Page 1

Een woord vooraf De bedoeling van onze schoolgids is drieledig : 1. ouders – zo optimaal mogelijk - informeren over wat onze school is, wat zij doet, wat zij kan en op welke punten de school het onderwijs in de komende tijd wil verbeteren. 2. een - eerste moeten maken.

informatiemiddel voor ouders die nog een schoolkeuze

3. een verantwoording naar ouders. In die zin moet deze gids ook gezien worden als een middel tot dialoog tussen ouders en school. In deze schoolgids treft u veel algemene informatie aan over onze school. We hopen u met deze gids een goede indruk van onze school te geven. Vanzelfsprekend zijn we graag bereid in een persoonlijk gesprek nadere toelichting te geven en al uw vragen te beantwoorden. Schooljaarspecifieke informatie vindt u vooral in onze jaarlijkse schoolkalender. Zowel de schoolgids als schoolkalender heeft de instemming van de Medezeggenschapsraad (MR). De schoolgids staat op onze website en wordt op verzoek aan u verstrekt. De schoolkalender wordt aan het begin van nieuwe schooljaar aan alle ouders uitgereikt (en staat natuurlijk ook op onze site) Middels onze bijna wekelijkse INFO houden wij u zo volledig mogelijk op de hoogte over het reilen en zeilen in onze school. U ontvangt deze INFO via uw opgegeven mailadres. Een papieren exemplaar kunt u altijd bij de balie vragen. Voor onze schoolgids, schoolkalender, wekelijkse INFO en nog veel meer nieuws : kijk op onze goed verzorgde website

www.obsmolenakker.nl Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat onze gids aan uw verwachtingen voldoet. Vanzelfsprekend staan wij open voor verbeteringen en dat betreft natuurlijk ook de schoolkalender, INFO en website. Jacques Franssen directeur

Inhoudsopgave ________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


1. De school.................................................................................................................2 2. Waar onze school voor staat....................................................................................6 3. Organisatie van de school......................................................................................21 4. De zorg voor de leerlingen.....................................................................................44 5. Personeel................................................................................................................65 6. De ouders...............................................................................................................70 7. Overige informatie..................................................................................................91 Bijlage : gedragscode

1. De school 1.1.

Openbaar onderwijs

Onze school is een openbare basisschool en dus • een school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en / of levensbeschouwelijke achtergrond, • een school waar eenzijdige beïnvloeding niet kan, • een school met eerbiediging voor ieders godsdienst of levensbeschouwing, • een school waar actief en op veelzijdige basis aandacht besteed wordt aan de diverse levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden die onze samenleving kent, • een school die uitgaat van principiële gelijkwaardigheid, • een school waar respect voor elke opvatting voorop staat. En een school • • • • •

1.2.

met oog en oor voor open communicatie, waar niet de confrontatie, maar de ontmoeting, de dialoog, voorop staat, met actieve betrokkenheid van ouders en leerlingen, met aandacht voor de individuele verschillen en mogelijkheden van elk kind, die duidelijk stelling neemt tegen elke vorm van discriminatie.

Bestuur

Per 1 augustus 2010 is onze bestuurscommissie Openbaar Onderwijs Weert gefuseerd met de Stichting Katholiek Onderwijs Weert-Zuid (SKOWZ) De nieuwe stichting, met de mooie naam Eduquaat, bestaat nu uit 8 basisscholen: OBS Molenakker (Molenakker), OBS de Uitkijktoren (Boshoven), OBS de Graswinkel (Graswinkel) en OJBS de Duizendpoot (Stramproy), BS Het Dal

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


(Keent), BS De Zevensprong (Moesel), BS St. Jozef (Altweerterheide) en BS Nassauhof (Moesel) deel uit van de nieuwe stichting. Vanaf 1 augustus kent onze organisatie een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. De scholen en dus ook OBS Molenakker worden bestuurd door het College van Bestuur. Dit College bestaat uit 1 persoon. Via onze INFO en website informeren wij u over de verdere bestuurlijke ontwikkelingen. Zie ook: www.eduquaat.nl

1.3.

OBS Molenakker (van toen 1991 naar nu 2011)

OBS plan Molenakker is in het schooljaar 1991-1992 van start gegaan met 11 leerlingen verdeeld over nagenoeg alle groepen. Die start vond plaats in 1 lokaal in OBS de Uitkijktoren in Boshoven. In april 1992 werd ons schoolgebouw in de nieuwbouwwijk Molenakker in gebruik genomen. Toentertijd bestond de school uit 5 lokalen en een speelzaal ......... er was voldoende ruimte voor de 21 leerlingen die onze school bezochten. Op 25 september 1992 vond de officiĂŤle opening plaats. Vanaf die tijd heten we officieel

OBS Molenakker Onze school was een zgn. groeischool. Dat betekende dat het aantal leerlingen voortdurend toenam en - helaas niet in gelijke tred - ook het aantal lokalen. De huisvesting van onze school was dan ook een voortdurend aandachtspunt. In april 1995 is de school "rond" gebouwd en in het schooljaar 1995-1996 werd al gestart met meer dan 200 leerlingen. Snel werd duidelijk dat - ook - de ronde school te klein zou worden. Een nieuwe uitbreiding werd noodzakelijk en die werd met ingang van het schooljaar 1999-2000 in gebruik genomen. Een volgende uitbreiding met 2 lokalen stond toen alweer in de steigers en vanaf het schooljaar 2000-2001 bestaat Molenakker 1 uit 14 lokalen. In het schooljaar 1999-2000 hebben we de 400e leerling welkom kunnen heten en in het schooljaar 2000-2001 hebben we op bescheiden wijze aandacht besteed aan het feit dat het leerlingenaantal de grens van 500 passeerde. Tot en met schooljaar 2005-2006 maakten we gebruik van een dependance aan de Noordkade: Molenakker 2. Molenakker 2 bestond uit een verbouwd kantoorpand, het voormalige reisbureau Kupers, en een 5-tal noodlokalen. Hier waren de hoogste groepen geplaatst.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


In een extra raadsvergadering van 13 juni 2002 werd door de gemeenteraad besloten dat ons schoolgebouw aan de Oude Laarderweg uitgebreid zou worden met een 5-tal lokalen en een speelzaal en aan de overzijde nog eens 6 semi-permanente lokalen. Onze school zou dan volledig gehuisvest zijn in de wijk Molenakker, een wens van alle betrokkenen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Het schooljaar 2002-2003 heeft echter niet gebracht wat we n.a.v. het raadsbesluit van juni 2002 mochten verwachten. Door allerlei omstandigheden, waaronder bezwaren vanuit de buurt en een te klein gebleken bouwlocatie aan de overzijde, is van alle plannen niets terecht gekomen. In april 2003 heeft de gemeenteraad het raadsbesluit van juni 2002 ingetrokken en zijn er nieuwe afspraken gemaakt om op zo kort mogelijke termijn een definitieve oplossing voor de huisvestingsproblemen van OBS Molenakker in de wijk Molenakker te realiseren. Zo kort mogelijke termijn??? Dat is rekbaar gebleken, want het heeft nog tot juli 2005 geduurd alvorens de eerste spade de grond inging. Na lang wachten is de bouw van onze permanente dependance “Molenakker 2” in de loop van schooljaar 2005-2006 op het trainingsveld van voetbalclub Laar aan de Molenakkerdreef gerealiseerd. Een heel mooi gebouw met 13 lokalen en een ICT-ruimte. Hiermee kwam een einde aan de “bouwperikelen” van onze school. Na vele jaren was uitbreiding huisvesting geen agendapunt meer. Toch bleef / blijft huisvesting een aandachtspunt. Door lichte – jaarlijkse - daling van het aantal leerlingen zal het noodzakelijk aantal leslokalen minder worden. Om die reden, maar ook vanwege de bestuurlijke verplichting voor- en na/buitenschoolse opvang (VSO en BSO) te realiseren, is vanaf het schooljaar 2007-2008 is in ons gebouw Molenakker VSO en BSO gehuisvest. De toenemende vraag naar voor- en naschoolse opvang én naar kinderopvang heeft er toe geleid dat we in overleg met de gemeente Weert en Kinderopvang Humanitas in het schooljaar 2010-2011, na een interne verbouwing, een Brede School hebben kunnen realiseren : Brede School Molenakker. In ons schoolgebouw Molenakker 1 wordt nu onderwijs gegeven aan de jongere leerlingen van onze school (de groepen 1 t/m 4). Er is ruimte voor Kinderopvang, voor- en naschoolse opvang en we hebben nu ook de peuterspeelzaal in ons gebouw. In onze locatie Molenakker 2 krijgen de oudere leerlingen onderwijs. We mogen met recht spreken van : OBS Molenakker is een voorziening voor leerlingen van 0-12 jaar. In Molenakker 1 is sinds begin 2011 ook het bestuurskantoor van onze stichting Eduquaat gehuisvest In Molenakker 2 heeft medio 2010 ook een kleine “verbouwing” plaatsgevonden. Vanaf augustus 2010 is in ons schoolgebouw Molenakker 2 het bestuurskantoor van WSNS (Weer Samen Naar School) gevestigd. Voor het komende schooljaar staan geen bouw- of verbouwplannen op de agenda. Alhoewel, in het kader van onderwijskundige vernieuwingen zal o.a. de hal van Molenakker 1 worden aangepast. We willen hier bijv. plek creëren voor drama-activiteiten (in de vorm van een “theatertje” ) en er zullen ook enkele ICT-werkplekken worden ingericht.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


2. Waar onze school voor staat 2.1.

Onze visie

In het schooljaar 2005-2006 hebben we onder leiding van een extern bureau met het gehele team een visietraject doorlopen. In dit traject is aandacht geweest voor de persoonlijke waarden en normen van alle leerkrachten, de verwachtingen van ouders en kinderen, de ontwikkelingen in de samenleving die gevolgen hebben voor de school en de manier waarop wij goed onderwijs willen verzorgen voor kinderen. Zo is een gezamenlijk gedragen visie ontstaan waar ieder zijn bijdrage aan heeft geleverd en zich in kan vinden. Deze visie is gevisualiseerd in een mindmap voor ouders en kinderen, door hem in deze schoolgids op te nemen en in de klassen op te hangen. (zie pagina 11) De visie is voor ons het uitgangspunt om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. Als school streven we naar goede resultaten en hebben we hoge verwachtingen van leerlingen.

Toelichting op de visie: De uitgangspunten zijn de “poten” van de mindmap : • • • • • •

veilige school communicatie aansluiten bij kinderen samenwerken omgaan met verschillen samenhang

Veilige school We vinden het van groot belang dat kinderen zich in onze school veilig en geborgen voelen. Kinderen moeten zich thuisvoelen; vanuit een geborgenheid kunnen kinderen zich het beste ontwikkelen. Kinderen moeten met elkaar leren omgaan; elkaar en elkaars verschillen leren accepteren. In school besteden we hier veel aandacht aan. Bijvoorbeeld d.m.v. gesprekken met als leidraad onze gedragscode, waarin omschreven staat hoe leerlingen, leerkrachten en ouders met elkaar omgaan. Deze gedragscode is als bijlage in deze schoolgids opgenomen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


In elke groep hangen voor ieder duidelijk zichtbaar onze gedragsregels, in de laagste groepen ondersteund door pictogrammen; in de hoogste groepen is de tekst aangepast aan het niveau van deze groepen.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

elk kind is anders praat netjes tegen elkaar zeg het als je iets niet leuk vindt vraag of je de spulletjes van een ander mag gebruiken niet uitlachen en uitschelden laat iedereen meedoen en meespelen doe elkaar geen pijn heb je problemen : praat erover • op school • thuis • met vriendjes of vriendinnetjes

deze regels gelden op school en daarbuiten In een open, eerlijke en prettige sfeer/relatie (pedagogisch klimaat) willen we ons onderwijs invulling geven. Kinderen, ouders en leerkrachten moeten zich prettig/thuis voelen. In onze gedragscode staat aangegeven op welke wijze we dit willen realiseren. In ieder geval vinden we eerlijkheid en duidelijkheid belangrijke fundamenten in de omgang met elkaar. Dit houdt o.a. in: je gevoelens leren uiten, leren opkomen voor je eigen mening, openstaan voor andere ideeën, leren dat fouten maken mag. Het verhogen van de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren en leerlingen bij het onderwijs vinden we zeer belangrijk.

Communicatie Wij vinden het belangrijk dat kinderen op een goede en voor iedereen prettige manier met elkaar communiceren. Wij leren kinderen dat iedereen voor zijn mening uit mag komen en mag zeggen wat hij vindt of denkt. Ook leren we de kinderen om goed te luisteren naar elkaar en te accepteren dat er andere meningen zijn. Er is veel aandacht voor kringgesprekken, zowel in de grote kring (alle kinderen van de groep) als in kleine kringen. Ook tijdens de lessen waarin kinderen moeten samenwerken om tot oplossingen en/of (groeps)resultaten te komen is er veel aandacht voor een juiste communicatie met elkaar.

Aansluiten bij kinderen In onze school willen we “zoveel mogelijk” ervaringsgericht werken. Uitgaan van ervaringen die leerlingen hebben en meebrengen. We willen hierop inspelen, te meer omdat eigen ervaringen de betrokkenheid van leerlingen en dus het leren verhogen. In ons onderwijs proberen we dan ook voortdurend uit te gaan van het bekende; wat weten kinderen al, welke ervaringen hebben ze al. Daarnaast besteden we ook veel aandacht aan actuele situaties / gebeurtenissen en proberen we geregeld echt materiaal in de klas te brengen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


De school is een leer- en leefgemeenschap. Naast inspanning moet er echter ook veel tijd zijn voor ontspanning; naast “moeten” ook ruimte voor “mogen”; naast minder leuke dingen ook aandacht voor leuke zaken; naast vakgericht werken ook aandacht voor thematisch werken enz. Tijdens thema- en projectdagen/projectweek worden onderwerpen, zoals bijv. kinderboekenweek, op een creatieve wijze ingevuld. Kinderen werken in alle groepen - op eigen niveau - aan hetzelfde thema. Thema- en projectdagen vinden in principe de laatste schooldag voor elke vakantie plaats.

Samenwerken Onderlinge samenwerking vinden we in onze school wezenlijk: kinderen leren samenwerken, leren met elkaar communiceren, leren om rekening te houden met elkaars sterke en zwakke punten. Gezamenlijk worden taken en opdrachten tot een goed einde gebracht, waarbij we kinderen leren dat iedereen verantwoordelijk is voor een goede uitvoering en dat iedereen naar eigen kunnen een bijdrage levert. Daarnaast willen we kinderen ook leren zich verantwoordelijk te voelen voor hun eigen leerproces en dat van anderen: leren van en met elkaar. In onze school leren kinderen dat door niet direct de leerkracht om hulp te vragen, maar zelf naar oplossingen te zoeken en/of elkaar te helpen bij opdrachten en taken. Dit betekent ook dat we kinderen niet alleen dingen willen leren die ze moeten weten, maar ook dingen die ze moeten kunnen. We willen kinderen de houding en de vaardigheden bijbrengen, die maken dat ze nu en in de toekomst steeds nieuwe dingen willen en kunnen leren. Juist in een zo snel veranderende samenleving is dat een noodzaak.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Omgaan met verschillen Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Ook kinderen in de klas zijn verschillend: in wat ze kunnen, in leerstijl en intelligenties, in wat ze leuk vinden, in hun leerbehoeften. Goed om leren gaan met verschillen binnen en tussen leerlingen is een belangrijk aspect in onze school. We streven naar onderwijs op maat: zoveel mogelijk differentiëren binnen de eigen groep. Dit betekent dat niet alle leerlingen dezelfde (leer)stof verwerken, maar dat het programma en de leerweg zoveel mogelijk worden afgestemd op de leerling. Aangepaste programma's voor kinderen die moeite hebben met het basisprogramma en aangepaste programma's voor kinderen voor wie het basisprogramma te "gemakkelijk" is (werken met eigen leerlijnen). We willen "uit de leerling halen wat er in zit". Omdat ieder kind verschillend is en ieder kind zich ontwikkelt op eigen wijze is het belangrijk om de individuele ontwikkeling van iedere leerling goed in beeld te brengen. In onze school hebben we een uitgebreid leerlingvolgsysteem (LVS) waarmee we de ontwikkeling van elk kind systematisch kunnen volgen. Onze interne begeleiders zijn speciaal belast met de begeleiding en coördinatie hiervan.

Samenhang De wereld verandert in een hoog tempo. Kennis, die het ene moment nog voor “waar” wordt gehouden, kan een volgend moment al achterhaald zijn. Dat betekent dat “leren” nooit een einde krijgt en levenslang duurt. Behalve kennis is het dus van wezenlijk belang ook duurzame aspecten te leren aan kinderen: goed communiceren, kunnen samenwerken, doorzetten, creatief denken, verantwoordelijkheid leren nemen, leren reflecteren, coöperatief leren toepassen, denkgewoonten leren enz. en niet slechts leren reproduceren van bestaande feitenkennis. We willen hier in onze school meer aandacht aan besteden. Niet in aparte lessen, maar tijdens alle activiteiten die we doen. Tevens willen we in onze school het openbaar karakter duidelijk profileren. Voortdurend dienen we alert te zijn op de kenmerken van openbaar onderwijs en zullen we hieraan actief gestalte geven. Het interculturele karakter van onze samenleving moet duidelijk herkenbaar zijn.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


mindmap visie

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


2.2.

Onze missie

Toelichting op de missie: Om in één statement uitdrukking te geven aan waar we voor staan met onze school is in een gezamenlijk overleg besloten tot : “OBS Molenakker, samen maken we school”. Deze missie onderstreept wat wij willen uitdragen: mét leerlingen, mét ouders, mét de omgeving, mét elkaar zullen we de school vorm geven. Ieders bijdrage en inspanning is daarvoor onontbeerlijk. Dit hebben we gevisualiseerd in ons logo, waarbij het ronde en het vierkante schoolgebouw verbonden worden door de acht groepen en zo een eenheid vormen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


2.3.

Onze aandachtspunten

Kwalitatief onderwijs verzorgen gaat, zoals gezegd, niet vanzelf. Dat vraagt een grote inspanning van alle betrokkenen. Het is van groot belang om met elkaar goede afspraken te maken, duidelijk te maken wat we willen en op welke wijze we ons onderwijs "voortdurend" kunnen verbeteren. Veel overleg en afstemming is hiervoor noodzakelijk. Om onze school / onderwijs te analyseren maken we gebruik van diverse “instrumenten”. Enerzijds om vast te stellen wat goed gaat en anderzijds om verbeterpunten te formuleren. In school evalueren we regelmatig “spontaan” het onderwijs op bouw- en teamniveau. Waar zijn we goed in, wat kan beter. Middels verslagen wordt eenieder geïnformeerd. We stellen bij, maken nieuwe plannen en afspraken. Ons uitgebreide leerlingvolgsysteem is een gedegen instrument waarmee we ons onderwijs zowel didactisch als pedagogisch goed in beeld kunnen brengen. Alle gegevens worden digitaal verwerkt. Dit maakt het mogelijk om trends te bepalen en op basis daarvan veranderingsprocessen op te starten. Inspectierapporten (externe audit) geven aan waar scholen goed in zijn en waar verbeterpunten liggen. Inspectierapporten liggen op school ter inzage en zijn te vinden op www.onderwijsinspectie.nl Daarnaast vinden analyses plaats op basis van enquêtering. Elke 4 jaar worden ouders, leerlingen en leerkrachten middels een uitgebreide enquête in staat gesteld hun mening over onze school / ons onderwijs te geven. Ook deze analyses leveren aandachtpunten ter verbetering op. Vanzelfsprekend worden de “goede dingen” niet uit het oog verloren. Uit de ouderenquête - die we in het schooljaar 2010-2011 hebben afgenomen - is gebleken dat ouders zeer tevreden zijn over onze school (we kregen een 8). Ook de enquêtes van leerlingen gaven een positief beeld (rapportpunt 8,3). De uitslagen van de enquêtes liggen op school ter inzage en staan op onze website. Vanzelfsprekend willen we als team, samen met eenieder die bij onze school betrokken is, die tevredenheid handhaven. Ook in de komende periode willen we onze school “voortdurend” onderwerpen aan analyses om aan te kunnen geven wat we kunnen, wat we goed doen, maar ook om te bepalen waarin we ons moeten/kunnen verbeteren. Naast het realiseren van de “poten” van de visie spelen de analyses een belangrijke rol bij de schoolontwikkeling. Op basis hiervan worden speerpunten bepaald en jaarlijks bijgesteld.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


De komende jaren zullen we o.a. o o o o o o o o o o o o o o

blijvend aandacht besteden aan coöperatief leren / leren samenwerken het (midden)management en leerkrachthandelen voortdurend versterken het werken met groepsplannen verder ontwikkelen specifeke aandacht voor taal en rekenen (referentieniveaus) nadruk op het taal- en rekenonderwijs in de laagste groepen (doorgaande leerlijnen) de doorgaande lijn onderbouw-middenbouw-bovenbouw verder uitlijnen en de overgang PO naar VO specifiek de aandacht richten op de doorgaande lijn peuterspeelzaal – groep 1 (VVE) doorontwikkeling Brede School het computergebruik in alle groepen structureel toepassen en uitbreiden; het gebruik van onze smartborden optimaliseren het techniekonderwijs verder invoeren het kunst- en cultuurmenu verder invulling geven de aandacht richten op een veilige school(omgeving) / verkeersonderwijs speciale aandacht geven aan sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) o.a. middels divers materialenaanbod onze gedragscode blijvend evalueren

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


2.4.

De met het onderwijsleerproces bereikte resultaten

Onderstaand schema maakt dit duidelijk waar het onderwijsleerproces uit bestaat.

Opbrengsten

Onderwijsleerproces 1. 2. 3. 4. 5.

6. opbrengsten

leerstofaanbod leertijd pedagogisch klimaat didactisch handelen leerlingenzorg

Aan de hand van de onderdelen zoals vermeld in het schema, proberen we jaarlijks vast te stellen wat de “opbrengsten” van het voorafgaande jaar zijn. De analyse van de opbrengsten kan tot gevolg hebben dat op de onderdelen 1 t/m 5 aanpassingen dienen plaats te vinden. In die zin is er sprake van een voortdurende wisselwerking.

