Page 1

Ïðîëåòàð³ âñ³õ êðà¿í, ºäíàéòåñÿ!

ËÅͲÍÑÜÊÀ ÏÐÀÂÄÀ Çàñíîâàíà ó ñåðïí³ 1917 ðîêó

17 ËÈÑÒÎÏÀÄÀ – ÄÅÍÜ ÏÐÀÖ²ÂÍÈʲ ѲËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÒÂÀ

¹ 43 (18219), 15 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

ÏÐȲÒÀËÈ ÏÀÐÒÈÇÀÍÊÓ

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

ØÀÍÎÂͲ ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÈ ÑÅËÀ, ÄÎÐÎò ÒÎÂÀÐÈز!

Â

³òàþ Âàñ, õòî ùîäåííî ïðàöþº íà çåìë³, âèðîùóþ÷è âðîæà¿ – ç³ ñâÿòîì. Âò³ì, ó âàñ âñ³õ âîíî áóäå òàêèì æå áóäåííèì äíåì – ðîáîòà â ñåë³ íå çíຠâèõ³äíèõ. ² ñàìå çà öå – ñâîþ íåâòîìí³ñòü, áåçìåæíó â³ääàí³ñòü ð³äí³é çåìë³ – ìè ãîâîðèìî Âàì ñëîâà âäÿ÷íîñò³. Ïðî öå ñüîãîäí³ íåëåãêî ãîâîðèòè, àäæå àãðàðíèé ñåêòîð – îäíà ç íàéïðîáëåìí³øèõ ãàëóçåé. Áåçäóìíå ðîçäåðæàâëåííÿ ³ ðîçïàþâàííÿ; áåçêîíòðîëüí³ñòü ç³ ñòîðîíè äåðæàâè íàä âèêîðèñòàííÿì çåìë³ ³íâåñòîðàìè, êîëè íå äîòðèìóºòüñÿ àãðîòåõí³êà; íèçüêèé ð³âåíü

îïëàòè çà ïà¿ íàøèì ïåíñ³îíåðàì, êîòð³ âñå æèòòÿ ³ çäîðîâ`ÿ â³ääàëè êîëåêòèâíèì ãîñïîäàðñòâàì; ñòðàøíà äåìîãðàô³÷íà ñèòóàö³ÿ íà ñåë³, ðåçóëüòàòîì ÿêî¿ º âèìèðàííÿ óêðà¿íñüêèõ ñ³ë. Àëå ñåëî æèâå – áî â íüîìó – á³ëÿ çåìë³ – äóõ Óêðà¿íè. Íå ò³ëüêè áàãàòñòâî íàøî¿ êðà¿íè – ¿¿ ðîäþ÷à ÷îðíîçåìíà çåìëÿ – òàì äóøà íàøî¿ íàö³¿ ³ ¿¿ íàéêðàù³ ðèñè. Õî÷åòüñÿ â³ðèòè, ùî â íàø³é êðà¿í³ íàñòàíóòü òàê³ ÷àñè, êîëè ñåëà ðîçêâ³òíóòü. Àëå äëÿ öüîãî ïîâèííà çì³íèòèñÿ ïîë³òèêà, ïîòð³áíà òàêà

âëàäà, ÿêà çðîçó쳺 ö³íó ïðàö³ ñåëÿíñüêî¿ ³ ï³äòðèìຠñåëÿíèíà â éîãî ùîäåííèõ òðóäàõ.  Àíòèêðèçîâ³é ïðîãðàì³ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè º êîíêðåòí³ çàõîäè ïî â³äðîäæåííþ óêðà¿íñüêîãî ñåëà – âîíè 䳺â³, ðåçóëüòàòèâí³. À ñüîãîäí³, âñóïåðå÷ âñ³ì íåãàðàçäàì, ïðèéì³òü â³òàííÿ, äîðîã³ ïðàö³âíèêè àãðàðíîãî ñåêòîðà, øàíîâí³ âåòåðàíè ïðàö³, ÷è¿ ðóêè ïëåêàëè çåìëþ ³ äáàëè ïðî òâàðèííèöòâî. Íèçüêèé óêë³í Âàì çà ïðàöþ! Óñ³ëÿêèõ ãàðàçä³â ³ ì³öíîãî çäîðîâ`ÿ.

Ç ïîâàãîþ ïåðøèé ñåêðåòàð Ñóìñüêîãî îáêîìó ÊÏÓ, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè V² ñêëèêàííÿ Âîëîäèìèð ÄÀÍÈËÅÍÊÎ

ÑÎÖÈÀËÈÇÌ - ÅÑÒÜ!

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123

Ýòî î÷åíü õîðîøî ïîìíÿò âî Âüåòíàìå è ïîýòîìó ñîòðóäíè÷åñòâó íàøèõ áðàòñêèõ ïàðòèé è íàðîäîâ óäåëÿþò î÷åíü áîëüøîå çíà÷åíèå, äàæå õîäèò òàêàÿ ó íèõ ïîñëîâèöà, ÷òî «åñëè ïüåøü âîäó, òî äîëæåí çíàòü èñòî÷íèê». Íà ïðîøëîé íåäåëå äåëåãàöèè Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû âåðíóëàñü èç ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåñïóáëèêè Âüåòíàì, ãäå ïðåáûâàëà òàì ñ îôèöèàëüíûì âèçèòîì ïî ïðèãëàøåíèþ Êîìïàðòèè Âüåòíàìà. Äåëåãàöèÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÖÊÏÓ Âëàäèìèðà Îïëà÷êî áûëà ïðåäñòàâëåíà ñåêðåòàðÿìè îáëàñòíûõ, ðàéîííûõ êîìèòåòîâ ïàðòèè, çàâåäóÍàøó ñòðàíó ñ Âüåòíàìîì ñâÿçûâàåò î÷åíü äîëãàÿ è òåñíàÿ äðóæþùèìè îòäåëàìè îáêîáà, â ñâîå âðåìÿ Ñîâåòñêèé Ñîþç è â òîì ÷èñëå ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ìîâ ïàðòèè. Î âàæíîñòè íàøåãî Óêðàèíà ïîäñòàâèëè ñèëüíîå ïëå÷î â áîðüáå ïðîòèâ ôðàíöóçñêèõ âèçèòà âî Âüåòíàì ãîâîêîëîíèçàòîðîâ è àìåðèêàíñêèõ çàõâàò÷èêîâ, ñîâåòñêèå ëþäè ïîìîãðèò òî, ÷òî ñðàçó æå â ëè îòñòðîèòü ñòðàíó ïîñëå òÿæåëåéøåé è óïîðíîé áîðüáû âüåòíàìïåðâûé æå äåíü äåëåãàöèþ ïðèíÿë Ïîñòîÿííûé ñêîãî íàðîäà çà ñâîþ íåçàâèñèìîñòü. Ñåêðåòàðü ÖÊ ÊÏÓ Ëå Õîíã Àíü è ïðîâåë ñ íàìè äëèòåëüíóþ äðóæåñêóþ âîé ðàáîòå, êîòîðóþ óäåëÿåò íûõ ñâÿçåé ÖÊ ÊÏÂ, Àãèòàöèîíáåñåäó. Âëàäèìèð Îïëà÷êî ïå- Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò â ñîâðå- íî-Ïðîñâåòèòåëüñêîãî îòäåëà, ðåäàë ïëàìåííûé ïðèâåò ëè÷- ìåííûõ óñëîâèÿõ, î ïàðòèéíîé Îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà ÖÊ íî îò Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à Ñèìî- øêîëå ïðè ÖÊ ÊÏÓ. ÊÏÂ, Ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèíåíêî, êîòîðûé, â ïðèíöèïå, è Âëàäèìèð Îïëà÷êî ïîä÷åðê- ÷åñêî-àäìèíèñòðàòèâíîé Àêàñòîÿë ó èñòîêîâ âîçðîæäåíèÿ íóë, ÷òî âî Âüåòíàì ïðèåõàëè, äåìè èìåíè Õî Øè Ìèíà, Âñåíàøèõ îòíîøåíèé ñ âüåòíàìñ- â îñíîâíîì, ìîëîäûå êîììóíè- îáùåé êîíôåäåðàöèè Òðóäà êèìè êîììóíèñòàìè. Îí ðàññêà- ñòû, êîòîðûå íå áûëè ÷ëåíàìè Âüåòíàìà; ïîñåùàëè ïðîâèíçàë î öåëÿõ âèçèòà êîììóíèñ- ÊÏÑÑ è íå èìåþò ñîâåòñêîãî öèè Êóàíã Íèíü, Áàê Íèíü è òîâ Óêðàèíû, ïðîèíôîðìèðî- îïûòà óïðàâëåíèÿ ïàðòèåé. Ïî- Âèíü Ôóê, ãäå îáùàëèñü ñ ðóâàë î ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â ýòîìó ñåãîäíÿ äëÿ ìîëîäåæè êîâîäñòâîì îáêîìîâ ïàðòèè, ñòðàíå è áîëüøîé ðàáîòå, êî- î÷åíü âàæíî ó÷èòüñÿ íà ïðèìå- ïîáûâàëè íà ðÿäå ïðîìûøëåíòîðóþ ïðîâîäèò Êîìïàðòèÿ Óê- ðå ñòðîèòåëüñòâà ñîöèàëèçìà â íûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñ îãðîìíîé ðàèíû ïî èíòåãðàöèè Óêðàèíû ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåñïóáëèêå òåïëîòîé è âüåòíàìñêèì ðàäóâ Òàìîæåííûé Ñîþç ñ Ðîññè- Âüåòíàì. Ãðàôèê íàøåé ðàáî- øèåì ïðèíèìàëè íàøó äåëåãàåé, Áåëàðóñüþ è Êàçàõñòàíîì. òû âî Âüåòíàìå áûë î÷åíü íà- öèþ, âåäü ìíîãèå ëþäè ñòàðÎñòàíîâèëñÿ íà ôîðìàõ è ìå- ñûùåííûé, ïîñòîÿííûå âñòðå- øåãî è ñðåäíåãî âîçðàñòà ïîòîäàõ ðàáîòû ÊÏÓ â ñîâðåìåí- ÷è è áåñåäû, îáìåí îïûòîì ðà- ëó÷àëè îáðàçîâàíèå â ÑÑÑÐ. Ïðîäîëæåíèå íà 2 ñòð. íûõ óñëîâèÿõ, íà ìîäåðíèçà- áîòû. Ìû âñòðå÷àëèñü ñ ðóêîöèè ïàðòèè è îãðîìíîé êàäðî- âîäñòâîì Îòäåëà ìåæäóíàðîä-

