Page 1

Begrippen Bibliotheek: Bestuur: Directeur: Lener: Derden: Materiaal:

Stichting Openbare Bibliotheek Katwijk. Bestuur van de bibliotheek. Directeur van de bibliotheek. Degene die als gebruiker bij de bibliotheek staat ingeschreven. Andere partijen. Hier wordt niet de lener of Bibliotheek Katwijk bedoeld. Overkoepelende term voor boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, games, daisyroms en overige informatiedragers die eigendom zijn van (of gehuurd van derden door) de bibliotheek. Wettelijke vertegenwoordiger: Vader, moeder of voogd. Artikel 1 Algemeen Iedereen kan in de vestigingen van Bibliotheek Katwijk tijdens de openingstijden zonder te betalen de aanwezige materialen raadplegen. Minderjarigen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Artikel 2 Inschrijving Voor het lenen van materialen dient men in het bezit te zijn van een geldige lenerspas. Iedereen kan als lener bij een vestiging van de bibliotheek worden ingeschreven. Een lenerspas is een jaar geldig. Er wordt éénmalig inschrijfgeld gevraagd. Wie bij inschrijving een machtigingskaart voor de automatische incasso invult, betaalt geen inschrijfgeld. Bij inschrijving als lid wordt vanaf 14 jaar een geldige legitimatie gevraagd. Inschrijving van leners jonger dan 14 jaar gebeurt door invulling en ondertekening van een aanvraagformulier door een ouder of andere wettelijke vertegenwoordiger óf door het tonen van een schoolpas (of een andere pas met foto). Als geldig legitimatiebewijs gelden: paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. Bij inschrijving krijgt elke lener een geldig exemplaar van het uitleenreglement overhandigd. In een aparte folder zijn de tarieven en uitleenvoorwaarden, die jaarlijks kunnen wijzigen, vermeld. Door zich in te laten schrijven als lener verklaart men bekend te zijn met en akkoord te gaan met het uitleenreglement. Nieuwe inwoners van Katwijk die een geldige lenerspas hebben van de bibliotheek in hun vorige woonplaats (aantoonbaar door geldigheidsdatum of bewijs van betaling) krijgen een nieuwe lenerspas, waarbij de periode die elders betaald is, verrekend wordt. Er wordt wel inschrijfgeld gevraagd. Ook hierbij is legitimatie verplicht. Uitkeringsgerechtigden kunnen in aanmerking komen voor terugbetaling van contributie door de Gemeente Katwijk. Vakantiegangers kunnen voor drie maanden lid worden van de bibliotheek. Artikel 3 Lenerspas Bij inschrijving ontvangt elke lener een lenerspas. De lenerspas kan gebruikt worden bij elke vestiging van Bibliotheek Katwijk. De pas is strikt persoonlijk. Alleen op vertoon van een geldige lenerspas kunnen materialen worden geleend. De lener is verantwoordelijk voor de materialen die met zijn pas geleend worden. De mogelijkheid bestaat om, gekoppeld aan een betalend lidmaatschap, een gratis partnerpas te verkrijgen. Dit geldt voor partners (geen ouder-kindrelatie) wonend op hetzelfde adres. De partnerpas is onderdeel van het betalend lidmaatschap en bestaat uit een tweede lenerspas op naam van de partner. Voor de partnerpas is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd. De geleende materialen van beide passen worden in één overzicht getoond, bijvoorbeeld op de uitleenbon en via de website. Ook voor de partnerpas is het Uitleenreglement voor gebruikers van toepassing. Als het betalend lidmaatschap om welke reden dan ook wordt opgezegd, vervalt de partnerpas automatisch. Artikel 4 Verlies of beschadiging lenerspas Verlies van de lenerspas dient onmiddellijk aan de bibliotheek doorgegeven te worden om misbruik te voorkomen. De lener of diens wettelijke vertegenwoordiger is aansprakelijk voor de financiële gevolgen indien de lenerspas door derden wordt gebruikt. De aansprakelijkheid geldt voor alle handelingen en transacties verricht vóór het tijdstip waarop de vermissing is gemeld. Bij verlies van de lenerspas wordt een nieuwe pas verstrekt tegen betaling van administratiekosten. Indien een lenerspas zodanig beschadigd is dat de uitleengegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt een nieuwe lenerspas verstrekt waarvoor een vergoeding moet worden betaald. Wanneer een vermiste lenerspas


