Page 1

СЕРЕДА

12 січня 20 17 р.

РІВНЕ - ЛУЦЬК (355) №№01 37 (37)

3.00 грн.

АВТОБУДПОСЛУГИ

Е РІВН Телефони для оголошень: (0362)

62-31-31

http://obyava.ukrwest.net

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ

пресувальникам макулатури (з/п від 3000грн. до 5000грн.), працівникам для сортування та подрібнення пластмаси (з/п від 3000грн. до 5000грн), та різноробочим на склад.

Тел: (067) 7773205, (093) 3057438, (095) 9450961

цегла будівельна, вогнетривка блоки фундаментні, вапно, цемент, глина, щебінь, чорнозем торфокрихта, перегній бордюр тротуарний, плити перекриття септики 3х3

Тел.: (067)362-25-11, (098)598-81-64 adsrakurs@gmail.com

Код редакції 537


2

«Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð. w


1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÐÓÕÎ̲ÑÒÜ

1.01

1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 6-òà Ãâàðä³éñüêà, Þâ³ëåéíèé, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/9 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 17000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 À.Ìåëüíèêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ, 20000. Òåë: (097) 7820233 À.Ìåëüíèêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31/14/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñó÷àñíà ïëèòêà, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, 18500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8.5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, âàííà ïëèòêà, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ, 21000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 30/13/8 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, êóõíÿ, øàôà-êóïå, 18500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, 1/9-ïîâ., 35/18/- êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí, ï³äâàë, 19000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ãàç, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 18000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêëåíèé ì/ï, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, õîðîøèé ñòàí, 25000, òîðã. Òåë: (097) 7820233 À.Ìåëüíèêà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 16000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 À.Ìåëüíèêà, ϳâí³÷íèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, íå êóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèê íà òåïëî íà áóäèíêó, 16500. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Á³ëà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/5 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, êóõíÿ ³ âàííà, âåëèêèé áàëêîí, 16500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëà, “÷åøêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 16300. Òåë: (097) 7820233 Á³ëà, “÷åøêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/-/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 17500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Á³ëà, 2-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, 15300, òîðã. Òåë: (097) 7820233 Á³ëà, 31/19/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, ï³äâàë, áàëêîí, 14500. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Á³ëà, ç ðåìîíòîì, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, 33/18/6 êâ.ì, 14500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Á³ëÿ ÇÎØ N12, 17000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 24/12/6 êâ.ì, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ñàíâóçîë ïëèòêà, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè, 12500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â êàõåëü, 19500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Á³ëÿ ÐÓÌó, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, æèëèé ñòàí, 25000, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533 Á³ëÿ ÐÓÌó, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, æèëèé ñòàí, 25000, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Á³ëÿ ÐÓÌó, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, æèëèé ñòàí, 25000, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 35/18/9 êâ.ì, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ñàíâóçîë íîâà ïëèòêà, íå êóòîâà, áàëêîí, êîëîíêà, 15500, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, íîâîáóäîâà, 6-ïîâ., 40/27/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, âñå çðîáëåíî ÿê³ñíî, ÿê äëÿ ñåáå, ö³íà äîãîâ³ðíà, ïðîäàæ òåðì³íîâèé. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Á³ëÿ àâòîñòàíö³¿ “×àéêà”, öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 18000. Òåë: (068) 0510704, Þëÿ Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 38/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, êëàäîâêà, 20500, òîðã. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 39/20/7 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, áîéëåð, ìåáë³, áóäèíîê íå íàä äîðîãîþ. Òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 17500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Áîÿðêà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 16500, òîðã. Òåë: (068) 0510704 Áîÿðêà, â³êíà â äâ³ð, æèòëîâèé ñòàí, 2/9-ïîâ., 35/18/9 êâ.ì, 17000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð

w «Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð.

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Áîÿðêà, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 6/9-ïîâ., 35/18/9 êâ.ì, 18500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Áóêîâèíñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíî, âõ³äí³ ìåòàëåâ³ äâåð³, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 20500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Áóêîâèíñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/19/8 êâ.ì, ìï â³êíà, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, ñ/â îêðåìî ïëèòêà, ðåìîíò, 16800. Òåë: (097) 7820233 Áóêîâèíñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/20/11 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 33500. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/20/12 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâò.îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, óòåïëåíèé çàñêëåíèé áàëêîí, ñó÷.ïëàíóâàííÿ, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Âîëèíñüêî¿, çâè÷àéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áàëêîí çàñêëåíèé, áðîíüîâàí³ äâåð³, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, 15900. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Â.Äèâ³ç³¿, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/19/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, êîñìåòèíèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé ì/ï, êîìîðà, ï³äâàë, 18500. Òåë: (097) 7820233 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ., 35/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ³ êóõíÿ â ñó÷àñí³é ïëèòö³, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 26000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, 19000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Â.Äèâ³ç³¿, 7-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, çàñêë. áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, ñ/â ðîçä³ëüíèé ïëèòêà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 17500. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Â.Äèâ³ç³¿, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ÌÏÂ, íå êóòîâà, 17500, òîðã. Òåë: (098) 2305130, (096) 2533615 Â.Äèâ³ç³¿, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/15/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ñàíâóçîë îêðåìî, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè, 15500. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Â.×îðíîâîëà, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 19500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/6.8 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé ì/ï, ñ/â îêðåìî, 19500. Òåë: (097) 7820233 Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ñó÷àñíèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áàëêîí çàñêëåíèé ì/ï, 24500. Òåë: (097) 7820233 Â.×îðíîâîëà, 37 êâ.ì, íîâîáóäîâà, çäàíèé â ºêñïëóàòàö³þ, 22500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, 7/11-ïîâ., 52/21/15 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, òåõí³êà âìîíòîâà, ìåáë³, 47500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Â.×îðíîâîëà, ìàñèâ “Ùàñëèâå”, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, â³òðàæí³ â³êíà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 28000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Â.×îðíîâîëà, öåãë. áóä., 41/16/17 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, êðåàòèâíèé ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 29500. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 ³ä³íñüêà, “ãîñòèíêà”, ºâðîðåìîíò, 12000. Òåë: (068) 0510704, Þëÿ ³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/6 êâ.ì, õîðîøèé æèòë.ñòàí, áàëêîí çàñêë., òåïëà, ñ/â ðàçîì, ë³÷., áîéëåð, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 19000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/19/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, â³êíà â äâ³ð, 20000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, ëàì³íàò, áîéëåð, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, ìåáë³ ïî äîìîâëåíîñò³, 22000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, ëàì³íàò, áîéëåð, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, ì/ï â³êíà, 19000. Òåë: (097) 7820233 ³ä³íñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 25 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 19000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíà ïëèòêà, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, óòåïëåíèé, 21500. Òåë: (097) 7820233 ³ä³íñüêà, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 39/17/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâà êóõíÿ, áàëêîí, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíà ïëèòêà, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé óòåïëåíèé, 23000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñêëîïàêåòè, áðîíüîâàí³ äâåð³, ãàç.êîëîíêà, 24000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, ïîâíîö³ííà êâàðòèðà, áåç áàëêîíó, 14999. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, â/ò ïëèòêà, ï³äâàë, 21500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 13500. Òåë: (067) 8592754 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, òåðì³íîâî, 16500. Òåë (097) 4129068 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 15000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, õîðîøèé íîâèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, ñòîëÿðêà, 19000, òîðã. Òåë: (097) 7820233

³ä³íñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31/12/9 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, âåëèêà çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 15500. Òåë: (097) 7820233 ³ä³íñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 18000, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 ³ä³íñüêà, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 35/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 22000. Òåë: (067) 8592754 ³ä³íñüêà, æèòëîâèé ñòàí, 16000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 ³ä³íñüêà, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áåç áàëêîíó, 21500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, ð-í ìîòîòðåêó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6.4 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ñòàí, êîëîíêà, 15500, òîðã. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Âåðáîâà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 19000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Âåðáîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/18/9 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, æèòëîâèé ñòàí, 13000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Âåðáîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ÌÏÂ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 16700. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Âåðáîâà, 3/9-ïîâ., 35/17/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, ïîì.ñòîëÿðêà, áàëêîí çàñê., 19500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/20/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 23000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., æèòëîâèé ñòàí, 32000, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., æèòëîâèé ñòàí, 32000, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Âåðáîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêð. ïëàíóâ., æèòëîâèé ñòàí, 32000, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Âåðáîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 16000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Âåðáîâà, Þâ³ëåéíèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 22000. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Âåðáîâà, æèòëîâèé ñòàí, êâàðòèðàíòè, 2/9-ïîâ., 35/18/9 êâ.ì, 17000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Âåðáîâà, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, óòåïë.áàëêîí, êóõíÿ îáøèòà äåðåâîì, ë³÷., âõ³äí³ áð.äâåð³, 19000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 39/19/10 êâ.ì, ñó÷.ðåìîíò, âìîíò.êóõíÿ, øàôà-êóïå, çàñêëåíèé áàëêîí, áîéëåð, ë³÷èëüíèê, 22500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 37/20/8 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, íîâà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, íå êóòîâà, 24500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 7/9-ïîâ., 35/18/9 êâ.ì, 20500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ãàãàð³íà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 7/12-ïîâ. öåãë. áóä., 30/13.5/7.3 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â ïëèòêà, 24000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., 28/13.5/7 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 16000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6.5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 22500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6.5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 21500. Òåë: (097) 7820233 Ãàãàð³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, ãðàòè íà â³êíàõ, âèñ. öîêîëü, 21000, õîðîøèé òîðã. Òåë: (097) 7820233 Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6.5 êâ.ì, çàñêëåíèé áàëêîí, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, íîâà êîëîíêà, 19000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí. Òåë: (096) 1595772 Ãàãàð³íà, íîâîáóäîâà, 44 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ì/ï â³êíà, 18000. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/16/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, òåðì³íîâî, 15000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ãðóøåâñüêîãî, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/7 êâ.ì, ðåìîíò, 17000. Òåë: (098) 2509000 Ãðóøåâñüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, ñ/â îêðåìî ïëèòêà, 19000. Òåë: (097) 7820233 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ñâ³æèé ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, 21500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ä.Ãàëèöüêîãî, “ìàëîñ³ìåéêà”, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ñ/â ³ êóõíÿ ïëèòêà, 21000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, ñó÷àñí³ ìåáë³. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/7 êâ.ì, 25500, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (067) 7313955, (097) 0338624 Ä.Ãàëèöüêîãî, çâè÷àéíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíèé ãóðòîæèòîê, º äîçâ³ë íà áàëêîí, áîéëåð, ìåáë³, ïëèòêà êóõíÿ, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, íîâîáóäîâà, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 2-4 ïîâ. 420/1 êâ.ì, 5-7 ïîâ. 400/1 êâ.ì, 8-10 ïîâ. 380/1 êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äâîðåöüêèé ïðîâ., ð-í ïèâçàâîäó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/18/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, ì/ï â³êíà, áîéëåð, 13500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Äåì’ÿí÷óêà, íîâîáóäîâà,1/10-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 5-10 ïîâ., 38-150 êâ.ì, 600/1 êâ.ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äðàãàí÷óêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/16.4/13 êâ.ì, àâò.îïàëåíííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, â/ò ïëèòêà, íå êóòîâà, áàëêîí çàñê., ëàì³íàò, 26500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Äðàãàí÷óêà, á³ëÿ ìîòîòðåêó, íîâîáóäîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/16/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìîæëèâèé ïðîäàæ ç ìåáëÿìè, 27000. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Äðàãàí÷óêà, íîâèé áóäèíîê, àâòîíîìíå îïàëåííÿì, ðåìîíò, 26500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Äðàãàí÷óêà, íîâîáóäîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/18/13 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàëåí., ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, áàëêîí çàñêë., âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, íå êóòîâà, çàñêëåíèé áàëêîí, çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, 19500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, 22000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Äóáåíñüêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áîéëåð, 16500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Äóáåíñüêà, íîâîáóäîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/11 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 22000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà, íîâîáóäîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37.9 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ï³äëîãà íàòóðàëüíå äåðåâî, ì/ï â³êíà, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 17000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, 19000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 ª.Êîíîâàëüöÿ, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, äóæå ãàðíà òà çàòèøíà, íå êóòîâà, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 17000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ ª.Êîíîâàëüöÿ, 35/18/9 êâ.ì, ãàðíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 17500. Òåë: (098) 2305130, (096) 2533615 ª.Êîíîâàëüöÿ, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 17500. Òåë: (098) 2509000

ª.Êîíîâàëüöÿ, ϳâí³÷íèé, 1-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/8.5 êâ.ì, 16000, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (0362) 431502; (097) 4833872 ª.Êîíîâàëüöÿ, çâè÷àéíà, 12/14-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí-ëîäæ³ÿ çàñêëåíèé, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, çâè÷àéíà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, 18500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, íîâîáóäîâà, 1/6-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì, ñó÷àñíèé äîðîãèé ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîíäèö., ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 44500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ÆÊ “Âèãîâñüêèé”, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/20/11 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Æèòëîâèé ñòàí, 31/17/6 êâ.ì, 16000. Òåë: (068) 0510704 Çàìêîâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/25/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ï³÷íå îïàëåííÿ, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â-2. Îäíîê³ìí.êâ. Öåìåíòíèê³â, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/-/5 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, áîéëåð, ëîäæ³ÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, 13000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàðòèðà “ìàëîñ³ìåéêà”, öåãë.áóä., 22 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, ïîðó÷ òðàíñïîðòíà çóïèíêà, ñàäî÷îê, ìàãàçèíè, 6000, òîðã. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êâàðòèðà (íîâîáóäîâà), ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Ö³íà íèæ÷å â³ä çàáóäîâíèêà. Òåë: (098) 2509000 Êâàðòèðà 2-õ ð³âíåâà, ðåìîíò, íîâîáóäîâà, ìåáë³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (098) 2509000 Êâàðòèðà â áóäèíêó 2008ð, ç ðåìîíòîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, òåõí³êà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/18/15 êâ.ì, 33500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Êâàðòèðà æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, 15000. Òåë: (067) 8592754 Êâàðòèðà, “ãîñòèíêà”, 13000. Òåë: (098) 2509000 Êâàðòèðà, “ãîñòèíêà”, æèòëîâèé ñòàí, 15000. Òåë: (067) 8592754 Êâàðòèðà, 1/5-ïîâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 34/19.3/6 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ï³äâàëà, êîëîíêà, ñâîÿ êîòåëüíÿ, âèñîêèé öîêîëü, çàòèøíèé äâ³ð, 15500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Êâàðòèðà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áîéëåð, áàëêîí, ñ/â ïëèòêà, çàì³íåíà ñàíòåõí³êà òà åëåêòðîïðîâîäêà, 17500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Êâàðòèðà, 3-ïîâ. ïàí. áóä., 33 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, ïîðó÷ çóïèíêà, ñàäî÷êè, øêîëà, òèõèé ³ çàòèøíèé äâ³ð, 12700. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êâàðòèðà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/16/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 13500, òîðã. Òåë: (096) 7064542, Àííà Êâàðòèðà, â öåãë.áóä., 35/18/7 êâ.ì, ðåìîíò, 16500. Ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êè¿âñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8.4 êâ.ì, æèòë.ñòàí, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêë., óòåïë., ë³÷. ãàç, âîäà, íîâà ñàíòåõí., äàõ ðåì., 23000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò â ê³ìíàò³ òà êóõí³, âàííà áåç ðåìîíòó, 20500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, “÷åøêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/18/7 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, 2 êëàäîâ³, êîîïåðàòèâíèé áóäèíîê, ì/ï â³êíà, 25500. Òåë: (097) 7820233 Êè¿âñüêà, “÷åøêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/18/7 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, 2 êëàäîâ³, êîîïåðàòèâíèé áóäèíîê, áåç òîðãó, 28500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/17/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîì³í³í³ òðóáè, ì/ï â³êíà, â/ò ïëèòêà, 21500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ âìîíòîâàí³ ìåáë³, 21500. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Êè¿âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íîâà ãàçîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ãàç, 22000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êè¿âñüêà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ëèøàþòüñÿ âìîíòîâàí³ ìåáë³, òåðì³íîâî, 19500, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåò. ñòåë³, ëàì³íàò, ñ/â ïëèòêà, ë³÷³ëüíèê íà òåïëî, 21500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Êè¿âñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 33.5/19.3/5.5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, âèñîêèé öîêîëü, 15500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Êè¿âñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3/14-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 36/18/12 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, 15000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êë.Ñàâóðè, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 45/-/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³, òåõí³êà, 46000, òîðã. Òåë: (067) 3100545 Êë.Ñàâóðè, íîâîáóäîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 43/20/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Âîëîäèìèðà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/8 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 15000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êí.Âîëîäèìèðà, çâè÷àéíà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 17500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, ãàðíà òà çàòèøíà êâàðòèðà, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, ç ìåáëÿìè, äóæå âèã³äíî ï³ä á³çíåñ, 16000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Êí.Îëüãè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, òåðì³íîâî, 17500, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáë³, 21500. Òåë: (068) 0510704 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/17/7 êâ.ì, íåçàâåðø. ðåìîíò, ì/ï â³êíà, â³êíà íà äîðîãó, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, åëêòðè÷íå îïàëåííÿ, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/17/7 êâ.ì, ðåìîíò, åëåêòðîîïàëåííÿ, 15000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êí.Îëüãè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/17/7 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, â³êíà íà ïàðê, 18000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, “ìàëîñ³ìåéêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/19.5/4.5 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 19000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/22/12 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí, 18000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êí.Îñòðîçüêîãî, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, êîëîíêà, 15500. Òåë: (067) 8592754 Êí.Îñòðîçüêîãî, íîâîáóäîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/22/11.2 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., íîâà êîëîíêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîë, 16000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êîðîëüîâà, 3-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6.4 êâ.ì, â õîðîøîìó æèòëîâîìó ñòàí³, ãàç.êîëîíêà, çàñêë. áàëêîí, â äâîð³ 2 ñàäî÷êè, ïîðó÷ øêîëà, 17500. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà

Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ÌÏÂ, íîâ³ âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ïåðåòåðò³ ñòåë³, áàëêîí çàñêëåíèé, 18000, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Êîðîëüîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/9 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, æèòëîâèé ñòàí, 17000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîñòðîìñüêà, çâè÷àéíà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèêè, 22500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîñòðîìñüêà, ð-í àâòîâîêçàëó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, çàì³í.òðóáè, ïðîâîäêà, ë³÷èëüíèêè, 21500, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Êîòëÿðåâñüêîãî, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, òåïëà òà çàòèøíà, æèòëîâèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, 17000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Êîòëÿðåâñüêîãî, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36.2/19.4/8.7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí. Òåë: (096) 1595772 Êóð÷àòîâà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 32/15/6.5, ðåìîíò, êîëîíêà, ñ/â ðàçîì, íîâ³ äâåð³, äóá.ïàðêåò, ìîæë.äîáóä., áàëêîí íå çàñêë., 22000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êóð÷àòîâà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, æèëèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 17500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êóð÷àòîâà, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/19/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, ñ/â ïëèòêà, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êóð÷àòîâà, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàë., ë³÷èëüíèêè, ÌÏÂ, áðîí.äâåð³, ìåáë³: øàôà-êóïå, êóõíÿ, õîëîäèëüí., 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êóð÷àòîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/19/8 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 23000. Òåë: (097) 7820233 Êóð÷àòîâà, íîâîáóäîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâîð³âíåâà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîá³íàò³âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 57/-/9 êâ.ì, ðåìîíò, êàì³í, ãàðäèíè, 32000. Òåë: (067) 3100545

Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, â ñ/â ³ êóõí³ ñó÷àñíà ïëèòêà, â ê³ìíàò³ íîâ³ øïàëåðè, ì/ï â³êíà, âåëèêà êîìîðà, 21000, òîðã. Òåë: (097) 7820233 Ì.Âîâ÷êà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/7 êâ.ì, ðåìîíò, 18000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256

̳ðþùåíêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí ïëàñòèêîì, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, 17700, òîðã. Òåë: (097) 7820233 ̳ðþùåíêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, 14000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 ̳ðþùåíêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/9 êâ.ì, íîâ³ äåðåâ.â³êíà, ìåáë³, ë³÷³ëüíèêè íà ãàç, ñâ³òëî, âîäó, áàëêîí çàñêë., 20500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà ̳öêåâè÷à, íîâîáóäîâà, 48/15/18.5 êâ.ì, àâò.îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áðîí.äâåð³, çàñêë.ëîäæ³ÿ, ñòÿæêè, øòóêàòóðêà, áóäèíîê çäàíèé, 37900. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Ìàéäàí Íåçàë., öåíòð, 5/5-ïîâ. ïàí. áóä., 35/19/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, 22500, òîðã. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Ìàéäàí Íåçàëåæíîñò³, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ëàì³íàò, ãàçîâà êîëîíêà, íå êóòîâà, 21500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà

Ìàêàðîâà (Áîÿðêà), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïåðåòåðòî, øïàëåðè, ñ/â êàõåëü, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé ³ óòåïëåíèé áàëêîí. ×àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèêè, 24000. (Áåç êîì³ñ³¿ äëÿ ïîêóïöÿ). Ìîæëèâ³ñòü îáì³íó íà 3 ê³ìí.êâ. íà Ìàêàðîâà 10. Òåë: (068) 4408781 Ìàêàðîâà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 1-ïîâ., æèòëîâèé ñòàí, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 10500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ìàêàðîâà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30/13/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïðèáóäîâà 7 êâ.ì, êîðèäîð, áåç áàëêîíó, ìîæíà ï³ä á³çíåñ, 19000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/18/5 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³ôò ïðàöþº, 16000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ 6 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, 17000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/12/5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, áåç áàëêîíó, 10500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ìàêàðîâà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/17/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ïåðåò.ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, æèòëîâèé ñòàí, 17500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 17000. Òåë: (068) 0510704 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, 16000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì, “ìàëîñ³ìåéêà”, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ 6 êâ.ì, íîâà ñàíòåõí³êà, 15400. Òåë: (097) 7820233 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31/12/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí, 13000. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31/13/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïîì³íÿí³ òðóáè, ë³÷èëüíèêè. Òåë: (096) 1595772 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 28500, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533

3

Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 28500, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 28500, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíèé, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 30/15/6 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, ìåáë³ ÷àñòêîâî, áåç áàëêîíó, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäóâàòè, 15000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/17/8 êâ.ì, êàï.ðåìîíò, ÌÏÂ, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè, óòåïë. ðîçøèðåíèé áàëêîí, áîéëåð, âìîíò.êóõíÿ, 21000. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ìàêàðîâà, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/12/8 êâ.ì, ðåìîíò, äîáóäîâàíèé áàëêîí, 20500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîí.äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, óòåïëåíà ï³äëîãà, ñò³íè, ë³÷èëüíèêè, 16000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, çâè÷àéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/12/8 êâ.ì, ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí, 20500. Òåë: (097) 7820233 Ìàêàðîâà, çâè÷àéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâ³ äâåð³, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, íîâîáóäîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 45/20/10 êâ.ì, ìîæëèâ³ñòü ìàíñàðäíîãî ïîâåðõó, êàíàë³çàö³ÿ, åëåêòðèêà, ãàç ë³÷èëüíèêè, êîòåë, 31500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàëèíîâñüêîãî àêàä., 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 47 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí, ñ/â ðàçîì, êîðèäîð, ï³äâàë, çàêðèòà òåðèò., àâò.îïàë., 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàëèíîâñüêîãî àêàä., ïîêð.ïëàíóâ., 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 38 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, åë.îïàë., ë³÷.íà âîäó, ñâ³òëî, 17000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, çàì³íåíà ïðîâîäêà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 23000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 16000. Òåë: (096) 1595772

Ìèðó ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ÷èñòà, îõàéíà, âèñîêèé öîêîëü, 15800. Òåë: (067) 7229907; (050) 2657271 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6.5 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, ë³÷³ëüíèêè, ï³äâàë, 19500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 19000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ìèðó ïðîñï., 4/5Ö, ºâðîðåìîíò, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, ìîæëèâèé êðåäèò, äåøåâî, òåðì³íîâî, âëàñíèê. Ìîæëèâèé îáì³í íà àâòîìîá³ëü. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìëèí³âñüêà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/6 êâ.ì, àâò.îïàë., óòåïë., áàëêîí çàñêëåíèé, ÌÏÂ, äàõ çðîáëåíèé, 6 êâàðòèð íà ïëîùàäö³, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìëèí³âñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ìàëîñ³ìåéêà”, 34/17/9 êâ.ì, âåëèêèé áàëêîí íà êóõíþ ³ ê³ìíàòó, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ãàç, ðåìîíò, 16000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ìëèí³âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïåðåòåðòèé ï³ä ïëèòêó, 16500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ìëèí³âñüêà, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áåç áàëêîíó, ïàðêåò, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áåç áàëêîíó, ïàðêåò, 25500. Òåë: (097) 7820233

Í.Õàñåâè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/12/êâ.ì, ãàçîâà êîëîíêà, îïàëåííÿ öåíòðàë³çîâàíå, âñ³ ë³÷èëüíèêè, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³. Òåë: (097) 7820233 Íàáåðåæíà, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí., êîëîíêà, ì/ï â³êíî, ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, íîâà êîëîíêà, ì/ï â³êíà, 16000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, ëàì³íàò, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâîáóäîâà, 19200. Òåë: (067) 8592754 Íîâîáóäîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/18/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 25000. Òåë: (068) 0510704 Íîâîáóäîâà, 6-ïîâ., 50 êâ.ì. Ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 21000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Íîâîáóäîâà, 6-ïîâåðõ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 19000, òîðã. Òåë: (068) 0510704 Íîâîáóäîâà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â ïëîùåþ 56 êâ.ì., 24000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 24000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Î.Äóíäè÷à, “ìàëîñ³ìåéêà”, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 20/11/5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, êëàäîâêà, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, “ìàëîñ³ìåéêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 24/12/5 êâ.ì, æèëèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 16000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, “ìàëîñ³ìåéêà”, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., çàëèøàºòüñÿ øàôà-êóïå, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 17000. Òåë: (097) 7820233 Î.Äóíäè÷à, “ìàëîñ³ìåéêà”, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, íåâåëèêèé áàëêîí, âàííà, êîðèäîð, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, “ìàëîñ³ìåéêà”, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, âñå çàì³íåíî, 24000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., êóõíÿ-ñòóä³ÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 17000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, “ìàëîñ³ìåéêà”, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, êàï.ðå-


4

«Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð. w

ìîíò äàõó, áàëêîí, 19500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, 29500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/14/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, 23500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/19/8 êâ.ì, ÷àñòêîâî çðîáëåíèé ðåìîíò, ìåáë³ ïî äîìîâëåíîñò³, 17500. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Î.Îëåñÿ, “÷åøêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/20/7.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, â³êíà â äâ³ð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 26500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Òåë³ãè, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/7 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñó÷àñíà ïëèòêà, 25500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Òåë³ãè, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êâàðòèðà ç ðåìîíòîì, 19000. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Î.Òåë³ãè, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/7 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ñó÷àñíà ïëèòêà, 23500. Òåë: (097) 7820233 ϳâí³÷íèé, 32/16/6 êâ.ì, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, íå êóòîâà, 15000, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ϳâí³÷íèé, 35/18/9 êâ.ì, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ÌÏÂ, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé, íå êóòîâà, 15500, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ϳâí³÷íèé, 35/18/9 êâ.ì, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ÌÏÂ, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé, íå êóòîâà, 15500, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ϳâí³÷íèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, òåðì³íîâî, 16500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 ϳâí³÷íèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êâàðòèðà â õîðîøîìó æèòëîâîìó ñòàí³, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, áîéëåð, çàñêë.áàëêîí, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 20500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 ϳâí³÷íèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íåïîäàë³ê øêîëà, ñàäîê, õîðîøà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, 16500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà ϳâí³÷íèé, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êâàðòèðà â ãàðíîìó ñòàí³ ç ºâðîðåìîíòîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 20500, òîðã. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 ϳâí³÷íèé, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 17500. Òåë: (068) 0510704 ϳâí³÷íèé, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, êîñì.ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêë. ì/ï, ñ/â êàõåëü, ë³íîëåóì, ìåáë³ çàëèø., òåðì³í. ïðîäàæ, 17500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà ϳâí³÷íèé, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 18500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 ϳâí³÷íèé, ïàí. áóä., 31/15/7 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ÌÏÂ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, âàííà ³ òóàëåò îêðåìî, ïîòðåáóº ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíî ïëàñòèêîì, 15500. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà ϳâí³÷íèé, ðåìîíò, ìåáë³, öåãëÿíèé áóäèíîê, 15500, òîðã. Òåë: (068) 0510704 Ïàâëþ÷åíêà, íîâîáóäîâà, ïîâåðõ íà âèá³ð, 37-41 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 18200-20500. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ïàðêîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, íå êóòîâà, ñ/â ïëèòêà, âìîíò.êóõíÿ, 20500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà

Ïèâçàâîä, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 38/17/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â îêðåìî ïëèòêà, 21000. Òåë: (097) 7820233 Ïèâçàâîä, íîâîáóäîâà, 3/5-ïîâ., êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 43 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 33000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ïèðîãîâà, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/19/5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, 16500. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Ïîëóáîòêà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 29/17/5 êâ.ì, ì/ï â³êíà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ëàì³íàò, â/ò ïëèòêà, íå êóòîâà, êîëîíêà, áàëêîí, ï³äâàë, 18500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ïîëóáîòêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/17/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïîëüîâà, çâè÷àéíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 29/14/5.8 êâ.ì, ðåìîíò, äâåð³ íîâ³, ì/ï â³êíà, ðåìîíò äàõó, 16500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð-í ÇÎØ ¹12, 32/16/6 êâ.ì, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ñàíâóçîë ïëèòêà, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè, 14500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í ÇÎØ ¹12, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., â õîðîøîìó æèòëîâîìó ñòàí³, 35/18/9 êâ.ì, áàëêîí çàñêëåíèé, óòåïëåíà, 18500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ð-í ÒÐÖ “×àéêà”, íîâîáóäîâà, 20500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ð-í ÒÐÖ “×àéêà”, íîâîáóäîâà, 39 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 33000, òîðã. Òåë: (097) 4129068 Ð-í àâòîâîêçàëó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, â³êíà âèõîäÿòü íà âóë., ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, øïàëåðè, ÌÏÂ, ë³÷èëüí., 18500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Ð-í àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, êâàðòèðà ç êîñìåòè÷íèì ðåìîíòîì, ì/ï â³êíà, áàëêîí, 20500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Ð-í àâòîâîêçàëó, íîâîáóäîâà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³ òà òåõí³êà, 30500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ð-í ïèâçàâîäó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/17/9 êâ.ì, ðåìîíò. Òåë: (096) 1595772 Ð-í ïèâçàâîäó, 32/19/6 êâ.ì, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ñàíâóçîë íîâà ïëèòêà, íå êóòîâà, áàëêîí, êîëîíêà, 15500, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í ðèíêó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, ÷èñòà, ñóõà, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, 15700, áåç òîðãó. Òåë: (097) 7820233 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 1595772 Ð.Øóõåâè÷à, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, òåðì³íîâî, 16000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ð.Øóõåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/7 êâ.ì, íå êóòîâà, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, áîéëåð, 15500. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèêè, 18000. Òåë: (097) 7820233 Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 36/18/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç ë³÷èëüíèê³â, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 26000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, 21500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

1.01 1-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Ðåìîíò, “ãîñòèíêà”, 13000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 Ðåìîíò, “ìàëîñ³ìåéêà”, 3-ïîâåðõ, ðåìîíò, ëîä泿 çàñêëåí³, 15500, òîðã. Òåë: (067) 8592754 Ðîá³òíè÷èé ïðîâ., “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êîëîíêà, äîä.ê³ìí.5 êâ.ì, íîâà ñòîë., ñàíòåõí., øàôà-êóïå, êóõíÿ, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, “ìàëîñ³ìåéêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 27/12/5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, øàôà-êóïå, 21000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 19500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16.5/6 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 21000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ãàç, íîâà êîëîíêà, 16000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ñ.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 21500. Òåë: (098) 2509000 Ñ.Áàíäåðè, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/22/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, àâò.îïàë., ëîäæ³ÿ, ñòåë³, ñò³íè ïåðåòåòð³, ñ/â ïëèòêà, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, ãàðíà òà çàòèøíà, íå êóòîâà, òåïëà, æèòëîâèé ñòàí, 16500. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, “÷åøêà”, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 34/18/7.6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïåðåò.ñòåë³, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâà ñàíòåõí³êà, êëàäîâà, 22500, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ëàì³íàò, íå êóòîâà, çàëèøàºòüñÿ âìîíòîâàíà êóõíÿ, 21000. Òåë: (098) 2305130, (096) 2533615 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/8 êâ.ì, íîâèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 25800. Òåë: (098) 2305130, (096) 2533615 Ñ.Ïåòëþðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 16000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 ѳ÷îâèõ Ñòð³ëüö³â, çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 41/21/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, àâò.îïàëåííÿ, ñ/â áåç ïëèòêè, 17000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñåðåäí³é ïîâåðõ, ïàíåëüíèé áóäèíîê, ðåìîíò, 17000. Òåë: (068) 0510704 Ñêëÿðåíêà-Õîëìñüêà, íîâîáóä., 46.27/12/26 êâ.ì, àâò.îïàë, ë³÷., áðîí.äâåð³, ñòÿæêè, øòóêàò., áóäèíîê çäàíèé, ïîðó÷ øêîëà, ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, 27750. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Ñîáîðíà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 32/25/6 êâ.ì, êóòîâà, âèñîê³ ñòåë³, â³êíà íà äîðîãó, òóàëåò â çàãàëüíîìó êîðèñòóâàí³, áåç âàííè, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/12/5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 14000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 30 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, âñå çàì³íåíî, ë³ôò ïðàöþº, 18500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 31/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõí³êà, áðîíüîâàí³ äâåð³, áåç áàëêîíó, 22500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, äàõ íå òå÷å, ë³ôò íå ïðàöþº, 14000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, “ñòàë³íêà”, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 53/29/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèê íà ãàç ³ òåïëî, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, 40/18/10 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí, 17000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ñîáîðíà, 5/9-ïîâ., 26/14/6 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 13500. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 22/14/6 êâ.ì, êâàðòèðà ç ðåìîíòîì, ÌÏÂ, ëèøàþòüñÿ âìîíòîâàí³ ìåáë³, 14300. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 24/14/6 êâ.ì, ãàðíèé ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà íîâà êóõíÿ, ñàíòåõí³êà íîâà, íå êóòîâà, 14000, òîðã. Òåë: (098) 2305130, (096) 2533615 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/15/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âåëèêà ëîäæ³ÿ, 12500. Òåë: (098) 2509000 Ñîáîðíà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 13000. Òåë: (098) 2509000 Ñîáîðíà, ÐÓÌ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 26/14/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â çàêóïëåíà ïëèòêà, 15000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 23/14/5.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 12500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ñîáîðíà, çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 33 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, 29500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 46/16/13 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòÿæêà, øòóêàò., êîòåë, ë³÷èëüí.ãàçó, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 6/8-ïîâ. áåòîí. áóä., 44 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ìîíîë³ò, ñòÿæêè, øòóêàòóðêà, â³êíà íà ïàðê, 39600. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/18/9 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 44.1/21/15.2 êâ.ì, ïðàâî âëàñíîñò³, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 17800. Òåë: (096) 1595772; (050) 2657271 Ñîáîðíà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ë³÷., áîéëåð, ï³äâàë, âèñ.öîêîëü, ìîæëèâ³ñòü äîáóä., 26000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 21500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñò.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/26/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 22000. Òåë: (098) 2509000 Ñò.Áàíäåðè, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 22000. Òåë: (068) 0510704 Ñòðóòèíñüêî¿, 2-ïîâ., 31/17/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 17000, òîðã. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Ñòðóòèíñüêî¿, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, 44/26/6 êâ.ì, 17000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ñòðóòèíñüêî¿, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ñòðóòèíñüêî¿, 8/11Ö, 49/13/23 êâ.ì, àâò.îïàë., ë³÷èëüíèêè, áðîí.äâåð³, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áóäè-

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

íîê çàñåëåíèé, ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, áåç êîì³ñ³¿. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Ñòóäåíòñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, 15000. Òåë: (067) 8592754 Ôàáðè÷íà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 31/18/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 18000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ôàáðè÷íà, íîâîáóäîâà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 22/16/- êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, çäàíà â åêñïëóàò., ñòÿæêà, øòóêàò., êîìóí., ñàóíà íà òåðèò., 14000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 20500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Öåíòð, “÷åøêà”, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, 20000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Öåíòð, “÷åøêà”, ðåìîíò, 24000, òîðã. Òåë: (068) 0510704 Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, â³ëüíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 16500, òîðã. Òåë: (097) 4129068 Öåíòð, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 28/17/5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, ÌÏÂ, ïàðêåò, 19500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/17/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, øïàëåðè, ñòåë³ ïåðåòåðò³, 18500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, çðîáëåíèé ºâðîðåìîíò, 20500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Öåíòð, 22000. Òåë: (067) 8592754 Öåíòð, 30/18/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ÌÏÂ, êîëîíêà, 18500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Öåíòð, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, 40 êâ.ì, ðåìîíò, êàì³í, 23500, òîðã. Òåë: (098) 2509000, ÀÍ “Çîëîòèé êëþ÷èê” Öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 22000, òîðã. Òåë: (098) 2509000, ÀÍ “Çîëîòèé êëþ÷èê” Öåíòð, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., âåëèêà, ïåðåïëàíîâàíà ç 2 ê³ìí.êâ., æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèê íà òåïëî íà áóäèíêó, 17500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Öåíòð, á³ëÿ ïàðêó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí. Òåë: (096) 1595772 Öåíòð, â³ä 45 êâ.ì., êóõíÿ 12 êâ.ì., àâò.îïàë., áàòàðå¿, ë³÷., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áóäèíîê çäàíèé, çàñåëåíèé, ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, 770/êâ.ì. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Öåíòð, õîðîøèé ñòàí, 40/24/15 êâ.ì, ÌÏÂ, 19500. Òåë: (096) 7064542, Àííà

Öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, âèñîêèé öîêîëü, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, â³ëüíà, 16500, òîðã. Òåë: (097) 7820233 ×åáèøåâà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., â³êíà íîâ³, ñ/â ïëèòêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, æèòëîâèé ñòàí, 20000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åðíÿêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðòà ñòåëÿ, 17500. Òåë: (096) 1595772 ×åðíÿêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/17/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 16000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 32/16/6 êâ.ì, ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, â³äåîíàãëÿä, 17500. Òåë: (098) 2509000 ×åðíÿêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 15000. Òåë: (098) 2509000 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 38.4/20/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå ãàçîâå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ ç êóõí³, 33500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 39/-/10 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîòåë, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñó÷.ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, øàôà-êóïå, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàçîâèé êîòåë, 33500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 48/25/10 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, åëåêòð.îïàë., ñ/â îêðåìî, ÌÏÂ, ñòÿæêà, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ùàñëèâå, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 40/17/16 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 26500. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ùàñëèâå, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/18/16 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, 26700, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ùàñëèâå, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³, êóòîâà âàííà, 29000. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Ùàñëèâå, íîâîáóäîâà, 2/5-ïîâ., 44/18/13 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâîêîíòóðíèé ãàçîâèé êîòåë, 27000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Þâ³ëåéíèé, “ìàëîñ³ìåéêà”, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 33/13/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 13000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Þâ³ëåéíèé, 2/5-ïîâ., áåç ðåìîíòó, 26/12/6 êâ.ì, 12500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Þâ³ëåéíèé, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ÌÏÂ, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé, 17000. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/8 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, 18000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Þâ³ëåéíèé, 22/12/5 êâ.ì, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, 10500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Þâ³ëåéíèé, 29/13/8.5 êâ.ì, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ëîäæ³ÿ 5 êâ.ì, ë³÷èëüíèêè íà âñå, 12700. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Þâ³ëåéíèé, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 31/17/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 16500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 32/13/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êâàðòèðàíòè, ïîðó÷ øêîëà, 12700. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Þâ³ëåéíèé, 35/18/9 êâ.ì, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ÌÏÂ, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, áàëêîí çàñêëåíèé, íå êóòîâà, 15500, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Þâ³ëåéíèé, 4/6-ïîâ. öåãë. áóä., 30/16/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ëàì³íàò, â³êíà ó äâ³ð, 17500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/19/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âõ³äí³ äâåð³ íîâ³, áàëêîí íå çàñêëåíèé, â³êíà âèõîäÿòü íà äîðîãó, 18500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 37/27/8 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ÌÏÂ, ñòåë³ ïåðåòåðò³, áàëêîí çàñêëåíèé ì/ï, 19500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, 14500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Þâ³ëåéíèé, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 13000. Òåë: (068) 0510704 Þâ³ëåéíèé, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ÌÏÂ, äâåð³ ïîì³íÿí³, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 17500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/19/8 êâ.ì, “÷åøêà”, õîðîøèé ðåìîíò, 20500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, æèòëîâèé ñòàí, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., ñ/â ïëèòêà, 12500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Þâ³ëåéíèé, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáë³, 4/5-ïîâ., 40/18/8.5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàçîâèé äâîõêîíòóðíèé êîòåë, 31000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà

1.02

2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 16 Ëèïíÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, ï³ä êîìåðö³þ, îêðåìèé âõ³ä ç âóëèö³, çàãîðîæåíî, æèòëîâèé ñòàí, îïàëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíå, 25500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà 24-ãî Ñåðïíÿ, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/-/12 êâ.ì, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

À.Ìåëüíèêà, “÷åøêà”, õîðîøèé ðåìîíò, 4/9-ïîâ., 52/30/8 êâ.ì, 35000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð À.Ìåëüíèêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/28/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 21000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 À.Ìåëüíèêà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/27/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí, ì/ï â³êíà, áîéëåð, øïàëåðè, ë³íîëåóì, íå êóòîâà, 23500. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ À.Ìåëüíèêà, ϳâí³÷íèé, 48/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, 25500. Òåë: (096) 2533615, (098) 2305130 À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áåç áàëêîíó, ñóõà, ìîæëèâèé îáì³í íà 3 ê³ìí.êâ. ç äîïëàòîþ, 23500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé ì/ï, ñóõà, ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, 22500. Òåë: (097) 7820233 Àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 20000, òîðã. Òåë: (068) 0510704 Àâòîíîìíå îïàëåííÿ, öåãë.áóäèíîê, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0510704, Þë³ÿ Á³ëà, ðåìîíò, 2 ëîä泿, ³çîëüîâàí³ ê³ìíàòè, 23000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Á³ëÿ “Äðóæáè”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 25500. Òåë: (098) 2509000 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/30/6 êâ.ì, íå êóòîâà, êîëîíêà, áàëêîí, ÌÏÂ, ë³÷. íà òåïëî, æèòëîâèé ñòàí, äàõ íå òå÷å, ðîáèëè ðåìîíò, 23500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/34/9 êâ.ì, “÷åøêà”, íå êóòîâà, ïîì³íÿíà ñòîëÿðêà, äàõ íå òå÷å, ê³ìíàòè îêðåì³, 24500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, 32000. Òåë: (096) 7064542, Àííà Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, “÷åøêà”, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 55/35/8 êâ.ì, æèòë.ñòàí, çàñêë.ëîäæ³ÿ, â³êíà â äâ³ð, íå êóòîâà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàø., 28500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 49/29/7 êâ.ì, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â îêðåìî, áàëêîí çàñêëåíèé, íå êóòîâà, 24000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, ê³ìíàòè îêðåì³, 2-ïîâ., ðåìîíò, 26500, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, íîâîáóäîâà, 8-ïîâ., ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïðåêðàñíèé äâ³ð, ÷èñòèé ï³ä’¿çä, 57000, òîðã. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “÷åøêà”, ðåìîíò, 3/5-ïîâ., 48/28/8 êâ.ì, 37500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, 30000. Òåë: (068) 0510704 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/30/8 êâ.ì, ðåìîíò 2000ð., º òàìáóð, 25000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 49/29/8 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, øïàëåðè, áîéëåð, íå êóòîâà, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç áàëêîíó. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Áàõàðºâà, 1/1 -ïîâ. öåãë. áóä., 32/27/8 êâ.ì, æèòë.ñòàí, ê³ìí.ïðîõ³äí³, ãàç, ì³ñöå äëÿ ðîçáóäîâè, 2 ñîò, òóàëåò íà âóëèö³, ï³äâàë, 18000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áîÿðêà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 70/-/15 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàëèøàþòüñÿ âñ³ ìåáë³, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 65000. Òåë: (067) 3100545 Áîÿðêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/35/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 21000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Áîÿðêà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, êîñìåò.ðåìîíò, ïåðåòåðòî, øïàëåðè, ñ/â êàõåëü, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêë., óòåïë., ÷àñòê.ìåáë³, ë³÷èë., 24000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Áóêîâèíñüêà, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., 75/-/14 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîí.îïàë., çàñêë. áàëêîí, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48 êâ.ì, ðåìîíò, 24000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Áóêîâèíñüêà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75/35/15 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâò.îïàë., êóõíÿ âìîíò., ï³äçåìíèé ïàðê³íã, ãàðàæ, äèò.ìàéäàí÷., 67000, áåç òîðãó. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áóêîâèíñüêà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/27/7 êâ.ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, âáóäîâàí³ ìåáë³, ÎÑÁÁ, áðîíüîâàí³ äâåð³. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Áóêîâèíñüêà, 6/9-ïîâ., 48/28/8 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ïåðåòåðòà ñòåëÿ, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 30500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Áóêîâèíñüêà, çâè÷àéíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 38500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóä., àâò.îïàë., ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 84/50/13.6 êâ.ì., 2 ëîä泿 çàñêë., ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, áåç êîì³ñ³¿, 38500. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóä., â³ä 74 êâ.ì., àâò.îïàë., ë³÷., êîìóí³êàö³¿ ðîçâåäåí³, áð.äâåð³, ëîä泿 çàñêë., ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, áåç êîì³ñ³¿. Òåë: (068) 1456882 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ãàðàæ³, êîòåë, òåïëà ï³äëîãà, çàë, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñïàëüíÿ, ñ/â, îêðåìèé âõ³ä, êîìîðà, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 83 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³â., àâò.ãàç.îïàë., áðîí.äâåð³, ÌÏÂ, ñòÿæêè, øòóêàòóðêà, ë³÷èëüíèêè, 36600. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 68000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/38/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ëîä泿, çàñêëåí³, ³òàë.ïëèòêà, âìîíò.êóõíÿ, âèñ.öîêîëü, 52000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/38/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, âìîíòîâàíà êóõíÿ, øàôà-êóïå, 46000. Òåë: (097) 7820233 Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì, 2 áàëêîíè, íîâà ñàíòåõí³êà, ï³äâàë, ðåìîíò, â êóõí³ ºâðîðåìîíò, 23000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Â.Äèâ³ç³¿, çâè÷àéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, âàííà òóàëåò ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, íîâà ñàíòåõí³êà, ë³÷èëüíèêè, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, 25500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, ïîêðàù.ïëàíóâàííÿ, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íå êóòîâà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áîéëåð, 33000. Òåë: (097) 7820233 Â.Äèâ³ç³¿, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/7-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, áðîíüîâàí³ äâåð³, íå êóòîâà, âìîíòîâàí³ ìåáë³, áîéëåð, 34000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/-/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ëîäæ³ÿ çàñêëåíà, 29000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/30/6 êâ.ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, “÷åøêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/8.5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, ïîêð³âëÿ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/34/8 êâ.ì, “÷åøêà”, íå êóòîâà, êîëîíêà, äîáóäîâàíèé áàëêîí ³ç ï³äâàëîì, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 22000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Â.×îðíîâîëà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/32/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 32000. Òåë: (098) 2509000 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44 êâ.ì, îêðåì³ ê³ìíàòè, íîâà êîëîíêà, 25000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Â.×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, 70/-/15 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 70000, òîðã. Òåë: (067) 3100545

1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Â.×îðíîâîëà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³íîëåóì, êîëîíêà, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, öåíòð, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, 24000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ ³ä³íñüêà, “Áåðêóò”, íîâîáóäîâà 60 êâ.ì, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 34000. Òåë: (068) 9373319 ³ä³íñüêà, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. áóä., 48/35/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïîðó÷ äèòñàäîê, øêîëà, 23500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, “÷åøêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, ì/ï â³êíà, 32500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/26/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 26500. Òåë: (098) 2509000 ³ä³íñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/29/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 27000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8.3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 25000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 28500. Òåë: (098) 2509000 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, 44000, òîðã. Òåë: (093) 2695533 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, 44000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 ³ä³íñüêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, 44000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 ³ä³íñüêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 35/17/6.2 êâ.ì, ðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò, ï³äâàë, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé ì/ï, 25000. Òåë: (097) 7820233 ³ä³íñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/37/9 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 34000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 ³ä³íñüêà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/10 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 2/6-ïîâ. öåãë. áóä., 76/37/17 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ÿê³ñí³ ñêëîïàêåòè, äàõîâà êîòåëüííÿ, 2 ë³ôòè, 47500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 7/14-ïîâ., ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 57 êâ.ì, 35000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 59/33/9 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âíèê³â, ì/ï â³êíà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ë³÷èëüíèêè, 2 áàëêîíè, ãàðäåðîá, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 9/14-ïîâ. öåãë. áóä., 75/37/16.2 êâ.ì, ðåìîíò, äóáîâèé ïàðêåò, ï³äâàë, äàõîâà êîòåëüíÿ, 62000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 2/11-ïîâ. öåãë. áóä., 76 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ìîæëèâ³ñòü çðîáèòè àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ³ä³íñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 75/-/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, áåç áàëêîíà, ïåðåïëàíîâàíèé ãóðòîæèòîê, 36000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/-/6 êâ.ì, êîñìåò.ðåìîíò, íîâèé ñ/â, ê³ìí.ïðîõ³äí³, áàëêîíó íåìàº, âèñ.öîêîëü, ìîæíà ï³ä êîìåðö., 23500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/24/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íòé ðåìîíò, íîâèé ñ/â, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 21500. Òåë: (097) 7820233 Âåðáîâà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 56/39/9 êâ.ì, êóòîâà, äâ³ ëîäæè¿ çàñêëåí³, íîâà ñàíòåõí³êà, ñ/â ïëèòêà, ï³äâàë, êëàäîâêà. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/7 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, 23500, òîðã. Òåë: (096) 1595772 Âåðáîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 21000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Âåðáîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íîâà êîëîíêà, êâàðòèðà ñóõà, òåïëà, áóäèíîê êîîïåðàòèâíèé, âñ³ ë³÷èëüíèêè, 20500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Âåðáîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 39000, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533 Âåðáîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 39000, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Âåðáîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 39000, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Âåðáîâà, 56/30/9 êâ.ì, 1-ïîâ., 2 çàñêëåí³ ëîä泿, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, 23500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Âåðáîâà, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/29/8 êâ.ì, îïàëåííÿ, ë³÷. íà òåïëî, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, áóäèíîê óòåïëåíèé, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âóë.Cîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ïîâíèé ºâðîðåìîíò, 29000. Òîðã. Òåðì³íîâî! Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ãàãàð³íà, “ìàëîñ³ìåéêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33/23/5 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, íîâ³ êîëîíêà òà ñàíòåõí³êà, 20500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ìåáëüîâàíà, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6 êâ.ì, íîâà êîëîíêà, ì/ï â³êíà, 22000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34/25/8 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, íîâ³ êîëîíêà òà ñàíòåõí³êà, 20000. Òåë: (097) 7820233 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â-îêðåìî, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, 24000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ

Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48.5/32/6 êâ.ì, êîëîíêà, áàëêîí, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 21500, òîðã. Òåë: (097) 7820233 Ãàãàð³íà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/30/10 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, çàì³íåíà ïðîâîäêà, ñàíòåõí³êà, åëåêòðîîïàëåííÿ, 25000. Òåë: (097) 7820233 Ãàãàð³íà, á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Íîâóñ”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44.6/26.2/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³. Òåë: (096) 1595772 Ãàãàð³íà, íîâîáóäîâà, 9/16-ïîâ. áëîê. áóä., 63/30/10 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, åëåêòðîîïàëåííÿ, áàòàðå¿, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãðóøåâñüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/28/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ñèãíàë³çàö³ÿ, 22000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ãðóøåâñüêîãî, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/7 êâ.ì, ñâ³æèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 26000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ãðóøåâñüêîãî, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/9 êâ.ì, ãàðíà, òåïëà òà çàòèøíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ìåáë³, 25000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ãóð’ºâà, “ñòàë³íêà”, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 64/36/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, äîêóìåíòè íà àâò.îïàë., çåìëÿ á³ëÿ áóäèíêó, 52000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 23000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 49/30/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, 27000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ä.Ãàëèöüêîãî, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/29/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, 26500, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3100545 Ä.Ãàëèöüêîãî, çâè÷àéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà íå çàì³íåí³, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ä.Ãàëèöüêîãî, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, ðåêîíñòðóêö³ÿ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, ð-í àâòîâîêçàëó, 3-ïîâ., ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, 2 áàëêîíè, 22000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Äåì’ÿí÷óêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/38/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ëîä泿, âìîíòîâàíà íîâà ñó÷àñíà êóõíÿ, ÌÏÂ, 51000, òîðã. Òåë: (096) 2533615, (098) 2305130

Äåì’ÿí÷óêà, íîâîáóäîâà, 9/11-ïîâ. öåãë. áóä., 85/43/16 êâ.ì, íîâèé ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äåì’ÿí÷óêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/10-ïîâ., 85.4 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 35500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äèðåêòîð³¿, “õðóùîâêà”, 25-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñ/â ïëèòêà, âìîíò.êóõíÿ, íîâà ïðîâîäêà, ñàíòåõ., ë³÷èëüíèêè, 37000. Òåë: (097) 7820233 Äèðåêòîð³¿, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñ/â ïëèòêà, âìîíò.êóõíÿ, íîâà ïðîâîäêà, ñàíòåõ., ë³÷èëüíèêè, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äîðîøåíêà, “õðóùîâêà”, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 36/24/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, 23500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 45 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåìèé îãîðîæåíèé äâ³ð. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Äîðîøåíêà, 1/2-ïîâ., 30/24/3 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàçîâå, ï³÷íå, 13000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Äðàãàí÷óêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 69/37/14 êâ.ì, êóòîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïàðêåò, âìîíòîâàíà òåõí³êà. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Äðàãàí÷óêà, íîâîáóäîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60.3/32/11 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äðàãîìàíîâà, íîâîáóäîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 95 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâîõð³âíåâà êâàðòèðà, ñòÿæêè øòóêàòóðêè, âñå íà åëåêòðèö³. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà ÁÎÑ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50.7/23.1/14.8/6.6 êâ.ì, 22000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Äóáåíñüêà, “ñòàë³íêà”, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 62/36/8 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ñ/â îêðåìî, 2 â³êíà â ê³ìíàò³, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà, “õðóùîâêà”, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, ãîðèùå, äàõ â³äðåìîíòîâàíèé, ï³äâàë, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 1/2-ïîâ. áëîê. áóä., 36.1/12/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, áóäèíîê íà 4 ñ³ì¿, 17500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, 2/2-ïîâ. áëîê. áóä., 36.1/12/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, 15500. Òåë: (097) 7820233 Äóáåíñüêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/24/6 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 27000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Äóáåíñüêà, çâè÷àéíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/24/6.5 êâ.ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ï³äâàë, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêà, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí, 24500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Äóáåíñüêà, íîâîáóäîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 73/-/14 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³â., àâòîí.åëåêò.îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ðîçâåäåíà âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíâàëüöÿ, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, æèòëîâèéñòàí, 19000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 ª.Êîíîâàëüöÿ, 49/30/7 êâ.ì, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., ïðîñòèé æèòëîâèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, øïàëåðè, ë³íîëåóì, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè áàëêîíó, 19000, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 ª.Êîíîâàëüöÿ, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äîáóäîâàíèé áàëêîí, º äîçâ³ë, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, çâè÷àéíà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñàíòåõ., ñòîëÿðêà, ìåáëüîâ., çàñêë.áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, 23500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ª.Êîíîâàëüöÿ, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 25000, òîðã. Òåë: (097) 7820233 Åë³òíèé ð-í ì³ñòà, íîâîáóä., çàêðèòà òåðèòîð³ÿ, 68.5 êâ.ì, àâò.îïàë., ë³÷., áð.äâåð³, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áóä.çäàíèé, ïðîäàæ â³ä çàáóäîâí., 600/êâ.ì. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 ÆÊ “Øîêîëàä”, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 73/34/18 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³, 27500. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Æóêîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 51/39/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 35000. Òåë: (097) 7820233 Æóêîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 60 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Æóêîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50/38/8 êâ.ì, ðåìîíò, âñ³ ìåáë³, 37000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Æóêîâñüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 22000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Çàìêîâà, “÷åøêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/30/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, ãàçîâà êîëîíêà, 39000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳêâ³äçå, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/-/7.5 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà ç 3-ê³ìíàòíî¿, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ, 29000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êàâêàçüêà, “÷åøêà”, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/-/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 29000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êàâêàçüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48 êâ.ì, 25000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êâàðòèðà â áóäèíêó íà 4 ñ³ì’¿, 1/2-ïîâ., 43/25/5 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äîáóäîâàíà, óçàêîíåíà êóõíÿ, âàííà, òóàëåò, 1 ñîò, ñàðàé, 17500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Êâàðòèðà â íîâîáóäîâ³ ïëîùåþ 55 êâ.ì., 28000. Òåë: (098) 2509000 Êâàðòèðà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/27/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 22000. Òåë: (068) 0510704 Êâàðòèðà, 25000. Òåë: (067) 8592754 Êâàðòèðà, 4/4-ïîâ., 48/28/9 êâ.ì, àâòîí. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñ/â-îêðåìî, ïëèòêà, ãàðíèé ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ òà òåõí³êà, 24000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Êâàðòèðà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, æèòëîâè ñòàí, 27500. Òåë: (098) 2509000 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 28000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êè¿âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52 êâ.ì, â ê³ìíàòàõ òà êóõí³ çðîáðåíèé ãàðíèé ðåìîíò, âåëèêà çàñêëåíà ëîäæèÿ, 26500. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Êè¿âñüêà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, âìîíòîâàíà êóõíÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27500. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êè¿âñüêà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâ³ âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ïåðåòåðò³ ñòåë³ òà ñò³íè, áàëêîí çàñêëåíèé òà óòåïëåíèé, 26000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Êè¿âñüêà, 7/14-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí³êà, íîâà ñòîëÿðêà, 24000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êè¿âñüêà, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/32/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Âîëîäèìèðà, 47/30/8 êâ.ì, ãàðíèé ñòàí, íå êóòîâà, 22500. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Êí.Âîëîäèìèðà, çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 35 êâ.ì, ï³÷íå îïàëåííÿ, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îëüãè, “õðóùîâêà”, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/30/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, êîëîíêà, êóòîâà, 25700. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îëüãè, “õðóùîâêà”, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/5 êâ.ì, õîðîøèé æèòë.ñòàí, êîëîíêà, ë³÷. íà òåïëî, ìîæë.äîáóä., ñ/â ïëèòêà, ÌÏÂ, ëàì³íàò, 25500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îëüãè, “õðóùîâêà”, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 42/30/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, êîëîíêà, íå êóòîâà, 23700. Òåë: (097) 7820233 Êí.Îëüãè, “õðóùîâêà”, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 42/31/7 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, 23500. Òåë: (097) 7820233


1.02 2-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Êí.Îëüãè, “õðóùîâêà”, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 41/25/7 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâèé ñ/â, ï³äâàë, áàëêîí, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îëüãè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ñóõà, òåïëà, ï³äâàë, êëàäîâêà. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Êí.Îëüãè, 1/5-ïîâ., 43/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, 25500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Êí.Îëüãè, 41/25/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 29000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êí.Îëüãè, 45/28/6.4 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñ/â ñó÷.ïëèòêà, ðîáî÷à çîíà íà êóõí³ òåæ îáëèöüîâàíà ñó÷.ïëèòêîþ, âìîíò. êóõíÿ, 25500, òîðã ïðè îãëÿä³. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êí.Îëüãè, ïîêðàù.ïëàíóâ., 4/6-ïîâ. öåãë. áóä., 50/35.8/8.4 êâ.ì, 2ê³ìí., îêðåì³, àâò.îïàë., òåïëà ï³äëîãà, ñò³íè ôàðáîâ., áàëêîí, âìîíò.ìåáë³, 39000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, öåíòð, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/-/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, ìîæëèâèé âàð³àíò ï³ä á³çíåñ, 20500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Êí.Îñòðîçüêîãî, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/37/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/34/8 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, âåëèêèé çàë, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 32000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 2-ïîâ., êâàðòèðà ç ðåìîíòîì, çàñêëåíèé áàëêîí, 23500, òîðã. Òåë: (096) 2533615, (098) 2305130 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 22000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 48/31/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, âèñîêèé öîêîëü, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 24500. Òåë: (068) 0510704 Êí.Ðîìàíà, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, âñå çàì³íåíî, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Ðîìàíà, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/-/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 26500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Êîëîäåíêà, íîâîáóäîâà, 55 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ïîðó÷ çóïèíêà, áóäèíîê 3-õ ïîâåðõîâèé, 26000. Òåë: (096) 1595772; (050) 2657271 Êîðîëüîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 38/28/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, êóòîâà, áîéëåð, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 24500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Êîñòðîìñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54/29/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, çàëèø.âìîíòîâàí³ ìåáë³, 43500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 58 êâ.ì, ðåìîíò, äâîð³âíåâà, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 34000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîòëÿðåâñüêîãî, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íîâà ñàíòåõí³êà, ïðîõ³äí³ ê³ìíàòè, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîöþáèíñüêîãî, “÷åøêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/9 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåì³ ê³ìíàòè, ñ/â îêðåìî ñó÷àñíà ïëèòêà, 50000. Òåë: (097) 7820233 Êîöþáèíñüêîãî, “÷åøêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, îêðåì³ ê³ìíàòè, âåëèêèé êîðèäîð, 56000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ë.˳ñîâñüêî¿, 1/2-ïîâ., 42/28/8 êâ.ì, äâîêîíòóðíèé ãàçîâèé êîòåë, ðåìîíò, ñàðàé, çàêðèòèé äâ³ð, êâ³òíèê, 23000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ëåðìîíòîâà, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâîé ðåìîíò, êóõíÿ ³ øàôà çàëèøàþòüñÿ, áîéëåð, 37500. Òåë: (068) 9373319 Ëåðìîíòîâà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòü âìîíòîâàíó êóõíþ, øàôó-êóïå, áîéëåð, 39500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, “÷åøêà”, 6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 49/28/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, êóõíÿ-ïëèòêà, áðîí.äâåð³, ÷àñò.ìåáëüîâ., áåç áàëêîíó, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/7 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, âèñîêèé öîêîëü, çâè÷àéíèé ñòàí, 22500. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ïîêðàù.ïëàíóâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, íîâà åëåêòðèêà, îêðåì³ ê³ìíàòè, âñå íîâå, 45500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ì.Âîâ÷êà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 75/43/16 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äâîð³âíåâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íå êóòîâà, 33000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 ̳ðþùåíêà, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 40/25/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ãàçîâà êîëîíêà, çàì³íåí³ òðóáè, ñ/â îêðåìî, ë³÷èëüíèê íà ãàç, 32500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳ðþùåíêà, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/31/6 êâ.ì, çâè÷àéíà êâàðòèðà, â³êíà äåðåâ+ì/ï, ïðîõ³äí³ ê³ìíàòè, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳öêåâè÷à, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 23000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 ̳öêåâè÷à, çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. áóä., 53/38/10 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳öêåâè÷à, íîâîáóä., àâò.îïàë., 60/11.5/30.5 êâ.ì., ë³÷., áðîí.äâåð³, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, áóäèíîê çäàíèé, 800/êâ.ì. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 ̳öêåâè÷à, ïîêðàù.ïëàíóâ., 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñó÷.ïëèòêà, íîâ³ ì³æê³ì.äâåð³, äóá.ïàðêåò, ÌÏÂ, 35000. Òåë: (097) 7820233 ̳öêåâè÷à, ïîêðàù.ïëàíóâ., 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 49/28/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ñó÷.ïëèòêà, íîâ³ ì³æê³ì.äâåð³, äóá.ïàðêåò, áàëêîí çàñêë., ÌÏÂ, 43000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ̳öêåâè÷à, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 49/29/8 êâ.ì, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., îêðåìî ê³ìíàòè òà ñ/â, áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêë.äåðåâ., íå êóòîâà, 23500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà ̳öêåâè÷à, öåíòð, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, çàñêëåíèé áàëêîí, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 24500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 53/29/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêë. ì/ï, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, ñ/â êàõåëü, áîéëåð, íå êóòîâà, 25500, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Ìàêàðîâà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 21500. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ìàêàðîâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, êîñìåò.ðåìîíò, ïåðåòåðòî, øïàëåðè, ñ/â êàõåëü, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêë., óòåïë., ÷àñòê. ìåáë³, ë³÷èëüí., 24000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ìàêàðîâà, Þâ³ëåéíèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/28/9 êâ.ì, ðåìîíò, âñ³ ë³÷èëüíèêè, íå êóòîâà, 26500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ìàêàðîâà, çâè÷àéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, ãàðàæ 5500, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìàêàðîâà, ïîêðàù.ïëàíóâ., 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., 50/28/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâò.îïàë., ñ/â ïëèòêà, êóõíÿ, ìåáëüîâ., óòåïë.áàëêîí, ÌÏÂ, ñòîëÿðêà, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷èñòà, ñóõà,