ÂÜÅÒÍÀÌ –

ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ

Ê

àòåðèíà Ìàðê³âíà Êîíîâàëåíêî - ïàðòèçàíñüêà ðàäèñòêà ç`ºäíàííÿ Ñ.À.Êîâïàêà, íà ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ çàâæäè ðàä³ñíî çóñòð³÷ຠãîñòåé. Ïîëóì`ÿíèìè ÷åðâîíèìè ãâîçäèêàìè ïðèâ³òàëè Êàòåðèíó Ìàðê³âíó ³ ïðåäñòàâíèêè Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè: äðóãèé ñåêðåòàð Ñóìñüêîãî ÎÊ ÊÏÓ Î.Â.Ïåðåðîñëà òà ïåðøèé ñåêðåòàð Çàð³÷íîãî ÐÊ ÊÏÓ Ì. Ïàí÷åíêî. Íà çí³ìêó - ó ðîäèí³ Ê.Ì.Êîíîâàëåíêî.

ÇÀ×ÅÌ ÀÌÅÐÈÊÅ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÅ ÄÎËÃÈ? «Ïîêóïêà àìåðèêàíñêîé èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèåé «Franklin Templeton Investments» ïðèìåðíî 20-òè ïðîöåíòîâ âíåøíåãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ øàãîì ê åùå áîëüøåìó çàêàáàëåíèþ ÿêîáû íåçàâèñèìîé Óêðàèíû. Óãðîæàÿ òðåáîâàíèÿìè íåìåäëåííîãî âîçâðàòà ýòîé ÷àñòè äîëãà, òðàíñíàöèîíàëüíûé êàïèòàë ìîæåò äîáèâàòüñÿ îò Óêðàèíû ëþáûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ýêîíîìè÷åñêèõ óñòóïîê», – çàÿâèëà íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû îò ôðàêöèè ÊÏÓ, ÷ëåí ïàðëàìåíòñêîãî Êîìèòåòà ïî ôèíàíñàì è áàíêîâñêîé äåÿòåëüíîñòè Âèêòîðèÿ Áàáè÷. Ïî åå ìíåíèþ, ñòîëü íåâûãîäíàÿ îïåðàöèÿ ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà òîëüêî ñ öåëÿìè îñóùåñòâëåíèÿ äàâëåíèÿ íà Óêðàèíó. Ïî åå ñëîâàì, íà ïðîòÿæåíèè âñåõ ëåò íåçàâèñèìîñòè êîììóíèñòû ïðåäóïðåæäàëè óêðàèíñêèå ïðàâèòåëüñòâà îá îïàñíîñòè âíåø-

íèõ çàèìñòâîâàíèé äëÿ ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé íåçàâèñèìîñòè Óêðàèíû. Íûíåøíåìó ïðàâèòåëüñòâó ÊÏÓ ïðåäëîæèëà Àíòèêðèçèñíóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ áû ñóùåñòâåííî óëó÷øèëà ñîñòîÿíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ôèíàíñîâ è óïðîñòèëà áû îáñëóæèâàíèå âíåøíèõ äîëãîâ. Îäíàêî ïðàâèòåëüñòâî ê ýòèì ïðåäëîæåíèÿì íå ïðèñëóøèâàåòñÿ. «Òåïåðü íàñòàëî âðåìÿ ïëàòèòü. Óêðàèíñêèé íàðîä èìååò ïðàâî óçíàòü, êàêîé áóäåò öåíà ýòèõ 20% âíåøíåãî äîëãà. Ìû áóäåì òðåáîâàòü îò ïðàâèòåëüñòâà îáúÿñíåíèé, êàê âîîáùå òàêîé áîëüøîé ñåãìåíò äîëãà ìîã îêàçàòüñÿ â ðóêàõ îäíîãî âëàäåëüöà è êàêèå òðåáîâàíèÿ ýòîò âëàäåëåö âûäâèíóë. Õîòÿ ìû ïîíèìàåì – ïðàâäó ìû, ñêîðåå âñåãî, óñëûøèì òîëüêî â ñëó÷àå, êîãäà ó âëàñòè â ñòðàíå âñòàíóò ïðåäñòàâèòåëè íàðîäà, à íå êàïèòàëà».

Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ ÑÒÓÄÅÍÒÛ

Â

îïðîñ ïî äàëüíåéøåìó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó âûáîðó Óêðàèíû â ýòè äíè ìàëî êîãî îñòàâëÿåò ðàâíîäóøíûìè. Çàêàí÷èâàåòñÿ ñáîð ïîäïèñåé ïî òðåáîâàíèþ î ïðîâåäåíèè Âñåóêðàèíñêîãî ðåôåðåíäóìà ñ íàðîäíîé èíèöèàòèâîé: “×è ï³äòðèìóºòå Âè ïðèºäíàííÿ äî Ìèòíîãî ñîþçó ðåñïóáë³êè Á³ëîðóñü, Ðåñïóáë³êè Êàçàõñòàí ³ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿? Òàê. ͳ.” è åñòü âñå îñíîâàíèÿ íàäåÿòüñÿ íà òî, ÷òî âñå îæèäàåìûå 4 ìëí. ïîäïèñåé áóäóò ñîáðàíû. Íà ñåãîäíÿ â ñòðàíå áûòóåò ìíåíèå, ÷òî

çà âñòóïëåíèå â Òàìîæåííûé ñîþç ïðîãîëîñóåò ñòàðøåå ïîêîëåíèå, à ìîëîä¸æü ïðàêòè÷åñêè âñÿ ñòðåìèòñÿ â Åâðîïó. Òàê ëè ýòî? Ïðîâåäåííûé â Ñóìñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå îïðîñ ñðåäè ñòóäåíòîâ íå äà¸ò íà ýòîò âîïðîñ îäíîçíà÷íîãî îòâåòà. Êàê îêàçàëîñü, 40% ñòóäåíòîâ ïîääåðæèâàþò âñòóïëåíèå â ñîþç âìåñòå ñ óêàçàííûìè ðåñïóáëèêàìè áûâøåãî ÑÑÑÐ, 32% õîòåëè áû “èíòåãðèðîâàòüñÿ â Åâðîïó”, à 28% — íå ìîæåò îïðåäåëèòüñÿ. Òàêèå ðåàëèè. Íàø êîðð.


2

¹ 43, 15 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

ÒÅÌÀ ÄÍß: ÏÐÀÂÄÀ Î ÅÑ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789

ÓÊÐÀÈÍÅ ÍÀÂßÇÛÂÀÞÒ “àôðèêàíñêóþ” êîëîíèàëüíóþ ìîäåëü Àññîöèàöèè ñ ÅÑ

Ñ

îãëàøåíèÿ îá Àññîöèàöèè Åâðîñîþç ïîäïèñûâàåò ïðåæäå âñåãî ñî ñòðàíàìè “òðåòüåãî ìèðà”, áûâøèìè êîëîíèÿìè. Èìåííî êîëîíèàëüíûå îòíîøåíèÿ è ïîäðàçóìåâàåò ýòîò äîêóìåíò. Íè î êàêèõ ïðàâàõ è ðå÷è íå èäåò: íà 700 ñòðàíèöàõ äîãîâîðà åñòü òîëüêî îáÿçàòåëüñòâà Óêðàèíû. Òàêîå çàÿâëåíèå ñäåëàë íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû îò ÊÏÓ Àëåêñàíäð Ãîëóá. Ïàðëàìåíòàðèé îòìåòèë, ÷òî Åâðîñîþç çàêëþ÷àåò “Ñîãëàøåíèå îá Àññîöèàöèè” ãëàâíûì îáðàçîì ñî ñòðàíàìè “òðåòüåãî ìèðà”, òàêèìè êàê Àëæèð, Åãèïåò, Èîðäàíèÿ, Ëèâàí, Ìàðîêêî, Ïàëåñòèíà, Òóíèñ. “Êàê âû âèäèòå, åâðîïåéñêèõ ñòðàí ñðåäè íèõ íåò è ýòî íåñïðîñòà, – ïðîäîëæèë Àëåêñàíäð Ãîëóá. – Ñ åâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè ÅÑ çàêëþ÷àåò äðóãîãî ðîäà ñîãëàøåíèÿ”. Ýòî, ê ïðèìåðó, “Äîãîâîð î Åäèíîé ýêîíîìè÷åñêîé çîíå”, êàêîé áûë ïîäïèñàí ñ Èñëàíäèåé è Íîðâåãèåé. Èëè “Ñîãëàøåíèå î ñòàáèëèçàöèè è àññîöèàöèè”, çàêëþ÷åííîå ñ Àëáàíèåé, Áîñíèåé è äðóãèìè “ãîðÿ÷èìè òî÷êàìè”. “Åâðîèíòåãðàòîðû ïðåïîäíîñÿò Àññîöèàöèþ ñ ÅÑ, êàê ïóòü ê Åâðîïå. Îäíàêî Åâðîïà äàæå íå ñêðûâàåò, ÷òî Óêðàèíå ÷ëåíñêèé áèëåò

