Page 1

ประเภท: Games ราคา: $0.99

Keepy Uppy เป น เกมสนุ ก ๆ ที่ เลนไดงาย เหมือนการเดาะลูกบอลบนหนา จอ iPhone โดยคุณตองใชนิ้วพยายามแตะ เพื่ อ เดาะบอลไปเรื่ อ ยๆ อย า ให ลู ก บอลตก ตั ว เกมมี ภ าพกราฟ ก ที่ ส วยงาม เสี ย งเอ ฟเฟกตที่สนุก และเลนไดเพลินๆ บน iPhone หรือ iPod touch ของคุณ

ประเภท: Entertainment ราคา: $0.99

Finger Magic ใหคุณเลนสนุกๆ กับ iPhone ดวยการแตะ หรอแตะนิ้วแลว ลากไปบนหนาจอเพื่อสรางเสนสายลวดลาย ของภาพต า งๆ ที่ ส ามารถเลื อ กได ต าม ตองการ เชนดอกไม ใบหนายิ้ม ผีเสื้อ เกล็ด หิมะ จะแตะนิ้วเดียว หรือมากกวาก็ได ชวย เพิ่ ม เสน ห แ ละความน า สนใจได อ ย า ง สวยงาม W

EasyWriter ประเภท: Productivity ราคา: ฟรี

Lingolook Japan

W

Finger Magic

W

W

Keepy Uppy

ประเภท: Travel ราคา: $4.99

LingoLook Japan จัดเตรียมคำ ศั พ ท แ ละบทสนทนาในภาษาญี่ ปุ น เอาไว เพื่ อ ให คุ ณ เลื อ กใช ไ ด อ ย า งคล อ งตั ว แบ ง เปนหมวดหมูตางๆ พรอมประโยค ตัวอักษร ในภาษาญี่ ปุ น ภาพ คำอ า นในภาษา อังกฤษ และความหมาย อีกทั้งยังสามารถ อานออกเสียงไดอีกดวย คำหรือประโยคที่ คุณเลือกใชบอยๆ ก็จะถูกรวบรวมไปเก็บใน กลุม Favorites ใหเลือกใชไดสะดวกยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับผูที่กำลังฝกพูดภาษาญี่ปุน หรือเดินทางไปทองเที่ยว

EasyWriter ชวยใหคุณเขียนอีเมลไดเร็ว และแมนยำยิ่งขึ้น ดวย ความสามารถในการแสดงคียบอรดในแนวนอน ทำใหปุมบนคียบอรดมีขนาด ใหญ พิมพไดสะดวกทั้งสองมือ ไมเพียงเทานั้น คุณยังสามารถใชมัลติทัชใน การยอ-ขยายขนาดตัวอักษร คุณยังสามารถใชในการตอบอีเมลดวยการเปดอี เมลที่ตองการตอบ จากนั้นกดปุม Home แลวเปดโปรแกรม EasyWriter พิมพ ขอความที่ตองการแลวแตะปุม Send to Mail เพื่อสง

iPhone

hot tools cool apps


Dead Space

การกลับของซี่รี่ยเกมสงครามยอดฮิต ที่ไมผิดหวัง ดวยภารกิจใหม แตยอนกลับไปในอดีตของสงครามโลกครั้งที่ 2

ข

าวการมาของ Call of Duty: World at War สรางความตื่นเตนใหกับแฟนๆ ทั่วโลก เพราะตั้งแตเปดตัวภาคแรก มา จนถึงภาคลาสุด Modern Warfare เกมในซี่รี่ยนี้ สนุกไมเคยเปลี่ยน และดีขึ้นเรื่อยๆ จนแซงหนาเกมในแนวนี้ และ สรางมาตรฐานใหมอยางตอเนื่อง จนผูผลิตรายอื่นๆ ตองจับตามอง สำหรับแฟนในซีรี่ยนี้ การกลับมาครั้งนี้ คุมคาอยางยิ่งกับการรอคอย และดูเหมือนเพิ่งจะเลน Call of Duty: Modern Warfare กันจบไปหมาดๆ ก็ไดเลนภาคตอที่สนุกสุดยอดกันอีกครั้ง ดูเผินๆ แลวภาคใหมนี้ อาจจะไมตางไปจากภาคกอนหนาเทาไหร แตแทจริงแลว มีการปรับปรุงในหลายๆ ดาน โดยเภาพภาพกราฟกที่ตองยกนิ้วให

