Page 1

zelfst and creatiigheid + v veilig iteit + divers heid + iteit +

n iet a m a a r pa r t, s a me n! d, agen Uitdatief js crederwi on

leerrijke o mgeving

kle ins cha l

ig go ede zorg

struc tuu r

Kalender_wt.indd 1

13-06-12 20:13


voorwoord

Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de informatiekalender voor het nieuwe schooljaar 2012-2013. Deze behoort als bijlage bij de schoolgids. U vindt in deze kalender alle per schooljaar veranderende gegevens, die niet in de schoolgids zelf zijn opgenomen. In het informatieve gedeelte leest u het een en ander over de samenstelling van het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad. We kunnen op dit moment nog niet alle groepsactiviteiten opnemen in de kalender. Via onze tweewekelijkse nieuwsbrief ‘BerenBabbels’ houden wij u op de hoogte van allerlei actuele aangelegenheden en leest u de exacte data van bepaalde activiteiten. Wij vertrouwen erop dat dit boekwerkje weer een vaste plaats krijgt bij u thuis. Wij hopen ook dit nieuwe schooljaar weer op een prettige samenwerking met u en wensen iedereen, maar vooral onze kinderen, een succesvol en erg fijn schooljaar toe. team basisschool De Kleine Beer

Kalender_wt.indd 2

13-06-12 20:13


groepsbezetting

zorgteam

groep 1-2 Emmy van der Wielen Heleen Nicolai

interne begeleiding Marie-Louise ten Brinke hoogbegaafdheidscoördinator Jolanda Raaijmakers rugzakbegeleiding Sabine Hoevenaars

groep 3 Linda Irikx Elke van Hoof groep 4/5 Ellen van Engelen Jolanda Raaijmakers Linda Irikx (ondersteuning) groep 6 Maaike Sparidans Tessa van Zadelhoff groep 7 Ric Maandag groep 8 Ilse Reijmers Esther van Leur Tessa van Zadelhoff (ondersteuning)

directeur Koen van Beurden ICT-coördinator Tessa van Zadelhoff vakleerkracht muziek Vincent Las

onderwijsondersteuning administratie Pauline Zwanenberg conciërge Tiny Bissels interieurverzorging Christa Bissels schoonmaakbedrijf Verhagen

3 Kalender_wt.indd 3

13-06-12 20:13


medezeggenschapsraad

ouderraad

Het beleid van de school vormgeven en uitvoeren, is steeds meer een taak van de school en ouders samen. Het orgaan hiervoor is de MR.

De Ouderraad (OR) bestaat uit ouders van kinderen op onze school. Zij houden zich bezig met het organiseren van activiteiten en festiviteiten die voor een groot deel betaald worden uit de ouder­ bijdrage. Daarnaast geeft de OR gevraagd of ongevraagd advies over allerlei zaken die de school aan gaat.

Daarnaast zit er één teamlid en één ouder van onze MR in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van onze stichting STROOMM Namens de ouders zitten er in de MR: Janneke Geevers Wouter Koning Hilde Breukels Namens het team zitten in de MR: Ilse Reijmers Linda Irikx Heleen Nicolai

In de eerste BerenBabbels van het schooljaar vertellen wij u wie er zitting hebben in de ouderraad. U kunt de ouderraad bereiken via or@dekleinebeer.nl

Namens De Kleine Beer zitten in de GMR: Marie-Louise ten Brinke (team) vacature (ouders) U kunt de medezeggenschapsraad bereiken via mr@dekleinebeer.nl

4 Kalender_wt.indd 4

13-06-12 20:13


tussen schoolse opvang

ouderraad: 1679.15.44 tnv ouderraad De Kleine Beer o.v.v. strippenkaart TSO en de naam van uw kind. De strippenkaart blijft geldig zolang uw kind ingeschreven is op De Kleine Beer.

Op De Kleine Beer is het mogelijk om gebruik te maken van de tussen schoolse opvang (TSO). Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Uw kind is gedurende de tussen schoolse opvang verzekerd.

De kinderen eten dan, met hun leeftijdsgenootjes, in aparte groepen, onder leiding van een overblijfkracht, hun meegebrachte boterhammen op. Daarna gaan ze, als het weer het toe laat, buiten spelen op de speelplaats en soms gaan ze naar het Dorpsveld. Daar is genoeg ruimte om met een groep kinderen een leuk spel te spelen. De kinderen spelen altijd onder toezicht van de overblijfkrachten.

Met ingang van dit schooljaar is het niet meer mogelijk om soep te kopen. Wilt u uw kind, voor de lunch, toch graag soep geven, dan kunt u uw kind een zakje soep meegeven van thuis. Wij zorgen dan voor heet water.

