Page 1

1993

11 ãðóäíÿ 1993 ðîêó â³äáóëàñÿ óñòàíîâ÷à êîíôåðåíö³ÿ Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè

2013

Ïðîëåòàð³ âñ³õ êðà¿í, ºäíàéòåñÿ!

ËÅͲÍÑÜÊÀ ÏÐÀÂÄÀ ¹ 46 (18222), 13 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

Çàñíîâàíà ó ñåðïí³ 1917 ðîêó

ÂÀÍÄÀ˲Â-ÍÅËÞIJ ÄÎ ÑÓÂÎÐί ²ÄÏβÄÀËÜÍÎÑÒ²! 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123 12345678901234567890123456789012123

12345678901234567890123456789012123

12345678901234567890123456789012123 Ç À ß Â À 12345678901234567890123456789012123 ÏÐÅÇÈIJ¯ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎ̲ÒÅÒÓ ÊÎÌÓͲÑÒÈ×Íί ÏÀÐÒ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Ò

ðèâîæíà çâ³ñòêà ïðèãîëîìøèëà ñóñï³ëüñòâî - âàíäàëè ïîâàëèëè ³ çðóéíóâàëè â Êèºâ³ ìîíóìåíò Âîëîäèìèðó ²ëë³÷ó Ëåí³íó. ϳäëà ðóêà íåëþä³â ï³äíÿëàñÿ íà ïàì’ÿòíèê ëþäèí³, ç ³ì’ÿì ÿêî¿ ïîâ’ÿçàí³ âåëè÷í³ çì³íè â ñâ³ò³, ³ñòîðè÷í³ çâåðøåííÿ ðàäÿíñüêîãî íàðîäó, óòâåðäæåííÿ äåðæàâíîñò³ Óêðà¿íè. Çíèùåíî óí³êàëüíèé âèòâ³ð îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà, âèçíàíèé ÞÍÅÑÊÎ ïàì’ÿòíèêîì ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè. Öå çàçäàëåã³äü ñïëàíîâàíà ïðîâîêàö³ÿ, çä³éñíåíà íàö³îíàë³ñòàìè òà îïëà÷åíà Çàõîäîì, êîòðà í³ÿêèì ÷èíîì íå âïèñóºòüñÿ í³ â «ìèðí³ ïðîòåñòè», í³ â «ºâðîïåéñüê³ ö³ííîñò³». Òå, ùî òðàïèëîñÿ, âèêëèêຠó íàñ, êîìóí³ñò³â, òà é ó âñ³õ äóìàþ÷èõ ëþäåé, ïðàâåäíèé ãí³â ³ îáóðåííÿ îãèäíèì ïðîÿâîì íåîôàøèçìó, ÿêèé çâèâ ñîá³ ãí³çäî â óêðà¿íñüêîìó ïîë³òèêóì³ ç ïîäà÷³ ÷èííî¿ âëàäè. Çóõâàëèé àêò ïå÷åðíîãî âàíäàë³çìó ïðîäåìîíñòðóâàâ ïåðåä óñ³ì ñâ³òîì ìåðçåííå îáëè÷÷ÿ òàê çâàíèõ «ºâðî³íòåãðàòîð³â». Òèõ, õòî, ìàñêóþ÷èñü ëè÷èíîþ «çàõèñíèê³â äåìîêðàò³¿», ïîñëóãîâóþ÷èñü îá´ðóíòîâàíèì íåâäîâîëåííÿì ñï³ââ³ò÷èçíèê³â íåãàðàçäàìè â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³, íåäîë³êàìè ³ ïðîðàõóíêàìè âëàäíèõ ñòðóêòóð,

ïðàãíå â÷èíèòè, âäàþ÷èñü äî íàñèëüíèöüêèõ ä³é, äåðæàâíèé ïåðåâîðîò ³ âñòàíîâèòè â Óêðà¿í³ òåðîðèñòè÷íèé, íåîôàøèñòñüêèé ðåæèì. Ïðî ïðè÷åòí³ñòü, à íàñïðàâä³ ïðî îðãàí³çàö³þ òÿæêîãî çëî÷èíó, â³äâåðòî çàÿâèëè âåðõîâîäè ãîðåçâ³ñíî¿ «Ñâîáîäè». Êîòðà çà ñâîºþ ñóòòþ º çëî÷èííèì ïîë³òè÷íèì óãðóïîâàííÿì, íåîíàöèñòñüêîþ ïàðò³ºþ íàùàäê³â òèõ, õòî â ðîêè äâîáîþ ç ôàøèçìîì ç³ çáðîºþ â ðóêàõ áîðîâñÿ íà áîö³ ã³òëåð³âñüêèõ îêóïàíò³â ïðîòè âî¿í³â Ðàäÿíñüêî¿ Àð쳿, ÿêà âèçâîëÿëà Óêðà¿íó. Âîíè – â³ðí³ ïîñ³ïàêè òèõ, õòî ³ â ïîâîºíí³ ðîêè ÷èíèâ çâ³ðñòâà íàä ìèðíèì íàñåëåííÿì çàõ³äíèõ îáëàñòåé. àø³ ëþäè ïîâèíí³ çíàòè: ñüîãîäí³ ìàºìî ñïðàâó íå ïðîñòî ç³ çâ³ðÿ÷èì îñêàëîì íåîôàøèçìó. Éîãî ïîâîäèð³ ïðàãíóòü âñòàíîâèòè ñâîº ïàíóâàííÿ â êðà¿í³ ³, íå ìàþ÷è íàëåæíî¿ â³äñ³÷³ ç áîêó çàêîííî¿ âëàäè, âñå á³ëüøå íàõàáí³þòü. Íèí³ çóõâàëèìè ä³ÿìè ïðàâîíàö³îíàë³ñòè÷íèõ ñèë ³ç «Ñâîáîäè», «Áàòüê³âùèíè» òà «Óäàðó», áðóòàëüíèì ïîðóøåííÿì íèìè çàêîííîñò³ ³ ïðàâîïîðÿäêó, áëîêóâàííÿì ñëóæáîâèõ ïðèì³ùåíü îðãàí³â äåð-

Í

æàâíî¿ âëàäè, äåçîðãàí³çîâàíî æèòòÿ â äåðæàâ³, ïåðåäóñ³ì ó ñòîëèö³. Òèì ñàìèì ñòâîðþþòüñÿ âåëèê³ òðóäíîù³ â ðîáîò³ áàãàòüîõ ï³äïðèºìñòâ, ñèñòåì æèòòºçàáåçïå÷åííÿ, ùî ðîáèòü íåìîæëèâèì íîðìàëüíå çàäîâîëåííÿ íåâ³äêëàäíèõ, ïåðøî÷åðãîâèõ ïîòðåá ëþäåé, à æèòòÿ áàãàòüîõ - íåñòåðïíèì. èí³øí³ ïî䳿 ïåðåêîíëèâî ïîêàçàëè ³ ñïðàâæíþ ö³íó «òóðáîòè» çàõ³äíèõ «ïîáîðíèê³â äåìîêðàòè÷íî¿ Óêðà¿íè». Âñ³ëÿêî ï³äòðèìóþ÷è òàê çâàíèõ «ïîâñòàíö³â», âîíè çàêðèâàþòü î÷³ íà çëî÷èíè ïðîâîêàòîð³â, íà ¿õ àíòèêîíñòèòóö³éí³ ä³¿ ³ íàñèëüíèöüê³ ìåòîäè. ßê áà÷èìî, ºâðîìàéäàííå ïðîòèñòîÿííÿ ó Êèºâ³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ öèí³÷íèì íåõòóâàííÿì Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè, ãðóáèì âòðó÷àííÿì ÑØÀ òà Çàõîäó ó íàø³ âíóòð³øí³ ñïðàâè, çàñòîñóâàííÿì íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é äåìàãî㳿, áðåõí³ é ìàí³ïóëÿö³é, íàãí³òàííÿì àíòèêîìóí³ñòè÷íî¿ ³ñòå𳿠³ âæå ïðèçâåëî äî âàíäàë³çìó, ñèëîâèõ ç³òêíåíü òà êðîâîïðîëèòòÿ. Öå ïðÿì³ îçíàêè òîãî, ùî ä³ÿëüí³ñòü ðàäèêàëüíèõ ³ íàö³îíàë³ñòè÷íèõ îðãàí³çàö³é ó êðà¿í³ âèéøëà çà ðàìêè çàêîííîñò³ ³ ëþäñüêî¿ ìîðàë³. 2

Í

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÀÐÒÈÉÖÅÂ

ÑÒÀË ÐÀÉÎÍÍÛÌ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅÌ 1 äåêàáðÿ â Ãëóõîâå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ñîáðàíèå è ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûå 20-é ãîäîâùèíå âîçðîæäåíèÿ Ãëóõîâñêèõ ãîðîäñêîé è ðàéîííîé îðãàíèçàöèé Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû.

Â

ðàéîííîì Äîìå êóëüòóðû ëþäè çàïîëíèëè âåñü çàë. Äâàäöàòü ëåò áîðüáû è êðîïîòëèâîé ðàáîòû â ãîðîäå Ãëóõîâå è Ãëóõîâñêîì ðàéîíå äàëè ñâîè ïëîäû. 19 ñåëüñêèõ è 14 ãîðîäñêèõ ïåðâè÷íûõ ïàðòèéíûõ îðãàíèçàöèé ðåàëèçîâàëè ìíîãî ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ. Ñðåäè íèõ: ó÷àñòèå â âûáîðàõ, âîïëîùåíèå â æèçíü ïàðòèéíûõ ïðîåê-

òîâ «Ðàáîòà, çàðïëàòà, çàùèòà», «Êîíòðîëü, ïîðÿäîê, ñïðàâåäëèâîñòü», îðãàíèçàöèÿ ðàçëè÷íûõ äåòñêèõ êîíêóðñîâ, ïîáåäèòåëè êîòîðûõ ïîëó÷àþò ïðèç-ïóòåâêó â äåòñêèå îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ «Àðòåê» è «Ìîëîäàÿ Ãâàðäèÿ», ðàáîòà â ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîåêòàõ «Ãðîìàäñüêà Ðàäà» ïðè àäìèíèñòðàöèÿõ ãîðîäà è ðàéîíà. Ýòî ñòðåìëåíèå

ñäåëàòü æèçíü ëþäåé â ãîðîäå è ðàéîíå ëó÷øå. Ïîýòîìó è ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò áûë îðãàíèçîâàí êàê ïîäàðîê äëÿ æèòåëåé ãîðîäà è ðàéîíà. ñåãî, ÷òî ñäåëàëè êîììóíèñòû ãîðîäà è ðàéîíà, ïåðå÷èñëèòü íåâîçìîæíî. Ãëàâíîå, ÷òî ìû âñåãäà ïðèäåðæèâàëèñü îñíîâíîãî âîïðîñà ïðîãðàììû Êîìïàðòèè Óêðàèíû - ýòî çàùèòà èíòåðåñîâ òðóäÿùèõñÿ. Îáî âñåì ýòîì áûëî ñêàçàíî â âûñòóïëåíèÿõ ïåðâîãî

Â

ñåêðåòàðÿ Ñóìñêîãî îáêîìà Êîìïàðòèè Óêðàèíû Äàíèëåíêî Âëàäèìèðà Àíäðååâè÷à, ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ Ãëóõîâñêîãî ÐÊ ÊÏÓ Ìîñêîâ÷åíêî Â.Â., ÷ëåíà îáêîìà, ïðîôåññîðà, äîêòîðà ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê Òåëåòîâà À.Ñ., ïåðâîãî ñåêðåòàðÿ ßìïîëüñêîãî ðàéêîìà Õîäàêà Ã.Ì. è äðóãèõ.  ýòîò äåíü áûëè îòìå÷åíû ëó÷øèå êîììóíèñòû Ãðàìîòàìè îáêîìà ÊÏÓ, ðàéêîìà è ãîðêîìà. 2

Ïåðøèé ñåêðåòàð Ñóìñüêîãî îáêîìó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè VI ñêëèêàííÿ, ÷ëåí Ñóìñüêîãî ÎÊ ÊÏÓ ïðîòÿãîì 20 ðîê³â Âîëîäèìèð Àíäð³éîâè÷ ÄÀÍÈËÅÍÊÎ:

«ÌÈ ÇÍÀËÈ, ÙÎ ÐÎÁÈÌÎ

ÂÅËÈÊÓ ÑÏÐÀÂÓ. ² ÉØËÈ ÂÏÅÐÅÄ!»