ใชครับ เรากำลังจะยอนเวลา พาคุณกลับสูอดีต ไปยังสงครามโลกครั้งที่ 2 อันลือลั่นกันอีกครั้ง แตครั้งนี้ Call of Duty จะพาคุณไปสวมตำแหนง รับบทบาทเปนทหารจากกองกำลังของ 2 ประเทศยักษใหญ นั่นคือ อเมริกา และรัสเซีย แตเปลาครับ คุณไมไดรับบททั้งสองฝายเพื่อจะมารบกันเอง หรือรวมกันรบ ไมไดใหคุณรบกันเอง แต เปนการรบระหวางอเมริกากับญี่ปุนลูกพระอาทิตยที่ถวายทั้งชีวิตในสงครามบนเกาะแปซิฟก และกอง กำลังรัสเซียที่ตองปกปองประเทศจากกองกำลังนาซีของฮิตเลอร ซึ่งบทบาทของเกมจะให คุณสลับไปมาระหวางทหารอเมริกันและรัสเซีย แตก็สลับไดอยางกลมกลืน ตอเนื่อง ไม สะดุด ในการรบกับกองกำลังญี่ปุน คุณตองระวังตัวทุกฝกาว เพราะญี่ปุน เนนการรบแบบกองโจร การขุด อุโมงค ฐานลับใตดินอันสลับซับซอน การพรางตัวที่พรอมจะเปดฉากโจมตี และพุงจูโจมดวยมีดปลายปนแบบประชิดที่ยอม ถวายชีวิตเพื่อแลกชีวิตที่จะทำใหคุณตองเพลี่ยงพล้ำพลาดทาไดอยางที่คาดไมถึงกันเลยทีเดียว