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

ìåáëüîâàíà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî â ï³ä’¿çä³, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ìèðó ïðîñï., “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/30/7 êâ.ì, æèòë.ñòàí, ïåðåïëàí., íîâà ñàíòåõí., ë³÷èëüíèêè, ÌÏÂ, íîâ³ äâåð³, âìîíò.êóõíÿ, 42000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/-/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ìåáëüîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 2-ïîâ., ãàðíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 23000. Òåë: (096) 2533615, (098) 2305130 Ìèðó ïðîñï., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/30/6 êâ.ì, ÷èñòà, ñóõà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 25000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ìèðó ïðîñï., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé ñòàí, îêðåì³ ê³ìíàòè, äàõ íå ïðîò³êàº, êîëîíêà, 24000, òîðã. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ìèðó ïðîñï., 55/33/7 êâ., “ñòàë³íêà”, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, áàëêîí íå çàñêëåíî, âåëèê³ ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Ìèðó ïðîñï., öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, êîëîíêà, 24000. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ìëèí³âñüêà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/9 êâ.ì, ãàðíà êâàðòèðà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³ òà òåõí³êà, 24000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ìîëîä³æíà, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, 4 ñîò, ãîðîä, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Í.Õàñåâè÷à, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/30/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 48000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êóõíÿ-ñòóä³ÿ. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íàáåðåæíà, “÷åøêà”, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., , 50/30/7 êâ.ì, äîð.ðåìîíò, ÿê³ñí³ ì³æê³ì., âõ³äí³ äâåð³, ÌÏÂ, çàñêë.ëîäæ³ÿ ì/ï, íå êóòîâà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Íàáåðåæíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 45/27/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè ³ íà òåïëî, áàëêîí äåðåâ., 26500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Íàáåðåæíà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 49/30/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, ãàðíèé ðåìîíò, ÌÏÂ, çàñêëåíèé áàëêîí, 27000, òîðã. Òåë: (068) 0381045, (096) 8344055 Íàáåðåæíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, íàâïðîòè ïàðê, ê³ìíàòè îêðåì³, 27000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Íîâà, çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, êàì³í, ãàðàæ, ñàðàé, 40500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íîâîáóäîâà, 9/11-ïîâ. öåãë. áóä., 70 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 26500. Òåë: (068) 0510704 Íîâîáóäîâà, ðàéîí “Äðóæáè”, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 59/33/9 êâ.ì, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 35000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Î.Äóíäè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 21000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 28000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Î.Äóíäè÷à, çâè÷àéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/9 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, ïàðêåò, 32000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Òåë³ãè, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/32/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, ïåðåòàðò³ ñòåë³, çàñêëåíèé áàëêîí, 22000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Î.Òåë³ãè, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/29/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, òåïëà ï³äëîãà, 23500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð

Î.Òåë³ãè, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48.7/29.7/7.2 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ïîêð³âëÿ áóäèíêó íîðìàëüíà, â³ëüíà, 17000. Òåë: (067) 7229907; (050) 2657271 Î.Òåë³ãè, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, â³ëüíà, 18000. Òåë: (096) 1595772 Î.Òåë³ãè, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/32/9 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îñòðîâñüêîãî, çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40/30/5 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, êàì³í, ë³÷èëüíèêè, áðîíüîâàí³ äâåð³, âìîíò.êóõíÿ, ñàðàé, çåìëÿ, 40500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ϳâí³÷íèé, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/29/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, 22500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 ϳâí³÷íèé, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 55/32/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íå êóòîâà, 24500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 ϳâí³÷íèé, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/9 êâ.ì, êâàðòèðà â æèòëîâîìó ñòàí³, áàëêîí çàñêëåíèé, äàõ íå òå÷å, ë³ôò ïðàöþº, 20500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 ϳâí³÷íèé, 48/28/9 êâ.ì, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, ëîäæ³ÿ, 21500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ϳâí³÷íèé, 48/28/9 êâ.ì, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, æèòëîâèé ñòàí, ÌÏÂ, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, ëîäæ³ÿ, 20000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ϳâí³÷íèé, 49/29/7 êâ.ì, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 24000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ϳâí³÷íèé, 56 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 23000. Òåë: (097) 4129068 ϳâí³÷íèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, ðåìîíò. Òåë: (096) 1595772 ϳâí³÷íèé, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., îêðåì³ ê³ìíàòè, 23000. Òåë: (096) 7064542, Àííà ϳâí³÷íèé, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 47/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, ë³ôò ïðàöþº, äàõ êàï³òàëüíèé ðåìîíò, 19500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 ϳâí³÷íèé, æèòëîâèé ñòàí, 23000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 ϳâí³÷íèé, íîâîáóäîâà 2010ð, ºâðîðåìîíò, ïðîñòîðà êóõíÿ, íîâ³ ñó÷.ìåáë³, ÿê³ñíà ñàíòåõ., òåïëà ï³äëîãà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà ϳâí³÷íèé, ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâ³ âõ³äí³ ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ÌÏÂ, çàñêë. áàëêîí, ÷èñòèé ï³ä’¿çä, õîðîø³ ñóñ³äè, 21000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà ϳâí³÷íèé, ñâ³æèé ðåìîíò, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/28/8 êâ.ì, 30500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ïàâëþ÷åíêà, õîðîøèé ñòàí, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 7816104 Ïàðêîâà, öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/30/6 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 23500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ïåðåñîïíèöüêà, çâè÷àéíà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 40/23.1/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàç, ãðóáêè, ï³äëîãà ïëèòêà, óòåïëåíà, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïëîñêà, çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 46/28/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, àâò.îïàë., ê³ìí.îêðåì³, äåðåâ. ì/ï â³êíà, ñ/â ñó÷.ïëèòêà, êóõíÿ ïëèòêà, 15500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïîïîâè÷à, íîâîáóäîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 75/60/10 êâ.ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 75000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïîøòîâà, öåíòð, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 46/-/8 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 39900, õîðîøèé òîðã. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

Ïðèõîäüêà, “õðóùîâêà”, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 41/28/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, áåç àâòîíîìíîãî îïàëåííÿ, 28000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð-í Ëüîíîêîìá³íàòó, 49/29/6 êâ.ì, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, áàëêîí, áóäèíîê íå íàä äîðîãîþ, ï³äâàë. Òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 20000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Ð-í Ëüîíîêîìá³íàòó, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, îêðåì³ ê³ìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, êóõíÿ 8 êâ.ì, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Ð-í ÐÓÌó, 2/2-ïîâ., 45/30/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 17000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ð-í ÒÐÖ “×àéêà”, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 2 êîíäèö³îíåðè, 50500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ð-í ÒÐÖ “×àéêà”, íîâîáóäîâà, ç ºâðîðåìîíòîì, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 54000. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ð-í àâòîâîêçàëó, 49/29/7 êâ.ì, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 25000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í àâòîâîêçàëó, 49/29/7 êâ.ì, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 25000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í àâòîâîêçàëó, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 46/30/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 23500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ð-í àâòîâîêçàëó, æèòëîâèé ñòàí, 5/9-ïîâ., 52/30/8 êâ.ì, 25500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ð-í àâòîâîêçàëó, ïîðó÷ “ѳëüïî”, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/35/8 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí çàñêë., áóäèíîê ðîçòàøîâàíèé íå íàä äîðîãîþ, 23500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, êâàðòèðà â æèòëîâîìó ñòàí³, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, íå êóòîâà, 23500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, äàõ íå òå÷å, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, íå êóòîâà, êîëîíêà, â õîðîøîìó ñòàí³, 23500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Ð-í ïèâçàâîäó, íîâîáóäîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64.3/35.3/11.3 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (096) 1595772 Ð-í ïèâçàâîäó, ñâ³æèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2/2-ïîâ., 43/26/5 êâ.ì, 25500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ð-í ïèâçàâîäó, öåãëÿíèé áóäèíîê, ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ (ãàçîâèé äâîõêîíòóðíèé êîòåë), 23500. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Ð.Øóõåâè÷à, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., àâòîí.îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáë³, 48/28/8 êâ.ì, áóäèíîê ÎÑÁÁ, 33000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ð.Øóõåâè÷à, ϳâí³÷íèé, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 23000. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ð.Øóõåâè÷à, ϳâí³÷íèé, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, 19500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 55/-/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, âèñ.öîêîëü, áàëêîí, êëàäîâêà, ïîãð³á, óòåïë.ï³íîïëàñòîì, ÌÏÂ, ïàðêåò, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïåðåäïîê³é, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, äàõ â³äðåìîíòîâàíî, 35500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, ê³ìíàòè îêðåì³, çâè÷àéíèé ñòàí, 47/30/7 êâ.ì, 21500. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Ð.Øóõåâè÷à, ïîêðàù.ïëàíóâ., 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 77/-/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, ÌÏÂ, åëåêòðîïëèòè, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð.Øóõåâè÷à, ïîêðàù.ïëàíóâ., 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 76/-/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïàðêåò, ì/ï â³êíà, ñ/â ðîçä³ëüíèé, áîéëåð, 29000, òîðã. Òåë: (097) 7820233 Ð.Øóõåâè÷à, ñåðåäí³é ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ñ/â áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, 24500. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Ñ.Áàíäåðè 36À, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42 êâ.ì, 20000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. áóä., 44 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, âèñîêèé öîêîëü, 30500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/27/6 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ìîæíà ï³ä ìàãàçèí, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 33000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 41/29/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 24500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 46/30/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, ìåáëüîâàíà, êîíäèö³îíåð, ñèãíàë³çàö³ÿ, 33000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, 2-ïîâ., “õðóùîâêà”, ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 24000 òîðã. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/28/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, òåïëà, ñâ³òëà, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 21000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Ñ.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, ïðîõ³äí³ ê³ìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/26/7 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé äåðåâîì, íå êóòîâà, 24000, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì, 1 ê³ìí. ïðîõ³äíà, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ òà òåõí³êà, 24000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 41/26/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñòîëÿðêà, íå êóòîâà, ñ/â ïëèòêà, äàõ íå òå÷å. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, ãàðíà, ïîðó÷ ïàðê, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ÷àñòêîâî çðîáëåíèé ðåìîíò, äàõ ïîâí³ñòþ çðîáëåíèé, 22000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6.6 êâ.ì, íîâèé äàõ, ìåáë³, 19000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., ïðîõ³äí³ ê³ìíàòè, çàñêëåíèé áàëêîí, êîëîíêà, 22500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ., áåç ðåìîíòó, 45/30/6 êâ.ì, 21000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ñ.Áàíäåðè, æèòëîâèé ñòàí, 20500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ñ.Áàíäåðè, çâè÷àéíà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 47/27/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, ïàðêåò, 39500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Ñ.Áàíäåðè, çâè÷àéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 53/31/9 êâ.ì, ðåìîíò, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/10-ïîâ. öåãë. áóä., 46/27/7 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, 27000. Òåë: (097) 7820233 Ñ.Áàíäåðè, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 46.4/26.5/7.3 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, 26000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, öåíòð, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ñàíâóçîë ñó÷àñíà ïëèòêà, 25500, òîðã. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 51/28/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â ñó÷.ïëèòêà, áàëêîí-ëîäæ³ÿ, âñ³ ë³÷èëüíèêè, 49000. Òåë: (097) 7820233 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 51/30/7 êâ.ì, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ïîêðàù.ïëàíóâàííÿ, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 51/29/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ÌÏÂ, ñó÷.ïëèòêà, áàëêîí-ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ãàç, 50500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Ïåòëþðè, çâè÷àéíà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 46/-/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êóòîâà, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 78000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñìîòðèöüîãî, íîâîáóäîâà, 62 êâ.ì, çðîáëåíà ðîçâîäêà åëåêòðîåíåð㳿, âîäîâ³äâåäåííÿ, îïàëåííÿ, íàâ³ñíèé êîòåë, 26000. Òåë: (097) 4129068 Ñîáîðíà, “ñòàë³íêà”, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 46/26/12 êâ.ì, æèòë.ñòàí, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, ê³ìí.îêðåì³, ëàì³íàò, âìîíò.êóõíÿ, ì³ñöå äëÿ àâòî, 27000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, “ñòàë³íêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/37/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, “ñòàë³íêà”, 5/5-ïîâ. áóä., ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, “õðóùîâêà”, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, êóòîâà, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 17500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/27/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåìî, çàñêëåíèé áàëêîí, êîíäèö³îíåð, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³, 25900. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, 2-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, ê³ìíàòè îêðåì³, 45 êâ.ì. ̳ñöå ï³ä àâòî. Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 25000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Ñîáîðíà, 2-ïîâ., 45/28/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñòåë³, ñ/â ñó÷. ïëèòêà, õîðîø³ ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð, 26000, òîðã. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Ñîáîðíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 47/25/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðíèé ðåìîíò, ïðîõ³äíà ê³ìíàòà, 27000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/30/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, ñó÷.ïëèòêà, ïàðêåò, ëàì³íàò, 35500. Òåë: (097) 7820233 Ñîáîðíà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 54.3 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 23000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., “ñòàë³íêà”, ÿê³ñíèé ðåìîíò, äåðåâ. ºâðîâ³êíà, ñó÷.ìåáë³, âåëèêà ïðèáóä.òåðèòîð³ÿ, ïîðó÷ ïàðê, ñóïåðì., çóïèíêà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ñîáîðíà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, “÷åøêà”, 57/30/11 êâ.ì. Òåë: (068) 9998712 Ñîáîðíà, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áåç áàëêîíó, ë³÷èëüíèê íà âîäó, 21000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/30/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, áàëêîí çàñêëåíèé, âñ³ ë³÷èëüíèêè, 22000. Òåë: (097) 7820233 Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 63.5 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñòÿæêè øòóêàòóðêè, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 67000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/8 êâ.ì, ðåìîíò, ÿê³ñíà âìîíòîâàíà øàôà, ëàì³íàò, çàëèøàºòüñÿ êóõíÿ, 25500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/30/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, ñó÷.ïëèòêà, ëàì³íàò, 37000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñò.Áàíäåðè, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 48/31/8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, 30000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Ñò.Áàíäåðè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48/28/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 23000. Òåë: (067) 8592754 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 22000. Òåë: (098) 2509000 Ñò.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, íå êóòîâà, 32000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Ñòðóòèíñüêî¿ ÌÆÊ, 1/10-ïîâ. öåãë. áóä., 53/-/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³ ïî äîìîâëåíîñò³, 34500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ñòðóòèíñüêî¿, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/7 êâ.ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, áîéëåð, óòåïëåíèé áàëêîí. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ñòðóòèíñüêî¿, 72 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ì/ï â³êíà, 32500. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 2 îêðåì³ ê³ìíàòè, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ëîäæ³ÿ çàñêë., àâò.îïàë., 42000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, íåäîðîãî. Òåðì³íîâî. Áóäèíîê çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ. Òåë: (063) 7330330 Òåàòðàëüíà, ïîêðàù.ïëàíóâ., 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàë., íàòÿæí³ ñòåë³, ÌÏÂ, ëàì³íàò, íîâ³ òðóáè ³ ñàíòåõí³êà, ë³÷., 24000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òðàêòîðíà, íîâîáóäîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/39/13 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âìîíòîâàí³ ìåáë³ çàëèøàþòüñÿ, 57000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ôàáðè÷íà, íîâîáóäîâà, 1/4-ïîâ. áóä., ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Õðóùîâêà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàë., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ïàðêåò, ïåðåêðèòèé äàõ â 2013ð, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Öåíòð ì³ñòà, “ñòàë³íêà”, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 57/31/8.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 45000. Òåë: (096) 7064542, Àííà Öåíòð ì³ñòà, 1-ïîâ., ç îêðåìèì âõîäîì, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, 26000. Òåë: (096) 7064542, Àííà Öåíòð, “õðóùîâêà”, ê³ìíàòè îêðåì³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 5/5-ïîâ., 44/29/6 êâ.ì, 24000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Öåíòð, “÷åøêà”, 52/30/7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, çàñêëåíèé áàëêîí, 24500. Òåðì³íîèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Öåíòð, 1/2-ïîâ., 40/26/8 êâ.ì, êàï³òàëüíèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, 23000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Öåíòð, 2-ïîâ. öåãë. áóä., îêðåì³ ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí³êà, çàñêëåíèé áàëêîí, 23000, òîðã. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Öåíòð, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43/30/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 21500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà

w «Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð.

Öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/28/6 êâ.ì, â ñåðåäèí³, àêóðàòíà, áàëêîí, â³êíà âèõîäÿòü ó äâ³ð, 22500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Öåíòð, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 42/26/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, ï³äâàë, çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, ïàðêåò, âõ³äí³ äâåð³ áðîíüîâàí³, 23500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Öåíòð, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/30/6 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ïðîäàæ ç ìåáëÿìè, 24500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Öåíòð, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì. Óâàãà! Íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ â öåíòð³ ì³ñòà, ê³ìíàòè îêðåì³, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, 24000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Öåíòð, 45/30/6 êâ.ì, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 24500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Öåíòð, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/30/6 êâ.ì, åâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 23500, òîðã. Òåë: (096) 7064542, Àííà Öåíòð, 52/30/7 êâ.ì, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, ñ/â îêðåìî, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 24500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Öåíòð, 52/30/7 êâ.ì, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., “÷åøêà”, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, ñ/â îêðåìî, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 24500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Öåíòð, 66/12/ êâ.ì, íîâîáóä., àâò.îïàë., ñóøêà, ë³÷., áð.äâåð³, ñòÿæêà, øòóêàò., áóäèíîê çäàíèé, çàñåëåíèé, ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, 770/êâ.ì. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Öåíòð, íå êóòîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ÌÏÂ, çàì³íåíî äâåð³, 21500. Òåë: (096) 7064542, Àííà ×åðáåøåâà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, 48000, òîðã. Òåë: (093) 2695533 ×åðáåøåâà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, 48000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 ×åðáåøåâà, 2/10-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ òà ïîáóòîâà òåõí³êà, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, 48000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, õîðîøèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, âñå ïîì³íÿíî, ï³äëîãà ëàì³íàò, 36500, òîðã. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà ×åðíÿêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53 êâ.ì, ïåðåïë. ç 3 ê³ì.êâ., ñó÷.ðåìîíò, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêë. ì/ï, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, ñ/â êàõåëü, 35000, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 ×åðíÿêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/33/12 êâ.ì, äàõîâà êîòåëüíÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 2 êîíäèö³îíåðà, äóáîâà êóõíÿ, ìåáë³, òåõí³êà, 50000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åðíÿêà, íîâîáóäîâà, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 61/34/11 êâ.ì, ðåìîíò, äàõîâà êîòåëüíÿ, äàõ, ïîáóòîâà òåõí³êà, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 62 êâ.ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 68000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/45/11 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîí.îïàë., ñòÿæêà øòóêàòóðêà, ÌÏÂ, áðîíüîâàí³ äâåð³, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Øåâ÷åíêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., 60/-/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòë.ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, ïàðêåò, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ùàñëèâå, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 64/-/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, 51000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ùàñëèâå, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 66/36/13 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñàñíèé ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ë³÷èëüíèêè íà âñå, 52500. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ùàñëèâå, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 66 êâ.ì, ðåìîíò, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, 62600. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà

Ùàñëèâå, íîâîáóäîâà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 66 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà êóõíÿ, 48500, (áåç êîì³ñ³¿ äëÿ ïîêóïöÿ). Òåë: (068) 4408781 Ùàñëèâå, íîâîáóäîâà, 4/5-ïîâ., 65/35/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 2 áàëêîíà. Òåë: (096) 1595772 Þâ³ëåéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 51/30/8 êâ.ì, çâè÷àéíèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, çàñêëåíèé áàëêîí, 21000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 52/30/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 35500, òîðã. Òåë: (093) 2695533 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., êóòîâà, 51.5/30/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 35000, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Þâ³ëåéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., êóòîâà, 52/30/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 34500, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Þâ³ëåéíèé, “õðóùîâêà”, 5-ïîâ., 43/28/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, íîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó ³ òåïëî, 20000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Þâ³ëåéíèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ, ÌÏÂ, íå êóòîâà, áàëêîí çàñêëåíèé, âëàñíà êëàäîâêà ì³æ ïîâ., 22500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 49/29/7 êâ.ì, êâàðòèðà â õîðîøîìó ñòàí³, ÌÏÂ, ëàì³íàò, íîâà ñòîëÿðêà, áóäèíîê ÎÑÁÁ, 22500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 23000, òîðã. Òåë: (068) 0510704 Þâ³ëåéíèé, 4-ïîâ., 49/28/9 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³, ñâ³òëà ³ ÷èñòà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, áàëêîí íå çàñêëåíî, 24000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Þâ³ëåéíèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/30/7 êâ.ì, ðåìîíò, êîîïåðàòèâ. áóäèíîê, âñ³ ë³÷èëüíèêè, ï³äëîãà ïàðêåò, ÷àñòêîâî ìåáë³, ï³äâàë, íå êóòîâà, 24500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Þâ³ëåéíèé, 45/30/6 êâ.ì, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòè îêðåì³, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, áàëêîí çàñêëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 18500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Þâ³ëåéíèé, 5-ïîâ., ãàðíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ÌÏÂ, çàñêëåíèé áàëêîí, 25000. Òåë: (097) 7014647, (068) 0381045 Þâ³ëåéíèé, 5-ïîâ., ê³ìíàòè îêðåì³, êîñìåòè÷íèé ðåìîí, 19000. Òåë: (096) 2533615, (098) 2305130 Þâ³ëåéíèé, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 44/29/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, äàõ íîâèé, íîâà ñàíòåõí³êà, 20500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 45/28/7.5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, íå êóòîâà, áàëêîí íåçàñêë., çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàø., òåðì³í.ïðîäàæ, 17200. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Þâ³ëåéíèé, 5/5-ïîâ., 46/30/6 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèòëîâèé ñòàí, 25500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 50/32/8 êâ.ì, “÷åøêà”, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè îêðåìî, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèê òåïëà, 24500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 48/29/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí. Òåë: (096) 1595772 Þâ³ëåéíèé, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., îêðåì³ ê³ìíàòè, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, 26500. Òåë: (096) 7064542, Àííà

5

Þâ³ëåéíèé, õîðîøèé ñó÷àñíèé ðåìîíò, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., áîéëåð, îêðåì³ ê³ìíàòè, 24500. Òåë: (096) 7064542, Àííà

ËÓÖÜÊ Äâîê³ìí.êâ., 40-à êâàðòàë. Òåë: (066) 6770735, âëàñíèê Äâîê³ìí.êâ., Êè¿âñüêèé ìàéäàí (ïî÷àòîê âóë.гâíåíñüêî¿), 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 43.5/27.4/êâ.ì, áàëêîí, ï³äâàë, 510000ãðí, òîðã. Òåë: (050) 9637151; (050) 3784661

1.03

3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, çàêëåíèé áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñòåë³, 26000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 6-òà Ãâàðä³éñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ìåáëüîâàíà êóõíÿ, äâà áàëêîíà çàñêëåí³. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà À.Ìåëüíèêà, 2-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè íà âñå, ÎÑÁÁ, êîîïåðàòèâíèé áóäèíîê, 34000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà À.Ìåëüíèêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³, ë³÷èëüíèê íà òåïëà, 35500. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà À.Ìåëüíèêà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 61 êâ.ì, ðåìîíò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, ìåáë³, 49000, òîðã. Òåë: (093) 2695533 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, ìåáë³, 49000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, ìåáë³, 49000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 41000, òîðã. Òåë: (093) 2695533 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 41000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 À.Ìåëüíèêà, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 41000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, õîðîøèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 30500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, +ãàðàæ á³ëÿ áóäèíêó ìåòàëåâèé, 38500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., 79/41/12 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ñó÷àñíà ïëèòêà, êîìîðà, ë³ôò ïðàöþº, íå êóòîâà, 29000. Òåë: (097) 7820233 À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/41/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 ï³äâàëè, 2 áàëêîíè, ë³÷èëüíèêè, 30500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/40/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, 46000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 79/39/12 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êâàðò. ç âñòàâêîþ, êîìîðà, ë³ôò ïðàöþº, íå êóòîâà, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 79/39/12 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êâàðò. ç âñòàâêîþ, êîìîðà, ë³ôò ïðàöþº, íå êóòîâà, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 À.Ìåëüíèêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 64/40/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ïàðêåò, 41000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 29000. Òåë: (098) 2509000 Á³ëÿ ÇÎØ N12, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70/40/10 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28500, òîðã. Òåë: (098) 2509000, ÀÍ “Çîëîòèé êëþ÷èê” Á³ëÿ ÇÎØ N12, 60/37/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñåðåäí³é ïîâåðõ, 28500. Òåë: (068) 0510704 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 1/10-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, âèñîêèé öîêîëü, 2 ëîä泿, ïàðêåò, ï³äâàë ç ëîä泿, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 27500, òîðã. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/40/8 êâ.ì, ðåìîíò òà ïåðåïëàíóâàííÿ, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 30500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, ïîì³íÿí³ äâåð³, áîéëåð, öåíòðàëüíå îïàëåííÿ, 28500, òîðã. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/36/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ÌÏÂ, ïàðêåò, ì/ï áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, êîëîíêà, 27500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 59/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, 2 âåë.çàñêë. áàëêîíè, ÌÏÂ, çðó÷íå ì³ñöåðîçòàøóâàííÿ, õîðîøèé ðàéîí, 29500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/43/6 êâ.ì, êîëîíêà, ë³÷èëüíèê íà ãàç, òåïëà, êâàðòèðà áåç ðåìîíòó, áàëêîí, 28500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïîì³íÿí³ äâåð³, ÌÏÂ, ïåðåïëàíîâàíà 4 ê³ìí.êâ., óòåïëåíà, ñóõà, êîëîíêà, 26500, òîðã. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 59/43/6 êâ.ì, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, òåïëî öåíòðàëüíå, â³êíà íà 2 ñòîðîíè, íå êóòîâà, äàõ øàòðîâèé, íîâèé, 25000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 60/37/9 êâ.ì, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., âñ³ ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 31000, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 66/39/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 2 çàñêëåí³ áàëêîíè, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 27500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58.4/42/6 êâ.ì, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, íå êóòîâà, 28000. Òåë: (096) 1595772 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 55/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, ëàì³íàò, áàëêîí çàñêëåíèé, óòåïëåíà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 25500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “÷åøêà”, ðåìîíò, 38000, òîðã. Òåë: (068) 0510704 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 29000. Òåë: (068) 0510704 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 36000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 65/39/9 êâ.ì, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, óòåïëåíà, ÌÏÂ, çàñêëåíèé áàëêîí òà âåëèêà ëîäæ³ÿ, 28500, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, æèòëîâèé ñòàí, 30500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Á³ëÿ êàôå “×àð”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/36/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 27000. Òåë: (068) 0510704


6

«Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð. w

Á³ëÿ ëüîíîêîìá³íàòó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà, âñ³ ë³÷èëüíèêè, 34000. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Ìàêñ³ Äîì”, 100.3 êâ.ì, ðåìîíò, åë³òíà êâàðòèðà, ìåáë³, 100000. Òåë: (098) 2509000 Á³ëÿ öåíòðó, 56/36/6 êâ.ì, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, ãàçîâà êîëîíêà, 27000, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Á³ëÿ öåíòðó, 59/37/6 êâ.ì, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, ãàçîâà êîëîíêà, 25000, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Á³ëÿêîâà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/37/6, æèòëîâèé ñòàí çâè÷àéíèé, 33000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áîÿðêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/40/9 êâ.ì, â³êíà â äâ³ð, ÿê³ñíèé ðåìîíò, 29000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Áîÿðêà, 66/39/11 êâ.ì, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñì.ðåìîíò, ÌÏÂ, áðîí. âõ³äí³ äâåð³, íîâà ñòîëÿðêà, êóõíÿ ç âèõîäîì íà áàëêîí, ë³÷èëüíèêè, 26000, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Áîÿðêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 2 ëîä泿, ÌÏÂ, 29500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Áîÿðêà, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ïëèòêà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, 25000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Áóêîâèíñüêà, 2-ð³âíåâà, íîâîáóä., â³ä 133 êâ.ì., 5-6 ïîâåðõ, çàñêë.ëîä泿, êîìóí³ê., áð.äâåð³, ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, áåç êîì³ñ³¿, 415/êâ.ì. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Áóêîâèíñüêà, 2/6Ö, 104/78/14 êâ.ì., àâò.îïàë., ë³÷., 2 áàëêîíè, ñòÿæêè, øòóêàò., áð.äâåð³, ïðîä³æ â³ä çàáóäîâíèêàÞ áåç êîì³ñ³¿, 44200. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Áóêîâèíñüêà, çâè÷àéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/38/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, ñ/â áåç ðåìîíòó, 29000. Òåë: (097) 7820233 Áóêîâèíñüêà, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/38/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, âèõ³ä íà áàëêîí, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/38/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí íå çàñêëåíèé, ì/ï â³êíà, âèõ³ä íà áàëêîí, 32000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóä., 110/85/14 êâ.ì., àâò.îïàë., ë³÷., êîìóí³êàö³¿, áð.äâåð³, ëîä泿 çàñêë., áóäèíîê çäàíèé, ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, 430/êâ.ì. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 90 êâ.ì, ðåìîíò â êëàñè÷íîìó ñòèë³, äàõ.êîò., 99000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 90 êâ.ì, ðåìîíò â êëàñè÷íîìó ñòèë³, äàõ.êîò., 99000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, “÷åøêà”, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 60/35/8.6 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ðîçä³ëüí³ ê³ìíàòè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÌÏÂ, âñ³ ë³÷èëüíèêè, 30000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Â.Äèâ³ç³¿, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 23000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Â.Äèâ³ç³¿, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 27000, òîðã. Òåë: (067) 6813635 Â.Äèâ³ç³¿, ϳâí³÷íèé, 7/10-ïîâ. öåãë. áóä., 61/39/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 29000. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Â.Äèâ³ç³¿, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/42/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 68/42/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, çâè÷àéíà, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, çâè÷àéíà, 9/10-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.Äèâ³ç³¿, çâè÷àéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 28000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.Äèâ³ç³¿, çâè÷àéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 28000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Äèâ³ç³¿, çâè÷àéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 áàëêîíè, çàì³íåíà ñàíòåõí³êà, ë³ôò ïðàöþº, 27500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.Äèâ³ç³¿, íîâîáóäîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/34/9.4 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, ì/ï â³êíà, ï³äâàë, 41000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/35/6 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, ê³ìíàòè îêðåì³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 32000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Â.×îðíîâîëà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 81/42/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 33000. Òåë: (097) 7820233 Â.×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, 4/8-ïîâ. áåòîí. áóä., 110 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 130000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Â.×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, 4/8-ïîâ. áåòîí. áóä., 110 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 130000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, 8/11-ïîâ., 84 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, çäàíèé â åêñïë., 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, íîâîáóäîâà, 8/11-ïîâ., 84 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, çäàíèé â åêñïë., 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, ïîêðàù. ïëàíóâ., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/38/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íå êóòîâà, òåïëà, íàïðîòè ïàðêó, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñòîëÿðêà, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Â.×îðíîâîëà, ïîêðàù. ïëàíóâ., 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/38/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íå êóòîâà, òåïëà, íàïðîòè ïàðêó, ñ/â ïëèòêà, íîâà ñòîëÿðêà, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Â.×îðíîâîëà, öåíòð, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 64 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, 52000. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 ³ä³íñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 23000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 81/-/16 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ñòÿæêà, øòóêàò., ñàíòåõí., òåïëà ï³äëîãà, äàõ.êîòåëüíÿ, âèñ.ñòåë³, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 156 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, ñòÿæêà, øòóêàò., 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, 75000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ³ä³íñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74/-/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñò³íè, 42500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Âåðáîâà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 62/34/9 êâ.ì, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, ë³÷³ëüíèêè íà âîäó, ãàç, òåïëî, 24000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Âåðáîâà, 6/8-ïîâ. ïàí. áóä., âåëèêà êâàðòèðà, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèê òåïëà íà áóäèíîê, 30000, òîðã. Òåë: (096) 7064542, Àííà Âåðáîâà, Þâ³ëåéíèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, 1 ê³ìíàòà ç ðåìîíòîì, ì/ï â³êíà, çàì³íåí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, 28500. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Âåðáîâà, Þâ³ëåéíèé, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/42/9 êâ.ì, ì/ï â³êíà, çá³ëüøåíà äèòÿ÷à, ï³äëîãà ïàðêåò, ïëèòêà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 29500. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Âåðáîâà, Þâ³ëåéíèé, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/38/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 2 êëàäîâêè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 29000. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Âåðáîâà, çâè÷àéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë/ç, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, çâè÷àéíà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë/ç, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, çâè÷àéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, íå êóòîâà, 34000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 6/10-ïîâ. ïàí. áóä., 70/40/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 42500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ —

Ã.Âèãîâñüêèé, 8/10-ïîâ. áóä., 83 êâ.ì., ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, êîíäèö³îíåð, äîðîãà ñàíòåõí³êà, 92000, òîðã. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ., 56/40/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áàëêîí íå çàñêëåíèé, íîâà êîëîíêà, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, ë³÷èëüíèêè, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/34/7 êâ.ì, ðåìîíò, 39000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 52/34/7 êâ.ì, ðåìîíò, 39000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ., 50 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, 32500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãàãàð³íà, “÷åøêà”, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/39/8 êâ.ì, 34500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ãàãàð³íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, 25000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56 êâ.ì., óòåïëåíà ççîâí³, êîëîíêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 39000, òîðã. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Ãàãàð³íà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/40/5.5 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, êîëîíêà, ÌÏÂ, 25000. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647

Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 48.5/32/6 êâ.ì, êîëîíêà, áàëêîí, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 21500, òîðã. Òåë: (097) 7820233 Ãàãàð³íà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/38/9 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, 32000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ãðóøåâñüêîãî, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/41/6 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ïîì³íåíà ñòîëÿðêà, ñ/â ñó÷àñíèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ãðóøåâñüêîãî, 4/10-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ãàðàæ, 30000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ãðóøåâñüêîãî, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., (ðàêóøíÿê), 63/37/9 êâ.ì, âëàñíà êëàäîâà íà ïîâåðñ³. Òåë: (097) 8259895

Ãðóøåâñüêîãî, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, ðåìîíò, 2 âåëèê³ çàñêëåí³ áàëêîíè, ë³÷èëüíèêè, ñ/â îêðåìî, ïëèòêà, 35000. Òåë: (097) 7820233 Ãðóøåâñüêîãî, õîðîøèé ñòàí, âëàñíèê. Òåë: (067) 9606847 Ä.Ãàëèöüêîãî, 2/9-ïîâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 32000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Äàðâ³íà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/43/10 êâ.ì, ïîêðàù.ïëàíóâ., ðåìîíò, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ çàñêë., ÷àñòê.ìåáë³, âèñ.öîêîëü, íå êóòîâà, êëàäîâêà, 36000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Äîðîøåíêà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/33/6 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, 40500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äðàãàìàíîâà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 64/48/6 êâ.ì, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, æèòëîâèé ñòàí, êóòîâà, êîëîíêà, ë³÷³ëüíèêè, ï³äâàë, êëàäîâêà, 39500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Äðàãîìàíîâà, “÷åøêà”, ç ðåìîíòîì 68/39/10 êâ.ì, 38500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Äóáåíñüêà, 3/14-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40-9 êâ.ì. õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 27000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Äóáåíñüêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Äóáåíñüêà, çâè÷àéíà, 9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 38000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/37/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 33000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 ª.Êîíîâàëüöÿ, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ë³÷³ëüíèêè, äâà áàëêîíè çàñêëåí³, ë³ôò ïðàöþº, 26500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà ª.Êîíîâàëüöÿ, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ñó÷.ïëèòêà, ÌÏÂ, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ê³ìíàòè çá³ëüøåí³ çà ðàõóíîê ëîäæ³é, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., õîðîøèé ðåìîíò, õîðîøèé ñòàí, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ª.Êîíîâàëüöÿ, çâè÷àéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66.7/40/10 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíò.ìåáë³, ñ/â ïëèòêà, êóòîâà, 28500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ª.Êîíîâàëüöÿ, çâè÷àéíà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66.7/40/10 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âìîíò.ìåáë³, ñ/â ïëèòêà, êóòîâà, 28500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Åíåðãåòèê³â, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/11 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, àâò.îïàë., ï³äâàë, ë/ç, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ÆÊ “Ùàñëèâå”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 81 êâ.ì, äâîð³âíåâà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³ôò ïðàöþº, âñå çðîáëåíî ï³ä ÷èñòîâó, 44000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Çàìêîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/-/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, íîâà ñòîëÿðêà, ëàì³íàò, áåç áàëê., ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êàâêàçüêà, çâè÷àéíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/50/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ì/ï â³êíà, îäíà ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, ãàðàæ ïî äîìîâëåíîñò³, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êâàðòèðà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., îêðåì³ ê³ìíàòè, 2 çàñêëåíèõ áàëêîíè, ïðîñòèé ñòàí, 25500. Òåë: (096) 7064542, Àííà Êè¿âñüêà, “÷åøêà”, 70/60/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ðîçä³ëüíèé ñó÷.ïëèòêà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ÌÏÂ, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 30500. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êè¿âñüêà, 4/14-ïîâ. öåãë. áóä., 68 êâ.ì, ë³ôò ïðàöþº, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò â ê³ìíàòàõ, 28000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êè¿âñüêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., áóäèíîê êîîïåðàòèâíèé, ïîáëèçó þíàöüêî¿ á³áë³îòåêè, ê³ìíàòè îêðåì³, ïîêð.ïëàíóâ., æèòëîâèé ñòàí, 49000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Êè¿âñüêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., áóäèíîê êîîïåðàòèâíèé, ïîáëèçó þíàöüêî¿ á³áë³îòåêè, ê³ìíàòè îêðåì³, ïîêð.ïëàíóâ., æèòëîâèé ñòàí, 49000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Êè¿âñüêà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., áóäèíîê êîîïåðàòèâíèé, ïîáëèçó þíàöüêî¿ á³áë³îòåêè, ê³ìíàòè îêðåì³, ïîêð.ïëàíóâ., æèòëîâèé ñòàí, 49000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/40/11.5 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 29500. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Êè¿âñüêà, á³ëÿ ìàãàçèíó “Ñïîðòòîâàðè”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 27000. Òåë: (098) 2509000 Êè¿âñüêà, á³ëÿ ìàãàçèíó “Ñïîðòòîâàðè”, 56 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí, 27000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Êè¿âñüêà, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 80/50/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñóõà, òåïëà, â³êíà íà 2 ñòîðîíè, 38500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 60/40/7.5 êâ.ì, êàï.ðåìîíò, îêðåì³ ê³ìí., ë/ç, ïàðêåò, ìåáëüîâ., ï³äâàë, ë³÷èëüíèêè, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèê, êîëîíêà, 33000. Òåë: (097) 7820233 Êè¿âñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèê, êîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êè¿âñüêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/40/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèê, êîëîíêà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êí.Âîëîäèìèðà, 5-ïîâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 30000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êí.Âîëîäèìèðà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 33000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Êí.Âîëîäèìèðà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3/5-ïîâ., 70/-/10 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåí-

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

íÿ, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, 65000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îëüãè, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/41/6 êâ.ì, ï³ä îô³ñ, çðó÷íå ì³ñöå, 53000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îëüãè, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/35/6 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êí.Îëüãè, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, â³êíà, âõ³äí³ äâåð³ íîâ³, ïåðåãîð., øòóêàò., 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ., 58/37/6 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 48000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êí.Îñòðîçüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59 êâ.ì, 27000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êí.Ðîìàíà ïðîñï., 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/37/6 êâ.ì, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, âèñîêèé öîêîëü, òåïëà òà çàòèøíà, 28000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Êí.Ðîìàíà, 1/5-ïîâ. ïàí. áóä., 61/38/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, êóòîâà, âõ³äí³ ïîì³íÿí³, ë³íîëåóì, õîðîøà òðàíñï.ðîçâ’ÿçêà, ñóïåðìàðêåòè, 23000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Êí.Ðîìàíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51 êâ.ì, ðåìîíò, íîâà êîëîíêà, ìåáë³, 30000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Êîñòðîìñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, 49000, òîðã. Òåë: (093) 2695533 Êîñòðîìñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, 49000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Êîñòðîìñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, 49000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Êîñòðîìñüêà, ºâðîðåìîíò, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì, êóòîâà, óòåïëåíà, ë³÷èëüíèêè íà âñå, 29500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Êîñòðîìñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, óòåïëåíà, ë³÷èëüíèêè, 28500. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Êîñòðîìñüêà, çâè÷àéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/14 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâàíà, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèêè, ãàç.êîòåë, âìîíò.êóõíÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîòëÿðåâñüêîãî, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 54 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèòëîâèé ñòàí, 28000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ë.Óêðà¿íêè, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 67/50/13.5 êâ.ì, ðåìîíò, êàì³í, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëåðìîíòîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷.íà îïàë., 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëåðìîíòîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/-/6 êâ.ì, ïåðåòåðò³ ñò³íè, ñòåë³, êóõíÿ ðåìîíò, äîðîã³ ìåáë³, 27000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ì.Âîâ÷êà, 5/6-ïîâ. öåãë. áóä., 75/43/16 êâ.ì, íîâîáóäîâà, äâîð³âíåâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íå êóòîâà, 34000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 ̳ðþùåíêà, 2-ïîâ., 62/45/5 êâ.ì, áåç ñó÷àñíîãî ðåìîíòó, íîâ³ äâåð³, ãàçîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèê íà ãàç, áàëêîí, ï³äâàë 4 êâ.ì, 27500. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà ̳ðþùåíêà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/45/5 êâ.ì, íà äâ³ ñòîðîíè â³êíà, ñ/â-îêðåìî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 28000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ ̳ðþùåíêà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 67/43/8.5 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, äâà çàñêëåíèõ áàëêîíè, 50000. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà ̳öêåâè÷à, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò ÷àñòêîâèé, ì/ï â³êíà, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ̳öêåâè÷à, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò ÷àñòêîâèé, ì/ï â³êíà, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêëåíèé, 25000, òîðã. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Ìàêàðîâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí çàñêëåíèé, ìåòàëåâ³ âõ³äí³ äâåð³, 26000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ìàêàðîâà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/38/11 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, âìîíòîâàí³ ìåáë³, äîðîãà ñòîëÿðêà, 32000. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/35/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áîéëåð, ïàðêåò, äóáîâ³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, 35500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ìàêàðîâà, 8/9-ïîâ., 66/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, 25000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ìàêàðîâà, Áîÿðêà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/39/9 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, 35500. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Ìàêàðîâà, çâè÷àéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ñó÷.ïëèòêà. ïåðåò.ñòåë³, 2 áàëêîíè, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìàêàðîâà, çâè÷àéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 70 êâ.ì, ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, 29500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìèðó ïðîñï., “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58/38/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, â³êíà â äâ³ð, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìèðó ïðîñï., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 33000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ìèðó ïðîñï., 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 54/35.3/6.2 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, ë³÷³ëüíèêè ³ íà òåïëî, ñ/â îêðåìî, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 27500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ìëèí³âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/38/10 êâ.ì, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ðåìîíò, 29000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ìëèí³âñüêà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 24000. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Ìëèí³âñüêà, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/10 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 30500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ìëèí³âñüêà, Þâ³ëåéíèé, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 63/39/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íå êóòîâà, 24000. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Ìîëîä³æíà, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/40/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, 23500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Í.Õàñåâè÷à, çâè÷àéíà, 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 85/56/12 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, âèñîòà ñòåë³ 3ì, àâò.îïàë., òåïëà ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, 64500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íàáåðåæíà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 59/39/7 êâ.ì, 32000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Íàáåðåæíà, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 64/-/8 êâ.ì, áàëêîí ç êóõí³ ³ ñïàëüí³, æèòëîâèé ñòàí, 32000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Íàáåðåæíà, çâè÷àéíà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/34/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèê, ãàç.êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/-/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â ðàçîì, 28000. Òåë: (097) 7820233 Íàáåðåæíà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/-/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â ðàçîì, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íàáåðåæíà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 58/-/7 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ñ/â ðàçîì, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íàáåðåæíà, öåíòð, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/39/8 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 28500, òîðã. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Î.Äóíäè÷à, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/40/6 êâ.ì, ðåìîíòó 7 ðîê³â, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/40/- êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 38000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Äóíäè÷à, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/40/- êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Î.Äóíäè÷à, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/42/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, ìàðìóðîâ³ ï³äâ³êîííÿ, ðåìîíò, áàëêîí, 28000. Òåë: (097) 7820233 Î.Äóíäè÷à, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/42/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 1 ê³ìí.ïðîõ³äíà, ìàðìóðîâ³ ï³äâ³êîííÿ, ðåìîíò, áàëêîí, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Î.Äóíäè÷à, “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/42/7 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, 1 ê³ìí.ïðîõ³äíà, ìàðìóðîâ³ ï³äâ³êîííÿ, ðåìîíò, áàëêîí, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Äóíäè÷à, “÷åøêà”, 68/40/9 êâ.ì, 5/5-ïîâ., áóäèíîê ÎÑÁÁ, óòåïëåíèé, ë³÷èëüíèêè, 25500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Î.Äóíäè÷à, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 27000. Òåë: (098) 2509000 Î.Äóíäè÷à, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/36/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 25000. Òåë: (098) 2509000 Î.Äóíäè÷à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42/7 êâ.ì, “÷åøêà”, æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, íîâà êîëîíêà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 28000. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Î.Òåë³ãè, “÷åøêà”, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/38/8 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, íîâ³ âõ³äí³ äâåð³, ë³÷èëüíèê íà îïàëåííÿ, 39000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Î.Òåë³ãè, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, 25000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Î.Òåë³ãè, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, ë³÷³ëüíèêè ³ íà òåïëî, 27500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Î.Òåë³ãè, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 24000, òîðã. Òåë: (067) 7229907; (050) 2657271 Î.Òåë³ãè, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, 26000. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Î.Òåë³ãè, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, áàëêîíè çàñêëåí³, 26500, òîðã. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Î.Òåë³ãè, çâè÷àéíà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 60/43/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâò.îïàë., ñòåëÿ 3.2 ì, ñàðàé, ìîæë.äîáóä., âìîíò.ìåáë³, 60000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Òåë³ãè, çâè÷àéíà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 60/43/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâò.îïàë., ñòåëÿ 3.2 ì, ñàðàé, ìîæë.äîáóä., âìîíò.ìåáë³, 60000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Î.Òåë³ãè, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 31500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Î.Òåë³ãè, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 31500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï.Ìîãèëè, á³ëÿ ïèâçàâîäó, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 53/35/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ï³äâàë, 25500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ï.Ìîãèëè, çâè÷àéíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 56/35/7.8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèê íà ãàç, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï.Ìîãèëè, çâè÷àéíà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 56/35/7.8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèê íà ãàç, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 35000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ϳâí³÷íèé, “÷åøêà”, ç õîðîøèì ðåìîíòîì, 28000. Òåë: (096) 7064542, Àííà ϳâí³÷íèé, “÷åøêà”, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 7/9-ïîâ., 66/39/9 êâ.ì, 28000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð ϳâí³÷íèé, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/34/11 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 2 ëîäæ., ÌÏÂ, ëàì³íàò, ñòåë³ ïåðåòåðò³, áîéëåð, ë³÷. íà òåïëî, ïîðó÷ çóïèíêà, 26500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 ϳâí³÷íèé, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 80/39/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³ôò ïðàöþº, äàõ íå ïðîò³êàº, ë³÷èëüíèê òåïëà íà áóäèíîê, 27000. Òåë: (096) 7064542, Àííà ϳâí³÷íèé, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/39/9 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, ëàì³íàò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, 28000, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 ϳâí³÷íèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/44/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 27000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà ϳâí³÷íèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 22000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 ϳâí³÷íèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 28000, òîðã. Òåë: (096) 1595772 ϳâí³÷íèé, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíò, 27000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 ϳâí³÷íèé, 5-ïîâ., ðåìîíò, çàñêëåíèé áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, äîäàòêîâî êëàäîâêà ì³æ ïîâåðõàìè, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ãàç, òåïëî, 32000, òîðã. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà ϳâí³÷íèé, 65/39/9 êâ.ì, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, 25000, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ϳâí³÷íèé, 7/9-ïîâ. ïàí. áóä., âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, áîéëåð, æèòëîâèé ñòàí, 25500. Òåë: (096) 7064542, Àííà ϳâí³÷íèé, 9/9-ïîâ., æèòëîâèé ñòàí, 25500. Òåë: (096) 7064542, Àííà ϳâí³÷íèé, ðåìîíò, âñ³ ë³÷èëüíèêè, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, 34500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ïàâëþ÷åíêà, 2-ïîâ., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ ÷àñòêîâî ìåáë³, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, 30500, òîðã. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Ïàâëþ÷åíêà, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/39/7 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè, âìîíòîâàíà êóõíÿ, 30000, òîðã. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Ïàâëþ÷åíêà, íîâîáóäîâà, 3-ïîâ. öåãë. áóä., 98 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 95000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïàðêîâà, “õðóùîâêà”, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 58/42/6 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí., ë³÷èëüíèêè, òåïëà ï³äëîãà, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïàðêîâà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 58 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 33000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ïîëóáîòêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/42/5.5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, ñ/â ïëèòêà íîâà, íå êóòîâà, ë³÷³ëüíèêè, 33500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ïîëüîâà, çâè÷àéíà, 2/5-ïîâ., 67/43/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äâà áàëêîíè, ê³ìíàòè îêðåì³, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ïîïîâè÷à, íîâîáóäîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 95/62/15 êâ.ì, òåðàñà 30 êâ.ì, ï³äãîòîâàíà äî ôàðáóâàííÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 95000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð-í ÇÎØ ¹12, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 74/40/8 êâ.ì, ÷àñò.ðåìîíò, ÌÏÂ, âåë.çàñë.áàëêîí, 2 êîìîðè, 2 ï³äâàëè, áóäèíîê óòåïë., ë³÷èë. íà òåïëî, ÎÑÁÁ, 30500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Ð-í ÇÎØ ¹12, 58/42/6 êâ.ì, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, íå êóòîâà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 25000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í Ëüîíîêîìá³íàòó, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì, äâà ì/ï â³êíà, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, íå êóòîâà, óòåïëåíà, 26000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ð-í Ëüîíîêîìá³íàòó, æèòëîâèé ñòàí, óòåïëåíà, 2/9-ïîâ., 66/39/9 êâ.ì, 27500. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ð-í ÒÐÖ “×àéêà”, 58/42/6 êâ.ì, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, íå êóòîâà, êîëîíêà, ë³÷èëüíèêè, 24000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í àâòîâîêçàëó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 27000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ð-í àâòîâîêçàëó, 65/39/9 êâ.ì, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ºâðîðåìîíòîì, óòåïëåíà, ÌÏÂ, çàñêëåíèé áàëêîí òà âåëèêà ëîäæ³ÿ, 28500, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í àâòîâîêçàëó, ïàí. áóä., 62/37/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 ëîä泿, áîéëåð, òåïëà, êàï.ðåìîíò äàõó, áóäóòü óòåïëþâàòè áóäèíîê, 28500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610

Ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 62/37/10 êâ.ì, óòåïëåíà, ë³÷èëüíèêè, íîâ³ ì/ï â³êíà, áàëêîíè çàñêëåí³ òà óòåïëåí³,

1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

çðó÷íà òðàíñïîðòíà ðîçâ’ÿçêà, 26500. Òåë: (097) 7820233 Ð-í ìîòîòðåêó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/34/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, ç äàõîì ïðîáëåì íåìà, áóäèíêè â çàòèøêó, 25500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Ð-í ïèâçàâîäó, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 55/53.7/- êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 26000. Òåë: (097) 4129068 Ð-í ïèâçàâîäó, 2/2-ïîâ., 53.7/55/- êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 26000. Òåë: (097) 4129068 Ð-í ïèâçàâîäó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 150/90/15 êâ.ì, ãàðàæ, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 80000, òîðã. Òåë: (067) 3100545 Ð-í ïèâçàâîäó, 53/35/6 êâ.ì, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñì.ðåìîíò, êîëîíêà, áàëêîí çàñêëåíèé, ãàðàæ ç ï³äâàëîì ó äâîð³, 25000, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í ïèâçàâîäó, 7/8-ïîâ. öåãë. áóä., 90/40/20 êâ.ì, 2-ð³âíåâà, íîâîáóäîâà, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ìåáë³, 75000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð.Øóõåâè÷à, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/40/9 êâ.ì, ãàðíèé êîñì.ðåìîíò, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ ïîì³íÿí³, âèñîêèé öîêîëü, óòåïëåíà ççîâí³, 28000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ð.Øóõåâè÷à, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., ãàðíèé ñòàí, 66/39/9 êâ.ì, âìîíòîâàí³ ìåáë³, çàëèøàþòüñÿ, 26000. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Ð.Øóõåâè÷à, 2/9-ïîâ., 66/39/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 24000. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/39/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 26000. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Ð.Øóõåâè÷à, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñóõà òà òåïëà, íå êóòîâà, 28000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/39/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð.Øóõåâè÷à, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, á/ç, âìîíò.êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð.Øóõåâè÷à, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 14/14-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, á/ç, âìîíò.êóõíÿ, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/40/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, ìîæíà ï³ä îô³ñ, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñ.Áàíäåðè, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ., 56/-/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, çàñêëåíèé áàëêîí, 28000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Áàíäåðè, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68/43/10 êâ.ì, ïîêðàù.ïëàíóâ., ðåìîíò, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ çàñêë., ÷àñòê.ìåáë³, âèñ.öîêîëü, íå êóòîâà, êëàäîâêà, 34000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ñ.Áàíäåðè, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 58 êâ.ì, çâè÷àéíèé ñòàí, 28000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ñ.Áàíäåðè, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 56/36/6 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â ïëèòêà, ï³äâàë, êëàäîâêà, áàëêîí äåðåâ., 25500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, 1/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/8 êâ.ì, ê³ìíàòè îêðåì³, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ïàðêåò, â³êíà ó äâ³ð, 36500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 38000. Òåë: (097) 7820233 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 áàëêîíè, 43000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 68/42/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, êóõíÿ ïðîäîâæåíà çà ðàõóíîê áàëêîíó, 43000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 40000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, “ñòàë³íêà”, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 75/54/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, 68000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, “ñòàë³íêà”, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 75/54/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, 68000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñîáîðíà, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, 34000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, “õðóùîâêà”, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/5 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, êóòîâà, 34000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, “÷åøêà”, 70 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íå êóòîâà, 2 âåëèê³ çàñêëåí³ ëîä泿, 23500, òîðã. Òåë: (098) 2305130, (096) 8344055 Ñîáîðíà, “÷åøêà”, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/-/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, óòåïëåíèé áàëêîí, 40000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, “÷åøêà”, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/-/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, óòåïëåíèé áàëêîí, 40000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, “÷åøêà”, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 61/-/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, óòåïëåíèé áàëêîí, 38000. Òåë: (097) 7820233 Ñîáîðíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/45/10 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, 42500. Òåë: (097) 6014042 Ñîáîðíà, 2/5-ïîâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, áåç ðåìîíòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256 Ñîáîðíà, ÐÅÌ, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 60/36/8 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 30500. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 73.2/47.3/8.8 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò. Òåë: (096) 1595772 Ñîáîðíà, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/37/7 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â îêðåìî, âåëèêèé çàñêëåíèé áàëêîí, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, çâè÷àéíà, 65 êâ.ì, 3-õ ð³âíåâà, îêðåìèé âõ³ä, 60000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, çâè÷àéíà, 65 êâ.ì, 3-õ ð³âíåâà, îêðåìèé âõ³ä, 60000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 6/8-ïîâ. áåòîí. áóä., 85 êâ.ì, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, ìîíîë³ò, ñòÿæêè, øòóêàòóðêà, â³êíà íà ïàðê, 900/1 êâ.ì, 80000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, ïîêðàù.ïëàíóâ., 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 68.7/-/8.5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, çàì³í.â³êíà, íîâà êîë., ë/ç, ñ/â îêðåìî, âåë.êîðèä., ï³äâàë, 41000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 6/9-ïîâ., 70/50/10 êâ.ì, ðåìîíò, ïàðêåò, êóõíÿ â äåðåâ³, ë³÷èëüíèê íà ï³ä’¿çä³, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 7/9-ïîâ., 61/37/7 êâ.ì, â õîðîøîìó æèòëîâîìó ñòàí³, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, âàííà, òóàëåò îêðåìî, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, öåãë. áóä., 60/36/9 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, ïåðåòåðò³ ñòåë³, íîâà ïëèòêà, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, ñâ³òëà ³ çàòèøíà, ï³äâàë, 30500. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà

Ñîáîðíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 73.2/47.3/8.8 êâ.ì, “÷åøêà”, á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 3 áàëêîíè, ðåìîíò, 41500. Òåë: (096) 1595772; (050) 2657271 Ñòðóòèíñüêî¿ ÌÆÊ 4/8-ïîâ. öåãë. áóä., 73/48/11 êâ.ì, ëîäæ³ÿ, êîìîðà, áàëêîí, ºâðîðåìîíò, ï³äâàë, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7820233 Ñòðóòèíñüêî¿ ÌÆÊ, 2/8-ïîâ. öåãë. áóä., 72/48/11 êâ.ì, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, 45000, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430930; (097) 4081026; (099) 4838256

Ñòðóòèíñüêî¿, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, 71/-/20 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 40000, òîðã. Òåë: (067) 3609009 Ñòðóòèíñüêî¿, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 82 êâ.ì, íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, 58000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ñòðóòèíñüêî¿, çâè÷àéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 37000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñòðóòèíñüêî¿, çâè÷àéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 37000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, äâîÿðóñíà, ºâðîðåìîíò, ÷àñòêîâî íå çàâåðø., àâòîí.îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ãàç, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 60500. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Òðèê³ìí.êâ. Íîâîáóäîâà, 100 êâ.ì, öåãëÿíèé áóäèíîê, ñóïåðîâèé ðåìîíò, ï³ä êëþ÷, 65000. Òåë: (068) 0309010 Ôàáðè÷íà, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 65/40/9 êâ.ì, íå êóòîâà, óòåïëåíà, ì/ï â³êíà, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, 26000. Òåë: (068) 4408781, Þë³ÿ Ôàáðè÷íà, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, ºâðîðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, 36000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Ôàáðè÷íà, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 67/39/9 êâ.ì, ç ðåìîíòîì, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè íà âñå, ï³äâàë, 36500, òîðã. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Ôàáðè÷íà, íîâîáóäîâà, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 64 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, çäàíà â åêñïë., äâîð³âíåâà, 32000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð (Ïîêðîâñüêèé), 103 êâ.ì., 1-ïîâåðõ, ºâðîðåìîíò, êîíñüºðæ, çàêðèòå ïîäâ³ð’ÿ, 105000, òîðã. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Öåíòð ì³ñòà, “÷åøêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., îêðåì³ ê³ìíàòè, æèòëîâèé ñòàí, êîëîíêà, çàñêëåíà ëîäæ³ÿ, 31500, òîðã. Òåë: (096) 7064542, Àííà Öåíòð ì³ñòà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîëîíêà, ïðîñòèé ñòàí, 28000, òîðã. Òåë: (096) 7064542, Àííà Öåíòð, “ñòàë³íêà”, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 83 êâ.ì., ëåãêî ïåðåïëàíîâóºòüñÿ, êîëîíêà, áåç ðåìîíòó, 49000, òîðã. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Öåíòð, “ñòàë³íêà”, ðåìîíò, 45000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 Öåíòð, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55/39/5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 28500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Öåíòð, 3/5Ö, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, åë³òí³ áðîíüîâàí³ äâåð³ òà ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìåáë³, ìîæëèâèé îáì³í. òåðì³íîâî, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 60/40/7 êâ.ì, âåëèêà ëîäæ³ÿ, æèòëîâèé ñòàí, â³êíà íà äâ³ ñòîðîíè, òåïëî öåíòðàëüíå, 28500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Öåíòð, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âñ³ ë³÷èëüíèêè, áàëêîí çàñêëåíèé, 35500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Öåíòð, 9/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/44/8 êâ.ì, “÷åøêà”, ë³ôò ïðàöþº, êëàäîâêà, áîéëåð, ÌÏÂ, ëîä泿 ñêëîïàêåòè, ê³ìíàòè îêðåìî, òåïëî öåíòðàëüíå, 27500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Öåíòð, æèòëîâèé ñòàí, 30000. Òåë: (098) 2509000 Öåíòð, íîâîáóäîâà, 4/8Ö, 101 êâ.ì., àâò.îïàë., ë³÷., êîìóí³êàö³¿, áð.äâåð³, áóäèíîê çäàíèé, ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, áåç êîì³ñ³¿, 720/êâ.ì. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Öåíòð, íîâîáóäîâà, 89 êâ.ì, 870/êâ.ì. Òåë: (098) 2509000 ×åáèøåâà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 çàñêëåí³ ëîä泿, 28500, òîðã. Òåë: (098) 2509000, ÀÍ “Çîëîòèé êëþ÷èê” ×åáèøåâà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/37/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 27000. Òåë: (067) 8592754 ×åðíÿêà, “õðóùîâêà”, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 50/36/6 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ë³÷èëüíèêè, êîëîíêà, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 28000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/-/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, êóòîâà, ï³äâàë, 30000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ×åðíÿêà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/-/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, 1 ê³ìíàòà ïðîõ³äíà, êóòîâà, ï³äâàë, 30000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 ×åðíÿêà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61/41/11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ïåðåïëàíîâàíà, ïàðêåò, íîâ³ äâåð³, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêëåíèé, 36500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà ×åðíÿêà, ïåðåïëàíîâàíà ç 4 ê³ì.êâ., 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/39/11 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, âñ³ ë³÷èëüíèêè, çðó÷íå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 35000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà ×åõîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 66.5/38/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíò.êóõíÿ, ìåáëüîâ., ì/ï â³êíà, á/ç, ï³äâàë, 42000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åõîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3/10-ïîâ. öåãë. áóä., 66.5/38/11 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âìîíò.êóõíÿ, ìåáëüîâ., ì/ï â³êíà, á/ç, ï³äâàë, 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ùàñëèâå, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 82/52/11 êâ.ì, äâîð³âíåâà íîâîáóäîâà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 48000. Ùàñëèâå, íîâîáóäîâà, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., ºâðîðåìîíò äîðîãîâàðò³ñíèé, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 52000. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ùàñëèâå, íîâîáóäîâà, äâîð³âíåâà, ðåìîíò, ìåáë³, àâòðîíîìíå îïàëåííÿ, 52000. Òåë: (096) 7064542, Àííà Þâ³ëåéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, çâè÷àéíèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí, ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, 24000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Þâ³ëåéíà, 4/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ãàðíèé ðåìîíò, âìîíòîâàí³ ìåáë³, ë³÷èëüíèêè, áîéëåð, êëàäîâêà, 26500, òîðã. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Þâ³ëåéíèé, “÷åøêà”, ê³ìíàòè îêðåì³, ðîçä³ëüíèé ñ/â, êóõíÿ êîñì.ðåìîíò, ðåøòà æèòëîâèé ñòàí, 30000, òîðã. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Þâ³ëåéíèé, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 26500, òîðã, àãåíñòâàì íå òóðáóâàòè. Òåë: (098) 2932863 Þâ³ëåéíèé, 5-ïîâ. ïàí. áóä., 66/48/9 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ñóõà, òåïëà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ÌÏÂ, 2 çàñêëåí³ áàëêîíè, 24000, òîðã. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Þâ³ëåéíèé, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 62/43/10 êâ.ì, “÷åøêà”, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ëàì³íàò, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, êîëîíêà, 28500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 63/42/9 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, òåðì³íîâèé ïðîäàæ, 23500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, áàëêîíè 2 çàñêëåí³, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, êâàðòèðà ïîòðåáóº ðåìîíòó, 25500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610 Þâ³ëåéíèé, 63/38/9 êâ.ì, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, êóòîâà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, ë³íîëåóì, øïàëåðè, ñ/â ïëèòêà, 23000, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Þâ³ëåéíèé, 63/42/9 êâ.ì, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., æèòëîâèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, íå êóòîâà, áîéëåð, âñ³ ë³÷èëüíèêè, äâ³ çàñêëåí³ ëîä泿, 24000, òîðã. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Þâ³ëåéíèé, ïàí. áóä., 66/39/9 êâ.ì, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, âñ³ ê³ìíàòè îêðåì³, 1 ëîäæèÿ, 1 áàëêîí, ì/ï â³êíà, 28500. Òåë: (098) 5036022; (099) 9179610

