Page 1

Edició 1

QUINES SÓN LES COMPETÈNCIES MÉS DEMANADES PELS OCUPADORS I MÉS VALORADES PELS TITULATS*? L’«Estudi de les demandes dels ocupadors de titulats universitaris de la província de València”, que ha elaborat l’OPAL, ha investigat el mercat laboral dels titulats de la Universitat mitjançant l’anàlisi d’una mostra de grans, mitjans i petits ocupadors d’universitaris de la província de València, i dels principals sectors de l’activitat econòmica (vegeu la fitxa tècnica general de l’estudi al final d’aquest butlletí).

En general, aquest estudi explora l’opinió dels ocupadors sobre les característiques que han de posseir les persones titulades per a trobar feina a les seues empreses, el nivell de competències que presenten els titulats contractats, l’evolució de l’oferta d’ocupació universitària i les perspectives futures, i també la manera com aquestes empreses recluten i seleccionen candidats universitaris.

Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral

OBJECTIU Aquest primer número de l’Observatori té per objectiu informar sobre les competències dels titulats de la Facultat de Ciències Biològiques que són més demanades pels ocupadors i aquelles que siguen més útils per a

l’exercici del treball dels universitaris. Amb aquesta finalitat, hem explorat i comparat les opinions tant d’ocupadors com de titulats del centre¹. CONTINGUTS

LA CLASSIFICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES L’estudi ha analitzat l’opinió dels ocupadors sobre la importància de tres tipus diferents de competències definides com a rellevants per a l’exercici laboral dels titulats universitaris: les competències genèriques, les específiques de la titulació i les instrumentals. S’entén per competències genèriques aquelles competències transversals que no van unides a cap disciplina en particular i que, per tant, són transferibles a una gran varietat de funcions i tasques, i n’asseguren un bon exercici. Aquestes competències laborals genèriques involucren components cognitius, com la

resolució de problemas o l’anàlisi crítica. També impliquen components actitudinals, com gestionar la pressió o definir les metes i identificar-s’hi. A més a més, tenen components interpersonals, com les habilitats socials o el treball en equip. Finalment, involucren un component de gestió, representat per la capacitat de dirigir o prendre decisions, entre altres. Les competències específiques comprenen capacitats i habilitats que asseguren un bon exercici de les tasques pròpies d’una titulació o perfil laboral, com ara el domini de les competències i de les tècniques de la titulació.

Importància de les competències genèriques, instrumentals i específiques

2

Competències per titulació: perspectiva ocupadors 3 Competències per titulació: comparació perspectives ocupadors i titulats 4 Demanda de les competències i el seu desenvolupament a la UVEG 6 Fitxa tècnica

8

*Al llarg de tot aquest butlletí s’utilitzarà el genere gramatical masculí per a referir-se a col—lectius mixtos, com a aplicació de la llei lingüística de l’economia expressiva. Tan sols quan l’oposició de sexes siga un factor rellevant en el context s’explicitaran ambdós gèneres. (Font: Diccionari Panhispànic de Dubtes, Reial Acadèmia Espanyola). 1 Enquestats en el Primer estudi d’inserció laboral de titulats de la Universitat de València 1999-2003, en el qual no es va incloure la llicenciatura en Ciències Ambientals pel fet que no es disposava de prou nombre de titulats en el moment de la realització de l’estudi.


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Finalment, les competències instrumentals, capaciten i habiliten per integrar-se amb èxit en la vida laboral i social, i com el seu nom indica, serveixen d’instrument per a l’exercici eficaç de tasques específiques de la titulació o del rol, com els coneixements d’idiomes i d’informàtica. A fi de conèixer la importància d’aquests tres grups de competències perquè una persona

amb titulació universitària tinga un bon exercici laboral, es va demanar als ocupadors enquestats –tant del sector públic com del privat que solen contractar llicenciats en biologia i titulats de l’àrea de ciències bàsiques–, que distribuïren 100 punts entre els 3 grups de competències, de manera que assignaren més punts al grup més important.

Taula 1. Valoració de la importància dels grups de competències per a l’exercici laboral per part dels ocupadors

N*

Competències genèriques

Competències instrumentals

Competències específiques

Ocupadors Ll. Biologia 61 42.2 26.1 31.7 Ocupadors CC. Bàsiques 191 43.2 27.3 29.5 * Nombre d’empreses públiques i privades enquestades que solen contractar aquestes titulacions

En general, els resultats de la taula 1 mostren que els ocupadors de llicenciats en Biologia consideren que les competències genèriques són les més importants per al desenvolupament del treball d’aquests titulats, seguides de les competències específiques i, finalment, de les instrumentals. S’observa un patró semblant en les valoracions dels ocupadors de titulats de l’àrea de ciències bàsiques.

