Page 1

Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

escola ocata reunió d’inici de curs cicle mitjà 2013-2014


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

• Informació general de l’escola o o o o o o o o o o o o o

Una mica d’història Contacte Tutories i càrrecs Informació SEP Horaris Recollida d’alumnes Aniversaris Malalties i administració de medicaments Llibres reutilitzables Calendari escolar Festes escolars Pagaments Carta de compromís

• Informació de cicle o etapa o Característiques generals de l’etapa o El treball per projectes o Les competències


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

Informació general de l’escola Una mica d’història. Després de diverses qüestions sobre l’emplaçament de la nova Escola Pública a El Masnou, el 21 d’octubre de 1903 s’acorda un pressupost definitiu de 70.668 pessetes i 78 cèntims per a construir-la. Segons el projecte d’obres aprovat per la Junta Provincial d’Instrucció Pública de Barcelona , l’edifici constarà de 4 sales destinades a classe i que podran acollir 48 alumnes cadascuna. El dia 16 d’agost de 1904 l’alcalde hi posa la primera pedra i les obres anaren molt de pressa. El 5 de juny de 1905 l’obra estava totalment acabada i el contractista lliurà l’edifici al ple del Consistori, reunit a l’escola, i amb presència de l’arquitecte Bassegoda, molt conegut a Barcelona per les seves obres modernistes.


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

Les escoles municipals van ser, finalment, inaugurades el 15 de setembre de 1905 . A partir d’aquest moment, l’escola comença a créixer fins que al maig de 1936 es veu la necessitat d’ampliar el centre tot construint-hi un altre pis damunt del que existia. Aquesta iniciativa va ser truncada per la Guerra Civil. Van haver de passar més de 30 anys fins que a l’abril de 1967 l’Ajuntament va encarregar l’ampliació de l’escola a l’arquitecte municipal. El primer curs amb el col·legi ampliat va ser el 1971-1972.

Contacte És important que les famílies realitzeu l’esforç de comunicar-vos amb l’escola a través del correu electrònic ressenyat més avall. La importància radica en què d’aquesta manera és segur que es té constància de la vostra demanda, que el que voleu consultar o comunicar arriba al destinatari correcte i que no cal que us atingueu a cap horari concret.

• • • •

Correu electrònic de l’escola: ceip-ocata@xtec.cat Pàgina web: http://www.xtec.cat/ceip-ocata/ Telèfon: 93 555 18 24 Adreça: c. Roman Fabra, 3. El Masnou

Al bloc de l’escola trobareu informació directa i actualitzada de les activitats que van tenint lloc als diferents cicles així com tot el recull de notes i circulars que surten de l’escola.

Tutories i càrrecs

• • • • • • • • •

P3 P4 P5 1r 2n 3r 4t 5è 6è

Carme Parés Montserrat Sarsanedas Lídia Acedo Emma Pechobierto Anna Xicart M Carmen Garrido Noèlia Gascón Encarna Pons Rosa Cuella


Escola Ocata

• • • • • • • • • • • • • •

dossier de reunió pares curs 2013-14

Mestra especialista d’anglès Mestra especialista de música Mestre especialista d’ed. física Mestra d’educació especial Mestra de religió catòlica Coordinadora LIC Coordinadora de riscos Coordinadora d'E. Infantil Coordinadora d' E. Primària Coordinadora TAC Coord. P. Català Esport Secretari Cap d’estudis Director

Noèlia Gascón/ Encarna Pons Elisenda Chicot Miguel Ángel Lira Cinta Montoliu Immaculada Martínez Gemma Cubells Noèlia Gascón Carme Parés M Carme Garrido Georgina Fontboté Miguel Angel Lira Miguel Angel Lira Georgina Fontboté Jordi Navarro

El Suport Escolar Personalitzat (SEP) El Suport Escolar Personalitzat –SEP- és una mesura organitzativa que té com a objectiu la millora del rendiment escolar en l’educació obligatòria bàsica així com la prevenció del fracàs en totes les etapes educatives.

