Page 1

Edició 1

QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES MÉS DEMANADES PELS OCUPADORS I MÉS VALORADES PELS TITULATS*?

L’«Estudi de les demandes dels ocupadors de titulats universitaris de la província de València”, que ha elaborat l’OPAL, ha investigat el mercat laboral dels titulats de la Universitat mitjançant l’anàlisi d’una mostra de grans, mitjans i petits ocupadors d’universitaris de la província de València, i dels principals sectors de l’activitat econòmica (vegeu la fitxa tècnica general de l’estudi al final d’aquest butlletí).

En general, aquest estudi explora l’opinió dels ocupadors sobre les característiques que han de posseir les persones titulades per a trobar feina a les seues empreses, el nivell de competències que presenten els titulats contractats, l’evolució de l’oferta d’ocupació universitària i les perspectives futures, i també la manera com aquestes empreses recluten i seleccionen candidats universitaris.

Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral

OBJECTIU Aquest primer número de l’Observatori té per objectiu informar sobre les competències que són més demanades pels ocupadors de la Facultat de

Matemàtiques i les que resulten més útils per a l’exercici de la feina des del punt de vista dels titulats del centre¹. CONTINGUTS

de LA CLASSIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES L’estudi ha analitzat l’opinió dels ocupadors sobre la importància de tres tipus diferents de competències definides com a rellevants per a l’exercici laboral dels titulats universitaris: les competències genèriques, les específiques de la titulació i les instrumentals. S’entén per competències genèriques aquelles competències transversals que no van unides a cap disciplina en particular i que, per tant, són transferibles a una gran varietat de funcions i tasques, i n’asseguren un bon exercici. Aquestes competències laborals genèriques involucren components cognitius, com la

resolució de problemas o l’anàlisi crítica. També impliquen components actitudinals, com gestionar la pressió o definir les metes i identificar-s’hi. A més a més, tenen components interpersonals, com les habilitats socials o el treball en equip. Finalment, involucren un component de gestió, representat per la capacitat de dirigir o prendre decisions, entre altres. Les competències específiques comprenen capacitats i habilitats que asseguren un bon exercici de les tasques pròpies d’una titulació o perfil laboral, com ara el domini de les competències i de les tècniques de la titulació.

Importància de les competències genèriques, instrumentals i específiques

2

Competències per titulació: perspectiva ocupadors 3 Competències per titulació: comparació perspectives ocupadors i titulats 4 Demanda de les competències i el seu desenvolupament a la UVEG 6 Fitxa tècnica

8

*Al llarg de tot aquest butlletí s’utilitzarà el genere gramatical masculí per a referir-se a col—lectius mixtos, com a aplicació de la llei lingüística de l’economia expressiva. Tan sols quan l’oposició de sexes siga un factor rellevant en el context s’explicitaran ambdós gèneres. (Font: Diccionari Panhispànic de Dubtes, Reial Acadèmia Espanyola). 1 Enquestats en el Primer estudi d’inserció laboral de titulats de la Universitat de València 1999-2002


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Finalment, les competències instrumentals, capaciten i habiliten per integrar-se amb èxit en la vida laboral i social, i com el seu nom indica, serveixen d’instrument per a l’exercici eficaç de tasques específiques de la titulació o del rol, com els coneixements d’idiomes i d’informàtica. A fi de conèixer la importància d’aquests tres grups de competències perquè una persona

amb titulació universitària tinga un bon exercici laboral, es va demanar als ocupadors enquestats –tant del sector públic com del privat que solen contractar llicenciats en Matemàtiques i titulats de l’àrea de ciències bàsiques–, que distribuïren 100 punts entre els 3 grups de competències, de manera que assignaren més punts al grup més important.

Taula 1. Valoració de la importància dels grups de competències per a l'exercici laboral per part dels ocupadors

Competències Competències Competències genèriques instrumentals específiques Ocupadors L. Matemàtiques 49 46.8 25.4 27.8 Ocupadors CC. Bàsiques 191 43.2 27.3 29.5 *Nombre d’empreses públiques i privades enquestades que solen contractar aquestes titulacions N*

Els resultats de la taula 1 revelen que els ocupadors de llicenciats en Matemàtiques consideren que les competències genèriques són les més importants per al desenvolupament de la feina d’aquests titulats, seguit de les competències específiques i finalment de les instrumentals. S’observa un patró semblant per als ocupadors que solen contractar titulacions de l’àrea de Ciències Bàsiques.

