Page 1

20182019 Informatiegids


Beste ouder/verzorger, De informatiegids wordt elk jaar opnieuw gemaakt en bevat vooral praktische informatie zoals namen van de teamleden, de schooltijden, de groepsverdeling, het gymrooster, vakanties, etc. Verder kunt u informatie vinden over onder meer de volgende onderwerpen: de Medezeggenschapsraad, de Oudervereniging en de ouderbijdrage. Naast de informatiegids hebben wij ook een schoolgids. Daarin staan vooral zaken vermeld, die te maken hebben met de inhoud van ons onderwijs. De digitale versie van onze schoolgids staat, net als de informatiegids, op onze website en ontvangt u per mail. Mocht u belangstelling hebben in een papieren versie dan kunt u die ophalen op school. Via Digiduif, het digitale informatiesysteem van de school, kunt u ook de agenda vinden waarin de geplande activiteiten zijn opgenomen. Maandelijks verschijnt er een nieuwsbrief met daarin informatie over de school. Actuele informatie wordt verstuurd per mail. Hiervoor maken wij ook gebruik van DigiDuif. Vragen aan de leerkrachten? Vanzelfsprekend kunt u met alle vragen en opmerkingen bij ons terecht. Voor vragen over uw kind kunt u terecht bij de groepsleerkracht. U kunt ook altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht. Wij verzoeken u vriendelijk om dit niet voor aanvang van de lessen te doen maar na schooltijd. Wij willen graag op tijd beginnen en de kinderen de aandacht geven die ze verdienen. Heeft u een andere vraag dan kunt u terecht bij de directie. De directeur, Rogier van Dijk, kunt u bereiken voor een afspraak. Waar ouder(s) staat wordt natuurlijk ook steeds verzorger(s) bedoeld. Rogier van Dijk

Obs De Kei Elft 53 1777 AC Hippolytushoef T: 0227 - 591 937 E: info@obsdekei.nl I: www.obsdekei.nl T : @obsdekei F: facebook/DeKei

2

informatiegids 2018-2019


Het team van De Kei Directie Rogier van Dijk info@obsdekei.nl Interne begeleiding Anita Post ib@obsdekei.nl Leerkrachten Naam Marga Bood Marijke Jimmink Janet van de Zande Marijke Jimmink Marije Buis Pauline Laan Monique Schenk Anita Post Joke Klink Rob van Zuylen Els Zwaan Stefan Cornelissen Monique de Wit Dorien van Bekkum Marijke Borkent

Informatiegids 2018-2019

Groep 1-2 a 1-2 a 1-2 b 1-2 b 3 3 4 4 5 5&6 6 7 8 8

Extra

Onderbouwcoรถrdinator Leescoรถrdinator

bovenbouwcoรถrdinator Leescoรถrdinator

Contact marga.bood@obsdekei.nl marijke.jimmink@obsdekei.nl janet.vandezande@obsdekei.nl marijke.jimmink@obsdekei.nl marije.buis@obsdekei.nl pauline.laan@obsdekei.nl monique.schenk@obsdekei.nl ib@obsdekei.nl joke.klink@obsdekei.nl rob.vanzuijlen@obsdekei.nl els.zwaan@obsdekei.nl stefan.cornelissen@obsdekei.nl monique.dewit@obsdekei.nl dorien.vanbekkum@obsdekei.nl

Administratie

3


Schooltijden Wij willen op tijd starten, zorg u dat uw zoon/dochter op tijd op school is? De deuren van de school gaan tien minuten voor aanvang van de lessen open. Uw kind kan op dat moment naar binnen. Tijdens de inloop is de leerkracht in de klas. Zo heeft u de mogelijkheid om mededelingen te doen of een korte vraag te stellen. Om 8.30 beginnen alle lessen, het is de bedoeling dat alle ouders dan de klas hebben verlaten. groep 1 t/m 8 maandag 8.30 - 14.00 uur dinsdag 8.30 - 14.00 uur woensdag 8.30 - 14.00 uur donderdag 8.30 - 14.00 uur vrijdag 8.30 - 14.00 uur

De vakanties en vrije dagen schooljaar 2018/2019 Vakanties Herfstvakantie Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Meivakantie Hemelvaart Pinksteren Zomervakantie

20 oktober 2018 22 december 2018 16 februari 2019 22 april 2019 30 mei 2019 10 juni 2019 13 juli 2019

t/m t/m t/m t/m t/m

28 oktober 2018 06 januari 2019 24 februari 2019 03 mei 2019 31 mei 2019

t/m

25 augustus 2019

Studiedagen 17 sep 2018 19 okt 2018 7 jan 2019 6 feb 2019 15 feb 2019 7 mrt 2019 19 apr 2019 29 mei 2019 11 jun 2019 1 jul 2019