MILLORA

+

PREVENCIÓ

Per a que aquesta millora i prevenció siguin efectives s’han de plantejar uns objectius molt concrets centrats bàsicament en :  La competència lectora  L’assoliment d’habilitats lingüístiques i matemàtiques. Aquests objectius estan focalitzats en alumnes que tenen mancances en algun d’aquests aspectes i també en aquells que malgrat tenir una bona competència, pensem que podrien obtenir encara millors resultats. Per a realitzar aquest Suport Personalitzat hi ha dues menes d’intervenció.  Dins de l’aula ordinària i en horari escolar amb l’actuació de dos mestres dins de l’aula.  Fora de l’aula i en horari post lectiu amb el treball d’un únic mestre amb un reduït grup d’alumnes.


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

A l’escola s’ha previst organitzar el SEP d’horari lectiu a la franja del matí de 9 a 11 i es farà als cursos de P4, P5, 1r, 2n, 3r ,4t, 5è i 6è. El SEP d’horari post lectiu es farà a la franja del migdia a partir de les 12:30 als cursos de 3r, 4t, 5è i 6è. Per Cicle Mitjà 3r i 4t: • Lectura per grups reduïts de classe. • Tant a 3r com a 4t s’han fet 3 grups. • Els alumnes de 3r faran SEP els dilluns amb la MCarmen, l’Elisenda i la Georgina. • Els alumnes de 4t faran SEP els dijous amb l’Emma, la Gemma i el M.Angel • Sessions d’1h: de 12:30 a 13:30

Per Cicle Superior 5è i 6è: • Tant a 5è com a 6è s’han fet 3 grups: llengua, matemàtiques i anglès • Els alumnes de 5è faran SEP els dijous amb l’Anna, l’ Encarna i la Noèlia • Els alumnes de 6è faran SEP els dilluns amb la Rosa, el Jordi i la Noèlia • Sessions d’1h: de 12’30 a 13’30 Aquestes opcions post lectives són molt interessants per a tots els alumnes implicats. Demanem a les famílies que s’organitzin per a que els nens en puguin gaudir. En cas de tenir inconvenients importants cal posar-se en contacte amb la tutora a fi i efecte de buscar possibles solucions. Es demanarà la pertinent conformitat de les famílies.

Els horaris •

L’horari general de l’escola és el següent: • Acollida matinal de 8 a 9 • Educació infantil i primària de 9 a 12:30 i de 15:30 a 17:00 • Cal preveure els corresponents canvis en l’horari de 3r, 4t, 5è i 6è en els grups d’alumnes afectats per l’hora SEP

De cara al bon funcionament de les classes, us preguem la màxima puntualitat en el compliment de l’horari d’entrades i sortides del centre. Les portes de l’escola s’obren 5 minuts abans de les entrades. Recordeu que els nens i les nenes d’Educació Infantil no poden estar sols sense la vigilància d’un adult (pare, mare o persona responsable)


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

Horari d’atenció al públic de l’equip directiu Secretaria: dimarts i dijous de 9 a 10. Direcció: dimarts, dimecres i dijous de 9 a 10 amb cita prèvia. Es recomana demanar-la per telèfon.

• Horari d’atenció al públic de l’AMPA Vegeu informació al despatx mateix de l’AMPA o a la cartellera de l’escola.

Recollida d’alumnes Els alumnes d’educació infantil han de ser recollits pels pares o les persones adultes autoritzades a tal efecte. Heu de comunicar a la mestra tutora qualsevol canvi que es produeixi al respecte. Els alumnes de 1r i 2n han de ser recollits també pels pares o per la persona autoritzada o bé per germans més grans de l’escola prèvia autorització per escrit. Els alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è poden marxar sols a casa prèvia autorització signada pels pares.

