Page 1

C mputer ราคา 25 บาท

สาระครบครัน สารพันความรู้ คู่คอมพิวเตอร์

www.computerchiangmai.com ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 มีนาคม 2551

C h i a n g

M a i

สาระน่ารู้

The world’s thinnest notebook. MacBook Air.

MP3

Resizer

แปลงค่าสารพัดกับ

Converter Review

MacBook Air Features

Buyer’ s Guide

ฉลาดใช้ไปกับ Smart Album

Games

Windows Vista

11 เคล็ดไม่ลับกับ Windows Vista

Keyboard & Mouse เลือกอย่างไรให้ถูกใจ

แปลงวิีดีโอไปดูบน คอนโซลง่ายนิดเดียว


าย

CE

INSURAN

รือสูญห โจรกรรมห อุบัติเหตุ

บังอิญพลาดทำโนตบุคตกพื้น ถา Acer ไมมีประกันภัยโนตบุคให ผมตองจายเองเต็มๆ แตนี่... ซอมให เปลี่ยนอะไหลใหไมกี่วันก็เสร็จ สภาพใหมกิ๊ก คุมจริงๆ เลยครับ คุณอรรถชัย สัจจธรรมกูล

ระกัน

ลาการรับป

ขยายระยะเว

D EXTENDETY N WARRA

เจาของธุรกิจสวนตัว

นี่ คื อ ...เสี ย งส ว นหนึ่ ง ของลู ก ค า ผู ใ ช Acer ที่ ยื น ยั น ว า พึ ง พอใจที่ ไ ด รั บ การประกั น ภั ย คุ ม ครองความเสี ย หายภายนอกตั ว เครื่ อ งโน ต บุ ค จากอุ บั ติ เ หตุ แ ละการถู ก โจรกรรม ในกรณีเกิดความเสียหายภายนอกเครื่องจากอุบัติเหตุ จะไดรับความคุมครอง 90% ของราคาซอมนอกจาก นี้ยังครอบคลุมประกันภัยคุมครองจากกรณีถูกโจรกรรม หรือสูญหายที่ปรากฏรองรอยจะไดรับความ คุมครอง 80% ของราคาเครื่อง ตลอดระยะเวลา 1 ปเต็ม สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได ที่ Acer Call Center

ตัวแทนจำหนาย

ที่อยู

โทรศัพท

โทรสาร

บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท นิยมพานิช จำกัด บริษัท สหพานิช เชียงใหม จำกัด บริษัท ไอ เอส คอมพิวเตอร จำกัด (มีเดีย เมจิก) บริษัท ไอที สแควร จำกัด

410/18 หมูบานเชียงใหมแลนด ถนนชางคลาน อ.เมือง เชียงใหม 62 ถนนมหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม 62 ถนนโชตนา ตรงขางสวนหลวงลานนา ต.ชางเผือก อ.เมือง เชียงใหม 99/4 หมู 2 (ชั้น 2 หอง 212 ) ถ.หวยแกว อ.เมือง เชียงใหม 8/16 ถนนหวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง เชียงใหม

053 280 150 053 270 020 053 220 999 053 894 350 053 892 112

053 204 479-80 053 278 097 053 220 777 053 894 350 053 225 533


Welcome นั บ จนถึ ง วั น นี้ Windows Vista วางจำหน่ า ยมาปี ก ว่ า ๆ แล้วครับ การตอบรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว แน่นอนว่า Vista จะกลายเป็ น มาตรฐานใหม่ สำหรั บ โอเอสของพี ซี ที่ จ ะเข้ า มาแทน Windows XP อย่างแน่นอน ล่าสุดซอฟต์แวร์ Service Pack 1 หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า SP1 สำหรับ Windows Vista ก็ใกล้จะเปิดตัวให้ดาวน์โหลดเพื่อเพิ่มเติมความ สามารถต่างๆ รวมถึงปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่พบ เพื่อให้ผู้ใช้ใช้งาน ได้อย่างราบลื่น และคุ้มค่ายิ่งขึ้น เมื่อถึงเวลานั้น เราไม่พลาดจะนำรีวิวให้ ทราบการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นให้ทราบกันครับ สำหรับแฟนๆ Windows Vista ตามคำเรียกร้อง ในฉบับนี้เรา นำกลเม็ดเคล็ดไม่ลับสำหรับ Windows Vista ที่จะทำให้คุณใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมาฝากกันเช่นเคยครับ หันกลับมามองคู่แข่งอย่าง Mac OS X 10.5 หรือ Leopard กั น บ้ า ง แม้ จ ะเปิ ด ตั ว ก่ อ น แต่ อ อกวางจำหน่ า ยช้ า กว่ า แต่ ก็ เ ป็ น ไป ตามที่คาดคือ มาทีหลังดังกว่า ด้วยคุณสมบัติ ความสามารถ และลูกเล่น ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ อย่ า งรวดเร็ ว กระทั่ ง นิ ต ยสาร PC Magazine เอง ก็ เ ทคะแนนให้ กั บ

Leopard สูงกว่า Vista อย่างที่หลายฝ่ายคาดไว้ เมื่อพูดถึงแอปเปิล ก็คงขาดไม่ได้สำหรับรีวิวโน๊ตบุ๊คใหม่ล่าสุด ที่บางที่สุดในโลก MacBook Air ที่เรานำมารีวิวอย่างรวดเร็วกันแล้วใน ฉบับนี้ พร้อมด้วยเทคนิคการใช้งานสแต็ค ซึ่งเป็นคุณสมบัติใหม่ล่าสุดใน Leopard ที่จะทำให้คุณเข้าถึงไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีสีสันยิ่งขึ้น และที่ขาดไม่ได้คือเทคนิคการใช้งาน Smart Album ใน iPhoto ’08 ที่จะทำให้คุณจัดการกับอัลบั้มภาพของคุณเป็นระบบโดย อัตโนมัติ แถมยังทำได้ง่ายๆ อีกด้วย แม้จะมีการแข่งขันระหว่างโอเอสอย่างดุเดือด มีแพ้ มีชนะผลัด กันไป การแข่งก็จะยังคงดำเนินต่อไป สิ่งสำคัญคือ อย่าไปตามกระแส ครับ แต่ควรจะพิจารณาจากความจำเป็นและความเหมาะสมในการใช้ งานเป็นหลัก คุณจะซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ทำอะไร ระบบไหนมีคุณสมบัติ มีซอฟต์แวร์ตอบสนองความต้องการได้ลงตัวอย่างแท้จริง มีอะไรใช้งาน ร่วมกัน หรือใช้แทนกันได้ แบบไหนเหมาะการเรียนรู้ การลงทุนที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด พบกันใหม่ในฉบับหน้ากับเดือนอันชุ่มฉ่ำด้วยสายน้ำอันแสน สดชื่นในเทศกาลสงกรานต์บ้านเราครับ

ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล editor@computerchiangmai.com

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา: เรวัตร หวังปรีดาเลิศกุล, วัฒนชัย ภูวกุล, ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์, ผศ.ดร.ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์ บรรณาธิการบริหาร: อานุภาพ ไทยอุปถัมภ์ บรรณาธิการ: ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล ฝ่ายโฆษณาและการตลาด: ศิริรวี จันทร์มณี ศิลปกรรม: นพพล วงษ์มณี ประสานงานและจัดการ: ศิริรัตน์ เรือนอินทร์, ศิริรวี จันทร์มณี เจ้าของ: บริษัท คอมพิวเตอร์พลาซ่า จำกัด ที่อยู่: 312/1 ถนนมณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร: 053-404488-95 ต่อ 197 โทรสาร: 053-226090 e-mail: computerchiangmai@gmail.com โรงพิมพ์: บริษัท ฐานการพิมพ์ จำกัด ที่อยู่: 9/11 ม.9 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร: 02-9542779 โทรสาร: 02-9542800 ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์

สำหรับทรรศนะหรือข้อคิดเห็นที่ปรากฏอยู่ในบทความต่างๆ ของนิตยสาร Computer Chiang Mai เป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นความคิดเห็น ของนิตยสารเสมอไป สำหรับข้อเขียนที่นักเขียนภายนอกส่งมา หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ทางนิตยสาร จะไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด และนักเขียนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้น จะต้องเป็น ผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมาย

การขออนุญาตและพิมพ์ซ้ำ

บทความที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Computer Chiang Mai สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 กรณีที่ท่านต้องการนำส่วนหนึ่งส่วนใดในบทความของนิตยสารไปใช้ โปรดติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการ นิตยสาร Computer Chiang Mai ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ข้างต้น *All brand names and Trademarks used here are for identification purposes only. These names and Trademarks belong to their registered owners. เครื่องหมายการค้าทุกรายการเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ ที่ปรากฎในหนังสือนิตยสารนี้เป็นการใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น


ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 เดือน มีนาคม 2551 08 News & Events Interview 12 ศุภกิตติ์ พินิจเวชการ INCONN 14 Gadget Features

16 11 เคล็ดไม่ลับกับ Vista 21 ปิดรีสตาร์ทอัตโนมัติ จัดการจอฟ้า 22 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ Review 24 Hot Tool Cool PC Freeware 25 ลดขนาด MP3 ประหยัดพื้นที่ด้วย MP3 Resizer 28 HTML 5 มีไว้เพื่อใคร 30 MacBook Air Buyer’ s Guide 34 Keyboard & Mouse เลือกอย่างไรให้ถูกใจ iPhone 38 แปลงค่าสารพัดกับ Coverter PocketPC 42 ปรับแต่ง Touch ให้ตรงใจไปกับ Touch Settings How To 46 การนำข้อมูลไปใช้กับโปรแกรมอื่น 48 เคล็ดไม่ลับ การลบไดรว์เวอร์เก่า 50 เนรมิตรหิมะให้กับภาพด้วย Photoshop Games 52 แปลงวิดีโอไปดูบนคอนโซล ง่ายนิดเดียว Mac 58 Hot Tools Cool Mac Freeware 60 เข้าถึงไฟล์ง่ายเลือกไฟล์ได้คล่อง ต้อง Stack 64 ฉลาดใช้ไปกับ Smart Album

MacBook Air

โน๊ตบุ๊คที่ บาง ที่สุดในโลก

30

50

เนรมิตรหิมะให้กับภาพด้วย เข้าถึงไฟล์ง่าย เลือกไฟล์ได้คล่อง ต้อง

STACK

60


299 ACCESSORIES พันธุทิพยพลาซา ชั้น 3 หอง 3130 604/3 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Tel : (02)254-9797 Ext. 5202 Tel/Fax : (02)254-9811

ขายสงอุปกรณคอมพิวเตอร จากตางประเทศ รับประกันคุณภาพสินคาทุกชิ้น

บริการสงทั่วประเทศ

USB HUB 4 PORT V2.0 (NO AC) UFO OE-365 OKER

USB 2.0 TO SATA/IDE 5 IN 1 CABLE

OPTICAL MOUSE OKER OP-208 (USB/เก็บสาย)

OPTICAL MOUSE OKER OP-370 (COMBO)

ADAPTER IDE/SATA & IDE/SATA COVERTER PC CAMERA OKER OE-U886 (1.3M/MICROPHONE)

PC CAMERA OKER OE-U3 (1.3M/MICROPHONE)

DIGIMAX 2.5” DIGIMATE III HI-SPEED/SATA

SOUSB 2.0 NOTEBOOK CLEANER(ดูดฝุนโนตบุค)

USB SYNC & CHARGER CABLE (สายชารตโทรศัพท)

EXTERNAL HDD N/B DIVX /DVD PLAYER/SATA /SD

SOFT CASE

ยินดีตอนรับตัวแทนจำหนายทั่วประเทศ ตัวแทนจำหนาย : ภาคเหนือ เชียงราย เอ อาร เทรดดิ้ง แอนดคอมพิวเตอร 053-601103,081-6037450 , เชียงใหม เอทีช็อป ดอทคอม 053-224633 , เอ็มซีซีมัลติเทค 053-404220-1 , พี แอนด เอ ซิสเตมส 053-410171,218903 , ตาก ซีทูคอมพิวเตอร 055-540045, พีเอ็ม คอมพิวเตอร 055-540216 , บานตากคอมพิวเตอร2004 055-591477 , ทีโอคอม สตูดิโอ 055-757468 , พัฒนากิจโอเอ็มเซ็นเตอร 055-512790,514389 , นครสวรรค คอมพิวเตอรโซนซิสเต็มบิวเดอร 056312890,312892 , นครสวรรควัฒนพานิช 056-212060 , ไทยพานิชออดิโอเซลลแอนดเซอรวิส 056-223334 , นาน บีซีซีคอมพิวเตอร แอนดโอเอ 054-757468 , เคที.คอมพิวเตอรแอนดเซอรวิส 054-711006 , ไอที คอมพเมือง 054-750377 , กฤษฎา คอมพิวเตอร 054-753080 , พะเยา นอรทเทิรน ออโตเมชั่น ซิสเต็ม 054-410334-5 , KB-COMS 054-429075,081-8814209 , พิจิตร X-COMPUTER 056-622633, เพชรบูรณ ทิพยาหลมสัก 087-3147674 , แพร เวิลดไวด เทคโนโลยี คอมพิวเตอร 054627209,627944 , แมฮองสอน HOT PC 053-613817,089-7556691 , ลำปาง ไอทีม คอมพิวเตอร 054-223337,318249 , ลำพูน แอดวานซ คอมพิวเตอร เน็ตเวิรด เซอรวิส 053-573763,577171-2 , สุโขทัย ไฮเทค โอเอ 055-621834-5 , อุตรดิตถ อุตรดิตถชัยเจริญ 055-404227-30 , ภาคกลาง กาญจนบุรี คอมพิวเตอรสแควร 034-514867 , บี เอส ที เอ็ม เค 034-510151 , แอลเอชเอ็ม คอมพิวเตอร 034-515036,515648 , MR.COM 081-5581714 , ชัยนาท เอ.ที.คอมพิวเตอร 056-482474 , ราชบุรี สมารทคอมพ ดิจิตอล 032-211698 , เจริญคอมพิวเตอร 081-4335333 , ลพบุรี วี เค โอเอเซ็นเตอร 036-411119,420384 , สมุทรสงคราม พัทเซลลแอนดเซอรวิส 034-717982 , เท็คอิเล็กทรอนิกส 034-711725,720966 , นาวี คอมพิวเตอร 034718318,081-9426140 , สุพรรณบุรี สุวรรณา คอมพิวเตอร 035-552064-5 , ภาคอีสาน นครราชสีมา โคราชคอมพิวเตอร 044-255670,267393-4 , ไอ.ที.เฮาส 044-246148,265845 , บี ซี คอมพิวเตอรชอพ 044-260351 , มหาสารคาม สารคามคอม เวิรค 043-742933,089-5709897 , ศรีสะเกษ สารคามคอมเวิรค(สาขาศรีสะเกษ)045-622952,083-3679125 , ฮารดแวร 045-643007 , สกลนคร โอเอซิส ไมโครคอม 042-733631-2 , สุรินทร พลายซิสเตมส 044-514224,538839-40 , พี.ซี.ไดเรค เซลล แอนดเซอรวิส 044-551151 , ไอที เซ็นเตอร 044-571572, อุดรธานี สามารถไอที 042-223333 , ภาคใต กระบี่ ปญญาชน คอมพิวเตอร 075-689489,689189 , ตรัง โอเอสคอมแอนดเซอรวิส 075-219712 , ริชคอม 075-210594,081-6910875 , เอส.เอส.ไอที 075-251375,086-7046761 , นครศรีธรรมราช คอมพิวเตอร แพลนเน็ต(สาขานครศรีธรรมราช)075-318645-6 , นราธิวาส คณิตกร 073-516411 , นราอิงค 073-521600, ประจวบคีรีขันธ ซี.เอส.พี 032-550319,081-3767712 , ICT MART 032-622063,621110 , ไมโคร ไวรเลส 032-544356,621665 , ปตตานี เมฆพิรุณ 073-333215-6 , ปตตานีโอเอ เซ็นเตอร 073-334351 , พังงา กรีน อินโฟรเทค 076-431514-5 , พัทลุง เน็ตเวิรค คอมพิวเตอร 074-616500,081-8698616 , พัทลุงวิทยา คอมพิวเตอร 074-695634 , ธาราศึกษาภัณฑ 074-624242 , เพชรบุรี เพชรบุรีติวเตอรไอที 032-415621 , ดาตาคอมพิวเตอร(ณัฐรียา คอมพิวเตอร)032-401223 , ภูเก็ต คอมพิวเตอรแพลนเน็ต(สาขาภูเก็ต)076-217039 , ฟวเตอรเซ็นเตอร 076355446,355012 , พีแอนดพี ไอที เฮาส 076-282059,282451 , วัฒนาคอมพิวเตอร(โอเอ เวอรคชอพ)076-232605-8 , ภูเก็ตโปรเกรสคอมพิวเตอร 076-236533 , ยะลา อัสวันคอม 073-213982 , สงขลา คอมพิวเตอรแพลนเน็ต 074-342361-2 , วิชชุสิน มารเก็ตติ้ง 074-340340 , สยามไอที โซลูชั่น 074-465280-5 , เอ็ม.ซี.เอ.คอมพิวเตอร แอนดเซอรวิส 074-429919-20 , ไทยธัญญะวิศวกรรม 074-351484-6 , ออนไทม โอ.เอ 074-343145-6,232906 , ไฮ คอมพิวเตอร 074-437437 , สุราษฎรธานี คอมพิวเตอรแพลนเน็ต(สาขาสุราษฎรธานี)077-216851-2 , ALPHA COMPUTER&ELECTRONICS SERVICE 077-223107 , ภาคตะวันออก จันทบุรี ทูไบทส 039-328587-8 , ไอ ที แวร 039-344145 , ACCESS COMPUTER SERVICE 039333336-7 , ตากสินจันทบุรี โอเอ 039-323757-350173-4, ชลบุรี คอมพเทค ไอที เซอรวิส 038-223945-8 , บางแสนคอมพิวเตอร 038-748267-8,384849 , T&A COMPUTER 081-9891251,089-2534251 , อมรชัย ดีพารทเมนทสโตร 038-738459 , สำนักงานพลนิติทนายความและการบัญชี 038-285-993 , วี อาร วาย แอนดคอม 038-788331 , ตราด ตราดออโตเมชั่น 039-524169 , ไซเบอรช็อป 039-511194 , ปราจีนบุรี ไจแอนท บลู ซิสเท็มส 037-451142,081-8631122


News & Event

“เปิดตา เปิดใจ ตามรอยเท้าพ่อ” โดยสวทช.เครือข่ายภาคเหนือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครือข่ายภาคเหนือ ได้จัดงานประชุม ประจำปี สวทช.เครื่อข่ายภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ซึ่งสวทช.เป็นพันธมิตรร่วมทางพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ ชุมชน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 51 ที่ผ่านมา ซึ่งงานได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ศูนย์ ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานมีปฐกถาพิเศษ เรื่อง”พ่อผู้นำทาง วิทยาศาสตร์” และการมอบรางวัล “ผญาดีศรีล้านนา” เพื่อสรรเสริญความดีและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคคลที่ได้มี การผสมผสานวิธีคิด กระบวนการ หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น ภาคเหนือ โดยไม่ทอดทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สูญหายไปกับกาลเวลา ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเชิงสาธิต นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง “เรื่องพระราชกรณียกิจในด้านวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี” แสดงผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่งานด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ของสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ สวทช.เครือข่ายภาคเหนือให้การสนับสนุน ไม่ว่า จะเป็น เครื่องสลัดน้ำผึ้ง เครื่องสีข้าวกล้องในระดับชุมชน กระดาสาทนไฟ โปรแกรมแปลอักษรเบลล์ โปรแกรมออกแบบลายผ้า เครื่องทำน้ำร้อน จากพลังงานแสงอาทิตย์ และการบริหารตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและโรคตับ พร้อมทั้งศูนย์หนังสือสัญจรจำหน่ายหนังสือของ สวทช.อีกด้วย

Apple MacBook Air โน้ตบุ๊ครุ่นใหม่ไฉไลกว่าเดิม ขอแนะนำ MacBook Air คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คโฉมใหม่ ล้ำสมัยจาก Apple สามารถ สั่งงานผ่านปลายนิ้วสัมผัส มีขนาดเล็กบางเบา ขนาดใส่ในซองเอกสารได้ สะดวกสำหรับพกพา ไปในทุกที่ที่ต้องการ แข็งแกร่งด้วยบอดี้อลูมิเนียม ด้วยการออกแบบรูปลักษณ์ที่สวยเฉียบเรียบ หรู หน้ า จอแสดงผลแบบไวด์ ส กรี น ขนาด 13.3 นิ้ ว ให้ ค วามละเอี ย ด 1280 x 800 พิ ก เซล ด้วยระบบไฟแบบแอลอีดี (LED Backlit) ที่ให้ความสว่างมากขึ้น ตัวเครื่องมีความหนาเพียงแค่ 0.16 นิ้ว น้ำหนักเบา 1.36 กิโลกรัมเท่านั้น มาพร้อมคีย์บอร์ดมาตรฐาน และ Backlit key illumination จะส่องสว่างในที่มืดช่วยให้สามารถทำงานในที่แสงน้อยได้ นอกจากนี้ MacBook Air ยังมาพร้อมด้วยระบบ Multi-touch trackpad เพื่อให้สามารถสั่งงานผ่านปลายนิ้วได้สะดวก แบบเดียวกันกับ iPhone และ iPod Touch โดยเฉพาะการดูอัมบั้มภาพถ่ายใน iPhoto พร้อม ด้วยกล้อง iSight ติดตั้งในตัวมากับเครื่องทำให้สามารถพูดคุยผ่านหน้าจอได้ พอร์ตและที่เสียบ ต่าง ๆ จะถูกซ่อนอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่อง Apple MacBook Air ใช้หน่วยประมวลผลของ Intel Core2Duo ขนาด 1.6 กิกะเฮิร์ตซ์ และ 1.8 กิกะเฮิร์ตซ์ ส่วนฮาร์ดดิสก์ที่ติดตั้งมาในตัวนั้น จะเป็นฮาร์ดดิสก์ขนาด 80 กิกะไบต์ สามารถเพิ่มได้อีก 64 กิกะไบต์ และแบตเตอรี่ทำงานได้ต่อเนื่องถึง 5 ชั่วโมง เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย Wi-Fi สำหรับโลกไร้สาย 802.11n Wi-Fi และ Bluetooth 2.1 + EDR built in สามารถดูหนัง ฟังเพลง ได้ด้วยการดาวน์โหลดภาพยนตร์ และเพลงผ่าน ทางอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ทุกที่ที่ต้องการ นอกจากนี้ MacBook Air มีช่องเสียบสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น USB 2.0 และ Micro-DVI Apple MacBook Air ทำงานด้วยสุดยอดระบบปฏิบัติการ Mac OS X Leopard ที่มีฟีเจอร์ยอดเยี่ยมมากมาย เช่น Time Machine สำหรับ Backup, iChat วิดีโอแชท เป็นต้น ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย บริษัท เดอะแวลลู ซิสเตมส์ จำกัด โทร. 0-2308-2900 หรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.value.co.th

แวลลูฯ เตรียมวางตลาดกิกะบิตสวิตช์จากดีลิงค์ ที่ใช้เทคโนโลยีล่าสุด “Green Ethernet” บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำของประเทศไทย แนะนำสินค้ารุ่นใหม่ ภายใต้เทคโนโลยีล่าสุดของดีลิงค์ คือ กรีนอีเธอเน็ตเทคโนโลยี ซึ่งสินค้าที่ในกลุ่มกรีนอีเธอเน็ตเทคโนโลยี เน้นจุดขายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยดีลิงค์รุ่น DGS-1005D, DGS-1008D, DGS-1016D และ DGS-1024D ที่เหมาะสำหรับใช้งานที่บ้าน ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและโซโห นับได้ว่าดีลิงค์เป็นผู้นำราย แรกในตลาดสินค้าเน็ตเวิร์ก ที่พัฒนาเทคโนโลยีกรีนอีเธอเน็ตเข้ามาใช้กับผลิตภัณฑ์ ดีลิงค์ กรีนอีเธอเน็ต เทคโนโลยี เป็นการออกแบบพิเศษที่สามารถลดการใช้พลังงาน โดยสามารถค้นหาการเชื่อมต่อสัญญาณได้โดยอัตโนมัติ และประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องตามแต่ความต้องการ จากที่มีการลดการใช้พลังงานภายในเครื่อง ทำให้ สามารถยืดอายุการใช้งานของสินค้า และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจอีกด้วย ผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายขาย บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย โทร. 0-2308-2900 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ www.value.co.th 

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551


News & Event

อัสซุส EN8800GT การ์ดจอ ที่มีหน่วยความจำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มหัศจรรย์แห่งการแสดงผล การ์ดจอของ“อัสซุส EN8800GT” ออกแบบมาเพื่อตอบสนองงานความบันเทิงและ รองรับการทำงานกราฟิกระดับสูงโดยเฉพาะด้วยหน่วยความจำจีดีดีอาร์ 3 ออนบอร์ดที่มีขนาด ใหญ่ถึง 1 กิกะไบต์จากควิมอนดา ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำชั้นนำของโลก ทำให้สามารถแสดง ผลกราฟิคได้ยอดเยี่ยม การออกแบบพิเศษของอัสซุส กราซิเอเตอร์ แฟนซิงค์ ที่ออกแบบมาเป็น พิเศษเพื่อให้ทำงานได้เงียบกว่าพัดลมทำความเย็นทั่วๆ ไป และช่วยลดความร้อนของซีพียูได้ถึง 7 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับบอร์ดอื่นๆ สมาร์ทด็อกเตอร์มารองรับการโอเวอร์คล็อคตัวเชดเดอร์ คล็อค สามารถเพิ่มความเร็วได้ถึง 10% โดยไม่ต้องตั้งค่าคอนฟิกเกอเรชั่นใหม่ และคุณสมบัติ สุดท้ายที่ช่วยส่งให้การ์ดจีวีเอของอัสซุสทำงานได้เต็มความสามารถ คือ เกมเมอร์โอเอสดี ที่ช่วย ให้ ก าร์ ด วี จี เ อของ อั ส ซุ ส ทำงานได้ เ ต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ผู้ ใ ช้ ส ามารถอั พ เกรดเรี ย ล ไทม์ทุกขณะที่ต้องการ นอกจาก นี้ยังยังมีตัวเลือกให้ผู้ใช้เก็บบันทึกแอ็กชั่นของเกมในขณะที่ยังเล่นอยู่ด้วย รวมถึงการบรอดคาสต์เกมผ่านอิน เทอร์เน็ตก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย พบกับการ์ดจอ อัสซุส EN8800GT” ได้ตามร้านตัวแทนจำหน่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณา ติดต่อ: คุณฤทัยวรรณ รินทะวงศ์ บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)จำกัด โทรศัพท์: +662 677-4422-9 โทรสาร: +662 677-4430 อีเมล์: ruethaiwan_r@asus.com.tw

PDA DICTIONARY CyberDict Besta #Advanced Learner 5 ศูนย์ความรู้ความบันเทิงเคลื่อนที ่ ลืมภาพพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ แบบเดิม ๆ ไปได้เลย เพราะเจ้า Advanced Learner 5 ตัวนี้มี อะไรมากกว่าที่คุณคิดเยอะ หน้าจอแบบสัมผัส TFT ขนาด 3.5 นิ้ว 320 x 240 พิกเซล 65,536 สี ภายใน บรรจุ CPU Samsung StrongArm 266 Mhz หน่วยความจำแบบ Flash 1GB รองรับการ์ดภายนอกแบบ SD/MMC สูงสุด 4 GB สั่งงานได้ทั้งระบบสัมผัสด้วยปากกา Stylus Advanced Learner 5 ได้รวบรวม 42 สุ ด ยอดพจนานุ ก รมในเครื่ อ งเดี ย ว พจนานุ ก รมที่ มี เ นื้ อ หาพจนานุ ก รมสมบู ร ณ์ อี ก มากมาย อาทิ พจนานุกรม 11 ภาษา ,สำนวนอังกฤษและสำนวนจีน, ศัพท์สแลง 5 ภาษา, ภาพและภาพเคลื่อนไหว, ศัพท์ครอสเวิร์ดอังกฤษ-ไทย, สารานุกรม Britannica และยังมีศัพท์เฉพาะทางอีกหลากหลายสาขาวิชา แถมยังมี สอนการเขียนจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษจากกว่า 145 หมวดการเรียนรู้ การเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาจีนกับ โปรแกรมอัจฉริยะภาษาจีนถึง 6 หมวดการเรียนรู้ อาทิ พินอิน ลักษณะขีด โครงสร้างของตัวอักษรจีน ลักษณะ นาม อีกทั้งยังให้คุณฝึกฝนทักษะการออกเสียงกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่จำลองขั้นตอนการออกเสียงของเจ้าของ ภาษามาไว้บนเครื่อง ช่วยให้การออกเสียงถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา พร้อมเพลิดเพลินกับบทสนทนาภาษา อังกฤษและภาษาจีนในรูปแบบวีดีโอ จากสถานการณ์จำลองกว่า 550 เรื่อง และฝึกฝนการออกเสียงคำศัพท์ให้ถูก ต้องเหมือนเจ้าของภาษา ด้วยระบบเสียง MP3 Human Voice บันทึกจากมนุษย์จริงเจ้าของภาษา 100% นี่เป็นแค่ตัวอย่างยังมีอื่น ๆ อีกมากมาย มหาศาล แต่เชื่อหรือไม่ว่ามันสามารถค้นหาคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและแสดงความหมายคำศัพท์จากพจนานุกรมหลากหลายเล่มได้ในเวลา เดียวกัน รวมถึงยังสามารถค้นหา คำศัพท์เฉพาะทางได้เพิ่มเติมอีกกว่า 150 สาขาวิชา นอกจากจะเป็นศูนย์ความรู้ขนาดใหญ่แล้ว เจ้า Advanced Learner 5 ยังมีความสามารถทางด้านมัลติมีเดียล้ำสมัย ใช้ดูหนังมิวสิควีดีโอ ฟังเพลงจากเครื่องเล่น MP3 และวิทยุ FM พร้อมบันทึกเสียงด้วย ระบบดิจิตอล ได้อย่างถูกใจ ทุกที่ ทุกเวลา ฟังก์ชันมากมายมหาศาลที่กล่าวมานั้นยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะ บอกสั้น ๆ ว่ามันสุดยอดมาก

อินเทลมอบทุนแก่ผู้ชนะประกวดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ งานอินเทล ไอเซฟ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การสนับสนุนเยาวชนไทยในการ ส่ ง โครงงานทั้ ง ประเภทบุ ค คลและประเภทที ม เข้ า ร่ ว มงานประกวดผลงานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ วิศวกรรมศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือที่รู้จักโดยทั่วไปในนามของ อินเทล ไอเซฟ (Intel International Science and Engineering Fair – Intel ISEF) เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงออกถึงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์บนเวทีระดับโลก โดยนักเรียนเหล่านี้จะเข้าร่วมโครงการ อินเทล ไอเซฟ ครั้งที่ 59 ที่เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2551 ตัวแทนนักเรียน ไทยทั้ง 5 คนที่จะเข้าร่วมการประกวดในงานอินเทล ไอเซฟ ได้แก่ นายบุญญฤทธิ์ สมเรียววงศ์สกุล นายรณพีร์ ชัยเชาวรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรี ย นมหิ ด ลวิ ท ยานุ ส รณ์ ด.ช.ภี ม เดช ประสิ ท ธิ์ ว รเวทย์ ด.ช.ธนวรกฤต บางเขี ย ว และด.ช.มนภาส หะรารั ก ษ์ กลุ่ ม นั ก เรี ย นชั้ น ม.3 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 10

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551


Interview

ศุภกิตติ์ พินิจเวชการ INCONN

ศุภกิตติ์ พินิจเวชการ

INCONN

ในปัจจุบัน การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สอนให้ เราเรียน ให้เราศึกษาจนจบ แต่ไม่ได้สอนให้เราเรียนรู้ เพื่ อ ที่ จ ะออกมาปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาใหญ่ ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถสอนให้เรียนจบ และพร้อมที่ จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากพอในระดับสากล ได้ก็จะดีมาก ยิ่งโปรเจ็คต์หรือโครงการที่ทำในช่วง เรียนก็จะเป็นเรื่องพื้นๆ ที่เหมือนๆ กันหมด ซึ่งไม่ก่อ ให้เกิดการพันนาและต่อยอดอย่างที่ควรจะเป็น

บื้องหลังความสำเร็จของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นอกเหนือจาก ฮาร์ดแวร์แล้ว ซอฟต์แวร์ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้คนทั่วโลก หั น มาใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย และบุ ค คลที่ อ ยู่ เบื้ อ งหลั ง ความสำเร็ จ เหล่ า นี้ คื อ “โปรแกรมเมอร์ ” หรื อ นั ก พั ฒ นา โปรแกรม ผู้ออกแบบ คิดค้น และพัฒนาซอฟต์แวร์สารพัดมากมายออก มาให้เราได้ใช้งานกัน ในบ้านเราก็มีโปรแกรมเมอร์ฝีมือดีมากมาย ที่ไม่ด้อยกว่า ประเทศใดๆ ในโลก โปรแกรมเมอร์เหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไร พัฒนา ฝี มื อ ทั ก ษะแบบไหน และบริ ษั ท ต่ า งๆ มองหาบุ ค คลกรหั ว กระทิ ยอดฝีมือแบบไหนมาร่วมงาน น้องๆ นักเรียน นักศึกษาที่ฝันว่าวันหนึ่ง จะเป็นโปรแกรมเมอร์ผู้สร้างสรร และพัฒนาโปรแกรมคุณภาพให้ผู้คน ได้ใช้งานกันต้องเตรียมตัวอย่างไร มีทักษะอะไรที่ต้องใช้ ต้องให้ความ สนใจอะไรบ้าง วันนี้เราไปค้นหาคำตอบกันครับ ผู้ที่จะมาให้คำตอบ คำแนะนำในวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก คุณศุภกิตติ์ พินิจเวชการ จากบริษัท อินคอนเน็ต จำกัด หรือที่รู้จักกัน ในนามของ INCONN ซอฟต์ แ วร์ เ ฮาส์ คุ ณ ภาพมากฝี มื อ ในจั ง หวั ด เชียงใหม่ ที่วันนี้ก้าวไปสร้างสรรและพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับอินเตอร์ให้ กับลูกค้าไกลถึงประเทศเยอรมัน คุ ณ ศุ ภ กิ ต ติ์ สำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช า วิ ท ยาศาสตร์ และปริ ญ ญาโท สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ จัดการ (MITM : Master of Science Information Technology and Management) จากมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ปั จ จุ บั น ดำรงตำแหน่ ง กรรมการผู้จัดการของ INCONN บริษัท INCONN ทำหน้าที่พัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าจาก เยอรมั น ในรู ป แบบของระบบการทำงานผ่ า นเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ เช่ น ระบบติดตามการขาย ระบบทำสัญญาผ่านเครือข่าย ระบบองค์ความรู้ 12