ËÓÖÜÊ Ïîáëèçó Ëóöüêà, äâîð³âíåâà, ðåìîíò, àâòîí. îïàëåííÿ, ñâåðäëîâèíà, âëàñíèé äâ³ð, ïðîåêò íà äîáóäîâó, ïîðó÷ çåìåëüíà ä³ëÿíêà, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà. Òåë: (067) 3019569; (066) 9307073 гâíåíñüêà, 83-à, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., áåç ðåìîíòó, 50.5 êâ.ì, âèñîê³ ñòåë³ (2.85ì), â³ëüíå ïëàíóâàííÿ, ï³äâàë, â³ä âëàñíèêà. Òåë: (095) 2051316, äî 21.00 Ôåäîðîâà 4, 4-ïîâ. öåãë. áóä., 64/57/- êâ.ì. Òåë: (050) 6095552


1.03 3-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.04

4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 8/10-ïîâ. ïàí. áóä., 78.2/-/9.4 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ñòåë³ ïåðåò., áàëêîí çàñêë., âõ³äí³ äâåð³ ïîì³í., ë³÷èëüíèêè, ìåáëüîâ., 42000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áîÿðêà, 8/9-ïîâ., õîðîøèé ñòàí, 35000. Òåë: (096) 7064542 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóä., 1- òà 2-ð³âíåâà, 134 êâ.ì., ëîä泿 çàñêë., ë³÷., àâò.îïàë., áð.äâåð³, ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, áåç êîì³ñ³¿. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Â.×îðíîâîëà, 146 êâ.ì, íîâîáóäîâà, ÷îðíîâà ñòÿæêà, 90000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3609009 Âåðáîâà, “÷åøêà”, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, âìîíò.ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, ñêëîïàêåò, 76000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Âåðáîâà, çâè÷àéíà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 74/49.2/10 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, íå êóòîâà, äàõ íå òå÷å, ñ/â ïëèòêà, ñòåë³ ïåðåòåðò³, êëàäîâêà, 31000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðáîâà, çâè÷àéíà, 10/10-ïîâ. öåãë. áóä., 93/54/10 êâ.ì, ðåìîíò, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, êëàäîâêà, ñ/â òà êóõíÿ ïëèòêà, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðáîâà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 8/10-ïîâ. öåãë. áóä., 76/47/11 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, ì/ï â³êíà, äåð.ñòîëÿðêà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí çàñêë., äóá.ïàðêåò, 58000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãàãàð³íà, “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61.5/47/6.5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, øïàëåðè, ë³íîëåóì, áàëêîí íå çàñêëåíèé, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êè¿âñüêà, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/46/7 êâ.ì, 3 ëîä泿 çàñêëåí³, ïàðêåò, ë³÷³ëüíèê íà âîäó, îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí, 36500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Êí.Îñòðîçüêîãî, ïîêðàù.ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 71/52/8 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, ñó÷.êóõíÿ, ÌÏÂ, äåð.äâåð³, 2 áàëêîíè çàñêëåí³, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ëåðìîíòîâà, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75/60/8.5 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, ë³÷³ëüíèê íà òåïëî, ê³ìíàòè îêðåì³. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Ëåðìîíòîâà, ïîë³ïøåíå ïëàíóâàííÿ, 75/47/9 êâ.ì, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., åë³òíèé ð-í ì³ñòà, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âõ³äí³, ì³æê³ì. äâåð³, âñ³ ë³÷èë., 49000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà ̳ðþùåíêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 71 êâ.ì, ðåìîíò, äîáóäîâàíî 2 ê³ìí., ãàðàæ, 45500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàêàðîâà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 86/50/12 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, ñ/â, êóõíÿ ïëèòêà, ëîäæ³ÿ çàñêë., ê³ìí.îêðåì³, ì³æê³ìí.äâåð³ çàì³íåíî, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìèðó ïðîñï., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 6/6-ïîâ. öåãë. áóä., 100/80/17 êâ.ì, ðåìîíò, 1 êâàðòèðà íà ïëîùàäö³, 105000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìëèí³âñüêà, çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 75/54/10 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, ïåðåò.ñòåë³, óòåïëåíà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ñ/â ïëèòêà, ì/ï â³êíà, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ϳâí³÷íèé, æèòëîâèé ñòàí, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 28000. Òåë: (096) 7064542, Àííà Ð-í àâòîâîêçàëó, 3-ïîâ., 75/54/9 êâ.ì, íå êóòîâà, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè íà âîäó ³ òåïëî, 2 áàëêîíè, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ïîêðàù.ïëàíóâ., 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 77/50/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, âåë.ëîäæ³ÿ, áàëêîí çàñêë., äæàêóç³, ñèãíàë³ç., ÷àñò.ìåáëüîâ., 49000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ñîáîðíà, “÷åøêà”, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 100/80/9 êâ.ì, åë³òíà êâàðòèðà, ïåðåïëàíîâàíà, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 55000. Òåë: (097) 1603629; (099) 9603499, Îëåêñàíäð Ñîáîðíà, 5-ïîâ. ïàí. áóä., 82/64/10 êâ.ì, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, âñòàíîâëåíèé ë³÷èëüíèê íà òåïëî ó ï³ä’¿çä³, 32000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Ñîáîðíà, Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 83/55/9 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèê íà òåïëî, 28500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ñîáîðíà, íîâîáóäîâà, 3/7-ïîâ. öåãë. áóä., 115.6/62.2/- êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äâîð³âíåâà 3-4ïîâ., 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñîáîðíà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 75 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñ/â îêðåìî, âàííà, ñó÷àñíà ïëèòêà, ïåðåò.ñòåë³, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ñòðóòèíñüêî¿, (ÌÆÊ), 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 80 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áóäèíîê 2002ð, 38000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 5/10-ïîâ. öåãë. áóä., 82/48/11 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êóõíÿ, áàëêîí íà 2 ñòîðîíè, òåïëà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 47000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ñòðóòèíñüêî¿, ïîêðàù.ïëàíóâ., 9/10-ïîâ. öåãë. áóä., 90/50/9 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 3 áàëêîíè, 42500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, 2-ïîâ. öåãë. áóä., 65/46/7 êâ.ì, êàï.ðåìîíò, çá³ë.êóõíÿ, âåë. çàñêë.áàëêîí, ÷èñòèé ï³ä’¿çä, áóäèíîê óòåïëåíèé, çàòèøíèé äâ³ð, 42000, òîðã. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà ×åðíÿêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 3/9-ïîâ. öåãë. áóä., 70/56/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, âàííà, òóàëåò ïëèòêà, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Øåâ÷åíêà, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 5/9-ïîâ. öåãë. áóä., 102/60/10 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, à/î, ì/ï â³êíà åíåðãîçáåð., 80000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíèé, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 82/64/12 êâ.ì, êîîïåð.áóäèíîê, ðåìîíò â 1 ê³ìí., ñó÷àñí³ ñòåë³, ñ/â ïëèòêà, áîéëåð, 3 áàëêîíè, òåðì.ïðîäàæ, 29000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Þâ³ëåéíèé, ðåìîíò, ïðîñòîðà, ñâ³òëà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 86/64/10 êâ.ì, áîéëåð, ñ/â ïëèòêà, ë³÷èëüíèê òåïëà, ñó÷àñí³ ìåáë³, 29500. Òåë: (096) 7064542, Àííà

ËÓÖÜÊ Ïðîñï.Ãðóøåâñüêîãî, 1, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., ó õîðîøîìó ñòàí³, ç ðåìîíòîì. Òåë: (050) 3399681; (066) 2827881

1.05

²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

1.05 ²íø³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Ï’ÿòèê³ì.êâ. Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 85/64/10 êâ.ì, õîðîø. æèòëîâèé ñòàí, ñòåë³ ïåðåòåðò³, øïàëåðè, ï³äëîãà ë³íîëåóì, ïàðêåò, 36500, òîðã. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Ï’ÿòèê³ìí.êâ. À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 90/-/12 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ÷àñòêîâî çàì³íåí³ â³êíà, 35000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. À.Ìåëüíèêà, çâè÷àéíà, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 90/-/12 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³÷èëüíèêè, ÷àñòêîâî çàì³íåí³ â³êíà, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 14-ïîâ.áóä., 154 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äàõîâà êîòåëüíÿ, 70000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, 14-ïîâ.áóä., 154 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äàõîâà êîòåëüíÿ, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, öåãë. áóä., 154 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äàõîâà êîòåëü-

1.04 4-ê³ìíàòí³ êâàðòèðè ÏÐÎÄÀÞ

íÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 70000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. ³ä³íñüêà, íîâîáóäîâà, öåãë. áóä., 154 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, äàõîâà êîòåëüíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ãðóøåâñüêîãî, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 104/-/12 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, àâò.îïàë., ì/ï â³êíà, äåðåâ.ï³äëîãà, áîéëåð, 2 áàëêîíè, ë³÷., 55000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ãðóøåâñüêîãî, 5/10-ïîâ. ïàí. áóä., 104/-/12 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, àâò.îïàë., ì/ï â³êíà, äåðåâ.ï³äëîãà, áîéëåð, 2 áàëêîíè, ë³÷., 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ ÇÎØ ¹12, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 104/61/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, 2 áàëêîíè, êëàäîâêà, áîéëåð, 36000. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ãðóøåâñüêîãî, çâè÷àéíà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 105/65/12 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 2 ë/ç, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 35500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ãðóøåâñüêîãî, çâè÷àéíà, 10/10-ïîâ. ïàí. áóä., 105/65/12 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 2 ë/ç, ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè, 35500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Äåì’ÿí÷óêà, íîâîáóäîâà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 180 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 74000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Äåì’ÿí÷óêà, íîâîáóäîâà, 10/11-ïîâ. öåãë. áóä., 180 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 74000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Äóáåíñüêà, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 94/69/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 3 áàëêîíè, 45000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Äóáåíñüêà, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 94/69/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 3 áàëêîíè, 45000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Äóáåíñüêà, íîâîáóäîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 160 êâ.ì, æèòë.ñòàí, äâîð³âíåâà, 4 ñïàëüí³, êàá³íåò, ãàðäåð., 2 ñ/â, âáóä.ìåáë³, 132000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Äóáåíñüêà, íîâîáóäîâà, 3/4-ïîâ. öåãë. áóä., 160 êâ.ì, æèòë.ñòàí, äâîð³âíåâà, 4 ñïàëüí³, êàá³íåò, ãàðäåð., 2 ñ/â, âáóä.ìåáë³, 132000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Êí.Îëüãè, çâè÷àéíà, 2/3-ïîâ., 92/63/7 êâ.ì, ï³ñëÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, åëåêòðîïîñòà÷àííÿ, 36000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 108/-/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 51500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 3/10-ïîâ. ïàí. áóä., 108/-/12 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ì/ï â³êíà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 51500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/66/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áðîí.äâåð³, ïëèòêà íå ñó÷àñíà, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ï’ÿòèê³ìí.êâ. Ð.Øóõåâè÷à, çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 105/66/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áðîí.äâåð³, ïëèòêà íå ñó÷àñíà, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

1.06

ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

1.06 ʳìíàòè ÏÐÎÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëÿ ÒÐÖ ×àéêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 22-ïîâ. öåãë. áóä., 15 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, â³ëüíà, 5200, ðåàëüíîìó ïîêóïöþ õîðîøèé òîðã. Òåë: (097) 7820233 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, ê³ìíàòà ç ðåìîíòîì, êóõíÿ òà ñàíâóçîë íà 7 ñ³ìåé, áîéëåð, 7500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 17 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ÌÏÂ, ì³ñöå ï³ä ïðàëüíó ìàøèíó, 7500, òîðã. Òåë: (097) 4129068 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 35-ïîâ. öåãë. áóä., 17 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ìï â³êíà, ì³ñöå ï³ä ïðàëüíó ìàøèíó, 7500, òîðã. Òåë: (097) 7820233 ³ä³íñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 25/12/- êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 4 ê³ìí. â áëîö³, êóõíÿ íà 2 áëîêè, ñ/â íà 4 ê³ìíàòè, 12000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 ³ä³íñüêà, ð-í ìîòîòðåêó, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó 12 êâ.ì, ðåìîíò, áëîê íà 2 ñ³ì’¿, äóø, áîéëåð, 9000. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Ãàãàð³íà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó 15 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³, â³ëüíà, 5300. Òåë: (097) 4129068 Ãàãàð³íà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 15 êâ.ì, â õîðîøîìó ñòàí³, ïðîäàæà â³ëüíà, 5300. Òåë: (097) 4129068 Ãàãàð³íà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 19.4 êâ.ì, 1 ãàç.ïëèòà íà 2 õàçÿéêè, 2 óìèâàë. òà 2 óí³òàçè íà 3 ñ³ì’¿, áàëêîí çàãàëüíèé, 7500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 28 êâ.ì, ðåìîíò, êóõíÿ íà 7 ñ³ìåé, 13000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà, ë³÷èëüíèê íà áóäèíêó, 10500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 15 êâ.ì, áëî÷íà ñèñòåìà íà 2 ê³ìíàòè, 7500. Òåë: (097) 4129068 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 39-ïîâ. öåãë. áóä., 15 êâ.ì, áëî÷íà ñèñòåìà, êóõíÿ, áàêîí ³ ñâ íà 2 ê³ìíàòè, â³ëüíà, 7500. Òåë: (097) 7820233 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 4/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/17/3.5 êâ.ì, ðåìîíò, ñ/â ïëèòêà, íîâ³ êîìóí³êàö³¿, ìåáëüîâàíà, 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 7/9-ïîâ. öåãë. áóä., 40/20/13 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíèé ãóðòîæèòîê, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ñàíâóçîë â ïëèòö³, 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ä.Ãàëèöüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 8/9-ïîâ. öåãë. áóä., 23/17/3 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåïëàíîâ.ãóðò., ñ/â, ïîì³í.â³êíà, äâåð³, áåç áàëêîíó, êóòîâà, 17000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äâ³ ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó íà äðóãîìó ïîâåðñ³, íà 4 ñ³ì’¿, 14000, òîðã. Òåë: (067) 6813635 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, 13 êâ.ì, ê³ìíàòà â æèòëîâîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà, âëàñíèé ñàíâóçîë, êóõíÿ íà äâ³ ñ³ì’¿, 6000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, ê³ìíàòà áåç ðåìîíòó, ñàíâóçîë òà êóõíÿ íà äâ³ ñ³ì’¿, 5500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ʳìíàòà â ãóðòîæèòêó. Òåë: (096) 1595772 Êè¿âñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, ðåìîíò, êóõíÿ ïîðó÷, êëàäîâêà, ï³äâàë, 7500. Òåë: (097) 8674932; (063) 2200924, Âàëåíòèíà Êè¿âñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 36/18/12 êâ.ì, ïåðåïëàíîâàíèé ãóðòîæèòîê, áåç áàëêîíó, áåç ðåìîíòó, æèòëîâèé ñòàí, 17500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êí.Îñòðîçüêîãî, Þâ³ëåéíèé, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó 13 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áëîê íà 5 ê³ìíàò, 7500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Êîöþáèíñüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà, 8 ñ³ìåé, 3 òóàëåòè, êóõíÿ íà ïîâåðñ³, 8500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 4/9-ïîâ., 12 êâ.ì, ðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà, äóø íà 1 ïîâåðñ³, êóõíÿ ñ/â íà 5 ñ³ìåé, ðåìîíò, 8500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 6/9-ïîâ. öåãë. áóä., 19 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà íà 8 ñ³ìåé, 9500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 29.5 êâ.ì, â³êíà íà äîðîãó, 2 ê³ìíàòè, ìîæëèâî ï³ä êîìåðö³þ, ìàãàçèí, àïòåêó 17500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 5/5-ïîâ. áóä., 17.3 êâ.ì, ðåìîíò, áëî÷íà ñèñò. íà 6 ñ³ìåé, ðåìîíò, ñ/â ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ìåáë³ çàëèøàþòüñÿ, 8500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Í.Õàñåâè÷à, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, 1/3-ïîâ. öåãë. áóä., 9+12 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êóõíÿ íà 3 ñ³ì’¿,

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

äóø íà 2 ñ³ì’¿, òåïëà, áîéëåð, 15000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Í.Õàñåâè÷à, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 30/18/- êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, äóø, êóõíÿ ³ òóàëåò íà 5 ñ³ìåé, 10000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð-í ÇÎØ ¹12, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, áëî÷íà ñèñòåìà, ðåìîíò, êóõíÿ òà ñàíâóçîë íà 8 ñ³ìåé, áàëêîí, 7000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í àâòîâîêçàëó, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, áëî÷íà ñèñòåìà, æèòëîâèé ñòàí, êóõíÿ òà ñ/â íà 5 ñ³ìåé, º çàãàëüíèé áàëêîí, 7500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í àâòîâîêçàëó, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, ê³ìíàòà ç ðåìîíòîì, êóõíÿ òà ñàíâóçîë íà 7 ñ³ìåé, áîéëåð, 7500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, 55-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó 18 êâ.ì, ðåìîíò, äóø íà ïîâåðñ³, ïîðó÷ çóïèíêà, 6000, òîðã. Òåë: (097) 7820233 Ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó 18.3 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., áëî÷íà ñèñòåìà, 2 ñ/â, äóø íà ïîâåðñ³, 8800. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà Ð-í ëüîíîêîìá³íàòó, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, ðåìîíò äóø íà ïîâåðñ³, ïîðó÷ çóïèíêà, 6000, òîðã. Òåë: (097) 4129068 Ñ.Áàíäåðè, 2 ê³ìí. â ãóðòîæ., 2/9-ïîâ. öåãë. áóä., æèòë.ñòàí, áëî÷.ñèñòåìà, êóõíÿ íà 6 ñ/â íà 3 ñ³ì’¿, 1 ê³ìí. 18 êâ.ì 11000, 2 ê³ìí. 12 êâ.ì 9000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñîáîðíà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 14 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, áëî÷íà ñèñòåìà íà 3 ñ³ì’¿, òóàëåò, áîéëåð ³ äóø íà ïîâåðñ³, 8500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ñòóäåíòñüêà, ê³ìí â ãóðòîæèòêó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áðîí.äâåð³, êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, ñ/â îñîáèñòèé ñ³ì’¿, 13000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425

Ôàáðè÷íà, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 17 êâ.ì òà 12 êâ.ì, áëîê íà 3 ñ³ì’¿, òåïë³, ãðàòè íà â³êíàõ, ë³÷èëüíèêè, ïîðó÷ çóïèíêè, ìàãàçèíè, 8500. Òåë: (097) 7820233 Ôàáðè÷íà, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 30 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 1 ê³ìí. 18 êâ.ì, 2 ê³ìí. 12 êâ.ì, â³òàëüíÿ, 13000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ôàáðè÷íà, 2 ê³ìíàòè â ãóðòîæèòêó, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., æèòëîâèé ñòàí, 1-18ì.êâ, 2-12ì.êâ, êóõîí.êóòî÷îê, êóõíÿ íà 6 ñ³ìåé, ñ/â íà 2 ñ³ì., 14000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ôàáðè÷íà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó 19 êâ.ì, ïðîñòîðà êóõíÿ, äóø íà ïîâåðñ³, 6000, òîðã. Òåë: (097) 4129068 Ôàáðè÷íà, ê³ìí. â ãóðòîæèòêó, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 17.4 êâ.ì, ðåìîíò, 2 ì/ï â³êíà, êîìóí.çàì³í., êóõíÿ íà 4 ñ³ì’¿, ì³ñöå íà ñ/â, ïîáóò.òåõí., 24500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ôàáðè÷íà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 19 êâ.ì, ïðîñòîðà êóõíÿ, äóø íà ïîâåðñ³, 6000. Òåë: (097) 4129068

Ôàáðè÷íà, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 19 êâ.ì, õîðîøèé ñòàí, äóø íà ïîâåðñ³, â³ëüíà, 5900, òîðã. Òåë: (067) 7229907; (050) 2657271 Þâ³ëåéíèé, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 13 êâ.ì, áëî÷íà ñèñòåìà, ê³ìíàòà â æèòëîâîìó ñòàí³, êóõíÿ òà ñàíâóçîë íà 5 ñ³ìåé, 5500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Þâ³ëåéíèé, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 18 êâ.ì, áëîê íà 7 ñ³ìåé, æèòëîâèé ñòàí, âëàñíà êóõíÿ, ñàíâóçîë íà 3 ñ³ì’¿, 6500. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Þâ³ëåéíèé, ê³ìíàòà ó ãóðòîæèòêó, 6000, òîðã. Òåë: (068) 0510704

1.07

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

1.07 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè â ³íøèõ ì³ñòàõ ÏÐÎÄÀÞ

Á³ëà Êðèíèöÿ, Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 48/-/7 êâ.ì, æèòë.ñòàí, àâò.îïàë., ê³ìí.îêðåì³, ÌÏÂ, äåðåâ.äâåð³, íå êóòîâà, 20500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëà Êðèíèöÿ. Òðèê³ìí.êâ., “õðóùîâêà”, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 48/-/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, çàë ïðîõ., ÌÏÂ, àâò.îïàë., ï³äâàë, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, 21000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áàáèí. Òðèê³ìí.êâ., 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 50/40/10 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ï³äâàë, 20500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áàáèí. Òðèê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 44/32/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 3 ñîò, 18 ñîò ñàäó, ãîðîä, ñàðàé, ï³äâàë, 9500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áàáèí. Òðèê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 44/32/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 3 ñîò, 18 ñîò ñàäó, ãîðîä, ñàðàé, ï³äâàë, 9500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áóãðèí. Äâîê³ìí.êâ., Êí.Îñòðîçüêîãî, 47 êâ.ì, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, àâò.îïàëåííÿ, âîäà, õë³â, ï³äâàë, ä³ëÿíêà 0.5ãà, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, 18000, òîðã. Âëàñíèê. Òåë: (098) 3146408, ˺íà Â.Îëåêñèí. Îäíîê³ìí.êâ., “ìàëîñ³ìåéêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 23/12/6 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç áàëêîíó, 13500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Â.Îëåêñèí. Òðèê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., 65/40/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âàðêîâè÷³. Äâîê³ìí.êâ., 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 52/8/êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, àâò.îïàë., öåíòð.âîäîïîñò., êàíàë., ñàðàé, ï³äâàë, 10 ñîò,ì/ï â³êíà, 13500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Âåðåñíåâå. Îäíîê³ìí.êâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 34.6/19.5/9 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñàðàé, ï³äâàë, 20000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ãîðáàê³â. Îäíîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 32/18/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàë., ì/ï â³êíà, ë/ç, â³ä çóïèíêè 500 ì, îêðåìî ãàðàæ, 15000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãîðîäèùå. Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. áëîê. áóä., 52/34/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, æèòëîâèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 16500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîùà. Òðèê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 1/3-ïîâ., 44/31/6 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 19000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùà. Òðèê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 100 êâ.ì, ðåìîíò, êîòåäæíèé áóäèí., îêðåìèé âõ³ä, íîâà ñòîëÿðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2 ñîò, 32000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äÿäüêîâè÷³. Äâîê³ìí.êâ., ëüîõ, ñàðàé, 2 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, çåìë³ 0.50ãà, âëàñíèê. Òåë: (097) 8185485 Æèòèí. ×îòèðèê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 119 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áóäèíîê íà 8 ñ³ìåé, à/î, 17 ñîò çåìë³, 24000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., “õðóùîâêà”, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/10 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàë., ñó÷.ïëèòêà, ÌÏÂ, áàëêîí çàñêë., ë³÷., âìîíò.ìåáë³, 22000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., “õðóùîâêà”, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/28/6 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, êëàäîâà, ê³ìíàòè îêðåì³, 20500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., Ãîí÷àðîâà, “õðóùîâêà”, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 42/26/8 êâ.ì, æèòë.ñòàí, àâòîí.îïàë., ñ/â îêðåìèé, 2 ñàðà¿, 10500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., âóë.Ãîí÷àðîâà, “÷åøêà”, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 45/-/13 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ê³ìíàòè îêðåì³, 17000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 1/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êóòîâà, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, ìîæíà ï³ä êîìåðö³þ, 20500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 54/-/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ñ/â îêðåìî, 14500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â. Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 5/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50/30/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 22000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., 1/1-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, àâò.îïàë., ì/ï â³êíà, ï³ä³ãð³â ï³äëîãè, íîâ³ òðóáè, ñàðàé, ïîãð³á, 17000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

Çäîëáóí³â. Îäíîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 31/16/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ãàçîâà êîëîíêà, ñ/â ïëèòêà, 16500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â. Ï’ÿòèê³ìí.êâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/2-ïîâ. öåãë. áóä., 124/84/12 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, âåñü 1-ïîâåðõ, 2 ñ/â, êàì³í, 2 ï³äâàëè, 39500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., “õðóùîâêà”, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 54/46/6 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íîâà ñàíòåõí., ãàç.êîëîíêà, 22500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., 3-ïîâ., 62/42/8 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 21500, òîðã. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., ïîêðàù. ïëàíóâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, àâò.îïàë., ãàç.êîòåë, áîéëåð, ï³äâàë, ë/ç, 38500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³â. Òðèê³ìí.êâ., ïîêðàù. ïëàíóâ., 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 61 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, àâò.îïàë., ãàç.êîòåë, áîéëåð, ï³äâàë, ë/ç, 38500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â. ×îòèðèê³ìí.êâ., “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64/60.5/6 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, ñ/â ðàçîì, ñàíòåõí³êà çàì³íåíà, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 37/20/9 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâò.îïàë., ê³ìí.çá³ëüø. çà ðàõ.ëîä泿, âìîíò.êóõíÿ, 21500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîðÿ. Îäíîê³ìí.êâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 43/18/7.5 êâ.ì, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîðèäîð 11 êâ.ì, 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çîðÿ. Òðèê³ìí.êâ., 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 74/71/9 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áàëêîí çàñêëåíèé, ï³äâàë, êëàäîâêà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çîðÿ. Òðèê³ìí.êâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 1/4-ïîâ. öåãë. áóä., 74/-/12 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 30000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 51/38/9 êâ.ì, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàñêëåíèé, 37000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 6/9-ïîâ. ïàí. áóä., 54/30/9 êâ.ì, ðåìîíò, áàëêîí 7 êâ.ì, ñ/â îêðåìî, ë³÷èëüíèê íà âîäó, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàñèë³â. Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 50 êâ.ì, ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, ñ/â ïëèòêà, 23500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., “ìàëîñ³ìåéêà”, 2/9-ïîâ. ïàí. áóä., 34/14/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, íîâà ñàíòåõí., áîéëåð, ñ/â ïëèòêà, áàëêîí çàñêë., óòåïë., 16500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 2-ïîâåðõ, 13000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., 3/9-ïîâ. ïàí. áóä., 35/18/9 êâ.ì, óòåïëåíà, àâòîí. îïàëåííÿ, ÷àñòê. ðåìîíò, ÌÏÂ, áîéëåð, ë³÷èëüíèê, çàñêë. áàëêîí, âëàñíèê. Òåë: (096) 2901244, (098) 4511471 Êâàñèë³â. Îäíîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 7/9-ïîâ., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ì/ï â³êíà, áàëêîí íå çàñêëåíèé, âàííà ïîòðåáóº ðåìîíòó, áîéëåð, 20500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, æèòë.ñòàí, êóòîâà, ì/ï â³êíà, ë/ç, òåïëà ï³äëîãà, ñ/â ïëèòêà, ñò³íè ñòåë³ ïåðåò., 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 66/40/9 êâ.ì, æèòë.ñòàí, êóòîâà, ì/ï â³êíà, ë/ç, òåïëà ï³äëîãà, ñ/â ïëèòêà, ñò³íè ñòåë³ ïåðåò., 25000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., Ìîëîä³æíà, çâè÷àéíà, 8/9-ïîâ. ïàí. áóä., 67/40/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2ë/ç, 23500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êâàñèë³â. Òðèê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 9/9-ïîâ. ïàí. áóä., 64/40/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ïåðåò.ñò³íè, ñòåë³, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, êëàäîâêà, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êëåâàíü-2. Òðèê³ìí.êâ., íîâîáóäîâà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 64.6/43.2/9 êâ.ì, ÷îðí.ðîáîòè, ÷èñòîâà øòóêàò., àâò.îïàë., áàëêîí, ëîäæ³ÿ çàñêëåí³, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êëåâàíü. Äâîê³ìí.êâ., íîâîáóäîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47/30/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áðîíüîâàí³ äâåð³, 23000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êëåâàíü. Äâîê³ìí.êâ., íîâîáóäîâà, 2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 53 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ëîäæ³ÿ, ïîðó÷ ñàäîê, øêîëà, 27500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êëåâàíü. Äâîê³ìí.êâ., íîâîáóäîâà, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 47.1 êâ.ì, æèòë.ñòàí, íå êóòîâà, àâò.îïàë., ÌÏÂ, ñ/â îêðåìî, ñò³íè ï³äãîò.äî ôàðáóâ., 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êí.Îñòðîçüêîãî, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 18 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áëî÷íà ñèñòåìà, 8000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîëîäåíêà. ×îòèðèê³ìí.êâ., íîâîáóäîâà, 2/4-ïîâ. öåãë. áóä., 69 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàë., óòåïë.ï³äëîãà, ñó÷.òåõí³êà, áðîí.äâåð³, ñàóíà, áàñåéí, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðåöü. Òðèê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 1/5-ïîâ. öåãë. áóä., êîñìåò.ðåìîíò, æèòëîâèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ãàç.êîòåë, ÌÏÂ, ï³äâàë, áåç áàëêîíó, 26500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðíèí. Îäíîê³ìí.êâ., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íîâîáóäîâà, ðåìîíò, 16000. Òåë: (098) 2509000 Êîðíèí. Îäíîê³ìí.êâ., íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, 16000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Ìàéäàí Íåçàë., “õðóùîâêà”, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 34./6/19/6.4 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêë., ñ/â ñó÷.ïëèòêà, äóø.êàá., äàõ øàòðîâèé, ÌÏÂ, 22500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ìåæèðè÷³. Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., áåç âîäè, ãàçó, òåïëà, 3000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Ëþáîìèðêà. Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/3-ïîâ. öåãë. áóä., 43/27/7 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâò.îïàë., ëàì³íàò, ë³÷ìëüíèêè, ñ/â, çàì³í.åëåêòð., ñàðàé, 18000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Ëþáîìèðêà. Äâîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 4/5-ïîâ. áóä., 40/25/7 êâ.ì, ðåìîíò, ÌÏÂ, ñ/â ñó÷.ïëèòêà, íîâà ñàíòåõí., óòåïëåíà, ê³ìíàòè ³çîë., ï³äâàë, 16000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Ëþáîìèðêà. Òðèê³ìí.êâ., “÷åøêà”, 4/4-ïîâ. öåãë. áóä., 69/64/9 êâ.ì, õîðîøèé ðåìîíò, òåïëà, 2 ëîä泿 çàñêëåí³, ïîðó÷ ñàäîê, 23500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Í.Ëþáîìèðêà. Òðèê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàë., òåë., ³íòåðíåò, ïîðó÷ ë³ñ, ñàäîê, 21000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Í.Ëþáîìèðêà. Òðèê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 5/5-ïîâ. öåãë. áóä., 59/48/6 êâ.ì, ðåìîíò, àâò.îïàë., òåë., ³íòåðíåò, ïîðó÷ ë³ñ, ñàäîê, 21000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé, Æèòîìèðñüêà îáë. Òðèê³ìí.êâ., 1/5-ïîâ., 57 êâ.ì. Òåë: (067) 4100084 Íîâîñåë³âêà. Òðèê³ìí.êâ., 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38.2/6.2 êâ.ì, ðåìîíò, á/ç, òåïëà ï³äëîãà, àâò.îïàë., 2-õ êîíò.êîòåë, 2 ï³äâàëè, 50 ñîò, 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Íîâîñåë³âêà. Òðèê³ìí.êâ., 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 60/38.2/6.2 êâ.ì, ðåìîíò, á/ç, òåïëà ï³äëîãà, àâò.îïàë., 2-õ êîíò.êîòåë, 2 ï³äâàëè, 50 ñîò, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îðæ³â. Îäíîê³ìí.êâ., “õðóùîâêà”, 3/5-ïîâ. öåãë. áóä., 35/18/9 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áåç ðåìîíòó, 15500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Îðæ³â. Òðèê³ìí.êâ., 4/5-ïîâ. öåãë. áóä., 55.1/45.5/5 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, áàëêîí çàñêëåíèé, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, çàë ïðîõ³äíèé, õë³â, ï³äâàë, 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ï.Ìîãèëè, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó,2/5-ïîâ. öåãë. áóä., 17 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êîðèäîðíà ñèñòåìà, òóàëåò íà 3 ñ³ì’¿, êóõíÿ íà 6 ñ³ìåé, 8500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ïëîñêà. Äâîê³ìí.êâ., ê³ìíàòè îêðåì³, ñ/â îêðåìî, ñó÷àñíà ïëèòêà, áàëêîí, äåðåâ.â³êíà, êóõíÿ, ðîáî÷à ñò³íà, àâò.îïàë., ãàðàæ, ï³äâàë, õë³â, 15500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ïîíåáåëü. Äâîê³ìí.êâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 52/27/8 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, àâò.îïàë., ê³ìíàòè îêðåì³, ï³äâàë, ãðÿäêà, 21000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

w «Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð. Òèííå. ×îòèðèê³ìí.êâ., íîâîáóäîâà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 56 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 26500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òðèê³ìí.êâ. Çà ì³ñòîì, 72 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, íàòÿæí³ ñòåë³, 2 áàëêîíè, 21500. Òåë: (068) 9373319 Òó÷èí. Äâîê³ìí.êâ., ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 53/32/9 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, âåëèêà ëîäæ³ÿ, àâòîí.îïàë., âñ³ çðó÷íîñò³, 13000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Øóáê³â. Îäíîê³ìí.êâ., çâè÷àéíà, 2/2-ïîâ. öåãë. áóä., 39.3/20.5/8.1 êâ.ì, ëîäæ³ÿ 7 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 14000, ìîæëèâèé òîðã. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

1.09

Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

7

ϳâí³÷íèé. Òåë: (097) 8680280 Ïî âóë.Ìàêàðîâà 10. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ð-í àâòîâîêçàëó. Òåë: (097) 8680280 Öåíòð-àâòîâîêçàë, äëÿ ñåáå. òåðì³íîâî, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (050) 3757125

²íø³ ʳìíàòà. ʳìíàòó â ãóðòîæèòêó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833

1.11

Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ

1.09 Êâàðòèðè òà ê³ìíàòè ÊÓÏËÞ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àáî äâîê³ìí.êâ. ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë” , Êí.Îëüãè, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Â.×îðíîâîëà, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., òðèê³ìí.êâ. “õðóùîâêó”, â õîðîøîìó ðàéîí³, íà 2-4 ïîâåðñ³. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, Æóêîâñüêîãî, Äàðâ³íà, Â.×îðíîâîëà, ˺ðìîíòîâà, Êîòëÿðåâñüêîãî, ñåðåäí³ ïîâåðõè, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áåç ðåìîíòó, “ìàëîñ³ìåéêó”, ïîñåðåäíèê³â ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Òåë: (067) 8592754 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ðàéîí, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, ïîâåðõ çíà÷åííÿ íåìàº. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Áóäü-ÿêèé ðàéîí. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 1347402  áóäü-ÿêîìó ðàéîí³, áàæàíî ñåðåäí³é ïîâåðõ, òåðì³íîâî. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408  öåãëÿíîìó áóäèíêó, ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ, (“÷åøêó”), ñåðåäí³é ïîâåðõ, äî 20000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà  öåãëÿíîìó áóäèíêó, ð-í ÇÎØ ¹12, ç ðåìîíòîì, äî 19500. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Êâàðòèðó àáî “ìàëîñ³ìåéêó”, â õîðîøîìó ñòàí³. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Êâàðòèðó, “÷åøêó” àáî ïàíåëü, áàæàíî ç ðåìîíòîì, ð-í áóäü-ÿêèé (ç õîðîøîþ òðàíñïîðòíîþ ðîçâ’ÿçêîþ), äî 21000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êâàðòèðó, íîâîáóäîâó, ç ðåìîíòîì àáî áåç (â³ä âëàñíèêà). Ç ðåìîíòîì äî 29000, áåç ðåìîíòó äî 22000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êâàðòèðó, ïëîùåþ íå ìåíøå 30 êâ.ì, äî 17000. Òåðì³íîâî. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êâàðòèðó-"ìàëîñ³ìåéêó", íå îñòàíí³é ïîâåðõ, äî 12000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êâàðòèðó. Òåë: (096) 7064542 Íåäîðîãî, áóäü-ÿêèé ðàéîí. Òåë: (068) 0510704 ϳâí³÷íèé. Òåë: (097) 8680280 Ïîâíîö³ííó êâàðòèðó, áàæàíî â æèòëîâîìó ãàðíîìó ñòàí³, áóäü-ÿêèé ð-í ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ð-í àâòîâîêçàëó. Òåë: (097) 8680280 Ðàéîí áóäü-ÿêèé, ïîâåðõ íå âàæëèâî. Àãåíñòâà íåðóõîìîñò³ ïðîõàííÿ íå òóðáóâàòè. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Þâ³ëåéíèé, Ìàêàðîâà, Âåðáîâà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Þâ³ëåéíèé, áàæàíî öåãëÿíèé áóäèíîê, äî 17000, ÿêùî ç ðåìîíòîì, òî äî 21000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Þâ³ëåéíèé. Òåë: (097) 8680280

Äâîê³ìíàòíó Á³ëÿ ÇÎØ N12, ðàéîí àâòîâîêçàëó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (098) 2509000 Áóäü-ÿêèé ð-í, ïîâåðõ çíà÷åííÿ íå ìàº, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ðàéîí. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 1347402  öåãëÿíîìó áóäèíêó, ç ðîçä³ëüíèìè ê³ìíàòàìè, öåíòð, ð-í ÇÎØ ¹12, ñåðåäí³é ïîâåðõ, ç ðåìîíòîì àáî áåç. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408  öåãëÿíîìó áóäèíêó, ïîë³ïøåíîãî ïëàíóâàííÿ ç ðîçä³ëüíèìè ê³ìíàòàìè, öåíòð àáî ð-í ÇÎØ ¹12, ñåðåäí³é ïîâåðõ, äî 30000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Äî 60000. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Êâàðòèðó áåç ðåìîíòó, â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. Ö³íà äî 30000 (â çàëåæíîñò³ â³ä ñòàíó êâàðòèðè). Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êâàðòèðó â öåãëÿíîìó, ïàíåëüíîìó áóäèíêó, ðàéîí íåâàæëèâî. Òåðì³íîâî! Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Êâàðòèðó ç îêðåìèìè ê³ìíàòàìè ³ àâòîíîìíèì îïàëåííÿì. Ö³íà çàëåæèòü â³ä ðåìîíòó. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êâàðòèðó, äî 21000. Ïîâåðõè ðîçãëÿäàºìî âñ³. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êâàðòèðó. Òåë: (096) 7064542 ϳâí³÷íèé, áàæàíî ïî âóë.Ãàãàð³íà, Êí.Ðîìàíà, Î.Äóíäè÷à. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà ϳâí³÷íèé. Òåë: (097) 8680280 Ð-í ÇÎØ ¹12, Àâòîâîêçàëó, 2-5 ïîâåðõ, äî 25000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà Ð-í àâòîâîêçàëó. Òåë: (097) 8680280 Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Òåðì³íîâî, äëÿ ñåáå, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (050) 3757125 Þâ³ëåéíèé, ò³ëüêè öåãë.áóä., äî 25000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà

Òðèê³ìíàòíó Á³ëÿ ÇÎØ N12, ðàéîí àâòîâîêçàëó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (098) 2509000 Áîÿðêà. Òåë: (097) 8680280 Áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Áóäü-ÿêèé ðàéîí. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 1347402  ïàíåëüíîìó áóäèíêó, ð-í ϳâí³÷íèé, ñåðåäí³é ïîâåðõ, äî 27000. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408, Îëüãà  ð-í ÇÎØ ¹12, â öåãëÿíîìó ³ ïàíåëüíîìó áóäèíêàõ, äî 30000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà  öåãëÿíîìó áóäèíêó ç ðîçä³ëüíèìè ê³ìíàòàìè, ç àâòîíîìíèì îïàëåííÿì, â áóäü-ÿêîìó ð-í³ ì³ñòà. Òåë: (098) 6302685; (099) 7004408  öåãëÿíîìó áóäèíêó, áóäü-ÿêèé ð-í. Òåë: (068) 0510704 Êâàðòèðó â öåãëÿíîìó áóäèíêó, áóäü-ÿêèé ïîâåðõ, äî 23000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà Êâàðòèðó, áàæàíî â æèòëîâîìó ñòàí³, áóäü-ÿêèé ð-í ì³ñòà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Êâàðòèðó. Òåë: (096) 7064542

Ìàêàðîâà, 10, êâàðòèðó. Òåë: (068) 4408781 ϳâí³÷íèé, êâàðòèðó â íîâîáóäîâ³ ç ðåìîíòîì, äî 47000. Òåë: (097) 7948762; (050) 9298586, Òåòÿíà

Îäíîê³ìíàòíó 1-, 2-, 3-, 4-ê³ìí. Àâòîâîêçàë àáî Àâòîðèíîê àáî öåíòð, Ìèðó ïðîñï., Ñîáîðíà, Ìàêàðîâà, “Âåëèêà êèøåíÿ”. ªâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032

2-, 3-ê³ìí.êâ. Àâòîâîêçàë àáî •á³ëÿ1-, “Àâðîðè”. Àëüòåðíàòèâà ãîòå-

ëþ, âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò. Íåäîðîãî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

1-2-3-ê³ìí.êâ., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, òàêñ³, äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî! Íåäîðîãî! Âëàñíèê! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 140ãðí/äîáà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 150ãðí ³ á³ëüøå, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua 16 Ëèïíÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, îáëàäíàíà êóõíÿ òà âàííà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 16 Ëèïíÿ, äâîñïàëüíå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, ñâ³æà ïîñò³ëü, öåíòð, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, ãàðíà, ÷èñòà, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, íåäîðîãî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 4-6 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

4-8 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, àâòîñòîÿíêà ïîðÿä, ãàðÿ÷à âîäà, ºâðîðåìîíò, âñ³ âèãîäè, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, ñåðâ³ñ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 À.Ìåëüíèêà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, áîéëåð, 1800ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 À.Ìåëüíèêà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, âåëèêå ë³æêî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àáî äâîê³ìí.êâ., öåíòð, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ÷èñòà ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264

Àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ òà âëàñíî¿ •äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî êâàðòèðà. Öåíòð, àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (094) 9661212 Á³ëÿ “ѳëüïî”, Áóêîâèíñüêà, íà ê³ëüêà òèæí³â, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, ïîñò³ëü, ïîñóä, äëÿ òðüîõ ëþäåé. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, Êè¿âñüêà, ãàðíà, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1800ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî Ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÓÄÓÂÃÏ, Ñòåïàíà Áàíäåðè, äëÿ 4 ëþäåé, âñ³ âèãîäè, òåëåôîí, òåëåâ³çîð, á³ëèçíà, âîäà ãàðÿ÷à, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, âñå íåîáõ³äíå, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîì³ðíà ö³íà. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, òåïëà, çàòèøíà, ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-2 òèæí³, ìîæëèâî äëÿ çàî÷íèê³â, âñ³ âèãîäè, áîéëåð, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 3 ñïàëüíèõ ì³ñöÿ, íà 1-3 òèæí³, ç ºâðîðåìîíòîì, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ñåðâ³ñ, ìîæëèâî äëÿ


8

«Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð. w

çàî÷íèê³â, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 80ãðí ³ äîðîæ÷å äîáà, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, Ä.Ãàëèöüêîãî, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àáî äâîê³ìí.êâ., äëÿ 4 ëþäåé, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àëüòåðíàòèâó ãîòåëþ ç ºâðîðåìîíòîì, äîìàøí³ì çàòèøêîì, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, ñåðâ³ñ, íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, çàòèøíà, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì, ö³íà ïîì³ðíà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáë³, ðåìîíò, 1100ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1700ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, âñ³ âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, Ñ.Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, îáëàäíàíà ï³ä ãîòåëü, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, ÷èñòà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ áàðó-êàçèíî “Ñîâà”, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè, âëàñíèê, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ã³ïåðìàðêåòó “Ìåòðî”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, çàâæäè ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, âåëèêå ë³æêî, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, ïîì³ðíà ö³íà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, ö³íà ïîì³ðíà, ÷èñòà, çàòèøíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, Ñòåïàíà Áàíäåðè, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, âñ³ âèãîäè, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ïîâíèé ôàðø, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âèãîäè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîðó÷ àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, êâèòàíö³¿, íåäîðîãî, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìîëîêîçàâîäó, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, âåëèêå ë³æêî, óêîìïëåêòîâàíà êóõíÿ òà âàííà, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ö³íè ïîì³ðí³. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ãàðÿ÷à âîäà, ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîñóä, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, äîìàøí³é çàòèøîê, ãàðÿ÷à âîäà, ÒÁ, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿ äëÿ çâ³òíîñò³, íåäîðîãî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Á³ëÿ ñàðíåíñüêîãî ê³ëüöÿ, çàòèøíî, ÷èñòî, ðåìîíò, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, ïîãîäèííî,

1.11 Êâàðòèðè òà áóäèíêè ÇÄÀÞ —

ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ öåíòðó, ðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, êîìôîðò, êâèòàíö³¿, àâòîñòîÿíêà, íåäîðîãî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âëàñíèê. Òåë: (094) 9661212 Â.Äèâ³ç³¿, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³+òåõí³êà, 2000ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 ³ä 100ãðí äîáà, âñ³ âèãîäè, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, õîëîäèëüíèê. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 ³ä 150ãðí, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàí³, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ³ä³íñüêà, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2200ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíà, äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, 1700ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Âåðáîâà, ìåáëüîâàíà. Òåë: (066) 1159894; (067) 2944731 Âåðáîâà, íåìåáëüîâàíà, 1500ãðí. Òåë: (068) 0510704, Þëÿ Âñ³ çðó÷íîñò³, íà êîðîòêèé òåðì³í, 2000ãðí. Òåë: (068) 0510704, Þëÿ Ãàãàð³íà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua

Ãàãàð³íà, á³ëÿ “×àéêè”, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãàãàð³íà, ñâ³æèé ðåìîíò, ìåáë³, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãàãàð³íà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Ãðóøåâñüêîãî, 1-2 ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, DVD, â³äåîìàãí³òîôîí, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Ãðóøåâñüêîãî, 1-2-é ïîâåðõè, àâòîñòîÿíêà, áîéëåð, ÷èñòà á³ëèçíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (095) 6286167; (063) 7900264 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ÷èñòî, çðó÷íî, äîêóìåíòè, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ òîðãîâîãî öåíòðó “Ïîë³òîí”, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî, âèäàºìî êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ª.Êîíîâàëüöÿ, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, 1700ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 ªâðîðåìîíò ñâ³æèé, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âèäàºìî äîêóìåíòè. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 ªâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Âëàñíèê. Òåë: (095) 1559282 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ªâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êâàðòèðà íà Íîâèé ð³ê, ìåáëüîâàíà, ïîáóò.òåõí³êà, 2000ãðí. Òåë: (097) 4833872 Êâàðòèðà, 2600ãðí. Òåë: (097) 4833872 Êâàðòèðà, 2700ãðí. Òåë: (097) 4833872 Êâàðòèðà, 2700ãðí. Òåë: (097) 4833872 Êâàðòèðà, 2800ãðí+êîìóí.ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872 Êâàðòèðà, 3000ãðí. Òåë: (097) 4833872 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, êâèòàíö³¿, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êè¿âñüêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³+òåõí³êà, 1800ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ëüîíîêîìá³íàò³âñüêà, ºâðîðåìîíò, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳öêåâè÷à, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, 2000ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ìàêàðîâà, äèâàí, øàôà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1700ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ìàêàðîâà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, 1500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ìåáëüîâàíà, 2500ãðí+ê.ï. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, 2600ãðí+ê.ï. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, 2650ãðí+ê.ï. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, 2800ãðí+êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, ïîáóò òåõí³êà, 100. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, ïîáóò.òåõí³êà, 2500ãðí+êîìóí.ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, ïîáóò.òåõí³êà, 2620ãðí+êîìóí.ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, ïîáóò.òåõí³êà, 2700ãðí+êîìóí ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2700ãðí+êîìóí.ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 3000ãðí+êîìóí ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872

Ìèðó ïð., ºâðîðåìîíò, ïîâíèé “ôàðø”, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñòîÿíêà, òàêñ³, êâèòàíö³¿ òà âñ³ äîêóì. äëÿ çâ³òíîñò³! Ïîãîäèííî. Ïîäîáîâî. Ïîòèæíåâî. Ïîì³ñÿ÷íî. Íåäîðîãî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, çðó÷íà, êîìôîðòíà, ñâ³òëà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, äåøåâî. Òåë: (094) 9661212 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Íàáåðåæíà, ºâðîðåìîíò, öåíòð, çàòèøíà, êîìôîðòíà, çðó÷íà, ñâ³æà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, òàêñ³, àâòîñòîÿíêà, êâèòàíö³¿, äåøåâî, âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íîâîáóäîâà, 4500ãðí. Òåë: (097) 4833872 Íîâîáóäîâà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 4000ãðí. Òåë: (097) 4833872 Îðåíäà êâàðòèð ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 431502; (097) 4833872 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî àáî íà 1 ì³ñÿöü, 3200ãðí, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîñò³ëü, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîãîäèííî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ ïàðêó. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, ïîì³ñÿ÷íî, ïîâíèé “ôàðø”, ðåìîíò, ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, çðó÷íî, çàòèøíî, êàáåëüíå ÒÁ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ð-í Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ðåìîíò, ìåáë³, 2500ãðí. Òåë: (067) 8592754 Ðåìîíò, ìåáë³, 2500ãðí. Òåë: (068) 0510704 Ñ.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 1900ãðí+ñâ³òëî. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ñ.Áàíäåðè, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 1700ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Ñîáîðíà, (Ëóöüêå ê³ëüöå), çâè÷àéíèé ñòàí, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 2100ãðí. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Ñòðóòèíñüêî¿, íîâîáóäîâà, 52êâ.ì, âñå íîâå, 5000ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Ôàáðè÷íà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 1800ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Öåíòð, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà ö³ëîäîáîâî, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Öåíòð, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñíèé ³íòåð’ºð, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, ãàðÿ÷à âîäà, ïðàñêà, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Äåøåâî. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (094) 9661212 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, êàáåëüíå ÒÁ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 5000ãðí. Òåë: (067) 8592754 Öåíòð, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 6000ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (098) 2509000 ×àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 2000ãðí. Òåë: (097) 4833872

Äâîê³ìíàòíó

1-, 2-, 3-, öåíòð, ³íøèé ð-í, àâòîñòîÿíêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, ö³ëîäîáîâî, âåëèêå ë³æêî, òåïëî, çàòèøíî, àâòîñòîÿíêà, çâ³òí³ äîêóìåíòè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 16 Ëèïíÿ, öåíòð, óêîìïëåêòîâàíà ï³ä ãîòåëü, ÷èñòà, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-3-é ïîâåðõ, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïðàëüíà ìàøèíà, á³ëÿ ïàðêó, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, á³ëèçíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 2-é ïîâåðõ, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, àâòîñòîÿíêà, çàòèøíà, ÷èñòà, ãàðÿ÷à âîäà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíà, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 24 Ñåðïíÿ, öåíòð, âñ³ âèãîäè, ïðàëüíà ìàøèíà, áðîíþâàííÿ, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 À.Ìåëüíèêà, ìåáëüîâàíà, çâè÷àéíèé ñòàí, 2000ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Àáî îäíîê³ìí.êâ., öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáë³, âîäà, á³ëèçíà, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Àâòîâîêçàë, Ñ.Áàíäåðè, Áóêîâèíñüêà, öåíòð, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî, âñ³ âèãîäè, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Àëüòåðíàòèâó ãîòåëþ òà âëàñíî¿ äîì³âêè. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Öåíòð, Àâòîâîêçàë, çàë³çíè÷íèé âîêçàë, ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, êóõíÿ, ñåðâ³ñ, ÒÁ, òàêñ³, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Äåøåâî. Âëàñíèê. Òåë: (067) 3625032; (0362) 431212 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÇÎØ N12, âñ³ âèãîäè, ãàðÿ÷à âîäà, ãàðíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ÷èñòà, âñ³ âèãîäè, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ Ïîêðîâñüêîãî ñîáîðó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ÐÀÃÑó, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, 2 ïîâåðõ, á³ëÿ ãîòåëþ “Òóðèñò”, àáñîëþòíî êîìôîðòíî, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, àâòîñòîÿíêà, äîêóìåíòè äëÿ çâ³òíîñò³. Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ. Íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå ÒÁ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, òåïëî, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 1800ãðí. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñ³ âèãîäè, öåíòð, ÷èñòà, êîìôîðòíî, çðó÷íî, íåäîðîãî, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ãîòåëþ “Ìèð”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ äèñêî-áàðó “Ìàãíàò”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, âñ³ äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ êàôå “Ïàðèæ”, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ êàôå “Ôëàì³íãî”, ïîñóä, ÷èñòà á³ëèçíà, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ êîëèøíüîãî ìàãàçèíó “Äðóæáà”, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ïðîäîâîëü÷îãî ðèíêó, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, äîêóìåíòè, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Á³ëÿ ðàä³îçàâîäó, çàòèøíà, îõàéíà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, ìåáëüîâàíà, óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì íà 4 ëþäåé, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “Òîðíàäî”, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Á³ëÿ ðèíêó, ºâðîðåìîíò, àáñîëþòíèé êîìôîðò, àâòîñòîÿíêà, ãàðÿ÷à âîäà, êàáåëüíå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, ñåðâ³ñ, òàêñ³, êâèòàíö³¿. Íåäîðîãî. Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, ïîãîäèííî. Òåë: (094) 9661212; (067) 3625032 Áóêîâèíñüêà, á³ëÿ àâòîâîêçàëó, â³ä 100ãðí/äîáà. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 ³ä³íñüêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 2500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 ³ä³íñüêà, íåäîðîãî, ìåáëüîâàíà òà óêîìïëåêòîâàíà âñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ ïðîæèâàííÿ òà â³äïî÷èíêó, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ãàãàð³íà, âñ³ âèãîäè, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, 2-é ïîâåðõ, ãàðÿ÷à âîäà, ðåìîíò, ñòîÿíêà ïîðÿä, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, íåäîðîãî, âëàñíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ãðóøåâñüêîãî, ºâðîðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãðóøåâñüêîãî, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà á³ëèçíà, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ðåìîíò, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ä.Ãàëèöüêîãî, õîðîøèé êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 2500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 3700ãðí. + êîì.ï. Òåë: (067) 8592754 Êâàðòèðà, “Ùàñëèâå”, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 5000ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 8592754 Êâàðòèðà, 2600ãðí. Òåë: (097) 4833872 Êâàðòèðà, 2700ãðí+êîìóí.ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872 Êâàðòèðà, 3000ãðí+êîìóí.ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872 Êâàðòèðà, íå ìåáëüîâàíà, 2600ãðí+ê.ï. Òåë: (097) 4833872 Êâàñèë³â, ºâðîðåìîíò, âñ³ ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ïîñóä, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 2500ãðí. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå ÒÁ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Êè¿âñüêà, ºâðîðåìîíò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êí.Îñòðîçüêîãî, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³+òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 5000ãðí. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130 Êîñòðîìñüêà, íîâîáóäîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, 3000ãðí. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Ì.Âîâ÷êà, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua ̳öêåâè÷à, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2200ãðí. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130 Ìàéäàí Íåçàë., ðåìîíò, êóõíÿ, 3000ãðí+ê.ï. Òåë: (068) 9373319 Ìàêàðîâà, ìåáë³, òåõí³êà, ðåìîíò, 4000ãðí+ë³÷.+50% îïàëåííÿ. Òåë: (097) 7820233 Ìàêàðîâà, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130 Ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 3000ãðí. Òåë: (068) 0510704 Ìåáëüîâàíà, áåç ïîáóò.òåõí³êè, 2500ãðí. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, ïîáóò.òåõí³êà, 3000ãðí+ê.ï. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, ïîáóò.òåõí³êà, 3000ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, ïîáóò.òåõí³êà, ãàðíèé ðåìîíò, äëÿ ïîðÿäíî¿ ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, 3500ãðí+êîìóí.ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872 Ìåáëüîâàíà, ïîáóò.òåõí³êà, ãàðíèé ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, 3400+ê.ï. Òåë: (097) 4833872

Ìåáëüîâàíà, ïîäîáîâî, âñ³ âèãîäè, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, 2600ãðí+ê.ï. Òåë: (097) 4833872 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Ìèðó ïðîñï., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìèðó ïðîñï., ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, íîâà êóõíÿ, òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ìëèí³âñüêà, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîæíà íà òðèâàëèé òåðì³í, äîêóìåíòè, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íå ìåáëüîâàíà, 2000ãðí+êîìóí.ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Íåçàëåæíîñò³ ìàéä., êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Íîâîáóäîâà, ìåáë³, òåõí³êà, ðåìîíò, 5000ãðí. Òåë: (068) 0510704, Þëÿ Íîâîáóäîâà, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 5000ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (098) 2509000 Î.Òåë³ãè, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2200ãðí. Òåë: (068) 0381045, (098) 2305130 Îðëîâà, ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 3500ãðí. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130 Ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, âñ³ óìîâè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ âèãîäè, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîì³ðí³ ö³íè. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, âñ³ óìîâè, êâèòàíö³¿ ïî â³äðÿäæåííþ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Ð-í ÒÐÖ “Çëàòà Ïëàçà”, ðåìîíò, ïðàëüíà ìàøèíà, òåëåâ³çîð, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, 2700ãðí. Òåë: (068) 0381045, (098) 2305130 Ð-í ÒÐÖ “×àéêà”, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñêîâî ìåáëüîâàíà, 2200ãðí. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Ð-í ÒÐÖ “×àéêà”, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ð.Øóõåâè÷à, ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 2500ãðí. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Ñ.Áàíäåðè, àâòîñòîÿíêà ïîðó÷, ïîáóòîâà òåõí³êà, òåïëà, çàòèøíà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ãàðÿ÷à âîäà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, áîéëåð, ãàðíà, ÷èñòà, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Ñ.Áàíäåðè, ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 3000ãðí. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Ñîáîðíà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 2000ãðí. Òåë: (068) 0381045, (098) 2305130 Ñó÷àñí³ ìåáë³, ãàðíèé ðåìîíò, äëÿ ïîðÿäíî¿ ñ³ì’¿, 3500ãðí+êîìóí.ïîñëóãè, ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 4833872 Öåíòð, âñ³ âèãîäè, ìåáëüîâàíà, ãàðÿ÷à âîäà, äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àäð: www.posutochno.rovno.ua Öåíòð, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Öåíòð, ìåáë³, ðåìîíò, ïîáóòîâà òåõí³êà, 1800ãðí/ì³ñ. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå ÒÁ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ìåáëüîâàíà, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, êâèòàíö³¿, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî, íåäîðîãî, âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ðåìîíò, ñó÷àñí³ ìåáë³, êîìôîðò, êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, õîëîäèëüíèê, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî, ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Öåíòð, ñó÷àñí³ ìåáë³, âèãîäè, âëàñíèê, òåðì³íîâî, ïîì³ñÿ÷íî, 4000ãðí. Òåë: (0362) 647252; (050) 3757125 Þâ³ëåéíèé, ãàðíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíà, 3000ãðí+êîìóí.ïîñëóãè. Òåë: (097) 4833872

Òðèê³ìíàòíó 16 Ëèïíÿ, öåíòð, 2-é ïîâåðõ, áðîíþâàííÿ, ÷èñòî, çðó÷íî, ê³ìíàòè ³çîëüîâàí³, ãàðÿ÷à âîäà, ñâ³æà ïîñò³ëü, ìåáë³, òåëåôîí, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî, êâèòàíö³¿. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 6 ñïàëüíèõ ì³ñöü, íåäîðîãî, âñ³ âèãîäè, ÷èñòî, êîëîíêà, á³ëèçíà, õîëîäèëüíèê, ìåáë³, êâèòàíö³¿, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451

8 ñïàëüíèõ ì³ñöü, ðåìîíò, ñóïóòíèêîâå ÒÁ, DVD, õîëîäèëüíèê, òåëåôîí, âñ³ âèãîäè, ñåðâ³ñ, àâòîñòîÿíêà, òàêñ³, íåäîðîãî. Äîêóìåíòè ïî â³äðÿäæåííþ. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 À.Ìåëüíèêà, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ºâðîðåìîíò, 2200ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2200ãðí. Òåë: (097) 7014647, (096) 2533615 Á³ëÿ áàðó “Îáîëîíü”, âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ìàéäàíó Íåçàëåæíîñò³, ãàðíèé ñòàí, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, 5000ãðí. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130 Á³ëÿ ïàðêó, Ñ.Áàíäåðè, ÷èñòà, çðó÷íà, äâîñïàëüíå ë³æêî, àëüòåðíàòèâà ãîòåëþ, áåç ïîñåðåäíèê³â, ïîäîáîâî, âèäà÷à êâèòàíö³é. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, Ñ.Áàíäåðè, êàáåëüíå ÒÁ, òåëåôîí, õîëîäèëüíèê, ãàðÿ÷à âîäà, ÷èñòà ïîñò³ëü, ïîäîáîâî, ïîòèæíåâî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áóêîâèíñüêà, íîâîáóäîâà, ìåáë³, òåõí³êà, 5000ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Â.Äèâ³ç³¿, æèòëîâèé ñòàí, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Â.Äèâ³ç³¿, ðåìîíò, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2500ãðí + ë³÷èëüíèêè. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Â.×îðíîâîëà, ºâðîðåìîíò, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 3500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Â.×îðíîâîëà, ìåáëüîâàíà, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Äèðåêòîð³¿, ðåìîíò, ìåáë³, 2500ãðí+ñâ³òëî, ãàç. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130 Êâàðòèðà, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíà, 3500ãðí. Òåë: (097) 4833872 Êè¿âñüêà, á³ëÿ Ïîë³òîíó, íåìåáëüîâàíà, àëå ìåáë³ ïî äîìîâëåíîñò³, äëÿ ñ³ì’¿, 2500ãðí+ê.ï.+50% îïàëåííÿ. Òåë: (097) 7820233 Êîðîëüîâà, “÷åøêà”, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 3500ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Ìèðó ïðîñï., ºâðîðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 4000ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ìèðó ïðîñï., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2000ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 ϳâí³÷íèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáë³, òåõí³êà, 3000ãðí. Òåë: (068) 0381045, (098) 2305130