1.

Leerstofaanbod

We beschikken over methodes die voldoen aan de kerndoelen. Op basis van analyses van bijv. toetsresultaten of veroudering zal blijken of we tot aanschaf van een nieuwe methode moeten overgaan. Met behulp van o.a. methode-onafhankelijke CITO-toetsen in diverse groepen, de CITOentreetoetsen in de groepen 6 en 7 en CITOeindtoets in groep 8 vormen we een zo duidelijk mogelijk beeld van ons leerstofaanbod op de onderdelen taal, rekenen en informatieverwerking. De resultaten van de CITO-eindtoets, uitgedrukt in standaardscores, geven een positief beeld over een reeks van jaren (zie grafiek). We zien echter ook een iets teruglopende score. Dat vraagt om een nadere analyse. Dat hebben we al opgepakt en het komende schooljaar zullen we dat verder analyseren en uiteraard de gewenste / noodzakelijke acties inzetten. (De score van 2011 is gebaseerd op 75 van de 80 leerlingen van groep 8).

GEMIDDELDEN IN STANDAARDSCORES 545

School gemiddelde Landelijk gemiddelde

540 535 530 525 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Op dit moment (2011) hebben we de volgende methodes in gebruik : • • • • • • •

Aanvankelijk lezen Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen Taal Aardrijkskunde Geschiedenis/maatschappijleer Natuurkunde/biologie Engels Muziek (groep 1 t/m 8) Creatieve vakken (groep 3 t/m 8)

Bewegingsonderwijs

Verkeer (groep 3 t/m 8)

Veilig leren lezen (groep 3) Estafette (groep 4 t/m 6) Tekstverwerken (groep 4 t/m 8) Rekenleerlijnen (groep 1 en 2) Pluspunt (groep 3 t/m 8) Taalactief (groep 3 t/m 8) Een wereld van verschil (groep 3 t/m 8) • Bij de tijd (groep 3 t/m 8) • Natuurlijk (groep 3 t/m 8) • The team (groep 7 en 8) • Moet je doen • Diverse bronnenboeken Een selectie uit : • Handvaardig • Tekenvaardig • Textielvaardig en diverse bronnenboeken • Bewegingsonderwijs in het speellokaal (groep 1 en 2) • Basislessen bewegingsonderwijs en spellenboek (groep 3 t/m 8) • Op voeten en fietsen (3vo) • Jeugd VerkeersKrant (3vo) • Rondje verkeer (3vo)

In de kleutergroepen gebruiken we de methodes als bronnenboek. In deze groepen hebben we de ontwikkelingslijnen en afspraken m.b.t. de werkwijze in kaart gebracht. Hiermee is een praktische en duidelijke afstemming voor het werken in deze groepen tot stand gekomen. Voor nieuwe leerkrachten is dit een steun in de rug. Dit alles is voortdurend in ontwikkeling, waarbij ook de groepen 3 en 4 betrokken worden.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Wat heeft het afgelopen schooljaar de aandacht gehad en wat zal het komende jaar de aandacht krijgen ? •

In de groepen 1 tot en met 4 is woordenschatonderwijs een speerpunt geweest in het schooljaar 2009/2010. In het afgelopen schooljaar is het woordenschatonderwijs aan bod gekomen tijdens diverse vergaderingen in de bovenbouw (groep 5 tot en met 8). Het boek “Met woorden in de weer” heeft hierbij als leidraad gediend. We starten schooljaar 2011-2012 met een nieuwe taalmethode voor de groepen 4 tot en met 8. TAAL staat dit schooljaar centraal en de implementatie van de nieuwe taalmethode loopt als een rode draad door al onze activiteiten. Woordenschatonderwijs maakt deel uit van de nieuwe methode en zal tijdens één van de implementatiebijeenkomsten de volle aandacht krijgen.

Het technisch lezen blijft in de groepen vier tot en met acht een aandachtspunt. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen steeds minder lezen en lezen ook steeds minder leuk vinden. Kinderen meer plezier in lezen geven vinden we een taak van onze school. Met aantrekkelijke materialen (actuele kinderkranten, een aanbod van allerlei boeken in de klas, voor elke klas een bibliotheekabonnement) wordt lezen gestimuleerd. Tegelijkertijd krijgen kinderen die technische leeslessen nodig hebben in de groepen zeven en acht nog vier keer per week tien minuten gerichte leeslessen. Een gericht leesaanbod geven en lezen stimuleren blijft ook dit schooljaar een punt van aandacht.

In de kleutergroepen is gekeken hoe het rekenaanbod verbeterd kan worden en zijn rekenleerlijnen uitgezet, die een doorlopende lijn garanderen naar groep 3. Leerkrachten van de onderbouw hebben dit schooljaar daarvoor een cursus gevolgd, zodat ze - de nieuwste inzichten gehoord hebbend- daar een goede invulling aan kunnen geven.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


2.

Leertijd

We hebben de verdeling van de leertijd per leerjaar in het groepsrooster vastgelegd. Er is geen aanleiding om de leertijd te wijzigen. Wel is gebleken dat er een steeds groter aanbod aan buitenschoolse activiteiten op scholen afkomt. Leuke en ook leerzame uitstapjes, die veel organisatie, maar ook veel leertijd vragen. We hebben besloten heel kritisch te kijken naar dit aanbod en steeds opnieuw af te wegen of het rendement van een uitstapje wel opweegt tegen het “verlies” aan leertijd.

3.

Pedagogisch klimaat

We vinden het van groot belang om voortdurend en gezamenlijk te zorgen voor een prettig leef- en leerklimaat in onze school. Een jaarlijkse evaluatie van onze gedragscode is een vast onderdeel. Uit reacties van kinderen en ouders (o.a. enquêtes) blijkt dat duidelijkheid m.b.t regels en afspraken, omgaan met elkaar in de vorm van gedragsregels/code en de wijze waarop we hiermee omgaan gewaardeerd wordt. Een aantal jaren hebben een time-out-voorziening : kinderen die ongewenst gedrag vertonen in de groep, op de speelplaats of bijv. tijdens het overblijven moeten zich melden bij IB-ers of directie. Er wordt hiervan kort verslag gemaakt en zo nodig en/of waar nodig worden adequate maatregelen genomen. Groot voordeel van de time-out is dat ongewenst gedrag “bijgehouden” wordt. Vaker blijven maatregelen uit omdat kinderen in verschillende situaties bij verschillende leerkrachten/begeleiders ongewenst gedrag vertonen dat niet altijd vastgelegd wordt. Ook deze vorm van leerlingbegeleiding wordt door ouders en leerkrachten gewaardeerd. In de groepen 3 t/m 8 volgen we de leerlingen op sociaal emotioneel gebied met Viseon, een pedagogisch leerlingvolgsysteem. In de groepen 3 en 4 vullen leerkrachten deze vragenlijsten in op de computer. In de groepen 5 t/m 8 vullen leerkrachten èn leerlingen deze vragenlijsten in. In de groepen 1 en 2 wordt door de leerkrachten jaarlijks een relatieroos ingevuld. Wat heeft het afgelopen schooljaar de aandacht gehad en wat zal het komende jaar de aandacht krijgen? 

Onze school heeft geen methode sociaal-emotionele vorming. De reden daarvoor is dat wij vinden dat de sociaal-emotionele vorming een vast onderdeel moet zijn in al ons handelen en tijdens alle activiteiten en lessen. Gesprekken voeren naar aanleiding van zaken die zich voordoen, gedrag bespreekbaar maken, gevoelens benoemen, elkaar accepteren zoals we zijn; het moet verweven zijn in het dagelijkse reilen en zeilen op school. We hebben ‘gedragsposters’ aangeschaft en elke twee weken staat een bepaald gedragsregel of afspraak centraal. De posters met de regels staan steeds twee weken bij de ingangen van de school. De gedragsregel waar we speciale aandacht aan besteden wordt benoemd in de wekelijkse “info” van de school en leerkrachten bespreken in de kring die twee weken het goede gedrag dat hoort bij de betreffende regel. Zo wordt – naast onze gedragscode schoolbreed goed gedrag regelmatig aan de orde gesteld en zijn alle kinderen op de hoogte van dezelfde omgangsregels en afspraken.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


4.

De afgelopen jaren hebben zeven leerkrachten de cursus Rots en Water gevolgd. Rots en water is een programma waarmee leerkrachten kinderen (vanaf groep 5) kunnen leren inzichten te krijgen in de groepspatronen in de klas. Via veelal fysieke oefeningen leren kinderen hun grenzen te voelen, leren ze keuzes te maken en vergroten ze hun zelfbewustzijn. In enkele klassen is de cursus “Rots en water” gegeven aan leerlingen.

Didactisch handelen

Het didactisch handelen van de leerkracht vormt natuurlijk de spil van het onderwijsproces. In de groep wordt aan het onderwijs invulling gegeven. De interactie (het proces) tussen leerling en leerkracht is de basis voor goed onderwijs. Schoolontwikkeling staat in dienst van het versterken het didactisch handelen. Het coachen van leerkrachten, onderlinge samenwerken, scholing, groepsbesprekingen en klassenbezoeken zijn elementen om het werken in de groep te verbeteren. Het versterken van het didactisch handelen is een teamactiviteit, maar ook een persoonlijke inspanning. Wat heeft het afgelopen schooljaar de aandacht gehad en wat zal het komende jaar de aandacht krijgen? 

Coöperatief leren is een aandachtspunt en zal dat nog langer blijven. Afgelopen schooljaar zijn er in alle groepen meermalen klassenbezoeken afgelegd, waarbij steeds gelet werd op het samenwerkend leren van de kinderen. Een externe deskundige keek mee en liet leerkrachten zien waar en hoe zij zich konden versterken in hun leerkrachtvaardigheden om kinderen deze vorm van leren zich eigen te laten maken. Komend schooljaar zullen leerkrachten deze leerkrachtvaardigheden steeds meer en beter in hun groep gaan toepassen en er zodoende ook nog meer vertrouwd mee raken. Ook binnen de nieuwe taalmethode wordt gezocht naar lessen of lesonderdelen die zich goed lenen voor coöperatief leren. De bouwcoördinatoren onderbouw en bovenbouw zullen dit regelmatig tijdens bouwvergaderingen bespreken met de teamleden. Gerichte scholing voor bouwcoördinatoren maakt hier onderdeel van uit.

Met de aanschaf smartboarden voor de groepen één tot en met acht zijn onze mogelijkheden om boeiend onderwijs te bieden nog meer uitgebreid. Zo zijn de lessen van onze spelling-, reken- en wereldoriënterende methodes reeds gedigitaliseerd. In de groepen 1 / 2 worden projecten uitgebreid met presentaties en werkvormen op en met het smartbord. De buitenwereld kan makkelijker in de klas gebracht worden en soms zeggen beelden daarbij meer dan woorden. De school heeft zich geabonneerd op enkele digitale lespakketten (o.a. nieuwsbegrip) waarmee actuele onderwerpen bespreekbaar worden in de klas. Ook komend schooljaar zal er versterkt worden ingezet op het maken van digitale lessen en het uitbreiden van de leerkrachtvaardigheden in het gebruik van het smartboard. Binnen de nieuwe taalmethode wordt gezocht naar het inzetten van digitale ondersteuning, zowel op het smartboard als op de computer voor de leerlingen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


5.

In het onderwijs gaat het handelingsgericht werken een steeds grotere plaats innemen. In de praktijk betekent het dat leerkrachten meer gaan werken met groepsplannen, in plaats van met individuele plannen. Kijkend naar de onderwijsbehoeften van kinderen (wat heeft dit kind nodig om goed te kunnen leren) worden kinderen uit één klas zoveel mogelijk geclusterd in groepen. De grootste groep zal een basisaanbod krijgen, de reguliere leerstof voor dát schooljaar voor díe groep. Een subgroep zal meer baat hebben bij extra instructie, herhaling en eventueel een taakreductie zodat de minimumdoelen zeker gehaald worden. En een subgroep zal toe kunnen met minder instructie en minder herhaling, waardoor tijd overblijft voor de verwerking van extra leerstof. Dit schooljaar zijn groepsplannen gemaakt voor rekenen en is de bovenstaande werkwijze geïntroduceerd in de groepen 4 tot en met 8. Komend schooljaar worden groepsplannen gemaakt voor taal, onder begeleiding van een externe deskundige die ondersteunt in de implementatie van de nieuwe taalmethode

Leerlingenzorg

De zorg voor elke leerling staat voorop. In hoofdstuk 4 beschrijven we hoe we die zorg vorm geven. De komende jaren willen we proberen om die zorg nog dichter bij de leerling te brengen. Dat betekent bijv. dat we zullen proberen de individuele hulp aan leerlingen meer in de groep te laten plaatsvinden. Daarnaast willen we ook steeds meer met speciale leerlijnen gaan werken voor bepaalde leerlingen. Het versterken van het leerkrachthandelen (omgaan met verschillen) is een voortdurend aandachtspunt. De organisatie van de leerlingenzorg is ondergebracht in een zorgteam. Wat heeft het afgelopen schooljaar de aandacht gehad en wat zal het komende schooljaar de aandacht krijgen? 

Er is een vergoedingsregeling gekomen voor dyslexieonderzoeken en dyslexiebehandelingen vanuit de ziektekostenverzekering van ouders. Bij vermoeden van dyslexie moeten scholen een leerlingdossier aanleveren, waarmee ouders hun kind kunnen aanmelden bij een diagnosticus of behandelaar. Daarmee verandert er voor scholen veel in het dyslexiebeleid. Het is belangrijk zo vroeg mogelijk signalen van dyslexie bij een kind te onderkennen en daar uit voorzorg alvast extra mee te oefenen. In de kleutergroepen worden kinderen gescreend op signalen van dyslexie. Een leerkracht van de school heeft een opleiding gevolgd tot dyslexiespecialist en deze met goed gevolg afgesloten. Van deze expertise gaan we dit schooljaar gebruik maken om ons dyslexiebeleid nog eens goed tegen het licht te houden, nieuwe en veranderende inzichten meenemend.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Er is een oriëntatie geweest op een programma dat uitdaging biedt voor meer- en hoogbegaafde kinderen, in onze school genoemd : “talentarrangement”. Dat heeft geresulteerd in de aanschaf van “level-werk” een leerstofaanbod, speciaal voor kinderen die zelfstandig en meer onderzoekend aan het werk willen en kunnen. Na er nu twee schooljaren mee gewerkt te hebben, kunnen we zeggen dat de (on)mogelijkheden goed verkend zijn. Meerdere scholen uit het bestuur werken met hetzelfde programma en ervaringen op de diverse scholen zijn onderling steeds uitgewisseld. De eerste evaluaties geven aan dat leerkrachten en leerlingen tevreden zijn en het “talentarrangement” wordt zeker voortgezet. We blijven de ‘levelwerkers’ goed volgen in de praktijk.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


3. Organisatie van de school 3.1.

Het gebouw

Onze school heeft 2 locaties: Molenakker 1 (Oude Laarderweg) en Molenakker 2 (Molenakkerdreef). Molenakker 1 Met ingang van het schooljaar 1999-2000 heeft onze school – Molenakker 1 - 14 groepslokalen. Naast deze groepslokalen beschikken we over een hal, een speelzaal (waar o.a. spellessen voor de groepen 1 en 2 worden gegeven), een ruimte voor onze interne begeleiders, een ruimte voor remedial teaching (voor begeleiding van leerlingen die extra zorg vragen), een speciale ruimte voor het toetsen/begeleiden van kleine groepjes leerlingen (tevens bestemd voor de logopedist en schoolarts), een speciale ruimte voor de ICT-coördinator, een leraren- en directiekamer en een balie waar u welkom wordt geheten door onze administratieve kracht(en). Vanaf schooljaar 2007-2008 heeft jaarlijks een herschikking van de lokalen plaatsgevonden i.v.m. verhuur. Ons schoolgebouw is vanaf begin 2011 een echte Brede School (zie ook hoofdstukje 1.3) In locatie Molenakker 1 hebben we nu :  7 lokalen voor onderwijs aan onze jongste leerlingen (groepen 1 t/m 3)  2 lokalen voor VSO en BSO  1 lokaal is peuterspeelzaal  2 ruimtes voor Kinderopvang (waarvan 1 ruimte van de gemeente Weert)  1 lokaal is het bestuurskantoor van onze stichting Eduquaat

Molenakker 1

Molenakker 2

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


In Molenakker 2 beschikken we over 13 groepslokalen. Daarnaast hebben we een ruimte voor de interne begeleider, 2 ruimtes voor remedial teaching / spreekkamer, een ICT-lokaal, teamkamer en directiekamer. Het voormalig speellokaal doet nu vooral dienst als nu overblijfruimte. De groepslokalen in Molenakker 2 zijn bestemd voor de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Vanaf 1 augustus 2010 is in Molenakker 2 ook het bestuurskantoor van WSNS gevestigd.

Molenakker 2

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


3.2.

Groepssamenstelling

Bij de verdeling van de leerlingen over de verschillende groepen hanteren we de volgende uitgangspunten : • • • • • •

gecombineerde kleutergroepen : leerlingen van groep 1 en 2 in één groep. zo mogelijk alle andere groepen enkelvoudig, dus niet gecombineerd. als er combinaties gemaakt moeten worden, worden die groepen samengesteld uit aaneensluitende leerjaren (dus groep 4/5 en niet groep 4/6). evenredige groepsgrootte - zo mogelijk in alle groepen evenveel leerlingen. evenwichtige verdeling van jongens en meisjes. evenwichtige verdeling van problematieken (gedrag- en/of leerproblemen).

Het is ons streven om de groepsgrootte in alle groepen "in de hand te houden". Met name in de onderbouw streven we naar “kleine” groepen. Het is echter niet mogelijk om alle groepen klein te houden of combinatiegroepen (vanaf groep 3) te vermijden. Nieuwe leerlingen worden in 1e instantie geplaatst in de kleinste groep. Indien er sprake is van een bepaalde problematiek zal intern overlegd worden in welke groep de leerling geplaatst wordt. Bij overgang naar een volgende groep en/of tussentijds kan de directie – na overleg met leerkrachten en ouders – besluiten een leerling in een andere groep te plaatsen. De groepsverdeling voor een nieuw schooljaar wordt door de directie vastgesteld.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


3.3.

De activiteiten voor de kinderen

De activiteiten voor de kinderen zijn in alle basisscholen - in grote lijnen - dezelfde. De wet schrijft immers voor aan welke vakken aandacht besteed moet worden en tevens heeft de overheid kerndoelen geformuleerd die aangeven wat kinderen moeten kunnen en kennen als zij de basisschool verlaten. De (grote) verschillen tussen basisscholen ontstaan vooral door de manier waarop aan en met de verschillende vakken gewerkt wordt (verschillende methodes bijv.). Ook ontstaan verschillen doordat scholen de lesstof over de verschillende leerjaren anders verdeeld hebben en niet in het minst door de wijze waarop de school het kind en de leerstof benadert. In onze school proberen we veel en vaak aan te sluiten bij wat kinderen bezighoudt, waarin kinderen geĂŻnteresseerd zijn. We proberen uit te gaan van de eigen ervaringen van kinderen en de leerstof zo interessant mogelijk te maken, waardoor de leerlingen betrokken zijn of worden bij de verschillende activiteiten. Natuurlijk zijn er ook vele momenten van "moeten".

3.3.1.

Activiteiten in de groepen 1 t/m 3

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Wanneer kinderen als 4-jarige voor het eerst naar school komen is hun ervaringswereld heel verschillend. Ook is er sprake van een diversiteit aan o.a. karakters, interesses en niveaus. Om het onderwijs hier goed op af te stemmen, werken we zoveel mogelijk ervaringsgericht.

Ervaringsgericht onderwijs (ook wel EGO genoemd) is erop gericht kinderen in de juiste situatie en op het juiste moment te prikkelen om iets te leren.

De juiste situatie is een situatie waarin de kinderen heel gemotiveerd met een bepaalde activiteit of een bepaald onderwerp aan de slag gaan. De kinderen zijn betrokken. Het goede moment is het moment waarop de kinderen zich lekker, prettig voelen om te leren. Op zo'n moment pikken de kinderen het meeste op, omdat ze openstaan voor het leerproces : er is dan sprake van fundamenteel leren. De juiste activiteit is die activiteit die de kinderen kiezen of aangeboden krijgen wanneer deze daadwerkelijk aanspreekt. Ditzelfde geldt voor het onderwerp waaraan de activiteit gekoppeld is. Om nóg beter op de actuele ontwikkelingen in te gaan, maken we als school deel uit van een netwerk van scholen uit het Weerter land. De afgevaardigden van deze scholen bespreken met elkaar alles wat hen bezighoudt rondom ‘het jonge kind’. Dit resulteert in nieuwe discussies of nieuwe concrete ideeën die toepasbaar zijn in de groepen. Een heleboel activiteiten vinden plaats in de kring, een werkvorm die veelvuldig wordt toegepast in de onderbouw. Sinds enkele jaren gebruiken we een ‘vaste kring’: de bankjes die u in elke kleutergroep kunt terugvinden. Zo is de kring gemakkelijker te gebruiken als overgang tussen verschillende activiteiten: geen gesjouw met stoeltjes! Ook werken we regelmatig met een “kleine themakring”, waarin een kind zelf het onderwerp van de kring bepaalt. Dit doet hij/zij via plaatjes, tekeningen en/of foto’s in een kletstheater, een voorwerp in een geheime zak of doos. Zo stimuleren we de eigen inbreng van de kleuters in het aanbod; één van de innovaties die de afgelopen periode zijn ingevoerd. (Zie kleine kring bij het kopje” taalonderwijs”).

Kortom : kinderen leren het meeste wanneer ze betrokken bezig zijn. Hoe hoger de mate van betrokkenheid, hoe boeiender het leerproces en hoe hoger het leerrendement.

Groep 1-2 ________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


De basis voor het onderwijs aan jonge kinderen ligt in de groepen 1 en 2. Hier wordt het fundament gelegd voor het latere leerproces. In de kleutergroepen krijgen onderstaande ontwikkelingsgebieden dagelijks inhoud. Hierbij worden voorlopers van onze methodes als bronnenboek gebruikt.