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

รวมถึงการออกแบบโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าได้อย่าง ยืดหยุ่น (Customization) คุ ณ ศุ ภ กิ ต ติ์ กล่ า วว่ า “ที่ เ ราสามารถแข่ ง ขั น กั บ ผู้ ผ ลิ ต ใน เยอรมันอีกหลาย ๆ รายได้ เพราะเรามีต้นทุนการผลิตต่ำกว่า ในระดับ ความสามารถที่เท่าเทียมกัน เมื่อคิดจากค่าเงินสกุลยูโร เทียบกับเงิน บาทของไทยแล้ ว ราคาของเราสามารถชนะคู่ แ ข่ ง ขั น รายอื่ น ได้ แต่ลูกค้าก็ต้องต้องพิจารณาด้วยว่าเรามีทีมงาน และศักยภาพเพียงพอ ที่จะรับงานของเขาได้หรือไม่ ส่วนหนึ่งนั้น เราก็ได้มาจากผลงานก่อน หน้าที่ได้พิสูจน์ฝีมือมาแล้วหลายต่อหลายชิ้น ซึ่งเป็นเครดิตและข้อมูล อ้างอิงที่ลูกค้าสามารถใช้ตรวจสอบได้” การที่ INCONN มุ่งเน้นพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อทำตลาดในต่าง ประเทศเป็นหลัก ทำให้ไม่เป็นที่รู้จักในประเทศเท่าไหร่ แต่บุคลากรที่มา ร่ ว มงาน ในการพั ฒ นาโปรแกรมกั บ บริ ษั ท ก็ จ ะมี ก ารบอกต่ อ และ ชักชวนเพื่อนๆ ที่รู้จัก ให้เข้ามาร่วมงานกัน ซึ่งทุกคนที่เข้ามาล้วนทุ่มเท เพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับของลูกค้า งานแต่ละชิ้นนั้น มีความยากง่าย และท้าทายต่างกัน บริษัท จึ ง ให้ ค วามสำคัญ ในการคั ด สรรโปรแกรมเมอร์ เป็ นอย่า งยิ่ง เพื่อ จะ ได้ทีมงานคุณภาพ เพราะงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ ความรู้ และความเข้าใจจริงๆ คุณศุภกิตติ์ ยังได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของ โปรแกรมเมอร์ให้เราฟังอีกว่า “พัฒนาการของโปรแกรมเมอร์จะแบ่ง ออกเป็นกลุ่ม ๆ อยู่ที่ว่าแต่ละกลุ่มอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องมากน้อยแค่ ไหน เช่นถ้าเป็นคนที่เพิ่งจบมาใหม่ หรือเป็นโปรแกรมเมอร์ทั่วไปที่ไม่ได้ สัมผัสงานด้านนี้มาก่อน ก็ต้องมีการฝึกทักษะกันก่อน และยังขึ้นกับรูป แบบของงานที่มอบหมายด้วย สำหรับงานที่ค่อนข้างยาก เราจำเป็นที่จะต้องคัดคนที่เก่งๆ


ศุภกิตติ์ พินิจเวชการ INCONN

จริงๆ เข้ามารับผิดชอบ แต่สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่มีอยู่ ก็ต้องฝึกหัด ฝึกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มักจะไม่ทันกับเวลา เพราะโปรแกรมเมอร์ ที่เก่งจริงๆ นั้นจะมีอยู่เพียงบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งกว่าเราจะหาพบ ก็ใช้ เวลาพอสมควร ล่าสุด ปัญหาที่เราพบก็คือ คนที่จบมาใหม่ๆ ซึ่งเราก็คัดมา เป็นอย่างดีแล้ว แต่งานบางอย่างที่ลูกค้าต้องการนั้น มีความซับซ้อน มากเกินไป โปรแกรมเมอร์ของเราพัฒนาไม่ทัน จึงมีความจำเป็นที่ต้อง ค้นหาคนที่เก่งๆ เข้ามาร่วมทีม เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่มีการพัฒนา มากขึ้น แต่ก็ไม่ได้มากอย่างที่คิดเอาไว้ เพราะโปรแกรมเมอร์ที่เก่งๆ นั้น เขาจะเก่งจากการพัฒนาตัวเองมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ฝึกฝนทักษะมาดี อยู่แล้ว สำหรับกลุ่มนี้ จะไปได้เร็วมาก แต่เนื่องจากในปัจจุบัน การเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สอนให้เราเรียน ให้เราศึกษาจนจบ แต่ไม่ได้สอนให้เราเรียนรู้เพื่อที่จะ ออกมาปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ถ้ามหาวิทยาลัยสามารถสอนให้ เรี ย นจบ และพร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากพอใน ระดับสากลได้ก็จะดีมาก ยิ่งโปรเจ็คต์หรือโครงการที่ทำในช่วงเรียนก็จะ เป็นเรื่องพื้นๆ ที่เหมือนๆ กันหมด ซึ่งไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาและต่อ ยอดอย่างที่ควรจะเป็น หากระบบยังเป็นแบบนี้ อนาคตก็แทบจะไม่ต่างจากสิ่งที่เกิด ขึ้นในปัจจุบัน นั่นคือมีโปรแกรมเมอร์ที่เก่งจริงๆ ไม่กี่คน เมื่อกลุ่มของ คนเก่งเหล่านี้มาร่วมงานกัน ก็มักจะไปทำงาน ไปรับงานที่กรุงเทพฯ กันเป็นส่วนใหญ่ การพัฒนาบุคลากร ก็จะทำได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะคนเก่งๆ ไปรวมตัวกระจุกกันอยู่ในกรุงเทพฯ กันเสียส่วนใหญ่ ส่วนโปรแกรมเมอร์คนอื่นๆ ก็ทำได้เพียงแค่รับงานธรรมดาพื้นๆ ทั่วไป ไม่ ต้ อ งใช้ ทั ก ษะ ความรู้ อ ะไรมากมาย เพราะโปรแกรมเมอร์ ที่ เ ก่ ง แล้วก็จะกลายเป็นคนที่คุมระบบทั้งหมดของงานไป เรื่องสำคัญอีกข้อคือ ในแต่ละบริษัทก็มักจะมีระดับความ ยากง่ายของงานอยู่แล้ว การควบคุม จัดสรร มอบหมายงานก็ต้องจัด ต้ อ งเลื อ กให้ ถู ก คน ถ้าเอางานยากไปให้โปรแกรมเมอร์ที่จบใหม่ทำ ผลที่ได้อาจไม่ดีเท่าที่ควร เราจึงต้องจัดสรรงานให้เข้ากับระยะเวลา งบประมาณที่กำหนด ปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทส่วนใหญ่คือ บริษัทพยายามเน้นไป ที่การทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย และกำหนดระยะเวลามากกว่า การจะให้ ค วามสำคั ญ กั บ การฝึ ก ฝนทั ก ษะของบุ ค ลากร เพราะเมื่ อ บุ ค คลกรเหล่ า นั้ น ได้ รั บ การพั ฒ นาแล้ ว เก่ ง แล้ ว ก็ มั ก จะย้ า ยงาน หางานใหม่ เพื่อให้ได้เงินเดือนที่มากขึ้น วนเวียนอยู่อย่างนี ้

Interview

ดังนั้นบริษัทใหญ่ๆ จึงมักจะคัดแต่โปรแกรมเมอร์ฝีมือดีเอา ไว้ สร้างแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนที่น่าพอใจ สำหรับโปรแกรมเมอร์ ระดับพื้นฐานคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ดาวประดับบริษัท ก็จะไม่ค่อยได้รับความ สนใจเท่าที่ควร นอกเสียจากว่าโปรแกรมเมอร์เหล่านั้นจะพัฒนาตัวเอง ให้เก่งขึ้นมา แต่ก็ค่อนข้างยาก สำหรั บ น้ อ งๆ ที่ ส นใจ ที่ จ ะศึ ก ษา และฝึ ก ฝนทั ก ษะใน การก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์ คุณศุภกิตติ์ มีคำแนะนำถึงแนวทางใน การเรียนรู้ด้านนี้ด้วยว่า สำหรับคนที่สนใจ ที่จะเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตัว เองเป็นโปรแกรมเมอร์ อย่างน้อยก็ต้องมีความรู้พื้นฐานสำคัญต่างๆ เช่นฐานข้อมูล และมองเห็นภาพรวมของการเป็นโปรแกรมเมอร์ว่า ได้อะไรจากการเรียน จากการศึกษา จบแล้วต้องไปทำงานด้านไหน เพราะโปรแกรมเมอร์มีหลายหลายประเภท ไม่ว่จะเป็นการพัฒนาด้าน ฐานข้อมูล อินเทอร์เน็ต การออกแบบระบบ การพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ งานทั่วไป เกมส์ ฯลฯ ไม่อย่างนั้น ก็อาจจะหลงเข้ามาอยู่ในเส้นทางของ โปรแกรมเมอร์ เพียงเพราะการเลือกเข้ามาเรียน แล้วก็เรียนให้จบไป แค่นั้น แต่ไม่รู้ว่าจบไปแล้ว จะได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาไปใช้ ไปก่อให้เกิด ประโยชน์หรือไม่อย่างไร

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เราต้องทราบดีว่า ในการเรียนนั้น เมื่ อ เรี ย นแล้ ว จะต้ อ งทำงานเกี่ ย วกั บ อะไร เพราะไม่ ว่ า จะศึ ก ษา มาทางด้านไหน เมื่อก้าวเข้าสู่การทำงานแบบมืออาชีพ ก็มักเต็มไป เรื่องราวที่ท้าทายความสามารถ ผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้า สั่งสมทักษะ และเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ อ ยู่ ต ลอดเวลา โดยเฉพาะงานด้ า น โปรแกรมเมอร์นั้น เป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง ต้องตื่นตัว และฝึกฝนอยู่ ตลอดเวลา สำหรั บ คนที่ ส นใจอยากจะเรี ย นรู้ ใ นด้ า นโปรแกรมเมอร์ หากได้รับการแนะแนวที่ถูกต้องและดีพอถึงแนวทางการเตรียมพร้อมใน แต่ละด้าน ก็จะก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะสมัยนี้ความรู้หาได้ง่าย มาก ต้องสนใจ และเข้าใจในการจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดีได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งปัจจุบันคนที่เรียนมักจะมองว่าทฤษฎีในห้องเรียนไม่สามารถเอาไป ใช้ประกอบอาชีพได้จริง ก็มักจะเรียนให้จบไปเท่านั้น นั่นเป็นความเชื่อ และความคิ ด ที่ ผิ ด เพราะทั กษะพื้น ฐานต่ า งๆ ล้ วนเป็ นสิ่ ง สำคั ญยิ่ ง และจะองค์ประกอบสำคัญในการก้าวไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ ในการ เป็นโปรแกรมเมอร์ระดับมืออาชีพ

มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

13


Gadget

ในฉบับนี้ เราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันครับ จากที่เคยดูอุปกรณ์แปลกๆ ส วัสดีครับเจ๋พบกังๆ เพีนยอีงอย่กครัา้งงเดีกับยGadget ว คราวนี้เรามาเพิ่มสีสัน ด้วยไอเดียในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มเสน่ห์ใน การใช้งาน รวมถึงไอเดียในการผลิต Gadget ต่างๆ จากญี่ปุ่น ประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องความ คิดเก๋ๆ แต่ใช้งานได้อย่างน่าสนใจกันครับ

Lamp/Lamp

ไอเดียที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์และความน่าใช้นี้ คงเป็นที่ถูกใจของใครหลายคน แน่ๆ ครับ โคมไฟสวยๆ ที่ออกแบบมาเป็นรูปหลอดไฟแบบนี้ คงอยากจะมีไว้ประดับ บ้านกันแน่ เบื้องหลังความคิดไม่มีอะไรซับซ้อนครับ แต่เป็นตัวหลอดไฟที่ออกแบบมา เป็นพิเศษนั่นเอง

Nooka Watch

นาฬิกาสีสันสดสวย และมีหน้าปัดแปลกๆ นี้ คงถูกใจใครหลายคน เป็ น แน่ แ ท้ ตั ว เรื อ นผลิ ต จากยางเนื้ อ ดี มี น้ำ หนั ก เพี ย ง 47 กรั ม เท่ า นั้ น คุณสามารถดูเวลาเป็นชั่วโมงได้จากจุดบนจอภาพ ดูนาทีได้จากแถบด้านล่าง และกดปุ่มดูเดือนและวันได้ กันน้ำได้ ทั้งหมดผลิตออกมา 6 สีให้เลือกตาม ความชอบและสไตล์ของแต่ละคน ราคาแพงเอาเรื่องที่ $130 หรือประมาณ 4550 บาท ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nooka.com/#id=zub

GadGet

Shoe Pure 100

Cupuc

นี่ เ ป็ น แก้ ว น้ำ หรื อ กระป๋ อ งกั น แน่ ล ะเนี่ ย ? จริ ง ๆ แล้ ว นี่ คื อ แก้ ว น้ำ ที่ เติมไอเดียด้วยการออกแบบให้ด้านล่างดูเหมือนกระป๋องน้ำอัดลม นั่ น เองครั บ ง่ า ยๆ ใช่ มั้ ย ครั บ แต่ ไ อเดี ย แบบนี้ ไ ม่ ไ ด้ คิ ด กันได้ง่ายๆ และเมื่อทำออกมาแล้ว ก็ดูมีเสน่ห์น่าใช้ไม่ น้อยเลยทีเดียว แก้วชุดนี้วางขายเป็นชุดสี่ใบในราคา ประมาณ 420 บาท ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://shop.hconcept.jp/shop/A119/QxD461VwC/syoinfo/64

ไหนก็จะถึงฤดูร้อนแล้ว เรามาต่อกันด้วยอุปกรณ์เหมาะๆ สำหรับหน้าร้อน กันอีกชิ้นครับ หน้าร้อนทีไร เหงื่อไหล ไคลย้อยกันเป็นแถว ทั้งอับทั้งอ้าว ถอดรองเท้า ทีจะเป็นลม ไม่ต้องดมกลิ่นก็กระจาย แถมติดทนนาน ไม่หายง่ายๆ ด้วย แต่ตอนนี้ เรามีตัวช่วย ด้วย Shoe Pure 100 ที่โฆษณาว่ากำจัดกลิ่นได้ในครึ่งชั่วโมง ซึ่งมี หลักการเป่าลมอุ่นเข้าไปไล่ความชื้นและทำให้รองเท้าแห้ง แทนที่จะปล่อยให้แห้ง ตามธรรมชาติและทำให้เกิดกลิ่นอับสะสม ใครเท้าเหม็น เอ้ยสนใจ เข้าไปดูกันได้ที่ http://pure-life.info/products/shoe-pure/index.html 14

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

เรื่อง: Gadget Guy


Gadget

Low Key Stand

แฟนๆ iMac อลูมิเนียม หรือผู้ที่ใช้จอ Cinema Display กับคีย์บอร์ดอลูมิเนียมรุ่นใหม่ที่บาง เป็นพิเศษ พลาดกันไม่ได้กับอุปกรณ์เสริมชิ้นนี้ ที่ออกแบบมาเข้ากันจริงๆ โดยทำหน้าที่เป็น ทั้งแท่นวางจอ/ตัวเครื่อง รองรับน้ำหนักได้ถึง 15.8 กิโลกรัม พร้อมช่องสำหรับเก็บคีย์บอร์ด และยูเอสบีฮับด้านหน้า 4 ช่องสะดวกใช้งาน ตัวแท่นทำจากอลูมิเนียม เข้าคู่กับ อุปกรณ์ของคุณอย่างมีสไตล์และลงตัว ราคา $59.00 ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.macessity.com/index.php?target= products&product_id=29799

Life Bank One

ในออมสินมีกี่บาทแล้ว หยอดกระปุกเก็บเงินไปเท่าไหร่ แล้ว ตอนเด็กๆ คุณต้องเคยสงสัยแน่ๆ และทุกวันอาจจะต้องคอย ตอบคำถามของลูกๆ หลานๆ ด้วย คำถามพื้นๆ เหล่านี้ ชาวญี่ปุ่น เก่งมากเรื่องการนำมาประยุกต์สร้างอุปกรณ์ต่างๆ เช่นเครื่องนับ เหรียญหยอดกระปุกนี้ เพียงหมุนเข้ากับปากขวดที่ไม่ใช่แล้ว เพื่อใช้ เป็นออมสิน จากนั้นทุกๆ ครั้งที่คุณหยอดเหรียญ 1 เยน เหรียญจะถูก นับโดยอัตโนมัติ ราคา $8 น่าใช้ไม่น้อยทีเดียวครับ

Can Crushing Fog

สำหรับผู้ที่รักในการดื่มเครื่องดื่มจากกระป๋อง รักในการรีไซเคิล ต้องการประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ/ทิ้ง หรืออยากเหยียบกระป๋องแบบ สนุกๆ นี่คืออุปกรณ์ที่คุณไม่อยากพลาดแน่ๆ นั่นคือกบสำหรับบีบกระป๋อง นั่ น เอง เพี ย งสอดกระป๋ อ งแล้ ว เหยี ย บไปบนตั ว กบพลาสติ ก ได้ ทั น ที กระป๋ อ งจะบุ บ ยุ บ ไปอย่ า งรวดเร็ ว ราคาประมาณ 756 บาท ดู ข้ อ มู ล เพิ่มเติมที่ http://cataloger.jp/shopping/productDetail.do?id=8193

USB Fan Tie

หน้าร้อนแวะมาเยือนอีกครั้ง คุณยังต้องใส่เน็คไทอีก ร้อนจะ แย่แล้ว งั้นลองเปลี่ยนมาลองเนคไทรุ่นพิเศษแบบนี้กันบ้างไหมครับ เนคไทรุ่นนี้มีพัดลมอยู่ตรงบริเวณที่ต้องผูกปม ช่วยผ่อนคลายความ ร้อนอันอบอ้าว แถมยังให้ดูโดดเด่นไม่เหมือนใครในทุกๆ วัน เนคไทรุ่น นี้ ส ามารถชาร์ ต พลั ง งานได้ จ ากพอร์ ต ยู เ อสบี ข องคอม ใช้ ง านง่ า ย แถมยังสบายตัวอีกด้วย ราคาประมาณ 875 บาท ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thanko.jp/usbnecktie/

ZING! G a d g e t นี้ อ อกแบบมาสนุ ก ๆ ครั บ ไหนๆ ถ้ า คุ ณ จะต้ อ งใช้ ช้ อ น ดีดอาหารใส่เพื่อน เพื่อแกล้ง กั น ขำ ๆ ใ น ห มู่ เ พื่ อ น ฝู ง ที่ สนิทสนมกัน ก็ใช้ ZING! นี้ใน ก า ร เ พิ่ ม ร ะ ย ะ ท า ง ความแม่ น ยำ เพิ่ ม เสน่ ห์ ใ น การเล่นแบบฮา ๆ ระหว่างเพื่อนฝูง หรือจะใช้แข่งขันทำสงครามถล่ม กันด้วยอาหารก็ยังได้ มีให้เลือกใช้ถึงสามสีคือ แดง เขียว และน้ำเงิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.worldwidefred.com/zing.htm มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

15


Features

11 เคล็ดไม่ลับกับ Vista

เคล็ดไม่ลับกับ Vista

w

indows Vista เปิดตัวมาได้ปีกว่าๆ แล้วครับ พร้อมๆ กับการเปิดตัวการอัพเดต Service Pack 1 หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า SP1 พร้อมๆ กับความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มกลายเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับโอเอสของพีซีในปัจจุบัน คุณสมบัติ ต่างๆ ใน Vista นั้นมีมากกว่าและดีกว่า Windows XP อย่างเห็นได้ชัด และแน่นอนว่า Vista มีลูกเล่น ดีเด็ด เคล็ดไม่ลับ มากมาย ที่ช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้ดีขึ้น สะดวกขึ้น และคล่องตัวขึ้นกว่าเดิม วันนี้เราขนเคล็ดไม่ลับในการใช้ Windows Vista มาฝากกันอีกครับ รับรองว่า คุณจะใช้งาน Vista ได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม ไปกันเลยครับ

1

การซ่อนและแสดงหน้าจอ Welcome Center ของ Vista

เมื่อคุณติดตั้งและใช้งาน Windows Vista และเปิดใช้งานใน ครั้งแรก คุณจะพบกับวินโดว์ Welcome Center ปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณ จัดการและเข้าถึงส่วนต่างๆ ของระบบได้คล่องตัวยิ่งขึ้น โดยวินโดว์นี้จะ ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่คุณสตาร์ทเข้าสู่ Vista วินโดว์นี้สามารถปิดโดยไม่ต้องให้ปรากฏขึ้นทุกครั้งได้ ด้วยการ ยกเลิกการเลือกเช็คบ็อกซ์ Run at startup (Welcome Center can be found in Control Panel, System and Maintenance) ในภายหลั ง ถ้าคุ ณต้ อ งการเปิด ให้แสดงหน้าจอ Welcome Center อีกครั้ง คุณก็สามารถทำได้ด้วยการคลิก Start > Control Panel > Welcome Center จากนั้น หน้าจอ Welcome Center จะปรากฏขึ้นอีก ครั้ง ให้คุณเลือกเช็คบ็อกซ์ด้านล่าง เพื่อให้วินโดว์นี้ปรากฏขึ้นทุกครั้งที่ เปิดเข้าสู่ Windows Vista

2

เปิดโปรแกรมอย่างรวดเร็วด้วยชอร์ตคัตสำหรับ QuickLaunch

รูป 1 ยกเลิกเช็คบ็อกซ์

เมนู Quick Launch ในทาส์คบาร์ ช่วยให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพียงคลิกบนไอคอนของ โปรแกรมนั้นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ปุ่มชอร์ตคัตเพื่อเปิดโปรแกรมสิบรายการแรกใน Quick Launch ได้อีกด้วย ด้วยการกดปุ่ม Windows ตามด้วยปุ่มตัวเลข 0 ถึง 10 ซึ่งตำแหน่งของปุ่มชอร์ตคัตจะถูกกำหนดให้กับแต่ละโปรแกรมเรียงตามตำแหน่งจากซ้าย ไปขวาโดยอัตโนมัติ ดังตัวอย่างในรูป 1 เมื่อคุณกดปุ่ม ก็จะเปิดโปรแกรมต่างๆ ดังนี้  Windows + 1: Switch Between windows  Windows + 2: Internet Explorer  Windows + 3: Microsoft Outlook รูป 1 ตัวอย่างรายการ QuickLaunch  Windows + 4: Nero Burning Rom

16

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551


3

Features

11 เคล็ดไม่ลับกับ Vista

การซ่อนและแสดงไอคอน My Computer, Recycle Bin ฯลฯ บนเดสก์ทอป

ใน Windows Vista การซ่อนและแสดงไอคอน My Computer, Recycle Bin, User’s Files, Control Panel และ Network จะต่างไปจาก XP เล็กน้อย หลายคนที่เริ่มมาใช้ Vista อาจจะงงๆ ว่าจะซ่อนและแสดงได้อย่างไร ขั้นตอนไม่ยาก ตามมาทางนี้เลยครับ 1. คลิกขวาบนเดส์ทอปในเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือก Personalize (รูป 1) 2. ในวินโดว์ที่ปรากฏขึ้น คลิกเลือกคำสั่ง Change desktop icons (รูป 2) 3. วินโดว์ Desktop Icons settings จะปรากฏขึ้น ให้คุณคลิกเลือกเช็คบ็อกซ์หรือยกเลิกไอคอนที่ต้องการแสดงหรือซ่อนได้ทันที (รูป 3) จากนั้นคลิก OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

รูป 2 เลือกคำสั่ง รูป 3 ซ่อนหรือแสดงได้ตามต้องการ รูป 1 เปิดสู่การตั้งค่า

4

เทคนิคการเพิ่ม “My Computer” ไปที่ทาสค์บาร์

สำหรับผู้ที่ใช้ Windows ไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนๆ หนึ่งในตำแหน่งที่เราใช้งานกันบ่อยที่สุดคือ “My Computer” ซึ่งเป็น ตำแหน่งเริ่มต้นหลัก เพื่อให้เราสามารถเข้าไปที่ไดรฟ์และโฟลเดอร์ต่างๆ ในเครื่อง เครือข่าย รวมถึงไดรฟ์ต่อภายนอก ทั้งฮาร์ดดิสก์ กล้องดิจิตอล พ็อคเค็ตพีซี เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล ฯลฯ โดยทั่วไป เมื่อต้องการเปิด My Computer สิ่งที่เรามักจะทำกันคือ การเพิ่มไอคอน My Computer ไปที่เดสก์ทอป จากนั้นเมื่อต้องการใช้ ก็สลับไปที่เดสก์ทอป จะด้วยการคลิกบนไอคอน Show Desktop การกดปุ่มชอร์ตคัต Windows + M บนคีย์บอร์ด หรือวิธีต่างๆ ตามถนัด แล้วจึงดับเบิลคลิกไอคอน My Computer แน่นอนครับ เรามีอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึง My Computer ของคุณ ผ่านทางทาสค์บาร์ ดังนี้ 1. คลิกปุ่มขวาบนทาสค์บาร์ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง Toolbars > New Toolbar ด้านล่างสุด (รูป 1) 2. วินโดว์ New Toolbar – Choose a folder จะปรากฏขึ้น ให้คุณเลือก Computer แล้วคลิก Select Folder (รูป 2) เพียงเท่านี้คุณก็จะมีไอคอน Computer ให้คุณคลิกเพื่อเปิดเลือกไดรฟ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วจากทาสค์บาร์ (รูป 3) คุณสามารถประยุกต์วิธีการข้างต้นในการเลือกเฉพาะไดรฟ์ หรือโฟลเดอร์ใดๆ เพื่อเปิดเมนูเลือกไฟล์ด้านในก็ได้ตามต้องการ

รูป 1 เลือกคำสั่ง New Toolbar

รูป 2 เลือก Computer

รูป 3 คลิ ก เปิ ด เมนู เ ลื อ ก Computer จากทาสค์บาร์ มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

17


Features

5

11 เคล็ดไม่ลับกับ Vista

เพิ่มความเร็วในการชัตดาวน์ให้ Vista

คุณอาจจะเคยสังเกตว่า ในการใช้งาน Vista ช่วงแรกๆ นั้นการชัตดาวน์เครื่องทำได้เร็วมาก ใช้เวลาแป๊บเดียวก็เรียบร้อย แล้ว แต่เมื่อใช้ไป ใช้ไป เวลาที่ใช้ในการชัตดาวน์ก็กลับนานขึ้น สาเหตุมาจากหลายประการครับ หนึ่งในนั้นคือ การติดตั้งโปรแกรม ต่างๆ เข้าไป ยิ่งถ้าโปรแกรมที่คุณติดตั้งมีการเปิดใช้งานเซอร์วิสที่จะถูกเรียกขึ้นมาทุกครั้งที่บูตเข้าสู ่ ดังนั้น เวลาจะชัตดาวน์ Vista ก็ต้องมาคอยปิดเซอร์วิสเหล่านี้ด้วย โดยช่วงเวลาตามค่าดีฟอลต์ที่ Vista ถูกกำหนดไว้ เพื่อรอสำหรับปิดเซอร์วิสเหล่านี้คือ 20 วินาที หากต้องการให้การปิดเร็วขึ้น เราต้องเข้าไปลดเวลาตรงนี้ครับ ซึ่งสามารถทำได้ผ่าน การแก้ไขรีจีสตรีของระบบ ดังนี้ 1. เปิดเมนู Start พิมพ์ regedit แล้วกด Enter (รูป 1) ในวินโดว์ถามยืนยันที่ปรากฏขึ้น คลิก Continue เพื่ออนุญาต 2. โปรแกรม Registry Editor จะเปิดขึ้น ให้คุณเปิดเข้าไปที่ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control ในกรอบทางด้านขวา คุณจะเห็นคีย์ที่ชื่อ WaitToKillServiceTimeOut ซึ่งมีค่าเท่ากับ 20000 มิลลิวินาที หรือ 20 วินาทีนั่นเอง (รูป 2) 3. ให้คุณดับเบิลคลิกบนคีย์ WaitToKillServiceTimeOut เพื่อเปิดวินโดว์ Edit String สำหรับแก้ไขค่า จากนั้นทำการแก้ไขค่า 20000 เป็น 10000 สำหรับ 10 วินาที หรือ 5000 สำหรับ 5 วินาที จากนั้นคลิก OK แล้วปิดโปรแกรม Registry Editor จากนี้ไป คุณจะพบว่า Windows Vista ชัตดาวน์ได้เร็วยิ่งกว่าเดิม

รูป 1 เปิดเข้าสู่ Registry Editor

รูป 2 ค่าถูกตั้งไว้ที่ 20 วินาที

6

รูป 3 แก้ไขค่าตัวเลขให้น้อยลง

เรื่องไม่ยากถ้าต้องการซ่อนสัญลักษณ์ชอร์ตคัตบนเดสก์ทอป

โดยทั่ ว ไป เมื่ อ คุ ณ ต้ อ งการใช้ ง านโปรแกรม ไฟล์ โฟลเดอร์ อะไรบ่ อ ยๆ และเร็ ว ๆ สิ่ ง ที่ มั ก จะทำคื อ การสร้างไอคอนชอร์ตคัตเอาไปวางบนเดสก์ทอป เพื่อให้ดับเบิลคลิกเพื่อใช้งานได้เร็วขึ้น แต่หลายๆ คนก็ไม่ชอบให้สัญลักษณ์รูปลูกศร โค้งขึ้นไปทางขวา ที่บ่งบอกว่าเป็นไอคอนชอร์ตคัตปรากฏอยู่ อยากให้ เป็นไอคอนสวยๆ แบบเดิมมากกว่า วิ ธี ล บสั ญ ลั ก ษณ์ ดั ง กล่ า ว แต่ ยั ง คงทำให้ ไ อคอนเป็ น ไอคอนชอร์ ต คั ต ตามเดิ ม ทำได้ ง่ า ยๆ ครั บ ด้ ว ยการใช้ โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ Vista Shortcut Overlay Remover ซึ่งแจกให้ใช้งานกันฟรีๆ ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.frameworkx.com/Frameworkx/solution.aspx?id=632 มีให้เลือกใช้ทั้งเวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิตครับ หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งแล้ว วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ เพียงเปิดโปรแกรม จากนั้นเลือกรูปแบบที่ต้องการ แล้วคลิก Apply (รูป 2)

รูป 1 ภาพเปรียบเทียบไอคอนที่มีและไม่มี สัญลักษณ์ 18

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

รูป 2 เลือกรูปแบบที่ต้องการ


7

Features

11 เคล็ดไม่ลับกับ Vista

การรีเซ็ตวินโดว์ File Download ของ IE

ตามปกติ เมื่อคุณทำการดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต วินโดว์ File Download จะปรากฏขึ้น เพื่อถามความต้องการใน การ Open, Save หรือ Cancel ไฟล์ในแต่ละฟอร์แมต แต่ถ้าคุณหากคุณเคยเผลอหรือตั้งใจยกเลิกเช็คบ็อกซ์ Always ask before opening this type of file ด้านล่างออกไป วินโดว์ File Download จะไม่ปรากฏขึ้นสำหรับไฟล์ในฟอร์แมตนั้นๆ อีกต่อไป ไม่ต้อง ห่วงครับ เพราะคุณสามารถนำวินโดว์นี้กลับคืนมาได้ 1. เปิดเมนู Start พิมพ์ regedit แล้วกด Enter ในวินโดว์ถามยืนยันที่ปรากฏขึ้น คลิก Continue เพื่ออนุญาต 2. ใน Registry Editor เปิดเข้าไปที่ HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\ {0002DF01-0000-0000-C000-000000000046} คุณจะเห็นไฟล์ในแต่ละฟอร์แมตที่ยกเลิกการแสดงวินโดว์ คุณก็เพียงคลิก เลือกฟอร์แมตที่ต้องการนำกลับคืนมา ก็เป็นอันเรียบร้อย (รูป 2)

รูป 1 วินโดว์ File Download

8

รูป 2 ลบรายการที่ต้องการให้แสดงวินโดว์ File Download อีกครั้ง

เชื่อมต่อแบบไหนตรวจดูได้ด้วย Network Connection

Vista ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อเครือข่ายต่างๆ ของคุณในขณะนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น เพียงเลื่อน เมาส์ไปที่ไอคอน Network Connection ในเทรย์ของทาสค์บาร์ กรอบแสดงข้อความแจ้งสถานะการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น แจ้งให้ ทราบทันที ว่าขณะนี้คุณเชื่อมต่ออะไรบ้าง หรือไม่มีการเชื่อมต่อ