4

informatiegids 2018-2019


Wanneer naar school Als uw kind vier is geworden kan het naar school. Vier weken voor het begin van de zomervakantie stopt de instroom van nieuwe kleuters. Op andere momenten kan uw kind komen op het moment dat het de vierjarige leeftijd bereikt. Voorafgaand aan de eerste “wendag” krijgt u informatie over de gang van zaken in groep 1-2 thuis gestuurd. Uw kind maakt kennis met de leerkracht en de groep door een paar keer (5 dagdelen) voor de vierde verjaardag op bezoek te komen. Deze bezoeken vinden plaats in overleg met u. Na ongeveer een maand is er een intakegesprek met u. Daarin wordt besproken hoe de eerste periode is verlopen en hoe uw kind ook thuis op het schoolgaan reageert. Binnen een maand na de start in groep 1 nodigt de leerkracht u uit om het intakeformulier te bespreken en om met u te bespreken hoe de eerste maand is verlopen.

Lichamelijke opvoeding Alle kinderen hebben in de inpandige gymzaal bewegingsonderwijs. Iedere week krijgen zij les van een vakdocent van Sportservice Schagen. De andere les wordt door de eigen leerkracht gegeven. Bij goed weer worden er ook buiten gymlessen gegeven. Groep 1-2 Kleuters hebben nog een extra les in de gymzaal, verzorgd door de eigen leerkracht. De kinderen van groep 1-2 laten hun gymspullen op school. Gymrooster 2018-2019 Volgt zsm.

MR Waar staat de MR voor?  De MR staat voor het verbinden van de verschillende belangen, teneinde het leerwerkklimaat op De Kei positief te stimuleren  Actief in dialoog zijn met belanghebbenden in sfeer van openheid, via een jaarplan met duidelijke taakverdeling.  Wij hanteren de volgende waarden om ons doel te bereiken: daadkracht, openheid, kennis  Onze kracht in het realiseren van onze doelen is onze betrokkenheid De medezeggenschapsraad (MR) van de Kei bestaat uit vier ouders (de oudergeleding) en vier leerkrachten (de personeelsgeleding) en heeft verschillende taken en bevoegdheden. De medezeggenschapsraad is er om mee te denken met de directie van de school, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen. Goede beslissingen met aandacht voor personeel, ouders én kinderen. De directie is voor veel belangrijke beslissingen verplicht eerst het personeel en vaak ook de ouders te raadplegen. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd dat dit via de medezeggenschapsraad plaatsvindt.

Informatiegids 2018-2019

5


Er zijn verschillende soorten beslissingen: • die waarover de MR eerst advies moet geven; • die waarvoor instemming van de MR vereist is; • die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren. De wettelijke regels voor medezeggenschap bemoeien zich niet met de dagelijkse uitvoering, maar als het over beleid gaat heeft de MR wel een belangrijke stem. Een MR kiest geen rekenmethode, dat is een zaak van overleg tussen de leraren en de schoolleiding. Evenmin mag de MR zich bemoeien met het bevorderen van leerlingen naar de volgende klas of de keuze welke leerkracht voor welke klas komt te staan. De MR kan wel advies geven over bijvoorbeeld personeelsbeleid en materiele bekostiging. Instemming van de MR is onder andere nodig bij besluiten over de doelstelling van de school, het schoolplan of wijziging van het lesrooster. Ook fusies, reorganisaties, nieuwbouw en andere ingrijpende organisatorische veranderingen hebben hun weerslag op wat er in de klas gebeurt en worden besproken binnen de MR. Het is voor belangstellenden te allen tijde mogelijk een vergadering bij te wonen, mits van tevoren aangevraagd via het emailadres van de MR. Het kan zijn dat een aantal agendapunten niet openbaar zijn. De MR functioneert het best als wij gevoed worden door ouders en leerkrachten. Wij nodigen u dan ook van harte uit uw zorgen en ideeën met ons te delen! Er is ook een overkoepelende medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn de ouders en de leerkrachten van de Surplusscholen vertegenwoordigd. MR-leden: Marloes Smit (ouder) Sabine van Berkum (ouder) Marianne de Koning (ouder) Nicolette Raasveldt (ouder) Joke Klink (leerkracht) Rob van Zuijlen (leerkracht) Stefan Cornelissen (leerkracht)

