Page 1

Z A LU Ž I Č A N N O V I N Y O B Y VA T E Ľ O V O B C E Z A L U Ž I C E 1. ROČNÍK ♠ ČÍSLO 1 ♠ DECEMBER 2011 Vážení spoluobčania, čas beží veľmi rýchlo - od komunálnych volieb uplynul už rok. V týchto voľbách 27. novembra 2010 ste svojimi hlasmi rozhodli, kto bude počas nasledujúceho volebného obdobia vo vedení obce a aké bude zloženie obecného zastupiteľstva. Preto dovoľte, aby som aj touto cestou ešte raz poďakoval nielen v mene svojom, ale aj v mene poslancov OZ. V roku 2011 došlo v našej obci k mnohým zmenám. Veľa sa toho urobilo aj udialo. Po prvý krát sa k Vám dostávajú do rúk obecné noviny, ktorými Vás chceme oboznámiť s dianím v našej obci, s problémami aj úspechmi, ktoré sa počas prvého roka môjho volebného obdobia udiali. Zároveň, keďže sa blížia najkrajšie sviatky roka - Vianoce, chcem Vám zaželať, aby ste ich prežili v láske, šťastí a svornosti. V neposlednom rade Vám chcem popriať, aby nasledujúci rok 2012 bol pre každého šťastným a úspešným. Mgr. Gabriel Viňanský

S A M O S P R Á VA O B C E

obecného zastupiteľstva obce Zalužice STAROSTA OBCE Mgr. Gabriel Viňanský POSLANEC

POSLANECKÝ OBVOD

Ing. Valentín Galenko

od č. 292 - 324, vrátane čísla 421 a od č. 378 - 418

JUDr. Jozef Žobrák

od č. 172 - 225 vrátané čísla 425

Miroslav Ľoch

od č. 67 - 95, 272 - 291 vrátane čísla 434

MVDr. Michal Andrejco

od č. 99 -104, 226 - 269

Ing. Anna Vasiľová

od č. 105 - 171, vrátane č. 424 a 420

Bc. Rastislav Vojna

od č. 2 - 65, vrátane čísla 427, 438, 423, 451, 426

Anton Stretavský

(nastúpil 7.11.2011) od č. 327 - 377, 409- 413, vrátane č. 446, 447, 452

Tomáš Čalovka

odstúpil k 30.10.2011 (nahradil ho Anton Stretavský)

Komisie pri obecnom zastupiteľstve: 1. Komisia financií a správy obecného majetku: Ing. Valentín Galenko (predseda), Ing. Marta Nachtmannová, JUDr. Jozef Žobrák 2. Komisia ochrany verejného poriadku a dodržiavania VZN: Ing. Anna Vasiľová (predseda), Miroslav Ľoch, Benjamín Šimko a poslanec za príslušný obvod 3. Komisia pre životné prostredie a výstavbu: Bc. Rastislav Vojna (predseda), Anton Stretavský, Teodor Haľovský, Ing. Jaroslav Kostrej, Ján Ilkanič, Miroslav Sedlický 4. Komisia kultúry a vzdelávania: JUDr. Jozef Žobrák (predseda), Ing. Anna Vasiľová, Dana Marcinčáková, Eva Raffayová, Mgr. Michal Danočko, Mgr. Miroslav Sopko 5. Komisia športu a mládeže: Miroslav Ľoch (predseda), MVDr. Michal Andrejco, Anton Stretavský, Mgr. Peter Uličný, Ľuboš Kováč, Tibor Haľovský

Strana 1

Zalužičan


6. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií a prešetrovania sťažností: MVDr. Michal Andrejco (predseda), Ing. Anna Vasiľová, Ing. Valentín Galenko 7. Komisia pre inventarizáciu: pre časť M. Zalužice - MVDr. Michal Andrejco, JUDr. Jozef Žobrák, Ing. Valentín Galenko; pre časť V. Zalužice - Ing. Anna Vasiľová, Bc. Rastislav Vojna, Anton Stretavský; pre ZŠsMŠ - Miroslav Ľoch

Z

D I A N I A

V

O B C I

V

R O K U

2 0 11

Prinášame Vám chronologický pohľad na udalosti v našej obci. Január Začiatkom januára sa začalo s úpravou a čistením verejných priestranstiev v našej obci. Bol vyčistený priestor, ktorý sa nachádza za budovou COOP Jednoty v časti Veľké Zalužice.