รูป 1 เชื่อมต่อกับเครือข่าย และอินเทอร์เน็ต

9

รูป 2 เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น

รูป 3 ไม่มีการเชื่อมต่อ

เทคนิคการใช้โปรแกรมเวอร์ชันเก่าบน Vista

แม้ Vista จะเป็ น ของใหม่ แต่ ก็ ไ ม่ ทิ้ ง ของเก่ า โดยคุ ณ ยั ง คงสามารถใช้ ง านโปรแกรมเก่ า ๆ ตั้ ง แต่ Windows 95 ได้ ด้วยวิธีการง่ายๆ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม อะไรเสริมให้ยุ่งยาก ไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้วุ่นวายจนสับสน 1. คลิกปุ่มขวาบนไฟล์ .exe ของโปรแกรมเก่าที่คุณต้องการ ใช้งาน ในเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง Properties (รูป 1) 2. ใ น วิ น โ ด ว์ P r o p e r t i e s ที่ ป ร า ก ฏ ขึ้ น ค ลิ ก แ ท็ บ Compatibility จากนั้นในหัวข้อ Compatibility mode คลิกเลือกเช็คบ็อกซ์ Run this program in compatibility mode for จากนั้นเลือกเวอร์ชันของ Windows ที่ต้องการ ใช้ คุ ณ ยั ง สามารถปรั บ แต่ ง ออปชั น เพิ่ ม ข้ า งล่ า งได้ จากนั้นคลิก OK เพื่อใช้งานได้ทันที

รูป 1 เลือกคำสั่ง Properties

มีนาคม 2551

รูป 2 เ ลื อ ก เ ว อ ร์ ชั น ข อ ง Windows ที่ต้องการใช้

Computer Chiang Mai

19


Features

10

11 เคล็ดไม่ลับกับ Vista

เทคนิคง่ายๆ ในการเพิ่มโปรแกรมไปยัง Quick Launch

เมนู Quick Launch ในทาส์คบาร์ ช่วยให้คุณสามารถเปิดโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพียงคลิกบนไอคอน ของโปรแกรมนั้นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มรายการของโปรแกรม หรือไฟล์เอกสารต่างๆ ไปยัง Quick Launch เพื่อให้เปิดใช้ งานได้อย่างรวดเร็วได้ถึง 2 วิธีคือ 1. คลิกแล้วลากไอคอนของโปรแกรมที่ต้องการไปยัง Quick Launch (รูป 1) 2. คลิกปุ่มขวาของเมาส์บนไอคอนของโปรแกรมหรือไฟล์ที่ต้องการเพิ่มไปยัง Quick Launch ในเมนูที่ที่ปรากฏขึ้น เลือก คำสั่ง Add to Quick Launch หากต้องการลบโปรแกรมใดออกจาก Quick Launch ก็สามารถทำได้ง่ายๆ เพียงคลิกขวาบนไอคอนที่ต้องการ ลบ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง Delete จากนั้นคลิก Yes เพื่อยืนยันการลบ

รูป 1 คลิกแล้วลากไอคอน

รูป 2 เลือกคำสั่ง Add to Quick Launch

11

การปิดพรีวิวภาพย่อเล็กใน Windows Explorer

ใน Windows Explorer ของ Vista มีการจัดเตรียมมุมมองแบบพรีวิวภาพย่อเล็ก (Thumbnail Preview) เอาไว้ ให้เลือกใช้ เพื่อให้สามารถแสดงภาพให้ดูได้ทันที แต่คุณสมบัตินี้ก็อาจทำให้การแสดงผลช้าลงในกรณีที่คุณไม่ต้องการ ถ้าไม่ต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณก็สามารถปิดได้ ด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ 1. เปิดโฟลเดอร์ใดๆ จากนั้นคลิกปุ่ม Organize ในเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง Folder and Search Options (รูป 1) 2. ในวินโดว์ Folder Options ที่ปรากฏขึ้น คลิกแท็บ View ในหัวข้อ Advanced Settings ด้านล่าง ให้คุณเลือกเช็คบ็อกซ์ Always show icon, never thumbnails แล้วคลิก OK จากนี้ เมื่อคุณเปิดโฟลเดอร์ใดๆ ภาพไอคอนจะปรากฏขึ้นแทนภาพพรีวิวของภาพย่อเล็ก

รูป 1 เลือกคำสั่ง Folder and Search Options

20

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

รูป 2 เลือก Always show icon, never thumbnails


ปิดรีสตาร์ทอัตโนมัติ จัดการจอฟ้า

ปิดรีสตาร์อัตโนมัติ จัดการจอฟ้า

ช ้

Features

Essential ทักษะพื้นฐาน

Beginner Intermediate Expert เวลาที่ใช้

5-10 นาที

าหรือเร็ว Windows ของคุณจะต้องพานพบกับ BSD (รูป 1) 2. ในวินโดว์ System Properties ให้คุณคลิกปุ่ม Settings ในหัวข้อ Startup and Recovery (รูป 3) หรือ Blue Screen of Death หรือจอฟ้า ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้น เพื่อล้อเลียนอาการแฮงค์ของ Windows ตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ได้เกิดจาก Windows เพียงอย่างเดียว แต่ต้นเหตุเกิดได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ ทำงานผิดพลาด อุปกรณ์ที่คุณนำมาติดตั้งไม่ได้มาตรฐาน ฯลฯ เมื่อเกิดหน้าจอ BSD ดังรูป 1 ภาพจะปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่ วินาที แล้วเครื่องก็จะรีสตาร์ท ปัญหาก็คือ คุณไม่สามารถจด หรือตรวจ สอบการแจ้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้น เพื่อนำไปใช้หาทางแก้ไข เช่นการ นำรายละเอียดไปถามผู้รู้ หรือค้นหาจาก Google หรือที่อื่นๆ

รูป 3 คลิก Settings 3. ในวิ น โดว์ Startup and Recovery ให้ คุ ณ ยกเลิ ก เช็ ค บ็ อ กซ์ Automatically restart แล้วคลิก OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าและปิด วินโดว์ แล้วคลิก OK อีกครั้งเพื่อปิดวินโดว์ System Properties (รูป 4) รูป 1 ตัวอย่างหน้าจอ BSD วิธีง่ายๆ ที่จะทำให้หน้าจอ BSD แสดงค้างเอาไว้ คือการ เข้าไปปิดการรีสตาร์ทอัตโนมัติของ Windows นั้นเอง 1. เปิดเมนู Start > Control Panel > System ในวินโดว์ที่ปรากฏขึ้น เลื อ กคำสั่ ง Advanced system settings ทางซ้ า ยมื อ (รู ป 2) ในวินโดว์ถามยืนยันที่ปรากฏขึ้น คลิก Continue เพื่ออนุญาต

รูป 4 ยกเลิกการรีสตาร์ทอัตโนมัติ

รูป 2 เลือกคำสั่ง Advanced system settings

จากนี้ ทุ ก ครั้ ง ที่ เ กิ ด ปั ญ หา หน้ า จอ BSD ปรากฏขึ้ น Windows จะไม่ รี ส ตาร์ ท ตั ว เองอั ต โนมั ติ อี ก คุ ณ สามารถจดบั น ทึ ก ข้อมูลข้อผิดพลาด จากนั้นรีสตาร์ทเครื่องด้วยตัวเอง มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

21


Features

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

ลายมื อ ชื อ ่ อิเล็กทรอนิกส์

ด ้

วยเทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ทำให้ เ ราส่ ง ข่ า วสารข้ อ มู ล หรือเอกสารแนบต่างๆ ได้อย่างสะดวก การส่งเอกสารผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นที่นิยมแพร่หลาย เนื่องจากมีความ รวดเร็ว เมื่อมีการส่งเอกสารผ่านอินเตอร์เน็ต ผู้รับก็สามารถรับได้ทันที ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียค่าไปรษณีย์ หรือค่าพนักงานส่ง เอกสาร ข้อด้อยของการส่งเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ เราจะ ทราบได้อย่างไรว่าเอกสารนี้เป็นเอกสารจริง ทำอย่างไรเอกสารนี้จึงจะ น่าเชื่อถือว่าเป็นเอกสารที่มาจากผู้ส่งจริง ลองจินตนการดูว่าหากเราส่ง เอกสารสำคั ญ ที่ ป กติ จ ะต้ อ งมี ต ราประทั บ และมี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ ถ้าเป็นเอกสารที่เป็นกระดาษก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นการส่ง ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจสแกนเอกสาร แล้วส่งเป็นไฟล์แนบกับอีเมล ความน่าเชื่อถือของเอกสารนี้มีมากน้อยแค่ไหน คำตอบก็คือ แทบไม่มี เลย เพราะอาจมีการดัดแปลงสแกนตราประทับและลายมือชื่อแปะติด กับเอกสารใดๆ ก็ได้ ผู้ส่งยังสามารถปฏิเสธความเป็นเจ้าของเนื่องจาก ไม่มีหลักฐานผูกมัดแต่อย่างใด และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพื่อ ตอบโจทย์ที่ว่านี้จึงมีการนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร

ลายมือชื่อดิจิตอลเหมือนกับการเซ็นชื่อโดยทั่วไป แต่มีข้อ แตกต่างกันคือ ลายมือชื่อดิจิตอลใช้ลายเซ็นที่อยู่ในรูปบิต (Bit) และ ตัวอักษร (Byte) ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นกระบวนการยืนยันตัวบุคคลใน โลกอิ น เตอร์ เ น็ ต โดยเจ้ า ของลายมื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งขอ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ซึ่งออกโดยหน่วยงาน ออกใบรับรอง (Certification Authority) ก่อน หน่วยงานออกใบรับรอง นี้ก็จะทำหน้าที่ตรวจสอบผู้ที่ต้องการขอใบรับรอง เพื่อยืนยันว่าบุคคล ดังกล่าวเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่ออ้างถึงในใบรับรอง

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีกุญแจสาธารณะ (Public Key Infrastructure) จะมีกุญแจอยู่ในใบรับรองสองแบบคือ กุ ญ แจส่ ว นตั ว (Private Key) และกุ ญ แจสาธารณะ (Public Key) กุญแจเหล่านี้ไม่ได้มีรูปร่างเป็นกุญแจที่ทำด้วยโลหะ ไว้ไขประตูอย่าง 22

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

เรื่อง วิริยะ ศรีวิริยานนท์ กุญแจทั่วๆ ไป ความจริงแล้วกุญแจที่ว่านี้เป็นเพียงชื่อเรียกของโค้ดที่ ประกอบด้วยตัวเลข ตัวอักษร และอักขระพิเศษต่างๆ โดยมีเงื่อนไขว่า กุญแจส่วนตัวของแต่ละคนจะต้องไม่ซ้ำกับของคนอื่น คือมีแค่อันเดียว ในโลก และกุญแจส่วนตัวจะต้องเก็บรักษาโดยผู้ที่เป็นเจ้าของเท่านั้น เพื่อใช้ยืนยันความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้เป็นเจ้าของ สำหรับกุญแจ สาธารณะ เจ้าของใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สามารถเก็บไว้เอง แล้วทำ สำเนาแจกจ่ายให้กับบุคคลที่ต้องการติดต่อด้วย หรือเก็บสำเนาไว้ที่ หน่วยงานออกใบรับรอง เพื่อให้ผู้อื่นสามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้ กุญแจทั้งสองประเภทนี้ บางครั้งเราเรียกว่ากุญแจคู่ (Key Pair) โดยจะทำงานร่วมกับคู่ของมันเท่านั้น สำหรับการสร้างลายมือ ชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องนำเอกสารที่ต้องการจะส่งมาผ่านกระบวนการ ย่อยทางคณิตศาสตร์ (Hash) โดยจะได้ค่าออกมาเป็นค่าๆ หนึ่ง สมมุติ ให้เป็นค่า X แล้วนำกุญแจส่วนตัวมาเข้ารหัสค่า X นี้ ได้ออกมาเป็น ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์แปะ ติดกับเอกสารที่ต้องการจะส่งที่เป็นต้นฉบับ ส่งไปยังผู้รับ เมื่อผู้รับได้รับ เอกสารก็จะทำการตรวจสอบค่าลายมือชื่อิเล็กทรอนิกส์ว่าถูกต้องหรือ ไม่ เพื่อพิสูจน์ที่มา และความน่าเชื่อถือของเอกสาร การตรวจสอบค่า ทำโดย นำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิส์มาถอดรหัสด้วยกุญแจสาธารณะ ซึ่งจะให้ผลเป็นค่า X คือค่าก่อนที่จะถูกเข้ารหัส แล้วนำเอกสารต้นฉบับ มาผ่านกระบวนการย่อยทางคณิตศาสตร์ เพื่อตรวจสอบว่าได้ค่า X หรือไม่ ถ้าได้ค่า X เท่ากันจึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ กระบวนการสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ยังสามารถช่วยป้องกันการ แอบแก้ไขข้อมูลได้อีกด้วย เพราะถ้ามีการแอบแก้ไขข้อมูลในระหว่างส่ง เอกสารที่ส่งมาเมื่อผ่านกระบวนการย่อยทางคณิตศาสตร์ก็จะไม่ได้ค่า X ซึ่งผู้รับก็ควรปฏิเสธความน่าเชื่อถือของเอกสารนั้น

ความน่าเชื่อถือของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์จะมีความน่าเชื่อถือเพียงใดนั้นขึ้น อยู่กับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการออกใบรับรอง เนื่องจากหน่วย งานนี้ จ ะทำหน้ า ที่ ใ นการพิ สู จ น์ ตั ว ตนของผู้ เ ป็ น เจ้ า ของใบรั บ รอง ถึ ง แม้ ว่ า จะใช้ เ ทคโนโลยี ที่ มี ค วามปลอดภั ย สู ง มากเพี ย งไร ถ้ า หาก กระบวนการตรวจสอบผู้ ถื อ ใบรั บ รองมี ค วามไม่ เ หมาะสม โดยอาจมีการทุจริตเพื่อปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอใบรับรองในชื่อของ บุคคลอื่น ก็อาจทำให้เกิดผลเสียตามมาจากการเชื่อถือในใบรับรองที่ไม่ ถูกต้องนั้น ดังนั้นการดำเนินกิจการเป็นผู้ประกอบการใบรับรองจึงต้อง มีการตรวจสอบการดำเนินงาน สำหรับในประเทศไทยยังอยู่ในระหว่าง การดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานผู้ประกอบการใบรับรองแห่งชาติ เพื่อทำ


ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)

หน้าที่ควบคุมธุรกิจที่ดำเนินงานเป็นหน่วยงานผู้ประกอบการใบรับรอง อีกชั้นหนึ่ง ในปัจจุบันผู้ประกอบการใบรับรองในประเทศไทยมีอยู่ไม่ มากนัก โดยส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ มีบริษัทเอกชนที่ให้บริการ

Features

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่มีการใช้งานใบรับรอง ร่วมกับการทำธุรกรรมทางการเงินบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ บริษัท ไทยดิจิทัล ไอดี จำกัด ซึ่งมีการให้บริการมาตั้งแต่ปี 2543 นอกจากความน่าเชื่อถือของหน่วยงานใบรับรองแล้ว ยังมี ประเด็ น เกี่ ย วกั บ การเก็ บ รั ก ษากุ ญ แจส่ ว นตั ว ของเจ้ า ของใบรั บ รอง อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เพราะถ้าหากมีการสูญหาย หรือมีการลักลอบนำไป ใช้ ก็ จ ะทำให้ มี ก ารปลอมแปลงเอกสารได้ ในกรณี เ ช่ น ว่ า นี้ เ จ้ า ของ ใบรั บ รองจะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิด การเก็บ รักษาใบรับรองจึงมีการจัดเก็บใน Smart Card หรือ Token เนื่องจาก สื่อดังกล่าวจะอนุญาตให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานกุญแจ ส่วนตัวได้ แต่ไม่สามารถทำสำเนาออกมาได้ จึงเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ อื่นสามารถสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของเราได้ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถนำไปใช้กับแอพพลิเคชั่นได้ หลายประเภท ซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับการทำธุรกรรมออนไลน์อย่างมาก ในอนาคตอาจมีการพัฒนาให้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือที่ จำเป็นสำหรับผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกคน และอาจมีการใช้งานอย่าง แพร่หลาย อย่างไรก็ตามยังต้องมีการพัฒนาในเรื่องกฎหมายควบคู่กัน ไปด้ ว ย ซึ่ ง ในปั จุ บั น ถึ ง แม้ ว่ า จะมี ก ารออก พ.ร.บ. ว่ า ด้ ว ยธุ ร กรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544มาแล้วก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ยังขาด กฎหมายรองอี ก หลายฉบั บ ที่ จ ะนำมาใช้ ป ระกอบกั น ให้ เ กิ ด ความ สมบูรณ์ในการบังคับใช้

มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

23


Hot Tools Cool PC Freeware t

Download

Warning Forever

http://www18.big.or.jp/~hikoza/Prod/index_e.html Warining Forever คือเกมยิงแบบ 360 องศา ที่มีการเลื่อน ภาพในแนวตั้ง และปืนใหญ่ที่คุณสามารถหมุนทิศ สลับทางในการยิง ได้ เกมนี้ ต่ า งจากเกมอื่ น ๆ ครั บ ในเกมจะมี คุ ณ กั บ บอสศั ต รู เ ท่ า นั้ น ยิ่งคุณจัดการกับบอสได้มากเท่าไหร่ บอสที่แข็งแกร่งยิ่งกว่าก็จะปรากฏ ตัวขึ้น เกมนี้ไม่ต้องใช้เครื่องแรงก็เล่นได้ แม้จะดูเป็นเกมง่ายๆ แต่สนุก จนคุณจะต้องติดใจ

t

ACD/ChemSketch Freeware 10

http://www.acdlabs.com/download/chemsk.html สำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจาร์ย หรือผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับ การวาดลักษณะทางเคมีของธาตุต่างๆ ACD/ChemSketch Freeware โดยจัดเตรียมเครื่องไม้ เครื่องมือต่างๆ โดยเฉพาะเอาไว้ พร้อมให้คุณ วาดได้อย่างง่ายดาย ทั้งแบบ 2D และ 3D การสร้างโพลิเมอร์ พร้อม การสร้างรายงาน การวิเคราะห์ และคุณสมบัติอื่นๆ อีกเพียบที่ไม่ควร พลาด แล้วคุณจะประทับใจกับความสามารถที่ครบครัน

t

Hot Tools Cool PC Freeware Free iPod Video Converter

http://www.ipod-video-converter.org Free iPod Video Converter จั ด เตรี ย มเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ให้คุณสามารถแปลงวิดีโอในฟอร์แมตต่างๆ เพื่อนำไปเปิดดูบน iPod ได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถเพลิดเพลินกับ DVD/VCD และไฟล์วิดีโอ ในฟอร์แมต AVI, MPEG, WMV, RM, RMVB, DivX, ASF, VOB บน iPod ด้วยขั้นตอนเพียงไม่กี่คลิกเท่านั้น พร้อมออปชันในการปรับแต่ง โปรแกรมนี้แจกให้ใช้งานกันฟรีๆ โดยไม่คิดมูลค่า

t

FxFoto

http://www.fxfoto.com/fxorganize.htm FxFoto ให้คุณเปิดดูภาพ จัดการภาพ ปรับแต่ง พิมพ์ อีเมล อั พโหลด แบ๊ ค อั พลงแผ่ น และค้น หาภาพดิ จิ ต อลของคุ ณได้ อ ย่างมี ประสิทธิภาพ ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ชวนให้ ใช้ ใช้ได้ทุกเพศ ทุกวัย คุณสามารถแก้ปัญหาตาแดงในภาพ เพิ่มความ สว่าง แก้ไขและตกแต่งภาพ ตัดต่อภาพ พิมพ์ข้อความ ตัวโปรแกรม สามารถอิ ม พอร์ ต ภาพจากอุ ป กรณ์ ต่ า งๆ โดยอั ต โนมั ติ ให้ คุ ณ จั ด ระเบียบภาพมากมายได้อย่างที่คุณจะต้องพอใจ

24

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551


ลดขนาด MP3 ประหยัดพื้นที่ด้วย MP3Resizer

Review

ลดขนาด MP3 ประหยัดพื้นที่ด้วย

MP3Resizer เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณลดขนาดไฟล์ MP3 เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วามนิยมในไฟล์เพลงดิจิตอล ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์แทบ ทุกเครื่อง รวมถึงเครื่องเล่นเพลงดิจิตอลแบบพกพาต่างๆ ปาล์ม พ็อคเค็ตพีซี รวมถึงมือถือรุ่นใหม่ๆ เต็มไปด้วยไฟล์ เพลงดิจิตอลมากมาย โดยเฉพาะไฟล์ในฟอร์แมต MP3 ทำให้คุณใช้ อุปกรณ์เหล่านั้น เพื่อสร้างสรรค์ความบันเทิงกับดนตรีอันแสนไพเราะ สารพัดแนว ทำให้มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ตอบสนองได้ทั้งการใช้งาน และความบันเทิง ครบครัน อย่างไรก็ตาม แม้ไฟล์ MP3 จะมีขนาดเล็ก แต่ด้วยจำนวน เพลงสารพัดที่เราทั้งหลายชื่นชอบ เมื่อรวมๆ กันแล้วไฟล์ MP3 เหล่านี้ ใช้พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ไปไม่น้อยเลยทีเดียวครับ โดยเฉพาะคนชีวิตแบบ โมมายทุกวันนี้ที่เราพกพาโน๊ตบุ๊ค บางคนเก็บเพลง MP3 เหล่านี้เอาไว้ ในเครื่องหลายสิบ GB เลยทีเดียว โดยเฉพาะคนที่ใช้โน๊ตบุ๊ค ซึ่งพกพา ไปไหนต่ อ ไหน ครั้ น จะเขี ย นลงแผ่ น ก็ อ าจไม่ ส ะดวกในการพกแผ่ น หลายๆ แผ่น ก็เก็บเอาไว้ในฮาร์ดดิสก์เลย อยากเปิดเมื่อไหร่ก็ทำได้ ทันที ไม่ต้องคอยเปลี่ยนแผ่น ยิ่งใช้ร่วมกับ iTunes ยิ่งสะดวก ค้นหา เลือก จัดการกับเพลงได้คล่องและเยี่ยมจริงๆ สำหรับคนที่พกพาเครื่องเล่นเพลงดิจิตอล หรือกระทั่งเก็บ เพลงในแฟลชไดรว์ ขนาดไฟล์ก็จะมีผลต่อจำนวนเพลงที่เก็บได้ ถ้าไฟล์ ไม่ใหญ่ ก็จะเก็บเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น หลากหลายสไตล์ และตอบ สนองความสุนทรีของเสียงได้อย่างเต็มอิ่ม ด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้พัฒนาโปรแกรมที่มีประโยชน์มาก เพื่อให้ คุณสามารถลดขนาดไฟล์ MP3 ให้เล็กลงไปได้อีก เพื่อประหยัดพื้นที่ใน การจั ด เก็ บ และนั่ น จึ ง เป็ น ที่ ม าของ MP3Resizer ที่ เ ราคั ด สรร มานำเสนอกันในวันนี้นี่เอง ด้วย MP3Resizer ไฟล์เพลง MP3 ความยาว 5 นาที บิตเรท 256 kbit จะใช้พื้นที่ประมาณ 9.15 MB แต่ถ้าลดบิตเรทเป็น 80 kbit ขนาดไฟล์จะลดลงเหลือเพียง 2.86 MB เท่านั้น ซึ่งมีขนาดลดลงถึง 3 เท่า! หมายเหตุสำคัญ : การลดขนาดไฟล์ของ MP3Resizer จะทำการ บีบอัดไฟล์ใหม่ให้มีบิตเรทลดลง ซึ่งจะมีผลกับคุณภาพของเสียงที่ ลดลงเล็กน้อย สำหรับบิตเรทที่เหมาะสำหรับการนำไปฟังในมือถือหรือ เครื่องเล่น MP3 คือ 64 Kbps สำหรับออดิโอบุ๊คนั้นโมโน 8/16/24 Kbps ก็เพียงพอแล้ว

1. เปิดโปรแกรม MP3Resizer จากนั้นคลิกปุ่ม Add Files ในทูลบาร์ หรือปุ่มทางขอบด้านขวา (รูป 1)

รูป 1 เพิ่มไฟล์ที่ต้องการลดขนาด 2. ในวินโดว์ Open เลือกไฟล์ MP3 ที่ต้องการลดขนาด คุณสามารถใช้ ปุ่ ม Shift + คลิ ก และ/หรื อ Ctrl + คลิ ก ช่ ว ยในการเลื อ กไฟล์ ไ ด้ หากต้องการเลือกไฟล์ทั้งหมด ให้กดปุ่ม Ctrl + A แล้วคลิก Open (รูป 2)

รูป 2 เลือกไฟล์ที่ต้องการ มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

25


Review

ลดขนาด MP3 ประหยัดพื้นที่ด้วย MP3Resizer

เคล็ดไม่ลับ

คุณสามารถเพิ่มรายการเพลงที่ต้องการแปลง คลิกแล้วลากไฟล์ เพลงเข้าไปในวินโดว์ของ MP3Resizer 3. รายการไฟล์จะปรากฏในหน้าจอหลัก โดยจะแสดงข้อมูลออกเป็น 5 คอลัมน์ ประกอบด้วย (รูป 3) รูป 4 5. ขั้ น ตอนนี้ คื อ ขั้ น ตอนสำคั ญ คุ ณ สามารถกำหนดบิ ต เรทของไฟล์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ ด้วยการคลิกปุ่ม Bitrate จากนั้น ในเมนูที่ปรากฏ ขึ้น เลือกขนาดบิตเรทที่ต้องการ (รูป 5)

รูป 3 รายการไฟล์ที่เลือกพร้อมข้อมูล  Source File : ตำแหน่งไฟล์ต้นฉบับ

 Destination File : ตำแหน่งที่จะเก็บผลลัพธ์ที่ได้  Source Size : ขนาดไฟล์ต้นฉบับ  Est.

Size : ขนาดไฟล์ผลลัพธ์ที่จะได้โดยประมาณภายหลังการลด ขนาด  Ratio : อัตราส่วนการบีบอัด ในหน้าจอนี้ คุณยังสามารถ  คลิกเช็คบ็อกซ์ หน้ารายการไฟล์ เพื่อเลือก หรือยกเลิกรายการที่ไม่ ต้องการลดขนาด  ในทู ล บาร์ สามารถคลิ ก ปุ่ ม Clear Filelist เพื่ อ ลบรายการไฟล์ ทั้งหมด  คลิ ก เลื อ กไฟล์ ที่ ต้ อ งการลบ ซึ่ ง คุ ณ ยั ง สามารถลบรายการที่ ไ ม่ ต้องการ ด้วยการคลิกเลือกแล้วกดปุ่ม Remove File บนทูลบาร์ หรือกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดเพื่อลบได้ด้วย  มุมล่างขวา ในหัวข้อ Total Size เหนือปุ่ม Resize คุณสามารถตรวจ สอบขนาดไฟล์เพลงทั้งหมด ทั้งก่อนและหลังการลดขนาดได้ 4. คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งในการจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์ที่ได้ ด้วยการ คลิกปุ่ม Output Folder จากนั้นเลือกไดรว์ และโฟลเดอร์ที่ต้องการ (รูป 4) 26

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

รูป 5 เลือกขนาดบิตเรทที่ต้องการ 6. ทีเด็ดของ MP3Resizer คือ ก่อนที่จะแปลง คุณสามารถทดลองฟัง เสียงตัวอย่างเปรียบเทียบไฟล์ต้นฉบับกับไฟล์ผลลัพธ์ที่จะได้จาก บิ ต เรทที่ เ ลื อ กได้ ด้ ว ย ด้ ว ยการคลิ ก เลื อ กไฟล์ เ พี ย งที่ ต้ อ งการฟั ง จากนั้น คลิกปุ่ม Preview File ในทูลบาร์ (รูป 6)

รูป 6 คลิกปุ่ม Preview File


ลดขนาด MP3 ประหยัดพื้นที่ด้วย MP3Resizer

Review

วินโดว์พรีวิวจะปรากฏขึ้น โดยแบ่งการทดสอบเสียงออกเป็น 2 สองส่วน ทางด้านซ้ายคือเสียงจากต้นฉบับ และด้านขวาคือ เสียง ตัวอย่างของผลลัพธ์ที่จะได้ คุณสามารถคลิกปุ่ม Play ด้านล่างเพื่อ เลือกฟังได้เปรียบเทียบได้ทันที อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดคือ การเล่น สำหรับตัวอย่างผลลัพธ์ที่จะได้ จะเล่นได้เพียง 10 วินาทีเท่านั้น เมื่อ ทดสอบแล้วให้คลิกปุ่ม Close เพื่อปิด (รูป 7)

รูป 9 คลิก Stop! เพื่อหยุด

รูป 7 ฟังเสียงเปรียบเทียบ

เพียงเท่านี้ ไฟล์ของคุณก็จะมีขนาดลดลงอย่างน่าทึ่ง (รูป 10) ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ และทำให้คุณพกพาเพลงโปรด เพลงมันส์ ติดตัวไปด้วยได้อย่างครบครันมากยิ่งขึ้น ให้คุณสนุกสุขสันต์ ไปกับเพลงได้อย่างมีความสุข

7. เมื่อพร้อมแล้วก็คลิกปุ่ม Resize! บนทูลบาร์ หรือปุ่มมุมล่างขวา เพื่อ เริ่มต้นการลดขนาดทันที (รูป 8) คุณจะเห็นลำดับขั้นตอนการทำงาน ปรากฏขึ้นด้านล่าง นอกจากนี้ในขณะที่ทำการลดขนาด ปุ่ม Resize! จะเปลี่ ย นเป็ น ปุ่ ม Stop! ซึ่ ง คุ ณ สามารถคลิ ก เพื่ อ หยุ ด ทำงานได้ (รูป9)

รูป 8 คลิก Resize! เพื่อลดขนาด

รูป 10 ภาพเปรียบเทียบขนาดไฟล์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ผู้ผลิต

Streamware Development

ประเภท / การใช้งาน

แปลงริงโทน / แชร์แวร์ ราคา $24.95

ความต้องการของระบบ

PC ที่ใช้ Windows 98SE ขึ้นไป

ดาวน์โหลด / ขนาดไฟล์

http://www.skyshape.com/mp3resizer.html / 2.2 MB มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

27


Review

HTML 5 มีไว้เพื่อใคร?