Grote motoriek Kleuters hebben veel beweging en bewegingsvrijheid nodig, zowel tijdens het buitenspel als in de gymlessen in de speelzaal wordt hiervoor veel ruimte gecreĂŤerd. Doordat kinderen veel rennen, klimmen, klauteren en bewegingsspelletjes doen, verfijnen ze de motoriek. Zo zullen ze eigen lichamelijke mogelijkheden ontdekken en uitbreiden. Ook leren ze hierbij samenspelen, op de beurt wachten (sociale ontwikkeling) en al spelend de omgeving en ruimte verkennen.

Kleine motoriek De verfijning van de vinger- en polsspieren is belangrijk voor het later leren schrijven. We noemen dit ook wel voorbereidend schrijven. In de kleutergroep zijn er ontelbaar veel activiteiten die de kleine motoriek bevorderen: kralen rijgen, blokjes stapelen, kleien of de meer specifieke oefeningen als tekenen en schrijfpatronen maken. Kinderen maken een overgang van de in eerste instantie grove armbewegingen naar meer soepele polsbewegingen.

Taalonderwijs Talig-bezig-zijn is zeer belangrijk. Elke dag wordt er in de kleutergroepen veel aandacht aan taal besteed. Het voorlezen of vertellen van verhalen is niet alleen belangrijk, maar ook boeiend en ontspannend. Ook vertellen kinderen zelf graag tijdens het dagelijks kringgesprek in de grote of kleine kring. De versjes die ze leren worden door hen eindeloos opgezegd.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


De veelheid aan taalactiviteiten (zoals rijmspelletjes, poppenkast, waarnemingslesjes, leergesprekken) is een voorfase voor het latere leren lezen. We spreken ook wel van voorbereidend lezen. We schenken binnen ons taalonderwijs ook veel aandacht aan de werkvorm “kleine kring”. Binnen deze werkvorm is het belangrijk dat de kinderen zoveel mogelijk zelf aan het woord zijn en aan elkaar vragen stellen. De taak van de leerkracht hierbij is verdiepende vragen te stellen en het proces van het kringverloop goed te observeren en waar nodig bij te sturen. Kinderen leren zo in een klein groepje met elkaar te praten en gespreksvaardigheden te ontwikkelen. (De andere kinderen die niet in de kring zitten werken zelfstandig, met elkaar aan de tafel. Om dit mogelijk te maken worden de kinderen in de kleutergroep al begeleid in het zelfstandig werken). Regelmatig evalueren we deze werkvorm met de leerkrachten van de groepen 3 en 4, die dit ook in hun programma hebben opgenomen, zodat er sprake is van een doorgaande lijn. In groep 2 bieden we, vanaf de herfstvakantie, twee wekelijks, de letter van de week aan. Rondom deze letter doen we allerlei activiteiten, zoals de letter naschrijven, woorden zoeken met deze beginletter, een tafel inrichten met voorwerpen die met deze letter beginnen, enz. De letter van de week wordt toegevoegd aan de lettermuur in de klas. Kinderen worden zo nog gerichter begeleid op weg naar het leesproces. Ook voor groep 1 worden er al allerlei ondersteunende oefeningen aangeboden, zoals het rijmen, woordstukjes klappen of het herkennen van klanken. Daarnaast biedt de verteltafel een scala aan mogelijkheden om de taal in het algemeen, maar ook specifiek het leesproces te stimuleren. Kinderen vertellen samen, aan de hand van voorwerpen, een prentenboek na, op de daarvoor ingerichte verteltafel. Voor de groepen 1 t/m 4 is er een groot aantal prentenboeken omgezet tot een verteltafel. Kinderen die al kunnen lezen, kunnen aan elkaar het boek voorlezen, terwijl een ander het uitbeeldt. (Zie kleine kring bij het kopje “ lezen en taalonderwijs groep 3”)

Rekenonderwijs Al spelenderwijs zijn kleuters bezig met rekenen. Ze tellen vaak, ze meten lang en kort, ze wegen in de poppenhoek met de weegschaal of meten en doseren vloeistoffen in de waterbak. Het voorbereidend rekenen vindt ook plaats in de bouwhoek, tijdens kringlesjes en m.b.v. specifieke rekenmaterialen. Ook worden er in de kring wekelijks verschillende rekenactiviteiten aangeboden, gericht op o.a. het tellen, hoeveelheids – en getalbegrip, (tijd, afstand) meten, wegen en ruimtelijke problemen.

Door middel van coöperatieve werkvormen proberen kinderen zoveel mogelijk samen oplossingen te bedenken om het rekeninzicht te stimuleren. In het komende schooljaar gaan we het rekenonderwijs nog specifieker onder de loep nemen om de doorgaande lijn binnen het rekenonderwijs nog meer te waarborgen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Muziek en muzikale expressie Tijdens de muzieklessen wordt er veel aandacht besteed aan het leren zingen van liedjes, het luisteren naar en bewegen op muziekstukjes en het zelf musiceren met instrumenten. Dagelijks vindt er een muziekles plaats waarbij ontspanning en sfeer een belangrijke rol spelen.

Dramatische expressie Toneelspelen noemen we ook wel dramatische expressie. Het is niet alleen leuk, maar ook belangrijk dat kinderen gevoelens en situaties kunnen uitspelen bijv. in de poppenhoek. Wanneer kinderen iets spannends (gaan) meemaken is het goed dat ze d.m.v. een rollenspel meer greep krijgen op de (komende) gebeurtenis. Ook tijdens kringactiviteiten kan een toneelspel gespeeld worden. Hierbij leren de kinderen iets voor te dragen voor de groep en leren ze in de belangstelling te staan. Dit komt ook terug tijdens de weeksluitingen.

Beeldende expressie Bij beeldende expressie (tekenen, schilderen, kleien, knutselen enz.) is het goed dat kinderen uiting durven te geven aan persoonlijke gevoelens. Ze moeten genoeg vrijheid krijgen om eigen creativiteit uit te drukken in hun werkstukjes. Door samen creatief bezig te zijn, leren ze omgaan met verschillen in smaak, idee en schoonheid.

Sociaal-emotionele vorming De sociaal-emotionele vorming neemt een zeer belangrijke plaats in in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen in groep 1 zijn over het algemeen nog erg op zichzelf gericht. Dat hoort bij hun leeftijd. Doordat ze dagelijks veel met andere kinderen omgaan, zien en leren ze steeds meer van een ander. Zo ontdekken ze dat het fijn is om samen te spelen en te werken. Kinderen van groep 2 zijn al meer gericht op het zoeken naar een (vast) speelkameraadje en verdelen al vaker rollen en taken binnen hun spel. Vrijwel voortdurend leren kinderen samen delen, werken en hoe om te gaan met conflictjes en de bijbehorende gevoelens.

WereldoriĂŤntatie en ervaringsgericht onderwijs In de kleutergroepen werken we voornamelijk met projecten. Wanneer kinderen zelf met thema's komen die hen boeien gaan we hier zoveel mogelijk op in. Door allerlei activiteiten te organiseren binnen zo'n (wereldoriĂŤnterend) thema zullen ze dit op verschillende manieren beleven en er veel van leren.

Groep 3 In groep 3 neemt het leesonderwijs een voorname plaats in. Het schrijfonderwijs biedt hierbij een belangrijke ondersteuning. Ook rekenen staat dagelijks op het programma. Met name 's middags vinden creatieve vakken plaats.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Lezen en taalonderwijs De kinderen leren bij ons op school lezen volgens de methode "Veilig leren lezen”. Het doorlopen van het leesproces kan heel verschillend zijn. Aan het begin van groep 3 worden de kinderen getoetst en worden ze naar niveau ingedeeld. Kinderen die leesniveau 1 of hoger halen, doorlopen een taalprogramma met veel uitdaging en er wordt een beroep gedaan op een hoge mate van zelfstandigheid. De rest van de groep doorloopt het basisprogramma waarin de kinderen één woordje per 2 dagen leren met tussendoor steeds een aantal herhalingsweken. Op vastgestelde momenten in het schooljaar worden de kinderen individueel getoetst en wordt het leesproces in kaart gebracht en bewaakt. We streven ernaar dat de kinderen eind groep 3 leesniveau 2 halen. Spellingsoefeningen (dictee) en creatief taalgebruik (bijv. verhaaltjes maken) krijgen in de loop van groep 3 steeds meer vorm.

Kleine kring Taal wordt in groep 3 ook gestimuleerd in de verschillende kringen. We hebben de gewone vertelkring waarin de kinderen hun belevenissen mogen vertellen. Ook zijn er taalkringen en rekenkringen waarin de leerkracht een actievere rol inneemt en een gerichte activiteit met de kinderen behandelt. Een kring waarin het kind centraal staat is de kleine kring. Een kind kiest van te voren een thema ( hobby, sport, dier), en neemt hier spulletjes over mee. De kinderen in de klas zijn vrij in hun keuze of ze actief deelnemen in de kring, of dat ze een andere activiteit kiezen. Deze kleine kring biedt kinderen de kans hun interesse met andere kinderen te delen. Het vertellen en/of vragen stellen is voor kinderen binnen de kleine kring veilig en minder bedreigend dan een grote klassenkring. Kinderen raken op deze manier al vertrouwd met het houden van een spreekbeurt (vertellen m.b.v. het kletstheater). (zie voor een aanvullende taalactiviteit “de verteltafel” bij groep 1-2: taalonderwijs)

Schrijfonderwijs In het begin leren de kinderen het blokletter-schrift, gekoppeld aan het leesonderwijs. Met behulp van de methode "Schrijven in de basisschool" leren de kinderen aanvankelijk losse schrijfletters. Van deze losse letters wordt een soepele overgang gemaakt naar het aan-elkaarschrijven.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Rekenonderwijs We maken gebruik van de methode Pluspunt. In deze methode is gekozen voor een evenwichtige afwisseling van leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken. In groep 3 wordt voortgebouwd op het begrip van hoeveelheden zoals dat in groep 1 en 2 is ontwikkeld. De kinderen oriënteren zich in de getallen t/m 100. Ze leren optellen en aftrekken t/m 20 waarbij de sommen tot en met 10 eind groep 3 geautomatiseerd (d.w.z. van buiten kennen) moeten zijn. Verder maken ze kennis met meten van afstanden, oppervlaktes, inhouden, gewichten en tijd. Dit alles vooral door vergelijken en schatten.

Bewegingsonderwijs De bewegingslessen vinden plaats in een gymnastiekzaal. In een opbouw leren ze allerlei technieken als koprollen, (touw)klimmen, kastspringen enz. Daarnaast vinden er regelmatig tik- en wedstrijdspelen plaats en wordt er aan bewegen op muziek gedaan. Naast ontwikkeling van de motoriek vindt binnen het bewegingsonderwijs ook sociale ontwikkeling plaats. Tijdens buitenspel wordt ook aan bewegingsonderwijs aandacht besteed.

Handvaardigheid en tekenen Het is de bedoeling dat kinderen de in de groepen 1 en 2 opgedane ervaringen met de verschillende materialen uitbreiden. Er worden allerlei nieuwe technieken aangeleerd om tot een bepaald resultaat te komen. Het blijft echter belangrijk dat er veel ruimte is voor de eigen creativiteit van de kinderen.

Muziekonderwijs Van de voornamelijk experimenterende vaardigheden in de groepen 1 en 2 wordt er al meer aandacht besteed aan maat en ritme binnen de muzieklessen. Verder worden de muzikale activiteiten zoals vermeld in groep 1/2 uitgebreid. Dit alles aan de hand van de methode “Moet je doen”.

Wereldoriëntatie en ervaringsgericht onderwijs In de lagere groepen, dus ook in groep 3, vindt er met name projectonderwijs plaats. Als leidraad worden hiervoor de methoden “Natuurlijk”, “Bij de tijd”, “Wereld van verschil” en “Rondje verkeer” gebruikt. De thema’s die aan de orde komen zijn afhankelijk van de interesses van de kinderen. Per groep kunnen deze dus verschillen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


In alle groepen begint de dag meestal met een gesprek in de kring, een open gesprek, maar het kan ook een gesprek zijn over een actueel onderwerp. Tijdens de kring wordt even stilgestaan bij de activiteiten van de schooldag. Er wordt ook regelmatig een “vrije kring” georganiseerd. Tijdens deze activiteit kunnen kinderen zelf kiezen of ze hierbij aansluiten, afhankelijk van bijvoorbeeld het onderwerp. De kring wordt, vooral bij de jonge kinderen, gedurende de gehele dag vaker gebruikt. Bijvoorbeeld om een verhaal voor te lezen, een liedje te leren of te zingen of samen het “tussendoortje” te eten of te drinken.

In school wordt naast specifieke activiteiten/vaardigheden aandacht besteed aan - laten we het noemen - algemene vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die betrekking hebben op alle leergebieden. Zo wordt in alle groepen aandacht besteed aan bijv. een goede werkhouding aandacht vasthouden planmatig werken samenwerken en overleggen omgaan met elkaar elkaar respecteren opkomen voor jezelf en anderen vergroten van het zelfvertrouwen concentratievaardigheden zelfstandig werken leerlingen motiveren verantwoordelijkheden durven nemen

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


3.3.2.

Basisvaardigheden in de groepen 4 t/m 8

Nederlandse taal Taal is in alle groepen een belangrijk vakgebied. Naast mondelinge taalvaardigheid (luisteren en spreken), wordt natuurlijk ook veel aandacht besteed aan de schrijfvaardigheid. Spelling, de leesbaarheid van het handschrift, de zinsbouw e.d. zijn hierbij belangrijke aspecten. Taal moet functioneel zijn en dat betekent dat het taalonderwijs erop gericht moet zijn dat kinderen zowel mondeling als schriftelijk - volgens regels - leren communiceren. Enkele voorbeelden hiervan zijn: iets uitleggen, een verslag maken, een spreekbeurt houden, deelnemen aan (kring)gesprekken, teksten schrijven, brieven schrijven en een werkstuk maken. In het schooljaar 2011-2012 zijn wij in de groepen 4 tot en met 8 met een nieuwe versie van de methode Taal Actief gestart. De leerkrachten hebben gedurende het schooljaar een intensief begeleidingstraject gevolgd dat ervoor moet zorgen dat de methode op een goede manier wordt gebruikt. Daarnaast is geleerd hoe om te gaan met de bijbehorende computersoftware. Onder taalonderwijs valt ook het leesonderwijs. Goed leren lezen begint met plezier in het lezen te hebben of te krijgen. Voorlezen, samen lezen en vertellen stimuleert het zelf gaan lezen door kinderen. Bij de keuze van een boek is het behaalde leesniveau minder belangrijk dan de interesse die kinderen tonen voor een bepaald boek. Al te moeilijke of al te gemakkelijke boeken leggen ze toch wel terug. Voor technisch lezen maken we gebruik van de methode “Estafette”. Het tempo waarin kinderen leren lezen kan heel verschillend zijn. Sommige kinderen doorlopen de verschillende leesniveaus in sneltreinvaart. Zij leren vrijwel zonder moeite lezen en beheersen in groep 4 of groep 5 al alle leesmoeilijkheden. Andere kinderen hebben een gerichte begeleiding en oefening nodig om het technische lezen onder de knie te krijgen. Daarop speelt de methode “Estafette” in. In kleine oefengroepjes met gerichte begeleiding van een leerkracht of geheel zelfstandig kan uw kind het leesonderwijs volgen. Een aantal keer per jaar wordt gekeken op welk leesniveau het kind zit en wordt een nieuwe indeling gemaakt voor de volgende oefenperiode. De groepssamenstelling kan per periode wisselen. Niet minder belangrijk is het begrijpend lezen. Begrijpend lezen (vanaf groep 3) is vanzelfsprekend van groot belang om het gelezene te kunnen begrijpen en verwerken. Vanaf groep 7 wordt aan het leesonderwijs ook studerend lezen toegevoegd. Sinds schooljaar 20062007 gebruiken we op school de begrijpend leesmethode: “Tekstverwerken”. Aanvullend gebruiken we nog de methode Nieuwsbegrip. Via internet kunnen wij wekelijks actuele aansprekende teksten en opdrachten downloaden. Doelen van Nieuwsbegrip: meer plezier in begrijpend lezen krijgen, meer kennis over de wereld opdoen, leren hanteren van lees- en woordenschatstrategieën.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Wellicht is het goed om hier op te merken dat lezen niet alleen het lezen van teksten ("verhaaltjes") is, maar ook het lezen van poëzie, stripverhalen, informatieve teksten, krantenberichten, advertenties, dialogen enz. Leesbeleving (plezier in lezen) is ook een belangrijk aandachtspunt binnen ons leesonderwijs. (zie voor aanvullende taalactiviteiten “de verteltafel” en “de kleine kring” bij groep 1-2: taalonderwijs)

Engels In groep 7 en 8 maken de kinderen kennis met de Engelse taal. Uitgaande van thema's uit hun eigen belevingswereld wordt op een eenvoudige wijze vooral aandacht besteed aan luister- en spreekvaardigheid.

Schrijven Het methodisch leren schrijven gaat door t/m groep 6. Kinderen leren hier het schoolschriftschrijven. Elke groep kent specifieke schrijfaspecten, waaronder tempo-schrijven. In groep 4 leren de kinderen bijv. de hoofdletters. Ook na groep 6 wordt het schoolschrift aangehouden, terwijl kinderen uiteraard alle gelegenheid krijgen om hun "eigen" handschrift te ontwikkelen. In school werken we met schoolmaterialen. Alle leerlingen krijgen een schoolvulpen. Kinderen zijn verplicht deze te gebruiken.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Rekenen/wiskunde De rekenmethode Pluspunt is sinds schooljaar 2004-2005 in de groepen 3 t/m 8 naar tevredenheid ingevoerd. In deze methode is gekozen voor een evenwichtige afwisseling van leerkrachtgebonden lessen en lessen zelfstandig werken. Onze rekenmethode is een realistische methode. De sommen en opdrachten gaan veelal uit van voor de kinderen herkenbare - dagelijkse – situaties, zoals bijv. de vakantie, het zwembad, groente en fruit, verjaardag. Rondom deze thema’s worden de vele verschillende rekenactiviteiten (hoofdrekenen, cijferen en toegepast rekenen) geoefend. In groep 4 wordt voortgebouwd op het begrip van de telrij t/m 100 zoals dat in groep 1 tot en met 3 is ontwikkeld. Verder vinden er bewerkingen t/m 100 plaats en worden een aantal tafels van vermenigvuldiging aangeleerd; in groep 5 sommen t/m 1000 en het automatiseren van de vermenigvuldig- en deeltafels. In alle groepen wordt aandacht besteed aan o.a. wegen, meten, verhoudingen, eenvoudige meetkunde en schattend rekenen (globaal de uitkomst bepalen). Eind groep 5 en in de groepen die daarop volgen leren de kinderen cijferend rekenen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). In de hoogste groepen maken de leerlingen ook kennis met “gewone’ breuken, decimale breuken en procenten. Het leren omgaan met de rekenmachine is vanaf groep 6 ook een onderdeel van het rekenonderwijs.

Zaakvakken. In alle groepen komen wereldoriënterende aspecten aan de orde. Vanaf groep 3 wordt aan aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde aandacht besteed middels afzonderlijke methodes. Waar mogelijk worden thema's in samenhang behandeld in de vorm van projecten. Binnen onze aardrijkskundemethode "Wereld van verschil" wordt ook ingegaan op kaartkennis: de topografie van Nederland in groep 6, Europa in groep 7 en de wereld in groep 8. Onze geschiedenismethode “Bij de tijd" behandelt de geschiedenis vanaf het allereerste begin: historische gebeurtenissen, verschijnselen, ontwikkelingen en personen. Ook staatsinrichting valt hieronder. De natuurkundemethode "Natuurlijk" omvat kennis van het menselijk lichaam, biologie, milieu en techniek.

Expressievakken In de groepen 4 en 5 hebben de kinderen gym- en zwemles. Vanaf groep 6 gaan de kinderen 1 keer per week gymen; een lange gymles van ongeveer 2 uur. In de gymlessen vinden zowel oefeningen als spelactiviteiten plaats. Tijdens handvaardigheids- en tekenlessen wordt in alle groepen volgens een speciaal plan gewerkt, zodat de verschillende technieken voldoende aan bod komen. Verder werken we met het zg. “creatief uur” om bepaalde technieken aan bod te laten komen die meer begeleiding nodig hebben.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


In alle groepen worden muzieklessen gegeven. Van groot belang vinden we dat kinderen plezier beleven in muziek d.m.v. zingen, instrumenten bespelen, muziek beluisteren, teksten maken, musicals enz.

Voor deze vakken gebruiken we methode-boeken die een doorgaande lijn waarborgen binnen de school.

In de hogere groepen leren de kinderen werken met takenpakketten. Aanvankelijk werken zij met dagtaken en dit wordt langzamerhand uitgebreid naar weektaken. In de weektaken is het programma voor de gehele week opgenomen; naast de basisstof staat ook extra stof in deze weektaak.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


3.3.3.

En ..... er is nog meer.

Er zijn nog veel meer aspecten of activiteiten waaraan in school aandacht wordt besteed. Niet alles is "samen te vatten" in een vakgebied en vaak zijn activiteiten leerstofoverschrijdend. We noemden al de algemene vaardigheden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld :

Huiswerk In de groepen 7 en 8 krijgen de leerlingen wekelijks huiswerk zoals: taal, rekenen, een werkstuk maken, een spreekbeurt voorbereiden en een leesverslag maken. Ook in de andere groepen is regelmatig sprake van enig huiswerk; het betreft hier vooral het voorbereiden van een spreekbeurt, een boekbespreking of extra oefening in overleg met de leerkracht. Het is ook mogelijk dat kinderen werk mee naar huis krijgen dat in de thuissituatie afgemaakt moet/mag worden. Alle opdrachten/taken van het weekprogramma kunnen tijdens schooluren afgewerkt worden. Als een kind het werk niet afheeft (wegens bijv. verlof, ziekte, onvoldoende inzet), zal de leerkracht werk mee naar huis geven. Ouders worden in voorkomende situaties hiervan in kennis gesteld. In de laagste groepen wordt ook vaker - in overleg met ouders - werk meegegeven dat bestemd is als extra oefening.

