Page 1

Ïðîëåòàð³ âñ³õ êðà¿í, ºäíàéòåñÿ!

ËÅͲÍÑÜÊÀ ÏÐÀÂÄÀ ¹ 44 (18220), 22 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

Çàñíîâàíà ó ñåðïí³ 1917 ðîêó

ÒÅÌÀ ÄÍß

1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456 1234567890123456

Ïåòðî Ñèìîíåíêî: Êîìïàðò³ÿ áóäå íàïîëåãëèâî äîáèâàòèñÿ ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó Êîìóí³ñòè çàâåðøèëè ïðîöåäóðó çáîðó ï³äïèñ³â íà ï³äòðèìêó ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ïðî âñòóï Óêðà¿íè äî Ìèòíîãî ñîþçó Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³ òà Êàçàõñòàíó.

Ó

ñüîãî ç³áðàíî 3,5 ìëí. ï³äïèñ³â. Ïðî öå íà ïðåñêîíôåðåíö³¿ â Êèºâ³ 20 ëèñòîïàäà ïîâ³äîìèâ ë³äåð ÊÏÓ Ïåòðî Ñèìîíåíêî. Ïåòðî Ñèìîíåíêî íàãîëîñèâ, ùî çá³ð ï³äïèñ³â ïðîâîäèâñÿ ó ñóâîð³é â³äïîâ³äíîñò³ äî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè òà âèìîã Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿. «Êîìïàðò³ÿ âèêîíàëà òå, ùî îá³öÿëà, ³ äîïîìîãëà ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè ç³áðàòè íåîáõ³äíó ê³ëüê³ñòü ï³äïèñ³â çà ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó ùîäî âèáîðó âåêòîðà çîâí³øíüîåêîíîì³÷íî¿ ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè. Öå äຠìîæëèâ³ñòü âèìàãàòè â³ä âëàäè â³äìîâèòèñÿ â³ä ï³äïèñàííÿ óãîäè ïðî Àñîö³àö³þ Óêðà¿íè ç ªâðîñîþçîì íà ³ëüíþñüêîìó ñàìì³ò³», – çàçíà÷èâ ë³äåð êîìóí³ñò³â. Óñï³õ ïðîâåäåíî¿ êàìïàí³¿ ç³ çáîðó ï³äïèñ³â Ïåòðî Ñèìîíåíêî ïîÿñíèâ òèì, ùî Êîìïàðò³¿ âäàëîñÿ äîíåñòè äî ñóñï³ëüñòâà ñâîþ ïîçèö³þ, äîñÿãòè ¿¿ ðîçóì³ííÿ ãðîìàäÿíàìè. «Ìè çðîáèëè âñå, ùîá ëþäè ðåàëüíî çðîçóì³ëè ñóòü òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ, ³ íå ïëåêàëè ³ëþç³é â³äíîñíî ïåðñïåêòèâ ºâðî³íòåãðàö³¿. Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè íåçàëåæíî â³ä ñâî¿õ ïîë³òè÷íèõ ïîãëÿä³â

ï³äòðèìàëè ³äåþ ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó. Ëþäè îáóðåí³ âèìîãàìè ªâðîñîþçó, ñåðåä ÿêèõ – ï³äâèùåííÿ ö³í ³ òàðèô³â, ñêîðî÷åííÿ ô³íàíñóâàííÿ ñîö³àëüíèõ ïðîãðàì, íàâ’ÿçóâàííÿ íåïðèéíÿòíèõ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé. Òàêîæ ãðîìàäÿíè âèñëîâëþþòü ñâ³é ïðîòåñò ïðîòè ïîë³òèêè «ïîäâ³éíèõ ñòàíäàðò³â», ÿêà ïðîâîäèòüñÿ ªâðîïîþ â³äíîñíî Óêðà¿íè», – ï³äêðåñëèâ Ïåòðî Ñèìîíåíêî. Çà éîãî ñëîâàìè, êîìóí³ñòè íàïîëåãëèâî â³äñòîþâàòèìóòü ïðàâî íàðîäó Óêðà¿íè íà ôîðìóâàííÿ ïîë³òèêè äåðæàâè ³ âèñëîâëåííÿ ñâ äóìêè. «Ïîçèö³ÿ Êîìïàðò³¿ ïðèíöèïîâà ³ ïîñë³äîâíà: óñ³ äîëåíîñí³ äëÿ äåðæàâè ïèòàííÿ ïîâèíí³ âèð³øóâàòèñÿ øëÿõîì âñåíàðîäíîãî ãîëîñóâàííÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì êîìóí³ñòè âèìàãàòèìóòü â³ä Öåíòðâèáîð÷êîìó âèçíàííÿ ç³áðàíèõ ï³äïèñ³â ³ ïðîâåäåííÿ âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ùîäî âèçíà÷åííÿ íàïðÿìó ³íòåãðàö³¿ Óêðà¿íè», – çàÿâèâ ë³äåð ÊÏÓ.

ÑÎÖÈÀËÈÇÌ-ÅÑÒÜ!

è öåìåíòíûå çàâîäû, âåçäå âîçâîäÿòñÿ íîâûå ñîâðåìåííûå çäàíèÿ. åç ïîòåðè ñîáñòâåííîãî ñóâåðåíèòåòà è ïðèâëå÷åíèÿ êðåäèòîâ ñî ñòîðîíû ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ ñ 1996

Á

ÂÜÅÒÍÀÌ -

ÊÎÌÏÀÐÒ²ß ²Í²Ö²ÞÂÀÒÈÌÅ ÐÅÔÅÐÅÍÄÓÌ ÙÎÄΠ²Ä̲ÍÈ ÏÅÍѲÉÍί ÒÀ ÌÅÄÈ×Íί ÐÅÔÎÐÌ

ß

ê ò³ëüêè Êîìïàðò³ÿ çàê³í÷èòü âñ³ ïðîöåäóðè, ïîâ’ÿçàí³ ³ç çàâåðøåííÿì çáîðó ï³äïèñ³â ùîäî ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó â³äíîñíî âèáîðó âåêòîðà çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè, âîíà ³í³ö³þâàòèìå çá³ð ï³äïèñ³â ùîäî ïðîâåäåííÿ ðåôåðåíäóìó íà ï³äòðèìêó â³äì³íè ïåíñ³éíî¿ òà ìåäè÷íî¿ ðåôîðì. ßêùî ÂÐ íå ï³äòðèìຠçàêîíîïðîåêò ïðî â³äì³íó ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè, ÊÏÓ òàêîæ ðîçïî÷íå çá³ð ï³äïèñ³â íà ï³äòðèìêó öüîãî ïèòàííÿ.

«Ëþäè ðîçóì³þòü, ùî çîâí³øíÿ ïîë³òèêà ïîâèííà ôîðìóâàòèñÿ âèêëþ÷íî çà ó÷àñò³ íàðîäó. dzáðàí³ ï³äïèñè – áåç ñóìí³âó, ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî ëþäè ðîçóì³þòü ñâîþ ðîëü, ³ ãîëîñ íàðîäó ïîâèíåí áóòè ïî÷óòèì». Ïåòðî Ñèìîíåíêî

Îñíîâíûå ñòàòüè ýêñïîðòà: ñûðàÿ íåôòü, òåêñòèëü, êîæàíàÿ îáóâü, ìîðåïðîäóêòû, ðèñ, êîôå, êàó÷óê, ÷àé. Ãëàâíûìè òîðãîâûìè ïàðòíåðàìè ÿâëÿþòñÿ ÑØÀ, Êèòàé, ÅÑ, ßïîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ. Âüåòíàì ïîñòàâëÿåò ðèñ â 70 ñòðàí ìèðà è â ïðîøëîì ãîäó åãî ýêñïîðò ñîñòàâèë ïåðâîå ìåñòî â ìèðå. Ïî ýêñïîðòó îðåõîâ-êåøüþ äåðæèòñÿ íà 1-ì ìåñòå. Âî Âüåòíàìå ðîæäàåìîñòü ïðåâûøàåò ñìåðòíîñòü â òðè ðàçà, âî âðåìÿ íàøåãî âèçèòà â ñòðàíå ðîäèëñÿ êàê ðàç 90-ìèëëèîííûé æèòåëü, äîëÿ íàñåëåíèÿ ìîëîæå 35 ëåò ñîñòàâëÿåò áîëåå 50%. ñâÿçè ñî ñòàáèëüíîé ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêîé è ñîîòâåòñòâóþùèìè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè Âüåòíàì îáëàäàåò áîëüøîé èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüþ. Ñþäà ïåðåíîñÿò ñâîè ïðîèçâîäñòâà ìíîãèå ìèðîâûå êðóïíûå êîðïîðàöèè, â ñòðàíå óñèëåííûìè òåìïàìè êðîìå òîïëèâíî-ñûðüåâîé è îáðàáàòûâàþùåé, ðàçâèâàþòñÿ òÿæåëàÿ, ëåãêàÿ è ýëåêòðîííàÿ ïðîìûøëåííîñòü. 4

ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ Â Â

üåòíàì ñåãîäíÿ - ýòî ñòàáèëüíîå è ñòðåìèòåëüíî ðàçâèâàþùååñÿ ãîñóäàðñòâî. Êîãäà ãîñòè ïðèëåòàþò â Õàíîé, òî ïåðâûì äåëîì èõ âñòðå÷àåò îãðîìíûé ñòðîÿùèéñÿ ìåæäóíàðîäíûé àýðîïîðò. Âüåòíàìñêîå ãîñóäàðñòâî áîëüøå íàïîìèíàåò êàêóþ-òî ñòðîéêó, ïî äîðîãå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ðàáîòàþùèå íà ïîëíóþ ìîùíîñòü êèðïè÷íûå

ïî 2012 ãîä ÂÂÏ ðàñòåò â ñðåäíåì áîëåå ÷åì íà 10% åæåãîäíî. Êñòàòè, Âüåòíàì â îòëè÷èå îò Óêðàèíû, ïîëó÷èë îò âñòóïëåíèÿ â ÂÒÎ áîëüøå ïðåèìóùåñòâ, ÷åì îòðèöàòåëüíûõ ìîìåíòîâ. Ïðàâäà, ïðîøåäøèé ãîä äëÿ Âüåòíàìà áûë íå î÷åíü óäà÷íûì, âñå-òàêè ñêàçàëñÿ ìèðîâîé êðèçèñ, ÂÂÏ â 2012 ãîäó óâåëè÷èëñÿ âñåãî ëèøü íà 5,03%.

