Page 1

Edició 1

QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES MÉS DEMANADES PELS OCUPADORS I MÉS VALORADES PELS TITULATS*? L’«Estudi de les demandes dels ocupadors de titulats universitaris de la província de València”, que ha elaborat l’OPAL, ha investigat el mercat laboral dels titulats de la Universitat mitjançant l’anàlisi d’una mostra de grans, mitjans i petits ocupadors d’universitaris de la província de València, i dels principals sectors de l’activitat econòmica (vegeu la fitxa tècnica general de l’estudi al final d’aquest butlletí).

En general, aquest estudi explora l’opinió dels ocupadors sobre les característiques que han de posseir les persones titulades per a trobar feina a les seues empreses, el nivell de competències que presenten els titulats contractats, l’evolució de l’oferta d’ocupació universitària i les perspectives futures, i també la manera com aquestes empreses recluten i seleccionen candidats universitaris.

Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral

OBJECTIU Aquest primer número de l’Observatori té per objectiu informar sobre les competències que són més demanades pels ocupadors de titulats de la Facultat de Filologia, Traducció i

Comunicació i les que resulten més útils per a l’exercici de la feina des del punt de vista dels titulats i 1 les titulades d’aquest centre .

CONTINGUTS

LA CLASSIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES L’estudi ha analitzat l’opinió dels ocupadors sobre la importància de tres tipus diferents de competències definides com a rellevants per a l’exercici laboral dels titulats universitaris: les competències genèriques, les específiques de la titulació i les instrumentals. S’entén per competències genèriques aquelles competències transversals que no van unides a cap disciplina en particular i que, per tant, són transferibles a una gran varietat de funcions i tasques, i n’asseguren un bon exercici. Aquestes competències laborals genèriques involucren components cognitius, com la

resolució de problemas o l’anàlisi crítica. També impliquen components actitudinals, com gestionar la pressió o definir les metes i identificar-s’hi. A més a més, tenen components interpersonals, com les habilitats socials o el treball en equip. Finalment, involucren un component de gestió, representat per la capacitat de dirigir o prendre decisions, entre altres. Les competències específiques comprenen capacitats i habilitats que asseguren un bon exercici de les tasques pròpies d’una titulació o perfil laboral, com ara el domini de les competències i de les tècniques de la titulació.

Importància de les competències genèriques, instrumentals i específiques

2

Competències per titulació: perspectiva ocupadors i titulats 3 Demanda de les competències i el seu desenvolupament a la UVEG 7 Fitxa tècnica

9

*Al llarg de tot aquest butlletí s’utilitzarà el genere gramatical masculí per a referir-se a col—lectius mixtos, com a aplicació de la llei lingüística de l’economia expressiva. Tan sols quan l’oposició de sexes siga un factor rellevant en el context s’explicitaran ambdós gèneres. (Font: Diccionari Panhispànic de Dubtes, Reial Acadèmia Espanyola). 1 Enquestats en el primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003.


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Finalment, les competències instrumentals, capaciten i habiliten per integrar-se amb èxit en la vida laboral i social, i com el seu nom indica, serveixen d’instrument per a l’exercici eficaç de tasques específiques de la titulació o del rol, com els coneixements d’idiomes i d’informàtica.

amb titulació universitària tinga un bon exercici laboral, es va demanar als ocupadors enquestats –tant del sector públic com del privat que solen contractar llicenciats en Filosofia–, que distribuïren 100 punts entre els 3 grups de competències, de manera que assignaren més punts al grup més important.

A fi de conèixer la importància d’aquests tres grups de competències perquè una persona

Taula 1. Valoració de la importància dels grups de competències per a l'exercici laboral per part dels ocupadors

Competències Competències N* Titulacions genèriques instrumentals 42.2 Filologies i Traducció i Interpretació 123 28.0 Ll. Periodisme 10 44.2 29.6 Ll. Comunicació Audiovisual 7 27.5 30.6 * Nombre d’empreses públiques i privades enquestades que solen contractar aquestes titulacions

Competències específiques 29.8 26.2 41.9

Total 100 100 100

Els resultats de la taula 1 mostren que, en valorar les competències en conjunt, les competències genèriques són més valorades per al desenvolupament de la feina dels titulats en Filologia, Traducció i Interpretació i Periodisme. En el cas d’aquestes titulacions, les competències específiques i instrumentals reben valoracions molt semblants. En el cas dels ocupadors de titulats en Comunicació Audiovisual resulten més importants les competències específiques, seguides de les instrumentals i finalment de les genèriques.

