Page 1

Ç ÍÀÑÒÓÏÀÞ×ÈÌ ÍÎÂÈÌ ÐÎÊÎÌ! Ïðîëåòàð³ âñ³õ êðà¿í, ºäíàéòåñÿ!

ËÅͲÍÑÜÊÀ ÏÐÀÂÄÀ Çàñíîâàíà ó ñåðïí³ 1917 ðîêó

ÏËÅÍÓÌ ÎÁËÀÑÍÎÃÎ ÊÎ̲ÒÅÒÓ ÊÎÌÏÀÐÒ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ØÀÍÎÂͲ ÄÐÓDz!

²

ñòîð³ÿ íàøîãî æèòòÿ ïåðåãîðíóëà ùå îäíó ñòîð³íêó – çàâåðøóºòüñÿ 2013-é ð³ê. ³í áóâ íàñè÷åíèì ð³çíèìè ïîä³ÿìè, ³ â êîæíîãî ñêëàäàâñÿ ïîð³çíîìó. Àëå ÿ ïåðåêîíàíèé: ó êîæíîãî áóëî ùîñü õîðîøå ³ êîæåí âèí³ñ ³ç ïðîæèòîãî ðîêó ïåâí³ óðîêè. Ìè ðàçîì ç Âàìè, äîðîã³ òîâàðèø³îäíîïàðò³éö³, ïðàöþâàëè íàä çì³öíåííÿì ³ì³äæó Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿, ðîáèëè âñå äëÿ òîãî, ùîá äîâêîëà íàøèõ ³äåé ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³ îá’ºäíàëîñÿ âñå á³ëüøå ëþäåé. Íàéâàæëèâ³øîþ ñïðàâîþ öüîãî ðîêó áóëà ó÷àñòü Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ â ï³äòðèìö³ íàðîäíî¿ ³í³ö³àòèâ³ ïî çáîðó ï³äïèñ³â ïî ïðîâåäåííþ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ç ïðèâîäó çîâí³øíüîåêîíîì³÷íîãî âåêòîðà ðîçâèòêó Óêðà¿íè. Æèòåë³ Ñóìùèíè, ïîñòàâèâøè á³ëüøå 100 òèñÿ÷ ï³äïèñ³â, ñêàçàëè ñâîº ïåðåêîíëèâå «òàê» ïðîâåäåííþ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó, âèñëîâèëèñÿ çà Ìèòíèé ñîþç ³ç áðàòí³ìè íàðîäàìè. Áóëî ùå ÷èìàëî ñïðàâ, çä³éñíåíèõ

123456789012345678 123456789012345678 123456789012345678

ïðè ï³äòðèìö³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ³êòî𳿠Áàáè÷, äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä, ðàéîííèõ ³ ì³ñüêèõ êîì³òåò³â, ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³é, àêòèâíèõ ÷ëåí³â ïàðò³¿, ëþäåé, ÿê³ ï³äòðèìóþòü ³äåîëîã³þ íàøî¿ ïàðò³¿. Âñå çðîáëåíå ïðàöþº íà çðîñòàííÿ àâòîðèòåòó íàøî¿ ïàðò³¿ ó ñóñï³ëüñòâ³, âèð³øåííÿ êîíêðåòíèõ ïðîáëåì æèòåë³â Ñóìùèíè. Íà ïîðîç³ ðîêó Íîâîãî áàæàþ âñ³ì ìèðó â íàøîìó ñï³ëüíîìó äîì³ – Óêðà¿í³ – öå íàéãîëîâí³øå ñüîãîäí³, êîëè äåñòðóêòèâí³ ñèëè ðîçõèòóþòü ñïîê³é ³ ãðîìàäÿíñüêèé ìèð ó íàø³é áàòüê³âùèí³. Õàé ó ðîö³ íîâîìó íàðîäæóþòüñÿ ³ âò³ëþþòüñÿ â æèòòÿ íîâ³ ïðîäóêòèâí³ ³äå¿, õàé áóäóòü â óñ³õ íîâ³ óñï³õè ³ íîâ³ ïåðåìîãè. Ùîá ³ñòîð³ÿ æèòòÿ êîæíîãî â 2014 ðîö³ íàïîâíèëàñÿ ò³ëüêè ñâ³òëèìè ñòîð³íêàìè. Óñ³ì Âàì, øàíîâí³ æèòåë³ Ñóìùèíè, ì³öíîãî çäîðîâ’ÿ, áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ âïåâíåíîñò³ ó çàâòðàøíüîìó äí³!

Ç ïîâàãîþ Âîëîäèìèð ÄÀÍÈËÅÍÊÎ, ïåðøèé ñåêðåòàð Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè, íàðîäíèé äåïóòàò V² ñêëèêàííÿ

ÍÎÂÎв×Ͳ ÏÎÄÀÐÓÍÊÈ

Â²Ä ÊÎÌÓͲÑҲ Íîâîð³÷íå ñâÿòî – îäíå ç íàéóëþáëåí³øèõ. À äëÿ ä³òâîðè – îñîáëèâî.

Ð

àéîíí³ êîì³òåòè Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ó ö³ äí³ – ÷àñò³ ãîñò³ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Àäæå êîìóí³ñòè ðîçóì³þòü: íà æàëü, íå âñ³ áàòüêè ñüîãîäí³ ìîæóòü ïîäàðóâàòè ä³òÿì ñâÿòî.

¹ 48 (18224), 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

Êîìóí³ñòè Òðîñòÿíå÷÷èíè çà ï³äòðèìêè íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè â³ä ÊÏÓ Â³êòî𳿠Áàáè÷ ïðèäáàëè äëÿ äèòÿ÷èõ ñàäê³â ì³ñòà «Á³ëî÷êà», «Âåñåëêà», «Ðîìàøêà», «Êàëèíêà» øòó÷í³ ñâÿòêîâ³ ÿëèíêè.

Ìàëþêè áóäóòü âîäèòè õîðîâîäè íàâêîëî ÿëèíêè, ðîçïîâ³äàòè â³ðø³, äèâèòèñÿ ðàçîì ç áàòüêàìè íîâîð³÷íó âèñòàâó ³, çâè÷àéíî, êîæåí îòðèìຠñîëîäêèé ïîäàðóíîê. À äëÿ äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà «Êàçêà» áóëî ïðèäáàíî ñó÷àñíèé ìóçè÷íèé öåíòð, ùî çíà÷íî ïîë³ïøèòü ðîáîòó âèõîâàòåë³â ç ìàëþêàìè. Âðó÷àþ÷è íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè, ïåðøèé ñåêðåòàð Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéêîìó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ªâãåí Ìàëîâ³÷êî ïðèâ³òàâ â³ä ³ìåí³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Â. Áàáè÷ òà îáëàñíîãî êîì³òåòó ïàðò³¿ êîëåêòèâè äèòÿ÷èõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç íàñòóïàþ÷èì 2014 ðîêîì, à òàêîæ, çâåðíóâ óâàãó, ùî óñ³ì îðãàíàì âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ïîòð³áíî á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿòè ä³òÿì, àäæå ä³òè öå íàøå ìàéáóòíº. dz ñâîãî áîêó êåð³âíèêè çàêëàä³â ùèðî ïîäÿêóâàëè íàðîäíîìó äåïóòàòó ³êòî𳿠Áàáè÷, ïðåäñòàâíèêó ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ ÊÏÓ ªâãåíó Ìàëîâ³÷êî çà ÷óäîâ³ ïî-

123456789012345678 123456789012345678 123456789012345678

21 ãðóäíÿ 2013 ðîêó â³äáóâñÿ ïëåíóì Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè.

Ç

äîïîâ³ääþ «Ïðî ðåçóëüòàòè îðãàí³çàö³éíî-ïðîïàãàíäèñòñüêî¿ ðîáîòè ïàðò³éíèõ êîì³òåò³â â õîä³ ³í³ö³þâàííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ùîäî âñòóïó Óêðà¿íè äî Ìèòíîãî ñîþçó òà çàâäàííÿ íà íàñòóïíèé ïåð³îä» âèñòóïèâ ñåêðåòàð Ñóìñüêîãî îáêîìó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Âàëåð³é ѳðÿ÷åíêî.  îáãîâîðåíí³ äîïîâ³ä³ âçÿëè ó÷àñòü: À.Ô. Íàçàðåíêî – ïåðøèé ñåêðåòàð Êîíîòîïñüêîãî ðàéîííîãî êîì³òåòó ÊÏÓ; Î.Ñ. Òºëºòîâ – ÷ëåí áþðî Ñóìñüêîãî ì³ñüêîãî êîì³òåòó ÊÏÓ, äåïóòàò îáëàñíî¿ ðàäè, ïðîôåñîð Ñóìñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó; Ë.Ñ. Ëèòâèíîâñüêà – ïåðøèé ñåêðåòàð Øîñòêèíñüêîãî ðàéîííîãî êîì³òåòó ÊÏÓ; Ã.Ì. Ïîëÿêîâ – êåð³âíèê

ôðàêö³¿ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè â Ñóìñüê³é îáëàñí³é ðàä³; Â.ß. Ñîëîáàºâ – ïåðøèé ñåêðåòàð Ñóìñüêîãî ì³ñüêîãî êîì³òåòó ÊÏÓ; Ì.Â. Ãàâðèëåíêî – ïåðøèé ñåêðåòàð Âåëèêîïèñàð³âñüêîãî ðàéîííîãî êîì³òåòó ÊÏÓ; Ä.². Ðîõìàíîâà – ÷ëåí îáêîìó ïàðò³¿. Ç çàêëþ÷íèì ñëîâîì âèñòóïèâ ïåðøèé ñåêðåòàð Ñóìñüêîãî îáëàñíîãî êîì³òåòó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Â. À. Äàíèëåíêî. Ïëåíóì Ñóìñüêîãî ÎÊ ÊÏÓ ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó «Ïðî ðåçóëüòàòè ðîáîòè ùîäî ³í³ö³þâàííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî ðåôåðåíäóìó ³ çàâäàííÿ ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³é ó ïîë³òè÷í³é ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ â êðà¿í³» òà ïîë³òè÷íó çàÿâó ç ïðèâîäó ñóñï³ëüíîïîë³òè÷íî¿ ñèòóàö³¿ â Óêðà¿í³.

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ Ñóìñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêîé Ïîëèòè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â Óêðàèíå êðèòè÷åñêàÿ è âçðûâîîïàñíàÿ. Ýòó ñèòóàöèþ ìîæíî áûëî ïðåäîòâðàòèòü èëè, êàê ìèíèìóì, èçáåæàòü ñóùåñòâóþùåãî íûíå íàïðÿæåíèÿ â Óêðàèíå, åñëè áû âëàñòü è îïïîçèöèÿ â óíèñîí íå ïðîòèâèëèñü èíèöèàòèâå Êîìïàðòèè Óêðàèíû

î ïðîâåäåíèè Âñåóêðàèíñêîãî ðåôåðåíäóìà. Çàïàäíûå ÑÌÈ òðàêòóþò îáñòàíîâêó â Óêðàèíå êðàéíå îäíîáîêî è íåîáúåêòèâíî, èñêàæàÿ ìíåíèå òåõ ãðàæäàí, êîòîðûå ïðèäåðæèâàþòñÿ èíîé, íå «ïðîåâðîïåéñêîé» òî÷êè çðåíèÿ.

