Page 1

SKONT TAL-AMITEX SAS-17 T’APRIL 2014

www.eurotours.com.mt

Sajf 2014 Triq Mountbatten, Œamrun ŒMR 1574 • Tel: (+356) 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 • Email: info@eurotours.com.mt AÆENT F’GŒAWDEX: Tel: (+356) 9946 0707


Sajf 2014 PAÆNA SHORT BREAKS SQALLIJA LONG WEEKEND BREAK .........................................3 TAORMINA LONG WEEKEND BREAK ......................................3 LONDRA SHORT BREAK ............................................................4 VIENNA LONG WEEKEND BREAK ............................................4 DISNEYLAND PARIS SHORT BREAK ........................................5 PARIÆI SHORT BREAK ÆDID ....................................................5 ITALJA RUMA, POMPEI U SAN GIOVANNI ROTONDO ÆDID .............6 ITALJA TA’ FUQ U SVIZZERA ....................................................7 ABRUZZO.....................................................................................8 ASSISI, CASCIA U RUMA ..........................................................9 KOSTA AMALFITANA ...............................................................10

PAÆNA

TOSCANA U UMBRIA................................................................11 SORRENTO, NAPLI U RUMA ....................................................12

ÆERMANJA, AWSTRIJA, SVIZZERA

VALLE D’AOSTA, FRANZA, SVIZZERA U ALPI ........................13

U EWROPA TA’ LVANT ÆERMANJA KLASSIKA ..............................................................26

FRANZA

BUDAPEST .................................................................................27

PARIÆI - BASTILLE DAY ...........................................................14

BUDAPEST, VIENNA U PRAGA .............................................28, 29

PARIÆI U DISNEYLAND ÆDID ..................................................15

PRAGA ........................................................................................30

ALSACE-LORRAINE ..................................................................16

ÆERMANJA MEDJEVALI ............................................................31

NORMANDIJA.............................................................................17

BERLIN ........................................................................................32

LOURDES, PARIÆI U DISNEYLAND ......................................18, 19

AWSTRIJA U BAVARIA ..............................................................33

LA PROVENCE U COTE D’AZUR ..............................................20

BULGARIJA.................................................................................34 LINZ, SALZBURG U VIENNA .....................................................35

INGILTERRA, SKOZJA U IRLANDA

BLACK FOREST, ALSACE U ÆERMANJA .............................36, 37

MANCHESTER, LIVERPOOL U LAKE DISTRICT ÆDID ...........21

UNGERIJA U AWSTRIJA ............................................................38

IRLANDA..................................................................................22, 23 SPANJA U PORTUGALL

LONDRA, WINDSOR, CANTERBURY, BRIGHTON U COTSWOLDS ................................................24

COSTA BRAVA ÆDID ................................................................39

LAKE DISTRICT, SCOTLAND U MILITARY TATTOO .............25

PORTUGALL U SPANJA ÆDID ..................................................40 DESTINAZZJONIJIET OŒRA

Malta: Triq Mountbatten, Œamrun ŒMR 1574 Tel: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Fax: 2124 8913 Email: info@eurotours.com.mt Œinijiet tal-ftuœ: Mit-Tnejn sal-Æimgœa: 08:30 - 18:00 Is-Sibt: 09:00 - 12:00 Aæent f’Gœawdex: Tel: 9946 0707

You can now book & pay online

www.eurotours.com.mt

2

TOUR GRANDJUŸ TAL-OLANDA U L-BELÆJU .........................41 CORFU ÆDID ..........................................................................42, 43 RUSSJA ....................................................................................44, 45 POLONJA ÆDID..........................................................................46 LAKE BLED - SLOVENIA ÆDID .................................................47 ÆITI RELIÆJUŸI FATIMA U PORTUGALL ............................................................48 LOURDES 4 T’IJIEM ...................................................................49 LOURDES 5 T’IJIEM PROGRAMM 1 .........................................50 LOURDES 5 T’IJIEM PROGRAMM 2 .........................................51 RIVER CRUISE RHONE CRUISE ÆDID ............................................................52, 53 KUNDIZZJONIJIET ÆENERALI ................................................54, 55

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢375 LUKANDA 3*** F’CATANIA

4

T’IJIEM

IL-ŒAMIS Niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fis-1.30pm biex nagœmlu ç-check in. Fit-3.30pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM1308 li twassalna fl-ajruport ta’ Catania fl-4.10pm. Minn hawn nitilqu bil-kowç tagœna fil-Best Western Hotel Mediterraneo 3*** (jew simili) f’Catania. Nagœmlu ç-check in fil-kmamar u noœoræu mat-tour leader gœal mixja fiç-çentru u iktar tard nistgœu niççenaw flimkien. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna n-nofs ta’ nhar ta’ filgœodu liberu gœaxshopping mis-suq u mill-œwienet ta’ Catania. Fis-2.00pm ikollna eskursjoni gœal Gole di Alcantara, Giardini Naxos u Taormina. L-ewwel waqfa tagœna tkun f’Gole di Alcantara. Hawnhekk tgœaddi x-xmara Alcantara li œolqot diversi gorges b’œafna nixxiegœat u waterfalls li joœolqu aspett naturali meraviljuÿ u affaxxinanti b’riÿultat li dan il-post sar popolari œafna mat-turisti. It-tieni waqfa tagœna tkun

minn

¢390 LUKANDA 3*** F’TAORMINA

4

T’IJIEM

IL-ŒAMIS Niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fis-1.30pm biex nagœmlu ç-check in. Fit-3.30pm nitilqu fuq it-titjira KM1308 tal-Air Malta li twassalna fl-ajruport ta’ Catania fl-4.10pm. Minn hawn nitilqu bil-kowç lejn Taormina u mal-wasla tagœna nagœmlu ç-check in fil-Hotel Vello d’Oro 3*** (jew simili) f’Taormina. Wara noœoræu mat-tour leader gœal mixja madwar Taormina. Filgœaxija noœoræu niççenaw f’wieœed mill-œafna ristoranti li hemm.

Inÿuru Catania, Gole di Alcantara, Giardini Naxos, Taormina, Randazzo, Mount Etna u Auchan Porte di Catania

f’Giardini Naxos, post turistiku popolari ferm, fejn nagœmlu mixja max-xatt u nqattgœu œin rilassanti flimkien. Ikollna wkoll œin gœall-ikel (extra). Wara nitilgœu Taormina li hija kkunsidrata bœala l-æawhra tat-turiÿmu fi Sqallija, b’xenarji mill-isbaœ ta’ Isola Bella u l-Etna. Nagœmlu mixja flimkien f’Corso Umberto mimlija œwienet u cafes eleganti sakemm naslu fil-pjazza tal-Belvedere minfejn inkunu nistgœu ngawdu l-panorama. Nirritornaw fil-lukanda xil-10.00pm. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, ikollna l-jum liberu gœax-shopping jew personal sightseeing fejn wieœed jista’ anke jqatta’ œin rilassanti fil-æonna mill-isbaœ ta’ Villa Bellini, li tinsab qrib œafna tal-lukanda. Filgœaxija min irid jista’ jingœaqad mat-tour leader biex noœoræu flimkien u niççenaw. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet, min irid jista’ jmur mat-tour leader biex nisimgœu quddiesa flimkien. Wara nagœmlu ç-check out mil-lukanda u nkomplu ngawdu l-aœœar jum tagœna flimkien. Nitilqu bil-kowç gœal eskursjoni ta’ Randazzo u Etna. L-ewwel waqfa

Sqallija Long Weekend Break tagœna tkun Randazzo, villaææ f’riæel Mount Etna fejn kull nhar ta’ Œadd jarma suq kbir u jkollna œin liberu gœax-shopping. Imbagœad nitilgœu l-akbar vulkan attiv tal-Ewropa, Mount Etna, f’gœoli ta’ 3323 metri. Fi triqitna, ngœaddu minn villaææi œelwin kif ukoll kampanja mimlija b’siæar tal-frott u dwieli. Fuq l-Etna nkunu nistgœu ngawdu l-æmiel ta’ veduti ta’ foresti u kampanja kif ukoll muntanji ta’ lava li œaræet mill-vulkan. Min irid, jista’ jitla’ bil-cable car (œlas extra) sa livell aktar gœoli fuq il-vulkan, minn fejn jara

DATA TAT-TOUR 26 - 29 ÆUNJU panorama mill-isbaœ. L-aœœar waqfa tagœna tkun fl-istabbiliment Auchan Porte di Catania, çentru kummerçjali ædid u kbir li fih madwar 150 œanut taœt saqaf wieœed. Hawnhekk kulœadd ikollu œin liberu gœax-shopping u gœall-ikel. Fit-8.00pm nitilqu lejn l-ajruport gœaç-check in. It-titjira tagœna lura lejn Malta tkun KM643 li titlaq fl-10.15pm u twassalna lura f’Malta fil-11.00pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢375 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢395 Adult f’kamra singola .......................................................................¢450 Tfal sa 11-il sena f’kamra ma’ 2 adulti ............................................¢230 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢22 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl.excess waiver) ...........¢14 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Catania u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-Best Western Hotel Mediterraneo 3*** (jew simili) f’Catania • Kolazzjon buffet kuljum • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Catania • Servizz ta’ tour leader

Taormina Long Weekend Break IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna jum liberu fejn wieœed jista’ joqgœod rilassat igawdi billi jÿur diversi postijiet ta’ nteress f’Taormina fosthom it-Tejatru Grieg, il-ænien botaniku, il-Belveder u diversi bini storiku u knejjes sbieœ li nsibu f’dan il-post. Ma jistax jonqos ukoll li wieœed jammira l-œwienet sbieœ ta’ çertu kwalita’ li hemm f’Taormina. Filgœaxija noœoræu niççenaw u ngawdu s-serata flimkien f’Taormina. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, jum ieœor liberu gœar-rilassament fejn wieœed jista’ jmur mat-tour leader bil-cable car jew bit-trasport pubbliku biex inÿuru Giardini Naxos u Isola Bella.

Min irid, jista’ jÿur ukoll Castelmola li jinsab fuq gœolja ‘l fuq minn Taormina u li jintlaœaq bit-trasport pubbliku jew, gœal dawk aktar avventuruÿi, bil-mixi. Filgœaxija noœoræu niççenaw u niddevertu fl-aœœar lejl tagœna f’Taormina flimkien. IL-ŒADD Kolazzjon buffet u check out mill-kmamar sal-10.00am. Inkomplu ngawdu l-aœœar siegœat f’Taormina f’atmosfera rilassanti speçjalment fil-jum tal-Œadd meta ikun hemm

DATA TAT-TOUR 29 MEJJU - 01 ÆUNJU œafna nies igawdu dan il-jum mal-œbieb u l-familja fil-kafetteriji u ristoranti fil-miftuœ. Fl-4.00pm nitilqu bil-kowç minn Taormina u nagœmlu waqfa fl-istabbiliment kbir Auchan Porte di Catania biex ikollkom œin gœax-shopping u gœall-ikel u wara nibqgœu sejrin fl-ajruport ta’ Catania minfejn fl-10.15pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM643 li twassalna lura f’pajjiÿna fil-11.00pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢390 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢450 Adult f’kamra singola .......................................................................¢540 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ta’ 2 adulti) ............................................¢290 Insurance standard adulti (inkluÿ excess waiver) .............................¢22 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkluÿ excess waiver) ........¢14 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Catania u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-Hotel Vello d’Oro 3*** (jew simili) f’Taormina • Kolazzjon buffet kuljum • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Taormina • Servizz ta’ tour leader Nota : Cable car u trasport pubbliku huma bi œlas extra.

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

3


minn

¢750 LUKANDI 3 *** F’LONDRA

5

T’IJIEM

L-ERBGŒA Fis-6.45am niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check-in. Fit-8.45am nitilqu fuq titjira tal-Air Malta KM116 li twassalna fl-ajruport ta’ London Gatwick fil-10.55am. Minn hawn nitilqu bil-kowç tagœna lejn iç-çentru ta’ Londra fejn ikollna Panoramic City Tour biex nagœtukom l-opportunità li tibdew tidœlu fl-atmosfera unika li toffri din il-belt hekk kif naraw postijiet bœal St. Paul’s Cathedral, Westminster Cathedral, Big Ben, Houses of Parliament, Buckingham Palace, River Thames, Tower of London, Tower Bridge u oœrajn. Wara nibqgœu sejrin fis-Central Park Hotel 3*** (jew simili) f’Londra. Aktar tard noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u nibdew niddevertu flimkien.

Londra Short Break nkomplu ngawdu l-lejla flimkien fiç-çentru ta’ Londra. IL-ÆIMGŒA English breakfast. Wara, wieœed jista’ jmur mat-tour leader bit-trasport pubbliku fil-kumpless kbir Westfield f’Shepherd’s Bush fejn insibu ‘l fuq minn 265 œanut, bars u ristoranti. Filgœaxija, min irid, jista’ jeræa’ joœroæ mat-tour leader gœall-ikel u aktar divertiment. IS-SIBT Wara l-English breakfast min irid flimkien mat-tour leader u bit-trasport pubbliku mmorru Bluewater, wieœed mill-isbaœ shopping centres u innovattivi tal-Ewropa. Hawn insibu ‘l fuq minn 330 œanut u aktar minn 40 cafes, bars, u ristoranti, kif ukoll 3 villaææi ta’ divertiment - Wintergarden, Water Circus u The Village fejn insibu shows u divertiment ieœor. Gœalhekk min ma jkollux bÿonn œafna œin gœax-xiri, xorta waœda jieœu gost f’Bluewater gœax hemm œafna

¢580 LUKANDA 4**** F’VIENNA

4

IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœaÿ-ÿona ta’ Wachau. Ser naraw numru ta’ villaææi

4

Inÿuru Vienna, ir-reæjun ta’ Wachau, Krems, Durnstein, Melk, Grinzing, Vienna Woods, Helenental, Mayerling u Seegrotte

T’IJIEM

IL-ŒAMIS Niltaqgœu mat-tour leader fil-5.15am fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.15am nitilqu fuq it-titjira KM514 tal-Air Malta li twassalna fl-ajruport ta’ Vienna fid-9.30am. Hawnhekk insibu kowç jistenniena u mmedjatament naqbdu t-triq lejn iç-çentru ta’ Vienna fejn ikollna tour panoramiku madwar il-belt fejn, fost l-aktar postijiet importanti, naraw il-Katidral ta’ San Stiefnu, l-Opera House, il-bini majestuÿ tal-Parlament, il-Palazz Hofburg, il-Palazz Belvedere u x-xmara Danube. Wara mmorru lejn is-City Hotel Deutschmeister 4**** (jew simili) biex nagœmlu ç-check in. Wara nofsinhar ikollna œin liberu fejn wieœed jista’ jkompli jgawdi l-æmiel ta’ din il-belt flimkien mat-tour leader jew inkella jagœmel xi personal sightseeing. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u niddevertu flimkien.

IL-ŒADD English breakfast. Wara min irid jista’ jqatta’ ftit tal-œin f’atmosfera rilassanti billi jmur sa Hyde Park, park enormi u mill-isbaœ, u gœal min hu avventuruÿ jew forsi jkollu t-tfal miegœu, ikun hemm œafna leisure activities bœal rowing, wildlife watching, horseriding, skateboarding, playgrounds, eçç., dejjem jekk it-temp jippermetti. Hemm

DATA TAT-TOUR 04 - 08 ÆUNJU ukoll œafna postijiet minfejn wieœed jista’ jiekol xi œaæa. Ma ninsewx li rridu nagœmlu ç-check out mil-kmamar sal-10.00am. Wieœed jista’ ukoll jagœmel iÿjed personal sighteeing jew forsi anke jÿur ÿ-zoo (entratura extra). Fil-5.30pm jiæi gœalina kowç privat biex nitilqu mil-lukanda gœall-ajurport ta’ London Heathrow biex nagœmlu ç-check-in. Fit-8.30pm naqbdu t-titjira KM103 li twassalna lura Malta fis-00.40am (sbiœ it-Tnejn).

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢750 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢760 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1020 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢590 Insurance standard adulti (inkluÿ excess waiver) .............................¢25 Insurance standard tfal (taœt 16-il sena nkluÿ excess waiver) .........¢15 Nota: It-trasport pubbliku huwa bi œlas extra Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Gatwick u lura minn Heathrow • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fis-Central Park Hotel 3*** (jew simili) f’Londra • English breakfast kuljum • Panoramic City Tour ta’ Londra • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader

IL-ŒAMIS Wara l-English breakfast ikollna jum liberu gœax-shopping. Iÿda min irid jista’ jingœaqad mat-tour leader biex, bit-trasport pubbliku, inÿuru diversi postijiet oœra ta’ interess. Filgœaxija noœoræu flimkien biex niççenaw u

minn

x’tagœmel. Nirritornaw fil-lukanda u mbagœad nerægœu noœoræu mat-tour leader. Immorru Covent Garden u Trocadero f’Piccadilly Circus , çentri ta’ divertiment mill-aqwa f’Londra.

ÿgœar mimlijin storja u œelwin œafna. Mhux hekk biss, iÿda naraw ukoll kastelli u xenarji ta’ muntanji ÿgœar u x-xmara Danube. Inÿuru fid-dettal Krems li gœandu storja ta’ iÿjed minn elf sena, Durnstein bid-djar u toroq antiki tiegœu, u Melk bil-famuÿ monasteru stil barokk tal-Benedittini (œlas extra). Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu flimkien biex niççenaw u nkomplu ngawdu. IS-SIBT Kolazzjon buffet. Wara bit-trasport pubbliku (œlas extra), flimkien mat-tour leader inÿuru l-palazz majestuÿ ta’ Schonbrunn u l-æonna tiegœu (entratura extra). Din kienet irresidenza rjali tas-sajf tal-familja Habsburg u hawn, min irid, jista’ jew jidœol iÿur il-palazz, jew jista’ anke jÿur il-æonna tal-palazz inkluÿ iI-œafna annimali li nsibu fiÿ-Ÿoo. Inkella wieœed jista’ jagœÿel li jibqa’ fiç-çentru ta’ Vienna fejn jista’ jagœmel xi shopping f’Mariahilferstrasse, it-triq prinçipali ta’ Vienna mimlija œwienet u stabbilimenti eleganti. Filgœaxija bil-kowç tagœna mmorru Grinzing, villaææ famuÿ gœall-inbid viçin Vienna,

Vienna

Long Weekend Break

biex niççenaw f’ristorant tipiku (ikel œlas extra). IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mill-kmamar sal-10.00am. Wara min irid jista’ jmur mat-tour leader sabiex nagœmlu mini river cruise fuq ix-xmara Danube (œlas extra) li ttina l-opportunità li naraw din il-belt meraviljuÿa minn angolu differenti. Fil-11.30am niæbru l-bagalji millukanda u nitilqu fuq eskursjoni li teœodna madwar il-foresta ta’ barra Vienna, aktar magœrufa bœala Vienna Woods. Gœalhekk nitilqu bil-kowç lejn il-vallata ta’ Helenental fejn naraw il-famuÿ kastell ta’ Mayerling.

DATI TAT-TOUR 26 - 29 ÆUNJU 11 - 14 SETTEMBRU Hawnhekk, fil-hunting lodge, li llum hija kappella, il-Prinçep Rudolph, l-uniku tifel tal-Imperatur Franz Joseph, u l-Barunessa Vetsera gœamlu suwiçidju fl-1889. Wara, ngœaddu minn œdejn il-Holdrichsmuhle u naslu Seegrotte. Hawnhekk, min irid, jista’ jagœmel rikba fuq dgœajsa (œlas extra) fuq l-akbar lag taœt l-art fl-Ewropa. Minn hawn nibqgœu sejrin lejn l-ajruport ta’ Vienna minfejn fis-6.10pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM513 li twassalna lura f’pajjiÿna fit-8.25pm.

Prezzijiet kull persuna ÆUNJU Adult f’kamra ta’ 3 sodod ....................................................¢580 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ....................................................¢590 Adult f’kamra singola...........................................................¢650 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) .......................¢350 Insurance standard adulti (inkl excess waiver) ....................... ¢22 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ..¢14

SETTEMBRU

¢600 ¢610 ¢670 ¢360

Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Vienna u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fis-City Hotel Deutschmeister 4**** (jew simili) fi Vienna • Kolazzjon buffet kuljum • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢469

LUKANDA 4**** F’DISNEYLAND PARIS

4

T’IJIEM

L-EWWEL JUM Fl-4.30am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport u fis-6.35am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta gœal Pariæi. Malwasla tagœna fid-9.25am, nitilqu gœal eskursjoni b’xejn ta’ Pariæi fejn fost l-oœrajn naraw Champs Elysees, Arc de Triomphe, Place de la Concorde, l-Opera, Louvre, il-Katidral ta’ Notre Dame u l-Eiffel Tower. Wara, il-kowç twaqqafna ma’ æenb ix-xmara Siene, u min jixtieq jkun hemm œin biÿÿejjed gœal vjaææ bid-dgœajsa (œlas extra). Iktar tard immorru fil-lukanda Hotel Dream Castle 4**** (jew simili) f’Disneyland u nagœmlu ç-check in.

FREE - CITY TOUR TA’ PARIÆI

IT-TIENI JUM Kolazzjon buffet u mil-lum inkunu nistgœu nibdew ingawdu l-attrazzjonijiet kollha tal-aktar resort famuÿ fl-Ewropa – Disneyland Paris® bœal Main Street U.S.A., Adventureland, Fantasyland, Frontierland u Discoveryland. Ikun hemm servizz shuttle regolari b’xejn bejn il-lukanda u t-Theme Park li jdum sa tard bil-lejl IT-TIELET JUM Wara l-kolazzjon buffet ngawdu æurnata oœra f’Disneyland. Fejn nistgœu ngawdu x-shows f’Walt Disney Studios Park. Filgœaxija nistgœu ningœaqdu mat-tour leader gœal lejla optional ta’ Buffalo Bill Wild West Show. Hawn nesperjenzaw il-Wild West u naraw ukoll barrin œajjin kif ukoll lilBuffalo Bill.

Disneyland Paris - Short Breaks IR-RABA’ JUM Kolazzjon buffet u wara ngawdu l-aœœar jum fil-parks ta’ Disneyland. Iktar tard wara nofsinhar jkollna t-transfer bil-kowç gœal-ajruport. Ikollna it-titjira lura bl-Airmalta li

DATI TAT-TOUR GRP 1 6 - 9 ÆUNJU GRP 2 12 - 15 SETTEMBRU titlaq minn Pariæi fil-5.00pm u naslu lura Malta fis-7.35pm.

Prezzijiet kull persuna

GRUPP 1 Adult f’kamra ta’ erba’ ................................................... ¢469 Adult f’kamra tripla........................................................ ¢499 Adult f’kamra doppja ..................................................... ¢549 Adult f’kamra singola .................................................... ¢729 Tfal ma’ 2 adulti (2 sa 11-il sena).................................. ¢299 Tfal ma’ 3 adulti (2 sa 11-il sena).................................. ¢249

Prezz jinkludi • Titjira diretta mal-Air Malta gœal Pariæi • Trasferimenti mill-ajruport gœal-lukanda u lura • 3 iljieli akkomodazzjoni fil-Hotel Dream Castle 4**** (jew simili) • Kolazzjon buffet kuljum • Free shuttle bus bejn il-Hotel u il-park • Free city tour ta’ Pariæi • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader Eskursjonijiet

ADULTI Disney 3 day/2 park tickets – Grupp 1 ........................ ¢131 Disney 3 day/2 park tickets – Grupp 2 ......................... ¢118 Buffalo Bill Wild West Show .......................................... ¢50

minn

¢529 LUKANDA 4**** ÆEWWA PARIÆI

4

T’IJIEM

GRUPP 2 ¢509 ¢539 ¢589 ¢729 ¢339 ¢289

TFAL ¢110 ¢98 ¢40

Btala qasira f’Pariæi IL-ŒAMIS Niltaqgœu l-ajruport mat-tour leader fis-4.30 a.m. biex fit-6.35 a.m. titlaq it-titjira tal-Air Malta gœal Pariæi. Malwasla tagœkom fid-9.25 a.m. issibu l-coach li teœodkom l-lukanda. Wara s-sistemazzjoni tal-kmamar tkunu tistgœu tibdew bl-avventra tagœkom f’Pariæi fejn tistgœu taraw fost oœrajn, l’Arc de Triomphe, il-famuz Torri Eiffel

jew anke tagœÿlu li tmorru dawra fuq ix-xmara Seine permezz ta’ vapurett. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon tistgœu tagœÿlu li taqbdu trieqtkom lejn Montmartre u fost oœrajn tammiraw Pariæi minn gœoli ta’ 130 metru, kif ukoll iÿÿuru l-famuÿa Baÿilika ta’ Sacre Coeur, li hija ddedikata gœal Qalb ta’ Æesù. Apparti minn hekk, nissuææerixxu wkoll li tqattgœu ftit tal-œin æewwa Place de la Concorde, li hija pjazza mill-iktar popolari f’Pariæi. IS-SIBT Jum ieœor liberu æewwa Pariæi gœal zjajjar personali jew inkella gœal xiri æewwa t-triq tant majestuÿa ta’ Champs-Elysees, fejn dak li jkun ikollu l-possibiltà jintilef f’negozji ta’ ditti rinomati mad-dinja kollha. Fil-gœaxija

DATA TAT-TOUR 24 - 27 LULJU wieœed jista’ jattendi gœal spettaklu stupend ta’ Moulin Rouge b’zewæ shows wieœed fis-9pm u ieœor fil-11pm. IL-ŒADD L-aœœar æurnata æewwa Pariæi wieœed jista’ jmur il-katidral ta’ Notre Dame biex jattendi gœal quddiesa jew inkella jagœmel ÿjara fil-muÿew ta’ Louvre. Filwaqt li jkolkom œin gœall-ikla ta’ wara nofsinhar f’wieœed mill-bistros tipiçi ta’ Parigi tistgœu wkoll tqattgœu l-aœœar ftit œin gœal sightseeing. Tirritornaw il-lukanda qabel ma’ l-coach teœodkom l-ajruport ta’ Pariæi gœat-titjira mal-Air Malta li titlaq fit-8.30 p.m. u tasal Malta fil11.05 p.m.

Prezzijiet kull persuna Kbar f’kamra trippla ..........................................................................¢529 Kbar f’kamra doppja .........................................................................¢579 Kbar f’kamra singola ........................................................................¢699 Tfal ma’ ÿewæ adulti ........................................................................¢299 Prezz jinkludi • Titjiriet diretti mal-Air Malta • Trasferimenti skont il-programm • 3 iljieli f’lukanda 4 star f’Parigi Residhome Parc du Milleinnaire • 3 kolazzjonijiet buffet • Servizz ta’ tour leader • Taxxi kollha www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

5


minn

¢760 LUKANDA 3*** F’RUMA

6

Inÿuru Ruma u l-Vatikan, Pompei, San Giovanni Rotondo, Pietrelcina, Monte Sant’Angelo u Lanciano

T’IJIEM

Ruma, Pompei u San Giovanni Rotondo L-ERBGŒA Niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fis-6.35am biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.35am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM612 li twassalna f’Ruma fl-10.00am. Minn hawn nitilqu bil-kowç lejn il-Hotel Fiamma 3*** f’Ruma. Inœallu l-bagalji fil-lukanda u mmorru niççelebraw il-quddiesa flimkien f’waœda mill-knejjes fil-viçin. Wara jkollna œin gœall-ikel imbagœad immorru lura fil-lukanda biex nagœmlu ç-check in fil-kmamar u wara nofsinhar ikun liberu gœal min jixtieq jistrieœ jew imur shopping. Kmieni filgœaxija noœoræu mat-tour leader gœal mixja madwar iç-çentru imbagœad niççenaw flimkien f’ristorant. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ f’Ruma. Nibdew bi ÿjara fil-Vatikan biex napprezzaw il-æmiel u r-rikkezzi tiegœu. Hawnhekk niççelebraw ukoll il-quddiesa. Wara nofsinhar inÿuru Baÿilika ta’ San Paolo Fuori le Mura li tinsab barra l-œitan antiki ta’ Ruma u hija Baÿilika mponenti œafna. Hawnhekk insibu wkoll il-qabar ta’ missierna San Pawl Martri fis-sena 67 W.K. Minn hawn

naqsmu triq biex immorru fil-kappella fejn il-Madonna della Rivelazione dehret 26 darba lill-familja Cornacchiola. Wara mmorru naraw l-Abbazia delle Tre Fontane fejn, skont it-tradizzjoni, kienu qatgœu ras San Pawl, u œabtet mal-art tlett darbiet, u kull fejn œabtet telgœet funtana. Filgœaxija noœoræu niççenaw flimkien. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon u nagœmlu ç-check out mill-kmamar u bil-kowç naqbdu t-triq lejn Pompei. Hawnhekk inÿuru s-Santwarju tal-Madonna ta’ Pompei u niççelebraw il-quddiesa flimkien. Ikollna œin gœall-ikel (extra) imbagœad inkomplu bi triqitna lejn San Giovanni Rotondo. Check in fil-Hotel Pace/V7 3*** imbagœad niççenaw fil-lukanda u nistrieœu gœal-lejl. IS-SIBT Wara l-kolazzjon, inqattgœu dan il-jum f’San Giovanni Rotondo. Ikollna quddiesa flimkien u wara nÿuru Casa Sollievo della Sofferenza, wieœed mill-aktar sptarijiet famuÿi w attrezzati fl-Ewropa. Dan l-isptar kien inbena fuq ix-xewqa ta’ Padre Pio stess u æie ffinanzjat kompletament minn donazzjonijiet ta’ nies devoti.

F’nofsinhar nippranzaw fil-lukanda u aktar tard inkomplu biÿ-ÿjara tagœna f’San Giovanni Rotondo fejn naraw, fost l-oœrajn, il-Via Crucis Monumentali, monument famuÿ tal-granit u bronÿ, iddisinjat millfamuÿ skultur Francesco Messina. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IL-ŒADD Kolazzjon u quddiesa. Illum ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal Pietrelcina, fejn twieled u trabba Padre Pio. Inÿuru l-knisja li hija dedikata lis-Sagra Familja u l-Kunvent tal-Kapuççini, li kienu nbnew bis-saœœa ta’ Padre Pio u bl-gœajnuna finanzjarja ta’ Mary Pyle, xebba protestanta sinjura, li kkonvertiet gœar-reliæjon Kattolika. Nagœmlu ÿjara wkoll f’Monte Sant’Angelo fejn inÿuru l-grotta ta’ San Mikiel. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IT-TNEJN Kolazzjon, quddiesa u wara nagœmlu ç-check out mil-lukanda u naqbdu

DATA TAT-TOUR 02 - 07 LULJU t-triq lura lejn Ruma. Fi triqitna nÿuru Lanciano, waœda mill-isbaœ bliet tar-reæjun fejn tispikka l-arkitettura kwaÿi kompletament medjevali fiç-çentru storiku. Hawnhekk naraw il-Baÿilika ta’ Santa Maria del Ponte u l-bini mponenti ta’ Santa Maria Maggiore. Barra minn hekk, Lanciano gœandu mportanza kbira bœala l-post fejn sar l-ewwel u l-aktar miraklu œaj gœall-Knisja Kattolika - il-Miraklu Ewkaristiku li kien sar fis-seklu 8. Wieœed jista’ jara r-relikwi œajjin ta’ dan il-miraklu fil-knisja ta’ San Franæisk, l-Ostja Mqaddsa li nbidlet f’parti minn qalb ta’ bniedem u l-inbid li nbidel f’demm. Œin gœall-ikel (extra) imbagœad nibqgœu sejrin lejn l-ajruport ta’ Ruma minfejn fid-8.55pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM615 li twassalna lura f’pajjiÿna fl-10.20pm

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra tripla...........................................................................¢760 Adult f’kamra doppja ........................................................................¢790 Adult f’kamra singola .......................................................................¢830 Tfal sa 11-il sena f’kamra ma’ 2 adulti ............................................¢435 Insurance standard adulti inkluÿ excess waiver ...............................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena inkluÿ excess waiver ..........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Ruma u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fil-Fiamma Hotel (jew simili) 3*** f’Ruma • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-Hotel Pace/V7 3*** f’San Giovanni Rotondo • Kolazzjon kuljum • 5 ikliet filgœaxija u ikla waœda f’nofsinhar • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Ruma • Servizz ta’ tour leader • Servizz ta’ direttur spiritwali

6

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢679

Inÿuru Milan, Como, Borghetto sul Mincio, Salo’, Bergamo, Novara, Pavia u Parma fl-Italja, u Lugano u Bellinzona fl-Isvizzera

LUKANDA 3*** F’MILAN

8

T’IJIEM

L-Italja ta’ fuq u l-Isvizzera IT-TNEJN Niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-11.15am biex nagœmlu ç-check in. Fis-1.15pm nitilqu fuq it-titjira KM656 tal-Air Malta li twassalna fl-ajruport ta’ Parma fit-3.10pm. B’kowç privat naqbdu t-triq lejn Milan u mal-wasla nagœmlu ç-check in fil-Hotel Ibis Milano Centro 3*** (jew simili) f’Milan. Wara li nistrieœu ftit, noœoræu dawra flimkien mat-tour leader saç-çentru ta’ Milan biex nibdew napprezzaw il-æmiel ta’ din il-belt u kif ukoll biex niççenaw flimkien.

ix-xmara. Minn hemm nitilqu lejn Salo’ li kienet magœrufa anke bœala r-Repubblika ta’ Salo’. Din il-belt hi waœda mill-isbaœ bliet fuq il-Lago di Garda u gœandha l-itwal promenade mal-lag. Hawnhekk æie ffurmat il-partit Faxxista ta’ Mussolini u wieœed gœadu jista’ jara l-kwartieri fejn kienu jiltaqgœu. Flimkien mat-tour leader nimxu ma’ dan il-promenade mill-isbaœ u anke nduru t-toroq dojoq ta’ din il-belt mill-aktar pittoreska. Nirritornaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u nkomplu ngawdu.

IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet nitilqu lejn Como. Flimkien mat-tour leader induru ç-çentru storiku mimli toroq dojoq u naraw ukoll id-Duomo, Piazza Cavour, Teatro Adriano u t-torri Baradello. Min irid jista’ anke jmur mat-tour leader gœal dawra fuq il-lag ta’ Como bid-dgœajsa (œlas extra) u wara anke jirkeb il-funikular (œlas extra) biex jitla’ Brunate minfejn wieœed jista’ jgawdi xenarju mill-isbaœ tal-belt kollha. Filgœaxija noœoræu niççenaw mat-tour leader fiç-çentru ta’ Milan.

IL-ŒAMIS Illum wara l-kolazzjon buffet nitilqu lejn Bergamo. Il-belt ta’ Bergamo tista’ titqies bœala ÿewæt ibliet f’belt waœda, ç-Citta Bassa u ç-Citta Alta mdawra b’fortifikazzjonijiet antiki u mimlija b’toroq dojoq. Flimkien mat-tour leader nibdew niskopru dawn l-ibliet fejn fost l-oœrajn, naraw Piazza Sentierone u l-Palazzo di Giustizzia. Wara nitilgœu bil-funikular (œlas extra) biex inÿuru Bergamo Alta li hi l-isbaœ parti ta’ din il-belt u hemm naraw il-Piazza Vecchia, Palazzo della Ragione, l-Kappella Colleoni u l-Battistero. Aœna u sejrin lura lejn Milan nieqfu fi stabbilliment enormi tax-xiri ‘Orio al serio’ fejn anke nistgœu niççenaw hemmhekk. Nirritornaw fil-lukanda u noœoræu flimkien mat-tour leader.

L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni mill-isbaœ li tibqa’ memorabbli. L-ewwel immorru f’villaææ mill-aktar sabiœ Borghetto sul Mincio. Dan il-villaææ çkejken li jinsab max-xmara Mincio ÿgur li se jibqa’ f’moœœok. Hu msemmi bœala wieœed mill-aktar borghi sbieœ fl-Italja kollha. Hemmhekk nagœmlu passiææata œelwa fil-villaææ u max-xmara. Nitilgœu wkoll fuq il-pont tal-injam tal-Viskonti u hemmhekk naraw xena spettakolari ta’ dan il-villaææ antik fuq

IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni fl-Isvizzera fejn inÿuru Lugano u Bellinzona. L-ewwel waqfa tkun f’Bellinzona, il-belt kapitali tat-Ticino. Mat-tour leader nagœmlu dawra maç-çentru storiku fejn naraw ukoll il-Palazzo Civico, Piazza del Sole

u Castelgrande. Nitilgœu filCastelgrande, wieœed mit-tliet kastelli mill-isbaœ li hemm f’din il-belt u li gœandu entratura pubblika u hemmhekk wieœed jista’ jgawdi l-panorama mill-isbaœ fil-kastell u barra l-kastell. Wara nitilqu lejn Lugano u mal-wasla nagœmlu dawra mal-belt. It-tour leader jurina dak kollu li hu ta’ nteress u jeœodna salpromenade fejn naraw veduti mill-isbaœ. Naraw ukoll il-parti antika ta’ Lugano, fejn naraw Piazza Luini u Chiesa degli Angeli. Jekk ikollna çans nistgœu wkoll immorru Swiss Miniature (œlas extra) fejn wieœed jista’ jara l-Isvizzera sœiœa f’mudelli.Nirritornaw fil-lukanda u wara noœoræu niççenaw flimkien fiç-çentru ta’ Milan. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni li teœodna f’ÿewæt ibliet. L-ewwel immorru Novara li hija t-tieni l-akbar belt fir-regjun tal-Piemonte. Hawn, flimkien mat-tour leader naraw il-Basilica di San Gaudenzio li hija s-simbolu tal-belt b’kampnar gœoli ta’ 121 metru. Naraw ukoll il Palazzo del Podesta u l-Palazzetto dei Paratici li jinstabu fil-bitœa tal-Broletto kif ukoll Piazza Martiri della LIberta li hija l-akbar waœda fil-belt. Wara nofsinhar nitilqu lejn Pavia, belt universitarja u mill-isbaœ li kienet il-belt tar-rejiet Longobardi. Flimkien mat-tour leader nagœmlu dawra ma’ din il-belt fejn fiç-çentru storiku, fost l-oœrajn naraw id-Duomo, li gœandu t-tielet l-akbar koppla fl-Italja, il-Basilica di San Michele, Piazza della Vittoria, il-Broletto u l-Castello Visconteo.

DATI TAT-TOUR 14 - 21 LULJU 25 AWWISSU - 01 SETTEMBRU Nirritornaw fil-lukanda w iÿjed tard noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. IL-ŒADD Illum ikollna æurnata sœiœa libera biex ingawdu il-belt mill-isbaœ ta’ Milan fejn wieœed jista’ jÿur il-famuÿ Duomo, il-Gallaria, La Scala u Castello Sforzesco fejn wieœed jista’ jara l-aœœar xogœol ta’ Michelangelo. Wieœed jista’ jara wkoll I Navigli, li huma sistema ta’ kanali mdawra bil-kafeteriji u ristoranti. Wieœed jista’ jÿur ukoll il-Baÿilika ta’ San Ambrogio, iÿ-ÿona Brera u diversi postijiet oœra li hemm f’din il-belt. Hemm œafna x’tara u hemm œafna fejn iddur. Min irid jista’ wkoll jagœmel ix-shopping mill-œafna œwienet u stabilimenti. Filgœaxija noœoræu niççenaw u ngawdu flimkien l-aœœar lejl tal-vaganza tagœna. IT-TNEJN Illum wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mil-lukanda u nitilqu lejn il-belt ta’ Parma. Hawn, flimkien mat-tour leader nagœmlu dawra zgœira fiç-çentru storiku fejn naraw ftit mill-postijiet importanti ta’ din il-belt. Fis-1.15pm nitilqu lejn l-ajruport ta’ Parma biex nagœmlu ç-check in. Fl-4.00pm nitilqu fuq it-titjira KM657 tal-Air Malta li twassalna lura f’pajjiÿna fis-5.50pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢679 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢699 Adult f’kamra singola .......................................................................¢889 Tfal sa 11 il-sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢299 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Parma u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel Ibis Milano Centro (jew simili) 3*** f’Milan • Kolazzjon buffet kuljum • L-eskursjonijiet kollha • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Milan • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

7


minn

¢1120 LUKANDA 4**** F’SILVI MARINA

9

Inÿuru Silvi Marina, Civitella del Tronto, Atri, Scanno, Sulmona, Citta Sant’Angelo Outlet, Il-Park Nazzjonali tal-Gran Sasso, Santo Stefano di Sessanio, Parco Nazionale d’Abruzzo, Pescasseroli, Bucchianico, Pescara, Vasto u San Vito

T’IJIEM

Abruzzo

fil-muntanji Appennini fl-Italja Gastronomija, kultura, divertiment u avventura Ikel u xorb inkluÿ IS-SIBT Fis-6.30am niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.35am nitilqu fuq it-titjira KM612 tal-Air Malta gœal Ruma Fiumicino. Mal-wasla tagœna fl-10.00am insibu kowç privat jistenniena w immedjatament naqbdu t-triq gœal Silvi Marina. Fi triqitna nagœmlu waqfa f’xi service station biex min irid, ikun jista’ jiekol xi œaæa (extra). Malli naslu, nagœmlu ç-checkin fil-lukanda Abruzzo Marina 4**** li tinsab mal-baœar Adrijatiku. Wara nofsinhar noœoræu mat-tour leader gœal passiææata œdejn il-baœar. Filgœaxija niççenaw flimkien fil-lukanda. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet flimkien mattour leader u gwida tal-lokal nitilqu gœal Civitella del Tronto. Inÿuru l-fortizza medjevali fejn saret l-aœœar battalja tar-reÿistenza Borbonica kontra Savoia. Il-fortizza hija waœda mill-akbar fl-Ewropa. Nippranzaw f’ristorant u wara nofsinhar inÿuru Atri, belt pri-Rumana u waœda mill-isbaœ bliet ta’ arti f’Abruzzo. Flimkien mal-gwida tal-lokal, inÿuru ç-çentru storiku bil-katidral ta’ Santa Maria Assunta tas-seklu 13 u l-palazz Acquaviva tas-seklu 14 li llum iservi bœala t-tejatru tal-komun. Il-belt toffri wkoll xena mill-isbaœ tal-baœar Adrijatiku fuq ir-riserva naturali tal-Calanchi ta’ Atri, xena li twassal sal-Gran Sasso. Filgœaxija niççenaw flimkien fil-lukanda. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, jiæi gœalina l-kowç u flimkien mal-gwida tal-lokal immorru Scanno li jinsab fil-viçinanzi tal-Park Nazzjonali ta’ Abruzzo. Inÿuru l-villaææ u l-lag fil-viçin. Scanno hu famuÿ gœall-artiææjanat artistiku tiegœu. Jinœadmu oææetti tar-ramm u

deheb fil-filugranu. Hawnhekk insibu wkoll nisa li gœadhom jilbsu l-kostum tradizzjonali sal-preÿent. Inÿuru wkoll laboratorju fejn jinœadem id-deheb. Wara nippranzaw. Wara nofsinhar inÿuru ç-çentru storiku ta’ Sulmona, ilbelt fejn twieled il-poeta latino Ovidio Nasone. Inÿuru wkoll il-Katidral ta’ San Panfilo, il-Palazz tal-Annunzjata u l-akwadott medjevali. Barra minn dan, Sulmona hi famuÿa gœall- produzzjoni tal-perlini ta’ kull tip, fejn anke nÿuru muÿew u fabbrika tal-perlini. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet, flimkien mattour leader u gwida tal-lokal, immorru shopping fiç-Citta Sant’Angelo Outlet. Nirritornaw fil-lukanda u nippranzaw flimkien. Wara l-pranzu mmorru f’kantina tal-inbid fejn anke nduqu l-kwalita’ tal-inbid Abbruzzese (inkluÿ). Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u nkomplu niddevertu flimkien. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, nitilqu lejn il-Park Nazzjonali tal-Gran Sasso u l-muntanji Della Laga. Dan hu wieœed mill-akbar parks fl-Italja gœax fih area ta’ 150,000 ettaru. F’dan il-park wieœed isib l-aktar quççata gœolja fil-muntanji Appennini, il-Corno grande li hu gœoli 2912 metru. Minn Fonte Cerreto nitilgœu bil-kowç u insuqu minn triq ferm panoramika sa gœoli ta’ 2200 metru fejn naqsmu Campo Imperatore fi triq b’xenarju meraviljuÿ fuq il-muntanji. Nibqgœu sejrin sa Santo Stefano di Sessanio fejn nippranzaw imbagœad inkomplu nÿuru din il-belt medjevali, li hi waœda mill-aktar konservata fiÿ-ÿona u tinsab 1,250 metru gœoli mill-livell tal-baœar fiç-çentru tal-Park Nazzjonali talGran Sasso u l-muntanji Della Laga. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda.

IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, flimkien mattour leader u gwida tal-lokal, immorru fil-Parco Nazionale d’Abruzzo. Il-park Nazzjonali t’Abruzzo “Lazio e Molise” kien inawgurat fl-1922 u hu l-aktar park antik fl-Italja. Gœandu spazju ta’ 44,000 ettaru ta’ art. F’dan il-park wieœed jista’ jiltaqa’ mal-ors marsikan, il-lupu, il-camoscio, il-œanÿir selvaææ, iç-çerv, il-volpi, il-qattus selvaææ (lynx), il-beaver, in-nemes u l-isquirrel. Huwa possibbli wkoll li tosserva diversi tjur bœall-ajkla, il-falkun, ilkokka, eçç. F’dan il-park wieœed jista’ jagœmel mixjiet biex jammira n-natura u ÿoni tal-fawna. Ikollna wkoll ÿjara gwidata fir-Riserva Integrale della Camosciara li tinsab bejn Opi u Villetta Barrea, ÿjara bil-mixi sa ma naslu fil-kaskata delle Ninfe u delle Tre Cannelle. Nippranzaw b’ikel tipiku bix-xorb (inkluÿ) fil-park. Wara nofsinhar ÿjara gwidata ta’ Pescasseroli u taç-Centro Parco li fih hemm muÿew u zoo çkejken. Nirritornaw fil-lukanda fejn niççenaw flimkien. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet flimkien mat-tour leader u gwida tal-lokal immorru Bucchianico fejn insibu l-muÿew taÿ-ÿejt. Il-muÿew jinsab fejn fil-bidu tas-seklu 7, kienu jagœsru ÿ-ÿebbuæ. Dan il-muÿew gœandu priservat l-istrumenti kollha li kienu jintuÿaw biex jipproduçu ÿ-ÿejt preæjat miÿ-ÿebbuæ. Hawn nitgœallmu kif

DATA TAT-TOUR 6 - 14 SETTEMBRU gœandna nduqu ÿ-ÿejt u jkollna brunch fejn induqu diversi prodotti tipiçi tal-ikel. Wara nofsinhar nitilqu lejn Pescara. Hawnhekk ikollna œin liberu biex inÿuru l-belt jew biex nagœmlu xi shopping. Nirritornaw fil-lukanda u niççenaw. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet flimkien mattour leader u l-gwida tal-lokal nitilqu lejn Vasto. Inÿuru ç-çentru storiku bilknisja ta’ Santa Maria Maggiore u San Æuÿepp u l-palazz t’Avalos. Nagœmlu passiææata matul il-Belvedere li joffri xena meraviljuÿa tal-Golf ta’ Vasto. Ikollna pranzu baÿat fuq il-famuÿa soppa tal-œut tradizzjonali (Brodetto alla vastese). Wara mmorru gœal San Vito matul il-kosta tat-trabocchi (li huma speçi ta’ pontijiet tal-injam fil-baœar minfejn jistadu mingœajr ma juÿaw dgœajjes). Inÿuru wieœed minn dawn it-trabocchi fejn anke naraw kif jistadu gœal œut u anke jdewquna ÿ-ÿejt tal-lokal. Nirritornaw il-lukanda u niççenaw gœall-aœœar darba flimkien. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet ikollna œin liberu. Kmieni wara nofsinhar nitilqu lejn l-ajruport ta’ Ruma Fiumicino biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.35pm intiru fuq it-titjira KM615 tal-Air Malta u naslu Malta fid-9.00pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢1120 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1160 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1240 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢980 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Ruma u lura. • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 8 t’iljieli fil-Hotel Abruzzo Marina 4 **** f’Silvi Marina • Kolazzjon continental buffet kuljum • 8 çeni fil-lukanda bl-inbid u ilma inkluÿ • Pranzu wieœed fil-lukanda u 5 pranzi waqt l-eskursjonijiet inkluÿ l-inbid u l-ilma • Ÿjara fil-muÿew taÿ-ÿejt b’ikla brunch u degustazione taÿ-ÿejt • Ÿjara f‘kantina tal-inbid • L-eskursjonijiet kollha bil-gwida tal-lokal • L-entraturi kollha • Servizz ta’ tour leader • Taxxi kollha u service charge

8

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢930

LUKANDI 3*** F’RUMA U SANTA MARIA DEGLI ANGELI

8

Inÿuru Ruma u l-Vatikan, Assisi, Greccio, Cascata delle Marmore, Cascia, Roccaparena, Monte della Verna, Lago Trasimeno u Perugia

T’IJIEM

Assisi, Cascia u Ruma L-ERBGŒA Fis-6.35am niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.35am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM612 li twassalna fl-ajruport ta’ Fiumicino f’Ruma fl-10.00am. Minn hawn nitilqu lejn il-lukanda tagœna 3*** f’Ruma, inœallu l-bagalji u noœoræu gœal quddiesa flimkien fi knisja fil-viçin. Œin gœall-ikel imbagœad fis-2.00pm immorru fil-lukanda, nagœmlu ç-check in fil-kmamar u jkollna œin liberu sa filgœaxija fejn wieœed jista’ wkoll jagœmel xi shopping. Filgœaxija niççenaw flimkien f’ristorant u nkompli ngawdu l-atmosfera ta’ Ruma bil-lejl. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon, ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ f’Ruma. Nibdew il-æurnata b’quddiesa imbagœad ikollna ÿjara fil-Vatikan biex napprezzaw il-æmiel u r-rikkezzi tiegœu. Wara nofsinhar inÿuru l-Baÿilika ta’ San Paolo Fuori le Mura li tinsab barra l-œitan antiki ta’ Ruma u hija Baÿilika mponenti œafna. Hawnhekk insibu wkoll il-qabar ta’ missierna San Pawl Martri fis-sena 67 W.K. Minn hawn naqsmu triq biex immorru fil-kappella fejn il-Madonna della Rivelazione dehret 26 darba lill-familja Cornacchiola. Wara mmorru naraw l-Abbazia delle Tre Fontane fejn, skont it-tradizzjoni, kienu qatgœu ras San Pawl, u œabtet mal-art tlett darbiet, u kull fejn œabtet telgœet funtana. Filgœaxija noœoræu niççenaw flimkien IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon u quddiesa, ikollna

www.eurotours.com.mt

eskursjoni ta’ jum ieœor f’Ruma. Inÿuru l-Baÿiliki ta’ San Giovanni in Laterano u Santa Maria Maggiore. F’dan il-jum inÿuru wkoll l-iScala Santa u anke il-Colosseo. Jista’ jagœti l-kaÿ li f’din l-eskursjoni ikollna nagœmlu ftit mixi peress li l-kowç mhux dejjem tkun tista’ twaqqafna fil-viçin. Filgœaxija niççenaw flimkien f’ristorant. IS-SIBT Kolazzjon u wara naqbdu t-triq lejn Assisi, il-belt ta’ San Franæisk. Fi triqitna nieqfu fi Greccio fir-reæjun ta’ Lazio, fejn San Franæisk gœamel l-ewwel presepju tiegœu. Inÿuru l-knisja u l-post fejn kien hemm il-presepju fejn ikollna quddiesa. Imbagœad inÿuru Cascata delle Marmore (entratura nkluÿa), post li saœœar miljuni ta’ nies matul is-sekli. L-ilma ta’ din il-kaskata, li hija gœolja 165 metru, huwa kkontrollat bil-œin. Ix-xenarju li naraw illum hu xogœol il-bniedem, xogœol li beda elfejn sena ilu fi ÿmien ir-Rumani. Din il-kaskata kienet saret biex l-ilma mix-xmara Velino jitwaqqa’ gœax-xmara Nera u llum toffri spettaklu ta’ æmiel naturali. Imbagœad inkomplu triqitna lejn Assisi. Mal-wasla tagœna nagœmlu ç-check in fil-Hotel Antonelli 3*** f’Santa Maria degli Angeli (Assisi) u niççenaw. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon u quddiesa, illum ser ingawdu l-æmiel tal-belt ta’ Assisi, fejn twieled San Franæisk, il-qaddis patrun tal-Italja. Fost l-oœrajn inÿuru l-Baÿilika ta’ San Franæisk fejn hemm diversi relikwi u affreski ta’ dan il-

qaddis kbir. Inÿuru wkoll il-Baÿilika ta’ Santa Chiara, knisja ta’ ÿmien is-seklu 13, iddedikata lil din il-qaddisa li kienet œabiba kbira ta’ San Franæisk. F’din il-knisja hemm relikwi ta’ Santa Chiara kif ukoll il-kurçifiss mirakoluÿ. F’nofsinhar nippranzaw fil-lukanda u jkollna ftit œin mistrieœ. Aktar tard inkomplu d-dawra tagœna f’Assisi fejn ikollna wkoll œin gœax-shopping. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu flimkien. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon, ikollna eskursjoni gœall-belt ÿgœira ta’ Cascia, il-belt ta’ Santa Rita. Inÿuru l-Baÿilika fejn hemm il-æisem ta’ din il-qaddisa u jkollna wkoll quddiesa flimkien. Naraw ukoll il-Monasteru kif ukoll is-Santwarju tal-Qalb ta’ Æesù fejn hemm il-Miraklu Ewkaristiku. Inÿuru wkoll ir-raœal ta’ Roccaparena fejn twieldet u gœexet Santa Rita. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u nistrieœu gœal-lejl. IT-TLIETA Illum wara l-kolazzjon ikollna

DATA TAT-TOUR 03 - 10 SETTEMBRU eskursjoni gœal Monte della Verna, il-post fejn San Franæisk irçieva l-pjagi fl-1224 waqt li kien qed jitlob malæenb tal-muntanja Verna. Hawnhekk sar post li jÿuruh œafna pellegrini b’mod speçjali dawk devoti lejn San Franæisk. Waqt din l-eskursjoni nieqfu wkoll fejn Lago Trasimeno. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. L-ERBGŒA Kolazzjon u quddiesa. Imbagœad nitilqu mil-lukanda u nagœmlu ÿjara f’Perugia, belt medjevali mdawra bis-swar mibnija fuq gœolja u mimlija bini storiku. Fiha wieœed isib ukoll œwienet moderni, Universita’ u diversi fdalijiet tal-Etruski. Fiç-çentru ta’ Perugia wieœed isib ukoll ir-Rocca Paolina li huma l-fdalijiet ta’ fortizza li kienet inbniet fl-1540. Wara nkomplu sejrin l-ajruport ta’ Fiumicino biex fis-7.35pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM615 li twassalna lura f’pajjiÿna fid-9.00pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢930 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢950 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1090 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢560 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Ruma u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli f’lukanda 3*** f’Ruma • Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-Hotel Antonelli 3*** f’Santa Maria degli Angeli (Assisi) • Kolazzjon buffet kuljum • 7 ikliet filgœaxija u ikla waœda f’nofsinhar • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entratura gœal Cascata delle Marmore • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Assisi u Ruma • Servizz ta’ tour leader • Servizz ta’ direttur spiritwali

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

9


minn

¢899

Inÿuru Sorrento, Amalfi, Capri, Pompei, Vesuvio, Salerno, Napli u Monte Cassino

LUKANDA 4**** F’SORRENTO

8

T’IJIEM

Kosta Amalfitana IT-TNEJN Fis-6.30am niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.35am nitilqu fuq it-titjira KM612 tal-Air Malta gœal Ruma Fiumicino. Mal-wasla tagœna fl-10.00am insibu kowç jistenniena u nitilqu lejn il-Kosta Amalfitana. Mas-wasla tagœna, immorru fil-Hotel Central 4**** (jew simili) fir-riÿort popolari ta’ Sorrento. Wara li nagœmlu ç-check in, noœoræu mat-tour leader gœal mixja flimkien biex nambjentaw ruœna maÿ-ÿona. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IT-TLIETA Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni gœall-Kosta Amalfitana. Flimkien mat-tour leader, waqt li nkunu fi triqitna mal-kosta lejn Amalfi, nagœmlu waqfa fuq il-Belvedere li jœares fuq Positano, belt fuq faççata ta’ rdum bil-bini nieÿel bœal taraæ. Imbagœad inkomplu lejn ir-riÿort tant magœruf u pittoresk ta’ Amalfi, dikjarat ukoll bœala World Heritage Site mill-UNESCO. Hawnhekk nagœmlu dawra maç-çentru fejn, fost l-oœrajn, naraw il-Katidral u Chiostro del Paradiso (dœul inkluÿ), tas-seklu tlettax mimli bl-arkati u kolonni fejn kienu jindifnu l-iÿjed familji mportanti ta’ Amalfi. Nirritornaw fil-lukanda u niççenaw. Wara noœoræu mat-tour leader. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni oœra ta’ jum sœiœ gœall-gÿira ta’ fama mondjali, Capri. Naqbdu l-ferry (œlas inkluÿ) minn Sorrento stess li jwassalna f’din il-gÿira tant popolari,

rilassanti u sabiœa. Malli naslu fil-Marina Grande, nieœdu t-trasport (œlas inkluÿ) lejn Anacapri biex flimkien mal-gwida tal-lokal nesploraw din il-parti ta’ Capri fejn nistgœu naraw, fost l-oœrajn, Capri fiç-çokon u l-muÿew ta’ Axel Munthe (dœul extra). Minn hawn, nistgœu nitilgœu wkoll bis-seggovia (œlas extra) gœal Monte Solaro minn fejn ingawdu panorama u veduti tal-kosta Amalfitana li ma tinsiehomx malajr. Wara, bil-trasport (inkluÿ) ninÿlu fil-villaææ ta’ Capri, fejn fost l-oœrajn, naraw il-famuÿa Piazzetta, l-Augustus Gardens u Via Camerelle. Bil-trasport (inkluÿ) nerægœu ninÿlu Marina Grande biex naqbdu l-ferry lura lejn Sorrento. Nirritornaw fil-lukanda gœaç-çena. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal Pompei u l-Vesuvio. F’Pompei, iÿ-ÿmien waqaf mal-œerba kkaæunata mill-iÿbroffatura tal-Vesuvio fis-sena 79 W.K. F’dawn l-iskavi arkeoloæici (dœul inkluÿ), flimkien mal-gwida tal-post, nistgœu nieœdu idea çara tat-tip u l-kwalita’ ta’ œajja li kienu jgœixu r-Rumani f’dak iÿ-ÿmien. Ikollna wkoll œin gœall-ikel (extra) u gœax-xiri mill-parti moderna ta’ Pompei. Wara, bil-kowç immorru nÿuru l-Vesuvio, fejn min irid jista’ jitla’ wkoll bil-mixi sal-bokka ta’ dan il-vulkan. Minn hawn naraw ukoll veduta mill-isbaœ kemm tal-belt kif ukoll tal-bajja ta’ Napli. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet. Wara jkollna

eskursjoni gœal Salerno, li hija l-belt prinçipali fuq il-Kosta Amalfitana kif ukoll port importanti. Hawn, flimkien mat-tour leader inÿuru ç-çentru storiku verament œelu mimli toroq dojoq, fejn fost l-oœrajn naraw id-Duomo bi stil Romanesque u l-Palazzo di Citta di Salerno. Immorru wkoll fil-Via dei Mercanti Ii hija t-triq prinçipali tax-shopping. Min irid, jista’ jagœmel ukoll mixja rilassanti matul ilPromenade Trieste li hija waœda mill-itwal fl-Italja. Nirritornaw fil-lukanda tagœna f’Sorrento gœaç-çena. Wara noœoræu mat-tour leader biex nkomplu ngawdu. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet immorru æurnata Napli. Insuqu lejn iÿ-ÿona ta’ Mergellina fejn, flimkien mat-tour leader inkunu nistgœu nammiraw il-port u l-yacht marina kif ukoll il-promenade. Naraw ukoll Piazza del Plebiscito, il-Basilika ta’ San Francesco di Paola, Piazza Municipio, Castel Nuovo u Palazzo Reale, kif ukoll iç-çentru storiku ta’ Napli. Ikollna wkoll ftit œin liberu. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet, ikollna jum liberu f’Sorrento. B’hekk ikollna

DATA TAT-TOUR 04 - 11 AWWISSU l-opportunità biex nirrilassaw u ngawdu l-œajja trankwilla ta’ dan ir-riÿort tant popolari. F’Sorrento insibu œafna œwienet u boutiques zgœar u œelwin. Nistgœu wkoll nagœmlu xi gœawma fil-kosta Sorrentina. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu ngawdu l-aœœar lejla tal-vaganza tagœna flimkien. IT-TNEJN Kolazzjon buffet u jkollna filgœodu liberu biex ingawdu l-aœœar ftit sigœat f’dan ir-riÿort tant popolari. Biss ma ninsewx li rridu nagœmlu ç-check out mill-kmamar sal-10.00am. F’xi 1.00pm nitilqu bil-kowç lejn Monte Cassino. Hawn insibu l-Monasteru famuÿ tal-Benedittini li nbena fis-sena 529W.K. (dœul inkluÿ), minn San Benedittu ta’ Norçia. Dan il-Monasteru ææarraf fit-tieni gwerra dinjija, u reæa’ nbena u æie konsagrat mill-Papa Pawlu VI fl-1964. Hawnhekk, flimkien mal-gwida tal-post, inÿuru dan il-Monasteru fid-dettal. Wara nitilqu lejn l-ajruport ta’ Ruma Fiumicino biex nagœmlu ç-check in. Fid-8.55pm nitilqu fuq it-titjira KM615 tal-Air Malta li twassalna lura f’Malta fl-10.20pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢899 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢949 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1089 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢589 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Ruma u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel Central 4**** (jew simili) f’Sorrento • Kolazzjon buffet kuljum • 7 ikliet filgœaxija • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entraturi gœal Chiostro del Paradiso, Pompei u Monte Cassino • Il-ferry u t-trasport f’Capri • Servizz tal-gwidi tal-post kif indikat fil-programm • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Sorrento • Servizz ta’ tour leader

10

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢849 LUKANDA 4**** F’PERUGIA

8

Inÿuru Perugia, Pienza, Montepulciano, Firenze, Siena, Orvieto, Assisi, Santa Maria degli Angeli, Cascia, Roccaparena, Cascata delle Marmore u Ruma

T’IJIEM

Toscana u Umbria L-EWWEL JUM Niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport fis-6.30am biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.35am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM612 li twassalna fl-ajruport ta’ Fiumicino f’Ruma fl-10.00am. B’kowç privat nibqgœu sejrin lejn il-Hotel San Gallo Palace 4**** (jew simili) fiç-çentru ta’ Perugia, belt medjevali imdawra bis-swar, mibnija fuq gœolja. Fiç-çentru ta’ Perugia wieœed isib ukoll ir-Rocca Paolina li huma l-fdaljiet ta’ fortizza li kienet inbniet fl-1540. Flimkien mat-tour leader nagœmlu mixja biex nambjentaw ruœna ma‘ din il-belt mill-isbaœ. Filgœaxija, wara li niççenaw, noœoræu mat-tour leader biex nagœmlu xi passiæata flimkien. IT-TIENI JUM Illum wara l-kolazzjon buffet naqbdu t-triq Romantika tat-Toscana. San Valentinu jiæi darba fis-sena iÿda t-Toscana tibqa’ l-art tal-imœabba s-sena kollha. Huma œafna l-maœbubin mid-dinja kollha li jÿuru din iÿ-ÿona. Gœalhekk l-ewwel waqfa tagœna tkun fi Pienza, fejn hemm ukoll it-triq magœrufa bœala dik tal-imœabba. Hawnhekk naraw it-trejqiet dojoq jiltaqgœu ma’ xulxin u fejn hemm diversi toroq imsejœin tal-maœbubin li bilfors trid timxi fihom - La Via del bacio (it-triq tal-bewsa), La Via dell’amore (it-triq tal-imœabba), La via del Buio o della Fortuna (it-triq tad-dlam jew tal-fortuna) - dawn it-toroq iwassluk saç-çentru storiku tal-belt. Wara nsuqu lejn il-belt Medjevali ta’ Montepulciano, li hi magœrufa gœal œafna prodotti tal-ikel u

xorb bœal æobon, gœaæin, gœasel u speçjalment gœall-inbid. Flimkien mat-tour leader inÿuru ç-çentru storiku u fost l-oœrajn naraw il-Palazzo Comunale, il-Katidral ta’ Santa Maria Assunta u Palazzo Tarugi. Filgœaxija wara li niççenaw, noœoræu mat-tour leader gœal mixja saç-çentru. IT-TIELET JUM Illum wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni gœal Firenze. Flimkien mat-tour leader nÿuru fid-dettal din il-belt nobbli. Inÿuru d-Duomo, il-Battistero (entratura extra), Piazza Signoria u l-Ponte Vecchio. Interessanti li wieœed iÿur il-æonna ferm romantiçi u l-labirinti talGiardino di Boboli. Minn hawn wieœed ikun jista’ jara Firenze taœtu. Wara jkollna œin liberu. Filgœaxija wara li niççenaw fil-lukanda, noœoræu gœal mixja fiç-çentru. IR-RABA’ JUM Illum wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni oœra fejn inÿuru Siena, magœrufa aktar gœall-Palju. Inÿuru din il-belt li hi kwaÿi kollha kemm hi ÿona pedonali u hemm fost l-oœrajn naraw il-Piazza del Campo (fejn isir il-Palju), Id-Duomo u l-Palazzo Pubblico. Iç-çentru ta’ Siena hu meqjus bœala wirt dinji mill-UNESCO. Wieœed jista’ jaqta biljett wieœed (œlas extra) u jÿur il-muÿewijiet u knejjes kollha bl-istess biljett. Ikollna œin liberu biex nippranzaw u anke biex nagœmlu xi shopping. Nirritornaw fil-lukanda fejn niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader.

IL-ŒAMES JUM Wara l-kolazzjon buffet nitilqu gœal Orvieto li tinsab fiÿ-ÿona tal-Umbria. Billi din il-belt affaxxinanti hija mibnija fl-gœoli, irridu nitilgœu bil-funikular (œlas inkluÿ) li jwassalna saç-çentru storiku. Wieœed ma jistax ma jÿurx id-Duomo u anke l-bir ta’ San Patrizju, bir enormi imœaffer fl-1527 biex jinœaÿen ilma. Minn œdejn l-istess bir wieœed jista’ jara veduta mill-isbaœ tal-Umbria. Nirritornaw fil-lukanda u niççenaw. Wara noœoræu mat-tour leader biex inkomplu niddevertu. IS-SITT JUM Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœal Assisi, il-belt fejn twieled San Franæisk. Hawn, fiç-çentru storiku, inÿuru l-Baÿilika ta’ San Franæisk fejn hemm il-qabar u relikwi tiegœu, u œafna affreski li jissimbolizzaw diversi stadji ta’ œajtu. Inÿuru wkoll il-Baÿilika ta’ Santa Klara, fejn hemm il-æisem ta’ din il-qaddisa. Nagœmlu ÿjara wkoll fil-Baÿilika ta’ Santa Maria degli Angeli. Hawnhekk insibu wkoll il-famuÿa Porziuncola, kappella restawrata minn San Franæisk u ç-çella fejn miet. Nieqfu wkoll fi Piazza del Comune fejn hemm it-tempju ta’ Minerva. Nirritornaw fil-lukanda fejn niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader.

DATI TAT-TOUR 01 - 08 AWWISSU 22 - 29 SETTEMBRU IS-SEBA’ JUM Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœal Cascia, Roccaparena u l-Cascata delle Marmore. L-ewwel waqfa tkun f’Cascia, il-belt ta’ Santa Rita. Hawn inÿuru l-Baÿilika fejn hemm il-æisem ta’ din il-qaddisa kif ukoll naraw ukoll il-Monasteru w isSantwarju tal-Qalb ta’ Æesù fejn hemm il-Miraklu Ewkaristiku. Inÿuru wkoll ir-raœal ta’ Roccaparena fejn twieldet u gœexet St. Rita. Minn hawn insuqu lejn il-Cascata delle Marmore (entratura nkluÿa). Din hija kaskata gœolja 165 metru li l-ilma tagœha huwa kkontrollat bil-œin. Nirritornaw fil-lukanda, niççenaw, u wara noœoræu mat-tour leader biex ngawdu l-aœœar lejla flimkien. IT-TMIEN JUM Illum wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mill-kmamar u nitilqu lejn Ruma. Hawn, ikolla œin liberu fejn nistgœu nagœmlu personal sightseeing jew shopping. F’xil-5.30pm trasferiment lejn l-ajruport ta’ Fiumicino f’Ruma biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.35pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM615 u naslu Malta fl-10.00pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢849 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢879 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1059 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ta’ 2 adulti) ............................................¢469 Insurance standard adulti (inkluÿ excess waiver) .............................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkluÿ excess waiver) ........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Ruma u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel San Gallo Palace 4**** (jew simili) fiç-çentru ta’ Perugia • Kolazzjon buffet kuljum • 7 ikliet filgœaxija • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Id-dœul gœal Cascata delle Marmore u l-funikular gœal Orvieto. • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Perugia • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

11


minn

¢849

LUKANDI 4**** F’SORRENTO U RUMA

8

Inÿuru Sorrento, Amalfi, Napli, Capri, Anacapri, Monte Cassino, Ruma, Castelli Romani u l-Vatikan.

T’IJIEM

Sorrento, Napli u Ruma IL-ÆIMGŒA Fis-6.30am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.35am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM612 gœal Ruma Fiumicino. Mal-wasla tagœna fl-10.00am, trasferiment gœal-Hotel Central 4**** (jew simili) fir-riÿort popolari ta’ Sorrento. Wara li nagœmlu ç-check in, noœoræu mat-tour leader gœal passiææata max-xatt ta’ Sorrento. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IS-SIBT Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni gœall-Kosta Amalfitana. Flimkien mat-tour leader, fi triqitna mal-kosta lejn Amalfi, nagœmlu waqfa fuq il-Belvedere li jœares fuq Positano, belt fuq l-irdum bil-bini nieÿel imtarraæ. Imbagœad inkomplu lejn ir-riÿort pittoresk ta’ Amalfi, dikjarat ukoll bœala World Heritage Site mill-UNESCO. Hawnhekk nagœmlu dawra maç-çentru fejn, fost l-oœrajn, naraw il-Katidral u Chiostro del Paradiso (dœul inkluÿ), tas-seklu tlettax. Nirritornaw fil-lukanda u niççenaw. Wara noœoræu mat-tour leader. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet immorru æurnata Napli. Insuqu lejn iÿ-ÿona ta’ Mergellina fejn, flimkien mat-tour leader inkunu nistgœu nammiraw il-port u l-yacht marina kif ukoll il-promenade. Naraw ukoll Piazza del Plebiscito, il-Basilika ta’ San Francesco di Paola, Piazza Municipio, Castel Nuovo u Palazzo Reale. Ikollna wkoll ftit œin gœax-shopping. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. Wara nkomplu niddevertu flimkien.

IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœall-gÿira ta’ fama mondjali, Capri. Naqbdu l-ferry (œlas inkluÿ) li jwassalna f’din il-gÿira tant popolari u sabiœa. Malli naslu fil-Marina Grande, nieœdu t-trasport (œlas inkluÿ) lejn Anacapri biex flimkien mal-gwida tal-lokal nesploraw din il-parti ta’ Capri fejn nistgœu naraw, fost l-oœrajn, Capri fiç-çokon u l-muÿew ta’ Axel Munthe (dœul extra). Minn hawn, nistgœu nitilgœu wkoll bis-seggovia (œlas extra) gœal Monte Solaro minn fejn ingawdu panorama spettakulari tal-kosta Amalfitana. Wara, bit-trasport ninÿlu fil-villaææ ta’ Capri, fejn naraw il-famuÿa Piazzetta, l-Augustus Gardens u Via Camerelle. Bit-trasport (inkluÿ) nerægœu ninÿlu Marina Grande biex naqbdu l-ferry lura lejn Sorrento. Nirritornaw fil-lukanda gœaç-çena. IT-TLIETA Kolazzjon buffet u jkollna filgœodu liberu. Biss ma ninsewx li rridu nagœmlu ç-check-out mill-kmamar sal-10.00am. Fis-1.00pm nitilqu lejn Monte Cassino. Hawn insibu l-Monasteru famuÿ tal-Benedittini (dœul inkluÿ). Dan il-Monasteru ææarraf fit-tieni gwerra dinjija, u reæa’ nbena u æie konsagrat mill-Papa Pawlu VI fl-1964. Hawnhekk, flimkien mal-gwida tal-post, inÿuru dan il-Monasteru fid-dettal. Imbagœad naqbdu t-triq gœal Ruma. Kif naslu Ruma, immorru fil-Best Western Hotel Villafranca 4**** (jew simili). Ningœataw il-kmamar u wara li nistrieœu ftit, noœoræu biex nibdew ngawdu din il-belt kif ukoll biex niççenaw. Bit-trasport pubbliku

(extra) immorru Via Nazionale w imbagœad naslu Piazza Venezia fejn naraw il-Monument ta’ Vittorio Emanuele II. Wara mmorru Piazza Navona fejn nibqgœu sa tard filgœaxija. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, bit-trasport pubbliku (extra), inÿuru l-Baÿilika ta’ San Giovanni in Laterano. Fil-faççata mponenti, naraw 15-il statwa æganteska tal-Qaddisin bl-istatwa ta’ Kristu fin-nofs. Æewwa nammiraw is-saqaf imponenti, diversi affreski u l-art b’muÿajk æeometriku.Wara mmorru fil-bini tal-iScala Santa. Wara nofsinhar, ikollna eskursjoni gœal Castelli Romani. Din tagœtina l-opportunita’ li napprezzaw ilkampanja, lag u bliet ÿgœar li hemm viçin Ruma. Naraw l-Lag ta’ Albano, Castel Gandolfo (ir-residenza tas-sajf tal-Papa), Frascati, u Rocca di Papa. Filgœaxija noœoræu biex niççenaw imbagœad immorru Via Veneto fejn inqattgœu l-kumplament tas-serata. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet. Wara, bit-trasport pubbliku (extra) immorru l-Belt tal-Vatikan. Flimkien mat-tour leader nidœlu fil-Vatikan biex napprezzaw il-æmiel u r-rikkezzi tiegœu imbagœad ninÿlu fil-kripta fejn naraw l-oqbra

DATA TAT-TOUR 18 - 25 LULJU tal-Papiet. Wara nidœlu fil-Muÿew tal-Vatikan (dœul extra) fejn insibu l-aqwa xogœlijiet, skulturi w arti tal-Knisja Kattolika u nkomplu mexjin gœal Kappella Sistina, magœrufa wkoll gœas-saqaf tagœha w gœall-affreski mpinæija minn Michelangelo. Nirritornaw fejn il-lukanda bit-trasport pubbliku (extra) fejn ikollna œin liberu. Filgœaxija noœoræu niççenaw u wara mmorru fejn il-famuÿi Fontana di Trevi u Piazza di Spagna. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, immorru gœall-aœœar dawra ma’ Ruma. Iÿda ma ninsewx nagœmlu ç-check out mill-kmamar qabel l-10.00am. Flimkien mat-tour leader immorru bit-trasport pubbliku (extra) fejn il-Campidoglio, fejn kien jiltaqa’ s-senat Ruman fi ÿmien l-Imperu. Minn hawn ninÿlu fil-Foro Romano fejn naraw numru ta’ bini mill-isbaœ Ruman u nispiççaw fejn il-Colosseo. Nirritornaw fil-lukanda u fil-5.30pm trasferiment lejn l-ajruport ta’ Ruma Fiumicino biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.35pm nitilqu fuq it-titjira KM615 tal-Air Malta li twassalna lura f’pajjiÿna fl-10.00pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢849 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢899 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1079 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢599 Insurance standard adulti (inkluÿ excess waiver) ............................¢25 Insurance standard tfal (taœt 16-il sena inkluÿ excess waiver) ........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Ruma u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fis-Central Hotel 4**** (jew simili) f’Sorrento • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-Best Western Hotel Villafranca 4**** (jew simili) f’Ruma • Kolazzjon buffet kuljum. • 4 ikliet filgœaxija f’Sorrento • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entraturi gœal Chiostro del Paradiso u l-Monasteru ta’ Monte Cassino • Ferry boat minn Sorrento gœal Capri bir-ritorn • It-trasport f’Capri u gwida tal-lokal • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Sorrento u Ruma • Servizz ta’ tour leader

12

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢899

LUKANDA 3*** F’COURMAYEUR

8

Inÿuru Courmayeur, Torino, Superga, Aosta, il-Park Nazzjonali Gran Paradiso, il-Parc Animalier d’Introd fl-Italja, Annecy, Chamonix u l-muntanja Aiguille du Midi fi Franza u Sion u l-Lag ta’ St. Leonard fl-Isvizzera

T’IJIEM

Valle d’Aosta, Franza, l-Isvizzera u l-Alpi IS-SIBT Fid-9.30am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport biex nagœmlu ç-check in. Fil-11.35am nitilqu fuq it-titjira KM482 tal-Air Malta li twassalna Geneva fis-1.50pm. Trasferiment lejn il-Hotel Cristallo 3*** (jew simili) f’Courmayeur fil-Valle d’Aosta. Mal-wasla, nagœmlu ç-check in u wara noœoræu dawra mat-tour leader biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. Filgœaxija niççenaw f’ristorant viçin tal-lukanda (inkluÿ). IL-ŒADD Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni gœal Chamonix fl-Isvizzera, riÿort turistiku meraviljuÿ œdejn Mont Blanc. Ingawdu dan il-post tal-œolm u min irid jista’ jitla’ bil-funikular sa fuq il-muntanja Aiguille du Midi, gœoli ta’ 3842 metru (œlas extra). Din hija magœrufa bœala l-isbaœ u l-aœjar ÿona ta’ muntanji tal-Ewropa. Dan il-jum m’aœna ser ninsewh qatt gœall-veduti li ser naraw. Nirritornaw fil-lukanda u wara li niççenaw, noœoræu mat-tour leader. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni gœal Torino, il-belt kapitali talPiemonte u Superga. L-ewwel immorru Torino, fejn flimkien mat-tour leader, naraw il-æmiel ta’ din il-belt li fl-1861 kienet l-ewwel belt kapitali tal-Italja. Naraw fost l-oœrajn La Mole Antonelliana li huwa l-gœola bini f’din il-belt, Piazza San Carlo, Via Roma, Piazza Castello, Palazzo Carignano u l-Katidral fejn hu miÿmum il-famuÿ Liÿar ta’ Kristu. Ikollna œin liberu wkoll sabiex nieklu jew nixtru mit-triqat bœal Via Po u Via Roma, ÿewæ toroq mimlija

œwienet ta’ kull æeneru. Minn hawn insuqu gœal Superga fejn inÿuru l-famuÿa Basilika kif ukoll ingawdu veduti tal-belt ta’ Torino. Naraw ukoll il-post fejn it-tim tal-futbol tal-Grande Torino kien kkraxxja b’ajruplan fl-1949. Filgœaxija niççenaw u wara nkomplu niddevertu flimkien mat-tour leader. IT-TLIETA Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni gœall-Isvizzera. Immorru Sion u St. Leonard Subterranean Lake. L-ewwel immorru fl-akbar lag taœt l-art li hawn fl-Ewropa. Hawnhekk nirkbu dgœajsa (œlas inkluÿ) fejn il-gwida/qaddief tal-post jispjegalna fuq il-æmiel naturali ta’ dan il-lag. Nissuæerixxu li tieœdu xi tip ta’ cardigan gœax fil-grotta jkun hemm il-kesœa. Minn hemm immorru fil-belt sabiœa ta‘ Sion li tinsab bejn æmiel ta’ muntanji madwar 10 minuti bogœod. Din hi l-iÿjed belt antika fl-Isvizzera, mibnija bejn ÿewæ kastelli u tinsab max-xmara Rhone. Flimkien mat-tour leader niskopru l-eleganza ta‘ din il-belt li kienet l-ewwel djoçesi kattolika fl-Isvizzera u l-kapitali tal-Valais. Nirritornaw fil-lukanda. Filgœaxija niççenaw flimkien u noœoræu mat-tour leader. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni gœall-belt kapitali tar-reæjun – Aosta. Din il-belt imdawra bil-muntanji æiet imwaqqfa minn Augustus, gœalhekk hawn insibu œafna fdalijiet Rumani. Hi wkoll belt moderna. Flimkien mat-tour leader induru din il-belt fejn fost l-oœrajn, naraw il-Porta Praetoria, l-amfitejatru, l-Arco di Augusto, it-Teatro Romano, id-Duomo u l-Collegiata dei Santi Pietro e Orso li

huma ÿewæ kapolavuri medjevali. Ikollna œin ukoll gœall-ikel u gœax shopping. Minn hawn, insuqu lejn il-park nazzjonali Gran Paradiso, l-eqdem u l-iÿjed wieœed importanti fl-Italja u huwa wkoll post popolari mat-turisti. Hawn naraw æmiel ta’ veduti kif ukoll muntanji, xmajjar, foresti u widien. Minbarra li naraw veduti spettakulari ta’ kampanja, se nÿuru wkoll l-Parc Animalier d’Introd (œlas inkluÿ) li hu speçi ta’ zoo u æonna mill-isbaœ fejn wieœed jista’ jirrilassa. Filgœaxija niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader gœal passiææata. IL-ŒAMIS Kolazzjon. Wara mmorru fuq eskursjoni gœal Annecy fi Franza li hija magœrufa bœala Little Venice. Flimkien mat-tour leader, induru ç-çentru storiku li jmur lura gœas-seklu sittax. Iÿ-ÿona ta’ taœt il-kastell hija l-iktar parti pittoreska ta’ dan il-post, b’toroq u passaææi dojoq, u djar verament œelwin. It-triq prinçipali, Rue Ste-Claire, hija mimlija œwienet, ristoranti u cafes. Hemm diversi kastelli u muÿewijiet li wieœed jista’ jidœol fihom (œlas extra). Min irid, jista’ jmur ukoll fuq cruise ÿgœir (œlas extra) fuq il-lag imdawwar bil-muntanji. Filgœaxija, wara li niççenaw, noœoræu flimkien mat-tour leader biex inkomplu ngawdu.

DATI TAT-TOUR 02 - 09 AWWISSU 23 - 30 AWWISSU IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon ikollna jum liberu f’Courmayeur. Dan l-iskiing resort huwa wieœed popolari œafna fl-Italja u frekwentat minn bosta turisti. Illum nistgœu nirrilassaw waqt li nesploraw dan ir-riÿort verament pittoresk mimli toroq dojoq, œwienet ta’ kull æeneru, coffee shops u ristoranti. Courmayeur huwa magœruf gœall-perÿut Jambon en Bosse kif ukoll gœall-æobon Fontina. Min irid, jista’ jieœu ukoll cable car (extra) li titla’ sa Punta Helbronner minn fejn taraw æmiel ta’ xenarju tal-Valle d’Aosta. Min irid, bit-trasport pubbliku jista’ jmur Val Ferret, li hu villaææ œelu fuq il-muntanji. Filgœaxija, niççenaw u nkomplu ngawdu l-aœœar lejla flimkien ta’ din il-vaganza sabiœa. IS-SIBT Wara l-kolazzjon nagœmlu ç-check out mil-lukanda u fil-10.45am nitilqu lejn l-ajruport ta’ Geneva biex nagœmlu ç-check in. Fis-2.35pm nitilqu fuq it-titjira KM483 tal-Air Malta li twassalna lura f’pajjiÿna fl-4.40pm.

Prezzijiet kull persuna GRUPP 1 Adult f’kamra ta’ 3 sodod ....................................................¢969 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...................................................¢1039 Adult f’kamra singola..........................................................¢1149 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) .......................¢649 Insurance standard adulti (inkl excess waiver) ................. Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver)

GRUPP 2

¢899 ¢969 ¢1079 ¢619 ¢25 ¢15

Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Geneva u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel Cristallo 3*** (jew simili) f’Courmayeur • Kolazzjon buffet kuljum • 7 ikliet filgœaxija f’ristorant • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entratura gœal St. Leonard Subterranean Lake u Parc Animalier d’ Introd • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Courmayeur • Servizz ta’ tour leader www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

13


minn

¢990

Inÿuru Pariæi fid-dettal, Rouen (fin-Normandija), il-Palazz ta’ Versailles u La Defense

LUKANDA 4**** F’PARIÆI

8

T’IJIEM

Pariæi

gœaç-çelebrazzjonijiet ta’ Bastille Day L-ERBGŒA Fl-4.30am niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta gœaç-check in. Fis-6.35am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM478 li twassalna fl-ajruport ta’ Charles de Gaulle f’Pariæi fid-9.25am. Hawn insibu kowç jistenniena li jeœodna fil-Timotel Opera St. Lazare 4**** fiç-çentru ta’ Pariæi. Inœallu l-bagalji fil-lukanda u flimken mat-tour leader nagœmlu mixja biex nambjentaw ruœna maÿ-ÿona. Wara nagœmlu ç-check in fil-lukanda u ningœataw il-kmamar. Ikollna ftit œin mistrieœ u tard wara nofsinhar noœoræu mat-tour leader biex nibdew ingawdu din il-belt meraviljuÿa u anke niççenaw. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni ta’ jum sœiœ f’Pariæi. Nibdew din il-æurnata bi ÿjara lis-simbolu grandjuÿ ta’ din il-belt – it-torri Eiffel (entratura sat-tieni sular inkluÿa). Wara nÿuru n-Notre Dame u anke Rue de Bac fejn hemm il-kappella tal-midalja mirakoluÿa. Naraw ukoll l-Ecole Militaire, Les Invalides, Palais de Chaillot, Champs de Mars, Palais de Justice, il-Pantheon, Palais du Luxembourg u St. Germaine filwaqt li nqattgœu œin ukoll fil-æonna Jardin de Plantes. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u ngawdu il-lejla f’Pariæi. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet. Wara jkollna

eskursjoni oœra ta’ nofs ta’ nhar f’Pariæi, biex b’hekk inkomplu nÿuru postijiet ta’ nteress f’din il-belt li tant fiha x’tara! Illum naraw Palais Royal, Place Vendome, Opera Garnier, Pigalle, Montmartre, Place du Tertre u l-Baÿilika tas-Sacre Coeur. Lura fil-lukanda wara nofsinhar u jkollna œin liberu. Aktar tard filgœaxija, ma’ nÿul ix-xemx, min irid jista jingœaqad mat-tour leader biex nagœmlu dawra bil-Bateau Mouche fuq ix-xmara Seine (œlas extra) fejn ikollna l-opportunità li naraw il-æmiel ta’ bini, pontijiet, monumenti u veduti li toffrilna l-belt ta’ Pariæi minn angolu ieœor. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni oœra nteressanti ta’ jum sœiœ gœal Rouen fin-Normandija, belt antika u tassew œelwa. Naraw fost l-oœrajn il-pjazza tas-suq fejn Joan of Arc, il-qaddisa patruna ta’ Franza, kienet æiet maœruqa. Naraw ukoll œafna djar tipiçi antiki, il-Palazz tal-Æustizzja, il-Gros Horloge u l-Katidral ta’ Rouen fejn tinsab ix-xabla ta’ Joan of Arc. Filgœaxija noœoræu niççenaw jew min irid jista’ jmur jara x-show ta’ Moulin Rouge (entratura extra). IL-ŒADD Kolazzjon buffet. Illum ikollna l-jum liberu biex inkunu nistgœu nirrilassaw. Min irid jista’ jÿur xi postijiet oœra ta’ nteress f’Pariæi, fosthom il-muÿew famuÿ Louvre. Tistgœu wkoll tqattgœu l-jum shopping minn din il-belt famuÿa

gœall-moda. Filgœaxija noœoræu niççenaw.

DATA TAT-TOUR 09 - 16 LULJU

IT-TNEJN Kolazzjon buffet. Illum hija festa nazzjonali fi Franza, magœrufa aœjar bœala Bastille Day, li tfakkar il-bidu tar-revoluzzjoni Françiÿa fl-attakk fuq Bastille fl-14 ta’ Lulju 1789. F’din il-æurnata, isiru çelebrazzjonijiet kbar, b’mod partikolari f’Pariæi w aœna ser ikollna l-opportunità li ngawdu u naraw dawn iç-çelebrazzjonijiet, illi jibdew filgœodu bil-parata militari li normalment fiha jieœu sehem ukoll il-President tal-pajjiÿ. Ikun hemm ukoll shows fl-ajru minn ajruplani militari. Malli tintemm il-parata, l-eluf ta’ nies li jkunu inæabru f’Pariæi imorru jieklu mhux biss fir-ristoranti imma anke f’ÿoni kollha œdura fejn ikun hemm gœadd kbir ta’ stands tal-ikel u xorb. Dan gœaliex matul il-jum isiru gœadd ta’ attivitajiet oœra spontanji u dak li jiæri hu li eluf ta’ nies jibqgœu hemm miæbura biex igawdu dan il-jum. Filgœaxija ngawdu l-ispettaklu ta’ logœob tad-dawl u logœob tan-nhar li jingœata mit-torri Eiffel.

eskursjoni oœra gœal Versailles u La Defense. Nibdew din l-eskursjoni billi nÿuru l-palazz majestuÿ ta’ Versailles meqjus bœala l-akbar wieœed fid-dinja (entratura nkluÿa). Ikollna l-opportunità li, minbarra l-Palazz Irjali tar-Re Louis XIV, napprezzaw ukoll il-ænien meraviljuÿ li hu mimli bi statwi, funtani, siæar u fjuri. Wara Versailles, immorru La Defense, l-akbar business district modern tal-Ewropa, fejn ikollna œin gœall-ikel u gœax-shopping mill-kwantita’ kbira ta’ œwienet u ristoranti li jinsabu f’dan il-post. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader u mmorru nqattgœu s-serata f’ChampsElysees, waœda mill-isbaœ toroq ta’ Pariæi, fejn niççenaw ukoll.

IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna

L-ERBGŒA Filgœodu, wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mill-kmamar sal-10.00am u jkollna œin liberu biex ingawdu l-aœœar ftit siegœat f’Pariæi, sakemm jiæi gœalina l-kowç fil-lukanda fis-1.30pm biex jeœodna fl-ajruport ta’ Orly, minfejn fil-5.00pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM467 li twassalna lura f’pajjiÿna fis-7.35pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢990 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1040 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1430 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢690 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Pariæi u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fit-Timotel Opera St. Lazare 4**** fiç-çentru ta’ Pariæi • Kolazzjon buffet kuljum • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entratura gœat-Torri Eiffel u Versailles • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Pariæi • Servizz ta’ tour leader

14

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢669

Inÿuru Pariæi, La Defense, Parc Asterix, Montmartre, Versailles u Disneyland Resort

LUKANDA 4**** F’PARIÆI U F’DISNEYLAND

8

T’IJIEM

Pariæi u Disneyland IL-ŒADD Niltaqgœu l-ajruport mat-tour leader fl-4.30 a.m. biex fis-6.35 a.m. titlaq it-titjira tal-Air Malta gœal Pariæi. Mal-wasla tagœna fid-9.25 a.m. insibu l-kowç li teœodna gœal eskursjoni b’xejn ta’ nofs ta’ nhar, fejn naraw fost l-oœrajn it-Torri Eiffel u Notre Dame. Wara mmorru l-lukanda biex nagœmlu ç-check in. Filgœaxija nistgœu mmorru mixja mal-leader fil-Latin Quarter, li hija ÿona mingœajr traffiku b’atmosfera li tvarja bejn ambjent modern u antik, b’folol ta’ turisti minn diversi pajjiÿi. IT-TNEJN Æurnata libera gœal sightseeing u xiri jew inkella ningœaqdu mat-tour leader biex inÿuru l-Muÿew ta’ Louvre. Il-bini kien il-palazz tar-rejiet ta’ Franza u gœandu storja ta’ iÿjed minn 800 sena. Ikollna œin biex nammiraw l-opri tal-arti mill-iÿjed famuÿi (entratura extra). Trasport huwa extra permezz tal-underground. Filgœaxija, nistgœu mmorru mal-leader naraw l-Arc de Triomphe u nimxu tul Champs Elysees gœal Place de La Concorde. IT-TLIETA Illum immorru mal-grupp gœal eskursjoni optional ta’ jum f’Parc Asterix, l-akbar thrill park Françiÿ b’œafna attrazzjonijiet varji gœal kull età (entratura nkluÿa).

L-ERBGŒA Inœallu l-lukanda gœal eskursjoni optional ta’ nofs ta’ nhar fejn immorru Montmartre, inkunu nistgœu nammiraw Pariæi minn gœoli ta’ 130 metru, ukoll inÿuru l-famuÿa Baÿilika ta’ Sacre Coeur. Ikollna wkoll œin liberu biex induru Montmartre fejn tintilef bejn il-pitturi tradizzjonali Pariæini u œafna café’s tipiçi ta’ dan ir-reæjun majestuÿ fil-qalba ta’ Pariæi. Nirritornaw il-lukanda gœal œin liberu ta’ mistrieœ jew min jixtieq joœroæ gœal ftit sigœat ta’ sightseeing u xiri. U Pariæi x’inhi mingœajr l-Moulin Rouge? Gœal dawk li jixtiequ jmorru l-cabaret, hemm ÿewg shows tad-9.00 p.m. jew tal-11.00 p.m. (trasport u cabaret mhux inkluÿi). IL-ŒAMIS Nirkbu l-kowç biex immorru gœal eskursjoni optional ta’ jum gœal Versailles (dœul inkluÿ). Inÿuru l-Palazz Irjali tar-Re Louis XIV magœruf maddinja kollha, fejn nammiraw il-æonna meraviljuÿi u l-palazz minn æewwa. Eskursjoni mhux ta’ min jitlifha. Wara l-kowç twaqqafna œdejn it-Torri Eiffel (inkluÿ) fejn din id-darba nitilgœu sattieni sular tat-torri u nkunu nistgœu nammiraw il-panorama meraviljuÿa ta’ Pariæi. Wara mmorru gœal cruise fuq ix-xmara Seine (inkluÿa). Lura gœal lukanda permezz tal-underground.

IL-GIMGŒA Immedjatament wara l-kolazzjon nitilqu mill-lukanda tagœna f’Pariæi biex immorru Disneyland, post ta’ divertiment u avventura. Wara sistemazzjoni tal-kmamar immorru naraw l-ispettakli ta’ Main Street USA, Adventureland, Fantasyland, Frontierland u Discoveryland. Ngœaddu jum mill-aqwa u filgœaxija jkollna œin liberu biex nammiraw in-night parades.

DATI TAT-TOUR GRP 1 20-27 LULJU GRP 2 3-10 AWWISSU GRP 3 10-17 AWWISSU GRP 4 24-31 AWWISSU

IS-SIBT Jum ieœor ta’ divertiment qed jistenniena sabiex inkomplu ngawdu l-ispettakli, id-divertiment u l-fantaÿija ta’ Disneyland. Nissuææerixxu li fil-gœaxija tmorru mat-tour leader

IL-ŒADD Intemmu l-æita billi nkomplu ngawdu Disneyland sal-aœœar sakemm il-kowç teœodna l-Ajruport ta’ Pariæi gœattitjira tagœna tal-Air Malta li titlaq fit8.30 p.m. u tasal Malta fil-11.05 p.m.

gœall-Buffalo Bill Wild West Show, spettaklu tal-Wild West bil-personaææ ta’ Buffalo Bill flimkien mal-buffalos.

Prezzijiet kull persuna PREZZ SPEÇJALI MMARKAT * Kbar f’kamra b’erbgœa ................................................... ¢ 769 Kbar f’kamra trippla ........................................................¢809 Kbar f’kamra doppja .......................................................¢869 Kbar f’kamra singola .................................................... ¢1,199 Tfal ma’ ÿewg adulti ......................................................¢399 * Prezz speçjali meta jittieœdu l-eskursjonijiet kollha Eskursjonijiet

KBAR Parc Asterix (dœul inkluÿ) ................................................¢61 Suq ta’ Montmartre u Sacre Coeur .................................¢39 Versailles (dœul u gwida nkluÿi), Eiffel Tower (sat-tieni sular inkluÿ) u Seine Cruise (inkluÿa).........¢63 Buffalo Bill Wild West Show ...........................................¢50 Disney 3 day/2 parks ticket ............................................¢131

*¢669 *¢709 *¢769 *¢1,099 *¢299

TFAL ¢44 ¢24 ¢39 ¢40 ¢110

Prezz jinkludi • Titjiriet diretti mal-Air Malta • 5 iljieli f’lukanda 4 star f’Parigi Residhome Parc du Millenaire • 2 iljieli f’lukanda 4 star Dream Castle Hotel jew simili • 7 kolazzjonijiet buffet • Trasferimenti skont il-programm • Servizz ta’ tour leader • Taxxi kollha www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

15


minn

¢950 LUKANDA 3*** F’COLMAR

8

T’IJIEM

Inÿuru Colmar, Strasbourg, Kaysersberg, Ribeauville, Haut Koenigsbourg, Mulhouse, Masevaux, il-Ballon d’Alsace, Lac de Sewen, Lac d’Alfeld, il-Muntanji Vosges (kollha fi Franza), Basel u r-Rhine Falls (fl-Isvizzera), Freiburg u Titisee (fil-Æermanja).