Intercultureel onderwijs Onze samenleving kent vele culturen. In school wordt hier natuurlijk bij stilgestaan. Vaker zijn actuele gebeurtenissen of feesten aanleiding om hieraan aandacht te besteden, maar ook onze methodes, project- en/of themadagen bieden vele mogelijkheden om het interculturele karakter van onze samenleving te "bespreken".

Jeugd EHBO In groep 8 wordt na de Eindcito gestart met een cursus jeugd-EHBO A. Onder leiding van een aantal vrijwilligers en ouders worden er lessen gegeven over hulpverlening aan slachtoffers. De kinderen leren o.a. verbanden aan te leggen, de stabiele zijligging en hoe te handelen bij kleine ongelukken. Als afsluiting van deze cursus volgt een examen, waarin de kinderen getoetst worden op theoriekennis en waarbij ze de praktijkhandelingen toepassen op lotusslachtoffers. Kortom een nuttige, leerzame en leuke cursus.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Ku&cu (kunst en cultuur) Onze school maakt gebruik van het kunst en cultuur-menu aanbod voor het basisonderwijs in de gemeente Weert. De volgende instellingen doen hieraan mee: Academie voor Muziek en Dans, Gemeentearchief, Gemeentemuseum, Kunstcollege, Munttheater en de Openbare Bibliotheek. Zo krijgen kinderen elk jaar een gevarieerd aanbod van groep 1 tot en met 8.

Levensbeschouwing Onze samenleving kent ook vele geloven en levensovertuigingen. Ook hieraan wordt in school aandacht besteed, waarbij respect voor ieders opvatting het uitgangspunt is. Onze methodes, maar veelal ook actuele situaties/gebeurtenissen, geven aanleiding om kinderen met elkaar kennis te laten maken met de diversiteit aan waarden en normen die onze samenleving kent.

Onze school biedt ouders die dit wensen de mogelijkheid om hun kinderen godsdienstonderwijs te laten volgen van een bepaalde richting. In overleg met die ouders zal bekeken worden hoe dit vorm gegeven wordt. Godsdienstonderwijs valt niet onder de verantwoordelijkheid van Stichting Eduquaat, maar onder de verantwoordelijkheid van de kerkelijke of levensbeschouwelijke instelling.

Natuur Als toevoeging op het methodisch natuuronderwijs wordt in onze school aandacht besteed aan “kennismaken en omgaan met de natuur binnen de wijk/rondom de school”. De natuurwerkgroep heeft als doel de kinderen kennis te laten maken met en bewust te worden van de natuur rondom onze school en in onze wijk. Twee keer per jaar wordt aan thema’s gewerkt zoals: paddenstoelen in de herfst, water en waterdiertjes, de verschillende boomsoorten, bermplanten en kriebeldiertjes in het voorjaar. De werkgroep natuur bestaat uit een scholengids, natuurouders en leerkrachten.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Sport Binnen onze school is een werkgroep “sport” actief. Het doel van deze werkgroep is om kinderen zowel binnen als buiten school meer te laten bewegen/sporten. Onder de taken van de werkgroep vallen o.a.:       

het aanbod aan sportactiviteiten onder de aandacht te brengen van leerlingen, leerkrachten en ouders om zo het sporten te stimuleren. een zorgvuldige selectie te maken uit het grote aanbod. verdelen van sportkennismakingslessen over de groepen. Deze lessen worden verzorgd tijdens de gymlessen. coördinerende rol voor leerkrachten. contacten onderhouden met sportverenigingen (met name met onze “buren” SV Laar). berichten vermelden in de info over alles wat met het aanbod van sport te maken heeft. versterken van het bewegingsonderwijs in de school.

Techniek in de klas Kinderen zijn geïnteresseerd in de dingen om hen heen. Ze vragen waarom en hoe iets gemaakt is en waarom en hoe het werkt. Hoe komt het dat een boot blijft drijven? Hoe werkt een stofzuiger? Waarom komt de regen niet door mijn paraplu en wel door mijn trui? Deze uitvindingen zijn voortbrengselen van menselijk vernuft en technologische denk-, ontwerpen productieprocessen. Elk product, of het nu een vervoersmiddel, verpakking, een meubelstuk, apparaat of een beeldscherm is, is het resultaat van een ontwerpproces. Producten door mensen bedacht om dagelijkse, simpele en ook heel complexe handelingen gemakkelijker, beter of sneller te kunnen uitvoeren. Met behulp van techniek kun je leerlingen leren steeds meer van hun omgeving te begrijpen. Leerlingen gaan zelf problemen oplossen maar ook technische producten onderzoeken. De activiteiten worden gekozen uit de vier technische gebieden; constructie, transport, communicatie en productie. In alle groepen werken leerlingen met materialen die met techniek te maken hebben. Dit varieert van de bouwhoek voor de allerkleinsten tot het ontwerpen en maken van bouwwerken en machines en excursies naar bedrijven voor de oudere kinderen. Met techniek wordt een uitdagende leeromgeving gerealiseerd, die ook invloed heeft op vakken als rekenen en taal. Zelfs in vakken als geschiedenis en aardrijkskunde komt techniek aan bod.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Typecursus Via onze website maken we ouders en kinderen attent op de vele (internet)mogelijkheden tot het volgen van en typecursus.

Verkeersexamen Onze leerlingen in groep 7 nemen jaarlijks deel aan het landelijke schriftelijk verkeersexamen (Veilig Verkeer Nederland - VVN). Naast dit schriftelijk examen is er ook een praktische verkeersproef. De kinderen testen hun kennis dan middels een praktijkexamen. Hiervoor wordt een speciale route uitgezet. Voor beide examens ontvangen de kinderen, als ze voldoende scoren, een diploma. Leerlingen die in groep 7 een of beide examens onvoldoende scoren nemen verplicht deel aan de herkansing in het volgende schooljaar, zowel het schriftelijke als het praktijkexamen. In de lessen worden de kinderen vanzelfsprekend goed voorbereid op het toepassen van regels en kennis in verkeerssituaties. Vanaf half maart kunnen de kinderen ook op de site van VVN oefenen met examens van voorgaande jaren. Na afloop kunnen ze meteen zien welke fouten zij hebben gemaakt. Zij kunnen de betreffende vragen nogmaals bekijken en proberen om het goede antwoord te geven.

Het bevoegd gezag kan op verzoek van de ouders een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Een vrijstelling kan slechts worden verleend op door het bevoegd gezag vastgestelde gronden. Het bevoegd gezag bepaalt bij de vrijstelling welke onderwijsactiviteiten voor de leerling in de plaats komen van die waarvan vrijstelling is verleend.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


3.3.4.

Computers in school : ICT

ICT staat voor Informatie en CommunicatieTechnologie. In het onderwijs wordt steeds meer belang aan de inzet van computers gehecht. Scholen hebben voor de ontwikkeling van beleid op dit terrein financiële middelen gekregen waarmee we in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd hebben. Uitgaande van de gedachte dat op onze school goed onderwijs op basis van pedagogische en didactische uitgangspunten voorop staat, kunnen computers een ondersteunende rol spelen. Om een computer optimaal in te zetten in het onderwijs moet aan een aantal basisvoorwaarden voldaan worden: 1. Beschikken over goede apparatuur. Doordat onze school op diverse terreinen samenwerkt met andere scholen en bedrijven weten we onze apparatuur én de onderwijskundige inzet van apparatuur “bij de tijd” te houden. We beschikken over één centraal netwerk voor beide locaties van OBS Molenakker. 2. Leerkrachten moeten vaardig en gemotiveerd zijn om met de computer te werken. Alle leerkrachten zijn op dit gebied geschoold en gebruiken in toenemende mate de computer; in de klas maar óók voor de groepsadministratie én de onderlinge communicatie. Hoe zetten wij de computers in: 1. De computer speelt een steeds grotere rol bij de interne en externe communicatie. Via e-mail wordt informatie aan elkaar doorgegeven. 2. We gebruiken programma’s die het ons mogelijk maken om alle onderwijskundige gegevens en toetsresultaten op te slaan en te raadplegen: • Eduscope (groep 3 t/m 8), • Ontwikkelingsvolgmodel-web (groepen 1/2) • Cito leerling- en onderwijsvolgsysteem. 3. Elke groep kan in de eigen klas of aan centraal opgestelde computers de kinderen gedurende de dag laten werken aan een aantal verschillende programma’s. Sommige kinderen hebben “onze zorg” omdat zij moeite hebben met het volgen van het normale lesprogramma. Wij zetten de computer in om kinderen met leerproblemen beter te kunnen begeleiden. Ook hiervoor hebben wij speciale software. Voor kinderen in groep 3 hebben we programma’s aangeschaft die ingezet worden wanneer er sprake is van problemen met het aanvankelijk lezen. • •

Groepen 1 / 2: begripsvorming omtrent ruimte, kleuren, omgaan met hoeveelheden, taal, rekenen. (Bas gaat digitaal, Bas telt mee, Schatkist lezen) Groepen 3/8 , Veilig Leren Lezen, spelling (Ambrasoft), rekenen (Pluspunt), speciale remediërende programma’s (Maatwerk, Leesladder, Woordenhaai)

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


4. Centraal opgestelde computers: We hebben in beide locaties computers centraal opgesteld waardoor het mogelijk is om op efficiënte wijze met meerdere leerlingen tegelijkertijd aan de computer te werken. • Molenakker 1: in de lange gang staan 12 computers centraal opgesteld. • Molenakker 2: In het computerlokaal staan 18 computers opgesteld. 5. Naast het werken met educatieve software willen we de kinderen vanaf groep 6 ook computervaardigheden leren die ze kunnen inzetten bij het maken van: • Werkstukken • Boekverslagen • Presentaties (actuele kring, boekbespreking, spreekbeurt) Hiervoor gebruiken we naast programma’s als Word en powerpoint een mindmap-programma (Inspiration). Zo’n programma werkt vanuit het principe van de woordspin en maakt het mogelijk om structuur aan te brengen in teksten. Kinderen leren complexe zaken te structureren en te organiseren en vervolgens te presenteren. 6. Naast computervaardigheden leren kinderen ook verantwoord om te gaan met e-mail en internet

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Wat zijn we nog van plan ....... •

We oriënteren ons voortdurend op aanschaf en gebruik van nieuwe software.

Actueel houden van onze website www.obsmolenakker.nl De website is voor ons hét actuele medium waarmee de gehele school zich direct kan presenteren. Individuele kinderen, alle groepen, de leerkrachten, de directie, de OR, de MR.; eenieder publiceert en presenteert zich via de website. Zo kunt u de inhoud van deze algemene schoolgids ook op onze website naslaan

Smartborden: Alle groepen beschikken over een smartbord dat de leerkracht én kinderen vele mogelijkheden biedt: lessen worden uitgewerkt in het bijbehorende programma en kinderen kunnen middels (powerpoint)presentaties hun boekbesprekingen of spreekbeurt een toegevoegde waarde geven. Hulpmiddelen bij taal en rekenen kunnen worden gepresenteerd. Internet is rechtstreeks te gebruiken in klassikaal verband. Films en tv kunnen erop geprojecteerd worden.

Het mag duidelijk zijn, dat het computergebeuren een dynamische ontwikkeling kent binnen onze school. We hopen u daar middels onze website www.obsmolenakker.nl nog meer deelgenoot van te maken.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


3.3.5.

ICT bovenschools

Om het ICT-beleid op alle scholen onder het bestuur op elkaar af te stemmen zijn er overlegmomenten tussen de ICT-ers van de onze scholen. Daarnaast worden de bijeenkomsten van het ICT-netwerk WSNS (Weer Samen Naar School) Weert bezocht.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


4. De zorg voor de leerlingen 4.1.

Aanmelding Iedereen is van harte welkom. Dat is het uitgangspunt van onze school.

De zorg voor de leerling begint al op het moment dat de eerste kennismaking met de school plaatsvindt; we willen dat uw kind op de juiste school terecht komt. Als u uw kind wilt aanmelden of als u meer informatie wenst over de school, vindt een persoonlijk gesprek plaats met een bouwcoördinator, de IB-er (Interne Begeleider) of directeur. Tijdens dit gesprek wordt u uitvoerig geïnformeerd over onze school en kunt u uiteraard met al uw vragen terecht. Vooraf kunt u te allen tijde de schoolgids al digitaal inzien, zodat veel over onze school duidelijk wordt. Tijdens het gesprek, evt. met uw kind, maken we natuurlijk ook kennis met de school. Een rondgang geeft u een eerste indruk van de dagelijkse praktijk van het schoolgebeuren. Een gesprek kan ook na schooltijd of in de avonduren geregeld worden; het kennismaken met de school "in bedrijf" kan dan op een ander moment plaatsvinden. Tijdens het gesprek moet voor u duidelijk worden of onze school de juiste school voor uw kind is. Wij zullen u vertellen hoe wij werken, wat wij kunnen maar ook wat u niet van ons kunt of mag verwachten. Elke school heeft zijn specifieke kenmerken en kwaliteiten, maar ook zijn grenzen. Natuurlijk laat u zich ook informeren door anderen; de beste ambassadeurs van onze school zijn de ouders die reeds kinderen op onze school hebben of gehad hebben. Als u besluit uw kind aan te melden, moet u een inschrijfformulier invullen. Als de inschrijving door de bouwcoördinator of de IB-er wordt verzorgd, is het mogelijk om alsnog een kennismakingsgesprek met de directeur te plannen. Nadat de inschrijving schriftelijk is bevestigd, is uw kind officieel ingeschreven. U kunt uw kind doorlopend aanmelden; er zijn geen wachtlijsten. In verband met de organisatie is het wel wenselijk dat u uw kind tijdig aanmeldt. In Weert is ook een centrale aanmeldingsweek (jaarlijks in maart); in het weekblad het "Land van Weert " wordt die bekendgemaakt. Op school organiseren we jaarlijks een speciale informatieavond. Tijdens deze avond organiseren we diverse interessante workshops over bijv. leesonderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling, werken met het smartbord.

Als kinderen in een lopend schooljaar worden aangemeld en afkomstig zijn van een andere Weerter basisschool wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst. Mocht blijken dat kinderen (bijv. op advies van een externe instantie) - door welke omstandigheden dan ook - beter op hun plaats zijn op een andere school (bijv. school voor speciaal basisonderwijs), dan wordt u dwingend geadviseerd - in het belang van het kind - uw kind op die school aan te melden. In voorkomende situaties wordt de lgf-procedure (zie 4.5.7.) gevolgd.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


4.2.

Voor het eerst naar school

Als uw kind van een andere basisschool afkomstig is, wordt een kennismakingsmiddag gepland met de nieuwe groep en nieuwe leerkracht. Als uw kind nog vier jaar moet worden is de kennismaking als volgt geregeld : • • • •

een 6-tal weken voor de eerste schooldag neemt de leerkracht contact met u op voor een kennismakingsgesprek (zo mogelijk bij u thuis). er worden afspraken gemaakt om uw kind een aantal dagen (maximaal 5) of dagdelen kennis te laten maken met de klasgenootjes en de groep. de dag nadat uw kind 4 jaar is geworden, mag uw kind naar school. Voor hele dagen of - en dat wordt tijdens het kennismakingsgesprek besproken - er wordt gestart met een gewenningsfase. kinderen die in juni 4 jaar worden, starten m.i.v. het nieuwe schooljaar.

Kinderen die met ingang van een nieuw schooljaar onze school bezoeken, maken kennis met de school, de nieuwe klasgenootjes en de nieuwe leerkracht tijdens een kennismakingsmiddag. Deze kinderen worden hiervoor per brief uitgenodigd.

4.3.

De eerste weken ......

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


De eerste kennismaking met de school is heel belangrijk. Kinderen moeten zich op school snel prettig en thuis voelen. In de eerste weken wordt aan dit "thuisvoelen" door de leerkracht veel aandacht besteed; de kinderen maken kennis met hun klasgenootjes, de school, de andere leerkrachten en ... met heel veel nieuwe materialen, methodes, regels en afspraken. Na ongeveer 10 schoolweken maakt de leerkracht (vanaf groep 3) met u een afspraak om de eerste ervaringen te delen. Vanzelfsprekend hoeft u niet op dit gesprek te wachten. Ouders van leerlingen in de groepen 1 en 2 hebben - in de regel - dagelijks contact (tijdens de inloop 10-minuten.) Bij problemen of schoolinhoudelijke vragen is het raadzaam om een aparte afspraak te maken.

4.4.

Regelmatig contact

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Een goed contact met school stellen we zeer op prijs. Op die manier leren wij het kind beter kennen en blijft u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind. Regel is : maak liever een afspraak te veel dan te weinig. Als er problemen zijn, van welke aard dan ook, wordt vanuit school onmiddellijk contact met u opgenomen. En zoals al eerder gezegd : u kunt te allen tijde contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

4.5.

De zorg voor uw kind

Als school hebben we ervoor te zorgen dat uw kind zich in alle opzichten goed ontwikkelt. Natuurlijk kunnen er allerlei situaties zijn waardoor die ontwikkeling niet naar wens verloopt.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Zodra er sprake is van een - laten we het noemen - ongewenste ontwikkeling, moet er zorgvuldig en in overleg bekeken worden hoe we uw kind in onze school het beste kunnen begeleiden. We hebben de zorg(plicht) voor een zo goed mogelijke begeleiding van alle leerlingen die onze school bezoeken. In één woord heet dat binnen de school : zorgverbreding. Zorgverbreding houdt in onze school in dat we zo adequaat mogelijk begeleiding willen geven aan alle leerlingen, met name aan de kinderen met leer- en/of werkhoudingsproblemen en aan leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Hoe we onze zorg naar leerlingen in de praktijk gestalte geven kunt u ook lezen in de zorggids OBS Molenakker, die op school ter inzage ligt. Als schoolteam hebben we de organisatie van ons onderwijs zodanig opgebouwd dat we onze leerlingen die hulp bieden die zij vragen: we hebben structureel een onderscheid gemaakt in de wijze waarop een leerling de stof van de basisschool kan doorlopen. Naast een basisprogramma (voor de meeste leerlingen) kan een leerling ook voor één of meerdere vakgebieden een minimumprogramma (voor leerlingen die beneden-gemiddeld presteren) of een extra programma (voor leerlingen die boven-gemiddelde prestaties leveren) aangeboden krijgen. De ontwikkelingen in de laatste jaren geven aan dat steeds meer kinderen een eigen leerlijn (moeten) volgen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


4.5.1.

Ons zorgsysteem

We onderscheiden in onze leerlingbegeleiding 4 niveaus van zorg: Niveau 1: “Gewone” begeleiding door de groepsleerkracht. Het spreekt vanzelf dat bij “onderwijs-op-maat” de groepsleerkracht een centrale rol speelt. Daar waar nodig krijgen leerlingen extra aandacht bijvoorbeeld door herhaalde instructie, een aangepaste taak, een specifieke oefening of extra werk. De leerkracht regelt deze begeleiding zelf; eventueel na overleg met collega’s of de Intern Begeleiders (IB-er). De IB-er is een leerkracht die de zorgverbreding coördineert. Niveau 2: Zorgteam, Intern Begeleider (IB-er). Als een leerkracht er niet in slaagt een afdoende oplossing voor het probleem te vinden, dan bespreekt hij of zij dit met een lid van het zorgteam of de IB’ers. Indien noodzakelijk vraagt de leerkracht in de leerlingbespreking nog aanvullende tips aan collega’s en stelt vervolgens samen met de Intern Begeleider een speciaal programma op. Ouders worden natuurlijk geïnformeerd. Niveau 3: Externe deskundigen. Om een probleem beter in kaart te kunnen brengen, kan besloten worden tot verder onderzoek. Een onderzoek vindt altijd plaats op school en wordt afgenomen door een medewerker van een externe instantie of de IB-er. Ouders zijn hiervan altijd op de hoogte en de uitslag van het onderzoek en de handelingsadviezen worden met ouders en de leerkracht besproken. Er kan hulp ingeroepen worden van een Ambulant Begeleider. Dat is een medewerker van een andere onderwijsinstelling die specifieke kennis heeft van het probleem. Hij/zij geeft adviezen en begeleidt de leerkracht, die daardoor beter met het kind kan werken. Niveau 4: Speciaal onderwijs. Als blijkt dat wij, ondanks alle inspanningen, niet in staat zijn een kind die hulp te geven die het nodig heeft, zal na overleg en met toestemming van de ouders aanmelding plaatsvinden bij een speciale school voor basisonderwijs (voorheen Speciaal Onderwijs).

Alle scholen van Weert en Nederweert werken samen in een samenwerkingsverband. Gezamenlijk worden afspraken gemaakt op welke wijze gewerkt wordt aan de zorgstructuur van de scholen, opdat zoveel mogelijk leerlingen het basisonderwijs kunnen blijven volgen. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een gezamenlijk zorgplan. Dit ligt op school ter inzage. Hierin wordt o.a. aangegeven welke activiteiten er gezamenlijk plaatsvinden. Elke school legt vervolgens vast welke schoolspecifieke activiteiten gepland worden.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Voordat een kind verwezen kan worden naar een speciale school voor basisonderwijs (SBO) toetst een onafhankelijke commissie (Permanente Commissie Leerlingenzorg - PCL) of die school inderdaad voor dit kind met deze problemen de meest geschikte school is. De PCL kan ook verwijzen naar een andere basisschool. De basisschool moet kunnen aantonen, middels een onderwijskundig rapport, dat er voldoende inspanningen geleverd zijn voor een optimale begeleiding van het kind. Aan dit rapport worden gegevens, conclusies en eventuele handelingsadviezen of onderzoeksgegevens van derden toegevoegd. Alvorens ouders hun kind aanmelden bij de PCL, worden zij door de leerkracht en/of IB-er uitvoerig geĂŻnformeerd over de gang van zaken.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


4.5.2.

