Page 1

Edició 1

QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES MÉS DEMANADES PELS OCUPADORS I MÉS VALORADES PELS TITULATS*?

L’«Estudi de les demandes dels ocupadors de titulats universitaris de la província de València”, que ha elaborat l’OPAL, ha investigat el mercat laboral dels titulats de la Universitat mitjançant l’anàlisi d’una mostra de grans, mitjans i petits ocupadors d’universitaris de la província de València, i dels principals sectors de l’activitat econòmica (vegeu la fitxa tècnica general de l’estudi al final d’aquest butlletí).

En general, aquest estudi explora l’opinió dels ocupadors sobre les característiques que han de posseir les persones titulades per a trobar feina a les seues empreses, el nivell de competències que presenten els titulats contractats, l’evolució de l’oferta d’ocupació universitària i les perspectives futures, i també la manera com aquestes empreses recluten i seleccionen candidats universitaris.

Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral

OBJECTIU Aquest primer número de l’Observatori té per objectiu informar sobre les competències que són més demanades pels ocupadors de titulats de la Facultat de Ciències Socials i aquelles

que són més útils per a l’exercici del treball des del punt de vista dels titulats d’aquest centre¹.

LA CLASSIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES L’estudi ha analitzat l’opinió dels ocupadors sobre la importància de tres tipus diferents de competències definides com a rellevants per a l’exercici laboral dels titulats universitaris: les competències genèriques, les específiques de la titulació i les instrumentals. S’entén per competències genèriques aquelles competències transversals que no van unides a cap disciplina en particular i que, per tant, són transferibles a una gran varietat de funcions i tasques, i n’asseguren un bon exercici. Aquestes competències laborals genèriques involucren components cognitius, com la

resolució de problemas o l’anàlisi crítica. També impliquen components actitudinals, com gestionar la pressió o definir les metes i identificar-s’hi. A més a més, tenen components interpersonals, com les habilitats socials o el treball en equip. Finalment, involucren un component de gestió, representat per la capacitat de dirigir o prendre decisions, entre altres. Les competències específiques comprenen capacitats i habilitats que asseguren un bon exercici de les tasques pròpies d’una titulació o perfil laboral, com ara el domini de les competències i de les tècniques de la titulació.

CONTINGUTS Importància de les competències genèriques, instrumentals i específiques

2

Competències per titulació: perspectiva ocupadors i titulats 3 Demanda de les competències i el seu desenvolupament a la UVEG 7 Fitxa tècnica

10

*Al llarg de tot aquest butlletí s’utilitzarà el genere gramatical masculí per a referir-se a col—lectius mixtos, com a aplicació de la llei lingüística de l’economia expressiva. Tan sols quan l’oposició de sexes siga un factor rellevant en el context s’explicitaran ambdós gèneres. (Font: Diccionari Panhispànic de Dubtes, Reial Acadèmia Espanyola). 1 Enquestats en el primer Estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València 1999-2003. La llicenciatura de Ciències del Treball no ha sigut inclosa en l’anàlisi perquè no comptava amb prou nombre de titulats en el moment d’efectuar els estudis que aporten dades per a aquest butlletí.


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Finalment, les competències instrumentals, capaciten i habiliten per integrar-se amb èxit en la vida laboral i social, i com el seu nom indica, serveixen d’instrument per a l’exercici eficaç de tasques específiques de la titulació o del rol, com els coneixements d’idiomes i d’informàtica. A fi de conèixer la importància d’aquests tres grups de competències perquè una persona

amb titulació universitària tinga un bon exercici laboral, es va demanar als ocupadors enquestats –tant del sector públic com del privat que solen contractar diplomats en treball social, relacions laborals i titulats de l’àrea de ciències socials en general–, que distribuïren 100 punts entre els 3 grups de competències, de manera que assignaren més punts al grup més important.

Taula 1. Valoració de la importància dels grups de competències per a l’exercici laboral per part dels ocupadors

Competències Competències Competències Total genèriques instrumentals específiques 46.1 Ocupadors D. Trabajo Social 37 25.4 28.5 100 Ocupadors D. Relaciones Laborales 76 43.7 26.7 29.6 100 Ocupadors Ciencias Sociales** 996 44.2 26.8 29.0 100 * Nombre d’empreses públiques i privades enquestades que solen contractar aquestes titulacions ** Agafats com a referència per a la llicenciatura en Sociologia pel fet que el nombre d’ocupadors no va ser significatiu N*

En general, els resultats de la taula 1 mostren que els ocupadors enquestats consideren que les competències genèriques són les més importants per al desenvolupament del treball dels titulats de l’àrea de Ciències Socials, seguides de les competències específiques i, finalment, de les instrumentals.

