

Więcej informacji na stronie internetowej:

Twarze Parlamentu Europejskiego  
Twarze Parlamentu Europejskiego  

Broszura Informacyjno-promocyjne - 'Twarze Parlamentu Europejskiego'

Advertisement