3

äàðóíêè òà âèñëîâèëè âïåâíåí³ñòü ïðî ïî÷àòîê äîâãî¿ òà ï ë ³ ä í î ¿ ñï³âïðàö³. Øîñòêèíñüêà îðãàí³çàö³ÿ «Æ³íêè-òðóä³âíèö³ çà ìàéáóòíº ä³òåé Óêðà¿íè» ðàçîì ç ì³ñüêîþ îðãàí³çàö³ºþ ÊÏÓ ïðèâ³òàëè ó÷í³â ì³ñöåâî¿ øêîëè-³íòåðíàòó – öå âæå ñòàëî õîðîøîþ òðàäèö³ºþ. Ãîëîâà îðãàí³çàö³¿ Àêóëåíêî Ãàííà Âàñèë³âíà ðàçîì ç äðóãèì ñåêðåòàðåì Øîñòêèíñüêîãî ì³ñüêîãî êîì³òåòó Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè Îëåíîþ ßñêåâè÷ çàâ³òàëè äî ó÷í³â äðóãîãî êëàñó.  öüîìó ðîö³ ä³òè îòðèìàëè ïîäàðóíêè â³ä íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ³êòî𳿠Áàáè÷. Ñï³ëêóâàííÿ ïðèíåñëî õâèëèíè ðàäîñò³, àäæå ä³òè – âîíè òàê³ áåçïîñåðåäí³, ¿õí³ ÷èñò³ ³ ñâ³òë³ äóìêè ç³ãð³âàþòü ñåðöÿ

äîðîñëèõ. Êîëè ãîâîðèëè ïðî ìð³¿, ä³òëàõè ïî-ñåðéîçíîìó ïåðåêîíëèâî ðîçïîâ³ëè, êèì õî÷óòü ñòàòè. Õòîñü – â÷èòåëåì, ³íøèé ë³êàðåì. À, íàïðèêëàä, Ìèêèòà ì𳺠ñòàòè ìåðîì ì³ñòà Øîñòêà, ùîá çðîáèòè éîãî ïðîöâ³òàþ÷èì. Õâèëèíè ðàäîñò³ ïîïîâíèëèñÿ ìóçè÷íèì ïîäàðóíêîì, ÿêèé çðîáèëà ä³òÿì ó÷åíèöÿ ìóçè÷íî¿ øêîëè Ëàóðà Àêóëåíêî – ëàóðåàò âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó «Òàëàíòè áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè», çà ï³äòðèìêè Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè.

Ñ

óìñüêèé îáëàñíèé êîì³òåò Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè òà Áóðèíñüêèé ðàéêîì ÊÏÓ â³òàþòü ç þâ³ëåéíèì äíåì íàðîäæåííÿ ÑÒÀÐÎÑÂªÒ Àòòàëåþ ³òà볿âíó, ïåðøîãî ñåêðåòàðÿ Áóðèíñüêîãî ðàéêîìó Êîìïàðò³¿ òà áàæàþòü ¿é ì³öíîãî çäîðîâ,ÿ, ñ³ìåéíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ ³ óñï³õ³â ó ïàðò³éí³é ðîáîò³.


2

¹ 48, 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

ÏÐÎÁËÅÌÈ

12345678901234567 12345678901234567 12345678901234567

ÇÀÃÀËÜÍÎÎѲÒÍÜί ² ÂÈÙί ØÊÎËÈ ²ç âèñòóïó äåïóòàòà Î.Ñ. Òºëºòîâà, ãðóïà «Çà Ñóìè», íà 31-é ñåñ³¿ Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè øîñòîãî ñêëèêàííÿ ïðè îáãîâîðåíí³ õîäó âèêîíàííÿ êîìïëåêñíî¿ ïðîãðàìè «Îñâ³òà Ñóìùèíè ó 2012 – 2015 ðð.»

Í

åìຠñóìí³âó, ùî ïðîãðàìè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ îñâ³òè àáî ìåäèöèíè - ñòîñóþòüñÿ êîæíîãî ç íàñ, áî, íà ùàñòÿ, ïðàêòè÷íî ó êîæí³é ñ³ì’¿ õòîñü â÷èòüñÿ ³, íà æàëü, ó áàãàòüîõ ñ³ì’ÿõ õòîñü õâîð³º. Àëå º ñóòòºâà ð³çíèöÿ, ÿêó íàïåðåäîäí³ Íîâîãî ðîêó âàðòî çãàäàòè. Ó ðîçìîâ³ îñíîâíèõ ãåðî¿â â³÷íî¿ êîìå䳿 Å. Ðÿçàíîâà “²ðîí³ÿ äîë³ àáî ç ëåãêîþ ïàðîþ” ï³äòâåðäæåíî, ùî, ÿêùî ðåçóëüòàòè ìåäèöèíè âèäíî â³äðàçó, òî ðåçóëüòàòè îñâ³òè – í³, àëå äîïóùåí³ ïîìèëêè äàþòüñÿ âçíàêè ÷åðåç äåñÿòèð³÷÷ÿ. Âñ³ì â³äîìèé ôàêò, êîëè çàìîæí³ ÑØÀ ñòàëè ç’ÿñîâóâàòè, ÷îìó íå âîíè – ñèò³, ïèõàò³, ùî íàæèëèñÿ íà äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³, à âèñíàæåíèé â³éíîþ, âòðàòèâøèé áëèçüêî 27 ì³ëüéîí³â ñâîãî íàñåëåííÿ, çðóéíîâàíèé Ðàäÿíñüêèé Ñîþç ñòàâ ïåðøèì ó êîñìîñ³, âîíè ïîáà÷èëè, ùî ñàìå â ÑÐÑÐ âèä³ëÿëîñÿ íà îñâ³òó íà ïîðÿäîê á³ëüøå êîøò³â. Íà æàëü, ò³ ÷àñè ìèíóëè, ³ ìè çíîâó âåäåìî ìîâó ³ ïðî íèçüê³ ñòàòêè â÷èòåë³â, ³ ïðî íåïðåñòèæí³ñòü ïðîôåñ³¿ â÷èòåëÿ, ³ ïðî ñëàáêèé êîíòðîëü ç áîêó áàòüê³â òîùî. Àíàë³çóþ÷è äîïîâ³äü íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ, ìîæíà ñêàçàòè, ùî ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ ïðîãðàìè ö³ëêîì çàäîâ³ëüí³, ³ ¿¿, áåçóìîâíî, ïîòð³áíî ïðîäîâæóâàòè. ª ñóìí³â ó äåÿêèõ öèôðàõ, àëå íå öå ñóòòºâî. Õîò³ëî-

ñÿ á, ùîá ó ïîäàëüø³é ðîáîò³ óïðàâë³ííÿ âðàõóâàëî íèæ÷åíàâåäåí³ ìîìåíòè, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ÿê ðåã³îíàëüíèõ (ìåí³, ÿê ÷ëåíó äåïóòàòñüêî¿ ãðóïè «Çà Ñóìè» ïðèêðî, ùî â îáëàñíîìó öåíòð³ íàéíèæ÷èé â³äñîòîê êîìï’þòåðèçàö³¿ øê³ë â îáëàñò³, à â Ñóìñüêîìó ðàéîí³ îõîïëåííÿ ïðîãðàìîþ «Øê³ëüíèé àâòîáóñ»; àëå ÿêùî â îñòàííüîìó º íåäîïðàöþâàííÿ îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ îñâ³òè, òî â íèçüê³é êîìï’þòåðèçàö³¿ øê³ë ïðÿìà âèíà Ñóìñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, â ÿêîãî âçàãàë³, ùî íå ñôåðà ä³ÿëüíîñò³ – òî ïðîáëåìà), òàê ³ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ïðîáëåì. ßê ïðàö³âíèê âèùî¿ øêîëè, ñóì³æíîãî ³ç çàãàëüíîþ îñâ³òîþ íàïðÿìêîì, õî÷ó çâåðíóòè âàøó óâàãó íà òàêå. ÏÅÐØÀ ÏÐÎÁËÅÌÀ ñòîñóºòüñÿ âèïóñêíèê³â øê³ë. Ââåäåíå äåê³ëüêà ðîê³â òîìó ÇÍÎ ³ ìîæëèâ³ñòü çà éîãî ðåçóëüòàòàìè ïîäàâàòè äîêóìåíòè äî ð³çíèõ (îñîáëèâî ñòîëè÷íèõ) âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â (ÂÍÇ) âèìèâຠç îáëàñò³ ñàìå íàéòàëàíîâèò³øó òâîð÷ó ìîëîäü, ÿêà ¿äå çäåá³ëüøîãî äî Êèºâà íå ³ç-çà òîãî, ùî òàì êðàùå â÷àòü, à ùîá íàçàâæäè ïîêèíóòè Ñóìùèíó. Íà Ñóìùèíó, ÿê áóëî ðàí³øå, âîíè, ÿê ïðàâèëî, íå ïîâåðòàþòüñÿ. Òàêèé ï³äõ³ä ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî, íàïðèêëàä, â ÑóìÄÏÓ ³ì. À. Ìàêàðåíêà äâà ðîêè

ïîñï³ëü ³ñíóº íåäîá³ð íà áþäæåòí³ ì³ñöÿ ç ìàòåìàòèêè, à òàê çâàíèé ñîöãóì (³íñòèòóò ïåäàãîã³êè ³ ïñèõîëî㳿) – ïåðåïîâíåíèé, õî÷ ïîâíî¿ â³ääà÷³ â³ä íüîãî ó øêîëàõ ìè ïîêè ùî íå â³ä÷óâàºìî. ÄÐÓÃÎÞ ÏÐÎÁËÅÌÎÞ º ïðîáëåìà ïåðøîãî ì³ñöÿ ðîáîòè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïåäàãîã³÷íèõ ÂÍÇ. Â÷èòåë³ - ìîëîä³ ñïåö³àë³ñòè, ÿêùî â³äðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîìó éîãî íå îäåðæàòü, â ïîäàëüøîìó, â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â, çà íüîãî âæå é íå áîðþòüñÿ, à ïðîñòî çì³íþþòü ïðîôåñ³þ. Îñîáëèâî òàê³ ëþäè ëþáëÿòü ñòàâàòè ïîë³òèêàìè, çãàäàºìî ò³ëüêè Ìåäóíèöþ, Øóëüãó, Áîáèðåíêà – â÷èòåë³â, ùî íå â³äáóëèñÿ. Öåé ñïèñîê ìîæíà ïðîäîâæèòè. ÏÎ-ÒÐÅÒª. Ãîëîâíèì ó øêîë³ çàðàç º íàâ³òü íå ìàòåð³àëüíà áàçà, ÿêà ïîïîâíþºòüñÿ â òîìó