â îáúåäèíåíèè íå ñâåòèò. Âñå, ÷òî íóæíî îò íàñ Åâðîñîþçó, ýòî ðûíîê ñáûòà è ñûðüå, êàê è îò äðóãèõ ñòðàí “òðåòüåãî ìèðà”. Âû êîãäà-íèáóäü ñëûøàëè î åâðîïåéñêèõ çàðïëàòàõ è ïåíñèÿõ â Àëæèðå èëè Åãèïòå? Èëè î åâðîïåéñêîé ìåäèöèíå è ñîöèàëüíûõ ñòàíäàðòàõ â Ìàðîêêî èëè Ëèâàíå? Ñàìî ñîáîé, íåò”, – êîíñòàòèðîâàë ïîëèòèê. Îí åùå ðàç ïîä÷åðêíóë, ÷òî òàêóþ æå – “àôðèêàíñêóþ” ìîäåëü Àññîöèàöèè íàâÿçûâàþò è Óêðàèíå: “Ñòðàíû, ñ êîòîðûìè ÅÑ çàêëþ÷èë ñîãëàøåíèå îá Àññîöèàöèè, ýòî áûâøèå êîëîíèè. È äëÿ íèõ ñîãëàøåíèå îá Àññîöèàöèè – òîò æå íåîêîëîíèàëèçì, òîëüêî â ãëàìóðíîé óïàêîâêå. Äîãîâîð ïîäðàçóìåâàåò, ÷òî ó ÅÑ íåò íèêàêèõ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ñòðàíàìèïîäïèñàíòàìè. Çàòî îáÿçàííîñòè ïîñëåäíèõ ïåðåä îáúåäèíåíèåì ðàñïèñàíû î÷åíü ïîäðîáíî”, – îòìåòèë Àëåêñàíäð Ãîëóá. Òà æå ðîëü êîëîíèè, ïðîäîëæèë ïàðëàìåíòàðèé, óãîòîâàíà è Óêðàèíå. “Íà 700 ñòðàíèöàõ ñîãëàøåíèÿ îá Àññîöèàöèè åñòü òîëüêî îáÿçàòåëüñòâà Óêðàèíû, êàê ðûíêà ñáûòà è ñûðüåâîãî ïðèäàòêà Çàïàäà”, – ðåçþìèðîâàë Àëåêñàíäð Ãîëóá. Ïðåññ-ñëóæáà ÊÏÓ

Âëàñòü, âèäèìî, ñîâñåì ðàñïðîùàëàñü ñ ëîãèêîé – â ïðàâèòåëüñòâå óæå âòîðîé ðàç îôèöèàëüíî çàÿâëÿþò îá óáûòî÷íîñòè Àññîöèàöèè ñ ÅÑ, íî ïðîäîëæàþò ïàãóáíûé êóðñ, ÷ðåâàòûé ýêîíîìè÷åñêèì êðàõîì Óêðàèíû.

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÍÑÒÀÒÈÐÓÅÒ

12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890 12345678901234567890

óáûòêè îò Àññîöèàöèè ñ ÅÑ, íî íå îòêàçûâàåòñÿ îò ïàãóáíîãî êóðñà

Ò

àê ïåðâûé ñåêðåòàðü Îäåññêîãî îáêîìà ÊÏÓ Åâãåíèé Öàðüêîâ ïðîêîììåíòèðîâàë ìàòåðèàëû Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ î òîì, ÷òî ñîãëàøåíèå ñ Åâðîïîé íåãàòèâíî îòðàçèòñÿ íà ìíîãèõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè. Êàê ïåðåäàåò Forbes, ñîãëàñíî îò÷åòó âåäîìñòâà, áþäæåò Óêðàèíû íåäîñ÷èòàåòñÿ 1,9 ìëðä. ãðí. ïîñòóïëåíèé â ïåðâûé ãîä äåéñòâèÿ ÇÑÒ ñ ÅÑ è 2,3 ìëðä. ãðí. – âî âòîðîé.  ïåðâóþ î÷åðåäü ðå÷ü èäåò î ïîñòóïëåíèÿõ îò ââîçíûõ ïîøëèí, îò õèìè÷åñêîé è òðàíñïîðòíîé îòðàñëè, ëåñíîãî õîçÿéñòâà, äîáû÷è óãëÿ, íåôòè, ãàçà, ìåòàëëóðãèè, ýëåêòðîýíåðãåòèêè è ìàøèíîñòðîåíèÿ. Ïîëèòèê íàïîìíèë, ÷òî ýòî íå ïåð-

âûé ïðîãíîç Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ î íåãàòèâíîì âëèÿíèè åâðîàññîöèàöèè íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñòðàíû. À Èíñòèòóò ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÍÀÍ Óêðàèíû ãîâîðèò, ÷òî â ïåðâûå äâà ãîäà ýêîíîìèêà íåäîñ÷èòàåòñÿ 1,28% ÂÂÏ, à çà 3-5 ëåò – 0,94-1,22%. Âñå ýòè öèôðû ÷åòêî ïîêàçûâàþò òî, î ÷åì íåîäíîêðàòíî ïðåäîñòåðåãàëè â ÊÏÓ: Óêðàèíà íóæíà Åâðîïå íå êàê ðàâíîïðàâíûé ïàðòíåð, à êàê ðûíîê ñáûòà ñâîèõ òîâàðîâ è ïëîùàäêà äëÿ äîáû÷è ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ Çàïàäó äëÿ âûæèâàíèÿ â óñëîâèÿõ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà”. “Âëàñòü ïðåêðàñíî ïîíèìàåò, ÷òî åâðîïåéñêèå ÷èíîâíèêè ñäåëàþò âñå, ÷òîáû èçáàâèòü ñâîèõ ïðîìûøëåííèêîâ,

àâòî-, ñóäî-, àâèàñòðîèòåëåé è äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé îò óêðàèíñêèõ êîíêóðåíòîâ. Âëàñòü ðàäè ñâîèõ ëè÷íûõ èíòåðåñîâ ñäàåò ýêîíîìè÷åñêèå èíòåðåñû âñåé ñòðàíû ”, – êîíñòàòèðîâàë ñåêðåòàðü Îäåññêîãî îáêîìà ÊÏÓ. Òàê èëè èíà÷å, âûáîð âåêòîðà èíòåãðàöèè – ýòî âàæíåéøåå ðåøåíèå äëÿ Óêðàèíû, êîòîðîå è ïðèíèìàòü, ñîîòâåòñòâåííî, äîëæíà âñÿ ñòðàíà, òî åñòü, óêðàèíñêèé íàðîä, – ïîä÷åðêíóë êîììóíèñò. “Ïîýòîìó ÊÏÓ òðåáóåò îò âëàñòè íå ìåøàòü íàì ïðîâîäèòü ðåôåðåíäóì ïî âîïðîñó âñòóïëåíèÿ â Òàìîæåííûé è Åâðîïåéñêèé ñîþçû. Òîëüêî óêðàèíñêèå ãðàæäàíå âïðàâå ñàìè âûáðàòü âåêòîð èíòåãðàöèè Óêðàèíû”, – ðåçþìèðîâàë Åâãåíèé Öàðüêîâ. Ïðåññ-ñëóæáà ÊÏÓ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1 íåò, âåùàåò äåñÿòîê ãîñóäàð-

Â

öåëîì ñòðóêòóðà ðóêîâîäñòâà ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåñïóáëèêè Âüåòíàì íàïîìèíàåò ñòðóêòóðó óïðàâëåíèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Íà ñåãîäíÿ åñòü ïðåçèäåíò, ïðåìüåð ìèíèñòð, Íàöèîíàëüíîå ñîáðàíèå (ïàðëàìåíò) è îäíà Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Âüåòíàìà. Ðóêîâîäÿùàÿ ðîëü Êîìïàðòèè Âüåòíàìà çàêðåïëåíà 4-é ñòàòüåé Êîíñòèòóöèè. Íà óëèöàõ î÷åíü ìíîãî ãîñóäàðñòâåííûõ êðàñíûõ ôëàãîâ íå òîëüêî íà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íî è íà îáû÷íûõ äîìàõ.  öåíòðå Õàíîÿ ñòîèò ïàìÿòíèê Â.È. Ëåíèíó è íèêòî åãî íå ñîáèðàåòñÿ óáèðàòü. Âüåòíàìñêîå îáùåñòâî äîâîëüíî äåìîêðàòè÷íî, â ñòðàíå ñâîáîäíî â âñÿêèõ îãðàíè÷åíèé ôóíêöèîíèðóåò èíòåð-