Total 100 100

Els ocupadors enquestats també van valorar com és d’important que un titulat tinga cadascuna de les competències específiques, instrumentals i genèriques per treballar a les seues empreses. En aquest sentit, van utilitzar una escala de valoració de 0 (gens important) a 10 (molt important). La taula 2 mostra la importància assignada a cada competència.

2


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Taula 2. Valoració de la importància de les competències des de la perspectiva dels ocupadors Ocupadors L. Matemàtiques 49

Ocupadors Ciències Bàsiques** 191

COMPETÈNCIES N* COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES Domini competències titulació 9.0 8.7 Domini tècniques titulació 8.8 8.7 COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià 8.3 7.0 Anglès 7.1 7.0 Informàtica 7.9 7.8 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes 9.1 9.0 Creativitat 8.3 8.2 Anàlisi crítica 8.3 8.1 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.2 8.2 Transferir la teoria a la pràctica 8.5 8.5 Actualització coneixements, tècniques i habilitats 8.7 8.6 Identificar noves oportunitats 8.5 7.8 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ACTITUDINALS Gestionar la pressió 8.2 8.1 Definir les metes i identificar-s’hi 8.4 8.4 Assumir responsabilitats 9.0 8.8 Adaptació a canvis i flexibilitat 8.6 8.6 Iniciativa personal 8.4 8.5 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials 8.7 8.5 Treballar en equip 8.9 8.9 Comunicació oral i escrita 8.9 8.7 Treballar amb persones de diferent procedència 8.7 8.4 Negociació 8.0 7.8 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 7.7 7.8 Presa de decisions 8.1 8.3 Planificació i gestió de temps i recursos 8.3 8.4 Motivar altres 9.1 8.8 * Nombre d’empreses públiques i privades enquestades que solen contractar aquestes titulacions ** Mitjana ponderada dels ocupadors que solen contractar titulacions d’aquesta àrea

Els resultats de la taula 2 mostren que, en valorar les competències d’una manera desglossada, s’observa que els dos grups d’ocupadors concedeixen una alta importància al conjunt de competències analitzat. Això no obstant, es remarca la importància concedida a determinades competències, com ara el domini de les competències i de les tècniques pròpies de la titulació. De la mateixa manera, es destaca la importància assignada a la capacitat per a la resolució de problemes i de l’actualització de coneixements, tècniques i habilitats, a nivell genèric cognitiu. De les competències genèriques actitudinals, s’observa una major valoració de la capacitat per assumir responsabilitats. A nivell genèric interpersonal, el treball en equip i la

comunicació oral i escrita resulten les més valorades, així com la capacitat per motivar apareix com la més apreciada de les competències genèriques de gestió. Pel que fa a les instrumentals, els coneixements d’informàtica resulten més importants per als dos grups d’ocupadors, encara que els de valencià són especialment considerats pels ocupadors de llicenciats en Matemàtiques. La taula 3 confronta l’opinió entre ocupadors i persones titulades de la Facultat de Matemàtiques1 sobre la importància de diferents competències per a l’exercici de la feina desenvolupada per aquests graduats. En aquest cas, els titulats van valorar la importància que tenien les competències

3


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

analitzades per a l’exercici de la feina que desenvolupaven en el moment de l’enquesta. Cal anotar que es van seleccionar exclusivament les valoracions dels titulats que tenien una feina de qualitat, és a dir, les feines que tenien bastant o molta relació amb la titulació i requerien estudis universitaris.

Aquesta comparació resulta útil per identificar les competències que s’han de desenvolupar en els plans d’estudis de la Facultat de Matemàtiques a fi d’aconseguir un exercici adequat en la feina i satisfer les demandes dels ocupadors.

Taula 3. Valoració de la importància de les competències des de la perspectiva titulat /ocupador

3.1 MATEMÁTIQUES

Ocupadors

Titulats amb un treball de qualitat 78

COMPETÈNCIES * N 49** COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià 8.3*** 4.7 Anglès 7.1 2.7 Informàtica 7.9 6.5 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes 9.1 8.4 Creativitat 8.3 7.2 Anàlisi crítica 8.3 7.6 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.2 7.4 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials 8.7 7.0 Treballar en equip 8.9 7.3 Comunicació oral i escrita 8.9 7.9 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 7.7 7.2 Presa de decisions 8.1 7.8 Planificació i gestió de temps i recursos 8.3 7.5 * Per raons tècniques de l’estudi de titulats, només es consideren aquestes competències ** S’hi inclouen empreses públiques i privades *** 0 significa “gens important” i 10 “molt important”

En termes generals, la taula 3.1 mostra que els ocupadors concedeixen valoracions més altes al conjunt de competències analitzat que els llicenciats en Matemàtiques amb una feina de qualitat, encara que es pot apreciar que les competències genèriques són valorades en un nivell mitjà-alt pels dos grups. Les valoracions més altes d’ocupadors i persones titulades coincideixen en la capacitat per a la resolució de problemes i comunicació oral i escrita. També s’observa que ambdós grups coincideixen en la importància atorgada a les

1

capacitats per a l’anàlisi crítica i per obtenir, analitzar i organitzar informació. D’altra banda, s’observa una valoració significativament superior de la importància de les competències instrumentals per part dels ocupadors, especialment dels coneixements d’anglès i valencià. Tot i les diferències de valoració, els coneixements d’informàtica són la competència instrumental més valorada per tots dos grups.