La taula 2 mostra la importància assignada a cada competència i la compara amb l’opinió dels llicenciats de diverses titulacions de la Facultat sobre la transcendència de les diferents competències instrumentals i genèriques per a l’exercici de la feina que tenien en el moment de l’enquesta. És important anotar que es van seleccionar exclusivament les valoracions dels titulats que tenien una feina de qualitat, és a dir, les feines que tenien bastant o molta relació amb la titulació i requerien estudis universitaris.

Els ocupadors enquestats també van valorar com és d’important que una persona titulada posseïsca cadascuna de les competències específiques, instrumentals i genèriques per treballar a les seues empreses. En aquest sentit, van utilitzar una escala de valoració de 0 (gens important) a 10 (molt important).

Aquesta comparació resulta d’utilitat per identificar les competències que s’han de desenvolupar en els plans d’estudis de la Facultat a fi d’aconseguir un exercici adequat a la feina i satisfer les demandes dels ocupadors.

2


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Taula 2. Valoració de la importància de les competències des de la perspectiva dels ocupadors

2.1. FILOLOGIA I TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ

COMPETÈNCIES N COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES Domini competències titulació Domini tècniques titulació COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià Anglès Informàtica COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes Creativitat Anàlisi crítica Obtenir, analitzar i organitzar informació Transferir la teoria a la pràctica Actualització coneixements, tècniques i habilitats Identificar noves oportunitats COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ACTITUDINALS Gestionar la pressió Definir les metes i identificar-s’hi Assumir responsabilitats Adaptació a canvis i flexibilitat Iniciativa personal COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials Treballar en equip Comunicació oral i escrita Treballar amb persones de diferent procedència Negociació COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir Presa de decisions Planificació i gestió de temps i recursos Motivar altres * ** *** ****

Ocupadors

Titulats amb un treball de qualitat

123*

389***

8.9** 8.9

**** ****

7.6 7.4 8.1

7.0 5.9 5.8

9.1 8.5 8.4 8.3 8.6 8.7 7.8

7.7 7.7 7.7 7.9 **** **** ****

8.1 8.6 8.9 8.7 8.5

**** **** **** **** ****

8.8 9.0 9.0 8.7 7.7

7.6 7.3 8.6 **** ****

7.7 8.2 8.3 9.1

7.3 7.7 7.4 ****

S’hi inclouen empreses públiques i privades que solen contractar titulats en Filologia i Traducció e Interpretació. 0 significa “gens important” i 10 “molt important” Titulats en filologia anglesa, alemanya, francesa, hispànica, italiana, catalana i clàssica Aquestes competències no van ser previstes en l’anàlisi comparativa per raons tècniques de l’estudi de titulats.

En la taula 2.1 es pot observar que els ocupadors enquestats que solen contractar persones titulades de l’àrea de Filologia i Traducció i Interpretació concedeixen una valoració alta al conjunt de competències analitzat, de les quals es destaca la importància concedida a les competències específiques i a les competències genèriques interpersonals. D’aquest últim grup, els ocupadors remarquen la importància de les habilitats socials, treball en equip, comunicació oral i escrita i treball amb persones de diferent

procedència. De la resta de les competències genèriques, es destaca la importància atorgada a la capacitat per a la resolució de problemes, actualització de coneixements, tècniques i habilitats, assumir responsabilitats, adaptació a canvis i flexibilitat, així com motivar altres persones. En termes de les competències instrumentals, els coneixements d’informàtica resulten ser els més valorats pels ocupadors, encara que els coneixements d’anglès i de valencià també

3


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

reben una importància de nivell mitjà-alt. En aquest punt, cal anotar que les valoracions presentades en la taula 2.1 corresponen a mitjanes ponderades de les valoracions d’ocupadors i de persones titulades de les diferents filologies impartides al centre, a més de la titulació en Traducció i Interpretació. Això explica per què els coneixements d’anglès i de valencià obtenen valoracions inferiors dels ocupadors en comparació de la resta de les competències. Així, és clar que en cada titulació predomina el domini de la llengua objecte d’estudi, cosa que es veu reflectida en l’alta importància atorgada pels ocupadors al

domini de les competències pròpies de la titulació. Per part dels titulats s’observen valoracions inferiors del conjunt de competències analitzat, especialment en les competències interpersonals i instrumentals. Tot i les diferències de valoració observades entre els dos grups, ocupadors i titulats remarquen la importància de la capacitat per a la comunicació oral i escrita en l’exercici de la feina dels titulats les titulades en l’àrea de Filologia i Traducció.