ñòâåííûõ òåëåêàíàëîâ.  íàöèîíàëüíîì ñîáðàíèè êàæäûé ïàðëàìåíòàðèé ìîæåò ñïîêîéíî çàäàâàòü êðèòè÷åñêèå âîïðîñû ìèíèñòðàì è ýòî òðàíñëèðóåòñÿ â ïðÿìîì ýôèðå òåëåâèäåíèÿ. Äàæå åñòü òàêàÿ ôîðìà ðàáîòû, êàê ÷àñ ïðàâèòåëüñòâà äëÿ íàñåëåíèÿ, êîãäà ïðîñòûå ëþäè ìîãóò ïîñòàâèòü êðèòè÷åñêèå âîïðîñû ÷ëåíàì ïðàâèòåëüñòâà. Íåäàâíî, íàïðèìåð, âî Âüåòíàìå ðàçãîðåëàñü äèñêóññèÿ î ñòðîèòåëüñòâå ñêîðîñòíîé æåëåçíîé äîðîãè ñ ñåâåðà íà þã ñòðàíû, ñòîèìîñòü ýòîãî ïðîåêòà ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 50 ìëðä. äîëëàðîâ.  ïàðëàìåíòå è ñòðàíå ïîñëå ãîðÿ÷åé äèñêóññèè áûëî ðåøåíî, ÷òî ïîêà ýòî î÷åíü äîðîãîå óäîâîëüñòâèå äëÿ Âüåòíàìà. Íå ñåêðåò, ÷òî ïðè ðûíî÷íîé

ÂÜÅÒÍÀÌ –

ÑÊÎÐÎ! Âî âñåõ ñòðàíàõ Åâðîñîþçà! ÃÀÀÃÑÊÈÉ ÑÓÄ ÓÒÂÅÐÄÈË ÏÐÀÂÎ ÏÅÄÎÔÈËÎÂ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÏÀÐÒÈÈ

Â

òîëåðàíòíîé Ãîëëàíäèè, ãäå ïðèçíàíà çàêîííîñòü ïðàâ ïàðòèè ïåäîôèëîâ, Ãààãñêèé ñóä ïðèçíàë íåïðàâîìî÷íîñòü èñêà î çàïðåòå ýòîé ïàðòèè, íàïðàâëåííîãî îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé, çàíèìàþùåéñÿ ïðîáëåìàìè ïåäîôèëèè. Óçàêîíåííàÿ ïàðòèÿ «Ìèëîñåðäèå, ñâîáîäà è ðàçíîîáðàçèå», îáúåäèíÿþùàÿ â ñâîèõ ðÿäàõ îòêðûòûõ ïåäîôèëîâ, âûñòóïàåò ñ òðåáîâàíèÿìè ðàçðåøèòü ïðîïàãàíäó ñåêñóàëüíûõ îòíîøåíèé ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè, ñíèçèòü äî 12 ëåò âîçðàñò ïîäðîñòêîâ äëÿ âñòóïëåíèÿ â ñåêñóàëüíûå îòíîøåíèÿ ñî âçðîñëûìè, à òàêæå ëåãàëèçîâàòü äåòñêîå ïîðíî. Íî íå ýòî íàñòîðîæèëî ïðåñëîâóòûé Ãààãñêèé ñóä, à òî, ÷òî âûøåóïîìÿíóòàÿ ïàðòèÿ èçâðàùåíöåâ èñïîëüçóåò ñîêðàùåííîå íàçâàíèå «NVD», ÿâëÿþùååñÿ ëîãîòèïîì êîìïàíèè Haarlemer. Ïîýòîìó áûëî âûíåñåíî ðåøåíèå èçìåíèòü íàçâàíèå ïàðòèè íà «PNVD». Ñåðüåçíîå ïðèíöèïèàëüíîå ðåøåíèå, íè÷åãî íå ñêàæåøü.  ñàìîì ôàêòå ñóùåñòâîâàíèÿ ïîäîáíîé ïàðòèè âûñîêèé ñóä íå óâèäåë íè÷åãî ïðåäîñóäèòåëüíîãî, ïîñêîëüêó, ïîëàãàÿñü íà èçâåñòíûé ïðèíöèï ïðèîðèòåòà ïðàâ ìåíüøèíñòâ, ïîñ÷èòàëè, ÷òî «ïðàâî íà ó÷ðåæäåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïðàâ äåìîêðàòèè», äàæå åñëè ðå÷ü èäåò îá èçâðàùåíöàõ. http://politikus.ru/events/2282gaagskiy-sud-utverdil-pravo-pedofilovna-sozdanie-partii.html

íîé èç ïðîâèíöèé, òî â Õàíîå åå îñòàíîâèëà ìåñòíàÿ ïàòðóëüíî-ïîñòîâàÿ ñëóæáà (àíàëîã íàøåé ÃÀÈ) è ñòàëà ïðîâåðÿòü ïî÷åìó ýòî â ñóááîòíèé äåíü àâòîìîáèëü ñ ñëóæåáíûìè íîìåðàìè åçäèò ïî ãîðîäó. Ïðèøëîñü äàæå äëèòåëüíîå âðåìÿ ïðîæäàòü, ÷òîáû ïðîâåðèëè âñå äîêóìåíòû è ñîãëàñîâàëèñ âûøåñòîÿùèìè îðãàíàìè. Íàø àâòîìîáèëü áûë íå îäèí, â ýòîò äåíü ïðîâîäèëàñü òàê íàçûâàåìàÿ îòðàáîòêà è âûÿâëåíèå íåöåëåâûì îá-

ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÓÊÐÀÈÍÛ

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901

ýêîíîìèêå ðåçêî ðàñòåò êîððóïöèîííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, åñòü âñåâîçìîæíûå ñîáëàçíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåçàêîííîé âûãîäû è äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ. È ýòà ïðîáëåìà áåñïîêîèò è âüåòíàìñêîå ðóêîâîäñòâî, äàííûé âîïðîñ ðàññìàòðèâàëñÿ íà 4-ì ïëåíóìå Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà ÊÏÂ, äåéñòâóåò ñïåöèàëüíî ñîçäàííûé Àíòèêîððóïöèîííûé êîìèòåò. ëÿ ÷èòàòåëåé ïðèâåäó èíòåðåñíûé ïðèìåð. Êîãäà íàøà äåëåãàöèÿ åõàëà â âûõîäíîé äåíü íà âñòðå÷ó ñ ïàðòèéíûì ðóêîâîäñòâîì îä-

Ä

ðàçîì èñïîëüçóåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîìîáèëåé. Ïðåäñòàâëÿåòå, ÷òîáû â Óêðàèíå áûëî áû ïîäîáíîå, ñîòðóäíèêè ÃÀÈ øàðàõàþòñÿ â ñòîðîíû áëàòíûõ íîìåðîâ è ñòàðàþòñÿ íå çàìå÷àòü ïðàâîíàðóøåíèé ñ èõ ñòîðîíû. Ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè Âüåòíàìà ñåãîäíÿ â ñòðàíå åñòü òîëüêî îäíà ïðàâÿùàÿ ïàðòèÿ è Âñåîáùàÿ êîíôåäåðàöèÿ Òðóäà Âüåòíàìà (àíàëîã íàøèõ ïðîôñîþçîâ). Íà ÷åòâåðòîì ïëåíóìå ÖÊ ÊÏ íåêîòîðûå ñèëû ïûòàëèñü ïîäíÿòü âîïðîñ î òîì, ÷òî íåîáõîäèìî èñêëþ-

÷èòü ñòàòüè 4 è 10 èç âûñøåãî çàêîíà. Íî â ïàðòèè è ðóêîâîäñòâå ñòðàíû ñåãîäíÿ ïðåîáëàäàåò àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî òðåçâîìûñëÿùèõ ëþäåé, êîòîðûå ñ÷èòàþò, ÷òî ýòîãî äîïóñòèòü íåëüçÿ. Ñ èíòåðåñîì è òðåâîãîé ñëóøàëè íàøó òî÷êó çðåíèÿ êîììóíèñòû Âüåòíàìà î òîì, ÷òî èìåííî ïîñëå îòìåíû 6-é ñòàòüè Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ î ðóêîâîäÿùåé ðîëè ÊÏÑÑ âðàæäåáíûå ñèëû ñìîãëè ðàçâàëèòü Ñîâåòñêèé Ñîþç. îáûâàëè ìû è â Äîìå íà ñâàÿõ, ãäå æèë è òðóäèëñÿ Õî Øè Ìèí - îñíîâàòåëü ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Âüåòíàìà, îðãàíèçàòîð ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè, ÷åëîâåê êîòîðûé ñìîã îáúåäèíèòü ñòðàíó è ïîä ðóêîâîäñòâîì êîòîðîãî Âüåòíàì ñìîã óéòè èç-ïîä êîëîíèàëüíîãî ãíåòà ÑØÀ è Ôðàíöèè. Ê ñîæàëåíèþ íàì íå óäàëîñü ïîñåòèòü ìàâçîëåé Õî Øè Ìèíà, â êîòîðîì íà ñåãîäíÿ ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû. Ñîöèàëèñòè÷åñêèé Âüåòíàì ïîä ðóêîâîäñòâîì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè - ýòî ñòðàíà, êîòîðàÿ ñåìèìèëüíûìè øàãàìè èäåò âïåðåä, ãäå, íåñìîòðÿ íà æåñòêèé ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ, ñåãîäíÿ ñòàáèëüíî ðàçâèâàåòñÿ ýêîíîìèêà, ãäå ëþäè ÷óâñòâóþò óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì è ãäå ÷åëîâåê ÷åëîâåêó òîâàðèù è áðàò.