Total 100 100

Els ocupadors enquestats també van valorar la importància que un titulat tinga cada una de les competències específiques, instrumentals i genèriques per a treballar a les seues empreses. En aquest sentit, van utilitzar una escala de valoració de 0 (gens important) a 10 (molt important). La taula 2 mostra la importància assignada a cada competència.

2


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Taula 2. Valoració de la importància de les competències des de la perspectiva dels ocupadors

OCUPADORS

Ocupadors Ll. Biologia

Ocupadors Ciències Bàsiques**

191 COMPETÈNCIES 61 N* COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 8.5 8.7 Domini competències titulació 8.5 8.7 Domini tècniques titulació COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS 6.8 7.0 Valencià 6.7 7.0 Anglès 7.8 7.8 Informàtica COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES 8.8 9.0 Resolució de problemes 8.3 8.2 Creativitat 8.3 8.1 Anàlisi crítica 8.4 8.2 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.6 8.5 Transferir la teoria a la pràctica 8.5 8.6 Actualització coneixements, tècniques i habilitats 7.8 7.8 Identificar noves oportunitats COMPETÈNCIES GENÈRIQUES ACTITUDINALS 8.3 8.1 Gestionar la pressió 8.4 8.4 Definir les metes i identificar-s’hi 8.9 8.8 Assumir responsabilitats 8.6 8.6 Adaptació a canvis i flexibilitat 8.6 8.5 Iniciativa personal COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS 8.5 8.5 Habilitats socials 8.9 8.9 Treballar en equip 8.5 8.7 Comunicació oral i escrita 8.4 8.4 Treballar amb persones de diferent procedència 7.9 7.8 Negociació COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ 8.1 7.8 Capacitat per a dirigir 8.6 8.3 Presa de decisions 8.5 8.4 Planificació i gestió de temps i recursos 8.8 8.8 Motivar altres * Nombre d’empreses enquestades ** Mitjana ponderada dels ocupadors que solen contractar titulacions d’aquesta àrea.

Els resultats de la taula 2 mostren que en valorar les competències de manera desglossada, els dos grups d’ocupadors concedeixen una importància elevada al domini de les competències i de les tècniques pròpies de la titulació per a l’exercici adequat dels titulats. De la mateixa manera, destaquen la importància de la capacitat per a la resolució de problemes a nivell genèric cognitiu. Pel que fa a les competències genèriques actitudinals,

s’observa que la capacitat per a assumir responsabilitats adquireix una importància més gran. A nivell genèric interpersonal, el treball en equip és la competència més valorada i la capacitat per a motivar altres persones és la més apreciada pel que fa a les competències genèriques de gestió. Quant a les competències instrumentals, els coneixements d’informàtica són els més importants per als ocupadors.

3


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

La taula 3 estableix una comparació entre l’opinió d’ocupadors i persones titulades en Biologia i Bioquímica¹ sobre la importància de diferents competències per a l’exercici del treball desenvolupat per aquests egressats. En aquest cas, els titulats van valorar la importància que tenien les competències analitzades per a l’exercici del treball que exerceixen en el moment de l’enquesta. Cal assenyalar que es van seleccionar només les valoracions d’aquells titulats que tenien un

treball de qualitat, és a dir, aquells treballs que tenien bastant o molta relació amb la titulació i que requerien estudis universitaris. Aquesta comparació és útil per a identificar les competències que s’han de desenvolupar en els plans d’estudis de la Facultat de Ciències Biològiques, a fi d’aconseguir un exercici adequat en el treball i satisfer les demandes dels ocupadors.

Taula 3. Valoració de la importància de les competències des de la perspectiva titulat /ocupador per titulació

3.1 BIOLOGÍA

Ocupadors Ll. Biología

Titulats amb un treball de qualitat 149

COMPETÈNCIES * N 61** COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià 6.8 5.2 Anglès 6.7 5.8 Informàtica 7.8 6.9 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes 8.8 8.0 Creativitat 8.3 7.4 Anàlisi crítica 8.3 7.9 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.4 8.1 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials 8.5 7.4 Treballar en equip 8.9 8.0 Comunicació oral i escrita 8.5 8.1 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 8.1 7.0 Presa de decisions 8.6 7.9 8.5 Planificació i gestió de temps i recursos 7.6 * L’anàlisi comparativa només inclou aquestes competències per raons tècniques de l’estudi de titulats ** Es prenen com a referència empreses públiques i privades

En la taula 3.1 es pot observar que tant els ocupadors com les persones titulades concedeixen en les seues valoracions més altes a les capacitats per a la resolució de problemes, anàlisi crítica, obtenir, analitzar i organitzar la informació, treball en equip, comunicació oral i escrita i presa de decisions.