Ð.Øóõåâè÷à, ê³ìíàòè îêðåì³, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíà, òåõí³êà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 4000ãðí ³ ë³÷. Òåë: (097) 8634289 Ñ.Áàíäåðè, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³, õîëîäèëüíèê, äëÿ ñ³ì’¿, 2100ãðí+ñâ³òëî, âîäà. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Ñ.Áàíäåðè, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, òåõí³êà, 2500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ñ.Êðóøåëüíèöüêî¿, ºâðîðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ñèãíàë³çàö³ÿ, 7000ãðí. Òåë: (096) 2533615, (068) 0381045 Öåíòð, Â.×îðíîâîëà, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 2700ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Öåíòð, íîâóáóäîâà, ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóò.òåõí³êà, 5500ãðí. Òåë: (067) 8592754 ×åðíÿêà, á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, ðåìîíò, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà, âñÿ ïîáóòîâà òåõí³êà, 2200ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Þâ³ëåéíèé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ÷àñêîâî ìåáëüîâàíà, 2200ãðí. Òåë: (097) 7014647, (098) 2305130

Áóäèíêè Áàñ³â Êóò, 1 ê³ìíàòà, ìåáëüîâàíèé, õîëîäèëüíèê, 1500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Áîÿðêà, êóõíÿ, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, 1500ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647 Áóäèíîê â ãàðíîìó ñïîê³éíîìó ì³ñö³, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, ãàðàæ, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 400. Òåë: (067) 8592754 Áóäèíîê, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ìåáë³, 500. Òåë: (067) 8592754 Äëÿ ïîðÿäíèõ ëþäåé, ìåáëüîâàíèé, 2500ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Êîëîäåíêà, 1/2 áóäèíêó, ïîðó÷ çóïèíêà, îêðåìèé âõ³ä, òåïëà (÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³), 1800ãðí áåç äîïëàò. Òåë: (096) 1595772; (050) 2657271 Êîòåäæ, åë³òíèé, 2 ïîâåðõè, ì³ñöå äëÿ àâòî, ìåáë³, òåõí³êà, ðåìîíò, 650, áåç äîïëàò. Òåë: (068) 0510704, Þë³ÿ Ð-í ÇÎØ ¹12, 1 ê³ìíàòà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, õîëîäèëüíèê, 1700ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 Ð-í çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, 2 ê³ìíàòè, ºâðîðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, ìåáë³, 3000ãðí. Òåë: (068) 0381045, (096) 2533615 ×àñòèíà áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè òà êóõíÿ, îêðåìèé âõ³ä, 2000ãðí. Òåë: (097) 4833872 ×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, ðåìîíò, âñ³ ìåáë³, òåõí³êà, 4000ãðí. Òåë: (098) 2305130, (097) 7014647

ËÓÖÜÊ

Îäíîê³ìíàòíó Çäàì îäíîê³ìí.êâ., âóë.Âîëîäè•ìèðñüêà, âìåáëüîâàíó, ÷àñòêîâî òåõí³êà. Òåë: (099) 1783448, ²ðèíà

Òðèê³ìíàòíó Çäàì òðèê³ìí.êâ., 80êâ.ì., ÷àñòêîâî âìåáëüîâàíó, äîðîã³ øòîðè, íàòÿæíà ñòåëÿ, ëþñòðè, ð-í ðèíêó “Çàâîêçàëüíèé”, âóë.Êðàâ÷óêà. Òåë: (095) 6342111; (066) 0967459

1.16

ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

вÂÍÅ Á³ëÿ Áàñîâîãî êóòà, ê³ìíàòà, â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, ìîæëèâà ñòîÿíêà äëÿ àâòî, âëàñíèê, 1600ãðí. Òåë: (097) 9205891 Á³ëÿ ÇÎØ ¹12 ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷àò, 1400ãðí. Òåë: (097) 4129068 Á³ëÿ äðàìòåàòðó, ì³ñöå â ê³ìíàò³ äëÿ õëîïöÿ, ïðîæèâàííÿ áåç âëàñíèêà, 750ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (067) 7229907 Â.Äèâ³ç³¿, ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, âñ³ çðó÷íîñò³, ïðîæèâàííÿ ç âëàñíèöåþ 1000ãðí+ê.ï. Òåë: (097) 7820233 Ãðóøåâñüêîãî, á³ëÿ ÒÐÖ ×àéêà, äëÿ ä³â÷àò â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïðîæèâàííÿ ç âëàñíèöåþ, 800ãðí. Òåë: (067) 7229907; (050) 2657271 Äâ³ ê³ìíàòè, äâîì çàî÷íèêàì, ðàéîí öåòðàëüíîãî ðèíêó, äîáð³ óìîâè. Òåë: (0362) 263290; (098) 2056029 Çäàºòüñÿ ì³ñöå â ê³ìíàò³, ð-í öåíòðó, íà íåòðèâàëèé òåðì³í, ìîæíà çàî÷íèêàì. Òåë: (067) 7229907 ʳìíàòà â êîìóíàëüí³é êâàðòèð³, äâîì ä³â÷àòàì àáî îäðóæåí³é ñ³ì’¿. Òåë: (099) 0724131 ʳìíàòà äëÿ ä³â÷àò, 600ãðí. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòà äëÿ ä³â÷èíè 1200ãðí. Òåë: (097) 4129068 ʳìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, 600ãðí. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, 800ãðí. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, ìåáëüîâàíà, 1000ãðí, áåç ïðîæèâàííÿ ãîñïîäàðÿ. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòà, 650ãðí. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòà, 700ãðí. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòà, 700ãðí. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòà, 700ãðí. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòà, 800ãðí. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòà, îêðåìà, äëÿ äâîõ ïðàöþþ÷èõ ä³â÷àò àáî çàî÷íèê³â. Òåë: (096) 3370698 ʳìíàòà, ñòóäåíòàì-çàî÷íèêàì, ïîäîáîâî, âñ³ âèãîäè, ³íòåðíåò, ì³ñöå ï³ä àâòî, âëàñíèê. Òåë: (098) 4496566 ʳìíàòà. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòè äëÿ ä³â÷èíè, 600ãðí. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòè äëÿ õëîïö³â òà ä³â÷àò. Òåë: (097) 4833872 ʳìíàòó äëÿ õëîïö³â, 600ãðí. Òåë: (097) 4833872 Êè¿âñüêà, ì³ñöå â ê³ìíàò³ äëÿ ä³â÷èíè, áåç ïðîæèâàííÿ âëàñíèêà, 600ãðí+ñâ³òëî+ãàç. Òåë: (097) 7820233 Êè¿âñüêà, ì³ñöå â ê³ìíàò³ äëÿ ä³â÷èíè, ïðîæèâàííÿ ç âëàñíèêîì, 850ãðí áåç äîïëàò. Òåë: (097) 7820233 Êè¿âñüêà, ð-í ÇÎØ ¹12, ê³ìíàòà â ãóðòîæèòêó, äëÿ 1 ëþäèíè, ìåáë³, áåç õîëîäèëüíèêà, 1600ãðí. Òåë: (097) 7820233 Êí.Îñòðîçüêîãî, ì³ñöå ê³ìíàò³ äëÿ ä³â÷èíè, ïðîæèâàííÿ ç âëàñíèöåþ, 700ãðí. Òåë: (067) 7229907 Êîðîëüîâà, á³ëÿ ìàãàçèíó Äèíàìî, äëÿ ïðàöþþ÷îãî õëîïöÿ, áåç ïðîæèâàííÿ âëàñíèêà, ì³ñöå 700ãðí. Òåë: (067) 7229907 ̳ñöå â ê³ìíàò³ äëÿ õëîïöÿ, 700ãðí. Òåë: (097) 4833872 Ìàêàðîâà, á³ëÿ ïîë³êë³í³êè ¹3, îêðåìà ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, ç ïðàöþþ÷îþ âëàñíèöåþ, 750ãðí. Òåë: (067) 7229907; (050) 2657271 Ìàêàðîâà, á³ëÿ ðèíêó, äëÿ ä³â÷àò ç ïðîæèâàííÿì ïîðÿäíî¿ âëàñíèö³, ì³ñöå 650ãðí. Òåë: (067) 7229907; (050) 2657271 Ìàêàðîâà, ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, ïðîæèâàííÿ ç âëàñíèöåþ, 1300ãðí áåç äîïëàò. Òåë: (097) 7820233 Ìèðó ïðîñï., ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, áåç ïðîæèâàííÿ âëàñíèêà, 1000ãðí+ê.ï. Òåë: (097) 7820233 Ìèðó ïðîñï., ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷èíè, ïðîæèâàííÿ ç âëàñíèöåþ, 1300ãðí áåç äîïëàò. Òåë: (097) 7820233 ϳâí³÷íèé, ê³ìíàòà 1300ãðí. Òåë: (097) 4129068

ϳâí³÷íèé, ì³ñöå â ê³ìíàò³ ä³â÷àòàì, çðó÷íî, ÷èñòî, õîðîø³ óìîâè, ³íòåðíåò, õîëîäèëüíèê, âëàñíèê. Òåë: (097) 4620781 Ïîëüîâà, ì³ñöå áåç âëàñíèêà äëÿ ä³â÷àò, ðóõ ìàðøðóòîê 38,42,43, 500ãðí. Òåë: (096) 1595772; (050) 2657271


1.16 ʳìíàòè ÇÄÀÞ

1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

Ïðèâàòíèé ñåêòîð, îêðåìà ê³ìíàòà. Òåë: (097) 6879528 Ð-í ÇÎØ ¹12, ì³ñöå â ê³ìíàò³ äëÿ ä³â÷èíè, â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, ïðîæèâàííÿ áåç âëàñíèêà, 600ãðí+ë³÷èëüíèêè. Òåë: (097) 7820233 Ð-í Ïèâçàâîäó, ê³ìíàòè äëÿ ä³â÷àò ³ õëîïö³â, 1800ãðí. Òåë: (097) 4129068 Ð-í ÐÄÃÓ ì³ñöå â ê³ìíàò³ ä³â÷èí³, ïðîæèâàííÿ ç ïîðÿäíîþ âëàñíèöåþ, 600ãðí áåç äîïëàò. Òåë: (097) 7820233 Ð-í ÐÓÌó ê³ìíàòà äëÿ õëîïöÿ, ïðîæèâàííÿ áåç âëàñíèêà, 1200ãðí+ê.ï. Òåë: (097) 7820233 Ð-í ÒÐÖ “×àéêà”, çäàºòüñÿ ê³ìíàòà íà íåòðèâàëèé òåðì³í, ìîæíà çàî÷íèêàì. Òåë: (067) 7229907 Ð-í ÒÐÖ ×àéêà íà ï³äñåëåííÿ ì³ñöå 700ãðí. Òåë: (097) 4129068 Ð-í ÒÐÖ ×àéêà, ê³ìíàòà äëÿ ä³â÷àò 1000ãðí. Òåë: (097) 4129068 Ð-í ÒÐÖ ×àéêà, ì³ñöå â ê³ìíàò³ 700ãðí. Òåë: (097) 4129068 Ð-í àâòîâîêçàëó, ì³ñöå â ê³ìíàò³, 600ãðí. Òåë: (097) 4129068 Ð-í àâòîâîêçàëó, ì³ñöÿ äëÿ õëîïö³â 800ãðí. Òåë: (097) 4129068 Ð-í âóë.̳öêåâè÷à, ê³ìíàòà 1200ãðí. Òåë: (097) 4129068 Ð-í ïèâçàâîäó, ê³ìíàòà 1600ãðí+290ãðí çà ê.ï., âñ³ óìîâè äëÿ ïðîæèâàííÿ, áåç ïðîæèâàííÿ âëàñíèêà. Òåë: (097) 4129068 Ð-í ðèíêó, ì³ñöå â ê³ìíàò³ äëÿ ä³â÷èíè, ïðîæèâàííÿ ç âëàñíèöåþ, 700ãðí. Òåë: (067) 7229907 Ð.Øóõåâè÷à, ì³ñöå â ê³ìíàò³ äëÿ ä³â÷èíè, áåç ïðîæèâàííÿ âëàñíèêà, 600ãðí+ñâ³òëî. Òåë: (097) 7820233 Ñ.Áàíäåðè, á³ëÿ êàôå Áðóêë³í, ê³ìíàòà, áåç ïðîæèâàííÿ âëàñíèêà, 1250ãðí+îïàëåííÿ. Òåë: (097) 7820233 Öåíòð, 800ãðí. Òåë: (097) 4129068 Þâ³ëåéíà, ì³ñöå â 1 ê³ìí.êâ. ïðîæèâàííÿ ç ïðàöþþ÷èìè ä³â÷àòàìè. Òåë: (097) 7820233 Þâ³ëåéíèé, á³ëÿ ðèíêó, ì³ñöå â ê³ìíàò³ äëÿ ä³â÷èíè, áåç âëàñíèêà, 650ãðí, â³ëüíî. Òåë: (096) 1595772; (050) 2657271 Þâ³ëåéíèé, îêðåìà ê³ìíàòà â 2 ê³ìí.êâ. äëÿ 2 ä³â÷àò, ç ïðîæèâàííÿì ïîðÿäíî¿ âëàñíèö³, 1500ãðí áåç äîïëàò. Òåë: (097) 7820233

1.19

Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

1.19 Êâàðòèðè, ê³ìíàòè òà áóäèíêè ÇͲÌÓ

вÂÍÅ

Îäíîê³ìíàòíó Àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëÿ àâòîâîêçàëó, “×àéêè”, Á³ëÿ ÇÎØ N12, ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé. Òåë: (093) 9004293 Àáî äâîê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, áàæàíî â öåíòð³, Ñ.Áàíäåðè, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áàæàíî á³ëÿ ðåñòîðàíó “²ñòàíáóë”, íà òðèâàëèé òåðì³í, äîðîãî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Áåç ïîñåðåäíèê³â, äî 3000ãðí. Òåë: (067) 8592754 Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (098) 2509000 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ðàéîí, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Áóäü-ÿêèé ðàéîí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 0510704, Þëÿ Áóäü-ÿêèé ðàéîí. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 1347402 Êâàðòèðó òåðì³íîâî, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (067) 3631333 Ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 Þâ³ëåéíèé, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454

Äâîê³ìíàòíó Àáî òðèê³ìí.êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî íåìåáëüîâàíó, îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ ñâîº÷àñíî. Òåë: (0362) 237076; (096) 4638451 Á³ëÿ ÇÎØ N12, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Á³ëÿ àâòîâîêçàëó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Á³ëÿ öåíòðó, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Áóäü-ÿêèé ð-í, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 1347402 Áóäü-ÿêèé ðàéîí, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 ³ä³íñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ãðóøåâñüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ä.Ãàëèöüêîãî, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Êâàðòèðó òåðì³íîâî, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. Òåë: (067) 3631333 Êè¿âñüêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282 Ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ìåáëüîâàíó. Òåë: (067) 8592754 Îðëîâà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 ϳâí³÷íèé, ìåáëüîâàíó, ç ðåìîíòîì. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ϳâí³÷íèé, ö³íà äîãîâ³ðíà. Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ. Òåë: (068) 0510704, Þëÿ Ñ.Áàíäåðè, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Öåíòð, ìåáëüîâàíó, ñ³ì’ÿ, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 439201; (096) 6013454 ×åðíÿêà, ìåáëüîâàíó. Òåë: (0362) 643685; (095) 1559282

Òðèê³ìíàòíó Áóäü-ÿêèé ðàéîí, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Áóäü-ÿêèé ðàéîí. Ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (097) 1347402

Áóäèíêè Áîÿðêà, á³ëÿ Ïèâçàâîäó, ÷àñòèíó áóäèíêó, ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ. Òåë: (068) 0510704

1.20

Îáì³í - Ç'¿çä

1.20 Îáì³í - Ç’¿çä

вÂÍÅ 1+2=1/2Á Îäíîê³ìí.êâ., 4/7-ïîâ. öåãë. áóä., íîâîáóäîâà, ðåìîíò, àâò. îïàëåííÿ + äâîê³ìí.êâ., öåíòð, 50 êâ.ì, íà ïîëîâèíó çàâåðøåíîãî áóäèíêó. Òåë: (066) 5207521

1.23

w «Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð.

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

9

²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

1.23 ²íø³ âàð³àíòè îáì³íó

вÂÍÅ 2=×/á(2) Äâîê³ìí.êâ., Êîïåðíèêà, 3/3-ïîâ. öåãë. áóä., 50 êâ.ì, äâà áàëêîíè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, íà ÷àñòèíó áóäèíêó, àáî äâîê³ìí.êâ., á³ëüøî¿ ïëîù³. Òåë: (098) 6203889

3=2 Òðèê³ìí.êâ., 3/5Ö, 57 êâ.ì, ÷àñòêîâèé ºâðîðåìîíò, äâåð³ áðîíüîâàí³, çðó÷íå ì³ñöå, ìåáë³, íà äâîê³ìí.êâ., + äîïëàòà, ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Á³ëÿ ÐÓÌó, áóäèíîê 60 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 6.42 ñîò çåìë³, ãàðàæ, 20500. Òåë: (097) 8674932; (099) 2823760, Âàëåíòèíà

Á³ëÿ àãðîïåðåðîáêè, 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 2-ïîâ., 134 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêâàæèíà, äåê³ëüêà ñ/â, 2013ð.ï., 55000, òîðã. Òåë: (097) 7820233

4=2 ×îòèðèê³ìí.êâ., öåíòð, 60 êâ.ì, íà äâîê³ìí.êâ. â öåíòð³, 2-, 3-ïîâ. Òåë: (096) 4012776 Çåì.ä³ëÿíêó íà êâàðòèðó (àâòî). гâíå, çåì.ä³ëÿíêà 0.10ãà, çà “Åï³öåíòðîì”, îáì³íÿþ íà êâàðòèðó àáî àâòîìîá³ëü. Òåë: (068) 6043095

Îáì³íÿþ íîâîáóäîâó 10êì â³ä ì.гâíå 197 êâ.ì ï³ä “êëþ÷”+öåãë. áóä. 118 êâ.ì á³ëÿ Ãîù³+äà÷à 72 êâ.ì â Êàì’ÿí³é ãîð³ íà áóäèíîê (ìîæíà íåçàâåðøåíèé) àáî 2-õ ð³âíåâó êâàðòèðó â ì.гâíå â³ä 140 êâ.ì. Ìîæëèâ³ âàð³àíòè ïðîäàæó. Òåë: (067) 1186455

ËÓÖÜÊ Á=1 Îáì³íÿþ 1/3 ñòàðîãî ïðîáëåìíîãî áóäèíêó, íà ñòà䳿 ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîòðåáóº êàï³òàëîâêëàäåíü âóë.×åõîâà íà æèòëî Ëóöüê, гâíå. Òåë: (068) 8877026; (066) 7709017

1.28

Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

1.28 Îáì³í â ³íøèõ ì³ñòàõ

Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà äâîê³ìí.êâ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ãîðèíüãðàä-1 íà гâíå. Áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, âñ³ âèãîäè, ñàä, íà ïðèì³ùåííÿ. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Çäîëáóí³â íà гâíå. Òðèê³ìí.êâ. ó Çäîëáóíîâ³ îáì³í íà êâàðòèðó ó ì.гâíå. Òåë: (097) 4788845, (068) 6242474

1.30

Îëåêñàíäð³ÿ, âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ, 250 êâ.ì, ñâ³òëî 3-õ ôàçíå, âîäà, ãàç ïîðÿä, 30 ñîò çåìë³ îãîðîäæåíî, 120000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ϳâí³÷íèé, ïðèì³ùåííÿ ïåðóêàðí³, 70 êâ.ì, ïðîäàæ ç îáëàäíàííÿì, 53000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïðèì³ùåííÿ 103 êâ.ì, âèâåäåíî ³ç æèòëîâîãî ôîíäó, 66500. Òåë: (097) 4129068 Ïðèì³ùåííÿ êàôå, ïëîùà 500 êâ.ì, ïðîõ³äíå ì³ñöå, 105000, òîðã. Òåë: (068) 0510704 Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, Äâîðåöüêà, 700 êâ.ì + îô³ñ, ñêëàäè 340 êâ.ì. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Ïðèì³ùåííÿ òîðãîâî-ñêëàäñüêå ïëîùåþ 600 êâ.ì. (ìîæëèâî ÷àñòèíàìè), 450/êâ.ì. Òåë: (097) 1347402 Ïðèì³ùåííÿ, 40 êâ.ì, îêðåìîñòîÿ÷å, ð-í ïðîä.ðèíêó, 30000, òîðã. Òåë: (068) 0510704

Ïðîäàì ìàãàçèí

Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Á³ëà Êðèíèöÿ. Îâî÷åñõîâèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 37 ñîò, ñâ³òëî, ôàñàäíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Á³ëà Êðèíèöÿ. Ïðèì³ùåííÿ âèðîáíè÷å, âñ³ êîìóí³êàö³¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 39 ñîò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882

• Êîíòåéíåð (ìàãàçèí), íà ðèíêó ì.Êóçíºöîâñüê, öåíòðàëüíèé ðÿä. Òåë: (050) 6891400 Íîâîâîëèíñüê. Ïðèì³ùåííÿ íåæèòëîâå, 300 êâ.ì, öåíòð. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á³ëÿ ÐÓÌó, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ñàí.âóçîë, ñâ³òëî, âîäà, 65000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ÒÐÖ “×àéêà”, îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ, 3-ïîâ., 44 êâ.ì, ðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 28800. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áîÿðêà, íåæèòë.ïðèì.öåãë. 200 êâ.ì, ï³ä ñêëàä, â’¿çä â ãëèáèí³, îêðåìî ñòîÿ÷³, ÌÏÂ, 8ì âèñîòà, ñâ³òëî, ãàç ÷åðåç ïðèì., âîäà-ñêâàæèíà ðîáëÿòü, 90000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóä³âåëüíèé âàãîí÷èê, äîâæèíà 12.5ì, øèðèíà 3ì, âèñîòà 3ì, íà 3 ñåêö³¿. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 Áóä³âåëüíèê³â, âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ 200 êâ.ì, 45000, òîðã. Òåë: (068) 0510704 Âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé 4.5õ2.5ì. Òåë: (097) 4632160 Âàãîí÷èê, ðîçì³ð 4.45ìõ2.45ì. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ 2000 êâ.ì. Âñ³ êîìóí³êàö³¿. Îõîðîíà. Àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåë: (067) 8592754 Âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ 1010 êâ.ì, “Àãðîïåðåðîáêà”, ñâ³òëî, âîäà-ñêâàæèíà, 45000, òîðã. Òåë: (068) 9373319 Ãðåìÿ÷å, á³ëÿ òðàñè гâíå-Îñòð³ã, êîìïëåêñ, 650 êâ.ì, 2-ïîâ. öåãë.áóä., ãîñïîä.äîáóäîâè, 50 ñîò çåìë³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 170000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ijþ÷å êàôå ó ì³ñò³, ç îáëàäíàííÿì, çàã.ïëîùà 340 êâ.ì, 0.38ãà çåìë³, ïðèâàòèçîâàíà, ë³òí³é ìàéäàí÷èê, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 3609009 ijþ÷å êàôå-ìàãàçèí â гâíîìó, 80000. Òåë: (067) 8592754 ijþ÷èé ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí òà êàôå, 125000. Òåë: (067) 8592754 ijþ÷èé ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí òà êàôå, 130000. Òåë: (097) 1347402 Äóáåíñüêà, ä³þ÷à áàíÿ, îêðåìî ñòîÿ÷à, 87 êâ.ì, 0.025ãà, ìåáëüîâàíà, îãîðîäæåíà, 67000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çàáîðîëü, ñ/ã ïðèçíà÷åííÿ ðîçêèäàíà ôåðìà 30õ80ì, 2 ñèëîñí³ ÿìè, çåìëÿ-îðåíäà, 2500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, ïðèì³ùåííÿ, 470 êâ.ì, ìîæëèâèé ðîçïîä³ë â³ä 100 êâ.ì. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çîëîò³¿â, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 88 êâ.ì, 5-ïîâ. ïàí. áóä., ïðîäàºòüñÿ 1-ïîâ., 4 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, ñ/â, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, íà òåðèòî𳿠ãàðàæ 4õ6ì. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 ʳîñê, Çàìêîâà, ðå÷îâèé ðèíîê. Òåë: (096) 1129135 Êè¿âñüêà, ð-í ÇÎØ ¹12, ïðèì³ùåííÿ 155 êâ.ì, îêðåìèé âõ³ä, ôàñàäíå, ïàðêîâêà, 230000. Òåë: (097) 8634289 Êëåâàíü-2, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 200 êâ.ì, ï³ä âèðîáíèöòâî, 15 ñîò çåìë³, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîíòåéíåð 3ò, ôàðáîâàíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, 2700ãðí, òîðã. Òåë: (098) 6203889 Êîíòåéíåðè 3-, 5-, 20-, 40 òîíí ³ âàãîí÷èê ç êóíãîì (ïðîäàæ àáî îðåíäà). Òåë: (0362) 245465; (067) 9348489 Êîñòðîìñüêà, ð-í àâòîâîêçàëó, íàï³âöîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, 168 êâ.ì, ï³ä êàôå, ï³öåð³þ, ðåìîíò, 55000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êóíãè ³çîòåðì³÷í³. Òåë: (066) 1296842 Ëüîíîêîìá³íàò, àäì³í³ñòðàòèâå ïðèì³ùåííÿ 220 êâ.ì, ³íø³ ï³äâàë, îêðåìèé âõ³ä, 80000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ëüîíîêîìá³íàò-"Îêåàí", 1-ïîâ. 412 êâ.ì+ï³äâàë 730 êâ.ì, 4000000(ìëí.ãðí). Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ì.Âîâ÷êà, íîâîáóäîâà, öîêîëü, 87 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, âîäà, ñâ³òëî, ë³÷èëüíèêè, êàíàë³çàö³ÿ, 25000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ì.Ìîùàíèöÿ, ïðèì., 750 êâ.ì, öåãë., ïèëîðàìà, ñâ³òëî, ãðóáêè, 200ì.êâ. ñêëàäè, ñòîë.ñòàíêè, áåòîí.ïåðåêð., æèòë.áóä. 70 êâ.ì, ãàðàæ, êîëîäÿçü, 15000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ìàãàçèí, Äâîðåöüêà, 87 êâ.ì, ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

Ì. Êðåìåíåöü, ïî âóë. Äóáåíáñüêà. Ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ, ÿê ï³ä ìàãàçèí òàê ³ ï³ä æèòëî. Ïëîùà 68 êâ.ì, 28000. Òåë: (097) 9049762 Ð-í Á³ëî¿, ïðèì³ùåííÿ, 209 êâ.ì, âèñîòà 4.8ì, òîëüôåð åëåêòðè÷íèé íà 500 êã., áåòîí.ï³äëîãà, ïåðåêðèòòÿ ïàíåë³, ñâ³òëî 3 ôàçè, 28000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð-í àâòîâîêçàëó, êàôå, 244 êâ.ì, ä³þ÷å, 170000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð-í àâòîâîêçàëó, íåæèòëîâå ïðèì³ù., 14 êâ.ì, ï³ä ìàéñòåðíþ, ïåðóêàðíþ, ìຠîêðåìèé âõ³ä, âîäà, òóàëåò, ñâ³òëî, 10000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð-í àâòîâîêçàëó, íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 72 êâ.ì, 3 â³êíà íà äîðîãó, ãóðòîæèòîê âèâåäåíèé ç æèòëîâîãî ôîíäó, 150000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð-í âóë.Ìëèí³âñüêà, ñêëàä ç ðàìïîþ 1000 êâ.ì+îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ 190 êâ.ì+íàêðèòòÿ 100 êâ.ì, 40 ñîò çåìë³, 230000, òîðã. Òåë: (068) 9373319 Ð-í çîîïàðêó, áåòîííå áàãàòîïîâåðõîâå ïðèì³ùåííÿ, ï³ä ãîòåëüíèé êîìïëåêñ, 50 ìåòð³â â³ä äîðîãè, 2.2ãà çåìë³, 500000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð-í ïèâçàâîäó, ìàãàçèí ä³þ÷èé, 63 êâ.ì, ïàðêîâêà, âåëèêèé çàë, ï³äñîáíå ïðèì³ù., ñ/â, îñíîâíà ïëîùà 54.6 êâ.ì, 45000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð-í ðåìçàâîäó, 4770 êâ.ì, âèñîòà 20ì, áåòîíí³ êîíñòðóêö³¿, êðàí-áàëêà, êîìóí³êàö³¿, 500000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978

Õð³ííèêè. Ãîòåëüíî-êîìïëåêñíèé ³ñíóþ÷èé á³çíåñ 240 êâ.ì, íà 3 ïîâåðõè, íà çàäíüîìó ïëàí³ ï³ðñ, áàð, áàíÿ. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4129068 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, 4/11-ïîâ. öåãë. áóä., 102 êâ.ì, ÷èñòå, îõàéíå ïðèì³ùåííÿ, öåíòð çàéíÿòîñò³, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, 55000. Òåë: (068) 0510704 Þâ³ëåéíå, âèðîáí.ïðèì³ù. 1600 êâ.ì, ðîçä³ë. íà 2 ó êîæíîìó ïî 2 êðàí-áàëêè, 400 êâ.ì àäì³í.ïðèì., 50 ñîò ïðèâàò., áåòîí, öåãëà, ïîøòóêàò., 550000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Þâ³ëåéíå, ìàãàçèí ä³þ÷èé, ïðîäóêòîâèé, 1 çàëà, ï³äñîáíå ïðèì³ùåííÿ, 68000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíèé, ïðèì³ùåííÿ 80 êâ.ì, âèâåäåíå ç æèòëîâîãî ôîíäó, 4 ñîò çåìë³. Òåë: (096) 1595772

Çäàì âèðîáíè÷î-ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ. Òåë: (068) 0510704 Çäàì âèðîáíè÷î-ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ, 200 êâ.ì., 25ãðí/êâ.ì. Òåë: (067) 8592754 Çäàì ä³þ÷å êàôå-ìàãàçèí, 18000ãðí. Òåë: (067) 8592754 Çäàì îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 35 êâ.ì. Ö³íà 70ãðí/êâ.ì. Òåë: (068) 0510704 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ç îêðåìèì âõîäîì. Òåë: (097) 1347402 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä ÑÒÎ íàä äîðîãîþ. Âñ³ êîìóí³êàö³¿. Ö³íà 25ãðí/êâ.ì. Òåë: (067) 8592754 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ ðàéîí ìàãàçèíó “³ä³í”, ïëîùåþ 50 êâ.ì, ðåìîíò, 3500ãðí. Òåë: (067) 8592754 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 260 êâ.ì. Îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà 80ãðí/êâ.ì. Òåë: (097) 1347402 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ äî 1000 êâ.ì. Òåë: (097) 1347402 Çäàì ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ. Òåë: (097) 1347402 Çäàìî â îðåíäó îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ â á³çíåñ-öåíòð³ “Ïðîñò³ð”. ªâðîðåìîíò, òåïëî, çàòèøíî. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 0342058, (050) 3393102 Çäàìî ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñêëàä-ìàãàçèí àáî ³íøîãî ïðèçíà÷åííÿ 300 êâ.ì., ó á³çíåñ-öåíòð³ “Ïðîñò³ð”. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 0342058, (050) 3393102 Êí.Îëüãè, çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 80 êâ.ì., ðåìîíò, îêðåìèé âõ³ä, ïàðêîâà, 12000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 Êí.Îëüãè, ïðèì³ùåííÿ ï³ä ñòîìàòîëîã³÷.êàá³íåò, 80 êâ.ì, ïðèì³ùåííÿ äëÿ ðåíòãåíó. Ïîòóæí³ñòü ñâ³òëà. Ìîæëèâà îðåíäà ç ïðàâîì âèêóïó. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 8592754 Ìëèí³âñüêà, ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ 760 êâ.ì. Ö³íà 20ãðí/êâ.ì. Òåë: (097) 1347402 Îðåíäà êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ 55 êâ.ì, 6000ãðí. Òåë: (097) 4129068 Ïðèì³ùåííÿ ç ÿìîþ 100 êâ.ì, ðåìîíò, 5000ãðí. Òåë: (097) 8634289 Ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ, 2-ïîâåðõ, º âèá³ð ïëîù, 65ãðí/êâ.ì. Òåë: (067) 8592754 Ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 20 äî 200 êâ.ì. Ö³íà 60ãðí/êâ.ì. Òåë: (098) 2509000 Ïðèì³ùåííÿ, 103 êâ.ì, ï³ä áóäü-ÿêèé á³çíåñ. Îêðåìèé âõ³ä. Ñïàëüíèé ðàéîí. 6000ãðí. Òåë: (097) 8634289 Ïðîäàì ÷è çäàì â îðåíäó âàãîí÷èê ³ êîíòåéíåð. Òåë: (0362) 245465; (098) 1127796 Ïðîäàì ÷è çäàì â îðåíäó âàãîí÷èê áóä³âåëüíèé, ê³îñê òîðãîâèé. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516 Ñêëàä, 100 êâ.ì, ñóõèé, ñâ³òëî 380Â, çðó÷íèé äî¿çä, 2000ãðí. Òåë: (068) 0510704, Þëÿ Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 230 êâ.ì ³ 320 êâ.ì, îïàëåííÿ, ðàìïà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåðèòîð³ÿ îõîðîíÿºòüñÿ, 27ãðí/êâ.ì. Òåë: (097) 8634289 Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 50 äî 500 êâ.ì. Ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 8592754 Ñêëàäñüêå ïðèì³ùåííÿ 100 êâ.ì., ñóõå, çðó÷íèé äî¿çä, 4000. Òåë: (097) 1347402 Òîðãîâ³ ïëîù³, á³ëÿ ðèíêó “Ìîð³îí”. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Öåíòð, îô³ñí³ ïðèì³ùåííÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 1347402 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ 230 êâ.ì. Ö³íà 150ãðí/êâ.ì. Òåë: (097) 1347402 Öåíòð, ïðèì³ùåííÿ, îêðåìèé âõ³ä, ðåìîíò, ì³ñöå äëÿ àâòî, 14000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Öåíòð, ð-í ÖÓÌó, ïðèì³ùåííÿ 135 êâ.ì, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ôàñàäíå, ïàðêîâêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Ìîæëèâî ï³ä êàôå, îô³ñ, ìàãàçèí, 40000ãðí, òîðã. Òåë: (097) 8634289

ËÓÖÜÊ Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ï³ä êàôå, ìàãàçèí, ì.Ëóöüê, ð-í ÊÐÇ, ïîáëèçó àâòîìîá³ëüíîãî ðèíêó, ïëîùà 100 êâ.ì, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (095) 5730012

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

Ëóöüê, ìàãàçèí 18 êâ.ì, ð-í ËÏÇ, ðèíîê “Íîâèé”. Òåë: (066) 4401164; (066) 4640022

³çüìó â îðåíäó âèðîáíè÷å ïðèì³ùåííÿ â ìåæàõ гâíîãî ç êðàí-áàëêîþ àáî àñôàëüòîâàíó òåðèòîð³þ ç êðàíîì ÷è íàâàíòàæóâà÷åì â³ä 300 êâ.ì. Òåë: (096) 4313371; (066) 8479995 Ìàãàçèí, 40 êâ.ì, öåíòð, äîðîãî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 гâíåíñüêà îáë. Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, íåçàâåðøåíå áóä-âî öåãëÿíå, ò³ëüêè êîðîáêà, äà÷à, 1 ê³ìíàòà, 6õ6ì, 4000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008

Îðåíäà

вÂÍÅ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

30êì â³ä гâíîãî. Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä êàôå-ìàãàçèí, 330 êâ.ì. Ö³íà 20ãðí/êâ.ì. Òåë: (097) 1347402 Áåðåñòå÷êî. Çäàì âèðîáíè÷³ òà òîðã³âåëüí³ ïðèì³ùåííÿ ð³çíî¿ ïëîù³, öåíòð ì³ñòà. Òåë: (050) 3787187; (067) 9997214

óëü÷àíñüêå ÑÒ çäຠâ îðåíäó íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó ñ.óëü÷à Ïåðøà ïî âóë.Øê³ëüíà, 1à Çäîëáóí³âñüêîãî ðàéîíó. Àóêö³îí â³äáóäåòüñÿ 16 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó î 10 ãîäèí³ çà àäðåñîþ. Òåë: (03652) 57096 Àäð: ì.Çäîëáóí³â, âóë.Ôàáðè÷íà, 12, â ïðèì³ùåíí³ ðàéñïîæèâñï³ëêè. Çäîëáóí³â. Ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 40 êâ.ì., 3500. Òåë: (097) 1347402

вÂÍÅ Á³ëÿ Ñîáîðó “Ïîêðîâñüêèé”, ïðèì³ùåííÿ, 220 êâ.ì. Îêðåìèé âõ³ä. Ö³íà 55ãðí/êâ.ì. Òåë: (097) 1347402 ijþ÷èé ñòîëÿðíèé öåõ ç îáëàäíàííÿì, ðîáî÷à ñóøêà, âåëèêà òåðèòîð³ÿ, âñ³ ñòàíêè òà ñóøêà âõîäÿòü â ö³íó, 115000. Òåë: (096) 8344055, (098) 2305130

Çäàì â îðåíäó òîðãîâèé áóò³ê 11 êâ.ì, â ÒÐÖ “Îë³ìï” (öåíòð ì³ñòà), ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 620520; (095) 4822153

1/2 áóäèíêó äåðåâ. 66 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 ê³ìí. ïðîõ., ï³äâàë, îïàë. â³ä ãðóáêè, òóàëåò íà âóë., òåõ. ïëàí íà ãàçèô³êàö³þ, 5 ñîò, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 120 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, 0.5ãà çåìë³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 63000, òîðã. Òåë: (093) 4550977 Á.Õìåëüíèöüêîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 67 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, ñ/â, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.04ãà, 60000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ “Ìîíîìàõà”, êîòåäæ 133 êâ.ì, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 0.01ãà, 65000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 Á³ëÿ “Ñêîëüìî”, áóäèíîê 72 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ðåìîíò,ì/ï â³êíà, ãàçîâ³ êîíâåêòîðè, âîäà â áóäèíêó, 25 ñîò, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 16500, òîðã. Òåë: (068) 9373319 Á³ëÿ Àãðîïåðåðîáêè, áóäèíîê 2-ïîâ., 134/100/11 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 5 ñîò, ãàðàæ, îãîðîæà, áðóê³âêà, 60500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Á³ëÿ ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, áóäèíîê, ñó÷àñíèé ðåìîíò, 110000. Òåë: (068) 0510704 Á³ëÿ ÇÎØ ¹5, ÷àñòèíà áóäèíêó øëàê+öåãëà 75 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 4 ê³ìíàòè, 75ì.êâ., âèñîê³ ñòåë³, îêðåìèé âõ³ä, ãàðàæ, ñàðàé, 2.5 ñîò, 56000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ Çîîïàðêó, áóäèíîê, 80% ãîòîâíîñò³, 130 êâ.ì, 6 ê³ìíàò, êóõíÿ, ñ/â, çåìë³ 0.05ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, 83000. Òåë: (093) 2695533 Á³ëÿ Çîîïàðêó, áóäèíîê, ìàíñàðäà, 80% ãîòîâíîñò³, 130 êâ.ì, 6 ê³ìíàò, êóõíÿ, ñ/â, çåìë³ 0.05ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, 83000. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Á³ëÿ гâíîãî, ñó÷àñíèé äâîïîâåðõîâèé áóäèíîê 162 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðíèé êðàºâèä, 85000, òîðã. Òåë: (096) 1595772

Á³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê, îêðåìîñòîÿ÷èé, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, ççîâí³ 100% ãîòîâíîñò³, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ó áóäèíêó, 0.05ãà, 50000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Á³ëÿ çîîïàðêó, áóäèíîê, ñó÷àñíèé, îäíîïîâåðõîâèé, îêðåìîñòîÿ÷èé, 125 êâ.ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ó áóäèíêó, îãîðîäæåíî, 0.05ãà, 50000. Òåë: (098) 2509000 Á³ëÿ çîîïàðêó, íåç.áóä³âíèöòâî, 145 êâ.ì., öåãë., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ÌÏÂ, âñ³ çðó÷íîñò³, ÷èñòîâà øòóêàòóðêà, 0.05ãà, 50000. Òåë: (067) 8592754 Á³ëÿ çîîïàðêó, íåçàâåðøåíå áóä-âî 240 êâ.ì, 125000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Á³ëÿ ïèâçàâîäó, 1/3 áóäèíêó 50 êâ.ì, ïîòðåáóº êàï.ðåìîíòó, 2 ê³ìíàòè, 12500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Á³ëÿ ÒÐÖ “Âåëìàðò”, ïîëîâèíà áóäèíêó, öåãëÿíèé, 2-ïîâåðõè, 5 ê³ìíàò, 120 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàðàæ, âåëèêèé çà¿çä. Òåë: (066) 5131252 Áàðìàêè, áóäèíîê 100 êâ.ì öåãëÿíèé, 14 ñîò çåìë³, ðåìîíò, ãàðàæ, ï³äâàë, 41000. Òåë: (093) 4550977 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê 150 êâ.ì, 6 ê³ìíàò, ïðîñòîðà êóõíÿ ç âèõîäîì íà òåðàñó, ãàðàæ, 5 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ÷îðíîâà ðîáîòà, 60000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê 2-ïîâ., öåãëà, 260 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 6 ñîò çåìë³, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 77000. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãë., 290/172.6/- êâ.ì, ìàíñ.òèïó, òåðàñà, êóõíÿ, ñ/â, 2 ñïàëüí³, 2 áàëê., ãàðàæ, á³ëüÿðäí.çàë, òðåí.çàë, 8 ñîò, 160000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé 200/13/114 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, ñàäîê, âïîðÿäêîâàíèé äâ³ð, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê öåãëÿíèé, 92/62/9 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â, æèòëîâèé ñòàí, 0.126ãà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 50000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, 310 êâ.ì, 3 ïîâ., 1-ïîâ. æèòëîâèé, 5 ê³ìíàò, êóõíÿ, ñ/â, ãàðàæ, 2 ³ 3ïîâ. íåçàâåðø., 10 ñîò, ìîæë.íà 3 ñ³ì’¿, 160000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, 350 êâ.ì, 2-ïîâ., öîêîëü, æèòëîâèé ñòàí, çèìîâèé ñàä, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, 540 êâ.ì, ðåìîíò, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áàñ³â Êóò, áóäèíîê, 680 êâ.ì, íà 2-4 ñ³ì’¿, æèòëîâèé ñòàí, ï³ä êëþ÷, â öîêîë³ ìàéñòåðíÿ, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Áàñ³â Êóò, íåçàâåðøåíå áóä-âî, 300 êâ.ì, êîðîáêà, íàêðèòà áëÿõîþ, çîâí³ øòóêàòóð., 3ïîâ., 2 ãàðàæ³, 10 ñîò çåìë³, 3.5 ñîò ï³ä ìàãàçèí, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Áàñ³â êóò, 1/3 ÷àñòèíà áóäèíêó 30 êâ.ì, îäíîïîâåðõîâèé, ñàðàé, çåìëÿ, 45500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áîÿðêà, 1/3 áóäèíêó øëàê+öåãëà 60 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè 17+13 êâ.ì, êóõíÿ 11 êâ.ì, íîâèé êîòåë, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áîÿðêà, áóäèíîê öåãë. 80 êâ.ì, áóä.ðåêîíñòð., õîð.ñòàí, âïîðÿäê.ïîäâ³ð’ÿ, 3 ñïàëüí³, çàë ïðîõ³ä., ñ/â, ìåáëüîâàíèé, ãàðàæ, áàíÿ, 6 ñîò, 90000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áîÿðêà, êîòåäæ, 100 êâ.ì, 57000, òîðã. Òåë: (068) 0510704 Áîÿðêà, êîòåäæ, 100 êâ.ì., 0.02ãà, ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 57000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Áîÿðêà, íåçàâ.áóä-âî 2-ïîâ. öåãë., 320 êâ.ì, 6 ñîò, îãîðîäæ, âåë.ãàðàæ, çàë, êóõíÿ, ñ/â, ãîñòüîâà ê³ìí., 3 ñïàëüí³, õîë, 130000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Áóäèíîê á³ëÿ ÁÊ “Òåêñòèëüíèê”, ñó÷àñíèé ïðîåêò, ðåìîíò, 115000. Òåë: (098) 2509000 Áóäèíîê, á³ëÿ çîîïàðêó, 125 êâ.ì., 0.05ãà, âñ³ çðó÷íîñò³ ó áóäèíêó, 62000. Òåë: (068) 0510704 Áóäèíîê, îêðåìî ñòîÿ÷èé, ñó÷àñíèé, ðåìîíò, 0.06ãà, 105000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Áóäèíîê, ðåìîíò, ìåáë³, 0.06ãà, 100000. Òåë: (068) 0510704 Áóêîâèíñüêà, áóäèíîê åë³òíèé, äèçàéí.ðåìîíò, êàì³í, ñàóíà, ñïîðòçàë, áàñåéí, áåñ³äêà, 12 ñîò, äîðîãî. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Âåðåñíåâå, áóäèíîê 2-ïîâ. 250 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, çðó÷íîñò³, ìåáëüîâàíà ë³òíÿ êóõíÿ, 150000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Âåðåñíåâå, áóäèíîê 200 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, îäíîïîâåðõîâèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ï³äñîáíå öîêîêîëüíå ïðèì³ùåííÿ, 10 ñîò, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãðàáíèê, áóäèíîê, “ï³ä êëþ÷”, 6 ñîò, îãîðîäæåíî, 110000. Òåë: (068) 0510704, Þëÿ Äâîðåöüêà, áóäèíîê öåãë. 2-ïîâ. 150 êâ.ì, 1-ïîâ.-3ê³ìí., ñ/â, êóõíÿ, 2 êîðèä., îêðåì³ âõîäè, 2-ïîâ.-íåçàâ., ìîæë. íà 2 ñ³ì¿, 6.5 ñîò, 100000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äâîðåöüêà, íåçàâåðøåíå áóä-âî, 220 êâ.ì, 70% ãîòîâî, 2 ïîâåðõè, êóõíÿ, 5 ê³ìíàò, â³ëüíå ïëàíóâ., êàíàë³çàö., âîäà, îãîðîæà, 9 ñîò, 165000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äóáåíñüêà, 1/2 áóäèíêó, 71/46/17.1 êâ.ì, ï³äâàë, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.0437ãà. Òåë: (096) 1595772 ªñåí³íà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, çåìë³ 0.025ãà, ãàðàæ, îêðåìèé âõ³ä, ïîäâ³ð’ÿ, 56000, òîðã. Òåë: (093) 2695533 ªñåí³íà, ÷àñòèíà áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, çåìë³ 0.025ãà, ãàðàæ, îêðåìèé âõ³ä, ïîäâ³ð’ÿ, 56000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Çîëîò³¿â, áóäèíîê öåãë., 260 êâ.ì, ðåìîíò, 1 ïîâ. íå æèòëîâèé, ï³ä á³çíåñ, 2 ïîâ. æèòëîâèé, ï³äâàë, 10 ñîò+4.33 ï³ä ñ/ã, 145000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êàâêàçüêà-Äèðåêòîð³¿, áóäèíîê öåãëÿíèé, ìàíñàðäíîãî òèïó, 185 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðàæ, áàíÿ, 0.063ãà, 200000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êàðáèøåâà, ð-í “ë³í³é”, ïîëîâèíà áóäèíêó, âñ³ çðó÷íîñò³, 70 êâ.ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.04ãà, 70000, òîðã. Òåë: (068) 2263436 Êîëîäåíêà, áóäèíîê 115 êâ.ì, 2-ïîâåðõîâèé, 0.04ãà çåìë³, çðîáëåíèé ï³ä “êëþ÷”, 80000. Òåë: (097) 4129068 Êîëîäåíêà, áóäèíîê 118 êâ.ì, ðåìîíò, 5 ê³ìíàò, 12 ñîò, áàíÿ, 2 ãàðàæà, ïîãð³á, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîëîäåíêà, áóäèíîê 2-ïîâ., 115 êâ.ì, 0.04ãà çåìë³, çðîáëåíèé ï³ä êëþ÷, 80000. Òåë: (097) 4129068 Êîëîäåíêà, áóäèíîê 2-ïîâ., öåãëà, 240/109/20 êâ.ì, ñó÷.ïëàíóâàííÿ, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ñêâàæèíà, ñåïòèê, àâò.îïàëåííÿ, ãàç, âîäà, 15 ñîò, 181000. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Êîëîäåíêà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé 41/15/13 êâ.ì, êîðèäîð 6.5 êâ.ì, 25 ñîò çåìë³, 27000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

Êîëîäåíêà, áóäèíîê îäíîïîâåðõîâèé, øëàêîâèé, ãàçèô³êîâàíèé, áåç ðåìîíòó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî 0.09ãà, ï³ä ñ\ã 0.18ãà, 17500 (áåç êîì³ñ³¿ äëÿ ïîêóïöÿ). Òåë: (068) 4408781 Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãë., 231 êâ.ì, ºâðîðåìîíò, 2 ïîâåðõè, 2 ãàðàæ³, òåïëà ï³äëîãà, 159000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãë., 256 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ñó÷àñíèé, 12 ñîò, ãàðàæ 5õ10, 180000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãë., 340 êâ.ì, 2 ïîâåðõè, ðåìîíò, 7 ê³ìíàò, 2 ãàðàæ³, ñåïò³ê, ñêâàæèíà, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîëîäåíêà, áóäèíîê øëàê., ãàçèô³êîâàíèé, áåç ðåìîíòó, êîëîäÿçü, ìàðøðóòêà ¿çäèòü ï³ä ñàìó õàòó, 0.09ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, 0.18 ï³ä ñ/ã, 18500. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Êîëîäåíêà, áóäèíîê, 180 êâ.ì, ñó÷àñíèé, ðåìîíò, êóõíÿ, 2 ñ/â, çàë, êàì³í, 3 ê³ìíàòè, âåëèêà âàííà, äâ³ð ÷àñòêîâî óïîðÿäêîâàíèé, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîëîäåíêà, íåçàâåðø.áóä-âî, öåãë., 217/100/15 êâ.ì, 2 ïîâ., 5 ê³ìí., 2 ñ/â, ñàóíà, 2 ëîäæ., ÌÏÂ, êîìóí³êàö., àâò.îïàë., òåïëà ï³äë., 145000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Êîðíèíñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, çåìë³ 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿, ñåïòèê, ì/ï â³êíà, 75000, òîðã. Òåë: (093) 2695533 Êîðíèíñüêà, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, 170 êâ.ì, ìàíñàðäíîãî òèïó, çåìë³ 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿, ñåïòèê, ì/ï â³êíà, 75000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Êîñòðîìñüêà, áóäèíîê 270 êâ.ì., 2 ïîâåðõè, 2 ñ/â, ºâðîðåìîíò, 10 ñîò, ñàóíà, áàñåéí, áàðáåêþ, ñïîðòçàë, 270000. Òåë: (067) 3100545 Êîñòðîìñüêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, ºâðîðåìîíò, äâà ñó÷àñíèõ áóäèíêà ºâðîêëàñó, áàñåéí ï³ä íàêðèòòÿì, 10 ñîò, 870000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîòåäæ, “Ùàñëèâå, ðåìîíò, ãàðàæ, 110000. Òåë: (068) 0510704 Êîòåäæ, 110 êâ.ì, êóõíÿ-ñòóä³ÿ 30 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, 2 ñàíâóçëà, ï³äâàë, áðóê³âêà, áàðáåêþ, 2 ñîò çåìë³, 55000. Òåë: (093) 4550977 Êîòåäæ, 72000. Òåë: (068) 0510704 Êîòåäæ, Ñêëÿðåíêà-Õîëìñüêà, íîâîáóä., 190 êâ.ì., òåðàñà, àâò.îïàë., òåïëà ï³äëîãà, êîìóí³êàö³¿, 15 ñîò, çàêðèòà òåðèòîð³ÿ, ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà, 92000. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Êîòåäæ, åë³òíèé ð-í, 200-300 êâ.ì., òåïë³ ï³äëîãè, ë³÷., áð.äâåð³, 1.5-2.5 ñîò, çàêðèòèé äâ³ð, ãàðàæ, ï³äâ.ïðèì., ïðîäàæ â³ä çàáóäîâíèêà. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Êîòåäæ, ðåìîíò, ãàðàæ, 0.04ãà, àëüòàíêà, 90000. Òåë: (067) 8592754 Ì.Âîâ÷êà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 140 êâ.ì, ãàçîâå îïàëåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, 0.4ãà çåìë³, ö³íà äîãîâ³ðíà, òîðã. Òåë: (067) 6813635 Ìàêàðîâà-Ïðæåâàëüñêîãî, áóäèíîê 162 êâ.ì, îãîðîäæåíèé, ì/ï â³êíà, ãàðàæí³ âîðîòà íà ïóëüò³, óïîðÿäêîâàíà òåðèòîð³ÿ, 10 ñîò çåìë³, 125000. Òåë: (093) 4550977

Ìàñèâ çà çîîïàðêîì, ñó÷àñíèé íîâèé áóäèíîê, öåãëÿíèé, ÿê³ñíî ïîáóäîâàíèé, 125 êâ.ì, óòåïëåíèé, çðîáëåíèé ôàñàä, º òåðàñà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, 0.05ãà ä³ëÿíêà, ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (068) 4408781 Íîâèé Äâ³ð, 1/2 áóäèíêó äåðåâ., 2 ê³ìíàòè, êîðèäîð, ãàç, âîäà, 10 ñîò, 42000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé 2-ïîâ., ìàíñàðäà, ï³äâàë, 2 ãàðàæ³, 200 êâ.ì, ìåáë³, êàì³í, â äâîð³ âåëèêà àëüòàíêà, ä³ëÿíêà 9 ñîò. Òåë: (097) 8259895 Íîâèé Äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé 314 êâ.ì, ðåìîíò, 2-ïîâ., ñòåë³ 2.7ì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ, îãîðîæà, ï³äâàë, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 180000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Íîâèé Äâ³ð, êîòåäæ 130 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ðîçðàõóíîê ïîåòàïíî, 90000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Íîâèé Äâ³ð, êîòåäæ íà 2 ñ³ì’¿ 2-ïîâ. öåãëÿíèé 180 êâ.ì, êîìóí³êàö³¿ ï³äâåäåí³, ãàðàæ, ïðîäàºòüñÿ ³ äðóãà ÷àñòèíà, 65000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Íîâèé äâ³ð, áóäèíîê öåãëÿíèé, 120 êâ.ì., 2 ïîâ., ðåìîíò, çàë ç êàì³íîì, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 0.094 ñîò, ïðèì³ù.ï³ä áàíþ, îãîðîäæåíèé, 140000. Òåë: (067) 3100545 Îäíîïîâåðõîâèé ñó÷àñíèé öåãëÿíèé áóäèíîê, 3 ñïàëüí³, êóõíÿ-â³òàëüíÿ, êîðèäîð, äâà ñàíâóçëà, çàã. ïëîùà 125 êâ.ì, 80000. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 ÏÌÊ-100, áóäèíîê, 110 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, äàõ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ôàñàä êîðî¿ä, áðóê³âêà, 6 ñîò çåìë³, 149000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ïèâçàâîä, 1/3 áóäèíêó öåãë. 50 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 1-ïîâ.-êóõíÿ, êîðèäîð, ñ/â, 2-ïîâ.-3 ê³ìí., îêðåìèé âõ³ä, ïðèâàò. äâ³ð, 30500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð-í “²ñòàíáóëà”, ÷àñòèíà áóäèíêó, 2-ïîâ., 3 îêðåì³ ê³ìíàòè, ñó÷.ðåìîíò, çàëèøàþòüñÿ âñ³ ìåáë³, àâòîí.îïàëåííÿ, êàì³í, ãàðàæ, 62000, òîðã. Òåë: (097) 8634289 Ð-í “Ãðàáíèê”, áóäèíîê öåãëÿíèé 94 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2-ïîâ., âñ³ âèãîäè, îêðåìî ñòîÿ÷èé, 85000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð-í “Ðàéñüêîãî ñàäó”, êîòåäæ³, 2-ïîâ., öåãë., çàã.ïëîù. 110 êâ.ì, 1-ïîâ.ï³äë. ç ï³ä³ãð., òåðàñà, ï³äâàë 55 êâ.ì, äâ³ð áðóê., 2.5 ñîò, 55000. Òåë: (067) 3100545 Ð-í “Ôîçç³”, áóäèíîê îêðåìîñòîÿ÷èé, 110 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ 11 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 47000, òîðã. Òåë: (068) 9373319 Ð-í Àãðîïåðåðîáêè, áóäèíîê öåãë. 200 êâ.ì, ìàíñ.òèïó, ãàðàæ, ï³äâàë, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ÌÏÂ, ìîíîë.ïåðåêð., ñêâàæèíà, ñâ³òëî, 12 ñîò, 75000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð-í Äðóæáè, áóäèíîê öåãë., 80 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè, 8 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ð-í ˳í³é, âðåì’ÿíêà, 50 êâ.ì, öåãëÿíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, 2 ñîò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, îïàëåííÿ ï³÷íå, 32500, òîðã. Òåë: (068) 9373319 Ð-í ÐÓÌó, 1/2 áóäèíêó öåãë. 49 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, äóø.êàá³íà, òóàëåò íà âóëèö³, îêðåìèé âõ³ä, 3 ñîò, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð-í ÐÓÌó, 1/2 áóäèíêó öåãë., ðåìîíò, 2 ê³ìíàòè, ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè, 3 ñîò, 24500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð-í âóë.Á³ëà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé 73 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 4 ê³ìíàòè, áåç âèãîä, öåãëÿíèé ãàðàæ, 6.5 ñîò, 18000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð-í çàë.âîêçàëó, êîòåäæ öåãë. 90 êâ.ì, ÷îðí.ðîá., 2-ïîâ., îêð.âõ³ä, àâò.îïàë., áð.äâåð³, ÌÏÂ, 1-ïîâ. ãîñòèííà, êóõíÿ, 2-ïîâ.-2 ñïàëüí³, 55000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ð-í çîîïàðêó, áóä.öåãë., íîâèé, ÿê³ñíèé, óòåïëåíèé, çðîáë.ôàñàä, â ñåðåäèí³ ñòÿæêà, ÷èñòîâà


10

«Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð. w

øòóêàòóðêà, âñ³ êîìóí., 0.05ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ð-í çîîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé 240 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, 11 ñîò çåìë³, 7 ê³ìíàò, 160000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ð-í çîîïàðêó, áóäèíîê öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, 125 êâ.ì, ñòÿæêà, øòóêàòóðêà, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 0.05ãà, äâ³ð âïîðÿäêîâàíèé, îãîðîæà, 63000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ð-í çîîïàðêó, íåçàâ.áóä-âî 170 êâ.ì, 3 ê³ìí., àâò.îïàë., ñòÿæêè, øòóêàò, öåíòð.âîäîïîñò., êàíàë., êîìóí³ê., ï³äëîãè, 5.5 ñîò, 136000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð-í çîîïàðêó, ñó÷àñíà íîâîáóäîâà, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, âñ³ êîìó³êàö³¿, 0.05ãà ïðèâàòèçîâàíà, 54000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Ð-í ïèâçàâîäó, 1/2 áóäèíêó, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, çåìë³ 0.04ãà, 32000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Àäð: http://kadetsvs.in.ua Òèííå, áóä.öåãë. 313 êâ.ì, ÷îðí.ðîá., 3-ïîâ., 1-ïîâ. ãàðàæ, êóõíÿ, êîìîðà, 2-ïîâ. ñïàëüíÿ, çàë, 3-ïîâ. õîë, 3 ñïàëüí³, àâò.îïàë., 150000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Òèííå, áóäèíîê “ï³ä êëþ÷”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170 Òèííå, áóäèíîê 90 êâ.ì, 4 ê³ìíàòè 59.2 êâ.ì, 2 êîðèäîðè, ñ/â, êóõíÿ, ï³äñîáêà, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 6.67 ñîò çåìë³, 73000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òèííå, áóäèíîê öåãë. 235 êâ.ì, ðåìîíò, 3-ïîâ., 1-ïîâ. çàë, êóõíÿ, ñ/â, êîðèäîð, 2-ïîâ. 3 ñïàëüí³, 3-ïîâ. 58.5 êâ.ì, ïàðêåò, 150000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Òèííå, áóäèíîê öåãë. 313 êâ.ì, ÷îðí.ðîáîòè, 3-ïîâ., ãàðàæ, êóõíÿ, ïðèõîæà, 4 ñïàëüí³, çàë, àâò.îïàë., âñ³ êîìóí³êàö., óòåïë.ï³äëîãà, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèííå, áóäèíîê öåãë., 210 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 6 ñïàëåíü, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, ï³äâàë, 140000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèííå, áóäèíîê öåãë., 300 êâ.ì, ðåìîíò, 2 âõîäè, 1 ïîâ. öîêîë., ãàðàæ, 10 ñîò çåìë³, áàíÿ, 3 ïîâ. ìàíñàðäíîãî òèïó, 180000, òîðã. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèííå, áóäèíîê öåãë., íîâèé, 500 êâ.ì, ñó÷àñíèé, 3 ïîâ., çàëèø.÷èñòîâ³ ðîáîòè, 8 ñîò ïðèâàòèçîâ., ìîæíà íà 2 ñ³ì’¿, 15 ñîò ãîðîäó, 150000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Òèííå, áóäèíîê öåãëÿíèé 235 êâ.ì, ðåìîíò, 3 ïîâåðõè, çàë, êóõíÿ, ñ/â, êîðèäîð, 3 ñïàëüí³, ïàðêåò, 10 ñîò çåìë³, 150000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèííå, áóäèíîê, 280 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ÷åñüêèé ïðîåêò, 2 ð³âí³, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, âîäà, 2 âõîäè, 0.08 ñîò, 180000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèííå, áóäèíîê, 400 êâ.ì, íà 2 ñ³ì’¿, 2 ïîâ., âñ³ êîìóí³êàö., ïàð.îïàë., òåïëà ï³äë., 5 ñ/â, ÌÏÂ, 15 ñîò, íå ïðèâàò., äîêóì.ãîòóþòüñÿ, 180000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Òèííå, áóäèíîê, ñó÷àñíèé, 250 êâ.ì., ðåìîíò, óïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 0.156ãà, 280000, òîðã. Òåë: (097) 1347402 Õâèëüîâîãî, Öåíòð, 1/2 áóäèíêó, 120 êâ.ì, ìåáë³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.095ãà, ãàðàæ íà 2 àâòî, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 6964434 Öåíòð, 1/2 áóäèíêó öåãëÿíèé 106 êâ.ì, ðåìîíò, 4 ñîò, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 70500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öåíòð, 1/4 áóäèí.äåðåâ., 2 êâ., 1-ïîâ.-ê³ìí., êóõíÿ, 2-ïîâ.-2 ê³ìí., êóõíÿ, òóàë., äóø, áîéëåð, êîñì.ðåì., 2 êëàä., âîäà, ñâ³òëî, ãàç, 20500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Öåíòð, áóäèíîê, 7 ñîò, ñàóíà, ãàðàæ, áàñåéí, êàì³í, 285000. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Öåíòð, êîòåäæ êóòîâèé, 1-ïîâ. íåçàâåðøåíèé, áåç ìåáë³â, ðåìîíò íà 2 ïîâåðñ³, 0.3 ñîò, 165000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Öåíòð, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ñòàí ï³ñëÿ áóä³âåëüíèê³â, çåìë³ 0.05ãà, 64000. Òåë: (067) 8592754 ×àñòèíà áóäèíêó, 63 êâ.ì, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4129068 ×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê öåãë., 463 êâ.ì, ðåìîíò, 2 âõîäè, 8 ê³ìíàò, ìàíñàðäà, 2 ñ/â, êîòåëüíÿ, òåïëà ï³äëîãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 170000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðâîí³ Ãîðè, áóäèíîê öåãëÿíèé 230 êâ.ì, 6 ê³ìíàò, ÷àñòêîâî ìåáëüîâàíèé, ãàðàæ, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ, 6 ñîò, êàì³í, 180000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 ×åðâîí³ Ãîðè, íåçàâåðø.êîòåæä, öåãëÿíèé, íà 2 ñ³ì¿, 100 êâ.ì, 0.037ãà, ïåðåãîðîäêè, ïåðåêðèòòÿ, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ñêâàæèíà, 37000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 ×åðâîí³ ãîðè, áóäèíîê öåãë. 463 êâ.ì, ðåìîíò, äâà âõîäè, 8 ê³ìíàò, ìàíñàðäà, 2 ñ/â, êîòåëüíÿ, òåïëà ï³äëîãà, âñ³ êîì³êàö³¿ â áóäèíêó, 100000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ùàñëèâå, áóäèíîê 200 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ãðàí³òí³ ï³äâ³êîííÿ, 10 ñîò çåìë³, áàíÿ, ôóíäàìåíò ï³ä îãîðîæó, 75000, òîðã. Òåë: (068) 9373319 Ùàñëèâå, êîòåäæ, 140 êâ.ì, ðåìîíò, ìåáëüîâàíèé, öåíòðàëüíà êàíàë³çàö³ÿ, 0.07ãà çåìë³, 165000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíå, áóäèíîê öåãë., 208 êâ.ì, äèçàéíåðñüêèé ðåìîíò, 2 æèòë.ïîâ., öîêîë., ìàíñàðä.ïîâ., ñàóíà, òðåí.çàë, 6 ñîò, àëüòàíêà, 170000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Þâ³ëåéíå, áóäèíîê öåãëÿíèé 220 êâ.ì, íîâèé, ñó÷àñíèé, æèòëîâèé ñòàí, ñèãíàë³çàö³ÿ, âîðîòà àâòîìàò, îãîðîæà, 3.5 ñîò, 180000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË.