alsnog wordt teruggevonden, is geen terugbetaling van de in rekening gebrachte administratiekosten mogelijk. Na het uitgeven van een duplicaatpas kan de oude pas niet meer gebruikt worden. Artikel 5 Verlenging lidmaatschap  Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, uitgezonderd het vakantieabonnement en het ZuidHollands paspoort.  Leden die de bibliotheek hebben gemachtigd en dus via automatische incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement. Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen jaarlijks, omstreeks een maand voor de verlengingsdatum van hun abonnement, een acceptgiro voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn.  Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden.  Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas. Voor jeugdleden: Verlenging van het lidmaatschap van leden die niet gehouden zijn tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een lenerspas. Artikel 6 Beëindiging lidmaatschap Het lenerschap eindigt:  Bij het overlijden van de lener  Bij uitsluiting van toegang en/of uitlening conform dit reglement door of namens de bibliotheek  Bij opzegging door de lener. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. De bibliotheek kan bij opzegging een geldig legitimatiebewijs verlangen. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de lener alle door hem geleende/in bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de bibliotheek zijn voldaan.  Door uitschrijving door de bibliotheek, indien de lener zijn (contributie)verplichtingen, genoemd in dit reglement, gedurende meer dan 6 maanden niet is nagekomen. Deze uitschrijving wordt opgeheven wanneer alsnog betaling heeft plaatsgevonden.  Bij twee jaar lang geen materialen lenen. Dit geldt voor leners t/m 17 jaar. Als deze leners weer gebruik gaan maken van de bibliotheek moet opnieuw worden ingeschreven. Er wordt inschrijfgeld gevraagd en de lener krijgt een nieuwe lenerspas. Als de lener de oude pas nog bezit wordt deze gratis geactiveerd. Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend. Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd verleent de bibliotheek de lener restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop het lidmaatschap eindigt, met inachtneming van één maand opzegtermijn. De restitutie bedraagt het restant van het betaalde abonnementsgeld vanaf de beëindiging van het lidmaatschap. Indien de lener nog een opeisbare verplichting heeft jegens de bibliotheek wordt deze met de restitutie verrekend. Artikel 7 Lenen van boeken en andere materialen Op vertoon van een geldige lenerspas kunnen leners boeken en/of andere materialen lenen in alle vestigingen van Bibliotheek Katwijk. Materialen die in een bepaalde vestiging geleend worden, moeten bij voorkeur in die vestiging worden teruggebracht. Voor sommige niet boekmaterialen wordt leengeld geheven. Ook bij verlenging van deze materialen is leengeld verschuldigd. De tarieven staan vermeld in de folder met tarieven. De leners zijn verplicht zowel het meenemen als het terugbrengen van materialen te (laten) registreren. Het is de lener niet toegestaan materialen aan derden beschikbaar te stellen. Artikel 8 Uitleentermijn De uitleentermijn van boekmaterialen bedraagt vier weken met uitzondering van de Toptitels en tijdschriften (twee weken). De uitleentermijn van niet boekmaterialen (b.v. cd’s, dvd’s) staat vermeld in de