123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Ïåðøèé ñåêðåòàð Ñóìñüêîãî îáêîìó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Âîëîäèìèð ÄÀÍÈËÅÍÊÎ:

«Âêëàä Ñóìùèíè – âîëÿ ëþäåé, ï³äêð³ïëåíà ï³äïèñàìè»

Ñ

òàíîì íà 20 ëèñòîïàäà íà Ñóìùèí³ ç³áðàíî á³ëüøå 92000 ï³äïèñ³â ãðîìàäÿí íà ï³äòðèìêó ïðîâåäåííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó çà íàðîäíîþ ³í³ö³àòèâîþ. Ðîáîòà ÿê ³í³ö³àòèâíîþ ãðóïîþ, òàê ³ ðàéêîìàìè òà ì³ñüêêîìàìè ïàðò³¿ áóëà çðîáëåíà âåëèêà. ² â ïëàí³ ³äåîëîã³÷íîìó, ³ â îðãàí³çàö³éíîìó. Ïàðò³éí³ îðãàí³çàö³¿ áóëè â àâàíãàðä³ ö³º¿ âàæêî¿ êîï³òêî¿ ðîáîòè. Àäæå ñòîÿëî çàâäàííÿ äîíåñòè ëþäÿì íå ò³ëüêè ïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ ïðî ðåà볿 ªâðîïåéñüêîãî òà Ìèòíîãî ñîþçó, à é íàãàäàòè ïðî ¿õíº êîíñòèòóö³éíå ïðàâî âîíè, ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè, à íå êóïêà îë³ãàðõ³â ³ ïðîäàæíèõ ïîë³òèê³â, ïîâèíí³ âèð³øóâàòè çîâí³øíüîïîë³òè÷íèé êóðñ äåðæàâè. Ïàðò³éí³ êîì³òåòè ïðàöþâàëè ç ëþäüìè, ðîçïîâñþäæóâàëè ãàçåòè ³ ëèñò³âêè. Àëå íàéâàæëèâ³øèì åòàïîì áóâ ñàì çá³ð ï³äïèñ³â – ïðîöåäóðà ñêëàäíà ³ äóæå â³äïîâ³äàëüíà, àäæå íàéãîëîâí³øå – çðîáèòè âñå ïî çà-

êîíó. Ðåçóëüòàòè ãîâîðÿòü ñàì³ çà ñåáå – á³ëüøå 92000 æèòåë³â Ñóìùèíè, ãðîìàäÿí Óêðà¿íè ïîñòàâèëè ñâî¿ ï³äïèñè. Öå ñâ³ä÷èòü ò³ëüêè ïðî îäíå – ëþäè ìàþòü ÷³òêó ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ ³ õî÷óòü áðàòè ó÷àñòü ó äåðæàâíèõ ñïðàâàõ. Õîò³â áè ïîäÿêóâàòè êîì³òåòàì ÊÏÓ: Ëåáåäèíñüêîìó ì³ñüêêîìó (Ãîëóá Ì.Â.), ðàéîííèì: Ñóìñüêîìó (Ïîãîðºëîâ Ì.Ñ.), Ãëóõ³âñüêîìó (Ìîñêîâ÷åíêî Â.Â.), Âåëèêîïèñàð³âñüêîìó (Ãàâðèëåíêî Ì.Â.), Á³ëîï³ëüñüêîìó ðàéêîìó ÊÏÓ (Êîð÷àã³íà Ì.Î.). Âîíè íàéàêòèâí³øå ïîïðàöþâàëè ïî çáîðó ï³äïèñ³â. Ó õîä³ ö³º¿ ðîáîòè âèÿâèëèñÿ ñïðàâæí³ àêòèâ³ñòè â íàøèõ ëàâàõ. Íàïðèêëàä êîìóí³ñò, 76-ð³÷íèé Ìèêîëà Ôåäîðîâè÷ Òèì÷åíêî çà 20 äí³â ç³áðàâ 207 ï³äïèñ³â ó ñ. Òîêàð³ Ñóìñüêîãî ðàéîíó. Íà òàêèõ ëþäÿõ ïàðò³ÿ òðèìàºòüñÿ. À çàãàëîì, ïðîâîäÿ÷è çá³ð ï³äïèñ³â, ìè ïîáà÷èëè, ùî ëþäÿì «áîëèòü» áàéäóæ³ñòü íèí³øíüî¿ âëàäè, ¿¿ íåáàæàííÿ ïðèñëóõàòèñÿ äî äóìêè ëþäåé.

ÎÒ×ÅÒÛ È ÂÛÁÎÐÛ Â ÏÅÐÂÈ×ÍÛÕ ÏÀÐÒÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ Ïðîäîëæàþòñÿ îò÷åòû è âûáîðû â ïåðâè÷íûõ ïàðòîðãàíèçàöèÿõ îáëàñòè. Ñåé÷àñ îíè ïðîøëè áîëåå ÷åì â äâóõñîò ïåðâè÷êàõ îáëàñòíîé ïàðòîðãàíèçàöèè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 51,2% îò èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà. Îðãàíèçîâàííî, ïî äåëîâîìó, ïðè ãëóáîêîì àíàëèçå îðãàíèçàöèîííî-ïàðòèéíîé è èäåîëîãè÷åñêîé ðàáîòû çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîõîäèëè îò÷åòíî-âûáîðíûå ñîáðàíèÿ â Âåëèêîïèñàðåâñêîì, Íåäðèãàéëîâñêîì, Àõòûðñêîì ðàéîííûõ ïàðòîðãàíèçàöèÿõ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷åáû â ÂÏØ ëó÷øèå êîììóíèñòû áûëè èçáðàíû: 14.07.2013 ã.- Êîâòóíåíêî Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ – âòîðûì ñåêðåòàðåì Áóðûíñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè; 06.11.2013 ã. - Äîí÷åíêî Èëüÿ Ãðèãîðüåâè÷ – ñåêðåòàðåì Øîñòêèíñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè; 11.11.2013 ã.- Ðÿáêî Åëåíà Ãðèãîðüåâíà – âòîðûì ñåêðåòàðåì Ãëóõîâñêîãî ðàéêîìà ïàðòèè; 13.11.2013 ã.- ßñêåâè÷ Åëåíà Íèêîëàåâíà – âòîðûì ñåêðåòàðåì Øîñòêèíñêîãî ãîðêîìà ïàðòèè.


2

¹ 44, 22 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

ÄÎ 125- в××ß Ç ÄÍß ÍÀÐÎÄÆÅÍÍß Ã.ß.ÁÀÇÈÌÈ

Ö

üîìó óí³êàëüíîìó ôîðìóâàííþ íàðîäíèõ ìåñíèê³â íàäçâè÷àéíî ïîòàëàíèëî íà çä³áíèõ âîºíà÷àëüíèê³â. Îäèí ³ç íèõ - íà÷àëüíèê øòàáó ç’ºäíàííÿ Ã.ß.Áàçèìà(1.12.18875.06.1970). Ãëèáîêî ïîìèëÿºòüñÿ òîé, õòî äóìàº, ùî Ãðèãîð³é ßêîâè÷ áóâ âèêëþ÷íî öèâ³ëüíîþ ëþäèíîþ, ëèøå âíàñë³äîê âèíÿòêîâèõ îáñòàâèí âèñóíóòîþ íà â³äïîâ³äàëüíó â³éñüêîâó ïîñàäó. Çà ôàõîì ³ çà ïîêëèêàííÿì íàðîäíèé â÷èòåëü, äî â³éíè äèðåêòîð îäí³º¿ ç ïóòèâëüñüêèõ øê³ë ³ äåëåãàò Âñåñîþçíîãî ç’¿çäó â÷èòåë³â, Áàçèìà ðàçîì ³ç òèì ìàâ íåàáèÿêèé â³éñüêîâèé äîñâ³ä. Âîþâàâ ùå â Ïåðøó ñâ³òîâó, ïðàïîðùèê öàðñüêî¿ àð쳿, çíàéîìèé ç àçàìè øòàáíî¿ ðîáîòè. Íàñòóïíîþ â³éíîþ ñòàëà äëÿ íüîãî ãðîìàäÿíñüêà, äå âîþâàâ ó ñêëàä³ Ïåðøî¿ Ê³ííî¿ àð쳿, î÷îëþâàâ ÷åðâîíîàðì³éñüêó øêîëó. Ç ïî÷àòêîì â³éíè Áàçèìà ³ Ðóäíºâ ñòâîðþþòü âèíèùóâàëüíèé áàòàëüéîí, çíåøêîäæóþòü âîðîæèõ ïàðàøóòèñò³â òà äèâåðñàíò³â, ãîòóþòü ïîïîâíåííÿ äëÿ ôðîíòó. Íàáëèæàâñÿ äî çàâåðøåííÿ Êàðïàòñüêèé ðåéä, â õîä³ ÿêîãî ÿñêðàâî ñïàëàõíóâ â³éñüêîâèé

123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234

ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÃÎ ØÒÀÁÓ

Çàâäÿêè íàïîëåãëèâîñò³ òà îðãàí³çóþ÷³é ðîë³ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè íèí³øí³é ð³ê âõîäèòü â ³ñòîð³þ ÿê ð³ê 70-ë³òòÿ ëåãåíäàðíîãî Êàðïàòñüêîãî ðåéäó Ñóìñüêîãî ïàðòèçàíñüêîãî ç’ºäíàííÿ Ñ.À.Êîâïàêà – Ñ.Â.Ðóäíºâà. òàëàíò Ã.ß.Áàçèìè.  ³ñòîð³þ ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó Ðàäÿíñüêî¿ Óêðà¿íè, îñîáèñòî äëÿ íà÷àëüíèêà øòàáó, â³í óâ³éäå íå ëèøå çàõîïëåííÿì ì³ñò Ñêàëàòà, Ãàëè÷à, ijëÿòèíà, ðîçãðîìîì 17-òè âîðîæèõ ãàðí³çîí³â, ïîòóæíèìè óäàðàìè ïî íàôòîïðîìèñëàõ Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. ϳä ÷àñ ôîðñóâàííÿ ð³êè Ïðóò ³ ïåðåõîäó ÷åðåç çàë³çíèöþ ñèëüíèé í³ìåöüêèé âîãîíü â³äð³çàâ àâàíãàðäíó ãðóïó íà ÷îë³ ç Áàçèìîþ â³ä îñíîâíèõ ñèë. Ïîíàä ï³âòîðà ì³ñÿö³ âîíà ïåðåñóâàëèñÿ âîðîæèìè òèëàìè äî ìåòè. Íà æàëü, îäí³º¿ ç çàñ³äîê óíèêíóòè íå âäàëîñÿ.