Áóäèíîê öåãëÿíèé, 15-20êì â³ä гâíîãî, 80 êâ.ì, âñ³ çðó÷íîñò³, ïëàñòèêîâ³ â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, ãàðàæ, õë³â, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.5ãà, ïîðó÷ ð³÷êà, îçåðî, ë³ñ. Ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî, à/ì, á³çíåñ ó гâíîìó. Ðîçãëÿíåìî âñ³ ïðîïîçèö³¿. Âëàñíèê. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032; (050) 3757125 Âåëèê³ Ìåæèðè÷³, âóë.Öåðêîâíà, ãîñïîäàðñòâî. Òåë: (067) 7827900 Âîñêîäàâè, 4êì â³ä Ãîù³ âåëèêèé öåãëÿíèé áóäèíîê, âñ³ óìîâè, çåìë³ 0.5ãà, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ïîðó÷ çóïèíêà, ñòàä³îí, øêîëà. Ö³êàâèòü îáì³í íà 2-3 ê³ìí.êâ. Òåë: (067) 3827412 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ñèìîí³â, áóäèíîê, öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàç, âîäîïðîâ³ä, ñâ³òëî, ãîðîä 36 ñîò, ñàä, êðèíèöÿ. Òåë: (066) 5131252 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, 15êì â³ä гâíîãî, áóäèíîê öåãëÿíèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 100 êâ.ì, çåì.ä³ëÿíêà 0.15ãà, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 20000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóä.öåãë., ÌÏÂ, ðåìîíò, 4 ê³ìí., êóõíÿ, ñ/â ïëèòêà, íîâå ïåðåêðèòòÿ, ãàç.êîëîíêà, ãàç.àâòîí.îïàë., º òâåðäîï.êîòåë, 35000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàáèí, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé (áðóñ), 4 ê³ìí., ãàç, âîäà â äâîð³, âåðàíäà, ï³äâàë ï³ä âåðàíäîþ, ïðèâàò. 15 ñîò º 17 ñîò, ñåïòèê, 12500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãîùàíñüêèé ð-í, Áàøèíå, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ãàðàæà, õë³â, êîëîäÿçü, ãàçîâå îïàëåííÿ, º ãðóáêà, 4500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãîùàíñüêèé ð-í, ³ëüã³ð, áóäèíîê ãëèíà, ï³ä äåðåâîì, æèòëîâèé ñòàí, 64 êâ.ì, 2 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð, ÌÏÂ, 25 ñîò ïðèâàò., îãîðîäæåíî, êîëîíêà, 7500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîùàíñüêèé ð-í, ³ëüã³ð, áóäèíîê, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ìîæëèâèé îáì³í íà ì³í³âåí, ì³êðîàâòîáóñ, à/ì óí³âåðñàë. Òåë: (097) 9674345 Ãîùàíñüêèé ð-í, Âèòê³â, áóäèíîê, 80 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ñ/â, êóõíÿ, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîëîäÿçü, ñåïòèê, 0.53ãà, 15000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãîùàíñüêèé ð-í, Âîñêîäàâè, 1.5 ïîâ., 4 ê³ìí., 93 êâ.ì, 1 ïîâ.æèòë., ñ/â, áîéëåð, ðåìîíò, äàõ ìåòà-

1.30 Ïðèì³ùåííÿ, îô³ñè, ñêëàäè —

ëî÷åðåï., íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ôîíòàí÷., 22000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Ãîùàíñüêèé ð-í, Äðîçä³â, öåíòð, áóäèíîê 45 êâ.ì, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè, 20 ñîò, ïîðó÷ ð³÷êà. Òåë: (050) 8049613 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ïîäîëÿíè, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, æèòëîâèé ñòàí, îïàëåííÿ ãàçîâå-ï³÷íå, âîäà, öåíòð. âîäîïîñò., ë³òíÿ êóõíÿ öåãë., ãàçèô³ê. ï³÷, 15000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ðÿñíèêè, áóäèíîê, äåðåâ., 55 êâ.ì, äåðåâ.ï³äëîãà, ðåìîíò, íîâ³ äâåð³, ì/ï â³êíà, ñêâàæèíà ç íàñîñîì, ïîðó÷ ãàç, 51 ñîò, 11500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ðÿñíèêè, öåãë.áóä., 70 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ãàç, 4 ê³ìíàòè, ï³÷íå îïàëåííÿ, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 23 ñîò, 16500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùàíñüêèé ð-í, Ñèìîí³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, æèòëîâèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âñ³ âèãîäè, ìåáë³, îáëêëàäåíî âàãîíêîþ, 16500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ãîùàíñüêèé ð-í, áóäèíîê, 61 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, 50 ñîò çåìë³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ñàä, 7000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Ãîùàñüêèé ð-í, Äìèòð³âêà, 9êì â³ä гâíîãî, äà÷í.áóä., ñâ³òëî, âîäà, ãàç ïî âóë., 1 ê³ìí., êóõíÿ, âåðàíäà, ãàðàæ, ñàðàé, 51 ñîò, 2 äåðæ.àêòè, ñàä. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 Äà÷à, 50 êâ.ì, åëåêòð.îïàë., ãàç ïîðó÷ ä³ëÿíêè, äóø.êàá³íà, òóàëåò, ðóêîìèéíèê, ìåáë³ òà äåêîðàö³¿, 0.25ãà, 25000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (067) 3100545 Äóáåíñüêèé ð-í, Càòè¿â, 35êì â³ä гâíîãî, áóäèíîê öåãë. 54 êâ.ì, 3 ê³ìí., õîðîøèé ðåìîíò, ñàðàé, ãàðàæ, ñàä, 0.25ãà, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, 16000, òîðã. Òåë: (067) 6813635 Äóáåíñüêèé ð-í, Á³ëîáåð³ææÿ, áóäèíîê öåãëÿíèé, æèòëîâèé ñòàí äîãëÿíóòèé, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, êîòåë òâåðäîïàëèâíèé, âîäà â êîëîäÿç³, 12000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêèé ð-í, Ìîëîäîâî, áóäèíîê øëàêî-öåìåíòíèé, æèòëîâèé ñòàí, çðó÷íîñò³, ñàðàé, âðåì’ÿíêà, ñàä, 16000. Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñàòè¿â, áóä.öåãëà-øëàê 112 êâ.ì, æèò.ñòàí, çðó÷íîñò³, 2 êîòëè ãàçîâ. ³ òâåðäîïàë., ñåïòèê, ñêâàæèíà, õë³â, ë³ò.êóõíÿ, ïîãð³á, 40000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Äóáåíñüêèé ð-í, Ñìèãà, áóäèíîê, êîíâåêòîðíå îïàëåííÿ, âîäà òà òóàëåò â áóäèíêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.18ãà, ãàðàæ ç íàäáóäîâîþ. Òåë: (050) 3155334; (066) 1620040 Çäîâáóí³âñüêèé ð-í, Çàãðåáëÿ, áóäèíîê. Òåë: (097) 8489731 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó áëîêè+öåãëà 50 êâ.ì, âåðàíäà, áåç çðó÷í., 3ì äî ñåïòèêà, ïîêðèòòÿ øèôåð, â ìàíñàðä³ º ìîæë.äîáóä. 2 ê³ìí., ãîðîä 4 ñîò, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, 1/2 áóäèíêó öåãë., êóõíÿ ó âåðàíä³, áåç çðó÷íîñòåé, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, êîòåë ãàçîâèé, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, ïðèâàòèçîâàíà ä³ëÿíêà, 25000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, æèòëîâèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, áåç âèãîä, ñâ³òëî, ãàç, îïàëåííÿ, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð’¿, õîðîøèé äî¿çä, 15500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, áóäèíîê öåãëÿíèé 10õ10ì, 2-ïîâ., 5 ê³ìíàò, ãàðàæ, âñ³ çðó÷íîñò³, 55000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³â, áóäèíîê, 250 êâ.ì., öåãë., ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ì/ï â³êíà, 0.06ãà, æèòëîâèé ñòàí, àñôàëüò.äî¿çä, 38000. Òåë: (068) 0510704 Çäîëáóí³â, ÷àñòèíà áóäèíêó 35 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ãàçîâå ï³÷íå îïàëåííÿ, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 6 ñîò çåìë³, 2 ñàðà¿, 12000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³â, ÷àñòèíà áóäèíêó öåãë., 70 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 4 ñîò çåìë³, îãîðîäæåíî, 38000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Çäîëáóí³â, ÷àñòèíà áóäèíêó, 124 êâ.ì, 2 ñ/â, 5ê³ìíàò, êàì³í, íà âóëèö³ ïîãð³á, ñàðàé, ñàä, ãîðîä, ñàðàé-ãàðàæ 5õ10ì, 39500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Á³ëàø³â, áóäèíîê öåãëÿíèé, âåëèêèé ñàäîê, îïàëåííÿ êîòåë-áàòàðå¿, êîëîäÿçü, ãàç ïîðÿä, õóò³ð, ë³òíÿ êóõíÿ ç ïîãð³áîì, 4500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ãëèíñüê, áóäèíîê, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, â 2 ê³ìíàòàõ ðåìîíò, ï³÷íå îïàëåííÿ, 25 ñîò çåìë³, 15500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Çäîâáèöÿ, áóäèíîê, 72 êâ.ì, 0.15ãà, 4 ê³ìíàòè, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, öåíòð.âîäîïîñòà÷., íåçàâåðøåíà áàíÿ, â³êíà íîâ³, 23000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ˳äàâî, áóäèíîê øëàêîâèé 60 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âîäà, ñâ³òëî, ãàç ïî âóëèö³, 6000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, ̳çî÷, 30êì â³ä гâíîãî, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, äâ³ð, ãàðíèé ñàä, ä³ëÿíêà ï³ä ñàä³âíèöòâî, 11000, òîðã. Òåë: (0362) 431502; (097) 4833872 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Îðåñò³â, áóäèíîê öåãë. 200 êâ.ì 2-ïîâ., æèòëîâèé ñòàí, 1-ïîâ. 3 ê³ìí., êîðèäîð, ñ/â, 30 ñîò, âïîðÿäêîâàíå ïîäâ³ð’ÿ, 35000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Ï’ÿòèãîðè, áóäèíîê ç êàìåíþ 47 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ï³äâàë, õë³â, êîëîäÿçü, ãàç ïîðÿä, 10500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, Óðâåííà, áóäèíîê, 90 êâ.ì, øëàêîáëîê, ñ/â, ÌÏÂ, ÷àñò.ðåìîíò, 2-êîíò.êîòåë, êîíâåêò., àñô.äî¿çä, 50 ñîò, ºâðîçàáîð, 31000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðåöüêèé ð-í, Áðàí³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ôàñàä øóáà, ñâ³òëî, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, ëüîõ, êîëîäÿçü, ïîòðåáóº ÷àñòê. ðåìîíòó, 7000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðåöüêèé ð-í, Â.Ìåæèðè÷³, áóä.öåãëà, 1986ð.ï., ï³ä ïëèòêîþ, 4 ê³ìí., êóõíÿ, âåðàíäà, ñàðàé, ï³äâàë, îïàëåí.ï³÷íå, 2 áóä.öåãë. 4 ê³ìí., 6000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðåöüêèé ð-í, Â.Ìåæèðè÷³, áóäèíîê, 2 ïîâåðõè, 152 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, 6 ê³ìí., êóõíÿ, 2 ñ/â, áàëêîí, 0.30ãà, 30000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîðåöüêèé ð-í, Â.Ìåæèðè÷³, áóäèíîê, 90 êâ.ì, òâåðäîïàëèâ.êîòåë, 5 ê³ìíàò, âàííà, 2 âõîäè, 0.32 ãà, ñàðàé, 2 ëüîõà, êîëîäÿçü, ãàðàæ, 17000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîðåöüêèé ð-í, Êàëèí³âêà, áóäèíîê äåðåâ., ñàéä³íã, ÌÏÂ, ºâðîðåìîíò, áåç çðó÷íîñòåé, 3 ê³ìí., êóõíÿ, êîëîäÿçü, íå ãàçèô³êîâàíî, 25 ñîò, 5500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðåöüêèé ð-í, Êðèë³â, áóäèíîê, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà, ãàç â áóäèíêó, áåç çðó÷íîñòåé, 0.11ãà, 9500, òîðã. Òåë: (068) 9373319 Êîðåöüêèé ð-í, Íåâ³ðê³â, áóä.äåðåâ., 70 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 1 ãà çåìë³+20 ñîò ñàä, ïîðó÷ ë³ñ, ñòàâîê, àñô.äî¿çä, 7000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîðåöüêèé ð-í, Ñàïîæèí áóäèíîê äåðåâ., æèòëîâèé ñòàí, ñâ³òëî, áåç ãàçó, ëüîõ, êîëîäÿçü, õë³â, ïîðÿä ð³÷êà, äî¿çä ãðóíòîâà äîðîãà, 8000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîðåöüêèé ð-í, Òîï÷à, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé 60 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, ñâ³òëî, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, ñàäîê, 50 ñîò, 60000ãðí. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîðåöüêèé ð-í, áóäèíîê öåãëÿíèé, 90 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, êîëîäÿçü, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 50 ñîò çåìë³, ñâ³òëî, 3100. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Äåðàæíå, áóäèíîê öåãë., êîñìåò.ðåìîíò, ïåðåòåðò³ ñòåëÿ, ñò³íè, ÌÏÂ, âñ³ ìåáë³, ãàç ïîðó÷, êîëîäÿçü, 0.10ãà ä³ëÿíêà, 18000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Äþêñèí, áóäèíîê öåãë. 62 êâ.ì, 3 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð, âîäà öåíòðàë., ë³ò.êóõíÿ, ñàðàé, 5 ñîò, ïîðÿä 25 ñîò ï³ä ñ/ã, 8500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóä.1.5-ïîâ. öåãë., 10 ñîò ïðèâàò., 1-ïîâ. êóõíÿ, êîðèäîð, âåë.ê³ìí., 2-ïîâ. âåë.ê³ìí., òåïëèöÿ, ñàðàé, ñàä, 11000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóä.öåãëà 70 êâ.ì, 2-ïîâ.ìàíñàð., âèñ.öîêîëü, ãàç, êîíâåêòîðè, êàì³í, áàëêîí, ãîñïîä.ïðèì³ù., áàíÿ, áåñ³äêà, 23000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê 2-ïîâ. öåãëÿíèé 50 êâ.ì, 6õ6ì, 2 ê³ìíàòè, íà 1 ïîâ.+êóõíÿ, íà 2-ïîâ. ê³ìíàòà, õîë, 6 ñîò îãîðîäæåíî, 8500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê öåãëÿíèé 72 êâ.ì, ïðèâàòèçîâàíèé, 6 ñîò, êîëîäÿçü,

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

òåïëèöÿ, ñàðàé, ãàç ï³äâåäåíèé, ìàñàíäðà, ñàä, 8000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, áóäèíîê, 70 êâ.ì, öåãë., ï³ä ïëèòêîþ, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, áàëêîí, êàì³í, ïîðó÷ îçåðî, ñàðàé, ñàäîê, 9000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à ç áðóñó, ï³âòîðà ïîâåðõà, ì/ï â³êíà, ñêâàæèíà, îãîðîäæåíî, çà çàáîðîì ð³÷êà, íåçàê³í÷åíà, 10500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à ï³íîáëîêè, çàë ç êàì³íîì, 2 ñïàëüí³, êóõíÿ, ñàíâóçîë, áîéëåð, ï³÷ ³ òåðàñà ç ìàíãàëîì, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à öåãëÿíà 42 êâ.ì, äâîïîâåðõîâà, íà 1 ïîâåðñ³ 2 ê³ìíàòè, ñâ³òëî, êîëîäÿçü, ñàðàé, ì/ï â³êíà, 7500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à öåãëÿíà 6õ6ì, ðåìîíò, 1.5-ïîâ., ìåáëüîâàíà, áàëêîí, 6 ñîò, ñêâàæèíà, òóàëåò, ñàðàé, áåñ³äêà, îãîðîæà, 7500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à öåãëÿíà, æèòëîâèé ñòàí, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà, 20000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíîã³ðñüê, áóäèíîê äâîïîâåðõîâèé, 5 ê³ìíàò, 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíèé, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 9945391 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíîã³ðñüê, áóäèíîê, ïðèâàòèçîâàíèé, êîëîäÿçü, òåïëèöÿ, ñàðàé. Òåë: (097) 8060191 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Ñóñüê, áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, öåãë. ñàðàé ç ãàðàæåì, ëüîõ, âåëèêèé ñàäîê, ãàç, âîäà, êîòåë òâåðäîïàëèâíèé, áåç ðó÷íîñòåé. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Îñòðîçüêèé ð-í, Òåñ³â, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, æèòëîâèé ñòàí, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ñâ³òëî, ãàç ïîðÿä, êîëîäÿçü, 25 ñîò çåìë³, 8500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Àíòîï³ëü, íåçàâåðøåíå áóä-âî öåãëà 50 êâ.ì, öîêîëü-ï³äâàë, 1-ïîâ. êóõíÿ, êîðèäîð, ê³ìíàòà, 2-ïîâ.- íåçàâåðøåíèé, ñàðàé, 17500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, ìàíñàðäà, 170 êâ.ì, çåìë³ 0.10ãà, íàâïðîòè ÐÀÉÇó, 65000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, ìàíñàðäà, 170 êâ.ì, çåìë³ 0.10ãà, íàâïðîòè ÐÀÉÇó, ïîøòóêàòóðåíèé, ÷îðíîâà ñòÿæêà, 65000, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, áóäèíîê, ìàíñàðäà, 170 êâ.ì, çåìë³ 0.10ãà, íàâïðîòè ÐÀÉÇó, ïîøòóêàòóðåíèé, ÷îðíîâà ñòÿæêà, òîðã, 65000. Òåë: (093) 2695533 гâíåíñüêèé ð-í, Áàáèí, 1/2 áóäèíêó, ç³ çðó÷íîñòÿìè, äâ³ ê³ìíàòè, 43 êâ.ì, ï³äâàë, ëüîõ, ñàðàé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà á³ëÿ áóäèíêó. Òåë: (096) 1595772 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóä.öåãë., æèòë.ñòàí, ðåìîíò, õîë, êóõíÿ, ìåòàëî÷åðåïåöÿ, çðó÷íîñò³, ñó÷.êîòåë, îãîðîäæåíî, ñàðàé, ãàðàæ, 2 â’¿çäè, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóäèíîê äåðåâî-çðóá 200 êâ.ì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ç ãàðàæåì, äàõ ç ìåòàëî÷åðåïèö³, åëåêðèêà, 56000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, áóäèíîê öåãë., 4 âåë.ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, êîðèäîð, ãàç. îïàëåííÿ, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, ïîðÿä çóïèíêà, îãîðîæà, 40000, òîðã. Òåë: (098) 2305130; (096) 8344055 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îëåêñèí, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, íàêðèòå, 0.15ãà, 27000. Òåë: (067) 8592754 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãë., 100 êâ.ì, 4 ê³ìí., ñ/â, âàííà, àâòîí.îïàëåííÿ, óòåïëåíèé, 0.54ãà, õë³â, ëüîõ, ºâðîïàðêàí, 85000, òîðã. Òåë: (067) 3100545; (050) 9002444 Àäð: http://kadetsvs.in.ua гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îìåëÿíà, áóäèíîê öåãëÿíèé 110 êâ.ì, îäíîïîâåðõîâèé, ãàðíå ïîäâ³ð’ÿ, îãîðîäæåíî, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, 68000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, áóäèíîê 130 êâ.ì, 0.05ãà çåìë³, çðîáëåíèé ï³ä “êëþ÷”, 70000. Òåë: (097) 4129068 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðåñíåâå, áóäèíîê, îäíîïîâåðõîâèé. Âëàñíèê. Òåë: (067) 4384352; (063) 4242641 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³âñüê, 10êì äî ì.гâíå, ð-í íîâîáóäîâ, ñó÷àñíèé íîâèé áóäèíîê, âñ³ âèãîäè, ðåìîíò, òåõí³êà, ìåáë³, 57000, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (067) 1186455 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³âñüê, áóäèíîê, íîâèé, 2 ïîâ., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ-ñòóä³ÿ, ñ/â, òåðàñà, 0.15ãà, ìîëîäèé ñàäîê, ðåìîíò ñó÷àñíèé, 33000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³âñüê, ñòàðà õàòà (ï³ä çíîñ) 55 êâ.ì+çåì.ä³ë., ñàä, ïàðêàí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, 8370, àáî îáì³í íà àâòî. Òåë: (067) 3827412 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³âñüê-Äÿäüêîâè÷³, íåç.áóä., íîâèé ìàñèâ, 119 êâ.ì., 0.15ãà, ñàä, ñâ³òëî, êàíàë³çàö³ÿ, ïîðó÷ çóïèíêà, ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (067) 1186455 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîëèø³â, 23êì â³ä ì³ñòà, áóäèíîê íà äâ³ ñ³ì’¿, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, îãîðîäæåíèé, âñ³ êîìóí³êàö³, 0.20ãà ïðèâàòèçîâàíà, 25000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðèíüãðàä-2, öåãëÿíèé áóäèíîê 110 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ìåáëüîâàíèé, ãàç+ãðóáêè, ë³òíÿ êóõíÿ, 25500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, 60 êâ.ì, ñêâàæèíà, ñåïòèê, ãàç, ñ/â, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 0.5ãà çåìë³, 38000, òîðã. Òåë: (067) 3100545 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, áóäèíîê øëàê+öåãëà, æèòëîâèé ñòàí, 4 ê³ìí., êîòåë, ãàçîâå îïàë., áåç çðó÷íîñòåé, ì³ñöå äëÿ ñêâàæèíè, ãðóáêè, 25000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à 86/45/8 êâ.ì, õîðîøèé æèòëîâèé ñòàí, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñ/â, 3 ê³ìíàòè, ñåïòèê, 0.12ãà, ñêâàæèíà, ñàäîê, 27000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷à öåãëÿíà, 90 êâ.ì, 6 ñîò çåìë³, 15000. Òåë: (068) 9373319 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, íåçàâåðøåíå áóä-âî, â³ëüíå ïëàíóâàííÿ, åëåêòðèêà çàâåä. â áóä., ñêâàæèíà, ãàç çàâåäåíèé íà ä³ëÿíêó, ñàäîê, òåïëèöÿ, 16000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäîê, 1/2 áóäèíêó øëàê, æèòëîâèé ñòàí, 9 ñîò çåìë³, 1 ê³ìíàòà, êóõíÿ, âîäà â õàò³, êàíàë³çàö³ÿ ï³ä óìèâàëüíèê, 20000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ Ïåðøà, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé 60 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 2 ê³ìí., êóõíÿ, ì/ï â³êíà, ãàç, îáøèòèé ñàéäèíãîì, 15 ñîò çåìë³, 16000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóä.öåãë., 100 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, ñòîëîâà, âàííà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ãàç, ñâ³òëî, 36500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, áóäèíîê öåãë., 90 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñ/â, ñêâàæèíà, àâò.îïàë., 27000, òîðã, ìîæë.îáì³í íà 1-ê³ìí.êâàðò. â гâíîìó. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, áóäèíîê äåðåâ., æèòëîâèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîíâåêòîðè, ãàçèô³êîâàíà, ëüîõ, 25 ñîò, 15500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, áóäèíîê, äåðåâ’ÿíèé, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ãàç, ñâ³òëî, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàíà, âëàñíèê. Òåë: (097) 8355663 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à öåãëÿíà, 68 êâ.ì, 0.06ãà, äîãëÿíóòà, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ìàñèâ “Áîðê³âñüêèé”, àáî îáì³í íà àâòî. Òåë: (067) 3827412 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, 0.06ãà, 12000. Òåë: (067) 8592754 гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, äà÷à, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, ñàä, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 5õâ â³ä çóïèíêè äèçåëÿ, 80000ãðí. Òåë: (097) 9671595, Ëþäìèëà ªâãåí³¿âíà гâíåíñüêèé ð-í, Êàðïèë³âêà, íåçàâ.áóä-âî 2-ïîâ., ãàðàæ ó ï³äâàë³, 1-ïîâ. êóõíÿ, â³òàëüíÿ, êàì³í, âàííà, 2-ïîâ. 3 æèë.ê³ìí., ÷îðíîâ³ ñòÿæêà, 37000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êâàñèë³â, 1/2 áóäèíêó, öåãëÿíèé, 65 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, 0.6ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿, õîðîøèé ðåìîíò, 19000, òîðã. Òåë: (067) 3100545 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü-2, áóä. öåãë., 102 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, óòåïëåíèé, ãàç, âîäà, ñåïò³ê, âàííà, òóàëåò, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, 38800. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

гâíåíñüêèé ð-í, Êîçëèí, áóäèíîê äåðåâ., ï³ä öåãëîþ, ÌÏÂ, ÷àñòê.ðåìîíò, íîâà äåðåâ.ï³äëîãà â êóõí³, ñ/â ïëèòêà, äåðåâ.âàãîíêà, ï³÷, ãàç, 26500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, êîìóí³êàö³¿ â áóäèíêó, òîðã. Òåë: (093) 2695533 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâåðõè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, êîìóí³êàö³¿ ó áóäèíêó, òîðã. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, áóäèíîê, 100 êâ.ì, 3 ê³ìíàòè, óòåïëåíèé, ñ/â, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëàì³íàò, 0.10ãà, 40000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Êîðíèí, öåãëÿíèé áóäèíîê 120 êâ.ì, ðåìîíò, 3 ê³ìíàòè, 2 ñ/â, 2 ïîâåðõè, ï³äâàë, º íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 10 ñîò, 70000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êðèâè÷³, áóäèíîê, äåðåâ., æèòëîâèé ñòàí, 3 ê³ìí., 1 ïðîõ., ãàç ó ãðóáêàõ, êðèíèöÿ, ëüîõ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 50 ñîò, 16000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ì.Øïàê³â, áóäèíîê äåðåâ., 88 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, íàêðèòèé øèôåðîì, êîëîäÿçü, ãàç ïî âóëèö³, 50 ñîò çåìë³, âåëèêèé ñàäîê, 13500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Ì.Øïàê³â, áóäèíîê öåãëÿíèé 50 êâ.ì, áåç ðåìîíòó, 2 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð, ãàç, ñâ³òëî, ñàðàé, 15 ñîò, 5 ñîò á³ëÿ õàòè, 13000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ìèõàéë³âêà, íåçàâ.áóä-âî öåãë. 120 êâ.ì, 1-ïîâ., íåçàâ.ðåìîíò, 4 ê³ìí., 27 ñîò, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, ã³ïñîêàðòîí, ï³÷íå îïàë., 27000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê 100 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ðåìîíò, 2 ïîâåðõè, êàì³í, ãðóáêè, áàíÿ ç äóøåì, ñåïò³ê, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 26000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê 2-ïîâ., 6 ë³í³ÿ, ñâ³òëî, ãàç á³ëÿ áóäèíêó, ïîðÿä îçåðî, ìàëüîâíè÷à ì³ñöåâ³ñòü, 6 ñîò çåìë³, 10000, òîðã. Òåë: (096) 8344055; (096) 8344055 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé 50 êâ.ì, 2 ê³ìíàòè, ïðîõ³äí³, öåíòð ñåëà, ïîðó÷ ëóã, ñòàâîê, çóïèíêà çàë³çíè÷íî¿ äîðîãè, 7500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé 80 êâ.ì, ïîäâ³éíà öåãëà, ãàçèô³êîâàíèé, ãðóáêè, êðèíèöÿ, 18500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì, 2-ïîâ., ãàðàæ, ï³äâàë, 7 ñîò, âëàñíèê, áåç ïîñåðäíèê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 7414052 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, áóäèíîê, äåðåâ.âàãîíê., 60 êâ.ì, æèòëîâèé ñòàí, ë³òíÿ êóõíÿ, òóàëåò, êîëîäÿçü, îãîðîäæà, 7 ñîò, 15000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à áëîêè+öåãëà 85.4 êâ.ì, 1-ïîâ. ê³ìíàòà, êóõíÿ, 2-ïîâ. 2 ê³ìí., õîë, âñ³ âèãîäè, 6 ñîò, ãàðàæ, ë³ò.êóõíÿ, 34000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à äåðåâ’ÿíà, ç ìàñàíäðîþ íà 2 ïîâåðñ³, ñàðàé, âàííà, ñàóíà, òåïëèöÿ, 25500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à äåðåâ., 126 êâ.ì, êàì³í, äóø.êàá³íà, ë³÷èë. íà åëåêòðèêó, ðåìîíò, ñåïòèê, áîéëåð, ëîäæ³ÿ, 2 ñïàëüí³, 36000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, 2-ïîâ., áåç çðó÷íîñòåé, ñâ³òëî, êðèíèöÿ, ãàç ïî âóëèö³, ãðóáêà íà îïàë., öåãë.ãàðàæ, 13500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëà, ïðèäàòíà äëÿ ïîñò³éíîãî ïðîæèâàííÿ, 3 ê³ìí., êóõíÿ ³ âåëèêèé êîðèäîð, ì/ï â³êíà, îêðåìî ñòîÿ÷à áàíÿ. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà 2-ïîâ., ì/ï â³êíà, îãîðîäæåíî, 2 ê³ìíàòè, â³ëüíå ïëàíóâàííÿ, ñâ³òëî, ãðóáêà, ïî âóëèö³ ãàç, 11000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà 60 êâ.ì, äâîïîâåðõîâà, ìàíñàðäà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, ïîãð³á, ãàçîâ³ êîíâåêòîðè, ï³÷, 6 ñîò çåìë³, 15000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà 70 êâ.ì, êóõíÿ, 3 ê³ìíàòè, ãàç â áóäèíêó, ë³òíÿ êóõíÿ, äåðåâà, êóù³. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, ãàðíèé ñòàí, öåãëÿíà, 2-ïîâ., 90 êâ.ì, îïàëåííÿ, åëåêòðèêà, âîäà, 0.6 ñîò, öåãë.ãàðàæ, äî¿çä àñôàëüò, 13500. Òåë: (068) 0309010 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, äà÷à, æèòëîâèé ñòàí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, òåïëèöÿ, ñêâàæèíà, êîëîäÿçü, ãàç, ñâ³òëî, òåïëèöÿ, àñô.äî¿çä, 25000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâà Óêðà¿íêà, ñó÷àñíèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, æèòëîâèé ñòàí, âñ³ çðó÷íîñò³, 50000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîñòàâ, áóäèíîê öåãëÿíèé, äâîïîâåðõîâèé, âñ³ çðó÷íîñò³ ó áóäèíêó, ðåìîíò, 0.08ãà. Ìîæëèâèé îáì³í, 22000. Òåë: (067) 8592754 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîñòàâ, áóäèíîê, ºâðîðåìîíò, çåìë³ 0.06ãà, 49000. Òåë: (067) 8592754 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîñòàâ, äà÷à (âàãîí÷èê), 6 ñîò çåìë³, 3500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Íîâîóêðà¿íêà, äà÷à öåãëÿíà 1.5-ïîâ. 75/53/9 êâ.ì, ãàçèô³êîâàíà, êîëîäÿçü, äîáðîòíî ïîáóäîâàíà, êîñì.ðåìîíò, îãîðîäæåíà, ñàä, 16000. Òåë: (096) 5002833; (066) 7802888 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, íåçàâåðøåíå áóä-âî öåãëà 125 êâ.ì, ì/ï â³êíà òà âõ³äí³ äâåð³, ñêâàæèíà, ñåïòèê, åëåêòðîìåðåæà, ãàç 5ì äî áóäèíêó, 40500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, öåãëÿíèé áóäèíîê 85 êâ.ì, ðåìîíò, ãàðàæ, áðóê³âêà, ãàçîí, 4 ê³ìíàòè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 7 ñîò, ïðèâàòèçîâàíà, 130000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, 1/2 áóäèíêó 2-ïîâ. öåãë., æèòë.ñòàí, 4 ñîò, êðåì³ êîìóí³ê., ãàç, ñâ³òëî, âîäà, à/î, êîòåë íà åëåêòèö³ òà ãàç, 50000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, 1/2 áóäèíêó, 51/39/12 êâ.ì, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, ñêâàæèíà, 0.09 ãà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 12000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, 130 êâ.ì, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ÷îðíîâ³ ðîáîòè, íàêðèòî, îãîðîäæåíî, 10 ñîò çåìë³, 11000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, áóäèíîê, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êóõíÿ, ãàç â áóäèíêó, 0.12ãà, ïîðó÷ çóïèíêà òà çàë³çíè÷íà ñòàíö³ÿ, 12000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, öåãëÿíå, äâà ïîâåðõè, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, çåìë³ 0.15ãà, îãîðîäæåíî, 160000. Òåë: (067) 8592754 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, íåçàâ. áóä-âî êîòåäæ íà 2 ñ³ì’¿ ïî 130 êâ.ì, ìîæë.äîáóä. 25 êâ.ì, ãàðàæ, ÌÏÂ, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, îãîðîæà, 5 ñîò, 70000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, íåçàâåðø.áóä-âî öåãë., 120 êâ.ì, íåæèòëîâèé ñòàí, 2 ïîâåðõè, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ìàíñàðäíèé òèï, 20 ñîò, 43000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Îðæ³â, áóäèíîê 85 êâ.ì, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 0.15ãà çåìë³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4129068 гâíåíñüêèé ð-í, Îðæ³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4129068 гâíåíñüêèé ð-í, Ðåøóöüê, áóä. 2 âõîäè, äóá.ñõîäè, à/î, 2 ñ/â, ñêâàæèíà, ñòîÿíêà äëÿ àâòî, 2 áàëêîíè, ë³òíÿ êóõíÿ ç äóøåì, áåñ³äêà, êîíäèö., 152000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ñòàâêè, áóäèíîê 104 êâ.ì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 3 ê³ìíàòè, 10 ñîò, êîëîíêà, ñåïò³ê, ñòàâîê, 30000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, 1/2 áóäèíêó öåãëà, æèòë.ñòàí, 3 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð, áåç âèãîä, ãàçîâå îïàë., êîëîäÿçü, 2 ñîò, ë³ò.êóõíÿ, ëüîõ, 15000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, 1/2 öåãë. áóä., 33 êâ.ì, 12 ñîò ï³ä äîáóä., 14 ñîò ãîðîä, îêðåìèé âõ³ä, ãàç, ñâ³òëî, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ðîëåòè, 12000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Òàéêóðè, áóäèíîê, äåðåâ., 41/29/- êâ.ì, 2 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð, äåðåâ.â³êíà, êîñìåò.ðåìîíò, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, êîëîäÿçü, 13000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Òèííå, îêðåìèé áóäèíîê, 65 êâ.ì, ãàçèô³êîâàíèé, âîäà â áóäèíêó, 8 ñîò çåìë³, íàäâ³ðí³ áóä³âë³, 42000. Òåë: (098) 2305130, (096) 8344055

гâíåíñüêèé ð-í, ßñèíèíè÷³, íåçàâåðøåíå áóä-âî, êîðîáêà íàêðèòà, 150 êâ.ì, ãàðàæ, êîìóí³êàö³¿ â ñêëàä³ ï³äêëþ÷åííÿ, 40 ñîò çåìë³, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200

áóäèíîê â ìàëüîâíè÷î•ìóÖåãëÿíèé ì³ñö³, 18êì â³ä ì³ñòà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà æèòëî â гâíîìó àáî ãîòîâèé á³çíåñ. Ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. Òåðì³íîâî! Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

ËÓÖÜÊ Áóäèíîê ï³âòîðàïîâåðõîâèé, 15 ðîê³â, âóë.Ѻ÷ºíîâà, 258/98 êâ.ì, óòåïëåíèé, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ä³ëÿíêà 0.08ãà, ñàóíà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 5400000. Òåë: (099) 3061275

âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 3 •ê ³ Áóäèíîê ìíàòè, âñ³ çðó÷íîñò³, êîòåë

ãàç/òâåðäå ïàëèâî. Òåë: (050) 3788764 Ì à ñ è â Ì à ÿ ê , ä à ÷ à , ç à “ Ì îäåðí-Åêñïî”, 1-øà ë³í³ÿ, ïàðàëåëüíî âóë.гâíåíñüê³é, 0.06ãà, öåãëÿíèé áóäèíîê 1.5 ïîâåðõè, ñàðàé, ëüîõ, âîäà, ñâ³òëî, âëàñíèê. Òåë: (050) 8341137

Òàðàñîâà, ïîëîâèíó áóäèíêó, ºâðîðåìîíò, ãàðàæ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.05ãà, ë³òíÿ êóõíÿ. Òåë: (050) 5524607; (096) 4425800

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. Áåðåæàíêà, áóäèíîê 10õ12ì, âåðàíäà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ëüîõè, 3 ôàçè, ãàç, âîäà, àñôàëüò, ç/ä 0.50ãà. îáì³í íà îäíîê³ìí.êâ. ó Ëóöüêó. Òåë: (095) 8941820; (099) 2830789 Áëàãîäàòíå (ì.Íîâîâîëèíñüê) áóäèíîê óòåïëåíèé öåãëÿíèé, ó õîðîøîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà, 92 êâ.ì, ç/ä 0.11ãà, îãîðîæåíà, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè. Òåë: (067) 5558184; (099) 2829747 Ç쳿íåöü, áóäèíîê íîâîáóäîâó, äâîïîâåðõîâèé, ºâðîðåìîíò, óñ³ êîìóí³êàö³¿, ï³äâàë, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ë³òíÿ êóõíÿ. Òåë: (050) 5524607; (096) 4425800 Êîâåëü, áóäèíîê íåçàâåðøåíèé, 4 ê³ìíàòè, âåðàíäà, òèì÷àñ³âêà, ãàðàæ, ïîðÿä ãàç, âîäà, øêîëà, ìàãàçèí. Àáî îáì³í íà äâîê³ìí.êâ., Ëóöüê. Òåë: (095) 5695870 Ìàñèâ “Ïðîì³íü”, äà÷íà ä³ëÿíêà, ñâ³òëî, âîäà, êóïå-êîíòåéíåð 5ò. Òåë: (067) 4441744; (066) 3250552 Ìàñèâ “Ïðîì³íü”, öåãëÿíèé áóäèíîê 4õ3ì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.07ãà, ñâ³òëî, âîäà, ñòîÿíêà äëÿ à/ì, îãîðîäæåíà. Òåë: (0332) 230153 Ìèõëèí, 25êì â³ä Ëóöüêà, áóäèíîê 70 êâ.ì, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, íàäâ³ðí³ ñïîðóäè, ïðèâàòèçîâàíèé, ñâ³òëî, ãàç, êðèíèöÿ, ç/ä 0.25ãà. Òåë: (099) 3275954; (098) 3472996 Ñàïîãîâå, áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 8êì â³ä Ëóöüêà, 8õ8ì, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðíèé ñàäîê, ä³ëÿíêà 0.45ãà. Òåë: (099) 7267767; (063) 3705191, Àíäð³é; (097) 8022428 Ñîê³ë Ðîæèùåíñüêîãî ð-íó, áóäèíîê öåãëÿíèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ãàç. Òåë: (0332) 245266; (050) 1832833

Ñòðóì³âêà, äà÷à ïðèâàòèçîâàíó, •0.06ãà, º ìàëåíüêèé áóäèíî÷îê, çàëèòèé ôóíäàìåíò íà íîâîáóäîâó, íåäàëåêî â³ä çóïèíêè. Òåë: (067) 1021440; (095) 1878689

×àðóê³â, ñòàðèé äåðåâ’ÿíèé áóäèíîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, êîìóí³êàö³¿, îáì³íÿþ íà ãàðàæ, à/ì òîùî, 19000ãðí. Òåë: (068) 8877026; (066) 7709017

ÏÎÏÈÒ Ëóöüê, ïîëîâèíó àáî ÷àñòèíó áóäèíêó ó ìåæàõ ì³ñòà. Òåë: (066) 4401164 гâíå. Àáî íåäàëåêî â³ä ì³ñòà. Òåë: (096) 7064542 гâíå. Áóäèíîê â ì³ñò³, á³ëÿ ì³ñòà, ìîæëèâèé îáì³í, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àòè. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 гâíå. Íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî ãîòîâí³ñòþ äî 90% 120 êâ.ì. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 гâíå. Ñòàðèé áóäèíîê â гâíîìó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 гâíåíñüêà îáë. Áóäèíîê àáî íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (097) 6456547; (050) 6401833 гâíåíñüêà îáë. Êóïëþ áóäèíîê äî 10êì â³ä гâíîãî. Òåë: (097) 8680280 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Êàì’ÿíà Ãîðà, Íîâîóêðà¿íêà, äà÷ó. Òåë: (097) 8680280 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî ãîòîâí³ñòþ äî 90% 120 êâ.ì. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 гâíåíñüêà îáë., Çäîëáóí³â, íåçàâåðøåíå áóä³âíèöòâî. Òåë: (0362) 430579; (067) 3632170

1.60

Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò ï³ä ñàä³âíèöòâî, ñåðåäèíà âóëèö³, ïîõèëà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ÷åðåç äîðîãó ïîáóäîâàíèé áóäèíîê, 8500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Áàñ³â Êóò, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13 ñîò, ï³ä áóä³âíèöâî, áóäèíîê æèòëîâèé, 37500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàçîâèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15000. Òåë: (097) 1347402 Ãðàáíèê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 4.4 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 55000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Äâîðåöüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, íà òåðèòî𳿠ñòàðèé áóäèíîê, ãàç, âîäà, åëåêòðèêà, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó, 63000. Òåë: (067) 3100545 Çà àâòîðèíêîì, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, çàáóäîâàíèé ìàñèâ, 15000. Òåë: (098) 2305130, (063) 3422697 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà á³ëÿ “Àéâåíãî”, ïëîùåþ 2.5ãà. Ìîæëèâèé îáì³í. Òåë: (067) 8592754 Êíÿãèí³ Îëüãè, á³ëÿ àâòîäðîìó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (050) 3781444 Êîëîäåíêà, á³ëÿ “Àéâåíãî”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, ñâ³òëî+ãàç ïî âóëèö³, ïîðó÷ çàáóäîâè, 12500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîëîäåíêà, äðóãà ë³í³ÿ, ðàéîí íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.17ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, íàâïðîòè æèòëîâèé áóäèíîê, 14000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 7 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, ð-í çàáóäîâàíèé, 10000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî, 12 ñîò, 15500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 Ìàêàðîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 90 ñîò, ï³ä êîìåðö³þ, ôàñàäíà (78ì âçäîâæ Ìàêàðîâà), êîìóí³êàö³ ïîðó÷, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Ìàêàðîâà, ð-í “Åï³öåíòðó”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ð³âíà, ìîæëèâèé âàð³àíò îáì³íó íà àâòî, âëàñíèê, 6000. Òåë: (098) 2305130; (063) 3422697 Ìëèí³âñüêà, á³ëÿ ÀÇÑ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ð³âíà, 20õ74, 18000. Òåë: (096) 8344055; (063) 3422697 Íîâèé Äâ³ð, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.134ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, º äåðæàêò, ïîðó÷ æèòëîâ³ áóäèíêè, çðó÷íèé äî¿çä, 25000. Òåë: (099) 4838378 Íîâîäâ³ðñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, õîðîøèé âèñèïàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (093) 2695533 Íîâîäâ³ðñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, õîðîøèé âèñèïàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Íîâîäâ³ðñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.9ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, õîðîøèé àñôàëüòîâàíèé äî¿çä, êîìóí³êàö³¿ íà ñóñ³äí³é ä³ëÿíö³. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Ð-í Ïèâçàâîäó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 7 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 16õ50ì, êóòîâà, 50000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Ð-í àãðîïåðåðîáêè, 2-ãà, 3-ÿ ë³í³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 Ð-í âóë.Ìëèí³âñüêî¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 14 ñîò, ôóíäàìåíò íà áóðèíîê, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, ñêâàæèíà, ñåïòèê, 26000, òîðã. Òåë: (096) 8344055; (063) 3422697 Ð-í ñóïåðìàðêåòó “Ôîç³”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, 450000. Òåë: (067) 8592754 Ñêëÿðåíêà-Õîëìñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 9 ñîò, ïîðó÷ åë³òíèõ áóäèíê³â, ïðîïëà÷åí³ âñ³ êîìóí³êàö³¿, 40500. Òåë: (068) 9373319

Òèííå, âóë.Äæåðåëüíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 11.4 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, â æèòëîâîìó ìàñèâ³. Òåë: (096) 2756191; (066) 5131252 Òèííå, âóë.Êàëèíîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12 ñîò. Òåë: (067) 8592754 Òèííå, âóë.Òèí³âñüêà, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, êîì³êàö³¿ ïîðó÷, æèâóòü ëþäè. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 19 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, äîâæèíà 62ì, øèðèíà 29ì, ìîæëèâ³ñòü ðîçä³ëó íà 2 ä³ëÿíêè, 38000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Òèííå, ïàé 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, ð³âíà, ð-í çàáóäîâóºòüñÿ, 21000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Öàðñüêå Ñåëî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 36000. Òåë: (097) 1347402 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, ð³âíà, 10000. Òåë: (068) 0510704 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ðàéîí àâòîäðîìó, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.66ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüò, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, çóïèíêà. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.6ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (096) 9165886; (066) 1457346 ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.7ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüò äî¿çä, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 ×åðâîí³ Ãîðè, íàâïðîòè áóäèíêó Ìîëèòâè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.7ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüò, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346

вÂÍÅÍÑÜÊÀ ÎÁË.

Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Á³ëÿ “Ãàçîâèêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 12000. Òåë: (097) 1347402 Á³ëÿ “Ãàçîâèêà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10-12 ñîò. ï³ä áóä³âíèöòâî, çà çàïðàâêîþ, 21000. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 Á³ëÿ Àãðîïåðåðîáêè, ïàé 2.5ãà, ìîæëèâ³ñòü êóï³âë³ 10-15 ïà¿â ðàçîì, 1 ïàé 15000, òîðã, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 Á³ëÿ ÃÊ “Õóò³ð”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 22000. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ñóñ³äí³é ä³ëÿíö³, ïðèâàòèçîâàíà, äî¿çä âèñèïàíèé. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, õîðîøèé äî¿çä. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 14000, òîðã. Òåë: (098) 2509000 Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüò.äî¿çä, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 Á³ëÿ ÒÐÖ “Åêâàòîð”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ìîæíà áóäóâàòèñü, 6000. Òåë: (098) 2305130; (063) 3422697 Á³ëÿ ã³äðîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, 32000. Òåë: (097) 1347402 Á³ëÿ çîîïàðêó (â ïîë³), çåìåëüíà ä³ëÿíêà 20 ñîò äëÿ ñ/ã ðîá³ò, 9500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (097) 4129068 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 15000, òîðã. Òåë: (096) 8344055; (063) 3422697 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 20500. Òåë: (067) 3100545 Á³ëÿ çîîïàðêó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 10000. Òåë: (068) 0510704 Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, 15000. Òåë: (098) 2305130; (063) 3422697 Á³ëÿ ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, äîêóìåíòè, ð³âíà, 2-ãà ë³í³ÿ, ì³æ áóäèíêàìè, 17500, òîðã. Òåë: (096) 8344055; (063) 3422697 Á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó “Âåëìàðò”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, 40000, òîðã. Òåë: (068) 0510704

Áîãäàø³â, Çäîëáóí³âñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåðì³íîâî. Òåë: (098) 2486079 Ãîùàíñüêèé ð-í, Óã³ëüö³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.36ãà. Òåë: (096) 1595772 Êîñòîï³ëüñüêèé ð-í, Êàì’ÿíîã³ðñüê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 9945391

Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. Òåë: (067) 3632359 Îñòð³ã, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³ÿ íà ä³ëÿíö³, ãàç ïîðÿä, 4500. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, 2 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî ñóì³æí³, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 9000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüí³ ä³ëÿíêè â³ä 9 äî 14 ñîò, ñàäîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, 600/ñîòà. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà (ñåðåä çàáóäîâ), 4000. Òåë: (068) 0510704 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà ï³ä áóä³âíèöòâî, 5000. Òåë: (067) 8592754 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðàâà ñòîðîíà íîâîáóäîâ, â³ä òðàñè 300ì, 6000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.1ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, ì³æ áóäèíêàìè, 8000. Òåë: (096) 8344055; (063) 3422697 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.36ãà. Òåë: (096) 1595772 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 20 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, âàãîí÷èê, óõèë, ïîðó÷ çàáóäîâè, 19500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Á³ëà Êðèíèöÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 92 ñîò, ñåðåä çàáóäîâ, ìîæëèâî ÿê ï³ä êîìåðö³þ òàê ³ ï³ä ïðèâàòíå áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 87000. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç ïî âóëèö³, ñâ³òëî íà ä³ëÿíö³, 17500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Áàðìàêè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 43 ñîò, íàâïðîòè êàôå, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, 5êè â³ä гâíîãî, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, öåíòð


1.60 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ñåëà, ñâ³òëî òà ãàç íà âóëèö³. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, öåíòð ñåëà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüò. Òåë: (066) 1457346; (093) 2695533 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, öåíòð ñåëà, ïðèâàòèçîâàíà, õîðîøèé äî¿çä. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Â.Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿, 30õ40ì, 10500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêà Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò, ï³ä çàáóäîâó, á³ëÿ ë³öåþ, º öåãëÿíèé ñàðàé, ïëîäîâ³ äåðåâà, ð³âíà, êîìóí. ïîðó÷, 6500. Òåë: (097) 6014042, Åëåíà гâíåíñüêèé ð-í, Âåëèêèé Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 20 ñîò. Òåë: (067) 1111912 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³âñüê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.36ãà. Òåë: (096) 1595772 гâíåíñüêèé ð-í, Âåðõ³âñüê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12.5 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 3500. Òåë: (067) 3100545 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, 2 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 10 ñîò ï³ä ñàä³âíèöòâî, 2000. Òåë: (0362) 631186; (096) 0272200 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, Ñàðíèíñüêå ê³ëüöå, íîâèé ìàñèâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ñàä³âíèöòâî, ð³âíèíà, 5500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, äà÷íèé ìàñèâ “Êàëèíà”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.06ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ä³ëÿíêà ì³æ áóäèíêàìè, 2500. Òåë: (097) 4129068 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà. Òåë: (050) 3781444 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10 ãà, ï³ä çàáóäîâó, ñàä, âîäà, ïîðó÷ ñâ³òëî, ãàç. Òåë: (0362) 237131, (066) 0882774 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 5500. Òåë: (097) 4129068 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.6ãà ï³ä ñàä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, îáæèòèé ðàéîí, âîäà íà ä³ëÿíö³, 2500. Òåë: (096) 1595772 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò, ï³ä ñàä³âíèöòâî, 8500. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäèùå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 8 ñîò. Òåë: (097) 7487765 гâíåíñüêèé ð-í, Ãîðîäîê, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò, ï³ä áóä³âíöòâî, 3900. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, Ãðóøâèöÿ Ïåðøà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî, 25 ñîò, 4500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, á³ëÿ ë³êàðí³, ñòàðà õàòà ï³ä çíîñ, 0.11ãà, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 7500, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, ïðèâàòèçîâàíà. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä çàáóäîâó, ð³âíà, 6500. Âëàñíèê. Òåë: (097) 2952931 гâíåíñüêèé ð-í, Äÿäüêîâè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 100ì â³ä Ìëèí³âñüêî¿ òðàñè, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Æèòèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, íîâèé çàáóäîâàíèé ìàññèâ, ì³æ áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ ïðîïëà÷åí³, 15000, òîðã. Òåë: (067) 6813635; (066) 8539359 гâíåíñüêèé ð-í, Çàáîðîëü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 21 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ð³âíà, 7000. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 14 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 5500. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Çîðÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî, 15 ñîò, 6500. Òåë: (0362) 631187; (095) 5909425 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, öåíòð ñåëà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, àñôàëüò.äî¿çä. Òåë: (066) 1457346; (093) 2695533 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, öåíòð ñåëà, ïîáëèçó ðåñòîðàíó “ijàìàíò”, ñâ³òëî òà ãàç íà âóëèö³. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, öåíòð ñåëà, ïðèâàòèçîâàíà, õîðîøèé äî¿çä, ïîðó÷ ðåñòîðàí “Ä³àìàíò”. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, á³ëÿ ÏÌÊ-100, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.6ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïîðó÷ çóïèíêà. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, 14000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 гâíåíñüêèé ð-í, Ìàëèé Îëåêñèí, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 8000. Òåë: (098) 2305130; (098) 2305130 гâíåíñüêèé ð-í, Í.Óêðà¿íêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.21ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, áëîêè íà ôóíäàìåíò, ïëèòè, ïåðåêðèòòÿ, 11000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, Ìèêîëà¿âñüêà âóë., çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, êîìóí³êàö³¿ ïî âóëèö³, 14000, òîðã. Òåë: (067) 8592754 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, âóë.Ìèêîëà¿âñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ïðèâàòèçîâàíà, 15000, òîðã. Òåë: (096) 8344055; (063) 3422697 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ ïîáóäîâàíèìè áóäèíêàìè, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ì³æ áóäèíêàìè, ï³ä áóä³âíèöòâî, áóä.ìàòåð³àëè, 16000. Òåë: (098) 2305130; (063) 3422697 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.20ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 300ì äî òðîëåéáóñíî¿ çóïèíêè, 16000, òîðã. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.22ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, ïîðÿä ³ çàáóäîâè, 16000. Òåë: (098) 2305130; (096) 8344055 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.9ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ìàñèâ çàáóäîâàíèé, ïîðó÷ çóïèíêà ìàðøðóòêè, òåðì³íîâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 13000. Òåë: (097) 1347402 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà, 3êì â³ä гâíîãî, 25.5 ñîò, 81õ31ì, ïîðÿä òðàñà, êîìóí³êàö³¿, çàáóäîâè, íå àãåíòñòâî, 280. Òåë: (097) 5479487 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, ì³æ áóäèíêàìè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 20 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, 16000. Òåë: (098) 2305130; (063) 3422697 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, ð-í âóë.Ðèíêîâî¿, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ì³æ áóäèíêàìè, 15000. Òåë: (096) 8344055; (063) 3422697 гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, ð-í íîâîáóäîâ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, ì³æ áóäèíêàìè, 15000. Òåë: (096) 8344055; (098) 2305130 гâíåíñüêèé ð-í, Îëåêñàíäð³ÿ, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò, ïîðó÷ îçåðî òà áóäèíêè, 18000, òîðã. Òåë: (067) 3100545 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, 2 çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ïî 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ãàç, ñâ³òëî ïîðÿä, çà îáèäâ³ 9000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, âóë.Ãàéîâà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.24ãà, ð³âíèíà, àñôàëüò, ñâ³òëî+ãàç+âîäà ïî âóëèö³, 15000. Òåë: (0362) 435358; (067) 8312978 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, âóë.×åñüêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, 2 àêòè, ïðèâàòèçîâàíà, äî¿çä õîðîøèé, 270000ãðí, òîðã, âëàñíèê. Òåë: (068) 6716147 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, 5000, òîðã. Òåë: (068) 0510704 гâíåíñüêèé ð-í, Îìåëÿíà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà, ïðèâàòèçîâàíî, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïîðÿä áóäèíêè, âñ³ êîìóí³êàö³¿, 11000. Òåë: (098) 2305130; (063) 3422697 гâíåíñüêèé ð-í, Ñåð㳿âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ íà ìåæ³, ïðèâàòèçîâàíà, õîðîøèé äî¿çä, ïîðó÷ ë³ñ. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

гâíåíñüêèé ð-í, Ñåð㳿âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.15ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, ïðèâàòèçîâàíà, ïîðó÷ ë³ñ. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêèé ð-í, Ñåð㳿âêà, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíà, 6000. Òåë: (0362) 430115; (067) 3905765 гâíåíñüêèé ð-í, Òèííå, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.36ãà. Òåë: (096) 1595772 гâíåíñüêèé ð-í, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.12ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ïðîåêò, ïîðÿä çàáóäîâè, êîìóí³êàö³¿, êóòîâà, çà¿çä ç 2 ñòîð³í, 16000. Òåë: (096) 8344055; (098) 2305130 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.09ãà, ïîðó÷ çóïèíêà, ñâ³òëî, âîäà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ìàëüîâíè÷à ì³ñöåâ³ñòü, õîðîø³ ñóñ³äè. Òåë: (067) 3827412 гâíåíñüêèé ð-í, Øïàí³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 12 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, çàáóäîâàíèé ìàñèâ, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, 10000. Òåë: (098) 2975787, (068) 1456882 гâíåíñüêèé ð-í, ßñèíèíè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.25ãà. Òåë: (096) 1595772 гâíåíñüêèé ð-í, ßñèíèíè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîò, ï³ä áóä³âíèöòâî, º ôóíäàìåíò, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä, 8000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 гâíåíñüêèé ð-í, á³ëÿ êàôå “Àéâåíãî”, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 14 ñîò. á³ëÿ äîðîãè, äåðæ.àêò, 15000. Òåë: (068) 0510704, Þëÿ гâíåíñüêèé ð-í, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.14ãà, á³ëÿ äîðîãè, êîìåðö³éíîãî ïðèçíà÷åííÿ, êîìóí³êàö³¿ íà ä³ëÿíö³, 8000. Òåë: (067) 8592754 гâíåíñüêèé ð-í, ïîáëèçó Øïàí³âñüêî¿ äîðîãè, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, 17000. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ðîâàíö³ Ëóöüêîãî ð-íó, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.33ãà, óñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (050) 3787360

ÂÎËÈÍÑÜÊÀ ÎÁË. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ñ.Ðîâàíö³, 0.12ãà Áîðàòèí 0.25ãà, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, àñôàëüòîâàíèé äî¿çä. Òåë: (067) 3321390 Íà ïî÷àòêó ñåëà Ïðîì³íü, çåìåëüíà ä³ëÿíêó ïðèâàòèçîâàíà 0.15ãà, ï³ä çàáóäîâó, ïîáëèçó òðàñè, êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä. Òåðì³íîâî. Òåë: (098) 5333943; (093) 4361787 Ñâ³òÿçü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.08ãà, ï³ä çàáóäîâó, öåíòð ñåëà. Òåë: (099) 2957500 Ñâ³òÿçü, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.21ãà, ï³ä çàáóäîâó, ìîæíà ÷àñòèíàìè, öåíòð, ïîáëèçó øêîëè, 150ì äî öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. Òåë: (095) 4655985 Ñîêèðè÷³, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.30ãà, ìîëîäèé ñàä, êóù³. Òåë: (067) 3321349; (050) 8273137 Óñè÷³ ïî òðàñ³ Ëóöüê-Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.21ãà, ïðèâàòèçîâàíà, ïîáëèçó îçåðà. Òåë: (095) 4872583; (067) 8520686 ×àðóê³â, çåìåëüíà ä³ëÿíêà 0.45ãà, ç ñòàðèì äåðåâ’ÿíèì áóäèíêîì òà êîìóí³êàö³ÿìè, òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ, 19000ãðí. Òåë: (068) 8877026; (066) 7709017

ÏÎÏÈÒ Ëóöüê, çåìåëüíó ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó àáî ñòàðèé áóäèíîê ó ìåæàõ Ëóöüêà, ìîæíà ó ïåðåäì³ñò³ äî 5êì. Òåë: (073) 1301419 гâíå, Íîâîäâ³ðñüêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.11ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, Íîâîäâ³ðñüêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.12ãà, ðàéîí àâòîäðîìó, ï³ä áóä³âíèöòâî, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.6ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, 0.7ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, çà ïîì³ðíó ö³íó. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, â ìåæàõ 0.6ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, ×åðâîí³ Ãîðè, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, íåïîäàë³ê Á.Ìîëèòâè, äî 0.7ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçóìíà ö³íà. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, á³ëÿ Çîîïàðêó, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, çà ïîì³ðíó ö³íó. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, àñôàëüò.äî¿çä, êîìóí³êàö³¿, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, á³ëÿ Ëóöüêîãî ê³ëüöÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíå, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Á.Êðèíèöÿ, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, íàâïðîòè ÐÀÉÇó, ï³ä áóä³âíèöòâî, ð³âíó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, â öåíòð³ ñåëà, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Â.Æèòèí, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (066) 1457346; (093) 2695533 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (066) 1457346; (093) 2695533 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Êëåâàíü, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, Ñòóïíèöüêîãî âóë, ðîçãëÿíó Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Êîëîäåíêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.6ãà, á³ëÿ ÏÌÊ-100, ç ìåòîþ áóä³âíèöòâà, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, áàæàíî ó çàáóäîâàíîìó ðàéîí³, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Îáàð³â, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.9ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³

ïðîïîçèö³¿, òåðì³íîâî. Òåë: (066) 1457346; (093) 2695533 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Ñåð㳿âêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, Ñåð㳿âêà, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, áåç ïîñåðåäíèê³â. Òåë: (066) 1457346; (093) 2695533 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, á³ëÿ гâíîãî, çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346 гâíåíñüêà îáë. гâíåíñüêèé ð-í, ïîáëèçó Øïàí³âñüêî¿ äîðîãè, çåìåëüíó ä³ëÿíêó 0.10ãà, ï³ä áóä³âíèöòâî, ðîçãëÿíó âñ³ ïðîïîçèö³¿. Òåë: (093) 2695533, (066) 1457346