2.2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL COMPETÈNCIES N COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES Domini competències titulació Domini tècniques titulació COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià Anglès Informàtica COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes Creativitat Anàlisi crítica Obtenir, analitzar i organitzar informació Transferir la teoria a la pràctica Actualització coneixements, tècniques i habilitats Identificar noves oportunitats COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ACTITUDINALS Gestionar la pressió Definir les metes i identificar-s’hi Assumir responsabilitats Adaptació a canvis i flexibilitat Iniciativa personal COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials Treballar en equip Comunicació oral i escrita Treballar amb persones de diferent procedència Negociació COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir Presa de decisions Planificació i gestió de temps i recursos Motivar altres

Ocupadors

Titulats amb un treball de qualitat

7*

56

9.0** 9.3

*** ***

6.9 7.4 9.5

6.3 4.8 7.6

9.3 9.5 8.6 8.0 8.4 8.3 7.9

7.9 8.2 7.3 8.1 *** *** ***

7.7 8.1 8.8 9.0 9.3

*** *** *** *** ***

8.0 9.5 9.0 7.9 6.6

7.8 8.0 8.3 *** ***

6.6 8.0 8.3 7.5

7.1 7.7 7.5 ***

* Nombre d’empreses públiques i privades ** 0 significa “gens important” i 10 “molt important” *** Aquestes competències no van ser previstes en l’anàlisi comparativa per raons tècniques

4


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

La taula 2.2 mostra que els ocupadors enquestats que solen contractar llicenciats en Comunicació Audiovisual concedeixen una alta importància al domini de les tècniques i competències pròpies de la titulació, així com a les competències genèriques de resolució de problemes, creativitat, assumpció de responsabilitats, adaptació a canvis i flexibilitat, iniciativa personal, treball en equip i comunicació oral i escrita. Els titulats enquestats coincideixen amb els ocupadors en concedir les valoracions més altes a la creativitat i a les capacitats de treball en equip i comunicació oral i escrita. Respecte a la resta de les competències genèriques, les valoracions dels titulats són inferiors a les dels

2.3. PERIODISME*

ocupadors i se situen entre els nivells mitjà i mitjà-alt. D’altra banda, s’observa una diferència de valoració significativa quant a la transcendència de les diverses competències instrumentals. Els ocupadors consideren molt més importants els coneixements d’informàtica per a l’exercici de la feina que els titulats. Una cosa semblant es presenta pel que fa a coneixements d’anglès, que són valorats en un nivell mitjà-alt pels ocupadors i en un nivell mitjà-baix pels titulats. Els coneixements de valencià reben una valoració mitjana dels dos grups.

Ocupadors

COMPETÈNCIES N 10** COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES Domini competències titulació 9.2*** Domini tècniques titulació 9.4 COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià 8.0 Anglès 5.5 Informàtica 8.2 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes 8.5 Creativitat 8.9 Anàlisi crítica 8.5 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.7 Transferir la teoria a la pràctica 7.9 Actualització coneixements, tècniques i habilitats 8.6 Identificar noves oportunitats 7.9 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ACTITUDINALS Gestionar la pressió 7.6 Definir les metes i identificar-s’hi 7.4 Assumir responsabilitats 8.3 Adaptació a canvis i flexibilitat 8.2 Iniciativa personal 8.6 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials 7.6 Treballar en equip 9.1 Comunicació oral i escrita 8.6 Treballar amb persones de diferent procedència 7.0 Negociació 7.1 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 7.1 Presa de decisions 7.6 Planificació i gestió de temps i recursos 8.4 Motivar altres 7.5 * Únicament es consideren les valoracions dels ocupadors pel fet que no es comptava amb titulats en el moment de la realització de l'estudi ** S’hi inclouen empreses públiques i privades. *** 0 significa “gens important” i 10 “molt important”

