Page 1

ADMINISTRACIONS

L’OBSERVATORI 2018


INFORME D’ADMINISTRACIONS Elaborat per: CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA DE LA GARROTXA (SIGMA)

ÍNDEX INFORME ........................................................................................................................................................... 2 1

LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTS DELS AJUNTAMENTS ............................................................................. 2

1


ADMINISTRACIONS

INFORME 1

LIQUIDACIÓ DELS PRESSUPOSTS DELS AJUNTAMENTS

A partir de les dades de les liquidacions agregades dels pressupostos dels 21 ajuntaments de la Garrotxa disponibles en el portal Municat de la Generalitat de Catalunya, s’estudia l’evolució dels ingressos i les despeses del 2004 al 2016.  Ingressos L’evolució dels ingressos totals del conjunt d’ajuntaments de la comarca, després d’uns anys amb reajustos en les transferències de capital, s’ha mantingut més o menys estable, amb una lleugera tendència l’alça sobretot en els impostos i taxes.  Despeses Les despeses totals del conjunt d’ajuntaments de la Garrotxa han variat significativament al llarg dels últims 10 anys, arrel de les inversions i els ajustos en les transferències. Tanmateix, la despesa obligada s’ha mantingut amb una lleugera tendència a l’alça durant tots aquests anys.  Capacitat bruta d’inversió municipal La capacitat bruta d’inversió municipal correspon als ingressos totals municipals menys la despesa obligada i, de la mateixa manera que en el cas dels ingressos, en els darrers 4 anys ha tingut una lleugera tendència a l’alça.

Figura 1. Evolució dels ingressos totals dels ajuntaments de la Garrotxa. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Municat de la Generalitat de Catalunya, 2018.

2


ADMINISTRACIONS

Figura 2. Evolució de les despeses totals dels ajuntaments de la Garrotxa. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Municat de la Generalitat de Catalunya, 2018.

Figura 3. Evolució de les despeses obligades totals dels ajuntaments de la Garrotxa. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Municat de la Generalitat de Catalunya, 2018.

Figura 4. Evolució de la capacitat bruta d’inversió municipal. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Municat de la Generalitat de Catalunya, 2018.

3

2018 Administracions  
2018 Administracions  
Advertisement