Aniversaris A tota l’Educació Primària no celebrem els aniversaris dels nens i les nenes a les classes. Tanmateix a CI poden portar alguna cosa, si prèviament s’avisa a la tutora. També us demanem que les invitacions per a les festes que es fan fora de l’escola es donin de manera particular i a banda de l’horari escolar per evitar possibles discriminacions i mal entesos en el grup. En el cas d’Educació Infantil es pot portar esmorzar o berenar per la classe prèvia consulta amb la tutora.


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

Malalties i administració de medicaments Segons la normativa vigent, per a l’administració de medicaments, el centre necessita que el pare, mare o tutor/a legal aportin una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre, així com l’autorització expressa dels pares. Els nens i les nenes que tinguin polls i/o llémenes no poden venir a l’escola fins que estiguin totalment lliures d’aquests paràsits. Actuacions en cas d’accident. •

En cas d’accident lleu (un cop, rascada, ...) L’escola fa la cura en un primer moment i s’avisa a la família en el moment de la recollida.

En cas d’un accident greu. En primer lloc es prendran les mesures per tal que no s’agreugi la situació i després s’avisarà a les famílies per a que se’n facin càrrec.

En cas d’accident molt greu. L’escola actua d’ofici avisant els serveis mèdics corresponents en primer lloc per a evacuar l’accidentat i posteriorment s’avisarà a les famílies.

Llibres reutilitzables Amb aquesta iniciativa, es volen fomentar tota una sèrie d’actituds i valors que giren al voltant del reciclatge i el respecte pel medi ambient per una banda i per l’altra, l’ús sostingut del material i el fet de compartir, respectar i responsabilitzar-se dels llibres. Un altre dels objectius importants del projecte és el d’abaratir el cost en la compra dels llibres de text per a les famílies del Centre. La reutilització de llibres pot aportar un valor afegit a la tasca habitual a les aules, ja que permet treballar de forma efectiva valors que són presents en la proposta educativa del centre . En conseqüència, des de tots els sectors caldrà ajustar pràctiques que afavoreixin un assoliment òptim d’aquest objectiu. Amb aquesta iniciativa, els llibres poden ésser aprofitats al llarg d’un període de, com a mínim, quatre anys.


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

Festes escolars Enguany seguint amb la mateixa línia farem festes obertes amb la participació dels pares . A més d’aquestes celebracions n’hi haurà d’altres de caràcter més intern, com ara la setmana cultural o alguna exposició, que podran ser obertes. Hi ha una comissió mixta AMPA – claustre on es proposen activitats conjuntes.

Quotes de pagament El funcionament de les quotes de pagament és el següent: •

Enguany hi ha una única quota de pagament en la que s’inclou: material de curs + llibres fungibles + sortides + llibres REMA + quota AMPA

• •

Es pot realitzar el pagament en dues vegades. La novetat d’aquest any està en el fet de pagar per avançat les sortides i no haver d’estar realitzant petits pagaments al llarg del curs. La quota de l’AMPA es paga per família i no per alumne.

Carta de compromís L’Escola Ocata en el marc que estableix la Llei d'Educació de Catalunya i d'acord amb el seu Projecte Educatiu ha formulat una carta de compromís educatiu, en la qual expressa els objectius necessaris per assolir un entorn de convivència i respecte pel desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació de la carta hi ha participat principalment el claustre de mestres i també les famílies en la forma dels representats que teniu al Consell Escolar de Centre. Per mitjà de la carta de compromís educatiu es potencia la participació de les famílies en l'educació dels fills. Creiem que és un excel·lent instrument per a conèixer què podeu esperar de nosaltres els mestres i què esperem de part vostra a l'escola. Així doncs, us demanem que la signeu i la retorneu a la tutora tant aviat com us sigui possible. Com en tot contracte, us adjuntem dues còpies, una us l'heu de quedar.