÷èñë³ çà ðàõóíîê áàòüê³â, à òå, ùî ìîëîäøå ïîêîë³ííÿ â÷èòåë³â íå æèâå ñâîºþ ïðîôåñ³ºþ, à ñòàâèòüñÿ äî íå¿, ÿê äî çàðîá³ò÷àíñòâà. Áóâ êîëèñü íà Ñóìùèí³ ãîëîâîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ äåõòî Â. Ùåðáàíü, ÿêèé êàçàâ, ùî îñâ³òà – öå òåæ á³çíåñ. Òà í³, îñâ³òà – öå ì³ñ³ÿ. Òàê ñàìî ÿê ïðîôåñ³ÿ ë³êàðÿ, â³éñüêîâîãî, íàóêîâöÿ. ßêùî âäàñòüñÿ öå â³äíîâèòè, òî â³äðàçó æ ³ â ³íøèõ ñôåðàõ íàøîãî áóòòÿ ìè â³ä÷óºìî ïîêðàùåííÿ. ² ÎÑÒÀÍͪ. Âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó íàøà îáëàñíà ðàäà íå ïîñòàâèëà ïèòàííÿ ïðî ³ìïëåìåíòàö³þ çàêîíó ïðî ðåã³îíàëüí³ ìîâè, ÿê öå çðîáèëè ³íø³ îáëàñò³ ˳âîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè. Ïîÿñíþ äëÿ òèõ, õòî íå ðîçó쳺. Ðîñ³éñüêîìîâíå íàñåëåííÿ Ñóìùèíè, à ùî éîãî áàãàòî – íåìຠñóìí³âó, ³íàêøå á ñóìñüêà æîâòà ïðåñà íå âèõîäèëà á ðîñ³éñüêîþ, õî÷å, ùîá â óêðà¿íñüêèõ øêîëàõ ðîñ³éñüê³ ìîâà ³ ë³òåðàòóðà âèâ÷àëèñÿ á ïîâíîö³ííî, à íå â êóðñ³ çàðóá³æíî¿ ë³òåðàòóðè, ÿê ðàí³øå, ò³ëüêè ³ âñüîãî. Çàâäÿêè ðàäÿíñüê³é øêîë³ íàøå ïîêîë³ííÿ â³ëüíî âîëî䳺 öèìè äâîìà ìîâàìè. À çàðàç ñòóäåíòè, ïîâ³ðòå ìåí³ ÿê âèêëàäà÷ó, ã³ðøå çíàþòü ³ óêðà¿íñüêó, ³ ðîñ³éñüêó. ³ä ðåäàêö³¿: Âèñòóï äåïóòàòà, êîìóí³ñòà, äîêòîðà íàóê, ïðîôåñîðà Î.Ñ. Òºëºòîâà äåê³ëüêà ðàç³â ñóïðîâîäæóâàâñÿ îïëåñêàìè.

ÌÎÂÎÞ ÖÈÔÐ

Ç

à äàíèìè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ñòàòèñòèêè ó Ñóìñüê³é îáëàñò³, ô³íàíñîâèé ðåçóëüòàò (ñàëüäî) äî îïîäàòêóâàííÿ âåëèêèõ òà ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ îáëàñò³ çà 9 ì³ñÿö³â 2013 ð. ñòàíîâèâ 565,4 ìëí. ãðí. ïðèáóòêó. Çà 9 ì³ñÿö³â 2013 ð. á³ëüøå ïîëîâèíè âåëèêèõ òà ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ ðåã³îíó îäåðæàëè ïðèáóòîê. Ïîð³âíÿíî ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó éîãî ñóìà çðîñëà íà 7,5%.

Çà ñ³÷åíü–æîâòåíü 2013 ð. íàñåëåííÿì ì. Ñóìè ñïëà÷åíî çà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, âêëþ÷àþ÷è ïîãàøåííÿ áîðã³â ïîïåðåäí³õ ïåð³îä³â, 284,5 ìëí.ãðí. Çàáîðãîâàí³ñòü íàñåëåííÿ çà æèòëî òà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç ïî÷àòêó 2013 ð. çìåíøèëàñü íà 11,2 ìëí.ãðí. ³ íà ê³íåöü æîâòíÿ 2013 ð. ñòàíîâèëà 103,5 ìëí.ãðí. Öå 54,5% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè çàáîðãîâàíîñò³ ïî îáëàñò³.

ÎÑÒÀÅÒÑß ÒÎËÜÊÎ ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ È ÁÛÒÜ ÑÂÈÄÅÒÅËßÌÈ Ñêîëüêî ñóùåñòâóåò ÷åëîâå÷åñòâî, ëþäè âñåãäà ñòðåìèëèñü ïîñòðîèòü ñïðàâåäëèâîå îáùåñòâî, ãäå âñå áóäóò ðàâíû.  íà÷àëå ìèíóâøåãî âåêà òàêîå îáùåñòâî áûëî ïîñòðîåíî. Íàçûâàëîñü îíî – Ñîþç Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñïóáëèê.

30 äåêàáðÿ âñå, êîìó äîðîãè Ñîâåòñêèé Ñîþç è ïàìÿòü î íåì, îòìå÷àþò 91-þ ãîäîâùèíó îáðàçîâàíèÿ ïåðâîãî â èñòîðèè Ñîþçíîãî ãîñóäàðñòâà, óñòðåìëåííîãî â ñîöèàëèçì. ýòîò äåíü â 1922 ãîäó áûë ïðèíÿò Ñîþçíûé äîãîâîð ìåæäó ÷åòûðüìÿ ñîâåòñêèìè ðåñïóáëèêàìè – ÐÑÔÑÐ, ÓÑÑÐ, ÁÑÑÐ, Çàêàâêàçñêîé Ôåäåðàòèâíîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêîé. Äðóæáîé íàðîäîâ ñêðåïëåííûé Ñîþç ÿâèë

Â

ìèðó íîâûé òèï ãîñóäàðñòâåííîñòè, îí ñôîðìèðîâàë ïîäëèííîå íàðîäîâëàñòèå. Ïîÿâëåíèå ÑÑÑÐ íà ïîëèòè÷åñêîé êàðòå Çåìëè ñòàëî êðóïíåéøèì ñîáûòèåì íå òîëüêî îòå÷åñòâåííîé, íî è ìèðîâîé èñòîðèè. Èñòîðèÿ ÑÑÑÐ âîáðàëà â ñåáÿ íåáûâàëóþ ïî òåìïàì èíäóñòðèàëèçàöèþ, êîëëåêòèâèçàöèþ êðåñòüÿíñòâà, êóëüòóðíóþ ðåâîëþöèþ. Íà îñíîâå èíäóñòðèàëèçàöèè è êîëëåêòèâèçàöèè ðàçâèâàëàñü ýêîíîìèêà. Òðåòü çàâîäîâ-ãèãàíòîâ, ïîñòðîåííûõ â ÑÑÑÐ, ïðèõîäèëîñü íà Ñîâåòñêóþ Óêðàèíó. Ñðåäè íèõ – âñåñîþçíûå ñòðîéêè: êîìáèíàò «Çàïîðîæñòàëü», Õàðüêîâñêèé òðàêòîðíûé, Êðàìàòîðñêèé ìàøèíîñòðîèòåëüíûé çàâîä, Äíåïðîãýñ è ìíî-

ãèå äðóãèå. Ðåñïóáëèêà äàâàëà 64,7% îáùåñîþçíîé âûïëàâêè ÷óãóíà, 48,8% ñòàëè, 67,6% äîáû÷è æåëåçíîé ðóäû, 50,5% óãëÿ. ÑÑÑÐ ñòðîèëèñü íîâûå ãîðîäà, ïîñåëêè, çàâîäû è ôàáðèêè; ñîçäàâàëèñü ÂÓÇû, îòêðûâàëèñü íîâûå øêîëû. ÑÑÑÐ óæå îïåðåæàëà ÑØÀ è ñòðàíû çàïàäíîé Åâðîïû ïî òàêèì âàæíåéøèìè ïîêàçàòåëÿìè, êàê äîáû÷à óãëÿ, íåôòè, æåëåçíîé ðóäû, ïðîèçâîäñòâó öåìåíòà, òðàêòîðîâ è êîìáàéíîâ. ÑÑÑÐ âûøåë íà ïåðåäîâûå ïîçèöèè â îñâîåíèè êîñìîñà, ðàçâèòèè àâèàöèè, àòîìíîé ýíåðãåòèêè. Íàøå îáðàçîâàíèå ñ÷èòàëîñü ëó÷øèì â ìèðå. Ñîâåòñêèå ëþäè æèëè ñ óâåðåííîñòüþ â çàâòðàøíåì äíå è íå áåäñòâîâàëè, äàæå ñàìîãî ñêðîìíîãî çàðàáîòêà

Â

õâàòàëî íà åäó, îäåæäó, îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã è îòäûõ â îòïóñêíîé ïåðèîä. Óâàæàåìûé ÷èòàòåëü! Äàâàéòå íåìíîãî îòâëå÷åìñÿ îò ñåãîäíÿøíåãî äíÿ è ìûñëåííî ïåðåíåñåìñÿ â ñðåäèíó ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà.  ïåðâîì ïîïàâøåìñÿ ãàñòðîíîìå â îâîùíîì îòäåëå âû ìîãëè êóïèòü êàðòîôåëü

çà 7-10 êîï. çà êèëîãðàìì, 12 êîï. – ñâåêëó è ìîðêîâü. Õëåá îò 14 äî 22 êîï., áàòîíû 15-22 êîï., âàðåíàÿ êîëáàñà îò 1 ðóá äî 2 ðóá. 80 êîï. Ìÿñî â ãîñóäàðñòâåííîì ìàãàçèíå ñòîèëî îò 1,50 äî 2,50 ðóá. çà êèëîãðàìì. Ñàõàð ñòîèë 0,78 ðóá. çà êèëîãðàìì, ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî 50 êîï çà ëèòð, ìàñëî ñëèâî÷íîå 3,40 çà êèëîãðàìì. Äåñÿòîê ÿèö 80-90 êîï., 1êâ/÷àñ ýëåêòðîýíåðãèè – ïî 4 êîï. â ãîðîäå è 1 êîï â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. Òðåõêîìíàòíàÿ êâàðòèðà îáõîäèëàñü â 10 ðóá. â ìåñÿö ñî ñâåòîì, ãàçîì, êâàðòïëàòîé è âîäîé. Ìîæíî ìíîãî ïèñàòü î òîì âðåìåíè, òîëüêî íåäîñòàòîê ãàçåòíîé ïëîùàäè îãðàíè÷èâàåò âîñïîìèíàíèÿ. Ïîíèìàÿ, ÷òî ÑÑÑÐ íåâîçìîæíî ðàçâàëèòü â îòêðûòîé