Els ocupadors enquestats també van valorar la importància que un titulat tinga cada una de les competències específiques, instrumentals i genèriques per a treballar a les seues empreses. Amb aquesta finalitat, van utilitzar una escala de valoració de 0 (gens important) a 10 (molt important). La taula 2 mostra la importància assignada a cada competència i la compara amb l’opinió dels egressats i egressades de distintes titulacions de la Facultat de Ciències Socials sobre la importància de diferents competències específiques, instrumentals i genèriques per a l’exercici del seu treball.

En aquest cas, els titulats i les titulades van valorar la importància que tenien les competències analitzades per a l’exercici del treball que duien a terme en el moment de l’enquesta. És important tenir en compte que es van seleccionar només les valoracions d’aquells titulats que tenien un treball de qualitat, és a dir, aquells treballs que tenien bastant o molta relació amb la titulació i que requerien estudis universitaris.

Aquesta comparació és útil per a identificar les competències que s’han de desenvolupar en els plans d’estudis de la Facultat de Ciències Socials, a fi d’aconseguir un exercici adequat en el treball i satisfer les demandes dels ocupadors.

2


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Taula 2. Valoració de la importància de les competències des de la perspectiva titulat / ocupador per titulació

2.1. D. RELACIONS LABORALS

Ocupadors

COMPETÈNCIES N COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES Domini competències titulació Domini tècniques titulació COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià Anglès Informàtica COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes Creativitat Anàlisi crítica Obtenir, analitzar i organitzar informació Transferir la teoria a la pràctica Actualització coneixements, tècniques i habilitats Identificar noves oportunitats COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ACTITUDINALS Gestionar la pressió Definir les metes i identificar-s’hi Assumir responsabilitats Adaptació a canvis i flexibilitat Iniciativa personal COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials Treballar en equip Comunicació oral i escrita Treballar amb persones de diferent procedència Negociació COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir Presa de decisions Planificació i gestió de temps i recursos Motivar altres

76*

Titulats amb un treball de qualitat 98

8.3** 8.2

*** ***

6.2 5.5 8.0

5.4 3.8 7.7

8.6 7.5 7.7 7.9 8.0 8.1 7.4

7.8 6.4 7.1 7.7 *** *** ***

8.0 8.0 8.3 8.2 8.1

*** *** *** *** ***

8.1 8.5 8.3 7.0 7.1

7.3 7.6 7.9 *** ***

7.4 8.0 8.2 7.8

7.0 7.7 7.3 7.8

* S’hi inclouen empreses públiques i privades ** 0 significa “gens important” i 10 “molt important” *** Aquestes competències no van ser previstes en l’anàlisi comparativa per raons tècniques de l’estudi de titulats

En la taula 2.1 es pot apreciar que els ocupadors concedeixen valoracions més elevades al conjunt de competències analitzat, que els titulats enquestats. Els dos grups enquestats concedeixen a valorar més les capacitats genèriques de resolució de problemes, treball en equip, comunicació oral i escrita i presa de decisions. Es detecta, d’altra banda, la gran importància que donen els ocupadors a les habilitats

socials, treball en equip, planificació, gestió de temps i recursos, així com a l’assumpció de responsabilitats. Quant a les competències instrumentals, s’observa una diferència de valoració significativa pel que fa a la importància dels coneixements d’idiomes, els quals són més valorats pels ocupadors, que els atorguen un nivell mitjà.

3


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Quant a coneixements d’informàtica, tant ocupadors com titulats els concedeixen una importància mitjana-alta. Dins les competències genèriques, destaca la creativitat, que és una de les més valorades pels ocupadors, però no pels titulats.

2.2. D. TREBALL SOCIAL

Finalment, cal remarcar la valoració que concedeixen els ocupadors al domini de les tècniques i competències pròpies de la titulació.