HTML 5 มีไว้เพื่อใคร? เรื่อง Macroart

ช่วงนี้มีข่าวเรื่อง HTML 5 ออกมาให้นักพัฒนาเว็บได้ติดตาม กั น มี แ ท็ ก ใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น หลายแท็ ก จนหลายคนอาจจะเริ่ ม สงสั ย ว่าแท็กพวกนี้มันจะมีไปทำไมเนี่ย? จริงๆ แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของสิทธิและความเท่าเทียมกันของ มนุษยชาติเลยครับ ก่อนอื่นจะขอสรุปว่า HTML 5 มีแท็กอะไรใหม่บ้าง คงไม่ อธิบายครบทุกแท็กนะครับ จะยกมาเฉพาะที่น่าสนใจเท่านั้น โดยผม ส รุ ป จ า ก เ ว็ บ A P r e v i e w o f H T M L 5 b y L a c h l a n Hunt(http://www.alistapart.com/articles/previewofhtml5) และX/HTML 5 Versis XHML 2(http://xhtml.com/en/future/x-html5-versus-xhtml-2/) แท็ ก ชุ ด แรกเป็ น เรื่ อ งของโครงสร้ า งหน้ า เว็ บ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ <body> ได้แก่ <header> <nav> <article> <section> <aside> และ <footer> ซึ่งในยุคของ HTML 4 เรามักจะใช้แท็ก <div> ในการ วางโครงสร้างของหน้าเว็บ โดยกำหนดพารามิเตอร์ id และ class ซึ่งมี การตั้ ง ชื่ อ ตามแต่ ค นออกแบบเว็ บ จะตั้ ง ไม่ ไ ด้ มี ม าตรฐานอะไร มากำหนด

แต่ในยุค HTML 5 จะมีแท็กที่ใช้แทนที่ <div> ทั้งหมดนี้ได้

28

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

คงไม่ต้องอธิบายวิธีการใช้งานแต่ละแท็กนะครับ คิดว่ารูปน่า จะอธิบายได้ดีอยู่แล้ว อย่างเช่น <nav> เอาไว้ครอบพวกเมนูที่อยู่ด้าน บน (ถ้าเป็นบล็อกผมก็คือเมนูหน้าแรก รู้จักเจ้าของบล็อก เผยแพร่ ความรู้ สั่งซื้อหนังสือ พันธมิตร)

หรือแท็ก <aside> เอาไว้ครอบคอลัมน์ที่อยู่ด้านข้างคอลัมน์ หลัก (ในบล็อกของผมก็คือคอลัมน์ด้านขวาที่มีลิงก์รกๆ เต็มไปหมด)


HTML 5 มีไว้เพื่อใคร? ทีนี้เราจะเอาแท็กพวกนี้ไปครอบไว้ทำไมล่ะ? เหตุผลก็คือเพื่อ ทำให้ เ นื้ อ หาในหน้ า เว็ บ ของเรามี ค วามหมาย (Semantic) สำหรั บ คอมพิ ว เตอร์ จากเดิ ม ที่ ค อมพิ ว เตอร์ แ ยกไม่ อ อกว่ า เนื้ อ หาใน หน้ า เว็ บ ของเรามั น อยู่ ใ นส่ ว นไหนบ้ า ง มั น รู้ แ ค่ ว่ า อะไรคื อ ข้ อ ความ ธรรมดา อะไรคือลิงก์ แต่มันไม่รู้ว่าข้อความอยู่ในส่วน header, article หรือ footer แล้วเนื้อหาที่มีความหมายมันมีประโยชน์ยังไงล่ะ? ประโยชน์ ข้อแรกก็คือ เรื่องของ SEO ครับ จากตำราด้าน SEO ที่บอกว่า Search Engine ให้ ค วามสำคั ญ กั บ คี ย์ เ วิ ร์ ด ที่ อ ยู่ ใ น <title> <h1> และคี ย์ เ วิ ร์ ด ที่ อ ยู่ ตำแหน่ ง แรกๆ ของหน้ า เว็ บ แต่ อี ก หน่ อ ย Search Engine จะฉลาดมากขึ้นอีก มันจะให้ความสำคัญกับคีย์เวิร์ดที่อยู่ใน <article> มากกว่า <nav> หรือ <aside> เพราะผู้ใช้ค้นหาคีย์เวิร์ดซึ่ง ต้ อ งการพบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คี ย์ เ วิ ร์ ด นั้ น ไม่ ไ ด้ ต้ อ งการพบว่ า คีย์เวิร์ดนั้นเป็นเพียงลิงก์ที่อยู่ในเมนู แต่ในเนื้อความกลับไม่มีอะไร เกี่ยวข้องเลย ประโยชน์อีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ผมจั่วหัวไว้ก็คือ เรื่องความ เท่าเทียมกันของคนในสังคม ซึ่งในที่นี้หมายถึงคนที่มีปัญหาด้านการ มองเห็น ทุกวันนี้คนตาบอดสามารถเล่นเว็บได้โดยอาศัยซอฟต์แวร์อ่าน หน้ า จอช่ ว ย เมื่ อ คนตาบอดเข้ า เว็ บ ซอฟต์ แ วร์ จ ะแปลงข้ อ ความ ในเว็ บ ให้ เ ป็ น เสี ย งพู ด โดยไล่ ตั้ ง แต่ บ นลงล่ า ง ที นี้ ล องนึ ก ภาพดู ว่ า ถ้าเว็บที่เขาใช้อยู่มีข้อความในส่วน <header> และ <nav> อยู่เยอะ มาก รวมถึงถ้าเว็บนั้นเอาส่วน <aside> มาอยู่ฝั่งซ้ายมือ ซึ่งซอฟต์แวร์ จะต้องอ่านข้อความในส่วนนี้ก่อนถึงจะเข้าไปอ่านใน <article> ได้ คนตาบอดก็จะต้องเสียเวลาฟังข้อความที่เขาไม่สนใจนานมาก และพอ คลิกไปดูที่หน้าอื่นก็จะต้องเจอเหตุการณ์เดียวกันนี้ซ้ำอีก แต่ ก ารที่ เ รามี แ ท็ ก โครงสร้ า งที่ บ่ ง บอกว่ า เนื้ อ หาที่ เ ป็ น ใจ ความอยู่ ต รงส่ ว นไหนของหน้ า เว็ บ ช่ ว ยให้ ซ อฟต์ แ วร์ อ่ า นข้ อ ความ สามารถ “กระโดดข้าม” ส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญได้ ให้นึกภาพว่าคน ตาบอดกดปุ่ม shortcut แล้วซอฟต์แวร์กระโดดไปที่ส่วน <article> ได้ทันที ไม่ต้องมาเสียเวลาฟังพวก <header> <nav> หรือ <aside> ยาวๆ นอกจากนี้แล้ว HTML 5 ยังมีแท็กน่าสนใจอื่นๆ อีกเช่น <m> ใช้ สำหรั บ บ่ ง บอกว่ า ข้ อ ความที่ อ ยู่ ภ ายใต้ แ ท็ ก นี้ ถู ก มาร์คหรือไฮไลท์ไว้ ซึ่งมักจะถูกใช้เวลาที่มีการค้นหาคีย์เวิร์ดในเว็บของ เรา และต้องการแสดงสีเพื่อไฮไลท์คีย์เวิร์ดที่ค้นพบ เช่น ถ้าผู้ใช้ค้นหา คำว่า barcamp ก็จะพบกับข้อความแบบนี้ <p>เมื่ อ วั น เสาร์ ที่ 26 มกราคม 2551 ผมมี โ อกาสไปร่ ว มงาน <m>Barcamp</m> Bangkok ที่จัดโดย geek และมี geek มากกว่า 160 คนเข้าร่วมงาน</p> <dialog> ใช้ บ่ ง บอกว่ า เนื้ อ หาที่ อ ยู่ ภ ายใต้ แ ท็ ก นี้ เ ป็ น บทสนทนา โดยระบุผู้พูดไว้ภายใต้ <dt> และข้อความของผู้พูดไว้ภายใต้ <dd> เช่น <dialog> <dt>สมัคร</dt> <dd>ถ้ า มี ค นมากล่ า วหาสยามรั ฐ ในทางเสี ย หายคุ ณ จะตอบว่ า

Review

อย่างไร </dd> <dt>ผู้สื่อข่าว</dt> <dd>ต้องให้ผู้บริหารชี้แจง ท่านเองก็เป็นผู้บริหารพรรคก็ต้องชี้แจง เพราะประชาชนต้ อ งการรั บ ฟั ง และท่ า นเป็ น ก็ เ ป็ น หั ว หน้ า พรรคการเมืองของประชาชน</dd> <dt>สมัคร</dt> <dd>ถ้าผมถามกลับว่า อย่าหาว่าหยาบคายนะ เมื่อคืนคุณไปร่วม เมถุนกับใครหรือไม่</dd> <dt>ผู้สื่อข่าว</dt> <dd>ไม่ได้ร่วม</dd> </dialog> <figure> ใช้บ่งบอกว่าเนื้อหาที่อยู่ภายใต้แท็กนี้คือมีเดีย เช่น รูปภาพ กราฟ โดยมีแท็กลูกคือ <legend> ที่ใช้ระบุข้อความประกอบภาพ เช่น <figure> <img src=”google-maps-book-cover-front-small.png” mce_src=”google-maps-book-cover-front-small.png” alt=”Google Maps มหัศจรรย์แผนที่ออนไลน์” /> <legend>Google Maps มหัศจรรย์แผนที่ออนไลน์ สารพัดวิธีใช้ งานสุดยอดแผนที่ของ Google เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งาน ทางธุรกิจ พร้อมลายเซ็นผู้เขียนและบริการจัดส่งฟรี</legend> </figure> จะเห็นได้ว่าแท็กเหล่านี้ช่วยให้ข้อความต่างๆ ในเว็บของเรา มี ค วามหมายมากขึ้ น เราจะค้ น หารู ป ภาพได้ ดี ขึ้ น เพราะ Search Engine จะนำข้อความในแท็ก <legend> ไปทำดัชนีสำหรับรูปภาพ และเราจะค้นหาคำพูดของบุคคลสำคัญต่างๆ ได้ง่ายขึ้นเพราะ Search Engine รู้ว่าใครพูดข้อความอะไรไว้ อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ เ มื่ อ HTML 5 กลายเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และยังต้องมีการ take action อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมด้ ว ย ทั้ ง จากผู้ พั ฒ นาเว็ บ บราวเซอร์ ผู้พัฒนา Search Engine และนักพัฒนาเว็บ

http://blog.macroart.net/buy-book Google Maps มหั ศ จรรย์ แ ผนที่ ออนไลน์ สารพั ด วิ ธี ใ ช้ ง านสุ ด ยอด แผนที่ของ Google เพื่อความสะดวก สบายและการใช้งานทางธุรกิจ พร้อม ลายเซ็นผู้เขียนและบริการจัดส่งฟรี

ขอขอบคุณ อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ http://blog.macroart.net สนับสนุนบทความ มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

29


Review

MacBook Air โน๊ตบุ๊คที่บางที่สุดในโลก

MacBook Air โน๊ตบุ๊คที่ บาง ที่สุดในโลก

นงาน MacWorld 2008 ซึ่ ง จั ด ขึ้ น ในเดื อ นมกราคมที่ ผ่ า นมา บริษัท แอปเปิล ก้าวสู่ความเป็นผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอีก ครั้ง ด้วยการเปิดตัวโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ล่าสุด MacBook Air โดยมี จุ ด เด่ น ที่ บ างที่ สุ ด ในโลก โดยส่ ว นที่ บ างที่ สุ ด บางเพี ย ง 0.16 นิ้ ว และส่วนที่หนาที่สุดหนาเพียง 0.76 นิ้ว (0.4 - 1.94 ซม) ตัวเครื่องทำ จากอลู มิ เ นี ย ม และมี น้ำ หนั ก เพี ย ง 1.36 กิ โ ลกรั ม เท่ า นั้ น บางจน สามารถสอดเข้าไปเก็บไว้ในซองเอกสารได้สบายๆ ทำให้โลกของการ พกพาโน๊ตบุ๊คเปลี่ยนไปตลอดกาล! แม้ว่าจะบางเบา แต่ประสิทธิภาพกลับอัดแน่นด้วยซีพียูอิน เทล Core 2 Duo 1.6 GHz และ 1.8 GHz แคช L2 ขนาด 4MB ที่ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กเป็นพิเศษ พร้อมฟอนต์ไซด์บัส 800 MHz ฮาร์ ด ดิ ส ก์ ข นาด 80GB Parallel ATA (สามารถซื้ อ SSD หรื อ โซ ลิ ด สเต็ ท ไดรว์ 64GB มาใช้ ง านเพิ่ ม เติ ม ได้ ) หน่ ว ยความจำ 2GB 667MHz DDR2 SDRAM แบตเตอรี่ ที่ ใ ช้ ง านได้ สู ง สุ ด ถึ ง 5 ชั่ ว โมง และที่สำคัญมาพร้อมกับโอเอสใหม่ล่าสุด Leopard หรือ Mac OS X 10.5 พร้อมด้วย iLife ’08

กล่องแบบใหม่ ที่ผ่านมา แพ็กเก็ตหรือกล่องโน๊ตบุ๊คของแอปเปิล จะดีไซน์มา แบบชิ้นเดียวเป็นฝาเปิดปิดหรือตลับแป้ง มีเขี้ยวด้านข้างเอาไว้ล็อค แต่สำหรับ MacBook Air นั้นต่างออกไปครับ ดีไซน์จะเป็นแบบกล่อง ของ iPhone กั บ iPod นั่ น คื อ ใช้ ก ล่ อ งสี ดำเรี ย บง่ า ย แต่ แ ฝงความ หรูหราและมีสไตล์เป็นแบบแยกชิ้น เปิดยกฝาขึ้นมา ก็จะเห็นตัวเครื่อง วางอยู่ทันที ไม่มีโฟมบุกันกระแทกรอบๆ แต่มีฟองน้ำอยู่ใต้ฝา ส่วนตัว เครื่องจะวางอยู่ในกรอบอะคลิลิคแบบเดียวกับ iPhone และ iPod อุปกรณ์อื่นๆ ภายในกล่องประกอบด้วย  สายเคเบิล Micro-DVI to VGA Adapter  สายเคเบิล Micro-DVI to DVI Adapter  คู่ มื อ Everything Mac ความหนา 80 หน้ า แนะนำการใช้ ง าน MacBook Air เบื้องต้น  ผ้าสำหรับเช็ดหน้าจอ  แผ่นดีวีดี 2 แผ่นสำหรับติดตั้ง Mac OS X Leopard และ iLife ’08  สายไฟพร้ อ มอะแด็ ป เตอร์ สำหรั บ ชาร์ ต ระบบ MagSave ซึ่ ง เป็ น แม่เหล็กป้องกันการสะดุดสายแล้วดึงตัวเครื่องไปด้วย เลือกใช้ได้ทั้ง แบบปลั๊กขากลม หรือขาแบน

รูป 1 ซีพียูที่ออกแบบขึ้นใหม่

รูป 2 MagSave ระบบแม่เหล็กอันทันสมัยและปลอดภัย

30

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551


MacBook Air โน๊ตบุ๊คที่บางที่สุดในโลก เซนเซอร์ตรวจวัดความสว่าง

MacBook Air มาพร้อมกับ Ambient Light Sensor หรือเซน เซอร์ ต รวจวั ด ความสว่ า งของแสงสภาพแวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ น คุ ณ สมบั ติ พื้นฐานที่ทันสมัยที่มีในโน๊ตบุ๊คจากแอปเปิลทุกรุ่น โดยเซนเซอร์จะทำ หน้าที่ตรวจสอบระดับความสว่างของแสงในขณะนั้น และปรับความ สว่างของหน้าจอให้เหมาะสมกับการแสดงผลโดยอัตโนมัติ ช่วยปกป้อง ดวงตาอันมีค่าของคุณ และยังช่วยประหยัดพลังงาน ไม่เพียงเท่านั้น ถ้าแสงน้อย คีย์บอร์ดก็จะเรืองแสงขึ้น เพื่อให้ คุณสามารถมองเห็นปุ่มต่างๆ บนคีย์บอร์ดได้อย่างชัดเจน ค้นหาและ กดปุ่มที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว สำหรั บ ตำแหน่ ง ของเซนเซอร์ แ สงจะอยู่ บ นกรอบหน้ า จอ แสดงผลทางซ้ายมือของกล้อง iSight ซึ่งคุณสามารถทดสอบดูได้ด้วย การวางนิ้วปิด หรือนำวัสดุทึบแสงไปปิด คุณจะเห็นความสว่างของหน้า จอมีการปรับระดับความสว่างลง และคีย์บอร์ดจะสว่างขึ้นทันที

จอภาพไวด์สกรีน

เมื่อเปิดขึ้นมา คุณจะต้องทึ่งกับจอภาพ TFT LED แบ็คลิท ขนาด 13.3 นิ้ว (ในแนวทแยงมุม) แบบไวด์สกรีน ที่บางมาก แต่แสดง ผลได้ ส ว่ า งคมชั ด รองรั บ ความละเอี ย ดสู ง สุ ด 1280 x 800 พิ ก เซล รองรั บ การแสดงผลได้ ใ นทุ ก รู ป แบบ ทั้ ง การใช้ ง านทั่ ว ไป งานธุ ร กิ จ สิ่งพิมพ์ การนำเสนองาน เล่นเกม รวมทั้งการชมภาพยนตร์ได้อย่าง เต็มตา

คีย์บอร์ดเรืองแสง

คี ย์ บ อร์ ด ของ MacBook Air เป็ น คี ย์ บ อร์ ด ขนาดปุ่ ม มาตรฐาน เช่นเดียวกับที่พบในรุ่น MacBook ไม่ได้ย่อ ไม่ได้หดตาม ความบาง ให้คุณกดและพิมพ์ได้อย่างคล่องมือ พร้อมปุ่มฟังก์ชันต่างๆ ในการควบคุมการทำงานครบครัน (รูป 3) สำหรับรุ่นที่จำหน่ายในบ้าน เราจะสกรีนภาษาไทยลงบนปุ่มมาพร้อม

Review

หรือเป็นผู้ฟังการสัมมนา หรือขณะเดินทางบนเครื่องบิน หรือทำงานใน ห้องที่มีแสงน้อย หรือหรี่ไฟเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่น

รูป 4 เรืองแสงในที่มีแสงน้อย

แทร็คแพดระบบมัลติทัช

แทร็คแพดของ MacBook Air โดดเด่นกว่าโน๊ตบุ๊คทุกรุ่นทุก ยี่ ห้ อ ที่ เ คยวางตลาด ไม่ เ พี ย งขนาดที่ ใ หญ่ ให้ คุ ณ ควบคุ ม พอยต์ เ ต อ ร์ ข อ ง เ ม า ส์ ก า ร ค ลิ ก แ ล้ ว ล า ก ไ ด้ อ ย่ า ง ส ะ ด ว ก แ ต่ ยั ง มี ระบบมั ล ติ ทั ช จาก iPhone ที่ ป รั บ มาใช้ กั บ MacBook Air ให้ คุ ณ สามารถใช้ ส องนิ้ ว วางบนแทร็ ค แพด แล้ ว ยื ด นิ้ ว เข้ า ออก เหมื อ นใน iPhone เพื่อย่อขยายการแสดงผลของเอกสาร ภาพ เว็บเพจ รวมถึงการ แสดงผลในโหมด Cover Flow คุ ณ ยั ง สามารถใช้ ส องนิ้ ว วาง แล้ ว หมุ น นิ้ ว เพื่ อ หมุ น ภาพ หรื อ เอกสารบนจอได้ อี ก ด้ ว ย ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น ด้ ว ยนิ้ ว สามนิ้ ว คุณสามารถวางแล้วปัดไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนดูเอกสาร เว็บเพจ และภาพอย่างรวดเร็วด้วยนิ้วเพียง 3 นิ้วเท่านั้น และเพื่อให้คุณใช้งานแทร็คแพ็ดรุ่นใหม่นี้ได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณ เปิดเข้าสู่การตั้งค่าแทร็คแพดใน Preferences คุณจะพบกับวิดีโอแสดง ตัวอย่างการใช้งาน เพื่อให้คุณเรียนรู้การใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

รูป 3 คีย์บอร์ดปุ่มมาตรฐาน ที่สำคัญคือ ด้วยการทำงานร่วมกับเซนเซอร์แสง เมื่อพบว่า พื้นที่รอบๆ มีแสงสว่างไม่มากนัก คีย์บอร์ดของคุณจะเรืองแสงขึ้นมา ทำให้มองเห็นตัวอักษรบนปุ่มต่างๆ ได้อย่างชัดเจน พิมพ์ได้สะดวก ไม่ ต้ อ งเพ่ ง ค้ น หาปุ่ ม ในความมื ด หรื อ ต้ อ งอาศั ย แสงจากหน้ า จอให้ วุ่ น วายอี ก ต่ อ ไป เช่ น ในขณะที่ เ ป็ น ผู้ นำเสนองานที่ ต้ อ งมี ก ารหรี่ ไ ฟ

รูป 5 แทร็คแพดระบบมัลติทัช มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

31


Review

MacBook Air โน๊ตบุ๊คที่บางที่สุดในโลก มุมล่างขวาจะเป็นตำแหน่งลำโพงแบบโมโน ซึ่งให้เสียงใน ระดับมาตรฐานที่ใช้ดูหนัง ฟังเพลงได้อย่างน่าพอใจทีเดียว

MacBook Air พอร์ตแบบเปิดปิด มองไปรอบตัวเครื่อง คุณจะไม่เห็นพอร์ตอะไรปรากฏอยู่เลย ครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านใด นั่นเพราะพอร์ตต่างๆ ถูกซ่อนเอาไว้ในช่อง แบบพับอยู่ทางด้านขวาของตัวเครื่อง เมื่อเปิดออกมา คุณจะพบกับ ช่องหูฟัง พอร์ตยูเอสบี และ Micro-DVI ใหม่ล่าสุด สำหรับเชื่อมต่อกับ การแสดงผลภายนอก เช่นจอโปรเจ็คเตอร์ ทีวี ฯลฯ (รูป 7)

โน๊ตบุ๊คที่บางที่สุดในโลก

รองรับมาตรฐานการเชื่อมต่อไร้สาย MacBook Air ให้คุณก้าวสู่โลกของการสื่อสารไร้สายอย่าง แท้ จ ริ ง ด้ ว ยการรองรั บ มาตรฐานการเชื่ อ มต่ อ ไร้ ส ายไวไฟ (IEEE 802.11n, IEEE 802.11a/b/g) และบลูทูธ 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate) ให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านไวไฟ การโอนถ่ายข้อมูล และการตั้งค่าจากเครื่องแมคตัวเก่าที่คุณใช้แบบไร้สาย การแชร์การ เชื่ อ มต่ อ ไปยั ง อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ เช่ น iPhone หรื อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ อื่ น ๆ รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธต่างๆ อย่างง่ายดาย ไวไฟยังเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นๆ การเช่าหนังจาก iTunes Store แบ็คอัพไฟล์แบบไร้สาย แม้ว่า MacBook Air จะไม่มีไดรว์ในตัว แต่ด้วยระบบการสื่อสารไร้สาย คุณสามารถแชร์การใช้ไดรว์ดีวีดีหรือซีดีจากแมคหรือพีซีเครื่องอื่นๆ ผ่านระบบรีโมตดิสก์สำหรับการติดตั้งโปรแกรมลงใน MacBook Air หรือจะซื้อซูเปอรไดรว์มาต่อเพิ่มเติมผ่านพอร์ตยูเอสบีได้

รูป 7 พอร์ตด้านข้างแบบเปิดปิด

กล้อง iSight ไมโครโฟน และลำโพง

บริเวณขอบด้านบนของจอภาพ มีกล้องขนาดเล็กซ่อนอยู่ พร้อมไมโครโฟนทั้งสองข้าง ซึ่งคุณสามารถใช้ในการสนทนาผ่านอิน เทอร์เน็ต การประชุมผ่านวิดีโอ เช่นผ่านโปรแกรม iChat หรือ Skype รวมถึงใช้ในการถ่ายภาพนิ่งและสนุกกับเอฟเฟ็กต์ต่างๆ จากโปรแกรม PhotoBooth การถ่ายภาพเพื่อนำไปใช้ใน iPhoto รวมถึงการถ่ายวิดีโอ เพื่อนำไปตัดต่อและใช้ใน iMovie ได้อย่างง่ายดาย ไมโครโฟนด้านบนยังสามารถใช้ในการสั่งงาน MacBook Air ของคุณด้วยเสียง เพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ ได้ทันที

รูป 6 กล้องและไมโครโฟน

ความบางอันเร้าใจ

MacBook Air วางจำหน่ายไปแล้วทั่วโลก และได้รับผลตอบ รั บ อย่ า งอบอุ่ น จากผู้ ใ ช้ โดยเฉพาะผู้ ที่ ต้ อ งการโน๊ ต บุ๊ ค ที่ เ ปี่ ย ม ประสิทธิภาพ บาง เบา ไม่เหมือนใคร โดดเด่นมีสไตล์อย่างเหนือชั้น พร้อมคุณสมบัติต่างๆ ที่สะดวกต่อการใช้งาน รวมไปถึงแทร็คแพ็ดอัน ทั น สมั ย พร้ อ มสรรพด้ ว ย Mac OS X 10.5 ใหม่ ล่ า สุ ด ที่ ไ ด้ รั บ การ ยอมรับว่าเป็นโอเอสที่ดีที่สุดสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มาพร้อม กับเครื่อง ให้คุณใช้งานได้ทันที นี่คือสุดยอดของโน๊ตบุ๊คจากแอปเปิล

ขอบคุณ : iStudio เชียงใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ในการทดสอบ http:www.maczone.co.th

32

24-24/1 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จงเชียงใหม่ 50200 Tel : 66 5322 4058-9 Fax : 0 5322 5568 ชั้น 3 เซ็นทรัลแอร์พอร์ทพลาซ่า (โซนตู้ปลา) จ.เชียงใหม่ Tel : 66 5328 5019

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551


Buyer’ s Guide

คีย์บอร์ดกับเมาส์ เลือกอย่างไรให้ถูกใจ

Keyboard & Mouse

เลือกอย่างไรให้ถูกใจ พบกั บ เทคนิ ค เด็ ด ๆ ที่ จ ะทำให้ คุ ณ สามารถ เลือกซื้อคีย์บอร์ดและเมาส์ อุปกรณ์ที่เป็น เสมื อ นแขนซ้ า ยและขวาคู่ มื อ สำหรั บ ผู้ ใ ช้ คอมพิวเตอร ์ได้อย่างคุ้มค่า ตรงตามความ ต้องการในการใช้งานอย่างแท้จริง เรื่อง นัฎ อนุสารสุนทร

มคงไม่ต้องเล่าว่าคีย์บอร์ดและ เมาส์สำคัญอย่างไร นอกจาก จะเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการ นำข้ อ มู ล เข้ า สู่ ค อมพิ ว เตอร์ แ ล้ ว ยั ง เป็ น อุ ป กรณ์ พื้ น ฐานที่ ต้ อ งมี ใ นคอมพิ ว เตอร์ ทุ ก เครื่อง สำหรับผู้ที่ชอบเล่นเกมโดยใช้คีย์บอร์ด ก า ร ต อ บ ส น อ ง ที่ ร ว ด เ ร็ ว ใ ช้ ง า น ง่ า ย และสะดวก มีความสำคัญอย่างยิ่ง แต่สำหรับ ผู้ ที่ ไ ม่ ค่ อ ยเล่ น เกมส์ ก็ อ ย่ า คิ ด ว่ า คี ย์ บ อร์ ด เป็นเพียงคีย์บอร์ด จะซื้อหาก็ง่าย อันละไม่กี่ สตางค์ แค่ ใ ห้ ใ ช้ พิ ม พ์ ง านได้ ก็ เ พี ย งพอแล้ ว ความคิดเช่นนี้อาจไม่ถูกเสียทั้งหมด จริงอยู่ที่ คีย์บอร์ดราคาถูกๆ มีให้เลือกเยอะเหลือเกิน แต่การที่ใช้คีย์บอร์ดที่ไม่เหมาะสมกับสรีระมือ เป็ น เวลานานๆ อาจทำให้ เ จ็ บ ข้ อ มื อ ใน ภายหลังได้ คีย์บอร์ดที่นิ่มมือ ก็เหมือนกับคุณ ได้จิบกาแฟหอมกรุ่นไปพร้อมๆ กับการทำงาน ที่ แ สนสุ ข แต่ ถ้ า คี ย์ บ อร์ ด แข็ ง กระด้ า ง ก็เหมือนอยู่หน้าเจ้านายใจร้าย คิดอะไรก็ไม่ ออก เขียนอะไรก็ไม่คล่องมือ คี ย์ บ อร์ ด ในท้ อ งตลาดปั จ จุ บั น ไม่ได้มี 101 ปุ่มมาตรฐานอย่างที่เคยเป็นอีก ต่อไป มีการเพิ่มความสามารถทางมัลติมีเดีย เข้าไป ทำให้ราคาแพงขึ้นด้วย อย่างเช่นปุ่ม เล่นซีดี ปุ่มปรับระดับเสียง ปุ่มเครื่องคิดเลข 34

Computer Chiang Mai

ปุ่ ม เปิ ด โปรแกรมต่ า งๆ เป็ น ต้ น แม้ ผู้ ใ ช้ ง าน อาจจะไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จำเป็น แต่ผู้ผลิตก็ ทำหน้าที่แข่งขันอย่างแข็งขันในการผลิตรูป แบบใหม่ๆ ออกมา เพื่อให้เป็นจุดสนใจให้ซื้อ สินค้า ก่อนอื่นเมื่อต้องการเลือกคีย์บอร์ด ใหม่ สั กอั น ควรสั ง เกตก่อ นว่าจะต้ อ งใช้ การ เชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือ USB คอมพิวเตอร์รุ่น เก่ า ๆ อาจจะต้ อ งใช้ PS2 เพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะสามารถใช้ได้ทั้งสอง แบบ หลั ก การการทำงานของคี ย์ บ อร์ ด คือ ข้อมูลจะเข้าสู่คอมพิวเตอร์เมื่อทำการกด ปุ่มแล้วทำการเปลี่ยนเป็นรหัสเพื่อส่งต่อไปให้ กั บ คอมพิ ว เตอร์ ปุ่ ม พิ ม พ์ ที่ ใ ช้ ใ นการป้ อ น ข้อมูลจะมีจำนวนตั้งแต่ 50 ปุ่มขึ้นไป แผงปุ่ม อักขระส่วนใหญ่มีปุ่มตัวเลขแยกไว้ต่างหาก เพื่อทำให้การป้อนข้อมูลตัวเลขทำได้ง่ายและ สะดวกขึ้น การวางตำแหน่งปุ่มอักขระ จะเป็น ไปตามมาตรฐานของระบบพิ ม พ์ สั ม ผั ส ของ เครื่องพิมพ์ดีด ที่มีการใช้ปุ่มยกแคร่ (Shift) เพื่ อ ทำให้ ส ามารถใช้ พิ ม พ์ ไ ด้ ทั้ ง ตั ว อั ก ษร ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ซึ่งระบบรับรหัส ตัวอักษรที่ใช้ในทางคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะ เป็นรหัส 7 หรือ 8 บิต กล่าวคือ เมื่อมีการกด

มีนาคม 2551

ปุ่ ม พิ ม พ์ แผงปุ่ ม อั ก ขระจะส่ ง รหั ส ขนาด 7 หรือ 8 บิต นี้เข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อ ทำการประมวลผลต่อไป ประวั ติ ศ าสตร์ ข องปุ่ ม เริ่ ม ต้ น ขึ้ น เมื่อเริ่มมีการผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ ห้ อ ไอบี เ อ็ ม รุ่ น แรกๆ ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2524 จะเป็ น ปุ่ ม รวมทั้ ง หมด 83 ปุ่ ม ซึ่ ง เรี ย กว่ า แผงปุ่มอักขระ PCXT ต่อมาในปี พ.ศ. 2527 บริ ษั ท ไอบี เ อ็ ม ได้ ป รั บ ปรุ ง แผงปุ่ ม อั ก ขระ กำหนดสั ญ ญาณทางไฟฟ้ า ของปุ่ ม ขึ้ น ใหม่ จัดตำแหน่งและขนาดปุ่มให้เหมาะสมดียิ่งขึ้น โดยมีจำนวนปุ่มรวม 84 ปุ่มเรียกว่า แผงปุ่ม อักขระ PCAT และในเวลาต่อมาก็ได้ปรับปรุง แผงปุ่มอักขระขึ้นพร้อม ๆ กับการออกเครื่อง รุ่น PS/2 โดยใช้สัญญาณทางไฟฟ้า เช่นเดียว กับแผงปุ่มอักขระรุ่นเอทีเดิม และเพิ่มจำนวน ปุ่มอีก 17 ปุ่มรวมเป็น 101 ปุ่ม เราอาจจะแบ่ ง คี ย์ บ อร์ ด ที่ มี ใ น ท้ อ งตลาดได้ ค ร่ า วๆ เป็ น 5 ชนิ ด ด้ ว ยกั น โดยใช้จำนวนปุ่มพิมพ์ และรูปแบบการใช้งาน เป็นตัวแบ่ง  Desktop Keyboard ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดมาตรฐาน จะเป็นชนิด 101 ปุ่ม


คีย์บอร์ดกับเมาส์ เลือกอย่างไรให้ถูกใจ

Buyer’ s Guide  Wireless Keyboard

รูปที่ 4 คีย์บอร์ดรุ่น Viewsonic KP202 รูปที่ 1 คี ย์ บ อร์ ด แบบมาตรฐานรุ่ น RMK7010K

รูปที่ 2 คีย์บอร์ดยี่ห้อ Logitech รุ่น Deluxe Access (Y-SG13) เป็นคีย์บอร์ดแบบ มาตรฐานที่ มี แ อปพลิ เ คชั่ น ไม่ ม าก เหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้งานเพื่อพิมพ์ งานธรรมดา  Desktop Keyboard with hot keys

เ ป็ น คี ย์ บ อ ร์ ด ที่ มี จำ น ว น ปุ่ ม มากกว่า 101 ปุ่มขึ้นไปแล้วแต่วัตถุประสงค์ ใช้ ง าน ซึ่ ง จะมี ปุ่ ม พิ เ ศษสำหรั บ ระบบ ปฏิ บั ติ ก าร Windows ตั้ ง แต่ เ วอร์ ชั่ น 95 เป็นต้นไป นอกจากนี้ คี ย์ บ อร์ ด บางรุ่ น จะมี การออกแบบ ตามหลักสรีระการวางข้อมือ ใ น ข ณ ะ พิ ม พ์ เ รี ย ก ว่ า E r g o n o m i c keyboard ซึ่ ง มองดู เ หมื อ นเป็ น รอยแยก แบ่งช่องตรงกลาง คีย์บอร์ดบางชนิดยังได้ รวมอุปกรณ์ Trackball และ Finger Pad เพื่อความสะดวกในการนำมาใช้แทนเมาส์ เมื่อใช้งานบางโอกาส

รูปที่ 3 คี ย์ บ อร์ ด แบบ Ergonomic ทำให้ ผู้ พิ ม พ์ ง านรู้ สึ ก เป็ น ธรรมชาติ ใ นการ วางมื อ มากขึ้ น รุ่ น นี้ เ ป็ น ของบริ ษั ท ไมโครซอฟต์

คี ย์ บ อร์ ด รุ่ น Viewsonic KP202 มีปุ่มแอบพลิเคชั่นเพิ่มเติมมากทีเดียว ได้แก่ ด้านการใช้งานออฟฟิศ เช่น Word, Excel, ปฏิทิน, นาฬิกา การใช้งานวินโดวส์ เช่น เปิด My Computer, เครื่องคิดเลข, การล็อกออฟ, Sleep, การปิดคอมพิวเตอร์ การใช้งานด้าน อิ น เตอร์ เ น็ ต เช่ น Back, Forward, Stop, อีเมล, ค้นหา การใช้งานด้านมัลติมีเดีย เช่น เล่น, หยุด, ปรับระดับเสียง, ปิดเสียง, FF/REF การใช้งานแทนเมาส์ เช่น ขึ้นข้างบน ลงข้าง ล่าง ไปซ้าย ไปขวา ตัด แปะ ทำสำเนา การใช้ งานด้ า นเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ เช่ น ช่ ว ยเหลื อ (Help), เปิด, เซฟ, ตรวจสอบการสะกดคำ, พิมพ์, Undo และ Redo เป็นต้น นอกจากแอบพลิเคชั่นดังกล่าวข้าง ต้ น แล้ ว คี ย์ บ อร์ ด บางยี่ ห้ อ อาจมี สิ่ ง อำนวย ค ว า ม ส ะ ด ว ก อื่ น ๆ เ ช่ น พ อ ร์ ต U S B บนคีย์บอร์ด ซึ่งสะดวกอย่างยิ่ง สำหรับยุคนี้ที่ ส่ ว นใหญ่ มั ก จะมี อุ ป กรณ์ เ สริ ม หลายอย่ า ง เช่น Flash drive และ กล้องดิจิตอล เป็นต้น