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

Êóëåìåòí³ ÷åðãè çð³çàëè ì³íåðà ßêîâà Äàâèäîâè÷à ³ ê³íîîïåðàòîðà Áîðèñà Âàêàðà. Îñòàíí³é ò³ëüêè ³ âñòèã âèìîâèòè: «Â³äçíÿòó ïë³âêó ïåðåäàéòå â Ìîñêâó…». Òîâàðèø³ äîñòàâëÿòü ¿¿ ðàçîì ³ç øòàáíèìè äîêóìåíòàìè. Ãðèãîð³ÿ ßêîâè÷à âðàçèëè îäðàçó òðè êóë³. Çíåïðèòîìí³âøè, ñò³êຠêðîâ’þ. ͳìö³ çîâñ³ì ïîðó÷. Äåíèñ Ñåíè÷åíêî, îäèí ³ç äâîõ ðîçâ³äíèê³â, ùî çàëèøèëèñÿ íåóøêîäæåíèìè, â³äâîë³êຠïåðåñë³äóâà÷³â íà ñåáå. À òÿæêî ïîðàíåíîãî íà÷àëüíèêà øòàáó ³ Ïåòðà Áè÷êîâà ÷åêàëè ïîïåðåäó äîâã³, íåéìîâ³ðíî âèñ-

íàæëèâ³, ñïîâíåí³ íåáåçïåêè ê³ëîìåòðè, àæ ïîêè âîíè íå âèéøëè â ðîçòàøóâàííÿ ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó Ñàáóðîâà. Òóò ¿õ íàðåøò³ íàçäîæåíå Äåíèñ Ñåíè÷åíêî. Îñü ùî ïèñàâ ó ñâî¿õ ñïîãàäàõ Ãåðîé Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó Ñ.Ï.Òóòó÷åíêî: «Ó ãðóï³ Ïàøêîâñüêîãî (êåð³âíèê Ñàáóðîâñüêî¿ ãðóïè ì³íåð³â – Â.Ñ. ) âèÿâèâñÿ é ôåëüäøåð. ³í ðîçìîòàâ ãàí÷³ðêè íà ðàíàõ ³ óâàæíî îãëÿíóâ ãðóäè, ãîëîâó, íîãó. Ñïèòàâ, êîëè áóëî ïîðàíåííÿ. «Òèæäåíü òîìó», - â³äïîâ³â Áè÷êîâ. «Îñü ÿê? – çäèâóâàâñÿ ôåëüäøåð. Çìàñòèâ ÿêîþñü ìàççþ ðàíè, çàáèíòóâàâ ¿õ ³ ï³äìîðãíóâ: «Ðàíè íåñòðàøí³. Æèòè áóäåòå. Ùàñëèâà âè ëþäèíà, òîâàðèøó Áàçèìî!».  öþ õâèëèíó â³í ³ ñïðàâä³ áóâ ùàñëèâèé. Òèì ÷àñîì ôåëüäøåð â³äêëèêàâ Áè÷êîâà âá³ê: «Òðåáà íåãàéíî â³äïðàâèòè â Ìîñêâó – ðàíè ñåðéîçí³, ñòàðèé íå âèòðèìົ. Àëå «ñòàðèé» ñâ³é ïàðòèçàíñüêèé îáîâ’ÿçîê ñòàâèâ âèùå îñîáèñòîãî æèòòÿ. ³í íå ïî¿õàâ íà Âåëèêó çåìëþ äîòè, äîêè íå çàê³í÷èâ çâ³ò ïðî Êàðïàòñüêèé ðåéä ³ ëèøå ï³ñëÿ òîãî, êîëè ï³äïèñàâ éîãî ÿê íà÷àëüíèê øòàáó, äàâ ñîá³ ïðàâî ñêàçàòè: «Íó, à òåïåð ìîæíà é íà ë³êóâàííÿ».  ñêóï³ õâèëèíè ïåðåïî÷èíêó áðàâñÿ çà ïåðî. Îñü êîëè éîìó çíàäîáè-

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

ÂÐÀ×-ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÈÑÒ, ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ

Ç.È. ÊÐÀÑÎÂÈÖÊÈÉ — ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÏÎÄÐÀÆÀÍÈß Î

äíàêî è ïîñëå ýòîãî îí åæåãîäíî ïðèåçæàë â ñâîé ðîäíîé ãîðîä Ñóìû, âñòðå÷àëñÿ ñ êîëëåãàìè, äðóçüÿìè, òîâàðèùàìè ïî Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, â ðÿäàõ êîòîðîé ñîñòîÿë âñþ æèçíü. Êîíå÷íî, î åãî ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâàõ åñòü êîìó ñêàçàòü, õîòÿ è ìîþ ñåìüþ (ìàìó, áàáóøêó, ÷àñòî ïîâòîðÿâøóþ: «Îí, Êðàñîâèöêèé è âîîáùå êðàñàâåö», è ìåíÿ) îí íà ïðîòÿæåíèè æèçíè íå îäèí ðàç è ëå÷èë, è ïðîñòî âûðó÷àë äåëüíûì ñîâåòîì. Ìåíÿ âñåãäà ïîðàæàëî äðóãîå, è ýòî äàæå áîëåå öåííî äëÿ âñåõ íàñ: ýòî êàêóþ æå íóæíî èìåòü âîëþ (ëþäè ìîåãî ïîêîëåíèÿ ïîìíÿò ìíîæåñòâî áåçðóêèõ è áåçíîãèõ âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òàê è íå íàøåäøèõ ñåáÿ â ìèðíîé æèçíè, ñïèâøèõñÿ è ïðîñÿùèõ ìèëîñòûíþ; ãîðüêî, íî ÷àñòî ïðèõîäèòñÿ íàïîìèíàòü ñîâðåìåííûì âûáðàñûâàþùèì â ôàøèñòñêîì ïðèâåòñòâèè ðóêó þíöàì, ÷òî ïðèí¸ñ ôàøèçì Óêðàèíå), ÷òîáû ïîòåðÿâ ïðàêòè÷åñêè ïî ïàõ íîãó, íå òîëüêî íå ñëîìàòüñÿ, íî è ñòàòü òàêèì êàê îí ñòàë. Òî÷íî íå çíàþ, íî äóìàþ, ÷òî ñâîåé æèçíüþ Ç.È. Êðàñîâèöêèé âñåëèë óâåðåííîñòü âî ìíîãèõ, ïîïàâøèõ â ïîäîáíóþ áåäó, ëþäåé. Ìåíÿ ñ Çèíîâèåì Èîñèôîâè÷åì áîëüøå ñâÿçûâàþò ÷èñòî ÷åëîâå÷åñêèå, à íå «ìåäèöèíñêèå» âîñïîìèíàíèÿ. Õîðîøî ïîìíþ êàê îí ìíå òð¸õ-÷åòûð¸õëåòíåìó ïàöàíó êàê âçðîñëîìó ïîäàë ðóêó äëÿ ðóêîïîæàòèÿ ... ß áûë ñòðàøíî ãîðä. Íà îäíîì èç äíåé ðîæäåíèé îí, êàê èíâàëèä âîéíû íåäàâíî ïîëó÷èâøèé

Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ Êðàñîâèöêèé îäèí èç íàèáîëåå óâàæàåìûõ ñóì÷àí çà âñþ òðåõñîòøåñòèäåñÿòèëåòíþþ èñòîðèþ íàøåãî ãîðîäà. Ïîëó÷èëîñü òàê, ÷òî äëÿ íåãî, âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, âûëå÷èâøåãî äåñÿòêè òûñÿ÷ áîëüíûõ, ó ãîñóäàðñòâà òàê è íå íàøëîñü ñðåäñòâ íà íåîáõîäèìóþ îïåðàöèþ íà ñåðäöå, êîòîðóþ âûíóæäåíû áûëè äåëàòü â Ãåðìàíèè. àâòîìîáèëü ñ ðó÷íûì óïðàâëåíèåì, ïîñàäèë ïîëäþæèíû äåòåé è ïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ êàòàë ïî ãîðîäó. Ç. È. Êðàñîâèöêîãî ìîæíî áûëî âñòðåòèòü è ïðîñòî â öåíòðå (ó ôîíòàíà èëè ó àëüòàíêè), è â ãîðîäñêîì ïàðêå, è íà ôóòáîëå ... Åãî ñòàðøèé ñûí (Øóðèê Êðàñîâèöêèé) èãðàë â þíîøåñêîé ôóòáîëüíîé êîìàíäå ñóìñêîãî «Ñïàðòàêà» è, áóäó÷è ñòàðøå, ñîáèðàë âî äâîðå è îáûãðûâàë ïî 5-6 ìàëûøåé. Ê ñîæàëåíèþ, åãî ôóòáîëüíàÿ êàðüåðà èç-çà ïëîõîãî çðåíèÿ â äàëüíåéøåì íå ñëîæèëàñü. Ïîìíþ êàê ðàäîâàëñÿ Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ ïîñëå ïîáåäíîãî â 2007 ãîäó ìàò÷à àõòûðñêîãî «Íåôòÿíèêà» â Êèåâå íàä çíàìåíèòûì «Äèíàìî». Ïîðàæàëà óâåðåííîñòü Çèíîâèÿ Èîñèôîâè÷à âî âëàäåíèè êîñòûëÿìè èëè ïðîñòî ïàëî÷êîé. Èç äåòñòâà ÿ ïîìíþ, ÷òî êàê-òî îí ø¸ë ïðîñòî ... ñ ïàëî÷êîé-òðîñòüþ. Ïîòîì áûëè ñäåëàíû ñïåöèàëüíûå êîñòûëè è äëÿ âñåõ îêðóæàþùèõ ðåçóëüòàòû óæàñíîé òðàâìû ïî÷òè íå îùóùàëèñü è âî âðåìÿ åæåäíåâíîãî îáõîäà â êëèíèêå, è âî âðåìÿ îáùåíèÿ â áûòó. ß, êàê ÷åëîâåê ïðîøåäøèé äâå çàùèòû äèññåðòàöèè è íåñêîëüêî ïðåäçàùèò, íå ïî íàñëûøêå çíàþ, ÷òî è ó çäîðîâîãî è ìîëîäîãî ÷àñòî ïîäêàøèâàþòñÿ íîãè è êàòèò ðó÷ü¸ì ïîò, à òóò ... À âî âðåìÿ çàùèòû äîêòîðñêîé äèññåðòàöèè Ç.È. Êðàñîâèöêîìó óæå ø¸ë 57-é ãîä.  òèõîì ìåñòå ïî óë. Äçåð-

æèíñêîãî, 51 íàõîäèòñÿ äîñòàâøèéñÿ ñóì÷àíàì èç XIX âåêà êîìïëåêñ èç íåñêîëüêèõ îäíîýòàæíûõ çäàíèé. Ñåé÷àñ çäåñü óïðàâëåíèå îõðàíû çäîðîâüÿ Ñóìñêîé îáëàñòíîé ãîñàäìèíèñòðàöèè, à ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû áûëà 2-ÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà, â èíôåêöèîííîì îòäåëåíèè êîòîðîé ïîñëå íåäîëãîãî âðåìåíè ðàáîòû çàâåäóùåãî îòäåëîì êàäðîâ Ñóìñêîãî îáëçäðàâîòäåëà (ñðàçó ïîíÿë, ÷òî åãî ïðèçâàíèå — ìåäèöèíñêàÿ ïðàêòèêà, õîòÿ ìíîãèå â åãî ïîëîæåíèè ïðîñèäåëè áû «â êàäðàõ» äî ïåíñèè) íà÷àë âðà÷åâàòü Çèíîâèé Èîñèôîâè÷. ñêîðå îí áûë èçáðàí ñåêðåòàð¸ì ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè 2-é ãîðîäñêîé áîëüíèöû. Õàðàêòåðíûì äëÿ åãî ïàðòèéíîé äåÿòåëüíîñòè áûë òàêîé ýïèçîä. Âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ ìàòåðèàëîâ ÕÕ ñúåçäà ïàðòèè, Êðàñîâèöêèé ïðîâ¸ë îòêðûòîå (â îòëè÷èè îò ðåêîìåíäóåìîãî ñâûøå çàêðûòîãî) ñîáðàíèå êîëëåêòèâà áîëüíèöû, îçíàêîìèâ åãî ñ ñîäåðæàíèåì çíàìåíèòîãî äîêëàäà Ïåðâîãî

Â

ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ Í.Ñ. Õðóù¸âà «Î êóëüòå ëè÷íîñòè è åãî ïîñëåäñòâèÿõ». Ïðèåõàâ ïîñëå îïåðàöèè