Ocupadors

Titulats amb un treball de qualitat 126

COMPETÈNCIES N 37* COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 8.9** Domini competències titulació 8.9 Domini tècniques titulació COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS 7.2 Valencià 4.1 Anglès 7.3 Informàtica COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES 8.9 Resolució de problemes 7.7 Creativitat 8.2 Anàlisi crítica 8.4 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.3 Transferir la teoria a la pràctica 8.5 Actualització coneixements, tècniques i habilitats 7.8 Identificar noves oportunitats COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ACTITUDINALS 8.4 Gestionar la pressió 8.3 Definir les metes i identificar-s’hi 9.0 Assumir responsabilitats 8.6 Adaptació a canvis i flexibilitat 8.3 Iniciativa personal COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS 8.7 Habilitats socials 9.1 Treballar en equip 8.8 Comunicació oral i escrita 8.1 Treballar amb persones de diferent procedència 7.8 Negociació COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 7.8 Presa de decisions 8.3 Planificació i gestió de temps i recursos 8.7 Motivar altres 8.5 * S’hi inclouen empreses públiques i privades ** 0 significa “gens important” i 10 “molt important” *** Aquestes competències no van ser previstes en l’anàlisi comparativa per raons titulats

En el cas de la diplomatura en Treball Social, la taula 2.2 mostra que ocupadors i persones titulades concedeixen una importància de nivell mitjà-alt al conjunt de les competències genèriques considerat, i destaca l’alta importància concedida pels dos grups a la capacitat per a resoldre problemes, habilitats socials, treball en equip i comunicació oral i escrita. En l’àrea de competències instrumentals, s’observa que els ocupadors concedeixen més

*** *** 5.8 3.5 7.1 8.3 7.7 8.1 8.1 *** *** *** *** *** *** *** *** 8.3 8.8 8.2 *** *** 7.5 8.1 7.9 ***

tècniques de l’estudi de

valoració al coneixement del valencià que els titulats amb un treball de qualitat; no obstant això, els coneixements d’informàtica són els que obtenen una valoració més alta per part d’ambdós. Finalment, els ocupadors van subratllar la importància de les competències específiques i la capacitat per a assumir responsabilitats, adaptació a canvis i flexibilitat, i la motivació cap a altres.

4


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

2.3. L. SOCIOLOGIA

Ocupadors Ciencias Sociales*

Titulats amb un treball de qualitat

COMPETÈNCIES N 996** 28 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 8.3*** Domini competències titulació **** 8.3 Domini tècniques titulació **** COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS 6.2 Valencià 6.8 6.1 Anglès 3.6 8.2 Informàtica 7.8 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES 8.7 Resolució de problemes 8.0 7.7 Creativitat 7.8 7.9 Anàlisi crítica 8.0 8.3 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.4 8.3 Transferir la teoria a la pràctica **** 8.4 Actualització coneixements, tècniques i habilitats **** 7.7 Identificar noves oportunitats **** COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ACTITUDINALS 8.1 Gestionar la pressió **** 8.3 Definir les metes i identificar-s’hi **** 8.7 Assumir responsabilitats **** 8.4 Adaptació a canvis i flexibilitat **** 8.4 Iniciativa personal **** COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS 8.3 Habilitats socials 8.1 8.7 Treballar en equip 8.0 8.5 Comunicació oral i escrita 8.1 7.4 Treballar amb persones de diferent procedència **** 7.5 Negociació **** COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 7.7 6.4 Presa de decisions 8.1 7.7 Planificació i gestió de temps i recursos 8.4 7.8 Motivar altres 8.1 **** * S’agafen com a referència les valoracions dels ocupadors de l’àrea de Ciències Bàsiques pel fet que la grandària de mostra d’ocupadors de titulats en sociologia no va ser significativa ** S’hi inclouen empreses públiques i privades *** 0 significa “gens important” i 10 “molt important” **** Aquestes competències no van ser previstes en l’anàlisi comparativa per raons tècniques de l’estudi de titulats

5


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

La taula 2.3 mostra que les competències genèriques més valorades pels ocupadors de titulats de l’àrea de Ciències Socials són les capacitats per a la resolució de problemes, assumpció de responsabilitats i treball en equip. A nivell específic, el domini de les tècniques i de les competències pròpies de la titulació és igualment valorat. A nivell instrumental, destaca la valoració concedida als coneixements d’informàtica respecte als d’idiomes.