Ï²Ä ÓÂÀÃÎÞ ÊÏÓ –

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Î

äíà ³ç áîëþ÷èõ òåì ñüîãîäí³øíüîãî äíÿ äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà – ìåäèöèíà. Âëàäà ïîñò³éíî ðîçïî÷èíຠó ö³é âàæëèâ³é ãàëóç³ ÿê³ñü ðåôîðìè, àëå ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó âîíè íå äàþòü, ñêîð³øå – íàâïàêè. Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè ö³ëåñïðÿìîâàíî âèñòóïຠçà òå, ùîá çðîáèòè ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ äîñòóïíèì òà ÿê³ñíèì. Çðîçóì³ëî, äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ ñèñòåìí³ ïåðåòâîðåííÿ. Àëå, ïðàöþþ÷è íàä áþäæåòîì êðà¿íè íà íàñòóïíèé ð³ê, ôðàêö³ÿ Êîìóí³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè âíåñëà äî Äåðæàâíîãî áþäæåòó Óêðà¿íè íà 2014 ð³ê ïî Ñóìñüê³é îáëàñò³ ðÿä îá’ºêò³â. Âèð³øåííÿ öèõ êîíêðåòíèõ ïèòàíü ñïðèÿòèìå ïîë³ïøåííþ ìåäè÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ æèòåë³â Ñóìùèíè. Ïî ì. Êîíîòîï - äîáóäóâàòè ïîëîãîâèé áóäèíîê ç ä³àãíîñòè÷íèì öåíòðîì òà äèòÿ÷ó ïîë³êë³í³êó ïî âóë. Ñåìàøêî, 7à. Ïîòðåáà â êîøòàõ ñêëàäຠ16,7 ìëí. ãðí. Ïî ì. Îõòèðêà - ðîçøèðèòè öåíòðàëüíó ðàéîííó ë³êàðíþ. Ïîòðåáà â êîøòàõ ñêëàäຠ42,9 ìëí. ãðí. Ïî ì. Ñóìè - äîáóäóâàòè äðóãó ÷åðãó îáëàñíîãî ïñèõîíåâðîëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó. Ïîòðåáà â êîøòàõ ñêëàäຠ47,2 ìëí. ãðí. Ôðàêö³ÿ ÊÏÓ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ âèìàãຠâ 2014 ðîö³ âèä³ëèòè äîäàòêîâ³ êîøòè íà ïîâíîö³ííå ôóíêö³îíóâàííÿ ñëóæáè åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè: íà ïðèäáàííÿ ñàí³òàðíîãî àâòîòðàíñïîðòó, ïàëèâíîìàñòèëüíèõ ìàòåð³àë³â, ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ, ìåäèêàìåíò³â òà âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åííÿ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. áîðüáå, ãëàâíûå ðåæèññåðû «ìèðîâîãî ïîðÿäêà» ðåøèëè âçîðâàòü ÑÑÑÐ èçíóòðè. È, ê ñîæàëåíèþ, èì ýòî óäàëîñü â ïîëíîé ìåðå. àíäà ïðåäàòåëåé, âîðüÿ è ìîøåííèêîâ ðàçðóøèëè âåëèêóþ ñòðàíó, ëèøèëà ìèëëèîíû ëþäåé Ðîäèíû. 24 äåêàáðÿ 1990 ãîäà IV ñúåçä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ ïðîãîëîñîâàë çà ñîõðàíåíèå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ïðèíÿë Ïîñòàíîâëåíèå «Î ïðîâåäåíèè 17 ìàðòà 1991 ã. ðåôåðåíäóìà ïî âîïðîñó î ÑÑÑл. Áîëåå òðåõ ÷åòâåðòåé ãðàæäàí ÑÑÑÐ òâåðäî è îäíîçíà÷íî ñêàçàëè: ìû çà ñîõðàíåíèå Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îäíàêî â äàëüíåéøåì âîëÿ ãðàæäàí áûëà ïðîèãíîðèðîâàíà ðÿäîì âûñîêîïîñòàâëåííûõ ïðåäàòåëåé. 8 äåêàáðÿ 1991 ã. â Áåëîâåæñêîé Ïóùå áûë ñîâåðøåí àíòèãîñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò. Åëüöèí, Êðàâ÷óê è Øóøêåâè÷, íå èìåÿ íà òî íèêàêèõ çàêîííûõ ïîëíîìî÷èé, è â íàðóøåíèå èòîãîâ ìàðòîâñêîãî ðåôåðåíäóìà, ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î òîì, ÷òî «Ñîþç ÑÑÐ êàê ñóáúåêò ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è êàê ãåîïîëèòè÷åñêàÿ ðåàëüíîñòü ïðåêðàùàåò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå». Ïðåçèäåíò Ì. Ãîðáà÷åâ ñîãëàñèëñÿ ñ ïîäïèñàííîé ôèëüêèíîé ãðàìîòîé è 28 äåêàáðÿ 1991 ãîäà ÑÑÑÐ ïðåêðàòèë ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. 3

Á


3

¹ 48, 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÀßÂËÅÍÈÅ Ñóìñêîãî îáëàñòíîãî êîìèòåòà Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Óêðàèíû â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ îáùå1 ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêîé

Ò

àêîé ïðèíöèï ïîäà÷è èíôîðìàöèè áåðóò çà îñíîâó è áîëüøèíñòâî óêðàèíñêèõ ìàññ-ìåäèà, íàãíåòàÿ òåì ñàìûì îáñòàíîâêó â ñòðàíå äî ïðåäåëà. Áîëåå ÷åì äâàäöàòü ëåò â ñòðàíå ïðîâîäèòñÿ àíòèñîöèàëüíàÿ è àíòèíàðîäíàÿ ïîëèòèêà. Çà ãîäû íåçàâèñèìîñòè íàðîä Óêðàèíû òàê è íå äîæäàëñÿ îáåùàííûõ óëó÷øåíèé íè â îäíîé èç ñôåð æèçíåäåÿòåëüíîñòè. Ñòàáèëüíûìè â íàøåé ñòðàíå åñòü òîëüêî ñèñòåìàòè÷åñêîå ïîâûøåíèå öåí íà âñåâîçìîæíûå óñëóãè è ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå è îáðàçîâàíèå, áåçðàáîòèöà è íåâûïëàòà çàðïëàò. Âîò ýòî è åñòü ãëàâíûå ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ëþäè äåéñòâèòåëüíî ìîãóò âûõîäèòü íà óëè÷íûå ïðîòåñòû ïî âñåé ñòðàíå. Ê ñîæàëåíèþ, ÷åðåç ñðûâ ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà îá Àññîöèàöèè â Âèëüíþñå, íåäîâîëüñòâîì íàðîäà ïîïûòàëèñü â î÷åðåäíîé ðàç âîñïîëüçîâàòüñÿ ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, âûðàæàþùèå èíòåðåñû îëèãàðõè÷åñêîãî è çàïàäíîãî êàïèòàëîâ, êîòîðûå âûâåëè ëþäåé íà àêöèè ïðîòåñòà. Íûíåøíÿÿ ýñêàëàöèÿ ïîëèòè÷åñêîãî íàïðÿæåíèÿ – ýòî íè ÷òî èíîå, êàê áîðüáà îëèãàðõè÷åñêèõ êëàíîâ çà ïðåçèäåíòñêîå êðåñëî, áîðüáà, â êîòîðîé îíè ãîòîâû áðîñèòü ëþäåé è ñòðàíó â êðîâàâóþ áîéíþ. Íà ñåãîäíÿ ìèðíûå äåìîíñòðàöèè íà ìàéäàíå ïåðåñòàëè áûòü òàêîâûìè, è âàðâàðñêîå ðàçðóøåíèå â Êèåâå ïàìÿòíèêà Â.È. Ëåíèíó ÿðêîå òîìó ïîäòâåðæäåíèå. Öåíòðàëüíûé Êîìèòåò Êîìïàðòèè Óêðàèíû è âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ðåãèîíàëüíûå êîìèòåòû ïàðòèè ïóáëè÷íî âûðàçèëè íåäîâîëüñòâî äåéñòâèÿìè âàíäàëîâ è ïðèçâàëè âëàñòü ïðèâëå÷ü ê îòâåòñòâåííîñòè âñåõ, êòî âèíîâåí â ðàçðóøåíèè ïîñòàìåíòà âîæäÿ ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà, êîòîðûé âíåñåí â

2 èíòåðâüþ èíîñòðàííûì æóðíàëèñòàì Ãîðáà÷åâ çàÿâèë: - Öåëüþ âñåé ìîåé æèçíè áûëî - óíè÷òîæåíèå êîììóíèçìà. Ìåíÿ ïîëíîñòüþ ïîääåðæèâàëà ìîÿ æåíà… Èìåííî äëÿ äîñòèæåíèÿ ýòîé öåëè ÿ èñïîëüçîâàë ñâîå ïîëîæåíèå â ïàðòèè è ñòðàíå… ß äîëæåí áûë ñìåíèòü âñå ðóêîâîäñòâî ÊÏÑÑ è ÑÑÑÐ, à òàêæå ðóêîâîäñòâî âñåõ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ðåñïóáëèê. Ìíå óäàëîñü íàéòè ñïîäâèæíèêîâ â ðåàëèçàöèè ýòèõ öåëåé. Ñðåäè íèõ îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò À. Í. ßêîâëåâ è Ý. Í. Øåâàðäíàäçå, çàñëóãè êîòîðûõ â íàøåì îáùåì äåëå íåîöåíèìû». È âîò ýòîìó àãåíòó âëèÿíèÿ çà îãðîìíûé âêëàä â äåëî ðàçâàëà ÑÑÑÐ è Âàðøàâñêîãî Äîãîâîðà, çà ñäà÷ó ñâîèõ áûâøèõ äðóçåé ïî ïàðòèè è ñîöèàëèñòè÷åñêîìó ëàãåðþ ïðèñóæäàåòñÿ Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ ìèðà, à áûâøèé ïðåçèäåíò Ðîññèè Ä. Ìåäâåäåâ çà ýòó ïîäëîñòü íàãðàäèë èóäó Ì. Ãîðáà÷åâà âûñøåé íàãðàäîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – îðäåíîì Ñâÿòîãî àïîñòîëà Àíäðåÿ Ïåðâîçâàííîãî. Íàøåãî, äîìîðîùåííîãî ïåðåâåðòûøà Ë. Êðàâ÷óêà, êîòîðûé íà îäíîé èç òóñîâîê ó Øóñòåðà õâàñòëèâî çàÿâèë: «Ñêîëüêî ÿ íàíåñ âðåäà Ñîâåòñêîé âëàñòè, ìîæåò ïîçàâèäîâàòü ëþáàÿ «ïÿòàÿ êîëîííà», çà ïîäîáíóþ ïàêîñòü òîæå íàãðàäèëè âûñøåé íàãðàäîé – îí