Ï

Âàëåðèé ÑÈÐß×ÅÍÊÎ Â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ ìû ïðîäîëæèì ïóáëèêàöèè èç ñåðèè «Âüåòíàì – âçãëÿä èç Óêðàèíû».


3

¹ 43, 15 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó 123456789 123456789 123456789 123456789

ÂÅËÈÊÈÉ ÆÎÂÒÅÍÜ Â ÄÎËßÕ ² ÑÅÐÖßÕ

123456789 123456789 123456789 123456789

Óñóïåðå÷ äîùîâîìó äíþ, á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà âîæäþ ñâ³òîâîãî ïðîëåòàð³àòó ç³áðàëèñÿ ìåøêàíö³ ñåëèùà, ïàðò³éíèé àêòèâ Íåäðèãàéë³âñüêîãî ðàéîííîãî êîì³òåòó ÊÏÓ, ïðèõèëüíèêè ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ³äå¿.

Ê 7 íîÿáðÿ, 96-é ãîäîâùèíå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè, â òðåõ ãîðîäàõ Óêðàèíû: Êèåâå, Õàðüêîâå è Äíåïðîïåòðîâñêå, ïðîøåë ôëýø-ìîá «Àâðîðà».

ÍÅÄÐÈÃÀÉ˲Â

ÂÅËÈÊÀ ÏÈÑÀвÂÊÀ

ÊȯÂ

Ì

îëîäûå ëþäè óêðàñèëè ñòåíû ãðàôôèòè ñî ñòèëèçîâàííûìè èçîáðàæåíèÿìè êðåéñåðà «Àâðîðû» è íàäïèñÿìè «Ñâåò Îêòÿáðÿ ñâåòèò íàì ñåãîäíÿ», «Ñîöèàëèçì – íàøå áóäóùåå», «Êèåâ áóäåò ñòîëèöåé ñîöèàëèñòè÷åñêîé Óêðàèíû». Èìåííî òàêèì îáðàçîì ïðîãðåññèâíàÿ ìîëîäåæü âûñêàçàëà ñâîå ìíåíèå î Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè – îíè ïîìíÿò è çíàþò èñòîðèþ ñîöèàëèñòè÷åñêîé ýïîõè – à îíà íà÷àëàñü èìåííî ñ çàëïà «Àðîðû» - êðåéñåðà, ñòàâøåãî ëåãåíäîé.

Îñ³íí³é õîëîäíèé äîù, â³òåð, íå çìîãëè ç³ïñóâàòè ñâÿòêîâèé íàñòð³é êîìóí³ñò³â Âåëèêîïèñàð³âùèíè, ÿê³ ïðèéøëè äî ïàì’ÿòíèêà Â. ². Ëåí³íó â³äçíà÷èòè 96-ó ð³÷íèöþ Âåëèêî¿ Æîâòíåâî¿ ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ðåâîëþö³¿.

Ñ

âÿòêóâàííÿ 96-î¿ ð³÷íèö³, ñï³âïàëî ç 69-ð³÷÷ÿì âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä í³ìåöüêî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. Êîìóí³ñòè Âåëèêîïèñàð³âùèíè çíàþòü ³ ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî ò³ëüêè ³ç áðàòí³ìè íàðîäàìè Êàçàõñòàíó, Ðîñ³¿ ³ Á³ëîðóñ³¿ ìè çó쳺ìî ïîäîëàòè âñ³ íåãàðàçäè, â ÿê³ íàñ çàâåëè êàï³òàë³ñòè-îë³ãàðõè. ² ìè ïåðåêîíàí³: ïåðåìîãà áóäå çà íàìè!

Ñ

ë³ä çàçíà÷èòè, ùî öüîãîð³÷íèé ì³òèíã ç³áðàâ ÷èìàëî ëþäåé – çà ïðèáëèçíèìè ï³äðàõóíêàìè íà ì³òèíãó áóëî á³ëüøå 40 ó÷àñíèê³â. ϳñëÿ ïîêëàäàííÿ êâ³ò³â äî ïàì’ÿòíèêà Â.².Ëåí³íó, ïåðåä ïðèñóòí³ìè âèñòóïèâ ïåðøèé ñåêðåòàð Íåäðèãàéë³âñüêîãî ðàéîííîãî êîì³òåòó Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè ³òàë³é Ëèñåíêî, ÿêèé ïðèâ³òàâ ó÷àñíèê³â ì³òèíãó ç ÷åðãîâîþ ð³÷íèöåþ Âåëèêî¿ ðåâîëþö³¿.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

ÏÎÌÍÈÌ 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789

ÅÙÅ ÐÀÇ Î «ÂÎÑÒÎ×ÍÎÌ ÂÀËÅ» È ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÈ ÊÈÅÂÀ  íàñòîÿùåå âðåìÿ ìíîãèå íîâîÿâëåííûå «ñòðàòåãè-ïîëêîâîäöû» îáâèíÿþò ðóêîâîäñòâî ÑÑÑÐ è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, È.Â.Ñòàëèíà è Ã. Ê. Æóêîâà â íåíóæíîé ïîñïåøíîñòè ôîðñèðîâàíèÿ Äíåïðà è áèòâû çà Êèåâ.

Í

î ìû âñå óìíèêè è ïîëêîâîäöû çàäíèì ÷èñëîì è, êàê ãîâîðÿò, ïîñëå äðàêè. À äàâàéòå ðàññìîòðèì ñëîæèâøóþñÿ îáñòàíîâêó ê ñðåäèíå ñåíòÿáðÿ è òàê ëè ïîñïåøíî ïðèñòóïèëè ê áèòâå çà Äíåïð è Êèåâ. Äà, íèêòî íå ìîæåò îñïàðèâàòü, ÷òî ïîòåðè â ýòîé ñâåðõòÿæåëîé áèòâå áûëè èñêëþ÷èòåëüíî áîëüøèå è íå ïðèçíàâàòü ýòîò ôàêò - êîùóíñòâî íàä ïàìÿòüþ ñëîæèâøèõ ãîëîâó â ýòîé áèòâå. Âñå íàðîäû áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è, îñîáåííî, æèòåëè Ïðàâîáåðåæíîé Óêðàèíû äîëæíû âå÷íî ïîìíèòü âñåõ è êàæäîãî ïîãèáøåãî â îòäåëüíîñòè, êàê Ãåðîåâ. Âñå, îò êîìàíäîâàíèÿ, äî ðÿäîâîãî ñîëäàòà çíàëè è ïîíèìàëè, ÷òî òûëîâîå îáåñïå÷åíèå àðìèè çíà÷èòåëüíî îòñòàëî îò óñïåøíî ïðîäâèãàþùèõñÿ ïåðåäîâûõ ÷àñòåé, â ò.÷. òàêîå íå ìåíåå âàæíîå êàê ïëàâñðåäñòâà (ëîäêè, áàðæè, ïîíòîíû è ò.ä.)  1943 ãîäó êàæäûé ñîëäàò, è îôèöåðñêèé êàäðîâûé ñîñòàâ ïðåêðàñíî çíàëè è ïîíèìàëè, ÷òî åñëè íå âçÿòü ñ õîäó, «íà ïëå÷àõ» ïðî-