Ä

âàäöÿòü ðîê³â òîìó, 11 ãðóäíÿ 1993 ðîêó, ó ì. Ñóìè, â Áóäèíêó ïðîôñï³ëîê â³äáóëàñÿ óñòàíîâ÷à êîíôåðåíö³ÿ Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè. Ñüîãîäí³, çãàäóþ÷è ò³ ðîêè, õî÷ó ñêàçàòè, ùî Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ çàâæäè òðèìàëàñÿ íà â³ääàíèõ ¿é ëþäÿõ, êîòð³ íå çì³íþâàëè ³ íå ïðîäàâàëè ñâî¿õ ïîãëÿä³â ³ ïåðåêîíàíü. ² ¿ì ñüîãîäí³ – ñëîâà ïîäÿêè ³ âäÿ÷íîñò³ çà òàêó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ. ϳñëÿ íåêîíñòèòóö³éíî¿ çàáîðîíè Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè, êîëè â Êîìïàðò³¿ çàáðàëè âñå ìàéíî, òðàíñïîðò, çíèùèëè äîêóìåíòè ³ á³áë³îòåêè, ïî-ð³çíîìó âåëè ñåáå é ëþäè. Òà íàéãîëîâí³øå: áóëè ò³, õòî çàëèøèâñÿ ëåí³íöåì, ñïîâ³äóþ÷è ³äåîëîã³þ ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Ñàìå òàê³ é ñòàëè ÿäðîì â³äíîâëåííÿ Êîìïàðò³¿. ïëèâàþòü ó ïàì’ÿò³ ³ ìîìåíòè îáëàñíî¿ ïàðò³éíî¿ êîíôåðåíö³¿ 20 ðîê³â òîìó. ϳäíåñåííÿ, ïåðåä÷óòòÿ òîãî, ùî ñïðàâåäëèâ³ñòü âîñòîðæåñòâóº ³ íåêîíñòèòóö³éíó çàáîðîíó áóäå â³äì³íåíî; âðàæåííÿ òîâàðèø³â, ÿê³ âçÿëè ó÷àñòü ó ç’¿çä³ â Äîíåöüêó – âñå öå äàâàëî âïåâíåí³ñòü, ùî ìè â³äðîäèìî Ñóìñüêó îáëàñíó ïàðò³éíó îðãàí³çàö³þ. Ìè çíàëè, ùî ðîáèìî âåëèêó ñïðàâó. ² éøëè âïåðåä! Ïåðøèì ñåêðåòàðåì îáêîìó ïàðò³¿ òîä³ îáðàëè Ëåîí³äà Îëåêñàíäðîâè÷à ßêîâåíêà, ñåêðåòàðÿìè Â.Â.ѳðÿ÷åíêà òà Ã.Ï. Ñóìöîâà, ÷ëåíàìè áþðî îáêîìó – Â.ß.Ïëàâè÷à, Ë.Ô. ѳêà÷, Â.².Òðîï³íà, Ï.Ì.Öèìáàëà. Ïðèêìåòíî, ùî ó ïåðøîìó ñêëàä³ Ñóìñüêîãî îáêîìó ÊÏÓ áóëè êîìóí³ñòè, ÿê³ é äî ñüîãîäí³ ïðàöþþòü â öüîìó âèáîðíîìó îðãàí³: Áîðèñ Îëåêñàíäðîâè÷ Ãàïîíöåâ, ²âàí Âàñèëüîâè÷ Êîëîäêà, ³êòîð Âàñèëüîâè÷ Ìîñêîâ÷åíêî, Âîëîäèìèð Îëåêñàíäðîâè÷ Ñèñîºâ, Ìèõàéëî Ñòåïàíîâè÷ Áðóÿêà. Çà äâàäöÿòü ðîê³â ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíî¿ ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ñêëàäàëèñÿ ð³çí³ ñèòóàö³¿, ùî çàëåæàëè â³ä ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íî¿ òà ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â êðà¿í³. Áóëè ðîêè, êîëè íà êîìóí³ñò³â òèñíóëè, çàãðîæóþ÷è çâ³ëüíåííÿì ç ðîáîòè, àëå ëþäè âèñòîÿëè ³ ä³ÿëüí³ñòü ïàðò³¿ ïðîäîâæóºòüñÿ. Ñüîãîäí³ îáëàñíà ïàðò³éíà îðãàí³çàö³ÿ – öå á³ëüøå 4000 êîìóí³ñò³â, îá’ºäíàíèõ ó 433 ïåðâèííèõ ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³ÿõ. Çà ö³ äâàäöÿòü ðîê³â ïðîéäåíî ³ âèãðàíî ÷èìàëî âèáîð³â: â³ä ñ³ëüñüêèõ ðàä äî Âåðõîâíî¿. Íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè â³ä Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè áóëè: Â.².Ðàäüêî, Þ.Ò.Áóáëèê, Ë.Î.ßêîâåíêî, Â.².Òðîï³í, Î.Ï.óíçáóðã, Â.Ñ.Ïåòðåíêî, íèí³ – Â.Â.Áàáè÷. Ñüîãîäí³ â Ñóìñüê³é îáëàñí³é ðàä³ ïðàöþº 5 äåïóòàò³â-êîìóí³ñò³â, ó ì³ñöåâèõ - 288. Çà öèìè öèôðàìè – äîâ³ðà ëþäåé äî Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè, ç ¿¿ êîíêðåòíîþ ðîáîòîþ ïî çàõèñòó ïðàâ ãðîìàäÿí íàøî¿ êðà¿íè. ³òàþ âñ³õ êîìóí³ñò³â Ñóìùèíè ç þâ³ëåéíîþ äàòîþ – 20-ð³÷÷ÿì â³äíîâëåííÿ ä³ÿëüíîñò³ îáëàñíî¿ ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿. Ïîïåðåäó ó íàñ ùå áàãàòî ñïðàâ, ÿê³ îá’ºäíóþòü ³ çãóðòîâóþòü, ÿê³ â³äêðèâàþòü íîâ³ ïåðñïåêòèâè ³ íåñóòü ëþäÿì â³ðó â òå, ùî ñîö³àë³ñòè÷í³ ³äåàëè ïåðåìîæóòü ³ â äâàäöÿòü ïåðøîìó ñòîë³òò³.

Ñ

Â


2

¹ 46, 13 ãðóäíÿ 2013 ðîêó 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

1234567890123456789012345678901212

1234567890123456789012345678901212 Ç À ß Â À 1234567890123456789012345678901212 ÏÐÅÇÈIJ¯ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎ̲ÒÅÒÓ ÊÎÌÓͲÑÒÈ×Íί ÏÀÐÒ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

1

Ä

î çàãîñòðåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â äåðæàâ³ ïðèçâåëè íå ò³ëüêè ïàñèâí³ñòü âëàäíèõ ñòðóêòóð ó ïðîòè䳿 äåñòðóêòèâí³é ä³ÿëüíîñò³ åêñòðåì³ñòñüêèõ ïðàâîíàö³îíàë³ñòè÷íèõ ñèë, íàìàãàííÿ âðåãóëþâàòè ñèòóàö³þ, ùî âæå âèõîäèòü ç-ï³ä êîíòðîëþ, óìîâëÿííÿìè òèõ, õòî ïðàãíå øëÿõîì íàñèëüñòâà ³ ïîãðîì³â çàõîïèòè âëàäó, ðîçìîâëÿº ò³ëüêè ìîâîþ óëüòèìàòóì³â. Ãëèáèíí³ ïðè÷èíè îáóìîâëåí³ ïðîâàëüíîþ åêîíîì³÷íîþ ³ ñîö³àëüíîþ ïîë³òèêîþ óðÿä³â, íåâèêîíàííÿì ïåðåäâèáîðíèõ îá³öÿíîê ïðàâëÿ÷îþ åë³òîþ, íåïîñë³äîâí³ñòþ çîâí³øíüîïîë³òè÷íîãî êóðñó, íåâì³ííÿì ÷è-òî íåáàæàííÿì âðàõîâóâàòè íàñë³äêè, ïëþñè ³ ðèçèêè ð³øåíü, ÿê³ óõâàëþþòüñÿ, òà óãîä, ÿê³ óêëàäàþòüñÿ. Äî öüîãî æ äîäàþòüñÿ íåïðîäóìàí³ ðåôîðìè, êîòð³ ïîã³ðøóþòü æèòòÿ ì³ëüéîí³â ëþäåé, ðóéí³âíà êàäðîâà ïîë³òèêà, áåçïðåöåäåíòíà êîðóìïîâàí³ñòü, íåáàæàííÿ ìîæíîâëàäö³â ðàõóâàòèñÿ ç âîëåþ ñâîãî íàðîäó, ïðèñëóõàòèñÿ äî äóìêè íàóêîâö³â, åêñïåðò³â. Âñå öå âèìàãຠäîêîð³ííî¿

çì³íè ñïîñîáó âåäåííÿ ñïðàâ ó äåðæàâ³, âíåñåííÿ ðàäèêàëüíèõ êîðåêòèâ ó ïîë³òè÷íèé êóðñ ³ ïðàêòèêó éîãî ïðîâåäåííÿ. Ñüîãîäí³ æ íàéàêòóàëüí³øèì çàâäàííÿì º ñòàá³ë³çàö³ÿ ñèòóàö³¿ â ñóñï³ëüñòâ³, â³äíîâëåííÿ ³ çàáåçïå÷åííÿ çàêîííîñò³ òà ïðàâîïîðÿäêó. ÌÈ ÂÈÌÀÃÀªÌÎ â³ä Ïðåçèäåíòà, Óðÿäó, ïàðëàìåíòó, âñ³õ äåðæàâíèõ îðãàí³â âèêîðèñòàòè äëÿ öüîãî íàäàí³ Êîíñòèòóö³ºþ ³ çàêîíàìè Óêðà¿íè ïîâíîâàæåííÿ, íå äîïóñòèòè ðîçêîëó, ïîðóøåííÿ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ äåðæàâè, çàãðîçè ¿¿ íåçàëåæíîìó ³ñíóâàííþ. ÌÈ ÂÈÌÀÃÀªÌÎ íåãàéíî âèÿâèòè ³ ïðèòÿãòè äî ñóâîðî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îðãàí³çàòîð³â, ïðîâîêàòîð³â ³ áåçïîñåðåäí³õ âèêîíàâö³â çëî÷èííèõ ä³é, ïåðåäóñ³ì âàíäàë³â, ÿê³ çíèùèëè ïàì’ÿòíèêè Â.².Ëåí³íó â ì³ñò³ Êèºâ³ òà ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ Óêðà¿íè. ÌÈ ÂÈÌÀÃÀªÌÎ â³äíîâèòè ³ çáåðåãòè ö³ ïàì’ÿòíèêè, à âèòðàòè ïîêëàñòè íà îðãàí³çàòîð³â ³ âèêîíàâö³â äàíèõ çëî÷èí³â. Âîäíî÷àñ çàïî÷àòêîâóºìî çá³ð ïîæåðòâóâàíü äëÿ òîãî,