Voorzitter Penningmeester

Contact: mr@obsdekei.nl

6

informatiegids 2018-2019


De oudervereniging (OV) De Oudervereniging (OV) helpt mee met het organiseren van festiviteiten voor de kinderen. Ook is zij verantwoordelijk voor de inning van de ouderbijdrage. Meer informatie over de oudervereniging vindt u op de website. De oudervereniging bestaat uit: Voorzitter: Andrea Bats Penningmeester: Janneke Visser Marielle Broersma Secretaris: Angela Mast Leden: Femke van den Berg Elisa van Hoppe Marja Peper Nastassja Bood Ingrid Loonstra Commissie De oudervereniging heeft een commissie in het leven geroepen, deze bestaat uit een aantal leden van de oudervereniging en ouders. De commissie houdt zich bezig met de aankleding van de school gedurende de verschillende jaargetijden en thema’s in het schooljaar. U zult begrijpen dat voor de commissie uw hulp van harte welkom is. Wanneer u wilt aansluiten bij deze commissie kunt u dit aangeven bij één van de leden van de oudervereniging. Ouderbijdrage Voor de betaling van de ouderbijdrage verzoeken wij u vriendelijk de schoolbijdrage voor 2018 - 2019 à € 47,50 per kind NL03 ABNA 0611.2122.50 ten name van OV OBS De Kei o.v.v. de naam(namen) van uw kind(eren). Hiervoor ontvangt u van de oudervereniging nog een brief aan het begin van het schooljaar. Wettelijk is vastgelegd dat de ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage is. Tevens wordt u elk jaar uitgenodigd om de financiën (uitgaven en begroting) te komen controleren. Onderstaand overzicht geeft u een goed beeld van de activiteiten die schoolbreed of voor een specifieke groep georganiseerd worden.  Decemberfeesten  Paasontbijt  Sportdag  Drinken/traktaties tijdens uitjes  Schoolreis  Afscheid groep 8

Informatiegids 2018-2019

7


Voor het kamp van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd. De hoogte van de ouderbijdrage bedraagt: • • • 

€ 47,50 per kind per schooljaar € 45,- per kind per schooljaar bij bankoverschrijving binnen 1 maand na aanvang Bij kinderen die na de kerst als leerling worden ingeschreven bedraagt de ouderbijdrage € 36,50 per kind. Indien wordt voldaan aan betaling binnen 1 maand na inschrijving dan bedraagt de ouderbijdrage € 34,- per kind.

Schoolreizen De data voor de schoolreisjes/feesten (schoolkamp) worden in de nieuwsbrief en op de Digiduif agenda bekend gemaakt. In overleg met de OV bepalen de leerkrachten de bestemming van het schoolreisje.

Hulpouders Ook op onze school is de hulp van ouders onontbeerlijk. In alle groepen zijn er activiteiten die alleen met behulp van ouders mogelijk zijn. Wij hopen dat we ook dit jaar weer op u kunnen rekenen. Rijden tijdens excursies: als u schade krijgt kunt u de school niet aansprakelijk stellen, maar dit dient u via uw eigen verzekering op te lossen. Wij verwachten dat alle kinderen ook achterin gebruik maken van de autogordels.

Voor- en Naschoolse opvang De buitenschoolse opvang is in handen van een externe organisatie. Zij bieden alle dagen voorschoolse opvang aan. De naschoolse opvang is aansluitend aan het einde van de schooldag. In het geval van studiedagen en vakantie bieden zij de hele dag opvang voor uw kind. Meer informatie kunt u vinden op: Kinderopvang Hollands Kroon T: 0227-593392 E: info@kinderopvanghollandskroon.nl I: www.kinderopvanghollandskroon.nl

Schoolarts/schoolverpleegkundige In het schooljaar 2018 - 2019 worden er weer diverse gezondheidsonderzoeken door de schoolverpleegkundige, de schoolarts en de logopediste gedaan. De ouders/verzorgers krijgen voorafgaande aan het onderzoek bericht.

8

informatiegids 2018-2019


Het hoofdluisbeleid Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op De Kei is voor een systematische aanpak gekozen om het hoofdluisprobleem onder controle te houden. Dit houdt in dat de school een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van de hoofdluis beperkt. Hiervoor zijn voor alle kinderen een goedgekeurde luizencape/zak aangeschaft. Daarnaast bestaat er een ouderwerkgroep. Deze werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, in de week na de vakantie, alle leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra worden ingeschakeld in periodes dat er hoofdluis geconstateerd wordt. Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt zal er telefonisch contact opgenomen worden met de ouders van het kind. Coรถrdinator: Jeanette Kranendonk

Informatiegids 2018-2019

9

Informatiegids 2018-2019  
Informatiegids 2018-2019  
Advertisement