òèâíèêà òàêóþ ïðåãðàäó, êàê Äíåïð ïðè áîëüøèõ ïîòåðÿõ, ïîòîì, â ìíîãîêðàòíûõ àòàêàõ è øòóðìàõ, ó÷èòûâàÿ, ÷òî íåìöû ïîïîëíÿò è ïåðåãðóïïèðóþò ëè÷íûé ñîñòàâ, óêðåïÿò è òàê ñëîæíûé ïðîôèëü ïðàâîãî áåðåãà, ïîñòðîÿò äîòû è îáîðóäóþò ïóëåìåòíûå ãíåçäà, ïðîñòðåëÿþò êàæäûé êâàäðàòíûé ìåòð âîäíîãî ïðîñòðàíñòâà ðåêè - ïîòåðè ìîãóò áûòü íåñîèçìåðèìî áîëüøå. Áîëüøóþ ðîëü ñûãðàë è ïàòðèîòèçì, îõâàòèâøèé áîéöîâ, îñîáåííî òåõ, ó êîãî íà ïðàâîì áåðåãó áûëè ðîäíûå è áëèçêèå. È ïîýòîìó, ìíîãèå è íåáîëüøèå ïîäðàçäåëåíèÿ ñ õîäó, íà ïîäðó÷íûõ ïëàâñðåäñòâàõ ôîðñèðîâàëè Äíåïð, çàõâàòûâàÿ è çàêðåïëÿÿñü íà íåáîëüøèõ ïëàöäàðìàõ. À èõ ê 21 ñåíòÿáðÿ (íà÷àëó îôèöèàëüíîé äàòû ôîðñèðîâàíèÿ Äíåïðà) íàñ÷èòûâàëîñü 23. ×òîáû ïîíÿòü è îöåíèòü ïðàâèëüíî áèòâó çà Äíåïð è Êèåâ, ñäåëàåì íåáîëüøîå îòñòóïëåíèå. Îáå âîþþùèå ñòîðîíû ïðåêðàñíî çíàëè è ïîíèìàëè, êàêîå çíà÷åíèå èìååò Äíåïð è êàêîé ýòî êðåïêèé è ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûé «îðåøåê». Äëÿ ñîâåòñêîé ñòîðîíû, ïðåîäîëåíèå Äíåïðà îòêðûâàëî øèðîêèé îïåðàòèâíûé ïðîñòîð íå òîëüêî äëÿ îñâîáîæäåíèÿ âñåé Óêðàèíû, íî è Êðûìà, Áåëîðóññèè è ñîçäàâàëî óñëîâèÿ íà ñåâåðå äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî îñâîáîæäåíèÿ áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, Ïðèáàëòèêè è Êàðåëèè, ãäå åùå ïðîæèâàëè â òÿæåëîé íåâîëå ìèëëèîíû ñîâåòñêèõ ãðàæäàí. Íåìöû ñåðüåçíî ðàññ÷èòûâàëè, óäåðæàâ îáîðîíó ïî Äíåïðó êàê ïðî÷íóþ ïðèðîäíóþ ïðåãðàäó, ñîçäàòü íîâóþ ãðàíèöó òðåòüåãî ðåéõà. Ñëå-

ÊÎÍÎÒÎÏ

Õîëîäíûé äîæäü íå îñòàíîâèë æèòåëåé Êîíîòîïà è îíè ïðèøëè íà ìèòèíã.

òêðûë ìèòèíã ïåðâûé ñåêðåòàðü ÃÊ ÊÏÓ Íàçàðåíêî À. Â., êîòîðûé ïîçäðàâèë æèòåëåé ãîðîäà ñ 96-ãîäîâùèíîé Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè.  ñâîåì âûñòóïëåíèè îí îñíîâàòåëüíî îáúÿñíèë ó÷àñòíèêàì ìèòèíãà, ÷òî æäåò èõ è èõ ñåìüè â ñëó÷àå ïîäïèñàíèÿ Ñîãëàøåíèÿ ñ ÅÑ â Âèëüíþñå. Íà ìèòèíãå âûñòóïèëè: Ãîðåëîâ Í.- íà÷àëüíèê øòàáà ãîð. îðãàíèçàöèè ÂÓÑÑÎ, Ñåìåíåíêî Ä. Ê. – ïðåäñåäàòåëü ãîð.îðãíèçàöèè ÂÓÑÑÎ, Òèëèíêî Ï. Ì. – ñåêðåòàðü

äóåò ó÷åñòü, ÷òî âðàã áûë â ýòî âðåìÿ åùå ñèëåí. Òàêàÿ ñëîæíàÿ îáñòàíîâêà ñëîæèëàñü ê ýòîìó âðåìåíè. Çàòÿíóòü íà÷àëî ôîðñèðîâàíèÿ Äíåïðà - îçíà÷àëî ïîòåðÿòü îòâîåâàííûå îñòðîâêèïëàöäàðìû, çàâîåâàííûå áîëüøèìè ïîòåðÿìè è òÿæêèì òðóäîì. Ýòè ïëàöäàðìû îêàçàëè î÷åíü áîëüøóþ ïîìîùü ïîòîì, ïðè ôîðñèðîâàíèè Äíåïðà îñíîâíûìè ñèëàìè, òàê êàê êðîìå ïðèêðûòèÿ ïåðåïðàâëÿþùèõñÿ, ýòî áûëè ïëîùàäêè äëÿ ïðèåìà è ðàçâåðòûâàíèÿ àðòèëëåðèè è òàíêîâ, áåç êîòîðûõ áûëî íåâîçìîæíî ðàçâèâàòü íàñòóïëåíèå. î ãëàâíîå ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî åñëè íå íà÷àòü ôîðñèðîâàíèå ðåêè, çíà÷èò ñîçíàòåëüíî ïîãóáèòü ñîòíè ñìåëü÷àêîâ-ïàòðèîòîâ, ïåðåïðàâèâøèõñÿ íà ïðàâûé áåðåã. Êòî õîòü ðàç áûë â îêðóæåíèè, òîò ïðåêðàñíî çíàåò, ÷òî îòñóòñòâèå ïèùè, âîäû, õîëîä - ýòî ìåëî÷è â æèçíè. Ãëàâíîå ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî ïðè èíòåíñèâíîé îáîðîíå, èìåþùèõñÿ áîåïðèïàñîâ ó íèõ ìîãëî õâàòèòü ìàêñèìóì íà 5 äíåé (íó ïóñòü íà 10 äíåé), à äàëüøå èõ íåìöû, êàê ãîâîðÿò, âîçüìóò ãîëûìè ðóêàìè è â æåñòîêèõ ïûòêàõ ïîãóáÿò âñåõ. Âîò òîãäà áû íàøè íîâîÿâëåííûå «çíàòîêè ïîëêîâîäöû» îé êàê îáâèíèëè áû î áåññåðäå÷íîñòè, æåñòîêîñòè, áåçäàðíîñòè è ò.ä. íàøèõ ðóêîâîäèòåëåé. ×òî êàñàåòñÿ îáâèíåíèÿ â ïîñïåøíîñòè îñâîáîæäåíèÿ Êèåâà. Îñâîáîæäåíèå Êèåâà íåáûëî ñàìîöåëüþ. Îñòàâèòü Êèåâ â ðóêàõ íåìåöêîé ñòîðîíû îçíà÷àëî áû îñòàâèòü ó

Í

Î

ÐÊ ÊÏÓ.  ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ îðàòîðû ïðèçâàëè æèòåëåé ãîðîäà ê îðãàíèçîâàííîé áîðüáå çà ñîöèàëèçì, â ïîääåðæêó Âñåóêðàèíñêîãî ðåôåðåíäóìà. Ïîñëå ìèòèíãà íà ïëîùàäè çâó÷àëè ñîâåòñêèå ïàòðèîòè÷åñêèå ïåñíè, êîììóíèñòû òò. Êè÷à Â. È. è Øóëàê Å. Þ. âåëè ñáîð ïîäïèñåé çà ïðîâåäåíèå Âñåóêðàèíñêîãî ðåôåðåíäóìà. Ê ïàìÿòíèêó Â. È. Ëåíèíó áûëè âîçëîæåíû æèâûå öâåòû.

ñåáÿ â òûëó êðóïíûå ñèëû ïðîòèâíèêà, êîòîðûå áû îáÿçàòåëüíî áûëè èñïîëüçîâàíû ïðîòèâíèêîì äëÿ êîíòðóäàðà â òûë óøåäøèì âïåðåä ñîâåòñêèì âîéñêàì. Êñòàòè, êàê ïðèìåð. Îñâîáîæäåíèå ã. Êèåâà ïîçâîëèëî óñïåøíî ïðîâåñòè ÊîðñóíüØåâ÷åíêîâñêóþ íàñòóïàòåëüíóþ îïåðàöèþ, êîòîðóþ íàçâàëè «Ìàëûì Ñòàëèíãðàäîì». Îñâîáîæäåíèå Êèåâà èìåëî áîëüøîå ïîëèòè÷åñêîå çíà÷åíèå. Ñîâåòñêèå âîéñêà îêðûëèëà âåðà â Ïîáåäó, à íåìåöêèå âîéñêà ïðîäîëæàëè òåðÿòü ìîðàëüíûé äóõ è ïîðîæäàëî áåçûñõîäíîñòü è áåñïîëåçíîñòü â äàëüíåéøåì ïðîäîëæåíèè âîéíû. Êðîìå òîãî, ýòî ñîáûòèå ïîäíèìàëî íà áîðüáó ñ ôàøèñòàìè ìèëëèîíû ëþäåé íå òîëüêî åùå îêêóïèðîâàííûõ òåððèòîðèé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, íî è Åâðîïû. Íå ìåíåå âàæíóþ ðîëü èãðàëî è òî, ÷òî åñëè íåìöû ïîõîçÿéíè÷àþò â Êèåâå åùå ìåñÿö-äâà, òî îíè âûâåçóò âñå è ðàçîðÿò Êèåâ äî îñíîâàíèÿ. Âåäü íå ñëó÷àéíî íåìöû íå ìîãëè ñìèðèòüñÿ ñ ïîòåðåé Êèåâà è âî âòîðîé ïîëîâèíå íîÿáðÿ ïðåäïðèíÿëè ñèëüíåéøèé êîíòðóäàð ñî ñòîðîíû Æèòîìèðà, â íàïðàâëåíèè Êèåâà. È ïîñëåäíåå. Çàòÿæêà âî âðåìåíè îñâîáîæäåíèÿ Êèåâà, ïðè òàêîé íàñûùåííîñòè àð-