De kosten voor incidenteel overblijven is € 1,60 per keer. Dit geld geeft u mee aan uw kind op de dag van het overblijven. Uw kind geeft dit geld dan aan de overblijfkracht. Maakt u regelmatig gebruik van de TSO dan is een strippenkaart voordeliger. Voor 15 keer overblijven betaalt u dan € 17,50. Deze kaarten kunt u alleen bestellen door € 17,50 over te maken op het rekeningnummer van de

5 Kalender_wt.indd 5

13-06-12 20:13


gymnastiek De gymnastieklessen voor groep 1/2 worden gegeven in de speelzaal van de school. De lessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in sporthal “de Run”. Voor wat betreft de kleding, moeten de kinderen van groep 1/2 kunnen beschikken over gym­ schoenen met klittenband. Deze gymschoenen worden op school bewaard in een gezamenlijke bak. De kleding van de kinderen van groep 3 t/m 8 moet bestaan uit een sportshirt en gymbroek of een gympakje. Hemden moeten kinderen uitdoen. Verder is ook in deze groepen het dragen van gymschoenen, welke niet buiten gedragen mogen worden, verplicht: uit hygiënisch oogpunt.

Wilt u s.v.p. een briefje meegeven of ons op een andere manier laten weten, wanneer uw kind niet deel kan nemen aan de gymnastiekles ?

gymnastiekrooster donderdag groep 7 groep 3 en groep 6 groep 8 en groep 4/5

08.45 – 10.30 uur 10.15 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur

Wilt u erop toezien dat de schoenen stevig zijn en zijn voorzien van een anti-slipzool, vanwege de veiligheid. De kinderen kunnen op donderdagochtend hun gymspullen mee naar school brengen en na de gymles deze weer mee naar huis nemen om ze te laten wassen.

6 Kalender_wt.indd 6

13-06-12 20:13


augustus ma

di

31

wo

do

vr

za

zo

1 zomervakantie

2 zomervakantie

3 zomervakantie

4 zomervakantie

5 zomervakantie

10 zomervakantie

11 zomervakantie

12 zomervakantie

32 6 zomervakantie

7 zomervakantie

8 zomervakantie

9 zomervakantie

33 13 eerste schooldag

14 luizencontrole

15

16 17 18.30 – 19.30 uur inloopavond

18

19

34 20

21

22

23

24

25

26

35 27 Mad Science Show (groep 1 t/m 8)

28 29 19.30 uur info­ avond groep 1-2

30 19.30 uur info­ avond groep 3

31

7 Kalender_wt.indd 7

13-06-12 20:13


september ma

di

wo

do

vr

35

za

zo

1

2

36 3

4 19.30 uur info足 avond groep 4-5

5

6 19.30 uur info足 avond groep 6

7 Berenshow (groep 3)

8

9

37 10

11 19.30 uur info足 avond groep 7

12

13 19.30 uur info足 avond groep 8

14

15

16

38 17 18 studiedag groep 1 t/m 8 vrij

19

20

21

22

23

39 24 25 Theaterproject Hallo Wereld! en kinderboekenweek: thema: Hallo Wereld!

26 27 Hallo Wereld! Hallo Wereld! groep 7: start verkoop kinderpostzegels

28 Hallo Wereld!

29

30

MR vergadering

8 Kalender_wt.indd 8

13-06-12 20:13


oktober ma 40 1 Hallo Wereld!

di

wo

do

vr

za

zo

2 Hallo Wereld!

3 Hallo Wereld!

4 Hallo Wereld!

5 Hallo Wereld!

6

7

dag van de leraar 41 8 Hallo Wereld!