5


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

En el cas de la llicenciatura en Periodisme, la taula 2.3 mostra que els ocupadors concedeixen una major importància a les competències específiques i a les genèriques cognitives i actitudinals. Així, és clar que el domini de les competències i de les tècniques pròpies de la titulació per part dels titulats és fonamental per al desenvolupament de la feina. Això no obstant, a nivell de les competències genèriques cognitives, es destaca la importància concedida a la creativitat i a la capacitat per a l’obtenció, l’anàlisi i l’organització d’informació. Entre les competències actitudinals, els ocupadors destaquen la importància de la iniciativa personal. Des del punt de vista de les competències interpersonals, resulten més importants per als ocupadors enquestats la capacitat per treballar en equip i per a la comunicació oral i escrita. Quant a les competències genèriques de gestió, cal esmentar la valoració concedida a la capacitat per planificar i gestionar temps i recursos. Finalment, en termes de les competències instrumentals, els coneixements d’informàtica i de valencià són valorats en un nivell mitjà-alt, a diferència dels d’anglès, que obtenen una valoració de nivell mitjà. Com a conclusió d’aquest apartat, és important esmentar que els desajustos observats entre les valoracions dels ocupadors i de les persones titulades amb una feina de qualitat poden ser originats pel fet que no tots els

1

ocupadors ofereixen feines de qualitat i per aquest motiu poden valorar les competències en diferent grau que els titulats amb una feina d’aquest tipus. D’altra banda, es poden detectar diferències pel fet que els titulats són els que directament exerceixen les activitats pròpies del lloc de treball i valoren d’una manera diferent les competències necessàries per fer-ho adequadament que les persones que no estan compromeses directament amb aquestes tasques. De la mateixa manera, és possible que els ocupadors exigisquen un elevat nivell general de competències, encara que no totes siguen realment importants per a l’exercici de la feina dels titulats. Ara bé, una vegada considerades les valoracions d’ocupadors i titulats sobre la importància de diferents competències, resulta d’interés conèixer l’opinió dels titulats sobre el grau en què la Universitat ha contribuït al desenvolupament de les competències analitzades. Així, el gràfic 1 mostra la importància de diferents competències per a l’exercici de la feina des de la perspectiva dels ocupadors i l’opinió dels titulats sobre el nivell adquirit d’aquestes competències durant els 1 estudis a la Universitat de València . Cal esmentar que els nivells adquirits d’anglès, valencià i informàtica corresponen a la valoració dels titulats del seu nivell de coneixements en la matèria i no al nivell de desenvolupament d’aquestes competències a la Universitat.

Enquestats en el primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003.

6


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Gràfic 1. Valoració de les competències per part dels ocupadors sobre el nivell adquirit pels titulats i les titulades a la UVEG

1.1 FILOLOGIA

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 l Va

*

à ci en

*

A

s lè ng

*

a t ic

e à lem rm b o o f In pr de ió uc ol s Re

s

t iv ea Cr

t it a

s a r p gi ns it a ial ui ític os iri io cr oc eq cr s d s rs i s i e u n c a s i s i c e e r d at àl re al all pe lit or de An eb at bi els ó r t a a i i i s T c c H e ps ca pa Pr ni em Ca u t l m de Co t ió s e ig if . n a Pl

Im portància ocupadors titulació

El gràfic 1.1 mostra que el nivell de competències demanat pels ocupadors de l’àrea de Filologia i Traducció i Interpretació supera el nivell adquirit pels llicenciats enquestats (N=549), excepte en els coneixements de valencià. Això no obstant, no s’observa el mateix dèficit de competències en tots els casos. Així, els majors dèficits de competències s’observen en resolució de problemes, creativitat, habilitats socials, treball en equip i planificació i gestió de temps i

Nivell adquirit titulats

recursos. Per contra, aquests disminueixen en els coneixements d’anglès. Cal recordar que tant la importància atorgada pels ocupadors com el nivell adquirit per les persones titulades corresponen a mitjanes ponderades de les diverses filologies impartides al centre i de la llicenciatura en Traducció i Interpretació (únicament per al cas de les demandes dels ocupadors).

* El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats i les titulades en el moment de l’enquesta de l’Estudi d’inserció laboral.