ìåéñêèõ ÷àñòåé è ãåñòàïî ìîãëà ïîãóáèòü âñå êèåâñêîå ïîäïîëüå è òûñÿ÷è æèòåëåé. Íå ìîãëè äîëãî ïðîòèâîñòîÿòü íåìöàì â ïðèôðîíòîâîé ïîëîñå è ïàðòèçàíñêèå îòðÿäû, ïîäòÿíóòûå ê ôðîíòó, ÷òîáû ñåÿòü ïàíèêó, ïîðòèòü ñâÿçü, ðàçðóøàòü êîììóíèêàöèè âðàãà è ñíàáæåíèå, è íàíîñèòü óäàðû ñ òûëà. à åñëè âçÿòü è ïî âðåìåíè, òî íå òàê óæ ïîñïåøíî îñâîáîæäàëè Êèåâ ê 7 íîÿáðÿ 1943 ãîäà. Ôîðñèðîâàíèå Äíåïðà â ðàéîíå Áóêðèíñêîãî ïëàöäàðìà 12-15 îêòÿáðÿ è 21- 23 îêòÿáðÿ çàêîí÷èëîñü íåóäà÷åé, ò. ê. íåìöû óæå íà ýòîì íåáîëüøîì ó÷àñòêå ñîñðåäîòî÷èëè 10 äèâèçèé, â òîì ÷èñëå 5 òàíêîâûõ. Êðîìå òîãî, ñèëüíî óêðåïèëè ïðàâûé áåðåã. Âîò ïðèìåð òîãî, ÷òî ìåäëèòü â òàêèõ ñëó÷àÿõ íåäîïóñòèìî È òîëüêî ñêðûòíî ïåðåäèñëîöèðîâàâ âîéñêà â ðàéîí Ëþòåæà, ê 1 íîÿáðÿ 1943 ãîäà ñìîãëè ïðîðâàòü îáîðîíó Êèåâà è ê 6 íîÿáðÿ îñâîáîäèòü Êèåâ. Êèåâñêàÿ ñòðàòåãè÷åñêàÿ íàñòóïàòåëüíàÿ îïåðàöèÿ çàêîí÷èëàñü 13 íîÿáðÿ.

Ä

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà âåòåðàíîâ è çàùèòû ïðàâäû èñòîðèè ÂΠÊîíîòîïñêîãî Ãîðñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, ïîëêîâíèê, Ïî÷åòíûé âåòåðàí Óêðàèíû Í.Â. ÊÀÁÀÍÎÂ


4

¹ 43, 15 ëèñòîïàäà 2013 ðîêó

ÀÕÒÛÐÑÊÈÅ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÏÎÇÄÐÀÂÈËÈ ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅËß ÊÈÅÂÀ 6 íîÿáðÿ 2013 ãîäà èñïîëíèëîñü 70 ëåò ñ òîãî âðåìåíè, êîãäà âîéñêà 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà ïîä êîìàíäîâàíèåì ãåíåðàëà àðìèè Íèêîëàÿ Âàòóòèíà, îñâîáîäèëè ñòîëèöó Óêðàèíû - Êèåâ.

Ý

òî áûëà îäíà èç âåëè÷àéøèõ è òÿæåëåéøèõ ïîáåä ñîâåòñêîãî íàðîäà. Ñðåäè òåõ, êòî öåíîé ñâîåé êðîâè âûðâàë Êèåâ èç ëàï ïðîêëÿòûõ ôàøèñòîâ, áûë è íàø çåìëÿê ÊÎÍÂÈÑÀÐ Âèêòîð Àôàíàñüåâè÷.  ýòîò äåíü àõòûðñêèå êîììóíèñòû ïðèøëè ê Âèêòîðó

Àôàíàñüåâè÷ó, âåòåðàíó âîéíû, ó÷àñòíèêó îñâîáîæäåíèÿ Êèåâà îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîáëàãîäàðèòü çà îãðîìíûé, íåîöåíèìûé âêëàä ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ â äåëî çàùèòû íàøåé Ðîäèíû îò âðàãà, âîññòàíîâëåíèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä, ñåð-

òîðûå îòäàëè ñâîå çäîðîâüå, þíîñòü, ìå÷òû çà íàøó ñ âàìè âîçìîæíîñòü ïðîñòî æèòü íà ýòîé çåìëå, çà âîçìîæíîñòü ó÷èòüñÿ, ëþáèòü, ðîæàòü äåòåé, îñòàåòñÿ ñðåäè íàñ âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå. Òàê, äàâàéòå æå, îãëÿäèìñÿ âîêðóã è óâèäèì èõ, ñîâñåì ñòàðåíüêèõ, ïîòåðÿâøèõ ñëóõ è çðåíèå, íå òðåáóþùèõ íè÷åãî êðîìå êàïåëüêè âíèìàíèÿ. Äàâàéòå óñëûøèì èõ è çàïîìíèì òå, âîçìîæíî, ãëàâíûå ñëîâà â íàøåé æèçíè, êîäå÷íî ïîçäðàâèòü ñ ýòîé ïà- òîðûå îíè íàì ìîãóò ñêàçàòü. ìÿòíîé äàòîé, ïîæåëàòü êðåïÑïàñèáî âàì, äîðîãèå êîãî çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ íàøè, è íèçêèé ïîêëîí! Àõòûðñêèé â ñåìüå. ãîðîäñêîé êîìèòåò ÊÏÓ Èõ, áûâøèõ ìàëü÷èøåê, êî-

ÊÎÌÓͲÑÒÈ ÄÎÏÎÌÎÃËÈ ÁÀÃÀÒÎIJÒÍ²É ÐÎÄÈͲ Ç ÊÎÌÈØÀÍÊÈ

123456789012345678901234 123456789012345678901234 123456789012345678901234

Í

åùîäàâíî ïåðøèé ñåêðåòàð Íåäðèãàéë³âñüêîãî ðàéîííîãî êîì³òåòó ÊÏÓ, äåïóòàò ðàéîííî¿ ðàäè ³òàë³é Ëèñåíêî ðàçîì ç ñåêðåòàðåì ïåðâèííî¿ ïàðòîðãàí³çàö³¿ ÊÏÓ ñåëà Êîìèøàíêà ²âàíîì ̳ðîøíè÷åíêîì â³äâ³äàëè áàãàòîä³òíó

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ ÏÐÎ ÍÀÁÎ˲ËÅ

ÏÎÊÀÆÈÒÅ ßÇÛÊ... Ñêàæèòå: ìåäèöèíñêàÿ ðåôîðìà-à à-à-à-à-à-à

Ùî ñòàëîñÿ ç òîáîþ,Âêðà¿íî ìîÿ, Ùàñëèâà é çàìîæíà äîíèí³. Çàñ³ÿí³ õë³áîì áóëè âñ³ ïîëÿ, Äîáðîáóò ³ ñïîê³é â ðîäèíàõ. Âåñåë³ é çäîðîâ³ áóëè ä³òëàõè,  ïîäâ³ð’¿ – äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Ðàä³ëè, íà íèõ äèâëÿ÷èñü, ñòàðèêè, Ãîðòàþ÷è ñâ³æèé æóðíàëü÷èê. Íàâ÷àííÿ ó âóçàõ, ðîáîòà – âñå º. Æèòëî íàäàâàëà äåðæàâà. Íà ðèíêàõ âñå ñâ³æå, äåøåâå, ñâîº. Ïðî ³ìïîðò ìè ìàéæå íå çíàëè. Ùî ìàºìî çàðàç – ðîçá³é ³ áåçëàääÿ, Ðîçòðîùåí³ âùåíò âñ³õ çàâîä³â öåõè. Ïîëÿ â áóð’ÿíàõ, ð³ïàê ëèø ïðè âëàä³ Òà ðÿñíî ðîñòóòü ñîíÿõè. Áóäèíêè êóëüòóðè áóëè íà ñåë³ ² äèòñàäî÷êè ³ ÔÀÏè. Òåïåð æå ñòîÿòü ³ ãëóõ³, ³ ñë³ï³, Çàáóò³ ïîêèíóò³ õàòè. Ó øêîëàõ ãóðòêè òîä³ ð³çí³ áóëè: ×è ñïîðòîì çàéìàéñÿ, ÷è ñï³âîì. Ùî æ ïðîïîíóþòü òåïåð ä³òëàõàì? Ïîðíóõó, íàðêîòèêè, ïèâî? Íà áàáóñü âàñ ìàìè çàëèøàþòü ² â ò³ì íåìຠ¿õíüî¿ ïðîâèíè, Áî çà áóãðîì âîíè, íåùàñí³, ãðîø³ çàðîáëÿþòü, Çàëèøèâøè ñâî¿ ðîäèíè. Çàðïëàòè íå ïëàòÿòü, áîðãè âñå ðîñòóòü, À «ãàðêíåø» - òî âèãîíÿòü øâèäêî. Êóäè æ íàñ îò³ äåìîêðàòè âåäóòü ßê ïîäèâèòèñü, ³ ñîðîìíî ³ ã³ðêî. Êîðóïö³ÿ, àôåðè, õàáàð³. Ëèø ãðîø³ ìàþòü âèð³øóâàòè âñå. Ç á³äíîãî íàðîäó âñå ñòÿãóþòü ïîäàòêè, À ê³ëüê³ñòü ì³ëüéîíåð³â âñå ðîñòå. Ëþäìèëà ÊÐÀÍÃÀ, ì. Ðîìíè

«ËÅͲÍÑÜÊÀ ÏÐÀÂÄÀ» – ÃÀÇÅÒÀ ÑÓÌÑÜÊί ÎÁËÀÑÍί ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÊÎÌÏÀÐÒ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî Ç̲ ÑÌ ¹99, âèäàíå ̳í³ñòåðñòâîì Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ 14 âåðåñíÿ 1995 ð. ÑϲÂÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ: Ñóìñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ³ òðóäîâèé êîëåêòèâ ãàçåòè «Ëåí³íñüêà ïðàâäà».