Ir-reæjun ta’

Alsace-Lorraine u l-Black Forest Franza, Svizzera, Æermanja

IT-TNEJN Fin-12.30pm niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport biex nagœmlu ç-check in. Fis-2.25pm nitilqu fuq it-titjira KM490 tal-Air Malta li twassalna Zurich fil-4.45pm. Trasferiment gœall-Hotel Ibis Colmar Centre 3*** (jew simili) f’Colmar fi Franza, belt mill-isbaœ fiÿÿona tal-Alsace. Ningœataw il-kmamar u wara noœoræu niççenaw f’ristorant fil-viçin. Imbagœad nagœmlu mixja mat-tour leader biex nambjentaw ruœna ma’ din il-belt. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni gœal Strasbourg fi Franza. Hawnhekk l-aœjar mod biex wieœed jara sew din il-belt hi permezz ta’ boat cruise (œlas extra). Wara flimkien mat-tour leader inÿuru wkoll ilKatidral majestuÿ in-’Notre Dame du Strasbourg’ filwaqt li bil-mixi nistgœu anke nÿuru Petite France, li hi ÿona pedonali b’toroq dojoq mill-isbaœ ta’ Strasbourg. Wara jkollna œin liberu gœal min irid jiskopri aktar din ilbelt. Min irid jista‘ jagœmel ukoll xi shopping mid-diversi œwienet enormi f‘din il-belt. Nirritornaw fil-lukanda u wara noœoræu niççenaw. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœal Freiburg u Titisee fil-Æermanja jew aœjar fil-Black Forest. Nagœmlu waqfa fil-belt ta’ Freiburg li hi l-kapitali tal-Black Forest fejn naraw il-Katidral majestuÿ tagœha li hu kapolavur tal-arkitettura medjevali. Madwar il-Katidral hemm belt antika pittoreska b’suq li jarma kuljum u mdawra b’bini storiku li jmur lura perjodi diversi. Ikollna œin liberu gœal xi shopping. Minn hawn nitilqu lejn

Titisee, lag pittoresk fil-qalba tal-Black Forest. Nistgœu nirkbu dgœajsa li ddawarna fuq il-lag (œlas extra) jew nagœmlu passiææata panoramika inkella nduru qalb il-œafna œwienet tassouvenirs u anke l-œwienet fejn oriæina l-Cuckoo Clock. Filgœaxija noœoræu niççenaw u wara nkomplu niddevertu flimkien mat-tour leader. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni oœra gœal Kaysersberg, Ribeauville u Haut Koenigsbourg. L-isem ta’ Kaysersberg ifisser ilmuntanja tal-Imperatur. Din il-belt çkejkna hija waœda mill-isbaœ bliet fit-triq tal-inbid ta’ Alsace. Il-Fortizza fuq l-gœolja li tiddomina din il-belt tfakkrek fl-importanza strateæika u l-passat ta’ gwerer li gœaddiet minnhom. Illum Kaysersberg, hi waœda mill-aktar ÿoni li jsir inbid fihom f’dawn in-naœat. Gœalhekk l-ispeçjalita’ tagœhom hu l-inbid Tokay li hu inbid kemxejn œelu. Fi triqitna nÿuru wkoll il-villaææ medjevali tant œelu ta’ Ribeauville, fejn iÿ-ÿmien donnu waqaf. In-nies ta’ dan il-post jgœixu œajja trankwilla u l-industrija ewlenija tagœhom hija l-inbid talAlsace. Flimkien nagœmlu mixja fit-toroq dojoq iserpu u f’ÿona pedonali huma mimlija b’œafna œwienet ÿgœar, cafes, fran, ristoranti, bjar qodma u funtani antiki. Wara nitilgœu fuq gœolja li minn fuqha naraw veduta panoramika tal-Alsace. Wara, inÿuru x-Chateau du Haut-Koenigsbourg (entratura nkluÿa), kastell li jinsab f’Orschwiller fil-muntanji Vosges. Minœabba l-lokalità strateæika tiegœu, dan il-kastell kien æie abbandunat wara li kien uÿat minn diversi poteri mill-Medju Evu sal-Gwerra tat-Tletin

sena fejn wara dil-gwerra. Fil-preÿent hu attrazzjoni turistika mill-aqwa. Filgœaxija niççenaw flimkien.

DATA TAT-TOUR 25 AWWISSU - 01 SETTEMBRU

IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet. Illum ikollna æurnata libera biex ingawdu l-belt ta’ Colmar. Hawn, napprezzaw iç-çentru storiku mimli arti u kultura, bi djar qishom tal-pupi, kif ukoll il-kwartier mimli kanali li jissejjaœ Little Venice. Naraw ukoll id-dar tal-famuÿ arkitett Bartholdi li ddisinja l-iStatue of Liberty ta’ New York. Mhux ta’ b’xejn li œafna jirreferu gœal Colmar bœala waœda mill-isbaœ bliet ÿgœar tal-Ewropa. Filgœaxija niltaqgœu flimkien mat-tour leader biex noœoræu niççenaw u wara nkomplu niddevertu.

IL-ŒADD Dil-æurnata se tkun dedikata gœall-æmiel naturali taÿ-ÿona ta’ Lorraine. Wara l-kolazzjon buffet nitilqu lejn il-Vallata Doller fin-naœa t’isfel tal-Vosges, minfejn inÿuru l-belt çkejkna ta’ Masevaux bœala l-Kapitali taÿ-ÿona. Fi triqitna naraw kif sensiela ta’ villaææi ferm œelwin jgœaqqdu ÿewæ gœadajjar, Lac de Sewen u Lac d’Alfeld. Il-muntanja Ballon d’Alsace (1247 metru) tinsab mal-periferiji tal-Alsace, il-Franche Comte u Lorraine. Il-veduta minn hawn fuq hi spettakulari gœax toffri il-Black Forest fuq in-naœa tal-Lvant, l-Alpi fuq in-naœa t’isfel lejn in-naœa ta’ Mont Blanc u fuq in-naœa ta’ fuq wieœed jista’ jara l-muntanji Vosges. Bla dubju li l-æimgœa vaganza se nkunu gœalaqniha b’mod spettakulari. Nirritornaw fil-lukanda u wara, noœoræu biex niççenaw u ngawdu l-aœœar lejla tagœna.

IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni gœal Mulhouse fi Franza u Basel fl-Isvizzera. L-ewwel waqfa tagœna tkun f’Mulhouse li tinsab bejn il-muntanji Vosges u x-xmara Rhine. Flimkien mat-tour leader, inÿuru ç-çentru ta’ din il-belt œelwa u jkollna wkoll œin gœax-xiri. Wara nofsinhar nitilqu lejn Basel, belt Svizzera fuq ir-Rhine. Flimkien mat-tour leader inÿuru l-Katidral fil-parti antika ta’ din il-belt, ir-Rathaus ferm sabiœa u anke jkollna œin liberu biex ingawdu din il-belt mimlija ÿgœaÿagœ Universitarji. Wieœed jista’ anke jÿur iÿ-zoo (œlas extra) ta’ din il-belt. Filgœaxija nirritornaw fil-lukanda u wara noœoræu niççenaw mat-tour leader.

IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet nagœmlu ç-check out mil-lukanda. Nitilqu bilkowç gœall-aœœar eskursjoni li teœodna r-Rhine Falls fl-Isvizzera l-akbar u l-aktar kaskati spettakulari tal-Ewropa. Minn hawn nitilqu lejn l-ajruport ta’ Zurich minfejn fis-5.40pm nitilqu fuq ittitjira KM491 tal-Air Malta li twassalna lura f’pajjiÿna fit-7.55pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢950 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢980 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1260 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢590 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Zurich u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil- Hotel Ibis Colmar Centre 3*** (jew simili) f’Colmar • Kolazzjon buffet kuljum • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entratura gœax-Chateau du Haut-Koenigsbourg • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Colmar • Servizz ta’ tour leader

16

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢1199 LUKANDA 4**** F’CAEN

8

Inÿuru Caen, Bayeux, Omaha Beach, Colleville-sur-Mer, Le Mont-SaintMichel, Livarot, Lisieux, Trouvillesur-Mer, Deauville, Saint-MereEglise, Utah Beach, Pointe du Hoc, Arromanches, Rouen, Honfleur u tour panoramiku ta’ Pariæi

T’IJIEM

Normandija, Franza IL-ÆIMGŒA Fl-4.30am niltaqgœu fl-ajruport gœaç-check in. Fis-6.35am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM478 lejn Pariæi fejn naslu fid-9.25am. Naqbdu t-triq lejn in-Normandija, waœda mill-isbaœ partijiet ta’ Franza mimlija storja, kultura, foresti, vallati u villaææi tal-œolm. Fi triqitna nagœmlu waqfa biex nieklu (extra) imbagœad nibqgœu sejrin Caen, il-belt kapitali tar-reæjun ta’ Basse-Normandie. Nagœmlu ç-check in fil-Best Western Plus Hotel Malherbe 4**** (jew simili) u wara nagœmlu mixja mat-tour leader fiç-çentru. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet nagœmlu dawra bil-mixi u bit-trasport pubbliku (extra) mal-belt ta’ Caen. Fit-Tieni Gwerra Dinjija, œafna minn din il-belt kienet iææarfet imma b’fortuna xi knejjes ma ææarrfux. Fost l-oœrajn naraw il-Place Saint Pierre, il-Men’s Abbey, ilWomen’s Abbey, il-knisja tat-Trinita’ u Caen Chateau. Œin liberu gœal sightseeing personali jew shopping. Min irid, jista’ jmur jara il-Caen Memorial (dœul extra), muÿew bi preÿentazzjonijiet multimedia w esibizzjonijiet fuq l-istorja tas-seklu 20. Dan il-post huwa t-tieni l-iÿjed post li jÿuruh turisti fin-Normandija. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu flimkien. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœal Bayeux, Omaha Beach u Colleville-sur-Mer. Nieqfu l-ewwel filbelt ta’ Bayeux li kienet l-ewwel waœda li æiet meœlusa mill-œakma Naÿista. Hi magœrufa gœall-famuÿa Bayeux Tapestry li hi twila 70 metru u kienet inœadmet ad unur tal-konkwista tal-Ingliterra minn William the

Conquerer fis-sena 1066. Inÿuru ç-çentru storiku fejn naraw il-Katidral Notre Dame de Bayeux, monumenti u bini storiçi, kif ukoll il-muÿew fejn tinsab il-Bayeux Tapestry (dœul inkluÿ). Inÿuru wkoll il-Museum of the Battle of Normandy (dœul inkluÿ). Nistgœu nÿuru wkoll il-British War Cemetery li huwa l-akbar çimiterju Inæliÿ tat-Tieni Gwerra. Minn hawn immorru Omaha Beach, waœda mill-bajjiet prinçipali fl-invaÿjoni li kienet imœarsa sew mill-Æermaniÿi u l-allejati sabu diffikulta’ kbira b’telfa ta’ œafna suldati, sakemm gœelbu lill-gœadu. Imbagœad immorru Colleville-sur-Mer fejn inÿuru n-Normandy American Cemetery and Memorial fejn hemm 9387 qabar ta’ suldati Amerikani li mietu fl-Ewropa fit-Tieni Gwerra. Filgœaxija niççenaw u noœoræu mat-tour leader. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœal Le Mont-Saint-Michel, gÿira f’nofs bajja famuÿa mad-dinja kollha u hija l-iÿjed post li jÿuru t-turisti fin-Normandija. Hawnhekk inÿuru l-famuÿa abbazija medjevali (dœul extra), li kienet isservi bœala œabs fi ÿmien ir-revoluzzjoni Françiÿa. Le Mont-Saint-Michel æiet dikjarata World Heritage Site mill-UNESCO fl-1979. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœall-villaææ tipiku ta’ Livarot, gœal-belt medjevali ta’ Lisieux u gœal-villaææi ta’ Trouville-sur-Mer u Deauville. Nieqfu l-ewwel Livarot f’waœda mill-isbaœ ÿoni tal-kampanja Françiÿa, u inÿuru fabbrika fejn isir æobon tipiku tan-Normandija (dœul inkluÿ). Hawn naraw il-proçess ta’ kif jinœadem il-æobon u jkollna wkoll cheese tasting. Wara mmorru Lisieux u

fiç-çentru storiku fejn naraw il-Baÿilika ta’ Santa Tereÿa, id-dar fejn kienet tgœix u l-kunvent Karmelitan fejn hemm il-fdalijiet tagœha. Wara nkomplu fi triqitna lejn Trouville-surMer u Deauville fejn nagœmlu dawra ma’ dawn il-villaggi pittoreski u popolari. Filgœaxija niççenaw u noœoræu flimkien. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet. Illum ikollna eskursjoni oœra ddedikata gœall-istorja Françiÿa marbuta mat-Tieni Gwerra Dinjija. Fis-6 ta’ Æunju 1944, magœrufa bœala D-Day, l-allejati bdew l-invaÿjoni tan-Normandija li kienet f’idejn in-Naÿisti. F’dan il-jum biss, tilfu œajjithom ‘l fuq minn 100,000 suldat. Insuqu gœal Sainte-Mere-Eglise li kien wieœed mill-ewwel villaææi li æie liberat. Naraw monumenti, memorji u œwienet ibigœu souvenirs bit-tema tal-gwerra. Wara mmorru naraw l-Airborne Museum (dœul inkluÿ) li hu ddedikat gœal paratroopers Amerikani li qabÿu mill-ajruplani u l-gliders biex jilliberaw dan il-villaææ. Imbagœad immorru Utah Beach, waœda mill-œames bajjiet li l-alleati uÿaw gœall-invaÿjoni. Minn hawn insuqu gœal Pointe du Hoc biex naraw il-fdalijiet tal-gun posts Æermaniÿi u craters tal-bombi. F’dan il-post l-alleati attakkaw il-poÿizzjonijiet difensivi tal-Æermaniÿi. L-aœœar waqfa tkun f’Arromanches fejn inÿuru l-Arromanche 360 (dœul inkluÿ) fejn

DATA TAT-TOUR 15 - 22 AWWISSU f’tejatru tond b’disa’ screens naraw il-film ‘The Price of Freedom’ u nerægœu ngœixu l-mumenti ntensi u œarxa ta’ D-Day, magœrufa wkoll bœala ‘The Longest Day’. Filgœaxija niççenaw u wara noœoræu flimkien. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœall-belt ta’ Rouen, il-kapitali tan-Normandija u gœal Honfleur. F’Rouen naraw il-pjazza fejn Joan of Arc, il-qaddisa patruna ta’ Franza, kienet æiet maœruqa, il-Palazz tal-Æustizzja, il-Gros Horloge u n-Notre Dame Cathedral fejn hemm ix-xabla ta’ Joan of Arc. Nistgœu wkoll inÿuru l-muÿew ta‘ Joan of Arc (dœul extra). Minn hawn insuqu lejn Honfleur. Il-belt ta‘ Honfleur hi magœrufa gœall-port tant pittoresk tagœha mdawwar bi djar b’kuluri differenti u gœall-knisja mibnija f’forma ta’ dgœajsa. Nirritornaw fil-lukanda u wara ç-çena noœoræu mat-tour leader biex ingawdu l-aœœar lejl tal-vaganza tagœna. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet naqbdu t-triq lejn Parigi.fejn ikollna tour panoramiku bil-kowç ma’ din il-belt majestuÿa. Fil-5.00pm nitilqu fuq it-titjira KM467 tal-Air Malta li twassalna f’pajjiÿna fis-7.35pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢1199 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1229 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1569 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢549 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ...............................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Pariæi u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Best Western Plus Hotel Malherbe 4**** (jew simili) f’Caen • Kolazzjon buffet kuljum • 7 ikliet filgœaxija fil-lukanda • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entraturi gœall-Bayeux Tapestry, Museum of the Battle of Normandy, il-fabbrika tal-æobon f’Livarot, Airborne Museum u Arromanche 360º • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Caen • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

17


minn

¢1199 LUKANDI F’LOURDES U PARIÆI

9

Inÿuru Lourdes, Pau u l-Istabbiliment Auchan, Gavarnie, Pont d’Espagne, Parc Animalier des Pyrenees, Pariæi fid-dettal, Versailles u Disneyland Paris

T’IJIEM

Lourdes, Pariæi u Disneyland Paris IT-TNEJN/IT-TLIETA Niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fid-9.30pm (it-Tnejn filgœaxija) biex nagœmlu ç-check in. Fil-11.30pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM7446 li twassalna fl-ajruport ta’ Lourdes fis-1.55am (sbiœ it-Tlieta). Mill-ajruport immorru bil-kowç fil-Best Western Hotel Christina 3*** f’Lourdes. Sistemazzjoni fil-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Filgœodu, wara l-kolazzjon, nibdew dan il-pellegrinaææ tagœna billi jkollna quddiesa flimkien imbagœad inÿuru l-Grotta u t-tliet Baÿiliki tas-Santwarju. Wara nkomplu nÿuru postijiet oœra ta’ nteress f’Lourdes. Nibdew bil-mitœna Boly fejn fis-7 ta’ Jannar 1844 twieldet Bernardette u fejn gœexet mal-familja

tagœha sakemm kellha gœaxar snin. Inÿuru wkoll il-Knisja Parrokkjali ddedikata lill-Qalb ta’ Æesù fejn naraw il-fonti li fih tgœammdet Bernardette fid-9 ta’ Jannar 1844. Wara nibqgœu sejrin il-Cachot, œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-Madonna. Nippranzaw fil-lukanda u wara jkollna l-ewwel optional excursion gœal Pau u l-istabbiliment Auchan. F’Pau nagœmlu mixja f’Boulevard des Pyrenees li tieœdok minn naœa gœal oœra ta’ Pau fejn hemm il-Kastell li kien jintuÿa minn Napuljun bœala vileææjatura. Ma jonqosx ukoll ix-xenarju mill-isbaœ tal-muntanji li jdawru dan il-post. Ikollna wkoll œin liberu gœax-xiri mill-istabbiliment kummerçjali

Auchan. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon, immorru fil-Baÿilika San Piu X biex nieœdu sehem fil-Quddiesa Internazzjonali, flimkien ma’ eluf ta’ pellegrini oœra minn kull rokna tad-dinja. Malli tispiçça l-quddiesa, ninæabru quddiem is-Santwarju biex nieœdu ritratt tal-grupp kollu flimkien li ÿgur jibqa’ bœala tifkira mill-isbaœ talpellegrinaææ tagœna f’Lourdes. Wara nagœmlu l-Via Crucis flimkien. Pranzu fil-lukanda, u wara jkollna eskursjoni oœra, din id-darba gœal Gavarnie, villaææ qalb il-muntanji u jinsab 32 mil ‘l bogœod minn Lourdes u 1360 metru ogœla mill-baœar. Qabel ma naslu, nieqfu fuq Pont du Napoleon gœal veduta mill-aqwa. Wara 25 minuta oœra bil-kowç, naslu Gavarnie. Dan il-villaææ, li jinsab fir-reæjun ta’ Hautes-Pyrenees, jgœixu fih madwar 180 persuna biss. Œaæa li tispikka ferm hija l-kaskata li fiha 422 metru, li minnha tibda x-xmara Gave li tgœaddi minn quddiem il-Grotta ta’ Massabielle. Filgœaxija çena fil-lukanda u wara ninÿlu fejn is-Santwarju u nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IL-ŒAMIS Kolazzjon u quddiesa. In-nofs ta’ nhar ta’ filgœodu illum ikun liberu gœal min irid jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ. Min ma jkunx ser jinÿel fil-banjijiet, jista’ jara video interessanti fuq il-œajja ta’ Bernardette, jew iÿur ix-Chateau Forte. Pranzu fil-lukanda u wara nofsinhar, ikollna eskursjoni oœra gœal Pont d’Espagne li qiegœed ftit il-barra

18

mill-belt ta’ Cauterets u jifforma parti mill-Park Nazzjonali tal-Pyrenees. Naraw œafna kaskati sbieœ bl-ilma nieÿel b’veloçita’ qawwija. Min irid jista’ jitla’ bis-seggiovia (œlas extra) u jmur jara Lac de Gaube, li hija gœadira gœolja 3298 metru ‘l fuq mill-baœar, l-aktar post gœoli tal-Pyrenees Françiÿi. Dan il-post iÿuruh madwar miljun persuna fis-sena u huwa popolari œafna max-xabbaturi. Filgœaxija çena fil-lukanda u wara ninÿlu fejn is-Santwarju u nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon u quddiesa. Wara jkollna eskursjoni mill-isbaœ gœal Parc Animalier des Pyrenees (entratura nkluÿa). Inqattgœu n-nofs ta’ nhar ta’ filgœodu f’ambjent verament œelu u rilassanti li joffri dan il-Park Naturali, fejn wieœed jista’ jgawdi u josserva œafna annimali fl-ambjent u l-imæieba naturali tagœhom, fosthom orsijiet, volpi, çriev, squirrels u œafna oœrajn bœal diversi tjur, hamsters, fniek u beavers. Din hija eskursjoni li tintogœæob mill-kbar u mit-tfal. Pranzu fil-lukanda, u wara nofsinhar ikollna œin liberu. Min irid, jista’ jmur f’Cite’ St. Pierre bit-trasport offrut mill-Caritas li titlob donazzjoni ÿgœira gœal min juÿa dan is-servizz. Cite’ St. Pierre huwa post ta’ trankwillita’, paçi u tama li jinsab fuq gœolja viçin Lourdes, fejn pellegrini foqra jingœataw post fejn jistkennu u jieklu. Dan il-post inbena bl-inizzjattiva ta’ Mgr. Rodhain minflok tinda li Bernardette kienet bniet gœallpellegrini foqra u li kienet inœarqet darbtejn, fejn illum hemm l-istatwa tal-Madonna Inkurunata. S’issa dan il-post laqa’ aktar minn 900,000

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


pellegrin. Fil-5.00pm, min irid, jista’ jingœaqad mat-tour leader u d-direttur spiritwali biex nieœdu sehem fil-Purçissjoni tal-Ewkaristija u t-tberik tal-morda. Filgœaxija, wara ç-çena, immorru fejn il-Grotta biex ngœidu r-ruÿarju flimkien u nsellmu lill-Madonna f’dan l-aœœar lejl tagœna f’Lourdes. IS-SIBT Quddiesa u kolazzjon fil-lukanda. Wara, nagœmlu ç-check out millkmamar. Fl-10.00am nitilqu bil-kowç lejn l-istazzjon tal-ferrovija ta’ Lourdes biex fil-11.16am, nitilqu bil-ferrovija TGV dirett gœal Pariæi. Ikollna packed lunch mogœti mil-lukanda stess. Fil-5.20pm naslu fl-istazzjon tal-ferrovija f’Montparnasse Pariæi u minn hawn immorru bil-kowç fil-lukanda tagœna 3 star f’Pariæi. Nagœmlu ç-check in fil-kmamar u noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. IL-ŒADD Illum wara l-kolazzjon buffet, ikollna

l-ewwel eskursjoni ta’ jum sœiœ biex nibdew ingawdu l-æmiel ta’ Pariæi. Gœalhekk nibdew din il-æurnata bi ÿjara lis-simbolu grandjuÿ ta’ din il-belt - it-torri Eiffel (entratura bil-lift inkluÿa). Wara naraw ukoll l-Ecole Militaire, Les Invalides, Palais de Caillot, Champs de Mars, Palais Bourbon, Place de la Concorde, La Madeleine u Arc de Triomphe. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader u mmorru nqattgœu l-lejla f’Champs-Elysees, waœda mill-isbaœ toroq f’Pariæi, fejn ikollna çans niççenaw ukoll. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal Disneyland Paris (entratura nkluÿa). Nitilqu kmieni fit-8.30am gœal æurnata mimlija divertiment fl-akbar u l-aœjar Theme Park tal-Ewropa li jinkludi Fantasyland, Adventureland, Frontierland, Discoveryland u œafna iÿjed. Niltaqgœu ma’ Mickey Mouse u Donald Duck u naraw numru kbir ta’ shows u nagœmlu œafna fun rides. Kemm il-kbar kif ukoll iÿ-ÿgœar ser

jiddevertu ÿgur! Nibqgœu sal-œin tal-gœeluq gœalhekk nirritornaw fil-lukanda tard filgœaxija u nistrieœu gœal-lejl. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni ta’ Pariæi u l-Palazz ta’ Versailles. Nibdew din l-eskursjoni billi nÿuru l-palazz majestuÿ ta’ Versailles meqjus bœala l-akbar wieœed fid-dinja (entratura nkluÿa). Ikollna l-opportunita’ li, minbarra l-Palazz Irjali tar-Re Louis XIV, napprezzaw ukoll il-ænien meraviljuÿ li hu mimli bl-istatwi, funtani u naturalment siæar u fjuri. Wara Versailles, il-kowç jeræa’ joœodni

DATA TAT-TOUR 08 - 17 SETTEMBRU fiç-çentru ta’ Pariæi fejn inkomplu nduru diversi postijiet u monumenti oœra. Filgœaxija noœoræu niççenaw. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mill-kmamar, nitilqu bil-kowç fejn inÿuru il-Katidral tan-Notre Dame imbagœad nibqgœu sejrin lejn l-ajruport ta’ Orly f’Pariæi f’Pariæi. Nagœmlu ç-check in u fil-5.00pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM467 li twassalna lura Malta fis-7.35pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢1199 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1219 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1539 Tfal (sa 11-il sena) f’kamra ma’ 2 adulti ..........................................¢959 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl.excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Lourdes u lura minn Pariæi • Trasferimenti kollha skont il-programm • Vjaææ bil-ferrovija TGV minn Lourdes gœal Pariæi u packed lunch • Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli fil-Best Western Hotel Christina 3*** f’Lourdes • Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli f’lukanda 3*** f’Pariæi • Kolazzjon kuljum • Full board f’Lourdes • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entraturi gœal Parc Animalier des Pyrenees, Eiffel Tower, Versailles Palace u Disneyland Paris (2 parks) • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Pariæi • Servizz ta’ tour leader • Servizz ta’ direttur spiritwali

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

19


minn

¢930

Inÿuru Montpellier, Avignon, Nimes, Les Baux de Provence, Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Marseille, Carcassone, Beziers u Narbonne

LUKANDA 3*** F’MONTPELLIER

8

T’IJIEM

La Provence u Cotè d’Azur IL-ŒAMIS Fil-5.15am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.15am nitilqu fuq it-titjira KM436 tal-Air Malta gœal Marsilja. Kif naslu fid-9.15am trasferiment lejn il-lukanda Hotel Kyriad Montpellier Centre 3*** (jew simili) f’Montpellier. Wara noœoræu mat-tour leader biex nibdew niskopru din it-tmien l-akbar belt fi Franza fin-naœa t’isfel ta’ Franza mal-baœar Mediterran. Fiha kwantità kbira ta’ œwienet, ristoranti u kafetteriji u t-toroq u l-pjazez tagœha huma mimlija œajja f’kull œin tal-æurnata. Filgœaxija noœoræu biex niççenaw u nagœmlu passiææata flimkien. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœal Avignon. Din il-belt medjevali ferm ippreservata tinsab fuq ix-xmara Rhone. Hawn inÿuru ç-çentru storiku u fost l-oœrajn naraw il-Palazz tal-Papiet u l-ænien mill-isbaœ. Naraw ukoll il-Pont Saint-Benezet u l-fortifikazzjonijiet li jdawru din il-belt li llum huma Wirt Dinji tal-UNESCO. Il-parti antika ta’ Avignon tinsab æewwa l-œitan medjevali. Hawn naraw ukoll il-bini mill-isbaœ tal-belt, il-knejjes storiçi, diversi muÿewijiet u pedestrian shopping centre. F’din il-belt tant imfittxija mit-turisti nsibu wkoll diversi kafetteriji u l-bars. Il-qalb tal-belt tinsab fil-pjazza tal-arloææ u l-misraœ kbir li hemm quddiem il-Palazz tal-Papiet. Wara nitilqu lejn Nimes, belt li gœandha ‘l fuq minn 2000 sena, fejn fiha hemm amfiteatru (Colosseo) mill-isbaœ barra fdalijiet ta’ bini ieœor Ruman. Hawn, flimkien mat-tour leader, induru dawra biex naraw ftit mill-bini u monumenti mportanti. Filgœaxija noœoræu flimkien mat-tour leader biex niççenaw fir-ristorant.

IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni oœra mill-isbaœ gœal Les Baux De Provence. Dan il-villaææ jingœad li hu l-aktar villaææ li jÿuruh nies fi Franza u hu magœruf ukoll bœala wieœed mill-isbaœ villaææi. Iÿda barra l-villaææ innifsu li huwa tipiku tal-Provence, anke l-ambjent tal-madwar hu verament œelu. Peress li huwa mdawwar mill-muntanji, nistgœu ingawdu veduti mill-isbaœ ta’ pjanuri li jwasslu sal-Mediterran. Minn hawn ingawdu ukoll ix-xenarju tal-muntanji Alpilles. Wara nofsinhar inÿuru Arles famuÿa kemm gœalfdalijiet Rumani bœal l-amfiteatru, in-nekropolis u l-banjijiet ta’ Kostantinu. li huma Wirt Dinji tal-UNESCO. Il-belt hi magœrufa wkoll gœall-assoçjazzjoni tagœha mal-pittur famuÿ Van Gogh. Œdejn dawn il-fdalijiet hemm kaffeterija li æiet mibdula biex tkun tixbah lill-pittura ta’ Van Gogh. Tista’ tgœid li kull turist li jÿur din il-belt jieœu ritratt ta’ din il-pittura œajja tal-pittur famuÿ Olandiÿ. F’Arles nagœmlu mixja matul il-pjazzali mimlija bil-kaffeteriji li jwasslu gœalihom diversi toroq dojoq bi djar antiki li jagœmlu l-post aktar romantiku. Nirritornaw fil-lukanda u iÿjed tard nerægœu noœoræu biex niççenaw flimkien u nagœmlu passiææata mat-tour leader. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni oœra fejn inÿuru SaintesMaries-de-la-Mer li tinsab fiÿ-ÿona ta’ Camargue fuq il-Mediterran. Din il-belt hi forma ta’ penisola u gœalhekk hi kwaÿi mdawra kollha bil-baœar fejn hemm ukoll diversi bajjiet fejn wieœed jista’ jgœum. Il-belt innifisha hi dominata mill-Knisja u mdawra minn djar ta’ kulur abjad. Din il-belt hija

popolari œafna mat-turisti gœax toffri diversi attivitajiet bœal-rikbiet fuq ÿwiemel fuq ir-ramel, kiri ta’ dgœajjes tal-qlugœ, kayaks, pedal boats, bicycles u œafna divertimenti ieœor. Nirritornaw fil-lukanda u noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u nkomplu ngawdu. IT-TNEJN Kolazzjon buffet. L-eskursjoni tal-lum teœodna Marseille, belt antika u port importanti sa mis-seklu 5 QK. u li hija wkoll it-tieni l-akbar belt fi Franza Flimkien mat-tour leader niskopru din il-belt u ç-çentru storiku tagœha. Wieœed jista’ jaqbad dgœajsa mill-port (œlas extra) u jmur fuq il-gÿira çkejkna fejn hemm Chateau d’If fejn Alexander Dumas uÿa din il-fortizza bœala l-œabs fin-novella The Count of Monte Cristo. Hawn ukoll inœadem il-film tal-istess isem. Min irid jidœol fil-kastell irid iœallas extra gœalih. Nirritornaw fil-lukanda u wara nerægœu noœoræu biex niççenaw flimkien u nagœmlu passiææata mat-tour leader. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet illum nitilqu lejn waœda mill-isbaœ bliet fin-naœa t’isfel ta’ Franza, Carcassone. Din hi l-akbar belt fortifikata fl-Ewropa. Is-Cite’ de Carcassone hi fortizza medjevali li gœandha aktar minn 2500 sena u tinsab fil-lista tal-Wirt Dinji tal-UNESCO. Gœandha madwar tlett kilometri ta’ œitan u 52 torri. Flimkien mat-tour leader induru l-fortizza u wara l-Ville Basse li huwa ç-çentru tal-belt li jinstab f’saqajn din il-fortizza bi stil uniku u li tinsab max-xmara

DATA TAT-TOUR 17 - 24 LULJU Aude. Din ÿgur li hi æurnata fejn ÿgur ser tieœdu œafna ritratti gœax ÿgur li tkunu tridu taqbdu dawn ix-xeni pittoreski fuq il-kameras tagœkom. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u nkomplu niddevertu. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet. Illum gœandna l-aœœar eskursjoni ta’ æurnata gœal Narbonne u Beziers. L-ewwel inÿuru Narbonne, belt çkejkna mimlija attrazzjonijiet storiçi mill-isbaœ. Il-qalb ta‘ Narbonne li darba kienet port importanti gœar-Rumani, hi l-pjazza prinçipali fejn mat-tour leader fost l-oœrajn naraw il-Katidral mill-isbaœ ta‘ St Just. Naraw ukoll il-palazz tal-Isqof u Canal de la Robine. Wara nofsinhar nitilqu gœal Belt vera œelwa ta’ Beziers. Hawn, fiç-çentru storiku, fost l-oœrajn insibu l-Katidral predominanti Saint Nazaire li jinsab fuq gœolja, Le Pont Vieux u l-Canal du Midi. Wieœed jista’ jitpaxxa wkoll bil-gallariji partikolari tal-œadid ta‘ din il-belt. Nirritornaw fil-lukanda u mbagœad noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u ngawdu flimkien din l-aœœar lejla tal-vaganza tagœna. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet kmieni u fis-6.00am nitilqu bil-kowç lejn l-ajruport ta’ Marsilja biex nagœmlu ç-check in. Fl-10.05am nitilqu fuq it-titjira KM437 tal-Air Malta lejn pajjiÿna, fejn naslu f’11.55am.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢930 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢960 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1240 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢550 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Marsilja u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel Kyriad Montpellier Centre (jew simili) 3*** f’Montpellier • Kolazzjon buffet kuljum • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Montpellier • Servizz ta’ tour leader

20

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢1120

LUKANDI 3*** F’MANCHESTER U PENRITH

8

Inÿuru Liverpool, Intu Trafford Centre, Blackpool, Penrith, Kendal, Windermere, Bowness, Ambleside, Grasmere u Keswick fil-Lake District, Gretna Green, Carlisle u York

T’IJIEM

Manchester, Liverpool u Lake District IT-TNEJN Fis-2.00pm niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check-in. Fl-4.00pm nitilqu fuq it-titjira KM146 tal-Air Malta li twassalna Manchester fis-6.35pm. Minn hemm naqbdu kowç privat li jwassalna sal-lukanda Jurys Inn Manchester 3*** (jew simili) f’Manchester. Nagœmlu ç-check in u noœoræu mat-tour leader biex nambjentaw ruœna maÿ-ÿona u biex niççenaw. IT-TLIETA Wara l-Engish breakfast ikollna panoramic city tour bil-kowç madwar Manchester. Flimkien mat-tour leader naraw l-aqwa postijiet u monumenti li toffri din il-belt li jinkludu t-Town Hall, Chinatown, Salford Quays, Old Trafford (il-grawnd famuÿ talManchester United), l-università u l-Gorton Monastery. Wara nibqgœu fiç-çentru fejn inkunu nistgœu nagœmlu personal sightseeing jew inkella nÿuru l-grawnd ta’ Old Trafford u l-muÿew tal-Manchester United. Filgœaxija noœoræu niççenaw u nkomplu ngawdu flimkien. L-ERBGŒA English breakfast. Illum ikollna eskursjoni gœal belt ta’ Liverpool, magœrufa bœala l-belt tal-Beatles u ddikjarata bœala World Heritage Site mil-UNESCO. Flimkien mat-tour leader naraw l-aqwa li toffri din il-belt fosthom Albert Dock, Liverpool Waterfront u x-xmara Mersey, Liverpool Cathedral, it-Town Hall, Queen Square u St. Georges Hall. Min irid jista’ jÿur il-Beatles Story Museum

(œlas extra) jew inkella jÿur wieœed mill-muÿewijiet oœra bœal Merseyside Maritime Museum, Museum of Liverpool jew World Museum Liverpool. L-entratura gœal dawn it-tlett muÿewijiet hija b’xejn. Ikollna œin liberu gœal dan il-personal sightseeing. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu biex niççenaw flimkien. IL-ŒAMIS Wara l-English breakfast ikollna jum liberu f’Manchester. Biss, min irid, jista’ jingœaqad mat-tour leader u bit-trasport pubbliku (œlas extra) immorru fl-Intu Trafford Centre li huwa t-tieni l-akbar shopping centre fl-Ingilterra taœt saqaf wieœed. Hawn insibu iÿjed minn 230 œanut, 60 ristoranti u bars kif ukoll kumpless taç-çinema. Verament il-post idejali gœal min irid jagœmel ix-shopping. Dawk li ma jridux imorru shopping jistgœu jkomplu jagœmlu iÿjed personal sightseeing f’Manchester. Filgœaxija noœoræu niççenaw u ngawdu l-aœœar lejla tagœna f’Manchester. IL-ÆIMGŒA English breakfast. Wara nagœmlu ç-check out mil-lukanda u nsuqu lejn Blackpool li hu meqjus bœala l-isbaœ seaside resort fl-Ingilterra. Hawn ikollna œin liberu fejn nistgœu naraw il-Promenade, il-famuÿ Blackpool Tower u Pleasure Beach. Wara nofsinhar nitilqu lejn Penrith fil-Lake District. Malli naslu, nagœmlu ç-check in fil-George Hotel 3*** f’Penrith fil-Lake District imbagœad noœoræu mat-tour leader sabiex nambjentaw

ruœna maÿ-ÿona. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara nerægœu noœoræu flimkien mat-tour leader biex inkomplu niddevertu. IS-SIBT Illum wara l-English breakfast, ikollna l-opportunità li niskopru gœaliex il-Lake District hu meqjus minn œafna bœala l-isbaœ ÿona tal-Ingilterra.Gœalhekk fit-8.30am, nitilqu mil-lukanda sabiex nibdew ingawdu l-æmiel tal-aqwa postijiet ta’ dan il-park nazzjonali. L-ewwel waqfa tagœna tkun f’Kendal. Imbagœad immorru Windermere u Bowness minfejn nagœmlu mini-cruise fuq il-lag (œlas inkluÿ) sa Ambleside. Minn hemm nitilqu lejn Grasmere fejn twieled u gœex William Wordsworth. Naraw il-cottage minfejn kiteb œafna mill-poeÿiji famuÿi tiegœu. Wara nagœmlu ÿjara f’Keswick. Din hi eskursjoni mimlija veduti sbieœ fejn jispikkaw il-lagi, kif ukoll il-muntanji ÿgœar u l-kampanja sabiœa Ingliÿa. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader. IL-ŒADD English breakfast. Wara jkollna eskursjoni gœal famuÿi Gretna Green u Carlisle. Fi Gretna Green ikollna l-opportunita’ li nassistu gœal ‘tieæ‘ li jsir fl-Old Blacksmith’s Shop (entratura nkluÿa) madwar l-inkwina tal-œadid. Verament avveniment li ma ninsewh qatt! Naraw ukoll œafna œwienet li

DATA TAT-TOUR 04 - 11 AWWISSU joffru diversi oææetti u souvenirs tipiçi tal-Iskozja. Imbagœad immorru fil-belt ta’ Carlisle. F’din il-belt antika, flimkien mat-tour leader inÿuru ç-çentru storiku, u fost l-oœrajn, naraw il-Katidral li nbena fl-1122. Naraw ukoll Carlisle Castle u ç-Çittadella li kienet inbniet mir-Re Neriku VIII. Nirritornaw fil-lukanda, niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader biex ingawdu l-aœœar lejla ta’ din il-vaganza. IT-TNEJN Wara l-English breakfast, nagœmlu ç-check out u nitilqu lejn York. Din il-belt antika mdawra bis-swar hija verament sabiœa u mimlija storja. Hawn, flimkien mat-tour leader inÿuru ç-centru storiku fejn fost l-oœrajn insibu l-famuÿ Minster Cathedral (entratura extra), il-Guildhall u l-Jorvik Viking Centre (entratura extra). Ikollna œin liberu f’din il-belt u wieœed jista’ anke jieœu xi tè u scones f’xi tea room tipika Ingliÿa fiÿ-ÿona mill-aktar œelwa ta’ Little Shambles. Din hi l-aktar parti skwiÿita ta’ waœda mill-isbaœ bliet fl-Ingilterra. Fit-3.30pm nitilqu lejn l-ajruport ta’ Manchester biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.25pm nitilqu fuq it-titjira KM147 tal-Air Malta u naslu lura Malta f’11.45pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢1120 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1130 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1310 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢490 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Manchester u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-Jurys Inn Manchester 3*** f’Manchester • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-George Hotel 3*** f’Penrith • English Breakfast kuljum • 3 ikliet filgœaxija f’Penrith • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Mini-cruise fuq il-lag minn Bowness sa Ambleside • Entratura gœal Old Blacksmith’s Shop f’Gretna Green • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

21


minn

¢1530 10

T’IJIEM

Inÿuru Dublin, Guinness Storehouse, Kilkenny, Midleton Distillery, Cork, Garnish Island, Glengariff, Bantry, Tralee, Ring of Kerry, Sneem, Molls Gap, Ladies View, Muckross House, Limerick, Bunratty Castle & Folk Park, Cliffs of Moher, Burren, Connemara, Kylemore Abbey and Garden, Kilbeggan Distillery u Manchester

Irlanda IS-SIBT Fis-1.30pm niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fit-3.20pm nitilqu fuq it-titjira KM146 tal-Air Malta li twassalna Manchester fis-5.55pm. Minn hemm naqbdu kowç privat li jwassalna sal-lukanda Ramada Manchester Salford Quays 4**** (jew simili) f’Manchester. Nagœmlu ç-check in u niççenaw flimkien fil-lukanda. Wara noœoræu dawra mat-tour leader. IL-ŒADD Wara l-English Breakfast nitilqu gœal Holyhead minfejn naqbdu il-ferry (inkluÿ) gœall-Dublin. Mal-wasla, ikollna tour panoramiku ta’ din il-belt bil-kowç. Wara, nagœmlu ç-check in fil-lukanda Academy Plaza Hotel 3***

22

(jew simili) fiç-çentru ta’ Dublin. Min jixtieq ikun jista’ joœroæ mat-tour leader biex jara postijiet ta’ interess. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu flimkien mat-tour leader u mmorru sat-Temple Bar area u forsi anke nieœdu xi drink f’pub tipiku Irlandiÿ fejn ikun hemm kant u zfin tal-lokal. IT-TNEJN Irish Breakfast u wara noœoræu mat-tour leader gœal-eskursjoni bil-mixi estensiva tal-belt ta’ Dublin. Fost l-oœrajn, inÿuru l-bini storiku tal-Post Office, d-Dublin Spire, O’Connell Street u l-monument ta’ dan l-eroj Irlandiz. Imbagœad nibqgœu sejrin Trinity College fejn min jixtieq, jara l-akbar teÿor tal-Irlanda, l-Book of Kells (dœul extra). Nieqfu gœar-ritratti

mal-istatwa famuÿa ta’ Molly Malone u nibqgœu sejrin Grafton Street, triq pedonali œelwa kollha œwienet u street performers. Ikollna ukoll œin gœax-shopping mil-œafna œwienet ta’ Dublin. Wara nofsinhar, nimxu sal-Medieval City, naraw Dublin Castle u mbagœad inÿuru l-Guinness Storehouse fil-viçin (dœul inkluÿ). Fit-tmiem ta’ din iÿ-ÿjara nitilgœu fil-Gravity Bar, minfejn ingawdu veduta spettakulari tal-belt waqt li nixorbu pinta birra bil-kumplimenti tal-istabiliment. Niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu flimkien mat-tour leader gœal aktar divertiment. IT-TLIETA Nibdew il-æurnata b’Irish breakfast u wara nitilqu lejn Cork. Fi triqitna nieqfu Kilkenny. Inÿuru Kilkenny Castle (entratura nkluÿa), kastell tas-seklu tnax li jinsab fuq medda ta’ artijiet kbar fejn kienu jgœixu l-Butler Family, u d-Duki ta’ Ormonde. Minn hawn nibqgœu sejrin gœal Cork. Hawn inÿuru l-Midleton Distillery (entratura nkluÿa) fejn naraw preÿentazzjoni audio-visual fuq l-istorja tal-whiskey Irlandiÿ. Naraw ukoll l-akbar pot tal-whiskey fid-dinja qabel induqu l-Jameson Whiskey li hu ferm rinomat. Nagœmlu ç-check in fil-lukanda Jurys Inn Hotel 3*** (jew

simili) fiç-çentru ta’ Cork. Niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader. L-ERBGŒA Illum wara l-Irish breakfast nagœmlu ç-check out mil-lukanda. Nibdew insuqu u ngœaddu min-naœa t‘isfel ta‘ Cork u nibqgœu sejrin lejn Garnish Island. Immorru fuq din il-gÿira bilferry (œlas inkluÿ) li tinsab fil-port ta’ Glengarriff f’Bantry Bay. Hi komposta minn 15-il ettaru ta’ art u hi magœrufa sew ma’ dawk li jœobbu l-pjanti u s-siæar gœax il-æmiel rari u naturali tagœha jagœmilha famuÿa mad-dinja kollha. Dawn il-æonna Ilnaculin kellhom l-eÿistenza tagœhom madwar 70 sena ilu meta Anna Bryce li kienet l-proprjetarja ta’ din il-gÿira ingœaqdet mal-perit Harold Peto biex iddisinja dan il-ænien. Nibqgœu nsuqu mal-kosta u ngœaddu minn Glengariff u Bantry fejn inÿuru Bantry House u l-æonna (œlas inkluÿ). Din id-dar toffri xena spettakulari tal-baœar u l-muntanji ta’ Cork and Kerry. Wieœed jista’ jagœmel passiææata sabiœa fil-æonna sbieœ li qegœdin fuq seba’ livelli. Fl-istess æonna hemm ‘Stairway to the Sky’ fejn 100 taræa iwassluk fuq gœolja fejn tista’ tara xeni stupendi tal-æonna. Naslu Tralee u nagœmlu

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


ç-check in fil-Carlton Hotel Tralee 4****. Wara li niççenaw, noœoræu mat-tour leader. IL-ŒAMIS Illum wara l-Irish breakfast ikollna eskursjoni ta’ æurnata sœiœa li jsejœula Ring of Kerry. Din hija dawra ta’ 170 kilometru fost l-isbaœ xenarju tal-Irlanda. Din l-eskursjoni toffrilna xeni panoramiçi tal-oçejan Atlantiku, tal-kosta u tal-kampanja Irlandiÿa tant sabiœa. Ngœaddu wkoll minn diversi villaææi ÿgœar bœal Sneem magœruf gœad-djar ikkuluriti tiegœu, u ngœaddu mill-muntanji gœal Molls Gap u Ladies View, ÿewæ punti li joffru xenarju stupend tal-lagi famuÿi ta’ Killarney. Wara nofsinhar inÿuru l-Muckross House & Gardens (œlas inkluÿ) li jinsabu fil-Killarney National Park. Nirritornaw fil-lukanda fejn niççenaw flimkien u wara noœoræu mat-tour leader biex inkomplu ngawdu. IL-ÆIMGŒA Wara l-Irish breakfast nagœmlu ç-check out u nitilqu bil-kowç lejn Bunratty Castle and Folk Park (dœul inkluÿ) fil-limiti ta’ Limerick. Dan il-kastell hu wieœed mill-aktar kastelli li jÿuruh nies fl-Irlanda. Hu kastell medjevali mill-aktar komplet u awtentiku, mibni fl-1425 u kien

www.eurotours.com.mt

restawrat fl-1954. Naraw ukoll il-Folk Park li jinsab fuq 26 ettari ta’ art fejn naraw kif kienet il-œajja fl-Irlanda fis-seklu dsatax. Fih æew kreati triq tipika ta’ villaææ, 8 irziezet, raddiena, foræa, pub u ristorant. Insibu wkoll wirja ta’ makkinarju agrikolu tal-istess seklu. Minn hawn nitilqu gœal Cliffs of Moher (entratura nkluÿa) li huma rdumijiet mill-isbaœ li jwasslu 5 mili madwar il-kosta Irlandiÿa fiÿ-ÿona ta’ County Clare. Nibqgœu sejrin fir-reæjun ta’ Burren li hija wesa ta’ art li fiha wieœed isib izjed minn 2000 speçi ta’ pjanti rari u fjuri. Naslu Kinvara u nagœmlu ç-check in fil-Merriman Hotel 3*** (jew simili). Niççenaw flimkien u wara noœoræu flimkien mat-tour leader. IS-SIBT Wara l-Irish breakfast nitilqu lejn ir-reæjun ta’ Connemara, li hu mimli nagœaæ u mijiet ta’ lagi çkejkna verament œelwin. Ix-xenarju hu wieœed tipiku Irlandiÿ fejn ir-reæjun hu kollu œitan tal-æebel, irziezet ÿgœar, cottages iÿolati, bajjiet bir-ramel u gœoljiet mimlija heather (fjura vjola). Œafna milli jgœixu hawn gœadhom jitkellmu bil-lingwa oriæinali tal-Gaelic. Œdejn ix-xatt ta’ Lough Corrib inÿuru Kylemore Abbey and Garden (entratura nkluÿa) li hu l-uniku

monasteru tas-sorijiet Benedittini li baqa’ fl-Irlanda. Nirritornaw fillukanda, niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader biex niddevertu.