9 Hallo Wereld!

10 Hallo Wereld!

11 Hallo Wereld!

12 Hallo Wereld!

13 herfstvakantie

14 herfstvakantie

42 15 herfstvakantie

16 herfstvakantie

17 herfstvakantie

18 herfstvakantie

19 herfstvakantie

20 herfstvakantie

21 herfstvakantie

43 22

23 luizencontrole

24

25

26

27

28

44 29

30

31

9 Kalender_wt.indd 9

13-06-12 20:13


november ma

di

wo

44

45 5

6

46 12

7

do

vr

za

zo

1

2 Berenshow (groep 8)

3

4

8 9 10 MR vergadering studiedag groep 1 t/m 8 vrij

11

13  19.30 uur 14 infoavond groep 8 voortgezet onderwijs

15 eerste rapport

16

17 intocht Sinterklaas

18

47 19

20 ouder­ gesprekken

21

22 ouder­ gesprekken

23

24

25

48 26

27

28

29

30

10 Kalender_wt.indd 10

13-06-12 20:13


december ma

di

wo

do

vr

48

za

zo

1

2

49 3

4

5 Sinterklaas is jarig

6 7 studiedag groep 1 t/m 8 vrij

8

9

50 10

11

12

13

14

15

16

51 17

18

19

20 kerstviering

21 groep 1 t/m 8 ’s-middags vrij

22 kerstvakantie

23 kerstvakantie

52 24 kerstvakantie

25 kerstvakantie

26 kerstvakantie

27 kerstvakantie

28 kerstvakantie

29 kerstvakantie

30 kerstvakantie

11 Kalender_wt.indd 11

13-06-12 20:13


januari ma

di

wo

do

vr

za

zo

1

31 kerstvakantie

1 kerstvakantie

2 kerstvakantie

3 kerstvakantie

4 kerstvakantie

5 kerstvakantie

6 kerstvakantie

2

7

8 luizencontrole

9

10

11

12

13

3

14 15 MR vergadering advies足 gesprekken groep 8

16

17 advies足 gesprekken groep 8

18

19

20

4

21

22

23

24

25

26

27

5

28

29

30

31

12 Kalender_wt.indd 12

13-06-12 20:13


februari ma

di

wo

do

vr

5

za

zo

1 2 studiedag groep 1 t/m 8 vrij

3

6

4

5 Cito-Eindtoets groep 8

6 Cito-Eindtoets groep 8

7 Cito-Eindtoets groep 8

8

9 Carnavals­ vakantie

10 Carnavals­ vakantie

7

11 Carnavals­ vakantie

12 Carnavals­ vakantie

13 Carnavals­ vakantie

14 Carnavals­ vakantie

15 Carnavals­ vakantie

16 Carnavals­ vakantie

17 Carnavals­ vakantie

8

18

19

20

21

22

23

24

9

25

26

27

28 Berenshow (groep 1/2)

13 Kalender_wt.indd 13

13-06-12 20:13


maart ma

di

wo

do

9

vr

za

zo

1

2

3

10 4

5

6

7 tweede rapport

8

9

10

11

12 ouder足 gesprekken

13

14 ouder足 gesprekken

15

16

17

11

12 18

19 20 MR vergadering

21

22 Berenshow (groep 7)

23

24

13 25

26

28 Paasviering

29 Paasvakantie

30 Paasvakantie

31 Paasvakantie

27

14 Kalender_wt.indd 14

13-06-12 20:13


april ma

di

wo

do

vr

za

zo

14 1 Paasvakantie

2 beroepenstage groep 8 luizencontrole

3 beroepenstage groep 8

4 beroepenstage groep 8

5 beroepenstage groep 8

6

7

15 8

9

10 sportdag

11 12 studiedag groep 1 t/m 8 vrij

13

14

16 15 verkeersweek

16 verkeersweek

17 verkeersweek

18 verkeersweek

19 verkeersweek

20

21

17 22 start Entreetoets groep 7

23 24 schoolfotograaf

25

26

27 meivakantie

28 meivakantie

18 29 meivakantie

30 meivakantie Koninginnedag

15 Kalender_wt.indd 15

13-06-12 20:13


mei ma

di

18

wo

do

vr

za

zo

1 meivakantie

2 meivakantie

3 meivakantie

4 meivakantie doden­ herdenking

5 meivakantie Bevrijdingsdag

10 meivakantie

11 meivakantie

12 meivakantie

19 6 meivakantie

7 meivakantie

8 meivakantie

9 meivakantie

20 13

14 broertje/zusjefoto’s

15

16 17 MR vergadering

18

19

21 20  2de Pinksterdag, groep 1 t/m 8 vrij

21 kamp groep 8

22 kamp groep 8

23 kamp groep 8

24 kamp groep 8

25

26

22 27

28 avond­ vierdaagse

29 avond­ vierdaagse

30 avond­ vierdaagse

31 avond­ vierdaagse Berenshow (groep 4/5)

16 Kalender_wt.indd 16

13-06-12 20:13


juni ma

di

wo

do

vr

22

za

zo

1

2

23 3

4

5

6

7

8

9

24 10 studiedag groep 1 t/m 8 vrij

11

12

13

14

15

16

25 17 schoolreisje groep 1 t/m 7

18

19

20 21 derde rapport oudertoneel MR vergadering

22

23

26 24

25 musical groep 8

26

27

28  laatste schooldag ’s-middags: groep 1 t/m 8 vrij

29 30 zomervakantie: za 29 juni t/m zo 12 augustus 2013

17 Kalender_wt.indd 17

13-06-12 20:13


postadres Postbus 2 | 5258 ZG Berlicum bezoekadres Westerbroek 2 | 5258 SG Berlicum 073-5038020 | info@dekleinebeer.nl | www.dekleinebeer.nl

Kalender_wt.indd 18

13-06-12 20:13

Infokalender De Kleine Beer 2012-2013  

kalender met dynamische informatie bij de schoolgids

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you