Enquestats en el primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003

4


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

3.2 CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES COMPETÈNCIES * N COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià Anglès Informàtica COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes Creativitat Anàlisi crítica Obtenir, analitzar i organitzar informació COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials Treballar en equip Comunicació oral i escrita COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir Presa de decisions Planificació i gestió de temps i recursos

Ocupadors Ciències Bàsiques 191**

Titulats amb un treball de qualitat 26

7.0*** 7.0 7.8

4.9 5.2 8.3

9.0 8.2 8.1 8.2

8.7 7.0 7.8 8.2

8.5 8.9 8.7

7.4 7.7 7.8

7.8 8.3 8.4

7.0 7.7 7.7

* **

Per raons tècniques de l’estudi de titulats, només es consideren aquestes competències S’agafen com a referència empreses públiques i privades que solen contractar titulacions de l’àrea de Ciències Bàsiques pel fet que la grandària de mostra d’ocupadors de llicenciats i llicendiades en bioquímica no va ser significativa *** 0 significa “gens important” i 10 “molt important”

En termes generals, la taula 3.2 mostra que els ocupadors concedeixen valoracions més altes al conjunt de competències genèriques analitzat que els llicenciats i les llicenciades en Ciències i Tècniques Estadístiques amb una feina de qualitat. Tant ocupadors com titulats coincideixen a concedir les valoracions més altes a la capacitat per a la resolució de problemes, anàlisi crítica, i obtenció, anàlisi i organització d’informació. Igualment, s’observa una valoració significativament major dels coneixements tant d’anglès com de valencià per part dels ocupadors. Això no obstant, cal esmentar que els titulats confereixen una valoració lleugerament superior als coneixements d’informàtica. Com a conclusió d’aquest apartat, és important esmentar que els desajustos observats entre les valoracions dels ocupadors i dels titulats amb una feina de qualitat, poden ser deguts al fet que no tots els ocupadors ofereixen ocupacions de qualitat i per aquest motiu poden valorar les competències en diferent grau que els titulats i les titulades amb una feina d’aquest tipus. D’altra banda, es poden presentar diferències pel fet que els titulats són els que exerceixen directament les activitats pròpies del lloc de treball i valoren d’una

1

manera diferent les competències necessàries per fer-ho adequadament que les persones que no estan involucrades directament amb les aquestes tasques. De la mateixa manera, hi ha la possibilitat que els ocupadors exigisquen un elevat nivell general de competències, encara que no totes siguen realment importants per a l’exercici de la feina dels titulats. Ara bé, una vegada considerades les valoracions d’ocupadors i de persones titulades sobre la importància de diferents competències, resulta d’interés esbrinar l’opinió dels titulats sobre el grau en què la Universitat ha contribuït al desenvolupament de les competències analitzades. Així, el gràfic 1 mostra la importància de diferents competències per a l’exercici de la feina des de la perspectiva dels ocupadors i l’opinió dels titulats de la Facultat de Matemàtiques del nivell adquirit d’aquestes competències durant els estudis a la Universitat de València¹. Cal esmentar que els nivells adquirits d’anglès, valencià i informàtica corresponen a la valoració dels titulats del seu nivell de coneixements en la matèria i no al nivell de desenvolupament d’aquestes competències a la Universitat.

Enquestats en el primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003

5


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Gràfic 1. Valoració de les competències per part dels ocupadors sobre el nivell adquirit pels titulats i les titulades a la UVEG

1.1 LLICENCIATURA EN MATEMÀTIQUES

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

*

l Va

à ci en

*

*

t s r p ica gi ns it a ica ita es ial ui os r ít io iri cr àt m tiv oc eq c s d e rs s i a l s m i e u r c n e a b s i r s c i e e o r o f C d at àl re al In pr pe all lit or ls de An at eb bi e de ó a t r i a i i T c ió H es ac ps ca uc Pr ap ni ol em C t u s l m Re de Co ió t s ge .i f i an Pl

s glè An

Im portància ocupadors titulació

El gràfic 1.1 mostra que el nivell de competències demanat pels ocupadors supera el nivell adquirit pels llicenciats en Matemàtiques enquestats (N=121). Això no obstant, no s’observa el mateix dèficit de

Nivell adquirit titulats

competències majors dèficits i comunicació dèficit és d’informàtica.

en tots els casos. Així, els s’observen en habilitats socials oral i escrita. Per contra, el mínim en coneixements

* El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de l’enquesta del primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València.