DATA TAT-TOUR 23 AWWISSU - 01 SETTEMBRU

IL-ŒADD Irish breakfast u wara nitilqu gœal Dublin. Fi triqitna, nagœmlu waqfa biex inÿuru il-Kilbeggan Distillery (entratura nkluÿa) li hija l-eqdem waœda fid-dinja w ilha tipproduçi whiskey mis-sena 1757. Hi l-unika distillerija li baqa’ fl-Irlanda li tipproduçi small pot still whiskey. Wara nofsinhar, immorru l-port ta’ Dublin minfejn naqbdu l-ferry gœal Holyhead. Mal-wasla tagœna nibqgœu sejrin fil-lukanda Ramada Manchester Salford Quays 4**** (jew simili)

f’Manchester. Niççenaw flimkien fil-lukanda. IT-TNEJN Wara l-English breakfast ikollna æurnata libera biex ingawdu l-belt ta‘ Manchester. Biss ma ninsewx li rridu nagœmlu ç-check out mill-kmamar sal-10.00am. Fil-4.45pm nitilqu mil-lukanda lejn l-ajruport ta‘ Manchester biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.25pm nitilqu fuq it-titjira KM147 tal-Air Malta u naslu lura Malta f’11.45pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢1530 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1550 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1840 Tfal sa 11 il-sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ........................................¢1190 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira gœal Manchester u lura mal-Air Malta • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fir-Ramada Manchester Salford Quays 4**** (jew simili) f’Manchester • Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fl-Acadaemy Plaza Hotel 3*** (jew simili) f’Dublin • Akkomodazzjoni gœal lejl fil-Jurys Inn Hotel 3*** (jew simili) f’Cork • Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fil-Carlton Hotel Tralee 4**** (jew simili) fi Tralee • Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fil-Merriman Hotel 3*** (jew simili) f’Kinvara • English/Irish Breakfast kuljum • 9 ikliet filgœaxija • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Il-ferries gœal Dublin u gœal Garnish Island • Œafna entraturi skont il-programm • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

23


minn

¢1030

Inÿuru Londra, Windsor, Bibury, Bourton-on-the-Water, Canterbury u Brighton

LUKANDA 3*** F’LONDRA

8

T’IJIEM

Londra, Windsor, Canterbury, Brighton u l-Cotswolds IS-SIBT Niltaqgœu mat-tour leader fis-6.45am fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fid-8.45am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM116 li twassalna fl-ajruport ta’ Gatwick f’Londra fil-10.55am. Minn hawn nitilqu bil-kowç tagœna lejn iç-çentru ta’ Londra fejn ikollna Panoramic City Tour biex nagœtukom l-opportunita’ li tibdew tidœlu fl-atmosfera unika li toffri din il-belt hekk kif naraw postijiet bœal St. Paul’s Cathedral, Westminster Cathedral, Big Ben, Houses of Parliament, Buckingham Palace, River Thames, Tower of London, Tower Bridge u oœrajn.Fit-3.00pm immorru fil-Premier Inn Putney 3*** f’Londra biex nagœmlu ç-check in. Ikollna ftit œin gœal-mistrieœ u kmieni filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex nibdew ingawdu l-œajja attiva ta’ Londra u anke niççenaw. IL-ŒADD Wara l-English breakfast, ikollna eskursjoni gœall-belt œelwa ta’ Windsor. Nagœmlu dawra mat-tour leader f’din il-belt mfittxija œafna mit-turisti. Min jixtieq jista’ jÿur il-famuÿ Windsor Castle (entratura extra). Dan il-kastell li gœandu 900 sena, huwa l-eqdem u l-ikbar kastell fid-dinja li gœadu jintuÿa u huwa r-residenza tas-sajf tar-Reæina. Wieœed jista’ jagœzel ukoll li jmur boat ride jew dawra fuq open bus (extras). Gœal min iœobb ix-shopping hemm œafna œwienet œelwin, u gœal min iœobb jiekol hemm œafna ristoranti, tea-houses u pubs. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija nerægœu noœoræu mat-tour leader u bit-trasport pubbliku mmorru Covent Garden biex inqattgœu l-lejla nieklu u niddevertu flimkien, f’atmosfera ferriœija li joœolqu il-buskers bit-talenti tagœhom.

IT-TNEJN Wara l-English breakfast, ikollna jum liberu fejn min irid, bit-trasport pubbliku jista’ jmur mat-tour leader biex inÿuru diversi postijiet oœra ta’ nteress f’Londra. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex nieklu u nkomplu ngawdu lejl ieœor f’Londra fejn min irid ikun jista’ wkoll imur jara xi wieœed mill-musicals popolari fit-teatri ta’ Londra (extra). IT-TLIETA Wara l-English breakfast ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœaÿ-ÿona b’kampanja tant sabiœa tal-Costwolds. L-ewwel waqfa tagœna tkun fil-villaææ œelu ta’ Bourton-on-the-Water, magœrufa wkoll bœala Venice of the Cotswolds minœabba li minn hawn tgœaddi x-Xmara Windrush imsebbœa b’diversi pontijiet matulha. F’dan il-villaææ insibu bini u œwienet tul ix-xmara li huma verament tipiçi ta’ din iÿ-ÿona, kif ukoll mudell fiç-çokon tal-villaææ stess. Kull sena, eluf ta’ turisti jÿuru dan il-post popolari. Minn hawn immorru æo villaææ ieœor – Bibury li huwa kkunsidrat bœala l-isbaœ villaææ tal-Cotswolds. Minn dan il-villaææ tgœaddi x-Xmara Coln fejn naraw Arlington Row, grupp ta’ cottages li kienu nbnew matul din ix-Xmara fis-seklu sittax u li joœolqu waœda mill-aktar xeni pittoreski tal-Cotswolds. Æurnata verament sabiœa. Filgœaxija nirritornaw fil-lukanda u noœoræu flimkien mat-tour leader gœall-ikel. L-ERBGŒA English breakfast u wara jkollna jum liberu gœax-shopping fejn min irid, jista’ jmur mat-tour leader bit-trasport pubbliku fil-kumpless kbir Westfield f’Shepherd’s Bush fejn insibu ‘l fuq minn 265 œanut, bars u ristoranti.

Filgœaxija, min irid, jista’ jeræa’ joœroæ mat-tour leader gœall-ikel u aktar divertiment. IL-ŒAMIS Wara l-English breakfast, ikollna eskursjoni gœal Canterbury fejn inÿuru din il-belt medjevali bit-toroq tant œelwin stil antik u bi œwienet attraenti. Min irid jista’ jÿur ukoll il-famuÿ Katidral (entratura extra), filwaqt li jkollna œin ukoll biex induru mat-toroq tant œelwin stil antik u naraw il-œwienet attrajenti. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader u bit-trasport pubbliku mmorru t-Trocadero f’Piccadilly Circus , çentru ta’ divertiment mill-aqwa f’Londra. IL-ÆIMGŒA English breakfast u llum ikollna eskursjoni divertenti oœra gœal Brighton. Fit-8.30am nitilqu bil-kowç u minn Londra, insuqu fid-direzzjoni tan-nofs in-nhar gœall-belt ta’ Brighton filwaqt li ngœaddu minn kampanja tipikament Ingliÿa b’ xenarji mill-isbaœ. Brighton tinsab madwar 53 mil il bogœod minn Londra, eÿattament fuq il-kosta tal-English Channel u hija waœda mill-aqwa, (jekk mhux l-aqwa) summer resorts fir-Renju Unit. Inÿuru r-Royal Pavillion (entratura extra), binja unika fl-Ingilterra gœaliex hija mibnija fuq stil orjentali (Indjan). Dan il-palazz, li fi ÿmien ir-Reæina Vittorja kien residenza rjali, iÿuruœ mal-400,000 turist fis-sena. Wara nimxu sal-

DATI TAT-TOUR 26 LULJU - 02 AWWISSU 16 - 23 AWWISSU 06 - 13 SETTEMBRU Brighton Pier, il-landmark prinçipali ta’ Brighton. Imbagœad ikollna œin liberu u min jixtieq, ikompli mat-tour leader biex inÿuru The Lanes, numru ta’ trejqiet pittoreski mimlija cafes, pubs, œwienet u boutiques jbiegœu diversi oææetti ta’ antikitajiet, æojjellerija, œwejjeæ, kpiepel eçç. Min jippreferi, jista’ jÿur wieœed mill-muÿewijiet ta’ Brighton (dœul extra) jew inkella jimxi mal-kosta ramlija sal-Brighton Marina li hija l-akbar yacht marina fid-dinja b’aktar minn 1500 irmiææ. Insomma, f’kelma waœda, din hija æurnata divertenti. Filgœaxija noœorgu mat-tour leader biex ingawdu f’din l-aœœar lejla tal-vaganza tagœna f’Londra. IS-SIBT Wara l-kolazzjon, nagœmlu ç-check out mill-kmamar sal-10.00am u nœallu l-bagali fil-luggage room. Imbagœad ikollna l-kumplament tal-jum liberu gœax-shopping. Min irid jista’ jibqa’ mat-tour leader biex inkomplu nÿuru diversi postijiet oœra ta’ nteress f’Londra. Fil-5.30pm, nitilqu millukanda bil-kowç lejn l-ajruport ta’ Heathrow f’Londra biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.30pm naqbdu t-titjira tal-Air Malta KM103 li twassalna lura Malta fis-00.40am.

Prezzijiet kull persuna AWWISSU LUL/SETT Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...................................................¢1030 ¢1070 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...................................................¢1040 ¢1080 Adult f’kamra singola..........................................................¢1390 ¢1430 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti)..........................¢430 ¢450 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................ ¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Londra u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Premier Inn Putney 3*** f’Londra • English Breakfast kuljum • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader Nota: It-trasport pubbliku huwa kollu bi œlas extra.

24

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢1180

LUKANDI FIL-LAKE DISTRICT U GLASGOW

8

Inÿuru Penrith, Kendal, Windermere, Ambleside, Grasmere u Keswick (kollha fil-Lake District), Gretna Green, Glasgow, Perth, Edinburgh, Military Tattoo, Rob Roy Country, Scottish Highlands, Stirling, Loch Lomond, Fort William, Loch Ness u Carlisle

T’IJIEM

Lake District u Scotland il-Highlands, Loch Ness u l-Military Tattoo IS-SIBT Fis-1.15pm niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fit-3.20pm nitilqu bit-titjira KM146 tal-Air Malta gœall-ajruport ta’ Manchester. Mal-wasla tagœna fis-5.55pm b’kowç privat immorru fil-George Hotel 3*** fil-belt ta’ Penrith fil-Lake District. Nagœmlu ç-check in u niççenaw. Wara noœoræu dawra mat-tour leader biex nambjentaw ruœna maÿ-ÿona. IL-ŒADD Illum wara l-English breakfast, ikollna l-opportunita’ li niskopru gœaliex il-Lake District hu meqjus minn œafna bœala l-isbaœ ÿona tal-Ingilterra. Gœalhekk fit-8.30am, nitilqu millukanda sabiex nibdew ingawdu l-æmiel tal-aqwa postijiet ta’ dan il-park nazzjonali. L-ewwel waqfa tagœna tkun f’Kendal. Imbagœad immorru Windermere fejn nistgœu nagœmlu mini-cruise fuq il-lag (œlas extra). Inÿuru wkoll Ambleside u Grasmere fejn twieled u gœex William Wordsworth. Naraw il-cottage minfejn kiteb œafna mill-poeÿiji famuÿi tiegœu. Wara, nagœmlu ÿjara f’Keswick. Din hi eskursjoni mimlija veduti sbieœ fejn jispikkaw il-lagi, kif ukoll il-muntanji ÿgœar u l-kampanja sabiœa Ingliÿa. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. Wara noœoræu mat-tour leader. IT-TNEJN Wara l-English breakfast , nagœmlu ç-check out u naqbdu t-triq lejn l-Iskozja. Fi triqitna nagœmlu waqfa fil-famuÿa Gretna Green. Gœal min irid, ikollna l-opportunità li nassistu gœal ‘tieæ‘ li jsir fl-Old Blacksmith’s Shop (entratura extra) madwar l-inkwina tal-œadid. Verament avveniment li ma ninsewh qatt! Naraw

ukoll œafna œwienet li joffru diversi oææetti u souvenirs tipiçi tal-Iskozja. Wara nkomplu fi triqitna, u mal-wasla tagœna, nagœmlu ç-check in fil-Park Inn by Radisson 3*** fi Glasgow. Ikollna ftit œin gœal mistrieœ. Min irid, jista’ ukoll idur dawra max-shopping centre ta’ Glasgow f’Sauchiehall Street, Buchanan Street u Argyle Street. Hawnhekk insibu œwienet u stabbilimenti famuÿi bœal Marks & Spencer, Littlewoods, BHS u Primark. Filghaxija noœoræu mat-tour leader biex ingawdu din il-belt sabiœa ta’ Glasgow u niççenaw. IT-TLIETA English breakfast. Wara jkollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal Scone Palace u Perth. Gœalhekk, fid-9.00am nitilqu bil-kowç lejn Perth, belt imœallta bl-antik u l-modern. Inÿuru l-famuÿ Scone Palace fejn kien jiltaqa’ l-parlament kif ukoll fejn æew inkurunati 42 Re tal-Iskozja (dœul inkluÿ). Wara, flimkien mat-tour leader nagœmlu dawra maç-çentru ta’ Perth fejn naraw attrazzjonijiet oœra li toffrilna din il-belt. Ikollna wkoll œin gœax-shopping. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw, u wara nistgœu nagœmlu passiææata œelwa max-xmara Clyde. L-ERBGŒA Wara l-English breakfast ikollna œin liberu fi Glasgow biex nagœmlu xi personal sightseeing jew shopping u wara nofsinhar ikollna eskursjoni gœal Edinburgh. Din hi belt fost l-isbaœ tad-dinja, famuÿa gœall-arkitettura u l-kastell li jiddominaha. Inÿuru l-postijiet l-aktar interessanti mil-lat turistiku u fost l-oœrajn, naraw St. Giles Cathedral, il-Palazz ta’ Holyroodhouse (dœul extra) li hija r-residenza uffiçjali

tar-Regina fl-Iskozja. Naraw ukoll Princes Street li hi l-aktar triq famuÿa tal-Iskozja gœax-xiri. Niççenaw f’Edinburgh u wara nitilgœu l-famuÿa ‘Royal Mile’ u nibqgœu sejrin sal-kastell biex naraw il-Military Tattoo (inkluÿa) li tibda fid-9 ta’ filgœaxija. Dan hu spettaklu li ma ninsewh qatt u hu ta’ fama mondjali. Nirritornaw fil-lukanda wara nofsillejl. IL-ŒAMIS Wara l-English breakfast fl-10.00am ikollna eskursjoni oœra, din id-darba gœal Rob Roy Country li jinsab fil-grigal tal-Iskozja. L-eskursjoni tal-lum toffrilna opportunità biex inkomplu napprezzaw il-famuÿi Scottish Highlands u naraw fost l-oœrajn il-William Wallace Monument fejn hemm ix-xabla ta’ William Wallace, il-belt medjevali u pittoreska ta’ Stirling u Stirling Castle (dœul extra). Filgœaxija, noœoræu niççenaw, u wara nÿuru xi pub jew xi post ta’ divertiment ieœor. IL-ÆIMGŒA English breakfast. Illum fid-8.30am ikollna l-aœœar eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal fuq l-iScottish Highlands. Din hi opportunità unika biex napprezzaw il-æmiel tal-lagi, muntanji u kampanja Skoççiÿa li mhux ta’ min jitlifha. Æurnata twila iÿda memorabbli. Fost l-oœrajn naraw il-famuÿ Loch Lomond, l-akbar lag tal-ilma œelu fl-Ingilterra.

DATA TAT-TOUR 16 - 23 AWWISSU Nitilgœu fil-highlands u ngœaddu minn Glencoe fejn naraw kaskata mill-isbaœ u nkunu nistgœu nieqfu nieœdu xi ritratti f’dawn in-naœat b’waqfiet qosra. Nieqfu Fort William u nieklu hemm (œlas extra). Wara nitilqu gœal Fort Augustus fejn hemm naraw il-kanali msemmija tal-iSkozja u naraw il-bidu tal-famuÿ lag Loch Ness. Min jaf forsi xi wieœed jew waœda minnkom jilmaœ lil mostru Nessie, jekk ma tarawhx tistgœu tixtruh minn wieœed mid-diversi œwienet tas-souvenirs li ssibu! Nirritornaw xi ftit tard fil-lukanda u wara noœoræu niççenaw u ngawdu l-aœœar lejla tagœna flimkien. IS-SIBT Wara l-English breakfast, nagœmlu ç-check out mil-lukanda u naqbdu t-triq lejn l-ajruport ta’ Manchester. Fi triqitna, nagœmlu waqfa fil-belt ta’ Carlisle. F’din il-belt antika, flimkien mat-tour leader inÿuru ç-çentru storiku, u fost l-oœrajn, naraw il-Katidral li nbena fl-1122. Naraw ukoll Carlisle Castle u ç-Çittadella li kienet inbniet mir-Re Henry VIII. Kmieni wara nofsinhar nitilqu lejn l-ajruport ta’ Manchester biex nagœmlu ç-check in. Fis-6.45pm intiru fuq it-titjira KM147 tal-Air Malta li twassalna Malta fil-11.05pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢1180 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1190 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1370 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢650 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16- il sena (inkl. excess waiver) ..........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Manchester u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fil-George Hotel 3*** f’Penrith fil-Lake District • Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli fil-Park Inn by Radisson 3*** fi Glasgow • English breakfast kuljum • 2 ikliet filgœaxija f’Penrith • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • L-entratura gœal Scone Palace u s-show tal-Military Tattoo • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

25


minn

¢840

LUKANDI 4**** FI FRANKFURT U COLOGNE

8

Inÿuru Frankfurt, Mainz, Bernkastel-Keus fir-reæjun ta’ Moselle, Trier, Loreley Valley, Koblenz, ix-xmajjar Rhine u Moselle, Rudesheim, Bonn, Cologne, Satzvey Castle, Monschau u Bad Munstereifel

T’IJIEM

Æermanja Klassika IL-ŒADD Niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport fis-1.25pm biex nagœmlu ç-check in. Fit-3.25pm naqbdu t-titjira KM328 tal-Air Malta lejn Frankfurt. Malli naslu fis-6.10pm, trasferiment gœallBest Western Grand City Hotel 4**** (jew simili) fi Frankfurt. Mal-wasla ningœataw il-kmamar u wara noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. IT-TNEJN Kolazzjon buffet. Dalgœodu jkollna eskursjoni ta’ nofs ta’ nhar gœall-belt ta’ Mainz. Bla dubju ta’ xejn, din hija belt magœrufa gœall-knejjes tagœha, speçjalment il-Katidral li nbena iÿjed minn elf sena ilu, kif ukoll il-knisja ta’ San Stiefnu, magœrufa gœat-twieqi tagœha li æew iddisinjati mill-artist famuÿ Lhudi Marc Chagall. Nirritornaw fil-lukanda u aktar tard ikollna l-opportunita’ biex, flimkien mat-tour leader, inÿuru bil-mixi iççentru storiku ta’ Frankfurt, Romerberg (Altstadt), fejn insibu l-Fountain of Justice quddiem is-City Hall. Min irid, jista’ jitla’ wkoll fl-Observation Tower minn fejn jara veduta tal-belt u taxxmara Main (dœul extra). F’din il-belt naraw ukoll œafna bini modern u gœoli fil-parti kummerçjali. Ikollna œin gœall-ikel, u gœal personal sightseeing u shopping. Nirritornaw fil-lukanda u wara nerægœu noœoræu flimkien gœallikel u biex ingawdu flimkien. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet, fit-8.30am ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ fejn inÿuru parti oœra ta’ dan ir-reæjun sabiœ ta’ Moselle. Bil-kowç ngœaddu minn qalb xenarju spettakulari, u naraw ukoll il-widien meraviljuÿi ta’ dan ir-reæjun tant importanti gœall-produzzjoni tal-inbid Æermaniÿ. Nagœmlu waqfa f’Bernkastel-Keus fejn flimkien mat-tour leader, nagœmlu dawra fiç-çentru ta’ dan il-villaææ tipiku taÿ-ÿona. Wara, naslu fl-eqdem

belt tal-Æermanja, dik ta’ Trier fuq ix-xmara Moselle. Trier kienet belt Imperjali, u æiet dikjarata wirt kulturali dinji mill-UNESCO. Fost l-attrazzjonijiet, flimkien mat-tour leader, naraw il-Moselbreucke, ilKonstantinsbasilika u l-Amphitheater. Jingœad li fil-Katidral ta’ Trier, tinsab it-tunika ta’ Kristu. Ikollna œin ukoll gœal xi shopping. Filgœaxija noœoræu biex niççenaw. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni oœra li teœodna fil-Loreley Valley (Koblenz u Rudesheim). Insuqu qalb xenarju mill-isbaœ li jinsab fuq iÿÿewæt iænub tax-xmara Rhine sakemm naslu fil-belt ta’ Koblenz, li tinsab fejn jiltaqgœu x-xmajjar Rhine u Moselle. F’Koblenz, flimkien mat-tour leader, fost l-oœrajn naraw iç-çentru storiku bit-toroq dojoq, il-Liebfrauenkirche, ir-Rathaus u Muenplatz. Mill-fortizza mpressjonanti Ehrenbreitstein, li tinsab fuq irdumijiet gœoljin li jœarsu fuq Koblenz, nistgœu ngawdu veduta spettakulari tad-Deutsches Eck, fejn jingœaqdu ÿ-ÿewæ xmajjar (œlas extra gœal minibus). Minn hawn, insuqu lejn Rudesheim, belt antika fuq irRhine. Kwazi f’nofs triq bejn Koblenz u Rudesheim, hemm is-simbolu tar-Rhine, il-Lorelei Rock, li pprovdiet l-ispirazzjoni ta’ œafna kanzunetti u leææendi, fejn jingœad li s-sereni kienu jsaœœru lil baœœara bil-kant tagœhom. F’Rudesheim, fost l-oœrajn naraw Marktplatz u l-Alderturm (Eagle Tower). Inÿuru wkoll il-famuÿa triq Drosselgasse, passaææ dejjaq mimli b’œafna œwienet ÿgœar tal-inbid u pubs. Min irid, jista’ jitla’ bil-cable car (œlas extra) sal-Kastell sabiœ Niederwald. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu gœaç-çena mat-tour leader. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu

ç-check out mil-lukanda u nitilqu lejn il-belt ta’ Cologne. Wara xi sagœtejn sewqan nieqfu fil-belt ta’ Bonn li tinsab fuq-ix-xmara Rhine, u li kienet il-belt kapitali tal-Æermanja tal-Punent Illum, Bonn gœadha belt importanti fl-amministrazzjoni w il-politika talGvern Æermaniÿ, kif ukoll fil-qasam tat-telekomunikazzjoni. Fiç-çentru ta’ din il-belt, fost l-oœrajn insibu Beethoven’s House, ix-Schlosskirche, it-Town Hall u l-Minster Cathedral. Minn hawnhekk inkomplu triqitna lejn Cologne u mmorru fil-Hotel Mercure Severinshof Koln City 4**** (jew simili). Nagœmlu ç-check in u wara noœoræu mat-tour leader gœal mixja madwar iÿ-ÿona. Filgœaxija, noœoræu biex niççenaw u niddevertu flimkien. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, flimkien mat-tour leader, nagœmlu eskursjoni bil-mixi madwar din il-belt qadima ta’ Cologne, li hija çentru ta’ mportanza kulturali u kummerçjali fuq ir-Rhine. Fost l-oœrajn naraw iç-çentru storiku u l-Katidral ta’ fama mondjali mibni fuq stil Gotiku, li huwa wirt kulturali dinji tal-UNESCO kif ukoll l-akbar wieœed tal-Æermanja. Naraw ukoll r-Rheingarten, il-Mikwe Town Hall u l-knisja Gross St. Martin. Ikollna wkoll œin gœax-xiri mid-diversi Department Stores kbar. Nirritornaw fil-lukanda u wara noœoræu flimkien mat-tour leader biex niççenaw u ngawdu n-nightlife ta’ Cologne. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, ikollna

DATI TAT-TOUR 20 - 27 LULJU 17 - 24 AWWISSU eskursjoni interessanti gœal Satzvey Castle, Monschau u l-villaææ ta’ Bad Munstereifel. Gœalhekk insuqu lejn iÿ-ÿona ta’ Rhine-Westphalia sakemm naslu Satzvey Castle (entratura nkluÿa). Dan il-kastell huwa wieœed mill-isbaœ li jinsab f’din il-parti tal-Æermanja. Gœal dawn l-aœœar 300 sena, dan kien u gœadu propjeta’ tal-familja tal-Konti Beissel von Gymnich u gœadu jintuÿa bœala residenza privata tagœhom. Il-kastell, li huwa ppriservat tajjeb œafna huwa l-iÿjed famuÿ minœabba l-festivals storiçi u avvenimenti oœra mportanti li jsiru fih matul is-sena. Minn hawn immorru nÿuru l-villaææ ferm œelu ta’ Monschau. Dan hu villaææ antik qalb xenarju mpressjonanti tar-reæjun Venn. Nagœmlu mixja fit-toroq dojoq biex naraw il-æmiel ta’ djar ‘romantiçi’ mimlija arti u kultura. Wara mmorru Bad Munstereifel li huwa belt spa storiku fid-distrett ta’ Euskirchen. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu flimkien biex niççenaw u ingawdu l-aœœar lejl tagœna f’din ilbelt meraviljuÿa. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mill-kmamar u nitilqu lejn l-ajruport ta’ Dusseldorf biex nagœmlu ç-check in. F’11.40am intiru fuq ittitjira KM353 tal-Air Malta lura lejn pajjiÿna. Naslu Malta fis-2.25pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢840 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢880 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1080 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢620 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Frankfurt u lura minn Dusseldorf • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-Best Western Grand City Hotel 4**** (jew simili) fi Frankfurt, • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-Hotel Mercure Severinshof Koln City 4**** (jew simili) f’Cologne • Kolazzjon buffet kuljum • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entratura f’Satzvey Castle • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader

26

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢850 LUKANDA 4**** F’BUDAPEST

8

Inÿuru Budapest, Eger, Danube Bend, Szentendre, Visegrad, Esztergom, Lake Balaton, Veszprem, Balatonfured, Tihany, Puszta, Kecskemet u Lajosmizse

T’IJIEM

Budapest il-Belt tal-Imperaturi

IT-TLIETA Fid-9.00am niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Wara ç-check in nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM520 li titlaq fil-11.00am u twassalna fl-ajruport ta’ Budapest fis1.05pm. Mal-wasla tagœna nsibu kowç jistenniena li jeœodna fil-Best Western Hotel Hungaria 4**** f’Budapest. Wara li nagœmlu ç-check in noœoræu mat-tour leader fiç-çentru ta’ Budapest biex nambjentaw ruœna mal-lokalita’. Filgœaxija, wara li niççenaw fillukanda, noœoræu mat-tour leader biex nibdew ingawdu n-nightlife ta’ Budapest f’xi pub jew inkella f’xi rappreÿentazzjoni tal-muÿika klassika li jkun hemm f’Budapest. Wieœed jista’ wkoll jippassiææa fit-toroq mimlijin œajja ta’ œdejn ix-xmara Danube. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni gœaç-çentru ta’ Budapest u gœall-West End City Shopping Centre bil-gwida tal-lokal. Nibdew bil-famuÿ bini tal-Parlament (entratura nkluÿa), li hu bini tassew impressjonanti u nkunu nistgœu anke nidœlu æewwa biex ilgwida turina u tispjegalna fuq il-æmiel li hemm. Wara nkomplu niskopru l-aqwa postijiet storiçi ta’ Budapest. Naraw il-Pjazza tal-Eroj, l-Opera House, il-Palazz Irjali, iç-Çittadella u l-Fishermen’s Bastion minn fejn naraw veduta spettakulari. Imbagœad blistess kowç immorru sal-West End City shopping centre gœax-xiri mill-œafna œwienet li hemm. Dan ix-shopping centre hu modern u attrezzat mhux biss bil-œwienet iÿda wkoll b’affarijiet oœra bœal kafetteriji, funtani, kaskada, ristoranti eçç. Filgœaxija niççenaw fillukanda u nerægœu noœoræu mat-tour leader fiç-çentru ta’ Budapest.

IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœall-belt œelwa ta’ Eger. Din hija waœda mill-isbaœ bliet barokki tal-Ungerija fejn anke nsibu t-tieni l-akbar knisja ta’ dan ilpajjiÿ. Naraw ukoll il-kastell medjevali (dœul extra) kif ukoll il-Palazz tal-Isqof mis-seklu œmistax.Hawnhekk naraw anke minarett storiku Ottoman, 40 metru gœoli. Eger hija magœrufa wkoll gœall-ispas, gœall-inbid, kif ukoll gœattoroq mimlijin bini sabiœ. Filgœaxija niççenaw u wara noœoræu saç-çentru mat-tour leader biex inkomplu ngawdu l-œajja pjuttost attiva li jkun hemm fiççentru ta’ Budapest. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet. Imbagœad ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal numru ta’ bliet sbieœ madwar ix-xmara Danube. Din l-eskursjoni, li tissejjaœ Danube Bend (Dunakanyar), tibda fit-8.30am. L-ewwel waqfa tkun f’Szentendre, villaææ splendidu mibni fuq stil barokk li jinsab 20 km ‘l bogœod minn Budapest. Flimkien mat-tour leader u l-gwida, naraw il-æmiel kollu li hemm. Insibu fost l-oœrajn djar mibnija apposta gœat-turisti f’muÿew fil-miftuœ. Inkomplu gœaddejjin bil-kowç viçin ix-xmara u nieqfu f’Visegrad, fortizza li minnha tara veduta mill-isbaœ. Hawnhekk ikollna ikla mill-aqwa firRenaissance Restaurant b’ikel tipiku medjevali bl-inbid, birra u xorb ieœor, f’ambjent ta’ muÿika medjevali. Imbagœad inkomplu gœal Esztergom fejn naraw il-Katidral, il-Porta speciosa, il-pjazza Szechenyi, kif ukoll knejjes u toroq dojoq tipiçi taç-çentru storiku. Œafna jqisu din l-eskursjoni bœala l-isbaœ waœda. Nirritornaw fil-lukanda u wara li niççenaw, noœoræu flimkien

mat-tour leader biex inkomplu niddevertu. IS-SIBT Kolazzjon buffet. Illum ikollna jum liberu li jagœtina l-opportunita’ li nagœmlu xi shopping jew personal sightseeing f’din il-belt. Ma ninsewx ukoll li barra li hija l-belt kapitali talUngerija, Budapest hi magœrufa ukoll bœala belt tal-iSpas. Gœalhekk, min irid jista’ jmur ukoll jirrilassa fil-hot baths (dœul extra) li jmorru lura sa ÿmien l-okkupazzjoni tal-belt mit-Torok. Filgœaxija ikollna night cruise fuq idDanube bl-ikel, xorb u muÿika live. IL-ŒADD Kolazzjon buffet. Fid-9.00am ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœall-famuÿ Lag ta’ Balaton, li hu l-akbar lag tal-Ewropa Çentrali. Fi triqitna ngœaddu minn xenarju ferm sabiœ u tipiku. Imbagœad naslu fil-belt ta’ Veszprem, il-kapitali tar-reæjun ta’ Bakony. Hawn mat-tour leader naraw il-æmiel turistiku ta’ din il-belt, fosthom Szabadsag fejn hemm is-city hall, kif ukoll Hosok Kapuja, il-Palazz tal-Isqof u t-Tuztorony (torri gœal kontra n-nar). Inÿuru wkoll Balatonfured li tinsab fuq il-lag u Tihany fejn insibu monasteru talBenedittini. Nirritornaw fil-lukanda u niççenaw flimkien.

DATA TAT-TOUR 02 - 09 SETTEMBRU IT-TNEJN Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni li teœodna fin-naœa ta’ lvant tal-Ungerija, viçin il-fruntiera mar-Rumanija u l-Ukrajna. F’din il-Puszta Tour ser naraw il-kapaçita’ kbira li juru r-rikkieba meta naraw wirja spettakulari taÿ-ÿwiemel. Dan hu spettaklu li ma ninsew qatt! Nagœmlu rikba fuq karozzin tipiku u wara nieklu ikla tajba bl-inbid u xorb f’ristorant rustiku (Csarda), waqt li nisimgœu u nkantaw mal-muÿika taÿ-ÿingari. Niskopru wkoll il-belt ta’ Kecskemet waqt li f’Lajosmizse niæu milqugœa b’welcome drink ta’ grappa Ungeriÿa. Din hi eskursjoni popolari œafna. Nirritornaw fil-lukanda u wara li niççenaw nerægœu noœoræu mattour leader biex ingawdu flimkien din l-aœœar lejla tal-vaganza tagœna. IT-TLIETA Kolazzjon buffet u wara nagœmlu ç-check out mill-kmamar. Fil11.15am nitilqu mil-lukanda lejn l-ajruport ta’ Budapest minn fejn fis-1.55pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM521 lura lejn pajjiÿna. Naslu Malta fl-4.05pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢850 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢870 Adult f’kamra singola .......................................................................¢990 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢430 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Budapest u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Best Western Hungaria 4**** f’Budapest • Kolazzjon buffet kuljum • 6 ikliet filgœaxija fil-lukanda • 2 ikliet f’nofsinhar f’ristoranti tipiçi • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Night Cruise fuq ix-xmara bl-ikel • Entratura gœall-Parlament ta’ Budapest • Gwida tal-lokal kif indikat fil-programm • Taxxi kollha, service charge u city tax • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

27


minn

¢1310

LUKANDI 4**** F’BUDAPEST, VIENNA U PRAGA

12

-IL JUM

Inÿuru Budapest, Puszta, Kecskemet, Lajosmizse, Danube Bend (Szentendre, Visegrad, Esztergom), (Ungerija), Vienna, Wachau, Durnstein, Krems, Melk, Vienna Woods, Mayerling, Heiligenkreuz, Seegrotte (Awstrija), Praga, Brno, Karlovy Vary u Cesky Krumlov (Repubblika Çeka)

Budapest, Vienna u Praga 12-il æurnata fi 3 ibliet Imperjali IT-TLIETA Fid-9.00am niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fil-11.00am nitilqu fuq it-titjira KM520 tal-Air Malta li twassalna fl-ajruport ta’ Budapest fis1.05pm. Mal-wasla tagœna nsibu kowç jistenniena li jeœodna fil-Best Western Hotel Hungaria 4**** f’Budapest. Wara li nagœmlu ç-check in noœoræu mat-tour leader fiç-çentru ta’ Budapest biex nambjentaw ruœna mal-lokalita’. Filgœaxija, wara li niççenaw fillukanda, noœoræu flimkien biex ingawdu n-nightlife sabiœa ta’ Budapest. Wieœed jista’ wkoll jippassiææa fit-toroq mimlijin œajja ta’ œdejn ix-xmara Danube. L-ERBGŒA Illum il-Jum Nazzjonali tal-Ungerija u tkun iççelebrata l-Festa ta’ San Stiefnu li hu l-ewwel Re li kien hemm fl-Ungerija. Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni li teœodna fin-naœa ta’ Lvant tal-Ungerija, viçin il-fruntiera mar-Rumanija u l-Ukrajna. F’din ilPuszta Tour ser naraw il-kapaçita’ kbira li juru r-rikkieba meta nassistu gœal wirja spettakulari taÿ-ÿwiemel. Dan hu spettaklu li ma ninsew qatt! Nirkbu wkoll fuq karozzin tipiku u wara nieklu ikla tajba bl-inbid u xorb f’ristorant rustiku (Csarda) (inkluÿa), waqt li nisimgœu u nkantaw mal-muÿika taÿ-ÿingari. Niskopru wkoll il-belt ta’ Kecskemet waqt li f’Lajosmizse niæu milqugœa b’welcome drink ta’ grappa Ungeriÿa. Nirritornaw fil-lukanda u wara li niççenaw, noœoræu niffesteææjaw ilfesta nazzjonali Ungeriÿa fejn fit-toroq ikun hemm çelebrazzjonijiet kbar bil-qofol tal-festi tkun wirja ta’ logœob

tan-nar li jitla’ minn kull naœa tax-xmara Danube. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni gœaç-çentru ta’ Budapest u gœall-West End City Shopping Centre bil-gwida tal-lokal. Nibdew bil-famuÿ bini tal-Parlament (entratura nkluÿa), bini tassew impressjonanti, u nkunu nistgœu anke nidœlu æewwa biex il-gwida turina u tispjegalna fuq il-æmiel li hemm. Wara nkomplu niskopru l-aqwa postijiet storiçi ta’ Budapest. Naraw il-Pjazza tal-Eroj, l-Opera House, il-Palazz Irjali, iç-Çittadella u l-Fisherman’s Bastion minn fejn naraw veduta spettakulari. Imbagœad bl-istess kowç immorru sal-West End City shopping centre gœax-xiri mill-œafna œwienet li hemm. Dan ix-shopping centre hu modern u attrezzat b’œafna œwienet kif ukoll kafetteriji, funtani, kaskata, ristoranti eçç. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija jkollna night cruise fuq id-Danube blikel, xorb u muÿika live. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet. Illum ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal numru ta’ bliet sbieœ madwar ix-xmara Danube. Din l-eskursjoni, li tissejjaœ Danube Bend (Dunakanyar), tibda’ fit-8.30am u nkunu akkumpanjati anke minn gwida tal-lokal. L-ewwel waqfa tkun f’Szentendre, villaææ splendidu mibni fuq stil barokk. Flimkien mat-tour leader naraw il-æmiel kollu li hemm. Insibu fost l-oœrajn knejjes sbieœ u djar mibnija apposta gœat-turisti f’muÿew fil-miftuœ. Wieœed anke jista‘ jagœmel dawra bil-karrozzin (extra). Inkomplu gœaddejjin bil-kowç viçin ix-xmara

u nieqfu f’Visegrad, fortizza li minnha tara veduta mill-isbaœ. Ninÿlu fil-belt u nippranzaw f’ristorant b’ikel tipiku msejjaœ ir-Renaissance Restaurant (inkluÿ) fejn ikollna pranzu Rinaxximentali bi stil uniku. Imbagœad inkomplu gœal Esztergom fejn naraw il-Katidral, il-Porta speciosa, il-pjazza Szechenyi, kif ukoll knejjes u toroq dojoq tipiçi taç-çentru storiku. Œafna jqisu din l-eskursjoni bœala waœda mill-isbaœ.Nirritornaw fil-lukanda u wara li niççenaw, bil-kowç immorru naraw show spettakUlari tal-Folk Ensemble (entratura nkluÿa) li tibda fit-8.00pm. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mil-lukanda u nitilqu bil-kowç lejn Vienna, il-belt kapitali tal-Awstrija, meqjusa bœala waœda mill-isbaœ tal-Ewropa, anzi tad-dinja. Malli naslu, immorru dritt fil-lukanda tagœna Hotel Ananas 4**** fi Vienna u nagœmlu ç-check in. Fis-2.30pm ikollna eskursjoni madwar il-belt ta’ Vienna. Mat-tour leader u l-gwida tal-lokal inÿuru l-postijiet l-aktar importanti, bœal Palazz Irjali, l-Opera House, il-bini majestuÿ tal-Parlament, il-Katidral

28

ta’ San Stiefnu u x-xmara Danube. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu flimkien mat-tour leader biex niççenaw u nkomplu ngawdu. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni oœra ta’ jum sœiœ gœaÿÿona ta’ Wachau. Ser naraw numru ta’ villaææi ÿgœar mimlija storja u œelwin œafna. Mhux hekk biss, iÿda naraw ukoll kastelli u xenarji ta’ muntanji ÿgœar u x-xmara Danube. Inÿuru fiddettal Krems li gœandu storja ta’ iÿjed minn elf sena, Durnstein bid-djar u toroq antiki tiegœu u Melk bil-famuÿ monasteru stil barokk tal-Benedittini (entratura nkluÿa). Nirritornaw fillukanda u iÿjed tard noœoræu niççenaw flimkien. Wara, nistgœu mmorru mat-tour leader biex inqattgœu s-serata fil-Prater, park pubbliku mill-isbaœ b’diversi attrazzjonijiet. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, nistgœu ningœaqdu mat-tour leader biex bittrasport pubbliku (œlas extra) mmorru fil-palazz majestuÿ ta’ Schonbrunn u

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


biex induqu œajja oœra taç-Çeki. Hi belt universitarja u ç-çentru storiku tagœha hu wieœed mill-isbaœ. Wara nofsinhar inkomplu triqitna lejn Praga u mal-wasla tagœna nagœmlu ç-check in fil-Hotel Majestic Plaza 4**** superior fi Praga. Œin liberu, niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader biex nambjentaw ruœna maÿ-ÿona. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni gœall-Punent tal-Bohemia. Din l-eskursjoni tagœtina l-opportunita’ li napprezzaw il-kampanja ta’ din iÿÿona sakemm naslu fil-belt ta’ Karlovy Vary, li tinsab f’vallata tassew sabiœa. Inÿuru fid-dettal il-postijiet ta’ nteress, fosthom il-knisja ta’ Maria Maddalena u l-Collonade. Filgœaxija niççenaw fillukanda u wara mmorru bil-kowç biex naraw il-Krizkova Fontana (entratura nkluÿa), show meraviljuÿ tal-funtani li l-ilma tagœhom ‘jiÿfen’ mal-muÿika.

l-æonna tiegœu (entratura extra). Din kienet ir-residenza rjali tas-sajf tal-familja Habsburg. Min irid wara jista’ jÿur iÿ-zoo (entratura extra). Wara jkollna œin liberu f’Mariahilferstrasse li hi t-triq prinçipali ta’ Vienna, fejn inkunu nistgœu nagœmlu x-shopping mil-œafna œwienet u stabbilimenti eleganti. Filgœaxija noœoræu niççenaw flimkien mat-tour leader u wara nkomplu ngawdu. IT-TLIETA Kolazzjon buffet. Illum l-eskursjoni tagœna teœodna lejn il-foresta ta’ barra Vienna, aktar magœrufa bœala Vienna Woods. Gœalhekk fid-9.00am nitilqu bil-kowç lejn il-vallata ta’ Helenental fejn naraw il-famuÿ kastell ta’

www.eurotours.com.mt

Mayerling. Hawnhekk, fil-hunting lodge, li llum hija kappella, il-Prinçep Rudolph (l-uniku tifel tal-Imperatur Franz Joseph), u l-Barunessa Vetsera gœamlu suwiçidju fl-1889. Minn hawn imbagœad immorru Heiligenkreuz fejn naraw il-kunvent tat-12-il seklu. Wara, ngœaddu minn Holdrichsmuhle u naslu Seegrotte Hawnhekk, nagœmlu rikba fuq dgœajsa (œlas inkluÿ) fuq l-akbar lag taœt l-art fl-Ewropa. Filgœaxija, noœoræu biex niççenaw u nkomplu niddevertu f’din il-belt meraviljuÿa u fl-aœœar lejl tagœna fl’Awstrija. L-ERBGŒA Illum wara l-kolazzjon buffet nitilqu mil-lukanda lejn Praga, il-belt kapitali tar-Repubblika Çeka. Fi triqitna nieqfu Brno, li hi t-tieni l-akbar belt tar-Repubblika Çeka. Din il-belt gœandha storja ta‘ elf sena u ftit huma dawk li jÿuruha. Iÿda ÿgur li waqfa ta’ ftit sigœat f‘din il-belt hi biÿÿejjed

IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœal Cesky Krumlov, li hi meqjusa bœala l-isbaœ belt tal-Bohemia. Din il-belt hija protetta mill-UNESCO bœala World Heritage Site. Biex naslu gœaliha rridu ngœaddu minn kampanja u numru ta’ villaææi tassew œelwin. Cesky Krumlov tinsab

DATA TAT-TOUR 19 - 30 AWWISSU fuq ix-xmara Vltava fejn insibu kastell imponenti. Barra minn dan il-kastell (entratura extra), naraw ukoll iççentru storiku. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader biex ingawdu l-aœœar lejla tagœna fir-Republika Ceka. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni bil-mixi u bit-trasport pubbliku biex naraw din il-belt millisbaœ. Ma ninsewx li rridu nagœmla ç-check out mil-kmamar sal-10.00am. Flimkien mat-tour leader u l-gwida tallokal nimxu mat-toroq antiki u storiçi ta’ Praga. Wara, immorru fuq Charles Bridge. Minn hawn nibqgœu sejrin fil-knejjes ta’ San Nikola u ta’ San Franæisk. Naraw ukoll il-pjazza l-antika u l-arloææ astronomiku tant famuÿ ta’ Praga. Insomma, xalata ta’ storja Çeka miæbura f’din il-belt maæika. Wara nofsinhar, ikollna œin liberu biex nagœmlu xi sightseeing personali jew inkella xi shopping. Fis-6.45pm nitilqu lejn l-ajruport ta’ Praga biex nagœmlu ç-check in. Fid-9.20pm nitilqu fuq ittitjira KM539 tal-Air Malta li twassalna lura f’pajjiÿna f’11.50pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢1310 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1320 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1490 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢650 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢30 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢18 Prezz jinkludi • Titjiriet mal-Air Malta gœal Budapest u lura minn Praga • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-Best Western Hotel Hungaria 4**** f’Budapest • Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-Hotel Ananas 4**** fi Vienna • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-Hotel Majestic Plaza 4**** superior fi Praga • Kolazzjon buffet kuljum • 6 çeni fil-lukandi • 1 pranzu tipiku f’ristorant rinaxximentali fl-Ungerija • 1 pranzu fi Csarda (ristorant tipiku Ungeriÿ) bil-wirja taÿ-ÿwiemel f’Puszta • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Night Cruise fuq ix-xmara Danube fl-Ungerija bl-ikel • Show spettakulari tal-Folk Ensemble f’Budapest • Entraturi gœall-Parlament ta’ Budapest, il-Monasteru ta’ Melk, Seegrotte u x-show ta’ Krizikova Fontana • Servizz ta’ gwida tal-lokal kif indikat fil-programm • Taxxi kollha, service charge u city taxes • Servizz ta’ tour leader

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

29


minn

¢839

LUKANDA 4**** SUPERIOR FI PRAGA

8

Inÿuru Praga fid-dettal, Cesky Krumlov, Karlovy Vary, Krizkova Fountains, Cesky Sternberk, Kutna Hora, Dresden fil-Æermanja u Mt. Snezka fil-Giant Mountains

T’IJIEM

Praga L-ERBGŒA Fis-2.30pm niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fl-4.30pm nitilqu fuq it-titjira KM538 tal-Air Malta li twassalna fl-ajruport ta’ Praga fis-7.10pm. Minn hawn nitilqu bil-kowç lejn il-Hotel Majestic Plaza 4**** Superior fi Praga. Nagœmlu ç-check in fil-kmamar u wara li niççenaw fil-lukanda, noœoræu dawra mat-tour leader biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. IL-ŒAMIS Illum wara l-kolazzjon buffet ikollna l-ewwel eskursjoni biex nibdew ingawdu l-meravilji ta’ Praga, il-belt kapitali tar-Repubblika Çeka. Nitilqu mil-lukanda fid-9.00am fejn il-kowç iwassalna fuq l-gœolja tal-kastell biex, flimkien mat-tour leader u l-gwida tal-lokal nimxu lejn il-famuÿ kastell ta’ Praga. Sakemm naslu fejn il-kastell, naraw œafna bini u monumenti storiçi li ngœaddu minn œdejhom, kif ukoll naraw veduti spettakulari ta’ Praga kollha taœtna. Mill-kastell imbagœad ngœaddu sabiex naraw il-Palazz tal-President, u ninÿlu bil-mixi mit-toroq antiki u storiçi ta’ Praga. Ikollna ftit œin liberu, imbagœad wara mmorru fuq Charles Bridge. Minn hawn nibqgœu sejrin fil-knejjes ta’ San Nikola u ta’ San Franæisk. Naraw ukoll il-pjazza l-antika u l-arloææ astronomiku tant famuÿ ta’ Praga… insomma, xalata ta’ storja Çeka miæbura f’din il-belt maæika. Immorru lura fil-lukanda gœall-kumplament tal-æurnata libera. Filgœaxija, wara li niççenaw fil-lukanda, noœoræu mat-tour leader biex niddevertu fl-atmosfera ta’ Old Town Square.

IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, fid-9.00am ikollna eskursjoni gœal Cesky Krumlov, li hi meqjusa bœala l-isbaœ belt tal-Bohemia. Din il-belt hija protetta mill-UNESCO bœala World Heritage Site. Biex naslu gœaliha rridu ngœaddu minn kampanja u numru ta’ villaææi tassew œelwin. Cesky Krumlov tinsab fuq ix-xmara Vltava fejn insibu kastell imponenti. Barra minn dan il-kastell (entratura extra), naraw ukoll iç-çentru storiku. Wara li niççenaw, nistgœu noœoræu mat-tour leader biex inkomplu b’aktar divertiment, gœax fi Praga hemm numru kbir ta’ shows gœaddejjin, kemm dawk klassiçi, kif ukoll dawk œfief, u min irid jista’ jara wieœed minn dawn ix-shows (œlas extra). IS-SIBT Kolazzjon buffet u fid-9.00am ikollna eskursjoni gœall-Punent tal-Bohemia, dejjem b’kowç privat. Din l-eskursjoni tagœtina l-opportunità li napprezzaw il-kampanja ta’ din iÿ-ÿona sakemm naslu fil-belt ta’ Karlovy Vary, li tinsab f’vallata tassew sabiœa. Inÿuru fid-dettal il-postijiet ta’ nteress, fosthom il-knisja ta’ Maria Madalena u l-Collonade. Filgœaxija, wara li niççenaw fil-lukanda, jkollna eskursjoni bil-kowç biex immorru naraw il-Krizkova Fontana, show meraviljuÿ tal-funtani li l-ilma tagœhom ‘jiÿfen’ mal-muÿika (dœul inkluÿ). IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal Cesky Sternberk u gœall-belt medjevali ta’ Kutna Hora. Nibdew billi bil-kowç

immorru naraw il-kastell meraviljuÿ ta’ Cesky Sternberk (entratura nkluÿa), li jmur lura gœas-seklu tlettax u li huwa mibni fuq stil barokk. Dan il-kastell jinsab fuq gœolja fuq ix-xmara Sazava. Wara nibqgœu sejrin gœall-belt ta’ Kutra Hora. Inÿuru l-postijiet ta’ nteress ta’ din il-belt, li hija wkoll protetta mill-UNESCO. Naraw il-Katidral ta’ Santa Barbara (entratura nkluÿa), il-Knisja ta’ San Æakbu, il-Hradek u r-Royal Mint, li kellha parti minnha tintuÿa bœala r-residenza tal-Familji Rjali. Wara nirritornaw fil-lukanda. Filgœaxija jkollna eskursjoni fuq cruise fuq ix-xmara Vltava kompluta bl-ikel. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœall-belt meraviljuÿa Æermaniÿa, Dresden, belt li tissejjaœ “Firenze tan-naœa ta’ fuq”. Ikollna l-opportunità li napprezzaw il-æmiel tal-kastell li hu viçin it-Theaterplatz, is-Semper Opera House, Sempergalerie, Taschenbergpalais u Hofkirche. Naraw aktar postijiet ta’ nteress bœal dik li tissejjaœ “ilpurçissjoni tal-prinçpijiet” (Der Furstenzug) u l-Der Stallhof. Ikollna wkoll xi ftit œin gœax-xiri. Filgœaxija, wara li niççenaw, noœoræu mat-tour leader biex inkomplu niddevertu flimkien fiç-çentru ta’ Praga.