ùîá ìîíóìåíò Â.². Ëåí³íó çíîâó ïîñòàâ ó ñòîëèö³ Óêðà¿íè. ÌÈ ÂÈÌÀÃÀªÌÎ â³ä íàéâèùèõ äåðæàâíèõ ïîñàäîâö³â ãëèáîêî ³ âñåá³÷íî ïðîàíàë³çóâàòè íåäîë³êè é ïðîðàõóíêè â ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âëàäè, ùî ïðèçâåëè äî òàêîãî íåáåçïå÷íîãî ðîçâèòêó ïîä³é ó äåðæàâ³, çðîáèòè íåîáõ³äí³ âèñíîâêè òà ïðåäñòàâèòè ñóñï³ëüñòâó ðîçãîðíóòèé ïëàí ä³é äëÿ ÿêíàéøâèäøî¿ íîðìàë³çàö³¿ îáñòàíîâêè, â³äíîâëåííÿ ïðàâîïîðÿäêó ³ çàêîííîñò³ â äåðæàâ³, íåóõèëüíîãî äîäåðæàííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ³ ñâîáîä ãðîìàäÿí. ÇÂÅÐÒÀªÌÎÑÜ äî ÷ëåí³â íàøî¿ ïàðò³¿ ³ç çàêëèêîì ó öåé ãð³çíèé ÷àñ ïðîÿâèòè âèòðèìêó, ìóæí³ñòü, ð³øó÷å ïðîòèñòîÿòè ä³ÿì åêñòðåì³ñò³â, ÿê³ çàãðîæóþòü òåðîðîì ïðîòè Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿. ÇÀÊËÈÊÀªÌÎ âñ³õ ÷åñíèõ ëþäåé - ïàòð³îò³â ³ò÷èçíè, îá’ºäíàòèñÿ ³ íå äîïóñòèòè ôàøèñòñüêîãî ïåðåâîðîòó. Íåîôàøèçì â Óêðà¿í³ íå ïîâèíåí ïðîéòè! 9 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

ÒÈÌ ÕÒÎ ÁÀÆÀª ÄÎËÓ×ÈÒÈÑß ÄÎ ÁËÀÃÎÐÎÄÍί ÑÏÐÀÂÈ Â²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÏÀÌ’ßÒÍÈʲ Â.².ËÅͲÍÓ Ó ÊȪ² ÒÀ ²ÍØÈÕ ÍÀÑÅËÅÍÈÕ ÏÓÍÊÒÀÕ, ÏÎÆÅÐÒÂÓÂÀÍÍß ÏÐÎÑÈÌÎ ÍÀÄÑÈËÀÒÈ ÇÀ ÒÀÊÈÌÈ ÐÅʲÇÈÒÀÌÈ: Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè ªÄÐÏÎÓ – 00049147 ï/ð 26000300608473 â Ïå÷åðñüêîìó ÒÂÁ ¹ 10026/0187 ô. Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ ïî ì. Êèºâó ÀÒ «Îùàäáàíê Óêðà¿íè» ÌÔÎ 322669 Ïðèçíà÷åííÿ ïëàòåæó: Äîáðîâ³ëüí³ ïîæåðòâóâàííÿ íà â³äíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèê³â. Òàêîæ âñ³ áàæàþ÷³ æèòåë³ Ñóìùèíè ìîæóòü âíåñòè ïîæåðòâè íà â³äíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó áåçïîñåðåäíüî ó ðàéêîìàõ òà ì³ñüêêîìàõ Êîìïàðò³¿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ.

ÇÂÅÐÈÍÛÉ ÎÑÊÀË ÔÀØÈÇÌÀ

Â

ïðîòèâîñòîÿíèè ó÷àñòíèêîâ Ìàéäàíà-2013 ìîæíî ïîíÿòü êàê ñòîðîíó ïðîòåñòóþùèõ, ñ÷èòàþùèõ, ÷òî ó íèõ îòíÿëè “ìå÷òó” (åñòü òàêîé òåðìèí â ðåêëàìíîì ìåíåäæìåíòå: “...ðåêëàìèðóåòñÿ íå òîâàð, ðåêëàìèðóåòñÿ ìå÷òà...”), òàê è ñòîðîíó âëàñòè, êòî îòâåòèò çà ïîâûøåíèå öåí íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, ñíèæåíèå óðîâíÿ òîðãîâëè ñî ñòðàíàìè Òàìîæåííîãî ñîþçà, åù¸ áîëüøåå îáíèùàíèå íåçàùèù¸ííûõ ñëî¸â íàñåëåíèÿ è ò.ï. Íî íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ íè îïðàâäàòü, íè ïðîñòèòü óêðàèíñêèõ ôàøèñòîâ, â î÷åðåäíîé ðàç ïîêàçàâøèõ, ÷òî îíè ñîáèðàþòñÿ äåëàòü ñ Óêðàèíîé. Êîãäà ïîëóãðàìîòíûé, âîñïè-

òàííûé â óñëîâèÿõ çëîáû, íåíàâèñòè è êñåíîôîáèè þíîøà ñ Çàïàäíîé Óêðàèíû íàçûâàåò Â.È. Ëåíèíà ñàìûì êðîâàâûì ïàëà÷îì óêðàèíñêîãî íàðîäà, ïîíèìàåì, ÷òî îí àáñîëþòíî íå çíàåò èñòîðèè. Èìåííî òàêèå, ïîÿâèâøèåñÿ íà ñåññèè Ñóìñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà 3-ãî äåêàáðÿ íå äàâàëè âûñòóïàòü äåïóòàòàì, ïîñòîÿííî ñêàíäèðóÿ: “Êîìóíÿêó íà ã³ëëÿêó”, “Ñåðï ³ ìîëîò – ñìåðòü ³ ãîëîä”, “Õòî íå ñêà÷å – òîé ìîñêàëü” òîùî. Íî êîãäà ãîðäîñòü îò ýòîãî àêòà âàíäàëèçìà ïåðåïîëíÿåò ïî âíåøíåìó âèäó óæ íèêàê íå ãîëîäàþùåãî íàðîäíîãî äåïóòàòà îò “Ñâîáîäû” íåêîãî Èëüåíêî (íàäåþñü, ó íåãî åñòü õîòÿ áû ñðåäíåå îáðàçîâàíèå),

ýòî íå ìîæåò îñòàâèòü ðàâíîäóøíûì íè îäíîãî íîðìàëüíîãî ÷åëîâåêà. Íàâåðíîå, ìíîãèå ñîãëàñÿòñÿ, ÷òî ñâîèì ïîñòóïêîì “Ñâîáîäà” ïîñòàâèëà ñåáÿ âíå çàêîíà. Äàæå ñðåäè òùàòåëüíî ïîäîáðàíîé çðèòåëüñêîé àóäèòîðèè òåëåïåðåäà÷è “Ñâîáîäà ñëîâà” 9-ãî äåêàáðÿ íà êàíàëå ICTV 71% ïðèñóòñòâóþùèõ îñóäèëè âàðâàðñêîå ñíåñåíèå ïàìÿòíèêà âîæäþ ìèðîâîé ðåâîëþöèè. Äóìàþ, èìåííî ýòîò ýïèçîä ïîêàçàë íàðîäó Óêðàèíû, ÷òî ó÷àñòíèêè Ìàéäàíà-2013 äàëåêî íå íåâèííûå ìàëü÷èêè è äåâî÷êè. À. ÒÅËÅÒÎÂ, ïðîôåññîð, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, äåïóòàò Ñóìñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÀÐÒÈÉÖÅÂ

ÑÒÀË ÐÀÉÎÍÍÛÌ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅÌ 1 îä îãðîìíûå àïëîäèñìåíòû Â.À. Äàíèëåíêî âðó÷èë ïàðòèéíûå áèëåòû ìîëîäûì ðåáÿòàì, êîòîðûå ïîæåëàëè ñòàòü êîììóíèñòàìè â ýòî òðóäíîå âðåìÿ. Ãëóõîâ÷àíå, ïðèøåäøèå íà ýòî ìåðîïðèÿòèå, ïîëó÷èëè îãðîìíîå óäîâîëüñòâèå îò êîíöåðòà. Ó ìíîãèõ âûñòóïàëè ñëåçû íà ãëàçàõ, êîãäà çâó÷àëè ïåñíè ñîâåòñêèõ âðåìåí, à òàêæå àâòîðñêèå ïåñ-

Ï

íè ãëóõîâ÷àí Í.Â. Åâòóøåíêî, Í.Ñ. Åðîõè, Â.È. Ñîëîìåííîãî. Ìîëîäûå àðòèñòû Õóäàí È., Íåòå÷à Å., Øèëîâà Â. òîæå âûçâàëè îãðîìíûå îâàöèè çàëà. Òàêæå çàïîìíèëñÿ ãîñòÿì àíñàìáëü «Ãåòüìàíû» Ñîþçà Ñîâåòñêèõ îôèöåðîâ, ñîëèñò Ìåøêîâ Þ. Àïëîäèñìåíòû çàðàáîòàëè ïåñåííûì ïîçäðàâëåíèåì àíñàìáëü ïèîíåðîâ ñåìüè Àíäðååâûõ, à òàêæå òàíöåâàëüíûé àíñàìáëü øêîëû ¹ 3. Íàäîëãî çàïîìíèòñÿ âûñòóïëå-

íèå àíñàìáëÿ «Ìîëîäîñòü» (ðóêîâîäèòåëü À.Ëàíèí) è ïåñíÿ â èõ èñïîëíåíèè «Ëþáîâü, Êîìñîìîë è âåñíà», à òàêæå ïåñíè î Ñóìùèíå è Óêðàèíå. Îãðîìíûé âêëàä â îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà âíåñëà äåïóòàò îáëàñòíîãî ñîâåòà, êîììóíèñò Þäåíè÷ Åëåíà Ýðàñòîâíà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ òîðæåñòâ ìíîãî áûëî âûñêàçàíî ïîëîæèòåëüíûõ îöåíîê îðãàíèçàòîðàì è âñåì ó÷àñòíèêàì êîíöåðòà.