รูปที่ 5 คีย์บอร์ด HP5302H ขนาดเมื่อเทียบ กับคีย์บอร์ดมาตรฐาน

รูปที่ 6 คี ย์ บ อร์ ด HP5302H มี USB พอร์ ต เสริมด้านข้าง

คีย์บอร์ดแบบไร้สายเป็น คีย์บอร์ดที่ทำงาน โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง ต่ อ ส า ย เ ข้ า กั บ ตั ว เ ค รื่ อ ง คอมพิวเตอร์แต่จะมีอุปกรณ์ที่รับสัญญาณ จากตัวคีย์บอร์ดอีกทีหนึ่ง การทำงานจะใช้ ความถี่วิทยุในการสื่อสาร ซึ่งความถี่ที่ใช้จะ อยู่ที่ 27 MHz อุปกรณ์ชนิดนี้มักจะมาคู่กับ อุปกรณ์ เมาส์แบบไร้สายด้วย

รูปที่ 7 เมาส์ แ ละคี ย์ บ อร์ ด แบบไร้ ส ายยี่ ห้ อ Logitech รุ่น MX Duo Combo  Security Keyboard

รูปร่างและรูปแบบการทำงานจะเหมือนกับ คีย์บอร์ดแบบ Desktop แต่จะมีช่องสำหรับ เสียบสมาร์ทการ์ด เพื่อป้องกันการใช้งาน จากผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ของ คี ย์ บ อร์ ด ชนิ ด นี้ เหมาะกั บ การใช้ ง านที่ ต้ อ งการความ ปลอดภัยสูง หรือใช้ควบคุมเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ที่ยอมให้เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นเป็นคน เปลี่ยนแปลงข้อมูล

รูปที่ 8 คีย์บอร์ดเพื่อความปลอดภัย รุ่นนี้ใช้ วิธีสแกนเส้นเลือดจากนิ้วมือ  Notebook Keyboard

เป็ น คี ย์ บ อร์ ด ที่ ถู ก ออกแบบมาให้ มี ข นาด บางเบา ขนาดความกว้างและยาวจะขึ้นอยู่ กั บ เครื่ อ งโน๊ ต บุ๊ ค ปุ่ ม บนคี ย์ บ อร์ ด เหล่ า นี้ ปกติจะอยู่ติดกันและบางมากเพื่อไม่ให้ใช้ พื้ น ที่ ม ากนั ก ต่ า งจากปุ่ ม ของคี ย์ บ อร์ ด สำหรับเครื่องเดสก์ทอป ปุ่มพิเศษต่างจะถูก ตัดลด และเพิ่มเฉพาะปุ่มที่จำเป็นในการนำ เสนองาน หรือ การพักเครื่องเพื่อประหยัด พลังงาน

มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

35


Buyer’ s Guide

รูปที่ 9 คี ย์ บ อร์ ด ขนาดเล็ ก ที่ มี ไ ฟสว่ า งด้ า น ล่าง เหมาะกับการใช้งานในที่มืด นอกจากนี้ ยังมีคีย์บอร์ดขนาดเล็ก ขนาด 88 คีย์ เท่ากับของโน๊ตบุ๊ค ซึ่งเหมาะกับ ผู้ ที่ ต้ อ งการพกพาสะดวก หรื อ ผู้ ที่ มี เ นื้ อ ที่ จำกั ด และยั ง มี แ บบที่ มี แ สงในที่ มื ด เพื่ อ สะดวกในการทำงานในที่ ที่ มี แ สงน้ อ ย แ ต่ คี ย์ บ อ ร์ ด แ บ บ นี้ ค่ อ น ข้ า ง บ อ บ บ า ง ไม่เหมาะกับคนมือหนัก และต้องระวังอย่าทำ น้ำหกใส่เป็นอันขาด

เมาส์

เมาส์ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ทำหน้ า ที่ ป้ อ น ข้อมูลอย่างหนึ่ง เหมาะสำหรับใช้งานเมื่อต้อง เลือก หรือเลื่อนวัตถุต่างๆ บนจอ เมาส์ต่อเข้า กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ไ ด้ ผ่ า น พ อ ร์ ต ต่ า ง ๆ ประกอบด้วย Serial Port, PS/2 และ USB เมาส์แบ่งได้ 2 แบบคือ แบบทางกล และแบบใช้ แ สง แบบทางกล เป็ น แบบที่ ใ ช้ ลู ก กลิ้ ง กลม ที่ มี น้ำ หนั ก และแรงเสี ย ดทาน พอดี เมื่อเลื่อนเมาส์ไปในทิศทางใดก็จะทำให้ ลูกกลิ้งเคลื่อนไปมาในทิศทางนั้น ลูกกลิ้งจะ ทำให้กลไกซึ่งทำหน้าที่ปรับแกนหมุนในแกน X และ Y แล้วส่งผลไปเลื่อนตำแหน่งตัวชี้บน จอภาพ เมาส์ แ บบทางกลนี้ มี โ ครงสร้ า งที่ ออกแบบได้ ง่ า ย มี รู ป ร่ า งพอเหมาะมื อ ส่ ว นลู ก กลิ้ ง จะต้ อ งออกแบบให้ ก ลิ้ ง ได้ ง่ า ย ไม่ลื่นไถล สามารถควบคุมความเร็วได้อย่าง ต่ อ เนื่ อ ง สั ม พั น ธ์ กั น ระหว่ า งทางเดิ น ของ เมาส์และจอภาพ แต่ข้อเสียของเมาส์ชนิดนี้ คือ ต้องคอยทำความสะอาดลูกกลิ้ง เพราะ เมื่ อ ใช้ ไ ปนานๆ จะมี ฝุ่ น ผงเข้ า ไปอุ ด ตั น จึ ง ทำ ใ ห้ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เ ม า ส์ ล ด ล ง เมาส์แบบทางกลนี้มีทั้งแบบที่มีสาย และไร้ สาย แบบไร้สายจะมีตัวรับและส่งสัญญาณซึ่ง 36

Computer Chiang Mai

คีย์บอร์ดกับเมาส์ เลือกอย่างไรให้ถูกใจ อาจต่อกับคอมพิวเตอร์โดยผ่านหัวแบบ PS/2 หรื อ แบบ USB ซึ่ ง ใช้ ค วามถี่ วิ ท ยุ อ ยู่ ที่ 27 MHz เมาส์แบบทางกลนี้ปัจจุบันไม่เป็นที่นิยม เท่าไหร่นัก เมาส์แบบใช้แสง ทำงานโดยอาศัย หลั ก การส่ ง แสงจากเมาส์ ล งไปบนแผ่ น รอง เมาส์ โดยผู้ผลิตมักใส่ลูกเล่น เช่น ใส่แสงให้ กับล้อ หรือไม่ก็ออกแบบให้มีแสงสว่างทั้งตัว แต่หน้าที่การทำงานก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก เมาส์ที่ใช้ลูกกลิ้ง ข้อดีคือไม่ต้องคอยทำความ สะอาดลูกกลิ้งอีกต่อไป และยังมีความเร็วที่ ตอบสนองได้ดีกว่า มีทั้งแบบที่มีสาย และไร้ สายให้เลือกใช้ สำหรั บ ผู้ ที่ ชื่ น ชอบการเล่ น เกมส์ ผ่านคอมพิวเตอร์แล้ว ควรจะเลือกซื้อเมาส์ที่ ให้การตอบสนองได้รวดเร็ว ซึ่งในท้องตลาดก็ มี เ มาส์ สำหรั บ เล่ น เกมส์ ใ ห้ เ ลื อ กมากมาย ซึ่งเมาส์แบบนี้จะมีราคาสูงพอสมควร ถ้ า ต้ อ งการพู ด ถึ ง สเปคของเมาส์ แต่ละตัว เราต้องมารู้จักกับศัพท์ทางเทคนิค สั ก เล็ ก น้ อ ย ได้ แ ก่ คำว่ า DPI ซึ่ ง ย่ อ มาจาก Dots Per Inch ซึ่งคำนี้ถ้าคนที่ซื้อเครื่องพิมพ์ ก็จะพบว่าเป็นคำๆ เดียวกันนั่นเอง DPI นี้เป็น ค่ า ที่ บ อกความละเอี ย ด ยิ่ ง มี ค่ า นี้ ม าก การเคลื่อนไหวเมาส์เพียงเล็กน้อย เมาส์ที่ชี้ใน หน้ า จอจะเคลื่ อ นไปได้ ไ กล ซึ่ ง ทำให้ เ ราใช้ เวลาน้อยในการเคลื่อนเมาส์เพื่อที่จะไปถึงจุด ที่เราต้องการ ยกตัวอย่างเช่น เมาส์ที่มีค่า DPI เท่ า กั บ 400dpi การเคลื่ อ นไปหนึ่ ง นิ้ ว จะทำให้ เ ซนเซอร์ ข องเมาส์ เ ลื่ อ นไป 400 พิกเซล ถ้าเมาส์ที่มี 4,000dpi การเคลื่อนไหว หนึ่ ง นิ้ ว จะทำให้ เ มาส์ ใ นหน้ า จอเคลื่ อ นไป 4,000 พิกเซล เมาส์แบบใช้แสงในสมัยก่อน จะมีค่า dpi อยู่ที่ประมาณ 400 ถึง 800 dpi แต่สำหรับผู้ที่ต้องการเมาส์ในการเล่นเกมส์ ควรเลือกเมาส์ที่มี dpi สูงๆ ศัพท์อีกตัวหนึ่งที่น่ารู้คือ IPS หรือ Inches Per Second เป็นค่าที่บอกความเร็ว สู ง สุ ด ที่ ส ามารถเคลื่ อ นเมาส์ ไ ปได้ โดยเซน เซอร์จะยังไม่หายไป ถ้าเราเคลื่อนที่เร็วกว่าค่า นี้ เมาส์ในหน้าจออาจจะกระโดด ค่านี้ยิ่งมีค่า มากก็ จ ะยิ่ ง ดี แต่ ค่ า นี้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ พื้ น ผิ ว ที่ เมาส์สัมผัสอยู่ด้วยเช่นกัน คำศั พ ท์ อี ก คำหนึ่ ง ได้ แ ก่ คำว่ า Polling เป็นเวลาที่เซนเซอร์จะเรียกหาเมาส์ เมาส์ส่วนใหญ่จะส่งข้อมูลกลับด้วยความถี่

มีนาคม 2551

500Hz หรือ 500 ครั้งต่อนาที แต่สำหรับผู้ที่ใช้ เมาส์ในการเล่นเกมส์ควรมองหาเมาส์ที่มีค่า Polling สูงกว่านี้ ตั้งแต่ 1,000 Hz ขึ้นไป เมาส์บางยี่ห้อ อาจมีหน่วยความจำ ในตั ว เช่ น เมาส์ ที่ มี ปุ่ ม มากๆ เพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ สามารถเลือกทำช็อตคัตได้ และเมื่อผู้ใช้นำ เมาส์ ตั ว นี้ ไ ปต่ อ กั บ คอมพิ ว เตอร์ เ ครื่ อ งอื่ น เมาส์ก็จะยังจำค่าที่เคยตั้งไว้ในแต่ละปุ่มได้

รูปที่ 10 ตัวอย่างเมาส์ที่ใช้สำหรับเล่นเกมส์ ยี่ ห้ อ อิ ค าริ เป็ น เลเซอร์ เ มาส์ ซึ่ ง มี 3,200 dpi, 1,000Hz Polling และ 50 IPS สำหรั บ คี ย์ บ อร์ ด และเมาส์ ที่ เ ป็ น แบบไร้ ส าย สิ่ ง ที่ จำเป็ น ต้ อ งคำนึ ง ถึ ง เป็ น องค์ ป ระกอบหลั ก ๆ คื อ ระบบการเชื่ อ มต่ อ ซึ่ ง มี อ ยู่ ห ลายแบบ เช่ น อิ น ฟาเรด, บลู ธู ท และสัญญาณ RF จากประสบการณ์ ที่ ใ ช้ ง านมา แบบที่น่าเชื่อถือที่สุดคือ แบบระบบสัญญาณ RF แบบบลู ธู ท มั ก จะให้ ก ารตอบสนองที่ ช้ า ก ว่ า แ ต่ ข้ อ ดี คื อ ตั ว รั บ สั ญ ญ า ณจะทำ หน้าที่บลูธูทดองเกิล หรือ ฮัพได้ด้วย สำหรับแบบอินฟาเรด ตอนนี้ไม่เป็น ที่นิยมแล้ว การเลือกซื้ออุปกรณ์แบบไร้สาย ควรนึกถึงระยะเวลาการใช้ถ่าน ซึ่งถ้าเป็นรุ่น เก่ามักจะกินถ่านมากกว่า บางยี่ห้อโฆษณา ว่าสามารถมีอายุการใช้งานของถ่านนานถึง หนึ่งปี เมาส์ที่เป็นแบบสำหรับเล่นเกมส์มักจะ ใช้ถ่านแบบลิเทียมไอออน ซึ่งมักจะเปลี่ยนไม่ ได้ ในการเลื อ กเมาส์ น อกจากเลื อ กที่ รู ป ลักษณ์ที่ถูกใจ ขนาดพอเหมาะ สเปคที่กล่าว ม า ข้ า ง ต้ น แ ล้ ว ก็ ค ว ร พิ จ า ร ณ า ถึ ง การ รับประกันที่ยาวนานด้วย นอกจากนี้การเลือก สีของเมาส์ ก็พึงระลึกไว้ว่าการใช้งานไปนานๆ สีของเมาส์มักจะลอกครับ


ราคาถูกจริง

COMPUTER ACCESSORY จำหนายอุปกรณตอพวงคอมพิวเตอรครบครัน หลากหลายสารเคเบิล และอุปกรณเสริม มีสินคาใหเลือกมากกวาที่คิด สินคาดีมีประกันทุกชิ้น

หาสายไมเจอหาไดที่

WINNER รับสงตางจังหวัด

HDD Player USB 2.0

Undo Card U-1/XP

PCI Card ATA 133

IDE to SATA Adapter

Notebook HDD Adapter

USB Charger for iPod/iPhone

Adapter Charger for iPod/iPhone

USB 2.0 to SATA/IDE Cable

HDD DivX Player

USB 2.0 to Parallel

สำนักงานใหญ : 326 อาคารคอมพิวเตอรซิตี้ ชั้น 1 หอง A11-13 ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร. 053-405118 แฟกซ 053-404968 สาขา 1 : 312/1 อาคารคอมพิวเตอรพลาซา ชั้น 2 หอง 30 ถ.มณีนพรัตน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร 053-405388 แฟกซ 053-404968


iPhone

แปลงค่าสารพัดกับ Converter

แปลงค่าสารพัดกับ

Converter

ผู้พัฒนา

vladimir.kofman

เว็บไซต์

http://code.google.com/p/iphone-converter

ประเภท / ขนาดไฟล์

Utilities / ฟรีแวร์ 246.6KB

C

onverter คือโปรแกรมสำหรับ การแปลงค่ า และหน่ ว ยวั ด ต่ า ง ๆ ร ว ม ทั้ ง อั ต ร า แลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาค่า และคำตอบที่ ต้ อ งการได้ อ ย่ า งง่ า ยดาย รวดเร็ ว พร้ อ มความยื ด หยุ่ น ในการใช้ ง าน โดยประกอบด้วยความสามารถในการแปลง หน่ ว ยข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ กว่ า 17 หน่วย รวมแล้ว กว่า 200 รายการ ในโปรแกรมเดียว

โปรแกรม คุ ณ จะเห็ น หน้ า จอหลั ก ของ โปรแกรม ซึ่งคุณสามารถเริ่มต้นการแปลงค่า ต่างๆ ได้ทันที ในตัวอย่างนี้ เราจะทำการแปลงค่า เพื่ อ หาว่ า อุ ณ หภู มิ 70 ฟาเรนไฮต์ เท่ า กั บ กี่ เซลเซียส? 1. แตะคำสั่ง Measurement ด้านบน เพื่อ เลือกหน่วยวัดที่ต้องการใช้ (รูป 2)

รูป 3 แตะรายการที่ต้องการ 3. หน้าจอแสดงรายการหน่วยย่อยของการวัด จะปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณเลือกหน่วยวัดเริ่ม ต้น ในที่นี่คือ Fahrenheit นั่นเอง (รูป 4)

รูป 1 เลือกหน่วยที่ต้องการแปลง

การติดตั้ง

คุ ณ สามารถติ ด ตั้ ง Converter ได้จากโปรแกรม Installer ในหมวด Utilities

ขั้นตอนการแปลงค่า

Converter ใช้ ง านง่ า ยๆ เมื่ อ เปิ ด

38

Computer Chiang Mai

รูป 2 แตะเปิดเมนูเลือกหน่วยวัด 2. หน้ า จอแสดงรายการหน่ ว ยวั ด ทั้ ง 17 รายการ จะปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณแตะเลือก ได้ ทั น ที ในตั ว อย่ า งนี้ เ ราจะแตะเลื อ ก Temperature เพื่อแปลงอุณหภูมิ รายการ ที่เลือกจะปรากฏเครื่องหมายถูกทางด้าน ขวาเพื่ อ แสดงให้ ท ราบรายการที่ เ ลื อ กใน ขณะนั้น (รูป 3)

มีนาคม 2551

รูป 4 เลือกหน่วยเริ่มต้นในการแปลง


แปลงค่าสารพัดกับ Converter 4. หน้าจอแสดงรายการหน่วยย่อยของการวัด จะปรากฏขึ้ น เพื่ อ ให้ คุ ณ เลื อ กหน่ ว ยวั ด เป้าหมาย ในที่นี่คือ Celsius นั่นเอง (รูป 6)

ในตั ว อย่ า งนี้ เมื่ อ คุ ณ แตะบนไอคอน การแปลงค่าก็จะเปลี่ยนจากการหาว่า 70 องศาฟาเรนไฮต์เท่ากับกี่เซลเซียส เป็นการ แปลงค่ า 70 องศาเซลเซี ย ส เท่ า กั บ ที่ ฟาเรนไฮต์ เป็นต้น (รูป 8)

iPhone

Tips ในกรณี ที่ ก่ อ นหน้ า นี้ คุ ณ ได้ เลื อ กใช้ ห น่ ว ยในการวั ด ใดๆ ไปแล้ ว โปรแกรมจะแสดง รายการนั้นในหัวข้อ Recently Used Units ด้านบน เพื่อให้คุณ เลื อ กใช้ ซ้ำ ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง เป็ น ไอเดี ย ในการออกแบบ โปรแกรมที่เพิ่มความสะดวกใน การใช้งานได้อย่างดีทีเดียว (รูป 5)

รูป 6 เลือกหน่วยวัดเป้าหมาย 5. หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น แสดงหน่วยวัด หน่ ว ยเริ่ ม ต้ น และหน่ ว ยวั ด เป้ า หมายที่ เลื อ ก ในตั ว อย่ า งนี้ คื อ Temperature, Fahrenheit และ Celsius คุณสามารถแตะ ปุ่ ม ตั ว เลขด้ า นล่ า งเพื่ อ ป้ อ นค่ า ที่ ต้ อ งการ แปลงได้ทันที โดยผลลัพธ์การแปลงจะเกิด ขึ้นทันทีที่คุณป้อนค่าตัวเลข (รูป 7)

รูป 8 แตะเพื่อสลับการแปลงค่า 7. สไลเดอร์ Precision ด้ า นล่ า ง จะให้ คุ ณ กำหนดระดั บ ความละเอี ย ดและความ แม่นยำในการแปลง เช่นการเพิ่มตัวเลขต่อ ท้ายจุดทศนิยม เป็นต้น (รูป 9)

รูป 7 ป้อนค่าตัวเลขที่ต้องการแปลง

รูป 9 ปรับสไลเดอร์เพื่อความละเอียดแม่นยำ ของข้อมูล

6. คุ ณ ยั ง สามารถแตะไอคอนรู ป ลู ก ศรโค้ ง สี เขียวและแดง เพื่อสลับตำแหน่งหน่วยวัด เริ่มต้นในการแปลงและหน่วยวัดผลลัพธ์ได้ ตามต้องการ โดยตัวเลขจะยังคงเดิม เช่น

8. คุ ณ ยั ง สามารถแตะหน่ ว ยวั ด ด้ า นบนเพื่ อ เลื อ กหน่ ว ยอื่ น ๆ ได้ อ ย่ า งยื ด หยุ่ น เพื่ อ ทำการแปลงและหาค่ า ต่ า งๆ ได้ ต าม ต้องการ (รูป 10)

รูป 5 หน่วยวัดที่เคยใช้ไปแล้วจะปรากฏ อยู่ด้านบน

รูป 10 แตะเพื่อปรับเปลี่ยนการค้นหาใหม่ได้ ตามต้องการ

มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

39


iPhone

แปลงค่าสารพัดกับ Converter

การตั้งค่าการทำงานของ Converter 2.ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น ตั้งค่าดังนี้ Converter มีการตั้งค่าการทำงาน ง่ายๆ ซึ่งคุณสามารถเปิดเข้าไปตั้งค่าดังนี้ 1. ในหน้ า จอหลั ก ของ Converter แตะปุ่ ม Settings มุมบนซ้าย (รูป 11)

ไวไฟ, เอดจ์ หรื อ จี พี อ าร์ เ อส โดยวั น ที่ ที่อัพเดตจะปรากฏขึ้นแจ้งให้ทราบ  Language: เลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการ แสดงผลของ Converter โดยวงล้ อ เลื อ ก ภาษาจะปรากฏขึ้นด้านล่าง สำหรับคนที่ต้องการทำโลคอลไลซ์ เพื่อให้ Converter สามารถแสดงภาษาไทย หรื อ ภาษาอื่ น ๆ ได้ คุ ณ สามารถดาวน์ โ หลด ไฟล์มาแปลและส่งกลับปรับแต่งโปรแกรม เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ให้แตะปุ่ม Done มุ ม บนขวา เพื่ อ บั น ทึ ก การตั้ ง ค่ า และ กลับสู่หน้าจอหลักของโปรแกรม

แปลงค่าง่ายๆ ได้ตามต้องการ

รูป 12 เลือกภาษาที่ต้องการใช้  Updated: แตะปุ่มเพื่อทำการอัพเดตอัตรา

รูป 11 แตะปุ่ม Settings

40

Computer Chiang Mai

แลกเปลี่ยนสกุลเงินผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย

มีนาคม 2551

ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ ค วามสามารถที่ ครบครันในการแปลงค่าต่างๆ สารพัด อีกทั้ง ยั ง ใช้ ง านง่ า ย Converter จึ ง กลายเป็ น เครื่องมือประจำเครื่องที่ผู้ใช้ iPhone ทุกคน ถูกใจ และไม่พลาดที่จะมีไว้ในการคำนวณค่า ต่างๆ ที่พบในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็ว ถ้ า คุ ณ ยั ง ไม่ ไ ด้ ติ ด ตั้ ง Converter นี่ คื อ เครื่องมือที่คุณต้องไม่พลาด


T Pocket PC

ปรับแต่ง Touch ให้ตรงใจ ไปกับ Touch Settings

ปรับแต่ง Touch ให้ตรงใจ ไปกับ

ouch etting

H

S

TC Touch มาพร้ อ มกั บ คุ ณ สมบั ติ อั น โดดเด่ น คื อ ป ลั๊ ก อิ น สำ ห รั บ T o d a y อันโดดเด่น หลากความสามารถ หนึ่งในความ สะดวกที่ คุ ณ จะได้ คื อ การตรวจสอบข้ อ มู ล พยากรณ์ อ ากาศได้ จ ากหน้ า จอ Today โดยตรง (รูป 1)

Touch ยังมาพร้อม Touch Cube เมื่อคุณแตะบนโลโก HTC ด้านล่างจอภาพ แล้วลากนิ้วขึ้นไปยังกลางจอ การทำงานใน ส่วนของ Touch Cube ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟส แบบ 3 มิติจะปรากฏขึ้น โดยประกอบด้วยการ ทำงานทั้งหมด 3 ส่วนที่คุณสามารถใช้นิ้วแตะ แล้ ว ปั ด ไปทางซ้ า ยหรื อ ขวา เพื่ อ หมุ น อิ น เทอร์ เ ฟสแบบ 3 มิ ติ ไ ปยั ง การทำงานแต่ ล ะ ส่ ว น (รู ป 2) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย Favorite Contacts, Launcher และ Media Hub

รูป 3 แตะเปิดโปรแกรมอย่างง่ายดาย

รูป 1 ตรวจสอบข้อมูลพยากรณ์อากาศ น อ ก จ า กนี้ ด้ ว ย T o u c h F L O เทคโนโลยีใหม่ของทัชสกรีน ที่ให้คุณใช้ได้ทั้ง นิ้ ว มื อ และสไตลั ส ในการป้ อนข้อมู ล รวมทั้ง การใช้นิ้วเพื่อเลื่อนการแสดงข้อมูล นำคุณไป สู่ สั ม ผั ส ใ ห ม่ ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ใ ช้ งานพ็ อ คเค็ ต พี ซี ใ นรู ป แบบที่ ไ ม่ เ คยทำได้ มาก่ อ น เช่ น การแตะแล้ ว ปั ด ขึ้ น หรื อ ลงเพื่ อ เลื่อนการแสดงข้อมูล 42

Computer Chiang Mai

รูป 2 อิ น เทอร์ เ ฟสแบบสามมิ ติ ข อง Touch Cube ใ น ส่ ว น ข อ ง L a u n c h e r ประกอบด้วยไอคอนต่างๆ 6 รายการ (รูป 3) เพื่อให้คุณเปิดโปรแกรมหลักๆ ของระบบได้ อย่างรวดเร็ว และ Media Hub ให้คุณควบคุม การเล่นมัลติมีเดียได้อย่างง่ายดาย (รูป 4)

มีนาคม 2551

รูป 4 เข้ า ถึ ง มี เ ดี ย ต่ า งๆ ในเครื่ อ งอย่ า ง คล่องตัว


ปรับแต่ง Touch ให้ตรงใจ ไปกับ Touch Settings อย่ า งไรก็ ต าม การทำงานของ Launcher และ Media Hub ไม่สามารถปรับ แต่ ง ได้ ค รั บ คุ ณ ไม่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย น รายการไอคอนใน Launcher ไม่สามารถเลือก โปรแกรมสำหรั บ เล่ น ไฟล์ มี เ ดี ย ใน Media Hub นอกเหนือไปจากที่ระบบกำหนด แต่ก็มีผู้ คิ ด หาวิ ธี ป รั บ แต่ ง ซึ่งต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูล รี จี ส ตรี ข องระบบ ปรั บ แต่ ง หลายๆ อย่ า ง ซึ่งยุ่งยาก และหากทำผิดพลาด อาจทำให้การ ทำงานบางส่วนเสียหาย ใช้ไม่ได้ เช่นแตะแล้ว ไม่ เ ปิ ด โปรแกรม หรื อ ทำให้ ร ะบบเสี ย หาย ขาดเสถี ย รภาพในการทำงาน ทำให้ ผู้ ใ ช้ Touch จำนวนไม่น้อย ต้องใช้ Launcher และ Media Hub ไปตามที่ระบบกำหนด ไม่เพียงเท่านั้น ในข้อมูลพยากรณ์ อากาศของหน้ า จอ Today แม้ จ ะสามารถ เลื อ กเมื อ งที่ จ ะแสดงข้ อ มู ล ได้ เช่ น สำหรั บ ประเทศไทย ก็ ส ามารถเลื อ ก Bangkok ได้ แต่ก็เลือกได้เฉพาะเมืองหลวง หรือเมืองหลักๆ ของประเทศต่ า งๆ ในโลกเท่ า นั้ น ถ้ า คุ ณ อยู่ จั ง หวั ด อื่ น เช่ น เชี ย งใหม่ ขอนแก่ น ภู เ ก็ ต หาดใหญ่ คุณจะไม่สามารถเลือกได้ ต้องใช้ Bangkok เพียงอย่างเดียว (รูป 5)

Pocket PC

ว ิธีการติดตั้งโปรแกรม การติดตั้ง Touch Settings จะต้อง ใช้เทคนิคเล็กน้อยครับ ต่างจากโปรแกรมอื่นๆ แต่ก็ไม่ได้ยากจนต้องให้มืออาชีพ หรือเซียน มาทำให้ 1. เปิดโปรแกรม File Explorer แล้วเข้าไปที่ My Device > Windows > StartUp ทำการลบไฟล์ ชื่ อ MediaHubMini.lnk ด้ ว ยการแตะค้ า งไว้ ในเมนู ที่ ป รากฏขึ้ น เลื อ กคำสั่ ง Delete (รู ป 6) เพื่ อ ปิ ด การ ทำงานของ MediaHub ไม่อย่างนั้นคุณจะ ไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ รูป 8 พร้อมใช้งาน

รูป 6 ทำการลบไฟล์ 2. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ที่ปรากฏขึ้น แตะ Yes (รูป 8) จากนั้นรีเซ็ตเครื่องหนึ่งครั้ง

3. เปิ ด โปรแกรม File Explorer อี ก ครั้ ง จ า ก นั้ น เ ข้ า ไ ป ที่ \ W i n d o w s \ MediaHubMini.exe แล้วก๊อบปี้เก็บเอาไว้ เป็ น แบ็ ค อั พ แยกเก็ บ ไว้ ใ นตำแห่ ง อื่ น ๆ เพราะเมื่ อ คุ ณ ติ ด ตั้ ง Touch Settings โปรแกรมจะเข้าไปแก้ไขการทำงานของไฟล์ MediaHubMini.exe นี้ เมื่ อ ต้ อ งการ Uninstall โปรแกรม ก็สามารถก๊อบปี้ไฟล์ที่ แบ็คอัพนี้กลับไปได้ (อ่านรายละเอียดวิธี การ Uninstall จากในหัวข้อ “การยกเลิก การติดตั้งโปรแกรม”) 4. ทำการติดตั้งโปรแกรม ด้วยการก๊อบปี้ไฟล์ โ ป ร แ ก ร ม ที่ ด า ว น์ โ ห ล ด ม า เ ข้ า ไ ป ในพ็ อ คเค็ ต พี ซี ข องคุ ณ ผ่ า นพี ซี ห รื อ การ์ ด หน่ ว ยความจำ จากนั้ น บนพ็ อ คเค็ ต พี ซี เปิ ด โปรแกรม File Explorer เข้ า ไปยั ง ตำแหน่งที่คุณก๊อบปี้ไฟล์ แล้วแตะเพื่อติด ตั้ ง จากนั้ น รี เ ซ็ ต เครื่ อ งอี ก ครั้ ง ก็ เ ป็ น อั น เรียบร้อย เมื่อเครื่องบูตขึ้นมาใหม่ Touch Settings ก็จะพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว

การใช้งาน Touch Settings

เ มื่ อ คุ ณ เ ปิ ด ก า ร ทำ ง า น ข อ ง โปรแกรม (Start > Programs > Touch Settings) หน้าจอของโปรแกรมจะปรากฏขึ้น โดยแบ่ ง ออกเป็ น แท็ บ ต่ า งๆ ทั้ ง หมด 4 แท็บตามประเภทการตั้งค่า และแท็บข้อมูล เกี่ยวกับตัวโปรแกรม โดยมีการใช้งานต่างๆ ดังนี้

รูป 5 สำหรั บ เมื อ งไทย เลื อ กได้ เ ฉพาะ Bangkok แต่ ปั ญ หาข้ า งต้ น จะหมดไปอย่ า ง ง่ายดายด้วย Touch Settings ที่จะให้คุณตั้ง ชื่ อ ตามตำแหน่ ง ที่ คุณอาศัยได้อย่างถูกต้อง และแน่นอน คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการ โปรแกรมใน Launcher และเลือกโปรแกรมที่ จะเล่ น ไฟล์ มี เ ดี ย ใน Media Hub ได้ ต ามใจ ต้องการอีกด้วย และทั้งหมดนี้ ฟรี!