1

D’altra banda, s’observa una diferència de valoració relativament considerable quant a la importància de la resta de competències genèriques i instrumentals, especialment les que es refereixen a coneixements de valencià. Els ocupadors concedeixen més importància a les competències instrumentals per a l’exercici del treball dels llicenciats en Biologia que els titulats que tenen un treball de qualitat.

Enquestats en el primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València, 1999-2003

4


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

3.2 BIOQUÍMICA

Ocupadors de Ciències Bàsiques 191**

Titulats amb un treball de qualitat 30

COMPETÈNCIES * N COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS Valencià 7.0 4.6 Anglès 7.0 7.9 Informàtica 7.8 7.6 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES COGNITIVES Resolució de problemes 9.0 8.4 Creativitat 8.2 8.1 Anàlisi crítica 8.1 8.6 Obtenir, analitzar i organitzar informació 8.2 8.6 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES INTERPERSONALS Habilitats socials 8.5 7.2 Treballar en equip 8.9 8.2 Comunicació oral i escrita 8.7 8.0 COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DE GESTIÓ Capacitat per a dirigir 7.8 6.7 Presa de decisions 8.3 8.1 Planificació i gestió de temps i recursos 8.4 7.8 * L’anàlisi comparativa només inclou aquestes competències per raons tècniques de l’estudi de titulats ** Es prenen com a referència empreses públiques i privades que solen contractar titulacions de l’àrea de ciències bàsiques pel fet que la grandària de la mostra d’ocupadors de llicenciats en Bioquímica no va ser significativa.

La taula 3.2 mostra que ocupadors i titulats concedeixen valoracions significatives a les competències cognitives, interpersonals i de gestió, tret de les habilitats socials i la capacitat per a dirigir, a les quals els titulats concedeixen una importància menor que els ocupadors. Les competències més valorades pels dos grups són la capacitat per a la resolució de problemes, anàlisi crítica, obtenció, anàlisi i organització d’informació, treball en equip i comunicació oral i escrita.

Quant a les competències instrumentals, s’observa una diferència de valoració important respecte als coneixements de valencià. Així, els ocupadors de ciències bàsiques consideren molt més important aquesta competència instrumental per a l’exercici del treball dels universitaris de l’àrea que els titulats que tenen un treball de qualitat. En relació amb els coneixements d’anglès i informàtica, els dos grups coincideixen en la importància de nivell mitjà-alt d’aquestes competències.

Com a conclusió d’aquest apartat, és important indicar que els desajustos observats entre les valoracions dels ocupadors i dels titulats amb un treball de qualitat, poden ser deguts al fet que no tots els ocupadors ofereixen ocupacions de qualitat i, en conseqüència,

poden valorar les competències en diferent grau que els titulats amb una ocupació d’aquest tipus. D’altra banda, pot haver-hi diferències pel fet que els titulats són els que directament exerceixen les activitats pròpies del lloc de treball, i valoren d’una manera diferent les competències necessàries per a fer-ho adequadament que aquelles persones que no estan directament involucrades amb aquestes tasques. Així mateix, és possible que els ocupadors exigisquen un nivell general de competències elevat, encara que no totes siguen realment importants per a l’exercici del treball dels titulats. Ara bé, una vegada considerades les valoracions concedides per ocupadors i titulats sobre la importància de les diferents competències, és interessant conèixer l’opinió dels últims sobre el grau en què la Universitat ha col·laborat en el desenvolupament de les competències analitzades. Així, el gràfic 1 mostra la importància de diferents competències per a l’exercici del treball des de la perspectiva dels ocupadors i l’opinió dels titulats sobre el nivell adquirit en aquestes competències durant els estudis a la Universitat de València1. Cal assenyalar que els nivells adquirits d’anglès, valencià i informàtica corresponen a la valoració dels titulats del seu nivell de coneixements en la matèria i no al nivell de desenvolupament d’aquestes competències a la Universitat.

5


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

Gràfic 1. Valoració de les competències per part dels ocupadors respecte al nivell adquirit pels titulats a la UVEG

1.1 BIOLOGIA

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

*

*

*

ià nc le a V

A

s lè ng I

m or nf

ica àt

ió uc ol s Re

p de

ro

em bl

es

t s a r p gi ns it a it a ial ui ític os iri io cr t iv oc eq cr s d s rs i a s i e u n c e a s i r c s i e e r C d at àl re al all pe lit or ls de An at eb bi e ó t r a i a i i T c c H es ps ca pa Pr ni em Ca t u l m de Co ió t es ig . f i an Pl

Im portància ocupadors titulació

El gràfic 1.1 mostra que el nivell de competències demanat pels ocupadors supera el nivell adquirit pels llicenciats en Biologia enquestats (N=303), excepte en els coneixements de valencià. No obstant això, no s’observa el mateix dèficit de competències en

Nivell adquirit titulats

tots els casos. Així, els dèficits més grans es detecten en la capacitat per a dirigir, creativitat, habilitats socials i planificació i gestió de temps i recursos. En canvi, el dèficit decreix en els coneixements d’anglès i informàtica.