«ÎÏÏÎÇÈÖÈß» ÏÛÒÀÅÒÑß ÏÅÐÅËÎÆÈÒÜ ÂÈÍÓ ÍÀ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒΠ3 äåêàáðÿ â Âåðõîâíîé Ðàäå íå ñìîãëè îòïðàâèòü ïðàâèòåëüñòâî Àçàðîâà â îòñòàâêó. “Îïïîçèöèÿ” îáâèíèëà â ïðîâàëå ãîëîñîâàíèÿ ôðàêöèþ ÊÏÓ. “Îïïîçèöèîíåðû”, êàê âñåãäà, â ñâîåì ðåïåðòóàðå – èìåííî îíè ïðîâàëèëè ãîëîñîâàíèå, à òåïåðü ïûòàþòñÿ â ñâîåé íåñîñòîÿòåëüíîñòè îáâèíèòü êîììóíèñòîâ. Çà ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ “îïïîçèöèè” îá îòñòàâêå ïðàâèòåëüñòâà ïðîãîëîñîâàëî âñåãî ëèøü 186 äåïóòàòîâ èç íåîáõîäèìûõ 226. Äàæå åñëè áû çà íåãî îòäàëè ãîëîñà 31 êîììóíèñò, èõ âñå ðàâíî íå õâàòèëî áû äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (217 ãîëîñîâ). “Îïïîçèöèÿ” ðàäè ïèàðà âíåñëà ïðîåêò ñ çàâåäîìî íåïðèåìëåìîé äëÿ Êîìïàðòèè Óêðàèíû è åå èçáèðàòåëåé ôîðìóëèðîâêîé. Ëþáîìó ÷åëîâåêó (äàæå «îïïîçèöèîíåðó») ÿñíî, ÷òî çà òàêóþ ôîðìóëèðîâêó êàê «ïðîâàë åâðîèíòåãðàöèè» Êîìïàðòèÿ Óêðàèíû íå ïðîãîëîñóåò. Âåäü êîììóíèñòû ÿâëÿþòñÿ ïðèíöèïèàëüíûìè è ïîñëåäîâàòåëüíûìè ïðîòèâíèêàìè ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà îá àññîöèàöèè Óêðàèíû ñ Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì, êîòîðûé ïðèâåäåò ê ëèêâèäàöèè ïðîìûøëåííîñòè, ðîñòó áåçðàáîòèöû è äîëãîâ ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è ïåíñèÿì, ÷òî â êîíå÷íîì èòîãå ïðèâåäåò ê ïîëíîìó óíè÷òîæåíèþ íåçàâèñèìîé Óêðàèíû. Íà ïðîòÿæåíèè äëèòåëüíîãî âðåìåíè ïðàâèòåëüñòâî Àçàðîâà îòêàçûâàëîñü îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Òàìîæåííûì

Ñîþçîì â óãîäó ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà îá àññîöèàöèè ñ Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì, àãèòèðóÿ âñåõ è âñÿ ïðåèìóùåñòâàìè åâðîïåéñêîé èíòåãðàöèè. Åñëè è ñòàâèòü âîïðîñ îá îòñòàâêå íûíåøíåãî ïðàâèòåëüñòâà, òî òîëüêî â òàêîì êîíòåêñòå. Ôðàêöèÿ ÊÏÓ ïðåäëîæèëà ñâîé ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ, ãäå ÷¸òêî íàïèñàíî: «Ïðàâèòåëüñòâî Àçàðîâà äîëæíî óéòè â îòñòàâêó èìåííî çà ïðîâàëû â ýêîíîìèêå, çà íåâûïîëíåíèå ïðåäâûáîðíûõ îáåùàíèé è çà ïîïûòêó ïîäïèñàòü íåâûãîäíûé äëÿ Óêðàèíû äîãîâîð îá àññîöèàöèè ñ Åâðîïåéñêèì Ñîþçîì». «Îïïîçèöèîíåðû», êàê îáû÷íî, äàæå íå ïîïûòàëèñü ïðîâåñòè ïåðåãîâîðû íè ñ äåïóòàòàìè-êîììóíèñòàìè, íè ñ äåïóòàòàìè èç äðóãèõ ôðàêöèé î ïîääåðæêå ñâîåãî çàêîíîïðîåêòà. «Îïïîçèöèÿ» ïîïðîñòó ïîäûãðàëà Àçàðîâó è ïîäàðèëà åãî ïðàâèòåëüñòâó åùå òðè ìåñÿöà, òàê êàê ðàññìîòðåòü ýòîò âîïðîñ ìîæíî áóäåò òîëüêî â ôåâðàëå ñëåäóþùåãî ãîäà. Òðóñëèâàÿ “îïïîçèöèÿ” èãðàåò ñ âëàñòüþ â ïîääàâêè, ïðåäàåò ñâîèõ ñòîðîííèêîâ, ìåðçíóùèõ íà óëèöàõ ñòðàíû, è ñâàëèâàåò ñâîþ âèíó íà äðóãèõ. Ñóìñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò Êîìïàðòèè Óêðàèíû

ÌÛ ÇÀ ÐÀÇÐÅØÅÍÈÅ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÐÈÇÈÑÀ ÏÐÀÂÎÂÛÌ, ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÛÌ ÏÓÒÅÌ ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ïðåçèäèóìà ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ, ñîâìåñòíî ñ ÷ëåíàìè Âñåóêðàèíñêîé îðãàíèçàöèè Ñîþçà Ñîâåòñêèõ îôèöåðîâ ã. Êîíîòîïà è ïðåäñòàâèòåëåé ëåâûõ è ëåâîöåíòðèñòñêèõ ñèë Óâàæàåìûå òîâàðèùè! Íûíåøíÿÿ ýñêàëàöèÿ ïîëèòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ ñ ýïèöåíòðîì â ã. Êèåâå äàþò íàì îñíîâàíèå çàÿâèòü, ÷òî äàííûé «áåñïðåäåë» áûë ÷åòêî ñïëàíèðîâàí çàïàäíûìè ñïåöñëóæáàìè ïðè ôèíàíñîâîé, ìîðàëüíîé ïîääåðæêå è íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè è ïðÿìîì âìåøàòåëüñòâå îôèöèàëüíûõ ëèö èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ âî âíóòðåííèå äåëà Óêðàèíû. Ìû ñòàëè ñâèäåòåëÿìè íàãíåòàíèÿ ìàññîâîãî ïñèõîçà ñðåäè óêðàèíöåâ, êîãäà, âîçãëàâëÿåìàÿ ãëàâàðÿìè îïïîçèöèè (ßöåíþê, Òÿãíèáîê, Êëè÷êî) òîëïà, òåðÿÿ îñòàòêè ðàçóìà, îñóùåñòâëÿëà øòóðì ãîñóäàðñòâåííûõ è ïðàâèòåëüñòâåííûõ çäàíèé, ãëóìèëàñü íàä ïàìÿòíèêàìè èñòîðèè è êóëüòóðû. Áåñ÷èíñòâóþùàÿ òîëïà, â áîëüøèíñòâå ñâî¸ì ìîëîäåæü, â òîì ÷èñëå è íåñîâåðøåííîëåòíèå, âñÿ÷åñêè ïðîâîöèðîâàëà äðàêè ñî ñòðàæàìè ïîðÿäêà, èçáèâàëè èõ, ÷åì âûçâàëè îòâåòíûå äåéñòâèÿ. Ïðîëèëàñü êðîâü. Ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèíöèïàìè

ãóìàíèçìà è ïàòðèîòè÷åñêèìè ÷óâñòâàìè, îáðàùàåìñÿ êî âñåì çäîðîâûì ñèëàì îáùåñòâà, ïîëèòè÷åñêèì è îáùåñòâåííûì îðãàíèçàöèÿì, âåðóþùèì âñåõ êîíôåññèé íå ïîääàâàÿñü íà ïðîâîêàöèè äåñòðóêòèâíûõ ñèë, ñîõðàíèòü â ñòðàíå ïîêîé è ïîðÿäîê, íå äîïóñòèòü ðàçâèòèÿ ñîáûòèé ïî îáðàçöó «Àðàáñêîé âåñíû» â Òóíèñå, Åãèïòå, Ëèâèè, ãäå ïîãèáëè òûñÿ÷è ëþäåé. Ìû çà ðàçðåøåíèå ïîëèòè÷åñêîãî êðèçèñà ïðàâîâûì, êîíñòèòóöèîííûì ïóòåì, ëó÷øèì âàðèàíòîì êîòîðîãî ìîã áûòü Âñåóêðàèíñêèé ðåôåðåíäóì. Ïî ïîðó÷åíèþ ñîáðàíèÿ ïîäïèñàëè: Ïðåäñåäàòåëü ãîðñîâåòà âåòåðàíîâ, ïî÷åòíûé âåòåðàí Óêðàèíû À. Á. Ðàäçèâàíîâè÷ Ïðåäñåäàòåëü Âñåóêðàèíñêîé îðãàíèçàöèè Ñîþçà Ñîâåòñêèõ îôèöåðîâ ã. Êîíîòîïà, ïîëêîâíèê Ä. Ê. Ñåìåíåíêî Ïðåäñòàâèòåëü ëåâûõ è ëåâîöåíòðèñòñêèõ ñèë Í. Â. Ãîðåëîâ


3

¹ 46, 13 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÏÓÒÜ - ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ Óâàæàåìûå æèòåëè ïðîñëàâëåííîé Ñóìùèíû! Çäðàâîìûñëÿùèå ãîëîâû, ïàòðèîòû Óêðàèíû ñåãîäíÿøíþþ ïîëèòè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â ñòðàíå îöåíèâàþò êàê êðèòè÷åñêóþ è âçðûâîîïàñíóþ. Âñòàë âîïðîñ: áûòü Óêðàèíå íåçàâèñèìîé, ñóâåðåííîé è öåëîñòíûì ãîñóäàðñòâîì èëè îíà ðàñêîëåòñÿ íà ôåäåðàòèâíûå îñêîëêè è ïî êóñî÷êàì åå ðàñòÿíóò ïðåäïðèèì÷èâûå ãîñóäàðñòâà.