DATI TAT-TOUR 23 - 30 LULJU 27 AWWISSU - 03 SETTEMBRU IT-TLIETA Illum ikollna l-aœœar eskursjoni tal-æita tagœna li ser teœodna fuq l-aktar muntanjia gœolja tar-Repubblika Çeka. Gœalhekk wara l-kolazzjon buffet, fid-9.00am nitilqu gœall-Giant Mountains. Dawn il-muntanji huma l-aktar popolari fost iç-Çeki gœall-isport tax-xitwa. Nitilgœu fuq Mt. Snezka li hi gœolja 1,605metru. Biex naslu irridu l-ewwel nitilgœu triq sakemm naqbdu ç-chair lifts (œlas extra) biex naslu sa fuq nett minn fejn naraw veduti spettakulari - esperjenza mill-isbaœ! Filgœaxija, wara li niççenaw, noœoræu sabiex ingawdu flimkien l-aœœar lejla tal-vaganza tagœna f’din il-belt tant sabiœa. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna jum liberu fi Praga. Biss ma ninsewx li rridu nagœmlu ç-check out millkmamar qabel l-10.00am. Imbagœad inkomplu ngawdu dan l-aœœar jum tagœna fi Praga. Fil-5.30pm nitilqu lejn l-ajruport ta’ Praga biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.00pm nitilqu fuq it-titjira KM539 tal-Air Malta li twassalna lura f’pajjiÿna fl-10.30pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢839 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢859 Adult f’kamra singola ....................................................................¢1069 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti)¢.....................................¢439 Insurance standard adulti (inkl excess waiver) ..............................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Praga u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel Majestic Plaza 4**** Superior fi Praga • Kolazzjon buffet kuljum • 6 ikliet filgœaxija • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Servizz ta’ gwida tal-lokal skont il-programm • Cruise fuq ix-xmara bl-ikel • Entratura gœal Cesky Sternberg, Krizikova Fontana u Katidral ta’ Santa Barbara • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader

30

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢920

Inÿuru Nordlingen, Wurzburg, Rothenburg ob der Tauber, Landsberg am Lech, Augsburg, Altmuhl, Ulm, Fussen, Neuchwanstein Castle u Heidelberg

LUKANDA 4**** F’NORDLINGEN

8

T’IJIEM

Æermanja

500 sena ta’ storja medjevali matul il-German Romantic Road L-EWWEL JUM Fis-1.25pm niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fit-3.25pm naqbdu t-titjira KM328 tal-Air Malta lejn Frankfurt. Malli naslu fis-6.10pm, insibu kowç jistenniena li jeœodna direttament fil-Hotel NH Klosterle 4**** (jew simili) fiç-çentru ta‘ Nordlingen. Wara li nagœmlu ç-check in fil-kmamar noœoræu biex niççenaw mat-tour leader u fl-istess œin nambjentaw ruœna ma‘ din il-belt verament œelwa. IT-TIENI JUM Kolazzjon buffet. Illum inÿuru Wurzburg li hi l-bieb tat-Triq Romantika minn naœa ta‘ fuq. Din hija wkoll belt Universitarja b’arkejoloæija Barokka, imdawra bid-dwieli u hi magœrufa gœall-æmiel arkitettoniku li jirrifletti epoki differenti. L-arti, il-kultura u l-inbid huma l-œajja ta’ kuljum li tagœti xebœ lill-œajja Mediterranja. Wurzburg hi waœda mill-aktar bliet Medjevali Romantiçi u pittoreski fil-Æermanja kollha, tant li l-palazz Residenz u l-æonna tiegœu huma meqjusa bœala patrimonju dinji tal-UNESCO. Flimkien inÿuru dan il-Palazz (entratura nkluÿa) u l-æonna tiegœu. Wara jkollna xi œin ukoll biex nagœmlu anke xi shopping. Nirritornaw fil-lukanda u noœoræu niççenaw. IT-TIELET JUM Kolazzjon buffet. Illum ikollna eskursjoni oœra gœal post ieœor mill-isbaœ. Rothenburg ob der Tauber hi belt medjevali mill-aktar priservata, u passiææata madwar din il-belt tkun speçi ta’ mixja lura fiÿ-ÿmien. It-Town Hall, it-torrijiet gœoljin u s-swar li jdawruha flimkien mal-knejjes u d-djar nofshom tal-injam huma xhieda tal-istorja ta’ din il-belt li kienet belt Imperjali. Hawn l-istorja mhix biss dati,

iÿda esperjenza œajja fejn gœadha l-istess bœal ÿmien il-medju evu. Nirritornaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. IR-RABA’ JUM Kolazzjon buffet. Illum inÿuru l-belt sabiœa fuq in-naœa t’isfel tat-Triq Romantika, Landsberg am Lech, li barra l-æmiel naturali tagœha, hi magœrufa gœall-œabs fejn Adolf Hitler kien miÿmum arrestat u f’dan iÿ-ÿmien, flimkien ma’ Rudolf Hess, kien kiteb il-ktieb ‘Mein Kampf’. Iç-çella numru 7 kienet saret bœal kult gœan-Naÿismu. Din il-belt hi magœrufa wkoll gœaÿ-ÿgœoÿija ta’ Hitler. Però din il-belt gœandha l-parti antika ferm storika u tinsab max-xmara Lech. Kienet parti mill-Via Claudia Augusta li kienet triq fejn ir-Rumani kienu jagœmlu œafna negozju. Barra hekk wieœed jista‘ jara kaskata qawwija fiç-çentru tal-belt æejja mix-xmara Lech. Nistgœu anke nÿuru l-kamp ta‘ konçentrament (œlas extra) fejn f‘Ottubru 1944 kien jokkupa madwar 5,000 priæunier. Wara nÿuru l-belt ta’ Augsburg li hi waœda mill-aktar bliet antiki fil-Æermanja u kienet mibnija taœt id-dominju tar-Re Augustu, 2,000 sena ilu. Iç-çentru storiku bil-famuÿa Maximilianstrasse joffri bini spettakulari fuq stil rinaxximentali u barokk ta’ diversi palazzi u djar. Hawnhekk ikollna çans nqattgœu ftit œin gœax-shopping. Nirritornaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u nkomplu niddevertu. IL-ŒAMES JUM Kolazzjon buffet. Illum se ngawdu x-xenarju taÿ-ÿona ta’ Franconia u jkollna anke dawra fuq ix-xmara bid-dgœajsa li teœodna matul xenarju mill-isbaœ. Immorru Altmuhl fejn hawnhekk ikollna river cruise (inkluÿ).

Ix-xmara tinÿel l-isfel minfejn tgœaddi minn parti dejqa u spettakulari li teœodna fuq il-lag Altmuhlsee fit-tramuntana ta’ Gunzenhausen. Meta titlaq minn Gunzenhausen ix-xmara iddur liwja kbira u tidœol fl-Altmuhl Valley Nature Park li hi famuÿa gœall-æmiel naturali. Ngœaddu bejn gorges kbar ta’ muntanji tal-Frankish Alb. Wara nkomplu nÿuru l-belt ta’ Altmuhl. Nirritornaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader biex niççenaw IS-SITT JUM Kolazzjon buffet. Illum gœandna æurnata libera biex ingawdu din il-belt œelwa ta’ Nordlingen, belt oœra fit-Triq Romantika. Hemm œafna x’tara u tista’ ddurha wkoll minn fuq is-swar medjevali tal-belt li jduru madwar il-belt kollha. Nhar ta’ Sibt normalment ikun hemm anke suq fil-miftuœ. Min irid jista‘ jagœmel xi shopping ukoll mid-diversi œwienet li hemm fil-belt. Filgœaxija noœoræu niççenaw mat-tour leader. IS-SEBA’ JUM Kolazzjon buffet. L-eskursjoni tal-lum teœodna gœall-aœœar belt fit-Triq Romantika, Fussen, fejn anke nÿuru l-Kastell ta’ Neuschwanstein. Iÿda qabel, inÿuru l-belt sabiœa ta’ Ulm li tinsab fuq ix-xmara Danube. Wara nibqgœu sejrin sal-kastell ta’ Neuschwanstein (entratura nkluÿa) u min irid jista’ jkun hemm il-possibilita’ li jitla’ sa fejn il-kastell biÿ-ÿwiemel (œlas extra). Dan huwa l-kastell li fuqu

DATI TAT-TOUR 28 LULJU - 04 AWWISSU 28 AWWISSU - 04 SETTEMBRU æie ddisinjat il-kastell ta’ Disneyworld gœax huwa verament kastell tal-œolm, mibni gœar-Re Ludovigu II tal-Bavarja bejn l-1869 u l-1886. Wara mmorru Fussen, fejn ikollna œin gœall-ikel f’Reichenstrasse. Din hija triq fiç-çentru storiku u hija wkoll popolari gœaxshopping. Aktar tard nirritornaw fil-lukanda fejn noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u ngawdu l-aœœar lejla tagœna flimkien. IT-TMIEN JUM Kolazzjon buffet. Wara nagœmlu ç-check out mil-lukanda u nitilqu lejn Heidelberg, il-belt li kull sena jÿuruha miljuni ta’ turisti mid-dinja kollha. Hi belt mimlija storja u fl-istess waqt mimlija ÿgœaÿagœ minœabba l-universitajiet tagœha tax-xjenza. Din hi l-aktar belt Universitarja antika filwaqt li gœandha waœda mill-aktar ÿoni pedonali twal mimlija œwienet. Hi belt romantika, kosmopolitana u dinamika fl-istess œin. Inkunu nistgœu nitilgœu fejn ir-rovini ta’ kastell medjevali bil-funikular (œlas extra) u minn hemm naraw xena panoramika ta’ din il-æmiel ta’ belt. Filgœaxija nkomplu fi triqitna lejn l-ajruport ta’ Frankfurt minn fejn fis-7.15pm nitilqu fuq it-titjira KM329 tal-Air Malta lura lejn pajjiÿna. Naslu Malta fl-9.45pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢920 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢930 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1130 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢550 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal (taœt 16 il-sena inkl. excess waiver) ..........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Frankfurt u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel NH Klosterle 4**** (jew simili) f’Nordlingen • Kolazzjon buffet kuljum • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entratura gœal palazz Residenz ta‘ Wurzburg • Ir-River Cruise ta’ Altmuhl • L-entratura gœal Neuschwanstein Castle • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

31


minn

¢860

Inÿuru Berlin, Potsdam, Dresden, Spreewald u Leipzig

LUKANDA 4**** F’BERLIN

8

T’IJIEM

Berlin

il-Belt Kapitali tal-Æermanja IL-ÆIMGŒA Fis-7.30am niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fid-9.30am nitilqu fuq it-titjira KM376 tal-Air Malta li twassalna fl-ajruport ta’ Berlin fin-12.25pm. B’kowç privat u gwida tal-lokal ikollna eskursjoni panoramika ta’ Berlin. Fost l-oœrajn, naraw il-bini mpressjonanti talParlament Federali Æermaniÿ, ilfamuÿ Brandenburg Gate, Unter den Linden, li hi l-aktar boulevard antika f’Berlin, ir-Reichtag, il-Berlin Wall u Checkpoint Charlie li tfakkarna fiÿÿmien meta Berlin kienet maqsuma, u l-boulevard famuÿa Kurfürstendam. Wara nibqgœu sejrin fil-Hotel NH City West Berlin 4**** (jew simili) fiç-çentru ta’ Berlin biex nagœmlu ç-check in u jkollna œin liberu. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. Ta’ min jgœid li Berlin hija waœda mill-irœas bliet Ewropej fejn jidœlu ristoranti, xiri, etc. IS-SIBT Nibdew il-æurnata bil-kolazzjon buffet u wara nitilqu gœal eskursjoni lejn Potsdam. Fi triqitna nieqfu biex naraw il-Glienicker Brucke li jinsab f’xenarju mill-isbaœ u huwa magœruf bœala il-pont tal-ispjuni. Il-belt ta’ Potsdam kienet ir-residenza talmexxejja Prussjani u hawn nistgœu nÿuru l-Palazz Sanssouci (entratura extra). Wara nagœmlu dawra fil-ænien kbir u tant sabiœ li hemm mal-Palazz.

Minn hawn, imbagœad nimxu saççentru storiku ta’ din il-belt, li hi dikjarata belt ta’ wirt patrimonjali mill-UNESCO. Hawn naraw ukoll iÿÿona pedonali li hija mimlija œwienet œelwin. Filgœaxija noœoræu biex niççenaw mat-tour leader. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet immorru fuq eskursjoni mill-isbaœ gœal Dresden. Flimkien mat-tour leader u l-gwida tal-lokal ikollna sightseeing tour talbelt fejn inkunu nistgœu nammiraw il-palazzi bœal Zwinger Palace, ilFrauenkirche Church, Semper Opera House u r-Royal Palace (entraturi extra) u d-diversi monumenti storiçi li jagœtu d-dehra partikolari ta’ din il-belt. Wieœed jista’ jammira wkoll il-promenades fuq ix-xmara Elbe u muÿewijiet interessanti. Wara jkollna œin liberu biex nieklu u nagœmlu xi shopping. Nirritornaw fil-lukanda u mbagœad noœoræu mat-tour leader gœaç-çena u gœal passiææata fit-toroq mimlijin œajja ta’ Berlin. IT-TNEJN Illum, wara l-kolazzjon buffet , ikollna eskursjoni gœal Spreewald, waœda mill-isbaœ u l-aktar riserva naturali ppriservata fl-Ewropa. Hawnhekk nuÿaw id-dgœajjes (œlas extra) biex nivvjaææaw minn naœa gœall-oœra flok nivvjaææaw bil-karrozzi. Minn hawnhekk insuqu lura lejn il-lukanda f’Berlin. Wara noœoræu mat-tour leader

biex niççenaw u ngawdu n-nightlife ta’ Berlin. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna l-jum liberu f’Berlin. Din il-belt gœandha œafna x’toffri lill-viÿitaturi tagœha. Gœalhekk huwa tajjeb li wieœed iÿur xi wieœed mill-muÿewijiet jew inkella t-Tiergarten fejn hemm l-ambaxxata Maltija. Inkella jista’ joqgœod ukoll idur id-diversi œwienet li hemm fiççentru ta’ Berlin jew iÿur il-KaDeWe Department Store li jiæbor fih œafna œwienet. Filgœaxija noœoræu gœaççena u nkomplu ngawdu l-atmosfera notturna ta’ Berlin. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni gœal Leipzig. Flimkien mattour leader inkunu nistgœu nammiraw din il-belt fejn, fost l-oœrajn, naraw Market Square fejn kienet inbniet l-Old City Hall (entratura extra), l-Altes Rathaus, l-Opera House u l-Knisja ta’ San Nikola. Wara jkollna œin liberu fejn nistgœu anke nÿuru l-Muÿew talFine Arts (entratura extra), jew nieœdu drink f’Zum Arabischen Coffe Baum, wieœed mill-aktar café-restaurants antiki li gœadu attiv. Nirritornaw

DATI TAT-TOUR 18 - 25 LULJU 15 - 22 AWWISSU fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, ikollna jum liberu ieœor f’Berlin. Bla dubju, llum ikollna l-opportunita’ li flimkien mat-tour leader, bittrasport pubbliku (extra) naraw iÿjed postijiet interessanti li toffri din il-belt kapitali tal-Æermanja. Min irid, jista’ ukoll jagœmel xi ftit iÿjed shopping. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu flimkien biex niççenaw u ngawdu din l-aœœar lejla tagœna f’Berlin. IL-ÆIMGŒA Nieœdu l-aœœar kolazzjon buffet u wara nagœmlu ç-check out mil-lukanda u jkollna ftit œin liberu. Fl-10.00am nitilqu lejn l-ajruport ta’ Berlin biex nagœmlu ç-check in. Fis-1.10pm nitilqu fuq it-titjira KM377 tal-Air Malta li twassalna lura Malta fl4.05pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢860 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢890 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1090 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢590 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Berlin u lura • Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel NH City West Berlin 4**** (jew simili) f’Berlin • Kolazzjon buffet kuljum • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Servizz ta’ gwida tal-lokal skont kif indikat fil-programm • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Berlin • Servizz ta’ tour leader

32

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢989 LUKANDA 4**** F’INNSBRUCK

8

Inÿuru Munich, Innsbruck, Zell Am See, Salzburg, il-Kastell Neuschwanstein, Fussen, Vipiteno (Sterzing), Le Cascate delle Stanghe, GarmischPartenkirchen, il-Palazz Linderhof u l-fabbrika ta’ Swarovski.

T’IJIEM

Awstrija u Bavarja L-EWWEL JUM Niltaqgœu mat-tour leader fis-7.30am fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fid-9.25am nitilqu fuq it-titjira KM306 tal-Air Malta lejn l-ajruport ta’ Munich. Malwasla tagœna f’11.45am insibu kowç privat jistenniena u nibdew il-vaganza tagœna b’ city tour ta’ Munich. Imbagœad inkomplu bi triqitna gœal Innsbruck. Biex naslu ngœaddu minn qalb xenarju spettakulari talkampanja Æermaniÿa u ta’ muntanji flAwstrija. Kif naslu fil-lukanda tagœna Hotel Central 4**** (jew simili) fiççentru ta’ Innsbruck, nagœmlu ç-check in fil-kmamar u jkollna ftit œin liberu. Niççenaw fil-lukanda u wara, min irid, jista’ joœroæ mat-tour leader fiç-çentru ta’ Innsbruck. IT-TIENI JUM Kolazzjon buffet. Wara nagœmlu mixja mat-tour leader biex nesploraw ilæmiel tal-belt ta’ Innsbruck. Flimkien naraw l-aktar postijiet ta’ interess f’din il-belt Awstrijaka. Naraw fost l-oœrajn, il-Goldenes Dachl. Dan inkunu nistgœu nammirawh aœjar jekk nitilgœu fuq l-iStadium li hemm viçin. Naraw ukoll il-Hofgarten, Hofkirche, Helblinghaus, u Ottoburg. Wara nofsinhar ikollna eskursjoni fejn inÿuru l-fabbrika ta’ Swarovski (entratura nkluÿa), fejn naraw esebizzjoni state of the art ta’ dawn il-æojjelli. Inkunu nistgœu wkoll nixtru xi œaæa minn hemm. Nirritornaw fil-

lukanda u niççenaw. Wara nkomplu niddevertu flimkien.

lukanda u min irid jista’ joœroæ gœal mixja mat-tour leader.

IT-TIELET JUM Illum wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni œelwa œafna gœal Zell Am See. Din hija æurnata li se tkun dedikata gœall-veduti u xenarju spettakulari ta’ muntanji. Gœalhekk fit-8.30am flimkien mat-tour leader, nitilqu bil-kowç lejn Zell Am See, li matul it-triq sakemm naslu, rridu ngœaddu minn villaææi tipiçi tal-muntanji. Ir-riÿort ta’ Zell Am See jinsab œdejn il-muntanja Schmittenhohe, u min irid jista’ jitla’ bil-cable car sa fuq il-muntanja (œlas extra), jew imur dawra bid-dgœajsa fuq il-lag Zeller See (œlas extra) jew inkella jagœmel xi passiææata. Filgœaxija çena fil-lukanda.

IL-ŒAMES JUM Kolazzjon buffet. L-eskursjoni tal-lum hija ta’ jum sœiœ fil-Æermanja, fejn inÿuru l-Kastell ta’ Neuschwanstein u l-belt ta’ Fussen. Nibdew billi naqsmu l-fruntiera u minn hawn nibqgœu sejrin inÿuru l-kastell ta’ Neuschwanstein (entratura nkluÿa). Dan huwa l-kastell li fuqu æie ddisinjat il-kastell ta’ Disneyworld gœax huwa verament kastell tal-œolm, mibni gœar-Re Ludovigu II tal-Bavarja bejn l-1869 u l-1886. Wara mmorru Fussen, fejn ikollna œin liberu f’Reichenstrasse, triq fiç-çentru storiku fil-parti popolari gœax-shopping. Aktar tard nirritornaw fil-lukanda gœaç-çena, u wara nerægœu noœoræu mat-tour leader.

IR-RABA’ JUM Kolazzjon buffet. Illum gœandna eskursjoni interessanti ferm u mimlija storja, gœax flimkien se nÿuru l-belt famuÿa ta’ Salzburg. Il-belt ta’ Salzburg hija waœda storika u sabiœa, magœrufa gœar-rabta li gœandha mal-famuÿ film muÿikali, The Sound of Music. Naraw fost l-oœrajn il-Katidral, Residence Square, Market Square, Getreidegasse u d-dar ta’ Mozart. Immorru anke fil-Kapital Square minn fejn nistgœu nieœdu l-funikular (œlas extra) gœall-fortizza ta’ Hohensalzburg. Wara jkollna ftit œin liberu. Filgœaxija niççenaw fil-

IS-SITT JUM Kolazzjon buffet u wara mmorru f’Vipiteno (Sterzing). Hawnhekk, barra li niskopru l-æmiel ta’ din il-belt medjevali, naraw Le Cascate delle Stanghe (Gilfenklamm) fejn nagœmlu passiææata matul il-kaskati ferm sbieœ. Nirritornaw Innsbruck u jkollna œin liberu. Filgœaxija niççenaw flimkien ftit kmieni aktar mis-soltu gœaliex wara ser immorru gœal

DATI TAT-TOUR 08 - 15 AWWISSU 07 - 14 SETTEMBRU Tyrolean Evening Show, biex inkomplu niddevertu flimkien waqt li naraw ÿfin, kant u daqq tipiku tal-Awstrija. IS-SEBA’ JUM Wara l-kolazzjon buffet, illum se nÿuru Garmisch-Partenkirchen u l-Palazz ta’ Linderhof. Gœalhekk fid-9.00am, jiæi l-kowç gœalina biex flimkien mat-tour leader immorru lejn Garmisch-Partenkirchen biex naraw dan il-famuÿ skiing resort Æermaniÿ, fejn saru l-Olimpjadi tax-xitwa fl-1936. Minn hawn inkomplu triqitna gœal Linderhof fejn nidœlu fil-palazz favorit tar-Re Ludovigu (entratura nkluÿa). Nirritornaw fil-lukanda gœaç-çena tagœna u wara nerægœu noœoræu mat-tour leader biex ingawdu flimkien l-aœœar lejla tagœna f’Innsbruck. IT-TMIEN JUM Wara l-kolazzjon buffet nagœmlu ç-check out u fit-8.30am nitilqu millukanda lejn l-ajruport ta’ Munich minfejn fis-12.40pm nitilqu fuq ittitjira tal-Air Malta KM307 li twassalna lura f’pajjiÿna fit-2.55pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢989 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢999 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1213 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢539 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Munich u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel Central 4**** (jew simili) ..... f’Innsbruck • Kolazzjon buffet • 7 ikliet filgœaxija • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Tyrolean Evening Show • Entraturi gœall-fabbrika ta’ Swarovski, il-Kastell Neuschwanstein u l-Palazz Linderhof • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

33


minn

¢770

Inÿuru Sofia, Il-Monasteru Rila, Pleven, Veliko Turnovo u Tryavna

LUKANDI 3*** U 4****

8

T’IJIEM

Bulgarija Storja u Kultura

IT-TNEJN Fit-3.15pm niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fil-5.15pm nitilqu fuq it-titjira KM782 tal-Air Malta (via Ateni) li twassalna Sofia fl9.55pm. B’kowç privat nibqgœu sejrin fil-Park Hotel Moskva 3*** li tinsab f’park mill-isbaœ f’Sofia. Nagœmlu ç-check in u nistrieœu gœal lejl. IT-TLIETA Kolazzjon buffet fil-lukanda. Wara jkollna eskursjoni bil-mixi madwar il-belt ta’ Sofia. Flimkien mat-tour leader u gwida tal-lokal, naraw ilKatidral Alexander Nevsky bil-famuÿa Golden Dome li hija meqjusa bœala l-ifjen biçça xogœol tal-arkitettura filBalkani, kif ukoll il-Kripta. Inÿuru wkoll il-Baÿilika ta’ Santa Sofia, li nbniet fis-seklu 6 W.K., il-qabar tal-poeta u kittieb nazzjonali Ivan Vazov u l-fdalijiet tal-Era Rumana. Inÿuru r-Rotunda ta’ San Æoræ tar-4 seklu W.K., il-kolonna l-ædida bl-istatwa ta’ Santa Sofia, ilPalazz tal-Kultura, il-Bini tal-Parlament u t-Tejatru Nazzjonali. Wara nofsinhar ikollna œin liberu. Min irid jista‘ wkoll iÿur iÿ-zoo ta’ Sofia (entratura extra) jew inkella jagœmel xi shopping. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet u fid-9.00am ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ fiÿ-ÿona tal-Muntanja Rila. Nibdew billi flimkien mal-gwida tal-lokal inÿuru r-Rila Monastery. Dan il-monasteru hu l-akbar wieœed fil-Bulgarija, magœruf ukoll bœala St. Ivan Rilski. Hu popolari œafna mal-Bulgari, gœax apparti li hu monument importanti ta’ valur arkitettoniku, hu wkoll il-bejta

spiritwali u kulturali prinçipali talBulgaria u tal-miæemgœa Ortodossa kollha. Il-Monasteru ta’ Rila hu mœares mill-UNESCO gœall-wirt storiku u kulturali tiegœu, fosthom pitturi millisbaœ u xogœol tal-interzjar fl-injam. Wara jkollna ukoll œin gœall-ikel (extra). Nirritornaw Sofia fejn ikollna ftit œin liberu qabel iç-çena fillukanda. Wara, min irid jista’ joœroæ mat-tour leader. IL-ŒAMIS Nibdew il-æurnata b’kolazzjon buffet. Fid-9.00am nitilqu bil-kowç gœal Pleven. Kif naslu, nagœmlu ç-check in fil-Park Hotel Kaylaka 4**** li tinsab fil-æmiel ta’ park ta’ Pleven. F’dan il-park li huwa wieœed mill-akbar tal-Bulgarija, insibu œafna siæar, lagi, foresti u swimming pools. Wara jkollna œin liberu biex nesploraw iÿ-ÿona flimkien mat-tour leader. Min irid, jista’ wkoll igawdi s-swimming pool li tinsab fil-æonna tal-lukanda. Tard wara nofsinhar ikollna wine tasting (inkluÿ) f’wieœed mill-akbar muÿewijiet tal-inbid li jinsab f’gœar kbir fil-park ta’ Kailyka. Ikollna œin liberu wkoll biex nagœmlu passiææata f’dan il-park sabiœ. Filgœaxija nirritornaw fil-lukanda u niççenaw fil-ænien tal-lukanda stess. Wara noœoræu mat-tour leader fejn nistgœu mmorru saç-çentru ta’ Pleven bittrasport pubbliku (œlas extra). IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, fid-9.00am inÿuru l-Panorama Museum of Pleven (dœul inkluÿ) flimkien mal-gwida tal-lokal. Dan hu monument millisbaœ li hu nkluÿ fil-lista tal-aqwa 100 monument fil-Bulgarija. Dan hu magœruf l-aktar bœala l-Pleven

Panorama u fih, wieœed jista’ jgœix l-avvenimenti tal-gwerra bejn ir-Russi u t-Torok tal-1877 u speçifikament, l-assedju ta’ 5 xhur ta’ Plevna li gœamlet lil din il-belt famuÿa maddinja kollha, gœax kienet ikkontribwiet ferm biex il-Bulgarija tiæi liberata mill-Ottomani. Wara jkollna œin liberu biex nesploraw il-belt. Tard wara nofsinhar, inÿuru l-Knisja Kattolika tal-Madonna ta’ Fatima. L-istatwa tal-Madonna kienet imbierka millPapa Æwann Pawlu II u tpoææiet f’din il-knisja fl-1997. Nisimgœu quddiesa u wara, nibqgœu sejrin il-lukanda biex niççenaw flimkien u wara noœoræu mat-tour leader. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, fid-9.00am nitilqu bil-kowç lejn il-belt ta’ Veliko Turnovo. Malli naslu nagœmlu ç-check in fil-Hotel Aquaya 3***. Wara, ikollna ftit œin liberu sabiex nambjentaw ruœna maÿ-ÿona. Wara nofsinhar, flimkien mal-gwida tal-lokal, ikollna ÿjara gœall-parti storika tal-belt u l-fortizza. Filgœaxija niççenaw fillukanda. Wara li niççenaw, nistgœu mmorru naraw il-Light & Sound show (œlas extra). IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet ikollna ÿjara gœall-muÿew tal-Open Air Crafts - ETURA li jinsab ftit il-bogœod mill-

DATA TAT-TOUR 28 LULJU - 04 AWWISSU muntanji Balkani. Dan hu muÿew fil-miftuœ tal-artiææjanat u fih madwar 50 sit differenti ta’ workshops ta’ artiææjanati differenti. Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija jkollna folklore dinner (inkluÿ) barra l-belt f’villaææ pittoresk. IT-TNEJN Kolazzjon buffet u wara nagœmlu ç-check out mill-kmamar. Imbagœad ikollna l-aœœar eskursjoni gœall-belt ta’ Tryavna. Din hija belt ÿgœira li kienet il-belt prinçipali tar-reæjun gœallkultura u gœall-industrija fis-seklu dsatax. Flimkien mal-gwida tal-lokal, hawn nagœmlu dawra fiç-çentru storiku fejn, minbarra mill-monumenti u pjazez, insibu wkoll bini bi stil arkitettoniku verament sabiœ li kien mibni matul is-sekli. Din il-belt hija magœrufa l-iÿjed gœal muÿewijiet ta’ artiæjanat differenti bœal wood carving, icon painting u arkitettura (dœul extra). Ikollna wkoll xi œin liberu. Nirritornaw fil-lukanda u fl-4.00pm nitilqu lejn l-ajruport ta’ Sofia b’waqfa gœal xi kafe’ jew gœall-ikel mat-triq (extra). Malli naslu, nagœmlu ç-check in u fil-10.45pm nitilqu fuq it-titjira KM 783 tal-Air Malta (via Ateni) li twassalna Malta fis-1.25am ta’ sbiœ it-Tlieta.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢770 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢790 Adult f’kamra singola .......................................................................¢890 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢530 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Sofia (via Ateni) u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-Park Hotel Moskva 3*** f’Sofia • Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fil-Park Hotel Kaylaka 4**** fi Pleven • Akkomodazzjoni gœal 2 iljieli fil-Hotel Aquaya 3*** f’Veliko Turnovo • Kolazzjon buffet kuljum • 5 ikliet filgœaxija • Lejla Folkloristika bl-ikel • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entraturi skont il-programm • Wine Tasting fil-Wine Museum ta’ Pleven • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ gwida tal-lokal skont il-programm • Servizz ta’ tour leader

34

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢840

Inÿuru Linz, Salzburg, St Gilgen, Gmunden, Vienna, ir-reæjun ta’ Wachau, Krems, Durnstein, Melk, Vienna Woods, Helenental, Heiligenkreuz u Seegrotte

LUKANDI 4 **** F’LINZ U VIENNA

8

T’IJIEM

Linz, Salzburg u Vienna L-aqwa tal-Awstrija

IS-SIBT Niltaqgœu mat-tour leader fil-5.15am fl-ajruport biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.15am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM514 li twassalna fl-ajruport ta’ Vienna fid-9.30am. Immedjatament naqbdu t-triq lejn Linz. Qabel immorru fil-lukanda jkollna tour panoramiku bil-kowç u mal-gwida tal-lokal madwar din il-belt. Nagœmlu ç-check in fil-lukanda Park Inn by Radisson 4**** (jew simili) u wara noœoræu mattour leader biex nambjentaw ruœna f’din il-belt mill-isbaœ. Linz hija t-tielet l-akbar belt Awstrijaka max-xmara Danube. Din il-belt vivaçi hija mdawra bil-muntanji. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. IL-ŒADD Kolazzjon buffet. Wara jkollna eskursjoni gœall-belt famuÿa ta’ Salzburg. Kif jaf kulœadd, din il-belt mhix biss belt storika u sabiœa, imma hija famuÿa wkoll gœar-rabta li gœandha mal-famuÿ film muÿikali Sound of Music. Fost l-oœrajn naraw il-Katidral, Residence Square, Market Square, Getreidegasse u d-dar ta’ Mozart. Fl-aœœar immorru anke fil-Capital Square minfejn nistgœu naqbdu l-funicular (œlas extra) gœall-fortizza ta’ Hohensalzburg. Hawn fuq, minbarra l-veduti meraviljuÿi, nistgœu naraw ukoll mill-kmamar statali sal-kmamar tat-tortura. Naraw ukoll il-Watchtower minfejn nistgœu ingawdu l-veduta panoramika tal-belt. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. IT-TNEJN Kolazzjon buffet. Illum gœandna æurnata li fiha nitpaxxew bil-æmiel naturali tal-lake district tal-Awstrija

fejn inÿuru l-lagi ta’ Traunsee u Wolfgangsee. Ikollna waqfiet f’St Gilgen u Gmunden. L-ewwel waqfa tagœna tkun f’St Gilgen li hi belt ÿgœira f’Salzkammergut u hi famuÿa gœax-xenarji mill-isbaœ li toffri, gœaç-çentru storiku tagœha kif ukoll gœal-aççess gœal Lag ta’ Wolfgangsee. Minn hemm min ikun jixtieq jista’ jitla’ l-cable car (œlas extra) gœal muntanja Zwoelferhorn b’gœoli ta’ 1520 metru fejn inkunu nistgœu naraw xenarju tal-œolm li ÿgur ma jintesix. Wara nsuqu gœal Gmunden li qiegœed fuq il-lag ta’ Traumsee, li tfisser il-lag tal-œolm. Din il-belt qegœda f’waœda mill-isbaœ partijiet tal-Awstrija u hi mdawra b’katina ta’ muntanji magœrufa bœala Hollengebirge Mountains. Il-lag Traumsee hu l-aktar lag fond fl-Awstrija kollha. Din il-belt çkejkna ta’ Gmunden hi msemmija gœal fuœœar u gœall-kastelli majestuÿi. L-aktar wieœed imsemmi hu Schloss Ort li qiegœed propju fuq il-lag u biex wieœed jasal sal-kastell, jew aœjar il-fdalijiet tiegœu, irid jimxi fuq pont tal-injam twil 150 metru fost xenarju mill-isbaœ. Hawnhekk jekk ikollna çans nitilgœu fuq steamer (œlas extra) u nagœmlu dawra fuq dan il-lag. Wara nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet nagœmlu ç-check out mil-lukanda u nitilqu lejn Vienna. Kif naslu, flimkien mat-tour leader jkollna tour panoramiku madwar il-belt fejn, fost l-aktar postijiet importanti, naraw il-Katidral ta’ San Stiefnu, l-Opera House, il-bini majestuÿ tal-Parlament, il-Palazz

Belvedere, il-Palazz Hofburg u x-xmara Danube. Wara mmorru lejn il-Hotel Ananas 4**** (jew simili) biex nagœmlu ç-check in. Filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u nibdew ingawdu f’din il-belt. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni gœaÿ-ÿona ta’ Wachau. Ser naraw numru ta’ villaææi ÿgœar mimlijin storja u œelwin œafna. Wara nÿuru fid-dettal Krems li gœandu storja ta’ iÿjed minn elf sena, Durnstein bid-djar u toroq antiki tiegœu u Melk bil-famuÿ monasteru stil barokk tal-Benedittini (dœul extra). Nirritornaw fil-lukanda u filgœaxija noœoræu mat-tour leader biex niççenaw u niddevertu flimkien fil-Prater. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet u wara jkollna eskursjoni madwar il-foresta ta’ barra Vienna, aktar magœrufa bœala Vienna Woods. Gœalhekk nitilqu lejn il-vallata ta’ Helenental fejn naraw il-famuÿ kastell ta’ Mayerling (œlas extra). Hawnhekk, fil-hunting lodge, li llum hija kappella, il-Prinçep Rudolph (l-uniku tifel tal-Imperatur Franz Joseph), u l-Barunessa Vetsera gœamlu suwiçidju fl-1889. Minn hawn immorru Heiligenkreuz fejn naraw il-kunvent spettakulari tat-12-il seklu. Wara ngœaddu minn œdejn il-

DATA TAT-TOUR 16 - 23 AWWISSU Holdrichsmuhle u naslu Seegrotte. Hawnhekk, min irid, jista’ jagœmel rikba fuq dgœajsa (œlas extra) fuq l-akbar lag taœt l-art fl-Ewropa. Filgœaxija noœoræu biex niççenaw u nkomplu niddevertu flimkien. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, nistgœu ningœaqdu mat-tour leader biex bit-trasport pubbliku (extra) immorru fil-Palazz majestuÿ ta’ Schonbrunn u l-æonna tiegœu (entratura extra). Din kienet ir-residenza Rjali tas-sajf tal-familja Habsburg. Min irid jista‘ jgawdi b‘xejn il-æonna kbar li hemm madwar dan il-palazz imperjali. Wieœed jista‘ wkoll jagœÿel li jmur iÿur iÿ-zoo (entratura extra) li jinsab fil-æonna tal-istess palazz. Wara jkollna œin liberu fejn wieœed jista‘ wkoll jagœmel xi shopping mit-triq prinçipali ta‘ Vienna Mariahilferstrasse. Filgœaxija noœoræu flimkien mat-tour leader biex niççenaw u niddevertu. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, nagœmlu ç-check out mill-kmamar u mmorru lejn l-ajruport ta’ Vienna biex nagœmlu ç-check in. Fil-10.40am nitilqu fuq it-titjira KM515 tal-Air Malta li twassalna lura f’pajjiÿna fis-12.55pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢840 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢850 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1040 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢340 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Vienna u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-Hotel Park Inn by Radisson 4**** (jew simili) f’Linz • Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-Hotel Ananas 4**** (jew simili) fi Vienna • Kolazzjon buffet kuljum. • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Servizz ta’ gwida tal-lokal kif indikat fil-programm • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Linz u Vienna • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

35


minn

¢1190

LUKANDI F’BADEN BADEN U NORDLINGEN

11

-IL JUM

Inÿuru Baden Baden, Freiburg, Titisee u Triberger Waterfalls (kollha fil-Black Forest fil-Æermanja), Strasbourg, Colmar, Riquewihr, Hoh-Konigsburg (kollha fl-Alsace fi Franza), Heidelberg, Nordlingen, Dinkelsbuhl, Rothenburg ob der Tauber, Augsburg u Wurzburg (fir-Romantic Road)

Black Forest, Alsace u Æermanja Triq Romantika tal-Æermanja IT-TNEJN Fis-1.25pm niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fit-3.25pm naqbdu t-titjira KM328 tal-Air Malta lejn Frankfurt. Malli naslu fis-6.10pm, insibu kowç jistenniena li jeœodna direttament fil-lukanda Express by Holiday Inn 3*** superior (jew simili) f’Baden Baden, spa resort magœruf f’riæel il-Black Forest. Wara li nagœmlu ç-check in fil-kmamar, niççenaw fil-lukanda u noœoræu passiææata mattour leader. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal Freiburg u Titisee. Ngœaddu mill-Wine Route li hi waœda mill-isbaœ fl-Ewropa fejn wieœed jara baœar ta’ dwieli quddiemu u fl-istess œin ngœaddu minn diversi villaææi tipiçi bi djar œelwin mimlija fjuri. Nagœmlu waqfa fil-belt ta’ Freiburg li hi l-kapitali tal-

36

Black Forest. Fost l-oœrajn, fiç-çentru storiku, li hu mimli bil-bini storiku li jmur lura perjodi diversi, naraw l-akbar monument ta’ din il-belt li hu l-Katidral majestuÿ tagœha, magœruf bœala l-Minster, kapolavur tal-arkitettura medjevali. Hawn insibu wkoll suq li jarma kuljum. Ikollna œin liberu gœal xi shopping mit-triq prinçipali li hi miÿgœuda bil-œwienet. Minn hawn nitilqu lejn Titisee, lag pittoresk fil-qalba tal-Black Forest. Nistgœu nirkbu dgœajsa li ddawarna fuq il-lag (œlas extra) jew nagœmlu passiææata panoramika jew induru qalb il-œafna œwienet tas-souvenirs u anke l-œwienet fejn oriæina l-Cuckoo Clock. Billi t-triq hi waœda pedonali, Seestrasse hi kunsidrata bœala waœda mill-isbaœ toroq fin-naœa t’isfel tal-Black Forest. Fi triqitna lejn illukanda, nagœmlu waqfa fit-Triberger Waterfalls li huma l-ogœla kaskati fil-Black Forest li jinÿlu gœoli ta’ 163 metru. Dan il-pajsaææ joffri xeni

spettakulari. Nirritornaw fil-lukanda u niççenaw. Wara noœoræu fiç-çentru mat-tour leader.

u wara jkollna œin liberu. Nirritornaw fil-lukanda u niccenaw flimkien. Wara noœoræu mat-tour leader.

L-ERBGŒA Kolazzjon buffet. Wara jkollna æurnata libera li ttina l-opportunita’ li ngawdu l-belt ta’ Baden Baden kif nixtiequ aœna. Din hi belt mimlija parks u æonna mill-isbaœ, Ikollna çans naraw il-œwienet ta’ klassi f’din il-belt antika mibnija fuq stil neo barokk. Nistgœu nÿuru t-tieni l-akbar sala tal-opra u kunçerti fil-Æermanja The FestSpielhaus. Din il-belt gœandha wkoll l-isbaœ Casinos tal-Æermanja u anke l-akbar festival internazzjonali tattiærijiet taÿ-ÿwiemel. Fiha hemm tmien courses tal-golf, lukandi mill-isbaœ, ristoranti u kantini ÿgœar tal-inbid. Filgœaxija niççenaw flimkien fillukanda u wara noœoræu mat-tour leader.

IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet. Illum immorru fuq eskursjoni mill-isbaœ gœal Colmar u Riquewihr fiÿ-ÿona tal-Alsace. L-ewwel waqfa tagœna tkun f’Colmar, il-post fejn twieled l-arkitett famuÿ Bartholdi li ddisinja l-iStatue of Liberty ta’ New York. Napprezzaw iç-çentru storiku mimli arti u kultura, bi djar qishom tal-pupi, kif ukoll il-kwartier mimli kanali li jissejjaœ Little Venice. Mhux ta’ b’xejn li œafna jirreferu gœal Colmar bœala waœda mill-isbaœ bliet ÿgœar tal-Ewropa. Wara ngœaddu mill-villaææ medjevali tant œelu ta’ Riquewihr, b’arkitettura priservata ferm tajjeb, fejn iÿ-ÿmien donnu waqaf. In-nies ta’ dan il-post jgœixu œajja trankwilla u l-industrija ewlenija tagœhom hija l-inbid talAlsace. Flimkien, nagœmlu mixja fit-toroq dojoq iserpu, magœmulin miç-çagœaq, toroq fejn ma jgœaddux karozzi u fejn naraw œwienet ÿgœar, cafes, fran, ristoranti, lukandi, bjar qodma, funtani antiki u djar ikkuluriti li fuq il-bjut tagœhom ibejtu ç-çikonji. Immorru wkoll fuq gœolja fejn hemm kastell imsejjaœ Hoh-Konigsburg li kien jintuÿa mir-rejiet bœala post ta’ villeææjatura u gœall-kaçça. Minn hemm fuq, naraw xena spettakulari tal-Alsace u baœar ta’ dwieli li hemm f’din iÿ-ÿona. Min irid jista’ jidœol iÿur dan il-kastell (œlas extra). Nirritornaw fil-lukanda, niccenaw flimkien u wara noœoræu mat-tour leader biex nkomplu ngawdu.

IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœaÿ-ÿona Françiÿa tal-Alsace, li darba kienet Æermaniÿa. Inÿuru l-belt mill-isbaœ ta’ Strasbourg. Iç-çentru storiku ta‘ din il-belt hu klassifikat bœala sit ta‘ wirt dinji mill-UNESCO. Wieœed jista‘ jinnota l-kultura Françiÿa/Æermaniÿa. Din il-belt minn dejjem kienet speçi ta‘ pont bejn il-Æermanja u Franza gœal sekli sœaœ speçjalment minœabba l-Universita’ tagœha u l-ko-eÿistenza bejn il-kulturi Kattoliçi u Protestanti. Fi Strasbourg hemm ukoll il-Kunsill tal-Ewropa u l-Parlament Ewropew. L-aœjar mod biex wieœed jara sew dawn il-postijiet hu permezz ta’ cruise (œlas extra), li jdum madwar siegœa u kwart. Fost l-oœrajn, naraw ix-Chateau des Rohan tas-seklu tmintax u l-Parlament Ewropew. Wara, flimkien inÿuru wkoll il-Katidral fuq stil Gotiku Notre Dame du Strasbourg

IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet nagœmlu ç-check out mil-lukanda biex nibdew it-triq Romantika tal-Æermanja. Nieqfu Heidelberg, il-belt li kull sena

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


jÿuruha miljuni ta’ turisti mid-dinja kollha. Hi belt mimlija storja u fl-istess waqt mimlija ÿgœaÿagœ minœabba l-universitajiet tagœha tax-xjenza. Din hi l-aktar belt Universitarja antika filwaqt li gœandha waœda mill-aktar ÿoni pedonali twal mimlija œwienet. Hi belt romantika, kosmopolitana u dinamika fl-istess œin. Inkunu nistgœu nitilgœu fejn ir-rovini ta’ kastell medjevali bil-funikular (œlas extra) u minn hemm naraw xena panoramika ta’ din il-æmiel ta’ belt. Minn hemm nibdew it-triq Romantika gœal Nordlingen (225 kilometru) fejn se nqattgœu t-tieni parti tal-vaganza tagœna. Nagœmlu ç-check in fil-Hotel NH Klosterle 4**** (jew simili) fiç-çentru ta’ Nordlingen. Nieœdu l-kmamar, niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader biex nambjentaw ruœna mal-post.

kollha bl-injam. L-aktar monument importanti ta’ din il-belt œelwa hu l-Munster St. Georg li hu mibni fuq stil neo gotiku. Nirritornaw fil-lukanda kmieni, niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader.

IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni gœal Dinkelsbuhl, ÿona protetta tal-Æermanja u tikkonforma gœal kollox mal-prinçipji tat-Triq Romantika minœabba l-fatt li fiha œafna knejjes mibnija fuq stil Romantiku u mœaÿen mibnija

IT-TLIETA Kolazzjon buffet. Illum gœandna æurnata libera biex ingawdu din il-belt œelwa ta’ Nordlingen. Hemm œafna x’tara u tista’ ddurha wkoll minn fuq isswar medjevali tal-belt li jduru madwar il-belt kollha. Min irid jista’ jagœmel xi shopping mid-diversi œwienet li hemm

IT-TNEJN Kolazzjon buffet. Ilum inÿuru l-belt ta’ Augsburg li hi waœda mill-aktar bliet antiki fil-Æermanja flimkien ma’ Trier u Kempten u kienet mibnija taœt id-dominju tar-Re Augustu elfejn sena ilu. Iç-çentru storiku bilfamuÿa Maximilianstrasse joffri bini spettakulari fuq stil rinaxximentali u barokk ta’ diversi palazzi u djar. Hawnhekk ikollna çans nqattgœu ftit œin gœax-shopping. Nirritornaw fil-lukanda, niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader biex inkomplu niddevertu flimkien.

fil-belt. Filgœaxija niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet. Illum ikollna eskursjoni gœal post ieœor millisbaœ, Rothenburg ob der Tauber, belt medjevali mill-aktar priservata. Passiææata madwar din il-belt tkun speçi ta’ mixja lura fiÿ-ÿmien. ItTown Hall, it-torrijiet twal u s-swar li jdawruha flimkien mal-knejjes u d-djar nofshom tal-injam, huma xhiedha tal-istorja ta’ din il-belt li kienet belt Imperjali. Hawn l-istorja mhix biss dati, iÿda esperjenza œajja fejn gœadha l-istess bœal ÿmien il-medju evu. Nirritornaw fil-lukanda, niççenaw u wara noœoræu mat-tour leader biex ngawdu l-aœœar lejla tagœna flimkien. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet. Nagœmlu ç-check out mil-lukanda u nitilqu lejn Wurzburg

DATA TAT-TOUR 28 LULJU - 07 AWWISSU li hi l-bieb tar-Romantic Road u belt oœra universitarja b’arkejoloæija Barokka. Din hi mdawra bid-dwieli u hi magœrufa gœall-æmiel arkitettoniku li jirrifletti epoki differenti. L-arti, il-kultura u l-inbid huma l-œajja ta’ kuljum li tagœti xebœ lil œajja Mediterranja. Wurzburg hi waœda mill-aktar bliet Medjevali Romantiçi u pittoreski fil-Æermanja kollha, tant li l-kastell u l-æonna tiegœu huma meqjusa bœala patrimonju dinji tal-UNESCO. Hawnhekk inqattgœu œin fejn nistgœu nÿuru wkoll il-palazz mill-isbaœ (œlas extra). Fit-3.30pm inkomplu bi triqitna lejn l-ajruport ta’ Frankfurt biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.15pm nitilqu fuq it-titjira KM329 tal-Air Malta lura lejn pajjiÿna. Naslu Malta fl-9.45pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢1190 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1270 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1600 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢470 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal (taœt 16 il-sena inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Frankfurt u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli fil-lukanda Express by Holiday Inn 3*** superior (jew simili) f’Baden Baden • Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli fl-NH Klosterle 4**** (jew simili) fiççentru ta’ Nordlingen • Kolazzjon buffet kuljum • 10 ikliet filgœaxija • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Baden Baden • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

37


minn

¢940

LUKANDI 4**** F’BUDAPEST U VIENNA

9

Inÿuru Budapest fid-dettal, Danube Bend, Szentendre, Visegrad, Esztergom, Lag ta’ Balaton, Veszprem, Balatonfured, Tihany, Puszta, Kecskemet, Lajosmizse, Vienna, Wachau, Krems, Durnstein u Melk.