ÁÓIJÂÍÈÖÒÂÎ òà ÐÅÌÎÍÒ

1.70

Áóä³âåëüí³ òà îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

1.70 Áóä³âåëüí³ îçäîáëþâàëüí³ ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àðìàòóðà ä³àìåòðîì 27-32. Òåë: (096) 3888472 Á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ôàñàäí³ ìàòåð³àëè, âîäîñòîêè, ñàéäèíã, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 451451; (067) 3636712 Áàëêè, ñóõ³, 11 øò., 6ì (15õ12ñì), êðîêâà ñóõà 22 øò., 6ì (12õ8ñì), ö³íà 2500ãðí/ì.êóá. Òåë: (067) 3620524 Áåòîí Ì-100, Ì-500, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, áóä³âåëüí³ ñóì³ø³, ïîñëóãè áóä³âåëüíî¿ òåõí³êè. Òåë: (0362) 434404; (067) 3631335 Áåòîí Ì100-Ì400, äîñòàâêà ì³êñåðîì, ôóíäàìåíòí³ áëîêè, ðîç÷èí öåìåíòíèé, âàïíÿíèé, ïîñëóãè àâòîáåòîíîíàñîñó 24ì, ê³ëüöÿ êîëîäÿç³â. Òåë: (0362) 241571, 245674 Áåòîí, ðîç÷èí, áëîêè ôóíäàìåíòí³, âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Òåë: (068) 6697100, (067) 3621841 Áåòîíîçì³øóâà÷ â îðåíäó. Òåë: (050) 6682105 Áëîê ôóíäàìåíòíèé ÔÁÑ. Çàë³çîáåòîíí³ ê³ëüöÿ ñåïòèêà. Áîðäþð äîðîæíèé, òðîòóàðíèé. Ñòîâï÷èêè çàë³çîáåòîíí³. Äîñòàâêà íà îá’ºêò. Òåë: (067) 7267626 Áëîêè áóä³âåëüí³, â³áðîïðåñîâàí³, 20õ20õ40, 10õ20õ40ñì. Òåë: (067) 7873010, (098) 0623673 Áëîêè äëÿ ïàðêàí³â “ðâàíèé êàì³íü”. Òåë: (067) 7873010, (098) 0623673 Áîðäþðè, âîäîçëèâè. Òåë: (067) 7873010, (098) 0623673 Áðóê³âêà “ñòàðå ì³ñòî”, “öåãëèíêà”, áîðäþðè, âîäîçëèâè. Òåë: (067) 7873010, (098) 0623673 Áðóê³âêà, ïîðåáðèê³, áëîêè. Òåë: (096) 9820002; (093) 7157995 Áðóê³âêà, ïîðåáðèêè, áëîêè. Òåë: (096) 9820004; (093) 7157995 Áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. Òåë: (097) 5310056; (099) 7011559 Áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, â îðåíäó. Òåë: (050) 6682105 ³êíà àëþì³í³ºâ³, ïëàñòèêîâ³, äåðåâ’ÿí³. Äâåð³. Òåë: (0362) 400023; (098) 7050023 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³ 5-òè, 6-òè êàìåðíèé ïðîô³ëü òà 2-õ êàìåðíèé åíåðãîçáåð³ãàþ÷èé ñêëîïàêåò. Òåë: (097) 5310056; (099) 7011559 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ï³äâ³êîííÿ, â³äëèâè, ñ³òêè ìîñê³òí³, çàõèñí³ ðîëåòè. Òåë: (067) 3620434; (050) 1047754 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, ñó÷àñíèé í³ìåöüêèé ïðîô³ëü ÊÁª. ßê³ñòü ãàðàíòóºìî. Òåë: (097) 0342058, (050) 3393102 ³êíà ìåòàëîïëàñòèêîâ³. Äâåð³ âõ³äí³ òà ì³æê³ìíàòí³. Áàëêîíè. Òåë: (0362) 431220; (097) 3531976; (050) 4354819 ³êíà, äâåð³, áàëêîíè, âîäîçëèâí³ ñèñòåìè, ðîëåòè, ãàðàæí³ âîðîòà, ºâðîâ³êíà, àëþì³í³ºâ³ ñèñòåìè. Òåë: (097) 5548240 ³êíà, äâåð³, äàõè ôàñàäí³, ðîëåòè, æàëþç³, ãàðàæí³ ñåêö³éí³ âîðîòà. Òåë: (098) 6764342; (050) 5780584 ³êíà, äâåð³, ïðîäàæ, ìîíòàæ. Òåë: (096) 3654203 ÂÀÃÎÍÊÀ (ñîñíà, â³ëüõà), áëîê-õàóñ, ôàëüø-áðóñ, äîøêà äëÿ ï³äëîãè. Çàâæäè â íàÿâíîñò³. Òåë: (095) 7699473; (098) 9071417 Âèãîòîâëåííÿ ç íàòóðàëüíî¿ äåðåâèíè: â³êíà ç³ ñêëîïàêåòàìè, ñõîäè òà ñõ³äöåâ³ ìàðø³, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ òà âõ³äí³, àðêè, àðî÷í³ äâåð³ òà â³êíà. Òåë: (067) 8493307 Âèðîáè ç ãðàí³òó: ïëèòè, ñõîäè, ï³äâ³êîííÿ, ñò³ëüíèö³, ñîëîìêà ç êàìåíþ, áðóê³âêà, áîðäþð,

áàðí³ ñò³éêè, êàì³íè. Òåë: (097) 3373437; (050) 2502604 Âèðîáè ç äåðåâà, ï³ä çàìîâëåííÿ, âàãîíêà, áëîê õàóñ, äîøêà ï³äëîãè, ³ì³òàö³ÿ áðóñà, ñòîëè, áåñ³äêè, àëüòàíêè, áàí³. Òåë: (068) 0361879 Âîäîñòî÷êà ìåòàëåâà ñóö³ëüíà, ìåòàëåâ³ øòàõåòè, âèãîòîâëåííÿ, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 451451; (067) 3636712 Âîðîòà ãàðàæí³, ñåêö³éí³. Òåë: (0362) 400023; (098) 7050023 Âîðîòà ãàðàæí³. Òåë: (097) 7442125 Âîðîòà êîâàí³, ðîçïàøí³, â³äêàòí³, àâòîìàòè÷í³. Îãîðîæ³. Àðêè. Êîçèðêè. Òåë: (067) 2780373, (096) 9021122; (066) 6708417 Âîðîòà ñåêö³éí³, ïðîìèñëîâ³, êîíñîëüí³, àâòîìàòèêà âñ³õ òèï³â âîð³ò, â³äåîñïîñòåðåæåííÿ, øëàãáàóìè, ðîëåòè, äîìîôîíè, ñèãíàë³çàö³ÿ. Òåë: (0362) 430306; (067) 3601945 Âîðîòà ñòàëåâ³, øèðèíà 2.3ì, âèñîòà 1.75ì, ç íàâ³ñàìè, íåäîðîãî. Òåë: (098) 0059231 Âñå äëÿ äàõó òà óòåïëåííÿ. Òåë: (097) 5310056; (099) 7011559 Ãàçîáëîêè “AEROS” (Áåðåçàíü, Îáóõ³â), ÑòîóíËàéò (Áðîâàðè), ïîñëóãè ìàí³ïóëÿòîðîì 12 òîíí. Òåë: (068) 0360695 Ãàçîáëîêè, ã³äðî³çîëÿö³éí³ ìàòåð³àëè, ì³íåðàëüíà âàòà, öåãëà ëèöþâàëüíà Ì-100, Ì-200, ðÿäîâà Ì-75, Ì-100, âîãíåòðèâêà, äîñòàâêà òà âèâàíòàæåííÿ. Òåë: (067) 3621572; (050) 3750111 Ãàçîáëîêè, öåãëà ëèöüîâà, êë³íêåðíà, ì³íåðàëüíà âàòà, äîñòàâêà òîâàðó ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. Òåë: (098) 8682897; (050) 3782600 Äîøêà äóáîâà, ñóõà. Òåë: (095) 9329821 Äîøêà ñòîëÿðíà, ÷åðåøíÿ, ÿñåí. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Äîøêà, áðóñ, âàãîíêà, ðåéêà, êðîêâè ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (063) 2004002

Äîøêè, áàëêè, áðóñè, êðîêâè, ðåéêè óñ³õ ðîçì³ð³â, ñóõ³ òà ñâ³æîïèëåí³. Äîøêà äëÿ ï³äëîãè, âàãîíêà, áëîê õàóç. Äîñòàâêà. Òåë: (096) 2422661; (0362) 401942 ªâðîïàðêàíè, ñ³òêà äëÿ öåãëÿíî¿ òà áåòîííî¿ êëàäêè, ñ³òêà äëÿ âèðîáíèöòâà ºâðîïàðêàí³â, ïëàñòèô³êàòîðè äî áåòîíó. Òåë: (067) 7099981 Æàëþç³ àëþì³í³ºâ³ òà äåðåâ’ÿí³, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Æàëþç³, ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³ øòîðè, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Êàì³íü ìàðìóðîâèé, êîë³ð ñ³ðèé êðåì, íåîáðîáëåíèé, Òÿ÷³âñüêèé ð-í, Çàêàðïàòñüêà îáë., 23 êàìåí³, 2850ãðí/1ò, äîñòàâêà. Òåë: (093) 9600235 Êàì³íü íàòóðàëüíèé, ëèöþâàëüíèé, äëÿ îçäîáëåííÿ ôóíäàìåíò³â, êàì³í³â, äåêîðóâàííÿ, òîùî. Òåë: (067) 7873010, (098) 0623673 Êàì³íü ïðèðîäíèé: ãðàí³ò, àíäåçèò, êâàðöèò, òðåìîë³ò, ï³ùàíèê, êàì³íü áóòîâèé, ïëèòêà, ñîëîìêà, òîðö³, âàïíî, êëåé äëÿ ïëèòêè. Òåë: (068) 5059308 Êåðàì³÷í³ áëîêè, ãàçîáëîêè, êë³íêåðíà, îáëèöþâàëüíà, ðÿäîâà öåãëà, ì³íåðàëüíà âàòà, ñóõ³ áóä³âåëüí³ ñóì³ø³, ïëèòè ÏÑÁ, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê. Òåë: (0362) 400070; (098) 0400070 Êîíòåéíåð 3ò, ìîæëèâà îðåíäà. Òåë: (097) 7442125 Ìåòàëîïðîêàò á/â: òðóáè, êóòíèê, øâåëåð. ì.гâíå. Òåë: (067) 3624888, Åäóàðä Ìåòàëî÷åðåïèöÿ òà àêñåñóàðè, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, íàòóðàëüíà ÷åðåïèöÿ. Òåë: (0362) 450436; (097) 1558640 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, á³òóìíà ÷åðåïèöÿ, êåðàì³÷íà òà öåìåíòíî-ï³ùàíà ÷åðåïèöÿ, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè, ã³äðî- òà ïàðî³çîëÿö³ÿ, ìàíñàðäí³ â³êíà. Òåë: (0362) 644422; (067) 362114 Ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, îíäóë³í, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè, ñèñòåìè óòåïëåííÿ ôàñàä³â, ìîíòàæ. Òåë: (0362) 432052, (098) 8075626 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãëèíà. Òåë: (067) 2601903, (096) 9002120

ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ðîç÷èí âàïíÿíèé, âàïíî, áåòîí, âèâ³ç ñì³òòÿ, ÷îðíîçåì, äîñòàâêà ïî ì³ñòó òà îáëàñò³. Ïîñëóãè àâòîêðàíà ÊÒÀ-18, ÊÒÀ-25. Òåë: (096) 9353799, (050) 9727196; (068) 2300004; (0362) 628955 Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³, ïîñèëåí³, 3ì. Òåë: (097) 6879528 Ïë³âêà â³êîííà, ïðîôåñ³éíå òîíóâàííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïëèòè îãîðîæ³, ïëèòè ïóñòîòí³, ñ³òêà êëàäêè, áîðäþðè, ñâà¿, ïåðåòèíêè. Òåë: (0362) 241571, 245674 Ïëèòêà òðîòóàðíà, ôàñàäíà, áîðäþðè, âîäîçëèâè. Òåë: (067) 7873010, (098) 0623673

w «Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð.

Ïëèòêà òðîòóàðíà, øèðîêà ãàìà êîëüîð³â, çðó÷í³ñòü óêëàäêè, âèãîòîâëåííÿ ìåòîäîì â³áðîïðåñóâàííÿ, âñÿ ïðîäóêö³ÿ ñåðòèô³êîâàíà. Òåë: (0362) 610614; (067) 3628855 Ïîêð³âåëüí³ ìàòåð³àëè, ìåòàëîïðîô³ëü, ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè, âèãîòîâëåííÿ âèðîá³â ³ç æåñò³. Òåë: (0362) 630087; (067) 3621005 Ïðîòèìîñê³òí³ ñ³òêè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ïðîô³ëü îöèíêîâàíèé, ïðîô³ëüíèé ëèñò, íåäîðîãî. Òåë: (098) 6119336; (097) 2295152 Ðîç÷èí áåòîí, âñ³õ ìàðîê, âèðîáíèöòâî, äîñòàâêà: Ç²Ë ñàìîñêèä, ÊàìÀÇ ì³êñåð. Òåë: (0362) 630579; (067) 5886950 Ðîëåòè çàõèñí³, ð³çí³ êîëüîðè, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 ѳòêè ïðîòèìîñê³òí³, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ñàéäèíã, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè. Òåë: (098) 4760026 Ñåêö³ÿ ìåòàëåâîãî øåñòèãðàíèêà, êîâêà íà çàáîð 1.2õ1.2ì, 950ãðí çà 1 øò. Òåë: (0362) 680068; (067) 3808976 Ñåïòèêè 3õ3. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 Òåïë³ êåðàì³÷í³ áëîêè “POROTHEM”, “ÊÅÐÀÌÊÎÌÔÎÐÒ”, “ÒÅÏËÎÊÅÐÀÌ”, ãàçîáåòîí “AEROS”, âåëèêèé àñîðòèìåíò, ïîñò³éíî íà ñêëàä³. Òåë: (097) 3750233; (050) 3750233 Òðîòóàðíà ïëèòêà, åëåìåíòè ëàíäøàôòó, çàáîðí³ åëåìåíòè, áåòîíí³ áëîêè. Òåë: (067) 3621572; (050) 3750111 Öåãëà áóä³âåëüíà Ì-75, Ì-100, áëîêè êåðàì³÷í³, äîñòàâêà òà ðîâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì 10 òîíí. Òåë: (0362) 450436; (067) 4625009 Öåãëà áóä³âåëüíà, âîãíåòðèâêà, áëîêè ôóíäàìåíòí³, âàïíî, öåìåíò, ãëèíà, ùåá³íü, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòà, ïåðåãí³é, áîðäþð òðîòóàðíèé, ïëèòè ïåðåêðèòòÿ. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 Öåãëà ëèöþâàëüíà, êåðàì³÷íà, ðó÷íî¿ ðîáîòè, “ðâàíèé êàì³íü”, ðÿäîâà Ì-100, Ì-200, ñèë³êàòíà. Òåë: (097) 3750233; (050) 3750233 Öåãëà, ìàðêè Ì-100, ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 3705070 Öåãëà, ïåðåïàë Ì-75, Ì-100, äîñòàâêà òà ðîçâàíòàæåííÿ êðàíîì-ìàí³ïóëÿòîðîì, ùåá³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, ãí³é, ãëèíà, êàì³íü, çåìëÿ, âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (0362) 434275; (067) 7027560 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188 Ùåá³íü, â³äñ³â, êàì³íü, ï³ñîê, ï³ñîê ìèòèé, òîðô, âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ. Òåë: (067) 4202104 Ùåá³íü, êàì³íü, â³äñ³â, ï³ñîê, öåìåíò, òîðô, ÷îðíîçåì, ïðîäàæ ç äîñòàâêîþ â³ä 50êã, ïîñëóãè ìàí³ïóëÿòîðà, ñàìîñêèäà. Òåë: (0362) 400080; (067) 3394339 Ùåá³íü, ï³ñîê, â³äñ³â, ãí³é, ãëèíà, êàì³íü, çåìëÿ, öåãëà, ïåðåïàë Ì-75, Ì-100, äîñòàâêà òà ðîçâàíòàæåííÿ, âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (066) 0491745; (063) 4646222 ßùèê ìåòàëåâèé äëÿ ïðèãîòóâàííÿ áåòîíó, 0.2 êóá.ì, íåäîðîãî. Òåë: (098) 0059231

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áåòîíîçì³øóâà÷ 220V, ñòðóãàëüíó ìàøèíó ÑÎ9+; êîëîíè ìåòàëåâ³ â³ä àíãàðó 6ì, 4øò., øâåëåð ¹24, 6øò., êîìïðåñîð ÑÎ-247. Òåë: (0332) 783120; (066) 4401164; (066) 4640022 Áëîêè (ñò³íîâ³, äëÿ îãîðîæ³, ïåðåñò³íí³), “ðâàíèé êàì³íü”, öåãëà “ðâàíèé êàì³íü”. Òåë: (050) 3780078; (098) 0800078

Áðóê³âêà â³áðîïðåñîâàíà, ñåðòèô³êîâàíà âèãîòîâëåííÿ òà áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä ïðîôåñ³éíîãî âêëàäàííÿ ç â³áðîòðàìáîâêîþ òà “áîáêàòîì”. Äîñòàâêà ìàí³ïóëÿòîðàìè. Öåìåíò, ùåá³íü, â³äñ³â. Òåë: (099) 4937752; (093) 7165575

11

Ìàðìóðîâà êðèõòà ìèòà, ôðàêö³ÿ 2.5-5, êåðàì³÷í³ áëîêè äëÿ áóä³âíèöòâà áóäèíêó â³ä âèðîáíèêà. Òåë: (0332) 783120; (066) 4401164; (066) 4640022 ϳäëîãè ç ìàðìóðîâî¿ êðèõòè (ìîçà¿÷í³ ï³äëîãè), ñõîäè, ï³äâ³êîííÿ òà ³íø³ âèðîáè ç ìàðìóðîâî¿ êðèõòè. Òåë: (0332) 708572; (050) 1976869 ϳäïðèºìñòâî ïðîäຠòà çä³éñíþº ïåðåâåçåííÿ ï³ñêó, ùåáíþ òà â³äñ³âó, âàíòàæíèìè àâòîìîá³ëÿìè â/ï 30òîí. Òåë: (0332) 797578; (067) 3615920

ϳíîáëîêè 20õ30õ60, 12õ30õ60 òà øëàêîáëîêè. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 7282946; (099) 4451353 ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â, ãðóíò. Äîñòàâêà à/ì ÊàìÀÇ, DzË, íèçüê³ ö³íè; ïîñëóãè åêñêàâàòîðîì “ðà÷îê”. Òåë: (050) 2218476; (097) 9982091

ϳñîê, ùåá³íü, öåãëó, á³é öåãëè, •áóòîâèé êàì³íü, â³äñ³â, ãëèíó, öå-

ìåíò, ÷îðíîçåì, òîðôîêðèõòó, òîðôîáðèêåò, äðîâà, çåìëþ íà âèìîñòêó, æîì. Âèâ³ç ñì³òòÿ. Òåë: (050) 6097986; (098) 9125884 Ïåðåìè÷êè çàë³çîáåòîíí³, íåñó÷³ äîâæ.1.3ì, 7øò., öåãëó ñèë³êàòíó á³ëó, á/â (ïîëîâèíêè), 500øò., â³êíà äåðåâ’ÿí³, çàñêëåí³, 142õ48ñì, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (095) 5119334 Ùåá³íü ð³çíèõ ôðàêö³é, ï³ñîê, êàì³íü áóòîâèé, ãðóíò íà âèìîñòêó. Äîñòàâêà à/ì 4-â³ñíèì, â/ï 30-40ò. Òåë: (097) 9077451

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êóïëþ çàëèøêè äóáîâîãî ïàðêåòó. Òåë: (096) 9337326 Ôóíäàìåíòí³ áëîêè ÔÁÑ, á/â. Òåë: (092) 2120601

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Êóïëþ ãîòîâ³ äëÿ âñòàíîâëåííÿ ãàðàæí³ âîðîòà ç ðàìêîþ òà äîñòàâêîþ ïî ì.Ëóöüêó, ñìîëó áóä³âåëüíó. Òåë: (068) 8877026; (066) 7709017

1.80

Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

1.80 Áóä³âíèöòâî òà ïðîåêòóâàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Àëìàçíå ñâåðäë³ííÿ òåõíîëîã³÷íèõ îòâîð³â: öåãëà, áåòîí, çàë³çîáåòîí, ãðàí³ò. ijàìåòðîì äî 350ìì, ï³ä áóäü-ÿê³ êîìóí³êàö³¿. Òåë: (098) 4974673

Äèçàéí ³íòåð’ºð³â êâàðòèð, áóäèíê³â, çàì³ñüêèõ êîòåäæ³â, îô³ñ³â, 3D â³çóàë³çàö³ÿ. Åêñêëþçèâí³ äèçàéíåðñüê³, àðõ³òåêòóðí³ òà õóäîæí³ ð³øåííÿ. ²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà. Äîñòóïí³ ö³íè. Òåë: (096) 7512122 Êîïàííÿ ñåïòèê³â, êîòëîâàí³â, òðàíøåé, ïëàíóâàííÿ ãðóíòó ì³í³-åêñêàâàòîðîì. Âèâåçåííÿ ãðóíòó àòîìîá³ëåì DzË. Òåë: (0362) 632175; (096) 3644333 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìóðóâàííÿ, áóä³âíèöòâî ï³ä “êëþ÷”, âëàøòóâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Òåë: (067) 3621841, (068) 6697100

Ïîñëóãè ÊÒÀ-25

Áðóê³âêà, áåòîíí³ êàíàë³çàö³éí³ ëþêè, ïëèòêà äëÿ ñõîä³â, êâ³òíèêè, ñì³òíèêè, áåòîíí³ ê³ëüöÿ, òà ³íø³ áåòîíí³ âèðîáè. Òåë: (050) 3780078; (098) 0800078 Âèãîòîâëåííÿ òà âñòàíîâëåííÿ äåðåâ’ÿíèõ ñõîä³â ç ð³çíèõ ïîð³ä äåðåâèíè, çà ³íäèâ³äóàëüíèìè çàìîâëåííÿìè. Âëàñíå âèðîáíèöòâî. Ñàéò lioksa-mebli.at.ua Òåë: (099) 9246770; (068) 6869195

äåðåâ’ÿí³ áóäèíêè •“ï³äÂèãîòîâëÿºìî êëþ÷”: áàí³, êîòåäæ³, äà÷í³ áóäèíêè. Ç åêîëîã³÷íî ÷èñòîãî êàðïàòñüêîãî äåðåâà, âèêîðèñòîâóþòüñÿ íàòóðàëüí³ ìàòåð³àëè, âñ³ ìàòåð³àëè â íàÿâíîñò³ + ïðîåêòè. Òåë: (067) 7267230; (093) 4231671 Âèãîòîâëÿºìî ìåòàëåâ³ òà äåðåâ’ÿí³ êîíñòðóêö³¿: äà÷í³ áóäèíêè, áàí³, ìàãàçèíè, ê³îñêè, ïàâ³ëüéîíè, ãàðàæ³ òà ³í. Äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (095) 7699473; (098) 9071417

Äîøêà ñóõà (ï³ñëÿ ñóøêè), ðåéêà •áóäü-ÿêèõ ðîçì³ð³â ï³ä çàìîâëåííÿ. Ðåéñìóñóâàííÿ, ôóãóâàííÿ òà îáð³çêà äåðåâèíè. ϳäñóøó äðîâà. Òåë: (098) 7589028 Çäàì â îðåíäó áóä³âåëüíå ðèøòóâàííÿ, ì.Ëóöüê. Òåë: (097) 1421884

Ïîñëóãè àâòîêðàíà ÊÒÀ-25. Ïîñëóãè ñàìîñêèäó. ϳñîê, ùåá³íü, â³äñ³â. Òåë: (0362) 628955; (096) 9353799; (050) 9727196 Ïîñëóãè åêñêàâàòîðà, áóëüäîçåðà. Òåë: (098) 8295541 Ôàñàäíå óòåïëåííÿ: ï³íîïëàñòîì, ì³íåðàëüíîþ âàòîþ, íàíåñåííÿ êîðî¿äó òà áàðàíåêó, âëàñíå ðèøòóâàííÿ, ö³íè äîãîâ³ðí³. Òåë: (050) 7017929; (067) 4214757

1.86

Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü


12

«Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð. w

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü —

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áåòîíí³ ðîáîòè, çàëèâàííÿ ñòÿæêè. Òåë: (068) 1614483 Áåòîíí³ ðîáîòè, çàëèâàííÿ ñòÿæêè. Òåë: (068) 6283401 Áåòîíí³ ðîáîòè, ìóðóâàííÿ. Òåë: (098) 8019530 Âèâåçåííÿ áóä³âåëüíîãî ñì³òòÿ òà â³äõîä³â. Òåë: (067) 4202104 Âèãîòîâëåííÿ ñõîä³â äëÿ áóäèíê³â â³ä À äî ß. Òåë: (098) 2069549 Àäð: yevchyk7805ukr.net Âèêîíóºìî âñ³ âèäè ðåìîíòíèõ ðîá³ò: øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, øòóêàòóðêà, âêëàä.ëàì³íàòó, âàãîíêè, êëàäêà áëîê³â, öåãëè. Òåë: (098) 2069549 Àäð: yevchyk7805ukr.net Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (050) 9260260 Âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ÿê³ñíî. Òåë: (097) 5762190 Âêëàäàííÿ ëàì³íîâàíî¿ ï³äëîãè, ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, îáøèâàííÿ áàëêîí³â. Òåë: (0362) 431410; (096) 5867311 Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-îçäîáëþâàëüíèõ ðîá³ò. Òåë: (0362) 243439; (067) 9539479 Âñ³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0332) 718120; (096) 9480474 Âñòàíîâëåííÿ æàëþçåé, âåðòèêàëüíèõ òà ãîðèçîíòàëüíèõ. Òåë: (096) 9677284 Âñòàíîâëåííÿ òà ðåìîíò çì³øóâà÷³â, êðàí³â, óí³òàç³â, ñèôîí³â, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. Òåë: (097) 8051638 óïñîêàðòîíí³ ðîáîòè. Òåë: (098) 8019530 Äåìîíòàæí³ òà ï³äñîáí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 8489731 ªâðîðåìîíò áóäèíê³â, êâàðòèð, îô³ñ³â, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü, øïàêëþâàííÿ, âêëàäàííÿ âàãîíêè, êëåºííÿ øïàëåð, ñòÿæêà. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Çàëèâàííÿ ôóíäàìåíò³â, ñòÿæêè. Òåë: (098) 8019530 Çàì³íà ìåòàëåâèõ òðóá íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³, íàð³çàííÿ òðóáíî¿ ð³çüáè, ïðî÷èùåííÿ êàíàë³çàö³éíèõ òðóá, ÿê³ñíî, ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 286193; (097) 2304922 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè, ìîíòàæ ìåòàëîêîíñòðóêö³é. Òåë: (098) 8019530 Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè. Òåë: (067) 6873389 Êëåºííÿ øïàëåð âñ³õ âèä³â, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (068) 1614483 Êëåºííÿ øïàëåð. Òåë: (068) 6283401 Êîìïëåêñíèé ºâðîðåìîíò. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Êîìïëåêñíèé ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (050) 6682105 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (068) 1614483 Êîñìåòè÷íèé ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (068) 6283401 Ëàíäøàôòíèé äèçàéí, äåêîðàòèâíå îçåëåíåííÿ, ðîçðîáêà ïðîåêò³â, âè¿çä äèçàéíåðà, ìîíòàæ: ðîçàð³¿â, âîäîñïàä³â, âîäîéì òà ôîíòàí³â. Òåë: (067) 2550185, (067) 7382151 Ëèöþâàííÿ êåðàì³÷íîþ ïëèòêîþ, âñòàíîâëåííÿ ñàíòåõí³êè, øïàêëþâàííÿ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âàãîíêè, ëàì³íàòó. Òåë: (0362) 280192; (067) 2659591 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 1614483 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (097) 5762190 Ëèöþâàííÿ, âêëàäàííÿ òðîòóàðíî¿ ïëèòêè, áðóê³âêè, âêëàäàííÿ òà øë³ôóâàííÿ ïàðêåòó, ëèöþâàííÿ ôóíäàìåíò³â. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Ìèéêà òà ôàðáóâàííÿ äàõ³â. Òåë: (098) 4760026 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêàðòîíó. Òåë: (097) 5762190 Ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêðàòîíó, øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 1614483 Ìîíòàæ âàãîíêè, ã³ïñîêðàòîíó, øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ. Òåë: (068) 6283401 Ìîíòàæ âàãîíêè, ï³äâ³ñíèõ ñòåëü. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîííèõ êîíñòðóêö³é, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ñòÿæêà, îáêëåþâàííÿ ñò³í øïàëåðàìè, âêàëàä. ïëèòêè ëàì³íàòó, ë³íîëåóìó, ïàðêåòíî¿ äîøêè. Òåë: (098) 2069549 Àäð: yevchyk7805ukr.net Ìóðóâàííÿ êàì³í³â òà áàðáåêþ. Òåë: (098) 2069549 Àäð: yevchyk7805ukr.net

Ìóðóâàííÿ êàì³í³â, ìàíãàë³â, ãðóáîê, îçäîáëåííÿ ïðèðîäíèì êàìåíåì. Òåë: (096) 5708935 Ìóðóâàííÿ ïàðêàí³â. Òåë: (098) 8019530 Îááèâàííÿ äâåðåé, ÿê³ñíî. Òåë: (0362) 246403; (068) 8549028 Îïàëåííÿ “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (096) 3654203 Ïîêð³âåëüí³ ðîáîòè. Òåë: (098) 8019530 Ïîñëóãè åëåêòðîìîíòàæíèêà. Òåë: (067) 3158996 Ðåìîíò êâàðòèð òà áóäèíê³â çà ïîì³ðíèìè ö³íàìè. Òåë: (096) 2885033 Ðåìîíò êâàðòèð. Òåë: (096) 3654203 Ðåìîíò òà âñòàíîâëåííÿ íàòÿæíèõ ñòåëü, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ïîêëåéêà øïàëåð âñ³õ âèä³â, îáøèâàííÿ âàãîíêîþ áàëêîí³â òà ³íøîãî. Òåë: (096) 9677284 Ñòÿæêà íà ï³äëîãó. Òåë: (0362) 249395; (067) 2654564 Óòåïëåííÿ áóäèíê³â. Òåë: (050) 6682105 Óòåïëåííÿ ñò³í. Âèñîòí³ ðîáîòè. Òåë: (067) 2977856 Óòåïëåííÿ ôàñàä³â áóäèíê³â. Òåë: (098) 6945037 Ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 1614483 Ôàðáóâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, äåìîíòàæí³ ðîáîòè. Òåë: (068) 6283401 Ôàñàäí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 5762190

Øë³ôóâàííÿ, (ðåñòàâðàö³ÿ) ïàðêåòó òà äîøêè. Ëàêóâàííÿ, òîíóâàííÿ ï³äëîãè. Âêëàäàííÿ ïàðêåòó, ëàì³íàòó, äîøêè. Íàáèâàííÿ ïë³íòóñ³â. Âëàñíå íîâå îáëàäíàííÿ - ïðàöþºìî áåç ïèëó. Âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (067) 3821224, (096) 9979206 Øïàêëþâàííÿ, ëèöþâàííÿ ïëèòêîþ, ìîíòàæ ã³ïñîêàðòîíó, âêëàäàííÿ ëàì³íàòó, ôàñàäí³ ðîáîòè, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (097) 5762190 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (068) 1614483 Øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (068) 6283401 Øòóêàòóðåííÿ, øïàêëþâàííÿ. Òåë: (098) 8019530

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Áðèãàäà âèêîíóº; ôóíäàìåíò, êëàäêà, ïîêð³âëÿ, áðóê³âêà, óòåïëåííÿ, øòóêàòóðêà, ñòÿæêà, ïëèòêà, ã³ïñîêàðòîí, øïàêëþâàííÿ, ôàðáóâàííÿ. Òåë: (099) 7267767; (063) 3705191, Àíäð³é Âèêîíóºìî âñ³ âèäè âíóòð³øí³õ òà çîâí³øí³õ ðîá³ò: ïëèòêà, øòóêàòóðêà, øïàêëþâàííÿ, ö³íè ïîì³ðí³. Òåë: (050) 6761574

Âñ³ âèäè ðåìîíòíî-ïîêð³âåëüíèõ ðîá³ò òà âîäîñò³÷íèõ ñèñòåì.  íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ ìåòàëî÷åðåïèöÿ, ìåòàëîïðîô³ëü, ñàéäèíã, âîäîñò³÷í³ ñèñòåìè. Òåë: (099) 7503887 Âñòàíîâëþºìî ñõîäè äåðåâ’ÿí³, áåòîíí³ òà ìåòàëåâ³, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, íåäîðîãî. ßê³ñíî. Òåë: (095) 7420083 Åëåêòðîòåõí³÷íà ïðîäóêö³ÿ, åëåêòðîìîíòàæí³ ðîáîòè, áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè. ˳ö.ÀĹ037600. “Âîëèíñüêà êîìïàí³ÿ”. Òåë: (0332) 783120, 789739

Ìóðóþ êàì³íè, ïå÷³, áàðáåêþ, îçäîáëåííÿ, âêëàäàþ äåðåâ’ÿíó ï³äëîãó, îáøèâàþ âàãîíêîþ, Ëóöüê, Âîëèíñüêà, гâíåíñüêà îáë. Òåë: (050) 3378455; (067) 2656458

2.15 Òåëåôîí³çàö³ÿ

Íàòÿæí³ ñòåë³. Øâèäêî, ÿê³ñíî. Øèðîêèé âèá³ð êîëüîð³â òà ôàêòóð, ãàðàíò³ÿ 12 ðîê³â, âè¿çä, êîíñóëüòàö³¿ ³ çàì³ðè áåçêîøòîâíî. Òåë: (099) 3625610; (067) 9270865 Ïîñëóãè ñïåöòåõí³êè: åêñêàâàòîð ÅÎ “ðà÷îê”, Ç²Ë ÌÌÇ-554 (ñàìîñêèä), ÊàìÀÇ ç ïðè÷åïîì. “Âîëèíñüêà êîìïàí³ÿ”. Òåë: (0332) 783120, 789739 Ðåìîíòíî-áóä³âåëüí³ ðîáîòè, âêëàäàþ ïëèòêó, ëàì³íàò, øïàêëþþ, âñòàâëÿþ äâåð³, ïîñëóãè åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, âñòàíîâëþþ áîéëåðè, óí³òàçè. Òåë: (099) 3313471, Âîëîäèìèð Ñàíòåõí³÷í³ ðîáîòè, îïàëåííÿ òà âåíòèëÿö³ÿ, ³íæåíåðíèé ñóïðîâ³ä áóä³âíèöòâà. ˳ö.ÀĹ037600. “Âîëèíñüêà êîìïàí³ÿ”. Òåë: (0332) 783120, 789739 Øïàêëþþ ñòåë³, ñò³íè, â³äêîñè, êëåþ øïàëåðè. Òåë: (0332) 252391; (067) 1259857

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòåíà òà êàáåëü 30ì, äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, ÿê³ñí³, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ϳäñèëþâà÷ äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðàä³îòåëåôîí “Ñåíàî”, íåäîðîãî, ìîæëèâå âñòàíîâëåííÿ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òåëåôîííèé ³íòåðôåéñ, äëÿ êîðèñòóâàííÿ äîìàøí³ì òåëåôîíîì ÷åðåç Âàø ìîá³ëüíèé òåëåôîí, äîñòàâêà, ôîðìà îïëàòè áóäü-ÿêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Òðóáêà äîäàòêîâà äî ðàä³îòåëåôîíó “Ñåíàî”, äåøåâî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

ÂÑÅ ÄËß ÄÎÌÓ

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Êóïëþ. Ìîá³ëüí³ òåëåôîíè òà ñìàðòôîíè ÿê³ áóëè â æèòêó òà â íåðîáî÷îìó ñòàí³, êð³ì ÷îðíî-á³ëèõ. Òåë: (098) 4702638; (066) 0889314

2.01

Ìåáë³

2.30

Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

2.01 Ìåáë³ 2.30 Ñàíòåõí³÷íå òà ãàçîâå îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍŠ³òàëüíÿ, á/â. Òåë: (0362) 683660; (067) 9708978; (095) 5037705 Âèãîòîâëåííÿ êîðïóñíèõ ìåáë³â, øàôè-êóïå, êóõí³, îô³ñí³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ê³ìíàòè, òà ³íø³ êîðïóñí³ ìåáë³. Òåë: (097) 2911346; (097) 5411975 Âèãîòîâëåííÿ øàô-êóïå, êîìï’þòåðíèõ ñòîë³â ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (067) 6873389 Êóõíÿ (Ïîëüùà) 11 øêàô÷èê³â. Òåë: (068) 9998712 ˳æêà íàäóâí³ “²íòåêñ”, ð³çí³ ìîäåë³ òà ðîçì³ðè, ç íàñîñîì, â³ä 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ˳æêî-òðàíñôîðìåð íàäóâíå, 5 â îäíîìó, ç íàñîñîì, 580ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ì’ÿêà ÷àñòèíà, á/â, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (068) 6242474 Ïëèòí³ ìàòåð³àëè, ñò³ëüíèö³, ìåáëåâ³ ôàñàäè, ìåáë³ íà çàìîâëåííÿ. Òåë: (0362) 450245; (068) 7036200 Ïîëèö³ ñêëÿí³ ç äóáîì, 15õ50ñì-125ãðí, 25õ50ñì-150ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Ïðèõîæà äóáîâà, òåìíîãî êîëüîðó, òóìáî÷êà, 3 â³øàêè, 85õ120ñì, 6500ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Ïóôè ð³çí³. Òåë: (050) 8145103 Ñåðâàíò, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Ñåðâàíò, á³ëèé, 190õ215õ45ñì, 9500ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Ñò³ë æóðíàëüèé, äóáîâèé, êðóãëèé. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Ñò³ë ñêëÿíèé, äâîð³âíåâèé, äóáîâ³ í³æêè, 850ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Ñò³íêà (Ðóìóí³ÿ) 5 ñåêö³é, äîâæèíà 4.8ì, âèñîòà 2.1ì. Òåë: (068) 9998712 Ñò³íêà, äîâæèíà 3ì, âèñîòà 1.8ì, äîáðèé ñòàí, á/â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (050) 7414052 Ñò³íêà, äîâæèíà 3ì, âèñîòà 2.2ì, íåäîðîãî. Òåë: (098) 0059231 Øàôà, á/â, â õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Ñò³ë á/â, ðîçêëàäíèé, äëÿ ðåìîíòó. Òåë: (0362) 642226; (097) 7986504

2.10

Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

2.10 Ïîáóòîâà òåõí³êà òà åëåêòðîïðèëàäè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Éîãóðòíèöÿ “³òåê”, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 200ãðí. Òåë: (050) 1768584; (067) 7676798 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷ á/â. Òåë: (097) 8051638 ̳êðîõâèëüîâà ï³÷. Òåë: (098) 6945037 Íàêèäêà íà áóäü-ÿêå êð³ñëî: àâòîìîá³ëüíå, êîìï’þòåðíå, îô³ñíå, ç â³áðàö³éíî-ðåëàêñàö³éíèì ìàñàæåì òà ï³ä³ãð³âîì, íîâà, ð³çí³ ðåæèìè, 290ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïèëîñìîê “Â³òÿçü”, íîâèé. Òåë: (097) 7442125 Ïðàëüí³ ìàøèíè óëüòðàçâóêîâ³ “Á³îñîí³ê”, Ðîñ³ÿ, 240ãðí, “Âóëêàíî”, Áîëãàð³ÿ, 350ãðí, “Âóëêàíî Ãîëä”, åë³òíà, Áîëãàð³ÿ, 450ãðí, “Âóëêàíî ѳëüâåð”, 490ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïðîäàæ òà âñòàíîâëåííÿ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 435058; (097) 3011133 Òåõí³êà ÊÅÐÕÅÐ, ì³í³-ìèéêè, ïèëîñìîêè, ïàðîïèëîñìîêè, ìèþ÷³ ïèëîñìîêè, ïîáóòîâ³ òà ïðîôåñ³éí³. Òåë: (067) 7943877 Õîëîäèëüíèê “Ñ³ìåíñ”, 3950ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Õîëîäèëüíèê á/â. Òåë: (097) 8051638 Õîëîäèëüíèê á/â. Òåë: (098) 6945037

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Õîëîäèëüíèê “Íîðä”, äâîêàìåðíèé, á/â, âèñîòà 1.5ì, 2300ãðí. Òåë: (0332) 722781; (066) 0798579

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Õîëîäèëüíèê “Nord-233" â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Òåë: (096) 9800868 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (097) 0634942, (067) 1627374 Õîëîäèëüíèêè òà ïðàëüí³ ìàøèíêè, â íåðîáî÷îìó ñòàí³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335 Õîëîäèëüíèêè ó íåðîáî÷îìó ñòàí³ òà ïðàëüí³ ìàøèíè. Òåë: (098) 6119336

Õîëîäèëüíó â³òðèíó, íåâåëèêó, 1.5ìÕ80ñì (ñ³ê, ïèâî). Òåë: (096) 3888472

2.15

Òåëåôîí³çàö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Âàííà ìåòàëåâà, 1.5ì, á/â. Òåë: (098) 2144496 Âñ³ âèäè åêîíîìíîãî îïàëåííÿ: êîòëè òâåðäîïàëèâí³, ïë³âêà ³íôðà÷åðâîíà, òîïêè êàì³íí³, îá³ãð³âà÷³ êåðàì³÷í³, êîëåêòîðè ñîíÿ÷í³. Òåë: (096) 3654203 Ãàçîâà ïëèòà “Áðåñò”. Òåë: (0362) 680740, (097) 2269232 Ãàçîâà ïëèòà “Íîðä”, íîâà. Òåë: (096) 9800868 Ãàçîâà ïëèòà, íîâà, 4-êàìôîðíà, 2-êàìôîðíà. Òåë: (097) 7442125 Ãàçîâèé êîòåë, ìàðêà ÀÎà230-2, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. Òåë: (095) 8075751 Êîíâåêòîðè ãàçîâ³, ñòàëåâ³ òà ÷àâóíí³, 2-5 êÂò. Òåë: (067) 3620524 Êîíâåêòîðè, ãàçîâ³, ïîòóæí³ñòü 2-5êÂò, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911 Êîòëè â³ò÷èçíÿí³, ãàçîâ³ “Ïðîìåòåé”, “Àòîí”, “Àòåì”, “Äàíêî”, “гâíåòåðì”, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3620524 Êîòëè ãàçîâ³, ³ìïîðòí³, “²ììåðãàç”, “²òàëòåðì”, “Ðüîäà”, “Íîáåëü”, “Âàéëàíò”, ïàðàïåòí³ òà äèìîõ³äí³, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (067) 3620524 Êîòëè ãàçîâ³, íàâ³ñí³ òà íàïîëüí³, â³ò÷èçíÿí³ òà ³ìïîðòí³, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911 Êîòëè òâåðäîïàëèâí³, ÷àâóíí³, ìàðêè “Äåìðàò”, “³àãðóñ”, ìîíòàæ, äîñòàâêà. Òåë: (0362) 629911 Êîòëè: òâåðäîïàëèâí³, ãàçîâ³, åëåêòðè÷í³. Ðàä³àòîðè: àëþì³í³ºâ³, á³ìåòàë³÷í³, ñòàëåâ³. Òðóáè òà ô³òèíãè. Øèðîêèé àñîðòèìåíò çà äîñòóïíèìè ö³íàìè. Òåë: (0362) 435058; (097) 3011133 Ìèéêè ç³ øòó÷íîãî êàìåíþ. Òåë: (068) 7036200; (050) 4203710 Íàñîñè öèðêóëÿö³éí³, ãëèáèíí³, ôåêàëüí³, äðåíàæí³, íàñîñí³ ñòàíö³¿ â-âà “Ãðþíäôîñ”, “³ëî”, ÀÏÑ. Òåë: (067) 7943877 Ïëèòà á/â. Òåë: (098) 6945037 Ïëèòè “Áðåñò”. Òåë: (097) 8051638 Ïðîäàæ áîéëåð³â, ãàçîâèõ êîëîíîê â³ä ïðîâ³äíèõ ô³ðì ñâ³òó. Øèðîêèé àñîðòèìåíò çà äîñòóïíèìè ö³íàìè. Òåë: (097) 3011133, (098) 1341906 Òâåðäîïàëèâí³ êîòëè, òåïëîâà ïîòóæí³ñòü 15-2000 êÂò, ìîäóëüí³ êîòåëüí³, åôåêòèâí³, åêîíîì³÷í³, åêîëîã³÷í³, ïðîäóêö³ÿ ñåðòèô³êîâàíà. Òåë: (050) 4350357; (067) 3228845 Õîëîäèëüíà â³òðèíà äëÿ ïðîäóêò³â, â õîðîøîìó ñòàí³ 1.3ì, ïðèâåçåíà ç Ïîëüù³. Òåë: (096) 6509297

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Âèòÿæêó ç íåðæàâ³éêè á/â. Ëèñò íåðæàâ³éêè 4-8ìì. Òåë: (096) 3888472 Ãàçîâ³ êîëîíêè. Òåë: (096) 9677284 Êîòåë Ê×Ì-4Ì, ì.гâíå, êîòåë ìåòàëåâèé ÊÑÒ. Òåë: (067) 8889055 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (097) 0634942 Ðàä³àòîðè ÷àâóíí³. Òåë: (098) 3800335

2.40

Ïîáóòîâ³ òîâàðè

2.40 Ïîáóòîâ³ òîâàðè

1.86 Ðåìîíò òà îáëàäíàííÿ ïðèì³ùåíü

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êîâäðè áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

2.60

Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

2.60 Ðåìîíò äîìàøíüî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍŠijàãíîñòèêà (áåçêîøòîâíî) òà ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â. Òåë: (0362) 436109; (096) 4340351, (066) 7656520 Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí. Òåë: (0362) 646986; (098) 2778856 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 282812; (097) 5809792 Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 53381; (097) 2714534

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ðåìîíò ïðàëüíèõ ìàøèí-àâòî•ìàò³â: “ѳìåíñ”, “Áîø”, “²íäåç³ò”, “Àð³ñòîí”, “Õàíñà”, “Àðäî”, LG, “Ñàìñóíã”, “Çàíóñ³”, “Åëåêòðîëþêñ” òà ³í. íà äîìó, ãàðàíò³ÿ, ïðîäàæ çàï÷àñòèí. Òåë: (099) 0273489; (095) 3507374

2.70

Êâ³òè òà ðîñëèíè

2.70 Êâ³òè òà ðîñëèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ʳìíàòí³ ðîñëèíè, ð³çí³, 1.5-2ì, 1000ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Íàñ³ííÿ (Singenta, Bejo, Rijk Zwaan, Enza Zaden), çàñîáè çàõèñòó (Syngenta, Bast, Bayer), äîáðèâà (ßðà, Âàëàãðî, Àãðîîïò³ìà). Òåë: (097) 0420495, (067) 4470550 Ðîçñàäè ãîëàíäñüêèõ ñîðò³â (âëàñíå âèðîùóâàííÿ), êàïåëüíå çðîøåííÿ. Òåë: (097) 0420495, (067) 4470550 Ñàäæàíö³ íàéêðàùèõ ñîðò³â ïëîäîâèõ ³ ÿã³äíèõ êóëüòóð. Øèðîêèé àñîðòèìåíò, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî âñ³é Óêðà¿í³, âèñèëàºìî áåçêîøòîâíèé êàòàëîã. Òåë: (099) 4150015; (063) 7552727; (067) 6214047 Àäð: http:||titovchp.uaprom.net Ñàäæàíö³, ìîðîçîñò³éêèõ ê³â³, ãðàíàòó, ³íæèðó, ôóíäóêà. Òåë: (099) 7982988

2.73

ʳøêè

2.73 ʳøêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Â’ÿçêà “Øîòëàíäñüêîãî ïðÿìîâóõîãî” êîòà, êîë³ð ìðàìîð íà çîëîò³, 450ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 ʳøêà “Áðèòàíêà” ë³ëîâîãî êîëüîðó, 2 ðîêè, 2500ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 ʳøêà “Øîòëàíäñüêà ïðÿìîâóõà” êîë³ð ìðàìîð íà ñð³áë³, 2 ðîêè, “Áðèòàíêà” ë³ëîâîãî êîëüîðó, 2 ðîêè, ïî 2800ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Êîøåíÿ “Øîòëàíäñüêå ïðÿìîâóõå”, õëîï÷èê, êîðè÷íåâèé ïðÿìîâóõèé, 1000ãðí, “Áðèòàíñüêå ïðÿìîâóõå”, ìðàìîð íà ñð³áë³, õëîï÷èê, 1000ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976

2.75

Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

2.75 Ïòàõè, ðèáè, ³íø³ òâàðèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Áîðîíè, ïëóã äî êîíÿ. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Âîëüºð äëÿ ñîáàêè. Òåë: (096) 1412142 Äð³áíà êàðòîïëÿ. Òåë: (068) 0223929 Êàíàðêè äîìàøí³ ð³çíîêîëüîðîâ³ (á³ë³, çåëåí³, ãîëóá³, æîâò³, îðàíæåâ³, ïëÿìèñò³), ãëàäêîãîëîâ³ òà ÷óáàò³, âñ³ îê³ëüöüîâàí³. Òåë: (0362) 627491 (гâíå) Êàðòîïëÿ äð³áíà. Òåë: (0362) 615660; (067) 3621563 Êàðòîïëÿ äð³áíà. Òåë: (097) 7986504 Êàðòîïëÿ äð³áíà. Òåë: (098) 1281337; (066) 9693560 Êðîë³. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Ïîðîñÿòà â’ºòíàìñüêî¿ ñâèí³. Òåë: (067) 6564761 ѳíî, â òþêàõ. Òåë: (097) 8185485 Ñîëîìà â òþêàõ. Òåë: (096) 0426932 Ñîëîìà, ñ³íî â òþêàõ. Òåë: (096) 5257119 Ñîëîìà, ñ³íî ó òþêàõ, ÿ÷ì³íü. Òåë: (067) 1027735 Ñò³éêà ç 2 àêâàð³óì³â ç îðãñêëà íà 370, 280ë, àêâàð³óìè íà 200ë. Òåë: (0362) 208539 (гâíå) ×åðåïàõè, ÷åðâîíîâóõ³, ç àêâàð³óìîì òà ô³ëüòðîì, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 ß÷ì³íü. Òåë: (067) 9156528

ÏÎÏÈÒ Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (050) 3392939 Êàðòîïëþ äð³áíó íà êîðì. Òåë: (096) 1123895 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Ãð³ëêè äëÿ í³ã “Ñàïîã”, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîïðîñòèí³ äâîñïàëüí³ ç ï³ä³ãð³âîì, 240ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Åëåêòðîøâàáðè “Ñâ³ôåë Ñâ³ïåð”, ç àêóìóëÿòîðîì, íîâ³, 210ãðí, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàòåð³àëè äëÿ ðåìîíòó òà ïîøèòòÿ âçóòòÿ: êëåé, íèòêè, ï³äîøâà, êàáëóêè, øê³ðà. Òåë: (0362) 281426; (067) 3637898; (095) 6857862 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 430428; (097) 3878258 Ìàòðàöè ³ìïîðòí³. Òåë: (0362) 433742; (050) 4359228 Ïîäóøêà íàäóâíà “²íòåêñ”, âåëþðîâà îááèâêà, íîâà, 25ãðí, ãóðòîì 10ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ôîòîøïàëåðè ïàíîðàìí³, ð³çí³. Òåë: (050) 8145103 Øòîðè ðóëîíí³ òà áàìáóêîâ³, ÿïîíñüê³ ïàíåë³, âåëèêèé âèá³ð òêàíèí òà áàìáóêó, êîëüîðè íà áóäü-ÿêèé ñìàê, ÿê³ñòü, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 430332; (067) 7505188

Ðåìîíò õîëîäèëüíèê³â, ó çàìîâíèêà, ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 635403; (0362) 435490

ÐÎÁÎÒÀ

3.01

Ïðîïîíóþ ðîáîòó

3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

Àâòîìåõàí³êè, ðåìîíò àâòîìîá³ëüíèõ äâèãóí³â. Ç/ï 10 çëîò. (63ãðí./ãîäèíà). ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Àðìàòóðíèê íà áóä³âíèöòâî, ç/ï 12 çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Àðìàòóðíèêè (Ïîëüùà). Ç/ï 12 çë/ãîä., ïðàöþâàòè 10-12ãîä. + ñóáîòà 6-8ãîä, ïðîæèâàííÿ, ä/ð, ÷èòàííÿ êðåñëåíü. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828  òåïëèö³ íà ïîì³äîðè, 12 ãîä./äåíü, 6 äí³â â íåä³ëþ, æèòëî áåçêîøòîâíî, ç/ï 7 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Âèðîáíèöòâî â³êîí òà äâåðåé ç äåðåâà (ã. Êîøàëèí), ç/ï 8 çëîòèõ/ãîä., çì³íà 12 ãîäèí, ÷îëîâ³êè äî 45 ðîê³â. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Âèðîáíèöòâî â³êîí òà äâåðåé. Ç/ï 8.20 çëîò (52ãðí/ãîäèíà). Ïîçì³ííèé ãðàô³ê ðîáîòè. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Âèðîáíèöòâî ðèáíèõ äåë³êàòåñ³â, ç/ï 7.5 çëîòèõ/ãîä., äåíí³ çì³íè 10-12 ãîä., 6 äí³â/òèæäåíü. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Âèðîáíèöòâî òà ïàêóâàííÿ êîâáàñ (â³ä Âðîöëàâà 30êì), ç/ï 7.5 çëîòèõ/ãîä., çì³íà 12 ãîä, 6 äí³â/òèæäåíü. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Âèðîáíèöòâî òà ïàêóâàííÿ ïðîäóêö³¿ íà ñóïåðìàðêåò (íàï³âôàáðèêàò³â) ç/ï 8 çëîòèõ/ãîä., çì³íà 8-10 ãîäèí. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Âèðîáíèöòâî òà ïàêóâàííÿ ïðîäóêö³¿ íà ñóïåðìàðêåò (íàï³âôàáðèêàòè), ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå, çì³íà 8-10ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Âî䳿 íà êðà¿íè ªÑ: ç/ï â³ä 1200-1500ª. ˳ö.ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Âî䳿, êàò."C", “E”, ðîáîòà íà òåðèòî𳿠ªÑ, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 4000-5000 çëîòèõ/ì³ñÿöü. ˳ö.

ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Âîä³é íà ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ, ç/ï 1000-1500ºâðî, Ïîëüñüêà ô³ðìà, ïîòð³áí³ âî䳿 êàò."Å". ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Âîä³é, ì³æíàðîäí³ ïåðåâåçåííÿ, ç/ï 1000 1500ºâðî, Ïîëüñüêà ôèðìà, êàò. “Ñ, Å”. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Äàëåêîá³éíèêè, Ëèòâà, ç/ï â³ä 1500ª. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Äàëåêîá³éíèêè, äîñâ³ä ðîáîòè ïî ªâðîï³, ïîñâ³ä.âîä³ÿ êàò. “Ñ, Å”. Ç/ï â³ä 1300 ºâðî/ì³ñÿöü. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Äàëåêîá³éíèêè, ÷îëîâ³êè, â³ê 25-55 ðîê³â, ìàðøðóòè ïî ªÑ, íîâ³ òÿãà÷³ òà íàï³âïðè÷åïè, îïëàòà â³ä 1500 ºâðî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Äîãëÿäàëüíèöÿ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåëî (50êì â³ä гâíîãî) çà óìîâè ïðîæèâàííÿ ç íåþ ïîñò³éíî. Òåë: (067) 1055640; (067) 9865609 Äðóêàð îôñåòíîãî äðóêó (×åõ³ÿ), ä/ð íà ìàøèíàõ Heidelberg, KBA, KOMORI â³ä 3ð, çíàííÿ ÏÊ, ç/ï â³ä 18000ãðí. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828; (066) 7086169 Åëåêòðèê, ñòîëÿð, ì.Êóòíî, ðîáîòà íà âèãîòîâëåíí³ êàðåò øâèäêî¿ äîïîìîãè, æèòëî - ïëàòíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Åëåêòðèêè, ç/ï 11-15 çëîòèõ/ãîä, êàôåëüíèêè, 35 çëîòèõ/êâ.ì., ã³ïñîêàðòîíùèåè ç/ï 15-20 çëîòèõ/ãîä., ìàëÿðè-øòóêàòóðè. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Åëåêòðèêè, ëèöþâàëüíèêè, ã³ïñîêàðòîííèêè. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Åëåêòðîìîíòàæíèêè àâòîáóñ³â, ç/ï 12 çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 Åëåêòðîìîíòàæíèêè, ïðîêëàäàííÿ êàáåë³â ó òðàìâà¿, ç/ï 12çë./ãîä., ÷èòàòè åëåêòðîñõåìè, ðîçìîâíà ïîëüñüêà ìîâà. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ƴíêè íà ïåðåðîáêó òà ïàêóâàííÿ ñîê³â, ç/ï 1800 - 2000 çëîòèõ/ì³ñÿöü, çì³íà 10 ãîäèí. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ƴíêè, çá³ð ïîëóíèöü, ç/ï 800-1500 ºâðî/ì³ñÿöü, Ô³íëÿíä³ÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ƴíêè, íà ÷èùåííÿ öèáóë³, ç/ï 0.20 çëîòèõ/êã - âåëèêèé, 0.30 çëîòèõ/êã. - äð³áíèé. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ç 01.01.2015ð. â ì.Âðîöëàâ íà ï³äïðèºìñòâî ïî âèðîáíèöòâó äåòàëåé äëÿ ëåãêîâèõ àâòî ïîòð³áí³ ð³çíîðîáî÷³. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Çáèðàëüíèêè øàìï³íüéîí³â, æ³íêè, ç/ï 0.55 çëîòèõ/êã, áåçêîøò.: ñïåöîäÿã, ðóêàâèö³, ïîñò³ëü, ïîñóäà, ïðîæèâàííÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Çâàðþâàëüíèêè (íàï³âàâòîìàò) ìåòîàëîêîíñòðóêö³é, ç/ï 13-15 çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Çâàðþâàëüíèêè (íàï³âàâòîìàò), Âàðøàâà, Ïîçíàíü, Âðîöëàâ. Ðîáîòà â öåõó, 12 ãîä./äåíü, ç/ï 9 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Çâàðþâàëüíèêè åëåêòðîäàìè, ìåòîä 111 (ýëåêòðîäóãîâà çâàðêà), ðåìîíò çàâîäó, ç/ï 14-16çëîòèõ/ãîä., ïðîæèâàííÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Çâàðþâàëüíèêè åëåêòðîäàìè, ìåòîä 111, (åëåêòðîäóãîâå çâàðþâàííÿ) ç/ï 14 çëîòèõ/ãîä, ðîáîòà 250-300 ãîä/ì³ñÿöü. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Çâàðþâàëüíèêè íàï³âàâòîìàò (ÌÈà ÌÀà 135), âì³ííÿ çâàðþâàòè ãîðèçîíòàëüíî, âåðòèêàëüíî, ç/ï 13-15çë./ãîä, ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Çâàðþâàëüíèêè íàï³âàâòîìàòîì, (Âàðøàâà, Ïîçíàíü, Âðîöëàâ), ðîáîòà â öåõàõ ïî 12 ãîä./äåíü, ç/ï - 9 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Çâàðþâàëüíèêè, (íàï³âàâòîìàò), 18 çëîòèõ/ãîä, ïî 10-12ãîä, ïðî¿çä íà ðîáîòó, ïðîæèâàííÿ. çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 Çâàðþâàëüíèêè, àâòîìàò, íàï³âàâòîìàò ÌÈÃ, ÌÀÃ, Ò²Ã-141. Ç/ï â³ä 14 çëîò (89ãðí/ãîäèíà), äîñâ³ä ðîáîòè. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Çâàðþâàëüíèêè, àðãîííèêè (ÒÈà 141), ç/ï 22-25 çëîòèõ/ãîäèíà, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Çâàðþâàëüíèêè, ç/ï 15-20 çëîòèõ/ãîä, (40 äîëàð³â/äåíü). ˳ö.ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Çâàðþâàëüíèêè, íàï³âàâòîìàò (ÌÈà ÌÀà 135), âì³ííÿ çâàðþâàòè â ð³çíèõ ïîëîæåííÿõ, ç/ï 14-16 çë./ãîä., ïðîæèâàííÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Çâàðþâàëüíèêè, íàï³âàâòîìàò, àâòîìàò, ðîáîòà ïî êîíòðàêòó íà 12 ì³ñÿö³â, Ëàòâ³ÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 Çâàðþâàëüíèêè, íàï³âàâòîìàò, çàâîä, ïîðîøêîâà ïðîâîëîêà, çâàðêà ëèñòîâîãî ìåòàëó, ç/ï 17 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Iíæåíåð-òåõíîëîã íà çàâîä ìåòàëîêîíñòðóêö³é, ç/ï 13 çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî, âèùà îñâ³òâà. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Êëåéêà åòèêåòîê íà âèí.çàâîä³, ç/ï 100-120 çëîòèõ/äåíü. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ëàêåðíèê ïëàñòèêîâèõ åëåìåíò³â ïóëüâåðèçàòîðîì, ç/ï 5 äîë/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ëàêóâàëüíèê ìåáë³â (ëàêóâàííÿ, øë³ôóâàííÿ), çíàííÿ ëàê.ìàòåð³àë³â òà òåõí.ëàêóâàííÿ, ç/ï 2000-2200 çëîòèõ/ì³ñ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ì’ÿñíèêè (â³ää³ëåííÿ ì’ÿñà â³ä ê³ñòîê), ðîçä³ë òóø³ íà ÷àñòèíè, ç/ï 12 çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 Ì’ÿñíèêè íà áîéíþ, çàá³é òà ðîçä³ë âåëèêèãî ðîãàòîãî ñêîòó, ç/ï 90 çëîòèõ/äåíü, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 Ì’ÿñîêîìá³íàò (ãîâÿäèíà-Jarocin), 1-é ì³ñÿöü 10 çëîòèõ/ãîä., íàäàë³ 12-16 çëîòèõ/ãîä., ðîáî÷èé äåíü 8-12 ãîäèí. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ì’ÿñîêîìá³íàòè (ñâèíèíà òà íàï³âôàáðèêàòè), ðîáîòà ïî 10-12 ãîä., 5-6 äí³â/òèæäåíü, ç/ï 9 çëîòèõ/ãîäèíà. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ìåíåäæåð-àäìèí³ñòðàòîð ðåñòîðàíó, ä/ð, çíàííÿ ïîëüñ.ìîâè, îðãàí³ç.ïëàíóâàííÿ ðîáîòè ðåñòî-