íàêàíóíå ïðåçèäåíòñêèõ 2004 ãîäà âûáîðîâ â Ñóìû Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ äàë èíòåðâüþ «Ëåíèíñêîé ïðàâäå», â êîòîðîì, â ÷àñòíîñòè, ñêàçàë: «Êîììóíèñòè÷åñêàÿ èäåÿ – âå÷íà, êàê æåëàíèå ëþäåé æèòü â ñïðàâåäëèâîñòè.  Ãåðìàíèè ÿ ìíîãî îáùàëñÿ ñ áûâøèìè ãðàæäàíàìè íàøåé ñòðàíû. Íà âîïðîñ, ãäå è êàê áû Âû õîòåëè æèòü, – áîëüøèíñòâî îòâå÷àåò: â Ñîâåòñêîì Ñîþçå 70-õ ãîäîâ. Âñå âðåìÿ çàäàþ ñåáå âîïðîñ, ïî÷åìó íåìöû, âçÿâ íà âîîðóæåíèå ìíîãèå èç íàøèõ ïîäõîäîâ ïî ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí, ñìîãëè èõ ñîâåðøåíñòâîâàòü, à ìû ðàñòåðÿëè? Ñ óæàñîì ñìîòðþ, êàê ãèáíåò óêðàèíñêîå çäðàâîîõðàíåíèå. Íè îíî, íè

ëèñÿ ñêóï³ çàïèñè, ñïîñòåðåæåííÿ, âèñíîâêè, ÿê³ â³í çàíîñèâ äî ñâî¿õ ùîäåííèê³â ³ áîéîâèõ äîíåñåíü. Êíèãó ñïîãàä³â Áàçèìè «Ñë³äàìè âåëèêîãî ðåéäó», ùî çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â âèòðèìàëà ê³ëüêà âèäàíü, íå ìîæíà ÷èòàòè ç õîëîäíèì ñåðöåì, ç ¿¿ ãåðîÿìè ðàçîì ñï³âïåðåæèâàºø, ðà䳺ø ³ ñóìóºø. Íà ïîäâ³ð’¿ Ïóòèâëüñüêî¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè ¹ 2, ùî íîñèòü ³ì’ÿ ëåãåíäàðíîãî íà÷àëüíèêà øòàáó, ñòî¿òü ñêðîìíèé áþñò. Öå Áàçèìà «ïîâåðíóâñÿ» äî ñâî¿õ êîëèøí³õ ³ ìàéáóòí³õ âèõîâàíö³â, àáè í³êîëè á³ëüøå íå ðîçëó÷àòèñÿ ç íèìè. Âîëîäèìèð ÁÐÀÒ×ÅÍÊÎ

Ø

îñòêèíñêèé ðàéêîì, ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñ.Âîâíà ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì ñåêðåòàðÿ ïåðâè÷íîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè, äåïóòàòà ñåëüñêîãî ñîâåòà ÁÅËßÑÍÈÊ Ïîëèíó Íèêîëàåâíó, îáàÿòåëüíóþ æåíùèíó, çàáîòëèâóþ æåíó, ëþáÿùóþ ìàòü. Æåëàþò åé êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî óþòà è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â îáùåñòâåííîé ðàáîòå. îáðàçîâàíèå, íè àðìèÿ – íå ìîãóò áûòü áèçíåñîì, à ëþäè, ïðîïàãàíäèðóþùèå ýòî, ïðîñòî ïðåñòóïíèêè. Çíàþ, ÷òî ó Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû ìíîãî âíåøíèõ è âíóòðåííèõ ïðîáëåì. Íî ïîáåäà, ðàíî èëè ïîçäíî, áóäåò çà êîììóíèñòàìè»[1]. È äàëåå: «Òàê äîëãî â Ñóìàõ ÿ åùå íèêîãäà íå îòñóòñòâîâàë, ïîýòîìó î÷åíü æäàë âñòðå÷è. Ëþáîé ãîðîä – ýòî ïðåæäå âñåãî ëþäè: ðîäíûå è áëèçêèå, êîëëåãè ïî ðàáîòå, ïîëèòè÷åñêèå åäèíîìûøëåííèêè. Êàê âèäèøü, ìîé äîìàøíèé òåëåôîí íå ñìîëêàåò». Çâîíèëè áûâøèå ïàöèåíòû, êîëëåãè, äðóçüÿ, óçíàâ ÷òî Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ â äàííûé ìîìåíò íàõîäèòñÿ äîìà, âûðàæàÿ åìó èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü, ïðèçíàíèå è ëþáîâü çà âñ¸ òî, ÷òî îí ñäåëàë äëÿ êàæäîãî èç íèõ è äëÿ íàñ âñåõ âìåñòå âçÿòûõ. ñâîåé êíèãå “Ïî òåðíèñòûì äîðîãàì æèçíè”[2,3], ýêçåìïëÿð êîòîðîé îí ïîäàðèë â áèáëèîòåêó “Ëåíèíñêîé ïðàâäû”, Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ âñïîìíèë ïîæåëàíèÿ « ... ôðîíòîâûõ äðóçåé è êîëëåã ïî ðàáîòå ïîäåëèòüñÿ æèçíåííûì îïûòîì, ïðàâäèâî ðàññêàçàòü î ïðîøåäøèõ ñîáûòèÿõ, ñâèäåòåëåì è ó÷àñòíèêîì êîòîðûõ ÿ áûë. Âîò è ðåøèë ïîñëå òîãî êàê íà 79-îì ãîäó æèçíè ïîïðîùàëñÿ ñ àêòèâíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ, âçÿòüñÿ çà ïåðî, íàïèñàòü ìåìóàðû, íàäåÿñü, ÷òî îíè ñìîãóò áûòü ïîëåçíû íå òîëüêî ìîåìó ïîêîëåíèþ, íî è ìîëîä¸æè, îñîáåííî ìåäèêàì… Ïðîéä¸ò åù¸ äåñÿòîê ëåò, è óéäóò â íåáûòèå ìîè ñîâðåìåííèêè, ñâèäåòåëè è ó÷àñòíèêè öåëîé ýïîõè: äîâîåííîãî è ïîñëåâîåííîãî âðåìåíè. Óéä¸ò ïîêîëåíèå, îòëè÷àâøååñÿ â ãðîìàäíîì áîëüøèíñòâå, ÷óâñòâîì íåçûáëåìîãî äîëãà è îòâåòñòâåííîñòè çà äåëî, êîòîðîìó ñëóæàò, âûñîêèìè íðàâñòâåííûìè êà÷åñòâàìè, èäåéíîé óáåæäåííîñòüþ», – ãîâîðèò Çèíîâèé Èîñèôîâè÷. Äåéñòâèòåëüíî, âñÿ åãî æèçíü – ïðèìåð äëÿ ïîäðàæàíèÿ. ×òî ìîãëî æäàòü ìîëîäîãî ëåéòåíàíòà, ïîòåðÿâøåãî íîãó â áèòâå çà Áåðëèí? «… Áåäðî, êàê êî÷åðãà, îäíîé ÷àñòüþ çàöåïèëîñü çà óãîë çäàíèÿ è íå äàâàëî ïîëçòè. 3

Â


3

¹ 44, 22 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

Í

àñåëåíèå ãîðîäà îêêóïàíòû ïðàêòè÷åñêè îáðåêëè íà óíè÷òîæåíèå, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ñîòíè òûñÿ÷ ðàññòðåëÿííûõ êèåâëÿí â Áàáüåì ÿðó. Ïåðåä íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â ãîðîäå ïðîæèâàëî îêîëî ìèëëèîíà ÷åëîâåê, à îñâîáîäèòåëåé âñòðå÷àëè íå áîëåå ñîðîêà òûñÿ÷ ñ îãðîìíûì òðóäîì âûæèâøèõ êèåâëÿí. Íà þáèëåéíîå òîðæåñòâî â ãîðîä áûëè ïðèãëàøåíû íåïîñðåäñòâåííûå ó÷àñòíèêè áîåâ çà åãî îñâîáîæäåíèå èç ìíîãèõ ãîðîäîâ ñòðàíû.  ÷èñëå ïðèãëàøåííûõ îêàçàëñÿ è ÿ, ó÷àñòâîâàâøèé â áîåâûõ äåéñòâèÿõ íà çíàìåíèòîì îæåñòî÷åííûìè áîÿìè Áóêðèíñêîì ïëàöäàðìå, ãäå è áûë ðàíåí.  1943 ãîäó, íåïîñðåäñòâåííî ÷åðåç Êèåâ ÿ íå ïðîõîäèë, òàê êàê íàøà 100-ÿ ñòðåëêîâàÿ äèâèçèÿ, âõîäèâøàÿ â ñîñòàâ 27-é àðìèè, âåëà áîè çà îñâîáîæäåíèå Êèåâà ñ Áóêðèíñêîãî ïëàöäàðìà, ñ êîòîðîãî âíà÷àëå ïëàíèðîâàëîñü îñâîáîäèòü ãîðîä. Êàê èçâåñòíî, ïåðâîíà÷àëüíûé ïëàí íå óäàëñÿ, è ãîðîä áûë îñâîáîæäåí ñ Ëþòåæñêîãî ïëàöäàðìà. Íî âîéñêà Êðàñíîé Àðìèè ñâîèìè áîåâûìè äåéñòâèÿìè íà Áóêðèíñêîì ïëàöäàðìå îòâëåêëè çíà3 îòïîëç íàçàä, âûïðÿìèë áåäðî, áîëè àáñîëþòíî íå ÷óâñòâîâàë. Ïðîïîëç íåñêîëüêî ìåòðîâ âïåðåä. Âäðóã ñëûøó øóì, êðèê íà ñìåøàííîì ðóññêî-óêðàèíñêîì ÿçûêå, îáðàäîâàëñÿ, çîâó íà ïîìîùü.  îòâåò ñëûøó óãðîæàþùèé òð¸õýòàæíûé ìàò. Íàñ ïðåäóïðåæäàëè, ÷òî Áåðëèí ìîãóò çàùèùàòü âëàñîâöû è áàíäåðîâöû.  ýòîò ìîìåíò ÿ íå ïîäóìàë îá ýòîì. Ïîñëå «ìàòîâ» ñðàáîòàëî ñîçíàíèå: ÿ â îïàñíîñòè. Íî, ñëàâà Áîãó, ðÿäîì îêàçàëñÿ êîòëîâàí. Ñ ñàíèòàðíîé ñóìêîé ñêàòûâàþñü â íåãî. Äàëüøå ïðîâàë. ß ïîòåðÿë ñîçíàíèå…». È äàëåå â ãîñïèòàëå ñëîâà ãëàâíîãî õèðóðãà ôðîíòà, ïðîôåññîðà, ãåíåðàë-ëåéòåíàíòà ìåäñëóæáû: «Äóìàåøü, ÷òî òîëüêî òû îäèí îñòàëñÿ áåç íîãè? Î ïîäâèãå Ìàðåñüåâà çíàåøü? Òû ñìîæåøü ó÷èòüñÿ, ñòàòü âðà÷îì, à ïðè æåëàíèè è óñèëèè – äîêòîðîì íàóê» [2]. Ýòè ñëîâà îêàçàëèñü ïðîðî÷åñêèìè.  ñîâåðøåííî îñîáåííûõ êðàñêàõ ðàññêàçûâàë Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Âåäü íà ìîìåíò íà÷àëà âîéíû åìó è åãî äðóçüÿì íå áûëî è âîñåìíàäöàòè. Áûë íà ôðîíòå è äâîþðîäíûé áðàò Ç.È. Êðàñîâèöêîãî, êîòîðîãî îí î÷åíü ëþáèë. Áðàò Çèíîâèÿ Èîñèôîâè÷à ãîâîðèë: «Åñëè ÿ ïîïàäó â ïëåí ê âðàãó, òî âûæèòü ó ìåíÿ øàíñîâ ïðîñòî íåò: ìåíÿ óáüþò è êàê îôèöåðà, è êàê êîììóíèñòà, è êàê åâðåÿ». Ê ñ÷àñòüþ, áðàò âåðíóëñÿ èç äåéñòâóþùåé àðìèè æèâûì. Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ èç òåõ, ó êîòîðûõ ñåãîäíÿ (21 èþíÿ 1941 ã.), áûë âûïóñêíîé áàë, à «…çàâòðà áûëà âîéíà». Ýòî äåéñòâèòåëüíî ëåãåíäàðíîå ïîêîëåíèå: «22 èþíÿ è ÿ, ñî ìíîãèìè ìîèìè îäíîêëàññíèêàìè, ïðèì÷àëèñü ê âîåíêîìàòó. Ïðèøëè ìû íå ïî ïðèíóæäåíèþ, íè ïî ÷üåìó-ëèáî ïðèêàçó, à ïî âåëåíèþ äîëãà è ñîâåñòè». Íåâîëüíî íàïðàøèâàåòñÿ àíàëîãèÿ. Âîò îíè, ïàòðèîòû. Ìàëü÷èøêè-îäíîêëàññíèêè íå âåðíóâøèåñÿ ñ ôðîíòà (ôîòîãðàôèè ìíîãèõ èç íèõ ìû âèäèì íà ñòðàíèöàõ êíèãè). À íå ýòè, ñåãîäíÿøíèå, òî ñáèâàþùèåñÿ â ñòàè, òî ðàñõîäÿùèåñÿ, àë÷óùèå âëàñòè íåóìåõè, íàçûâàþùèå ñåáÿ «ïàòð³îòè÷íèìè ñèëàìè».