7


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

1.2 COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

so ci Tr al eb s C al om le un n eq ic ac ui ió p or al C ie ap sc ac rit ita a Pl tp an er if. a ig Pr di es es rig tió a ir d de e de lt em ci si ps on ie s ls re cu rs os

cr íti ca H

ab ili ta ts

nà lis i A

C re at

R

es ol uc ió

de

In f

pr ob le m

or m àt ic a

ng lè s

es

*

*

A

Va le nc ià

*

iv it a t

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Im portància ocupadors titulació

El gràfic 1.2 mostra que el nivell de competències demanat pels ocupadors que solen contractar llicenciats en Comunicació Audiovisual supera el nivell adquirit pels enquestats (N=121), excepte en els coneixements de valencià. Els majors dèficits de competències s’observen en resolució de problemes, creativitat i treball en equip.

Nivell adquirit titulats

En general, es conclou que els resultats observats en el gràfic 1 permeten determinar les competències que són més demanades pels ocupadors i menys desenvolupades per la Universitat a fi de generar accions estratègiques de desenvolupament d’aquestes en els plans d’estudis. Això no obstant, cal assenyalar que les capacitats analitzades també es desenvolupen a partir de l’experiència laboral i la formació complementària, entre altres factors.

* El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats i les titulades en el moment de l’enquesta de l’Estudi d’inserció laboral.

8


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI D’OCUPADORS

• •

• • • • • •

Univers: empreses privades i públiques ocupadores de titulats universitaris, implantades almenys a la província de València La mostra d’empreses utilitzada està composta per 1150 empreses de la província de València. Per determinar l’estructura de la mostra d’empreses objecte d’estudi, es van tenir en compte les dades que ofereix l’Enquesta de població activa (EPA) sobre les empreses que contracten titulats universitaris. Entrevistes realitzades: 1397. Les persones entrevistades van ser propietaris, gerents, responsables de recursos humans, directors de departament o persones amb titulats a càrrec (els dos últims únicament van valorar les competències dels qui s’havien acabat de titular) Tipus de mostratge: aleatori, estratificat amb 30 estrats resultants de la combinació de les variables següents: grandària de l’empresa i sector d’activitat Error mostral: ±2,7% per a la mostra total Treball de camp: Es va realitzar del 31 de gener al 15 de maig de 2007 Enquesta mitjançant CATI Una síntesi de l’informe executiu de l’estudi està disponible en l’enllaç següent: http://www.fguv.org/opal/Anàlisi/AAnaEmpre.aspe

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI D’EGRESSATS DE LES TITULACIONS DEL CENTRE • • •

Univers: poblacions d’egressat en cada una de les titulacions considerades que van obtenir la titulació dos, tres, quatre i cinc anys abans de l’entrevista. Tipus de mostratge: aleatori, estratificat amb afixació proporcional per a cada una de les poblacions, segons 8 estrats definits en funció de l’any en què es va obtenir la titulació (dos, tres, quatre i cinc anys abans de l’entrevista) i del sexe (home, dona) Mètode de recollida de dades: enquesta realitzada mitjançant el sistema d’entrevistes telefòniques assistides per ordinador (sistema CATI).

Titulaciones estudiadas Facultad de Filología, Traducción y Comunicación Ll. Filologia Hispànica Ll. Filologia Catalana Ll. Filologia Anglesa Ll. Comunicació Audiovisual Ll. Filologia Alemanya Ll. Filologia Clàssica Ll. Filologia Francesa Ll. Filologia Italiana

Univers

Grandària Mostra

Error mostral

Recollida de dades

536 392 624 451 132 64 79 48

119 105 165 121 56 39 39 26

±8% ±8% ±7% ±8% ±10% ±10% ±11% ±13%

Març 2004 Decembre 2004 Decembre 2004 Decembre 2004 Juny 2005 Juny 2005 Juny 2005 Juny 2005

Peticions d’informació addicional, preguntes i comentaris es poden adreçar a: estudiosopal@uv.es Calle Bachiller, 1, 1. 46010. Valencia Tel. 96 339 09 91 www.uv.es/OPAL opal@uv.es

L'Observatori Filologia 1V  
L'Observatori Filologia 1V  

Butlletí L'Observatori

Advertisement