T’IJIEM

Ungerija u Awstrija IT-TLIETA Fid-9.00am niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport. Wara ç-check in fil-11.00am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM520 u naslu Budapest fis-1.05pm. Mal-wasla trasferiment gœal-Best Western Hotel Hungaria 4**** f’Budapest. Wara noœoræu mat-tour leader biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. Filgœaxija, wara li niççenaw fil-lukanda, noœoræu mat-tour leader biex nagœmlu xi passiææata œdejn ix-xmara Danube. L-ERBGŒA Kolazzjon. Wara jkollna eskursjoni gœaç-çentru ta’ Budapest u gœall-West End City Shopping Centre bil-gwida tal-lokal. Nibdew bil-famuÿ bini tal-Parlament (entratura nkluÿa), li hu bini tassew impressjonanti. Hawn il-gwida turina u tispjegalna fuq il-æmiel li hemm. Wara nkomplu niskopru l-aqwa postijiet storiçi ta’ Budapest. Naraw il-Pjazza tal-Eroj, l-Opera House, il-Palazz Irjali, iç-Çittadella u l-Fishermen’s Bastion minfejn naraw veduta spettakulari. Imbagœad immorru sal-West End City shopping centre gœax-shopping. Dan ix-shopping centre modern hu attrezzat ukoll b’ kafetteriji, funtani, kaskata, ristoranti eçç. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u nerægœu noœoræu. IL-ŒAMIS Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni gœal ftit bliet sbieœ madwar ix-xmara Danube. Din l-eskursjoni tissejjaœ Danube Bend (Dunakanyar). L-ewwel waqfa tkun f’Szentendre, villaææ splendidu mibni fuq stil barokk. Flimkien mat-tour leader u l-gwida

tal-lokal, naraw il-æmiel kollu li hemm. Insibu fost l-oœrajn djar mibnija apposta gœat-turisti f’muÿew fil-miftuœ. Inkomplu gœaddejjin bil-kowç viçin ix-xmara u nieqfu f’Visegrad, fortizza li minnha tara veduta mill-isbaœ. Hawnhekk ikollna ikla mill-aqwa fir-Renaissance Restaurant b’ikel tipiku medjevali bl-inbid, birra u xorb ieœor. Imbagœad inkomplu gœal Esztergom fejn naraw il-Katidral, il-Porta speciosa, il-pjazza Szechenyi, kif ukoll iç-çentru storiku. Nirritornaw fil-lukanda u wara li niççenaw, noœoræu flimkien mat-tour leader biex inkomplu niddevertu. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon. Wara jkollna eskursjoni gœall-famuÿ Lag ta’ Balaton, l-akbar lag tal-Ewropa Çentrali. Fi triqitna ngœaddu minn xenarju ferm sabiœ u naslu fil-belt ta’ Veszprem, il-kapitali tar-reæjun ta’ Bakony. Hawn mat-tour leader naraw il-æmiel ta’ din il-belt, fosthom Szabadsag fejn hemm is-city hall, kif ukoll Hosok Kapuja, il-Palazz tal-Isqof u t-Tuztorony (torri gœal kontra n-nar). Inÿuru wkoll Balatonfured li tinsab fuq il-lag u Tihany fejn insibu monasteru tal-Benedittini. Nirritornaw fil-lukanda u niççenaw flimkien. IS-SIBT Kolazzjon. Illum gœandna eskursjoni lejn il-punent tal-Ungerija, viçin il-fruntiera mar-Rumanija u l-Ukrajna. F’din il-Puszta Tour ser naraw il-kapaçita’ kbira li juru r-rikkieba meta naraw wirja spettakulari taÿ-ÿwiemel! Nagœmlu rikba fuq karozzin tipiku u wara nieklu ikla tajba

bl-inbid u xorb f’ristorant rustiku (Csarda). Niskopru wkoll il-belt ta’ Kecskemet waqt li f’Lajosmizse niæu milqugœa b’welcome drink ta’ grappa Ungeriÿa. Din hija eskursjoni mill-isbaœ. Nirritornaw fil-lukanda u wara li niççenaw nerægœu noœoræu mat-tour leader biex ingawdu flimkien din l-aœœar lejla tagœna f’Budapest. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon nagœmlu ç-check out mil-lukanda u nitilqu bil-kowç lejn Vienna, il-belt kapitali tal-Awstrija. Naslu fil-lukanda Hotel Ananas 4**** (jew simili) li tinsab fiç-çentru ta’ Vienna u nagœmlu ç-check in. Wara jkollna eskursjoni panoramika tal-belt ta’ Vienna. Mat-tour leader inÿuru l-postijiet l-aktar importanti, bœal Palazz Irjali, l-Opera House, il-bini majestuÿ tal-Parlament, il-Katidral ta’ San Stiefnu u x-xmara Danube, l-istess waœda ta’ Budapest. Nirritornaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader biex niççenaw. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon ikollna eskursjoni gœaÿ-ÿona ta’ Wachau. Ser naraw numru ta’ villaææi ÿgœar mimlijin

DATI TAT-TOUR 15 - 23 LULJU 05 - 13 AWWISSU storja u œelwin œafna. Mhux hekk biss, iÿda naraw ukoll kastelli u xenarji ta’ muntanji ÿgœar u x-xmara Danube. Inÿuru fid-dettal Krems li gœandu storja ta’ iÿjed minn elf sena, Durnstein bid-djar u toroq antiki tiegœu, u Melk bil-famuÿ monasteru stil barokk tal-Benedittini (œlas extra). Filgœaxija, noœoræu flimkien mat-tour leader biex niççenaw u nkomplu niddevertu. IT-TLIETA Kolazzjon. Wara jkollna jum liberu fi Vienna fejn min irid jista’ jkompli jgawdi l-æmiel ta’ din il-belt flimkien mat-tour leader jew inkella jmur shopping. Filgœaxija noœoræu flimkien biex niççenaw u ngawdu l-aœœar lejl tagœna f’din il-belt meraviljuÿa. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon nagœmlu ç-check out u fis-7.45am nitilqu lejn l-ajruport ta’ Vienna minfejn fil-10.35am nitilqu it-titjira tal-Air Malta KM515 li twassalna lura pajjiÿna fis-12.50pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢940 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢950 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1120 Tfal sa 11 il-sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢490 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Budapest u lura minn Vienna • Trasferimenti skont il-programm • 5 t’iljieli akkomodazzjoni fil-Best Western Hotel Hungaria 4**** f’Budapest • 3 t’iljieli akkomodazzjoni fil-Hotel Ananas 4**** (jew simili) fi Vienna • Kolazzjon buffet kuljum • 2 ikliet f’nofsinhar f’ristoranti tipiçi fl-Ungerija • 5 ikliet filgœaxija fil-lukanda ta’ Budapest • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entratura gœall-Parlament ta’ Budapest • Servizz ta’ gwida skont il-programm • Taxxi kollha, service charge u city taxes • Servizz ta’ tour leader

38

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢349

LUKANDA 3*** F’LLORET DE MAR

8

Inÿuru Lloret de Mar, Marineland Aqua Park, Barçellona, Montserrat, il-Funtana Maæika ta’ Mont Juic f’Barçellona, iÿ-Ÿoo ta’ Barçellona, Mataro Park Shopping Centre, Tordera, Port Aventura u Æirona

T’IJIEM

Costa Brava, Barçellona IT-TLIETA Fis 6.55pm niltaqgœu mat-tour leader fl-ajruport. Fid-8.55pm nitilqu fuq titjira diretta tal-Air Malta li twassalna Æirona fil-10.50pm. Minn hawn nitilqu bil-kowç gœall-Hotel Copacabana 3*** (jew simili) f’Lloret de Mar. Sistemazzjoni fil-kmamar u nistrieœu. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet u wara noœoræu mattour leader gœal mixja madwar Lloret de Mar. Wara nofsinhar wieœed jista’ jmur Marineland Aqua Park (extra) fejn wieœed jista’ juÿa l-façilitajiet ta’ Splash and Fun rides jew jara xi wirja tad-dniefel, falkuni u pappagalli. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, ikollna optional excursion ta’ jum fil-kapitali ta’ dan ir-reæjun – Barçellona. Il-gwida tallokal jakkumpanjana waqt li jagœtina spjegazzjoni bl-Ingliÿ meta nÿuru fost l-oœrajn, is-Sagrada Famiglia, IlKatidral ta’ Barçellona ta’ Santa Eulalia (bini ta’ Antonio Gaudi), u Mont Juic, gœolja minn fejn wieœed jista’ jgawdi veduta ta’ Barçellona. Wara nofsinhar œin liberu gœal ÿjarat personali. Nissuææerixxu li ÿÿuru l-famuÿ Aquarium ta’ Barçellona (extra), li qiegœed viçin il-Monument ta’ Kristofru Kolombu. Fi triqitna lejn il-lukanda, nieqfu f’bottega Spanjola u nduqu u nixtru varjeta’ ta’ nbejjed Spanjoli fosthom is-Sangria. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet u nibdew il-jum b’nofs ta’ nhar rilassanti biex niskopru Lloret

de Mar. Tard wara nofsinhar ikollna optional excursion gœal Montserrat u l-Musical Fountains ta’ Barçellona. F’Montserrat, f’gœoli ta’ 1,236metru ‘l fuq mix-xmara, inÿuru l-Monasteru tal-Benedittini ddedikat lil Moreneta (il-Veræni s-Sewda), Padruna talKataljuna. Xenarju spettakoli matul il-vjaææ. Wara naqbdu triqitna lejn Barçellona fejn nassitu gœall-wirja tal-Musical Fountains bi spettaklu talilma, kuluri, dwal u muÿika. (min ikun fuq half board, illum jieœu pranzu flok çena minœabba li naslu l-lukanda tard filgœaxija). IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, noffrulkom optional excursion oœra gœal Barçellona u Mataro. L-ewwel waqfa tkun f’Barçellona fejn hemmhekk nistgœu nÿuru ÿ-Ÿoo famuÿ tal-belt (dœul extra) jew inkella nqattgœu l-œin fir-Ramblas u Plaza Catalunya, iÿ-ÿona l-aktar popolari tal-belt. Wara nofsinhar naqbdu triqitna lejn Mataro Park Shopping Centre, post ideali gœax-xiri. Filgœaxija mmorru Flamenco Show fejn nassistu gœal spettaklu millaqwa ta’ ÿfin Spanjol. Matul is-show nixorbu x-xarba tradizzjonali Spanjola s-Sangria li hija nkluÿa fil-prezz. IL-ŒADD Kolazzjon buffet u filgœodu jkollna optional excursion gœas-suq popolari f’Tordera fejn nistgœu nixtru œwejjeæ u œafna prodotti oœra bi prezzijiet tajbin. Wara nofsinhar ikun liberu f’Lloret de Mar u filgœaxija min irid jista’ jattendi gœall-quddiesa.

IT-TNEJN Kolazzjon buffet u jum avventuruÿ b’optional excursion gœal Port Aventura, il famuÿ Park ta’ divertiment gœal kull eta’ (dœul inkluÿ). Ngœaddu l-jum f’ambjent Mediterranju, tal-Far West, Messikan, Çiniÿ u Polynesian. Nirkbu l-fun rides u naraw diversi shows. Tluq minn Port Aventura jkun fis-7.00pm. Gœal min ikun half board, ma naslux fil-œin gœaç-çena gœalhekk minflok ikollkom pranzu l-gœada.

DATI TAT-TOUR 15 - 22 LULJU 22 - 29 LULJU 29 LULJU - 05 AWWISSU 05 - 12 AWWISSU 12 - 19 AWWISSU 19 - 26 AWWISSU 28 AWWISSU - 02 SETTEMBRU 02 - 09 SETTEMBRU 09 - 16 SETTEMBRU

IT-TLIETA Kolazzjon buffet u jkollna l-aœœar optional excursion ta’ nofs ta’ nhar gœal Æirona, belt antika Rumana u fi stat ta’ konservazzjoni tajjeb. Matul din iÿ-ÿjara, fost oœrajn, ngœaddu minn fejn il-Katidral majestuÿ ta’ Santa Maria, mill-kwartieri fejn kienet tgœix il-komunita’ Lhudija u nagœmlu passiææata fir-Ramblas – triq kollha œwienet u kafeteriji. Nirritornaw il-lukanda u pranzu flok iç-çena

tat-Tnejn. Il-œruæ mill-kmamar ikun normalment fil-11.00am. Staqsu lit-tour leader dwar il-possibiltà li l-kmamar jinÿammu sal-œin tat-tluq mil-lukanda (œlas extra). Œin liberu sa filgœaxija fejn ikollna l-aœœar ikla. Tard filgœaxija jkollna t-trasferiment gœall-ajruport ta’ Æirona biex naqbdu t-titjira diretta tal-Air Malta li titlaq fil-11.55pm u naslu Malta fis-02.05 tal-Erbgœa filgœodu.

Prezzijiet kull persuna GRUPPI 1-6 GRUPPI 7-9 Adult f’kamra trippla ........................................ ¢489 *¢389 ¢449 *¢349 Adult f’kamra doppja ........................................ ¢539 *¢439 ¢499 *¢399 Adult f’kamra singola ....................................... ¢609 *¢509 ¢569 *¢469 L-ewwel tifel/tifla .............................................. ¢299 *¢199 ¢299 *¢199 It-tieni tifel/tifla ................................................. ¢349 *¢249 ¢349 *¢249 Half Board (7 ikliet buffet).............................¢69 ¢69 * Prezz speçjali meta jittieœdu l-ikel u l-eskursjonijiet kollha Prezz jinkludi • Titjira diretta mal-Air Malta gœal Æirona u lura • Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel Copacabana 3*** u çentrali (jew simili) • 7 kolazzjonijiet buffet • Servizz ta’ tour leader • Taxxi kollha u service charge Eskursjonijiet KBAR Barçellona ........................................................................................ ¢34 Montserrat/Funtana Maæika ........................................................ ¢34 Jum xiri f’Barçellona ...................................................................... ¢33 Tordera .............................................................................................. ¢18 Flamenco Cabaret Show .............................................................. ¢39 Port Aventura (dœul inkluÿ) 02-11-il sena ........................................ Port Aventura (dœul inkluÿ) 12-17-il sena ................................ ¢55 Port Aventura (dœul inkluÿ) 18-54-il sena ................................ ¢64 Port Aventura (dœul inkluÿ) 55 sena ..................................... ¢55 Æirona ............................................................................................... ¢18

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

TFAL

¢17 ¢17 ¢17 ¢10 ¢20 ¢54

¢10 39


minn

¢569

LUKANDI F’LISBONA U SANTIAGO DE COMPOSTELA

9

Inÿuru Lisbona, Sintra, Cabo da Roca, Estoril, Sesimbra, Arrabida, Ericeira, Obidos, Mafra, Fatima, Oporto, Santiago de Compostela, Finisterre u La Coruna

T’IJIEM

Portugall u Spanja

Eskursjoni b’xejn ta’ Fatima, Oporto u City Tour ta’ Santiago de Compostela IL-ŒADD Niltaqgœu mat-tour leader fis-6.35pm fl-ajruport biex fit-8.35pm nitilqu fuq titjira tal-Air Malta lejn Lisbona fejn naslu f’11.45pm. Trasferiment lejn il-lukanda tagœna f’Lisbona u check in. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, ikollna optional excursion ta’ jum sœiœ f’Lisbona, Sintra, Cabo da Roca u Estoril. F’Lisbona fost l-oœrajn naraw Praca De Comercio, Baixa-Pombalina u l-Pjazza San Domingo. Wara mmorru Sintra fejn naraw arkitettura u siti naturali mill-isbaœ, fosthom il-Palazz Pena. Imbagœad inÿuru Cabo da Roca fejn ingawdu xenarji mill-isbaœ.li toffri siti naturali u arkitettoniçi. L-aœœar waqfa tagœna tkun f’Estoril fejn mixja œelwa tgœaddina minn swieq differenti, influenza Rjali, kultura u wirt naturali. IT-TLIETA Kolazzjon buffet u wara jkollna œin liberu f’Lisbona gœal sightseeing personali jew shopping. Wara nofsinhar ikollna optional excursion gœal Sesimbra u Arrabida. F’Sesimbra nÿuru l-kastell antik fil-villaææ tas-sajd imbagœad immorru f’çentru talartiææjanat fejn jiddomina l-Azulejos. Wara nÿuru l-muntanja Arrabida, riÿerva naturali b’veduti panoramiçi mill-isbaœ tal-ibliet ta’ Setubal u Troia. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet u wara jkollna optional excursion gœal Mafra,

Ericeira u Obidos. Fi triqitna lejn Ericeira nieqfu nÿuru Mafra u Obidos. Mafra, magœrufa l-iÿjed gœal Palacio De Mafra, ispirat il-premju Nobel: Baltasar u Blimunda. Wara ftit œin liberu, inkomplu triqitna lejn Ericeira fejn insibu 40 bajja mifruxin fuq din il-kosta ta’ komunità tas-sajjieda. Wara waqfa qasira immorru Obidos, fejn jiddomina is-Citadel Castle tat-12 il-seklu, fuq gœolja f’din il-muniçipalità tal-provinçja Estremadura. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet, nitilqu mil-lukanda u nsuqu lejn Santiago de Compostela. Fi triqitna nagœmlu waqfa qasira æo Fatima, fejn naraw is-Santwarju tal-Madonna minn barra. Inkomplu nsuqu lejn Oporto fejn nagœmlu waqfa gœall-ikel (extra) u œin liberu f’dan il-wirt storiku talUNESCO. Oporto toffri taœlita ta’ sbuœija klassika li tvarja mill-kastell Barokk sal-arkittettura ultra moderna. Imbagœad inkomplu nsuqu lejn Santiago de Compostela. Malli naslu nagœmlu ç-check in fil-lukanda. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, ikollna optional excursion ta’ nofs ta’ nhar gœal Muros, famuÿ gœall-belt antika kulturali. Naraw ÿewæ pjaÿeÿ uniçi bejn it-toroq Real, Axesta u Paseo De La Marina. Wara mmorru lura Santiago de Compostela fejn nagœmlu mixja fit-toroq ta’ Santiago sakemm naslu fis-suq fil-miftuœ ta’ Plaza Los Abastos u l-famuÿ Katidra (extra), fejn

naraw il-kripta tal-fidda. Nirkbu tourist train (¢5 li trid titœallas mad-depoÿitu) biex nammiraw il-veduti panoramiçi tal-belt antika.

DATA TAT-TOUR 13 - 21 LULJU

IS-SIBT Kolazzjon buffet u jkollna optional excursion ta’ jum sœiœ li teœodna Finisterre, il-penisola li tinsab f’tarf il-punent tal-Ewropa fejn insibu villaææ tas-sajd tradizzjonali, magœruf ukoll bœala l-Cabo Finisterre – l-aœœar tad-dinja. Il-Costa da Morte (il-kosta tal-mewt) fiha pajsaææ drammatiku ta’ rdum u bajjiet mrammla. Lejn in-naœa t’isfel tal-port, hemm numru ta’ sardinadas (open air sardine grills) li joffru œut frisk u shellfish.

Compostela, fejn tkunu tistgœu wkoll tattendu gœall-quddiesa famuza tal-Pellegrini bir-ritwali kollha tagœha. F’nofsinhar isir iç-check out millkmamar. Wara nofsinhar immorru fuq optional excursion gœal La Coruna, il-kapitali tal-provinçja, li apparti li hi belt kummerçjali, fiha wkoll bajjiet sbieœ, port importanti u t-torri famuÿ Torre de Hercules, lighthouse ta’ ÿmien ir-Rumani. Nirritornaw fil-lukanda gœall-aœœar ikla u iktar tard nitilqu lejn l-ajruport ta’ Santiago de Compostela biex naqbdu t-titjira tal-Air Malta li titlaq fin-00.35am u tasal lura f’pajjiÿna fl-3.40am (sbiœ it-Tnejn).

IL-ŒADD Kolazzjon buffet u filgœodu liberu biex inkomplu ngawdu Santiago de

Prezzijiet kull persuna

PREZZ NORMALI

* PREZZ SPEÇJALI

Adult f’kamra ta’ 3 sodod ....................................................¢669 ¢569 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ....................................................¢699 ¢599 Adult f’kamra singola...........................................................¢879 ¢779 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti)..........................¢569 ¢469 Supplement lukanda 4 star .................................................¢50 Half Board (7 ikliet) ................................................................¢99 Half Board (7 ikliet) 4 star Hotel ........................................¢109 * Prezz speçjali japplika biss meta wieœed jieœu l-eskursjonijiet kollha u half board Prezz jinkludi • Titjira diretta mal-Air Malta gœal Lisbona u lura minn Santiago de Compostela • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni f’lukanda 3 jew 4 star • Kolazzjon buffet • Ÿjara b’xejn ta’ Fatima, Oporto u city tour ta’ Santiago de Compostela • Servizz ta’ tour leader • Taxxi kollha u service charge Optional Excursions Tfal taœt 12-il sena iœallsu nofs prezz Lisbona/Sintra/Cabo da Roca/Estoril ................................¢42 Sesimbra/Arrabida .................................................................¢31 Mafra/Ericeira/Obidos ...........................................................¢39 Muros.........................................................................................¢30 Finisterre u Costa da Morte .................................................¢39 La Coruna .................................................................................¢32

40

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢1130 LUKANDA 3*** F’AMSTERDAM

8

Inÿuru Amsterdam, Delft, The Hague, Madurodam Miniature Park, Alkmaar, Utrecht, Efteling Park, Marken, Volendam u Antwerp fil-Belæju

T’IJIEM

Tour Grandjuÿ tal-Olanda u l-Belæju L-ERBGŒA Niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fil-5.00am biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.00am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM396 li twassalna Amsterdam fl-10.10am. Malli naslu nsibu kowç jistenniena biex jeœodna fil-Hotel Casa 400 3*** (jew simili) f’Amsterdam. Wara li ningœataw il-kmamar, ikollna eskursjoni panoramika madwar il-belt ta’ Amsterdam. Flimkien mal-gwida tal-lokal naraw œafna bini storiku fosthom il-Monument Nazzjonali, Dam Square, ir-Royal Palace u Skinny Bridge. Filgœaxija niççenaw fillukanda u wara nistgœu noœoræu biex niddevertu flimkien. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ biex ingawdu s-sbuœija tan-nofsinhar tal-Olanda u se nkunu akkumpanjati minn gwida tal-lokal. L-ewwel waqfa tagœna tkun f’Delft, li hija magœrufa œafna gœall-fuœœar tagœha imbagœad nibqgœu sejrin lejn The Hague. Din il-belt tœaddan fiha l-bini talParlament. Nagœmlu waqfa hawn u jkollna œin ukoll gœall-ikel (extra). Wara nÿuru Madurodam Miniature Park (dœul inkluÿ) fejn naraw ‘belt’ minjatura tipikament Olandiÿa bid-djar, kanali u attrazzjonijiet oœra, kollox maœdum fuq skala ÿgœira. Nirritornaw fil-lukanda tard wara nofsinhar. Çena fil-lukanda u wara nerægœu noœoræu mat-tour leader gœal aktar divertiment. IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet, fit-8.00am ikollna eskursjoni ta’ nofs ta’ nhar gœall-famuÿ suq tal-æobon f’Alkmaar. Hawn naraw nies lebsin kostumi tradizzjonali b’ÿigarelli kkuluriti, li

jæorru l-æobon fuq speçi ta’ karettuni sabiex jintiÿen imbagœad jinbiegœ. Verament spettaklu mhux tas-soltu. Nirritornaw f’Amsterdam u wara nofsinhar ikun liberu fejn min irid jista’ jagœmel x-shopping mit-triq famuÿa Kalverstraat, jew inkella jmur il-Floating Flower Market f’Singel. Gœal min jinteressa ruœu fl-arti, jista’ jÿur il-Rijksmuseum fejn hemm il-pittura mprezzabbli ta’ Rembrandt Night Watch. Tistgœu taraw ukoll Madame Tussauds (dœul extra), muÿew mimli bi statwi ta’ nies magœrufa magœmula mix-xema’. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœall-belt antika ta’ Utrecht, li hija r-raba’ l-akbar belt fl-Olanda li twaqqfet mir-Rumani ‘l fuq minn elfejn sena ilu. Utrecht hija belt mimlija storja, kultura, muÿewijiet u arkitettura moderna. Flimkien mat-tour leader inÿuru ç-çentru storiku, magœruf bœala Utrecht Museum Quarter fejn, fost l-oœrajn, naraw t-Town Hall, kif ukoll l-iÿjed bini antik tal-belt, id-Dom Tower. B’gœoli ta’ 112-il metru, dan huwa l-gœola bini f’din il-belt. Naraw ukoll Dom Square fejn insibu d-Domkerk, il-Katidral iddedikat lil San Martin. Utrecht hija belt mimlija kanali, fosthom l-Oudegracht li huwa l-itwal kanal kif ukoll l-iÿjed antik. Min irid jista’ jagœmel ukoll dawra fil-kanali ta’ Utrecht b’dgœajsa (œlas extra). Din ittina l-opportunità li naraw il-æmiel ta’ din il-belt minn angolu ieœor. Ikollna œin gœall-pranzu (extra) kif ukoll biex inÿuru xi wieœed mill-muÿewijiet li hawn f’din il-belt. Ikollna œin ukoll gœax-shopping. Il-Hoog Catharijne huwa Shopping Centre famuÿ fejn insibu aktar minn 160 œanut, kif ukoll diversi coffee shops u bars.

Nirritornaw fil-lukanda u niççenaw. Min irid jista’ joœroæ mat-tour leader gœal aktar divertiment. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet, fit-8.00am illum ikollna opportunita’ li ngœaddu æurnata fil-park ferm popolari u fantastiku Efteling Park (dœul inkluÿ) fejn kemm it-tfal u kif ukoll il-kbar gœandhom jum sœiœ ta’ divertiment jistennihom. Lura ftit tard fil-lukanda gœaç-çena. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, fid-9.00am ikollna eskursjoni oœra gœal Marken u Volendam. Din l-eskursjoni ser teœodna f’kampanja tipika Olandiÿa li nœolqot fuq art reklamata mix-xmara u canals, li twassalna sal-villaææ œelu ta’ Zaanse Schans li jinsab fuq ix-xmara Zaan. Imbagœad inkomplu triqitna lejn villaææi tas-sajd ta’ fama mondjali li huma Volendam u Marken, fuq il-kosta li qabel kienet magœrufa bœala Zuiderzee (issa magœrufa bœala Ljselmeer), bid-djar tagœhom magœmula bl-injam u n-nies tal-post lebsin il-œwejjeæ ikkuluriti tipikament tagœhom. Imbagœad il-kowç jeœodna æo razzett tipiku fejn il-æobon gœadu jiæi pproçessat b’mod tradizzjonali. Nirritornaw fil-lukanda u wara li nieœdu ç-çena jkollna candlelight cruise sabiex niççelebraw flimkien il-lejla f’atmosfera romantika. Esperjenza differenti!

DATI TAT-TOUR 30 LULJU - 06 AWWISSU 20 - 27 AWWISSU IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet, fit-8.30am ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœall-belt ta’ Antwerp fejn insibu wieœed mill-akbar portijiet tal-Belæju. Flimkien mat-tour leader, induru maç-çentru storiku, u fost l-oœrajn naraw il-Katidral iddedikat lillMadonna (dœul extra), mibni fuq stil Gotiku, u li huwa l-akbar wieœed fil-pajjiÿi Benelux, il-pjazza Grote Markt fejn insibu wkoll it-Town Hall u l-famuÿa Meir Street, l-aktar triq popolari gœax-shopping f’Antwerp. Naraw ukoll il-Vleehuis (Butcher’s Hall), muÿew verament interessanti fejn naraw it-tip ta’ œajja li kienu jgœixu fis-seklu sittax (dœul extra). Min irid, jista’ jagœmel ukoll cruise ÿgœir madwar il-port (extra). Eskursjoni verament sabiœa. Nirritornaw f’Amsterdam u filgœaxija niççenaw fil-lukanda. Wara nkomplu niddevertu flimkien. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet kmieni, nagœmlu ç-check out mill-kmamar u nitilqu bil-kowç lejn l-ajruport ta’ Amsterdam biex nagœmlu ç-check in. Fil-11.00am nitilqu fuq it-titjira KM397 tal-Air Malta li twassalna lura f’pajjiÿna fis-2.00pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢1130 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1160 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1340 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢750 Insurance standard adult (inkl. excess waiver) .................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Amsterdam u lura • Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Hotel Casa 400 3*** (jew simili) f’Amsterdam • Kolazzjon buffet kuljum • 7 ikliet filgœaxija • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Candlelight cruise • Entraturi gœal Madurodam Miniature Park u Efteling Park • Gwida tal-lokal kif indikat fil-programm • Taxxi kollha, service charge u city tax ta’ Amsterdam • Servizz ta’ tour leader

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

41


minn

¢299 TITJIRIET DIRETTI GŒAL CORFU

8

T’IJIEM

Corfu

Il-Gÿira ta’ sbuœija naturali bla tmiem MALTA – CORFU Niltaqgœu mat-Tour Leader fis-2.20 a.m. gœat-titjira diretta tagœna gœal Corfu, li titlaq fl-4.02 a.m. u tasal fil-5.30 a.m. f’Corfu l-Gÿira Emeralda. CORFU - MALTA It-titjira diretta tal-Air Malta gœal Malta titlaq fis-6.15 a.m fejn tasal fis-7.25 a.m. IL-BELT TA’ CORFU Il-belt ta’ Corfu hija sit World Heritage tal-UNESCO. It-toroq huma kollha madum imgœawæa ddominati minn fortizza tas-seklu 16. Inÿuru l-Knisja ta’ San Spiridione (extra). F’din il-knisja li ilha mibnija 300 sena, insibu kollezzjoni mprezzabbli ta’ ikoni u rigali li æew offruti lill-Qaddis Patrun tal-gÿira. Hawnhekk insibu wkoll ir-relikwi tal-qaddis gwardjan tal-gÿira. Wieœed jista’ jÿur ukoll il-Palazz ta’ San Mikiel u San Æoræ (extra), l-isbaœ fost il-bini Ngliÿ f’Corfu. Il-bini tal-palazz inbeda fl-1819 minn œaddiema mœarrræa Maltin, u sar kompletament mill-æebla Maltija li kienet æiet speçifikament importata minn Malta.

PANTOKRATOR MOUNTAIN SAFARI Illum nitilqgœu mill-paritijiet prinçipali turistiçi œalli nÿuru l-Greçja rejali. Immorru fil-kuççata tal-ponta l-iÿjed gœolja ta’ Corfu fejn nitpaxxew minn veduta tal-Albanija li taqtalek nifsek, il-villaææ tal-Old Perithia li jmur lura gœas-seklu 14 u l-monasteru sabiœ iddedikat lit-Trasfigurazzjoni ta’ Æesù. Ikollna œin biex nesploraw wieœed mill-iÿjed villaææi antiki ta’ Corfu u nÿuru nixxija moœbija tal-ilma œelu. Permezz ta’ dan il-vjaææ insiru nafu aktar dwar l-folklor lokali, kif ukoll dwar il-hajja Corfitana preÿenti. AQUALAND WATERPARK Nitilqgœu gœal waœda mill-aktar attrazzjonijiet popolari ta’ Corfu: l-Aqualand (entratura nkluÿa). Din gœandha tkun œaræa speçjali gœat-tfal, familji u gœal dawk kollha li huma ÿgœaÿagœ fl-ispirtu. Aqualand huwa water park li jgœaæbek bil-œafna slides ta’ kobor ææantesk, multi slides, black-hole, four twisters, kamikaze, hydro-tube, crazy river, lazy river u anke jacuzzi fejn tista’ tistrieœ. Il-post huwa mdawwar minn foresti jœaddru

li jkopru 75,000 metru kwadru. Dan l-oasi jagœmel iÿ-ÿjara tiegœek verament pjaçevoli. L-uÿu ta’ umbrelel u d-deckchairs ikun offrut b’xejn u dan ifisser li l-ommijiet u l-missieriijiet ikunu jistgœu jgawdu serœan mistœoqq. Hawn sejrin ikollna esperjenza unika ta’ pjaçir li ma ninsew qatt. ALBANIAN ADVENTURE L-Albania hija cruise qasir il-bogœod mill-Greçja u qegœda ‘l isfel mill-Corfu Strait, imma meta tasal f’dan in-nazzjon tœossok qiesek dieœel f’dinja oœra gœaliex gœandha œafna x’toffri. Wara li taqsam il-baœar blu tal-Kosta Albaniÿa, tasal fil-port sabiœ ta’ Sarandra, magœruf bœala il-“Perla tal-Balkani”. Hawnhekk ikollna œin biex nesploraw il-belt u nieklu (extra). Dak li jkun jista’ jmur eskursjoni (optional) gœall-belt ta’ Vouthroto li qegœdha fuq peninsula œadra u hija mdawra minn xmajjar li jgœaqqdu l-Ionian Sea mal-gœadira verament sabiœa. Din l-eskursjoni tintemm f’kampanja li tgœaæbek imsejœa l-Blue Eye fejn insiru nafu aktar dwar il-fenominu naturali li qiegœed gœad-dell tas-siæar œodor. (L-¢10 taxxi tal-port u l-ferry huma inkluÿi). GRAND ISLAND TOUR Din l-eskursjoni teœodna nÿuru l-isbaœ veduti ta’ Corfu u nsiru wkoll nafu aktar dwar dan il-post. Nesperjenzaw il-postijiet sbieœ ta’ Kassiopi, Kouloura, Kalamin u Kanoni. Inÿuru l-impressjonanti Princess Sissy’s Achillion Palace li huwa mperreç fuq il-kuruna tal-gœolja li gœandha veduti spettakulari mill-æonna sbieœ. Inkomplu triqtna lejn Paleokastritsa, l-post sabiœ ta’ din il-gÿira sabiœa. Inÿuru l-monasteru li qiegœed f’tarf muntanja œadra tœares fuq il-baœar. Intemmu l-æurnata billi nitpaxxew b’veduti spettakulari li jœalluk issummat mill-Bella Vista u minn Toroumpdeta Pass. M’hemm ebda dubju li din l-eskursjoni turik is-sbuœija ta’ Corfu f’æurnata. PARGA & PAXOS CRUISE F’dan l-Ionian Cruise ikollna

42

DATI TAT-TOUR GRP 1: 18 - 25 LULJU GRP 2: 25 LULJU - 01 AWWISSU GRP 3: 01-08 AWWISSU GRP 4: 08-15 AWWISSU GRP 5: 15-22 AWWISSU GRP 6: 22-29 AWWISSU GRP 7: 29 AWWISSU - 05 SETTEMBRU GRP 8: 05-12 SETTEMBRU GRP 9: 12-19 SETTEMBRU GRP 10: 19-26 SETTEMBRU

l-opportunità nÿuru Parga u Paxos (il-ferry inkluÿa). Nibdew minn Parga, waœda mill-isbaœ gÿejjer tal-grupp “Eptanissa”. Hija mibnija fuq stil ta’ amfiteatru taœt il-Muntanji Epirous u hija mgœassa minn fortizza Venezjana. Il-villaææ huwa lok kollu sqaqien milwijin mimlija taverni tipiçi u œwienet ÿgœar, imdawra minn dgœajjes ikkuluriti marbutin max-xtajta. Post verament sabiœ fejn tista’ tqatta xi siegœa jew tnejn. Ikollna œin ukoll fil-villaææ pittoresk ta’ Paxos li qiegœed fuq art Griega. Nitgœaxxqu l-arkitettura tradizzjonali, inÿuru l-Venitian Castle (extra) u ikollna œin gœall-ikel (extra) f’waœda mit-travernas li qiegœdin fix-xtajta. F’triqtna lura oqgœodu attenti gœad-delfini. PARADISE BEACH BBQ & BLUE CAVES CRUISE Din hija esperjenza unika gœal kulœadd. Vjaææ ta’ æurnata fuq dgœajsa tradizzjonali “kaiki” (inkluÿ), b’ekwipaææ minn tagœna u dejjem lest li jgœin, biex jkollna vjaææ memorabbli. Id-dgœajsa ssalpa mill-belt ta’ Corfu gœall-Kosta tal-Lvant, gœall-Paradise Beach fejn isir l-BBQ. Hemmhekk ikollna œin nitpaxxew bix-xemx, il-baœar, ir-ramel u œafna u œafna ikel tradizzzjonali Griek (ikla nkluÿa). Wara l-BBQ id-dgœajsa tagœna titlaq gœal famuÿi Blue Caves, fejn inkunu nistgœu nifhmu aœjar xi jfisser ilma çar kristal. Esperjenza li ma tinsieha qatt!

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


BRAZILIAN SELF-CATERING APARTMENTS - DASSIA Prezzijiet kull persuna Grp 1-10 Grp 2 Grp 3 Grp 4-8 Kbar fi Trippla ..............................¢299 ¢309 ¢329 ¢349 Kbar f’Doppja ..............................¢309 ¢319 ¢339 ¢359 Kbar f’Singola ...............................¢399 ¢409 ¢429 ¢449 Tfal ma’ ÿewæ adulti ....................¢259 ¢259 ¢259 ¢259

Grp 9 ¢319 ¢329 ¢419 ¢259

ILIADA BEACH HOTEL 3*** - GOUVA Prezzijiet kull persuna

Grp 1,2,8,9,10 Kbar fi Trippla ................................................................¢429 Kbar f’Doppja .................................................................¢459 Kbar f’Singola .................................................................¢519 Tfal ma’ ÿewæ adulti ......................................................¢259

Grp 3-7 ¢449 ¢479 ¢539 ¢259

Prezz jinkludi • Titjiriet mal-Air Malta gœal Corfu u lura • 7 iljieli f’apartament • Il-kmamar kollha mghammra bi kcina zghira u kamra tal-banju privata u a/c (¢5 extra kuljum) • Trasferimenti ajruport/apartament/ajruport • Servizz ta’ Tour Leader • It-taxxi kollha

Prezz jinkludi • Titjiriet mal-Air Malta gœal Corfu u lura • 7 iljieli go 3*** Iliada Beach Hotel • 7 kolazjonijiet buffet & çeni (3 platti) • Il-kmamar kollha b’kamra tal-banju, satellite tv, mini fridge u a/c (¢5 extra kuljum) • Trasferimenti ajruport/lukanda/ajruport • Servizz ta’ Tour Leader • It-taxxi kollha

OMIROS HOTEL 2** SUPERIOR - GOUVIA Prezzijiet kull persuna

CORFU DIVANI PALACE HOTEL 4**** - KANONI Prezzijiet kull persuna Grp 1,2,3,9 Grp 4-8 Kbar fi Trippla ................................................ ¢539 ¢569 Kbar f’Doppja ................................................. ¢569 ¢599 Kbar f’Singola ................................................. ¢749 ¢779 Tfal ma’ ÿewæ adulti ...................................... ¢329 ¢329

Grp 1,2,8,9,10 Kbar fi Trippla ................................................................¢409 Kbar f’Doppja .................................................................¢439 Kbar fi Singola................................................................¢499 Tfal ma’ ÿewæ adulti ......................................................¢239

Grp 3-7 ¢429 ¢459 ¢519 ¢239

Prezz jinkludi • Titjiriet mal-Air Malta gœal Corfu u lura • 7 iljieli æo 2** Omiros Hotel • 7 kolazjonijiet buffet & çeni (3 platti) • Il-kmamar kollha b’kamra tal-banju, satelite tv, mini fridge u a/c (¢5 extra kuljum) • Trasferimenti ajruport/lukanda/ajruport • Servizz ta’ Tour Leader • It-taxxi kollha

Prezz jinkludi • Titjiriet mal-Air Malta gœal Corfu u lura • 7 iljieli æo 4**** Corfu Divani Palace Hotel • 7 kolazjonijiet buffet & çeni • Il-kmamar kollha b’kamra tal-banju, satellite tv, mini fridge u a/c • Trasferimenti ajruport/lukanda/ajruport • Servizz ta’ Tour Leader • It-taxxi kollha

ESKURSJONIJIET

Kbar Belt ta’ Corfu ...................................................................¢20 Pantokrator Mountain Safari ..........................................¢25 Aqualand Waterpark ......................................................¢36 Albanian Adventure........................................................¢35 Grand Island Tour...........................................................¢35 Parga & Paxos Cruise .....................................................¢35 Paradise Beach BBQ & Blue Caves Cruise ...................¢40 www.eurotours.com.mt

Grp 10 ¢519 ¢549 ¢729 ¢329

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

Tfal ¢15 ¢15 ¢27 ¢22 ¢22 ¢22 ¢22 43


minn

¢1320

Inÿuru Moska, il-Kremlin, il-Metro, Zagorsk, St. Petersburg, il-Winter Palace u l-Hermitage Museum, u l-Palazz u l-æonna ta’ Peterhof

LUKANDI 4**** F’MOSKA U ST. PETERSBURG

9

T’IJIEM

Tour Grandjuÿ tar-Russja, Moska u St. Petersburg IL-ÆIMGŒA/IS-SIBT Fid-9.00pm niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fil-10.55pm nitilqu fuq it-titjira KM576 tal-Air Malta li twassalna fl-ajruport ta’ Moska fil-4.50am (sbiœ is-Sibt). Mal-wasla tagœna nsibu kowç jistenniena flimkien mal-gwida tal-lokal li jeœodna f’ristorant lokali gœal kolazzjon continental. Wara jkollna city tour ta’ nofs ta‘nhar fejn nibdew billi nÿuru Sparrow Hills li huma l-ogœla parti tal-belt minfejn naraw veduta panoramika ta’ Moska li tinkludi Moscow University, Red Square fejn isiru l-manifestazzjonijiet importanti kollha tar-Russja, Lenin’s Mausoleum u l-Cathedral of Christ the Saviour, li hu l-akbar Katidral Ortodoss tar-Russja. Naraw ukoll St. Basil’s Cathedral li huwa simbolu tipiku ta’ Moska. Wara, flimkien ikollna tour tal-metro ta’ Moska (biljett

inkluÿ). Din is-sistema tal-metro bdiet tinbena fl-1931 u l-ewwel servizz beda fl-1935. Xi wœud mill-istazzjonijiet æew iddisinjati mill-aqwa periti Russi. Is-swali tagœhom qishom palazzi mimlija bl-irœam u granit, pitturi, stained glass, kandelabri u skulturi. Dawn l-istazzjonijiet huma meqjusa bœala l-isbaœ u l-aktar dekorati fid-dinja. Wara, nÿuru in-Novodevichy Convent and Cemetery (entratura nkluÿa) li æie proklamat bœala World Heritage Site mil-UNESCO fit-2004. Wara nofsinhar nagœmlu ç-check in fil-Hotel Holiday Inn Sakolniki 4**** fiç-çentru ta‘ Moska, u jkollna œin liberu gœall-mistrieœ. Filgœaxija niççenaw flimkien fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ flimkien

mal-gwida tal-lokal u t-tour leader. Nibdew billi nÿuru l-Kremlin Cathedrals u l-Armoury Chamber (entraturi nkluÿi). Il-Kremlin Cathedrals jinsabu viçin il-pjazza prinçipali ta’ Moska fejn saru l-iÿjed manifestazzjonijiet importanti li æraw fir-Russja fl-aœœar 500 sena. Diversi Katidrali ssibhom wara l-œitan tal-Kremlin. Inÿuru dawn il-Katidrali imÿejnin b’arkitettura u arti Ortodossa. Inÿuru wkoll l-Armoury Chamber li, fil-fatt hu l-muÿew tal-armi u hu parti mill-Palazz enormi tal-Kremlin. Hawn naraw l-armi li ntuÿaw mit-Tsars matul iÿ-ÿminijet. Naraw ukoll it-Tsar Bell li tiÿen 200 tunellata u it-Tsar Cannon li jiÿen 40 tunellata. Naraw ukoll St. Basil’s Cathedral, is-simblu tipiku ta’ Moska. Wara nofsinhar insuqu gœall-belt storika ta’ Zagorsk, magœrufa wkoll bœala Sergiev Posad. Minn ÿminijiet l-imgœoddi, din il-belt kienet u gœadha l-akbar çentru tar-reliæjon u tal-kultura Russa. F’din l-eskursjoni naraw kumpless li jikkonsisti fi knejjes, Katidrali u bini monastiku ieœor. Hawn inÿuru t-Trinity-Sergius Monastery (entratura nkluÿa). Dan il-Monasteru kien twaqqaf fl-1340 u llum, huwa wieœed mill-aktar çentri mportanti talpellegrinaææi Ortodossi fir-Russja. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu flimkien. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet fil-lukanda, gœandna æurnata libera, fejn anke nistgœu mmorru fil-Gum Department Store li huwa l-akbar wieœed ta’ Moska fejn insibu aktar minn 200 œanut u boutiques li joffru wkoll œwejjeæ ta’ marka bœal Hugo Boss, Calvin Klein, Pierre Cardin, Monsoon, Levi’s, etc. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara flimkien mat-tour leader

44

immorru fit-triq antika ta’ Old Arbat Street li hi waœda mill-aktar toroq magœrufa ta’ Moska. IT-TLIETA Wara l-kolazzjon buffet fil-lukanda, nagœmlu ç-check out u ikollna ftit œin liberu. Trasferiment bil-kowç gœall-istazzjon tal-ferrovija Leningradski minfejn fis-1.30pm naqbdu t-tren veloçi Sapsan fejn inkunu akkomodati f’seats tat-tieni kategorija li twassalna f’St. Petersburg fis-5.40pm. Mal-wasla nsibu gwida tal-lokal jilqagœna u b’kowç immorru biex nagœmlu ç-check in fil-Hotel Oktyabrskaya 4****. Niççenaw flimkien u wara noœoræu mat-tour leader biex nambjentaw ruœna mal-lokalità. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet fil-lukanda ikollna eskursjoni ta’ nofs ta’ nhar mal-belt ta’ St. Petersburg flimkien mal-gwida tal-lokal. Din il-belt hi magœrufa wkoll bœala ‘t-tieqa tal-Ewropa’. Darba kienet ukoll il-kapitali tar-Russja gœal iÿjed minn mitejn sena, meta mbagœad, fl-1917 saret Moska. F’din il-belt mimlija storja, palazzi u muÿewijiet, fost l-oœrajn, naraw il-famuÿa Pjazza Dvortsovaya u l-kolonna ta’ Alexandriyskaya, ix-xmara Neva, li hija t-tielet l-akbar fl-Ewropa, Peter and Paul Fortress (entratura nkluÿa) u St. Isaac Cathedral bil-koppla ndurata bid-deheb u bil-kolonni tal-granit aœmar. Fih naraw ukoll l-oqbra tal-Imperaturi Russi kollha minn Pietru I sa Nikol II. Wara jkollna river u canal cruise ta‘ xi siegha fuq ix-xmara Neva (œlas inkluÿ). Wara jkollna œin liberu. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader gœal iÿjed divertiment.

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet fil-lukanda. Illum ikollna eskursjoni oœra gœall-Winter Palace u l-Hermitage Museum (entratura nkluÿa). Dan il-Palazz jikkonsisti minn sitt binjiet fuq stil Barokk. Kien inbena mill-Imperatriçi Eliÿabetta bejn 1754 u 1762 u huwa wieœed mill-aqwa attrazzjonijiet ta’ din il-belt u magœruf mad-dinja kollha. Il-Hermitage Museum jinsab fuq ix-xmara Neva u huwa wieœed mill-akbar muÿewijiet fid-dinja. L-Imperatriçi Katerina bdiet ilkollezzjoni tal-Hermitage fl-1764. Il-muÿew jinkludi pitturi mill-iskejjel Taljani, Olandiÿi, Æermaniÿi, Françiÿi u Spanjoli u naraw xogœlijiet ta’ Leonardo Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Rubens, Rembrandt, El Greco, Picasso, Matisse u Van Gogh

fost oœrajn. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara noœoræu flimkien mat-tour leader.

post li jpaxxi l-gœajn u ta’ rilassament. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u noœoræu mat-tour leader.

IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon buffet ikollna eskursjoni gœall-Peterhof Palace and Gardens (entratura nkluÿa). Hawn insibu l-Palazz li kien inbena fi ÿmien Peter the Great, u kien iservi bœala residenza tas-sajf tat-Tsars. Il-Palazz huwa magœruf ukoll bœala r-Russian Versailles minœabba l-arkitettura sabiœa u elaborata tiegœu. Hawn naraw æmiel ta’ swali statali mÿejna b’dekorazzjonijiet differenti li jagœmlu dan il-post tant interessanti. Fil-æonna, barra s-siæar, pjanti u arbuxelli, insibu wkoll il-fuq minn 150 funtana, kaskati differenti, skulturi, paviljuni u pontijiet. Dan hu verament

IS-SIBT Kolazzjon buffet fil-lukanda. Illum gœandna æurnata libera biex nagœmlu personal sightseeing u gœax-shopping. Bla dubju f’St. Petersburg gœandna gœaÿla kbira ta’ attrazzjonijiet, muÿewijiet u monumenti x’naraw. Min irid, jista’ ukoll jaghmel xi shopping. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda, u

DATA TAT-TOUR 22 - 31 AWWISSU wara noœoræu flimkien biex ingawdu l-aœœar lejla tal-vaganza tagœna. IL-ŒADD Mal-lejl (fit-3.00am) jiæi gœalina l-kowç biex iwassalna fl-ajruport ta’ St. Petersburg biex nagœmlu ç-check in. Fil-5.35am nitilqu fuq it-titjira KM569 tal-Air Malta li twassalna lura Malta fit-7.50am.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod ...............................................................¢1320 Adult f’kamra ta’ 2 sodod ...............................................................¢1480 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1740 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ........................................¢1050 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta - Malta/Moska u lura minn St. Petersburg • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 3 iljieli fil-Hotel Holiday Inn Sokolniki 4**** . f’Moska • Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli fil-Hotel Oktyabrskaya 4**** f’St. Petersburg • Kolazzjon buffet kuljum • 8 ikliet filgœaxija • Vjaææ bil-ferrovija veloçi ‘Sapsan’ matul il-jum bejn Moska u St. Petersburg f’kabina 2nd class bejn is-1.30pm u s-5.40pm • Cruise fuq ix-xmara Neva u l-kanali • L-eskursjonijiet kollha skont il-programm • Entraturi kollha (li jiswew madwar Eur 87) diga’ inkluÿi fil-prezz tat-tour • Gwida tal-lokal skont il-programm • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader Il-Prezz ma jinkludix • Visa gœar-Russja..............................................................................¢35

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

45


minn

¢912 LUKANDA 3*** F’KRAKOVA

8

Inÿuru Krakova, Czestochowa u l-Madonna s-Sewda, Jasna Gora, Lagiewniki Hill, Kazimierz, Zakopane, il-muntanji Tatra, Wadowice u Kalwaria Zebrzydowska, Auschwitz u l-minjieri tal-melœ ta’ Wieliczka,

T’IJIEM

Polonja IT-TNEJN Niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fis-7.00pm biex nagœmlu c-check in. Fid-9.00pm nitilqu fuq titjira tal-Air Malta gœal Krakova fil-Polonja. Mal-wasla tagœna fil-11.40pm, immorru bil-kowç lejn il-lukanda tagœna Logos Hotel 3*** (Grupp 1) jew Alexander II Hotel 3*** (Grupp 2) fi Krakova, nagœmlu ç-check in fil-kmamar u nistrieœu gœal-lejl.

is-sena jmorru mal-5 miljun pellegrin u turist jaraw din ix-xbieha gœaÿiÿa tal-Madonna s-Sewda fis-Santwarju ta’ Jasna Gora. Dan il-post hu wieœed mill-aktar monumenti mportanti gœall-Pollakki. Inÿuru wkoll ilmonasteru u l-knisja mibnija fuq stil barokk. Filgœaxija niççenaw u wara noœoræu nieœdu xi drink minn wieœed mill-bars li hemm fil-pjazza prinçipali ta’ Krakova.

IT-TLIETA Wara l-kolazzjon, ikollna eskursjoni ta’ nofs ta’ nhar bil-mixi madwar il-belt ta’ Krakova. Flimkien mat-tour leader u l-gwida tal-lokal inÿuru postijiet ta’ nteress. Din il-belt kienet il-kapitali tal-Polonja u l-ewwel œjiel ta’ storja fuq dan il-post insibuh miktub fis-sena 965. Fil-5 sekli ta’ wara, ir-rejiet Pollakki kienu jiæu nkurunati u midfuna fi Krakova. Fis-sena 1978, il-UNESCO ddikjarat il-belt ta’ Krakova bœala Wirt Dinji, waqt li l-Kummissjoni Kulturali tal-Unjoni Ewropea gœaÿlitha bœala l-belt Ewropea tal-kultura gœas-sena 2000. Hawn gœexu Copernicus u l-Papa Gwanni Pawlu II. Fost l-oœrajn naraw l-Old Town, ir-Royal Route, il-Jewish District u Wawel Royal Castle. Inÿuru l-Katidral u l-knisja ta’ Santa Maria (entraturi nkluÿi). Wara nofsinhar ikollna œin liberu biex inkomplu nesploraw iÿjed minn din il-belt. Filgœaxija niççenaw flimkien fil-lukanda.

IL-ŒAMIS Kolazzjon u wara jkollna eskursjoni ta’ nofs ta’ nhar gœal Lagiewniki Hill biex inÿuru s-Santwarju tal-Œniena Divina li kien ikkonsagra Æwanni Pawlu II fl-2001, u l-qabar ta’ Suor Faustina. Fi triqitna lura lejn il-lukanda nagœmlu waqfa f’Kazimierz fejn kien hemm il-kwartieri tal-Lhud. Il-kumplament tal-jum ikun liberu gœal personal sightseeing jew shopping. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda.

L-ERBGŒA Illum, wara l-kolazzjon, akkumpanjati minn gwida tal-lokal, ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal Czestochowa, wieœed mill-akbar çentri ta’ pellegrinaææi Marjani. Matul

IL-ÆIMGŒA Wara l-kolazzjon fid-9.00am ikollna eskursjoni ta’ æurnata gœal Zakopane u t-Tatra Mountains, magœrufin bœala l-Alpi tal-Polonja. Dawn il-muntanji jestendu mal-fruntiera ta’ bejn il-Polonja u Slovakkja, u huma l-ogœla fost il-Carpathian Mountains. Zakopane huwa resort magœruf œafna gœall-iskiing, fejn sajf u xitwa jkun hemm œafna turisti jippassiææaw fit-triq ewlenija “Krupowski”, triq mimlija cafes, ristoranti, boutiques u karozzelli bi ÿwiemel kbar u kuççiera bil-kostum. Flimkien mal-gwida nagœmlu dawra ma’ Zakopane u nÿuru l-iski jumps u l-knisja moderna ddedikata lill-Madonna ta’ Fatima, li hi rigal lill-Papa Æwanni Pawlu II.

Naraw djar u bini tal-injam tipiçi tal-post, inÿuru muÿew ÿgœir tal-arti, imbagœad nitilgœu bil-cable car (inkluÿ) sal-quççata ta’ Gubalowka biex naraw veduta sabiœa tal-belt. Filgœaxija niççenaw u nkomplu niddevertu flimkien. IS-SIBT Kolazzjon buffet. Imbagœad ikollna eskursjoni ta’ nofs ta’ nhar, akkumpanjati minn gwida tal-lokal, fejn inÿuru d-dar fejn il-Papa Gwanni Pawlu II gœex l-ewwel 18-il sena ta’ œajtu, fir-raœal ta’ Wadowice. Naraw ukoll il monument tal-Papa quddiem il-knisja parrokkjali gotika u nÿuru wkoll din il-knisja fejn kien mgœammed, serva bœala abbati u fejn kien jitlob kuljum. Fi triqitna lura lejn Krakova, inÿuru Kalwaria Zebrzydowska fejn hemm is-Santwarju tal-Madonna tal-anæli, post ta’ devozzjoni importanti fil-Polonja. Filgœaxija niççenaw u mbagœad nistgœu nibqgœu mat-tour leader gœal aktar divertiment. IL-ŒADD Kolazzjon u n-nofs ta’ nhar ta’ filgœodu liberu. Wara nofsinhar ikollna eskursjoni li teœodna fil-kamp tal-konçentrament ta’ Auschwitz (entratura nkluÿa), memorja qarsa ta’

DATI TAT-TOUR 11 - 18 AWWISSU 18 - 25 AWWISSU ÿmien il-Holocaust fit-Tieni Gwerra Dinjija. Dan hu post storiku gœal miljuni ta’ Lhud u Pollakki. Il-gwida tal-post iddawwarna maÿ-ÿewæ kampijiet u tagœmel spjegazzjoni dettaljata. Filgœaxija niççenaw u nkomplu ngawdu l-lejla flimkien. IT-TNEJN Kolazzjon u œin liberu. Iç-check out mill-kmamar irid isir qabel nofsinhar. Wara jkollna eskursjoni gœall-minjieri tal-melœ Wieliczka (entratura nkluÿa), li huma meqjusa bœala l-aktar minjieri tal-melœ spettakulari fid-dinja. Il-gwida tal-post idawwarna ma’ dawn il-minjieri u jispjegalna l-istorja tagœhom. F’dawn il-minjieri nsibu diversi skulturi tal-melœ, kappelli ÿgœar fosthom waœda ddedikata lil Santa Kinga, u kurituri li huma twal madwar 300 kilometru. Dawn il-minjieri huma wkoll imniÿÿla fil-First World List of Cultural and Natural Heritage. Filgœaxija niççenaw u aktar tard filgœaxija nitilqu lejn l-ajruport ta’ Krakova minfejn fin-00.30am nitilqu fuq titjira tal-Air Malta li twassalna lura pajjiÿna fit-3.10am (sbiœ it-Tlieta).

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢912 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢966 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1158 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢711 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal (taœt 16-il sena inkl. excess waiver) ..........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Krakova u lura • Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli fil-Logos Hotel (Grp 1) u Alexander II Hotel (Grp 2) fi Krakova • Kolazzjon buffet kuljum • 7 ikliet filgœaxija • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Gwida tal-lokal kif indikat fil-programm • Entraturi gœall-Wawell Royal Castle, il-Katidral u St. Mary’s Church fi Krakova, il-minjieri tal-melœ ta’ Wieliczka, il-cable car ta’ Gubalowka peak u Auschwitz. • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader • Servizz ta’ direttur spiritwali (ikollna quddiesa kuljum)

46

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢469 LUKANDA 3*** FI BLED

8

Inÿuru Bled, Bohinj, Mount Vogel, Kranjska Gora, Ljubljana, Venzone, Monte Lussari, Villach, Klagenfurt, Novo Mesto, Krka River, l-Gœerien ta’ Postojna u l-Kastell ta’ Predjama

T’IJIEM

Lake Bled u Slovenja Inÿuru wkoll l-Italja u l-Awstrija

IL-ÆIMGŒA Fis-6.30pm niltagœu mat-tour leader fl-ajruport biex nagœmlu ç-check in. Fit-8.35pm nitilqu fuq titjira diretta tal-AirMalta gœal Ljubljana fejn naslu fil-10.40pm. Bil-kowç immorru fil-Hotel Krim 3*** fi Bled, nagœmlu ç-check in fil-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. IS-SIBT Wara l-kolazzjon buffet ikollna optional excursion ta’ jum sœiœ gœal Ljubljana, il-Belt Kapitali tas-Slovenja. F’din il-belt insibu taqsima barokka tal-belt il-qadima, b’ toroq dojoq gœal kenn tal-kastell u x-xmara Ljubljanica. Postijiet ta’ interess li nsibu fil-belt il qadima huma l-Katidral ta’ St Nikolai, is-city hall, it-tliet pontijiet u s-suq miftuœ. Wara nkomplu biÿ-ÿjara tagœna u ngawdu x-xenarju bid-dgœajsa fuq ix-xmara Ljubljanica (nkluÿa). IL-ŒADD Kolazzjon buffet u wara jkollna l-opportunità li ngawdu optional excursion ta’ jum sœiœ f’Kranjska Gora viçin il-fruntieri tal-Awstrija u l-Italja. Dan il-post imiss ma’ Triglav National Park u baqa’ jÿomm l-identità tiegœu. Joffri ukoll iç-çans li wieœed jirkeb il-cable car fuq il-muntajna (œlas extra). IT-TNEJN Illum wara l-kolazzjon buffet nibdew optional excursion ta’ jum sœiœ biex nesploraw il-belt ta’ Bled – magœrufa bœala l-perla tal-Alpini tas-Slovenja minœabba l-kulur œadrani talismeralda li gœandu l-lag, bi knisja fuq gÿira ÿgœira fuq il-lag u l-kastell medjevali fuq l-irdum. Inÿuru wkoll il-Kastell ta’ Bled (œlas extra)

imbagœad wara nkomplu sejrin Bohinj, l-akbar glacier lake fisSlovenja, li jinsab fir-reæjun ta’ Julian Alps. Naqbdu l-cable car (œlas extra) gœal Mount Vogel u nammiraw il-veduta sa ma naslu sal-quççata. Ikollna œin liberu biex nirilassaw œdejn il-lag. IT-TLIETA Kolazzjon buffet. L-optional excursion ta’ jum sœiœ tal-lum teœodna sal-Italja, lejn ir-raœal medjevali Venzone fir-reæjun Friuli. Venzone, li hu sinonimu mal-lavander, kien spiçça kwaÿi kompletament distrutt fis-sebgœinijiet wara terrimot, u bil-mod il-mod reæa nbena. Wara din il-waqfa, inkomplu fit-triq gœal Monte Lussari fejn wieœed jista’ juÿa l-cable car (œlas extra) jekk it-temp jipermetti. Monte Lussari hu rinomat gœallpellegrinaææi wara l-iskoperta ta’ statwa tal-Madonna b’Æesù tarbija. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon buffet, immorru l-Awstrija, u ngawdu optional excursion oœra fejn inÿuru l-belt ÿgœira ta’ Villach, b’gœeruq li jmorru lura sa ÿmien ir-Rumani, u Klagenfurt, waœda mill-isbaœ bliet tal-Awstrija. Klagenfurt kien mogœti l-award prestiæjuÿ tal-Europa Nostra Diploma gœarrestorazjoni tal-courtyards rinaxximentali. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon buffet tal-illum, l-optional excursion ta’ jum sœiœ ser teœodna lejn Novo Mesto fejn inÿuru razzett famuÿ gœall-inbid Cvicek, kif ukoll ikollna dawra rilassanti fuq raft tradizzjonali fuq ix-xmara Krka. Dan ir-razzett, minn dar fil-kampanja æie

restawrat b’mod tradizzjonali u llum jgœodd madwar 150 sena. Ikollna œin biex induqu xi prodotti tipiçi tal-lokal bœal œobÿ home-made, salami w inbid. L-esperjenza fuq ir-raft teœodna matul l-erba’ pontijiet tax-xmara, fejn naraw il-postijiet ta’ nteress, akkumpanjati bil-muÿika live abbord. Ikollna ukoll ftit œin liberu f’Novo Mesto gœal min irid jagœmel xi shopping jew personal sightseeing. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet. Fl-aœœar optional excursion ta’ jum sœiœ ser inÿuru Postonja u Predjama. L-gœerien ta’ Postonja (œlas extra) huma fost l-ikbar fid-dinja, b’tul ta’ 22 kilometru bi strutturi mill-isbaœ ta’ stalagmiti u stalagtiti. Biex nidœlu nuÿaw tren tal-elettriku, fejn imbagœad mal-gwida nimxu matul l-gœerien biex naraw l-aktar postijiet interessanti. F’din il-æurnata mmorru naraw ukoll il-Kastell ta’ Predjama (entratura

DATI TAT-TOUR GRP 1: 11-18 LULJU GRP 2: 18 - 25 LULJU GRP 3: 25 LULJU - 01 AWWISSU GRP 4: 01-08 AWWISSU GRP 5: 08-15 AWWISSU GRP 6: 15-22 AWWISSU GRP 7: 22-29 AWWISSU GRP 8: 29 AWWISSU - 05 SETTEMBRU GRP 9: 05-12 SETTEMBRU GRP 10: 12-19 SETTEMBRU extra), struttura unika fi stil Gotiku, mibnija æol-muntanja taœt arkata naturali tal-æebel. Wara nirritornaw fil-lukanda. Iç-check out mill-kmamar isir f’nofsinhar u l-ikel ikun servut fis-6.00pm, segwit mit-trasferiment lejn l-ajruport ta’ Ljubljana gœat-titjira tal-Air Malta li titlaq fil-11.25pm u tasal Malta fis-1.30am sbiœ is-Sibt.

Prezzijiet kull persuna *Prezz Speçjali Adult f’kamra tripla ¢569 *¢469 Adult f’kamra doppja ...........................................................¢599 *¢499 Adult f’kamra singola...........................................................¢709 *¢609 L-ewwel tifel/tifla sa 11-il sena f‘kamra ma‘ 2 adulti ..¢299 *¢119 It-tieni tifel/tifla sa 11-il sena f‘kamra ma‘ 2 adulti .....¢299 *¢219 Half Board (5 buffett + 1 Buffett Dinner Sloven + 1 candelight 4-course dinner .......................................... ¢79 * Prezz speçjali japplika meta wieœed jieœu l-eskursjonijiet kollha u l-half board Prezz jinkludi • Titjira diretta mal-AirMalta gœal Ljubljana • Trasferimenti mill-ajruport gœal-lukanda u lura • 7 iljieli akkomodazzjoni fil-Hotel Krim 3*** fi Bled • Kolazzjon buffet kuljum • Welcome drink • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader Eskursjonijiet Tfal taœt it-12-il sena jœallsu nofs prezz Bled/Bohinj/Mt Vogel ............................................................¢19 Kranjska Gora .........................................................................¢39 Ljubljana ...................................................................................¢38 Venzone/Monte Lussari (Italia) ...........................................¢38 Villach/Klagenfurt (Awstrija) ...............................................¢38 ** Novo Mesto Farm/Rafting ...............................................¢46 Predjama Castle/Postojna Caves .......................................¢25 ** Il-Prezz ta’ din l-eskursjoni jinkludi l-entratura, tasting of local wine, dgœajsa, muÿika abbord u gwida. L-eskursjonijiet huma kollha mmexxija bl-Ingliÿ minn gwida tal-lokal.

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

47


minn

¢850 LUKANDA 4**** F’FATIMA

8

Inÿuru Fatima, Lisbon, Tomar, Mira d’Aire, Lisbona, Batalha, Alcobaca, Nazare, Leiria, Coimbra u Oporto

T’IJIEM

Fatima u Portugall IL-ŒADD Fl-4.30pm niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex fis-6.35pm nitilqu fuq titjira tal-Air Malta gœal Lisbona fejn naslu fit-8.30pm. Nibqgœu sejrin fil-lukanda tagœna 4 star æo Fatima. Sistemazzjoni tal-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. IT-TNEJN Wara l-kolazzjon buffet, filgœodu ikollna mixja madwar Fatima, villaææ çkejken li huwa assoçjat mad-dehriet tal-Madonna lit-tlett itfal rgœajja, Lucia, Æiaçinta u Franæisku. Flimkien mat-tour leader inÿuru l-aktar postijiet ta’ nteress fosthom il-kappella talAdorazzjoni, il-Baÿilika u l-muÿew tas-Santwarju (entratura extra). Wara nofsinhar ikollna eskursjoni gœal Tomar u Mira d’Aire. L-ewwel waqfa tagœna tkun f’Tomar, belt antika mimlija æmiel u li tinsab 30 kilometru ‘l bogœod minn Fatima. L-ewwel nies ta’ dan il-post kienu tal-ordni tat-“Templar” u hawn insibu kastell li nbena fis-sena 1160, kif ukoll ix-xmara Nabao. Inkomplu fi triqitna lejn il-belt ÿgœira ta’ Mira d’Aire biex gœal min irid, nidœlu fl-gœerien meraviljuzi (œlas extra) biex naraw spettaklu mill-isbaœ b’wirjiet ta’ dawl ikkulurit u tal-ilma. IT-TLIETA Illum wara l-kolazzjon buffet, ikollna eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal Lisbona, il-belt kapitali tal-Portugall, fejn naraw

diversi postijiet u bini ta’ interess. Inÿuru fost l-oœrajn iç-çentru eleganti ta’ din l-akbar belt tal-Portugall, naraw il-monument dedikat lil Henry the Navigator, il-Belem Tower, iççittadella w il-Black Horse Square. Wara nofsinhar ikollna œin liberu gœal personal sightseeing jew inkella gœal min jixtieq jagœmel shopping. Filgœaxija niççenaw flimkien fillukanda. L-ERBGŒA Kolazzjon buffet u filgœodu jkollna eskursjoni ta’ nofs ta’ nhar gœal Batalha, Alcobaca u Nazare. Nibdew triqitna gœal Batalha fejn inÿuru l-Katidral majestuÿ. Ikollna ftit œin liberu qabel ma nkomplu triqitna gœallbelt ÿgœira ta’ Alcobaca, fejn naraw il-monasteru medjevali mibni fuq stil Gotiku li hu ddikjarat wirt storiku millUNESCO. Minn hawn, immorru Nazare li huwa villaææ tas-sajd œelu fuq ilbaœar Atlantiku u li hu popolari œafna mat-turisti. Wara nofsinhar œin liberu æewwa Fatima. Filgœaxija niççenaw flimkien fil-lukanda u wara noœoræu mat-tour leader. IL-ŒAMIS Kolazzjon buffet. Illum ikollna n-nofs ta’ nhar ta’ filgœodu liberu gœal ÿjarat personali jew xiri ta’ souvenirs. Wara nofsinhar ikollna eskursjoni gœal Leiria u Coimbra. F’Leira nistgœu naraw kastell famuÿ, il-knisja Medjevali

“Igreja de Nossa Senhora de Penha” u l-Katidral li hu mudell tar-reliæjon u arkitettura Potugiÿa w anke l-funtana ta’ Carrancas. F’Coimbra naraw fejn kienet tgœix Lucia bœala soru filkunvent tal-Karmelitani. Naraw ukoll il-knisja ta’ Santa Clara, l-Universita’ u postijiet oœra ta’ nteress. Filgœaxija niççenaw flimkien fil-lukanda. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon buffet u wara eskursjoni ta’ jum sœiœ gœal Oporto. Qabel ma naqsmu x-xmara Douro biex nidœlu Oporto, nieqfu f’Gaia u nitilgœu fuq is-sur Boavista biex nammiraw veduta mill-isbaœ. Fil-belt antika ta’ Oporto, fost l-oœrajn naraw il-parti antika tal-belt li qisha muÿew œaj u magœrufa bœala Riberia. Hawn insibu sqaqien, trejqiet, bars, ristoranti u œwienet tal-kafe’ tradizzjonali. Din iÿ-ÿona hija ddikjarata bœala post ta’ wirt storiku mill-UNESCO. Naraw ukoll il-bini prominenti Palacio da Bolsa, il-knisja ddedikata lil San Franæisk u l-pont famuÿ Ponte de Dom Luis. Wara jkollna œin liberu gœal personal sightseeing jew gœax-shopping mit-triq Rua de Santa Catarina u ÿ-ÿona pedonali tal-madwar. Filgœaxija niççenaw flimkien fil-lukanda.

DATA TAT-TOUR 06 - 13 LULJU IS-SIBT Kolazzjon buffet. Illum jibdew iççelebrazzjonijiet li jfakkru d-dehriet tal-Madonna lit-tlett itfal, gœalhekk ningœaqdu ma’ eluf ta’ pellegrini gœaç-çerimonji reliæjuÿi li jsiru apposta. Nisimgœu l-quddiesa grandjuÿa tad-dehra li jieœdu sehem fiha Kardinali, Isqfijiet u œafna saçerdoti mid-dinja kollha. Wara nagœmlu l-Via Crucis œdejn ilkappella ÿ-ÿgœira. Filgœaxija, wara ç-çena fil-lukanda, nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeau quddiem is-Santwarju tal-Madonna ta’ Fatima. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon buffet, illum nassistu gœaç-çerimonja tat-tberik tal-morda u flimkien mal-œafna pellegrini minn madwar id-dinja nieœdu sehem fil-purçissjoni u nsellmu lil-istatwa tal-Madonna tar-Ruÿarju gœall-aœœar darba. Imbagœad ikollna œin liberu, niççenaw u nitilqu lejn l-ajruport ta’ Lisbona minfejn naqbdu t-titjira tal-Air Malta li titlaq fil-11.35pm u twassalna lura malta fl-3.40 (sbiœ it-Tnejn).

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 sodod .................................................................¢850 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢900 Adult f’kamra singola .....................................................................¢1008 Tfal sa 11-il sena (f’kamra ma’ 2 adulti) ..........................................¢624 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Lisbona u lura • Trasferimenti skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal 7 iljieli f’lukanda 4**** æewwa Fatima • Kolazzjon buffet kuljum • 7 ikliet filgœaxija • Eskursjonijiet kollha skont il-programm • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader u direttur spiritwali

48

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢499 LUKANDA 3*** F’LOURDES

4

Inÿuru Lourdes fid-dettal, Pau, Gavarnie, Pont d’Espagne, Parc Animalier des Pyrenees u l-istabbiliment kummerçjali Auchan

T’IJIEM SŒAŒ

Pellegrinaææi f’Lourdes

Tema Pastorali 2014 “Lourdes, il-ferœ tal-Konverÿjoni“ IT-TNEJN / IT-TLIETA Niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fid-9.30pm (it-Tnejn filgœaxija) biex nagœmlu ç-check in. Fil-11.30pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM7446 li twassalna fl-ajruport ta’ Lourdes fis-1.55am (sbiœ it-Tlieta). Mill-ajruport immorru bil-kowç fil-Best Western Hotel Christina 3*** f’Lourdes. Sistemazzjoni fil-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Filgœodu, wara l-kolazzjon, nibdew dan il-pellegrinaææ tagœna billi jkollna quddiesa flimkien imbagœad inÿuru l-Grotta u t-tliet Baÿiliki tas-Santwarju. Wara nkomplu nÿuru postijiet oœra ta’ nteress f’Lourdes. Nibdew bil-mitœna Boly fejn fis-7 ta’ Jannar 1844 twieldet Bernardette u fejn gœexet mal-familja tagœha sakemm kellha gœaxar snin. Inÿuru wkoll il-Knisja Parrokkjali ddedikata lill-Qalb ta’ Æesù fejn naraw il-fonti li fih tgœammdet Bernardette fid-9 ta’ Jannar 1844. Wara nibqgœu sejrin il-Cachot, œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-Madonna. Nippranzaw fil-lukanda u wara jkollna l-ewwel optional excursion gœal Pau u l-istabbiliment Auchan. F’Pau nagœmlu mixja f’Boulevard des Pyrenees li tieœdok minn naœa gœal oœra ta’ Pau fejn hemm il-Kastell li kien jintuÿa minn Napuljun bœala vileææjatura. Ma jonqosx ukoll ix-xenarju mill-isbaœ tal-muntanji li jdawru dan il-post. Ikollna wkoll œin liberu gœax-xiri mill-istabbiliment kummerçjali Auchan. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon, immorru fil-Baÿilika San Piu X biex nieœdu sehem fil-Quddiesa Internazzjonali, flimkien ma’ eluf ta’ pellegrini oœra minn kull rokna tad-dinja. Malli tispiçça

l-quddiesa, niltaqgœu œdejn l-istatwa tal-Madonna Inkurunata biex nieœdu ritratt tal-grupp kollu li ÿgur jibqa’ tifkira mill-isbaœ tal-pellegrinaææ tagœna f’Lourdes. Pranzu fil-lukanda u wara nofsinhar, ikollna optional excursion gœal Gavarnie, villaææ œelu qalb il-muntanji li jinsab 32 mil ‘l bogœod minn Lourdes u 1,360 metru gœola mill-baœar. Qabel ma naslu Gavarnie, nieqfu fuq Pont du Napoleon gœal veduta mill-aqwa. Wara 25 minuta oœra ta’ sewqan, naslu Gavarnie. Dan il-villaææ, li jinsab fir-reæjun ta’ Hautes-Pyrenees, jgœixu fih madwar 180 persuna biss. Œaæa li tispikka ferm hi l-kaskada gœolja 422 metru u li minnha tibda x-xmara Gave li tgœaddi minn quddiem il-Grotta ta’ Massabielle. Filgœaxija çena fil-lukanda u nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IL-ŒAMIS Kolazzjon, quddiesa u min irid jista’ jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ. Min ma jkunx ser jinÿel fil-banjijiet, jista’ jmur jara video interessanti fuq il-œajja ta’ Bernardette, jew iÿur ix-Chateau Forte. Fil-11.00am, wara li nkunu lestejna mill-banjijiet, flimkien mat-tour leader u d-direttur spiritwali, nagœmlu l-mixja tal-Via Crucis. Pranzu fil-lukanda u wara nofsinhar ikollna optional excursion mill-isbaœ gœal Pont d’Espagne li qiegœed ftit ‘il-barra mill-belt ta’ Cauterets u li jifforma parti mill-Park Nazzjonali tal-Pyrenees. Naraw œafna kaskati sbieœ bl-ilma nieÿel b’veloçità qawwija. Min irid (jekk ikun hemm œin) jista’ jitla’ bisseggiovia (œlas extra) u jmur jara Lac de Gaube, li hija gœadira gœolja 3,298 metru ‘l fuq mill-baœar u l-aktar post gœoli tal-Pyrenees. Dan il-post iÿuruh madwar miljun persuna fis-sena u huwa popolari œafna max-xabbaturi.

Filgœaxija niççenaw fil-lukanda u wara œin liberu. IL-ÆIMGŒA / IS-SIBT Kolazzjon u quddiesa. Wara jkollna l-aœœar optional excursion mill-isbaœ gœal Parc Animalier des Pyrenees (entratura nkluÿa). Inqattgœu n-nofs ta’ nhar ta’ filgœodu f’ambjent verament œelu u rilassanti, li joffri dan il-Park Naturali fejn wieœed jista’ jgawdi u josserva œafna annimali fl-ambjent u l-imæieba naturali tagœhom, fosthom orsijiet, volpi, çriev u squirrels. Naraw ukoll diversi tjur, hamsters, fniek u beavers. Din hija eskursjoni li tintogœæob immens kemm mill-kbar kif ukoll mit-tfal. Pranzu fil-lukanda, u wara nofsinhar ikollna œin liberu gœall-mistrieœ minœabba t-titjira ta’ bil-lejl. Min ma jixtieqx jistrieœ, jista’ jmur f’Cite’ St. Pierre bit-trasport offrut mill-Caritas li titlob donazzjoni ÿgœira gœal min juÿa dan is-servizz. Cite’ St. Pierre huwa post ta’ trankwillita’, paçi u tama li jinsab fuq gœolja viçin Lourdes, fejn pellegrini foqra jingœataw post fejn jistkennu u jieklu.Dan il-post inbena bl-inizzjattiva ta’ Mgr. Rodhain minflok

DATI TAT-TOUR 14 - 19 LULJU 28 LULJU - 02 AWWISSU 11 - 16 AWWISSU 25 - 30 AWWISSU tinda li Bernardette kienet bniet gœall-pellegrini foqra u li kienet inœarqet darbtejn, fejn illum hemm l-istatwa tal-Madonna Inkurunata. S’issa dan il-post laqa’ aktar minn 900,000 pellegrin. Fil-5.00pm, min irid, jista’ jingœaqad mat-tour leader u d-direttur spiritwali biex nieœdu sehem fil-Purçissjoni tal-Ewkaristija u t-tberik tal-morda. Fis-7.00pm nagœmlu ç-check out mill-kmamar u nippranzaw. Wara, mmorru fejn il-Grotta biex nirringrazzjaw il-Madonna ta’ Lourdes u nsellmulha filwaqt li kulœadd ikollu œin gœat-talb personali tiegœu. Fin-00.30am nitilqu mil-lukanda bil-kowç lejn l-ajruport ta’ Lourdes biex nagœmlu ç-check in. Fit-2.55am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM7447 li twassalna lura f’pajjiÿna fil-5.20am (sbiœ is-Sibt).

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 jew 4 sodod .......................................................¢499 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢509 Adult f’kamra singola .......................................................................¢579 Tfal (minn 2 sa 5 snin) ......................................................................¢425 Tfal (minn 6 sa 10 snin) ....................................................................¢465 Insurance standard adulti (inkluÿ excess waiver) .............................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkluÿ excess waiver) ........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Lourdes u lura • Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura • Akkomodazzjoni gœal 4 iljieli fil-Best Western Hotel Christina 3*** f’Lourdes • L-ikel kollu (full board) • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader • Servizz ta’ direttur spiritwali Eskursjonijiet

ADULTI

Nofs ta’ nhar - Pau u Auchan ..............................................¢15 Nofs ta’ nhar - Gavarnie .......................................................¢26 Nofs ta’ nhar - Pont d’Espagne ...........................................¢26 Nofs ta’ nhar - Parc Animalier des Pyrenees (ent. inkluÿa) ....¢28

TFAL sa 12-il sena

¢8 ¢13 ¢13 ¢18

Nota: Tingœata donazzjoni lis-Santwarju ta’ Lourdes gœal kull persuna li ÿÿur Lourdes magœna www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

49


minn

¢539 LUKANDA 3*** F’LOURDES

5

Inÿuru Lourdes fid-dettal, Pau, Gavarnie, St. Jean de Luz, Col d’Ibardin, Pont d’Espagne, Parc Animalier des Pyrenees u l-istabbiliment kummerçjali Auchan

T’IJIEM SŒAŒ

Pellegrinaææi f’Lourdes

Tema Pastorali 2014 “Lourdes, il-ferœ tal-Konverÿjoni“ IL-ÆIMGŒA / IS-SIBT Niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport fid-9.30pm (il-Æimgœa filgœaxija) biex nagœmlu ç-check in. Fil-11.30pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM7446 li twassalna Lourdes fis-1.55am (sbiœ is-Sibt). Mill-ajruport immorru bil-kowç fil-Best Western Hotel Christina 3*** f’Lourdes. Sistemazzjoni fil-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Filgœodu, wara l-kolazzjon, nibdew il-pellegrinaææ tagœna b’quddiesa mbagœad inÿuru l-Grotta. Wara nkomplu nÿuru postijiet oœra ta’ nteress f’Lourdes. Nibdew bil-mitœna Boly fejn, fis-7 ta’ Jannar 1844, twieldet Bernardette u fejn gœexet mal-familja tagœha sakemm kellha gœaxar snin. Inÿuru wkoll il-Knisja Parrokkjali dedikata lill-Qalb ta’ Æesu’ fejn naraw il-fonti li fih tgœammdet Bernardette fid-9 ta’ Jannar 1844. Imbagœad nibqgœu sejrin il-Cachot, œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-Madonna. Nippranzaw fil-lukanda u wara jkollna l-ewwel optional excursion gœal Pau u l-istabbiliment Auchan. F’Pau nagœmlu mixja f’Boulevard des Pyrenees li tieœdok minn naœa gœal oœra ta’ Pau fejn hemm il-Kastell li kien jintuÿa minn Napuljun bœala vileææjatura. Ma jonqosx ukoll ix-xenarju mill-isbaœ tal-muntanji li jdawru dan il-post. Ikollna wkoll œin liberu gœax-xiri mill-istabbiliment kummerçjali Auchan. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon, immorru fil-Baÿilika San Piu X biex nieœdu sehem fil-Quddiesa Internazzjonali flimkien ma’ eluf ta’ pellegrini oœra minn kull rokna tad-dinja. Wara ninæabru œdejn l-istatwa tal-Madonna Inkurunata biex nieœdu ritratt tal-grupp - tifkira mill-isbaœ tal-pellegrinaææ tagœna f’Lourdes. Pranzu fil-lukanda, u wara

nofsinhar ikollna optional excursion gœal Gavarnie, villaææ qalb il-muntanji u 1,360 metru gœola mill-baœar. Qabel ma naslu, nieqfu fuq Pont du Napoleon gœal veduta mill-aqwa. Il-villaææ ta’ Gavernie jinsab fir-reæjun ta’ Hautes-Pyrenees. Œaæa li tispikka ferm hija l-kaskata ta’ 422 metru, li minnha tibda x-xmara Gave li tgœaddi minn quddiem il-Grotta ta’ Massabielle. Filgœaxija, wara ç-çena, nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IT-TNEJN Nibdew il-æurnata bil-kolazzjon u quddiesa. Wara jkollna optional excursion ta’ jum sœiœ gœal St. Jean de Luz u Col d’Ibardin. St. Jean de Luz hija belt kosmopolitana u medjevali b’influwenza Spanjola. Inÿuru ç-çentru storiku fejn naraw bini antik b’taœlita bilançjata t’arkitettura Spanjola u Gœarbija u l-knisja ta’ San Æwann Battista. Hemm ukoll port tas-sajjieda mdawwar b’œafna ristoranti li jispeçjalizzaw f’ikel tal-œut. Wara nitilgœu fuq l-gœolja ta’ Col d’Ibardin mal-fruntiera bejn Franza u Spanja u minœabba d-differenza ta’ taxxi bejn dawn iÿ-ÿewæ pajjiÿi, insibu diversi œwienet li jbigœu bi prezzijiet irœas. Hawnhekk ikollna œin liberu biex ingawdu l-veduti spettakolari w anke nagœmlu xi shopping. (Nota: Min imur fuq din l-eskursjoni, jingœata packed lunch mil-lukanda). Filgœaxija çena fil-lukanda u œin liberu. IT-TLIETA Kolazzjon u quddiesa. Filgœodu min irid jista’ jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ. Fil-11.00am, wara li nkunu lestejna mill-banjijiet, nagœmlu l-mixja tal-Via Crucis. Pranzu fil-lukanda u wara nofsinhar ikollna optional excursion gœal Pont d’Espagne li qiegœed ftit ‘il barra mill-belt ta’ Cauterets u jifforma parti mill-Park Nazzjonali tal-Pyrenees. Naraw œafna

kaskadi sbieœ bl-ilma nieÿel b’veloçità qawwija. Min irid jista’ jitla’ bisseggiovia (œlas extra) u jmur jara Lac de Gaube, li hija gœadira gœolja 3,298 metru ‘l fuq mill-baœar, l-aktar post gœoli tal-Pyrenees. Dan il-post iÿuruh madwar miljun persuna fis-sena. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. Wara noœoræu mat-tour leader. L-ERBGŒA / IL-ŒAMIS Kolazzjon u quddiesa. Wara jkollna l-aœœar optional excursion mill-isbaœ gœal Parc Animalier des Pyrenees (entratura nkluÿa). Inqattgœu n-nofs ta’ nhar ta’ filgœodu f’ambjent verament rilassanti, fejn wieœed jista’ jgawdi u josserva œafna annimali fl-ambjent u l-imæieba naturali tagœhom, fosthom orsijiet, volpi, çriev u squirrels. Naraw ukoll diversi tjur, hamsters, fniek u beavers. Din hija eskursjoni li tintogœæob immens kemm mill-kbar kif ukoll mit-tfal. Pranzu fil-lukanda, u wara nofsinhar ikollna œin liberu gœall-mistrieœ minœabba t-titjira ta’ bil-lejl. Min ma jixtieqx jistrieœ, jista’ jmur f’Cite’ St. Pierre bit-trasport offrut

DATI TAT-TOUR 04 - 10 LULJU 18 -24 LULJU 01 - 07 AWWISSU 15 - 21 AWWISSU 29 AWWISSU - 04 SETTEMBRU mill-Caritas li titlob donazzjoni ÿgœira gœal min juÿa dan is-servizz. Cite’ St. Pierre huwa post ta’ trankwillità, paçi u tama li jinsab fuq gœolja viçin Lourdes, fejn pellegrini foqra jingœataw post fejn jistkennu u jieklu. Fil-5.00pm, min irid, jista’ jingœaqad mat-tour leader u d-direttur spiritwali biex nieœdu sehem fil-Purçissjoni tal-Ewkaristija u t-tberik tal-morda. Fis-7.00pm nagœmlu ç-check out mill-kmamar u nippranzaw. Wara, mmorru fejn il-Grotta biex nirringrazzjaw lill-Madonna ta’ Lourdes u nsellmulha. Fin-00.30am nitilqu lejn l-ajruport ta’ Lourdes biex nagœmlu ç-check in. Fit-2.55am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM7447 li twassalna lura f’pajjiÿna fil-5.20am (sbiœ il-Œamis).

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 jew 4 sodod .......................................................¢539 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢549 Adult f’kamra singola .......................................................................¢639 Tfal (minn 2 sa 5 snin) ......................................................................¢445 Tfal (minn 6 sa 10 snin) ....................................................................¢485 Insurance standard adulti (inkl.excess waiver) .................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl.excess waiver) ............¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Lourdes u lura • Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura • Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli fil-Best Western Hotel Christina 3*** f’Lourdes • L-ikel kollu (full board) • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader • Servizz ta’ direttur spiritwali Eskursjonijiet

ADULTI

Nofs ta’ nhar - Pau u Auchan ..............................................¢15 Nofs ta’ nhar - Gavarnie .......................................................¢26 Jum sœiœ - St. Jean de Luz u Col d’Ibardin.......................¢32 Nofs ta’ nhar - Pont d’Espagne ...........................................¢26 Nofs ta’ nhar - Parc Animalier des Pyrenees (ent. inkluÿa) ................................................................¢28

TFAL sa 12-il sena

¢8 ¢13 ¢16 ¢13 ¢18

Nota: Tingœata donazzjoni lis-Santwarju ta’ Lourdes gœal kull persuna li ÿÿur Lourdes magœna 50

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn

¢539 LUKANDA 3*** F’LOURDES

5

Inÿuru Lourdes fid-dettal, Pau, Pont d’Espagne, Artouste u Col du Pourtalet, Gavarnie, Parc Animalier des Pyrenees u l-istabbiliment kummerçjali Auchan.

T’IJIEM SŒAŒ

Pellegrinaææi f’Lourdes

Tema Pastorali 2014 “Lourdes, il-ferœ tal-Konverÿjoni“ L-ERBGŒA / IL-ŒAMIS Niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport fid-9.30pm (l-Erbgœa filgœaxija) biex nagœmlu ç-check in. Fil-11.30pm nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM7446 li twassalna Lourdes fis-1.55am (sbiœ il-Œamis). Millajruport immorru bil-kowç fil-Best Western Hotel Christina 3*** f’Lourdes. Sistemazzjoni fil-kmamar u nistrieœu gœal-lejl. Filgœodu, wara l-kolazzjon, nibdew dan ilpellegrinaææ tagœna b’quddiesa flimkien imbagœad inÿuru l-Grotta. Wara nkomplu nÿuru postijiet oœra ta’ nteress f’Lourdes. Nibdew bil-mitœna Boly fejn twieldet Bernardette, u fejn gœexet mal-familja tagœha sakemm kellha gœaxar snin. Inÿuru wkoll il-Knisja Parrokkjali dedikata lill-Qalb ta’ Æesu’ fejn naraw il-fonti li fih tgœammdet Bernardette. Imbagœad nibqgœu sejrin il-Cachot, œabs abbandunat fejn kienet tgœix Bernardette fiÿ-ÿmien li kienet tidrilha l-Madonna. Nippranzaw fil-lukanda u jkollna l-ewwel optional excursion gœal Pau u l-istabbiliment Auchan. F’Pau nagœmlu mixja f’Boulevard des Pyrenees li tieœdok minn naœa gœal oœra ta’ Pau fejn hemm il-Kastell li kien jintuÿa minn Napuljun bœala vileææjatura. Ma jonqosx xenarju mill-isbaœ tal-muntanji li jdawru dan il-post. Ikollna wkoll œin liberu gœax-xiri mill-istabbiliment kummerçjali Auchan. Filgœaxija niççenaw fil-lukanda. IL-ÆIMGŒA Kolazzjon u quddiesa. Filgœodu min irid jista’ jinÿel fil-banjijiet bl-ilma mirakoluÿ. Fil-11.00am, wara li nkunu lestejna mill-banjijiet, nagœmlu l-mixja tal-Via Crucis. Pranzu fil-lukanda u wara nofsinhar ikollna optional excursion gœal Pont d’Espagne li jifforma parti mill-Park Nazzjonali tal-Pyrenees. Naraw œafna kaskati sbieœ bl-ilma nieÿel b’veloçita’ qawwija. Min irid jista’ jitla’ bisseggiovia (œlas extra) u jmur jara Lac de Gaube, li hija gœadira gœolja 3,298 metru ‘l fuq mill-baœar, l-aktar post gœoli tal-Pyrenees. Dan il-post iÿuruh madwar miljun persuna fis-sena. Çena fil-lukanda u wara nieœdu sehem fil-purçissjoni Aux Flambeaux. IS-SIBT Wara l-kolazzjon u l-quddiesa, ikollna

www.eurotours.com.mt

optional excursion mill-isbaœ ta’ jum sœiœ gœal Artouste u Col du Pourtalet. Ngœaddu mill-villaææi ta’ St. Pe’ de Bigorre, Lestelle Betharram u Bruges-Capbis-Mifaget. Nieqfu biex nammirraw il-veduta panoramika tal-wied ta’ Ossau. Ngœaddu mbagœad mill-villaææi ÿgœar ta’ Louvie-Juzon, Bielle, Louvie-Soubiro, Beost u Laruns, u nibdew it-telgœa gœall-pass ta’ Pourtalet. Ngœaddu minn Les Eaux Chadues u naqsmu l-pont Gave d’Ossau u naslu f’post imsejjaœ Le chene de l’Ours. L-aœœar villaææ li ngœaddu minnu huwa Gabas, imdawwar bil-foresti u naslu fejn il-cable cars ta’ Pic de La Sagette u l-lag ta’ Artouste. Hawnhekk wieœed jista’ jirkeb cable car gœal vjaææ ta’ 15-il minuta li jwasslek Col de la Sagette minfejn imbagœad tirkeb il-famuÿa ‘little train of Artouste’ , vjaææ ta’ siegœa bi trenino li ddawrek mal-muntanji li jifirdu Franza u Spanja fost xenarju mill-aqwa fl-gœola post tal-Pyrenees Atlantiques (1989 metru). Esperjenza verament mill-isbaœ u unika, li nissuææerixxu ma titlifhiex. (Il-œlas tal-cable car u t-trenino huma bi œlas extra ta’ ¢24.50adulti/¢20 tfal). Min ma jitlax fuq il-cable car u t-trenino, jista’ joqgœod jirrilassa fejn il-lag. L-aœœar waqfa tagœna tkun Col du Pourtalet li qiegœed fuq il-fruntiera bejn Franza u Spanja fejn ikollna çans gœal ftit shopping. (Nota: Min ikun sejjer fuq din l-eskursjoni, jingœata packed lunch mil-lukanda stess). Çena fil-lukanda u œin liberu. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon, immorru fil-Baÿilika San Piu X biex nieœdu sehem fil-Quddiesa Internazzjonali, flimkien ma’ eluf ta’ pellegrini oœra minn kull rokna tad-dinja. Wara ninæabru biex nieœdu ritratt tal-grupp - tifkira mill-isbaœ tal-pellegrinaææ tagœna f’Lourdes. Pranzu fil-lukanda u wara nofsinhar, ikollna optional excursion gœal Gavarnie, villaææ œelu qalb il-muntanji u 1,360 metru gœola mill-baœar. Qabel naslu Gavarnie, nieqfu fuq Pont du Napoleon gœal veduta mill-aqwa. Il-villaææ ta‘ Gavarnie jinsab fir-reæjun ta’ Hautes-Pyrenees u jgœixu fih madwar 180 persuna biss. Œaæa li tispikka ferm hija l-kaskada ta’ 422 metru, li minnha tibda x-xmara Gave li tgœaddi minn quddiem il-Grotta ta’

Massabielle. Filgœaxija çena fil-lukanda u wara noœoræu flimkien mat-tour leader. IT-TNEJN / IT-TLIETA Kolazzjon u quddiesa. Wara jkollna l-aœœar optional excursion mill-isbaœ gœal Parc Animalier des Pyrenees (entratura nkluÿa), f’ambjent verament œelu u rilassanti li joffri dan il-Park Naturali, fejn wieœed jista’ jgawdi u josserva œafna annimali fl-ambjent u l-imæieba naturali tagœhom, fosthom orsijiet, volpi, çriev, u squirrels. Naraw ukoll diversi tjur, hamsters, fniek u beavers. Pranzu fil-lukanda, u wara nofsinhar œin liberu gœall-mistrieœ minœabba t-titjira ta’ bil-lejl. Min ma jixtieqx jistrieœ, jista’ jmur f’Cite’ St. Pierre bit-trasport offrut mill-Caritas li titlob donazzjoni ÿgœira gœal min juÿa dan is-servizz. Cite’ St. Pierre huwa post ta’ trankwillità, paçi u tama li jinsab fuq gœolja viçin Lourdes, fejn

DATI TAT-TOUR 09 - 15 LULJU 23 - 29 LULJU 06 - 12 AWWISSU 20 - 26 AWWISSU 03 - 09 SETTEMBRU pellegrini foqra jingœataw post fejn jistkennu u jieklu. Fil-5.00pm, min irid, jista’ jieœdu sehem fil-Purçissjoni tal-Ewkaristija u t-tberik tal-morda. Fis-7.00pm nagœmlu ç-check out mill-kmamar u nippranzaw. Wara, mmorru fejn il-Grotta biex nirringrazzjaw lill-Madonna ta’ Lourdes u nsellmulha. Fin-00.30am nitilqu mil-lukanda bil-kowç lejn l-ajruport ta’ Lourdes biex nagœmlu ç-check in. Fit-2.55am nitilqu fuq it-titjira tal-Air Malta KM7447 li twassalna lura f’pajjiÿna fil-5.20am (sbiœ it-Tlieta).