ß

6 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ñòîëèöà Óêðàèíûãîðîä Êèåâ îòìå÷àë 70- ëåòèå ñî äíÿ îñâîáîæäåíèÿ îò íåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè, êîòîðàÿ äëèëàñü 768 êîøìàðíûõ äëÿ åãî íàñåëåíèÿ äíåé.

Ó

×ÅÐÅÇ 70 ËÅÒ ÷èòåëüíóþ ÷àñòü âîéñê ïðîòèâíèêà, ÷åì ñîäåéñòâîâàëè óñïåøíûì áîÿì ïî îñâîáîæäåíèþ Êèåâà ñ Ëþòåæñêîãî ïëàöäàðìà.  ýòèõ áîÿõ îñîáåííî îòëè÷èëàñü 3-ÿ òàíêîâàÿ àðìèÿ ïîä êîìàíäîâàíèåì íàøåãî çåìëÿêà ãåíåðàëà Ï. Ñ. Ðûáàëêî. À âñåé îïåðàöèåé ðóêîâîäèë êîìàíäóþùèé 1-ì Óêðàèíñêèì ôðîíòîì ãåíåðàë àðìèè Í. Ô. Âàòóòèí. Íåîáõîäèìî îòäàòü äîëæíîå àäìèíèñòðàöèè ã. Êèåâà, âî ãëàâå ñ ìýðîì À. Ïîïîâûì, îðãàíèçîâàâøèì âåñüìà èñêðåííå ðàäóøíóþ âñòðå÷ó ñ íåïîñðåäñòâåííûìè ó÷àñòíèêàìè ýòèõ áîåâ. Âñå òðè äíÿ íàøåãî ïðåáûâàíèÿ â Êèåâå ñ íàìè ïîñòîÿííî íàõîäèëèñü õîðîøî îñâåäîìëåííûå î æèçíè ãîðîäà ýêñêóðñîâîäû.  Êèåâå ïîñëå âîéíû ÿ áû-

âàë íåîäíîêðàòíî.  1946 ãîäó ñ ìàÿ ïî àâãóñò ÿ ëå÷èëñÿ â êèåâñêîì ãîñïèòàëå, çàëå÷èâàÿ ïåðåíåñåííîå íà ôðîíòå. À â ïîñëåäñòâèè, ïðîõîäÿ âîåííóþ ñëóæáó â âîéñêàõ Êèåâñêîãî âîåííîãî îêðóãà, áûâàë â íåì ïî ñëóæåáíûì äåëàì.  ñâÿçè ñ ýòèì âñïîìèíàþ ðóèíû Êðåùàòèêà, êîòîðûå áûëè â 1946 ãîäó. Íî óæå ê 1952 ãîäó ãëàâíàÿ óëèöà ãîðîäà áûëà ïîëíîñòüþ âîññòàíîâëåíà è ñòàëà åùå êðàøå. ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé íåìåöêî-ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè Êèåâà ó÷àñòâîâàëè âñå ðåñïóáëèêè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñíàáæàÿ åãî ëó÷øèìè ñòðîèòåëüíûìè ìàòåðèàëàìè, âûñîêîé êâàëèôèêàöèè àðõèòåêòîðàìè è ñïåöèàëèñòàìè-ðàáî÷èìè. Âàæíî îòìåòèòü òî, ÷òî íàðÿäó ñ âîññòàíîâëåíèåì æè-

Íåñêîëüêî ðàç Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ âîçâðàùàåòñÿ ê ñëîâàì ëþáèìîãî èì ïîýòà Ðàñóëà Ãàìçàòîâà: «Âûñòðåëèâøèé â ïðî-

ìûì àâòîðèòåòîì, îñîáåííî íà Ç.È. Êðàñîâèöêîãî îðèåíòèðîâàëèñü â ðåøåíèè îáùåãîðîäñêèõ âîïðîñîâ. À çäåñü åìó ñ åãî ïðîôåññèîíàëüíûì è æèçíåííûì îïûòîì íå áûëî ðàâíûõ. 5-ãî îêòÿáðÿ 2007 ãîäà â ÄÊ ÎÀÎ «ÑÌÍÏÎ èì. Ì.Â. Ôðóíçå» Ñóìùèíà îòìå÷àëà ïÿòíàäöàòèëåòíèé þáèëåé îáëàñòíîé èíôåêöèîííîé áîëüíèöû èì. Çèíîâèÿ Èîñèôîâè÷à Êðàñîâèöêîãî. Äî ýòîãî áûëî çàâåäîâàíèå èíôåêöèîííûì è îòäåëåíèÿìè 2-é è 4-é, à çàòåì è öåíòðàëüíîé ãîðîäñêèõ áîëüíèö (ÖÃÁ).  1992-îì ãîäó ñ ââåäåíèåì íîâûõ ìåòîäîâ ïðîôèëàêòèêè, äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ áîëåçíåé èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå ÖÃÁ âûøëî èç òåñíûõ ðàìîê ãîðîäñêîé áîëüíèöû, ïðåâðàòèâøèñü â îäíó èç ëó÷øèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëèíèê íå òîëüêî Óêðàèíû, à è âñåãî ÑÍÃ. Ñåãîäíÿ ýòî íå òîëüêî áîëåå ñîòíè ëå÷åáíûõ êîåê, à è îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêèé öåíòð, è êàôåäðà èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà â ñîñòàâå Ñóìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà. åïëûé òîðæåñòâåííûé þáèëåéíûé âå÷åð ñî÷åòàë â ñåáå è ïðàçäíèê âñåãî êîëëåêòèâà, è äàíü ãëóáî÷àéøåãî óâàæåíèÿ ê ñàìîìó âåòåðàíó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Çàñëóæåííîìó âðà÷ó ÓÑÑÐ, äîêòîðó ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðó Çèíîâèþ Èîñèôîâè÷ó Êðàñîâèöêîìó, êîòîðîìó íà òîò ìîìåíò óæå ø¸ë 84-é ãîä. Íà ñöåíå äâîå – ñîçäàòåëü Ñóìñêîé ÎÈÁ Ç. Êðàñîâèöêèé è åãî ó÷åíèê, íûíåøíèé ãëàâíûé âðà÷ áîëüíèöû, êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê, äîöåíò À. Ñíèöàðü.  çàëå – íûíåøíèå è áûâøèå ñîòðóäíèêè áîëüíèöû, ñïîíñîðû,

øëîå èç ðåâîëüâåðà, ïîëó÷èò âûñòðåë â áóäóùåå èç ïóøêè» [4].  èþíå 1998-ãî ãîäà áûë ïåðâûé âûïóñê ìåäèöèíñêîãî ôàêóëüòåòà Ñóìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (ìå÷òà ìíîãèõ ïîêîëåíèé ñóì÷àí), ðåàëèçîâàííàÿ â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè áëàãîäàðÿ Çèíîâèþ Èîñèôîâè÷ó.  ñâîåé êîðîòêîé, íî ÿðêîé íàïóòñòâåííîé ðå÷è îí ïðîèçíîñèò ñëîâà: «Íåò äëÿ âðà÷à áîëüøåé íàãðàäû, ÷åì ãëàçà âûçäîðàâëèâàþùåãî ðåáåíêà» [5]. Äóìàþ ýòè ñëîâà çàïîìíèëèñü ìîëîäûì âðà÷àì íà âñþ æèçíü. Âîçüìó íà ñåáÿ ñìåëîñòü ñêàçàòü, ÷òî èìåííî îíè è ÿâëÿþòñÿ êðåäî Çèíîâèÿ Èîñèôîâè÷à, êàê è ëåãåíäàðíûå: «Ñâåòÿ äðóãèì, ñãîðàåøü ñàì». Áóäó÷è âñåãî ëèøü äåïóòàòîì Ñóìñêîãî ãîðîäñêîãî ñîâåòà, îí ñäåëàë áîëüøå, ÷åì ìíîãèå íàðîäíûå äåïóòàòû, èñïîëüçóþùèå Âåðõîâíóþ Ðàäó ëèøü ñ öåëüþ íàæèâû. Äåïóòàòîì ãîðîäñêîãî ñîâåòà Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ ñòàë óæå â 90-å ãîäû, ïîñëå îáðåòåíèÿ Óêðàèíîé íåçàâèñèìîñòè. Ñ îäíîé ñòîðîíû âðåìÿ áûëî äàæå áîëåå òÿæåëîå, ÷åì ñåé÷àñ, ñ äðóãîé, òîãäà, âî âðåìÿ âûáîðîâ, èçáèðàòåëè åù¸ îðèåíòèðîâàëèñü íà ïðîôåññèîíàëîâ è ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì âûáèðàëè òåõ, êîìó áîëüøå äîâåðÿþò âî âðåìÿ ëèõîëåòüÿ — âðà÷àì è ó÷èòåëÿì. Êàê äåïóòàò-êîììóíèñò îí ïîëüçîâàëñÿ íåîñïîðè-

Â

Ò

ëåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ, âñå ðàçðóøåíî, â òîì ÷èñëå è çàâîä «Àðñåíàë». Íî çàòî ãîðîä ïåðåãðóæåí ëè÷íûì àâòîòðàíñïîðòîì. Åãî ïîòîêè áåñïðåðûâíî ñïëîøíîé êîëîííîé äâèæóòñÿ ïî óëèöàì è âñå åãî ïðîñòðàíñòâî çàïîëíåíî ñòîÿíêàìè. äðó÷àþùåå âïå÷àòëåíèå îñòàëîñü ó ìåíÿ îò ïðåáûâàíèÿ â Êèåâå â íàøè äíè. Äà è Ïðåçèäåíò ñòðàíû Â. Ô. ßíóêîâè÷ â ñâîåì âûñòóïëåíèè ïåðåä âåòåðàíàìè íà òîðæåñòâàõ íè ñëîâà íå ñêàçàë î òðóäîâûõ óñïåõàõ â ãîðîäå è ñòðàíå è òîëüêî îáåùàë, ÷òî áóäåò ïîñòîÿííî çàáîòèòüñÿ î ìàòåðèàëüíîì áëàãîïîëó÷èè âåòåðàíîâ. Íî ýòó «çàáîòó» âåòåðàíû âîéíû è òðóäà îùóùàþò ïîñòîÿííî è âðÿä ëè ÷òî-òî èçìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðè ñîâðåìåííîì ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè ñòðàíû. À âîò âñå ãðàíäèîçíûå óñïåõè âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè ñòðàíû ïîñëå âîéíû, â êîðîòêèå ñðîêè áûëè îñóùåñòâëåíû ïîä ðóêîâîäñòâîì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, êîòîðóþ «íàö³îíàëüíî-ñâ³äîì³» ñåé÷àñ äåëàþò ïîïûòêè çàïðåòèòü. À ÷òî âçàìåí – åùå áîëüøóþ «ðó¿íó».