Február 26. februára sa v jedálni miestnej ZŠsMŠ uskutočnil ples, ktorým sme sa rozlúčili s obdobím fašiangov. Na jeho usporiadaní má veľkú zásluhu predseda kultúrnej komisie. Súčasťou plesu bolo aj vystúpenie žiakov našej ZUŠ. O polnoci účastníkov plesu čakalo vyžrebovanie tomboly, do ktorej cenami prispeli viacerí sponzori. Hlavnou cenou bola „vlečka hnoja“. Zábava trvala do skorých ranných hodín.

Marec V marci sa pokračovalo s úpravami a čistením verejných priestranstiev v okolí bývalej materskej školy. Tu sa odstránili stromy, korene stromov a suché popadané konáre.

Strana 2

Zalužičan


Apríl V tomto mesiaci boli zbúrané staré odstrašujúce „latríny“ v areály bývalej ZŠ. Tieto práce boli vykonávané svojpomocne – občanmi zamestnanými na verejno-prospešné práce.

V rámci celoslovenskej aktivity „Vyčistime si Slovensko“ sa dňa 16.4. uskutočnila brigáda, ktorá bola zameraná na zber odpadu na južnom brehu Zemplínskej Šíravy. Zúčastnilo sa jej 30 dobrovoľníkov z radov občanov a tiež členov rybárskeho zväzu. Vyzbieraných bolo vyše 100 vriec odpadu rôzneho druhu. Aj tým sme prispeli k skrášleniu životného prostredia na území, ktoré je „vždy“ problematické.

Pred Veľkou nocou bolo umožnené občanom likvidovať odpad aj umiestnením štyroch veľkoobjemových kontajnerov.

Máj Máj bol „pestrý“ - začal vlastne už v posledný aprílový deň, keď kultúrna komisia, ZŠsMŠ a aktívni občania zorganizovali tradičné podujatie „Stavanie mája“. Všetci účastníci tejto akcie sa dobre zabavili pri speve ľudových piesní. Základná škola s materskou školou dňa 8.5. pripravili podujatie pri príležitosti „Dňa matiek“. Tie sa mohli potešiť z talentu a šikovnosti svojich detí, ktoré im s láskou krásne zaspievali a zatancovali.

Strana 3

Zalužičan


V máji sa začalo na území Slovenskej republiky so sčítavaním obyvateľov, domov a bytov. Z toho dôvodu aj Váš dom navštívili sčítací komisári poverení starostom obce. Počet obyvateľov trvale bývajúcich bol v čase tohto sčítania 1155, z toho 71 osôb je trvale bývajúcich neprítomných. Počet domov, resp. bytov bol 398.

Jún V rámci projektu „Deň otvorených dverí alebo takto si tu žijeme“ uskutočneného 19. júna v kultúrnom dome, vystúpili žiaci tanečného odboru detašovanej triedy Základnej umeleckej školy Sobrance. Táto trieda pôsobí na našej ZŠsMŠ pod vedením Danky Marcinčákovej. Tento projekt bol výsledkom niekoľkomesačnej práce našich talentovaných detí a ich pedagógov s výchovným odkazom ako tráviť zmysluplne svoj voľný čas pre celú mladú generáciu. Svoju pozornosť sme zamerali aj na bývalú obecnú knižnicu, v ktorej sa začalo s menšími úpravami. V jednotlivých miestnostiach boli okrem iného urobené nové maľovky. Tieto práce boli realizované vo vlastnej réžii s pomocou našich občanov. Tieto priestory bude možné využívať pre rôzne akcie viac ako doteraz.