ðàíó, ç/ï 12-15çë/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ìåõàí³ê, ÷èòàòè êðåñëåííÿ, ïðàöþâàòè åë.³íñòðóìåíò. òà äèíàìîìåòðè÷íèìè êëþ÷àìè, ðîáîòà íà âèñîò³ â³ä 3ì. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ìîíòàæíèê òðóá, ï³äãîòîâêà äî çâàðþâàííÿ, 600ìì, ä/ð, ç/ï 12 çëîòèõ/ãîä, ïî 12ãîä. ïðàöþâàòè, ïðîæèâàííÿ áåçêîøò. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 Ìîíòàæíèê, âíóòð³øí³ ðîáîòè ó âàãîíàõ, âì³ííÿ ÷èòàòè êðåñëåííÿ, ðîçìîâíà ïîëüñüêà ìîâà, ç/ï 12çë./ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ìîíòàæíèê-ñêëàäàëüíèê âàãîí³â, ÷èòòÿ êðåñëåíü, ñêëàäàòè êîíñòðóêö³¿ ç ãîòîâèõ åëåìåíò³â, ç/ï 13 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Ìîíòàæíèê-ñëþñàð, äîáðå ÷èòàòè êðåñëåííÿ, ï³äãîòîâêà äî çâàðþâàííÿ, âì³ííÿ ïðàöþâàòè ãàçîð³çàêîì, ç/ï 12çë./ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ìîíòàæíèê-ñëþñàð, ï³äãîòîâêà äî çâàðþâàííÿ (ñòèêóâàííÿ, çà÷èùàòè, îáð³çàòè ð³çàêîì), ç/ï 12çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàííÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ìîíòåðè íà ñóäîáóä³âåëüíèé çàâîä, 4 ÷îëîâ³êè, 1 ì³ñÿöü âèïðîáóâàëüíèé, 11.5 çëîòèõ/ãîä, ç/ï 15 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ.. Òåë: (066) 7086169 Ìîíòóâàííÿ äèñê³â, 12 ÷îë., ì.ªëü÷-Ëàñêîâ³öå, ïàêóâàííÿ, çíÿòòÿ, à/ì äèñê³â, áåç ä/ð, 2100çë./ì³ñ, æèòëî ïëàòíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Íà ðîáîòó ó Ïîëüùó ïîòð³áí³ ïðàö³âíèêè íà ôàáðèêè, êîìá³íàòè, áóä³âåëüíèêè, ãóâåðíàíòêè, ð³çíîðîáî÷³. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Îááèâêà ìåáë³â, ç/ï 11 çëîò/ãîäèíó (63ãðí./ãîä), ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè 3 çì³íè, ïîíåä³ëîê-ñóáîòà. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Îááèâêà òà ïàêóâàííÿ ìåáë³â: (Îëüøòèí) - òàïèöåðè (îááèâùèêè), ïàêóâàëüíèêè, ç/ï â³ä âèðîá³òêó 8-10 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Îááèâêà òà óïàêîâêà ìåáë³â, (Îëüøòèí) - òàïèöåðè (îááèâùèêè), óïàêîâùèêè - îïëàòà â³ä âèðàá³òêó 35äîë./äåíü. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Îáðîáêà òà ïàêóâàííÿ êóðåé, ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â íàä ãîäèíàõ. Ç/ï 8.50 çëîò. (54ãðí/ãîä), æèòëî áåçêîøòîâíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Îáðîáêà òà ïàêóâàííÿ ðèáè, º ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â íàä ãîäèíàõ. Ç/ï 8.50 çëîò (54ãðí/ãîäèíà), æèòëî áåçêîøò. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Îáðîáêà ô³ëå ³íäèêà (ðîçðîáêà òà óïàêîâêà ³íäèêà). Îïëàòà ïðàö³ 9 çëîò. (57ãðí./ãîäèíà). ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Îáðîáêà ô³ëå ðèáè, ì.Ëåáà, ç/ï 1560çë/íåòòî, æèòëî - áåçêîøòîâíå, ïîòð³áí³ æ³íêè, àëå ìîæóòü áóòè ñ³ìåéí³ ïàðè. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Îïåðàòîð êëåºâèõ ïîë³ãðàô.ìàøèí (×åõ³ÿ), ä/ð íà ìàøèíàõ Heidelberg, BOBST â³ä 3ð., çíàííÿ ÏÊ, ç/ï â³ä 13500ãðí. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828; (066) 7086169 Îïåðàòîð ð³çàëüíèõ ïîë³ãðàô³÷íèõ ìàøèí (×åõ³ÿ), ä/ð 3ð, çíàííÿ ÏÊ, ïîâíà çàéíÿò³ñòü, ç/ï â³ä 13500ãðí. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828; (066) 7086169 Îô³ö³àíòêà - îáñëóãîâóâàííÿ ãîñòåé ñàíàòîð³þ, ïîëüñüêà ìîâà, ïðèáèðàëüíèöÿ - ïðèáèðàííÿ îáºêòó, æèòëî - áåçêîøòîâíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Îô³ö³àíòêè, ä/ð, çíàííÿ ïîëüñ.ìîâè, ç/ï 8 çëîòèèõ/ãîä., ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Îôèö³àíòêè, ïîñóäîìèéêè ó ðåñòîðàí, (Âàðøàâà), ç/ï 2000çëîòèõ/ì³ñÿöü, æèòëî íàäàºòüñÿ, ïî 3 æ³íêè ó ê³ìíàò³. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïàêóâàëüíèê (ïàêóâàííÿ ïîñèëîê), 200 ðîáî÷èõ ãîäèí/ì³ñÿöü, ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè â íàä ãîäèíàõ 9 çëîò (57ãðí/ãîäèíà). ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïàêóâàëüíèêè (6 ÷îëîâ³ê), ðîáîòà ïîëÿãຠó ïàêóâàíí³ ïîñèëîê, íà ì³ñö³ ïîòð³áíî áóäå çðîáèòè ìåäè÷íó êíèæêó, æèòëî -áåçêîøòîâíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïàêóâàëüíèêè õàð÷³ òà êîñìåòèêà, êîìïëåêòàö³ÿ, òà ïàêóâàííÿ çàìîâëåíü. Ç/ï 8 çëîò (56ãðí./ãîä.). ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïàêóâàííÿ ãîòîâèõ âèðîá³â (âèòÿæîê), ã/ð: äâ³ çì³íè 6.00-14.00; 14.00-22.00. Ç/ï 8.30 çëîò (53ãðí/ãîäèíà). ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïàêóâàííÿ òà ñîðòóâàííÿ éîãóðò³â, òåìïåðàòóðà â ïðèì³ùåíí³ 2-3 ãðàäóñè, 10 ãîäèííèé ðîáî÷èé äåíü, ç/ï â³ä âèðîá³òêó. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïåêàðíÿ (êîíäèòåðñüê³ âèðîáè), æ³íêè, ç â³çîþ, ç/ï 8çëîòèõ/ãîä., ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïåðåáîðêà òà ñîðòóâàííÿ ÿã³ä òà ôðóêò³â, äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè ïî 10ãîä., ðîáîòà êîæíîãî äíÿ, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïåðåðîáêà òà ñîðòóâàííÿ ÿã³ä òà ôðóêò³â, ç/ï 7.5-9 çëîòèõ/ãîä., äåíí³ òà í³÷í³ çì³íè ïî 10 ãîäèí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828


3.01 Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Ïîâàð ó ðåñòîðàí ïîëüñüêî¿ êóõí³, ÷îëîâ³ê 25-45ð., îáîâ’ÿçêîâî ä/ð, ç/ï 10-12 çë/ãîä, ïðàöþâàòè 10-12ãîä, ïðîæèâ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïîâàðè, ïîì³÷íèêè ïîâàð³â, â³äïîâ³äíà îñâ³òà, ç/ï 9çëîòèõ/ãîä. (45ãðí/ãîä)., ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî, äîñâ³ä ðîáîòè. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïîêî¿âêè â ãîòåëü, æ³íêè äî 45 ðîê³â, ç/ï 9çëîòèõ/ãîä., äîñâ³ä ðîáîòè, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïîë³ãðàô³÷íèé çàâîä, ïðàö³âíèê íà âèðîáíèöòâî, 3 çì³íè, ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè â íàäãîäèíàõ, ç/ï 8.23 çëîò (52ãðí/ãîä). ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïîì³÷íèê îïåðàòîðà, ïàêóâàííÿ â³êîí, â³çóàëüíèé êîíòðîëü ÿêîñò³ ðîáîòè, 3 çì³íè. Ç/ï 8.30 çëîò. (53ãðí./ãîäèíà). ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828

Ïîòð³áí³ ñëþñàð³, çâàðþâàëüíèêè, òîêàð³, òîêàð³ âåðñòàò³â ç ×ÏÓ, ïðîãðàì³ñòè âåðñòàò³â ç ×ÏÓ, ìîíòàæíèêè íà êîíâåºð, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, äîïîìîãà ïðè îôîðìëåíí³ äîêóìåíò³â äëÿ ðîáî÷î¿ â³çè. Òåë: (095) 4331222; + 420605173429 âàéáåð Àäð: workingeu@email.cz Ïîøèâ îäÿãó íà åêñïîðò ó ͳìå÷÷èíó, ç/ï 40% â³ä âàðòîñò³ âèðîáó (1600-2400çë/ì³ñ.), ã/ð 10ãîä/ äåíü, ïðîæèâàííÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðàö³âíèê íà çàâîä ïî îáðîáö³ ðèáè (îáðîáêà òà ïàêóâàííÿ). Ç/ï ñòàâêà 8.50 çëîò (54ãðí/ãîäèíà). Æèòëî áåçêîøò. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðàö³âíèê íà ôåðìó (ç êîðîâàìè), äîãëÿäàòè, ¿çäèòè íà òðàêòîð³, ä/ð îáîâ’ÿçêîâî. Ç/ï 1500-1800çë + õàð÷., ïðîæ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðàö³âíèê íà ôåðìó ç êîðîâàìè, äîãëÿäàòè, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 1800 çëîòèõ + õàð÷óâàííÿ, ïðîæèâàííÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðàö³âíèê ñêëàäó àâòîçàï÷àñòèí, ðîáîòà ç³ ñêàíåðîì, êîìïëåêòàö³ÿ çàìîâëåíü ïî íàêëàäíèõ, ç/ï 30 çëîò./ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðàö³âíèê ñêëàäó, ïîâíà ñòàâêà, ðîáîòà â 2 çì³íè. Ñòàâêà 10.50 çëîò (67ãðí/ãîä), í³÷í³ 11.50 çëîò (73ãðí/ãîä.). ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðàö³âíèêè íà ì’ÿñîêîìá³íàòè, ðîáîòà 10-12 ãî., 9 çëîòèõ/ãîä., ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðàö³âíèêè íà ïòàõîôåðìó, æ³íêè, ïåðåðîáêà, óïàêîâêà ÿºöü, â³ê 18-50 ðîê³â, ç/ï 7 çëîòèõ/ãîäèíà. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðàö³âíèêè íà ôåðìè ïî âèðîùóâàííÿ íîðîê, ÷îë., äîãëÿä çà òâàðèíàìè, çàá³é, çàâàíò./ðîçâàíòàæåííÿ, ç/ï 9 çë./ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðàö³âíèêè ó òåïëèö³ íà ïîì³äîðè, ç/ï â³ä 7 çëîòèõ/ãîä., çì³íà 12 ãîä./äåíü, 6 äí³â/òèæäåíü, æèòëî íàäàºòüñÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðåñóâàëüíèê, ðîáîòà íà âåðñòàò³ “AMADA” àáî “SAFAN” íà çàâîä³, ç/ï 12 çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðèáèðàííÿ ãîòåë³â, ä³â÷àòà/æ³íêè â³ä 20 äî 50 ðîê³â, ç/ï â³ä ê³ëüêîñò³ ïðèáðàíèõ ïðèì³ùåíü. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðèáèðàííÿ íàâêîëèøíüî¿ òåðèòîð³¿, ç/ï 8.30 çëîò (53ãðí./ãîäèíà). Æèòëî áåçêîøòîâíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ïðîãðàì³ñò, ñë³äêóâàòè çà ïðîãðàìíèì çàáåçïå÷åííÿì äðàéâåð³â, 7000 çëîòèõ/ì³ñÿöü, äîñâ³ä ðîáîòè. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 гçíîðîáî÷³, Âàðøàâà, ç/ï 10 çëîòèõ/ãîäèíà. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 гçíîðîáî÷³, îâî÷åâà áàçà, çá³ð, ñîðòóâàííÿ, óïàêîâêà (ïîë³åòèëåí, ÿùèêè), î³ðê³â, ñàëàòó, ç/ï 7 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 гçíîðîáî÷³, ïòàõîôàáðèêà, â³ê äî 40 ðîê³â, ðîçä³ë òà ôàñóâàííÿ êóðÿòèíè, ç/ï 8 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 гçíîðîáî÷³, ÷îëîâ³êè, æ³íêè, íà ñêëàäè, ì’ÿñíèêè, øâà÷êè, çá³ð îâî÷³â, ç/ï 8-10 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 Ðåìîíò ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, çíàííÿ â ãàëóç³ ðåìîíòó åëåêòðîííîãî îáëàäíàííÿ òà êîìïþòåðíî¿ òåõí³êè. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ðåìîíò òåëåôîí³â, åëåêòðîííèõ ïðèñòðî¿â, ðîáîòà ï³ä êåð³âíèöòâîì òåõí³êà, ðîáîòà â 3 çì³íè, æèòëî áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ðîá³òíèêè íà áóä³âíèöòâî äîð³ã, îçåëåíåííÿ, 9çëîòèõ/ãîä., çì³íà 12ãîä., ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ðîá³òíèêè íà çá³ð ãðèá³â, Ãîðä Ïîçíàíü, ç/ï 8 çëîòèõ/ãîä., ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ðîá³òíèêè íà ïòàõîôàáðèêó, äëÿ ðîáîòè ïî ïåðåðîáö³, óïàêîâö³ ÿºöü. ç/ï 7 çëîò./ãîä., ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ðîáîòà ç³ ñêàíåðîì, 10% ìîæóòü áóòè æ³íêè, àáî 6 ïàð, ì.Ñîñíîâåö, çá³ð çàìîâëåíü çà äîïîìîãîþ ñêàíåðà íà ñêëàä³. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ðîáîòà íà ôåðìàõ ïî âèðîùóâàííþ ñâèíåé (îêîëèö³ Îëüøòèíà, Ïîçíàí³), ç/ï 8 çëîòèõ/ãîä., ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ðîáî÷³ íà áóäóâàííÿ äîð³ã, îçåëåíåííÿ îáî÷èí, ÷îëîâ³êè â³ê 18-50 ðîê³â, ç/ï 9 çëîòèõ/ãîäèíà, çì³íà 12 ãîäèí. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ðîáî÷³ íà âèðîáíèöòâî ïëèòêè (Âàðøàâà), ç/ï 9 çëîòèõ/ãîäèíà, çì³íà 12 ãîäèí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ðîáî÷³, çá³ð ãðèá³â, (Ïîçíàíü), â³ê 18-50 ðîê³â, ç/ï 8 çëîòèõ/ãîäèíà, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ðîçáîðêà òà óïàêîâêà ì’ÿñà ïòèö³, Ïîçíàíü, 8.5çë/ãîä., çì³íà ïî 12ãîä. (äåíü, í³÷), ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 ѳìåéíà ïàðà ç â³çàìè, çá³ð êàïóñòè, îã³ðê³â, ïàêóâàííÿ, 8 çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå.

w «Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð.

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 Ñêëàä êîìïàí³¿ ZARA, ì.Ñâàðæåö, ïðèéîì òîâàðó, ôîðìóâàííÿ çàìîâëåíü, ïàêóâàííÿ, â³äñèëàííÿ òîâàðó, æ³íêè, ðîáîòà ñòîÿ÷à. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñêëàäàííÿ äåðåâ’ÿíèõ åëåìåíò³â äëÿ ìåáë³â ²ÊÅÀ, ìîëîä³, äî 40 ðîê³â, ô³çè÷íî ñïðàâí³, îõî÷³ äî ïðàö³ ÷îëîâ³êè, 8.23 çëîòèõ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñêëîçàâîä, âàêàíñ³ÿ äëÿ ÷îëîâ³ê³â, õîðîøà ðîáîòà, äîáðà îïëàòà 10.25 çëîò/ãîä. âå÷³ðí³ äîïëàòà, æèòëî áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñëþñàð (çà÷èùàòè, øë³ôóâàòè, îáð³çàòè áîëãàðêîþ), ç/ï 13 çëîòèõ/ãîä., ïðîæèâàííÿ çà ðàõóíîê ðîáîòîäàâöÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Ñëþñàð ïî ðåìîíòó âàãîí³â, âì³ííÿ ïðàöþâàòè ç ãàçîð³çàêîì, ç/ï 12 çëîòèõ/ãîä., ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñëþñàð³, ç/ï 11 çëîò (76ãðí/ãîäèíà), ïðàöþâàòè ³ç âñ³ìà ñëþñàðíèìè ³íñòðóìåíòàìè, ÷èòàòè êðåñëåííÿ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñëþñàðè, òåðì³íîâî, ç/ï 4 äîë./ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñîðòóâàííÿ “ñåêîíä-õåíäó”, ç/ï 8 çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñîðòóâàííÿ îäÿãó. Ç/ï 8.30 çëîò. (48ãðí./ãîäèíà), æèòëî íàäàºòüñÿ, í³÷í³ çì³íè +20%. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñîðòóâàííÿ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â (Âàðøàâà), ç/ï 7.5 çëîòèõ/ãîä., äåíí³/í³÷í³ çì³íè ïî 12 ãîäèí, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñîðòóâàííÿ ñêëà, ç/ï 10.50 çëîò (70ãðí./ãîä.), ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè íàäãîäèíè. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñïåö³àë³ñò íà çàâîä ïî âèðîáíèöòâó ì/ï â³êîí, ÷îëîâ³êè, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 9 çëîòèõ/ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 Ñòîëÿð (ìåáë³), ìîíòàæ ìåáë³â, êëåéêà ëàì³íàò³â (ï³ä âèñîêèì òèñêîì), ç/ï 2000-2200 çëîòèõ/ì³ñ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñòîëÿð, ì.Âîëüáóðæ, â-âî äåðåâ’ÿíèõ åëåìåíò³â äëÿ ìåáë³â, ä/ð ïðè ìàøèíàõ, 2 çì³íè, æèòëî - áåçêîøòîâíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ñòîëÿð-ìîíòåð (ñîðòóº òà ìîíòóº ãîòîâ³ âèðîáè). Ç/ï 11 çëîò (66ãðí/ãîäèíà), ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïðåì³þ. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Òîêàðè-ôðåçåðóâàëüíèêè ç äîñâ³äîì ðîáîòè, ðîáîòà íà çàâîä³ áóä³âåëüíèõ ìàøèí â Ùåöèí³. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Òðàêòîðèñò, ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ íà òðàêòîð, ä/ð 3 ðîêè, ç/ï 8 çëîòèõ/ãîä., ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Ôàñîâêà òà óïàêîâêà ì’ÿñà ïòèö³, (Ïîçíàíü), ç/ï 35äîë./äåíü, çì³íà 12 ãîä (äåíí³, í³÷í³ çì³íè), ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ôðåçåð, åëåêòðèê, îïåðàòîð CNC, ä/ð, âì³ííÿ ÷èòàííÿ òåõí³÷íèé ìàëþíîê, 2000 çëîòèõ/ì³ñÿöü, æèòëî - áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Ôðåçåðóâàëüíèê ç³ çíàííÿì âåðñòàò³â ç ×ÏÓ, ç/ï 12 çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàããÿ áåçêîøòîâíî, äîñâ³ä ðîáîòè â³ä 2 ðîê³â. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Ôðåçåðóâàëüíèê, ç/ï 15-20 çëîòèõ/ãîä, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ ó Ïîëüù³, Ëèòâ³, Ëàò⳿, òåðì³íîâî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169 Ôðåçåðóâàëüíèêè, ðó÷í³, ç/ï 13-15 çëîòèõ/ãîä, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Øâå¿ (âåðõí³é òà ëåãêèé îäÿã), äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî, æèòëî íàäàºòüñÿ, ç/ï 9 çëîò (57ãðí/ãîäèíà). ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828 Øë³ôóâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ åëåìåíò³â, ç/ï 4 äîë./ãîä. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (093) 8064929 Øïàêëþâàëüíèê ïî ìåòàëó, øïàêëþâàòè òà âèãëàäæóâàòè ìåòàë, ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíå. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (066) 7086169

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîìåõàí³ê, àâòîñëþñàð, àâòîåëåêòðèê, àâòîðèõòóâàëüíèê, àâòîôàðáóâàëüíèê íà ÑÒÎ, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Àâòîñëþñàð íà çàì³íó ìàñòèëà, ñïðèÿòëèâ³ óìîâè ïðàö³, âèñîêà ç/ï. Òåë: (067) 3620438 Àãåíòè ç ðåêëàìè, ïåðñïåêòèâà êàð’ºðíîãî ðîñòó, ç/ï 5000-6000ãðí. Òåë: (067) 7352165; (068) 1673532 Àäì³í³ñòðàòîð â ãîòåëüíèé êîìïëåêñ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Àäì³í³ñòðàòîð â ðîçâàæàëüíèé êîìïëåêñ, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Àäì³í³ñòðàòîð â ñàëîí êðàñè, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ì.гâíå. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Áóä³âåëüíèêè-ìîíîë³òíèêè, ç/ï âèñîêà, ïðîæèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ, äîðîãà òà îäÿã íàäàþòüñÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460  îô³ñ ïîòð³áí³ ëþäè äëÿ ðîáîòè ç äîêóìåíòàö³ºþ òà íàêëàäíèìè. Òåë: (067) 7367964; (068) 5986072 ³çüìåìî íà ðîáîòó 5 ëþäåé äëÿ äîñòàâêè êâ³ò³â, ãðàô³ê ðîáîòè: ïîíåä³ëîê-ñóáîòà. Òåë: (067) 7352165; (068) 1673532 ³çüìåìî íà ðîáîòó áóõãàëòåð³â, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, âèìîãè: óâàæí³ñòü, â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òåë: (067) 7352165; (068) 1673532 ³çüìåìî íà ðîáîòó òîðãîâèõ ïðåäñòàâíèê³â, ìåð÷åíäàéçåð³â, åêñïåäèòîð³â äëÿ ðîáîòè ç ïîñò³éíèìè ê볺íòàìè. Òåë: (067) 7367964; (068) 5986072 ³çüìåìî õëîïö³â òà ä³â÷àò íà ïîñàäó êóð’ºðà äëÿ äîñòàâêè òîâàð³â ïî ì³ñòó òà îáë., ìàøèíà, âîä³é íàäàþòüñÿ, ç/ï 300ãðí/äåíü, ìîæëèâà ùîäåííà îïëàòà. Òåë: (067) 7367964; (068) 5986072 Âàíòàæíèê òà ð³çíîðîáî÷èé, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Ç/ï â³ä 300ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âàíòàæíèê, íà ïðîäóêòè, ç/ï 4400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âàíòàæíèê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (066) 7940460 Âàõòåð, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 2600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âàõòåð, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 2600ãðí., îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é ç âëàñíèì ëåãêîâèì àâòîìîá³ëåì, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âîä³é êàò."Ñ", ïî ì³ñòó, ç/ï 5200ãðí., Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Âîä³é, êàò."Â, Ñ", äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 5400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Âîä³é, êàò."Â, Ñ, Å", ïî Óêðà¿í³ òà çà êîðäîí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Âñòàíîâëþâàëüíèê ïëàñòèêîâèõ â³êîí òà äâåðåé, Ñá. Íä. - âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ãàçîåëåêòðîçâàðþâàëüíèêè, ç/ï â³ä 6000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ãîëîâíèé áóõãàëòåð òà ðÿäîâèé áóõãàëòåð, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äâ³ðíèê, 9.00-15.00, Ñá. Íä. âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äèçàéíåð, çíàííÿ “Ôîòîøîï Êîðàë Ðåòóø”. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Äèñïå÷åð-ëîã³ñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äîìîãîñïîäàðêà, ç 10.00 äî 16.00, 200ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Äîìîãîñïîäàðêà, ïîðÿäíà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åêñïåäèòîð-âîä³é, ç/ï â³ä 4000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê, 4-ãî ðîçðÿäó, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Åëåêòðèê, äîñâ³ä ðîáîòè, 3 ãðóïà äîñòóïó, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâ.ñêëàä, êîì³ðíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé, ç/ï 4400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâ³äóþ÷èé ñêëàäîì, äîñâ³ä ðîáîòè, 9.00-18.00, Ñá. Íä. - âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâãîñï, Ñá. Íä. âèõ³äí³, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Çàâãîñï, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, ç/ï 4000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó ìåíåäæåðà ç ðåêëàìè, ç/ï ñòàâêà+%, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè â ãàëóç³ ïðîäàæó, êîìóí³êàòèâí³ñòü, ïðåçåíòàáåëüíèé âèãëÿä, 5000ãðí. Òåë: (067) 7352165; (068) 1673532 Çàïðîøóºìî õëîïö³â òà ä³â÷àò, â³ê 16-35 ðîê³â, íà ðîçäà÷ó òà ðîçêëåéêó ðåêëàìè, âèìîãè: êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ³í³ö³àòèâí³ñòü, îïëàòà 200-250ãðí/äåíü. Òåë: (067) 8612784; (068) 8310969 Çâàðþâàëüíèêè-ðèõòóâàëüíèêè, ôàðáóâàëüíèê, øïàêëþâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Iíæåíåð ç îõîðîíè ïðàö³, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Iíñïåêòîð ç êàäð³â, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Êàñèð òîðãîâîãî çàëó, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êàñèðè, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, 2 äí³ ÷åðåç 2 äí³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Êîíäèòåð, ïåêàð, òåðì³íîâî, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòåð ïî âèãîòîâëåííþ òà âñòàíîâëåííþ ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìàéñòðè ïî âñòàíîâëåííþ êîíäèö³îíåð³â. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåäè÷íà ñåñòðà â ïðèâàòíó ä³àãíîñòèêó, äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç êðåäèòóâàííÿ â òîðãîâó êîìïàí³þ, ñòàâêà + %. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â, íàÿâí³ñòü ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç ïðîäàæó êàíöòîâàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè 2 ðîêè, ç/ï 4000ãðí., ã/ð 10.00-20.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåíåäæåð ç³ çáóòó àâòîçàï÷àñòèí, ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè, òà êåð³âíèê ÑÒÎ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ìåð÷åíäàéçåð íà ïîâíó çàéíÿò³ñòü, ç/ï â³ä 4500ãðí, ìîæëèâà ïîòèæíåâà îïëàòà, ðîáîòîäàâåöü. Òåë: (073) 4706851; (067) 7368057 Íà íîâèé ñêëàä çàïðîøóºìî õëîïö³â òà ä³â÷àò, â³ê 18-30 ðîê³â, ç/ï â³ä 200-350ãðí/äåíü, îïëàòà â ê³íö³ ðîáî÷îãî äíÿ, ìîæëèâà ïîòèæíåâà îïëàòà. Òåë: (073) 4706851; (067) 7368057 Íà ïîñò³éíó ðîáîòó ïîòð³áåí ñåêðåòàð, âèìîãè: ïðèºìíà çîâí³øí³ñòü, êîìóí³êàáåëüí³ñòü. Òåë: (067) 8612784; (068) 8310969 Íà ñêëàä á³æóòå𳿠ïîòð³áí³ ôàñóâàëüíèêè ôóðí³òóðè, ç/ï ùîäåííà, ìîëîäèé êîëåêòèâ, äîïëàòà çà ïåðåðîá³òîê, òåðì³íîâî! Òåë: (073) 4706851; (067) 7368057 Íà ñêëàä â³çüìåìî âàíòàæíèê³â òà ôàñóâàëüíèê³â, âèìîãè: áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåë: (067) 7367964; (068) 5986072 Íà ñêëàä ïîòð³áí³ îõîðîíö³, â³ê 18-40 ðîê³â, ç/ï â÷àñíî. Òåë: (073) 4706851; (067) 7368057 Íàëàãîäæóâàëüíèê ïîë³ãðàô.ìàøèí (×åõ³ÿ), ä/ð íà STAHL HEIDELBERG, V1 Heidelberg, V2 KOLBUS, ç/ï â³ä 13500ãðí. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828; (066) 7086169 Îïåðàòîð âèñ³÷íèõ ìàøèí ïîë³ãðàô.ìàøèí (×åõ³ÿ), ä/ð íà BOBST â³ä 3ð, çíàííÿ ÏÊ, ç/ï â³ä 13500ãðí. ˳ö. ÀÅN272383 â³ä 16.12.2013ð. ÄÖÇ. Òåë: (098) 3449828; (066) 7086169 Îïåðàòîð êîòåëüí³ â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 5000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Îïåðàòîð-àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 400ãðí./äîáà, äîáà ÷åðåç äâ³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îïåðàòîð-êàñèð â ³íòåðíåò êëóá, ç/ï 400ãðí./äîáà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îô³ñ-ìåíåäæåð, çíàííÿ ÏÊ, îô³ñíî¿ òåõí³êè, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 4000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îõîðîííèê, ïðàöþâàòè 1äîáà/2äîáè, ç/ï â³ä 3600 ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Îõîðîííèêè, í³÷íà çì³íà, ìîæëèâî ñòóäåíòè, ç/ï 240ãðí./í³÷. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïàêóâàëüíèêè, ôàñóâàëüíèêè, ñîðòóâàëüíèêè, ïîñò³éíà ðîáîòà, ç/ï â³ä 4200ãðí, íå àãåíòñòâî. Òåë: (073) 4706851; (067) 7368057 Ïåêàð³, âàíòàæíèêè, ìîæíà ñòóäåíòè, í³÷í³ çì³íè, ç/ï â³ä 200ãðí./í³÷. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïåðóêàð³, ìàí³êþðíèö³, õîðîø³ óìîâè, íà %, ìîæëèâå íàâ÷àííÿ. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîêî¿âêà â ãîòåëü, ã/ð 9.00-18.00, 3 äí³ ÷åðåç 2 äí³, ç/ï 240ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîêî¿âêà, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 3000ãðí./ì³ñÿöü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîì³÷íèê çàâ.ñêëàäó, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîì³÷íèê êóõàðÿ, êóõàð, îô³ö³àíòè, áàðìåíè, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïîñóäîìèéíèöÿ, ç/ï â³ä 2600ãðí, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ïîòð³áåí êóð’ºð äëÿ äîñòàâêè çàìîâëåíü ïî ì³ñòó òà îáëàñò³, ãðàô³ê ðîáîòè: ïîíåä³ëîê-ñóáîòà. Òåë: (067) 7352165; (068) 1673532 Ïîòð³áåí ìåíåäæåð ç ïðîäàæó, ó â³ää³ë êâ³ò³â òà ïîäàðóíê³â. Òåë: (073) 4706851; (067) 7368057 Ïîòð³áí³ àêòèâí³ ëþäè íà âàêàíñ³þ ïðîäàâåöü-êîíñóëüòàíò, äëÿ ðîçïîâñþäæ. ô³ðìîâ. ïðîä., ç/ï 5000ãðí, â³äïîâ³äàëüí., êîìóí³êàá., ïóíêòóàëüí³ñòü. Òåë: (067) 7367964; (068) 5986072 Ïîòð³áí³ àìá³òí³ ëþäè äëÿ ðîáîòè â îô³ñ³, ìîæíà áåç äîñâ³äó ðîáîòè. Òåë: (067) 7367964; (068) 5986072 Ïîòð³áí³ ìîëîä³ ³ àêòèâí³ õëîïö³ òà ä³â÷àòà äëÿ ðîçïîâñþäæ. ëèñò³âîê ³ ðåêëàìíèõ çðàçê³â, â³ê 17-30ð., ç/ï 300-350ãðí/äåíü, îïëàòà ùîäåííà/ùîòèæíåâà. Òåë: (067) 8612784; (068) 8310969 Ïîòð³áí³ ïðîäàâö³-êîíñóëüòàíòè ó â³ää³ë êâ³ò³â òà ïîäàðóíê³â, ãàðí³ óìîâè ïðàö³, ç/ï 4000ãðí+%. Òåë: (067) 7367964; (068) 5986072 Ïîòð³áí³ ïðîìîóòåðè äëÿ ðîçêëåþâàííÿ òà ðîçäà÷³ ëèñò³âîê. Òåë: (067) 8612784; (068) 8310969

Ïîòð³áí³ 2 æ³íêè äëÿ ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, ÿê³ çäàþòüñÿ ïîäîáîâî. Ïðîæèâàþ÷³ â гâíîìó. Òåë: (067) 3609485 Ïîòð³áíà ëþäèíà ç óì³ííÿì êîðèñòóâàòèñü ìîá³ëüíèì òåëåôîíîì òà ³íòåðíåòîì. Òåë: (067) 8612784; (068) 8310969 Ïðàçüêà ë³êàðíÿ ³ì.Òîìàºâà (×åõ³ÿ) çàïðîøóº íà îô³ö³éíó ðîáîòó ìåäñåñòåð ³ ôåëüäøåð³â ( â³ê äî 55ð, ç ä/ð). ϳäãîòîâêà, ëåãàë³çàö³ÿ äîêóìåíò³â. Òåë: (093) 8064929 Ïðàö³âíèêè äëÿ êîíñóëüòóâàííÿ ïî ïðîäóêö³¿. Òåë: (073) 4706851; (067) 7368057

Ïðèáèðàëüíèêè. Ïîòð³áí³ ïðèáèðàëüíèêè â òîðãîâ³ öåíòðè òà ñóïåðìàðêåòè â ì.Êè¿â. Ðîáîòà ïîçì³ííà, çì³íè äåíí³ òà í³÷í³ (íà âèá³ð), äîïîìîãà ç æèòëîì, íàäàºòüñÿ ñïåöîäÿã, îïëà÷óºòüñÿ ïðî¿çä äî Êèºâà. Òåë: (067) 5268435 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ç/ï 2600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèáèðàëüíèöÿ, íåïîâíèé ðîáî÷èé äåíü, Ñá. Íä. âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîêî¿âêà, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï â³ä 200ãðí./äîáó. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèáèðàëüíèöÿ, ïîñóäîìèéíèöÿ, ãðàô³ê ðîáîòè ïîçì³ííèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèê âòîðñèðîâèíè, 8.00-16.00, Ñá. Íä. âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðèéìàëüíèê çàìîâëåíü, 9.00-18.00, ç/ï 2800ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðèéìàëüíèêè ñêëîòàðè, ð³çíîðîáî÷³ íà ñêëàä, ñòîðîæ. Òåë: (067) 1532028 Ïðèéìàëüíèöÿ çàìîâëåíü â õ³ì÷èñòêó. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü áóä.ìàòåð³àë³â, ç/ï 4000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü â ñàëîí ìåáë³â, äîñâ³ä ðîáîòè â òîðã³âë³, òåðì³íîâî, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü â ñåêîíä-õåíä, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ç/ï â³ä 3200ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü äèòÿ÷îã îäÿãó, ç/ï 3200ãðí. + %. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü æ³íî÷èõ àêñåñóàð³â, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 2000ãðí., ãðàô³ê ðîáîòè 10.00-10.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü êàíöòîâàð³â, 3 äí³ ÷åðåç 3, ç/ï 200ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü êâ³ò³â ó áóò³êó, äèçàéíåðñüê³ çä³áíîñò³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü ëàêî-ôàðáîâî¿ ïðîäóêö³¿, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü íà êóðè-ãðèëü, ç/ï 1400ãðí./òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü íà îäÿã òà âçóòòÿ, 10.00-19.00, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü íà ñàíòåõí³êó, 9.00-18.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü ïðîì.ãðóïà, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ïðîäàâåöü õë³áîáóëî÷íèõ âèðîá³â, ðîáîòà íà ðèíêó, 9.00-15.00. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ïðîäàâåöü, ïðîäóêòîâà ãðóïà, òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, 9.00-22.00, ç/ï 400ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ðîáîòà àäì³í³ñòðàòèâíîãî õàðàêòåðó: âõ³äí³ äçâ³íêè, äîêóìåíòîîîá³ã, áàçîâà ï³äãîòîâêà. Òåë: (067) 8612784; (068) 8310969 Ðîáîòà â äîì³, â ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³. Òåë: (097) 7989530 Ñåêðåòàð, ç/ï 3600ãðí. + %. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð, çíàííÿ “1Ñ: Áóõãàëòåð³ÿ”, êîìóí³êàáåëüí³ñòü, ç/ï 4000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñëþñàð-åëåêòðèê, äîáà ÷åðåç äâ³, ç/ï 4600ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñëþñàð-çâàðþâàëüíèê êîâàíèõ âèðîá³â, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ñîðòóâàëüíèêè òîâàðó íà ñêëàä, ç/ï 4000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñï³âðîá³òíèêè, çá³ëüøóºìî ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ ì³ñöü, íàäàºòüñÿ ñòàæóâàííÿ, âèñîêèé äîõ³ä+ïðå쳿. Òåë: (067) 8612784; (068) 8310969 Ñòîðîæ íà àâòîñòîÿíêó, äîáà ÷åðåç òðè, ç/ï 2400ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ñóïåðâàéçåð, ç âëàñíèì àâòî, ç/ï 5000ãðí. + %. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê, òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740 Òîêàð, ôðåçåðóâàëüíèê. Òåë: (0362) 430740 Òîðãîâèé ïðåäñòàâíèê, äîñâ³ä ðîáîòè, ìîæíà áåç àâòî, ç/ï â³ä 6000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ó â³ää³ë äîñòàâêè ïîòð³áåí ïîì³÷íèê åêñïåäèòîðà, ç/ï â÷àñíî+ïðå쳿. Òåë: (067) 8612784; (068) 8310969 Ó çâ’ÿçêó ç ðîçøèðåííÿì òîðãîâî¿ ô³ðìè â³çüìåìî íà ðîáîòó ôàñóâàëüíèê³â íà ñêëàä. Òåë: (067) 7352165; (068) 1673532 Ó íîâó ï³öåð³þ íàáèðàºìî îô³ö³àíò³â, áàðìåí³â, êóõàð³â, õîðîø³ óìîâè ïðàö³, äðóæí³é êîëåêòèâ. Òåë: (073) 4706851; (067) 7368057 Ó íîâó ô³ðìó çàïðîøóºìî íà ðîáîòó âàíòàæíèê³â, 6-äåííèé ðîáî÷èé ãðàô³ê, ç/ï õîðîøà. Òåë: (073) 4706851; (067) 7368057 Ô³íàíñîâèé êîíñóëüòàíò â áàíê, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Ôàðáóâàëüíèê äåðåâèíè â äåðåâîîáðîáíèé öåõ, ç/ï â³ä 5000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàðìàöåâò òà ïðîâ³çîð, ç/ï âèñîêà. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôàñóâàëüíèöÿ ïðîäóêò³â, 9.00-18.00, Ñá. Íä. âèõ³äí³. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Ôëîðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè îáîâ’ÿçêîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Øâà÷êà íà ìåáë³, ç/ï 4000ãðí. + %. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 Øèíîìîíòàæíèê, áàæàííÿ ïðàöþâàòè. Òåðì³íîâî. Òåë: (0362) 430740; (097) 2385723 Þðèñò, äîñâ³ä ðîáîòè, ç/ï 4000ãðí. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Â çàòèøíå êàôå íà ðîáîòó çàïðî•øóºòüñÿ êóõàð. Òåë: (095) 2197638, ²ðèíà ³çüìó íà ðîáîòó âîä³ÿ-äàëå•êîá³éíèêà íà Ò²R, ïî¿çäêè ïî ªâðîï³. Òåë: (095) 8906188 ³çüìó íà ðîáîòó ïðàö³âíèêà, êîí•òàêòíà çâàðêà, â³íêè ³ êîðçèíè ç³ øòó÷íî¿ õâî¿. Òåë: (050) 9111913; (067) 9618537

³çüìó íà ðîáîòó ïðîäàâöÿ äëÿ òîðã³âë³ ïðîìèñëîâîþ ãðóïîþ òîâàð³â (âë³òêó êóïàëüíèêàìè), â ìåòàëåâîìó êîíòåéíåð³ â ð-í³ ðèíêó “Öåíòðàëüíèé”. Òåë: (050) 1349910 ³çüìó íà ðîáîòó ïðîäàâ÷èíþ •ïðîìèñëîâèõ òîâàð³â, íà ðèíêó “Öåíòðàëüíèé” (ñòàðèé), â êîíòåéíåð³, ç/ï â³ä 2500ãðí, áàæàíî äîñâ³ä ðîáîòè íà ðèíêó. Òåë: (095) 2487253; (067) 3857087 ³çüìó íà ïîñò³éíó àáî òèì÷àñîâó ðîáîòó ØÂÀ×ÊÓ ç äîñâ³äîì ðîáîòè, ñòàá³ëüíà ðîáîòà, ç/ï â³ä 4000ãðí, ì.Ëóöüê. Òåë: (0332) 728261, 9.00-17.00; (050) 5395421

³çüìó íà ðîáîòó ïðàö³âíèêà, •îôîðìëåííÿ êîðçèí, â³íê³â ç³ øòó÷íî¿ õâî¿. Òåë: (099) 1132400; (067) 9618539 Ãóðò³âíÿ “ÏÀÊÊΔ çàïðîøóº íà ðîáîòó: êàñèð³â òîðãîâîãî çàëó, ïðîäàâö³â ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â, îõîðîííèê³â. Îô³ö³éí³ ïðàöåâëàøòóâàííÿ, êàð’ºðíèé ð³ñò. Òåë: (0332) 789443; (067) 2179954; (050) 3788862 Àäð: Ëóöüê, âóë.Êëèìà Ñàâóðà, 21-à

Çàïðîøóºìî íà ðîáîòó òåõïðàö³âíèöþ òà áóõãàëòåðà (çíàííÿ 1Ñ), ó ðåñòîðàí, âèñîêà îïëàòà ïðàö³. Òåë: (095) 4075672 íà ðîáîòó êîì³ðíèêà •íàÇàïðîøóºìî ðèíîê “Ïàñàæ”. ì.Ëóöüê, îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ç/ï 5000ãðí òà êàñèðà, ãðàô³ê 2 ÷åðåç 2 òèæí³, ç/ï 3000ãðí. Òåë: (050) 4380243 Çàïðîøóþ ïðàö³âíèê³â íà àâòîìèéêó, âèìîãè îõàéí³ñòü òà ïóíêòóàëüí³ñòü, áàæàíî ìàòè äîñâ³ä ðîáîòè. Òåë: (066) 0527683 Íà ïîñò³éíó ðîáîòó â áàð ïîòð³áí³: áàðìåí, îô³ö³àíò, êóõàð, ïîñóäîìèéíèöÿ òà ìóçèêàíò. Òåë: (098) 5814664; (066) 4202046 Íà ðîáîòó â êàôå ïîòð³áí³ îô³ö³àíòè, êóõàð³. Òåë: (095) 1492525 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³ âî䳿, âî䳿 ç âëàñíèì à/ì, ð³çíîðîáî÷³, âàíòàæíèêè, ôîðìóâàëüíèêè, ïàêóâàëüíèêè, ïåêàð³. Òåë: (066) 9388087; (050) 1727726; (096) 9163897 Íà ðîáîòó ïîòð³áí³: îô³ö³àíò, áàðìåí, êóõàð, òåõïðàö³âíèê, áóõãàëòåð, àäì³í³ñòðàòîð, ç/ï 200ãðí äåíü. Òåë: (099) 6373869

• • • • •

Ïðîïîíóþ ðîáîòó

Íà ðîáîòó

îõîðîííèêó. Òåë: (095) 2858119

â êàôå ïîòð³áíà ïîñóäîìèéíèöÿ-ïðèáèðàëüíèöÿ. Òåë: (0332) 751603; (050) 6753523

Ïðîïîíóþ ðîáîòó åëåêòðîçâàðþâàëüíèêó. Òåë: (067) 9156501 Ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò â ðåñòîðàí³, êàôå. Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474 гçàëüíèêè òà ñòðîïàëüíèêè ìåòàëó, íà ìåòàëîáàçó, ç/ï 300ãðí./äåíü. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460 гçíîðîáî÷³ íà ñêëàä ñêëîòàðè, ïðåñóâàëüíèêè ìàêóëàòóðè, âîä³é êàò."Â", “Ñ”. Òåë: (067) 3620171; (066) 8295288 гçíîðîáî÷èé íà âèãîòîâëåííÿ áðóê³âêè, 9.00-18.00, Íä. - âèõ³äíèé. Òåë: (0362) 430740; (066) 7940460

Ðîáîòà â Ïîëüù³. Äîïîìîãà â îôîðìëåíí³ â³çè. Ðåºñòðàö³ÿ, ñòðàõóâàííÿ. Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ. Òåë: (096) 9968900; (095) 9497616

Íà ðîáîòó ó ñàëîí êðàñè ïîòð³áåí ïåðóêàð æ³íî÷îãî çàëó òà ìàéñòåð ÷îëîâ³÷îãî çàëó. Òåë: (050) 7260140

ϳäïðèºìñòâî çàïðîøóº: îïåðàòîðà êîòåëüí³ íà òâåðäîìó ïàëèâ³, íàëàãîäæóâàëüíèêà ó öåõ ðîçëèâó, ãîëîâíîãî ìåõàí³êà, ñëþñàðÿ, õ³ì³êà-ëàáîðàíòà, ì³êðîá³îëîãà, ô³ëüòðóâàëüíèêà, âàíòàæíèêà òà ïðèáèðàëüíèöþ, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (095) 8750787; (067) 6147078; (063) 2052158

Ïîòð³áåí âîä³é

13

Ïîòð³áåí ïðîäàâåöü ó ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí âóë.Êîâåëüñüêà. Òåë: (050) 7068689

Ïîòð³áí³ íà ðîáîòó â êàôå: ïîì³÷íèê êóõàðÿ-ïðèáèðàëüíèöÿ, îô³ö³àíò, áàðìåí, àäì³í³ñòðàòîð ç³ çíàííÿì 1Ñ, ç/ï âèñîêà, ñ.Êðóïà, 5êì â³ä Ëóöüêà. Òåë: (050) 3785754

Ïîòð³áí³ ðîá³òíèêè íà âèðîáíèöòâî, ç/ï çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (098) 0718777, Âîëîäèìèð

íà ðîáîòó â íîâå êàôå •(ð-íÏîòð³áí³ ÐÀÃÑó): êóõàð³, òåõïðàö³âíèêè, áàðìåíè, îô³ö³àíòè. Òåðì³íîâî. Òåë: (095) 5785390

Ïîòð³áí³: ïðîäàâåöü ó ïðîäîâîëü÷èé ìàãàçèí òà ïðîäàâåöü ó êðàìíèöþ êàâè, ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 8608406 Ñàëîí êðàñè â³çüìå íà ðîáîòó ìàéñòðà-ïåðóêàðÿ, â³çàæèñòà àáî çäàì â îðåíäó ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ïðîñï.Âîë³. Òåë: (0332) 290600; (095) 6033062; (093) 9159411

3.05

Øóêàþ ðîáîòó

3.05 Øóêàþ ðîáîòó

Áåçêîøòîâíî ï³äáåðåìî ðåïåòèòîðà, íÿíþ, äîìîãîñïîäàðîê. Òåë: (0362) 430740 Áóäü-ÿêó ç âèìîãîþ â/î, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. ijâ÷èíà, â/î, ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó íà áóä³âíèöòâ³, ç ïîòèæíåâîþ îïëàòîþ. Òåë: (0362) 243439; (067) 9539479 Áóäü-ÿêó ðîáîòó àáî ï³äðîá³òîê, ç 9:00 äî 17:00. Òåë: (095) 5003151 Áóäü-ÿêó, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Áóäü-ÿêó, äîáðå îïëà÷óâàíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì. Ƴíêà, â/î ïåäàãîã³÷íà, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, øâèäêèé äðóê, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (0362) 648431 (гâíå); (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó, ç îô³ö³éíèì îôîðìëåííÿì, âèñîêîîïëà÷óâàíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà. Òåë: (067) 9363684 Áóäü-ÿêó, îô³ñíó. ijâ÷èíà, â/î ïåäàãîã³÷íà, äîñâ³ä ðîáîòè îïåðàòîðîì ÏÊ, â³äïîâ³äàëüíà, ïîðÿäíà, ³íòèì íå ïðîïîíóâàòè. Òåë: (067) 9363684 Âîä³é íà òàêñ³. Òåë: (095) 5003151 Âîä³é, êàò. “”, “Ñ”, ä/ð. Òåë: (095) 5003151 Âîä³ÿ âñ³õ êàòåãîð³é, º âëàñíèé àâòîìîá³ëü “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Âîä³ÿ ç âëàñíèì âàíòàæíèì àâòî, Ìåðñåäåñ, 5-6ò, ôóðãîí. Òåë: (067) 9250673

Âîä³ÿ ç âëàñíèì ïîâíîö³ííèì íîâèì äæèïîì, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïîâíèé “ôàðø”, ìîæëèâ³ ðàçîâ³ ïî¿çäêè. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Âîä³ÿ, êàò. “”, “Ñ”, “Ä”, çàêîðäîííèé ïàñïîðò, ñòàæ 26 ðîê³â. Òåë: (096) 1997832 Âîä³ÿ, îäíîðàçîâ³ ïî¿çäêè, âëàñíèé à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Âîä³ÿ-êóð’ºðà, âëàñíå àâòî “Ô³àò Äîáëî Óí³âåðñàë”. Òåë: (097) 8355663 Äîãëÿäàëüíèö³. Òåë: (096) 5702337 Ìîëîäèé, â³äïîâ³äàëüíèé, êîìóí³êàáåëüíèé, âèñîêèé ÷îëîâ³ê 36ð, ç íåñòàíäàðò.ìèñë., äîñâ³äîì ó á³çíåñ³, øóêຠîïëà÷óâàíó ðîáîòó, ìîæë.ç ðèçèêîì. Òåë: (097) 5479487 Îïåðàòîðà ×ÏÓ. Òåë: (097) 8355663 Îõîðîíöÿ, ñòîðîæà àáî áóäü-ÿêó ³íøó. Òåë: (095) 5003151 Ïðîäàâöÿ, êàñèðà, áàðìåíà, æ³íêà 39 ðîê³â, àáî ñõîæó. Òåë: (068) 8503753 Ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò øóêຠðîáîòó ó ðåñòîðàí³ àáî êàôå-áàð³. Òåë: (097) 4788845, (068) 6242474 Ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò øóêຠðîáîòó, â ðåñòîðàí³, êàôå-áàð³. Òåë: (068) 6242474, (097) 4788845 гçíîðîáî÷îãî. Òåë: (095) 5003151 Ñòîðîæà. Òåë: (068) 2264556 Øâèäêèé òà ÿê³ñíèé ï³äá³ð ïðàö³âíèê³â, äëÿ ðîáîòîäàâö³â áåçêîøòîâíî. Òåë: (0362) 430740

3.10

Äîìàøíÿ ïðàöÿ

3.10 Äîìàøíÿ ïðàöÿ

ÏÎÒвÁͲ Äîãëÿäàëüíèöÿ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåëî (50êì â³ä гâíîãî) çà óìîâè ïðîæèâàííÿ ç íåþ ïîñò³éíî. Òåë: (067) 1055640; (067) 9865609

3.20

ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

3.20 ijëîâå ñï³âðîá³òíèöòâî

Âëàñíèê³â êâàðòèð òà ê³ìíàò çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ íà âçàºìîâèã³äíèõ óìîâàõ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Äåó-Íåêñ³ÿ”. Òåë: (0362) 286478; (067) 8004855 Ïðîïîíóþ ñï³âïðàöþ ç âëàñíèì ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ

4.01

Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ À/ì ëåãêîâèé, ³íîìàðêà. Îðåíäà ç âî䳺ì, ïîãîäèííî, ïîäîáîâî. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 (гâíå) Äæèë³ ÌÊ 2012ð., ÃÁÎ, ö³íà äîãîâ³ðíà, ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà. Òåë: (097) 8179019

Ëàíîñ 2015ð.â., íà ãàðàíò³¿, ç ñåðâ³ñíèì îáñëóãîâóâàííÿì. Ðîçãëÿíó îïëàòó ÷àñòèíàìè àáî ïîì³ñÿ÷íî. Òåë: (096) 1175412

íà “Ðåíî-Ìàãíóì”, ðîáîòà ó Ëóöü- Ëàíîñ, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè â³ä êó. Âèìîãè: â³äïîâ³äí³ êàòåãîð³¿, 940ãðí/ì³ñ, òåðì³íîâî. Òåë: (097) 8179019 äîñâ³ä êåðóâàííÿ. Òåë: (099) Òàâð³ÿ-ϳêàï 2008ð.â., 1700. Òåë: (096) 6348649, ³òàë³é 3888472


14

«Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð. w

£

Chevrolet

Øåâðîëå-Àâåî, 1.6ë, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè îïëàòè. Òåë: (068) 1581562

4

Daewoo

Äåó-Íåêñ³ÿ 2013ð., íîâèé, áåç ïðîá³ãó, 62000, êðåäèò 0%. Òåë: (096) 4935741

:

Ford

Ôîðä-Ñêîðï³î 1985ð., ç äîêóìåíòàìè, ñèí³é, ïîòðåáóº ðåìîíòó + ÊÏÏ â äîäà÷ó, 800. Òåë: (096) 7212791

S

Mercedes

Ìåðñåäåñ 1998ð., Ñ-2.2äèçåëü, åë/ñêëîï³ä³éìà÷³, àíòèáóêñ, êîíäèö³îíåð, ëþê, òèòàíîâ³ äèñêè, çèìîâà ãóìà, 50000ãðí. Òåë: (095) 2197862

_

DzË-130, äèçåëü, ñàìîñêèä; DzË-130, ãàç-áåíçèí; åêñêàâàòîð ÅÎ-2621 2004ð., ðîáî÷èé ñòàí. Òåë: (050) 6710844: (096) 8005500

|

q

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò2, 1987 ðîêó âèïóñêó, 1.6, äèçåëü, áåç äîêóìåíò³â. Òåë: (050) 6107082 Ôîëüêñâàãåí-Òðàíñïîðòåð Ò2, 1987 ðîêó âèïóñêó, 1.6, äèçåëü. Òåë: (050) 6107082

s

ÂÀÇ

ÂÀÇ-2106 1981ð., ñèí³é, ôàðêîï, ó ðîáî÷îìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (095) 4872583; (067) 8520686 ÂÀÇ-2172 “Ïð³îðà”, ìîæëèâà îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (068) 1581562

w

€

‚

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷ ²Æ-412 1990ð., çåëåíèé, ïîâíèé êàïðåìîíò äâèãóíà, àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà êóçîâà, çàõèñò êðèë, íîâèé àêóìóëÿòîð (í³ìåöüêèé). Òåë: (050) 8137267; (096) 2125215 Ìîñêâè÷-2140, 1985ð. Òåë: (067) 1027735

ÏÎÏÈÒ

ËóÀÇ

• ËóÀÇ-969 (áîðòîâèé), ç äèçåëüíèì äâèãóíîì (º çàï÷àñòèíè: ÊÏÏ ç áëîêóâàííÿì, äâèãóí 40ê.ñ., òà ³í.) Òåë: (096) 9713499 ËóÀÇ-969Ì 1980ð., ÓÀÇ-3303 1989ð., àâòîìîá³ë³ â õîðîøîìó ñòàí³ íà õîäó. Òåë: (097) 3071957; (066) 1484895



ÌÀÇ

Ô³àò-Äîáëî 2006-2007ðð, ïàñàæèðñüêèé, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073

4.05

Ñïåöàâòîòåõí³êà, ïðè÷åïè, òðàêòîðè

4.05 Ñïåöàâòîòåõí³êà,ïðè÷åïè, òðàêòîðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ãíîºðîçêèäà÷ ÏÔÒ-11. Òåë: (066) 1296842 Åëåêòðîêàðà 2000ð., â/ï äî 1200êã, ï³äí³ìຠââåðõ íà 3.3ì, ó õîðîøîìó ñòàí³, àêóìóëÿòîð ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (097) 8939455, Îëåã Êàðòîïëåêîïà÷êà ïðè÷³ïíà, íà áàç³ êàðòîïëåêîìáàéíà “Äðóæáà”. Òåë: (068) 5640474 Êàðòîïëåñàäæàëêà 4-ðÿäíà. Òåë: (050) 6107082 Êàðòîïëåñàäæàëêà, 2-ðÿäíà, äî ì³í³-òðàêòîðà. Òåë: (098) 1053302 Êàðòîïëåñîðòóâàëüíà ìàøèíà. Òåë: (050) 6107082 Êîìáàéí äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ “Ðÿçàíåöü”. Òåë: (050) 6107082

Àâòîâèêóï.

Ïîçàøëÿõîâèêè

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

ÂÀÇ “Íèâà”, òåðì³íîâî, íîâèé, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, â îðåíäó, ç ïðàâîì âèêóïó, ë³çèíã. Òåë: (096) 4935741 ÂÀÇ-2121 “Íèâà”, ìîæëèâà âèïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

4.03

Òðàêòîðè Ò-40ÀÌ, Ò-40, ÌÒÇ-80 (âåëèêà êàá³íà) ó õîðîøîìó ñòàí³; ïëóã òðèêîðïóñíèé; âåäó÷èé ì³ñò äî Ò-40ÀÌ, â çáîð³, Ãîðîõ³âñüêèé ð-í. Ìîæëèâà äîñòàâêà. Òåë: (067) 2699328 Òðàêòîðè íà âèïëàòó, òåðì³íîâèé ïðîäàæ. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîðè òà ñ/ã òåõí³êà â îðåíäó ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741

•Òðàêòîðè Ò-25 òà ÌÒÇ-80, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ö³íà çà äîìîâ-

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè

ëåí³ñòþ, ì.Ëóöüê. Òåë: (050) 5395710; (098) 6305257

ÏÎÏÈÒ Íàâàíòàæóâà÷ ÒÇÊ, ÊÓÍ, ìîæëèâî ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (068) 5640474

4.10

Àâòîçàï÷àñòèíè

4.03 Âàíòàæ³âêè, àâòîáóñè, ì³êðîàâòîáóñè 4.10 Àâòîçàï÷àñòèíè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

t

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÃÀÇ

ÃÀÇ-3302, Ãàçåëü (áóäêà), 1996 ð.â., íå íà õîäó, ÃÁÎ, äâèãóí ïðàöþº, áóäêà ö³ëà, êàá³íà òà ñàëîí íîðìàëüí³, äèñê³ ö³ë³, ãóìà 50/50. Òåë: (068) 8422919 ÃÀÇ-53-Ñàìîñêèä, ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 680740, (097) 2269232

x

ÇÈË

Ç²Ë ÌÌÇ-4502 “ñàìîñêèä”, ãàç-áåíçèí. Òåë: (097) 4632160 DzË-130 ç ïðè÷³ïîì ²ÔÀ. Òåë: (068) 5640474

Audi

ÏÎÏÈÒ

Êîñàðêè, ÊÒÍ. Òåë: (066) 1296842 Êîñàðêè. Òåë: (050) 6107082 Êóëüòèâàòîð ôðåçåðíèé. Òåë: (050) 6107082 Êóíã. Òåë: (066) 1296842 Ìîòîáëîê íà îñíîâ³ ì³íñüêîãî äâèãóíà, ôðåçè, ïëóã, áåç äâèãóíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (098) 8374274 Íàâàíòàæóâà÷ ÊÓÍ, äî òðàêòîð³â Ò-40, ÌÒÇ, ÞÌÇ. Òåë: (050) 6107082 Ïåðåðîáêà ìîòîáëîê³â: Çîðÿ, Ôîðòå, Çóáð, Ìîòîð, ѳ÷, êåíòàâð òà ¿õ ìîäèô³êàö³é ó ì³í³òðàêòîðè, ìîæëèâà ïåðåðîáêà ï³ä ³íäèâ³äóàëüíèé ñìàê òà äîñòàâêà. Òåë: (096) 1182183 Ïðè÷³ï “Êîãåëü” 2004ð., ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, 199000ãðí. Òåë: (068) 8877026; (066) 7709017 Ðîçïðîäàæ ñ/ã òåõí³êè, 2013ð.â., ö³íè âèðîáíèêà. Òåë: (096) 4935741 Ðîçïðîäàæ òðàêòîð³â 2013ð., â³ä âèðîáíèêà, ö³íè çíèæåíî. Òåë: (096) 4539741 Ñ/ã òåõí³êà òà êîìïëåêòóþ÷³ â ë³çèíã, õîðîø³ óìîâè ðîçñòðî÷êè. Òåë: (097) 8179019 Ñàìîðîáíèé òðàêòîð. Òåë: (097) 8489731 Òðàêòîð “Áºëàðóñ-892" íà âèïëàòó, â³ä 1200ãðí/ì³ñ. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð “Ôîòîí”, òåðì³íîâî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð “Ôîòîí”. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÊÈÉ, ð³çíà îïëàòà. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ ÊÈÉ íà âèïëàòó, îïëàòà ÷àñòèíàìè, ïîñåçîííî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, 2013ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ, ìîæëèâà îïëàòà ïîñåçîííî àáî ùîì³ñÿ÷íî, îðåíäà. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80 àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, 2012ð., îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (097) 8179019 Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ìîæëèâà âèïëàòà ïîñåçîííî. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ-82, ìîæëèâà îïëàòà ÷àñòèíàìè àáî ïîñåçîííî, òåðì³íîâî. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîð ÌÒÇ-892, íîâèé 2013ð. Òåë: (068) 1581562 Òðàêòîð ÌÒÇ. Òåë: (067) 3621198 Òðàêòîð ÞÌÇ. Òåë: (067) 3621198 Òðàêòîð, íà âèïëàòó àáî îðåíäà ç âèêóïîì. Òåë: (096) 4935741 Òðàêòîðè “Ôîòîí”, DONGFENG, îïëàòà ÷àñòèíàìè. Òåë: (068) 1581562

4.02

çàï÷àñòèíè äëÿ

Àâ³à: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Êîìáàéíè çåðíîçáèðàëüí³: “Âîëüâî”, “Êëààñ”, “Äæîí ijð”, MF òà ³íø³; ïðåñ-ï³äáèðà÷³; êàðòîïëåçáèðàëüí³ êîìáàéíè, íà çàìîâëåííÿ ç-çà êîðäîíó, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³. Òåë: (050) 1849978; (098) 7421737

ÁÌÂ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 ÂÀÇ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (098) 6292455 Äåó: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Ëåãêîâèé àâòîìîá³ëü, â³çüìó â îðåíäó, ìîæëèâèé âèêóï. Òåë: (095) 5003151 Ìàçäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ìåðñåäåñ: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Ìîñêâè÷, íà çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 8489731 Îïåëü: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 Ôîëüêñâàãåí: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (067) 3408169; (098) 6292455 Øêîäà: àâàð³éíèé, ïîòðåáóþ÷èé ðåìîíòó, ï³ñëÿ ÄÒÏ, ïîæåæ³, â íîðìàëüíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

Äèñêè, øèíè, øèíîìîíòàæ áåçêîøòîâíî. Øèíè äëÿ ëåãêîâèõ, âàíòàæíèõ àâòî (Michelin, Dunlop, Nokia, Toyo Gear, Bridgestone, Hankook Farken òà ³íø³). Òåë: (0362) 438912; (050) 4355493, 9.00-17.00, áåç âèõ³äíèõ Àäð: гâíå, Ìàêàðîâà 44-à, ìàãàçèí “Ãàðàæ”, (ð-í Àâòîðèíêó) Çàï÷àñòèíè äî êèòàéñüêèõ à/ì. Òåë: (066) 9015336; (097) 6613446 Êîìïëåêò çèìîâî¿ ãóìè Barum 195/65/15, ñòàí íîâî¿, 2600ãðí. Òåë: (063) 7330330 Ïîðøå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ïðîäóêö³ÿ ô³ðì “Àëïàéí”, “Ãåðö”, “Ôîêàë”, “Àóä³ñîí”, ãàðàíò³ÿ, âñòàíîâëåííÿ, ñåðâ³ñ, äåøåâî, íàëàãîäæåííÿ, ï³äãîòîâêà ìóçèêè íà çìàãàííÿ ïî àâòîçâóêó. Òåë: (0362) 431212 (гâíå); (067) 3625032 Ñòàðòåðè, ãåíåðàòîðè, ïðîôåñ³éíèé ðåìîíò òà çàï÷àñòèíè, êîíäèö³îíåðè, ä³àãíîñòèêà, çàïðàâêà. Òåë: (067) 3802223, (067) 7070759 Òðàêòîð ÌÒÇ-80: ðîçïîä³ëüíèê á/â, íàñîñ ÍØ-32, êàìåðà äî çàäíüîãî êîëåñà. Òåë: (097) 8185485

Àóä³-80, -100 ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847

À/ì 1986-2007ð., ç äîêóìåíòàìè, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì áèò³, ç äîêóìåíòàìè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169 À/ì, â àâàð³éíîìó ñòàí³. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

Êóïëþ àâòîìîá³ë³ â³ò÷èçíÿí³, ³íîìàðêè, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, íåðîçìèòíåí³, ïðîáëåìí³, êðåäèòí³, íà ïîëüñüêèõ òà ëèòîâñüêèõ äîêóìåíòàõ, ï³ñëÿ ÄÒÏ. Åêñïåðòíà îö³íêà, âè¿çä äî ê볺íòà áåçêîøòîâí³. Òåë: (066) 7709243; (050) 2420244

4.02 Ïîçàøëÿõîâèêè

òà ³í. çàï÷àñòèíè äî Ò-40 á/â. Òåë: (066) 0278892; (096) 2928247

ÌÀÇ-503 ñàìîñêèä, 1975ð., ðåéñîâèé ñòàí, ìîæíà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (098) 7704880; (066) 8520321 ÌÀÇ-5551 ñàìîñêèä. Òåë: (050) 2218476; (097) 9982091

ÇÀÇ

ÇÀÇ 1991ð., ó õîðîøîìó ñòàí³. Òåë: (097) 1601566

戓˂

ÊàìÀÇ-53212 1995ð., òåíòîâàíèé ç ïðè÷åïîì. Òåë: (066) 4401164; (066) 4640022

Renault

Ðåíî-11, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (067) 1027735

4.01 Ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ —

FIAT Tipo: ðåéêà êåðìîâà, àìîðòèçàòîðè, ðè÷àãè ïåðåäí³. Òåë: (096) 9800868 Ford Sierra: äèñêè, R13, â³äì³ííèé ñòàí. Òåë: (096) 9800868 Àâòîçàï÷àñòèíè íà ð³çí³ ìîäåë³ àâòî, íàÿâí³ çàï÷àñòèíè, çàìîâëåííÿ çàï÷àñòèí, ïðîôåñ³éíèé ï³äá³ð, ãàðàíò³ÿ, íèçüê³ ö³íè. Òåë: (050) 4353768; (098) 6421612 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ö/ç, ìóëü-ò-ëîê, àâòîìóçèêà, DVD, ïàðêîâî÷í³ ðàäàðè, ñêëîï³ä³éìà÷³, ãóðòîâ³ ö³íè, ç ãàðàíò³ºþ òà äîñòàâêîþ, ñåðâ³ñ òà ðåìîíò. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ãîëîâêà áëîêó, êîë³íâàë, ðîçïðåäâàë øåñòåðí³, á/â, äî ³íîìàðîê. Òåë: (098) 1214010