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

L’Etapa d’Educació Primària Al llarg de l’etapa es desenvolupen comportaments que manifesten la curiositat intel·lectual, l’acceptació de la necessitat d’observar característiques de la realitat i d’altres que afavoreixen a l’apropament al món de la Ciència. L’educació en aquesta etapa té uns objectius i per aconseguir-los se seleccionen uns continguts que el mestre o la mestra prioritzen, busca instruments, estratègies i afavoreix una dinàmica adient al desenvolupament dels alumnes. Als primers cicles (inicial i mitjà) els alumnes necessiten un seguiment i orientació més continuats. Tanmateix, progressivament aniran adquirint autonomia al cicle superior. Cal destacar la necessitat d’establir un clima de cooperació mútua entre la família i l’escola a fi d’incidir positivament en el creixement global de l’alumne. Objectius generals de l'etapa d’Educació Primària L'educació primària contribuirà a desenvolupar en els nens i nenes les capacitats que els permetin: •Conèixer i apreciar els valors i les normes de convivència, aprendre a obrar d'acord amb elles, preparar-se per a l'exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d'una societat democràtica. • Desenvolupar hàbits de treball individual i d'equip, d'esforç i responsabilitat en l'estudi, així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, curiositat, interès i creativitat en l'aprenentatge. • Adquirir habilitats per a la prevenció i per a la resolució pacífica de conflictes, que els permetin desenvolupar-se amb autonomia en l'àmbit familiar i domèstic, així com en els grups socials amb els quals es relacionen. •Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats d'homes i dones i la no discriminació de persones amb discapacitat. • Conèixer i utilitzar de manera apropiada la llengua castellana i la catalana i desenvolupar hàbits de lectura. • Adquirir en, almenys, una llengua estrangera la competència comunicativa bàsica que els permeti expressar i comprendre missatges senzills i sortir-se’n en situacions quotidianes. • Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d'operacions elementals


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d'aplicar-los a les situacions de la seva vida quotidiana. • Conèixer i valorar el seu entorn natural, social i cultural, així com les possibilitats d'acció i de la seva cura. • Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l'educació física i l'esport com a mitjans per afavorir el desenvolupament personal i social. • Conèixer i valorar els animals més propers a l’ésser humà i adoptar maneres de comportament que afavoreixin la seva cura. • Desenvolupar les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seves relacions amb els altres, així com una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes. • Fomentar l'educació vial i actituds de respecte que incideixin en la prevenció dels accidents de transit. • Aprenentatge, de les tecnologies de la informació i la comunicació desenvolupant un esperit crític davant els missatges que reben i elaboren. • Utilitzar diferents representacions i expressions artístiques i iniciar-se en la construcció de propostes visuals

Objectius de cicle mitjà Els objectius didàctics que ens proposem aconseguir durant el Cicle Mitjà a l’àrea de Matemàtiques són els següents: • Relacionar situacions lògiques amb operacions matemàtiques: sumar, restar, multiplicar i dividir. • Conèixer diverses maneres de trobar un resultat numèric: càlcul mental, aproximació,sèries,etc. • Aprendre unitats per mesurar longituds, pes, capacitats i temps. • Reconèixer algunes característiques dels objectes: forma, dimensions, número de costats o de cares, perímetre,etc. • Relacionar les Matemàtiques amb fets de la vida real i utilitzar-les per resoldre problemes.


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

Els objectius didàctics que ens proposem aconseguir a l’àrea de Llengua són els següents: •Comprendre i expressar-se amb adequació al mitjà oral i escrit. • Adquirir l’habilitat lectora, avançar en la fluïdesa i en comprensió del text. • Conèixer i fer servir adequadament el català i el castellà. • Adquirir una bona ortografia. •Conèixer les diferents parts de l’oració.

Característiques dels nens i nenes de cicle mitjà •

Característiques del desenvolupament cognitiu

Segon cicle (8 a 10 anys) Es consolida el pensament lògic-concret. Són capaços de representar mentalment seqüències organitzades d’esdeveniments de la seva pròpia experiència o relacionada amb ella. Millora la capacitat d’anàlisi i síntesi de dades concretes. Progrés en el desenvolupament del fonamental per al desenvolupament llenguatge ajuda l’evolució cognitiva i pensament a mantenir i sistematitzar el futur.

llenguatge, que serà un instrument intel·lectual i social. El domini del afectiu-social de l’alumne, ajudant el resultat de l’acció i a planificar-la pel

Es desperta un nou interès per les noves informacions i estructurar de nou les que ja posseeix.