6


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

1.2 LLICENCIATURA EN CIÈNCIES I TÈCNIQUES ESTADÍSTIQUES

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 l Va

*

*

à ci en

lè ng

A

* s I

m or nf

so Re

lu

ic àt

ció

a

p de

ro

em bl

es

t r s ip als ica gi it a it a on os ci qu r ít iri cr t iv o e c d s rs isi a s i e u n c e a s i r s c e r C de at àli re al all pe lit or ls de An eb at bi e ó r t a i i a i T c c H es ps ca pa Pr ni em Ca u t l m de Co t ió s ge .i f i an Pl

Im portància ocupadors titulació

En el gràfic 1.2 es pot observar que el nivell de competències demanat pels ocupadors supera el nivell adquirit pels llicenciats en Ciències i Tècniques Estadístiques enquestats (N=35), excepte en els coneixements de valencià i informàtica. Això no obstant, els dèficits varien en funció de la competència analitzada. Així, els majors dèficits s’observen en creativitat, habilitats socials i comunicació oral i escrita. D’altra banda, els dèficits disminueixen en coneixements d’anglès.

Nivel Adquirido titulados

Cal concloure que els resultats observats en el gràfic 1 permeten determinar les competències que són més demanades pels ocupadors i menys desenvolupades per la Universitat a fi de generar accions estratègiques de desenvolupament d’aquestes en els plans d’estudis. Això no obstant, cal apuntar que les capacitats analitzades també es desenvolupen a partir de l’experiència laboral i la formació complementària, entre altres factors.

* El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de l’enquesta del primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València.

7


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI D’OCUPADORS

• •

• • • • • •

Univers: empreses privades i públiques ocupadores de titulats universitaris, implantades almenys a la província de València La mostra d’empreses utilitzada està composta per 1150 empreses de la província de València. Per determinar l’estructura de la mostra d’empreses objecte d’estudi, es van tenir en compte les dades que ofereix l’Enquesta de població activa (EPA) sobre les empreses que contracten titulats universitaris. Entrevistes realitzades: 1397. Les persones entrevistades van ser propietaris, gerents, responsables de recursos humans, directors de departament o persones amb titulats a càrrec (els dos últims únicament van valorar les competències dels qui s’havien acabat de titular) Tipus de mostratge: aleatori, estratificat amb 30 estrats resultants de la combinació de les variables següents: grandària de l’empresa i sector d’activitat Error mostral: ±2,7% per a la mostra total Treball de camp: Es va realitzar del 31 de gener al 15 de maig de 2007 Enquesta mitjançant CATI Una síntesi de l’informe executiu de l’estudi està disponible en l’enllaç següent: http://www.fguv.org/opal/Anàlisi/AAnaEmpre.aspe

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI D’EGRESSATS DE LES TITULACIONS DEL CENTRE • • •

Univers: poblacions d’egressats en cada una de les titulacions considerades que van obtenir la titulació dos, tres, quatre i cinc anys abans de l’entrevista. Tipus de mostratge: aleatori, estratificat amb afixació proporcional per a cada una de les poblacions, segons 8 estrats definits en funció de l’any en què es va obtenir la titulació (dos, tres, quatre i cinc anys abans de l’entrevista) i del sexe (home, dona) Mètode de recollida de dades: enquesta realitzada mitjançant el sistema d’entrevistes telefòniques assistides per ordinador (sistema CATI).

Titulacions estudiades Facultat de Matemàtiques L. Matemàtiques L.CC. y Tècniques estadístiques

Univers 558 55

Grandària Mostra 121 35

Error mostral ±8% ±10%

Recollida de dades Març 2004 Juny 2005

Peticions d’informació addicional, preguntes i comentaris es poden adreçar a: estudiosopal@uv.es

Calle Bachiller, 1, 1. 46010. Valencia Tel. 96 339 09 91 www.uv.es/OPAL opal@uv.es

L'Observatori Matemàtiques 1 V  

Butlletí L'Observatori

L'Observatori Matemàtiques 1 V  

Butlletí L'Observatori

Advertisement