Ê

àê èñòîðèê, õî÷ó ïîä÷åðêíóòü òîò ôàêò, ÷òî óìíûå è äàëüíîâèäíûå ãîñóäàðñòâåííûå äåÿòåëè â òðóäíûå âðåìåíà îáúåäèíÿëè ñëàâÿíñêèå íàðîäû è äàâàëè îòïîð àãðåññîðàì. È âòîðîå, ïðàêòè÷åñêè âñå âîéíû íà÷èíàëèñü â Åâðîïå è âñå çàâîåâàòåëè õîòåëè ïîðàáîòèòü Óêðàèíñêóþ çåìëþ. Íåìöû, øâåäû, ëèòîâöû, ïîëÿêè, à åùå òå, êòî ñèäåë â çàñàäå è îæèäàë óäà÷íîå âðåìÿ. Ñîòíè èíñòèòóòîâ â ÑØÀ, Àíãëèè è äð. ñòðàíàõ èçó÷àëè âîçìîæíîñòè ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. À òàê êàê è â íàøåé ñðåäå âñåãäà áûëè ïðåäàòåëè, íà ýòî è ñäåëàíà áûëà ñòàâêà. Ñîâåòñêèé Ñîþç ïðåäàòåëüñêè ðàçâàëèëè, íî ýòîãî ìàëî: íàäî óíè÷òîæèòü ñëàâÿíñêèé ìèð, ðàçäàâèòü Ðîññèþ, îòîðâàòü îò íåå Óêðàèíó, Áåëàðóñü, äðóãèå ñòðàíû áûâøåãî ÑÑÑÐ. Ïîñìîòðèòå ñêîëüêî ãîðÿ, ñëåç è êðîâè ïðèøëîñü çà ïîñëåäíèå 25 ëåò íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ è âî âñåì ìèðå. Ðåöåïòû ïîðàáîùåíèÿ íàðîäîâ âûïèñûâàþòñÿ â ÑØÀ è ÑØÅ- òàê íóæíî ñåãîäíÿ íàçûâàòü åâðîïåéñêîå ñîîáùåñòâî. Ýòè äâà ìîíñòðà îáúåäèíèëè ïîñëå Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû ñâîè óñèëèÿ, ÷òîáû ïîëíîñòüþ è îêîí÷àòåëüíî çàâëàäåòü ìèðîì. Íàøè äåòè è âíóêè ñâèäåòåëè êðîâàâûõ àãðåññèé òàê íàçûâàåìûõ ìèðîòâîðöåâ ÍÀÒÎ ïðîòèâ Þãîñëàâèè, Èðàêà, Ëè-

âèè, Àôãàíèñòàíà, ñåãîäíÿ Ñèðèÿ, íà î÷åðåäè - Óêðàèíà. Âðåìÿ ïîìåíÿëîñü. Ìèðîâûå ìîíñòðû ðàçðàáîòàëè ìàññó ðåöåïòîâ ò. í. ðåâîëþöèé: îðàíæåâûå, áåëûå, ãâîçäè÷íûå, òþëüïàííûå è ò. ä. – ñëîâîì öâåòíûå, êîòîðûå â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïðèâîäÿò ê îäíîìó öâåòó – êðàñíîìó öâåòó ïðîëèòîé êðîâè íåâèííûõ ëþäåé. åãîäíÿ íà ìàéäàíå â Êèåâå, à òàêæå â íåêîòîðûõ îáëàñòÿõ âëàñòü â ñâîè ðóêè âçÿëè ýêñòðåìèñòû, ïðîâîêàòîðû è óëüòðàïðàâûå ýëåìåíòû. Íàãëî è öèíè÷íî èãíîðèðóåòñÿ Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Óêðàèíû. Âñå ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê ãðàæäàíñêîé âîéíå, íî ãèáíóòü áóäóò íå îëèãàðõè, íå ëèäåðû ò. í. îïïîçèöèè, à îáìàíóòûé è ïîäêóïëåííûé ïðîñòîé ëþä è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, íè÷åãî íå ñëóøàþùàÿñÿ è ìàëî çíàþùàÿ æèçíü è êîâàðñòâî ïîëèòèêîâ ìîëîäåæü. Íè÷åãî áû ýòîãî íå ñëó÷èëîñü, åñëè áû âëàñòü çàêîííûì ïóòåì îáúÿâèëà ðåôåðåíäóì, â êîòîðîì êàæäûé ÷åëîâåê âûñêàçàë ñâîå ìíåíèå. Ïî÷åìó Ñîãëàøåíèå îá àññîöèàöèè â Åâðîñîþç íå îáíàðîäîâàíî. Ïî òîé ïðè÷èíå, ÷òî ïî÷òè 1000 ñòðàíèö òåêñòà ñîñòàâëåíû â èíòåðåñàõ Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Ñåãîäíÿ Åâðîïà èñïûòûâàåò òÿæåëûé êðèçèñ, åé êðàéíå íóæíû íîâûå ðûíêè ñáûòà, â

Ñ

äàííîì ñëó÷àå Óêðàèíà. Îíà ÿâëÿåòñÿ òåì ëàêîìûì êóñêîì, êîòîðûé Åâðîïà õîòåëà áû ïðîãëîòèòü, ñíÿâ äëÿ ñåáÿ âñå òàìîæåííûå áàðüåðû. Óâàæàåìûå çåìëÿêè! Ïî ðåöåïòàì Åâðîïû ìû ïîëó÷èëè ïåíñèîííóþ, ìåäèöèíñêóþ, ÆÊÕ ðåôîðìû, èäåò ïîñòîÿííîå äîðîæàíèå ãàçà, áåíçèíà, ýë. ýíåðãèè, êâàðòïëàòû, õëåáà, ñàõàðà è ò. ä. Ïîñëå âîéíû Åâðîïà ìå÷òàëà è âûíàøèâàëà èäåþ ëèêâèäàöèè ñòðàí-ñîïåðíèö â ïðîìûøëåííîñòè, ñ/õ-âå, òåõíè÷åñêîì ïðîãðåññå. Ïî ïëàíàì â Åâðîïå äîëæíî áûòü íåñêîëüêî ñòðàí – ïðîèçâîäèòåëåé, à îñòàëüíûå ãîñóäàðñòâà äîëæíû áûòü ïîòðåáèòåëÿìè. Åñëè áû îá ýòîì ëþäÿì ðàññêàçûâàëè ÑÌÈ, òî ìåíüøå áûëî áû íà ìàéäàíàõ îáìàíóòûõ. ðèâåäåì òàêîé ïðèìåð.  Ñóìñêîé îáëàñòè áûëî ïî÷òè 2 äåñÿòêà ñàõàðíûõ çàâîäîâ, ãäå îíè? È öåíó íà ñàõàð äèêòîâàòü áóäåò Çàïàä, âåäü åãî ó íàñ íåò. Æèâîòíîâîäñòâî çàãóáëåíî: â êîëõîçàõ áûëî 500-1500 ÊÐÑ, ãäå îí? Íåêîòîðûå â ñåëå èìåþò 2 è áîëåå êîðîâ, ñâèíåé. Íî Åâðîïà ïîòðåáóåò èìåòü ìîëî÷íûå öåõà, êàê è óáîéíûå öåõà äëÿ ìÿñîïðîèçâîäèòåëåé. À ýòî íàøåìó áåäíîìó ñåëÿíèíó íå ïîä ñèëó. Ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ â îñíîâå ñâîåé óíè÷òîæåíû. ×åãî òîëüêî ñòîèë çà-

Ï

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÔÎÍÄ ²ÍÔÎÐÌÓª Ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é ç 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó. Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò Óêðà¿íè íà 2013 ð³ê” ïåðåäáà÷åíî çá³ëüøåííÿ ç 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü, äî 949 ãðí. Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì, óïðàâë³ííÿì Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Ñóìè ïðîâåäåíî ïåðåðàõóíîê ïåíñ³é îñîáàì, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó â óïðàâë³íí³. Ó çâ’ÿçêó ç³ çì³íîþ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó ïåðåðàõîâàí³ ñêëàäîâ³ ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ â³ä ö³º¿ âåëè÷èíè. Ïåðåðàõóíêó ï³äëÿãàëè: * ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ òà äîïëàòà çà ïîíàäíîðìàòèâíèé ñòàæ - íåïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì; * ì³í³ìàëüí³ ïåíñ³éí³ âèïëàòè, äåðæàâíà ñîö³àëüíà äîïîìîãà íà äîãëÿä ³íâàë³äàì â³éíè, ï³äâèùåííÿ âåòåðàíàì â³éíè, ï³äâèùåííÿ æåðòâàì íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü òà ä³òÿì â³éíè, ïåíñ³¿ çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ — íåçàëåæíî â³ä ôàêòó ðîáîòè ïåíñ³îíåð³â. ̳í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ çà â³êîì ̳í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ çà â³êîì, ÿêà ïðèçíà÷åíà äî 1 æîâò-

íÿ 2011 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 28 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ïåíñ³éíå ñòðàõóâàííÿ ” çà íàÿâíîñò³ ó ÷îëîâ³ê³â 25, à ó æ³íîê 20 ðîê³â ñòðàõîâîãî ñòàæó, òà ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ çà â³êîì, ÿêà ïðèçíà÷åíà àáî ïåðåðàõîâàíà ç óðàõóâàííÿì ñòàæó òà çàðîá³òíî¿ ïëàòè ï³ñëÿ 1 æîâòíÿ 2011 ðîêó, çà íàÿâíîñò³ ó ÷îëîâ³ê³â 35, à ó æ³íîê - 30 ðîê³â ñòðàõîâîãî ñòàæó, âñòàíîâëþºòüñÿ íà ð³âí³ ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü - 949,00 ãðí. òà çà êîæíèé ð³ê ïîíàä 25 ðîê³â (ïðèçíà÷åíèõ äî 01.10.2011) àáî 35 ðîê³â (ïðèçíà÷åíèõ, ïåðåðàõîâàíèõ ï³ñëÿ 01.10.2011) äëÿ ÷îëîâ³ê³â òà 20 ðîê³â (ïðèçíà÷åíèõ äî 01.10.2011) àáî 30 ðîê³â (ïðèçíà÷åíèõ, ïåðåðàõîâàíèõ ï³ñëÿ 01.10.2011) äëÿ æ³íîê ðîçì³ð ïåíñ³¿ çá³ëüøóºòüñÿ íà 1 â³äñîòîê â³ä ðîçì³ðó ïåíñ³¿, ÿêà îá÷èñëåíà â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 27 âèùåçàçíà÷åíîãî Çàêîíó, àëå íå á³ëüøå 1 â³äñîòêà â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó. Ïðàöþþ÷èì ïåíñ³îíåðàì àáî òèì, ÿê³ ïðîâîäÿòü ä³ÿëüí³ñòü, ïîâ’ÿçàíó ç îòðèìàííÿì äîõîäó, ùî º áàçîþ íàðàõóâàííÿ ºäèíîãî âíåñêó íà çàãàëüíîîáîâ’ÿçêîâå äåðæàâíå ñîö³àëüíå ñòðàõóâàííÿ, ðîçì³ð ïåíñ³¿ íå ïåðåðàõîâóºòüñÿ ó ðàç³ çá³ëüøåííÿ ïðîæèòêîâîãî

ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü. Ïðè öüîìó, ÿêùî ðîçì³ð ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè äëÿ ïðàöþþ÷èõ ïåíñ³îíåð³â ç óðàõóâàííÿì ïåðåðàõîâàíèõ íàäáàâîê, ï³äâèùåíü, äîäàòêîâèõ ïåíñ³é, ñóì ³íäåêñàö³é, ö³ëüîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè, ³íøèõ äîïëàò òà áåç óðàõóâàííÿ ïåíñ³¿ çà îñîáëèâ³ çàñëóãè, ìåíøå ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü, âèïëà÷óºòüñÿ ùîì³ñÿ÷íà àäðåñíà äîïîìîãà â ñóì³, ùî íå âèñòà÷ຠäî ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó (949,00 ãðí.). Âèõîäÿ÷è ³ç ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü, ç 01.12.2013 ðîêó — 949,00 ãðí. Ïðîâàäèòüñÿ ïåðåðàõóíîê: ϳäâèùåíü, ïåðåäáà÷åíèõ Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³é ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó” (ï³äâèùåíü ³íâàë³äàì â³éíè, ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é, ïîäðóææþ çàãèáëèõ (ïîìåðëèõ) âåòåðàí³â â³éíè, ó÷àñíèêàì â³éíè òà ó÷àñíèêàì â³éíè, íàãîðîäæåíèì ìåäàëÿìè). ²íâàë³äàì â³éíè, ó÷àñíèêàì áî é î â è õ ä ³ é ù î ì ³ ñ ÿ ÷ í è é ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò ç óðàõóâàííÿì íàäáàâîê, ï³äâèùåíü, äîäàòêîâèõ ïåíñ³é, ö³ëüîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè, ñóì ³íäåêñàö³¿ òà ³íøèõ äîïëàò äî