Â

ðååñòð êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ. Êîììóíèñòû îáëàñòè íàñòàèâàþò íà âûïîëíåíèè âëàñòüþ è îïïîçèöèåé 5-é ñòàòüè Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû, â êîòîðîé ãîâîðèòñÿ, ÷òî «íîñèòåëåì ñóâåðåíèòåòà è åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì âëàñòè â Óêðàèíå ÿâëÿåòñÿ íàðîä», à òàêæå íåóêîñíèòåëüíîå ñîáëþäåíèå êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí îñóùåñòâëÿòü íàðîäîâëàñòèå ïóòåì ðåôåðåíäóìà. Ìû ïðèçûâàåì âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ê ñîáëþäåíèþ æóðíàëèñòñêîé ýòèêè, îäíèì èç ïðèíöèïîâ êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíîå îñâåùåíèå ñîáûòèé è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ÷åñòíîñòü ìàñòåðîâ ïåðà, íåçàâèñèìî îò èõ ïîëèòè÷åñêèõ è ïðî÷èõ ïðåäïî÷òåíèé. Ìû îñóæäàåì âìåøàòåëüñòâî êàêèõ-ëèáî èíîñòðàííûõ îðãàíèçàöèé è îòäåëüíûõ ïåðñîí âî âíóòðåííèå äåëà ñòðàíû è îòâåòñòâåííî çàÿâëÿåì, ÷òî íàðîä Óêðàèíû â ñîñòîÿíèè ðåøèòü äàëüíåéøóþ ñóäüáó ãîñóäàðñòâà áåç äàâëåíèÿ èçâíå. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Óêðàèíû ïîääåðæèâàåò íàðîä â åãî áîðüáå çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü, çà ïîñòðîåíèå öèâèëèçîâàííîãî, äåìîêðàòè÷åñêîãî îáùåñòâà. Èìåííî ÊÏÓ ñòîèò íà ïîçèöèÿõ áîëåå òåñíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà Óêðàèíû ñî ñëàâÿíñêèìè ñòðàíàìè, ñ êîòîðûìè ìû, óêðàèíöû, èìååì íå òîëüêî îáùèå èñòîðè÷åñêèå, íî è ìåíòàëüíûå êîðíè. Òîëüêî ýêîíîìè÷åñêîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñî ñòðàíàìè Òàìîæåííîãî ñîþçà ïîçâîëèò Óêðàèíå âûéòè íà íîâûé óðîâåíü ðàçâèòèÿ, óëó÷øèâ òåì ñàìûì áëàãîñîñòîÿíèå âñåãî íàðîäà. Ñóìñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ÊÏÓ

ñòàë Ãåðîåì Óêðàèíû.  ñîâåòñêîå âðåìÿ ïðàâèòåëüñòâåííûå íàãðàäû âðó÷àëè çà òðóäîâûå ïîäâèãè, íûíå – çà ïðåäàòåëüñòâî. Ñåãîäíÿøíÿÿ Óêðàèíà - ãîñóäàðñòâî íå ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè, à åå àíòèïîä: ñòðàíà ñîöèàëüíîãî íàñèëèÿ. Ñòðàíà áåñïðåäåëüíîãî ïðàâîâîãî íèãèëèçìà, ïîâàëüíîãî íàðóøåíèÿ áþðîêðàòèåé âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ çàêîíîâ, â òîì ÷èñëå è Îñíîâíîãî Çàêîíà – Êîíñòèòóöèè Óêðàèíû, êîððóïöèè, óçàêîíåííîãî âñåâëàñòèÿ ðàáîòîäàòåëåé è ïîëíîãî áåñïðàâèÿ íàåìíûõ ðàáîòíèêîâ. Ñåãîäíÿ âñå ãðîì÷å äàåò î ñåáå çíàòü òàêîå îïàñíîå ÿâëåíèå, êàê ôàøèñòâóþùèé íàöèîíàëèçì. Íà Óêðàèíå îí óæå ðàñöâåë ìàõðîâûì öâåòîì: â Âåðõîâíóþ Ðàäó âïåðâûå óäàëîñü ïðîðâàòüñÿ êîðè÷íåâîé íåîíàöèñòñêîé «Ñâîáîäå». Ðàçìàõèâàÿ äåïóòàòñêèìè ìàíäàòàìè, åå ïðåäñòàâèòåëè âåäóò ïðîãðàììíóþ àãèòàöèþ, ðàçæèãàþò ìåæíàöèîíàëüíóþ ðîçíü, â îòêðûòóþ ïðèçûâàþò, îñîáåííî ìîëîäåæü, ê âîîðóæåííîìó âîññòàíèþ, ñâåðæåíèþ Ïðåçèäåíòà è ïðàâèòåëüñòâà Óêðàèíû, ñåþò íåíàâèñòü ê Ðîññèè, ïîäíèìàþò ïðåñòóïíóþ ðóêó íà ïàìÿòíèêè ñîâåòñêîé èñòîðèè. Îñîáåííî îïàñíî òî, ÷òî íûíåøíèå ïîñëåäûøè ïîñîá-

ÊÀÊ ÂËÀÑÒÜ ÏÐÎÄÀËÀ ÑÂÎÈÕ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ È ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ

12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123

19 äåêàáðÿ â Âåðõîâíîé Ðàäå áûë ðàññìîòðåí ïðîåêò Çàêîíà «Îá óñòðàíåíèè íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé è íåäîïóùåíèÿ ïðåñëåäîâàíèÿ è íàêàçàíèÿ îòíîñèòåëüíî ñîáûòèé, êîòîðûå èìåëè ìåñòî âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ìèðíûõ ñîáðàíèé», àâòîðàìè êîòîðîãî áûëè íàðîäíûå äåïóòàòû Ïåòðåíêî Ï. Ä. («Áàòüêèâùèíà»), Êàðïóíöîâ Â. Â. (ÓÄÀÐ), Ìàõíèöêèé Î. È. («Ñâîáîäà»), Ìèðîøíè÷åíêî Þ. Ð. (Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ), Øóôðè÷ Í. È. (Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ). Çàêîíîïðîåêòîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ: Ñòàòüÿ 1. Îñâîáîäèòü îò îòâåòñòâåííîñòè ëèö, êîòîðûå áûëè ó÷àñòíèêàìè àêöèé ïðîòåñòà è ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî èõ äåéñòâèÿì è ðåøåíèÿì â ïåðèîä ñ 21 íîÿáðÿ 2013 ãîäà è äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà. Ñòàòüÿ 2. Âñå óãîëîâíûå ïðîèçâîäñòâà è ïðîèçâîäñòâà ïî ñîâåðøåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé, îòêðûòûå ïî ïîâîäó ñîáûòèé, îïðåäåëåííûõ ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, ïîäëåæàò çàêðûòèþ. Ñòàòüÿ 3. Íîâûå óãîëîâíûå ïðîèçâîäñòâà è ïðîèçâîäñòâà ïî ñîâåðøåíèþ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé íå ìîãóò áûòü îòêðûòû ïî ïîâîäó ñîáûòèé, îïðåäåëåííûõ ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà. Ñòàòüÿ 4. Ëèöà, ïðèâëå÷åííûå ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ ïî ïîâîäó ñîáûòèé, îïðåäåëåííûõ ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà, îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè è ïðèçíàþòñÿ íå èìåþùèìè ñóäèìîñòè, îòâåòñòâåííîñòè çà àäìèíèñòðàòèâíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíàì ïðèíÿòü ðåøåíèÿ, âûòåêàþùèå èç íàñòîÿùåãî Çàêîíà, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà. È ýòîò çàêîíîïðîåêò ïóòåì ãîëîñîâàíèÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ,

ÓÄÀÐà, «Áàòüêèâùèíû» è «Ñâîáîäû» ñòàë Çàêîíîì. Åäèíñòâåííàÿ ôðàêöèÿ, êîòîðàÿ íå îòäàëà íè îäíîãî ãîëîñà çà ýòîò ïîçîðíûé ïðîåêò Çàêîíà, – Êîìïàðòèè Óêðàèíû. Äåïóòàòû îò Êîìïàðòèè âûñòóïèëè êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ òàêîãî ïðåäàòåëüñòâà. Çíàåòå, ÷òî ýòî çíà÷èò? Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ, êîòîðàÿ òàê àêòèâíî êðè÷àëà: «Õóëèãàíîâ íà ìàéäàíå - ê îòâåòñòâåííîñòè!» - ïðèçíàëà èõ íåâèíîâíûìè.  ñâîþ î÷åðåäü õî÷åòñÿ ïîñìîòðåòü â ãëàçà òåì ìèëèöèîíåðàì, êîòîðûå ñòîÿëè íà çàùèòå Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà. Äðóçüÿ, âàñ ïðîäàëè! Çà êàìíè, êîòîðûå ðàçáèâàëè âàøè øëåìû è ãîëîâû, çà ôàëüøôåéåðû, êîòîðûå æãëè âàøè ëèöà, çà êðàñêó, êîòîðàÿ ïîêðûâàëà âàøè ãëàçà – íèêòî íå îòâåòèò. Âû çàùèùàëè òó ñèñòåìó, äëÿ êîòîðîé âû ïðîñòî ìÿñî. Íåîíàöèñòû âìåñòå ñ îëèãàðõè÷åñêîé âëàñòüþ âûòåðëè âàøèìè ïðàâàìè è âàøèì çäîðîâüåì ñâîé ïîë. À çíàåòå, ÷òî îáèäíî â ýòîé ñèòóàöèè? Òî, ÷òî íèêòî íå ó÷åë ìíåíèÿ ìèëëèîíîâ ëþäåé, êîòîðûå ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ ñìîòðåëè íà âàíäàëüíîå ðàçðóøåíèå ïàìÿòíèêà Ëåíèíó, íà êðîâü íà ëèöå æóðíàëèñòîâ, íà èçóâå÷åííûõ ðåáÿò-ñëóæàùèõ

íèêîâ ãèòëåðîâñêîãî ôàøèçìà ïîëüçóþòñÿ ïîääåðæêîé íå òîëüêî òàê íàçûâàåìîé îïïîçèöèè. «Ñâîáîäó» îòêðîâåííî ïðîòåæèðóåò ïðàâÿùàÿ â ñòðàíå Ïàðòèÿ ðåãèîíîâ, ðåêëàìèðóþùàÿ ñåáÿ â êà÷åñòâå «áîðöà ïðîòèâ íàöèîíàëèçìà».  îáñòàíîâêå æåñòêîãî êðèçèñà êðóïíûé êàïèòàë, êîòîðûé ñòîèò çà âñåìè áåç èñêëþ÷åíèÿ áóðæóàçíûìè ïàðòèÿìè è ïîëèòèêàìè, âûïóñêàþò ôàøèñòîâ íà áîëüøóþ äîðîãó, âèäÿ â íèõ èíñòðóìåíò êîíòððåâîëþöèè. ìåííî òîãäà, êîãäà Óêðàèíà âïëîòíóþ ïîäîøëà ê äåôîëòó, êîãäà îñòàíàâëèâàåòñÿ ïî÷òè âñÿ ïðîìûøëåííîñòü, êîãäà ñîöèàëüíûå ëüãîòû óíè÷òîæåíû, à ìåäèöèíà è îáðàçîâàíèå ïåðåñòàëè áûòü äîñòóïíûìè, êîãäà íåäîâîëüñòâî è ïðîòåñò íàðîäà íà÷èíàþò çàøêàëèâàòü, íàì ïðèäóìàëè íîâóþ ñêàçêó, åå íàçâàëè «áóäóùåå ñ÷àñòüå è áëàãîïîëó÷èå êàæäîãî óêðàèíöà â Åâðîñîþçå». È îíà òîæå ðàññ÷èòàíà íà 20 ëåò. Èìåííî òàêîé ñðîê íàì íàâÿçûâàþò åâðî÷èíîâíèêè, ÷òîáû «Óêðàèíà ïîëó÷øå ïîäãîòîâèëàñü ê âñòóïëåíèþ â ÅÑ». Ïðåäëîæèâ ïðîâåäåíèå ïåðâîãî âñåíàðîäíîãî ðåôåðåíäóìà, Êîìïàðòèÿ ïîñâÿòèëà åãî ñàìîìó âàæíîìó âîïðîñó – âûáîðó âíåøíåïîëèòè÷åñêîãî êóðñà èíòåãðàöèè íàøåé ñòðàíû, îò êîòîðîãî çàâèñèò, êàê