รูป 7 แตะ Yes

การตั้งค่าสำหรับ Launcher

มีนาคม 2551

แท็บแรกทางซ้ายมือจะใช้ในการตั้ง

Computer Chiang Mai

43


Pocket PC

ปรับแต่ง Touch ให้ตรงใจ ไปกับ Touch Settings ตาราง 1 แสดงข้อมูลสำหรับไอคอนทั้งหก

ชื่อโปรแกรม

ตำแหน่งไฟล์

พารามิตเตอร์

EMail

tmail.exe

-service “ActiveSync” AL_01.png

AL_01_HL.png

Internet Explorer

iexplore.exe

NULL

AL_02.png

AL_02_HL.png

CommManager

CommManager.exe NULL

AL_03.png

AL_03_HL.png

SMS/MMS

tmail.exe

-service “SMS”

AL_04.png

AL_04_HL.png

Tasks

tasks.exe

NULL

AL_05.png

AL_05_HL.png

Calendar

poutlook.exe

calendar

AL_06.png

AL_06_HL.png

ค่ า รายการโปรแกรมต่ า งๆ ของ Launcher ในส่วนของ Touch Cube ที่จะทำให้คุณเลือก โปรแกรม ไอคอน ข้ อ ความชื่ อ โปรแกรมได้ อย่างที่ไม่เคยทำได้ง่ายๆ แบบนี้มาก่อน ก่อนที่เราจะเข้าไปยังขั้นตอนต่างๆ มาดู ต ารางแสดงตำแหน่ ง ของโปรแกรม และไอคอนตามค่าดีฟอลต์ของระบบกันก่อน ครับ เพราะในการเลือกโปรแกรมและไอคอน คุ ณ ต้ อ งระบุ ตำแหน่ ง เอง Touch Settings ไม่ ไ ด้ เ ตรี ย มค่ า เอาไว้ ใ ห้ ถ้ า คุ ณ ไม่ ท ราบ ตำแหน่ ง โปรแกรมและไอคอน ซึ่ ง จะมี ส อง ภาพคือ ภาพปกติ และภาพไฮไลต์ในขณะที่ ถูกแตะ (รูป 9) ถ้าไม่ทราบตำแหน่ง ก็อาจจะ เลือกโปรแกรมไม่ถูก และไม่ทราบว่าไอคอน ของแต่ละโปรแกรมอยู่ที่ไหนบ้าง เผื่อในกรณี ที่ คุ ณ ต้ อ งการย้ า ยตำแหน่งไอคอน เช่นย้าย CommManager ไปอยู่ มุ ม บนขวาจะได้ กำหนดถูก

ไฟล์ไอคอมปกติ

x 105 พิ ก เซล ซึ่ ง คุ ณ จะใช้ ภ าพเดี ย วกั น หรือใช้สองภาพเพื่อให้ดูมีการตอบสนองเมื่อ แตะก็ได้ (รูป 10)

รูป 10 ตัวอย่างไอคอนใหม่และขนาด ในตาราง(ตาราง 1)นี้ จ ะแสดง ข้อมูลสำหรับไอคอนทั้งหกที่ปรากฏในหน้าจอ Launcher ตำแหน่ ง ไฟล์ ทั้ ง หมดจะอยู่ ในโฟลเดอร์ \Windows ขั้ น ตอนในการปรั บ เปลี่ ย น ทำได้ จากแท็บ Launcher ของ Touch Settings ดังนี้ (รูป 11)

ไฟล์ไอคอมไฮไลต์

3. ในรายการ App ด้านล่าง เลือกโปรแกรมที่ คุณต้องการ คุณสามารถแตะปุ่ม Browse ด้ า นหลั ง เพื่ อ เปิ ด หน้ า จอ Select File สำหรับเลือกโปรแกรม หรือไฟล์ที่ต้องการ เปิด 4. ในรายการ Params ป้ อ นพารามิ เ ตอร์ ที่ ต้ อ งการใช้ ใ นการเปิ ด โปรแกรมหรื อ ไฟล์ นั้นๆ ถ้าไม่มีให้ข้ามไป 5. ในรายการ Icons แตะเลื อ กไอคอนที่ ต้องการใช้ 6. ทำซ้ำ ตามขั้ น ตอนที่ 1-4 สำหรั บ รายการ อื่ น ๆ ที่ ต้ อ งการ จากนั้ น แตะคำสั่ ง Save มุ ม ล่ า ง ข ว า เ พื่ อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แ ล้ ว รี เซ็ตเครื่องหนึ่งครั้งเพื่อให้การปรับแต่งส่งผล หรือแตะ Discard มุมล่างซ้ายเพื่อยกเลิก ด้ ว ยขั้ น ตอนง่ า ยๆ คุ ณ ก็ ส ามารถ เปลี่ยนรายการโปรแกรมใน Launcher ให้ตรง ตามที่คุณต้องการได้แล้ว (รูป 12)

รูป 9 ไอคอนจะมี ส องสถานะของปกติ และไอคอนเมื่อถูกแตะ สำหรั บ โปรแกรมอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากหกโปรแกรมนี้ คุ ณ ต้ อ งค้ น หาตำแหน่ ง ไฟล์และไอคอนเอง เช่น Word, File Explorer เป็ น ต้ น และโดยทั่ ว ไปจะมี เ พี ย งไอคอน สถานะเดียว ไม่มีไอคอนไฮไลต์ซึ่งจะแสดงขึ้น เมื่ อ คุ ณ แตะบนไอคอน คุณสามารถใช้ภาพ เดิ ม ได้ ทั้ ง สองสถานะ หรื อ จะสร้ า งขึ้ น เอง โดยโปรแกรมปรั บ แต่ ง ภาพทั่ ว ไป เช่ น Photoshop โดยแต่ละไอคอนจะมีขนาด 109 44

Computer Chiang Mai

รูป 11 ขั้นตอนการปรับแต่ง 1. ในภาพมุ ม บนขวา แตะตำแหน่ ง ของ โปรแกรมที่ ต้ อ งการเปลี่ ย น ไอคอนนั้ น ๆ จะถูกไฮไลต์ 2. ในแถบสี ดำถั ด ลงมา ป้ อ นข้ อ ความที่ คุ ณ ต้องการให้

มีนาคม 2551

รูป 12 ตัวอย่าง Launcher ที่ได้รับการปรับ แต่งใหม่


ปรับแต่ง Touch ให้ตรงใจ ไปกับ Touch Settings การตั้งค่าสำหรับ MediaHub

การทำงานในส่ ว นนี้ ต รงตั ว ครั บ คุ ณ สามารถกำหนดว่ า จะใช้ โ ปรแกรมใดใน การเปิดเพลง ภาพ และวิดีโอ โดยเปิดเข้าไป ในแท็ บ MediaHub จากนั้ น แตะเลื อ ก โปรแกรมในแต่ละรายการที่คุณต้องการ (รูป 13) จากนั้นแตะคำสั่ง Save มุมล่างขวาเพื่อ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล แล้ ว รี เ ซ็ ต เครื่ อ งหนึ่ ง ครั้ ง เพื่ อ ให้ ก ารปรั บ แต่ ง ส่ ง ผล หรื อ แตะ Discard มุมล่างซ้ายเพื่อยกเลิกจากนี้เมื่อคุณเปิดเพลง ภาพ หรือวิดีโอ โปรแกรมที่เลือกก็จะปรากฏ ขึ้นทำงานตามที่กำหนดทันที

Pocket PC

สำหรั บ เลื อ กประเทศและเมื อ งที่ ต้ อ งการ (รู ป 14) ถ้ า ตำแหน่ ง ที่ คุ ณ อยู่ ไ ม่ มี ใ น รายการ ให้ แ ตะแท็ บ Get From Web แล้ ว เลื อ กตำแหน่ ง ที่ ต้ อ งการ (รู ป 15) จากนั้นแตะคำสั่ง Save เพื่อบันทึกข้อมูล หรื อ Cancel เพื่ อ ยกเลิ ก คุ ณ จะกลั บ ไป ที่แท็บ Weather ให้แตะ Save อีกครั้งเพื่อ บันทึกข้อมูล แล้วรีเซ็ตเครื่องหนึ่งครั้งเพื่อ ให้การปรับแต่งส่งผล

รูป 16 แตะปุ่ม Restore Defaults จากนั้ น ให้ คุ ณ ทำการก๊ อ บปี้ ไ ฟล์ MediaHubmini.exe ที่ก๊อบปี้สำรองเก็บเอาไว้ ตามขั้ น ตอนที่ 3 ของหั ว ข้ อ “วิ ธี ก ารติ ด ตั้ ง โปรแกรม” มาทั บ ไฟล์ ที่ มี อ ยู่ ใ น \Windows ถ้ า ระบบฟ้ อ งว่ า “file in use” ให้คุณเปิดเข้าไปที่ My Device > Windows > S t a r t U p จ า ก นั้ น ทำ ก า ร ล บ ไ ฟ ล์ ชื่ อ MediaHubMini.lnk แล้วรีเซ็ตเครื่องหนึ่งครั้ง เพื่อบูตใหม่หนึ่งครั้ง แล้วก๊อบปี้ไฟล์ไปทับใหม่ อีกครั้ง ทำ ก า ร ล บ โ ป ร แ ก ร ม T o u c h Settings ออกจากระบบด้ ว ย Remove Programs ของระบบ ก็เป็นอันเรียบร้อย

รูป 14 เลือกประเทศและเมือง

รูป 13 เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการใช้

การตั้งค่าสำหรับ Weather

เมื่อแตะเปิดแท็บ Weather คุณจะ พบออปชันในการตั้งค่าสำหรับแท็บการแสดง ข้ อ มู ล พยากรณ์ ใ นหน้ า จอ Today ซึ่ ง คุ ณ สามารถตั้งค่าต่างๆ ดังนี้  Display temperature in: กำหนดหน่วยใน ก า ร แ ส ด ง อุ ณ ห ภู มิ C e l s i u s ห รื อ Fahrenheit  Download weather automatically: เลือก เช็คบ็อกซ์นี้เพื่อกำหนดให้ดาวน์โหลดข้อมูล พยากรณ์อากาศโดยอัตโนมัติ  Download when roaming: เมื่ อ คุ ณ กำหนดให้ ด าวน์ โ หลดข้ อ มู ล อั ต โนมั ติ คุณยังกำหนดได้ว่าจะให้ดาวน์โหลดเมื่อมี การโรมมิงด้วยการเลือกเช็คบ็อกซ์นี้  Your Location: ป้ อ นตำแหน่ ง ของคุ ณ หรื อ แตะปุ่ ม Change เพื่ อ เปิ ด หน้ า จอ

ความยืดหยุ่นที่ผู้ใช้ Touch ไม่ควร พลาด ด้ ว ยจุ ด เด่ น ที่ ทำให้ คุ ณ ใช้ Touch ได้ตรงใจมากขึ้น ตอบสนองความต้องการได้ ตรงจุ ด ยิ่ ง กว่ า เดิ ม เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ ความคล่ อ งตั ว ในการใช้ ง านอย่ า งที่ ไ ม่ เ คย ทำได้มาก่อน Touch Settings คือเครื่องมือ คุณภาพ ที่แฟนๆ HTC Touch พลาดไม่ได้ รูป 15 ค้นหาจากเว็บ

การยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม

เปิ ด โปรแกรม Touch Settings แตะแท็ บ About แล้ ว แตะปุ่ ม Restore Defaults แล้ ว แตะ Save เพื่ อ คื น การตั้ ง ค่ า ทั้งหมดกลับสู่ค่าเดิมของระบบ (รูป16) มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

45


How To

การนำข้อมูลไปใช้กับโปรแกรมอื่น

การนำข้อมูลไปใช้ กับโปรแกรมอื่น

Essential ทักษะพื้นฐาน

Beginner Intermediate Expert เวลาที่ใช้

5-10 นาที

เรื่อง: มานพ รัตนะ

ที่

ผ่านมา เราได้เรียนรู้กันถึงวิธีการใช้โปรแกรม Excel ในการ ตกแต่งงานให้ออกมาในรูปแบบต้องการกันไปหลากหลายรูป แบบแล้ว ในครั้งนี้ เราจะมาเรียนรู้ถึงวิธีการบันทึกข้อมูลในรูป แบบพิเศษที่สามารถนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นได้ด้วย ซึ่งสามารถทำได้ ดังนี้ครับ

5. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดงเป็นหัวข้อบนหน้าเว็บ ในที่นี้คือ ข้อมูลโรงพยาบาลแต่ละจังหวัด 6. คลิกปุ่ม OK 7. คลิกปุ่ม Save อีกครั้ง เป็นอันเรียบร้อย

การบันทึกข้อมูลเพื่อใช้เปิดบนเว็บ

ในกรณีที่เราต้องการแสดงตารางข้อมูลบนเว็บ เราสามารถ นำเอาข้อมูลที่มีอยู่ในไฟล์ Excel ของเราไปแสดงได้โดยตรง โดยไม่ จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนเว็บเพจ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้น ตอนดังนี้ครับ รูป 3 การตั้งหัวข้อบนหน้าเว็บ เพียงเท่านี้ เราก็จะได้ไฟล์ HospitalName.htm ซึ่งสามารถ นำไปเปิดบนเว็บไซต์ได้โดยตรง

การนำข้อมูลไปแสดงบนเว็บ

รูป 1 แสดงข้อมูลที่มีอยู่เดิม 1. เปิดไฟล์ข้อมูลที่ต้องการขึ้นมา ดัง รูป 1 2. เลือกเมนู File จากนั้นเลือก Save As Web Page… 3. ตั้งชื่อไฟล์เป็น HospitalName 4. กดปุ่ม Change Title… (เพื่อทำการเปลี่ยนหัวข้อที่จะให้แสดงบน หน้าเว็บเพจ)

รูป 2 การบันทึกข้อมูล 46

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

หลังจากที่เซฟไฟล์ Excel ในรูปแบบของเว็บ เราสามารถนำ ไฟล์ดังกล่าวไปแสดงบนหน้าเว็บเพจได้โดยตรง ซึ่งสามารถทดสอบได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) ขึ้นมา 2. เลือกเมนู File จากนั้นเลือก Open… 3. กดปุ่ม Browse… เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ

รูป 4 การเปิดข้อมูล 1


การนำข้อมูลไปใช้กับโปรแกรมอื่น 1. เลือกไฟล์ที่เราได้บันทึกเอาไว้ ณ ที่นี้คือ HospitalName 2. กดปุ่ม Open

How To

Essential ทักษะพื้นฐาน

Beginner Intermediate Expert เวลาที่ใช้

5-10 นาที

รูป 7 การบันทึกข้อมูล

การเปิดข้อมูล Text File

รูป 5 การเปิดข้อมูล 2 3. กดปุ่ม OK อีกครั้ง เป็นอันเรียบร้อย

หลังจากที่เราได้ทำการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Excel ในรูป แบบของไฟล์ข้อความ (Text File) เราสามารถนำไฟล์ดังกล่าวไปใช้กับ โปรแกรมอื่นๆ ได้หลากหลาย ซึ่งสามารถทดสอบได้โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้ครับ 1. เปิดโปรแกรม Notepad ขึ้นมา (โดยการเลือก Start > All Programs > Accessories > Notepad) 2. เลือกเมนู File จากนั้นเลือก Open… 3. ที่หัวข้อ Files of type: เลือกเป็น All Files 4. เลือกไฟล์ที่เราได้บันทึกเอาไว้ ณ ที่นี้คือ NameHospital 5. กดปุ่ม Open

รูป 6 ผลลัพธ์ที่ได้

การบันทึกข้อมูลเป็น Text File

ถึงแม้ว่าข้อมูลของ MS Excel นั้นจะถูกเก็บและแสดงในรูป แบบของตาราง แต่เราก็สามารถบันทึกข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ ข้อความธรรมดา (Text File) เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมภายนอกได้ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เปิดไฟล์ข้อมูลที่ต้องการขึ้นมา ดัง รูป 1 2. เลือกเมนู File จากนั้นเลือก Save As… 3. ตั้งชื่อไฟล์เป็น NameHospital 4. ที่หัวข้อ Save as type: เลือกเป็น CSV (Comma delimited) 5. กดปุ่ม Save เป็นอันเรียบร้อย หมายเหตุ: การบันทึกข้อมูลด้วยวิธีนี้ นอกจากจะเป็นการบันทึก ข้อมูลเฉพาะตัวอักษรเท่านั้น ยังอนุญาตให้บันทึกได้เพียงแค่แผ่น งาน (Sheet) เพียง 1 แผ่นงานเท่านั้น ดังนั้น หลังจากที่เรากดปุ่ม Save อาจจะมีหน้าต่างออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังรูป 8 ให้เรา กดปุ่ม OK ได้เลย

รูป 9 การเปิดข้อมูล Text File

รูป 10 ผลลัพธ์ที่ได้

รูป 8 หน้าต่างเตือนเกี่ยวกับรูปแบบของไฟล์ มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

47


How To

เคล็ดไม่ลับ การลบไดรว์เวอร์เก่า

! บ ั ล ่ ม ไ ด ็ ล เค

การลบไดรว์เวอร์เก่า

เทคนิคง่ายๆ ในการลบไดรว์เวอร์เก่าที่ตกค้างใน Vista ล้างปัญหาอุปกรณ์ทำงานได้ไม่เต็มที่ คุณทำได้ด้วยตัวเอง

มื่ อ คุ ณ ซื้ อ หาอุ ป กรณ์ ใ หม่ สำหรั บ นำมาใช้ กั บ Windows Vista ในคอมพิวเตอร์เครื่องโปรดเพื่อมาใช้แทนอุปกรณ์ตัวเก่าที่เสียหาย หรือใช้แทนเพื่อให้มีคุณสมบัติใหม่ที่ดีกว่าและตอบสนองการใช้ งานได้ตามที่ต้องการ หรือเมื่อคุณอัพเกรดไดรว์เวอร์เวอร์ชันใหม่เสร็จ เตรียมตัวจะใช้งาน แต่ปรากฏว่า อุปกรณ์ใหม่แกะกล่องของคุณ หรืออุปกรณ์ที่ ใช้อยู่ดีๆ ก่อนหน้าอัพเกรดไดรว์เวอร์กลับมีปัญหาแปลกๆ เครื่องไม่ ตอบสนอง หรือทำงานไม่ตรงกับคุณสมบัติที่มี หรือทำงานได้ไม่เต็มที่ เหมือนที่คาดคิด จนคุณคิดว่าอุปกรณ์ที่ซื้อมามีปัญหา หรือไม่น่าอัพ เกรดไดรว์เวอร์ใหม่ให้ต้องเจอปัญหาเลย ไม่ต้องตกใจครับ ปัญหาเหล่า นี้แก้ไขได้ด้วยตัวคุณเอง ปั ญ หานี้ เ กิ ด ขึ้ น ด้ ว ยสาเหตุ ห ลายๆ อย่ า ง หนึ่ ง ในนั้ น คื อ การที่ ไ ดรว์ เ วอร์ เ ก่ า ยั ง คงทำงานอยู่ แม้ คุ ณ จะไม่ เ ห็ น รายการของ อุปกรณ์นั้นๆ ในหน้าจอ Device Manager ก็ตาม เพราะโปรแกรม ยกเลิกการติดตั้งล้างออกไม่หมด และนั่นทำให้คุณไม่อาจ Uninstall ไดรว์เวอร์เก่าออกไปได้ ปัญหาข้างต้นนี้ สามารถแก้ไขได้ โดยไม่ต้องติดตั้ง Vista ใหม่ให้ยุ่งยาก ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ตัวเก่า แล้วลงไดรว์เวอร์ซ้ำ เพื่อจะ ต้ อ งมานั่ ง Uninstall อี ก ที เพราะบางครั้ ง อุ ป กรณ์ เ หล่ า นั้ น อาจจะ เสียหาย หรือใช้งานไม่ได้ไปแล้ว วิธีการที่เราทำได้คือ การเปิดการแสดงแสดงรายการอุปกรณ์ ที่ ไ ม่ ป รากฏใน Device Manager จากนั้ น จึ ง ทำการ Uninstall ไดรว์เวอร์นั่นเอง ซึ่งขั้นตอนต่างๆ สามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้ 1. คลิ ก เมนู Start พิ ม พ์ คำว่ า cmd เพื่ อ จะเปิ ด ดอสบ็ อ กซ์ (รู ป 1) จากนั้ น กดปุ่ ม Ctrl + Shift + Enter เพื่ อ เปิ ด การทำงาน ของดอสบ็ อ กซ์ ใ นระดั บ Administrator หรือผู้ดูแลระบบ การกด Enter เฉยๆ เพื่อเปิดนั้น จะเปิดในระดับผู้ใช้หรือยูสเซอร์ ซึ่งจะมีสิทธิ ในการปรับแต่งแก้ไขระบบน้อยกว่า ในวินโดว์ถามยืนยันที่ปรากฏขึ้น คลิก Continue เพื่ออนุญาต

รูป 1 พิมพ์คำสั่งดังรูป 48

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

2. จ า ก นั้ น ใ น วิ น โ ด ว์ ที่ ป ร า ก ฏ ขึ้ น พิ ม พ์ คำ สั่ ง S E T DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 แล้วกด Enter (รูป 2)

รูป 2 พิมพ์คำสั่งดังรูป 3. จากนั้นพิมพ์คำสั่ง devmgmt.msc แล้วกด Enter (รูป 3) เพื่อเปิด หน้ า จอ Device Manager จากนั้ น คุ ณ สามารถปิ ด วิ น โดว์ ของดอสบ็อกซ์ได้

รูป 3 ทำการเปิด Device Manager 4. ในหน้าจอ Device Manager คลิกเมนู View แล้วเลือกคำสั่ง Show Hidden Devices เพื่อให้แสดงอุปกรณ์ที่ซ่อนอยู่ (รูป 4)

รูป 4 เลือกคำสั่งเพื่อแสดงรายการที่ซ่อน


เคล็ดไม่ลับ การลบไดรว์เวอร์เก่า

How To

5. คุ ณ สามารถเปิ ด ดู ร ายการต่ า งๆ จากวิ น โดว์ Device Manager คุณจะเห็นรายการไดรว์เวอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ สารพัดที่ซ่อนอยู่ ซึ่งก่อนหน้านี้จะมองไม่เห็น ทำให้คุณไม่ทราบว่ามีอะไรที่ไม่ได้ใช้ ตกค้างเป็นขยะอยู่บ้าง ในตัวอย่างนี้จะเห็นว่ามีเมาส์ถึง 13 รายการเลยทีเดียว แน่ล่ะว่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแน่ๆ (รูป 5)

รูป 5 ภาพเปรียบเทียบไดรว์เวอร์ และอุปกรณ์ที่ตกค้าง 6. ขั้นตอนต่อไปคือการลบรายการที่ตกค้างเหล่านั้นออกจากระบบให้ หมด ด้ ว ยการ Uninstall ด้ ว ยการคลิ ก ขวาบนรายการที่ ไ ม่ ใ ช้ แล้ ว เลื อ กคำสั่ ง Uninstall จากเมนู ที่ ป รากฏขึ้ น ทำซ้ำ จนหมด ทุกรายการ (รูป 6) ก็เป็นอันเรียบร้อยครับ

รูป 6 ยกเลิกการติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด วิธีนี้ไม่เพียงทำให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง ไดรว์เวอร์ ทำงานได้อย่างลื่นไหล อุปกรณ์ทำงานได้ดังใจ แต่ยังทำให้คุณใช้เครื่อง ได้สบายใจอีกด้วย

Tips & Tricks Corner ค้นหาไฟล์ WAV สารพัดมาใช้กับเครื่อง

คุณต้องการเปลี่ยนเสียงบูตเครื่อง เสียงแจ้งเหตุการณ์ต่างๆ ในขณะทำงาน หรือต้องการเสียงดีๆ มาทำเป็นริงโทนสำหรับมือถือ ใช่ มั้ ย ถ้ า ใช่ ไม่ ต้ อ งไปหาที่ ไ หนไกลครั บ ไปที่ เ ว็ บ WavCentral (http://wavcentral.com/) ที่นี่ที่เดียวมีเสียงให้คุณโหลดเพียบ ทั้งเสียง ทั่วไป เพลงธีมจากภาพยนตร์ จากทีวีซีรี่ย์ของฝรั่ง เสียงเอฟเฟ็กต์ เสียง โฆษณาต่างๆ จากนั้นก็นำมาใช้ นำมาแปลง ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับ ความต้องการในการใช้งาน ได้ตามต้องการ แถมยังฟรีอีกด้วย รับรอง ว่าไม่ผิดหวัง

รูป 1 เลือกไฟล์ WAV สารพัดได้ตามใจ

ตรวจสอบความเร็วเน็ตของคุณ

หลายๆ คนที่ต่อเน็ต ADSL สงสัยว่า ทำไมเน็ตของเรา บางที ช้า บางทีเร็ว ความเร็วเท่าไหร่แน่ ตรวจดูจากตัวเลขในทาสค์บาร์ก็เร็วดี นี่ แต่กว่าจะเปิดหน้าเว็บแต่ละที ช้ายิ่งกว่าเต่า เน็ต 1 MB เหมือนได้ 28Kbps เลย แต่วันดีคืนดี ตัวเลขบอกช้า แต่เน็ตเร้วเร็ว เน็ตที่โฆษณา ว่าเร็วเท่านู้นเท่านี้ จริงๆ ได้เร็วเท่าไหร่แน่ เรามีวิธีง่ายๆ และมั่นใจให้คุณสามารถตรวจสอบความเร็ว อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง คุ ณ ค รั บ ด้ ว ย ก า ร เ ปิ ด เ ข้ า ไ ป ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ http://speedtest.adslthailand.com/ จากนั้นคลิกปุ่ม BEGIN TEST NOW การทดสอบจะเริ่ ม ต้ น ขึ้ น เพี ย งครู่ เ ดี ย ว คุ ณ จะได้ ผ ลลั พ ธ์ ความเร็ ว ทั้ ง การดาวน์ โ หลดและอั พ โหลด เพื่ อ ตรวจสอบได้ อ ย่ า ง ง่ายดาย มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

49


How To

เนรมิตรหิมะให้กับภาพด้วย Photoshop

เนรมิตรหิมะให้กับภาพด้วย

Essential ทักษะพื้นฐาน

Beginner Intermediate Expert เวลาที่ใช้

5-10 นาที

เรื่อง ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล

ารเนรมิ ต รและเติมแต่งปรากฏการณ์ธรรมชาติให้กับ ภาพไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยความสามารถของ Photoshop การเนรมิ ต รสิ่ ง ต่ า ง ๆ ลงในภาพแทบจะไร้ ขี ด จำกั ด เราสามารถสร้างหมอก ควัน ไอน้ำ หยดน้ำ สายน้ำ ผืนป่าเขียวขจี ฯลฯ วั น นี้ เ ราจะพาคุ ณ ไปพบและเรี ย นรู้ เ ทคนิ ค ในการสร้ า ง ปรากฏการณ์ธรรมชาติอีกอย่างหนึ่ง นั้นคือการเนรมิตรหิมะให้กับภาพ แม้หิมะจะไม่เคยตกในบ้านเรา แต่เทคนิคการสร้างผ่าน Photoshop ก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจในการเรียนรู้ และง่ายกว่าที่คิด ใช้เวลาเพียง เล็กน้อยบวกกับขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน คุณก็สามารถเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้กับ ภาพได้อย่างน่าทึ่ง ตามมาทางนี้เลยครับ

1.สร้างเลเยอร์ใหม่

เปิดภาพที่ต้องการสร้างเอฟเฟ็กต์ จากนั้นสร้างเลเยอร์ใหม่ โดยใน พาเลตต์ Layers คลิกปุ่ม Create a new layer เลเยอร์ใหม่ชื่อ Layer 1 จะปรากฏขึ้น

รูป 3 ระบายเลเยอร์ด้วยสีเทา

3.เติมลวดลายลงบนภาพ

ในขณะที่เลเยอร์ใหม่ถูกเลือก เราจะเติมลวดลายลงไปเพื่อสร้างรูป แบบของหิมะ ด้วยการเปิดเมนู Filter เลือกคำสั่ง Noise > Add Noise ในวินโดว์ Add Noise ป้อนค่า Amount เท่ากับ 140 พร้อม กับคลิกเช็คบ็อกซ์ Gaussian และ Monochromatic แล้วคลิก OK (รูป 4)

รูป 2 สร้างเลเยอร์ใหม่

2.ระบายสีเทาในเลเยอร์ใหม่

ในขณะที่ เ ลเยอร์ ใ หม่ ถู ก เลื อ ก เราจะระบายสี เ ทาลงในเลเยอร์ ด้วยการเปิดเมนู Edit เลือกคำสั่ง Fill ในวินโดว์ Fill กำหนดตัว เลื อ กในหั ว ข้ อ Use เป็ น 50% Gray แล้ ว คลิ ก OK (รู ป 3) เพื่ อ ทำการระบาย

50

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

รูป 4 เติมลวดลายลงบนภาพ


เนรมิตรหิมะให้กับภาพด้วย Photoshop

How To

4.เติมความนุ่มให้กับลวดลาย

เราจะเพิ่มความนุ่มให้กับลวดลายที่สร้างขึ้นในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ด้วยการเปิดเมนู Filter อีกครั้ง แล้วเลือกคำสั่ง Blur > Gaussian Blur ในวิ น โดว์ Gaussian Blur กำหนดค่ า Radius เท่ า กั บ 5 แล้วคลิก OK (รูป 5)

รูป 7 เปลี่ยนโหมดเป็น Screen

รูป 5 เติมความนุ่มด้วย Gaussian Blur

5.ปรับแต่งความเข้มให้กับลวดลาย

ในขั้นตอนนี้เราจะปรับแต่งระดับความเข้มสีของลวดลายที่เราจะใช้ ในการสร้ า งหิ ม ะ ให้ คุ ณ เปิ ด เมนู Image แล้ ว เลื อ กคำสั่ ง A d j u s t m e n t s > B r i g h t n e s s / C o n t r a s t ใ น วิ น โ ด ว์ Brightness/Contrass กำหนดค่า Brightness เท่ากับ –15 และ Contrast เท่ากับ +90 แล้วคลิก OK (รูป 6) คุณสามารถทดลอง ปรับแต่งค่าเหล่านี้ได้ตามต้องการ

รูป 8 หิมะจะปรากฏขึ้นบนภาพ

7.เพิ่มความสมจริงให้กับหิมะ

ขั้นตอนสุดท้ายของเราคือการเพิ่มความสมจริง ให้ความรู้สึกของ การตกของหิมะ ด้วยการเปิดเมนู Filter เลือกคำสั่ง Blur > Motion Blur ในวินโดว์ Motion Blur ตั้งค่า Angle ซึ่งเป็นมุมของการตก เท่ากับ 80 และ Distance เท่ากับ (รูป 9) จากนั้นคลิก OK คุณจะ ได้ผลลัพธ์ของหิมะที่ดูสมจริงคุณสามารถทดลองปรับแต่งค่าเหล่า นี้เพื่อทดสอบผลลัพธ์ที่แตกต่างกันได้ตามต้องการ

รูป 6 ปรับแต่งด้วย Brightness/Contrast

6.เติมหิมะลงบนภาพ

ในขั้นตอนนี้เราจะเผยโฉมหิมะที่สร้างขึ้น ให้โปรยปรายลงบนภาพ ด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยในพาเลตต์ Layers ให้คุณเปลี่ยนโหมดจาก Normal เป็น Screen (รูป 7) หิมะจะปรากฏขึ้นบนภาพทันที (รูป 8) รูป 9 ตั้งค่าสำหรับ Motion Blur มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

51


Games

แปลงวีดีโอไปดูบนคอนโซลง่ายนิดเดียว

แปลงวิดีโอไปดูบนคอนโซลง่ายนิดเดียว

สำ

หรั บ แฟนๆ เกมคอนโซล หรื อ เครื่ อ งเล่ น เกมรุ่ น ใหม่ ล่ า สุ ด ที่ เ ป็ น ยั ก ษ์ ใ หญ่ ข องวงการ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย นินเทนโด Wii, โซนี่ PS3 และไมโครซอฟท์ Xbox 360 ซึ่งมาพร้อมกับความสามารถในการเล่นไฟล์วิดีโอ ข่ า วดี คื อ เครื่ อ งเล่ น เหล่ า นี้ อ อกแบบมาอย่ า งยื ด หยุ่ น และรองรั บ การแปลงวิ ดี โ อที่ ต้ อ งการจากพี ซี ไ ปเปิ ด เล่ น ได้ อี ก ด้ ว ย และด้วยเครื่องมือที่เราคัดสรรมานำเสนอกันในครั้งนี้ การแปลงและดู วิดีโอบนคอนโซลจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ขั้นตอนต่างๆ ทำได้ง่ายมากครับ แถมยังฟรีอีกด้วย ไม่ว่าคุณ จะใช้เครื่องเล่นอะไรอยู่ ก็สามารถทำได้ ยกตัวอย่างเช่น นินเทนโด Wii ซึ่งเราต่างก็ทราบกันดีว่า Wii สามารถแสดงภาพถ่าย และวีดีโอจาก การ์ดหน่วยความจำแบบ SD ผ่าน Photo Channel อย่างไรก็ตาม สำหรับวีดีโอนั้น Wii รองรับไฟล์ในฟอร์แมต MJPEG หรือ Motion JPEG เท่านั้น ไม่รองรับไฟล์วีดีโอในฟอร์แมตที่ ฮิตๆ กันอย่าง DivX, XviD หรือ MPG movies แต่ในที่สุด แฟนๆ ก็ได้ เฮ! เพราะเครื่องมือของเราสามารถแปลงไฟล์วีดีโอ ไปเปิดดูบน Wii ได้ ที่สำคัญคือ ขั้นตอนทำได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง แถมตัวโปรแกรมยังแจก ฟรีอีกด้วย งานนี้แฟนๆ ที่ต้องการใช้เครื่องให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น พลาดกันไม่ ได้ครับ

ความลับอยู่ที่ Video Converter

ในการแปลงไฟล์วีดีโอไปเปิดดูนั้น เราจะใช้โปรแกรม Video Converter 9 ผลงานของ Red Kawa ที่ทำให้คุณสามารถแปลงไฟล์ วีดีโอในฟอร์แมตต่างๆ เช่น AVI, MPEG, WMV, VOB, QuickTime, Tivo Togo, AviSynth, DIVX, MPEG ฯลฯ ให้อยู่ในฟอร์แมตที่สามารถ โอนไปเปิดดูได้บนคอนโซลได้ทันที ด้วยการโอนไฟล์ไปยังฮาร์ดดิสก์ 52

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

ของคอนโซล หรื อ ในกรณี ข อง Wii สามารถเก็ บ ไฟล์ ไ ว้ ใ นการ์ ด SD แล้วนำไปเปิดได้ทันที

เลือกดาวน์โหลดตามเครื่องที่ใช้

Red Kawa ไม่ได้รวมเครื่องมือในการแปลงสำหรับเครื่องเล่น เกมทุกแบบไว้รวมกันครับ แต่แยกให้ดาวน์โหลดตามความต้องการใน การใช้งาน ด้วยการเข้าไปที่เว็บไซต์ www.redkawa.com คุณจะเห็น รายการซอฟต์แวร์ในการแปลงสำหรับอุปกรณ์ต่างๆ ครบครัน ที่เด็ดคือ ทั้งหมดนี้ฟรีครับ คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดเฉพาะเวอร์ชันสำหรับ เครื่องที่ตัวเองมี

รูป 1 เครื่องมือแปลงครบครัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งในจุดเด่นของการออกแบบคือ ถ้าคุณมี เครื่องเล่นเกมมากกว่าหนึ่ง หรือมีครบทั้งสามแบบ คุณสามารถดาวน์ โหลดและติดตั้งโปรแกรมแปลงแต่ละตัวเข้าไปในโฟลเดอร์เดียวกัน และใช้โปรแกรมตัวเดียวกันในการเลือกแปลงสำหรับเครื่องเล่นเกม แต่ละเครื่องผ่านเมนูตัวเลือกได้ทันที ไม่ต้องแยกเปิดแต่ละโปรแกรมให้