ðîäèíó Ïîäë³íÿºâèõ ç Êîìèøàíêè. Êîìóí³ñòè íàäàëè ô³íàíñîâó äîïîìîãó ðîäèí³ ³ ïîáàæàëè ä³òêàì ³ ìàì³ ñ³ì¿ Àíòîí³í³ Ìèõàéë³âí³ Ïîäë³íÿºâ³é çäîðîâ,ÿ òà çä³éñíåííÿ âñ³õ ìð³é. Íåäðèãàéë³âñüêèé ðàéîííèé êîì³òåò ÊÏÓ

Ëèäåðû êðóïíåéøèõ ñòðàí – Ðîññèè è ÑØÀ – ïðèçíàëè ñâîè îøèáêè â ðåôîðìèðîâàíèè çäðàâîîõðàíåíèÿ. È òîëüêî óêðàèíñêèå “êðåïêèå õîçÿéñòâåííèêè” óïîðíî îòêàçûâàþòñÿ äåëàòü ýòî, ïðîäîëæàÿ “ëþäîåäñêóþ” ìåäèöèíñêóþ ðåôîðìó.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

ß

ìïîëüñêèé ðàéêîì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû è ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñåëà Àíòîíîâêà òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñåêðåòàðÿ ïåðâè÷íîé ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè ÁÎÃÎÑËÀÂÑÊÓÞ Ãàëèíó Èâàíîâíó ñ 50-ëåòíèì þáèëååì è æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ìíîãî ïîáåä è óñïåõîâ.

ß

ìïîëüñêèé ðàéêîì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû è ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñåëà Óñîê òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ØÌÀÒÎÊ Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó ñ 40-ëåòíèì þáèëååì è æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ.

ß

ìïîëüñêèé ðàéêîì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû è ßìïîëüñêàÿ ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ¹ 2 ãîðÿ÷î è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñ 40-ëåòíèì þáèëååì ÐÀÄÞÕÈÍÀ Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à è æåëàþò êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ìíîãî íîâûõ ïîáåä è óñïåõîâ.

ÏÅÐÅÄÏËÀÒÀ 2014

1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678 1234567890123456789012345678

“ËÞÄÎÅÄÑÊÀß” ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

ÏÐÅÂÐÀÒÈËÀÑÜ Â ÁÅÑÑÌÛÑËÅÍÍÛÉ ÐÅÇÀÊ

Ò

àê íàðîäíûé äåïóòàò Óêðàèíû îò ÊÏÓ, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîð Èðèíà Ñïèðèíà ïðîêîììåíòèðîâàëà ñèòóàöèþ, ñëîæèâøóþñÿ âîêðóã ìåäèöèíñêîé ðåôîðìû â Óêðàèíå. Íàïîìíèì, ãëàâà ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí íà âñòðå÷å ñ ïðåçèäèóìîì Ãîññîâåòà ïðèçíàë, ÷òî ëèøü òðåòü ãðàæäàí óäîâëåòâîðåíû óðîâíåì ìåäèöèíû, à íåðàçáåðèõà ñ ïëàòíîé è áåñïëàòíîé ïîìîùüþ âëå÷åò ïîáîðû. À íà äíÿõ çà ïðîáëåìû, âûçâàííûå ðåôîðìîé çäðàâîîõðàíåíèÿ ïåðåä àìåðèêàíöàìè ïóáëè÷íî èçâèíèëñÿ ïðåçèäåíò ÑØÀ Áàðàê Îáàìà.  ïåðâóþ î÷åðåäü çà òî, ÷òî íåêîòîðûì àìåðèêàíöàì íå óäàëîñü ñîõðàíèòü ñâîè ïðîãðàììû ìåäñòðàõîâêè èç-çà ðåàëèçàöèè ðåôîðìû. “Ðóêîâîäèòåëè Ðîññèè è Àìåðèêè ïðèçíàëè ñâîè îøèáêè. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â îáîèõ ñëó÷àÿõ ïðè ïðîâåäåíèè ðåôîðì âî ãëàâó óãëà ñòàâèòñÿ îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ íóæäàþùèõñÿ â íåé

ãðàæäàí, – ïðîäîëæèëà äåïóòàò-êîììóíèñò Èðèíà Ñïèðèíà. – Íàøà æå âëàñòü “êðåïêèõ õîçÿéñòâåííèêîâ”, íàîáîðîò, çàòåÿëà ðåôîðìó äëÿ òîãî, ÷òîáû ìèíèìèçèðîâàòü ðàñõîäû íà ìåäèöèíó, ñäåëàòü åå, ïî ñóòè, ïëàòíîé. È, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íåêà÷åñòâåííîé”. Êàê îòìåòèëà ïàðëàìåíòàðèé, ïðàâèòåëüñòâî íå âèäèò î÷åâèäíîãî – ðåôîðìà çàøëà â òóïèê è äîâåëà çäðàâîîõðàíåíèå äî òàêîãî ñîñòîÿíèÿ, ÷òî â íàðîäå åå ïðîçâàëè “ëþäîåäñêîé”, è íå ñïðîñòà. “Ðåôîðìà ïðåâðàòèëàñü â áåññìûñëåííûé ðåçàê, ïîä êîòîðûé ïîïàëè áîëüíèöû, äèñïàíñåðû è ñòàíöèè ñêîðîé ïîìîùè ïî âñåé Óêðàèíå. Ïîä ñîêðàùåíèå ïîïàëè âðà÷è. Áåç äîñòóïíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè îñòàëèñü öåëûå ñåëà. È â ýòèõ óñëîâèÿõ “ðåôîðìàòîðû”, çàòåÿâøèå ýêñïåðèìåíò íà ëþäÿõ, ïî-ïðåæíåìó íå æåëàþò ïðèçíàâàòü ñâîèõ îøèáîê”, – êîíñòàòèðîâàëà Èðèíà Ñïèðèíà.

ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 40000, ì.Ñóìè, âóë. Ñîáîðíà, 19/54. òåë. 22-34-04.

e-mail:leninpravda@mail.ru ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÎÂÈÉ ÐÀÕÓÍÎÊ: ¹ 2600026243 â ÑÎÄ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü» â ì.Ñóìè, ÌÔÎ 380805, ñò. êîä. 23632798

Â.î. ðåäàêòîðà ãàçåòè Âàëåð³é ѲÐß×ÅÍÊΠϳäïèñàíî äî äðóêó 14.11.2013 ð.

Ïðåññ-ñëóæáà ÊÏÓ

ËÅͲÍÑÜÊÀ ÏÐÀÂÄÀ ²íäåêñ 33532

ÖÅ - ÍÀØÀ ÃÀÇÅÒÀ ! Íà 84 ãîäó óøåë èç æèçíè êîììóíèñò, âåòåðàí Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè è àêòèâíûé áîðåö çà ïðåòâîðåíèå â æèçíü èäåé ìàðêñèçìà-ëåíèíèçìà ÑÈÒÀËÎ Ôåäîð Ïàâëîâè÷. ßìïîëüñêèé ðàéîííûé êîìèòåò Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû è Ìààð-Áóäñêîé ïåðâè÷íî-ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ãëóáîêî ñêîðáÿò è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî. ßìïîëüñêèé ðàéêîì Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû è ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïîñåëêà Ñâåññà ãëóáîêî ñêîðáÿò â ñâÿçè ñ óõîäîì èç æèçíè êîììóíèñòà, âåòåðàíà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ Ïåòðà Ñåâàñòüÿíîâè÷à è âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïîêîéíîãî.

ÃÀÇÅÒÀ ÍÀÁÐÀÍÀ ÒÀ ÇÂÅÐÑÒÀÍÀ â êîìï’þòåðíîìó öåíòð³ ãàçåòè «Ëåí³íñüêà ïðàâäà». Âèõîäèòü 4 ðàçè íà ì³ñÿöü. ²ÄÄÐÓÊÎÂÀÍÀ ó âèäàâíèöòâ³ «ÌàêÄåí», ì. Ñóìè, âóë. Òîïîëÿíñüêà,16, ò. 25-10-54. Çàìîâëåííÿ ¹136. ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÀ Ö²ÍÀ íà 1 ì³ñÿöü: 3 ãðí. 55 êîï. ²ÍÄÅÊÑ äëÿ ïåðåäïëàòè: 33532. Òèðàæ íîìåðà - 2133 Çà çì³ñò ³ äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, âèêëàäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäàºòüñÿ íà àâòîðà.Ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ,ïåðåïèñêà ç ÷èòà÷àìè âåäåòüñÿ ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè.

Ленинская правда 15 ноября 2013 (43)  

Газета Сумской областной организации Компартии Украины

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you