ëîãî ôîíäà, â ãîðîäå áûëè âîññòàíîâëåíû è âñòóïèëè â ñòðîé âñå ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ. Ó ìåíÿ áûëè çíàêîìûå â Êèåâå, êîòîðûå ãîðäèëèñü òåì, ÷òî îíè òðóäÿòñÿ íà çíàìåíèòîì ïðåäïðèÿòèè «Àðñåíàë» è Êèåâ áûë ïðèìåðîì òðóäîâîãî ñîçèäàíèÿ äëÿ äðóãèõ ãîðîäîâ ñòðàíû. À âîò â ðåçóëüòàòå ðûíî÷íûõ ïðåîáðàçîâàíèé â ñîâðåìåííîé êàïèòàëèñòè÷åñêîé Óêðàèíå Êèåâó ïîõâàñòàòüñÿ íå÷åì. Ñîïðîâîæäàâøàÿ âåòåðàíîâ ýêñêóðñîâîä ïðÿìî çàÿâèëà, ÷òî â ãîðîäå íå îñòàëîñü íè îäíîãî ðàáîòàþùåãî ïðîìûøäðóçüÿ, áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíûå âûçäîðîâåâøèå ïàöèåíòû. Çâó÷àò ìíîãî÷èñëåííûå î÷åíü ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ, êîòîðûå ÷åðåäóþòñÿ ñ õóäîæåñòâåííûìè íîìåðàìè. Îñîáåííî âñåì çàïîìèíàåòñÿ âûñòóïëåíèå çàñëóæåííîãî âðà÷à Âèííè÷åíêî, äîëãîå âðåìÿ âîçãëàâëÿâøåãî Ñóìñêóþ ãîðîäñêóþ áîëüíèöó, â êîòîðîì îí îòìåòèë, ÷òî ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî åìó äîâåëîñü íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðåìåíè áîê î áîê ðàáîòàòü ñ ðóêîâîäèòåëåì êîëëåêòèâà êîììóíèñòè÷åñêîãî òðóäà êîììóíèñòîì Ç. È. Êðàñîâèöêèì. À. Ñíèöàðü ïîèìåííî âñïîìíèë òåõ çàìå÷àòåëüíûõ ðàáîòíèêîâ ìåäèöèíû, êîòîðûõ óæå íåò ñ íàìè.  êîíöå òðîãàòåëüíîãî è íå îñòàâèâøåãî íèêîãî ðàâíîäóøíûì âå÷åðà Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ ñêàçàë: «Åñëè áû ìî¸ ôèçè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ïîçâîëèëî, ÿ áû â çíàê áëàãîäàðíîñòè âñòàë áû íà êîëåíè ïåðåä êîëëåãàìè, ïàöèåíòàìè è âñåìè ñóì÷àíàìè, ðàáîòå äëÿ êîòîðûõ ÿ ïîñâÿòèë âñþ ñâîþ æèçíü». êàæäîãî ÷åëîâåêà åñòü è íå ñîâñåì ïðèÿòíûå èñòîðèè.  êîíöå 90-õ ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ, ïðè íåñðàâíåííî áîëüøåé ÷åì ñåé÷àñ ïîääåðæêå êîììóíèñòîâ íà âûáîðàõ íàðîäîì Óêðàèíû, òîëüêî-òîëüêî ðîäèâøàÿñÿ è âñåìè íåïðàâäàìè óêðåïëÿþùàÿñÿ àíòèíàðîäíàÿ âëàñòü îáðàáàòûâàëà æèòåëåé ãîðîäà, ïðèçûâàÿ ãîëîñîâàòü çà ëþäåé îò âëàñòè. Ó ãîðå-àãèòàòîðîâ íå îêàçàëîñü ñðåäñòâà ëó÷øå, ÷åì ïîìåñòèòü â ïðåññå ñîîòâåòñòâóþùèå çàÿâëåíèÿ-ïðèçûâû òàêèõ ëþäåé êàê áûâøèé ñåêðåòàðü Ñóìñêî-

Ó

ÌÓÑÀÅÂ, Ã. À., èíâàëèä âîéíû, ïîëêîâíèê â îòñòàâêå

ãî ÃÊ ÊÏÓ Ìèõàèë Àôàíàñüåâè÷ Ëóøïà è Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ Êðàñîâèöêèé. Ðàñ÷¸ò áûë ïðîñòûì – ðàç óæ Êðàñîâèöêèé è Ëóøïà ãîëîñóþò çà ïðîâëàñòíîãî êàíäèäàòà, à çíà÷èò ïðîòèâ êîììóíèñòîâ, òî è ìû, ñåðûå, òàê ñäåëàåì. Ïóòü òàêîãî ïðåäàòåëüñòâà Ì.À. Ëóøïû (à ýòî èíà÷å è íå íàçîâ¸øü) áûë äëèòåëüíûì è ïîñëåäîâàòåëüíûì, â ïðîòèâíîì ñëó÷àå íèêîãäà åãî èìåíåì ïðè Â.Ï. Ùåðáàíå áû íå íàçâàëè ïðîñïåêò, à ïðè ó÷åíèêå è ïîñëåäîâàòåëå Â.Ï. Ùåðáàíÿ Ã.Ì. Ìèíàåâå íå óñòàíîâèëè áû ïàìÿòíèê è ò. ï. Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ æå, ïîíÿâ ñâîþ îøèáêó, ñðàçó æå ÷åðåç ïðåññó èçâèíèëñÿ ïåðåä ñóì÷àíàìè, êîòîðûõ òàê èñêðåííå ëþáèë âñþ æèçíü. Êîíå÷íî, óïîìÿíóòûå ãîñïîäà ïðîñòèòü åìó ýòîãî íå ìîãëè. êîíöå áåñåäû ÿ çàäàë Çèíîâèþ Èîñèôîâè÷ó äîñòàòî÷íî áåñòàêòíûé, íî, äóìàþ, âñåõ íàñ âîëíóþùèé âîïðîñ: «À Âû ðàçâå íå ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ñóìû?». Èñêëþ÷èòåëüíî ñêðîìíûé ÷åëîâåê Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ îòâåòèë: «Äà âîò êàê-òî íåò, õîòÿ è â ñòàðûå, è â íûíåøíèå âðåìåíà ãîðîäñêèå âëàñòè ïîäàâàëè íåñêîëüêî ðàç. ß íå ñòðåìëþñü ê ýòîìó, íî, êîíå÷íî, ìíå áûëî áû î÷åíü ïðèÿòíî». ×òî æå âûõîäèò, íàñòðîèâøèå çäàíèé è íàäàâàâøèå äåíåã äëÿ ãîðîäà äîñòîéíû, à ÷åëîâåê, ñïàñøèé òûñÿ÷è æèçíåé – íåò? Ðàçâå æèçíü ÷åëîâåêà íå ñàìîå äîðîãîå â ýòîì ìèðå? Ôðàêöèÿ êîììóíèñòîâ â Ñóìñêîì ãîðîäñêîì ñîâåòå ñ ìàÿ ìåñÿöà 2008 ãîäà ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîâîäèëà ðàáîòó ïî ïðèñâîåíèþ Ç.È. Êðàñîâèöêîìó çâàíèÿ Ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà (íà ñåññèè ñ ïðåäëîæåíèåì âûñòóïèë âîçãëàâëÿþùèé â òî âðåìÿ ôðàêöèþ ÊÏÓ â ñîâåòå äåïóòàò Øàïîøíèê Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷). Ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå íûíåøíåãî ãëàâíîãî âðà÷à ñîçäàííîé è íîñÿùåé èìÿ Ç.È. Êðàñîâèöêîãî áîëüíèöû, êàíäèäàòà ìåäèöèíñêèõ íàóê, äîöåíòà À. Ñíèöàðÿ, ýòîò âîïðîñ äîëæåí áûë ðåøèòüñÿ íà ñåíòÿáðüñêîé ñåññèè Ñóìñêîãî ãîðîäñêîãî ñî4 âåòà.

Â


4

¹ 44, 22 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

Ê 90-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß

123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456 123456789012345678901234567890121234567890123456

ÂÐÀ×-ÈÍÔÅÊÖÈÎÍÈÑÒ, ÊÎÌÌÓÍÈÑÒ

Ç.È. ÊÐÀÑÎÂÈÖÊÈÉ — ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÏÎÄÐÀÆÀÍÈß 3 åñìîòðÿ íà íåàäåêâàòíóþ ðåàêöèþ óæå óïîìÿíóòîãî ãîðîäñêîãî ãîëîâû Ã.Ì. Ìèíàåâà è îòäåëüíûõ äåïóòàòîâ «Íàøåé Óêðàèíû» (â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåêîòîðûå èç íèõ ñîñòîÿò â ïðîôàøèñòñêîé ïàðòèè «Ñâîáîäû»), íå ïîçâîëèëè ýòî ñäåëàòü â èþíå, åù¸ ïðè æèçíè Çèíîâèÿ Èîñèôîâè÷à. È äî ÷åãî æå ìîæåò äîéòè ñòåïåíü öèíèçìà ó ÷åëîâåêà, êîãäà ïðåñëîâóòûé Ã.Ì. Ìèíàåâ âûïíóëñÿ (äðóãîãî ñëîâà è íå ïîäáåðåøü) ïðîèçíîñèòü ðå÷ü íà ïîõîðîíàõ Çèíîâèÿ Èîñèôîâè÷à ïðè ñîòíÿõ ñêîðáÿùèõ ëþäåé, çíàâøèõ è ðàáîòàâøèõ ñ Ç.È. Êðàñîâèöêèì äåñÿòêè ëåò, êîòîðûå ìîãëè áû ñêàçàòü î í¸ì íåñðàâíåííî ëó÷øå. Î òîì, ÷òî âçãëÿäû Çèíîâèÿ Èîñèôîâè÷à íå èçìåíèëèñü çà ïîñëåäíèå ãîäû ïîñëå âûíóæäåííîãî îòúåçäà çàðóáåæ ãîâîðÿò òàêèå åãî ñëîâà: «Â èäåîëîãè÷åñêèõ óáåæäåíèÿõ ÿ íèêîãäà íå êîëåáàëñÿ, áûë, îñòàþñü è âñåãäà áóäó òâ¸ðäî ïðèäåðæèâàòüñÿ êîììóíèñòè÷åñêèõ èäåé. È õîòü íà âûáîðàõ â Âåðõîâíóþ Ðàäó 2007 ãîäà Êîììóíèñòû íàáðàëè ìàëî ãîëîñîâ, à âåäü ëåâàÿ èäåÿ âå÷íà [6].  Ãåðìàíèè ÿ åù¸ áîëåå óáåäèëñÿ âî ìíîãèõ ïðåèìóùåñòâàõ