แปลงวีดีโอไปดูบนคอนโซลง่ายนิดเดียว

Games

ยุ่งยากเพราะทุกตัวจะมีรูปแบบการใช้งานที่คล้ายๆ กันต่างกันไปใน ส่วนของออปชันปลีกย่อยเท่านั้น ทำให้ Video Converter ใช้งานได้ ง่าย และคล่องตัวมาก

รูป 4 กำหนดตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์สำหรับ Wii

รูป 2 เลือกแปลงสำหรับแต่ละเครื่องได้ตามต้องการ

เลือกตำแหน่งเก็บไฟล์กันก่อน

ก่ อ นที่ เ ราจะไปสู่ ขั้ น ตอนการแปลงนั้ น เรามาตั้ ง ค่ า การ ทำงานของ Video Converter กันก่อนครับ เพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ ตรงตามความต้องการมากที่สุด ให้คุณเปิดโปรแกรม Video Converter จากนั้นคลิกคำสั่ง Settings ด้านบน แล้วคลิกแท็บ Devices ในหัวข้อ Device Settings คลิกแท็บเลือกเครื่องเล่นเกมแต่ละประเภทที่ต้องการ จากนั้นกำหนด ไดรว์และโฟลเดอร์ที่ต้องการเก็บไฟล์ในฟอร์แมตต่างๆ ที่ได้จากการ แปลง เครื่องเล่นแต่ละประเภทจะรองรับไฟล์ในฟอร์แมตในจำนวน ที่ไม่เท่ากัน (รูป 3-5)

รูป 5 กำหนดตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์สำหรับ Xbox 360 เมื่ อ ตั้ ง ค่ า ต่ า งๆ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว คลิ ก ปุ่ ม Save Device Settings เพื่อเซฟการตั้งค่า

เริ่มต้นแปลงไฟล์วีดีโอ Video Converter รองรับโหมดการแปลงไฟล์ถึง 3 โหมด Video Wizard, One-Click Convert การแปลงอย่างรวดเร็วในคลิก เดียว และ Convert Video การเลือกไฟล์ตั้งค่าแล้วแปลง โดยมีราย ละเอียดและขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ การแปลงด้วย Video Wizard

รูป 3 กำหนดตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ผลลัพธ์สำหรับ PS3

การแปลงวิธีนี้ง่ายที่สุด แต่มีข้อจำกัดที่เหมาะสำหรับผู้ที่มี เครื่องเล่นเกมแบบใดแบบหนึ่ง เพราะโปรแกรมจะแปลงวิดีโอสำหรับ เครื่องแบบใดแบบหนึ่งตามโปรแกรมที่คุณดาวน์โหลดมาเท่านั้น เช่น ถ้ า คุ ณ ดาวน์ โ หลด Xbox 360 Converter โปรแกรมก็ จ ะแปลง สำหรั บ Xbox360 แม้ ว่ า คุ ณ จะติ ด ตั้ ง การแปลงสำหรั บ เครื่ อ งอื่ น ๆ

Tip ในกรณีที่ต้องการแปลงไฟล์เก็บลงบนการ์ดหน่วยความจำ เช่นการเก็บลงการ์ด SD เพื่อจะนำไปเปิดบน Wii วิธีที่มีประสิทธิภาพ มากกว่าคือการเก็บไฟล์ที่แปลงคือ การเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ก่อน แล้วค่อยก๊อบปี้ไปเก็บไว้ในการ์ด SD เพราะการเลือกให้เก็บใน การ์ด SD จะทำให้ขั้นตอนในการแปลงและเซฟไฟล์ช้าลงอย่างเห็นได้ชัด มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

53


Games

แปลงวีดีโอไปดูบนคอนโซลง่ายนิดเดียว

เข้าไปด้วย แต่จะไม่สามารถเลือกได้ เหมือนการแปลงในแบบอื่นๆ วิธนี้จึงง่ายจึงเหมาะสำหรับคนที่มีเครื่องแบบใดแบบหนึ่ง โดยมีขั้นตอนดังนี ้ 1. ในหน้ า จอของ Video Converter คลิ ก คำสั่ ง Convert ด้ า นบน คลิกแท็บ Video Wizard (รูป 6) 2. ในกรอบด้านล่าง ในแท็บ Select File คลิกปุ่ม Select File เพื่อเลือก ไฟล์ที่ต้องการแปลง โดยไฟล์ที่เลือกจะปรากฏในช่อง Filename (รูป 6)

5. หน้าจอจะแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานในการแปลง แสดงขั้นตอน การแปลงแจ้งให้คุณทราบ (รูป 8) เมื่อแปลงเสร็จ คุณสามารถเข้าไป ที่ตำแหน่งที่จัดเก็บไฟล์ตามที่คุณเลือก เพื่อก๊อบปี้ไฟล์ไปเปิดบน เครื่องเล่นเกมได้ทันที

รูป 8 ลำดับขั้นตอนการแปลง

One-Click Converter แปลงได้ในคลิกเดียว

รูป 6 เลือกไฟล์ที่ต้องการแปลง 3. ในช่องด้านบน คุณสามารถคลิกเลือกคุณภาพของวิดีโอ และเสียงที่ ได้ ระหว่าง Basic, Medium, High และ Best เมื่อคุณปรับระดับ ขนาดของไฟล์ ผ ลลั พ ธ์ จ ะเปลี่ ย นไปตามระดั บ คุ ณ ภาพภาพ โดยขนาดโดยประมาณจะแสดงให้ทราบในหัวข้อ Estimate File Size จากนั้นคลิกปุ่ม Next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป (รูป 6) 4. คุณสามารถตั้งชื่อให้กับวิดีโอที่แปลง ด้วยการคลิกแท็บ Set Title จากนั้นป้อนชื่อที่ต้องการ หรือใช้ชื่อตามชื่อไฟล์ที่เลือก เมื่อตั้งค่า ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกปุ่ม Start Converting เพื่อเริ่มต้น การแปลง (รูป 7)

วิธีนี้เหมาะสำหรับกรณีที่คุณต้องการแปลงไฟล์เดียว อย่าง รวดเร็วด้วยโปรไฟล์ที่ตั้งไว้ตามค่าดีฟอลต์ วิธีการก็ง่ายๆ ครับ 1. ในหน้ า จอของ Video Converter คลิ ก แท็ บ Settings จากนั้ น คลิกแท็บ Converter ในหัวข้อ One-Click Settings รายการ Device ให้ คุ ณ คลิ ก เลื อ กเครื่ อ งที่ ต้ อ งการแปลงไปดู (รู ป 9) แล้ ว คลิ ก ปุ่ ม Save Converter Settings มุมล่างซ้าย จากนั้นปิดโปรแกรมแล้วเปิด ใหม่อีกครั้ง

รูป 9 เลือกเครื่องที่จะใช้ 2. ในหน้ า จอของ Video Converter คลิ ก คำสั่ ง Convert ด้ า นบน ในแท็บ Current Conversion คลิกปุ่ม Once-Click Convert (รูป 10) รูป 7 ตั้งชื่อให้กับไฟล์ที่แปลง 54

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551


แปลงวีดีโอไปดูบนคอนโซลง่ายนิดเดียว

Games

การแปลงวิ ธี นี้ ในแท็ บ Current Conversion ของคำสั่ ง Convert ให้คุณคลิกปุ่ม Convert Video เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการแปลง จากนั้นคุณสามารถแก้ไขชื่อไฟล์ผลลัพธ์ การเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการใช้ (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างโปรไฟล์ในหัวข้อ “การสร้าง แก้ไข และลบโปรไฟล์”) (รูป 13)

รูป 10 คลิกปุ่ม One-Click Convert 3. วินโดว์สำหรับเลือกไฟล์ที่ต้องการแปลงจะปรากฏขึ้น ให้คุณคลิก เลือกไฟล์ที่ต้องการแปลง แล้วคลิก Open (รูป 11)

รูป 13 เลือกชื่อหรือโปรไฟล์สำหรับการแปลง

รูป 11 เลือกไฟล์ที่จะแปลง 4. การแปลงจะเริ่มต้นขึ้นทันที โดยคุณสามารถตรวจสอบขั้นตอนการ ทำงานได้จากแท็บ Progress ด้านบน ซึ่งจะแสดงแถบสีเขียวแสดง ลำดั บ ขั้ น ตอนการทำงาน พร้ อ มเวลาที่ เ หลื อ และเปอร์ เ ซ็ น ต์ ก าร แปลง หากต้องการยกเลิก ให้คลิกปุ่ม Abort มุมล่างซ้าย เมื่อแปลง เสร็จ คุณสามารถเข้าไปที่ตำแหน่งจัดเก็บไฟล์ตามที่คุณเลือก เพื่อ ก๊อบปี้ไฟล์ไปเปิดบนเครื่องเล่นเกมได้ทันที (รูป 12)

ทันที

เมื่อเลือกค่าต่างๆ แล้ว ให้คลิกปุ่ม Start เพื่อเริ่มต้นแปลงได้

หมายเหตุ: แม้ว่าโหมดการแปลงวิธีนี้จะรองรับการแปลงหลายๆ ตามลำดั บ แต่ ใ นการเลื อ กไฟล์ ที่ จ ะแปลงจากไดอะล็ อ กบ็ อ กซ์ Open จะให้เลือกทีละไฟล์เท่านั้น ไม่รองรับการเลือกไฟล์มากกว่า หนึ่ง เพื่อให้คุณตั้งค่าสำหรับแต่ละไฟล์ได้อย่างอิสระ แต่หลังจาก เลือกไฟล์แต่ละไฟล์แล้ว คุณสามารถเลือกไฟล์ใหม่เพิ่มได้อีก

การจัดคิวในแปลงไฟล์มากกว่าหนึ่งไฟล์

ไม่ว่าคุณจะแปลงด้วยการคลิกปุ่ม One-Click Convert หรือ Convert Video ในขณะที่กำลังแปลงไฟล์ใดๆ อยู่ หากคุณเลือกแปลง ไฟล์ใหม่เพิ่มเติม รายการที่เลือกจะปรากฏในกรอบรายการคิวการ แปลงด้านล่าง (รูป 14)

รูป 12 การแปลงเริ่มต้นขึ้น

Convert Video การเลือกไฟล์ตั้งค่าแล้วแปลง

วิธีนี้จะทำงานได้อย่างยืดหยุ่นและตั้งค่าต่างๆ ได้สารพัดได้ ตามต้องการ ขั้นตอนเริ่มต้นจะคล้ายๆ กับ One-Click Convert แต่ต่าง กันที่ หลังจากที่คลิกเลือกไฟล์แล้ว คุณสามารถเลือกการตั้งค่าต่างๆ ในการแปลงได้ตามต้องการ เช่นการเลือกโปรไฟล์ การปรับแต่งการตั้ง ค่าการแปลงจากแท็บ Encoding Profiles เช่นการเปลี่ยนบิตเรตของ ภาพและเสียง เป็นต้น

รูป 14 คิวการแปลงไฟล์

มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

55


Games

แปลงวีดีโอไปดูบนคอนโซลง่ายนิดเดียว

ในรายการคิวนี้ คุณสามารถคลิกเลือกรายการใดๆ แล้วคลิก ปุ่ม Move Up หรือ Move Down เพื่อสลับลำดับคิวได้ หรือถ้าต้องการ ลบรายการใดออก ก็ให้คลิกปุ่ม Remove หากคุณคลิกปุ่ม Abort เพื่อยกเลิกแปลงไฟล์ใดๆ ไฟล์ใน ลำดับต่อไปของคิวจะถูกแปลงต่อโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ถ้ า คุ ณ เลื อ กแปลงไฟล์ เ ป็ น จำนวนมาก คุ ณ สามารถสั่ ง ให้ Video Converter ทำการชั ต ดาวน์ เ ครื่ อ งโดย อั ต โนมั ติ ห ลั ง จากแปลงไฟล์ ทั้ ง หมดเสร็ จ ด้ ว ยการเลื อ กเช็ ค บ็ อ กซ์ Shutdown when Complete งานนี้หลับรอได้เลยครับ

การจัดการไลบรารีไฟล์

หลั ง จากแปลงไฟล์ ต่ า งๆ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ คุ ณ คลิ ก แท็ บ Library คุณจะเห็นรายการไฟล์ต่างๆ พร้อมข้อมูลฟอร์แมต ขนาดไฟล์ ซึ่งคุณสามารถคลิกปุ่มต่างๆ ด้านล่างเพื่อจัดการไฟล์ได้ตามต้องการ เช่ น การเปิ ด เล่ น ดู ผ ลลั พ ธ์ การลบไฟล์ การย้ า ย การก๊ อ บปี้ ไ ปยั ง อุ ปกรณ์ของคุณที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ หรือก๊อบปี้ผ่านการ์ดหน่วย ความจำ ฯลฯ (รูป 15)

 การสร้าง:

คลิกปุ่ม New Profiles จากนั้นทำการตั้งชื่อโปรไฟล์ใหม่ ปรับแต่งค่าต่างๆ ตามต้องการ แล้วคลิกปุ่ม Add Profile เพื่อเพิ่ม โปรไฟล์ใหม่ได้ทันที โปรไฟล์ที่สร้างขึ้นจะไปปรากฏให้เลือกในเมนู Profiles ในแท็บ Current Conversion ของคำสั่ง Convert  การลบ: คลิ ก เมนู Profile เพื่ อ เลื อ กรายการที่ ต้ อ งการลบ จากนั้ น คลิกปุ่ม Remove Profile  การแก้ไข: คลิกเมนู Profile เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นคลิก ปุ่ม Edit Profile

ตัวอย่างการเปิดดูไฟล์วีดีโอบน Wii

เมื่อคุณก๊อบปี้หรือย้ายไฟล์ไปยังการ์ด SD เรียบร้อยแล้ว วิ ธี ก ารนำไปเปิ ด ชมบน Wii ก็ ทำได้ ง่ า ยๆ ครั บ เพี ย งเสี ย บการ์ ด SD เข้าไปใน Wii จากนั้นทำตามขั้นตอนง่ายๆ คือ 1. เปิดเข้าสู่ Photo Channel (รูป 17)

รูป 15 การจัดการไลบรารี ใน Library คุณจะเห็นแท็บ 3 แท็บสำหรับเลือกรูปแบบการ แสดงผล สำหรับการจัดการไฟล์ ประกอบด้วย  Local File: แสดงรายการไฟล์ในคอมพิวเตอร์  Device File: แสดงรายการไฟล์ในเครื่องเล่นเกมของคุณ  Split View: แสดงรายการไฟล์ในคอมพิวเตอร์และเครื่องเล่นเกมของ คุณ

รูป 17 เปิดเข้าสู่ Photo Channel 2. คลิกเลือก Digital Camera / Cell Phone ระบบจะค้นหาไฟล์ภาพ และไฟล์วีดีโอในการ์ดโดยอัตโนมัติ และจะแสดงจำนวนไฟล์ภาพ และวีดีโอที่พบ ให้คุณคลิกปุ่ม View (รูป 18)

การสร้าง แก้ไข และลบโปรไฟล์

แม้ ว่ า Video Converter มี ก ารกำหนดโปรไฟล์ เ ริ่ ม ต้ น มาสำหรับการแปลงไฟล์ แต่ก็เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน ให้คุณ สามารถสร้าง แก้ไข และลบโปรไฟล์ได้อีกด้วย วิ ธี ก ารก็ ทำได้ ง่ า ยๆ โดยในแท็ บ Setting > Converter คุณสามารถ (รูป 16)

รูป 16 การจัดการกับโปรไฟล์ 56

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

รูป 18 จำนวนไฟล์ภาพนิ่ง และวีดีโอที่พบ


แปลงวีดีโอไปดูบนคอนโซลง่ายนิดเดียว

Games

3. ในหน้าจอแสดงภาพย่อเล็กของไฟล์และวีดีโอ คุณสามารถกดปุ่มลูก ศรขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนไฟล์ โดยไอคอนของไฟล์วีดีโอจะมีไอคอนรูป ฟิล์มปรากฏอยู่ (ตามรูปลูกศรชี้ในรูป 19) ให้คุณเลื่อนพอยต์เตอร์ไป ที่ไอคอน แล้วกดปุ่ม A บนรีโมตเพื่อเปิดได้ทันที

รูป 20 เล่นไฟล์วีดีโอได้ตามต้องการ

รูป 19 ไฟล์วีดีโอ

ด้ ว ยขั้ น ตอนง่ า ยๆ นี้ คุ ณ ก็ ส ามารถแปลงไฟล์ วี ดี โ อ ในฟอร์แมตต่างๆ ไปเปิดชมบนเครื่องเล่นเกมสุดเลิฟของคุณได้อย่าง ง่ายดาย แถมยังฟรีอีกด้วย ขอให้สนุกกับการดูหนังและเล่นเกมบน เครื่องโปรดสุดฮ็อตของคุณครับ

4. ไฟล์ วี ดี โ อจะเริ่ ม ต้ น เล่ น ทั น ที ในขณะที่ เ ล่ น คุ ณ สามารถกดปุ่ ม 1 บนรีโมต เพื่อเลื่อนวีดีโอไปข้างหน้า หรือกด 2 เพื่อเลื่อนถอยหลัง (รูป 20)

มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

57


Download

Hot Tools Cool Mac Freeware t Leopard

MenuHack

http://www.sveinbjorn.org/leopard_menuhack แฟนๆ แอปเปิ ล หลายคนที่ ติ ด ตั้ ง และใช้ ง าน Leopard แมคโอเอสใหม่ ล่ า สุ ด แล้ ว พบว่ า ตั ว เองไม่ ค่ อ ยชอบเมนู บ าร์ ใ หม่ แบบโปร่งใสที่แอปเปิลหยิบยื่นมาให้ ไม่ต้องห่วงครับ เพราะคุณสามารถปรับให้กลับไปเป็นเมนู แบบเดิ ม ที่ คุ้ น เคยใน Tiger ได้ ไ ม่ ย าก ปรั บ แต่ ง ได้ อ ย่ า งยื ด หยุ่ น สามารถเลือกสีสันได้ตามสไตล์ ความชอบที่คุณต้องการได้อีกด้วย

Joomla 1.5 u

http:// www.joomla.com Joomla เครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์ในระบบ CMS (Content Management System) แบบแจกฟรี ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มไปทั่ ว โลก ด้วยคุณสมบัติความสามารถในการใช้งานที่ทำได้ง่าย แต่ให้ผลลัพธ์ใน ระดั บ มื อ อาชี พ พร้ อ มเทมเพลตและเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ มากมายให้ ใ ช้ ขณะนี้ อั พ เดตเวอร์ ชั น ใหม่ ล่ า สุ ด ปรั บ ปรุ ง ความสามารถ แก้ ไ ขข้ อ บกพร่องที่พบ แฟนๆ Joomla พลาดไม่ได้ครับ

Hot Tools Cool Mac Freeware t DockEdit

http://www.macupdate.co/info.php/id/26299/dockedit สำหรั บ คนที่ อั พ เกรด Mac OS X จาก Tiger ไปเป็ น Leopard แล้วรู้สึกไม่ชอบ Dock รุ่นใหม่ที่ดูเป็น 3D อยากได้ 2D ที่ชื่น ชอบมานาน DockEdit ช่วยคุณได้ง่ายๆ เพียงเปิดโปรแกรมแล้วคลิก เลือกรูปแบบการแสดงผลที่ต้องการระหว่าง 2D กับ 3D ได้ทันที ฟรีง่าย และใช้พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์เพียง 30KB เท่านั้น

t ZIPQuickLook

http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/33520 QuickLook ใน Leopard ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ทั่วโลก อย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถที่ทำให้การพรีวิวดูไฟล์สารพัดฟอร์แมต ทำได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความเร็วในการทำงานได้อย่างที่คาดไม่ถึง อย่างไรก็ตาม QuickLook ยังไม่สามารถดูรายการไฟล์ที่ได้ รั บ การบี บ อั ด ข้ อ มู ล ในฟอร์ แ มต ZIP ได้ แต่ ปั ญ หานี้ แ ก้ ไ ขได้ ด้ ว ย ZIPQuickLook ปลั๊กอินที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณดูรายการในไฟล์ ZIP ได้ ทั น ที ไม่ ต้ อ งซื้ อ ไม่ ต้ อ งหา แจกให้ ใ ช้ ง านกั น ฟรี สำหรั บ แฟนๆ Leopard 58

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551


บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล เทคโนโลยี เซอรวิส จำกัด International Technology Services co., Ltd. สำนักงานใหญ : 73/399 ซอยหมูบานเมืองเอก หมูที่ 5 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานีจ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท 0-2997-1550-1 โทรสาร 0-2997-1595 สำนักงานสาขาที่ 1 : 326 อาคารคอมพิวเตอรซิตี้ ชั้น 3 C15-16 ถ.มณีนพรันต ต.ศรีภูมิ อ.เมืองจ.เชียงใหม 50200 โทรศัพท 0-5340-5073 โทรสาร 0-5340-5074

Handy Steno AH160

• • • •

Classy-glossy boutique USB Drive No-Loss Cap Design Compact and slim Blue LED flashes during USB detection and data transmission • Bundled with ACE software and extend flash drive up to magnificent 5X capacity

Handy Steno AH225 • Holds up memos with a built-in clip along its ridge • A Pen cap design, which can be plugged into the bottom of USB drive when in use • The transparent colored cap design increases interest and meets international market trends • Bundled with ACE software and extend flash drive up to magnificent 5X capacity • Green LED flashes during USB detection and data transmission

SD 100X Card • High tranfer rate for fast copying and downloading • Support SD card standard interface • Large storage capacity, up to 2GB • Mechanical write protection switch • Product lifetime warranty

Handy Steno AH222 • Simple and Stylish • Pen cap design, no cap will be lost • Bright yellow green LED indicator clearly shows data transfer • Bundled with ACE software and extend flash drive up to magnificent 5X capacity

Photo Steno Pro II CF 133X Card • Compliant with CompactFlash specification version 2.0 • Supports Data Transfer up to PIO Mode-6 & Multi-Word DMA 4 • Support ECC (Error Correcting Code) function • Support Wear Leveling funtion to extend product life cycles

เชียงใหม : ชิชาง 053-280150, ไอทีแสควร 053-892112-3, ไซเบอร 053-219886-7, เอทีช็อปดอทคอม 053-224633, กูดสปด 053-404025, วิรชา 053-223265-66, พอช.คอม 053-204481-3, สหพานิช 053-220999, เดนชัยเทรดดิ้ง 053-211405, โปรวิชั่นเทคโนโลยี 053-219797, ซิสเต็มอินโฟ 053-404008, วินเนอรแอคเซสโซรี่ 053-405118, พีทีเอ็นเอส 053-405191, แคมปส 053-227110, เพาเวอรเนท 053-404415, ดี เอส คอมพิวเตอร 053-204841, เอไอทีคอมพิวเตอร(เชียงใหม) 053204491-3, เพอรเฟคคอมพิวเตอร 053-227340, เชียงใหมซีดี-อาร 081-5682501, สมุดลานนาเชียงใหม 053-410333, โฟโต บัค 081-6711072, โฟโตมารท 053-409700, ณัฐจุราคอมพิวเตอร 081-5305415, ไอทีนาว 053-404994, ทริปเปลทีคอม แอนด อีมีเดีย 081-2889322, กรีนคอมพิวเตอร 053-218973, เอ็มซีซีมัลติเทค 053-404220-1, อิเล็กทรอนิคคอม&คอน 053-410125-6, เอ&เอนีโอ 053-404506, เอไอคอมพิวเตอร แอนด เอซิสเต็มส 053-410171, ไอทีโฟรยู 053-903590, ซีแอนดอีมีเดีย 053-405355, เจโฟนช็อป 053-306326, เน็ตเวิรคคอม 053-826438, นอรทเทอรซิสเต็มเมอรกรุป 053-416365, มาสเตอรปริ้น 085-0361827, 053-233154, 233861, ธุรกิจคอมพิวเตอร 081-7464612, นพรัตนคอมพิวเตอร 081-7242869, 0817832629, 023217935,210437, ซันอิงค 053-216625, เคดอทคอม 053-816866, ดี ซี ที คอมพิวเตอร 081-6427789, 053-288025, เอกคอมพิเตอร 081-4727866, 053-808776, เอสโฟโต 053-274996, เอเซเวนโมบาย 053-904847, ส.หรัญเภสัช 053-234637, นิยมพานิชเชียงใหม 053-270020, ธ.ธ.ธนาวัฒน 053-357795. อินเตอรเนชั่นแนลคอมพิวเตอรเวิลด 053-400982-5, ฟนิกซบอรดแบนด แอนด อินดัสเทรียลพารท 053-260300, พีนัทออฟฟตเมท 053-266488, ก็อปปเทคซ 053-358160, แอดออนคัลเลอรอิงค 086-9241660, 053-404418, เชียงใหมแอคเซสโซรี่ 053-404947-9#120, ตองหนึ่ง 053-410911 เชียงราย : เพอรเฟค คอมพิวเตอร 053-740341, เยี่ยมสวัสดิ์ โฮมมารท 053-234637, ชาญวิทยาภัณฑโอเอ เซ็นเตอร 053-719127, เออารเทรดดิ้ง แอนด คอมพิวเตอร 081-6037450, เมืองคอมพแอนดเนตเวิรค 053-601601, มิวนิคซัพพลาย 053-718000, จิมมี่ซัพพลาย 053-600192, โอเมกาคอมพิวเตอรซิสเต็ม 086-6542800, 053-789033, มนตรักโฟโตช็อป 053-711185, 053752258, บ.เอทีโมบายแอนดคอม 053-743151, 743161, 053-719289 ลำพูน : ไอทีสเตชั่น 087-1867019, แอลแอลซีคอมพิวเตอรแอดโอเอ 053-534786, เอพีคอมพิวเตอรแอนดเทเลโฟน 053-51160, เชียงใหมดีเอสที 081-6813360 ลำปาง : สมารทโซลูชั่นคอมพิวเตอร 054-323803-5, แอลพีไฮเทค 054-323412-4, เมนเฟม 054-221275, ลัคกี้พลาซา 054-323358, เดสกทอปคอมพิวเตอร 084-1721517, นิยมพานิช ลำปาง 054-322535, ทิพยเนตรการไฟฟา 054-581358, เจียวพานิช 054217250, 222351 นาน : เอพีเทคโนโลยี 054-750740, อารแอดทีคอมพิวเตอร 054-750877, ไอทีคอมพเมือง 054-750377, นานคอมพิวเตอร 054-757449, เอไอทีคอมมารท 054-750365, ไอทีช็อป 054-791573 แพร : ท็อปวิวพอยท 054-533708, เวิลดไวดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 054-627209, แมยมเทเลคอมเซ็ป 054-627999, อัจฉริยะเทคนิคคอมพิวเตอร 089-7555154, เอ็นคอมพิวเตอร 054-648322, อีฮับคอรปอเรชั่น 054-628055, ดิจิโต 054-626322 พะเยา : นอรทเทิรนออโตเมชั่นซิสเต็ม 054-410334-5, โกลดพีซี เน็ตเวิรค 054-411221-2, พี พี ยู 054-415783 นครสวรรค : เอเชียโปรกรุป จำกัด 056-229483, ไทยพานิช ออดิโอเซลลแอนดเซอรวิส 056-223334#122, อิมเมจ เอ โมบาย 056-621108, โฟโตพลัส 056-224497, เวิลดคอมพไอที 056-615675, ทรีนิตี้คอม แอนด คอนสตรัคชั่น 056-314202-3, เทคนิคโฟโตแล็บ 056-224387 พิษณุโลก : พีวีเอส ฮารดแวรเซอรวิส 055-230644, ดาตาคอมเทคโนโลยี 055-258705, พินิกซคอมซิสเต็ม 055-255469, ไทยพานิชมารเก็ต ติ้ง 055-225165, ฟูจิโฟนดิจิตอล สาขาพิษณุโลก 081-7081661, ซีพี คอมพิวเตอรเซอรวิส 055-219399, 232839, ทีเคคอม 055-219659, ไอทีเซอรวิส 081-2842675, พี ซี แลนเน็ต 055-225406, ไฟรคอมแอนดเน็ตเวิรค 081-8876016, 055-219200, ฮิวเมติค 055-218754-5, คลังฟลม 055-214958, กูรูคอมมูนิเคชั่น 085-255393 ตาก : ตากคอมพิวเตอร 055-540573, กิกะเฮิรทคอมแควร 055-536678, พีซีวิชั่น 055-532460, เสมาสยาม 055-517818, ชมรมคอมพิวเตอรแมสอด 055-546390, 532102, วีไอพีโฟโตแล็บ 055-511646, วิทยาคารโอเอ 055-246147, โมบายช็อป 055-521039 สุโขทัย : สุโขทัยคอมพิวเตอร แอนด คอมมูนิเคชั่น 055-643814, ไอทีเซอรวิส 081-2842675 กำแพงเพชร : โรจนกุล คอมพิวเตอร 055-720670, สยามคอมพิวเตอรแอนดอินเตอรเน็ต 055-717771, คณะบุคคลเพชรงาม 055-714047 พิจิตร : วีอารคอมพิวเตอร1996 056-611793#105, เคทีคอม แอนดเซอรวิส 056-613518-9, อิมเมจ เอ โมบาย 056-621108 เลย : ฟูจิโฟนดิจิตอล สาขาเลย 042891873 อุตรดิตถ : ไทยพาณิชวีดีโอ 055-442166-8, อุตรดิสถชัยเจริญ 055-414224-30


Mac

เข้าถึงไฟล์ง่าย เลือกไฟล์ได้คล่อง ต้อง Stack

เข้าถึงไฟล์ง่าย เลือกไฟล์ได้คล่อง ต้อง

STACK L

eopard หรือ Mac OS X 10.5 ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ ล่าสุดจากแอปเปิลที่แฟนๆ ผู้ใช้ทั่วโลกรอคอย มาพร้อม กับคุณสมบัติใหม่ๆ กว่า 300 รายการ! พร้อมๆ กับการ สร้างมาตรฐานและประสบการณ์ใหม่ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดียิ่ง ขึ้นให้กับวงการคอมพิวเตอร์ Leopard มาพร้อมกับคุณสมบัติความสามารถใหม่ๆ อันน่า ทึ่งมากมาย หนึ่งในนั้นที่ได้รับเสียงตอบรับ และความชื่นชอบจากผู้ใช้ อย่างรวดเร็วนั่นคือ สแต็คส์ (Stacks)

สแต็คส์คืออะไร?