áóäåò ðàçâèâàòüñÿ ýêîíîìèêà, â êîíå÷íîì èòîãå – åñòü ëè ó íåçàâèñèìîé Óêðàèíû áóäóùåå? Íî óâû! Íåêîòîðûå èç íûíå «ìàéäàíñòâóþùèõ» îïïîçèöèîíåðîâ ÷åðåç àáñóðäíûå ñóäåáíûå èñêè íåïîñðåäñòâåííî ïîìîãëè âëàñòè ñîðâàòü èíèöèèðîâàííûé Êîìïàðòèåé ðåôåðåíäóì. Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Âû ñàìè ÿâëÿåòåñü ñâèäåòåëÿìè, êàê ñåãîäíÿ íàøà ñòðàíà òåðÿåò ñòàòóñ ñóâåðåííîãî è äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà. Ìàññèðîâàííàÿ ïðîïàãàíäèñòñêàÿ àòàêà ñ ýëåìåíòàìè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïðåâðàòèëà ÷àñòü ñîãðàæäàí â íàñòîÿùèõ «åâðîçîìáè», ñîâåðøåííî íå ñïîñîáíûõ ïðèñëóøàòüñÿ ê ãîëîñó ðàçóìà. Ñîáëàçíåííûå Åâðîïîé ãðàæäàíå, ïî÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îáìàíóòûìè èìåííî òîãäà, êîãäà âûÿñíèëîñü, ÷òî åâðî÷óäî îòêëàäûâàåòñÿ. Ïîâåðèâøèå â òî, ÷òî «ðåãèîíàëû» óæå çàâòðà ïðèâåäóò Óêðàèíó â Åâðîïó, ñòàëè «ïóøå÷íûì ìÿñîì» â ðóêàõ òåõ, êîìó åâðîèíòåãðàöèÿ íóæíà ëþáîé öåíîé. Ñåãîäíÿ ãîñóäàðñòâî ïîäâåðãàåòñÿ æåñòî÷àéøåìó ïðåññèíãó è èçâíå, è èçíóòðè. Âíåøíèé ïðåññèíã – ýòî íåâèäàííîå ðàíåå äàâëåíèå ñî ñòîðîíû ÑØÀ, îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ Åâðîñîþçà, ðóêîâîäèòåëåé äðóãèõ ñòðàí íà Óêðàèíó. Ìàéäàí æå èãðàåò ðîëü

È

âíóòðåííèõ âîéñê. Òåïåðü, áëàãîäàðÿ Ïàðòèè ðåãèîíîâ, ÓÄÀÐó, «Áàòüêèâùèíå», è ÂÎ «Ñâîáîäà», çà âñå ýòî áåççàêîíèå íèêòî íå ïîíåñåò îòâåòñòâåííîñòè. Æèòåëè Øîñòêè è Øîñòêèíñêîãî ðàéîíà, ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, çà÷åì ìåñòíûå ðåãèîíàëû ïðîâîäèëè ñåññèè, íà êîòîðûõ îñóæäàëè ïðèìåíåíèå ñèëû è âàðâàðñòâî íà ìàéäàíå? Îòâåò ÿñåí - ýòî áûë ôàðñ, ÷òîáû çàïóäðèòü ãëàçà ìåñòíûì æèòåëÿì. Êîìó ïîìåøàë ïàìÿòíèê Ëåíèíó â Êèåâå? Ôàøèñòàì. Òîëüêî ïðîôàøèñòñêèå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ïðîïîâåäóþò èäåþ «òèòóëüíîé íàöèè», ìîãóò ïðèõîäèòü â áåøåíñòâî äàæå ïðè âèäå ïàìÿòíèêà ãëàâíîìó èíòåðíàöèîíàëèñòó, ñîçäàòåëþ ïåðâîãî â ìèðå Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà - Âëàäèìèðó Èëüè÷ó Ëåíèíó. Ðåãèîíû êðè÷àò, ÷òî ýòî ôàøèçì è ìû ïðîòèâ òàêîãî, à èõ âåðõóøêè ïðîâîäÿò àìíèñòèþ ïðåäñòàâèòåëåé ÂÎ «Ñâîáîäà». Ãëÿäÿ íà ýòî, ìîæíî ñäåëàòü òîëüêî îäèí âûâîä: åñëè âëàñòü íå ìîæåò óëó÷øèòü æèçíü ãðàæäàí - åé íàäî ðàçûãðàòü ñöåíàðèé áîðüáû ïðîòèâ ôàøèçìà, íî ïðè ýòîì íè îäèí ôàøèñò íå äîëæåí ïîñòðàäàòü. Äóìàéòå, äðóçüÿ! Èëüÿ ÄÎÍ×ÅÍÊÎ, ñåêðåòàðü Øîñòêèíñêîãî ðàéîííîãî êîìèòåòà ÊÏÓ

ÂÑÅÃÄÀ ÁÎËÜØÅ ÍÎÂÎÑÒÅÉ ÍÀ ÑÀÉÒÀÕ: www.obkomsumy.at.ua, www.cominformua.com âíóòðåííåãî ïðåññèíãà, èíñòðóìåíòà äàâëåíèÿ è ðàñêà÷èâàíèÿ ïîëèòè÷åñêîé íåñòàáèëüíîñòè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âëàñòü â ñâîè ðóêè ïðèáðàëè îòêðîâåííûå ýêñòðåìèñòû è òå ïîëèòè÷åñêèå ñèëû, êîòîðûå íàãíåòàþò àãðåññèþ, ðåàëèçóþò öåïî÷êó ïðîâîêàöèé, «âå÷å» áûñòðî ïåðåðîñëî â äèêîå ïîëå. îãëàñèâøèñü íà ïðîâå äåíèå îáùåíàðîäíîãî ðåôåðåíäóìà, êàæäàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà ïîëó÷èëà áû ëåãèòèìíóþ âîçìîæíîñòü â îòêðûòîì è ñîçíàòåëüíîì äèàëîãå îáîñíîâàòü ïåðåä ãðàæäàíàìè Óêðàèíû ñâîþ ïîçèöèþ. È ÿ óâåðåí, ÷òî òîãäà áû íå ïðîëèëàñü êðîâü óêðàèíöåâ, ñòîÿëà áû íà ìàéäàíå ãëàâíàÿ åëêà ñòðàíû, íå áûëî áû çàõâàòà àäìèíèñòðàòèâíûõ çäàíèé, ïîãðîìîâ. Êîìïàðòèÿ îáðàùàåòñÿ ê óêðàèíñêîìó íàðîäó ñ ïðèçûâîì ïðîÿâèòü ìóäðîñòü è âûäåðæêó, îò êîòîðûõ íûíå çàâèñèò ãðàæäàíñêèé ìèð â îáùåñòâå è òåððèòîðèàëüíàÿ öåëîñòíîñòü Óêðàèíû.

Ñ

À. ÔÅÄßÍÊÈÍ ã. Ñóìû


4

¹ 48, 27 ãðóäíÿ 2013 ðîêó 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123

ÄÎ 100-в××ß ÏËÀÒÎÍÀ ÂÎÐÎÍÜÊÀ

Ó ÒÎÃÎ, ÕÒÎ ÃÐÅÁ˲ ÐÂÅ, -

ÑÅÐÖÅ – ϲÑÍß ÑÎËÎÂ’ß Ï

ëàòîí Âîðîíüêî - âèäàòíèé óêðà¿íñüêèé ïîåò. Íà éîãî â³ðøàõ âèðîñòàþòü ö³ë³ ïîêîë³ííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìàëå÷³. Ïîåòè÷í³ ðÿäêè, ùî çâó÷àòü í³áè ìàìèíà ï³ñíÿ, - ö³ â³ðø³ íàñò³ëüêè óëþáëåí³, ùî ³íîä³ çäàºòüñÿ, ìîâáè âîíè ³ñíóâàëè â³÷íî — «Ïàäàâ ñí³ã íà ïîð³ã», «Õâàëèâñÿ ê³ò, ùî â³í óáð³ä Äí³ïðî ïåðåáðåäå...», «Çàñìóòèëîñü êîøåíÿ: òðåáà â øêîëó éòè ùîäíÿ...» òà áàãàòîáàãàòî ³íøèõ. ¯õ ëþáëÿòü íîâ³ é íîâ³ ïîêîë³ííÿ óêðà¿íö³â. Íà â³ðøåâ³ «Õëîï÷èê-ïîìàãàé» âèðîñòàëè ö³ë³ ïîêîë³ííÿ. ² âîíè é ñüîãîäí³ º îêðàñîþ íå ò³ëüêè ÷èòàíîê äëÿ ð³çíèõ êëàñ³â, à é ñó÷àñíèõ æóðíàë³â äëÿ ä³òåé. Ïëàòîí Ìèêèòîâè÷ Âîðîíüêî íàðîäèâñÿ 1 ãðóäíÿ 1913 ð. ó ñ. ×åðíå÷÷èíà ïîáëèçó Îõòèðêè. Âèõîâóâàâñÿ â îõòèðñüêîìó äèòÿ÷îìó ì³ñòå÷êó-³íòåðíàò³. ϳñëÿ øêîëè Ï. Âîðîíüêî â÷èòüñÿ â Õàðê³âñüêîìó àâòîøëÿõîâîìó ³íñòèòóò³, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêîãî ¿äå äî Òàäæèêèñòàíó, äå é ïðàöþº çà ôàõîì. Ó 1935 ð. éîãî ïðèçèâàþòü äî ×åð-

