Page 1

Getti ng Accepted

“ Gi ờđâyt ôi c ót hểquê nđi nỗi l ov ì Appl i c at i on c ủamì nhk hôngđủc huy ê nnghi ệ pv àc hưa đượct r auc huốt ! ”

N. K. PHƯƠNG, F T U

Với s ựt r ợgi úpt ừOCE ANUS , hã yt ựt i ngửi Appl i c a t i onđếnnhữngt r ườngđạ i họchoặ c nhàt uy ểndụngbạ nmơước !


B ạ nmu ố nd uh ọ c , s ă nh ọ c b ổ n gh a yl à mv i ệ c t ạ i mộ t c ô n gt yn ổ i t i ế n g ? Bí quy ế tc hi ế nt hắ ngt hậ tđơngi ả n: S ực huẩ nbị k ỹl ưỡng! T r ướck hi gửi đi , hồ s ơc ủabạ nphả i đượct r a uc huố tt hậ tho à nhả o ! V àc húngt ô i nỗl ựchế tmì nh v ì mo ngmộ tngà yđượcnghebạ nv ui mừngbá ot i n: “ Mì nhđãnhậnđượcAc c e pt anc eL e t t e r ! ”

O C E A N U Sg i ú pg ì c h ob ạ n ? Chúngt ô i hâ nhạ nhs á tc á nhc ùngbạ nt r ê nc o nđườngc hi nhphụcnhững mụct i ê ul ớnt r o ngc uộ cđời v ới dị c hv ụP r o o f r e a di ng , E di t i ngv àWr i t i ng: S c ho l a r s hi p&F e l l o ws hi pE s s a y

Ci r r i c ul umV i t a e( CV) /Re s ume

Re c o mme nda t i o nL e t t e r

MBAE s s a y

Mo t i v a t i o nL e t t e r

T OE F L / I E L T SE s s a yWr i t i ng

F o l l o wup&Co v e r L e t t e r

Re po r t&Ac a de mi cRe s e a r c h

H ã yđ ầ ut ưc h ot ư ơ n gl a i c ủ amì n hn g a yt ừh ô mn a y !

Qua l i t ySe r v i c e OCEANUS t he

R

ha sS uc c e s s f ul l y a s s i s t e dov e r a ppl i c a nt s

99

i nGe t t i ngAc c e pt e d!

1 2 0 2T ò anhàE 1 7 T 1 0 , T r ungHò aNhâ nChí nh T r ungHò a , HàNộ i T e l : ( 0 4 ) 6 2 5 12 1 6 4 Ho t l i ne : 0 9 04 4 14 4 5 3 E ma i l : s a l e s @o c e a nus . c o m. v n We bs i t e : www. o c e a nus . c o m. v n

OCEANUS Flyer  

OCEANUS là dịch vụ sửa essay & CV đầu tiên tại Việt Nam. Sứ mệnh của chúng tôi là nỗ lực hết sức để mong một ngày được nghe bạn báo tin: “Mì...