Leerlingvolgsysteem

Om de leerling van onze school zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het van groot belang dat zijn/haar ontwikkeling zo duidelijk mogelijk in kaart wordt gebracht met behulp van o.a. observaties en toetsen. In de groepen 1 en 2 wordt de ontwikkeling van kinderen gevolgd met het ontwikkelingsvolgmodel jonge kinderen van het Seminarium voor Orthopedagogiek. Door de kinderen tijdens allerlei momenten in de groep (spel, werk, kring) op verschillende aspecten te observeren en die gegevens vast te leggen, ontstaat een duidelijk en compleet beeld van het kind. Daarnaast wordt bij alle kleuters minimaal 1x per jaar een toets afgenomen: de toets “rekenen voor kleuters” en de toets “taal voor kleuters”. Met deze toetsen wordt gemeten of de kleuter op niveau zit voor wat betreft de voorwaarden voor rekenen en taal. Vanaf groep 3 gebruiken we gegevens uit het dagelijks werk van de kinderen, terwijl er daarnaast regelmatig toetsen afgenomen worden, zowel methode-gebonden als methode-onafhankelijke toetsen, veelal CITO-toetsen (CITO staat voor Centraal Instituut Toets voor Ontwikkeling). De extra waarde van CITO-toetsen is dat de gegevens landelijk genormeerd zijn, waardoor je niet alleen de ontwikkeling van de kinderen kunt volgen, maar die ontwikkeling ook kunt vergelijken met landelijke normen. Naast de didactische toetsen (dat zijn toetsen waarmee we de leerprestaties van kinderen volgen) worden kinderen ook pedagogisch gevolgd. Leerkrachten en in de hogere groepen ook de leerlingen zelf, vullen 1x per jaar een digitale vragenlijst in, waardoor er een beeld ontstaat over het kind voor wat betreft bijv. zijn werkhouding, gedrag, zelfvertrouwen en relaties met de leerkracht en de leerlingen. Voor ons is het belangrijk dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen op school. Wanneer er signalen komen van niet-welbevinden willen we daar vroegtijdig op in kunnen gaan en zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen. Als een leerkracht een achterstand in vorderingen constateert of signalen krijgt van niet-welbevinden, zoekt hij/zij de oorzaak. Daarna stelt hij/zij in overleg met de Intern Begeleider een handelingsplan op: een overzicht van de te nemen maatregelen om de achterstand of het probleem - zo mogelijk te verhelpen. De resultaten van de speciale begeleiding worden regelmatig besproken. Ouders worden voortdurend geïnformeerd.

4.5.3.

Registratie / dossiervorming

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


In het digitaal journaal verzamelt elke leerkracht gegevens over de voortgang van de ontwikkeling van de leerling, zoals observatiegegevens en uitslagen van toetsen. Tevens wordt in een leerlingjournaal bijgehouden welke gesprekken er plaatsvinden over de leerling met ouders, collega’s tijdens leerlingbespreking, Intern Begeleider, externe instanties of met de Preventief Ambulant Begeleider (PAB-er). Specifieke gegevens, zoals inschrijfformulieren, onderwijskundige rapporten en aanvraagformulieren voor plaatsing op school voor speciaal basisonderwijs en andere gegevens van derden worden bewaard in een afgesloten dossierkast.

4.5.4.

Rapportage / rapporten / oudergesprekken / overgang

Tijdens oudergesprekken wordt u geĂŻnformeerd over de ontwikkeling van uw kind:

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


• •

na 10 schoolweken vindt er een gesprek plaats met ouders van leerlingen vanaf groep 3 en verder met ouders van leerlingen van groep 1/2 als daar aanleiding toe is. in januari en juni vinden zgn. 15-minuten-gesprekken plaats met alle ouders. Tijdens deze gesprekken worden de vorderingen/resultaten van uw kind besproken aan de hand van rapportageformulieren (groep 1 en 2) en rapporten (vanaf groep 3). Vanaf eind groep 7 vinden gesprekken over de rapporten plaats met ouders en leerling.

Ook tussentijds kunnen er gesprekken plaatsvinden op verzoek van ouders of leerkracht. Van alle leerlingen die onze school verlaten (naar een speciale school voor basisonderwijs of een andere basisschool) wordt een onderwijskundig rapport opgesteld en verstuurd naar de nieuwe school. Dit rapport wordt - vooraf - met de ouders besproken. In principe stromen alle leerlingen door naar een volgende groep. Het kan echter zinvol zijn dat een leerling een groep doubleert (functioneel zittenblijven). In overleg met de ouders wordt dit tijdig aangegeven en besproken. Veelal komen we samen tot een juiste beslissing. In een situatie waarin geen overeenstemming bereikt wordt, is het advies van de school bindend.

4.5.5.

Herfstkinderen

De zogeheten herfstkinderen, zijn de kinderen, geboren in de periode van 1 oktober tot 31 december. Volgens de inspectie moeten deze kinderen in het jaar nadat ze op school zijn gekomen doorstromen naar groep 2, anders is er sprake van kleuterverlenging.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Mocht er sprake zijn van zo’n kleuterverlenging, wat vaker het geval is, dan gebeurt dit op een zorgvuldige manier, in overleg met ouders en a.d.h.v. een uitgebreide verslaglegging. Gekeken vanuit onze visie op kinderen is het in de regel te vroeg om al na krap anderhalf jaar kleuteronderwijs, over te gaan naar groep 3. Het komt in praktijk minder vaak voor dat kinderen die na september geboren zijn in hun totale ontwikkeling “vervroegd” toe zijn aan groep 3. Deze kinderen zijn vaak nog heel speels en te “jong” om al volop deel te nemen aan o.a. het lees-en schrijfonderwijs, mede doordat ze nog te weinig taakbewust zijn en nog niet heel lang geconcentreerd bezig kunnen zijn. Gaat het te snel, dan komt het kind zich vaak in een hogere groep tegen. Maar het kan van de andere kant ook voorkomen dat een kind wel aan ruim een schooljaar kleuteren genoeg heeft en daar moeten we dan ook positief op insteken. Hier wordt dan ook vroegtijdig op geanticipeerd door kinderen in de kleutergroep tijdig de werkjes van groep 2 aan te bieden, om daarna een positieve aansluiting te kunnen maken in groep 3. Het belangrijkste is dat we uitgaan van het kind en in gesprek met ouders de juiste stappen zetten en de juiste beslissingen nemen. Het beleid van de school hieromtrent is dan ook afgestemd op de behoefte van elk kind afzonderlijk.

4.5.6.

Interne Begeleiding / Remedial Teaching / Zorgteam

Binnen onze school is een speciaal daarvoor opgeleide leerkracht belast met alle taken rondom zorgverbreding: de 1e Intern Begeleider. Deze 1e IB-er is tevens voorzitter van het zorgteam dat bestaat uit IB-ers en RT-ers.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Voor de invulling van deze taken ontvangt elke school een aantal leerkracht-uren. Als bestuur en schoolteam is ervoor gekozen de 1e IB-er voor het uitvoeren van deze functie zoveel mogelijk vrij te maken van groepstaken. Deze IB-er is fulltime belast met IB-werkzaamheden.

We onderscheiden in de taakomschrijving van de IB-er 6 taakvelden: 1. Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) De IB-er zorgt voor het beheer van de aanwezige toetsmiddelen, informeert het team over nieuwe toetsen en zorgt voor de planning van de toetsen: welke toets wordt wanneer door wie afgenomen. Daarnaast heeft de IB-er een bewakende taak: zorgt ervoor dat de toetsen volgens planning verlopen en door de leerkrachten verwerkt worden. Alle toetsgegevens worden bovendien in de computer ingevoerd. De IB-er bespreekt de toetsgegevens met de leerkrachten en bewaakt dat gesignaleerde problemen een vervolg krijgen. 2. Leerlingbespreking De IB-er spreekt 2 keer per jaar met alle leerkrachten de risicoleerlingen door. Onder risicoleerlingen verstaan we leerlingen die om welke reden dan ook opvallende prestaties en/of gedragingen vertonen. Met de leerkrachten samen kan besloten worden het kind te bespreken in bouw- of teamoverleg. Bouwoverleg is het overleg van leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 (onderbouwoverleg) en 5 t/m 8 (bovenbouwoverleg). Teamoverleg is een bijeenkomst met het gehele schoolteam. 3. Speciale hulp De leerkrachten of de IB-er kunnen speciale toetsen afnemen om een probleem duidelijker te krijgen. Op basis van de toetsgegevens of na observaties en risicogesprekken worden leerlingen in het zorgteam besproken. Binnen het zorgteam wordt bepaald hoe we de extra begeleiding vorm gaan geven. De IB-er coĂśrdineert het zorgteam. Ook is er in onze school speciaal beleid gemaakt ten aanzien van dyslexie. Als u wilt weten hoe we daarmee omgaan, vraag dan even naar de zorggids. Hierin staat dit uitvoerig beschreven. 4. Orthotheek De IB-er verzamelt en ordent artikelen en boeken over zorgverbreding en adviseert en/of informeert het team hierover. Het overzicht van materialen wordt door de IB-er actueel gehouden. In de orthotheek worden deze materialen, maar ook toetsmiddelen en materialen voor extra hulp bewaard. 5. Leerlingdossiers De inhoud van de leerlingdossiers wordt door de IB-er bewaakt. Ouders kunnen vanzelfsprekend het leerlingdossier van hun kind inzien.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


6. Contacten WSNS / IB-ers / team / ouders De IB-er blijft op de hoogte van ontwikkelingen m.b.t. Weer samen naar school (WSNS), neemt deel aan netwerkbijeenkomsten van IB-ers en informeert het team. Op verzoek van of na overleg met de groepsleerkrachten is de IB-er aanwezig bij oudergesprekken. We vinden het van groot belang dat uw kind optimale aandacht krijgt. In overleg en met als uitgangspunt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van uw kind willen we dit realiseren. Extra begeleiding en adequate hulp in de basisschool in en buiten de groep heeft zijn grenzen. Als school willen we dat duidelijk stellen en in voorkomende situaties ook duidelijk met u bespreken. We willen de extra zorg voor de leerling te allen tijde evenredig en evenwichtig verdelen. Niet alle kinderen krijgen de leerstof even snel onder de knie. Er zijn verschillen en die mogen er natuurlijk ook zijn. Soms blijkt dat kinderen onderdelen van de leerstof nog niet voldoende beheersen, maar gaat het leerstofprogramma in de klas wel door. Het kan nodig zijn dat kinderen delen van de leerstof herhalen of nog eens opnieuw aangeboden krijgen. Ons uitgangspunt is dat de zorg voor alle kinderen zoveel mogelijk plaats vindt ín de klas door de eigen leerkracht. De leerkracht heeft een team om zich heen dat hem kan steunen waar nodig. Daar waar een leerkracht hulp nodig heeft, kan steeds een beroep worden gedaan op collega’s, RT-er, IBer, externe instanties of directie. Hulp is er steeds op gericht het kind zoveel mogelijk in de klas verder te helpen. Daarnaast kan het soms nodig zijn om buiten de klas extra te oefenen met het kind. In de regel gebeurt dat tijdens een RT moment (Remedial Teaching). Het kind oefent apart of in een klein groepje een periode van acht weken heel gericht met een RT-er. U, als ouder, wordt altijd op de hoogte gebracht wanneer er met uw kind extra activiteiten plaatsvinden, zowel binnen als buiten de klas. In voorkomende gevallen kan gevraagd worden ook thuis wat extra met het kind te werken. Dat “thuiswerk” wordt door de leerkracht of RT-er begeleid. Het is echter goed om te weten dat ondanks extra zorg, aandacht en inspanning het niet mogelijk is om alle leerlingen in de basisschool die zorg te geven die wellicht noodzakelijk is. Om die reden blijft in Weert de speciale school voor basisonderwijs (SBO) "het Palet" zeer gewenst.

4.5.7.

Speciale hulp tijdens school, buiten school (externe hulpverlening)

Steeds vaker krijgen we de vraag van ouders voor remedial teaching, logopedie of andere hulpverlening door externen tijdens schooltijd. Speciale hulpverlening tijdens schooluren kan alleen na toestemming van de school/directeur. Voor een korte periode (maximaal 2 maanden) kan de directeur toestemming geven; indien langere tijd hulp noodzakelijk is, moet toestemming gevraagd worden aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Weert (dit is van toepassing voor leerlingen

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


van 5 jaar en ouder). De school zal het verzoek om vrijstelling van schooluren alleen ondersteunen als externe hulpverlening dringend gewenst is. In alle gevallen gaat de voorkeur uit naar externe hulp na schooltijd.

4.5.8.

Zorg bovenschools

Om de zorgverbreding op alle scholen van Stichting Eduquaat te begeleiden en te coördineren is door het bestuur een bovenschoolse zorgcoördinator aangesteld. Deze zorgcoördinator stimuleert een professionele samenwerking tussen de scholen op het gebied van leerlingenzorg, initieert daartoe bijeenkomsten van IB-ers en RT-ers van de scholen en draagt er zorg voor dat nieuwe ontwikkelingen rondom de specifieke leerlingenzorg een passende plaats krijgen binnen het onderwijs. Ook OBS de Klimop van Nederweert neemt deel aan dit overleg.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


4.5.9.

Kinderen met een handicap / lgf-leerlingen

Per 1 augustus 2003 is de wet “regeling leerlinggebonden financiering” (lgf) in werking getreden, beter bekend onder de naam “kinderen met een rugzakje”. Vanaf schooljaar 2004-2005 kunnen ouders ervoor kiezen hun kind met een handicap in het basisonderwijs te plaatsen. De school krijgt hiervoor extra middelen en extra begeleiding van specifieke deskundigen. Als school streven we ernaar het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van kinderen. Leerlingen, die extra zorg behoeven, krijgen binnen de mogelijkheden die de school kan bieden, speciale didactische en/of pedagogische hulp aangeboden.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Hetzelfde geldt voor kinderen met een handicap die op onze school worden aangemeld. Ons uitgangspunt blijft dat ĂĄlle kinderen welkom zijn. Wanneer het praktisch-organisatorisch en didactisch-pedagogisch mogelijk is kinderen adequaat op onze school te begeleiden, staan wij open voor leerlingen met een handicap.

Wanneer een kind met een handicap of een kind waarvan we verwachten dat het heel specifieke pedagogische of didactische behoeften heeft, wordt aangemeld, volgt een vastgestelde procedure alvorens een besluit genomen wordt het kind te plaatsen. Er wordt bekeken of het kind op onze school de begeleiding kan krijgen die het nodig heeft.

De volledige procedure m.b.t. toelating LGF-leerlingen ligt op school ter inzage (opgenomen in de Zorggids OBS Molenakker).

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


4.5.10.

Omgaan met signalen van kindermishandeling

Zoals al eerder vermeld, wordt binnen onze school veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen (o.a. middels onze gedragscode) en proberen we die ontwikkeling zo goed mogelijk te volgen. Daar waar sprake is van een tijdelijke verstoring van deze ontwikkeling, is meestal extra begeleiding – in samenspraak met ouders – voldoende. Soms is er echter sprake van problemen waardoor de ontwikkeling van het kind lange tijd of blijvend verstoord raakt. Kindermishandeling is een voorbeeld van zo’n probleem. Kindermishandeling heeft als kern dat er misbruik van macht plaatsvindt. Onder kindermishandeling verstaan wij emotionele en lichamelijke verwaarlozing, emotionele en lichamelijke mishandeling en sexueel misbruik. We beschouwen het als onze zorgtaak alert te zijn op signalen van kindermishandeling en hiermee zorgvuldig om te gaan. Wij hebben een protocol opgesteld m.b.t. het omgaan met signalen van kindermishandeling. Dit protocol (vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik) met bijbehorende achtergrondinformatie ligt op school ter inzage. Ouders en leerkrachten kunnen in voorkomende situaties terecht bij de directeur en/of de vertrouwenspersoon van onze school.

4.5.11.

Convenant veilige school

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Een veilig schoolklimaat en een veilige (school)omgeving is van groot belang voor de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen. Om die reden hebben we meegewerkt aan het convenant “veilige school�. Het convenant ligt voor eenieder op school ter inzage en staat ook op onze website. In samenspraak met het schoolbestuur, politie, bureau Halt en de gemeente Weert is vastgesteld hoe we in school omgaan met normoverschrijdend gedrag (strafbare feiten en ongewenst gedrag) zoals bijv. overlast, vandalisme, diefstal, graffiti, pesten, discriminatie, bedreiging en geweld. In onze gedragscode - zie bijlage - hebben we dit opgenomen. Van strafbare feiten wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Van ander ongewenst gedrag kan melding gemaakt worden. U wordt hiervan - vanzelfsprekend - altijd op de hoogte gesteld.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


4.6.

En dan ......... 8 jaar later : het voortgezet onderwijs.

In principe doorlopen de kinderen de basisschool in 8 jaar. Na 8 jaren basisschool verlaten ze onze school op weg naar een nieuwe fase. De stap naar het Voortgezet Onderwijs (VO) is een grote en belangrijke stap. Om die reden besteden we in onze school veel aandacht aan de overgang naar het VO.

Groep 7 De eerste stap wordt al in groep 7 gezet. In juni zal de leerkracht van groep 7 tijdens het rapportgesprek aangeven of het kind al dan niet in aanmerking komt voor het Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) of het Praktijkonderwijs (PRO). Wanneer dit het geval is wordt de leerling hiervoor al in het begin van groep 8 aangemeld en dan volgt een eigen traject, o.a. bestaande uit een extern onderzoek. Groep 8 In oktober wordt door de leerkrachten van groep 8 een ouderavond over (de vernieuwingen in) het VO gehouden. Er worden dan ook verschillende brochures meegegeven, waarin ouders alles nog eens rustig kunnen nalezen. De kinderen krijgen deze informatie in de klas. Ook in oktober is er een informatieavond op een school voor Voortgezet Onderwijs waarvoor alle ouders van leerlingen met speciale zorg worden uitgenodigd. Voor deze kinderen wordt het aanmeldingstraject vroeger ingezet zodat tijdig duidelijk is naar welke school deze kinderen zullen gaan. In november van groep 8 vindt het eerste gesprek plaats met ouders en kind. De leerkracht geeft een eerste indruk van de werkhouding en prestaties van het kind en vraagt naar de ideeĂŤn van ouders en kind ten aanzien van het Voortgezet Onderwijs. De leerkracht doet verder nog geen uitspraak. Ook in november is er een informatieavond waarin de scholen voor Voortgezet Onderwijs zichzelf presenteren. Met de kinderen brengen we een bezoek aan de Philips van Horne, het Bisschoppelijk College, het Kwadrant en het Citaverde tijdens een gewone schooldag. Daar volgen we een aantal lessen. In december maken de kinderen een proefcitotoets. De uitslag wordt in januari besproken met ouders en kind en deze wordt naast het eerste rapport gelegd. Op basis van deze informatie geeft de leerkracht een voorlopig advies. Vervolgens kunnen ouders en kind de open dagen van de diverse VO-scholen bezoeken.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


In februari wordt de CITO-Eindtoets* afgenomen. Als de uitslagen binnen zijn volgen gesprekken waarin ouders, kind en leerkracht tot een definitief advies komen. Het schooladvies wordt gebaseerd op de kennis en de ervaring die de school heeft opgedaan tijdens de vele jaren dat uw kind op onze school zit. In het schooladvies worden met name ook meegenomen de werkhouding, instelling, interesse en studiezin van uw kind. De ervaring leert dat het schooladvies met de schoolkeuze van ouders/leerlingen veelal overeenkomstig is. In maart melden ouders hun kind aan bij de school die hun voorkeur heeft. De leerkracht vult een Digitaal Overdrachts Dossier (DOD) in. Ouders ontvangen hier een uitdraai van en de betreffende school krijgt toegang tot het dossier. In april komen de brugklascoĂśrdinatoren van de verschillende scholen naar onze school om de aangemelde kinderen met de leerkracht van groep 8 te bespreken. De scholen voor VO beslissen over de toelating en plaatsing, waarbij het advies van de basisschool doorslaggevend is. In "probleemgevallen" is er altijd nader overleg. In juni hebben ouders en kinderen een kennismakingsavond op de toekomstige school. In het eerste jaar van het Voortgezet Onderwijs wordt de basisschool op de hoogte gehouden van de resultaten van de leerlingen door middel van rapporten en gesprekken. * Alle leerlingen in groep 8 doen mee met de eindtoets van CITO. Een uitzondering daarop wordt niet gemaakt. Het kan wel zijn dat besloten wordt tot een niveautoets van de CITO (adaptieve eindtoets op de computer). Wanneer dat het geval is, is daarover al in een vroeg stadium contact over opgenomen door de leerkracht of de IB-er met de ouders.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


4.7.

De juiste plaats

In de 8 jaren basisschool hebben we uw kind gevolgd, begeleid, extra aandacht gegeven, gestimuleerd, gecorrigeerd, geholpen, enz. enz. En na die 8 jaren basisschool hopen we • • • • •

dat uw kind met plezier terugziet op OBS Molenakker. dat uw kind zich later nog vele leuke momenten herinnert. dat uw kind die aandacht gekregen heeft die hij/zij nodig had. dat uw kind zich ontwikkeld heeft overeenkomstig zijn/haar mogelijkheden. dat we uit de leerling gehaald hebben “wat er in zit”.