âîíî¿ Àð쳿. Äåìîá³ë³çóâàâøèñü, ìàéáóòí³é ïîåò (â³í óæå òîä³ ïèñàâ â³ðø³ — çäåá³ëüøîãî «äëÿ ñåáå») ïîâåðòàºòüñÿ íà Ñóìùèíó, äåÿêèé ÷àñ â÷èòåëþº, à â 1937 ð. âñòóïຠäî ë³òåðàòóðíîãî ³íñòèòóòó ³ì. Ì. Ãîðüêîãî. Ó 1939 ð. äîáðîâîëüöåì ¿äå íà ô³íñüêèé ôðîíò. Ç ïåðøèõ äí³â Âåëèêî¿ Â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè, çíîâó äîáðîâîëüöåì, — éäå íà ôðîíò, à â 1943 ð., çàê³í÷èâøè êóðñè ï³äðèâíèê³â, ïåðåïðàâëÿºòüñÿ â ïàðòèçàíñüêå ç’ºäíàííÿ Ñ. À. Êîâïàêà. ² ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â ³íñòèòóò³, ³ ì³æ áîÿìè Ï. Âîðîíüêî ïèñàâ â³ðø³, àëå íå ïóáë³êóâàâ ¿õ. Àëå äåÿê³ éîãî â³ðø³, íàïèñàí³ â ïîõîäàõ, ñòàëè ï³ñíÿìè.  1944 ð. âèõîäèòü ïåðøà êíèæêà â³ðø³â «Êàðïàòñüêèé ðåéä», êíèæêà ïîåòà-ïàðòèçàíà, ñêëàäåíà ç â³ðø³â, ñòâîðåíèõ ó áîéîâèõ ïîõîäàõ — «â³ä Ïóòèâëÿ äî Äåëÿòèíà». ³ðø³ «Êàðïàòñüêîãî ðåéäó» íàïèñàí³ â äóñ³ íàðîäíèõ ï³ñåíü. ×è íå íàéá³ëüøèé óñï³õ ñåðåä ë³ðè÷íèõ òâîð³â ïðèïàâ íà äîëþ â³ðøà «ß òîé, ùî ãðåáë³ ðâå», íàïèñàíî-

ãî íåâäîâç³ ïî â³éí³, — â³í ñòàâ õðåñòîìàò³éíèì. î öüîãî ó ïîåòà âèéøëè çá³ðêè «Âåñíÿíèé ãð³ì» (1947), «Âåëèêèé ñâ³ò» (1948), «Ñëàâåí ìèð» (1950), «Â³ä Ìîñêâè äî Êàðïàò» (1951), «Ìîÿ Ìîñêâà»

Ä

Í

àðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè â³ä ÊÏÓ Â³êòîð³ÿ Áàáè÷ íàïðàâèëà äî ãîëîâè îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ïî âèêîíàííþ Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Ïðî â³äçíà÷åííÿ 100-ð³÷÷ÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ Ïëàòîíà Âîðîíüêà», ïåðøîãî çàñòóïíèêà ̳í³ñòðà êóëüòóðè Óêðà¿íè Ò.Ã. Êîõàíà äåïóòàòñüêå çâåðíåííÿ ç ïðîõàííÿì ó ïëàí³ çàõîä³â, êð³ì âèäàííÿ òâîð³â Ï. Âîðîíüêà, ïåðåäáà÷èòè: ðåìîíò äàõó, çàì³íó â³êîí òà äâåðåé ×åðíå÷÷èíñüêî¿ ÇÎØ I-III ñòóïåí³â Îõòèðñüêîãî ðàéîíó; ïîòî÷íèé ðåìîíò äàõó òà âíóòð³øíèé ðåìîíò ×åðíå÷÷èíñüêîãî ñ³ëüñüêîãî Áóäèíêó êóëüòóðè Îõòèðñüêîãî ðàéîíó Ñóìñüêî¿ îáëàñò³. ³êòîð³ÿ Áàáè÷ ñïîä³âàºòüñÿ íà âðàõóâàííÿ ¿¿ ïðîïîçèö³é, àäæå ïðèéíÿòòÿ ïîñòàíîâ ïðî â³äçíà÷åííÿ ïàì’ÿòíèõ äàò òà âèäàòíèõ ³ìåí ìຠíå ëèøå âèêîíóâàòè âèõîâíó òà ³íôîðìàö³éíó ôóíêö³¿, à é ñïðèÿòè âèð³øåííþ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì ãðîìàä. (1953), «Îáîâ’ÿçîê» (1955), «Ìîÿ Ãóöóëüùèíà» (1956), «Äðàã³ äðóãàð³» (1959) òà ³í. Öåé ïåðåë³ê ïîïîâíþºòüñÿ áàãàòüìà êíèæêàìè äëÿ ä³òåé. Çà ïîâîºííèìè â³ðøàìè ìîæíà ëåãêî áà÷èòè æèòòºâ³ ìàðøðóòè ïîåòà —

÷è òî øëÿõè «â³ä Ìîñêâè äî Êàðïàò» ïî ì³ñöÿõ êîëèøí³õ áî¿â, ó÷àñòü ó âñåñâ³òí³é ìîëîä³æí³é êîíôåðåíö³¿ íà çàõèñò ìèðó â Ëîíäîí³ ÷è ïî¿çäêà äî «äðàãèõ äðóãàð³â» ó Áîëãàð³þ, â ³íø³ áðàòí³ êðà¿íè, ÷è ïåðåáóâàííÿ â Ìîñêâ³, ÷è â³äâ³äè-

íè êðà¿â, äå â³í íàðîäèâñÿ ³ çðîñòàâ. Äëÿ ïîå糿 äðóãî¿ ïîëîâèíè 19401950-õ ðîê³â õàðàêòåðí³ â³ðø³, íàâ³ÿí³ ãåðî¿êîþ ³ òðàãåä³ÿìè íåäàâí³õ áèòâ — «Ñîëäàò», «Ìîãèëà ãåíåðàëà Ðóäíºâà», «Ï³ñíÿ ïðî ˳âøó», «Âäåíü íàêóâàëà çîçóëÿ», «Îé, ãàíüáà!», «Ï³ñíÿ âåòåðàíà», «Âèíåñëà â³äåðöå çà âîðîòà» òà ³í., à òàêîæ ³íòèìíà, ëþáîâíà òåìàòèêà («Ìåí³ ïðèñíèëàñü òà á³ëÿâà», «Çóñòð³÷», «Ò³ëüêè çãàäêà òîðêíåòüñÿ ðóêîþ», «ß íå øóêàâ êîõàííÿ», «ª ïî÷óòòÿ òàê³ ïðîçîð³» òîùî). èðîêå âèçíàííÿ çäîáóëè ï³ñí³ «Â³ä Ìîñêâè äî Êàðïàò», «Êîí³ âîðîí³», «Õîä³ìî, êîõàíà, ó ë³ñ», «² ÷îãî ò³êàòè» òà ³í. Åï³÷íèé òàëàíò ïîåòà âèÿâèâñÿ â ïîåìàõ «Áåçñìåðòÿ» (1945), «ßðîñëàâíà» (1945), «Çà âñ³ ë³òà ðîçëóêè» (1945 — 1962), ïîåì³ëåãåíä³ ïðî áðàò³â-ãóöóë³â — «Ñòîÿíè», íåâåëèê³é ïîåì³ «Ç ͳìå÷÷èíè â ×åðíå÷÷èíó» (1945). ³ä 1960 ð. ó ñâ³ò âèõîäÿòü êíèãè ë³ðèêè ³ ïîåì — «Ìèðíèé íåñïîê³é», «×åðåç ãîíè ë³ò» (1960), «Ãí³âîì Àôðèêà êëåêî÷å» (1961), «Êîëè ÿ â Êè¿â ïîâåðòàþñü» (1962), «Ñêðåñàííÿ» (1967), «Ïîêè æèâèé — ³äó», «Ó ñâ³òë³ áëèñêàâèöü» (1968),

Ø

«Ïîâ³íü» (1970), «Çäâèãçåìëÿ» (1976), «Óçüì³íü» (1979), «Áàòüêîâ³ äîëîí³», «Ñîâ³ñòü ïàì’ÿò³» (1980). Ïëàòîí Âîðîíüêî º àâòîðîì ïîíàä 30 çá³ðîê â³ðø³â ³ ïîåì òà âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ êíèæîê ³ êíèæå÷îê äëÿ ä³òåé. Âîäíî÷àñ â³í áóâ â³äîìèì ãðîìàäñüêèì ä³ÿ÷åì — îáèðàâñÿ äåïóòàòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÓÐÑÐ äåñÿòîãî òà îäèíàäöÿòîãî ñêëèêàíü. Ïîåò - ëàóðåàò Äåðæàâíî¿ ïðå쳿 ÑÐÑÐ, Äåðæàâíî¿ ïðå쳿 ÓÐÑÐ ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, ïðå쳿 Ëåí³íñüêîãî êîìñîìîëó Óêðà¿íè ³ì. Ì. Îñòðîâñüêîãî, ë³òåðàòóðíî¿ ïðå쳿 ³ì. Ëåñ³ Óêðà¿íêè.

Ñ

óìñêèé ðàéîííûé êîìèòåò è ïåðâè÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ ñåëà Êèÿíèöà òåïëî è ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò êîììóíèñòà ËÈÏÎÂÓÞ Àíòîíèíó Àëåêñååâíó ñ 65ëåòèåì, è æåëàþò åé áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, äîáðà, ñâåòëîé æèçíåííîé äîðîãè.

ØÀÍÎÂͲ ×ÈÒÀײ! Ïåðøèé íîìåð ãàçåòè «Ëåí³íñüêà ïðàâäà» ó 2014 ðîö³ âèéäå 10 ñ³÷íÿ.