*El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de l’enquesta del primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València. 6


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

1.2 BIOQUÍMICA

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

*

Va

ià nc le

*s

A

lè ng

*

ica àt

rm o fo In pr de ió uc ol s Re

em bl

es

t r a s ip ta als ica gi s rit on ci qu ivi r ít iri c t so o e c d s isi a s i e ur n c e a s i s i c e e t l r l e l Cr d a à e r a al e lit or tp ls An eb bi ad ió ie it a s Tr c c Ha s e p pa ica Pr Ca un tem l m de Co ió st e g .i nif a Pl

Im portància ocupadors titulació

En el gràfic 1.2 es pot observar que el nivell de competències demanat pels ocupadors supera el nivell adquirit pels llicenciats en Bioquímica enquestats (N=54), excepte en els coneixements de valencià i anglès. Tanmateix, no s’observa el mateix dèficit d’aquestes en tots els casos. Els majors dèficits de competències s’observen en creativitat, habilitats socials i comunicació oral i escrita. En canvi, el dèficit és inferior en els coneixements d’informàtica. És important recordar que en aquesta anàlisi es prenen com a referència empreses públiques i privades que solen contractar

Nivell adquirit titulats

titulacions de l’àrea de ciències bàsiques, ja que la grandària de mostra d’ocupadors de llicenciats en Bioquímica no era significativa. Cal concloure que els resultats observats en el gràfic 1 permeten determinar les competències que són més demanades pels ocupadors i menys desenvolupades per la Universitat, a fi de generar accions estratègiques per a desenvolupar-les en els plans d’estudis. No obstant això, cal remarcar que les capacitats analitzades es desenvolupen també a partir de l’experiència laboral i la formació complementària, entre altres factors.

*El nivell adquirit de valencià, anglès i informàtica es refereix al nivell de coneixements valorat pels titulats en el moment de l’enquesta del primer estudi d’inserció laboral dels titulats de la Universitat de València.

7


L’Observatori Nº 1 COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI D’OCUPADORS • •

• • • • • •

Univers: empreses privades i públiques ocupadores de titulats universitaris, implantades almenys a la província de València La mostra d’empreses utilitzada està composta per 1150 empreses de la província de València. Per determinar l’estructura de la mostra d’empreses objecte d’estudi, es van tenir en compte les dades que ofereix l’Enquesta de població activa (EPA) sobre les empreses que contracten titulats universitaris. Entrevistes realitzades: 1397. Les persones entrevistades van ser propietaris, gerents, responsables de recursos humans, directors de departament o persones amb titulats a càrrec (els dos últims únicament van valorar les competències dels qui s’havien acabat de titular) Tipus de mostratge: aleatori, estratificat amb 30 estrats resultants de la combinació de les variables següents: grandària de l’empresa i sector d’activitat Error mostral: ±2,7% per a la mostra total Treball de camp: Es va realitzar del 31 de gener al 15 de maig de 2007 Enquesta mitjançant CATI Una síntesi de l’informe executiu de l’estudi està disponible en l’enllaç següent: http://www.fguv.org/opal/Anàlisi/AAnaEmpre.aspe

FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI D’EGRESSATS DE LES TITULACIONS DEL CENTRE • • •

Univers: poblacions d’egressats en cada una de les titulacions considerades que van obtenir la titulació dos, tres, quatre i cinc anys abans de l’entrevista. Tipus de mostratge: aleatori, estratificat amb afixació proporcional per a cada una de les poblacions, segons 8 estrats definits en funció de l’any en què es va obtenir la titulació (dos, tres, quatre i cinc anys abans de l’entrevista) i del sexe (home, dona) Mètode de recollida de dades: enquesta realitzada mitjançant el sistema d’entrevistes telefòniques assistides per ordinador (sistema CATI).

Titulacions estudiades Facultat Ciències Biològiques Ll. Biologia Ll. Bioquímica

Univers

Grandària Mostra

Error mostral

Recollida de dades

1228 123

303 54

±5% ±10%

Decembre 2004 Juny 2005

Peticions d’informació addicional, preguntes i comentaris es poden adreçar a: estudiosopal@uv.es

Calle Bachiller, 1, 1. 46010. Valencia Tel. 96 339 09 91 www.uv.es/OPAL opal@uv.es

L'Observatori Biologia 1 V  

Butlletí L'Observatori

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you