Kortom : we hopen dat de keuze voor onze school de goede/juiste keuze is geweest voor ouders en kind. In die zin vinden we het heel belangrijk dat uw kind na de basisschool op de juiste vervolgschool terecht komt. En in die zin is het prettig dat de schoolkeuze van ouders, kinderen en school een gezamenlijke keuze is. En ........ het is ook prettig te kunnen vertellen dat uit de praktijk blijkt volgens gegevens m.b.t. schoolvorderingen die wij van het VO ontvangen - dat ons schooladvies bijna altijd een goed/juist advies is (geweest). Onze leerlingen zijn op scholen terecht gekomen waar ze zich prettig voelen en zich verder kunnen ontwikkelen naar de volgende stap. Als u geïnteresseerd bent in de schoolkeuze van onze leerlingen kunt u op school informeren naar de uitstroomgegevens van de leerlingen die naar het VO gaan of zijn gegaan.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


5. Personeel 5.1.

Samenstelling van het schoolteam

Ons schoolteam bestaat uit : directeur intern begeleiders groepsleerkrachten remedial teachers bouwcoĂśrdinatoren onderwijsassistent en administratieve krachten De directeur van onze school is de gehele week belast met directietaken, zowel op school- als bovenschools niveau. De 1e Intern Begeleider (1e IB-er), tevens voorzitter van het zorgteam, draagt zorg voor de optimale begeleiding van de leerlingen in onze school. De 1 e IB-er coĂśrdineert o.a. het leerlingvolgsysteem, de leerlingbesprekingen en de speciale hulp voor leerlingen. Verder is de 1 e IB-er belast met de inrichting van de orthotheek en onderhoudt contacten met de teamleden en andere instanties. De directeur en de 1e IB-er vormen samen het managementteam (MT). Andere interne begeleiders zijn lid van het zorgteam en hebben vergelijkbare taken. De 1 e IB-er is een specifieke functie. De groepsleerkrachten zijn in principe werkzaam in de groepen. Enkele groepsleerkrachten hebben echter ook speciale taken bijv. in het kader van zorg, ICT of invulling van het compensatieverlof (in verschillende groepen). De Remedial Teachers (RT-ers) werken - na overleg met de IB-ers en groepsleerkracht - met kleine groepjes of individuele leerlingen die extra hulp nodig hebben, in of buiten de groep.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Een aantal leerkrachten heeft als speciale taak “bouwcoördinatie”. We hebben in onze school 2 bouwcoördinatoren. De bouwcoördinator regelt alle zaken voor de betreffende bouw* en is tevens voorzitter van het bouwoverleg. De coördinatoren zijn 1 dag vrij geroosterd. Hij/zij is ook lid van het coördinatieoverleg (COO) dat uit bouwcoördinatoren en het MT bestaat. * Onze school kent 2 bouwen. Onderbouw (de groepen 1 t/m 4) en bovenbouw (de groepen 5 t/m 8). De onderwijsassistent ondersteunt leerkrachten in de groepen en werkt verantwoordelijkheid van de IB-ers - ook met kleine groepjes of individuele leerlingen.

-

onder

Onze administratieve krachten verzorgen diverse administratieve werkzaamheden en zorgen er o.a. ook voor dat u bij de balie welkom wordt geheten.

5.2.

Groepstaken en schooltaken

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


De groepsleerkrachten hebben als primaire taak het verzorgen van het onderwijs aan de leerlingen in de groep. Dat betekent o.a. en in willekeurige volgorde: lessen voorbereiden en verzorgen, projecten samenstellen, observeren, toetsen, corrigeren, speciale programma's voor leerlingen samenstellen, gesprekken voeren met leerlingen, ouders, intern begeleider en evt. ondersteunende instanties, verslag maken en bijhouden van activiteiten en gesprekken Daarnaast is elke leerkracht belast met een aantal schooltaken. Hierbij kan gedacht worden aan vertegenwoordiging in MR of OR, de schoolomgeving, de speelplaats, bestellingen, abonnementen, beheer van materialen en middelen, het documentatiecentrum, ICT, techniek, werkgroep taal, werkgroep VVE (voor- en vroegschoolse educatie), werkgroep kunst en cultuur en werkgroepen projectdagen (zoals sinterklaas, carnaval)

5.3.

Vervanging

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Gedurende een schooljaar worden de groepstaken van leerkrachten vaker waargenomen door een vervangende leerkracht. Als een leerkracht langdurig afwezig is, wegens ziekte of andere omstandigheden, wordt u hiervan in kennis gesteld. Als school proberen we zoveel mogelijk de vervangingen te laten plaatsvinden door vaste vervangers. Dit is prettig voor leerlingen en de schoolorganisatie. We hebben enkele leerkrachten in ons bestand die we in voorkomende situaties kunnen vragen. Tijdens de compensatiedagen van de leerkrachten in de groepen 1/2 en enkele compensatiedagen van de leerkrachten in de groepen 3/4 hebben de leerlingen een vrije dag. De compensatiedagen in de groepen 3 t/m 8 worden ingevuld door verschillende leerkrachten; in principe in 1 groep steeds dezelfde leerkracht.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


5.4.

Stageplaatsen

Omdat we studenten graag de gelegenheid willen geven kennis te maken met de praktijk, kunt u zowel binnen als buiten de groepen stagiair(e)s tegenkomen van verschillende opleidingen. Van de PABO krijgen we studenten die worden opgeleid tot leerkracht. Afhankelijk van hun leerjaar zijn stagiair(e)s één, twee of drie dagen per week op school. LIO-stagiair(e)s zijn 4 e jaars die al zover met hun opleiding gevorderd zijn dat ze een groep zelfstandig kunnen begeleiden (mede verantwoordelijk voor de groep). Van de Gilde Opleidingen Weert zijn er jaarlijks onderwijs- en klassenassistenten, ICT-stagiair(e)s en baliemedewerkers in onze school. Verder heten we ook leerlingen van het Voortgezet Onderwijs welkom in het kader van hun maatschappelijke stage. En tot slot komt het incidenteel voor dat er stagiair(e)s zijn van opleidingen die een link hebben met het basisonderwijs, zoals bijvoorbeeld de Opleiding Leraar Lichamelijke Opvoeding. In principe kunnen studenten in alle groepen terecht.

5.5.

Scholing

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Scholing is een belangrijk gegeven in het huidige onderwijs. Het onderwijs in onze school en het eigen functioneren steeds verbeteren - in het belang van onze leerlingen - is hierbij het uitgangspunt. Jaarlijks wordt in overleg een scholingsprogramma opgesteld voor individuele leerkrachten en het gehele schoolteam. De scholing vindt in principe plaats buiten de schooluren. Het kan evenwel ook voorkomen dat leerkrachten bepaalde studie/themadagen of congressen volgen die tijdens schooluren gepland zijn. Studiedagen voor het gehele team worden tijdig ingepland en opgenomen in het vakantie- en vrije dagenoverzicht (staan op onze kalender). Elke leerkracht is verplicht om zijn deskundigheid, bijv. door scholing, te bevorderen.

6. De ouders ________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Een goed contact en een goede samenwerking met ouders is heel belangrijk. Kinderen voelen zich beter thuis als er een goed contact is tussen school en ouders en kinderen vinden het ook prettig als ouders op de hoogte zijn van en belangstelling hebben voor wat er op school gebeurt. Een goed contact bevordert de noodzakelijke samenwerking tussen school en thuis. Een goed • • • • • • • • • • • • •

contact en samenwerking is o.a. mogelijk door : even binnen te lopen tijdens de inlooptijd, een praatje met de leerkracht voor of na schooltijd te maken, regelmatig te informeren, even belangstelling tonen voor waar de kinderen in de groep mee bezig zijn, een afspraak te maken met de leerkracht, het bezoeken van ouderavonden, zgn. 15-minuten-gesprekken, mee te werken aan thema- en projectdagen, mee te werken tijdens onze jaarlijkse projectweek, als lees-, knutsel-, documentatie-ouder enz. mee te helpen in school, het bezoeken van onze jaarlijkse OPEN DAG, met uw kind kennis te maken met leerkracht en de groep tijdens de inloopavond, het bezoeken van de informatie-avond.

Er zijn dus vele mogelijkheden om "te weten" wat er op school gebeurt. Daarnaast informeren ook wij u graag over het reilen en zeilen in school middels onze bijna wekelijkse INFO en u kunt op onze website kijken: www.obsmolenakker.nl Vanzelfsprekend nemen leerkrachten met u contact op als daar aanleiding toe is.

Ingeval van gescheiden ouders verloopt de rechtstreekse informatie naar de ouder bij wie het kind dagelijks verblijft. De andere ouder heeft evenwel hetzelfde recht op informatie. Op verzoek wordt dan ook aan die ouder alle informatie verschaft, tenzij anders bepaald is door de rechter.

6.1.

Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)? ________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


De MR is opgericht op basis van de “Wet Medezeggenschap Scholen” (WMS) en is een inspraakorgaan. Op dit moment bestaat onze MR uit 6 personen: 3 leerkrachten en 3 ouders.

Wat doet de MR? De school wordt bestuurd door het College van Bestuur (CvB). Het bestuur vertegenwoordigt de Raad van Toezicht (RvT). De MR vertegenwoordigt het personeel en de ouders. Zij heeft als taak om het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en om bestuursvoornemens te beoordelen, steeds vanuit de belangen van het personeel en van de ouders en hun kinderen.

Hoe doet de MR dit? Een reglement regelt de taken en bevoegdheden van de MR. Dit reglement kan iedereen op school inzien (staat ook op de website). Ongeveer 6 keer per jaar vergadert de MR over bestuursvoornemens op de data die in de INFO staan. Soms heeft het bestuur advies nodig van de MR, soms instemming, afhankelijk van het onderwerp. De onderwerpen waarover advies of instemming moet worden verleend, zijn vastgelegd in het reglement. De bevoegdheden van ouders en leerkrachten in de MR zijn hierin soms verschillend. De MR publiceert de notulen op de website. Alle ouders mogen MR-vergaderingen als toehoorder bijwonen omdat ze openbaar zijn. U bent van harte welkom.

Wat doet de MR nog meer? Ons schoolbestuur bestuurt 8 scholen. Sommige beleidspunten zijn van belang voor al die scholen. Dit heet schooloverstijgend beleid. Sinds 1997 is er een aparte MR voor deze zaken : de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Onze MR vaardigt één leerkracht en één ouder af naar de GMR.

Waarom een MR? De MR vertegenwoordigt uw belang en dat van uw kind. Als u inspraak in bestuursbeslissingen belangrijk of nuttig vindt, aarzel dan niet om u kandidaat te stellen als er een vacature is. MR- werk valt niet erg op in het dagelijks schoolgebeuren, maar is wel belangrijk. Als bestuursbeslissingen eenmaal genomen zijn, liggen ze vast. De MR zorgt ervoor dat het bestuur steeds weet wat er leeft onder personeel en ouders. Heeft u over geagendeerde onderwerpen een mening, aarzel dan ook niet die aan een MR-lid kenbaar te maken. De contactadressen vindt u in onze schoolkalender en op de website.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


6.2.

Ouderraad (OR)

Op school worden door het jaar heen regelmatig project- en themadagen georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, carnaval, de projectweek en het schoolreisje. Deze dagen worden, in overleg met het team, georganiseerd door de ouderraad. De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging waar alle ouders lid van zijn.

De ouderraad wordt gevormd door : • het dagelijks bestuur; een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, • een aantal ouders dat de projecten organiseert • twee teamleden (leerkrachten van de school) De OR vergadert ongeveer 6 keer per jaar en de vergaderingen hebben een openbaar karakter.

Altijd welkom U bent niet alleen welkom op de vergadering, u kunt zich ook altijd aanmelden als ouderraadslid! Ook als u geen lid van de OR bent, kunnen we uw hulp goed gebruiken. Elk schooljaar doen we met enige regelmaat een beroep op de hulp van (groepen)ouders (-> 6.3 ouderhulp). Niet alleen om organisatorische redenen, maar vooral omdat we zoveel mogelijk bij school ouders willen betrekken. Uw ideeën, meningen en suggesties zijn altijd welkom.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Prijskaartje Aan alle gezellige projectdagen hangt een prijskaartje. Daarom vragen wij voor elk kind per schooljaar een bijdrage (zie jaarkalender). De bijdrage is weliswaar geheel vrijwillig, maar zonder geld kunnen we geen projectdagen en extra activiteiten te organiseren. Voor kinderen die ná de kerstvakantie op school instromen geldt overigens een kleiner bedrag. En als u vragen of problemen heeft ten aanzien van de financiële bijdrage, kunt u altijd contact opnemen met de directeur. De ouderbijdrage en de bestemming van de bijdrage wordt, op voordracht van de OR, vastgesteld door de Medezeggenschapsraad (MR).

“Elfstedentocht 2012” Voor het overmaken van de bijdrage ontvangt u een kennisgeving. Omdat het bedrag afhankelijk is van het tijdstip en het aantal kinderen uit uw gezin dat onze school bezoekt, vragen we u om zelf het bedrag in te vullen. Als u geen kennisgeving heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met de penningmeester.

6.3.

Ouderhulp

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Op velerlei wijze kunnen ouders op school behulpzaam zijn. Wij vinden het prettig als u mogelijkheden ziet om "zo nu en dan" in school te ondersteunen. Vaak zijn activiteiten alleen mogelijk met hulp van vele ouders. Wij     

denken hierbij aan : onze thema- en projectdagen, excursies onze jaarlijkse projectweek de OPEN DAG hulp bij de organisatie van onderwijsactiviteiten zoals o.a. handvaardigheidlessen ondersteuning in werkgroepen : bijv. de werkgroep natuur

Elke groep heeft ook nog een groepenouder die de leerkracht ondersteunt bij het organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld het regelen van auto's voor uitstapjes. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich middels een speciale brief hiervoor opgeven. De ouderraad regelt dit verder.

Wij vinden het prettig te mogen constateren dat vele ouders zich beschikbaar stellen. In het belang van uw kinderen zullen wij ouderhulp in school blijvend stimuleren. Met ouders worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt. De afspraken worden “voortdurend” geëvalueerd.

6.4.

Overblijven

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Op onze school bestaat uiteraard de mogelijkheid tot overblijven. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de overblijfvoorziening. De praktische organisatie van het overblijven is in handen van de overblijfcommissie. Overblijfkrachten - zo mogelijk vaste krachten - zorgen voor de dagelijkse gang van zaken. Kinderen kunnen elke dag (m.u.v woensdag) of incidenteel overblijven. Voor ouders die hun kinderen willen laten overblijven hebben wij een overblijfgids klaarliggen. Hierin staan alle ins en out m.b.t. het overblijven. Als u gebruik wilt maken van de overblijfregeling, neemt u contact op met een van de overblijfkrachten die elke morgen m.u.v. woensdag op school aanwezig is. De kinderen moeten zelf eten en drinken meebrengen!!!!!!!! De overblijfregeling is vastgelegd in een overblijfplan: “Overblijven op OBS Molenakker”. Dit plan ligt op school ter inzage en staat ook op de website. De leerlingen alsmede de overblijfkrachten zijn tijdens het overblijven verzekerd middels onze collectieve scholierenongevallenverzekering (zie ook 6.9.). De WA-verzekering is eveneens van toepassing. Voor kinderen die overblijven is natuurlijk ook onze gedragscode van toepassing.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


6.5.

Kinderopvang Humanitas

Vanaf 1 augustus 2009 is BSO HighFive van Kinderopvang Humanitas gevestigd in basisschool OBS Molenakker. Na een interne verbouwing die eind maart 2011 werd afgerond, zijn nu ook Peuteropvang Molenakker en Kinderdagverblijf 4Me, gevestigd in deze school. Samen vormen we de nieuwe Brede School, waar kinderen tussen 7.30 uur en 18.30 uur opgevangen kunnen worden.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


6.5.1.

Kinderdagverblijf 4Me

Een vertrouwde plek voor uw kind: dat bieden wij bij KDV4Me. Een plek waar uw kind zich welkom voelt, waar hij mag zijn wie hij is. Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Voor de pedagogisch medewerkers van Kinderopvang Humanitas is kijken en luisteren naar elk kind daarom het uitgangspunt van hun pedagogisch handelen. Zij ondersteunen en stimuleren uw kind, geven bevestiging en helpen hem over de drempel bij iets wat nog nieuw en spannend is. Naast elkaar spelen wordt samen spelen als kinderen ouder worden. Grenzen en afspraken geven daarbij duidelijkheid. Luisteren naar elkaar, zorgvuldig omgaan met speelgoed en materiaal, weer vrienden worden als je ruzie hebt gehad of een oplossing bedenken als je allebei met hetzelfde wilt spelen. Kinderen leren daar heel vanzelfsprekend mee om te gaan.

6.5.2.

POV Molenakker (voorheen peuterspeelzaal)

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Lekker spelen, andere kinderen ontmoeten en ook nog een extra stapje zetten in de ontwikkeling. Dat is wat peuters doen op de peuterspeelzaal, een omgeving die helemaal voor hen is ingericht. Gemiddeld twee dagdelen per week van 7.30 tot 13.00 uur komen peuters vanaf twee jaar naar de peuteropvang. Samen spelen, samen speelgoed delen, grenzen leren kennen, ontwikkelen van de woordenschat: peuterspeelzalen zijn niet alleen leuk, maar ook goed voor kinderen. In onze maatschappij wordt steeds meer waarde gehecht aan deze voorschoolse periode.

6.5.3.

Buitenschoolse opvang HighFive

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen, je gewaardeerd voelen, vriendschappen sluiten: dat is het leven van kinderen in de basisschoolleeftijd. Kinderen willen vanuit zichzelf de wereld verkennen en leren van nieuwe ervaringen en hierin stimuleren wij ze. De pedagogisch medewerkers plannen iedere dag verschillende activiteiten: sport en spel, knutselen, toneel, muziek en nog veel meer. BSO HighFive organiseert voor kinderen van 4 tot 13 jaar na school en in de vakanties talloze leuke activiteiten. We stimuleren hen op alle ontwikkelingsgebieden, motorisch, emotioneel, creatief en intellectueel. Knutselen, muziek maken, voetballen, discofeestjes houden, hutten bouwen en uren spelen met K’nex: het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Verschillende activiteiten hebben een eigen plekje. Er is een atelierhoek met volop creatief materiaal, een bouwhoek met o.a. Lego en Knex, een poppenhoek voor de kleintjes, een hanghoek voor de groten om lekker te kletsen. Buitenschoolse opvang is tenslotte vrije tijd. Dat wil zeggen dat er veel kan in samenspraak met de kinderen. Pedagogisch medewerkers stimuleren kinderen om nieuwe dingen te ontdekken, maar laten ze vrij in hun keuze. Verder gaan we bij BSO HighFive iedere dag naar buiten, weer of geen weer. Gewoon lekker spelen op het plein, een boodschap doen of een uitstapje naar een van de speelgelegenheden in de omgeving. Samen maken we er een gezellige boel van en als de ouders komen, zeggen de kinderen: ‘Hé, nu al!’. Kinderopvang Humanitas heeft op basis van haar pedagogische visie een aantal speerpunten ontwikkeld, passend bij de ontwikkelingsfase van uw kind(eren): • Ruim baan voor baby’s • Activiteitengericht werken • Buiten zijn en buiten spelen • Wiskids, kinderen ontwikkelen spelenderwijs • Kinderparticipatie Kinderopvang is ons vak. Dat betekent dat wij voortdurend nadenken over ons handelen en onze ideeën toetsen aan het meest recent pedagogisch onderzoek. Maar natuurlijk is onze belangrijkste informatiebron de ouder. Want u kent uw kind het best. Kinderopvang Humanitas is uw partner in de opvoeding en verzorging. Onze professionele pedagogisch medewerkers stimuleren het kind en begeleiden het op zijn ontdekkingstocht. Want Kinderopvang Humanitas biedt meer dan opvang. Een vertrouwde plek voor u als ouder: dat bieden wij ook. U kunt van ons op aan, van onze deskundigheid en onze beschikbaarheid. Niet alleen uw kind moet zich prettig bij ons voelen, maar u ook. Pas dan kunt u met een gerust hart aan het werk. Wij zijn ons bewust van onze gezamenlijke verantwoordelijkheid, van ouders én kindercentrum. Daarom hechten wij grote waarde aan goede communicatie en wederzijdse betrokkenheid. .

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


6.6.

Klachtenregeling

Vanaf 1 augustus 1998 is er voor het basisonderwijs een officiële klachtenregeling, die aangeeft op welke wijze met klachten van ouders, leerlingen en personeel moet worden omgegaan. In onze school gebeuren heel veel goede dingen. Maar, waar gehakt wordt vallen spaanders. Dat betekent dat er altijd wel eens omstandigheden zullen zijn waarover u op- en/of aanmerkingen heeft, of misschien wel een klacht. Natuurlijk gaat u dan in eerste instantie naar de leerkracht van uw kind. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan neemt u contact op met de directeur (zie ook verderop : probleemsituaties met ouders). De directeur is tevens de contactpersoon, die u - zo nodig - verwijst naar een door het bestuur aangestelde vertrouwenspersoon. U kunt vanzelfsprekend ook rechtstreeks contact opnemen met de vertrouwenspersoon. Veelal zullen problemen binnen school opgelost (kunnen) worden. Met alle klachten, op- en/of aanmerkingen, zoals bijv. onderwijskundige klachten, klachten over leerkrachten, vermoedens van - seksuele - intimidatie, kunt u bij de directeur terecht. Schroom niet om in voorkomende situaties meteen contact op te nemen. Voor klachten m.b.t. de directeur kunt u terecht bij de portefeuillehouder personeel van Stichting Eduquaat. Het bevoegd gezag is aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar onderwijs. Het reglement van deze commissie en de volledige klachtenregeling (met de bijlage “wettelijke meldingsplicht seksueel misbruik”) liggen op school ter inzage. Hierin staat ook de rol van de vertrouwenspersoon en diens relatie met de klachtencommissie beschreven. De klachtenregeling is ook bestemd voor leerlingen en leerkrachten. De procedure is dezelfde. Probleemsituaties met ouders Zoals gezegd hebben ouders wel eens op- en/of aanmerkingen op het functioneren van een leerkracht. Een goed gesprek lost veelal problemen op. Helaas worden we incidenteel ook geconfronteerd met moeilijkere situaties. Dit was aanleiding om een duidelijke procedure “hoe omgaan met problemen / probleemsituaties met ouders” voor de leerkrachten vast te stellen.

Algemeen   

Indien zich vervelende problemen/situaties – van welke aard dan ook – met ouders voordoen: directeur meteen informeren. Ouders die tegen een leerkracht “kletsen” over de vorige/andere leerkracht worden naar die leerkracht verwezen. Niet op ingaan. Geef aan dat je de vorige/andere leerkracht informeert. Probeer altijd d.m.v. een gesprek de situatie op te lossen. Indien een gesprek “uit de hand dreigt te lopen” of een gesprek niet tot het gewenste doel leidt, maak dan een nieuwe afspraak. Pas op voor het plaatsen van kwetsende opmerkingen / dreigementen / ongenuanceerde opmerkingen e.d.