flyer met tarieven. Bij het verstrijken van de uitleentermijn kunnen dezelfde materialen nogmaals worden geleend tenzij deze door een andere lener zijn gereserveerd. De uitleentermijn kan maximaal eenmaal verlengd worden. Materialen kunnen telefonisch, via de website (www.bibliotheekkatwijk.nl) of tijdens openingsuren in de bibliotheek worden verlengd. Voor het verlengen van materialen, waarvoor leengeld verschuldigd is, moet voor een nieuwe uitleenperiode opnieuw leengeld betaald worden. Bij bijzondere omstandigheden kan de lener om een langere uitleentermijn vragen. Artikel 9 Telaatgeld/Negatief saldo  Bij overschrijding van de uitleentermijn wordt per dag per item telaatgeld in rekening gebracht.  Indien verlening van de uitleentermijn wordt aangevraagd op het moment dat de uitleentermijn is verstreken, wordt eveneens telaatgeld in rekening gebracht.  Als de lener na twee schriftelijke herinneringen nog in gebreke blijft, worden vervangingskosten, inclusief administratiekosten (€ 2,50) in rekening gebracht.  Bij het niet voldoen van de nota geldt een leenverbod voor alle vestigingen van de bibliotheek, zolang de lener niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan. Indien nodig wordt tot incasso overgegaan.  Wanneer een lener een negatief saldo van € 7,- of hoger heeft, wordt de lenerspas geblokkeerd. Als dit bedrag na een half jaar nog openstaat, wordt voor dit bedrag en administratiekosten een acceptgiro toegestuurd. De lener wordt verzocht om het totale bedrag zo snel mogelijk te betalen. Als een lener langer dan een jaar een negatief saldo heeft (ongeacht het bedrag), wordt de lenerspas geblokkeerd. Artikel 10 Reserveren/aanvragen bij andere bibliotheken Uitgeleende materialen kunnen kosteloos worden gereserveerd. Er geldt een maximum van tien openstaande reserveringen per lenerspas. Wanneer de gereserveerde materialen beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan bericht per post of per email. Voor elke niet-opgehaalde reservering wordt € 0,50 in rekening gebracht. Materialen die niet in de collectie van Katwijk aanwezig zijn, kunnen bij andere bibliotheken worden aangevraagd. Per aangevraagd item worden reserveringskosten in rekening gebracht (zie folder met tarieven). Reserveringskosten van materialen uit een andere bibliotheek verschillen per aanvraag. Als het aangevraagde bestaat uit fotokopieën, vergoedt de lener de kopiekosten. Artikel 11 Verlies of beschadiging van materialen Van de lener wordt verwacht dat de geleende materialen met zorg worden behandeld. Alvorens de lener de materialen leent, dient hij zich te overtuigen van de goede staat ervan. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging van de geleende materialen die hij heeft toegebracht. Indien de geleende materialen als gevolg van beschadiging of vermissing moeten worden vervangen, zullen vervangingskosten naar evenredigheid bij de lener in rekening worden gebracht. De lener ontvangt hiervoor een nota. Indien een lener de vervangingsnota voor beschadigde of vermiste materialen niet betaalt, wordt zijn lenerspas geblokkeerd totdat de rekening is voldaan. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld. Teruggave van de in dit artikel omschreven kosten vindt niet plaats. Artikel 12 Aansprakelijkheid bij uitleen van digitale media De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de lener als gevolg van het lenen van cd's, dvd's, dvd- en cd-roms, games, software en daisyroms. Dit betekent dat de bibliotheek onder geen enkele voorwaarde gehouden is tot vergoeding van de geleden schade. Artikel 13 Zuid-Hollands Bibliotheekpaspoort Op vertoon van een geldige lenerspas, een bewijs van betaling van het abonnementsgeld (verstrekt door de bibliotheek) en een geldig legitimatiebewijs kunnen tegen een jaarlijkse vergoeding materialen worden geleend bij andere openbare bibliotheken in Zuid-Holland. Artikel 14 Uitsluiting van lening Bij herhaalde overtreding van dit uitleenreglement kan de lener voor bepaalde of onbepaalde tijd worden uitgesloten van het lenen van materialen. Het personeel is gerechtigd om personen, die de orde in de bibliotheek verstoren, op grond van de bepaling omtrent huisvredebreuk, te (doen) verwijderen en de