Í

1

ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñòðîÿ âîîáùå è ñîâåòñêîé ìåäèöèíû â ÷àñòíîñòè, ïîä÷åðêèâàþ, èìåííî ñîâåòñêîé, à íå òîé, ÷òî ñóùåñòâóåò â ñîâðåìåííîé Óêðàèíå. Îòâåòñòâåííîñòü, ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü, à ãëàâíîå, ÷åëîâå÷íîñòü è ìèëîñåðäèå îòå÷åñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ – è âðà÷åé, è ñåñòåð, è ñàíèòàðîê, â òîì ÷èñëå íà Ñóìùèíå, áûëè íåñðàâíåííî áîëåå âûðàæåíû ... Õî÷ó íàïèñàòü êíèãó î êîðèôåÿõ ìåäèöèíû, íà÷èíàÿ îò äðåâíèõ öèâèëèçàöèé äî íàøèõ äíåé. Èíîãäà óäèâëÿåøüñÿ íåçíàíèþ èñòîðèè ìåäèöèíû äàæå ìíîãèìè âðà÷àìè. Ó ìåíÿ åñòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðèìåðîâ, êîòîðûå äîëæíà çíàòü íàøà ìîëîä¸æü. Âåäü áåç ïðîøëîãî íåëüçÿ íè õîðîøî îñîçíàòü íàñòîÿùåå, íè ïðåäâèäåòü áóäóùåå. ß, êàê è ìíîãèå ìîè áîëåå ìîëîäûå ñîðàòíèêè ïî ïàðòèè, ñ÷èòàþ è ïîêàæó, ÷òî ìåäèöèíà – ýòî íå áèçíåñ, êàê ãîâîðèë íå òàê äàâíî îäèí èç ìåñòíûõ ãóáåðíàòîðîâ, à ìèññèÿ ... Áåçóñëîâíî, åñòü òàì ìíîãî ïîëîæèòåëüíîãî, îñîáåííî â îðãàíèçàöèè óõîäà çà áîëüíûì: ñîâåðøåííåéøàÿ ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà, ÷¸òêîå âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé âðà÷à ñðåäíèì ìåäïåðñîíàëîì, êîìôîðò-

íûå óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ áîëüíûõ. Íî âñ¸ ýòî ñòîèò íåìàëûõ äåíåã, îñîáåííî, åñëè ïàöèåíò íå çàñòðàõîâàí. Ïðîñòî òàê íèêòî íå áóäåò Âàñ íè äèñïàíñåðèçèðîâàòü, íè ëå÷èòü. Äàæå åñëè áîëüíîìó íåîáõîäèìà ñðî÷íàÿ îïåðàöèÿ, åãî ñòàâÿò â î÷åðåäü, êîòîðàÿ ìîæåò ðàñòÿíóòüñÿ íà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ. Âðà÷è íà çàïàäå – óçêèå ñïåöèàëèñòû, ëå÷èòü íå ïî ïðîôèëþ îíè íå ïðèâûêëè. Ëå÷àò ÷àñòî ïî øàáëîíó, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ó íèõ íå âûðàáîòàí ... àáîòàòü òàê, ÷òîáû íå çíàòü ê êàêîìó áîëåå óçêîìó ñïåöèàëèñòó íóæíî íàïðàâèòü áîëüíîãî, âðà÷ó íåëüçÿ.  ýòîì ïîòåðÿíî ÷óâñòâî ìèëîñåðäèÿ. Íî, áåç äîïîëíèòåëüíûõ óñëîâèé, áåç íåîáõîäèìîé òåõíèêè ñïàñàòü æèçíü áîëüíîãî ìîã ëèøü âðà÷ îòå÷åñòâåííîé øêîëû. À ñåëüñêèå âðà÷è? À çåìñêèå âðà÷è, êîòîðûå åù¸ âî âðåìåíà öàðñêîé Ðîññèè áðîñàëè ñòîëè÷íûå óäîáñòâà è åõàëè «âðà÷åâàòü» â ïðîâèíöèþ? Ìíîãèå âðà÷è ìîåãî ïîêîëåíèÿ ïðîøëè î÷åíü õîðîøóþ øêîëó ñåëüñêèõ áîëüíèö. Âîçâðàùàÿñü èëè ïåðååçæàÿ ïîñëå íåñêîëüêèõ ëåò ðàáîòû â äðóãèå ìåñòà, îíè óæå î÷åíü ìíîãîå óìåëè è ÷¸òêî ïðåäñòàâëÿëè êàêîé èç íàïðàâëåíèé ìåäè-

Ð

ÑÎÖÈÀËÈÇÌ-ÅÑÒÜ!

12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789 12345678901234567890123456789

Å

æåãîäíî â ñòðàíó ïðèâëåêàåòñÿ äî 15-20 ìëðä. äîëëàðîâ èíâåñòèöèé, äëÿ ñðàâíåíèÿ â Óêðàèíó â ïðîøëîì ãîäó ïîñòóïèëî âñåãî ëèøü 6 ìëðä. Ïîýòîìó íå óäèâèòåëüíî, ÷òî âäîëü äîðîã ñòîèò î÷åíü ìíîãî ðàáîòàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ìèðîâûõ ôèðì, òàêèõ êàê Êýíîí, Øàðï, ßìàõà, Õîíäà è ìíîãî äðóãèõ. Íàì äàæå óäàëîñü ïîñåòèòü íåêîòîðûå ïðîèçâîäñòâà. Íà øâåéíîì êîìáèíàòå íàøà äåëåãàöèÿ âñòðåòèëèñü ñ ðóêîâîäñòâîì ïðåäïðèÿòèÿ è ïîñåòèëà øâåéíûå öåõà.  ýòîé àêöèîíåðíîé êîìïàíèè ñìåøàííîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè òðóäèòñÿ 10000 ÷åëîâåê. 36 ïðîöåíòîâ àêöèé ïðèíàäëåæèò ãîñóäàðñòâó, îñòàëüíûå - òðóäîâîìó êîëëåêòèâó. Ïðåäïðèÿòèå øüåò âåðõíþþ æåíñêóþ è ìóæñêóþ îäåæäó äëÿ èçâåñòíûõ áðåíäîâ è ïîñòàâëÿåò âñå ýòî íà ìèðîâûå ðûíêè áîëåå ÷åì â 60 ñòðàí. Ïðèáûëü çà ïðîøëûé ãîä ñîñòàâèëà 75 ìëí. ãðèâåí. Íà Òàéâàíüñêîì ïðåäïðèÿòèè ïî ïðîèçâîäñòâó àâòîçàï÷àñòåé, íà êîòîðîì ìû òàêæå ïîáûâàëè, òðóäÿòñÿ â îñíîâíîì ìîëîäûå ëþäè. Çàâîäû ýòîé êîìïàíèè ïîñòàâëÿþò 85% ñâîåé ïðîäóêöèè íà âíóòðåííèé ðûíîê äëÿ ÿïîíñêîé àâòîìîáèëüíîé êîðïîðàöèè Õîíäà è 15% äëÿ âíåøíåãî ðûíêà. Îñîáî õî÷åòñÿ ñêàçàòü î âüåòíàìñêèõ äîðîãàõ. Êîãäà

ÂÜÅÒÍÀÌ ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ íàøà äåëåãàöèÿ ïðèåõàëà â Õàíîé, òî ìû ñðàçó îáðàòèëè âíèìàíèå íà õîðîøåå êà÷åñòâî äîðîæíîãî ïîêðûòèÿ. Íåñêîëüêî äíåé åçäèëè ïî ãîðîäó è íè îäíîé ÿìû íå «ñõâàòèëè», ñðàçó âñïîìíèëàñü íåíüêà-Óêðàèíà è óæàñíûå óêðàèíñêèå äîðîãè. ðîãóëèâàÿñü ïî ãîðîäó, íå ïåðåñòàâàë óäèâëÿòüñÿ êà÷åñòâó âíóòðèêâàðòàëüíûõ äîðîã. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ è âî Âüåòíàìñêîé ïðîâèíöèè. Êîãäà íàñ âåçëè â îáëàñòü Êóàíã Íèíü, ãäå ìû äîëæíû ïîñåòèòü ãîñóäàðñòâåííóþ óãîëüíóþ êîðïîðàöèþ, òî ñðàçó çàìåòè-

Ï

«ËÅͲÍÑÜÊÀ ÏÐÀÂÄÀ» – ÃÀÇÅÒÀ ÑÓÌÑÜÊί ÎÁËÀÑÍί ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÊÎÌÏÀÐÒ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî Ç̲ ÑÌ ¹99, âèäàíå ̳í³ñòåðñòâîì Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ 14 âåðåñíÿ 1995 ð. ÑϲÂÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ: Ñóìñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ³ òðóäîâèé êîëåêòèâ ãàçåòè «Ëåí³íñüêà ïðàâäà».

ëè, ÷òî ïî õîäó äâèæåíèÿ èäåò ñîîðóæåíèå íîâîé àâòîìîáèëüíîé äîðîãè. Íà íåñêîëüêî äåñÿòêîâ êèëîìåòðîâ ðàñòÿíóëîñü ýòî ñòðîèòåëüñòâî, è âåçäå áóëüäîçåðû, äîðîæíûå êàòêè, ýêñêàâàòîðû. È íèêàêîãî ÿìî÷íîãî ðåìîíòà, íà ìåñòå ïðåäïîëàãàåìîé äîðîãè ïðåäâàðèòåëüíî ïðîâîäèòñÿ òùàòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà - áîëüøå ìåòðà ãëóáèíîé ðîåòñÿ òðàíøåÿ, òùàòåëüíî óêàòûâàåòñÿ è çàòåì óæå â íåå íàñûïàåòñÿ îêîëî ìåòðà ùåáíÿ, à ïîòîì êëàäåòñÿ íåñêîëüêî ïðèëè÷íûõ ñëîåâ àñôàëüòà. Êàê íàì îáúÿñíèëè, â ýòîé