80 Computer Chiang Mai

พฤศจิกายน 2551


ทหารญี่ปุนยังถนัดการซอนตัวบนตนไม พรอมจะซุมยิงคุณไดทุกเมื่อ เผลอเมื่อไหรเปนไดเรื่อง การบุกเขาไปใน อุโมงคก็เปนเรื่องที่ตองระวังทุกฝกาว ในขณะที่เล็งยิงไปทางซาย คุณยังตองคอยระวังทหารญี่ปุนที่พรอมจะวิ่งเขามาเพื่อแทง คุณดวยดาบปลายปน ที่แยไปกวานั้น คือคุณอาจจะโดนแทงจากดานซายหรือขวาดวย เพราะทหารเหลานี้จะพุงเขามาทุกทิศ ทุกทาง พูดไดวานี่เปนกลยุทธพลีชีพที่ไดผลมากทีเดียว ในการรบกับเยอรมัน คุณจะตองรับมือกับอาวุธสารพัดชนิด ทั้งปนกล ปนสั้น ไรเฟล ระเบิด บาซูกา ปนพนไฟ รถ ถัง ที่จะระดมยิงมาหาคุณอยางไมหยุดไมหยอน โดนเฉพาะอาวุธหนักตางๆ ขนกันมาเลนงานกันเต็มที่ ที่สำคัญ ในเกมนี้คุณจะพบกับกองกำลังศัตรูขนาดใหญ ทั้งญี่ปุนและเยอรมันที่เปดฉากการรบอยางไมจบสิ้น มี กองกำลังหนุนเติมเขามาอยางไมหมดไมสิ้น อีกทั้งยังตองรบในพื้นที่แบบเปดขนาดใหญ ที่ตองใชความระมัดระวังในการตอสู มากกวาเดิม ตองมองรอบตัว พรอมจะยิง และหลบอยางรวดเร็ว เพราะศัตรูมีอยูทุกที่ และพรอมจะปลิดชีพคุณทุกเวลา เกมนี้ไดทำใหการเลนในโหมดมัลติเพลยเยอรสนุก และนาติดตามอยางยิ่ง โดยเฉพาะการเลนพรอมกัน 4 คน ลุย ไปในภารกิจเดียวกัน ใหคุณสนุกกับเพื่อนๆ ไดเต็มอิ่ม รวมกันออกรบ รวมกันวางแผนตอกร รับมือกับสนุกไดอยางไดอยางนา ตื่นเตน ถือไดวานี่เปนความโดดเดนอีกอยางที่จะไดพบในเกมนี้ ภาพกราฟกของเกมนี้จะทำใหคุณตองรอง “วาว” กันเลยทีเดียครับ ฉากตางๆ ทำไดสวยเอามากๆ สภาพปรักหักพัง อาคาร ผืนปาตางๆ เหมือนกับสงคุณเขาไปอยูในบรรยากาศของเกมกันเลยทีเดียว ถาคุณเปนแฟนสารคดี หรือภาพยนตรแนวสงคราม คุณจะเห็นวาฉากตางๆ ภายในเกม ทำไดเหมือนของจริงที่ถูก บันทึกในภาพยนตรประวัติศาสตรสงครามโลกครั้งที่สอง ไมวาจะเปนตัวอาคาร สถาปตยกรรมตางๆ สภาพบรรยากาศของทองฟา กลุมควันรอบตัว หรือฝุนผงที่กระจุยกระจายขึ้นมาตามแรงระเบิด แสงที่ตกกระทบ ทองฟาที่เต็มไปดวยกระสุนตอสูอากาศยานที่พวยพุงจากพื้นดินสูฟากฟา สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเหลานี้ ทำไดนาทึ่งเอา มากๆ และมากพอที่จะทำใหคุณตองยืนชื่นชมภาพที่ปรากฏตรงหนาจอดานหนาถึงความเพียรพยายามของทีมงานสรางที่ ตั้งใจทำออกมา และจินตนาการไมออกเลยวาในภาคตอๆ ไป ภาพที่เห็นตรงหนาจะสวยงามยิ่งกวานี้ไดขนาดไหน การเคลื่อนไหว การตอบสนองตางๆ ของตัวละคร ก็ทำไดอยางนาทึ่งมากๆ ถาคุณยิงถูกอวัยวะสวนตางๆ ศัตรูจะมี การตอบสนองตามแรงกระทบอยางเห็นไดชัด และถายังไมถูกที่สำคัญ เชนยิงถูกแขน อยาเพิ่งวางใจ เพราะศัตรูที่ลมลงเหลา นั้น แมจะไมสามารถใชมือทั้งคูจับปนยาวขึ้นมา แตก็อาจนั่งหรือนอนคอยที่จะฝากคมกระสุน เอาคืนดวยปนพกในมือโดยที่ คุณไมทันตั้งตัว ระบบเสียงรองรับเซอรราวดรอบทิศ ใหมิติของเสียงเอฟเฟกต กับเสียงอาวุธไดอยางกลมกลืน และเลนไดสนุก มากๆๆ คุณจะไดยิงเสียงกระสุนปลิวรอบทิศทาง ใหมิติของเสียงบรรยากาศการรบที่เต็มไปดวยอันตรายรอบตัวไดเปนอยางดี แมจะทิ้งชวงหางจากภาพกอนหนาไมนาน แตการกลับของ Call of Duty ในภาคนี้ ยังคงความประทับใจ ความ สนุก ความตื่นเตน และทำใหรูสึกรอคอยการมาของภาคตอไปอยางยิ่ง บอกไดเลยวาแฟนๆ เกมในแนวนี้ คุณจะประทับใจ เมื่อเลน และแฟนเกาของซี่รี่ยนี้ยิ่งตองไมพลาด

ผูผลิต: Activision เว็บไซต: http://www.callofduty.com/hub ESRB: Mature

พฤศจิกายน 2551

Computer Chiang Mai 81

asdfasdfas  
asdfasdfas  

dfasdfffffffffffffffffffffffffffff