Prezzijiet kull persuna Adult f’kamra ta’ 3 jew 4 sodod .......................................................¢539 Adult f’kamra ta’ 2 sodod .................................................................¢549 Adult f’kamra singola .......................................................................¢639 Tfal (minn 2 sa 5 snin) ......................................................................¢445 Tfal (minn 6 sa 10 snin) ....................................................................¢485 Insurance standard adulti (inkl.excess waiver) .................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl.excess waiver) ............¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Lourdes u lura • Trasferimenti mill-ajruport sal-lukanda u lura • Akkomodazzjoni gœal 5 iljieli fil-Best Western Hotel Christina 3*** f’Lourdes • L-ikel kollu (full board) • Taxxi kollha u service charge • Servizz ta’ tour leader • Servizz ta’ direttur spiritwali Eskursjonijiet

ADULTI

Nofs ta’ nhar - Pau u Auchan ..............................................¢15 Nofs ta’ nhar - Pont d’Espagne ...........................................¢26 Jum sœiœ - Artouste u Col du Pourtalet ............................¢31 Nofs ta’ nhar - Gavarnie .......................................................¢26 Nofs ta’ nhar - Parc Animalier des Pyrenees (ent. inkluÿa) ................................................................¢28 Extra Biljett tal-cable car u t-trenino f’Artouste ..................... ¢24.50 Nota: Tingœata donazzjoni lis-Santwarju ta’ Lourdes gœal kull persuna li ÿÿur Lourdes magœna

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

TFAL sa 12-il sena

¢8 ¢13 ¢15 ¢13 ¢18 ¢20

51


minn

¢1510 8

T’IJIEM

Inÿuru Chalon-sur-Saone, ir-reæjun ta’ Burgundy, Beaune, Macon, Trevoux, ir-reæjun ta’ Beaujolais, Viviers, Ardeche Ravine, Arles, Camargue, Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Avignon, Uzes, Vienne u Lyon

Cruise fuq ix-Xmara Rhone IL-ŒAMIS Fis-5.15am niltaqgœu mat-tour leader fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta biex nagœmlu ç-check in. Fis-7.10am nitilqu fuq it-titjira KM454 tal-Air Malta li twassalna Lyon fid-9.20am. Mal-wasla tagœna, b’kowç privat nibqgœu sejrin Chalon-sur-Saone minfejn nimbarkaw fuq ir-river cruiser lussuÿ MS Princesse de Provence 4****. L-akkomodazzjoni abbord hi fuq baÿi ta’ full board. Fis-1.00pm nistgœu ningœaqdu ma’ eskursjoni (optional) gœal Burgundy u Beaune fejn inÿuru wkoll il-Hotel Dieu. Ir-reæjun ikkulurit ta’ Burgundy jinsab fiç-çentru ta’ Franza bejn Pariæi u Lyon. Burgundy hi famuÿa mhux biss gœall-inbid iÿda anke gœall-knejjes reliæjuÿi li tant lagœbu parti mportanti fil-kristjanita’ medjevali. Din ÿ-ÿona mill-isbaœ ta’ Provence kienet waœda

mill-favoriti tal-pittur Van Gogh fejn pitter œafna mill-aqwa xogœlijiet tiegœu. Beaune tinsab fiç-çentru taÿ-ÿona li jkabbru d-dwieli tal-inbid fil-Cote-d’Or. L-istorja ta’ din il-belt tmur lura gœal ÿmien il-Medju Evu meta din il-belt kienet ir-residenza tad-Duka ta’ Burgundy. Œafna mill-monumenti f’din il-belt, bœall-knisja ta’ Notre Dame u l-palazz Dukali, gœandom l-oriæini tagœhom minn dan iÿ-ÿmien. Wara nÿuru wkoll Hotel Dieu li hu sptar tas-seklu 15 li gœandu wieœed mill-isbaœ soqfa fi Franza. Il-mixja mal-gwida tal-lokal madwar din il-belt tagœtina stampa çara tal-œajja fiÿ-ÿmien il-Medju Evu. Fis-6.00pm nitilqu minn Chalon-surSaone lejn Macon. Filgœaxija niççenaw flimkien filwaqt li nieœdu sehem fid-divertiment imœejji fuq ir-river cruiser.

IL-ÆIMGŒA Macon tinsab f’ÿona mill-isbaœ viçin ix-xmara Saone fin-naœa t’isfel ta’ Burgundy. Wara l-kolazzjon ikollna l-opportunità li nÿuru l-monasteru famuÿ ta’ Cluny (eskursjoni li tinxtara biss minn fuq il-vapur). Fil-bidu tal-medju evu, Cluny kien l-aktar monasteru mportanti fl-Ewropa, kif ukoll l-akbar wieœed sakemm inbniet il- Basilika ta’ San Pietru f’Ruma. Pranzu fuq il-vapur u wara nofsinhar inkomplu fi triqitna gœal Trevoux. Min irid jista’ jingœaqad ma’ eskursjoni oœra optional (eskursjoni li tinxtara biss minn fuq il-vapur) li teœodna fiÿ-ÿona œelwa ta’ Beaujolais fejn ikollna wine tasting ta’ dan l-inbid famuÿ aœmar f’atmosfera verament tipika taÿ-ÿona. Beaujolais hija msemmija bœala waœda mill-isbaœ ÿoni panoramiçi tal-Burgundija fi Franza. Wara l-eskursjoni, nirritornaw fuq ir-river cruiser fi Trevoux. Wara nkomplu bil-vjaææ tagœna. Çena abbord. IS-SIBT Filgœodu l-vapur jasal Viviers. Illum nistgœu ningœaqdu ma’ eskursjoni optional gœal wieœed mill-aktar siti naturali mportanti ta’ Ardeche Gorge li hu fir-reæjun tan-naœa ta’ fuq tal-Provence, magœrufa gœax-xenarju spettakulari. Hawn insibu rdumijiet gœoljin, bosk, gœoljiet u diversi xmajjar u nixxigœat ÿgœar, villaææi fortifikati u rziezet. Il-klima Mediterranja ta’ din il-parti ta’ Franza hi apprezzata œafna mit-turisti. L-eskursjoni tintemm bi ÿjara fil-muÿew tal-Lavender f‘Viviers. Pranzu fuq il-vapur u tard wara nofsinhar insalpaw lejn Arles. Filgœaxija niççenaw flimkien. IL-ŒADD Wara l-kolazzjon, filgœodu nistgœu

52

ningœaqdu ma’ eskursjoni optional bil-mixi madwar Arles. Wara nofsinhar nistgœu ningœaqdu ma’ eskursjoni oœra (li tista’ tiæi bbukkjata biss minn abbord) gœal Camargue u Les-Saintes-Maries-de-la-Mer. Camargue hi ÿ-ÿona fejn ix-xmara Rhone taqsam Arles. L-akbar parti tal-Camargue tintuÿa gœall-agrikoltura u t-trobbija tal-barrin. Nistgœu anke nÿuru razzett tradizzjonali tal-barrin fejn naraw il-Camargue Bulls mill-viçin. L-akbar belt fir-reæjun ta’ Camargue hi Les-Saintes-Maries-dela-Mer, çentru tal-pellegrinaææi bi knisja tas-seklu 9 fortifikata. Din il-parti hija wkoll ÿona fejn jiæi estratt u maœdum il-melœ. Fin-naœa ta’ fuq tal-Camargue tinsab Arles, belt provinçjali klassika fejn kienet anke tissejjaœ bœala ‘Gallula Roma’. Il-bini majestuÿ ifakkarna fil-passat glorjuÿ tar-Rumani bœall-arena u ç-çimiterju Les Alyscamps, li darba kien barra bieb il-belt. Nistgœu nitgœallmu iÿjed dwar din il-belt impressjonanti fil-passiææata mal-gwida tal-lokal madwar il-belt. Filgœaxija niççenaw abbord u nsalpaw lejn Avignon. IT-TNEJN Kolazzjon. L-eskursjoni optional tal-lum teœodna Avignon, li hi belt medjevali mdawra kollha bil-œitan li gœadhom kwaÿi intatti. Hawn ikollna eskursjoni optional bil-mixi madwar il-belt. Il-kuntratturi ta’ dan ilmonument li jimpressjonak huma l-papiet li kienu jgœixu f’Avignon. L-influwenza tagœhom hi dokumentata fil-palazz papali bit-torri mal-faççata tal-bini li tista tarah minn barra l-istess belt waqt il-passiææata organizzata matul il-æurnata. Wara l-pranzu nistgœu nkomplu nesploraw din il-belt gœal rasna jew inkella nistgœu ningœaqdu ma’ eskursjoni bil-mixi optional oœra (li tinxtara biss

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


minn fuq il-vapur) gœall-belt maæika ta’ Uzes u Pont du Gard. Il-belt ta’ Uzes hija kkunsidrata waœda mill-isbaœ bliet medjevali ta’ Franza u fiha nsibu l-kastell Duche’, palazzi ta’ stil Renaissance u œafna toroq dojoq, æonna, pjazez u funtani. Il-Pont du Gard huwa akwedott gœoli iÿjed minn œamsin metru li nbena mir-Rumani fl-ewwel seklu u li kien iwassal l-ilma lill-belt ta’ Nimes. Fl-1985, dan gie ddikjarat bœala World Heritage Site mill-UNESCO. Min jieœu din l-eskursjoni jeræa jitla’ fuq il-vapur minn Chateau Neuf du Pape. Filgœaxija niççenaw u nkomplu bil-vjaææ tagœna. IT-TLIETA Filgœodu ngawdu l-veduti matul ix-xmara. Gœal xit-3.00pm nagœmlu waqfa qasira fi Vienne, biex min irid, jista’ jingœaqad ma’ eskursjoni optional gœal Les Halles u Lyon. Dawk li jagœÿlu li ma jingœaqdux ma’ din l-eskursjoni jibqgœu sejrin fuq il-vapur sa Lyon. Il-vapur jibqa’ ankrat f’din il-belt fejn wieœed jista’ wkoll jinÿel l-art u jgawdi din il-belt mal-lejl kif ukoll jara veduta tal-belt minn

DATA TAT-TOUR 04 - 11 SETTEMBRU Fourviere Hill. Niççenaw u norqdu l-aœœar lejl fuq il-vapur. L-ERBGŒA Wara l-kolazzjon ninÿlu minn fuq il-vapur fejn ikun qed jistenniena kowç li jeœodna Lyon fil-Hotel Kyriad Lyon Centre Croix Rousse 3*** f‘Lyon. Hawnhekk ikollna æurnata libera biex ingawdu din il-belt kapitali tar-reæjun Rhone-Alpes kif ukoll it-tieni l-akbar belt fi Franza. Din il-belt qiegœda wkoll fuq il- World Heritage List tal-UNESCO. Flimkien mat-tour leader nagœmlu dawra maç-çentru storiku mimli bini b’arkittetura ta’ stil Rinaxximentali. Fost l-oœrajn, naraw monumenti mportanti bœal Place de la Republique, l-Opera, Place Bellecour u t-Town Hall. Filgœaxija noœoræu nieklu (extra) flimkien mat-tour leader. IL-ŒAMIS Wara l-kolazzjon, nitilqu lejn l-ajruport ta’ Lyon biex nagœmlu ç-check in. Fl-10.05am intiru fuq it-titjira KM455 tal-Air Malta u naslu Malta f’12.10 pm.

Prezzijiet kull persuna Adult f’kabina ta’ 3 - Main deck .....................................................¢1510 Adult f’kabina ta’ 2 - Main Deck AFT (fuq wara) ..........................¢1650 Adult f’kabina ta’ 2 - Main Deck ....................................................¢1730 Adult f’kabina ta’ 2 - Upper deck with French balcony ................¢1900 Suppliment gœal kabina singola (fuq il-prezz ta’ kabina ta’ 2 skont l-gœaÿla tiegœek + lukanda) .....¢540 Pakkett ta’ 5 eskursjonijiet ...............................................................¢185 Insurance standard adulti (inkl. excess waiver) ................................¢25 Insurance standard tfal taœt 16-il sena (inkl. excess waiver) ...........¢15 Prezz jinkludi • Titjira mal-Air Malta gœal Lyon u lura • Trasferimenti kollha skont il-programm • Akkomodazzjoni gœal-lejl fil-Hotel Kyriad Lyon Centre Croix Rousse f’Lyon bil-kolazzjon inkluÿ • Akkomodazzjoni skont l-gœaÿla tal-kabini fuq ir-River Cruiser MS Princesse de Provence • Full board fuq il-vapur (jibda miç-çena malli titla’ fuq il-cruise u kolazzjon qabel ma ninÿlu) • Farewell cocktail mal-Kaptan • Divertiment u muÿika abbord il-vapur • Ix-shipping fees kollha • Il-æarr tal-bagalji sal-kabini u lura • Taxxi kollha u service charge Il-prezz ma’ jinkludix: • Xorb minn fuq il-vapur u spejjeÿ personali • Tips abbord (¢5/¢7 kull persuna kuljum) Pakkett ta’ eskursjonijiet • Burgundy, Beaune u Hotel Dieu • Ardeche Gorge u l-Lavender Museum • Eskursjoni gwidata bil-mixi ta’ Arles • Les Halles u Lyon • Eskursjoni gwidata bil-mixi ta’ Avignon (Prezz tal-pakkett ¢185) Eskusjonijiet Optional (li jinxtraw biss minn fuq il-vapur - jingœata audio set gœal dawn l-eskursjonijiet): • Monasteru ta’ Cluny • Beaujolais u wine tasting • Camargue u Les-Saintes-Maries-de-La-Mer • Uzes u Pont du Gard

www.eurotours.com.mt

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

53


Kundizzjonijiet Æenerali Il-æiti f’dan il-programm æew ippreparati u organizzati millkumpanija tal-ivvjaææar Euro Tours Co. Ltd, Triq Mountbatten, Œamrun, biex jiÿguraw l-akbar sodisfazzjon possibbli lill-klijent. Aœna rriduk tgawdi kemm hu possibbli l-æita tiegœek u tirritorna sodisfatt u rilassat u fuq kollox tkun konvint li dak li tkun æejt mogœti huwa ta’ valur tajjeb gœallflus li tkun œallast. Il-kundizzjonijiet æenerali æew magœmula biex jiÿguraw li l-ftehim bejn il-Euro Tours u l-klijent huwa çar u æust gœaÿ-ÿewæ naœat. Dawn il-kundizzjonijiet ikopru kull aspett tal-vaganza tiegœek, millmument li tibbukkja sal-mument li tiæi lura Malta. Peress li aœna nixtiequ li kulœadd ikun jaf fejn qiegœed magœna, il-kundizzjonijiet æenerali jindikaw çar l-obbligi tagœna lejk u l-impenji tiegœek lejna, meta inti tibbukkja l-æita tiegœek magœna minn fuq dan il-ktieb. L-IMPENN TAGŒNA LEJK 1. IL-BOOKING TIEGŒEK Meta tkun œallast id-depoÿitu tiegœek, li normalment ikun ta’ ¢250 kull persuna, (¢400 kull persuna fuq distanzi twal u ¢700 gœal kull kabina fuq cruises) u tkun inœaræet irçevuta mill-aæent talivvjaææar tiegœek, l-ibbukkjar jitqies bœala wieœed konfermat u jkun miftiehem li tkun qrajt u aççettajt it-termini u l- kundizzjonijiet li hemm imniÿÿla. Aœna nirriservawlek il-æita. L-ibbukkjar tiegœek jitqies li huwa bœala kkonfermat ukoll gœal dawk ilpersuni kollha li jkunu se jivvjaææaw u li gœalihom tkun dehert int. Normalment it-tour ma jsirx jekk ma jkunx hemm mill-anqas 30 persuna, u f’dan il-kaÿ intom tiæu nfurmati millinqas 14-il æurnata qabel il-bidu tattour. Pagamenti bi credit cards huma aççettati. Pagamenti b’çekkijiet huma aççettati wkoll biss sa 10 t’ijiem qabel il-bidu tat-tour (dan sabiex ikun hemm biÿÿejjed ÿmien li jiæi msarraf iç-çekk f’kaÿ li jkun hemm xi problemi). Wieœed jista’ wkoll jibbukkja u jœallas direttament mill-website tagœna www. eurotours.com.mt. Fil-kaÿ ta’ “charters” il-œinijiet tat-tluq tal-ajruplan jistgœu jinbidlu minœabba tibdil fil-clearance mill-ajruporti. F’dan il-kaÿ Eurotours ma tkunx responsabbli gœal dan it-tibdil. 2. IL-POLICY TAL-PREZZ TAGŒNA Il-prezzijiet hawn indikati huma dawk iffissati fi ÿmien il-pubblikazzjoni ta’ dan il-ktieb. Fil-kaÿ li l-prezzijiet offruti lilna mill-agenti jogœlew, nirriÿervaw id-dritt li nÿidu dawn id-differenzi proporzjonalment. Dawn jistgœu jkunu minœabba l-varjazzjonijiet tal-munita, ÿieda ta‘ taxxi jew levies u ÿidiet fuq il-fuel tal-ajruplani 3. TAXXI, SERVICE CHARGE U FUEL CHARGE L-ammont imnizzel f’din is-sezzjoni jinkludi it-taxxi kollha, city taxes, service charge u zidiet fuq il-fuel ta’ l-ajruplan magœrufa sa 7 ta’ Marzu 2014. Kwalunkwe differenzi, jingabru mill-klijent.

54

4. L-ASSIGURAZZJONI TAGŒNA FUQ IL-LIVELLI, DMIRIJIET, U L-OBBLIGI TAGŒNA Id-deskrizzjonijiet indikati fil-brochure tagœna huma bbaÿati fuq informazzjoni akkwistata mingœand l-istess lukandiera u produtturi oœra tas-servizz. Kmamar tal-lukandi u kabini tal-vapur huma spiss ÿgœar. Il-Euro Tours taœdem primarjament ma’ lukandi li jkollhom kmamar singoli jew doppji. It-tielet jew ir-raba’ persuna li tkun trid taqsam kamra tas-sodda ta’ ÿewæ sodod, tista’ tiæi mogœtija xi tip ta’ sodda iÿgœar – holding bed, bunk bed jew sofa bed. Dawn is-sodod m’humiex komdi daqs sodod normali gœall- persuni kbar. Il-Euro Tours ma tistax tiggarantixxi ÿewæ sodod separati jew sodda matrimonjali kif mitlub, kultant lukandi ipoææu ÿewæ sodod œdejn xulxin jew jipprovdu sodda doppja meta tintalab sodda singola. Fl-Amerika, tlieta jew erba’ persuni li jkunu jridu joqogœdu f’kamra, jingœataw biss ÿewæ sodod matrimonjali (ma jingœatawx sodod separati gœal kull persuna). Çerti lukandi li aœna nuÿaw m’humiex bl-arja kundizzjonata u fannijiet ma jiæux ipprovduti, sakemm ma jkunx speçifikat mod ieœor fil-programm. Il-kolazzjon ta’ filgœodu huwa pprovdut meta jkun speçifikat u f’dan il-kaÿ ikun dejjem wieœed kontinentali, sakemm ma jkunx speçifikat mod ieœor. Ikliet ta’ nofsinhar u ta’ filgœaxija huma dejjem servuti fuq tliet portati. Ma jkunx hemm gœaÿla fl-ikliet u tibdil mhux dejjem jista’ jiæi aççettat, bœal ngœidu aœna laœam flok œut. Il-porzjonijiet servuti huma moderati fid-daqs. Ikun hemm gœaÿla meta l-ikliet ikunu buffet. Matul l-ikliet, ix-xorb ordnat, inkluÿ l-ilma u minerali, ikun bi œlas apparti, sakemm ma jkunx indikat filbrochure li huwa nkluÿ fil-prezz. L-uÿu ta’ oææetti mill-mini bar u telefonati jiæu mœallsa apparti mill-klijent. Jista’ jkun hemm xi œlas apparti mill-klijent gœall-uÿu ta’ pay television fil-kamra liema œlas ikun impost mill-awtorita’ tal-post. Jekk jogœæbok ikkonferma dan mar-reception tal-lukanda. Sakemm ma jkunx speçifikat mod ieœor, il-œlas tad-dœul fil-muÿewijiet, wirjiet ta’ spettaklu, vjaææi bid-dgœajsa, bit-trejn jew bil-“cable car”, huma kollha bi œlas apparti. L-eskursjonijiet (ÿjarat f’postijiet interessanti) li jkunu optional huma bi œlas apparti u sakemm ma jkunx speçifikat mod ieœor, dawn ikopru biss l-ispejjeÿ tat-trasport bil-kowç, mentri d-dœul huwa bi œlas apparti u gwidi tal-post ma jiæux pprovduti, œlief dawk indikati fil-programm. Il-prezzijiet huma mmarkati çari fit-tieqa tal-prezzijiet li tidher f’ kull programm. Huma nkluÿi biss fil-prezz tal-æita dawk l-affarijiet li jidhru fil-lista taœt ‘Il-Prezz Jinkludi’. Ta’ min ifakkar li l-brochures jiæu stampati minn xhur qabel u gœalhekk jista’ jkun hemm okkaÿjonijiet meta l-façilitajiet jew id-divertiment reklamat ma jkunx possibbli matul il-æita partikulari tiegœek, speçjalment jekk tali æita tkun barra mill-istaæun. Temp œaÿin, manutenzjonijiet essenzjali u tindif, nuqqas ta’ support u domanda, dan kollu jista’ jaffettwa l-possibiltà attwali ta’ dawn l-attivitajiet jew façilitajiet

partikolari. Hemm aktar okkaÿjonijiet, bœalma huma liæijiet ta’ liçenzji tal-post, festi reliæjuÿi, festi pubbliçi tal-post jew restrizzjonijiet tal-gvern jew ta’ l-awtoritajiet tal-post. L-istess gœall-eskursjonijiet, jista’ jkun hemm il-œtieæa li xi kultant jinbidlu b’avviÿ qasir minœabba t-temp, kundizzjonijiet tat-traffiku u tat-toroq, xi œsarat tekniçi, u attivitajiet tal-pulizija eçç. u kull çirkustanza oœra li m’hemmx kontroll fuqha. Mhux bilfors li il-coaches jkollom il-façilitajiet sanitarji fuqhom u ahna m’aœniex responsabli gœal affarijiet personali tal-klijenti li jkunu minsija. Is-swimming pools jista’ jkun li jintuÿaw biss fix-xhur tas-sajf u f’kaÿ li jkunu gœadhom miftuœin fix-xhur tax-xitwa, jkun fid-diskrezzjoni tallukandier jekk dawn jiæux imsaœœna jew le fit-temp kiesaœ. Il-livell æenerali ta’ l-iæene, l-utilitajiet pubbliçi, sistemi tad-drenaææ u tal-ilma u servizzi in æenerali, jistgœu ma jkunux tal-istess livell bœal dawk ta’ Malta. Kull grupp fit-tour ikun qiegœed jiæi mdawwar minn tour leader, li jkun jitkellem bil-Malti u li jkun responsabbli gœallimplimentazzjoni tal-programm. It-tour leader, taœt l-ebda çirkustanza ma jkun responsabbli biex jagœmel xogœol (jekk mhux emeræenza) iktar minn dak stipulat fil-programm uffiçjali u m’huwiex obbligat li jakkumpanja lillmembri tal-grupp fil-œwienet, fis-suq jew f’xi postijiet barra mil-programm. Bœala kumpanija responsabbli, aœna nœossu li jkun tajjeb li wieœed isemmi dawn il-possibilitajiet, gœalkemm dawn huma remoti œafna. Jekk tiltaqa’ ma’ xi problema partikolari informa lit-tour leader fil-œin opportun b’hekk, jekk huwa possibli, il-problema tiæi ttrattata mill-ewwel. Wara li gœidna dan kollu, aœna rridu nagœtu din l-assigurazzjoni li æejja dwar id-dmirijiet u l-obbligi tagœna lejk. Aœna œadna l-passi kollha raæonevoli biex niÿguraw li l-arranæamenti proprji æew magœmula gœall-æiti kollha li huma reklamati f’dan il-ktieb. Inti gœandek tapprezza li aœna m’gœandniex kontroll dirett fuq il-provvedimenti tas-servizzi mogœtija lilek minn dawk li jissupplixxuhom. Euro Tours m’hix responsabbli jekk titœassar xi attivita’ minœabba maltemp, strikes jew indispoÿizzjoni tal-protagonist. 5. SPECIAL REQUIREMENTS Kull tip ta’ special requirements, bœal ngœidu aœna kmamar fejn xulxin, kmamar bil-veduta fuq ix-xmara/baœar (jista jkun mitlub œlas extra), special meals eçç… m’humiex garantiti minna, iÿda aœna se nagmlu l-almu tagœna biex jiÿguraw li t-talba tiegœek tkun mgœoddija lill-lukanda. Ilkonferma se tkun magœrufa biss malwasla. L-AirMalta taççetta biss talbiet gœal ikel veæetarjan waqt it-titjira. 6. JEKK NIBDLU L-ARRANÆAMENT TAL-ÆITA TIEGŒEK a) Qabel id-data tat-tluq Aœna nippjanaw il-æiti tagœna biex nagœtuk l-aœjar servizz possibbli. Gœalkemm mhix œaæa li normalment isseœœ, aœna nistgœu f’xi okkaÿjoni nibdlu xi

arranæament tal-æita tiegœek u nirriservaw dan id-dritt li nagœmlu hekk f’kull œin, bœalma huma bdil fil-œinijiet tat-titjiriet. Lukanda tista’ tagœlaq jew tkun ibbukkjata b’persuni aktar milli suppost. Minœabba raæunijiet bœal dawn, jista’ jagœti l-kaÿ li nimmodifikaw xi vjaææ. Jekk ikollna nagœmlu xi tibdiliet aœna ninfurmaw lilek jew lill-aæent ta’ l-ivvjaææar tiegœek mill-aktar fis possibbli qabel it-tluq. b) Wara li l-æita tiegœek tkun bdiet F’kaÿijiet rari, ikun hemm il-bÿonn, u dan minœabba çirkustanzi li m’humiex prevedibbli, li tinbidel il-lukanda jew xi parti oœra millarranæamenti tal-æita tiegœek u dan anki meta l-istess æita tkun bdiet. F’kaÿ li jiæri hekk aœna nagœmlu dak kollu li hu possibbli biex inÿommu l-livell fuq l-arranæamenti tal-æita tiegœek. 7. JEKK AŒNA NIKKANÇELLAW L-ARRANÆAMENTI TAL-ÆITA TIEGŒEK F’xi çirkustanzi, aœna nistgœu nikkançellaw l-arranæamenti tal-æita tiegœek, bœal meta l-bejgœ ta’ dik il-æita ma jkunx laœaq il-livell meœtieæ li jkun ekonomikament vjabbli gœalina li noperaw. Aœna nirriservaw id-dritt li nikkançellaw il-vaganza tiegœek fi kwalunkwe çirkustanza u f’dan il-kaÿ, aœna nirrifondulek il-flus kollha li tkun œallastna jew inkella noffrulek xiri ta’ æita alternattiva ta’ l-istess livell fuq li kellek, u dan dejjem jekk ikun hemm post. Fil-kaÿ li jkollna nikkançellaw il-vjaææ tiegœek (sakemm mhux gœal raæunijiet li m’gœandniex kontroll fuqhom bœalma huma azzjonijiet industrijali, diÿastri naturali, attivitajiet terroristiçi, œsara tal-ajruplan jew vapur eçç.), Euro Tours jirrifondulek il-flus kollha li tkun œallast gœall-ispiÿa tal-æita tiegœek kif ukoll dan il-kumpens (kull persuna). Meta tiæi notifikat œmistax-il æurnata (15) qabel it-tluq ma’ nagœtuk xejn. Meta tiæi notifikat minn tmienja (8) sa erbatax-il æurnata (14) qabel it-tluq nagœtuk ¢25. Meta tiæi notifikat minn dak inhar tat-tluq sa’ sebat ijiem (7) qabel it-tluq nagœtuk ¢50. 8. IT-TITJIRA TIEGŒEK Dettalji tal-linji tal-ajru li aœna qed nantiçipaw li nutilizzaw huma murija fil-programm. Aœna nirriservaw id-dritt li nissostitwixxu l-linja ta’ l-ajru u/ jew l-ajruplan jekk ikun hemm bÿonn li nagœmlu hekk. Œinijiet tat-titjiriet huma suææetti gœall-konferma u gœal xi tibdiliet. Is-sistema tagœna ta’ riservar tkun turi l-aœœar œinijiet kif mogœtija lilna. Jekk jogœæbok, iççekkja l-informazzjoni kollha li tingœatalek fl-Information Sheet waqt il-laqgœa, peress li din tkun turi l-œinijiet finali ta’ l-istess titjira. Jista’ jkun li xi titjiriet jiæu interrotti b’waqfien fir-rotta normali tagœhom u peress li l-fatturi li jaffettwaw tali waqfien ma jkunux magœrufa qabel it-titjira, mhux dejjem inkunu nistgœu ninnotifikawk bil-quddiem. It-titjiriet huma suææett gœall-œruæ ta’ permessi u liçenzji millawtoritajiet kemm f’Malta u kif ukoll barra. F’kaÿ li l-arranæamenti tat-titjira

Malta: 2122 3295, 2596 5555, 2123 3193, 2596 5524 Gœawdex: 9946 0707

www.eurotours.com.mt


tiegœek jiæu mibdula jew ikkançellati, skont ma hemm indikat f’din is-sezzjoni u sezzjoni erbgœa (4) u œamsa (5), ma naççettaw l-ebda responsabbilta’ u obbligi, gœall-ispejjeÿ ÿejda jew telf, li jistgœu jkunu kkaæunati, direttament jew indirettament, b’konsegwenza ta’ dan, minn xi arranæament ta’ xi kuntratt li jkun sar indipendenti bejn il-klijent u xi terzi persuni. 9. KUNDIZZJONIJIET TAL-ÆARR Transport ta’ kull tip huwa suææett gœall-kundizzjonijiet ta’ æarr talkumpanija li tkun qed tipprovdi dak is-servizz. Dawn il-kundizzjonijiet huma maœsuba biex ikopru l-provvedimenti tal-liæi tal-pajjiÿ tal-kumpanija konçernata jew biex inkunu suææetti gœall-konvenzjonijiet internazzjonali mal-gvernijiet, li kull waœda minn dawn tista’ tillimita jew teskludi r-responsabbilta’ u l-obbligi tal-mezz tat-trasport (linji ta’ l-ajru, kowç, vapur eçç). 10. SAŒŒA U TILQIM Il-façilitajiet tas-saœœa, iæene u riskju ta’ mard ivarjaw madwar id-dinja kollha. Inti gœandek tieœu parir fuq is-saœœa dwar il-œtiæijiet speçifiçi tiegœek, kmieni kemm jista’ jkun, biex tiÿgura ruœek it-tilqim jew miÿuri preventivi, bœall-pilloli tal- malarja, jittieœdu fiÿÿmien stipulat (li jista’ jkun xi xahar jew aktar qabel it-tluq) sabiex tkun effettiva fid-data tal-ivvjaææar. Il-parir tagœna huwa li inti gœandek tikkuntattja lit-tabib tiegœek jew gœal aktar informazzjoni çempel The Floriana Immunisation Centre fuq in-numru 2125 0492. L-IMPENN TIEGŒEK LEJNA 1. BOOKING FORM U DEPOŸITU Il-Booking Form tiegœek, li turi l-ismijiet kollha tal- klijenti kif jidhru fuq passaporti gœandha tkun akkumpanjata bid-depoÿitu kif insemmi. Il-persuna li tiffirma l-formola tikkonferma li hu/ hi gœandha l-awtorità ta’ kull persuna oœra msemmija fuq dik il-formola biex tagœmel il-prenotazzjoni f’isimhom u li hu/hi diæa’ aççettat l-kundizzjonijiet æenerali. Jekk qed tibbukja ‘late offer holiday’, kull informazzjoni u kundizzjonijiet japlikaw bhala parti mill-kuntratt. F’kaz ta’ diffikultà, iççekkja ma’ l-agent tal-ivjaææar. 2. BILANÇ TA’ PAGAMENTI Il-pagament tal-bilanç dovut, gœandu jsir sa sitt (6) æimgœat qabel it-tluq (tmien (8) æimgœat f’kaÿ ta’ æita bilvapur) jew immedjatament f’kaÿ li tkun ibbukkjajt sitt (6) æimgœat (jew tmien (8) æimgœat, skont il-kaÿ) mittluq. Jekk inti tibbukkja mingœand aæent tal-ivvjaææar, inti gœandek tiÿgura li tœallas lill-aæenti fi ÿmien raæonevoli, biex b’hekk hu jkun jista’ jgœaddi l-flus lilna fil-œin. Jekk gœal xi raæuni ma nkunux irçevejna l-flus fil-œin, aœna nirriservaw id-dritt li nikkançellaw l-ibbukkjar u nimponu levy fuq tali kançellament, peress li dan il-kançellament ikun skont kif imsemmi fir-raba’ (4) paragrafu. Jekk inti tœallas il-flus gœall-æita tiegœek lil xi aæent talivvjaggar li jkun minna mqabbad, dan

www.eurotours.com.mt

iÿomm il-flus imsemmija bœala aæent tagœna miÿ-ÿmien li hu jkun irçevihom sakemm iœallas lilna. 3. JEKK TIBDEL L-IBBUKKJAR TIEGŒEK Jekk tixtieq li tbiddel l-arranæamenti talæita tiegœek, aœna, f’kull kaÿ, nagœmlu dak kollu li hu possibbli minna biex naraw li x-xewqa tiegœek isseœœ. Tiæi mposta levy gœal xogœol li wieœed jieœu meta tali tibdil fl-ibbukjar tiegœek isir u nirriservaw id-dritt li ngœaddu kull spiÿa addizzjonali li jista’ jkun hemm barra l-levy msemmija li tkun diæa’ œallast. Fejn il-prezz ivarja skont in-numru ta’ persuni bbukkjati fl-akkomodazzjoni w inti tixtieq dak in-numru ta’ persuni, il-prezz li jiæi mitlub jiæi bbaÿat fuq id-daqs tal-grupp il-ædid kif muri fuq il-brochure. Kull ÿieda fil-prezz fuq kull persuna, tiæi mœallsa bœala riÿultat tal-kançellament fuq parti mill-ewwel grupp (eÿempju li kamra ta’ lukanda ma tkunx okkupata kollha, tibdil minn kamra ta’ bi tnejn (2) gœal waœda ta’ b’wieœed (1) m’huwiex deskritt bœala œlas ta’ kançellament. Jiæi mitlub œlas addizzjonali separat fuq kançellament fir-rigward ta’ ibbukkjar skont paragrafu erbgœa (4) hawn taœt indikat. 4. JEKK INTI TIKKANÇELLA L-IBBUKKJAR TIEGŒEK Kançellament jista’ jiæi biss aççettat permezz ta’ ittra mibgœuta millpersuna li tkun ibbukkjat u œallset jew mingœand l-aæent tal-ivvjaææar, ukoll bil-miktub, li mingœandu jkun sar l-ibbukkjar. Il-kançellament ikun effettiv mill-æurnata li din l-ittra ta’ kançellament tasal fluffiççju tagœna. Kull tip ta’ travel insurance tkopri “kançellament” dejjem jekk tali kançellament ikun skont il-kundizzjonijiet tal-polza, u gœalhekk nirrikkmandaw li tinxtara travel insurance qabel ma issiefer. L-insurance gœandha tagœmel tajjeb gœall-ispejjeÿ li jkunu inœaræu millklijent li jkollu bÿonn jikkançella l-æita tiegœu/tagœha. Ovvjament, bœal kull assigurazzjoni oœra, çertu kundizzjonijiet japplikaw. F’kaÿ illi persuna ma tkunx xtrat insurance, aœna nkunu nistgœu nirrifondu dik il-parti biss li ma nkunux gœadna œallasna jew marbutin li nœallsu lil terÿi persuni. F’kaÿ li t-tour ibbukkjat ikun cruise, l-ebda pagament ma jiæi rifondat lura f’kaÿ ta’ kançellament min-naœa tal-klijent. Gœalhekk importanti li tittieœed l-assigurazzjni mal-booking. Aœna, nagœtu s-servizz tal-bejgœ ta’ l-assigurazzjoni ta’ l-ivvjaææar pero inti m’intix obbligat li tixtriha minn gœandna. L-importanti huwa li tkun assigurat.

5. TRANSFER TAL-BOOKING Gœandek id-dritt li jittrasferixxu ilbooking tiegœek lil persuna oœra. Kull œlas impost mill-aæenti bœala riÿultat ta ‘dak it-trasferiment se jiæu mgœoddija lilek. Hemm ukoll œlas standard ta’ l-amministrazzjoni ta’ ¢25. 6. IR-RESPONSABBILTAJIET TIEGŒEK a) Hija r-responsabbiltà tiegœek li tiÿgura li inti u dawk li gœalihom tkun qed tibbukkja, ikollhom filpussess tagœhom passaport validu u visa kif suppost, jekk ikun il-kaÿ. Kun ÿgur li tiççekkja l-œtiæijiet tal-passaport, karta ta’ l-identità u visa mal-aæent tal-ivvjaææar tiegœek minn œafna qabel, speçjalment jekk il-passaport tiegœek ma’ jkunx wieœed Malti. Inti responsabbli gœal kull œlas, multi, eçç. li jistgœu jiæu mposti fuqna mill-awtoritajiet kemm f’Malta kif ukoll barra, talli inti ma tkunx qiegœed sew ma’ dawn ir-regolamenti. Tali œlas u multi nitolbuhom lura min gœandek. b) L-istess hija r-responsabiltà tiegœek li tiççekkja mat-tabib tiegœek x’tip ta’ tilqim jew affarijiet oœra preventivi, wieœed gœandu jieœu meta jkun sejjer fid-destinazzjoni li inti tkun gœaÿilt li tmur fiha. c) Ir-regolamenti tal-ajru jesiæu li nisa li gœandhom tmienja u gœoxrin (28) æimgœa tqala jew aktar, fiÿ-ÿmien li jkunu qed jivvjaææaw lura, gœandhom ikollhom çertifikat mediku li juri li huma f’saœœithom u huma f’poÿizzjoni li jistgœu jsiefru. d) Inti gœandek tkun responsabbli kemm gœalik kif ukoll gœal dawk li tkun gœalihom ibbukkjajt, illi ææibu ruœkom sew waqt il-vjaææ. Aœna nirriservaw id-dritt li nirrifjutaw li naççettaw jew li nÿommu xi persuna bœala klijenta, jekk il-manjieri u l-imæieba tagœha fl-opinjoni tat-tour leader, talbdot ta’ l-ajruplan, tas-sewwieq tal-kowç, tal-lukandier jew sid ta’ akkommodazzjoni jew manager jew xi persuna oœra awtorevoli, jidher li jkun se jikkawÿa periklu, œsara jew dwejjaq lil xi klijenti oœra, impjegati, lill-proprjetà jew xi nies oœra. Inti gœandek tkun taf li aœna mhux se nkunu obbligati li nœallsu xi refund jew kumpens, jew xi spejjeÿ li jistgœu jsiru minn xi persuna li l-imæieba tagœha ma tkunx aççettabbli. e) It-tfal kollha li se jivvjaææaw fuq vaganza bi prezz imnaqqas, m’gœandomx ikunu gœal tnax-il sena. L-istaff tagœna normalment jiççekkjawx il-passaporti biex

jivverifika dati tat-twelid. Jekk it-tifel/tifla tkun gœalqet it-tnax il-sena u æiet iddikjarata bœala ‘tfal’ fuq il-formola prenotazzjoni, il-linja ta’ l-ajru se tirrifjuta l-imbark. f) Persuni b’diÿabilità huma milqugœa mal-æiti tal-Euro Tours u nagœmlu mezz li ma ssirx diskriminazzjoni abbaÿi ta’ diÿabbiltà. Madankollu l-istaff tagœna ma jistax jipprovdi assistent personali jew carer. Jekk jogœæbok avzana dwar kundizzjonijiet mediçi li taœseb jista’ jkun importanti li nkunu nafu, inkella Euro Tours ma jistgœux jiggarantixxu l-provvista tas-servizzi u l-façilitajiet adattati. g) L-anzjani huma milqugha malæiti tagœna. Nota: Il-kumpaniji ta ‘assigurazzjoni jimponu çertu kondizzjonijiet speçjali gœallklijenti li gœandhom il-fuq minn 70 sena. Jekk jogœæbok iççekkja mal-kumpanija ta’ assigurazzjoni tiegœek u l-konsulent tal-ivvjaææar biex tkun ÿgurat li l-livell ta’ attività huwa adattat. h) Hi responsabiltà tiegœek li tiÿgura li jkollok miegœek il-European Health Insurance card gœal æiti fl-Ewropa. 7. JEKK GŒANDEK X’ILMENT Aœna nagœmlu dak kollu possibbli biex nagœtuk æita pjaçevoli u bla ebda nkwiet, imma xi kultant, anke dawk ippjanati bl-akbar œila u reqqa jistgœu jmorru œaÿin. Jekk ikollok xi problema jew ilmenti relatati mal-æita tiegœek meta tkun barra, inti gœandek tavÿa bil-kitba lit-tour leader, mill-aktar fis possibbli, biex b’hekk il-problema tkun tista’ tiæi investigata u kemm jista’ jkun tiæi solvuta fuq il-post. Ma’ dan inti gœandek tinnotifika lilna bil-miktub, mhux aktar tard minn sebat (7) ijiem, mid-data ta’ meta inti tkun irritornajt mill-æita. Minœabba d-diffikultajiet biex tinvestiga lmenti wara li jkun gœadda œafna ÿmien wara li jkun seœœ, aœna ma nassumu l-ebda obbligi jew responsabbiltajiet, rigwardanti talbiet li nirçievu wara l-perijodu ta’ sebat (7) ijiem u/jew li ma kienx irrappurtati bilmiktub lit-tour leader waqt il-vjaææ. 8. NOTA IMPORTANTI Il-prezzijiet u id-dettalji li jidhru f’dan il-brochure huma korretti kif magœrufa lilna fid-data ta’ l-istampar. Nirriservaw id-dritt li ninfurmawk b’ xi bidliet jew ÿbalji li jistgœu jseœœu u nidebitaw xi differenza. Kull min jibbukkja mal-Euro Tours ikun meqjus li qara sew dawn ilkundizzjonijiet u li qed jaççettahom mingœajr ebda riservi.

F’KAŸ TA’ KANÇELLAMENT, JIÆU APPLIKATI DAWN IL-CANCELLATION CHARGES: Perjodu qabel id-data tat-tluq li fih in-notifika Ammont ta’ œlas fuq kançellament bœala bil-miktub tkun waslet gœand Euro Tours persentaææ tal-prezz totali tal-æita tiegœek, inkluÿ lextras (però ma jinkludix il-œlas ta’ l-assigurazzjoni)* 43 æurnata jew aktar depoÿitu 29 – 42 æurnata 50 % 15 – 28 æurnata 75 % 14 il-æurnata jew inqas 100% Cruises – 100% cancellation charge jekk jiæi ikançellat 65 il-æurnata qabel it-tluq. Jekk il-cruise jkun ikancellat iktar minn 65 il-æurnata qabel it-tluq jintilef biss id-depositu.

Qabel tibbukkja aqra l-kundizzjonijiet æenerali fl-aœœar ta’ dan id-dokument

55


TOUR CALENDAR MEJJU 29 Mejju - 01 Æunju

TAORMINA LONG WEEKEND BREAK

3

ÆUNJU 04 - 08 Æunju 06 - 09 Æunju 26 - 29 Æunju 26 - 29 Æunju

LONDRA SHORT BREAK DISNEYLAND PARIS - SHORT BREAK VIENNA LONG WEEKEND BREAK SQALLIJA LONG WEEKEND BREAK

4 5 4 3

LULJU 02 - 07 Lulju 04 - 10 Lulju 06 - 13 Lulju 09 - 15 Lulju 09 - 16 Lulju 11 - 18 Lulju 13 - 21 Lulju 14 - 19 Lulju 14 - 21 Lulju 15 - 22 Lulju 15 - 23 Lulju 17 - 24 Lulju 18 - 24 Lulju 18 - 25 Lulju 18 - 25 Lulju 18 - 25 Lulju 18 - 25 Lulju 20 - 27 Lulju 20 - 27 Lulju 22 - 29 Lulju 23 - 29 Lulju 23 - 30 Lulju 24 - 27 Lulju 25 Lul. - 01 Aww. 25 Lul. - 01 Aww. 26 Lul. - 02 Aww. 28 Lul. - 02 Aww. 28 Lul. - 04 Aww. 28 Lul. - 04 Aww. 28 Lul. - 07 Aww. 29 Lul. - 05 Aww. 30 Lul - 06 Aww. AWWISSU 01 - 07 Awwissu 01 - 08 Awwissu 01 - 08 Awwissu 01 - 08 Awwissu 02 - 09 Awwissu 03 - 10 Awwissu 04 - 11 Awwissu 04 - 11 Awwissu 05 - 12 Awwissu 05 - 13 Awwissu 06 - 12 Awwissu 08 - 15 Awwissu 08 - 15 Awwissu 08 - 15 Awwissu 10 - 17 Awwissu 11 - 16 Awwissu 11 - 18 Awwissu 12 - 19 Awwissu 15 - 21 Awwissu 15 - 22 Awwissu 15 - 22 Awwissu 15 - 22 Awwissu 15 - 22 Awwissu 16 - 23 Awwissu 16 - 23 Awwissu 16 - 23 Awwissu

PAGE NO.

RUMA, POMPEI U SAN GIOVANNI ROTONDO LOURDES 5 T’IJIEM FATIMA U PORTUGALL LOURDES 5 T’IJIEM PARIÆI - BASTILLE DAY CELEBRATIONS LAKE BLED U SLOVENIA PORTUGALL U SPANJA LOURDES 4 T’IJIEM L-ITALJA TA’ FUQ U L-ISVIZZERA COSTA BRAVA, BARÇELLONA UNGERIJA U AWSTRIJA LA PROVENCE U COTE’ D’AZUR LOURDES 5 T’IJIEM SORRENTO, NAPLI U RUMA LAKE BLED U SLOVENIA BERLIN CORFU ÆERMANJA KLASSIKA PARIÆI U DISNEYLAND COSTA BRAVA, BARÇELLONA LOURDES 5 T’IJIEM PRAGA PARIÆI SHORT BREAK CORFU LAKE BLED U SLOVENIA LONDRA, WINDSOR, CANTERBURY, BRIGHTON U L-COTSWOLDS LOURDES 4 T’IJIEM BULGARIJA GERMANJA MEDJEVALI BLACK FOREST, ALSACE U ÆERMANJA COSTA BRAVA, BARÇELLONA TOUR GRANDJUŸ TAL-OLANDA U L-BELÆJU

6 50 48 51 14 47 40 49 7 39 36 18 50 12 47 32 43/44 26 15 39 51 30 5 43/44 47

LOURDES 5 T’IJIEM LAKE BLED U SLOVENIA CORFU TOSCANA U UMBRIA VALLE D’AOSTA, FRANZA, L-ISVIZZERA U L-ALPI PARIÆI U DISNEYLAND MANCHESTER, LIVERPOOL U LAKE DISTRICT KOSTA AMALFITANA COSTA BRAVA, BARÇELLONA UNGERIJA U AWSTRIJA LOURDES 5 T’IJIEM LAKE BLED U SLOVENIA AWSTRIJA U BAVARJA CORFU PARIÆI U DISNEYLAND LOURDES 4 T’IJIEM POLONJA COSTA BRAVA, BARÇELLONA LOURDES 5 T’IJIEM LAKE BLED U SLOVENIA CORFU NORMANDIJA, FRANZA BERLIN LONDRA, WINDSOR, CANTERBURY, BRIGHTON U L-COTSWOLDS LINZ, SALZBURG U VIENNA LAKE DISTRICT, SCOTLAND U L-MILITARY TATTOO

50 47 43/44 11 13 15 21 10 39 36 51 47 33 43/44 15 49 42 39 50 47 43/44 17 32

22 49 34 31 37/38 39 41

22 35 25

TOUR CALENDAR 17 - 24 Awwissu 18 - 25 Awwissu 19 - 26 Awwissu 19 - 30 Awwissu 20 - 26 Awwissu 20 - 27 Awwissu 22 - 29 Awwissu 22 - 29 Awwissu 22 - 31 Awwissu 23 - 30 Awwissu 23 Aww. - 01 Sett. 24 - 31 Awwissu 25 - 30 Awwissu 25 Aww. - 01 Sett. 25 Aww. - 01 Sett. 26 Aww. - 02 Sett. 27 Aww. - 03 Sett. 28 Aww. - 04 Sett. 29 Aww. - 04 Sett. 29 Aww. - 05 Sett. 29 Aww. - 05 Sett. SETTEMBRU 02 - 09 Settembru 02 - 09 Settembru 03 - 09 Settembru 03 - 10 Settembru 04 - 11 Settembru 05 - 12 Settembru 05 - 12 Settembru 06 - 13 Settembru 06 - 14 Settembru 07 - 14 Settembru 08 - 17 Settembru 09 - 16 Settembru 11 - 14 Settembru 12 - 15 Settembru 12 - 19 Settembru 12 - 19 Settembru 19 - 26 Settembru 22 - 29 Settembru

ÆERMANJA KLASSIKA POLONJA COSTA BRAVA, BARCELLONA BUDAPEST, VIENNA U PRAGA LOURDES 5 T’IJIEM TOUR GRANDJUŸ TAL-OLANDA U L-BELÆJU CORFU LAKE BLED U SLOVENIA RUSSJA - TOUR GRANDJUŸ VALLE D’AOSTA, FRANZA, L-ISVIZZERA U L- ALPI IRLANDA PARIÆI U DISNEYLAND LOURDES 4 T’IJIEM ALSACE-LORRAINE U L-BLACK FOREST L-ITALJA TA’ FUQ U L-I SVIZZERA COSTA BRAVA, BARÇELLONA PRAGA ÆERMANJA MEDJEVALI LOURDES 5 T’IJIEM CORFU LAKE BLED U SLOVENIA

BUDAPEST COSTA BRAVA, BARÇELLONA LOURDES 5 T’IJIEM ASSISI, CASCIA U RUMA RHONE CRUISE CORFU LAKE BLED U SLOVENIA LONDRA, WINDSOR, CANTERBURY, BRIGHTON U L-COTSWOLDS ABRUZZO AWSTRIJA U BAVARJA LOURDES, PARIÆI U DISNEYLAND PARIS COSTA BRAVA, BARÇELLONA VIENNA LONG WEEKEND BREAK DISNEYLAND PARIS - SHORT BREAK CORFU LAKE BLED U SLOVENIA CORFU TOSCANA U UMBRIA

PAGE NO. 26 42 39 28/29 51 41 43/44 47 45/46 13 23/24 15 49 16 7 39 30 31 50 43/44 47

27 39 51 9 52/53 43/44 47 22 8 33 19/20 39 4 5 43/44 47 43/44 11

www.eurotours.com.mt BOOK AND PAY ONLINE All of our tour programmes are featured in ENGLISH on our website Malta: Triq Mountbatten, Œamrun Tel: (+356) 2122 3295 (+356) 2596 5555 Email: info@eurotours.com.mt

Gozo Agent: Tel: 9946 0707

EuroTours Brochure - Summer 2014  

www.eurotours.com.mt

EuroTours Brochure - Summer 2014  

www.eurotours.com.mt

Advertisement