1234567890123456789

ÏÎÅÒÈ×ÍÈÌ ÐßÄÊÎÌ 1234567890123456789 Áàéêà

ÂÎÂÊ ÒÀ ²ÂÖß Ãðèãîð³é ÕÎÄÀÊ, ïåðøèé ñåêðåòàð ßìï³ëüñüêîãî ÐÊ ÊÏÓ

²ç õàù³ òåìíî¿ ñòðàøåííèé Âîâê ç’ÿâèâñÿ, Ïîâåðíóâñü, íþõíóâ, øàëåíî ùåëåïè ðîç÷àâèâ, Íåãàéíî çäîáè÷ ñîá³ çíàéòè - â³í ö³ëü òàêó ïîñòàâèâ. Ïîáà÷èâøè íàä êðó÷åþ ñòàðó ³âöþ, ßêà äàâíî òàì ïàñëàñÿ áàéäóæå, «Íà â³âö³ íà ñòàð³ ÿ íå êèäàþñü äóæå, Òà ìàáóòü çàáåðó é îöþ, Áî ùî ïîðîáèø, êîëè ùå ç âå÷îðà íå ¿â, Òà ùå é æèâ³ò ï³äòÿãóº äî ñïèíè»,Ïðî ñåáå Âîâê ïðîãîâîðèâ. - Àãîâ, êðàñóíå! ßê äîáðå, ùî òåáå çóñòð³â! Ñïóñòèñü, áóäü ëàñêà, ó äîëèíó. Ñêàçàòè ìàþ ïàðó ñë³â òà é ç òèì òåáå ïîêèíó. «Òè áà ÷îãî â³í çàõîò³â!» - ³âöÿ ç ãîðè éîìó ñ쳺òüñÿ: «Êàæè çâ³äò³ëü, ÿ íå ãëóõà çäàºòüñÿ. Ãàäàºø, ùî êîëè ³âöÿ, òî âæå é ïîðîæíÿ ãîëîâà?» - Äèâè çàëàäèëà! Òà òè æ ïîãëÿíü, ÿêà ñìà÷íà é çåëåíà òóò òðàâà! Òà äåùî â ÷îìó é òè ïðàâà! Áîÿòèñü í³÷îãî - íå æäå òåáå á³äà, Íà ìîëîäåíüêèõ ÿ íå ìàþ àïåòèòó. «Äóðíå ãîâîðèø! ßêà æ ÿ ìîëîäà?!» Õâîñòîì ³âöÿ ãðàéëèâî çàêðóòèëà. À Âîâê! «Òè æ ñïðàâä³ ìîëîäà, êðàñóíÿ, õî÷ - êóäè! Ó òåáå í³æêè íà÷å â áàëåðèíè, à øóáêà íà÷å ó öàðèö³! Òàêó êðàñóíþ ïîáà÷èòü - ò³ëüêè ó âîäèö³! Òî ùî æ ñòî¿ø? Ñòðèáàé ñêîð³øå ó äîëèíó!» - Áå-ìå! ³âöÿ ç ãîðè çàãóðêîò³ëà, Íå ðîçäóìóþ÷è, â îá³éìè Âîâêó ïîëåò³ëà. Âîâê íå ëîâèâ çâè÷àéíî ãàâ: ³í ³âöþ ì³öíî îá³éíÿâ ³ øóáêó õóòêî ç íå¿ çíÿâ. Ïîïîðàâøèñü ÿê ñë³ä, çàâåðøèâ òðàïåçó – îá³ä. Óòåðøèñü ëàïîþ ó ñìàê, ïðîìîâèâ: - «Äà! Ùî íå êàæè, à êîìïë³ìåíò æ³íêàì - âåëèêå ä³ëî!» Ìîðàëü äî áàéêè º òàêà : Õòî ³ç ªÑ òàê õî÷å çàãðàâàòè, Ñë³ä áàéêó ïðî ³âöþ çãàäàòè!

«ËÅͲÍÑÜÊÀ ÏÐÀÂÄÀ» – ÃÀÇÅÒÀ ÑÓÌÑÜÊί ÎÁËÀÑÍί ÎÐÃÀͲÇÀÖ²¯ ÊÎÌÏÀÐÒ²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ äðóêîâàíîãî Ç̲ ÑÌ ¹99, âèäàíå ̳í³ñòåðñòâîì Óêðà¿íè ó ñïðàâàõ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿ 14 âåðåñíÿ 1995 ð. ÑϲÂÇÀÑÍÎÂÍÈÊÈ: Ñóìñüêà îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ Êîìïàðò³¿ Óêðà¿íè ³ òðóäîâèé êîëåêòèâ ãàçåòè «Ëåí³íñüêà ïðàâäà».

ÄÎËÎÉ ÇÀÌÎÐÑÊÈÅ ØÒÀÍÄÀÐÒÛ! Èâàí ÄÅÐÏÀ Äîëîé çàìîðñêèå øòàíäàðòû! Ãóäèò Ìàéäàí, à ÷òî æå äàëüøå, Ê ÷åìó ïðèäåò ÷åñòíîé íàðîä? Ó ãîðëîïàíîâ ìíîãî ôàëüøè, Òðàêòóþò âñå íàîáîðîò. Íàì ïðåäëàãàþò «åâðîêàøó» Òó, ÷òî ïîâàëèò ñ íåáà âàëîì, À âû ñïðîñèëè âîëþ íàøó Ïðîñòîíàðîäèÿ êèäàëû? Ìàéäàí çàáðûçãàí åäêîé æåë÷üþ, Ëåòÿò ïðèçûâû â ïóñòîòó. Îáèäíî íàì è ñòûäíî î÷åíü Ñìîòðåòü íà ýòó ñðàìîòó. Ñòîëèöà òîé Ðóñè Âåëèêîé, Ó âñåãî ìèðà íà âèäó, Ñåé÷àñ èçìàçàí ÷èñòûé ëèê òâîé Òåìè, êòî ìå÷åòñÿ â áðåäó. Óìûò Ìàéäàí ïîçîðîì ãðÿçíûì, Íà äðåâêå ðååò ôëàã ÷óæîé, Íå îò íåãî ëè âñÿ çàðàçà Ñåé âàêõàíàëèè áîëüøîé? Äîëîé çàìîðñêèå øòàíäàðòû, Ó íàñ ñèìâîëèêà ñâîÿ! Ìû íå ïîçâîëèì ðåçàòü êàðòó, Ãäå óêðàèíñêàÿ çåìëÿ! Âîñòîê è Çàïàä, Þã è Ñåâåð, Ê íèì èç ñòîëèöû êðîâîòîê, Ìû â íàøó «íåíüêó» òâåðäî âåðèì, Åé çàíåäóæàëî ÷óòîê.  åäèíñòâå ñòàíåì ìû ïîä ôëàãîì, À ÷òîá âñåõ ðàñïðåé èçáåæàòü, Ìû ñîçäàäèì òàêèå áëàãà, ×òî íàñ âñå ñòàíóò óâàæàòü! ÀÄÐÅÑÀ ÐÅÄÀÊÖ²¯: 40000, ì.Ñóìè, âóë. Ñîáîðíà, 19/54. òåë. 22-34-04.

e-mail:leninpravda@mail.ru ÐÎÇÐÀÕÓÍÊÎÂÈÉ ÐÀÕÓÍÎÊ: ¹ 2600026243 â ÑÎÄ «Ðàéôôàéçåí Áàíê Àâàëü» â ì.Ñóìè, ÌÔÎ 380805, ñò. êîä. 23632798

Â.î. ðåäàêòîðà ãàçåòè Âàëåð³é ѲÐß×ÅÍÊΠϳäïèñàíî äî äðóêó 26.12.2013 ð.

Ê ÌÎËÎÄÅÆÈ… Àëåêñåé ËÀÃÓÒÈÍ ã. Ñóìû

Çà äâàäöàòü ëåò ñ òåõ ïîð ïåðåâàëèëî, Êàê ïîòåðÿëè ìû äîñòîéíóþ ñòðàíó. Íå âñå íàì íðàâèëîñü, íå âñå êàê íàäî áûëî, Íî, ÷òîáû âñå ââåðõ äíîì, ÿ ýòî íå ïðèìó. Ìû â òîé ñòðàíå è â ïðàçäíèêè, è â áóäíè, Äåëèëè âñå áåç õèòðîñòè è çëà. Ìû çíàëè öåíó íàñòîÿùåé äðóæáû, È âåðèëè â äîáðî ëþäåé ñâîèõ ñïîëíà. Ìû âñå èìåëè ñòîëüêî, ñêîëüêî íàäî, ×òîá æèçíü ëþáèòü è æèçíü ëþáèëà íàñ. Ìû ïðåçèðàëè òåõ, êîìó âñå áûëî ìàëî, Êòî ëîæü çà ïðàâäó âûäàâàë ïîä ÷àñ. Âåê äâàäöàòü ïåðâûé ñêîðîñòü íàáèðàåò, È âíóêè íàøè ïðîáóþò âçëåòåòü. È â ñïîðàõ îíè íàñ íå ïîíèìàþò – Õîòÿò íå íàïðÿãàÿñü âñå èìåòü. Æåëàíüå – ýòî ÷óâñòâî íå ïîðî÷íî. Êòî ìîæåò çàïðåòèòü êðàñèâî æèòü? Íî æèòü ïî-áîæåñêè òîãäà ëèøü òîëüêî ìîæíî, Êîãäà òû ñ áëèæíèì õëåá áóäåøü äåëèòü. À ìîëîäåæü, êàê çàãíàííàÿ ñòàÿ, Ïîíÿòü íå õî÷åò òåõ, êòî ÷åñòíî æèçíü ïðîæèë Ëåòèò ñòðåìãëàâ íà ëîçóíãè ïóñòûå, ×òîáû îïÿòü íà ãðàáëè íàñòóïèòü. Âåäü òàì, ãäå âñå ïðèíàäëåæèò êîìó-òî, Êòî ïîä ñåáÿ ïîäìÿë âñåé æèçíè íàøåé ñóòü, Íàäåÿòüñÿ, ÷òî âäðóã ñëó÷èòñÿ ÷óäî, Ïî êðàéíåé ìåðå, - íå ñåðüåçíûé ïóòü. Êàê õî÷åòñÿ, ÷òîá íàøà ìîëîäåæü, Ïðåæäå ÷åì ñòàòü ïîä ÷üè-ëèáî çíàìåíà, Íå ïðåâðàòèëà ãîëîñ ñâîé â ãàëäåæ, À äóìàëà î ÷àÿíüÿõ íàðîäà.

Ê

îíîòîïñêèé ÃÊ ÊÏÓ è ïåðâè÷íàÿ ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ óëèöû èì. Êîðîëåíêî ãëóáîêî ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ïðåæäåâðåìåííîé ñìåðòè âåòåðàíà òðóäà è ïàðòèè, ÷ëåíà ïàðòèè ñ 1961 ãîäà, áûâøåãî ãëàâíîãî ýíåðãåòèêà çàâîäà «Êðàñíûé ìåòàëëèñò» Øåâ÷åíêî Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à è âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ñåìüå ïîêîéíîãî. ÃÀÇÅÒÀ ÍÀÁÐÀÍÀ ÒÀ ÇÂÅÐÑÒÀÍÀ â êîìï’þòåðíîìó öåíòð³ ãàçåòè «Ëåí³íñüêà ïðàâäà». Âèõîäèòü 4 ðàçè íà ì³ñÿöü. ²ÄÄÐÓÊÎÂÀÍÀ ó âèäàâíèöòâ³ «ÌàêÄåí», ì. Ñóìè, âóë. Òîïîëÿíñüêà,16, ò. 25-10-54. Çàìîâëåííÿ ¹136. ÏÅÐÅÄÏËÀÒÍÀ Ö²ÍÀ íà 1 ì³ñÿöü: 3 ãðí. 55 êîï. ²ÍÄÅÊÑ äëÿ ïåðåäïëàòè: 33532. Òèðàæ íîìåðà - 2132 Çà çì³ñò ³ äîñòîâ³ðí³ñòü ³íôîðìàö³¿, âèêëàäåíèõ ôàêò³â â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîêëàäàºòüñÿ íà àâòîðà.Ðóêîïèñè íå ïîâåðòàþòüñÿ,ïåðåïèñêà ç ÷èòà÷àìè âåäåòüñÿ ò³ëüêè íà ñòîð³íêàõ ãàçåòè.

Ленинская правда № 48  

Газета Сумской областной организации КПУ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you