âîä «Ñâåìà» â Øîñòêå! Ãäå îí? Ãäå çàâîäû è çàâîäèêè â Êîíîòîïå, Êðîëåâöå, Ãëóõîâå, Ñóìàõ. Ñòóäåíò íà ìàéäàíå ïîíèìàåò, ÷òî çà íåãî ïëàòèò îòåö è ìàòü, ðàáîòàþùèå íà çàâîäå Ôðóíçå, êîòîðûé äàåò 80-90% ïðîäóêöèè â Ðîññèþ è ñòðàíû ÑÍÃ? Åâðîïà æå íè÷åãî íå æåëàåò áðàòü. Çàêðîåòñÿ çàâîä è êòî çà ñòóäåíòà áóäåò ïëàòèòü – Êëè÷êî, Òÿãíèáîê, ßöåíþê èëè Ïîðîøåíêî? îñòîÿëàñü ïàðó äíåé íàçàä ñåññèÿ îáëñîâåòà. Óñòðîèòåëè åå ïîïûòàëèñü ïîèãðàòü â äåìîêðàòèþ. À â ðåçóëüòàòå çàë çàïîëíèëè ñòóäåíòû ïåäóíèâåðñèòåòà, ñòîðîííèêè «Áàòüê³âùèíè», «Óäàðà» è «Ñâîáîäû». Ïîëó÷èëîñü, ÷òî âíóêè íå æåëàëè ñëóøàòü ñâîèõ äåäîâ, ó÷åíûõ ëþäåé. Ïîä ðåïåòèòîðñòâî ÿðêî âûðàæåííûõ íàöèîíàëèñòîâ óñòðîèëè â îáëñîâåòå òîïîò, ñâèñò, ðåâ ïåðâîáûòíî-îáùèííîãî ñòàäà. Ðàçâå ìîæíî âåñòè ñåáÿ òàê? Íóæíû ëè Åâðîïå òàêèå ëþäè? Ñîãëàøåíèå ñ Åâðîñîþçîì – ýòî äàëåêî íå ÷ëåíñòâî. Ïî ñîãëàøåíèþ çà 10-15 ëåò (òàêîé ñðîê ïðåäóñìîòðåí äëÿ Óêðàèíû ïîäãîòîâêè ê âñòóïëåíèþ) íàì ñëåäóåò ðàññòàòüñÿ ñ íå ìåíåå, ÷åì ñî 100 ìëðä. äîëëàðîâ. Ïîíèìàåò ëè ýòî ìîëîäåæü â àóäèòîðèÿõ âóçîâ è íà ìàéäàíàõ? È ýòîò ãðóç ëÿæåò íà íèõ, íî áóäåò óæå ïîçäíî. Ñî ñòîðîíû ÑØÀ è Åâðîïû ñëûøíû èñòåðè÷åñêèå êðèêè: «Ðîññèÿ âìåøèâàåòñÿ âî âíóòðåííèå äåëà Óêðàèíû!» Âðàíüå ëåçåò, êàê øèëî èç ìåøêà. Çà ýòè äíè íà Êèåâñêîì ìàéäàíå âûñòóïèëè ñî ñâîèìè ðåêîìåíäàöèÿìè è óãðîçàìè ïðåäñòàâèòåëè Ïîëüøè, Ëèòâû, Ãåðìàíèè. Ìû èõ ïðèãëàøàëè ñþäà? Êàêàÿ åùå ñòðàíà ïîçâîëèò ñåáå òàêîå? Ïî÷åìó çà÷àñòèëè çàïàäíûå

Ñ

ïåíñ³é, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, êð³ì ïåíñ³é çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ) â ãðóäí³ 2013 ðîêó íå ìîæå áóòè íèæ÷èì í³æ: * ó ³íâàë³ä³â ² ãðóïè -2704,65 ãðí. (949,00 ãðí. õ 285%) * ó ³íâàë³ä³â ²² ãðóïè - 2419,95 ãðí. (949,00 ãðí. õ 255%) * ó ³íâàë³ä³â ²²² ãðóïè - 2135,25 ãðí. (949,00 ãðí. õ 225%) * ó ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é 1565,85 ãðí. (949,00 ãðí. õ 165%). Ó ³íâàë³ä³â â³éíè ²² ³ ²²² ãðóïè ç ÷èñëà ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é ó ïåð³îä Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941-1945 ðîê³â òà ïåð³îä â³éíè 1945 ðîêó ç ³ìïåð³àë³ñòè÷íîþ ßïîí³ºþ òà ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é ó ïåð³îä Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941-1945 ðîê³â ç ³ìïåð³àë³ñòè÷íîþ ßïîí³ºþ, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ 85 ðîê³â ³ á³ëüøå, ðîçì³ð ïåíñ³éíî¿ âèïëàòè â ãðóäí³ 2013 ðîêó íå ìîæå áóòè íèæ÷èì í³æ 2704,65 ãðí. (949,00 ãðí. õ 285%). Ðîçì³ðè ï³äâèùåíü, ïåðåäáà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ ¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó” ç 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ñêëàäàòèìóòü: * ³íâàë³äàì â³éíè ² ãðóïè 474,50 ãðí. * ³íâàë³äàì â³éíè ²² ãðóïè 379,60 ãðí. * ³íâàë³äàì â³éíè ²²² ãðóïè 284,70 ãðí. * ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é 237,25 ãðí. * ó÷àñíèêàì áîéîâèõ ä³é òà ³íâàë³äàì â³éíè ²² ³ ²²² ãðóï ç ¿õ ÷èñëà, ÿêèì âèïîâíèëîñÿ 85 ³ á³ëüøå ðîê³â - 474,50 ãðí.

ýìèñàðû ê íàì? Äà íå Åâðîïà íàì íóæíà, à ìû åé! Ýòî æå âèäíî íåâîîðóæåííûì ãëàçîì. Íî äåíüãè, êàê è â 2004 ãîäó, òåêóò ðåêîé â Óêðàèíó. 5 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ïîñëà ÑØÀ ñ Êëè÷êî, êîòîðûé ðàòîâàë çà äîïîëíèòåëüíûé äîëëàðîâûé òðàíø èáî ìàéäàí ìîæåò çàäîõíóòüñÿ. Íàäî âñåì ïîíÿòü, ÷òî íèêòî íå áóäåò íàì áåñïëàòíî äåëàòü äîðîãè, ÷èñòèòü ëåñà è ðåêè, ñòðîèòü òóàëåòû è óáèðàòü ìóñîð, ñòðîèòü åâðîøêîëû è åâðîñàäèêè. îòîðûé ãîä â ñòðàíå âîëüãîòíî ñåáÿ ÷óâñòâóþò óëüòðà-ïðàâûå îðãàíèçàöèè è äâèæåíèÿ, êîòîðûå íè÷åãî ñîçèäàòåëüíîãî íå äåëàþò, à íàñàæäàþò íàöèîíàë-ôàøèñòñêóþ èäåîëîãèþ ñî âñåìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè, óíè÷òîæàþò ïàìÿòíèêè âûäàþùèìñÿ ëè÷íîñòÿì, ïåðåèìåíîâûâàþò ñêâåðû è óëèöû ïîä ýãèäîé ôàøèñòîâ è èõ ïîñîáíèêîâ, ñîçäàþò íåðâîçíîñòü â ñòðàíå, ïðîâîöèðóþò ãðàæäàíñêóþ âîéíó.

Ê

Àíàòîëèé ÐÓÄÅÍÊÎ

Ø

îñòêèíñêèé ðàéêîì ÊÏÓ, ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîñåëêà Âîðîíåæ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì ÷ëåíà áþðî ðàéêîìà, äåïóòàòà ðàéîííîé ðàäû, îäíîãî èç èíèöèàòîðîâ âîçðîæäåíèÿ ðàéîííîé ïàðòîðãàíèçàöèè ÃÎÍ×ÀÐÀ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâè÷à. Æåëàþò ýòîìó çàìå÷àòåëüíîìó ÷åëîâåêó, ëþáÿùåìó ìóæó, çàáîòëèâîìó îòöó, âåðíîìó äðóãó è òîâàðèùó êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îñóùåñòâëåíèÿ âñåãî çàäóìàííîãî.

* ÷ëåíàì ñ³ìåé çàãèáëèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â - 398,58 ãðí. * ïîäðóææþ ïîìåðëèõ ó÷àñíèê³â â³éíè, âèçíàíèõ çà æèòòÿ ³íâàë³äàìè -113,88 ãðí. * ó÷àñíèêàì â³éíè - 142,35 ãðí. * ó÷àñíèêàì â³éíè, íàãîðîäæåíèì ìåäàëëþ — 189,80 ãðí. ϳäâèùåííÿ, ïåðåäáà÷åí³ Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî æåðòâè íàöèñòñüêèõ ïåðåñë³äóâàíü”: * íåïîâíîë³òí³ì â’ÿçíÿì 237,25 ãðí. * íåïîâíîë³òí³ì â’ÿçíÿì - ³íâàë³äàì 1 ãðóïè - 474,50 ãðí. * íåïîâíîë³òí³ì â’ÿçíÿì - ³íâàë³äàì 2 ãðóïè - 379,60 ãðí. * íåïîâíîë³òí³ì â’ÿçíÿì - ³íâàë³äàì 3 ãðóïè - 284,70 ãðí. * êîëèøí³ì â’ÿçíÿì êîíöòàáîð³â òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî óòðèìàííÿ, íàãîðîäæåíèì ìåäàëëþ - 189,80 ãðí. * êîëèøí³ì â’ÿçíÿì êîíöòàáîð³â òà ³íøèõ ì³ñöü ïðèìóñîâîãî óòðèìàííÿ - 142,35 ãðí. Îñîáàì, ÿêèì âèïîâíèëîñü 100 ³ á³ëüøå ðîê³â, âèùåçàçíà÷åí³ ï³äâèùåííÿ âñòàíîâëþþòüñÿ â ïîòð³éíîìó ðîçì³ð³. ϳäâèùåííÿ â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ñîö³àëüíèé çàõèñò ä³òåé â³éíè” - ä³òÿì â³éíè - 66,43 ãðí. ϳäâèùåííÿ, ïåðåäáà÷åíå Çàêîíîì Óêðà¿íè “Ïðî äîíîðñòâî êðîâ³ òà ¿¿ êîìïîíåíò³â” -117,60 ãðí.