öèíñêîé äåÿòåëüíîñòè èì õî÷åòñÿ ïîñâÿòèòü ñâîþ æèçíü. Äëÿ ìåíÿ, êàê âðà÷à, íåò áîëüøåãî óäîâëåòâîðåíèÿ, ÷åì âèäåòü, ÷òî äåëî, êîòîðîìó ÿ ïîñâÿòèë ñâîþ òðóäîâóþ æèçíü, óñïåøíî ïðîäîëæàåòñÿ è óêðåïëÿåòñÿ. Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ ïðèíèìàë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè 80-ëåòíåãî þáèëåÿ «Ëåíèíñêîé ïðàâäû» â 1997 ãîäó, íà êîòîðîì ïðåçåíòîâàë ðåäàêöèè íîìåð ãàçåòû çà 22 èþíÿ 1941 ãîäà.  2007 ãîäó 90-ëåòèå ïðàêòè÷åñêè íå îòìå÷àëîñü. Ïðàçäíîâàëà «Ñóìùèíà», õîòÿ âñåì î÷åâèäíî, ÷òî ãàçåòà ñìåíèâøàÿ è íàçâàíèå, è ñîñòàâ ðåäàêöèè, è èäåîëîãèþ, íå èìååò ïðàâà ïðèñâàèâàòü ñåáå èñòîðèþ «Ëåíèíñêîé ïðàâäû». Ýòîò ôàêò Ç.È. Êðàñîâèöêèé ïðîêîììåíòèðîâàë òàê: «Åñëè áû Óêðàèíà áûëà ïðàâîâûì ãîñóäàðñòâîì, ýòî áåçóñëîâíî ìîæíî áûëî áû äîêàçàòü â ñóäå. Ïëîõî, ÷òî ñðåäè ìíîãèõ æóðíàëèñòîâ íåò íèêàêîé ñîëèäàðíîñòè. Ê ïðèìåðó, çàìåòêà â «Ïàíîðàìå» «Ñóìùèíå – 90» èä¸ò â ðàçðåç ñ ïîíÿòèÿìè æóðíàëèñòñêîé ýòèêè. Ê ñîæàëåíèþ, ïîäîáíûå ôàêòû â Óêðàèíå íå ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷åíèåì. Êîíå÷íî æå, íåñìîòðÿ íà ìî¸ õîðîøåå îòíîøåíèå ê «Ïàíîðàìå», ñ÷èòàþ, ÷òî îíà äîïóñòèëà íåïðîñòèòåëüíóþ îïëîøíîñòü. Áîëåå ÷åì î÷åâèäíî, ÷òî «Ñóìùèíà» íå ïðèåìíèê «Ëåíèíñêîé ïðàâäû», å¸ èñòîðèÿ íà÷èíàåòñÿ ñ àâãóñòà 1991-ãî ãîäà. Íåäîïóñòèìà äàæå ïîëóïðàâäà. À çäåñü ïîëíîå èñêàæåíèå èñòèíû. Ìíå î÷åíü ïðèÿòíî, ÷òî èìåííî «Ëåíèíñêàÿ ïðàâäà», êîòîðóþ ÿ ïîìíþ ñ ðàííåãî äåòñòâà, æèâà è äà¸ò äîñòîâåðíóþ è, êàê ïðàâèëî, ñâîåâðåìåííóþ èíôîðìàöèþ. Áëàãîäàðÿ ìîèì äðóçüÿì, ÿ ïðîâèíöèè íàõîäèòñÿ âñåìèðíî èçâåñòíûé çàëèâ Õà Ëîíã è ñþäà ïðèåçæàåò î÷åíü ìíîãî èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ. Ñîãëàñíî ðåøåíèþ ïëåíóìà ÖÊ ÊÏ áûëà ïîñòàâëåíà çàäà÷à äî êîíöà òåêóùåãî ãîäà çàâåðøèòü ñòðîèòåëüñòâî ýòîãî ó÷àñòêà äîðîãè, à ÷åðåç ãîä çàêîí÷èòü è âòîðóþ ÷àñòü, ÷òîáû ñîåäèíèòü ñòîëèöó Âüåòíàìà ñ êóðîðòíîé çîíîé. Ïðîåçæàÿ ïî äîðîãàì Âüåòíàìà ìíå íå óäàëîñü óâèäåòü íè îäíîãî ïóñòóþùåãî èëè çàáðîøåííîãî êëî÷êà çåìëè, âñå ïîëÿ îáðàáàòûâàþòñÿ è çàñàæåíû â îñíîâíîì ðèñîì. åìëÿ íàõîäèòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè.  1993 ãîäó îíà áûëà ðîçäàíà â àðåíäó íà äëèòåëüíûé ñðîê êðåñòüÿíàì, êîòîðûå è çàíèìàþòñÿ âûðàùèâàíèåì ñåëüõîçïðîäóêöèè, ãîñóäàðñòâî ïðåäîñòàâëÿåò ñåìåííîé ôîíä, óäîáðåíèÿ, âåòåðèíàðíóþ ïîìîùü, êðåñòüÿíå îñâîáîæäåíû îò íàëîãà íà çåìëþ è èððèãàöèþ.  äàííîé ñòàòüå ÿ êîðîòêî îñòàíîâèëñÿ íà ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Âüåòíàìà, êîòîðûé ïîä ðóêîâîäñòâîì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè äåìîíñòðèðóåò ïîðàçèòåëüíûå óñïåõè, ãðàìîòíî ðàçâèâàÿ ñîöèàëèçì ñ âüåòíàìñêèì îòòåíêîì, è â áëèæàéøåå âðåìÿ, ÿ äóìàþ, ñòàíåò îäíèì èç âåäóùèõ àçèàòñêèõ òèãðîâ.

Ç

Âàëåðèé ÑÈÐß×ÅÍÊÎ Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 40000, ì.Ñóìè, âóë. Ñîáîðíà, 19/54. òåë. 22-34-04.

e-mail:leninpravda@mail.ru ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÎÂÈÉ ÐÀÕÓÍÎÊ: ¹ 2600026243 â ÑÎÄ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü» â ì.Ñóìè, ÌÔÎ 380805, ñò. êîä. 23632798

Â.î. ðåäàêòîðà ãàçåòè Âàëåð³é ѲÐß×ÅÍÊΠϳäïèñàíî äî äðóêó 21.11.2013 ð.

èìåþ âîçìîæíîñòü ÷èòàòü â íåé ìíîãèå ìàòåðèàëû. Âñåãî õîðîøåãî âñåì Âàì è Âàøèì ñåìüÿì! Áóäüòå çäîðîâû! îñëåäíèé ðàç Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ çâîíèë ìíå èç Ãåðìàíèè çà ÷åòûðå äíÿ äî ñâîåé ñìåðòè 18 àâãóñòà 2008 ãîäà, áóäó÷è î÷åíü îáåñïîêîåííûì ðàçâÿçàííîé ïðåçèäåíòîì Ì.Ñààêàøâèëè áîéíåé è àíòèóêðàèíñêèìè äåéñòâèÿìè ïðåçèäåíòà Â.Þùåíêî, ïîääåðæàâøåãî àãðåññîðà. ×åðåç ÷åòûðå äíÿ Çèíîâèÿ Èîñèôîâè÷à íå ñòàëî. Ïîõîðîíû Çèíîâèÿ Èîñèôîâè÷à ñîáðàëè òûñÿ÷è ëþäåé: ìåäèöèíñêèé ìèð, ãîðîäñêóþ èíòåëëèãåíöèþ, òûñÿ÷è ïàöèåíòîâ, ïðîñòî íåðàâíîäóøíûõ ñóì÷àí. Ê ñîæàëåíèþ, Çèíîâèé Èîñèôîâè÷ ýòîãî óæå íå âèäåë. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü Âàì, äîðîãîé íàø ÷åëîâåê.

Ï

1. Òåëåòîâ À. Ñëîâî çàñëóæåííîãî âðà÷à / À. Òåëåòîâ / «Ëåíèíñêàÿ ïðàâäà», ¹ 40, 28 îêòÿáðÿ 2004. 2. Êðàñîâèöêèé Ç.È. «Ïî òåðíèñòûì äîðîãàì æèçíè» Ç.È. Êðàñîâèöêèé. «Çàïèñêè ìåäèêà – âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû». – Ñóìû, 2006. – 344. 3. Òåëåòîâ À. «Òåðíèñòûå äîðîãè æèçíè» / À. Òåëåòîâ / «Ëåíèíñêàÿ ïðàâäà», ¹ 27, 19 èþëÿ 2007. 4. Òåëåòîâ À.Ñ. «Äåíü Ïîáåäû, ýòî íóæíî æèâûì» / À. Ñ. Òåëåòîâ / «Ñóìñüêà Ñòàðîâèíà». – 2010. – ¹ 30. – Ñ. 12–27. 5. Òåëåòîâ À. «Âñïîìèíàÿ ×åëîâåêà ñ áîëüøîé áóêâû» / À. Òåëåòîâ / «Êîììóíèñò», ¹54 (993), 20 èþëÿ 2007. 6. Òåëåòîâ À. C. «Ëþäè è þáèëåè» / À. Òåëåòîâ / «Ëåíèíñêàÿ ïðàâäà», ¹ 39, 18 îêòÿáðÿ 2007. À.Ñ. ÒÅËÅÒÎÂ, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, äåïóòàò Ñóìñêîãî îáëàñòíîãî ñîâåòà

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Çã³äíî ãðàô³êà âèõîäó ãàçåòè íàñòóïíèé íîìåð «Ëåí³íñüêî¿ ïðàâäè» âèéäå 6 ãðóäíÿ 2013 ðîêó.

Í

à 84 ãîäó óøåë èç æèçíè êîììóíèñò, âåòåðàí Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè è àêòèâíûé áîðåö çà ïðåòâîðåíèå â æèçíü èäåé ìàðêñèçìàëåíèíèçìà ÑÈÒÀËÎ Ôåäîð Ïàâëîâè÷. ßìïîëüñêèé ðàéîííûé êîìèòåò Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû è Ìàðáóäñêàÿ ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ãëóáîêî ñêîðáÿò è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Â

75 ëåò òðàãè÷åñêè óøåë èç æèçíè êîììóíèñò, âåòåðàí Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè, àêòèâíûé áîðåö çà ïðåòâîðåíèå â æèçíü èäåé ìàðêñèçìà ëåíèíèçìà ×ÀÉÊÀ Èãîðü Ìèõàéëîâè÷. Øîñòêèíñêèé ãîðîäñêîé êîìèòåò Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû è ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ «Öåíòðàëüíàÿ» ãëóáîêî ñêîðáÿò è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

Ê

îíîòîïñêèé ãîðêîì ÊÏÓ è ïåðâè÷íàÿ ïàðòîðãàíèçàöèÿ óëèöû èì. Âîðîøèëîâà ãëóáîêî ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè àêòèâíîãî áîåâîãî êîììóíèñòà, ÷ëåíà ïàðòèè ñ 1963 ãîäà, âåòåðàíà Âîîðóæåííûõ Ñèë, ïîëêîâíèêà Ñîâåòñêîé àðìèè ÒÎÊÀÐß Âëàäèìèðà Àëåêñååâè÷à è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÃÀÇÅÒÀ ÍÀÁÐÀÍÀ ÒÀ ÇÂÅÐÑÒÀÍÀ â êîìï’þòåðíîìó öåíòð³ ãàçåòè «Ëåí³íñüêà ïðàâäà». Âèõîäèòü 4 ðàçè íà ì³ñÿöü. ²ÄÄÐÓÊÎÂÀÍÀ ó âèäàâíèöòâ³ «ÌàêÄåí», ì. Ñóìè, âóë. Òîïîëÿíñüêà,16, ò. 25-10-54. Çàìîâëåííÿ ¹136. ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÀ Ö²ÍÀ íà 1 ì³ñÿöü: 3 ãðí. 55 êîï. ²ÍÄÅÊÑ äëÿ ïåðåäïëàòè: 33532. Òèðàæ íîìåðà - 2133 Çà çì³ñò ³ äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, âèêëàäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäàºòüñÿ íà àâòîðà.Ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ,ïåðåïèñêà ç ÷èòà÷àìè âåäåòüñÿ ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè.

Ленинская правда 22 ноября 2013 года (№44)  

Газета Сумской областной организации КПУ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you