Er wordt - hoe dan ook – een professionele instelling van je verwacht.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


 

 

Probeer in ieder geval te voorkomen dat problemen / meningsverschillen escaleren. Problemen met ouders worden in 1e instantie door de leerkracht zelf besproken / opgelost. Indien dat niet bevredigend verloopt (ouders uiten kwetsende, ongenuanceerde opmerkingen, dreigementen) zal de directeur de ouders op hun handelen aanspreken (gesprek ouders, leerkracht, directeur). Opmerking: ouders die kinderen op onze school aanmelden / inschrijven conformeren zich aan de gedragscode. De gedragscode is als bijlage opgenomen in deze schoolgids. Bij (voorzienbare) moeilijke gesprekken wordt de IB-er of de directeur betrokken. Leg alle gesprekken helder en duidelijk vast in het journaal. Indien gesprekken niet tot een gewenste oplossing leiden

 

Plan een nieuw gesprek met ouder(s) en derde (IB-er, andere leerkracht, directeur). Ouders niet naar directeur verwijzen. Indien ouders zich tot de directeur wenden, vindt in principe het gesprek plaats met ouders – leerkracht – directeur. De directeur bepaalt of dat – gezien de omstandigheden – mogelijk is. Zo niet, dan vindt er eerst een gesprek plaats directeur-ouders, vervolgens directeurleerkracht (liefst dezelfde dag) en z.s.m. daarna ouders-leerkracht-directeur. Opmerking: Ouders kan het recht niet ontzegd worden de directeur “onder 4 ogen” te spreken. In de klachtenregeling is dit vastgelegd.

 

Probleemgesprekken worden in een zo kort mogelijk tijdsbestek afgerond. Indien probleemgesprekken met leerkracht/directeur en ouders niet tot gewenste oplossingen leiden, zullen we de ouders aangeven: • dat een andere school mogelijk de beste oplossing is; • wat ouders van onze school nog mogen/kunnen verwachten (wordt schriftelijk vastgelegd). Opmerking: Gedragsmatig onhandelbare leerlingen (wangedrag) kunnen door het stichtingsbestuur geschorst of van school verwijderd worden. Definitieve verwijdering kan alleen nadat een andere school bereid is gevonden de leerling op te nemen of dat aantoonbaar gemaakt kan worden dat gedurende 8 weken tevergeefs gezocht is naar een andere school of instelling waarnaar verwezen kan worden (zie ook 6.9.) Voor leerlingen met verwijzingen naar bijv. het speciaal basisonderwijs (sbo) is geen regelgeving. Als school zullen we – zoals vermeld - aangeven welke inspanning ouders vanuit school nog mogen verwachten (geldt ook voor leerlingen die geen verwijzing hebben omdat ouders de procedure Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) geweigerd hebben.

6.7.

Indien tijdens probleemgesprekken kwetsende opmerkingen, ongenuanceerde en/of ongefundeerde beschuldigingen, dreigementen of iets dergelijks geuit worden kan ook door de leerkracht een klacht neergelegd worden bij de vertrouwenspersoon van onze school c.q. de landelijke klachtencommissie (LKC).

Financiële bijdragen

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Basisonderwijs is gratis. De school zorgt voor alle materialen en middelen die nodig zijn voor goed onderwijs. Toch is er een aantal regelingen met financiële consequenties, zoals : • vrijwillige ouderbijdrage per kind per jaar • bijdrage in de kosten van de schoolverlaterdagen van groep 8 • overblijfbijdrage – indien van toepassing • zwemdiploma • foto’s schoolfotograaf (vrijwillig).

Daarnaast wordt u via school de mogelijkheid geboden (geheel vrijwillig) • uw kind te abonneren op een of enkele tijdschriften • boeken- en/of cd-rompakketten aan te schaffen Zowel toelating van leerlingen als deelname aan (bijzondere) activiteiten is niet afhankelijk van betaling (ouder)bijdrage. Kinderen worden niet uitgesloten van deelname vanwege financiële redenen.

6.8.

Verzekering

Ons schoolbestuur heeft voor alle leerlingen, leerkrachten en hulpouders een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Leerlingen, leerkrachten en (hulp)ouders zijn - tijdens alle

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


schoolactiviteiten - verzekerd voor ongevallen met persoonlijk letsel. Ook buiten school en tijdens vervoer (bijv. excursies) geldt de verzekering. Indien er sprake is van schade is - door ongeval of andere omstandigheden - neem dan altijd even contact op met de leerkracht van uw kind.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


6.9.

Verplicht

naar

school

/

leerplicht

/

schorsing

of

verwijdering Kinderen mogen naar onze school de dag na hun 4e verjaardag; dat betekent dat 4-jarigen niet leerplichtig zijn. Zodra uw kind 5 jaar wordt is het wel leerplichtig en moet uw kind naar school. 5-jarigen mogen 1 dag per week de school (uiteraard na overleg) verzuimen. Als school zijn wij verplicht de inschrijving van uw kind te melden bij de woongemeente, veelal de gemeente Weert. Ook berichten wij de gemeente als uw kind van school gaat. Schorsing of verwijdering : dit gebeurt alleen als een leerling zich ernstig misdraagt (wangedrag). De beslissing wordt genomen door het bevoegd gezag nadat overleg is geweest met de directie, de groepsleerkracht en de ouders. Definitieve verwijdering vindt niet eerder plaats dan nadat een andere school bereid is gevonden de leerling aan te nemen of dat aantoonbaar gemaakt kan worden dat gedurende 8 weken tevergeefs is gezocht naar een andere school of instelling waarnaar kan worden verwezen. Ouders kunnen binnen 4 weken schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


6.10.

Schooltijden

De juiste schooltijden staan vermeld in onze schoolkalender. Vakanties en vrije dagen zijn voor alle groepen hetzelfde m.u.v. de vrije dagen voor de groepen 1 tot en met 4 i.v.m. compensatieverlof van de leerkrachten. De minimale onderwijstijd voor de gehele basisschoolperiode bedraagt 7520 uur. De verdeling over de verschillende leerjaren kan verschillend zijn. In totaal moet iedere leerling minimaal die 7520 uur onderwijstijd maken. De groepen 1 en 2 “maken” ruim 900 uur, de groepen 3 en 4 iets minder dan 1000 uur en de groepen 5 t/m 8 iets meer dan 1000 uur per jaar. (zie ook schooljaarkalender)

6.11.

Vakanties en vrije dagen

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Bij het plannen van vakanties en vrije dagen verzoeken wij u rekening te houden met de vastgestelde schoolvakanties (zie hiervoor ook onze schoolkalender).

Vrije dagen mogen alleen worden toegestaan voor ten hoogste 10 schooldagen wegens bijzondere - gewichtige - omstandigheden (zoals huwelijk, begrafenis, medische of sociale redenen). Voor alle leerplichtige leerlingen geldt dat vrije dagen tijdig schriftelijk moeten worden aangevraagd bij de directeur middels een speciaal aanvraagformulier, verkrijgbaar bij de balie. Hierna ontvangt u deze aanvraag al dan niet gehonoreerd retour. Bij vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht de ambtenaar leerplichtzaken hiervan in kennis te stellen. U ontvangt van ons hiervan een afschrift. U wordt door de leerplichtambtenaar altijd uitgenodigd om een toelichting te geven. Op ongeoorloofde afwezigheid staat een boete (1e melding/keer) van € 75,00 per kind/per dag.

Vrije dagen voor vakantie buiten de schoolvakanties zijn dus niet toegestaan. Uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen waarvan de ouders beroepsmatig buiten de schoolvakanties hun vakantie moeten plannen (denk hierbij aan ouders werkzaam in de agrarische sector, de horeca of de toeristische sector). Bij de verlofaanvraag dient een verklaring van de werkgever gevoegd te worden, waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode blijken. Voor een dergelijke gezinsvakantie buiten de schoolvakantie kan overigens slechts éénmaal per jaar voor ten hoogste 10 schooldagen toestemming gegeven worden. Voor de eerste 2 lesweken van het schooljaar mag geen verlof worden gegeven.

Aanvragen voor vrije (mid)dagen voor vakanties worden alleen gehonoreerd als ze voldoen aan de wettelijke mogelijkheden. * de volledige regelgeving is op school in te zien.

6.12.

Sponsoring

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Met betrekking tot sponsoring hanteren wij het door het Ministerie opgestelde convenant. Uitgangspunt van dit convenant is dat de overheid zorg draagt voor de bekostiging van het onderwijs. Elke vorm van sponsoring zal worden voorgelegd aan de MR. Na goedkeuring door de MR wordt melding gemaakt bij ouderraad, ouders en leerlingen. Uit het convenant: Van sponsoring is sprake wanneer het gaat om geld, goederen of diensten die door een sponsor worden verstrekt aan bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor door de sponsor een tegenprestatie wordt verlangd waarmee leerlingen of hun ouders/voogden/verzorgers in schoolverband worden geconfronteerd. Enkele belangrijke gedeelten uit een aantal artikelen van dit convenant* : ♦ Artikel 3. Taak en doelstelling scholen Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. ♦ Artikel 4. Positie scholen Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen. ♦ Artikel 5. Onderwijsinhoud Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen. ♦ Artikel 6. De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school wettelijk opgedragen kernactiviteiten mag niet afhankelijk worden van sponsormiddelen. ♦ Artikel 7. Partijen zullen met kracht bevorderen dat alle bij het onderwijs betrokkenen duidelijk is dat zij zich met klachten over sponsoring kunnen melden bij de klachtencommissie.

Enkele concrete voorbeelden van situaties, waarin het betwistbaar is of een tegenprestatie die door de sponsor verlangd wordt moet worden aanvaard, zijn:

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


• • • •

Bij sponsoring met het oog op de bouw, inrichting en exploitatie van de school mag in geen geval bemoeienis ontstaan met de onderwijsinhoud of de organisatie van het onderwijs of met de bouw, inrichting en exploitatie zelf. Voorts moet worden voorkomen dat de school in een afhankelijke positie terechtkomt: de continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment sponsormiddelen wegvallen. In lesmaterialen en leermiddelen mag geen (impliciete of expliciete) reclame voorkomen. Voorts mag geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. Bij de aanschaf van computerapparatuur mag geen sprake zijn van een verplichte afname van software bij de sponsor of van een verbod op het gebruik van software van een ander bedrijf dan dat van de sponsor. Reclame die gericht is op leerlingen mag niet stimuleren tot ongezonde en/of gevaarlijke activiteiten en mag niet de leerlingen aanmoedigen om ouders te stimuleren producten of diensten van de sponsor af te nemen. Sponsoring mag niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen, waar bijvoorbeeld sprake van kan zijn in het geval de leerprestaties worden beloond met sponsorproducten. Voorts moet rekening worden gehouden met het bevattingsvermogen en verwachtingspatroon van leerlingen.

* Het volledige convenant ligt op school ter inzage.

6.13.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Op school willen we zorgdragen voor gezonde arbeidsomstandigheden (ARBO). Vanuit de ARBOwet moeten wij systematisch aandacht besteden aan mogelijke knelpunten op gebieden als veiligheid, gezondheid en welzijn. Door opsporing ervan is een plan ontstaan waarin we knelpunten trachten te voorkomen of zonodig op te lossen. Binnen onze school is een aantal gediplomeerde teamleden belast met de taak van bedrijfshulpverlener. Zij zijn speciaal geschoold en opgeleid om:      

De hulpverlening te organiseren. Het schoolgebouw te ontruimen. Hulp te verlenen bij persoonlijk letsel (Levensreddende Eerste Hulp). Beginnende branden te bestrijden (te beheersen). Een noodsituatie te coördineren. Alle hulpmiddelen binnen school te controleren.

Ook heeft een aantal overblijfouders BHV-cursus gevolgd, zodat er iedere overblijfdag een BHVouder aanwezig is. Voor de school is een ontruimingsplan opgesteld waarin precies is vastgelegd hoe alle personeelsleden moeten handelen om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Om te beoordelen of het theoretische plan in de praktijk ook daadwerkelijk werkt, wordt jaarlijks een aangekondigde (begin van het jaar) en een onaangekondigde (in de loop van het jaar) ontruiming geoefend.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7. Overige informatie in alfabetische volgorde

7.1.

Bewegingsonderwijs

De kinderen van de groepen 1/2 krijgen elke dag bewegingsles. Deze lessen vinden plaats in onze speelzaal of buiten op de speelplaats. Wilt u uw kleuter s.v.p. gymschoenen meegeven. Voorzien van naam !!!! Andere gymkleren zijn niet nodig. De schoenen blijven op school en kunt u voor de zomervakantie weer mee naar huis nemen. De gymlessen vanaf groep 3 vinden plaats in een sporthal of gymzaal. De kinderen gaan per bus naar de betreffende locatie. De kinderen van de groepen 4 en 5 gaan zwemmen in zwembad "De IJzeren Man". Natuurlijk ook per bus. De leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een programma, waarin staat aangegeven welke lessen gepland zijn. Het is ook mogelijk om op te gaan voor zwemdiploma’s. Hiervoor wordt per diploma een eigen bijdrage gevraagd.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.2.

Brigadieren

Bij de oversteek van de Molenakkerdreef (Molenakker 2) worden ouders en leerlingen van groep 7 en 8 ingezet als brigadier. Ouders kunnen zich hiervoor opgeven bij de balie van Molenakker 1. Na het volgen van een korte opleiding door de Politie worden ze officieel aangesteld als brigadier. De brigadiercoĂśrdinator maakt een schema zodat iedereen evenredig aan de beurt komt.

7.3.

Communie en Vormsel

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Door de Deken van Weert worden, in samenspraak met school en in overleg met ouders, de voorbereidingen voor de communieviering en het vormsel geregeld. Ouders van katholieke kinderen van de groepen 4 (communie) en 8 (vormsel) worden hierover tijdig geĂŻnformeerd door de Deken.

7.4.

Eigen materialen

De school verstrekt alle noodzakelijke materialen, waar de kinderen mee moeten werken.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


• Kinderen van de groepen 3 tot en met 8 mogen een etui en viltstiften meebrengen. • De groepen 7 en 8 krijgen een agenda van school. Dus geen eigen agenda meenemen!!

7.5.

Fietsenstalling

In verband met de beperkte mogelijkheden om fietsen te stallen en ook vanwege het feit dat de fietsenstalling niet overdekt/afgebakend is, verzoeken wij "het met de fiets naar school komen" zoveel mogelijk te beperken. Zeker voor leerlingen die dicht bij school wonen!

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


De school draagt geen verantwoordelijkheid voor schade aan fietsen die in de fietsenstalling of op het schoolterrein of rond de school geplaatst worden.

“Fietsen is goed maar wanneer het kan liever te voet!”

7.6.

Foto’s en video-opnames.

Regelmatig worden in school foto’s genomen en/of video-opnames gemaakt. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is publicatie (foto’s in bijv. de schoolgids, INFO en website of op klassendeuren en video-opnames van bijv. een Open Dag, schoolverlaterdagen, verjaardag of WTV) alleen toegestaan als ouders en leerkrachten geen bezwaar hebben.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Indien u bezwaar heeft dat foto’s en/of video-opnames openbaar gemaakt worden, verzoeken wij u dat bij aanvang van het schooljaar schriftelijk bij de directie kenbaar te maken. Voor speciale video-opnames in het kader van School Video Interactie Begeleiding (SVIB)* zijn wij verplicht ouders van de betreffende leerling om toestemming te vragen. In voorkomende gevallen nemen wij contact met u op. * Bij SVIB wordt een leerling tijdens diverse groepsactiviteiten gefilmd. De video-opname wordt daarna met de begeleider en de leerkracht besproken om te bezien welke afspraken er gemaakt kunnen worden om het betreffende kind beter te begeleiden. Deze videobeelden zijn alleen voor intern gebruik.

7.7.

Fruit

In de groepen 1/2 eten of drinken de kinderen 's morgens één tussendoortje. Hiervoor kunt u uw kind b.v. een appel, peer, of iets te drinken meegeven. Een koek mag ook. Andere groepen gebruiken het tussendoortje tijdens de pauze.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.8.

Hoofdluis Om hoofdluis tegen te gaan en op tijd te kunnen ontdekken hebben wij als school ervoor gekozen om na elke schoolvakantie alle kinderen te controleren op hoofdluis. Dit gebeurt door ouders die van te voren ingelicht zijn over de manier van controleren. Toch valt hoofdluis niet altijd te voorkomen en het kan dus gebeuren dat er in een klas hoofdluis voorkomt.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Daarom is het raadzaam om ook thuis regelmatig het haar te controleren door middel van het kammen met een luizenkam. Dan wordt de kans op hoofdluis op school nog kleiner. Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een informatiebrief, waarin alles nog eens duidelijk beschreven staat. Voor vragen kunt u bij onze hoofdluiscoördinatoren terecht.

7.9.

Huisbezoek

De leerkracht maakt met ouders van nieuwe leerlingen een afspraak. Bij meerdere kinderen uit één gezin wordt in onderling overleg met de leerkrachten afgesproken wie op huisbezoek gaat. Het huisbezoek voor kinderen die met ingang van het nieuwe schooljaar of in de eerste maand na het begin van het schooljaar onze school (gaan) bezoeken - en waarvan nog geen broertje of zusje op school zit - vindt plaats in de loop van dat nieuwe schooljaar. Bij de inschrijving kunt u kenbaar maken of u een huisbezoek al dan niet op prijs stelt.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.10.

IdeeĂŤn !!!!!!!!

Heeft u een idee : om om om om

iets voor onze school te maken iets op school te laten zien iets op school aan de kinderen te vertellen ons ergens op te attenderen

laat het ons weten!!!!!

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.11.

Info

Ieder schooljaar ontvangt u, via uw kind, de nodige informatie middels onze – bijna - wekelijkse INFO. Onze INFO wordt (op donderdag) digitaal verstrekt. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website. Een papieren versie kunt u vragen aan de balie.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.12.

Inloop 10-minuten

De deuren van de groepen 1/2 gaan elke ochtend om 8.20 uur open. Ouders en kinderen zijn vanaf die tijd welkom in de groep. Om half 9 beginnen de groepsactiviteiten. Wilt u hier rekening mee houden!!!! Deze inloop 10-minuten zijn bedoeld voor kinderen ĂŠn ouders. De ouders van kinderen in de andere groepen kunnen op vastgestelde dagen (zie kalender) de school binnenkomen. Vanaf 8.20 uur zijn hier de klassendeuren open. Om half 9 beginnen de lessen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.13.

Kinderziektes

We verzoeken u kinderziektes direct te melden bij de leerkracht van uw kind. In voorkomende gevallen worden noodzakelijke maatregelen getroffen (bijv. brief naar ouders). De school is verplicht om bepaalde infectieziektes te melden bij de GGD.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.14.

Kleding

Het dragen van hoofddoekjes o.g.v. geloofsovertuiging is toegestaan, behalve bij gym- en zwemles. Geheel of gedeeltelijke gelaatsbedekking (bijvoorbeeld gezichtssluier, burka) is niet toegestaan.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.15.

Materialen

Vaak willen kinderen iets mee naar school brengen om te laten zien of om over te vertellen (geen speelgoed s.v.p.). Dat is geen probleem. Sluit dit wel even kort met de desbetreffende leerkracht. We willen u wel laten weten dat het meebrengen van spulletjes gebeurt op eigen verantwoordelijkheid en evt. schade niet verhaald kan worden.

Als uw kind schoolmaterialen kwijtraakt of stuk maakt, vragen wij hiervoor een vergoeding.

Voorzie gym- en/of zwemtassen van naam. Het is overigens raadzaam om alle jassen, tassen, mutsen, gymschoenen, broodtrommels enz. enz. van naam te voorzien.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.16.

Mobieltje en i-pod

Mobieltjes of i-pods mogen uitsluitend buiten school en buiten het schoolterrein gebruikt worden. In de pauze, ook tijdens het overblijven, blijven de mobieltjes en i-pods in de la van de kinderen. Op school lopen kinderen het risico dat ze het toestel verliezen en daarnaast vinden wij het als school niet goed wanneer er foto’s of filmpjes van elkaar gemaakt worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van kinderen of ouders. Ons advies: laat deze spullen thuis. Moet een leerling een mobieltje van de ouders meenemen dan mag dat uitsluitend buiten schooltijd gebruikt worden. Mobieltjes die tijdens schooluren gebruikt worden, worden – minimaal voor 1 dag – ingenomen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.17.

Parkeren

Met betrekking tot het parkeren hebben we een aantal afspraken gemaakt. Deze afspraken dragen er toe bij dat onze kinderen op een veilige wijze de school kunnen bereiken en er zo weinig mogelijk overlast is voor buurtbewoners : • breng/haal kinderen zoveel mogelijk per fiets of te voet, • niet parkeren op de ventweg voor de school (Oude Laarderweg) - wel kiss-and-drive (kinderen stappen uit, ouders rijden weer weg), • parkeer in de parkeervakken aan het Molenakkerplein (een stukje lopen!!), • parkeer niet op onoverzichtelijke plaatsen (vlak voor de uitgang of op hoeken bijv.), • parkeer niet voor een uitrit van buurtbewoners, • laat uw auto niet onnodig stationair lopen, • wijs elkaar op gevaarlijke situaties. De parkeerverboden bij het hoofdgebouw hebben er toe geleid dat kinderen veiliger en overzichtelijker onze school kunnen bereiken.

Helaas is het parkeergedrag van meerdere ouders of oppassers nog steeds een bron van ergernis voor velen. In het komende schooljaar zal (in overleg met de politie) weer speciale aandacht besteed worden aan het foutparkeren. Er zal ook handhavend (verbaliserend) worden opgetreden Naast Molenakker 2 is een ruime parkeergelegenheid (van SV Laar), waar wij als school gebruik van mogen maken. Daarom vragen we met nadruk om alleen daar te parkeren. Via een achterompaadje

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


kan vervolgens iedereen veilig de speelplaats bereiken. (Dus niet via de Molenakkerdreef naar de speelplaats lopen!!)

Veilig naar school. Ook dat doen we samen!

7.18.

Rommel ?????????