ที่ผ่านมาในอดีต ผู้ใช้ Mac OS X มักชอบที่จะคลิกแล้วลาก ไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปไว้ทางด้านขวาของ Dock เพื่อให้เปิดเข้าถึงไฟล์ที่ ใช้บ่อยๆ หรือกำลังใช้งานในขณะนั้นอย่างรวดเร็ว (Dock จะแบ่งออก เป็ น สองส่ ว นซ้ า ยและขวา ด้ า นซ้ า ยจะใช้ สำหรั บ เก็ บ ไอคอนของ โปรแกรม ไม่สามารถวางไฟล์หรือโฟลเดอร์ได้) Leopard ได้ปรับแต่งรูปแบบการใช้งานข้างต้น ให้เฉียบคม มีเสน่ห์ และน่าใช้ขึ้นได้อย่างน่าทึ่ง เมื่อคุณลากโฟลเดอร์ใดๆ เข้าไป ทางด้ า นขวาของ Dock สั ง เกตได้ ง่ า ยๆ จากเส้ น แบ่ ง ซ้ า ย-ขวาที่ ดู เ หมื อ นทางม้ า ลาย โฟลเดอร์ นั้ น จะกลายเป็ น สแต็ ค ส์ ทั น ที ! ดังนั้นสแต็คส์ก็คือชื่อเรียกโฟลเดอร์ที่อยู่ใน Dock นั่นเอง คุ ณ อาจจะสงสั ย ว่ า แล้ ว สแต็ ค ส์ มี ป ระโยชน์ ต่ า งจากเดิ ม อย่างไร? ดูเผินๆ แล้วไอคอนของโฟลเดอร์ที่คุณลากไปวางทางด้าน ขวาของ Dock แทบจะไม่มีอะไรแตกต่างไปจากไอคอนของโฟลเดอร์ ทั่วไปที่คุณคุ้นเคยดีอยู่แล้ว แต่ความสนุก เสน่ห์ และน่าใช้จะปรากฏขึ้น ทันทีที่คุณคลิก! ทั น ที ที่ ค ลิ ก บนสแต็ ค ส์ ที่ มี ข้ อ มู ล อยู่ ข้ า งใน รายการข้ อ มู ล ทั้งหมดจะกระโดดลอยขึ้นมาเรียงกันอย่างสวยงามน่าใช้ ให้คุณเลือก ใช้ได้ทันที ต่างจากแบบเดิมๆ ที่เคยใช้มา และโดดเด่นอย่างที่ไม่เคย เห็นจากที่ใดมาก่อน 60

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

รูป 1 คลิกบนสแต็คส์เพื่อเปิดดูรายการข้างในได้ทันที สแต็คส์สามารถเก็บเอกสารที่คุณใช้งานบ่อยๆ เอกสารใน โครงการที่ ดำเนิ น การอยู่ กลุ่ ม ของโปรแกรม หรื อ โฟลเดอร์ อื่ น ๆ หรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการเข้าถึงง่ายและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ในรายการที่เปิดขึ้น คุณสามารถคลิกบนไอคอนใดๆ เพื่อเปิด ใช้งานได้ เช่นเปิดเอกสาร ภาพ โปรแกรม โฟลเดอร์ ฯลฯ ตามต้องการ คุณยังสามารถคลิกไอคอน Show in Finder เพื่อเปิดโฟลเดอร์นั้นๆ ผ่าน Finder ได้ ถ้าต้องการปิดสแต็คส์ ก็เพียงคลิกบนพื้นที่ว่างๆ สแต็คส์จะ ถูกย่อกลับเข้าไปยัง Dock ทันที เพื่อความสะดวกในการใช้งาน แอปเปิลได้เตรียมสแต็คส์เอา ไว้สองรายการคือ Documents สำหรับเก็บเอกสารใหม่ที่คุณสร้างขึ้น และ Download เอาไว้ ใ ห้ ใ น Dock โดยจะใช้ ใ นการเก็ บ ไฟล์ ต่ า งๆ ที่ คุ ณ ดาวน์ โ หลดมาจากอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยอั ต โนมั ติ แทนที่ จ ะดาวน์ โหลดไปไว้บนเดสก์ท็อปเหมือนใน Mac OS X เวอร์ชันก่อนหน้า ซึ่งช่วย ให้เดสก์ท็อปของคุณไม่รกค้นหา และเปิดใช้ไฟล์ได้เร็วยิ่งขึ้น


เข้าถึงไฟล์ง่าย เลือกไฟล์ได้คล่อง ต้อง Stack สร้างสแต็คส์ใหม่ง่ายนิดเดียว

คุณสามารถสร้างสแต็คส์ใหม่อย่างง่ายดาย เพียงคลิกแล้ว ลากโฟลเดอร์ใดๆ ที่ต้องการเข้าไปยังพื้นที่ด้านขวาของ Dock (พื้นที่ ทางด้านขวาของเส้นแบ่งรูปทางม้าลาย) เพียงเท่านี้โฟลเดอร์ของคุณก็ จะกลายเป็นสแต็คส์ทันที โดยมีชื่อสแต็คส์ตามชื่อโฟลเดอร์นั้น เช่น คุณสามารถลากโฟลเดอร์ Utilities เข้าไป เพื่อสร้างสแต็คส์ใหม่ชื่อ Utilitiesได้ทันที

Mac

หากต้องการลบก็ทำได้ง่ายๆ เพียงคลิกแล้วลากขึ้นเพื่อลบ ออกจาก Dock ได้ทันที หรือคลิกบนสแต็คส์ค้างไว้ หรือคลิกปุ่มขวา ของเมาส์บนสแต็คส์ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกคำสั่ง Remove from Dock

รูป 4 การลบสแต็คส์

Fan, Grid หรือ List เลือกได้ตามใจคุณ

สแต็ ค ส์ นั้ น สามารถเลื อ กรู ป แบบการแสดงได้ 3 แบบคื อ Fan, Grid และ List โดย Grid หรื อ การแสดงตาราง (รู ป 5) Fan จะแสดงแบบแบบพัดที่คลี่ออก (รูป 6) และ List จะแสดงเป็นรายการ (รูป 7)

รูป 2 ลากโฟลเดอร์ที่ต้องการเข้าไปยัง Dock เพื่อสร้างสแต็คส์ เมื่อคุณคลิกบนสแต็คส์ Utilities คุณจะเห็นภาพเคลื่อนไหว รายการไอคอนทั้ ง หมดเปิ ด ออกมา เหมื อ นดอกไม้ เ บ่ ง บานอย่ า ง สวยงาม พร้อมให้คุณคลิกเลือกใช้ได้ทันที รูป 5 การแสดงแบบ Grid

รูป 3 ไอคอนต่างๆ เปิดขึ้นมาอย่างสวยงาม รูป 6 การแสดงแบบ List มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

61


Mac

เข้าถึงไฟล์ง่าย เลือกไฟล์ได้คล่อง ต้อง Stack พื้นที่การแสดงผลจะทำได้ ถ้าคุณกำหนดตำแหน่งของ Dock เอาไว้ด้านข้างซ้ายหรือ ขวาของหน้ า จอ รู ป แบบการแสดงสแต็ ค ส์ จ ะจำกั ด ไว้ ที่ แ บบ Grid เท่านั้น (รูป 9)

รูป 7 การแสดงแบบ List ตามปกติ สแต็คส์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้น จะถูกกำหนดรูปแบบ การแสดงเป็น Automatic ขึ้นกับจำนวนของข้อมูลข้างใน ถ้ามีไม่มากก็ จะแสดงแบบ Fan ถ้ามีจำนวนมากก็จะแสดงแบบกริด หรือ List แทน แต่ คุ ณ สามารถเลื อ กรู ป แบบที่ ต้ อ งการได้ เพี ย งคลิ ก บนสแต็คส์ค้างไว้ หรือคลิกปุ่มขวาของเมาส์บนสแต็คส์ ในเมนูที่ปรากฏ ขึ้ น ในหั ว ข้ อ View content as เลื อ กคำสั่ ง View as จากนั้ น เลื อ ก Automatic เพื่อเลือกรูปแบบการแสดงอัตโนมัติ หรือเลือก Fan, Grid หรือ List (รูป 8)

รูป 9 ด้านข้างจะแสดงแบบ Grid เท่านั้น

ความแตกต่างสำหรับ List

การแสดงผลในรู ป แบบ List ซึ่ ง เพิ่ ม เข้ า มาในการอั พ เดต Mac OS X 10.5.2 นั้น รูปแบบการแสดงเมนูจะต่างจาก Fan และ Grid ข้างต้น เมื่อคุณคลิกบนสแต็คส์ เมนูจะปรากฏ คุณต้องเลือกคำ สั่ง Options ก่อน จึงจะพบกับเมนูสำหรับสั่งงาน (รูป 10)

รูป 10 ใน List คุณต้องเลือกเมนู Options

รูป 8 เลือกรูปแบบที่ต้องการ ในกรณีที่ข้อมูลในสแต็คส์มีจำนวนมาก แต่คุณเลือกให้แสดง แบบ Fan สแต็คส์นั้นๆ จะถูกแสดงในแบบ Fan แต่ในจำนวนเท่าที่ 62

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

การจัดเรียงไอคอนในสแต็คส์

นอกเหนือจากการเลือกรูปแบบแสดงผลแล้ว คุณยังสามารถ เลือกรูปแบบการเรียงข้อมูล (Sort) ในสแต็คส์ได้อีกด้วย คุ ณ สามารถเลื อ กรู ป แบบการจั ด เรี ย งด้ ว ยการคลิ ก บนสแต็คส์ค้างไว้ หรือคลิกปุ่มขวาของเมาส์บนสแต็คส์ที่ต้องการจัด


เข้าถึงไฟล์ง่าย เลือกไฟล์ได้คล่อง ต้อง Stack เรียง ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ในหัวข้อ Sort by เลือกคำสั่ง Name (ชื่อ), Date Added (วันที่เพิ่มไฟล์เข้าไปในแสต็คส์), Date Modified (วันที่ ไฟล์ได้รับการแก้ไข), Date Created (วันที่ไฟล์ถูกสร้าง) หรือ Kind (ชนิดของไฟล์) (รูป 11)

Mac

สำหรับคนที่ไม่ต้องการให้แสดงไอคอนใดๆ แอปเปิลยังได้ เพิ่มตัวเลือกสำหรับการแสดงเป็นรูปแฟ้มธรรมดามาให้ด้วย โดยคลิก บ น ส แ ต็ ค ส์ ที่ ต้ อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น ค้ า ง ไ ว้ ห รื อ ค ลิ ก ปุ่ ม ข ว า ข อ ง เมาส์บนสแต็คส์ที่ต้องการ ในเมนูที่ปรากฏขึ้น ในหัวข้อ Display as ให้คุณเลือกระหว่าง Folder เพื่อแสดงเป็นภาพไอคอนรูปแฟ้มธรรมดา หรือ Stack เพื่อแสดงไอคอนจากไฟล์แรกในรายการ (รูป 12)

รูป 12 ภาพเปรียบเทียบการแสดงไอคอนแบบ Stack และ Folder

การเปิดสแต็คส์

รูป 11 เลือกรูปแบบการจัดเรียง รู ป แบบการจั ด เรี ย งนี้ ยั ง มี ผ ลต่ อ การแสดงไอคอน ของสแต็คส์ใน Dock อีกด้วย เพราะสแต็คส์จะดึงภาพไอคอนจากไฟล์ แรกในรายการมาแสดงใน Dock โดยอัตโนมัต ิ สำหรับสแต็คส์ Download จะถูกกำหนดการจัดเรียงเอาไว้ เป็น Date Added โดยอัตโนมัติ เพื่อให้เรียงไฟล์ตามวันและเวลาที่ โหลดเข้ า มา ทำให้ ไ ฟล์ ล่ าสุ ด ปรากฏอยู่ ด้ า นบนเสมอ แต่ ก็ส ามารถ เลือกรูปแบบอื่นๆ ได้ตามต้องการ

การเลือกแสดงแบบสแต็คส์หรือโฟลเดอร์

ในหัวข้อก่อนหน้านี้ เราได้ทราบไปแล้วว่า การเลือกวิธีจัด เรี ย งไอคอนจากเมนู Sort by จะส่ ง ผลต่ อ การแสดงไอคอน ของสแต็คส์ใน Dock ด้วย

อัพเดตสำหรับผู้ใช้ Leopard

อั พ เดต Mac OS X 10.5.2 เพื่ อ เพิ่ ม ออปชั น และ ความสามารถให้ Stack เช่น การเพิ่มรูปแบบการแสดงแบบ List คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดตและ ดาวน์ โ หลดไฟล์ อั พ เดตขนาด 343MB จากเว็ บ ไซต์ http://www.apple.com/support/downloads/macosx1052c omboupdate.html หรื อ อั พ เดตผ่ า น Software Update ของระบบ

เมื่ อ คุ ณ คลิ ก บนสแต็ ค ส์ ค้ า งไว้ หรื อ คลิ ก ปุ่ ม ขวาของ เมาส์ บ นสแต็ ค ส์ ในเมนู ที่ ป รากฏขึ้ น นั้ น คุ ณ ยั ง จะพบกั บ คำสั่ ง ที่ น่ า สนใจอีกสองคำสั่ง คือ Show in Finder และ Open “ชื่อสแต็คส์ที่คุณ คลิก” คำสั่ง Show in Finder จะแสดงตำแหน่งของโฟลเดอร์นั้นๆ ผ่ า น Finder และคำสั่ ง Open “ชื่ อ สแต็ ค ส์ ที่ คุ ณ คลิ ก ” จะเปิ ด โฟล เดอร์ที่เลือกผ่าน Finder ให้คุณจัดการกับข้อมูลข้างใน เช่นเดียวกับการ จัดการไฟล์และโฟลเดอร์ทั่วไป

สปริงโหลดโฟลเดอร์

สแต็คส์ยังรองรับการทำงานในรูปแบบสปริงโหลดโฟลเดอร์ ที่ผู้ใช้ Mac OS X ชื่นชอบอีกด้วยนั่นคือ คุณสามารถก๊อบปี้หรือย้าย ไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วยการลากไปยังสแต็คส์ ซึ่งจะทำให้สแต็คส์เปิดขึ้น และคุณสามารถคลิกค้างไว้บนโฟลเดอร์ย่อยใดๆ เพื่อเปิดเข้าไปตาม ลำดับได้ เมื่อถึงตำแหน่งที่ต้องการก็ปล่อยปุ่มเมาส์ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ก็ จะถูกก๊อบปี้หรือย้ายเข้าไปทันที และโฟลเดอร์ทั้งหมด จะถูกปิดโดย อั ต โนมั ติ ทำให้ ก ารใช้ ง านคล่ อ งตั ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น อี ก มาก ทีเดียว

เสน่ห์ สีสัน และความครบครันที่คุณไม่อาจปฏิเสธ

สแต็คส์ทำให้การเข้าถึงไฟล์ โฟลเดอร์ และโปรแกรมต่างๆ ของคุณง่ายขึ้น มีเสน่ห์ น่าสนใจ และชวนให้ใช้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แสดงให้เห็นความเอาใจใส่ ลูกเล่น ที่สวยทั้งรูป และจูบก็หอมซึ่งมีอยู่ ในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของแอปเปิล นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคุณสมบัติใหม่อันน่าสนใจของ Mac OS X เวอร์ ชั น ใหม่ ล่ า สุ ด เท่ า นั้ น Leopard ยั ง มี ค วามสามารถอื่ น ๆ อันโดดเด่นอีกเพียบ ซึ่งรอให้คุณเข้าไปสัมผัสด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะ พบว่านี่คือหนึ่งในระบบปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เคยมีมา มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

63


iLife

ฉลาดใช้ไปกับ Smart Album

ฉลาดใช้ไปกับ S m a r t

จัดการภาพถ่ายให้ง่ายขึ้น ด้วย Smart Album ใน iPhoto’80

นึ่งในความโดดเด่นที่ทำให้ iPhoto ’08 เป็นที่ชื่นชอบจากผู้ ใช้ ง านคื อ ความสะดวก ยื ด หยุ่ น และตอบโจทย์ ใ นการ จัดการกับภาพถ่ายดิจิตอลของคุณได้อย่างครบถ้วน อย่างที่ หาได้ยากในโปรแกรมอื่นๆ และอาจจะต้องใช้มากกว่า 1 โปรแกรมรวม กันเพื่อจะทำได้อย่าง iPhoto ’08 นอกเหลื อ จากการจั ด การภาพด้ ว ย Events (ช่ ว งเวลา เหตุการณ์ที่ถ่ายภาพ) และอัลบั้มแล้ว คุณยังสามารถสร้างและใช้งาน Smart Album ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในความสามารถที่ ทำงานได้ อ ย่ า งน่ า ทึ่ ง ช่วยให้คุณจัดการกับภาพของคุณให้อยู่ในรูปแบบอัลบั้มภาพอันชาญ ฉลาดที่คุณกำหนดเงื่อนไขในการสร้างอัลบั้มได้อย่างยืดหยุ่น กำหนด ได้มากกว่าหนึ่งเงื่อนไข และภาพจะถูกอัพเดตเข้าสู่อัลบั้มโดยอัตโนมัต ิ ยกตั ว อย่ า งเช่ น คุ ณ สามารถสร้ า ง Smart Album แบบเงื่ อ นไขเดี ย ว ให้ เ ก็ บ เฉพาะภาพที่ มี ข้ อ ความอธิ บ ายภาพ (Description) ตามที่ระบุ หรือสร้างแบบหลายเงื่อนไข เช่น เก็บภาพที่มี คีย์เวิร์ดที่ต้องการ ซึ่งถ่ายในวันที่ที่ระบุ ถ่ายด้วยกล้องยี่ห้อที่คุณเลือก ในฟอร์ แ มต RAW และมี ค วามเร็ ว ชั ต เตอร์ ใ นช่ ว งที่ คุ ณ ต้ อ งการ ภาพทั้งหมดในไลบรารีจะถูกนำมาเก็บไว้ใน Smart Album ให้คุณเปิด ดู เลือกใช้ พิมพ์ และจัดการได้ตามต้องการทันที และเมื่อคุณอิมพอร์ตภาพใหม่เข้า ถ้าภาพเหล่านั้น มีข้อมูล ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดใน Smart Album ใดๆ ภาพก็จะถูกย้ายไป แสดงในอัลบั้มนั้นๆ ให้กับคุณโดยอัตโนมัติทันที ด้ ว ยคุ ณ สมบั ติ อั น น่ า ทึ่ ง ช่ ว ยให้ ก ารจั ด การกั บ ภาพทำได้ อย่ า งคล่ อ งตั ว ช่ ว ยให้ คุ ณ จั ด การกั บ ภาพได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ค้ น หา และใช้งานภาพได้อย่างรวดเร็ว Smart Album จึงเป็นความพิเศษที่ผู้ใช้ 64

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551

A l b u m

iPhoto พลาดไม่ได้ เราไปดูวิธีง่ายๆ ในการสร้างและใช้ Smart Album กันครับ

การสร้างและใช้งาน Smart Album

01

ในหน้าจอของ iPhoto คลิกปุ่มเครื่องหมายบวก + มุมล่างซ้าย (รูป 1)

รูป 1 คลิกเพื่อสร้าง Smart Album

02

ในวิ น โดว์ ที่ ป รากฏขึ้ น คลิ ก ไอคอน Smart Album สี ม่ ว ง ด้านบน จากนั้น ออปชันในการกำหนดเงื่อนไขสำหรับสร้าง Smart Album จะปรากฏขึ้ น ให้ คุ ณ ตั้ ง ชื่ อ Smart Album ในหั ว ข้ อ Smart Album name (รูป 2) ชื่อที่ตั้งนี้ จะไปปรากฏในหัวข้อ ALBUMS ในกรอบด้านซ้ายของ iPhoto


ฉลาดใช้ไปกับ Smart Album

iLife

รูป 2 ตั้งชื่ออัลบั้ม

รูป 5 การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขแรก จะส่งผลต่อตัวเลือกในเงื่อนไขที่สอง เริ่ ม ต้ น การกำหนดเงื่ อ นไขในการสร้ า ง Smart Album การกำหนดเงื่อนไขสุดท้ายทางขวามือ ก็จะสอดคล้องกับ โดยเงื่อนไขจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ในตัวอย่างนี้เราจะ สองเงื่อนไขแรกที่คุณตั้งเอาไว้ ในตัวอย่างนี้ ให้คุณป้อนคำที่ มาสร้าง Smart Album ที่มีคีย์เวิร์ดคำว่า “วันหยุด” กัน เราจะเริ่มกันที่เงื่อนไขแรก ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดรายละเอียด เป็นคีย์เวิร์ดที่ต้องการใช้นั่นเอง (รูป 6) เงื่อนไขเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ ในเงื่อนไขต่อไป ด้วยการคลิกเมนูทางซ้ายสุดแล้วเลือกตัวเงื่อนไขเริ่ม เมื่อต้องการ คุณจึงสามารถทดลองตั้งค่าได้อย่างยืดหยุ่น ต้น ในตัวอย่างนี้คือ Keyword คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ได้ตาม ต้องการ เช่น เลือกจากเรทกี่ดาวของภาพ กล้องที่ใช้ถ่าย ความเร็วชัต เตอร์ ฯลฯ (รูป 3)

03

05

รูป 6 กำหนดเงื่อนไขสุดท้าย รูป 3 กำหนดเงื่อนไขแรกของ Smart Album

04

06

คุณยังสามารถเพิ่มหรือลบเงื่อนไขได้อย่างอิสระ ด้วยการ เปิ ด หน้ า จอในการสร้ า ง Smart Album นี้ แล้ ว คลิ ก ปุ่ ม เครื่ อ งหมายบวกและลบ เหนื อ ปุ่ ม OK มุ ม ล่ า งขวา ซึ่ ง ทำให้ คุ ณ สามารถกำหนดเงื่ อ นไขที่ เ จาะจงมากขึ้ น ได้ อี ก เช่ น ภาพที่ ถ่ า ยด้ ว ย กล้องรุ่นใด มีชื่อภาพอะไรบ้าง คำอธิบายภาพอย่างไร ได้เรทกี่ดาว เป็นต้น (รูป 7)

เงื่ อ นไขถั ด มาตรงกลาง จะมี เ มนู ตั ว เลื อ กเปลี่ ย นไปตาม เงื่อนไขแรกที่กำหนดไว้ ในตัวอย่างของเราซึ่งเงื่อนไขแรก เป็ น Keyword ตั ว เลื อ กถั ด มา คุ ณ สามารถกำหนดได้ ว่ า จะให้ คี ย์ เ วิ ร์ ด นั้ น มี ห รื อ ไม่ มี อ ยู่ ใ นภาพ หรื อ ให้ ห าเฉพาะคี ย์ เ วิ ร์ ด ที่ เ ป็ น ข้อความเริ่มต้นหรือปิดท้าย เป็นต้น (รูป 4)

รูป 7 เพิ่มหรือลดเงื่อนไขได้ตามต้องการ

07 คุณโดยอัตโนมัติ และเมื่อคุณอิมพอร์ตภาพใหม่ที่ตรงกับ จากนั้นคลิก OK เพื่อให้ iPhoto สร้าง Smart Album ให้กับ

รูป 4 เงื่อนไขที่สองจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขแรกที่เลือก

เงื่อนไขของ Smart Album ใด ภาพจะไปปรากฏใน Smart Album นั้นโดยอัตโนมัติ โดยสังเกตได้จากสีของอัลบั้มจะเป็นสีม่วง (รูป 8)

ถ้าคุณกำหนดเงื่อนไขแรกเป็นอย่างอื่น เช่น Shutter Speed เงื่อนไขที่สองนี้ก็จะปรับเปลี่ยนตามไป (รูป 5) มีนาคม 2551

Computer Chiang Mai

65


iLife

ฉลาดใช้ไปกับ Smart Album

รูป 8 ไอคอนของ Smart Album จะเป็นสีม่วง

เทคนิคการใช้งาน Smart Album

หลั ง จากที่ ไ ด้ Smart Album แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนชื่อ Smart Album ได้อีกด้วย โดยคลิกบน Smart Album แล้วป้อนชื่อใหม่ ที่ต้องการ อย่ า งไรก็ ต าม คุณจะไม่สามารถลบภาพออกจาก Smart Album ที่สร้างขึ้นได้ ถ้าต้องการลบ คุณต้องไปลบภาพจากรายการ Photos แทน สำหรับการปรับเปลี่ยนตำแหน่งภาพนั้น คุณไม่สามารถคลิก แล้วลากเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งหรือลำดับภาพได้โดยตรงได้ แต่สามารถ เลื อ กรู ป แบบการจั ด เรี ย งภาพได้ ด้ ว ยการคลิ ก เมนู View > Sort Photos > เลือกรูปแบบการจัดเรียงที่ต้องการ

รูป 9 จัดเรียงภาพด้วยเมนู Sort Photos คุณสามารถปิดการทำงานของ Smart Album ด้วยการเพิ่ม เปลี่ ย น หรื อ ลบเงื่ อ นไข หรื อ เปลี่ ย นข้ อ มู ล ของภาพ เช่ น ถ้ า คุ ณ กำหนดเรทให้ กั บ ภาพ คุ ณ สามารถสร้ า งเงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ให้ เ ลื อ ก เฉพาะเรทของภาพที่ต้องการ ในการเปลี่ ย นเงื่ อ นไข ให้ คุ ณ คลิ ก เลื อ ก Smart Album ของคุณจากนั้นเลือกคำสั่ง Photos > Smart Album Info หรือกดปุ่ม Command + I เพื่อเปิดหน้าจอในการปรับแต่งเงื่อนไขได้ตามต้องการ เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก OK ภาพใน Smart Album จะถูกปรับเปลี่ยน ตามเงื่อนไขใหม่ทันที

iPhoto ’ 08 Tips & Tricks Event Roll Name และ Description เรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

เมื่อคุณอิมพอร์ตเข้าสู่ iPhoto ออปชันสำหรับป้อนข้อมูล Event Name และ Description จะปรากฏขึ้น โดย Event Name คือชื่อเหตุการณ์หรือช่วงเวลาที่คุณถ่ายภาพภาพ และ Description คืออธิบายเกี่ยวกับภาพในม้วนที่ถ่ายที่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวภาพ ที่ถ่ายมา ยกตัวอย่างเช่น Event Name : พักร้อนปี 2551 และ Description : วันหยุดพักร้อนล่องใต้ เที่ยวทะเล เกาะช้างปี พ.ศ. 2551 ข้อมูลที่คุณใช้เวลาเล็กน้อยป้อนเข้าไปนี้ จะทำให้การค้นหาภาพในภายหลังทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะถ้าคุณรักในการถ่าย ภาพ และถ่ายภาพเก็บเอาไว้เป็นจำนวนมาก เมื่อภาพอิมพอร์ตเสร็จ ข้อมูล Event Name จะไปปรากฏในรายการ Library ทำให้คุณแยกช่วงเวลาเหตุการณ์ของภาพและ ความทรงจำอันมีค่าได้ง่าย เร็ว และมีประสิทธิภาพ

66

Computer Chiang Mai

มีนาคม 2551


ซื้อ 1 ฟรี 1

บริษัท สหจริยกรุ๊ป จำกัด 688 ซ.เจริญนคร14 ถ.เจริญนคร แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน กทม. 10600 โทร.0-2437-6339, Fax.0-2437-6855


ฉลองครบรอบ 1 ปี โปรโมชั่นสมัครสมาชิก

สุดพิเศษ มีนาคม นี้เท่านั้น!!

+ สมัครสมาชิก 1 ปี 15 ฉบับ เพียง 300 บาท เท่านั้น!! สมัครสมาชิก ครึ่งปี 7 ฉบับ เพียง 150 บาท

ชื่อ/นามสกุล อายุ ปี วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ ชาย หญิง ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ e-mail วิธีการสมัครสมาชิกและชำระเงิน ส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.พระสิงห์ ในนาม ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล 312/1 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ส่งเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม นิตยสาร Computer Chiang Mai ธนาคาร: สาขา: เลขที่: วันที่ขึ้นเงินได้: โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อบัญชี บจก. คอมพิวเตอร์พลาซ่า เลขที่บัญชี 550-3-03811-2

(เพื่อความรวดเร็ว กรุณาแฟกซ์สำเนาใบโอนเงิน + แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก มาที่ 053-226-090)

สมัครสมาชิก ประเภทสมาชิก ครึ่งปี 7 ฉบับ 1 ปี 15 ฉบับ

จัดส่งฟรีถึงบ้าน !


ติดต่อสอบถาม.. ปัญหาการเติมหมึกได้ที่ ศูนย์บริการเติมหมึกคอมพิวท์

บริษัท สหจริยกรุ๊ป จำกัด โทร.0-2437-6339


สั่งซื้อย้อนหลัง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 6 ฉบับที่ 7 ฉบับที่ 8 ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10

สั่งซื้อย้อนหลัง ค่าจัดส่งเล่มละค่8าจับาทดส่พิงเศษ!!ฟรีสั!! ่งซื้อ 2 เล่มขึ้นไป ฉบับที่ 11 ชื่อ/นามสกุล อายุ ปี วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ ชาย หญิง ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ e-mail วิธีการสมัครสมาชิกและชำระเงิน ส่งใบสั่งซื้อย้อนหลังพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.พระสิงห์ ในนาม ทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล 312/1 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ส่งเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายในนาม นิตยสาร Computer Chiang Mai ธนาคาร: สาขา: เลขที่: วันที่ขึ้นเงินได้: โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาประตูช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อบัญชี บจก. คอมพิวเตอร์พลาซ่า เลขที่บัญชี 550-3-03811-2

สั่งซื้อย้อนหลัง ฉบับที่ _________________________ รวมเป็นเงิน _______________ บาท

จัดส่งฟรีถึงบ้าน !


เดินทางแพงล้ำ น้ำมันขึ้นราคา................หันมาซื้อที่ เอทีช็อปดอทคอม ดีกวา ซื่อสัตย มั่นคง ตรงเวลา ดวยสินคาคุณภาพ ราคายอมเยา สงถึงมือรวดเร็วทันใจ ผาน EMS ของ ไปรษณียไทย รับประกันโดย เอเซอร คอมพิวเตอร(ประเทศไทย) W NE

Handy Steno AH160

Handy Drive Apacer รุ น ใหม ล า สุ ด มาใหม สดๆ รอนๆ ความจุ 1GB, 2GB และ4GB สายคลองยึดฝา เป น โลหะ หมดป ญ หาเรื่ อ งฝาหาย ความเร็ ว Read: 10MB/sec; Write: 3MB/sec แถมฟรี โ ปรแกรม ACE ชวยเพิ่มความจุใหมากขึ้นไดถึง 5 เทา

บริษัทชั้นนำทางหนวยความจำ ตั้งแตป ค.ศ.2001 Adata Flash Drive C701 Adata Flash Drive รุ น C701 Flash Drive ยี่หอ Adata รุนใหมลาสุด ฝาปดเปนลายฉลุ สวยงาม ออกแบบสวยงาม ฝาครอบมีที่ลอคกันหาย ความจุมีตั้งแต 2GB, 4GB และ8GB

Philips SHM2000 หูฟงคุณภาพสูงของฟลิปส ชื่อนี้ไวใจ ได เสียงชัด ไมโครโฟนความไวสูง ไมโครโฟนปรับ ระดับได

จาวแหงหนวยความจำตั้งแต ป ค.ศ.1984 Kingston Data Traveler 101 มี ค วามจุ 1GB และ2GB หั ว เสี ย บ USB สามารถพั บ เก็ บ ได ไมเปลืองที่ รูปรางเล็กกระทัดรัด สวยงามทันสมัย พรอมพรีโหลดโปรแกรม ปองกันพาสเวิรด

Logitech MOMO™ Force Feedback Wheel พวงมาลั ย สำหรั บ เกม ยี่ ห อ Logitech รุ น Momo เปนพวงมาลัยหุมยาง กระชับมือ พรอมแปนเทาเหยียบคันเรงและเบรค มี 6 ปุมบนพวงมาลัยที่สามารถตั้งโปรแกรมตามความถนัด ตอเขาคอมผาน พอรต USB

iZEN 3579 โทรศั พ ท มื อ ถื อ iZen รุ น 3579 มื อ ถื อ ที่ รั บ โทรทั ศ น ไ ด ทุ ก ช อ ง ทุ ก แห ง ที่ มี สั ญ ญาณโทรทั ศ น รั บ วิ ท ยุ ไ ด , เป น กล อ งดิ จิ ต อล, กล อ งวี ดิ โ อ, เครื่องบันทึกเสียง, เวบแคม, แฟลชไดรว, ฟงเพลงMP3, สนทนาและฟงเพลง ผานบลูทูธ รับประกันบริการโดยศูนย IEC ทั่วประเทศ

Microsoft LifeCam VX-6000

LightScribe DVD+R แผ น ดี วี ดี + อาร ยี่ ห อ Verbatim ชนิ ด ที่ พิ ม พ ล ายระบบ ไลทสไครป เปนการแกะสลักลายบนแผน ไมตองใชหมึก ทนทานนับ รอยป ใชไดกับเครื่องบันทึกที่มีสัญลักษณ เทานั้น ศูนยเติมหมึกมาตรฐาน บริการติดตั้ง Ink-Tank

กลองเวบแคมรายละเอียดสูง วีดิโอ 1.3 ลานพิกเซล, ถ า ยภาพ 5.0 ล า นพิ ก เซล, เป น กล อ งมุ ม กว า งถึ ง 71 องศา, ปรับซายขวา บนลางงาย, สามารถขยายภาพไดถึง 3 เทา (ดิจิตอล ซูม), จับภาพใบหนาดวยซอฟตแวร, ปรับภาพสวางแบบอัตโนมัติ, รับเสียงชัดเจน, มีไมโครโฟนในตัว Numeric KeyPad + USB Hub OE-2021 ปุ ม ตั ว เลขสำหรั บ โน ต บุ ค พร อ ม USB Hub 2 ช อ ง สวยงามกระทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ราคาไมแพง

ศูนยรวมตลับหมึกของแท Original Cartridges Supply ชุด Ink-Tank Compute ติดตั้งงาย คุมคา ในราคาประหยัดสุดๆ

บริษัท เอทีช็อปดอทคอม จำกัด

หอง เอ-10 คอมพิวเตอร พลาซา 312/1 ถนน มณีนพรัตน อ.เมือง เชียงใหม 50200 โทร. 053-224633 แฟกซ. 053-224636 E-mail: atshop.com@gmail.com URL: http://www.atshop.com


Cyber Mart t s Be ing ll e S

ซื้อหมึก Canon / กระดาษแท ครบ 500 บาท ฟรี!! ปากกา / Note Pad 1000 บาท ฟรี!! พัดลม 1500 บาท ฟรี!! นาฬิกาขอมือ Toner Canon ทุกรุน ฟรี!! นาฬิกา / เครื่องคิดเลข

มั่นใจการใหบริการ กับ ไซเบอรมารท ศูนยซอมและบริการแตงตั้ง(ดีเดน) จาก แคนนอน มารเก็ตติ้ง (ประเทศไทย) บจ.

MP145

Pirnter อัจฉริยะ ในเครื่องเดียว - Print - Scan - Copy • ความละเอียดพิมพ 4800 x 1200 dpi. • ความละเอียดสแกน 600 x 1200 dpi. • ความเร็ว 19/15 ppm (mono/color) • พิมพภาพถาย 4x6” 60 วินาที

ซื้อหมึกแท HP เบอร 22. 57. 28 ทุกกลอง รับ ฟรี !! กระเปา Shopping

ซื้อหมึกแท EPSON ฟรี!! ชุดเครื่องเขียน ผลไม, กระเปา EPSON ซื้อหมึกแท T0731-T0734, T0911-T0914 หรือซื้อครบ 500 ขึ้นไป ฟรี!! กระเปา Green begins here

รับของแถม ฟรี!! เฉพาะที่ราน ไซเบอรมารท ทุกสาขา

บริษัท ไซเบอร สเปซ จำกัด

สำนักงานใหญ : 17/3 ถ.หัสดิเสวี ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร.053-217174,219886 สาขาคอมพิวเตอรพลาซา : 312/1 ถ.มณีนพรัตน อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร.053-404548, 404488-95 Ext.118 สาขาเซ็นทรล แอรพอรต พลาซาเชียงใหม(ชั้น3)เยื้องลิฟทแกว : โทร.053-903577 สาขาลำปาง : ชั้น 2 บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จ.ลำปาง โทร.053-352644 สาขาเชียงราย : ชั้น 2 บิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร จ.เชียงราย โทร.053-746537


ธุรกิจเดินหน้า ลูกค้าเยอะแค่ไหน ก็เอาอยู่! ให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบจัดการที่ลงตัว ทั้งการคีย์ข้อมูล ด้วย Epson POS Solutions เช็คสต็อกสินค้า บัญชี ยอดขาย รายรับ-รายจ่ายและอื่นๆ ควบคุมง่าย ด้วยหน้าจอสัมผัส (touchscreen) ตัวเครื่องเสถียรทนทาน พร้อมทำงาน 24 ชม. ลงตัวอย่างนี้ คุณล่ะพร้อม ฉลอง..เปิดสาขาใหม่หรือยัง?


Computer Chiang Mai  

Issue12...

Advertisement