4


4

¹ 46, 13 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

ÒÅÌÀ ÄÍß

123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121

ÅÂÐÎÌÀÉÄÀÍ – ÐÅÂÎËÞÖÈß ÁÅÇ ÖÅËÈ È ÊÎÍÖÀ Ìèëëèîíàì óêðàèíöåâ ñåãîäíÿ âûïàëà ÷åñòü íàáëþäàòü çà âåëè÷àéøèì ñïåêòàêëåì ïîä íàçâàíèåì «Åâðîìàéäàí». ûñÿ÷è ñòóäåíòîâ, âîñïîëüçîâàâøèñü âîçìîæíîñòüþ îòäîõíóòü îò ñóðîâûõ ó÷åáíûõ áóäíåé, âûøëè íà öåíòðàëüíóþ ïëîùàäü ñòðàíû ñ öåëüþ èçìåíèòü ñâîå áóäóùåå. Ê ñîæàëåíèþ, òå, êîìó îíè ïîçâîëèëè âðó÷èòü èì â ðóêè ôëàãè ÅÑ, íå ïëàíèðóþò ìåíÿòü ïåðñïåêòèâû ìîëîäåæè â íàøåé ñòðàíå. Îñíîâíàÿ öåëü ïîëèòè÷åñêèõ ëèäåðîâ, òàê íàçûâàåìîé «îïïîçèöèè», - ïîëó÷åíèå äîñòóïà ê ãîñóäàðñòâåííîé êîðìóøêå. Èìåííî ïîýòîìó 2 äåêàáðÿ ìû ïåðâûé ðàç óâèäåëè, êàê ëåòÿò êàìíè â «øîêîëàäíîãî êîðîëÿ» Ïåòðà Ïîðîøåíêî, êàê óðàâíîâåøåííûé áîêñåð Êëè÷êî êðîåò ìàòîì íà ñâîèõ èçáèðàòåëåé, êàê ÿðûé íàöèîíàëèñò Òÿãíèáîê õâàñòàåòñÿ ñëóæáîé â Ñîâåòñêîé àðìèè. Âñå ýòî ñëó÷èëîñü ïîòîìó, ÷òî îíè ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî òå ëþäè, êîòîðûå âûøëè íà Ìàéäàí íå çà ôèíàíñû, à ñ öåëüþ ïîâëèÿòü íà àíòèñîöèàëüíóþ ïîëèòèêó â Óêðàèíå, ìîãóò èõ îòâåðãíóòü òàêæå ïðîñòî, êàê êàæäûé íàðäåï îò èõ ïàðòèé çàáûâàåò î ñâîèõ èçáèðàòåëÿõ ïîñëå îêîí÷àíèÿ âûáîðîâ. Âåäü êàæäûé èç íèõ çíàåò, ÷òî òàêîå ïåðìàíåíòíîñòü ðåâî-

Ò

ëþöèè, êàæäûé ïîíèìàåò, ÷òî ëþáàÿ áóðæóàçíàÿ ðåâîëþöèÿ ìîæåò ïåðåðàñòè â ñîöèàëèñòè÷åñêóþ è äëÿ ýòîãî íàäî ñîâñåì íåìíîãî. Ëþäè äîëæíû ïðîñòî ïåðåñòàòü áûòü áåçìîëâíîé òîëïîé, à ïîäóìàòü î ñåáå. Ñïðîñèòü ñåáÿ: «À çà÷åì ÿ ñþäà ïðèøåë?» Îòâåò ñàì ïîñòàâèò âñå òî÷êè íàä «³». ×òî íàäî ìîëîäåæè, êîòîðàÿ âûøëà íà Ìàéäàí? Âû äóìàåòå, èì íóæíà êàêàÿ-òî ëèïîâàÿ èäåÿ î ðàå â ãíèþùåé Åâðîïå? Íåò. Êàæäîìó èç òåõ ñòóäåíòîâ, íóæíà ñòðàíà, ãäå îíè áóäóò óâåðåíû, ÷òî ïîñëå ó÷åáû èõ îáåñïå÷àò ðàáîòîé, îò êîòîðîé îíè áóäóò ïîëó÷àòü óäîâîëüñòâèå è äîñòîéíîå âîçíàãðàæäåíèå â âèäå çàðàáîòíîé ïëàòû. Ìîëîäûå óêðàèíöû õîòÿò çíàòü, ÷òî çàâòðà îíè áóäóò îáåñïå÷åíû æèëüåì, ÷òî èõ ñîáñòâåííûé äîì äàñò èì âîçìîæíîñòü çàâåñòè ñ÷àñòëèâóþ ñåìüþ. Ñòóäåíòû íå æåëàþò ñìîòðåòü, êàê èõ ðîäèòåëè, îòêàçûâàÿ ñåáå, ñ÷èòàþò êîïåéêè, ÷òîáû îïëàòèòü îáó÷åíèå äåòåé, îíè õîòÿò æèòü â ñòðàíå, ãäå îáðàçîâàíèå ëþäåé íå òðåáóåò ìàòåðèàëüíûõ çàòðàò, îíî äîëæíî òðåáîâàòü òîëüêî æåëàíèå ðàçâèâàòüñÿ è îáó÷àòüñÿ â ïîëüçó ñâîåãî ãîñóäàðñòâà. Êàê òîëüêî íà Ìàéäàíå ðóõíóò ôëàãè ÅÑ è áóðæóàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ñèë, à èç òîëïû ïîäíèìåòñÿ îäíî òðóäîâîå êðàñíîå çíàìÿ, êîòîðîå îáúåäèíèò âîêðóã

ñåáÿ ëþäåé, áîðþùèõñÿ íå çà òî, ÷òîáû ê âëàñòè ïðèøåë îäèí èç òðåõ «áîãàòûðåé» (ßöåíþê, Òÿãíèáîê èëè Êëè÷êî), à âûäâèãàþùèõ ñîöèàëèñòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ, òîëüêî òîãäà è íàñòàíåò òîò ìîìåíò, êîãäà âëàñòü ïî÷óâñòâóåò ñòðàõ ïåðåä ñâîèì íàðîäîì. Åñëè ýòîãî íå ïðîèçîéäåò, òî íàðîä óéäåò ñ Ìàéäàíà ñ î÷åðåäíûì ðàçî÷àðîâàíèåì, âåäü åãî ñíîâà èñïîëüçîâàëè, êàê ïóøå÷íîå ìÿñî, êàê ñðåäñòâî áîðüáû çà âëàñòü îëèãàðõè÷åñêèõ êëàíîâ. Íàöèîíàëèçàöèÿ îñíîâíûõ îòðàñëåé ïðîèçâîäñòâà, ñîçäàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êîîïåðàòèâîâ - âîò òî, ÷òî ñåãîäíÿ ìîæåò îáåñïå÷èòü áóäóùåå ñòóäåíòîâ, à äîõîäû, êîòîðûå ïðîèçâîäÿò íàøè ðàáî÷èå ëþäè, äîëæíû èäòè íå íà ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ âèëë îëèãàðõîâ, à íà ñòðîèòåëüñòâî êâàðòèð äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé. Çà ñ÷åò ãîñóäàðñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè äîëæíà ôèíàíñèðîâàòüñÿ ñîöèàëüíàÿ ñôåðà. Êàæäûé äîëæåí çíàòü, ÷òî ñòðàíà ñìîæåò åãî áåñïëàòíî âûëå÷èòü è îáó÷èòü. Íàñòàë ìîìåíò íå ñëóøàòü áóðæóàçíûõ ïîëèòèêîâ, à ñëóøàòü ñâîé ðàçóì è ñâîå ñåðäöå - âåäü òî, ÷òî ìû òðåáóåì ñåãîäíÿ áóäåò ó íàñ çàâòðà. Ïðèøëî âðåìÿ òðåáîâàòü ñîöèàëèçì! Èëüÿ ÄÎÍ×ÅÍÊÎ, ñåêðåòàðü Øîñòêèíñêîãî ðàéêîìà ÊÏÓ

Ö

ÿ çíàìåííà ïîä³ÿ â³äáóëàñÿ íàïåðåäîäí³ 125-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Áàçèìè Ã. ß. ²í³ö³àòîðîì ïðèñâîºííÿ øêîë³ ³ìåí³ Áàçèìè âèñòóïèëà 1-é ñåêðåòàð

̳í³ìàëüí³ ðîçì³ðè ïåíñ³é ó çâ’ÿçêó ³ç âòðàòîþ ãîäóâàëüíèêà ç 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó íå ìîæóòü áóòè íèæ÷èìè: * íà îäíîãî íåïðàöåçäàòíîãî - çà 949,00 ãðí. * íà äâîõ - çà 1138,80 ãðí. (949,00 ãðí. õ 120%) * íà òðüîõ ³ á³ëüøå - çà 1423,50 ãðí. (949,00 ãðí. 150%). Ïåðåðàõîâàí³ òàêîæ ïåíñ³¿ çà îñîáëèâ³ çàñëóãè â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ïåíñ³¿ çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ”, òîùî. Ïåíñ³¿ ÷îðíîáèëüö³â Âèõîäÿ÷è ³ç ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ îñ³á, ÿê³ âòðàòèëè ïðàöåçäàòí³ñòü, ³íâàë³äàì — ó÷àñíèêàì ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâà𳿠íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ, ùîäî ÿêèõ âñòàíîâëåíî ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê ³íâàë³äíîñò³ ç ×îðíî-

áèëüñüêîþ êàòàñòðîôîþ ùîì³ñÿ÷íèé ðîçì³ð ïåíñ³éíèõ âèïëàò (ç óðàõóâàííÿì íàäáàâîê, ï³äâèùåíü, äîäàòêîâèõ ïåíñ³é. Ö³ëüîâî¿ ãðîøîâî¿ äîïîìîãè, ñóì ³íäåêñàö³¿ òà ³íøèõ äîïëàò äî ïåíñ³¿, âñòàíîâëåíèõ çàêîíîäàâñòâîì, êð³ì ïåíñ³é çà îñîáëèâ³ çàñëóãè ïåðåä Óêðà¿íîþ) ó ãðóäí³ 2013 ðîêó íå ìîæå áóòè íèæ÷èì í³æ: * ó ³íâàë³ä³â ² ãðóïè - 2704 ãðí. (949,00 ãðí. õ 285%) * ó ³íâàë³ä³â ²² ãðóïè - 2419,95 ãðí. (949,00 ãðí. õ 255%) * ó ³íâàë³ä³â ²²² ãðóïè - 2135,25 ãðí. (949,00 ãðí. õ 225%). Ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó ̳í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23.11.2011 ¹ 1210 “Ïðî ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîñòðàæäàëè âíàñë³äîê ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè” ïåðåäáà÷åíî çá³ëüøåííÿ ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿ ³íâàë³äàì - ÷îðíîáèëüöÿì. Òàê, ç 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó äëÿ

«ËÅͲÍÑÜÊÀ ÏÐÀÂÄÀ» – ÃÀÇÅÒÀ ÑÓÌÑÜÊί ÎÁËÀÑÍί ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÊÎÌÏÀÐÒ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî Ç̲ ÑÌ ¹99, âèäàíå ̳í³ñòåðñòâîì Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ 14 âåðåñíÿ 1995 ð. ÑϲÂÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ: Ñóìñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ³ òðóäîâèé êîëåêòèâ ãàçåòè «Ëåí³íñüêà ïðàâäà».

ðàäè îäíîãîëîñíî ïðîãîëîñóâàëè ïðî ïðèñâîºííÿ ³ìåí³ Áàçèìè Ã. ß. ×åðâîíîñëîá³äñüê³é ÇÎØ I-II ñòóïåí³â. ³äêðèâ ì³òèíã ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Êóæåëü Ð. ª.