Wat voor velen rommel is, is voor scholen vaak heel bruikbaar materiaal. Wij vragen u dan ook zo nu en dan attent te zijn op materialen die in uw (werk)omgeving de kortste weg naar de container volgen en wellicht voor onze school nog heel goed bruikbaar zijn. Tijdens handvaardigheidslessen kunnen vele soorten materialen gebruikt worden. Twijfelt u over de bruikbaarheid, neem dan even contact op. Wat we altijd kunnen gebruiken:

papier (alle soorten, kleuren en maten) karton hout

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.19.

School-TV

Alle groepen zullen in de loop van het schooljaar één of meerdere school tv-programma's volgen. Bij diverse programma's kan een lespakket aangeschaft worden met o.a. opdrachten voor de leerlingen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.20.

Spelen op de speelplaats

Na schooltijd mogen de kinderen op de speelplaats spelen totdat de laatste leerkracht naar huis gaat (buiten verantwoordelijkheid van de school!!!). Daarna, en dus ook in het weekend en vakanties, is spelen op de speelplaats niet toegestaan. Speelruimte na schooltijd op de speelplaats Molenakker 1 is beperkt. Er mag alleen gespeeld worden op het gedeelte ingang “lange gang” Oude Laarderweg tot aan de witte streep ter hoogte van teamkamer. De speelplaats (overig gedeelte) is na 15.00 uur bestemd voor kinderen die gebruikmaken van de buitenschoolse opvang.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.21.

Te laat op school

Leerlingen die na het belsignaal binnenkomen moeten buiten het lokaal wachten tot de leerkracht het teken geeft dat hij/zij naar binnen mag. Bij herhaling moet de leerling zich melden bij de time-out en wordt een brief meegegeven waarin staat wanneer en hoe lang nagebleven moet worden. Bij een volgend “te laat” worden ouders uitgenodigd voor een indringend gesprek.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.22.

Time-out

Kinderen die ongewenst gedrag vertonen in de groep, op de speelplaats of bijv. tijdens het overblijven moeten zich melden bij IB-ers of directie. Er wordt hiervan kort verslag gemaakt en zo nodig en/of waar nodig worden adequate maatregelen genomen. Groot voordeel van de time-out is dat ongewenst gedrag “bijgehouden” wordt. Vaker bleven maatregelen uit omdat kinderen in verschillende situaties bij verschillende leerkrachten/begeleiders ongewenst gedrag vertoonden dat niet altijd vastgelegd werd.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.23.

Verjaardag Een verjaardag vieren is altijd een bijzondere gebeurtenis in de klas. In de eerste plaats voor de jarige zelf, maar ook voor de groep. Een traktatie hoort daarbij! Helaas constateren wij als leerkrachten dat er steeds meer ongezonde traktaties worden uitgedeeld. Een snoeptraktatie is al heel normaal geworden, terwijl wij dat toch echt niet onder een “gezonde” traktatie verstaan! Wij willen U dan ook vriendelijk vragen geen snoep te trakteren. Daarnaast is één traktatie voldoende, extra cadeautjes erbij uitdelen is niet nodig.

*Uitnodigingen voor kinderfeestjes worden niet op school uitgedeeld. Dit om te voorkomen dat er kinderen te vaak teleurgesteld worden. De verjaardag van kinderen die 4 jaar worden, wordt niet op school gevierd. Deze kinderen vieren de verjaardag al op de peuterspeelzaal. De verjaardag in de groepen 1/2 wordt iets uitgebreider gevierd dan in de hogere groepen. In de groepen 1 t/m 3 mogen de ouders hierbij aanwezig zijn. Kleuterbroertjes en zusjes mogen met hun ouders - indien gewenst - meekomen. Ook wordt de verjaardag van de leerkracht gevierd. Namens alle kinderen van de groep wordt een cadeautje aangeboden, dat door enkele kinderen met de groepenouder van de groep wordt gekocht en betaald uit de ouderbijdrage. Het is niet de bedoeling dat kinderen individueel nog een gekocht cadeautje meebrengen. Een kaartje, een tekening of een knutselwerkje is natuurlijk wel fijn.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.24.

Weerter ScholenToernooi (WST)

Elk jaar neemt onze school deel aan het WST. Het WST is bedoeld voor leerlingen van groep 7/8. Voetbal, handbal en trefbal zijn vaste onderdelen van deze sportieve ontmoeting tussen Weerter basisschoolleerlingen. Aan dit toernooi nemen alle Weerter basisscholen deel.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


7.25.

Ziekte of verzuim

Als uw kind wegens ziekte of andere dringende reden niet naar school kan komen - of later komt vragen wij u ons dit schriftelijk of telefonisch te laten weten vóór schooltijd. Zonder bericht van afwezigheid gaan we er natuurlijk vanuit dat uw kind naar school komt. Het is een onprettige start van de dag als een leerling onafgemeld afwezig is. We nemen dan ook meteen telefonisch met u contact op. Mag of kan uw kind niet meedoen met de gym- of zwemles, geeft u dat dan - liefst schriftelijk - even door aan de leerkracht van uw kind. Steeds vaker krijgen we de vraag van ouders voor remedial teaching, logopedie of andere hulpverlening door externen tijdens schooltijd. Speciale hulpverlening tijdens schooluren kan alleen na toestemming van de school/directeur. Voor een korte periode (maximaal 2 maanden) kan de directeur toestemming geven; indien langere tijd hulp noodzakelijk is, moet toestemming gevraagd worden aan de leerplichtambtenaar van de Gemeente Weert (dit is van toepassing voor leerlingen van 5 jaar en ouder). De school zal het verzoek om vrijstelling van schooluren alleen ondersteunen als externe hulpverlening dringend gewenst is. In alle gevallen gaat de voorkeur uit naar externe hulp na schooltijd.

Overige info externe instanties Voor overige informatie van externe instanties verwijzen wij u naar onze website:

WWW.OBSMOLENAKKER.NL (zie kopje informatie)

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Gedragscode Inleiding

Met deze gedragscode formuleren we gedragsafspraken voor leerkrachten, hulpouders en leerlingen. De code maakt duidelijk hoe we in onze school met elkaar omgaan en geeft derhalve tevens aan waarop we eenieder kunnen aanspreken. Bij het opstellen van deze code zijn we uitgegaan van de algemene uitgangspunten van onze school, zoals opgenomen in onze schoolgids en ons schoolplan.

Algemene uitgangspunten van onze school: 

onze school gaat uit van principiële gelijkwaardigheid

eenzijdige beïnvloeding is niet toegestaan

actief en op veelzijdige basis moet aandacht besteed worden aan de diverse levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden die onze Nederlandse samenleving kent.

niet de confrontatie, maar de ontmoeting - dialoog - staat voorop (openheid)

ouders en leerlingen hebben recht op actieve betrokkenheid

veiligheid en geborgenheid staan centraal

ieder mens is uniek (tegelijk individu en sociaal wezen)

ieder mens heeft rechten en plichten

respect voor eenieder vanuit een positieve grondhouding

elke vorm van discriminatie is uitgesloten

(onder discriminatie wordt verstaan: elke handeling of praktijk die tot gevolg heeft dat mensen worden achtergesteld op grond van ras, geloof, levensovertuiging, sekse, seksuele voorkeur, culturele achtergrond, sociaal-economisch milieu en fysieke verschijning)

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Leerkrachten

Omgang met collega’s • • • • • • • • • • •

accepteer de ander zoals hij/zij is heb vertrouwen in elkaar / steun elkaar ben eerlijk, meelevend (toon belangstelling) en hulpvaardig openheid naar elkaar: bespreek problemen - eerst - met elkaar / vraag om duidelijkheid als je iets dwars zit. corrigeer / help elkaar door zaken te benoemen roddel niet over anderen / ga in gesprek of verwijs naar de plaats waar de kritiek uitgeproken moet worden maak je eigen mening kenbaar draag bij aan een voor ieder gezellig werk- en leefklimaat begroet elkaar 's ochtends en neem afscheid uit geen seksistische taal / seksistisch getinte grappen naar anderen toe : houd er rekening mee dat voor ieder, ook wat dit onderwerp betreft, de grens anders ligt spreek elkaar er op aan als je vindt dat een collega “te ver” gaat in uitlatingen en/of gedragingen

Omgang met leerlingen • • • • • • • • • • • •

neem elke kind serieus / laat ieder in zijn waarde / respecteer eenieder toon - daadwerkelijke - belangstelling (persoonlijk / taak) maak duidelijke afspraken en kom ze na respecteer de eigendommen van kinderen wees open en eerlijk / oordeel - waardeer positief praat onder alle omstandigheden rustig / correct taalgebruik (reversibel) zeg nooit iets negatief over een kind als kind / zeg niets ongunstigs van een kind in het bijzijn van anderen (bespreek het gedrag als zodanig) bespreek problemen / misverstanden / moeilijkheden met diegenen die erbij betrokken zijn sluit een vervelende situatie altijd positief af (stuur een kind niet met een negatief gevoel naar huis) van fouten / onenigheid / ruzie e.d. kun je leren zorg voor een veilige / prettige / gezellige sfeer in de groep begroet leerlingen en neem afscheid

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


• •

• • •

laat kinderen buiten schooltijd – in principe - niet alleen bij jou in de klas zijn of bij je thuis komen stel ouders ervan op de hoogte in gevallen dat dit toch noodzakelijk is

loop niet zonder meer kleed- en/of doucheruimtes binnen, maar klop eerst aan om kinderen gelegenheid te bieden om bijvoorbeeld een handdoek om te slaan. Dit geldt zeker in situaties waar de omgang in het algemeen wat losser is zoals tijdens kamp, schoolreis, sportdagen schakel eventueel hulp in van ouders bij aan- en uitkleden bij bijvoorbeeld gym- en zwemlessen neem kinderen vanaf groep 4 – in principe - niet op schoot

Omgang met ouders • • • • • • • • • •

neem elke ouder / probleem(pje) serieus - luister goed en probeer te begrijpen – praat niet - negatief - over andere ouders, leerlingen, collega’s informeer ouders tijdig als er zich problemen voordoen ben duidelijk in gesprekken / eerlijk / tactvol / oplossingsgericht toon belangstelling voor zowel de ouder persoonlijk als de taak als hulpouder maak duidelijke afspraken en kom ze na (noteren in journaal) vraag bij (te verwachten) "moeilijke" gesprekken een collega als gesprekspartner blijf vriendelijk en correct, ook na minder plezierige ervaring; communicatie open houden verwijs voor klachten (evt. naar collega, naar contactpersoon voor klachten - directeur en/of vertrouwenspersoon) moedig ouders aan om contact op te nemen met school

Opmerking: Elk vermoeden van ongewenste intimiteiten / fysiek of psychisch geweld wordt gemeld bij de directeur en/of vertrouwenspersoon. Bij ongewenste intimiteiten gaat het om sexueel gerichte aandacht, tot uiting komend in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat opzettelijk of onopzettelijk kan zijn. De gedragingen vinden plaats binnen of in samenhang met de onderwijssituatie en worden door degene die ze ondergaat als ongewenst ervaren. Meestal is er sprake van machtsongelijkheid tussen betrokkenen.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Leerlingen

Omgang met medeleerlingen • • • • • • • • • • •

accepteer de ander zoals hij/zij is - iedereen is anders (niet discrimineren) spreek elkaar op een correcte wijze aan (bij naam, rustig, verontschuldigend, waarderend, eerlijk) vertel de ander wat je voelt als je iets niet prettig vindt heb respect voor het mijn en dijn (vraag of je andermans eigendom mag gebruiken) niet uitschelden / uitlachen / roddelen / buitensluiten / te snel oordelen luister naar een ander zijn verhaal geen fysiek geweld los problemen op door erover te praten (eerst zelf - daarna evt. met leerkracht en/of thuis) help elkaar (als iemand iets moeilijk vindt of problemen heeft) - werk/speel samen maak goede afspraken en hou je eraan begroet elkaar

Omgang met leerkrachten - ouders • • • • • • • • •

spreek de leerkracht en ook het ondersteunend personeel aan met juf of meester ……….. / je-jij (niet verplicht; afhankelijk van wat thuis gebruikelijk is) hulpouder aanspreken bij voornaam, tenzij anders aangegeven andere, "onbekende" ouders / personen aanspreken met mevrouw of meneer kom niet ongevraagd aan eigendommen van leerkrachten / ouders houd je aan gemaakte afspraken wees eerlijk / behulpzaam luister naar elke leerkracht / ouder reageren - vragen - spreken: ga beleefd met elkaar om bespreek problemen (evt. op een ander tijdstip)

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Ouders

Omgang met leerkrachten • • • • • • • • •

zorg voor een prettige relatie met de leerkracht maak onprettige maar ook prettige ervaringen kenbaar geen moeilijke gesprekken tijdens inloopkwartier neem contact op met de leerkracht over onduidelijkheden of vragen maak duidelijke afspraken met elkaar maak een afspraak om over uw kind te praten (voorkom vluchtige gesprekjes over belangrijke onderwerpen) bespreek problemen / misverstanden / moeilijkheden met de betrokken leerkracht (leerkracht en/of directeur zal u hiernaar verwijzen en de betrokken leerkracht in kennis stellen) hou gesprekken in een prettige en/of zakelijke sfeer met respect voor elkaar wees open en eerlijk

Hulpouders tijdens schoolactiviteiten Omgang met leerlingen • • • • • • • • • • •

neem elke kind serieus / laat ieder in zijn waarde / respecteer eenieder maak duidelijke afspraken en kom ze na respecteer de eigendommen van kinderen wees open en eerlijk / oordeel positief praat onder alle omstandigheden rustig / correct taalgebruik (reversibel) zeg nooit iets negatief over een kind als kind / zeg niets ongunstigs van een kind in het bijzijn van anderen (bespreek het gedrag als zodanig) bespreek problemen / misverstanden / moeilijkheden met diegenen die erbij betrokken zijn sluit een vervelende situatie altijd positief af (stuur een kind niet met een negatief gevoel naar de groep) van fouten / onenigheid / ruzie e.d. kun je leren zorg voor een fijne sfeer begroet leerlingen en neem afscheid

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Omgang met leerkrachten • •

neem bij problemen altijd contact op met de groepsleerkracht bespreek alle zaken waarover vragen zijn / die onduidelijk zijn meteen

Omgang met andere hulpouders • • • • • •

accepteer de ander zoals hij/zij is heb vertrouwen in elkaar - steun elkaar ben eerlijk, meelevend (toon belangstelling) en hulpvaardig roddel niet over anderen / ga in gesprek of verwijs naar de plaats waar de kritiek uitgesproken moet worden maak duidelijke afspraken (bespreek problemen/onduidelijkheden) begroet elkaar en neem afscheid

Opmerking:

Ga vertrouwelijk met gegevens om!

Wat te doen bij problemen

Leerkrachten: • • • • • •

eerst proberen problemen zelf op te lossen bespreken met collega/ouder evt. directeur bij ernstige problemen bijv. discriminerende uitingen / pestgedrag / storend gedrag ouders van leerling informeren (telefonisch of schriftelijk - na overleg met directeur en evt. ook collega) is het convenant veilige school van toepassing (zie ook volgende pagina “convenant veilge school”) bij sexuele intimidatie directeur en/of vertrouwenspersoon informeren bij signalen van kindermishandeling dit melden bij de directeur en/of vertrouwenspersoon

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Leerlingen: • •

eerst proberen problemen zelf op te lossen bespreken met leerkracht/ouder evt. directeur

Ouders: • •

probeer eerst problemen met de betrokken leerkracht op te lossen bespreek het probleem zo nodig met de leerkracht en een andere leerkarcht of directeur

Hulpouders: • • •

eerst proberen problemen zelf op te lossen altijd bespreken met leerkracht evt. bespreken met directeur

Consequenties voor de praktijk - in de groep: • • • •

bespreek deze code n.a.v. gebeurtenissen of tijdens (kring)gesprekken maak de code waar mogelijk duidelijk m.b.v. bijvoorbeeld protocollen (pesten / discriminatie) bespreek de consequenties - "strafwerk" - ouders informeren (na overleg met collega / directeur) te nemen sancties zullen in teamvergaderingen - aan de hand van concrete voorbeelden besproken worden

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


gedragsregels 1. elk kind is anders 2. praat netjes tegen elkaar 3. zeg het als je iets niet leuk vindt 4. vraag of je spulletjes van een ander mag gebruiken 5. niet uitlachen en uitschelden 6. laat iedereen meedoen en meespelen 7. doe elkaar geen pijn 8. heb je problemen: praat erover op school thuis met vriendjes of vriendinnetjes

deze regels gelden op school en daarbuiten (deze gedragsregels hangen in de groepen 1 t/m 5. In de laagste groepen ondersteund door pictogrammen)

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


gedragsregels 1.

accepteer de ander zoals die is

2.

spreek elkaar op een correcte wijze aan

3.

zeg de ander wat je voelt als je iets niet prettig vindt

4.

vraag of je andermans eigendom mag gebruiken

5.

niet uitschelden - uitlachen - roddelen- buitensluiten - te snel oordelen

6.

luister naar elkaar en help elkaar

7.

gebruik geen geweld

8.

los problemen op door erover te praten met bijv. medeleerlingen je ouders je leerkracht of andere leerkracht de directeur de kindertelefoon deze regels gelden op school en daarbuiten (deze gedragsregels hangen in de groepen 6 t/m 8)

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


CONVENANT VEILIGE SCHOOL

In 2010 hebben alle Weerter basisscholen het nieuwe/aangepaste convenant veilige school getekend. Dit convenant ligt op school ter inzage. Hiermee zijn voor alle scholen duidelijke afspraken gemaakt “hoe om te gaan met ongewenst gedrag”.

Uit dit convenant : Afhankelijk van de situatie die wordt aangetroffen, de aard van het gedrag, de persoonlijke gegevens van betrokkenen, is een aantal reacties mogelijk die ook weer andere gevolgen kunnen hebben.

Normoverschrijdend gedrag Wat wij onder normoverschrijdend gedrag verstaan is niet strafbaar volgens het strafrecht, maar wel in overtreding tegen normen en waarden, zoals opgenomen in onze gedragscode. Meestal gaat het om incidenteel gedrag waarvoor een waarschuwing vaak al een afdoende reactie zal zijn: bijv. een brutale mond opzetten, ruw spel, gevaarlijk of experimenteel gedrag waarbij niet wordt gedacht aan de mogelijke gevolgen. Al wat zwaarder zijn plagerijen wat al snel tot pesten kan leiden of waar discriminerende uitlatingen aan te pas komen. Dit soort zaken wordt vaak opgelost met een reprimande. Ouders worden hiervan wel in kennis gesteld. Op school hebben wij een time-out voorziening ingesteld. Normoverschrijdend gedrag wordt vastgelegd in het leerlingdossier.. Wanneer bovenstaand gedrag zich bij herhaling manifesteert, ook na waarschuwingen of reprimandes, zal in overleg met de ouders een gezamenlijke strategie afgesproken worden, die - als er geen verbetering op volgt - kan leiden tot hulp van buitenaf, te denken valt aan het Meldpunt Jeugd.

Strafbare feiten Er zijn verschillende categorieën van strafbare feiten mogelijk. Bij minder zware valt te denken aan het met viltstift schrijven op deuren/stoelen of tafels, vernielinkjes, spelen met vuurwerk en baldadigheid. Onder de wat zwaardere strafbare feiten valt bijvoorbeeld diefstal.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013


Om stoer of ruig te doen kunnen kinderen soms ook dingen meenemen (bijv. een zakmes) met het doel om anderen te imponeren. De strekking van het convenant is dat wij dit gedrag zullen melden bij de politie wat na overleg ook kan leiden tot het doen van aangiften. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Erger wordt het als het om meer moedwillig gedrag gaat of als de gevolgen ernstiger zijn. Denk aan diefstal van spullen van de school of van personen, afpersing, bedreiging. In dat soort gevallen is het doen van aangifte noodzakelijk, ook omdat het signalen kunnen zijn van eventuele onderliggende problemen. Minimaal 2 keer per jaar hebben we een overleg met de politie

Vervolgtraject Wanneer een zaak bij de politie is gemeld of wanneer er aangifte is gedaan en de dader(s) is/zijn bekend, is er een aantal mogelijkheden. Kinderen die 12 jaar of ouder zijn, zullen afhankelijk van enkele criteria door de politie naar Bureau HALT worden verwezen. Zij zijn namelijk volgens de wet strafrechtelijk (justitieel) te vervolgen. HALT zorgt voor een pedagogische reactie op het gepleegde feit. Dat gebeurt na een paar gesprekjes (waar ook de ouders bij mogen zijn) in de vorm van wat klussen moeten doen, een leerproject moeten maken, excuses moeten aanbieden, schade vergoeden etc. Kinderen tot 12 jaar zijn strafrechtelijk niet te vervolgen. Maar ook zonder toepassing van het strafrecht wordt er steeds vaker gereageerd. Zeker als kinderen mee hebben gedaan met anderen die wel vervolgd worden. Nieuw in dit kader is het experimenteel project: de STOP-reactie die onder auspiciĂŤn van het O.M. kan worden uitgevoerd door het bureau HALT als het gaat om groepjes of individuele kinderen, jonger dan 12 jaar die strafbare feiten hebben gepleegd. Kinderen gaan dan niet werken, maar er vinden gesprekken plaats met HALT/STOP en ze krijgen enkele opdrachtjes mee of moeten die bij HALT/STOP maken. Ouders dienen in beide gevallen wel eerst toestemming te geven aan HALT. HALT gaat overigens altijd na of er mogelijk andere problematieken aan het gedrag van de betrokkenen ten grondslag liggen, bijvoorbeeld thuis of op school. Is dat het geval dan wordt in overleg met de betrokkenen bekeken of verwijzing naar Meldpunt Jeugd of direct naar een hulpverlenende instantie aan te bevelen is. Er geldt overigens nog een aantal criteria voor het vervolgtraject, bijvoorbeeld de hoogte van de schade of de waarde van gestolen spullen. De politie is hiervan op de hoogte.

________________________________________________________________ OBS Molenakker Algemene schoolgids 2012 – 2013

Schoolgids 2012 - 2013  
Schoolgids 2012 - 2013  

Schoolgids OBS Molenakker 2012 - 2013

Advertisement