Els ocupadors de Ciències Socials valoren majorment les competències analitzades que els titulats en Sociologia enquestats, encara que les valoracions dels dos grups no són significativament diferents en la majoria dels casos. Únicament s’observen valoracions significativament més altes dels ocupadors en la capacitat per a dirigir i en els coneixements d’anglès. En canvi, s’evidencia que ocupadors i persones llicenciades coincideixen a assignar valoracions altes a les capacitats per a obtenir, analitzar i organitzar informació; habilitats socials i comunicació oral i escrita.

Com a conclusió d’aquest apartat, és important esmentar que els desajustos observats entre les valoracions dels ocupadors i dels titulats amb un treball de qualitat, poden ser deguts al fet que no tots els ocupadors ofereixen ocupacions de qualitat i, per aquesta raó, poden valorar les competències en diferent

1

mesura que els titulats amb una ocupació d’aquest tipus. D’altra banda, es poden presentar diferències pel fet que els titulats són els que directament exerceixen les activitats pròpies del lloc de treball, i valoren de manera diferent les competències necessàries per a fer-ho adequadament que aquelles persones que no estan directament involucrades amb aquestes tasques. Així mateix, és possible que els ocupadors exigisquen un nivell general de competències elevat, malgrat que no totes siguen realment importants per a l’exercici del treball dels titulats.

Una vegada estudiades les valoracions de les diferents competències per part d’ocupadors i persones titulades, es procedeix a analitzar l’opinió dels titulats sobre la importància d’aquestes. Un dels aspectes interessants és conèixer la seua opinió sobre el grau en què la Universitat ha contribuït al desenvolupament de les competències analitzades. Així, el gràfic 1 mostra la importància de diferents competències per a l’exercici del treball des de la perspectiva dels ocupadors i l’opinió dels titulats sobre el nivell adquirit d’aquestes competències durant els estudis a la Universitat de València¹. Cal dir que els nivells adquirits d’anglès, valencià i informàtica corresponen a la valoració dels titulats sobre el seu nivell de coneixements en la matèria, i no al nivell de desenvolupament d’aquestes competències a la Universitat.

Enquestats en el primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003

6


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Gràfic 1. Valoració de les competències per part dels ocupadors respecte al nivell adquirit pels titulats a la UVEG

1.1 RELACIONS LABORALS

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

*

à ci en l Va

*

A

s lè ng

*

ica àt

rm o fo In pr de ció lu o s Re

em bl

es

t r a s ip ta als ica gi rit on os ci qu r ít ivi iri c t o e c d rs s isi a s i e u c n e a s i c Cr de ats àli er ll e re al or ilit tp ba ls de An a e e b ó t a r i T ci ci Ha es ps pa ica Pr a m n e C lt mu de Co ó i t es ig . if an Pl

Im portància ocupadors titulació

El gràfic 1.1 mostra que el nivell de competències que demanen els ocupadors supera el nivell adquirit pels diplomats en Relacions Laborals enquestades (N=319), excepte en els coneixements de valencià. No obstant això, no s’observa el mateix dèficit de

Nivell adquirit titulats

competències en tots els casos. Així, els majors dèficits respecte a aquestes s’observen en la resolució de problemes, creativitat i planificació, així com en la gestió de temps i recursos. En canvi, aquest dèficit disminueix pel que fa a coneixements d’anglès i informàtica.

*El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de l’enquesta del primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València.

7


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

1.2 TREBALL SOCIAL

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

*

à ci en l Va

*

A

s lè ng

*

ica àt

rm ob fo In pr de ció lu o s Re

lem

es

t ir a ip ta als ica ns s rit rig ci qu ivi r ít i c so t o e c sio d s i a s i e ur c n e a s i r s c i e e t l r C d a à ll re al pe lit or ba de An at bi els ó t a re a i i i s T c c H e ps ca pa Pr ni em Ca t u l m de Co ió t s ge .i f i an Pl

Im portància ocupadors titulació

El gràfic 1.2 mostra que el nivell de competències que demanen els ocupadors supera el nivell adquirit per les persones diplomades en Treball Social enquestades (N=264), excepte en els coneixements

Nivell adquirit titulats

d’anglès. Els majors dèficits de competències s’observen en resolució de problemes i planificació i gestió de temps i recursos. En canvi, el dèficit és mínim en els coneixements de valencià i informàtica.