Característiques del desenvolupament motriu

Segon cicle (8-10 anys) Desenvolupament de la capacitat d’anàlisi sensorial. Evolució proporcionada dels diferents segments corporals. Progrés en el control motor gruixut (grans moviments corporals) i fins (destreses).


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

Al voltant dels nou anys s’assoleix la maduresa nerviosa. Els moviments són més harmònics, precisos i segurs. Augment dels nivells de resistència, força, facilitat i agilitat. L’alumne/a d’aquestes edats assoleix un grau d’equilibri que li permet estructurar l’espai i el temps, realitzar llançaments amb precisió, salts eficaços, el control motor gruixut i la resistència en esforç de llarga durada.

Característiques del desenvolupament socioafectiu

Segon cicle (8-10 anys) Les relacions entre companys es fan més sòlides i intenses, començant les relacions de compromís. El grup de pares ajuda el nen a descobrir la seva identitat respecte als altres i a si mateix: aptituds, habilitats, qualitats i valor de si mateix, ajudant el desenvolupament de l’autoestima. Comença el desenvolupament de valors socio comunitaris, els nens gradualment entenen el que senten els seus amics, comprenen les seves decisions i necessitats, la qual cosa fa que es creïn uns valors comuns. El joc de regles exigeix respecte a les normes i cooperació social. Són un element més que ajuda al desenvolupament moral dels nens.

El treball per projectes Darrere del que s'anomena treball per projectes no hi ha només una metodologia de treball o una seqüència determinada de presentar les activitats escolars, sinó altres aspectes teòrics importants sobre la manera d'entendre com els alumnes aprenen, com el centre educatiu planifica I actua per a dinamitzar-les les classes.

En el treball per projectes es dóna molta importància a : •

Fer explícit allò que se sap i allò que s’aprèn

La manera de tractar la informació


Escola Ocata

dossier de reunió pares curs 2013-14

Afavorir la creació d’estratègies d’organització dels coneixements relació amb el treball per competències des de les diferents àrees

en

Aquest curs continuarem treballant per Projectes a tots els cicles de l’escola. Demanem la màxima implicació de les famílies.

Despleglament del currículum : Les competències La nova llei vigent a Catalunya ( LEC ) fa un nou plantejament del currículum orientat a l’adquisició de competències i estableix que la finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i les noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en una societat plural, diversa i en canvi continu que els ha tocat viure. En aquest sentit, un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de la vida. Aquesta proposta es vincula amb la concepció constructivista de l’aprenentatge, d’acord amb la qual aprendre consisteix a integrar i relacionar noves informacions amb els coneixements preexistents per tal que el coneixement sigui significatiu i aplicable. Atès que no es tracta d’emmagatzemar informació, esdevé fonamental que l’alumnat aprengui a cercar-la i a interpretar-la tot raonant-la per a construir interpretacions pròpies. La metodologia de treball per competències considera com a fonamentals quatre grans eixos en els processos de formació de l’alumnat: •

Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

Aprendre a pensar i comunicar.

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

Aprendre a conviure i habitar el món.

En els reials decrets, que es despleguen de la llei d’educació, on s’estableixen els ensenyaments mínims de l’educació primària i en el marc de la proposta feta per la Unió Europea, identifiquen vuit competències bàsiques que cal desenvolupar a l’ensenyament obligatori: •

Competència comunicativa

Competència matemàtica

Competència en el coneixement i la interacció amb el món

Competència en el tractament de la informació i competència digital

Competència social i ciutadana

Competència cultural i artística

Competència per a aprendre a aprendre


Escola Ocata

โ€ข

Autonomia i iniciativa personal.

dossier de reuniรณ pares curs 2013-14

Dossier sencer cicle mitjà  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you