• Äâèãóíè äî òðàêòîðà Ò-40 ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, ïåðåäíÿ áàëêà, êàá³íà

çàï÷àñòèíè äëÿ

çàï÷àñòèíè äëÿ

Avia

BMW

ÁÌÂ-5: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Chevrolet

Øåâðîëå: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Fiat

Ford

Ôîðä-Åñêîðò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä-ѳºððà: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ôîðä: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Honda

Õîíäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Isuzu

Iñóäçó: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Iveco

Iâåêî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

KIA

ʳà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mazda

Ìàçäà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Mercedes

Ìåðñåäåñ-190 2.5ë, äèçåëü ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ìåðñåäåñ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Nissa

ͳññà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Opel

Îïåëü-Âåêòðà -À, - ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü-Êàäåòò ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Îïåëü: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Peugeot

Ïåæî-Ïàðòíåð: äèñêè R13. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 Ïåæî: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Renault

Ðåíî-Êàíãó: äèñêè R14. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Skoda

çàï÷àñòèíè äëÿ

Toyota

çàï÷àñòèíè äëÿ

Volkswagen

Ôîëüêñâàãåí-Ãîëüô-2, -3, -Â3, -Â4, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

Volvo

Âîëüâî: äèñêè R16. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847 çàï÷àñòèíè äëÿ

ÂÀÇ

ÂÀÇ-2101: çàï÷àñòèíè. Òåë: (096) 4553246 ÂÀÇ-2101: òðîñ ðó÷íîãî ãàëüìà. Òåë: (096) 1997832 ÂÀÇ-2102: äâèãóí, êîðîáêà, ì³ñò, ñàëîí. Òåë: (095) 8075751 ÂÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 ÂÀÇ: çàï÷àñòèíè. Òåë: (097) 8489731

ÃÀÇ

ÃÀÇ “Ñîáîëü”: ïåðåäí³ àìîðòèçàòîðè. Òåë: (096) 1997832 ÃÀÇ-53, áîðòîâèé, ãàç-áåíçèí, ïî çàï÷àñòèíàõ. Òåë: (095) 9329821 ÃÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 Ãàçåëü: ãîëîâêà áëîêó, á/â, 16 êë., 3300ãðí. Òåë: (098) 1214010

ÇÈË

çàï÷àñòèíè äëÿ

DzË-130, àâòîêðàí, çàï÷àñòèíè (ã³äðàâë³êà, ñòð³ëà òà ³íø³). Òåë: (068) 5640474 DzË-130: ì³ñò ã³ïî¿äíèé â çáîð³. Òåë: (097) 4632160

DzË-130: ðåñîðè çàäí³, íàï³ââ³ñ³, •ñòóïèö³, êîìïðåñîð, ïåðåäíÿ áàëêà, ÷óëîê òà ³í. Òåë: (067) 4502527; (050) 7395444

ðèòîð³¿, êîïàííÿ êîòëîâàí³â, àâòîïîñëóãè ÊÀÌÀÇ, DzË. Òåë: (067) 2601903 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Ïîñëóãè êðàíà-ìàí³ïóëÿòîðà, äî 5 òîíí. Òåë: (0362) 245465; (098) 1127796 Ïîñëóãè ìàí³ïóëÿòîðà. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 гâíÿííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, íàâàíòàæóâàííÿ òà ðîçãîðòàííÿ çåìë³, ùåáíþ, çíåñåííÿ òà âèâ³ç ñòàðèõ áóä³âåëü, àâòîïîñëóãè ÊÀÌÀÇ, DzË. Òåë: (067) 2601903 Ðåìîíò õîäîâî¿ àâòî “Ìîñêâè÷”. Òåë: (097) 8489731 Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àíòèêîðîç³éíà îáðîáêà; ðåìîíò áàìïåð³â. Òåë: (066) 1090191

Êèòàéñüê³ òðàêòîðè

DzË-131: ðåäóêòîð çàäíüîãî àáî ñåðåäíüîãî ìîñòà, íîâèé; äâåð³ ë³â³, ïðàâ³, íîâ³; êðèëà íîâ³; ï³äíîæêà íîâà; òåíò ó çáîð³ ç äóãàìè, íîâèé. Òåë: (067) 4244615 DzË: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

çàï÷àñòèíè äëÿ

Ìîñêâè÷

Ìîñêâè÷: äâèãóí, áàëêà, ÊÏÏ, ì³ñò, ðåñîðè. Òåë: (097) 8489731

Óðàë

çàï÷àñòèíè äëÿ

Óðàë: ÊÏÏ. Òåë: (097) 4632160

ÏÎÏÈÒ Àâòî øèíè, íà àâòîìîá³ëü DzË, ðîçì³ð 260õ508. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 Äâèãóí ÓÄ25, áåíçèí, 2 öèë³íäðè, áàæàíî ç êîíñåðâàö³¿. Òåë: (095) 8075751 DzË-130: êàá³íó, êîë³ð ñèí³é, ó õîðîøîìó ñòàí³ òà ðàä³àòîð. Òåë: (0332) 783120; (066) 4640022 Ðàä³àòîð äî ÞÌÇ Ä-65 Òåë: (066) 4401164; (066) 4640022

4.20

Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

4.20 Ìîòîöèêëè òà ìîïåäè

Ðåìîíò äâèãóí³â, ïàëèâíèõ íàñîñ³â, ôîðñóíîê, ï³äêà÷óþ÷èõ ïîìï, ãîëîâîê áëîêó äâèãóíà. À òàêîæ îðèã³íàëüí³ ÷àñòèíè äî íèõ òà íàâ³ñíî¿ òåõí³êè. Òåë: (096) 9146488, Îëåêñàíäð Àäð: Ì.Êàì³íü-Êàøèðñüêèé, âóë.Íåðîä³â, 69

4.40

Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

4.40 Ãàðàæ³ òà ñòîÿíêè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áîÿðêà, ãàðàæ öåãëÿíèé, ç ÿìîþ, â íîðìàëüíîìó ñòàí³, 5000. Òåë: (0362) 435005; (095) 7227008 Ãàãàð³íà, 26 (çà ÒÐÖ “Íîâóñ”), ïðîäàæ ãàðàæ³â, ïëîùåþ 18 êâ.ì, 20 êâ.ì, 35 êâ.ì. Çäàíî â åêñïëóàòàö³þ. Òåë: (097) 0525760 Ãàðàæ, êîîï. “Àâòîëþáèòåëü”, âóë.Êóð÷àòîâà, äðóãà ë³í³ÿ, öåãëÿíèé, á³ëÿ îõîðîíè. Òåë: (0362) 237131, (066) 0882774 Ãàðàæ, êîîïåðàòèâ “Àâòîëþáèòåëü”, Êóð÷àòîâà âóë., ð-í ÏÌÊ-100. Òåë: (068) 1469725 Ãàðàæ, ïðèâàòèçîâàíèé, öåãëÿíèé, êîîï."Êðèñòàë", âóë.Äâîðåöüêà. Òåë: (0362) 263242; (067) 7908522 Ãàðàæ³, ìåòàëåâ³. Íåäîðîãî. Òåë: (098) 3800335

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Ãàðàæ â êîîï."Øëÿõîâèê", 3.2õ6ì, ç ï³äâàëîì íà âåñü ãàðàæ, ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ. Òåë: (066) 4401164; (066) 4640022 Ãàðàæ êîîï."Àâòîìîá³ë³ñò-5", âóë.Åëåêòðîàïàðàòíà 2-à, 300ì â³ä ãîò."Ëó÷åñüê", 20.3 êâ.ì, 6õ3.6ì, êàïðåìîíò, ï³äâàë íà âåñü ãàðàæ, ïðèâàòèçîâàíèé. Òåë: (096) 0963182 Ãàðàæ ïîäâ³éíèé êîîï."Øëÿõîâèê", 6.5õ6.5ì, ç îãëÿäîâîþ ÿìîþ, âèñîê³ âîðîòà, 2 â’¿çäè. Òåë: (066) 4401164; (066) 4640022 Ãàðàæ öåãëÿíèé ó êîîïåðàòèâ³, ð-í ËÏÇ, îõîðîíà, ñâ³òëî, 95000ãðí. Ìîæëèâèé îáì³í íà à/ì àáî ãàðàæ ó ³íøîìó ð-í³ ì³ñòà. Òåë: (068) 8877026; (066) 7709017 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîï."Àâòîìîá³ë³ñò-5", âóë.Çâ’ÿçê³âö³â, íàâïðîòè ìàãàçèíó “ÁÓÌ”, ï³äâàë, îãëÿäîâà ÿìà, ï³ñëÿ êàïðåìîíòó, ìåòàëåâ³ ñòåëàæ³, 7 øòóê. Òåë: (097) 3071957; (066) 1484895 Ãàðàæ öåãëÿíèé, êîîï."Òóðèñò", âóë.˳äàñüêà, 6, ïîáëèçó ì’ÿñîêîìá³íàòó, ÿìà, ï³äâàë, ñâ³òëî. Òåë: (0332) 230153 Ãàðàæ³ öåãëÿí³, íîâ³ êîîï."Òóðèñò", îäíî- òà ï³âòîðàïîâåðõîâèé òà ì³ñöå â ãàðàæíîìó êîîï."Äóáí³âñüêèé", çàáåòîíîâàíå, íàâïðîòè îõîðîíè. Òåë: (050) 5395421 Çäàì íà òðèâàëèé òåðì³í ãàðàæ öåãëÿíèé, ï³ä ñêëàä, ìàéñòåðíþ, ð-í ËÏÇ, ì.Ëóöüê. Òåë: (068) 8877026; (066) 7709017 Ìåòàëåâèé ãàðàæ, ê³âåðö³âñüêîãî âèðîáíèöòâà, áåç ì³ñöÿ. Òåë: (050) 1822239

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Ãàðàæ ìåòàëåâèé, áåç ì³ñöÿ. Òåë: (067) 1868809

4.50

Áî÷êè, ìåòàëåâ³. Òåë: (067) 6873389

Âåðñòàò ñòðóãàëüíèé, á/â. Òåë: (096) 3888472 Ãèðÿ ñïîðòèâíà, “íåâàëÿøêó”, ðàðèòåò. Òåë: (093) 9600235 Åëåêòðîäâèãóíè 380Â, ìîòî-ðåäóêòîðè, ðåäóêòîð ×-40 àáî ×-63. Òåë: (098) 3177010; (050) 9399292 Øóðóïîâåðò òà ïåðôîðàòîð. Òåë: (096) 9677284

Ãîëîâêè ÓÄÃ160, 200, 250, 400. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Ãîëîâêó ÂÍÃÍ òà ðîëèêè äî íèõ. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612 Êóïëþ âåðñòàò 5993, 5Ä07 òà ³íø³ ð³çüáîíàð³çí³ âåðñòàòè. Òåë: (067) 3328365 Êóïëþ åë/äâèãóíè 7.5, 11, 22, 30êÂÒ, 1500-1000îá/õâ. Òåë: (066) 4640022 Êóïëþ ì³ðèëüíèé ³íñòðóìåíò. Òåë: (067) 3328365 Êóïëþ ðåñèâåð, ºìê³ñòü öèë³íäðè÷íó ä³àì. äî 900ìì; òðóáó ñòàëåâó ä³àì.159ìì, 2øò., äîâæ.1.2ì. Òåë: (0332) 783120; (066) 4640022

Êóïóºìî

Ðåìîíò à/ì ï³ñëÿ ÄÒÏ, âèòÿãóâàííÿ íà ñòåíä³, çâàðþâàëüíî-ðèõòóâàëüí³ ðîáîòè, ï³äãîòîâêà äî ôàðáóâàííÿ, ôàðáóâàííÿ, ïîë³ðóâàííÿ. Òåë: (066) 1090191

4.56

Àâòîòóðè

4.56 Àâòîòóðè

Ïðèæåíó à/ì ç ªâðîïè. Òåë: (050) 2764534; (067) 3408169

IJßËÜͲÑÒÜ ÒÀ ÏÎÑËÓÃÈ

5.01

гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ñòðóæêó êîëüîð.ìåòàë³â: ì³äü, àëþì³í³é, áðîíçó, ëàòóíü, ñâèíåöü, í/æ; àêóìóë., ìîæë.äåìîíòàæ. ˳ö. ÀÂN501444 â³ä 24.11.09ð; ÀÁN580658 â³ä 22.02.11ð; ˳ö ÀÁN580677 22.02.11ð. Òåë: (0332) 200221; (095) 4091285, (098) 5266032, (067) 6492168 Ïàòðîíè òîêàðí³, ä³àì.80, 125, 160, 250, 400, 600; ãîëîâêó ãâèíòîð³çíó ó êîìïëåêò³ + êóëà÷êè, ãðåá³íêó; ôðåçè; ïðîòÿæêè êðóãë³. Òåë: (067) 3328365; (068) 1093612

5.02

Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

5.02 Åëåêòðîí³êà, îðãòåõí³êà, çàñîáè çâ’ÿçêó

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ

5.01 гçíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àêâàð³óì, 380ë, òóìáî÷êà, êàìåí³, âñå îáëàäíàííÿ, 35000ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Àïàðàò “Ñåðàãåì”. Òåë: (0362) 263242; (067) 7908522 Áåòîíîçì³øóâà÷. Îðåíäà. Òåë: (097) 8051638 ³ç äåðåâ’ÿíèé, ðîç³áðàíèé. Òåë: (067) 1027735

Ïðèíòåð ñòðóìåíåâèé Lexmark X 1270, 200ãðí, êîëüîðîâèé äðóê, êîëüîðîâå ñêàíóâàííÿ, êîëüîðîâå êîï³þâàííÿ. Òåë: (067) 3600850

5.03

Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

Âåðñòàò 5.03 Êîìï’þòåðè òà ïðîãðàìè

áàãàòîïèëüíèé (ñòð³÷êîâà ïèëà). Âåðñòàò ïðåñóâàëüíèé. Âåðñòàò îáàïóëüíèé íà 1-3 ïèëè. Âåðñòàò îáð³çíèé. Âåðñòàò òîðöþâàëüíèé íà 1-2 ïèëè (àâòîìàò). Âåðñòàò ïî ðîçá³ðö³ á/â ï³ääîí³â. Òåë: (067) 9156501

Âåðñòàò ðåéñìóðñíèé. Âåðñòàò ôðåçåðíèé. Âåðñòàò 4-õ ñòîðîíí³é. Âåðñòàò ×ÏÓ. Âåðñòàòè ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (067) 9156501

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àíòèâ³ðóñíà äîïîìîãà, âñòàíîâëåííÿ ÎÏ Windows, â³äíîâ.âèäàë.äàíèõ, íàëàøòóâ.WI-FI ðîóòåð³â, ÷èñòêà â³ä ïèëó êîìï’þòåð³â òà íîóòáóê³â, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (0362) 237131; (067) 7960196

Âñòàíîâëåííÿ Windows, ïðîãðàì•íîãî çàáåçïå÷åííÿ, ïåðåâ³ðêà íà íàÿâí³ñòü â³ðóñ³â òà âñòàíîâëåííÿ àíòèâ³ðóñíî¿ ïðîãðàìè, ³ãîð, ðåìîíò ÏÊ, ìîäåðí³çàö³ÿ, ñåðâ³ñ, ãàðàíò³ÿ, çðó÷íî, øâèäêî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Ãîðèçîíòàëüíèé àâòîìàò.ïðåñ Techgene Machinery TB-101160, íîâèé, äëÿ ëîìó, ìàêóëàòóðè, ïðîìèñëîâèé, õ-êè: 60HP (45KW) ìîòîð, 200-250ìì, RAM, 65-100ò. Òåë: (096) 6509297 Àäð: parik1985@ukr.net Åëåêòðîäâèãóíè ð³çíèõ ïîòóæíîñòåé. Òåë: (098) 4611065 Åëåêòðîäâèãóíè, äâèãóí-ðåäóêòîðà, ðåäóêòîð “÷åðâ’ÿ÷íèé”. Òåë: (098) 3177010 Çâàðþâàëüíèé íàï³âàïàðàò, 5000ãðí. Òåë: (093) 6800422 ̳øêè ïîë³ïðîï³ëåíîâ³, á/â. Òåë: (050) 6682105 Ìàòåð³àëè äëÿ ðåìîíòó òà ïîøèòòÿ âçóòòÿ. Òåë: (0362) 281426; (067) 3637898; (095) 6857862 Ìîíòàæíèé ï³ñòîëåò ÏÑ-84, äëÿ çàáèâàííÿ äþáåë³â, ñêëàäñüêîãî çáåð³ãàííÿ. Òåë: (093) 9600235 Íàñîñ âîäíèé. Òåë: (097) 7442125

Âñòàíîâëåííÿ ÎÑ, ÏÇ íà íîóòáóêè òà êîìï’þòåðè, íàëàøòóâàííÿ îô³ñíîãî òà ìåðåæåâîãî îáëàäíàííÿ, ÷èñòêà â³ä ïèëó, ä³àãíîñòèêà, ÿê³ñíî, øâèäêî. Òåë: (067) 7960196, (050) 2224929 Êîìï’þòåð äâîÿäåðíèé, óêîìïëåêòîâàíèé, á/â. Òåë: (096) 8385988 Êîìï’þòåð íîâèé, ç ô³ðìîâîþ ãàðàíò³ºþ, îáñëóãîâóâàííÿì, ñåðâ³ñîì òà äîñòàâêîþ, ìîæëèâà ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ ïðèíòåðîì, ñêàíåðîì, ìîäåìîì, ²íòåðíåòîì. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Êîìï’þòåðè, êîìïëåêòóþ÷³, ðåìîíò. Çàïðàâêà êàðòðèäæ³â. Òåë: (0362) 430223; (097) 5532427 Ïðîïîíóþ çàõèñò êîìï’þòåðíî¿ ³íôîðìàö³¿. Ñòîðîíí³ íå áà÷àòü í³÷îãî, êð³ì áåçêîøòîâíî¿ ÎÑ òà ÏÎ. Òåë: (098) 1987611 Ðåìîíò íîóòáóê³â, êîìï’þòåð³â, ïëàíøåò³â, ôîòî òà â³äåî àïàðàòóðè, ç âè¿çäîì äî ê볺íòà. Òåë: (097) 6720365

Ïèëîðàìà ñòð³÷êîâà,

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

ãàðàíò³ÿ, íåäîðîãî. Òåë: (067) 9156501 Ðèøòóâàííÿ. Îðåíäà. Òåë: (098) 6945037 Óïðÿæ ê³ííà òà ïëóã, ñàíè ê³íí³. Òåë: (067) 1027735 Õâ³ðòêà ìåòàëåâà ç íàâ³ñàìè, âèñîòà 1.65ì, øèðèíà 1ì, íåäîðîãî. Òåë: (098) 0059231

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

Àâòîïîñëóãè

Íîóòáóê àáî ïëàíøåò. Òåë: (096) 9677284

5.04

Øâåéíå, â`ÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

5.04 Øâåéíå, âÿçàëüíå îáëàäíàííÿ òà ìàòåð³àëè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ HUSQVARNA

4.50 Àâòîïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîñèãíàë³çàö³¿, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, çàìêè Mul-T-Lock. Xenon. Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè. Äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ. Òîíóâàííÿ òà ðåìîíò àâòîñêëà. Áðîíþâàííÿ ôàð. Ôàðêîïè. Çàõèñò êàðòåðà. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373 Àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîïè, çàõèñò êàðòåðà, ÊÏÏ (ñòàëü): ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373 Àóä³î-, â³äåîñèñòåìè, àâòîñèãíàë³çàö³ÿ, äàò÷èêè ïàðêóâàííÿ, ïðîäàæ, âñòàíîâëåííÿ. Òåë: (0362) 683848; (050) 3759373 Äîñòàâêà áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â “Ñàìîñêèäîì”. Òåë: (067) 3622511, (098) 5988164 Çàñèïàºìî çåìëþ â öîêîëü, ï³äãîòîâêà òåðèòî𳿠ï³ä âêëàä. áðóê³âêè, ðîçâåçåííÿ ÷îðíîçåìó ïî òå-

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

Ïðèæåíó àâòîìîá³ëü ç Ëèòâè. •Òåë: (068) 0979923; (068) 0164152

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Åë/êâàäðîöèêë “Razor”, ÷åðâîíèé, 24Â, ìàêñèìàëüíå íàâàíòàæåííÿ 90êã, çàäí³ äèñêîâ³ ãàëüìà, ñèëà äâèãóíà 350Âò, â³äì³ííèé ñòàí, 10000ãðí. Òåë: (095) 2051316 äî 21.00

ìîâëåí³ñòþ. Òåë: (095) 1341648, Ìèêîëà ï³ñëÿ 17.00 Äåðåâîîáðîáí³ âåðñòàòè: ðåéñìóñ, ôðåçåð, öèðêóëÿðêà. Òåë: (050) 1822239 Äîðîãî êóïëþ âòîðñèðîâèíó, ìàêóëàòóðó, ì.Ëóöüê. Òåë: (099) 6277684; (068) 6478582 Åë/äâèãóíè 0.37/55êâò, 1000; 1500; 3000îá/õâ, íàñîñè äëÿ áàøí³ ÝÖÂ6-10-110, íàñîñè êîíñîëüí³, äèìîíàñîñè. Òåë: (066) 4640022 Åë/òåëüôåð. Òåë: (095) 4669021; (093) 6933462 Ñòîãîìåòð. Òåë: (066) 1296842

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

ÌÀÇ

çàï÷àñòèíè äëÿ

ÌÀÇ “êîëãîñïíèê”, ñàìîñêèä: êóçîâ ç ï³äéîìíèêîì. Òåë: (097) 4632160 ÌÀÇ-5337, áîðòîâèé: êóçîâ 4.5õ2.5ì. Òåë: (097) 4632160 ÌÀÇ: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

Øêîäà-Îêòàâ³ÿ: äèñêè R15. Òåë: (066) 7861631; (096) 9853847

Òîéîòà: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147

5.05 Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

çàï÷àñòèíè äëÿ

Ô³àò: çàï÷àñòèíè âñ³õ âèä³â, â íàÿâíîñò³ òà ï³ä çàìîâëåííÿ. Òåë: (097) 4802335; (093) 4763147 çàï÷àñòèíè äëÿ

Ìàòåð³àëè äëÿ ðåìîíòó òà ïîøèòòÿ âçóòòÿ. Òåë: (0362) 281426; (067) 3637898; (095) 6857862 Øâåéíà ìàøèíà, á/â, 950ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Øâåéíà ìàøèíêà äëÿ âèøèâêè. Òåë: (0362) 263242; (067) 7908522

5.05

Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

5.05 Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

Áåíçîìîòîðíà òåõí³êà, Øâåö³ÿ: êóëüòèâàòîðè, áåíçîïèëè, ãàçîíîêîñàðêè, ðåéêîð³çè, êóùîð³çè, ïîâ³òðåäóâêè. Ðåìîíò òà ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ. Çàïàñí³ ÷àñòèíè. Ñïåöîäÿã. Òåë: (0332) 789850; (067) 3617915 Âåðñòàò óí³âåðñàëüíèé äåðåâîîáðîáíèé 380Â: öèðêóëÿðêà, ôðåçåðîâêà, äîâáàííÿ, ö³íà çà äî-

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Êóïëþ õîëîäèëüíèê íà ïèâî, â³òðèíó õîëîäèëüíó á/â. Òåë: (096) 3888472 Îáëàäíàííÿ äëÿ ðåñòîðàíó, êàôå, áàðó á/â, áóäü-ÿêèé ñìàê. Òåë: (050) 2247400


5.05 Òîðãîâå òà õàð÷îâå îáëàäíàííÿ

5.10 гçí³ ïîñëóãè

15

Áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè, âåäåííÿ çâ³òíîñò³ ó ÏÏ, ÒÎÂ. Òåë: (097) 8759739 Êîíñóëüòàö³¿ ç ïèòàíü áîðã³â òà äîïîìîãà ó ¿õ âèð³øåíí³. Òåë: (067) 3607719 Þðèäè÷íà äîïîìîãà òà êîíñóëüòàö³¿ â ñ³ìåéíèõ ñïîðàõ (ðîçëó÷åííÿ, àë³ìåíòè, ïîä³ë ìàéíà), ïðåäñòàâíèöòâî ³íòåðåñ³â ó öèâ³ëüíèõ, ãîñïîäàðñüêèõ ñïðàâàõ. Òåë: (0362) 452205; (063) 0683522

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ Ôðèçåð äëÿ ìîðîçèâà. Òåë: (066) 3393634

5.10

w «Îá'ÿâà» ¹1 (355) w 12 ñ³÷íÿ 2017 ð.

9.50 ²íø³ òîâàðè

гçí³ ïîñëóãè

ÕÎÁ² ÒÀ ÐÎÇÂÀÃÈ

5.10 гçí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍŠ³äåî òà ôîòîçéîìêà, FULL HD ÿê³ñòü, õóäîæíüî òà ïðîôåñ³éíî, ìîíòàæ íà Âàø ñìàê. Òåë: (067) 8951853; (066) 0390359

7.05 Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

6.01

³äåî, ôîòî. Æèâà âåñ³ëüíà ìóçèêà. Ïîñëóãè òàìàäè. Ñó÷àñíèé ðåïåðòóàð. Âëàñíå àâòî. Íåäîðîãî. Ìè â쳺ìî ðîáèòè ñâÿòî! Òåë: (097) 4788845; (068) 6242474, (093) 4893738 ³äåî-, òà ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, Äí³â íàðîäæåíü îðèã³íàëüíèé ñöåíàð³é, ñó÷àñíèé ìîíòàæ, â³äåî-êë³ïè, ïåðñîíàëüíèé ï³äõ³ä äî êîæíîãî ê볺íòà, ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü, äîñòóïíà ö³íà. Òåë: (067) 7317281, (093) 7400944

³äåî-, ôîòîçéîìêà, âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é, ÿê³ñíîþ êàìåðîþ, êîìï’þòåðíèé ìîíòàæ, ñïåöåôåêòè, âè¿çä ïî îáëàñò³. Ìîæëèâà îðåíäà íîâîãî äæèïà, ÷îðíîãî êîëüîðó, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 ³äåîçéîìêà âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é íîâîþ òðèìàòðè÷íîþ ïðîôåñ³éíîþ êàìåðîþ ç ñóïåðìîíòàæåì òà çàïèñîì íà DVD, ìîæëèâà ôîòîçéîìêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Âèãîòîâëåííÿ íà çàìîâëåííÿ: äåðåâ’ÿí³ äâåð³, ñõîäè, ïë³íòóñ, ëèñòâà. Òåë: (096) 1412668 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, âñòàíîâëåííÿ, øâèäêî, ÿê³ñíî. Òåë: (067) 2896892 Âèãîòîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â, ç áóäü-ÿêîãî ãðàí³òó, äîñòàâêà, âñòàíîâëåííÿ, ëèöþâàííÿ ôóíäàìåíò³â ïàì’ÿòíèê³â. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Âèãîòîâëåííÿ ôîòî-øàðæ³â, â³çèòîê, ³ìåííèõ êàëåíäàð³â, ðîçðîáêà âåá-äèçàéíó. Âè¿çä äî ê볺íòà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âèãîòîâëåííÿ, ðåìîíò ì’ÿêèõ ìåáë³â, ìàòðàö³â, ïîøèòòÿ àâòî÷îõë³â, ðåñòàâðàö³ÿ ñàëîí³â, êàòð, ñòåë³. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Âèãîòîâëåííÿ: òðóáè äèìîõ³äí³ ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³, äëÿ äèìàð³â, êàì³í³â, ïàëèâíèõ òà êîòåëåíü, óòåïëåí³, çâè÷. ïðÿìîêóòí³, êâàäðàòí³ ä³àì.80-600ìì. Òåë: (067) 3620524 Âèãîòîâëÿºìî òðóáè äèìîõ³äí³ ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ 80ìë, 600ìë, óòåïëåí³ òà çâè÷àéí³, äëÿ äèìàð³â êàì³í³â, ïàëèâíèõ òà êîòåëåíü. Òåë: (0362) 629911 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (0362) 434298 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü “ï³ä êëþ÷”. Òåë: (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Âëàøòóâàííÿ âåñ³ëü (ïîñëóãè òàìàäè, âåñ³ëüíà ìóçèêà, ôîòî-, â³äåîïîñëóãè, òîùî). Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Íåäîðîãî. Âåëèêèé ñïåêòð ïîñëóã. Òåë: (096) 6141493 Êóïóºìî áðóõò ÷îðíèõ ìåòàë³â. Òåë: (068) 6157732; (063) 8177124 Êóïóºìî äîðîãî: ìàêóëàòóðó, ïë³âêó (ð³çíèõ êîëüîð³â), æåñòÿí³ áàíî÷êè, ÿùèêè (ëîì), ïåò-ïëÿøêè, ñêëîá³é, ñêëÿí³ ïëÿøêè òà ³íøå. Òåë: (067) 7773205; (093) 3057438 ˳òåðàòóðíå ðåäàãóâàííÿ òåêñò³â, äîêóìåíò³â. Òåë: (068) 0488877 Ìàñàæ àíòèöåëþë³òíèé, êâàë³ô³êîâàíèé ñïåö³àë³ñò âèùî¿ êàòåãîð³¿ ç³ ñòàæåì. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìàñàæ êâàë³ô³êîâàíî. Ñâ³ä. N253 â³ä 5.04.2006ð. ÎÓÎÇ. Òåë: (0362) 268421; (097) 4747884 Ìèòòÿ òà ÷èùåííÿ: øèôåðíîãî äàõó; âàíòàæíîãî òà ñ/ã àâòîòðàíñïîðòó ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (096) 6928303 Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Ïàì’ÿòíèêè

6.01 Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

5.12

Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

5.12 Ïîë³ãðàô³÷í³ òà ðåêëàìí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Âñ³ âèäè ïîë³ãðàô³÷íèõ ïîñëóã. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 Äðóê: â³çèòîê, ôëàºð³â, ëèñò³âîê, íàêëåéîê. Ðîçäà÷à ëèñò³âîê. Ðåêëàìà â ìàðøðóòêàõ. Ïîêëåéêà ïëàêàò³â. Òåë: (0362) 452925; (098) 9800928 Îðåíäà á³ã-áîðä³â òà ñ³ò³-ëàéò³â ó ì.Ëóöüêó. Òåë: (095) 5005611; (098) 5333909

5.13

Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

5.13 Ðåìîíò ð³çíî¿ òåõí³êè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍŠijàãíîñòèêà òà ðåìîíò êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â, ïëàíøåò³â. Ïðîøèâêà òà íàëàøòóâàííÿ òåëåôîí³â, ïëàíøåò³â Android. Òåë: (097) 1039641; (093) 1632007 Äîïîìîãà ïî íàëàãîäæåííþ ðîáîòè êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ “³íäîóç”, øâèäêî, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò ìîí³òîð³â, êîìï’þòåð³â, ïðîôåñ³éíî, íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032 Ðåìîíò ìîí³òîð³â, ïëàíøåò³â. Âñòàíîâëåííÿ, íàëàøòóâàííÿ Windows. ×èñòêà íîóòáóê³â òà ÏÊ. Òåë: (097) 1039641; (093) 1632007 Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ äîìàøí³õ êîìï’þòåð³â, âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, çàïðàâêà êàðòðèäæ³â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

Ðåìîíò òà íàëàãîäæåííÿ ïðîãðàìóâ. êîìï’þòåð³â, ìîí³òîð³â, òåõí³êè. Âñòàíîâëåííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, îáñëóãîâóâàííÿ ïðèíòåð³â, ï³äêëþ÷åííÿ äî ñóïóòíèêîâîãî ²íòåðíåò òà òåëåáà÷åííÿ. Ïðîôåñ., íåäîðîãî, ç âè¿çäîì äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 431212; (067) 3625032

5.17

Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè òàìàäè. Òåë: (067) 9498782 Ïðîâîäèìî îáñòåæåííÿ äèìàð³â, ãàçîâèõ òà òâåðäîïàëèâíèõ êîòë³â, ÷èñòêà òà ã³ëüçóâàííÿ íåðæàâ³þ÷èìè òðóáàìè, âèêëèê ìàéñòðà. Òåë: (067) 3620524 Ïðîêàò íîâîð³÷íèõ êîñòþì³â. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Ïðîôåñ³éíà â³äåî-ôîòîçéîìêà âåñ³ëü, êîðïîðàòèâ³â, þâ³ëå¿â FULL HD, 3D. Òâîð÷èé ï³äõ³ä. Âåëè÷åçíèé äîñâ³ä ðîáîòè. Íåõàé âàøå ñâÿòî ïîáà÷àòü âñ³. Òåë: (099) 0747595; (096) 7448519 Àäð: vipstudio@mail.ua Ðåìîíò îäÿãó. Òåë: (093) 7415230; (098) 7898061 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (0362) 231470, äî 15.00 Ðèòóàëüí³ ïîñëóãè. Òåë: (067) 3644221; (067) 8100819 Ñòâîðåííÿ òà ðîçðîáêà âåá-ñàéò³â, øâèäêî, ÿê³ñíî, íåäîðîãî. Òåë: (050) 2106208 Ôîòî- òà â³äåî- ïðîôåñ³éíî, âè¿çäíà òà ñòóä³éíà ôîòîçéîìêà, ïîðòôîë³î, çéîìêà ä³òåé, âåñ³ëüí³/øê³ëüí³ ôîòîêíèãè, ôîòîìîíòàæ, ðåñòàâðàö³ÿ ñòàðèõ ôîòî. Òåë: (067) 7317281, (093) 7400944 Ôîòî- òà â³äåîïîñëóãè ïðîôåñ³éíî, ôîòî íà äîêóìåíòè, ïîðòôîë³î, çéîìêà óðî÷èñòèõ ïîä³é, âåñ³ëü, þâ³ëå¿â, òîùî, âè¿çä äî çàìîâíèêà. Òåë: (0362) 434298; (068) 1466334 ×èùåííÿ: êèëèì³â, êîâðîë³í³â, ì’ÿêèõ ìåáë³â, ìàòðàñ³â, ñàëîí³â àâòî. Âèâåäåííÿ ïëÿì òà çàïàõ³â ïðîôåñ³éíîþ òåõí³êîþ. Âäîìà ó çàìîâíèêà. ßê³ñíî. Òåë: (0362) 450919; (093) 1073481; (097) 9247389

Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

5.17 Òðàíñïîðòí³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ

• Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì “Ôîðä Òðàíçèò”, (âåçåìî âñå), ö³íè ïîì³ðí³. Ïîñëóãè “áîáêåòîì”, ðîçãîðòàºìî ùåá³íü, íàâàíòàæóºìî çåìëþ, ðîçâàíòàæóºìî öåãëó, ï³íîáëîêè, áðóê³âêó. Çåìåëüí³ ðîáîòè Ïîñëóãè åâàêóàòîðîì, áóðîì. Òåë: (050) 8483994

5.20

Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

5.20 Êóðñè, íàâ÷àííÿ, îñâ³òà

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àíãë³éñüêà ìîâà: ðåïåòèòîðñòâî, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Àíãë³éñüêà ìîâà: óðîêè, ÿê³ñíî, ³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òåë: (0362) 648431; (067) 4968666 Áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ ó ôîòîãóðòêó ï³äë³òêîâîãî êëóáó “˳ëåÿ”, äëÿ ä³òåé 12-18ð. Çàíÿòòÿ â æàíðàõ: ïîðòðåò, ïåéçàæ, íàòþðìîðò. Âèâ÷åííÿ Photoshop. Òåë: (067) 7317281, (093) 7400944 Âèùà ìàòåìàòèêà: çàíÿòòÿ ³ êîíòðîëüí³ ðîáîòè. Òåë: (097) 2931437 Çàíÿòòÿ äëÿ ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó, ï³äãîòîâêà äî øêîëè. Òåë: (097) 5067235 Ìàòåìàòèêà: ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ, óðîêè øêîëÿðàì, âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ìàòåìàòèê ç 30-ð³÷íèì ñòàæåì ðîáîòè ó øêîë³ ³ óí³âåðñèòåò³. Òåë: (097) 2931437 Íàïèñàííÿ êóðñîâèõ, áàêàëàâðñüêèõ, äèïëîìíèõ, ìàã³ñòðñüêèõ, êîíòð.ðîá³ò, ðåôåðàò³â, åñå, â³ðø³â. Ö³íà çà äîìîâëåí³ñòþ çàëåæíî â³ä ðîáîòè. гâíå. Òåë: (097) 5479487 ϳäãîòîâêà ä³òåé äî ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ïðîôåñ³éíî. Òåë: (068) 5706328; (096) 9760846 ϳäãîòóþ äèòèíó äî âñòóïó íà þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò âóç³â. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641 Óêðà¿íñüêà ìîâà: êóðñîâ³, ðåôåðàòè ñòóäåíòàì. Òåë: (096) 2891872 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (093) 0537958 Ô³çèêà: ÇÍÎ, ï³äãîòîâêà äî âñòóïó ó âóç, äîïîì³æí³ êîíñóëüòàö³¿ ç ìåòîþ ïîêðàùåííÿ çíàíü, ñòàæ ðîáîòè 25 ðîê³â. Òåë: (0362) 246167; (097) 8723862 Ô³çèêà: óðîêè, ï³äãîòîâêà äî ÇÍÎ. Òåë: (097) 2931437 Þðèäè÷í³ äèñöèïë³íè, ïðàâî: êóðñîâ³, êîíòðîëüí³, äèïëîìí³ ðîáîòè, ðåôåðàòè. Òåë: (0362) 243193; (050) 6760641

5.40 ö³ëîäîáîâî ïî ì³ñòó òà Óêðà¿í³, ìîæëèâî ì³êðîàâòîáóñè òà äæèïè, ìîæëèâèé áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. ˳ö. N524309 â³ä 8.04.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 3122270; (067) 9614307 (050) 5371185; (0362) 434207 Àâòîïåðåâåçåííÿ à/ì ëåãêîâèì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Àâòîïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ïîì³ðí³ ö³íè. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ à/ì 10-12ò, 55 êóá.ì, òåíò, âñ³ âèäè çàâàíòàæåíü ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (097) 2453250 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ àâòî â/ï 10ò, 50 êóá.ì, ïî Óêðà¿í³. Ìîæëèâà ïîñò³éíà ñï³âïðàöÿ. Òåë: (097) 2453250 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ äî 3ò, äî 15 êóá.ì ì³êðîàâòîáóñîì “Ôîëüêñâàãåí-LT” ïî Óêðà¿í³, îáëàñò³, ì³ñòó. Ìîæëèâà ñï³âïðàöÿ. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ

Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

5.40 Ìåäè÷í³ ïîñëóãè òà îáëàäíàííÿ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ Àïàðàò Äàðñîíâàëÿ äëÿ ì³ñöåâî¿ äàðñîíâàë³çàö³¿, çàñòîñîâóþòü â êîñìåòîëî㳿 òà ìåäèöèí³, ãàðàíò³ÿ ï³âðîêó, 290ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Àïàðàò íèçüêî÷àñòîòíî¿ ìàãí³òîòåðàﳿ ÌÀÃ-30, ãàðàíò³ÿ 3 ì³ñÿö³, 180ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ãð³ëêè çâè÷àéí³, 120ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïî Óêðà¿í³ ïîøòîþ. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êð³ñëî-êàòàëêà, ç ñàí³òàðíèì îáëàäíàííÿì, ìàòðàñ ïðîòè ïðîëåæí³â. Òåë: (067) 1935890 Ìàòðàñ ïðîòèïðîëåæíåâèé. Òåë: (067) 8314371 Ìèëèö³ äåðåâ’ÿí³, íîâ³, 2 øò., äëÿ äîðîñëèõ. Òåë: (098) 2144496 Ìèëèö³ ï³ä ë³êîòü, 2øò. Òåë: (067) 8314371 Ïîÿñ ç³ãð³âàþ÷èé ³ç îâå÷î¿ òà ñîáà÷î¿ øåðñò³, íîâèé, 65ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ñàóíà äëÿ ëèöÿ, äîïîìàãຠïðè âóãðÿõ òà ïîäðàçíåííÿõ, àëåð㳿, íîâà, ãàðàíò³ÿ 6 ì³ñÿö³â, 160ãðí. Òåë: (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Òîíîìåòðè åëåêòðîíí³ ÌÁÎ-30, ͳìå÷÷èíà, “ѳò³çåí”, ͳìå÷÷èíà, “Øåíãôó”, äëÿ âèì³ðþâàííÿ òèñêó, íîâ³, ãàðàíò³ÿ, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

5.60

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ËÓÖÜÊ Ïðîåêòóâàííÿ äèçàéíó (³íòåð’ºð, ëàíäøàôò), ðîçðîáêà òà âèãîòîâëåííÿ çîâí³øíüî¿ ðåêëàìè. “Âîëèíñüêà êîìïàí³ÿ”. Òåë: (0332) 783120, 789739 ×èùåííÿ êàíàë³çàö³é, óñóíåííÿ çàñì³÷åíü, âèäàëåííÿ æèðó, áðóäó òà íàëüîòó ïðîôåñ³éíèì îáëàäíàííÿì. Ãàðàíò³ÿ ÿêîñò³. Òåë: (050) 7360805; (096) 4996132 Øèºìî íà çàìîâëåííÿ ³ ðåñòàâðóºìî, êîâäðè ç âîâíè òà ï³ð’ÿ, ïîäóøêè, ìàòðàöè, êîâäðè äèòÿ÷³. Ïðîäàì àáî îáì³íÿþ íà öóêîð, áîðîøíî, âîâíó. Òåë: (095) 4358804; (099) 5376422

Îáñëóãîâóâàííÿ âåñ³ëü, óðî÷èñòèõ ïîä³é âëàñíîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ëåãêîâîþ ³íîìàðêîþ “Øêîäà-Îêòàâ³ÿ”. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïàñàæèðñüê³ ïåðåâåçåííÿ ïî Óêðà¿í³ ëåãêîâèì à/ì, ö³íè ïîì³ðí³. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Ïîñëóãè ëåãêîâî¿ ³íîìàðêè íà âåñ³ëëÿõ, óðî÷èñòèõ ïîä³ÿõ. ˳ö. N833811 â³ä 7.06.2010ð. ÌÒÓ. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960

Òåë: (066) 5006349

Àâòîåâàêóàòîð

ç ãðàí³òó (óñ³õ êîëüîð³â). ßê³ñíå õóäîæíº îôîðìëåííÿ. Äîñòàâêà. Âñòàíîâëåííÿ. Ãàðàíò³ÿ. Òåë: (0362) 438529; (098) 5381723; (099) 7427527 Àäð: Êè¿âñüêà, 8 (“Ñïîðòòîâàðè”) âõ³ä ÷åðåç “Îùàäáàíê”

Êíèãè, äðóêîâàíà ïðîäóêö³ÿ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ Ââåäåíñüêèé “Åíöèêëîïåäè÷íèé ñëîâíèê” â 3-õ òîìàõ 1953ð.â., äîáðèé ñòàí, 350ãðí. Êðåìåí÷óê. Äîñòàâêà “Íîâîþ ïîøòîþ”. Òåë: (063) 7306755 Àäð: abv-@ukr.net Êíèãè, ð³çíèõ àâòîð³â. Êíèãè “Çîëîòèé ôîíä” äåòåêòèâ³â. Òåë: (096) 4012776

6.20

ÒÂ, â³äåî, àóä³î

6.20 ÒÂ, â³äåî, àóä³î

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àêóñòè÷í³ êîëîíêè “Ðàä³îòåõí³êà”, “Âåãà”, “Åëåêòðîí³êà”, øê³ëüí³ êîëîíêè äëÿ äèñêîòåê, ì³êðîôîíè, äåøåâî. Òåë: (050) 8049613 ³äåîêàìåðà “Ïàíàñîí³ê”, íà ìàëåíüêó êàñåòó, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (067) 5877610 ³äåîêàìåðà “Ñàìñóíã”. Òåë: (096) 4012776 Äîìàøí³é ê³íîòåàòð ç DVD ïðîãðàâà÷åì HTD-Ê210, íîâèé, íåäîðîãî. Òåë: (098) 0059231 Ìàãí³òîëà “Ðîìàíòèêà-112-Ñòåðåî”. Òåë: (096) 4012776 Ìàãí³òîôîí “Àñòðà”. Òåë: (097) 7442125 Ïëàò³âêè Ïàòðèö³¿ Êààñ, íîâ³, 5øò. Òåë: (0362) 643685; (067) 4187960 Òåëåâ³çîð “Åëåêòðîí 380-Ä”, êîëüîðîâèé. Òåë: (096) 4553246

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ

5.60 Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

ïî Óêðà¿í³, â/ï 2ò. Øâèäêî, ÿê³ñíî, íàä³éíî. Òåë: (097) 5198977, (095) 0855005

ÏÐÎÏÎÍÓÞ Ð²ÂÍÅ

Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ ïî ì³ñòó òà îáëàñò³ äî 3ò òà 6ì àâòîìîá³ëåì “Ôîëüêñâàãåí-LT46". Òåë: (050) 3757803; (098) 8075626 Âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ, Ìåðñåäåñ, 5-6ò, ôóðãîí ïî ì³ñòó, îáëàñò³, Óêðà¿í³. Òåë: (067) 9250673 Äîñòàâêà âàíòàæ³â äî 3ò, äî 15 êóá³â ó Ëüâ³â, гâíå, Ëóöüê, Æèòîìèð, Êè¿â òà â îáåðíåíîìó íàïðÿìêó. ˳ö. N375363 03.10.2007ð. ÌÒÓ. Òåë: (098) 4777277

Àäâîêàòñüê³ ³ þðèäè÷í³ ïîñëóãè. Ðåºñòðàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ. Þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä ë³êâ³äàö³¿ ï³äïðèºìñòâ òà ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºìö³â. Çàõèñò ó êðèì³íàëüíèõ ñïðàâàõ. Ïðåäñòàâíèöòâî â öèâ³ëüíèõ ñïðàâàõ. Òåë: (097) 8941606; (050) 3753123; (093) 1437301

Ãèð³ 24êã, ãàíòåë³ ðîçá³ðí³, ðîëèêè. Òåë: (050) 8145103 Ãðóøà áîêñåðñüêà, âèñîòà 1.3ì, 950ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Ëèæ³ ã³ðñüê³ “Ô³øåð”, ó õîðîøîìó ñòàí³, 250ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net ̳î-ñòèìóëÿòîð “Äæèì Ñëåêò” äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â ç åëåêòðîííèì ì³êðîïðîöåñîðîì, 190ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð “Áîä³”, ÷îòèðèæèëüíèé, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìàñàæåð, 4 ðåæèìè ìàñàæó, äëÿ ì’ÿç³â, ãîëîâè, ñóãëîá³â, îêðåìèõ ãðóï ì’ÿç³â ³ âñüîãî ò³ëà, íîâèé, 40ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ìåòåëèêè äëÿ çì³öíåííÿ òà ìàñàæó ì’ÿç³â “Áàòåðôë³”, 6 ðåæèì³â, â³ä 50ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà â ìåæàõ Óêðà¿íè áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ “Àáæèìí³ê” ç ãåëåì äëÿ çì³öíåííÿ ³ ìàñàæó ì’ÿç³â æèâîòà, 6 ðåæèì³â, 90-280ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, çàïðîøóºìî äî ñï³âïðàö³ ô³ðìè òà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áåë” äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè, ìàñàæíèé, íîâèé, â³ä 180ãðí, ãóðòîì äåøåâøå, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³ áåçêîøòîâíî. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Ïîÿñ ìàãí³òîñòèìóëþþ÷èé “Õåë Áþò³ Ñë³ì”, íîâèé, äëÿ â³áðîìàñàæó, äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè âñüîãî ò³ëà, ç ì³êðîïðîöåñîðîì, ïðàöþº â³ä ðîçåòêè òà àêóìóëÿòîðà, 240ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Òðåíàæåðè äëÿ ñïîðòó: “Àá ʳíã Ïðî” - äëÿ íàêà÷óâàííÿ ì’ÿç³â æèâîòà, 750ãðí, òð³ììåð “Àá Ñë³ìåð”, 160ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net

Òåëåâ³çîð “Daewoo”, á/â, ä³àã.54ñì, 2600ãðí. Òåë: (0332) 722781; (066) 0798579

6.30

ÊÎÍÒÀÊÒÈ

Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè

6.30 Ìèñòåöòâî, êîëåêö³îíóâàííÿ,ìóç. ³íñòðóìåíòè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áàÿí “Óêðà¿íà”, â õîðîøîìó ñòàí³, áåç ÷îõëà, 350ãðí. Òåë: (067) 8785642; (063) 7306755 Àäð: abv-@ukr.net óòàðà, 6-òè ñòðóííà, àêóñòè÷íà “Levin Lend”, âiäìiííèé ñòàí, 1050ãðí, àáî îáìií íà âiîëîí÷åëü â áóäü-ÿêîìó ñòàíi. Òåë: (067) 8785642; (063) 7306755 Àäð: abv-@ukr.net Ãàðìîíü “Òóëüñêàÿ-402", ç ôóòëÿðîì, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 3200ãðí. Ãàðìîíü ”Ìàðè÷êà", 650ãðí. Äîñòàâêà “Íîâîþ ïîøòîþ”. Òåë: (063) 7306755 Àäð: abv-@ukr.net ijäæåé àïàðàòóðà: ïóëüò DJM-600 (dj mixer) Pioneer; “âåðòóøêè” CDJ-1000 ÌÊ-3 (compact disk player) Pioneer, 2øò.; íàâóøíèêè, êîëîíêè. Îðåíäà. Òåë: (099) 4838378 Äîìðà, 3-õ ñòðóííà (ïðèìà) ôàáðèêà ³ì.Ëóíî÷àðñêîãî Ëåí³íãðàä, (ðàðèòåò), 5250ãðí, õîðîøèé ñòàí. Òåë: (063) 7306755; (067) 8785642 Àäð: abv-@ukr.net Äîìðà, 4-õ ñòðóííà (ïðèìà) âèðîáíèöòâî Îäåñà, 1250ãðí, äîñòàâêà “Íîâîþ ïî÷òîþ”. Òåë: (063) 7306755, (096) 1744549 Àäð: abv-@ukr.net Îáì³íÿþ àáî ïðîäàì áàÿí òóëüñêèé “Ýòþä-205Ì”+ôóòëÿð íà íîâèé ³íâàë³äíèé â³çîê àáî â³îëîí÷åëü â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Òåë: (063) 7306755 Àäð: abv-@ukr.net Ïîâíà êîëåêö³ÿ þâ³ëåéíèõ ðóáë³â ÑÐÑÐ+Áàðñåëîíà. Òåë: (096) 9800868 Ñàêñîôîí àëüò “G.H.Huller Saxophonfabrik Schonecki.V” ìîäåëü 47559, ïîêðèòòÿ ñð³áëîì òà ãàëüâàíè÷íèì çîëîòîì. ͳìåöüêèé àíòèêâàð³àò. Òåë: (067) 8785642; (063) 7306755 Àäð: abv-@ukr.net Ñêðèïêà 4/4+ñìè÷îê+ôóòëÿð, ñòàðîâèííà, íåâ³äîìîãî í³ìåöüêîãî ìàéñòðà, ð³âåíü ìóç.ó÷èëèùà, àáî îáì³í íà ñêðèïêó 4/4 (Ìîñêîâñüêó) ôàáðè÷íó. Òåë: (067) 8785642; (063) 7306755 Àäð: abv-@ukr.net Ñêðèïêà, ó÷í³âñüêà, âèðîáíèöòâî Ìîñêâà, ó äîáðîìó ñòàí³, ö³íà â³ä êîìïëåêòàö³¿, Êðåìåí÷óê, äîñòàâêà “Íîâîþ ïî÷òîþ”. Òåë: (063) 7306755 Àäð: abv-@ukr.net

8.10

Âñòàâêè ç íåäîðîãîö³ííîãî êàì³ííÿ ç þâåë³ðíèõ âèðîá³â, ïåðñòí³â, ñåðåæîê, êóëîí³â, òîùî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Iãðàøêè-ìîäåëüêè à/ì ìàøòàáó 1:43, âèðîáíèöòâî ÑÐÑÐ, ìîæóòü áóòè ïîëàìàí³. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880 Ïðèêðàñè ç áóðøòèíó àáî áóäü-ÿê³ ³íø³ âèðîáè ç áóðøòèíó. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

Ïîäàðóíêè

7.01

³äïî÷èíîê, òóðèçì, ïîäîðîæ³

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ³çîâà äîïîìîãà øèíãåí, ðîáî÷³. Òåë: (067) 3438634 Êàðòà ïîëÿêà. Ïîøóê òà ï³äãîòîâêà â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â íà âèãîòîâëåííÿ â³ä 1000ãðí. Ñïðèÿííÿ ïðè îòðèìàíí³, âïëèâ íà êîíñóëüñòâî â³ä 6000ãðí. Òåë: (097) 5479487

7.05

Òóðèñòè÷íå òà ñïîðòèâíå îáëàäíàííÿ

Äèòÿ÷³ òîâàðè

9.10 Äèòÿ÷³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Àâòîêð³ñëî Chicco Proxyma, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Áîðòèêè çàõèñí³, ì’ÿê³, ó ë³æå÷êî, ðîæåâ³, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 ³çîê, á/â, íåäîðîãî. Òåë: (0362) 637435; (068) 3200073 Âàííî÷êà ðîæåâà, òåðìîìåòð, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Âåëèêà ³ãðàøêà, ñëîí, 1õ1ì, 350ãðí. Òåë: (0362) 680068, (067) 3808976 Âçóòòÿ ë³òíº, âåñíÿíå, îñ³ííº íà ä³â÷èíêó 1-4 ðîê³â, á/â, ó õîðîøîìó ñòàí³ (÷åðåâè÷êè, òàïî÷êè, áîñîí³æêè, ÷îáîòè ãóìîâ³ ³ ò.ä.). Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Êîëÿñêà “Áåá³-Äèçàéí”, çèìîâî-ë³òíÿ, äîùîâèê, ÷îõîë, 750ãðí, òîðã. Òåë: (0362) 288675; (096) 9336727 Êîëÿñêà çèìîâî-ë³òíÿ, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. Òåë: (096) 3941584 Êîìá³íåçîí “Ëåííå”, ðîçì.92 (íà 98), áîðäîâî-ìàëèíîâèé, òåïëèé, íå ïðîìîêàº, â³òåð íå ïðîäóâàº, êóðòêà ³ øòàíè îêðåìî, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 650ãðí. Òåë: (066) 2671277 Êð³ñëî â àâòîìîá³ëü “׳êî Ïðîêñ³ìà”, ìàéæå íîâå, êàòåãîð³ÿ 0-18êã, äëÿ äèòèíè â³ä 3 ì³ñÿö³â äî 4-5 ðîê³â, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Íàêèäêà á³ëà, øòó÷íå õóòðî, êîðîòêèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 80ãðí. Òåë: (063) 5857711 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè. Ïðîêàò. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Îäÿã äèòÿ÷èé, â³ä íàðîäæåííÿ äî 2 ðîê³â, Àíãë³ÿ, ²òàë³ÿ, ö³íà äîãîâ³ðíà. Òåë: (0362) 243219; (097) 0383536 Ðå÷³ íà ä³â÷èíêó á/â, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, â³ä 6 ì³ñÿö³â äî 1 ðîêó. Òåë: (0362) 643685; (066) 2671277 Ñóêí³ âèïóñêí³ íà ä³â÷àòîê 6-10 ðîê³â, ìîæëèâèé ïðîêàò. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 Ñóêí³ âèïóñêí³ íîâ³. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 ×îá³òêè “Áàðòåê”, øê³ðÿí³, ç öèãåéêîþ, áîðäîâ³, íà ä³â÷èíêó, ðîçì.23, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 280ãðí. Òåë: (066) 2671277 ×îá³òêè “Áàðòåê”, øê³ðÿí³, íåïðîìîêàþ÷³, ç ìåìáðàíîþ, ô³îëåòîâ³, íà ä³â÷èíêó, ðîçì.25, ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 300ãðí. Òåë: (066) 2671277

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè, ÷îðíåíüêà ä³â÷èíêà, ñ³ðåíüêà ïîëîñàòà ä³â÷èíêà òà ñ³ðåíüêèé ïîëîñàòèé õëîï÷èê. Òåë: (067) 7505188 Ïîäàðóþ êîøåíÿ. Òåë: (096) 9677284

8.15

Âòðàòè òà çíàõ³äêè

Êîâäðè äèòÿ÷³ áàéêîâ³ àáî âàòÿí³, ìîæëèâî á/â, ïîøòó÷íî, â òîìó ÷èñë³ ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, äîðîãî. Òåë: (067) 3328110; (050) 8884880

9.30

Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè

9.30 Ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà ë³êè 8.15 Âòðàòè òà çíàõ³äêè

ÇÍÀÕ²ÄÊÈ Çíàéäåíî îêóëÿðè ç òîâñòèìè ë³íçàìè, â ð-í³ âóë.Ëåñ³ Óêðà¿íêè-Êðèâèé Âàë ì.Ëóöüêà, ïîâåðíó âëàñíèêó. Òåë: (099) 3152272; (093) 2050280

8.20

Ïîâ³äîìëåííÿ, ïðîõàííÿ

8.20 Ïîâ³äîìëåííÿ ïðîõàííÿ

Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ¹ÀÊ 456801 â³ä 28.02.2001ð. ïðî ðåºñòðàö³þ íà òðàêòîð Ò-70 1995ð.â., ùî íàëåæèòü ÏÑÏ “Äðóæáà”, ââàæàòè íåä³éñíèì.

ÑÏÎÆÈÂײ ÒÎÂÀÐÈ

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áóðÿê ÷åðâîíèé ñòîëîâèé, êàïóñòà. Òåë: (0362) 270673; (096) 7504529 Äîñòàâêà àðòåç³àíñüêî¿ âîäè ç Ïðèêàðïàòòÿ. Îðåíäà êóëåð³â. Òåë: (0362) 636336 Êàáàí 150êã, æèâîþ âàãîþ. Òåë: (067) 1027735 Êàðòîïëÿ âåëèêà, “Áåëàðîñà”, 3.5ãðí/êã. Òåë: (096) 1216883

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ ËÓÖÜÊ Àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Áàíàíè, àïåëüñèíè, ìàíäàðèíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Ìàíäàðèíè, àïåëüñèíè, áàíàíè, ²ñïàí³ÿ, ãóðòîì. Òåë: (099) 0528641 Ñâèí³ æèâîþ âàãîþ, âèðîùåí³ íà íàòóðàëüíèõ êîðìàõ. Òåë: (096) 3762813

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, êîðìîâèé áóðÿê. Òåë: (096) 1123895; (050) 3392939

ÏÎÏÈÒ ËÓÖÜÊ

9.01

Îäÿã òà âçóòòÿ

9.01 Îäÿã òà âçóòòÿ

²ÄÏÎ×ÈÍÎÊ, ÒÓÐÈÇÌ, ÑÏÎÐÒ

9.10

8.10 Ïîäàðóíêè

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ

7.01 ³äïî÷èíîê, òóðèçì, ïîäîðîæ³

Þðèäè÷í³ òà áóõãàëòåðñüê³ ïîñëóãè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áþñòãàëòåð ñèë³êîíîâèé “²íâ³ç³àë Áðà”, áåç áðèòåëüîê, íîâèé, 110ãðí, ç áðåòåëüêàìè, 150ãðí, ãóðòîì äåøåâøå. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 ³éñüêîâèé êîæóõ, á³ëîãî êîëüîðó, 50 ðîçì³ð, íîâèé. Òåë: (067) 9250673 Êîëãîòè-øîðòè âòÿãóþ÷³ äëÿ êîðåêö³¿ ô³ãóðè “Ñë³ì ˳ôò”, 110ãðí, äîñòàâêà ïîøòîþ ïî Óêðà¿í³. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Êîñòþìè íîâîð³÷í³. Òåë: (097) 4515444; (050) 9260260 Íàêèäêà á³ëà ç ëåáåäèíîãî ïóõó, äîâãèé ðóêàâ. Ïðîêàò, 100ãðí. Òåë: (063) 5857711 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà, íåäîðîãî. Òåë: (097) 6457736 Òóôë³ ÷îëîâ³÷³, øê³ðÿí³, íîâ³, ²òàë³ÿ, êëàñè÷í³, 500ãðí. Òåë: (0362) 249395; (097) 4515444 ×îëîâ³÷èé êîñòþì, ³òàë³éñüêèé, 52 ðîçì³ð, 2500ãðí. Òåë: (067) 9606847 Øîðòè äëÿ çì³öíåííÿ ì’ÿç³â “Àáñîí³ê”, 80ãðí. Òåë: (097) 9329838, (063) 3422000 Àäð: top-shop@ukr.net Øóáà ñîáà÷à, ïëàù øê³ðÿíèé ðîçì³ð 48-50, øàïêà íîðêîâà ðîçì³ð 56, òóôë³ ðîçì³ð 41-43, âñå äëÿ ÷îëîâ³ê³â, äåøåâî. Òåë: (050) 8049613

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍÅ Ìàòåð³àëè äëÿ ðåìîíòó òà ïîøèòòÿ âçóòòÿ. Òåë: (0362) 281426; (067) 3637898; (095) 6857862

Äîðîãî: ïøåíèöþ, îâåñ, •ÿ ÷Êóïëþ. ì³íü, êóêóðóäçó. Òåë: (095) 7664776; (096) 7764597

9.50

²íø³ òîâàðè

9.50 ²íø³ òîâàðè

ÏÐÎÏÎÇÈÖ²¯ вÂÍÅ Áî÷êà íà âîäó. Òåë: (0362) 245465; (099) 1141516 Äðîâà êîëîò³, ÿñåí, äóá. Òåë: (063) 2004002 Äðîâà ðóáàí³, ð³çàí³, ìåòðîâ³, äîñòàâêà. Òåë: (097) 2040111

Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä, ðóáàí³, ð³çàí³, âóã³ëëÿ, äîñòàâêà à/ì DzË, òîðôîáðèêåò, äîñòàâêà à/ì DzË, ÌÀÇ. Òåë: (0362) 436012; (098) 7704280; (066) 8520321 Ïàëèâî: äåðåâî, âóã³ëëÿ, áðèêåò, òèðñà, ëóçãà, ïåëåòè, òîùî. Òåë: (050) 4350357; (067) 3228845 Ïîñòàâêà ïðîìèñëîâèõ ³ ìåäè÷. ãàç³â, ñóì³øåé: êèñåíü òåõí., ìåäè÷íèé, àðãîí, âóãëåêèñëîòà, àçîò, àöåòèëåí, ãåë³é, ñóì³ø âàðî÷íà, ÌÀÔ, õàð÷îâà ñóì³ø. Òåë: (063) 7330330 Ñîþ. гâíå òà гâíåíñüêà îáëàñòü. Òåë: (063) 6441550; (068) 0070879 Àäð: Demniannn@gmail.com

ÏÎÏÈÒ Ð²ÂÍŠóëêó áåðåçè. Òåë: (097) 7989530 ϳääîíè, á/â, ºâðîðîçì³ð, 800õ1200. Òåë: (063) 2004002 ×àéíèé ãðèá. Òåë: (098) 1127796; (099) 1141516


РІВНЕ - Луцьк

РІВНЕ - Луцьк

РІВНЕ - Луцьк

РІВНЕ - Луцьк

РІВНЕ - Луцьк

РІВНЕ - Луцьк

РІВНЕ - Луцьк

ПРОПОНУЄМО РОБОТУ

пресувальникам макулатури (з/п від 3000грн. до 5000грн.), працівникам для сортування та подрібнення пластмаси (з/п від 3000грн. до 5000грн), та різноробочим на склад.

Тел: (067) 7773205, (093) 3057438, (095) 9450961

Засновники: Малихін В.К., Конєв В.Л; реєстр.свід. РВ №547/100-Р від 23.12.2009р. Видавець - «Видавнича Група «Ракурс». web: http://obyava.ukrwest.net Адреса редакції: 33028, м.Рівне, вул. Тиха, 1, тел.: (0362) 62-31-31

Телефон для подачі безкоштовних оголошень у Рівному: (0362) 62-31-31

Відповідальність за зміст реклами та оголошень несуть їх подавачі. Видавництво ТОВ «Друк Волині», тел.: (0362)60-86-53 Передплатний індекс: 09806. Наклад 4100 Зам.№

Об'ява (Рівне-Луцьк) №355  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you