toegang tot de bibliotheek voor bepaalde tijd te ontzeggen. Uitsluiting van het lenen van materialen geschiedt bij aangetekende brief door de directie van de bibliotheek. Artikel 15 Algemene bepalingen  De bibliotheek is niet aansprakelijk voor eigendommen van de lener die in bibliotheekvestigingen, boeken of andere materialen worden achtergelaten.  Medewerkers van de bibliotheek hebben altijd het recht bezoekers te vragen de bibliotheekmaterialen en hun lenerspas te laten zien.  Van diefstal en moedwillige vernieling wordt altijd aangifte bij de politie gedaan.  Met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt aan derden geen gegevens verstrekt uit leners- en uitleenadministratie. De bibliotheek bewaart uw persoons- en uitleengegevens, ook nadat u de materialen hebt ingeleverd. Zo kunt u altijd nakijken wat u in het verleden hebt geleend. De bibliotheek gebruikt deze gegevens voor haar administratie. Daarnaast geven de gegevens inzicht in het gebruik van de collectie. De bibliotheek kan de dienstverlening zo meer toespitsen op de wensen van klanten. Als u niet wilt dat de bibliotheek uw uitleengegevens na de uitleenperiode bewaart, kan uw leengeschiedenis uitgezet worden. De bibliotheek kan dit voor u doen. In beginsel worden aan derden geen gegevens verstrekt. Politie en justitie hebben wettelijke bevoegdheden om bibliotheken te verplichten leden- en uitleengegevens te verstrekken.  Het is de bezoeker niet toegestaan in de vestigingen te roken, alcoholische dranken te nuttigen, drugs te gebruiken of in drugs te handelen, huisdieren mee te nemen, op enigerlei wijze overlast te veroorzaken of de orde te verstoren, dit ter beoordeling van degene die de dagelijkse leiding heeft in de bibliotheek.  Aanwijzingen (schriftelijk of mondeling) van directie en personeel dienen te worden opgevolgd.  De lener heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de bibliotheek. De klachtenregeling is als bijlage bij dit reglement toegevoegd.  Het is de bezoeker niet toegestaan om in de bibliotheekvestigingen, zonder toestemming, foto’s van medewerkers van de bibliotheek te maken.  

Artikel 16 Wijziging en intrekking reglement Alleen de nieuwste versie van het reglement is van toepassing; de bibliotheek behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande versies vervallen met het in werking treden van een nieuwe versie. Ingrijpende wijzigingen zijn wijzigingen die veranderingen betreffen van meer dan 30% per jaar in de abonnementsgelden, tarieven, te lenen aantallen media, telaatgelden alsmede alle andere wijzigingen die als ingrijpend door de bibliotheek worden aangemerkt en worden bekend gemaakt. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen. Ingrijpende wijzigingen en/of intrekking van het reglement worden tenminste één maand voor de datum van inwerkingtrede van de wijziging c.q. de intrekking van dit reglement aangekondigd door dit (zichtbaar) in de bibliotheek en op haar website bekend te maken. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf één maand na de datum van aankondiging van de wijziging. Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en kenbaar gemaakt in de bibliotheek en op haar website en gelden per direct. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012.


Bijlage: Klachtenregeling Voorwoord Bibliotheek Katwijk voert een klantgericht beleid. De dienstverlening moet gebaseerd zijn op de behoeften van de gebruikers. Kwaliteitsverbetering kan alleen geleverd worden als de bibliotheek uitgaat van de vraag van haar gebruikers en haar dienstverlening daarop aansluit. Ook klachten van gebruikers kunnen een positief effect hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Klachten kunnen een aanzet zijn tot het wijzigen van beleid met als resultaat meer tevreden klanten. Klachtenprocedure Wat is een klacht? Onder een klacht wordt verstaan: een uiting van ontevredenheid of bezwaar over een regel of over een beslissing van de bibliotheek of over het niet behoorlijk en/of deskundig handelen van een medewerker van de bibliotheek. Wie kan een klacht indienen? Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend door een gebruiker van de bibliotheek, dan wel zijn vertegenwoordiger. Het indienen van een klacht is in principe niet aan tijd gebonden. Wel behoudt de bibliotheek zich het recht voor van de procedure af te wijken als er tussen het voorval en het indienen van de klacht 2 maanden verstreken is. Anonieme klachten worden nooit in behandeling genomen. Zijn er kosten verbonden aan het indienen van de klacht? Het indienen van de klacht en de afhandeling van de procedure zijn voor de klager kosteloos. Als de klager de hulp inroept van een advocaat of zich anderszins laat bijstaan dient hij/zij deze kosten zelf te dragen. Hoe kan een klacht worden ingediend? Een klacht kan op verschillende manieren kenbaar gemaakt worden. Dit kan door middel van:  Een telefonisch of mondeling gesprek met een medewerker van de bibliotheek. De bibliotheekmedewerker noteert de klacht op een standaard klachtenformulier;  Het indienen van een schriftelijke klacht. Het schriftelijk indienen van een klacht Het indienen van een schriftelijke klacht kan per brief, via het klachtenformulier (zie bijlage A) en via mail (info@bibliotheekkatwijk.nl) . Bij het schriftelijk indienen van een klacht moeten de volgende gegevens vermeld worden:  Naam, voorletters, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer;  Waar de klacht betrekking op heeft en op welke vestiging;  De datum waarop de klacht is ontstaan;  De inhoud van de klacht (wat is er voorgevallen of waar is men het niet mee eens);  Eventuele opmerkingen; eventueel de naam van de betrokken medewerker(s);  Ondertekening, plaats en datum.