*El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de l’enquesta del primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València. 8


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

1.3 SOCIOLOGIA

A nà lis i

es

cr H íti ab ca ili ta ts so ci Tr al eb s C al om le un n eq ic ac ui ió p or al C ie ap sc ac rit ita a Pl t an pe if. ra ig Pr di es es rig t ió a ir de de de lt em ci si ps on ie s ls re cu rs os

R

es ol uc ió

de

In f

pr ob le m

or m àt ic a

ng lè s

*

C

* A

Va le nc ià

*

re at iv ita t

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Im portància ocupadors titulació

El gràfic 1.3 mostra que el nivell de competències que demanen els ocupadors de titulats de l’àrea de Ciències Socials supera el nivell adquirit pels llicenciats en Sociologia enquestats (N=50), excepte en els coneixements de valencià. Els majors dèficits de competències s’observen en resolució de problemes, capacitat per a dirigir i planificació i gestió de temps i recursos. En canvi, el dèficit disminueix en la capacitat per a l’anàlisi crítica.

És important destacar que en el gràfic 1.3 s’han pres com a referència les valoracions tant d’ocupadors públics com privats que solen contractar titulats de l’àrea de Ciències Socials,

Nivell adquirit titulats

ja que la grandària de mostra d’ocupadors de llicenciats en Sociologia no va ser significativa en l’estudi d’ocupadors.

En general, els resultats observats en el gràfic permeten determinar les competències que són més demanades pels ocupadors i menys desenvolupades per la Universitat, a fi de generar accions estratègiques per a desenvolupar-les en els plans d’estudi. No obstant això, cal destacar que les capacitats analitzades es desenvolupen també a partir de l’experiència laboral i la formació complementària, entre altres factors.

*El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de l’enquesta del primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València.

9


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI D’OCUPADORS

• •

• • • • • •

Univers: empreses privades i públiques ocupadores de titulats universitaris, implantades almenys a la província de València La mostra d’empreses utilitzada està composta per 1150 empreses de la província de València. Per determinar l’estructura de la mostra d’empreses objecte d’estudi, es van tenir en compte les dades que ofereix l’Enquesta de població activa (EPA) sobre les empreses que contracten titulats universitaris. Entrevistes realitzades: 1397. Les persones entrevistades van ser propietaris, gerents, responsables de recursos humans, directors de departament o persones amb titulats a càrrec (els dos últims únicament van valorar les competències dels qui s’havien acabat de titular) Tipus de mostratge: aleatori, estratificat amb 30 estrats resultants de la combinació de les variables següents: grandària de l’empresa i sector d’activitat Error mostral: ±2,7% per a la mostra total Treball de camp: Es va realitzar del 31 de gener al 15 de maig de 2007 Enquesta mitjançant CATI Una síntesi de l’informe executiu de l’estudi està disponible en l’enllaç següent: http://www.fguv.org/opal/Anàlisi/AAnaEmpre.aspe

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI D’EGRESSATS DE LES TITULACIONS DEL CENTRE • • •

Univers: poblacions d’egressats en cada una de les titulacions considerades que van obtenir la titulació dos, tres, quatre i cinc anys abans de l’entrevista. Tipus de mostratge: aleatori, estratificat amb afixació proporcional per a cada una de les poblacions, segons 8 estrats definits en funció de l’any en què es va obtenir la titulació (dos, tres, quatre i cinc anys abans de l’entrevista) i del sexe (home, dona) Mètode de recollida de dades: enquesta realitzada mitjançant el sistema d’entrevistes telefòniques assistides per ordinador (sistema CATI).

Titulacions estudiades Facultat Ciències Socials D. Relacions Laborals D. Treball Social L. Sociologia

Univers

Grandària Mostra

Error mostral

Recollida de dades

1856 836 105

319 263 50

±5% ±5% ±10%

Juny 2005 Juny 2005 Juny 2005

Peticions d’informació addicional, preguntes i comentaris es poden adreçar a: estudiosopal@uv.es

Calle Bachiller, 1, 1. 46010. Valencia Tel. 96 339 09 91 www.uv.es/OPAL opal@uv.es

L'Observatori Socials 1 V  
L'Observatori Socials 1 V  

Butlletí L'Observatori

Advertisement