ÇÅÌËßÊÈ ÂØÀÍÎÂÓÞÒÜ ÑÂÎ¯Õ ÃÅÐί Áóðèíñüêîãî ðàéêîìó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè, äåïóòàò ðàéîííî¿ ðàäè Ñòàðîñâåò À. Â., ÿêà ïîäàëà äåïóòàòñüêèé çàïèò íà ³ì’ÿ íà÷àëüíèêà â³ää³ëó îñâ³òè, ìîëîä³ òà ñïîðòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïî öüîìó ïèòàííþ ³ çàïèò íà ñåñ³¿ ðàéîííî¿ ðàäè áóâ ï³äòðèìàíèé äåïóòàòàìè îäíîãîëîñíî. ϳñëÿ âèêîíàííÿ âñ³õ ï³äãîòîâ÷èõ ïðîöåäóð 30 âåðåñíÿ íà ñåñ³þ ×åðâîíîñëîá³äñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè áóëî âèíåñåíå ïèòàííÿ ïðî ïðèñâîºííÿ ³ìåí³ Áàçèìè Ã. ß. ×åðâîíîñëîá³äñüê³é ÇÎØ I-II ñòóïåí³â òà çâ³ò ïðî ðåçóëüòàòè ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ïî öüîìó ïèòàííþ. Äåïóòàòè ñ³ëüñüêî¿

ËÅͲÍÑÜÊÀ ÏÐÀÂÄÀ ²ÍÄÅÊÑ 33532

Äèðåêòîð øêîëè Ñóäàðºâà Ë. Ò. ïðåäñòàâèëà ïðèñóòí³ì ìåìîð³àëüíó äîøêó, äå çàçíà÷åíî, ùî øêîëà íîñèòü ³ì’ÿ Ã. ß. Áàçèìè. Íà ñâÿò³ áóëè ïðèñóòí³ ïðåäñòàâíèêè ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ðàéîííî¿ ðàäè, äèðåêòîð ðàéîííîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ, ñ³ëüñüêèé ãîëîâà òà ðîäè÷³ Ãðèãîð³ÿ ßêîâè÷à. Ó âèñòóïàõ ïðèñóòí³õ

Ïðèñóòí³ ìàëè çìîãó îçíàéîìèòèñÿ ³ç øê³ëüíèì ìóçåºì, äå áóâ âèä³ëåíèé îêðåìèé ñòåíä, ïðèñâÿ÷åíèé Áàçèì³ Ã. ß. Åêñêóðñ³þ ïðîâîäèëè ó÷í³ ×åðâîíîñëîá³äñüêî¿ øêîëè, ó÷íÿìè øêîëè òàêîæ áóâ ï³äãîòîâëåíèé êîíöåðò, ïðèñâÿ÷åíèé ö³é ïî䳿.

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÃÀÇÅÒÈ Ç ÄÎÑÒÀÂÊÎÞ

Áóðèíñüêèé ÐÊ ÊÏÓ

ÂÀÐÒ²ÑÒÜ ÏÐÈÉÌÀÍÍß ÏÅÐÅÄÏËÀÒÈ

1 ì³ñ. 3 ãðí. 81 êîï. 3 ì³ñ. - 11 ãðí. 43 êîï. 6 ì³ñ. - 22 ãðí. 86 êîï. 12 ì³ñ. - 45 ãðí. 72 êîï.

1 ì³ñ. 2-3 ì³ñ. 4-6 ì³ñ. 7-12 ì³ñ. -

0 ãðí. 90 êîï. 2 ãðí. 10 êîï. 2 ãðí. 55 êîï. 3 ãðí. 90 êîï.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234

ÏÅÍѲÉÍÈÉ ÔÎÍÄ ²ÍÔÎÐÌÓª 3

áóëî ñêàçàíî äóæå áàãàòî ïðî ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ Ãðèãîð³ÿ ßêîâè÷à íà îñâ³òÿíñüê³é íèâ³, à òàêîæ ³ ïðî âåëè÷åçíó ðîëü, ÿêó â³í â³ä³ãðàâ íà÷àëüíèêîì øòàáó ïàðòèçàíñüêîãî ç’ºäíàííÿ. Ó÷í³ øêîëè ç âåëèêîþ óâàãîþ ³ ³íòåðåñîì ñëóõàëè âèñòóï çàïðîøåíèõ íà öå ñâÿòî. Ñòàðîñâºò À. Â. ïîäàðóâàëà øê³ëüíîìó ìóçåþ êíèãó: «Ïàðòèçàíè – íàøà ãîðä³ñòü – íàøà ñëàâà».

29 ëèñòîïàäà öüîãî ðîêó â ×åðâîíîñëîá³äñüê³é ÇÎØ I-II ñòóïåí³â â³äáóëîñÿ ñâÿòî ç íàãîäè ïðèñâîºííÿ öüîìó çàêëàäó ³ìåí³ Áàçèìè Ãðèãîð³ÿ ßêîâè÷à, óðîäæåíöÿ ñ. Äè÷ ×åðâîíîñëîá³äñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè – íà÷àëüíèêà øòàáó Ñóìñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ç’ºäíàííÿ ï³ä êîìàíäóâàííÿì Ñ. À. Êîâïàêà – Ñ. Â. Ðóäíºâà.

³íâàë³ä³â, ùîäî ÿêèõ âñòàíîâëåíî ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê ³íâàë³äíîñò³ ç ×îðíîáèëüñüêîþ êàòàñòðîôîþ, ðîçì³ð ïåíñ³¿ íå ìîæå áóòè íèæ÷èì í³æ: * ó ³íâàë³ä³â ² ãðóïè - 1423,50 ãðí. (949,00 ãðí. õ 150%) * ó ³íâàë³ä³â ²² ãðóïè - 1186,25 ãðí. (949,00 ãðí. õ 125%) * ó ³íâàë³ä³â ²²² ãðóïè - 1043,90 ãðí. (949,00 ãðí. õ 110%). Ðîçì³ð äîäàòêîâî¿ ïåíñ³¿ äëÿ ³íâàë³ä³â, ùîäî ÿêèõ âñòàíîâëåíî ïðè÷èííèé çâ’ÿçîê ³íâàë³äíîñò³ ç ×îðíîáèëüñüêîþ êàòàñòðîôîþ, ç 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ñòàíîâèòèìå: * ³íâàë³äàì ² ãðóïè - 341,64 ãðí. (949,00 ãðí. õ 36%) * ³íâàë³äàì ²² ãðóïè - 227,76 ãðí. - 949,00 ãðí. õ 24%) * ³íâàë³äàì ²²² ãðóïè - 170,82 ãðí. (949,00 ãðí. õ 18%). Ðîçì³ðè äîäàòêîâî¿ ïåíñ³¿ îñîáàì, ùî íàëåæàòü äî êàòå-

ãîð³é 2-4 ç 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ñòàíîâèòèìå: * 2 êàòåãîð³ÿ - 170,82 ãðí. (949,00 ãðí. õ 18%) * 3 êàòåãîð³ÿ - 113,88 ãðí. (949,00 ãðí. õ 12%) * 4 êàòåãîð³ÿ - 56,94 ãðí. (949,00 ãðí. õ 6%). Ïåðåðàõîâóþòüñÿ òàêîæ ç 1 ãðóäíÿ 2013 ðîêó ïåíñ³¿ íåïðàöþþ÷èì øàõòàðÿì â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî ï³äâèùåííÿ ïðåñòèæíîñò³ øàõòàðñüêî¿ ïðàö³”. Çã³äíî ç öèì Çàêîíîì, ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð ïåíñ³¿ øàõòàðÿ (÷îëîâ³êè, ùî ìàþòü ñòàæ ï³äçåìíî¿ ðîáîòè 15 ðîê³â ³ á³ëüøå, æ³íêè - 7,5 ðîê³â ³ á³ëüøå) íå ìîæå áóòè íèæ÷èì çà òðè ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè (ç 01.12.2013 - 949,00 ãðí. õ 3 = 2847,00 ãðí.) Çàëèøèëîñü çàçíà÷èòè, ùî ïåðåðàõóíîê ïðîâåäåíî àâòîìàòèçîâàíèì ñïîñîáîì, ³ íå ïîòðåáóâàâ äîäàòêîâîãî çâåðíåííÿ ïåíñ³îíåð³â. Ïåðåðàõîâàíî ïåíñ³¿ 67609 æèòåëÿì ì³ñòà Ñóìè. Ëþäìèëà ÃÎÍÒÀÐÅÍÊÎ, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî ôîíäó Óêðà¿íè â ì. Ñóìè

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 40000, ì.Ñóìè, âóë. Ñîáîðíà, 19/54. òåë. 22-34-04.

e-mail:leninpravda@mail.ru ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÎÂÈÉ ÐÀÕÓÍÎÊ: ¹ 2600026243 â ÑÎÄ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü» â ì.Ñóìè, ÌÔÎ 380805, ñò. êîä. 23632798

Â.î. ðåäàêòîðà ãàçåòè Âàëåð³é ѲÐß×ÅÍÊΠϳäïèñàíî äî äðóêó 12.12.2013 ð.

ÎÃÎËÎØÅÍÍß Çàãóáëåíå ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åíííÿ ³íâàë³äà çàãàëüíîãî çàõâîðþâàííÿ íà ³ì’ÿ ÐÅÇͲ×ÅÍÊÎ Ëþäìèëè Ïàíàñ³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.

Ê

îììóíèñòû Øîñòêèíñêîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè ñêîðáÿò â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé íà 55-ì ãîäó æèçíè, ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé òÿæåëîé áîëåçíè, Êðåìëÿíåö Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû è âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîé.

Ê

ðîëåâåöêèé ðàéîííûé êîìèòåò ÊÏÓ, Êðîëåâåöêàÿ ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ Ñîþçà Ñîâåòñêèõ îôèöåðîâ ñ ïðèñêîðáèåì èçâåùàþò, ÷òî ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè íà 87-ãîäó æèçíè óøåë èç æèçíè ãâàðäèè ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå, ÷ëåí ÊÏÓ Çàéöåâ ßêîâ Èâàíîâè÷. Äîáðàÿ, ñâåòëàÿ ïàìÿòü î ßêîâå Èâàíîâè÷å áóäåò æèòü â íàøåé ïàìÿòè. Âûðàæàåì ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì.

ÃÀÇÅÒÀ ÍÀÁÐÀÍÀ ÒÀ ÇÂÅÐÑÒÀÍÀ â êîìï’þòåðíîìó öåíòð³ ãàçåòè «Ëåí³íñüêà ïðàâäà». Âèõîäèòü 4 ðàçè íà ì³ñÿöü. ²ÄÄÐÓÊÎÂÀÍÀ ó âèäàâíèöòâ³ «ÌàêÄåí», ì. Ñóìè, âóë. Òîïîëÿíñüêà,16, ò. 25-10-54. Çàìîâëåííÿ ¹136. ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÀ Ö²ÍÀ íà 1 ì³ñÿöü: 3 ãðí. 55 êîï. ²ÍÄÅÊÑ äëÿ ïåðåäïëàòè: 33532. Òèðàæ íîìåðà - 2132 Çà çì³ñò ³ äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, âèêëàäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäàºòüñÿ íà àâòîðà.Ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ,ïåðåïèñêà ç ÷èòà÷àìè âåäåòüñÿ ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè.

Ленинская правда 13 декабря 2013 года (№46)  

Газета Сумской областной организации КПУ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you