Bevestiging ontvangst van de klacht Na ontvangst van een schriftelijk ingediende klacht, ontvangt de klager een schriftelijke bevestiging van de ontvangst. Hierin wordt vermeld dat de klachtenprocedure in werking treedt op de datum van ontvangst door de bibliotheek. Wat gebeurt er verder met de klacht?  Alle schriftelijke klachten die bij de bibliotheek binnenkomen worden door desbetreffende leidinggevende in behandeling genomen. Er wordt eerst nagegaan of de klacht ontvankelijk is. Een klacht kan niet ontvankelijk zijn als de klacht geen betrekking heeft op de bibliotheek. De


 

klager ontvangt hierover bericht van de leidinggevende. Wordt de klacht wel ontvankelijk verklaard, dan wordt deze onderzocht door de leidinggevende. De leidinggevende zal de klacht binnen een termijn van 14 dagen schriftelijk afhandelen. Indien de klager ontevreden is over de beantwoording van de klacht door de leidinggevende van de bibliotheek, kan de klacht in tweede instantie binnen een termijn van 4 weken ingediend worden bij de directie van de bibliotheek, die de klacht binnen een termijn van 6 weken schriftelijk zal beantwoorden. Tijdens de periode van behandeling van de klacht door de directie, blijft het besluit van de leidinggevende t.a.v. de klacht in eerste instantie gehandhaafd. Indien de klager nog steeds ontevreden is over de beantwoording van de klacht kan binnen een termijn van 4 weken in beroep gegaan worden bij het bestuur, dat het beroep binnen een termijn van 6 weken zal beantwoorden. Tijdens deze periode van de behandeling van het beroep door het bestuur blijft het besluit van de directie gehandhaafd. De beroepsmogelijkheden binnen de bibliotheek zijn na een besluit van het bestuur uitgeput.

Klachtenformulier U heeft een klacht over de dienstverlening van de bibliotheek. Graag hadden wij uw klacht ter plekke opgelost, maar dat bleek niet mogelijk. Als u dit formulier invult en inlevert bij de balie wordt uw klacht in behandeling genomen. In de regel kunt u binnen 14 dagen een uitspraak verwachten. Formulier uitgereikt door: Omschrijving van de klacht:

Bibliotheek: o Hoofdbibliotheek o Hoornes/Rijnsoever o Katwijk a/d Rijn o Rijnsburg o Valkenburg ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

Naam: Adres: Postcode en plaats: Telefoon: Datum: Email:

Tijdstip:


Vestigingen Hoofdbibliotheek Katwijk Schelpendam 1 2225 MA Katwijk (071) 4014819 Katwijk aan den Rijn Fresiastraat 20 2223 XA Katwijk (071) 4075490 Hoornes/Rijnsoever Hoorneslaan 297 2221 CR Katwijk (071) 4021983 Rijnsburg Smidstraat 5 2231 EK Rijnsburg (071) 4024171 Valkenburg Rijnweide 14 2235 EV Valkenburg (071) 4073433 E-mail: info@bibliotheekkatwijk.nl Internet: www.bibliotheekkatwijk.nl Twitter: twitter.com/obkatwijk Digitale nieuwsbrief ontvangen? Ga naar www.bibliotheekkatwijk.nl, kies voor Actueel en dan voor Aanmelden Nieuwsbrief

Uitleenregelement  

Uitleenreglement Bibliohteek Katwijk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you