Zostavený bol aj zoznam hrobových miest, ktorý prináša prehľad uzatvorených nájomných zmlúv za hrobové miesta. Tento zoznam bol vyvesený na výveskách miestnych cintorínov a tiež ho môžete vidieť na obecnej webovej stránke www.zaluzice.sk v sekcii virtuálny cintorín.

Júl V mesiaci júl boli dokončené práce na bývalej obecnej knižnici. Ďalej sa robili stavebné úpravy na obidvoch domoch smútku, v rámci ktorých boli opravené omietky. Pracovníci zamestnaní v rámci menších obecných služieb a aktivačných prác sa ďalej podieľali na čistení a úprave verejných priestranstiev – kosilo sa na miestnych cintorínoch, priestranstvách v okolí bývalej obecnej knižnice a za budovou COOP Jednoty v časti Veľké Zalužice a inde. Taktiež boli vyčistené a vykosené priekopy a kanály v obci.

Strana 4

Zalužičan


V polovici mesiaca sa pri rímsko-katolíckom kostole začalo s realizáciou projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Zalužice.“ Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu SR. Maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu projektu predstavuje 602 196,51 €. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu 601 328,87 €. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka poskytne obci nenávratný finančný príspevok do výšky 571 262,43 €, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Zmluva bola podpísaná 28. apríla ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a 19. mája starostom obce. Z rozpočtu obce sa prispeje 5 %.

August V auguste sa po celej obci orezávali stromy, ktoré zasahovali do elektrického vedenia. Zároveň sa odpratávali tieto konáre. Veľké úsilie sme museli vynakladať na kosenie verejných priestranstiev, pretože pri tom sme mali aj „menší problém“. Keďže nám vypadli všetky kosačky, museli sme istý čas kosiť ručne. Takto vykosené boli priestranstvá pri bývalej základnej škole v časti Malé Zalužice, a tiež pri autobusovej zastávke v časti Veľké Zalužice. Pokračovalo sa aj v kosení a hrabaní na verejných cintorínoch.

Strana 5

Zalužičan


September V tomto mesiaci sme sa konečne dočkali potravinovej pomoci. Táto bola financovaná z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu. Do našej obce dorazila 23. septembra (… po mnohých urgenciách zo strany vedenia obce). Počet žiadateľov na potravinovú pomoc bol takmer 90 osôb. Každému oprávnenému žiadateľovi bolo vydaných 20 kg cestovín a 20 kg múky. Vďaka pomoci pracovníkov obce táto akcia trvala necelé tri hodiny a mala úplne bezproblémový priebeh.

Na začiatku tohto „školského“ mesiaca prešiel obecný úrad menšou rekonštrukciou. Táto rekonštrukcia sa týkala výmeny plynového kúrenia. Staré „gamatky“ boli vymenené a nahradené plynovým kotlom a radiátormi. Taktiež boli vymaľované všetky miestnosti OÚ. To všetko bolo urobené svojpomocne v priebehu troch dní!!! Tiež bol vyčistený a vykosený kanál pri gréckokatolíckom kostole.

Október Október je mesiac úcty k starším a tak kultúrna komisia pripravila 23. 10. podujatie, v ktorom vystúpili „naši školáci“. Program sa páčil viac ako 100 zúčastneným, pre ktorých bolo na konci pripravené aj menšie občerstvenie. Pred sviatkom všetkých svätých (aj vďaka peknému počasiu) sa stihlo urobiť mnoho práce na miestnych cintorínoch. Po rokoch bolo natreté oplotenie, pokosené celé plochy, vyvezené kontajnery. Aj preto boli na tento sviatok priestranstvá cintorínov pekne pripravené.

Strana 6

Zalužičan


Celkom iste ste si všimli, že sú osadené nové označenia autobusových zastávok v obci. Na niektorých zastávkach boli vymenené lavičky na sedenie a doplnené porozbíjané sklenené tabule.

November Vpriebehu mesiaca bol vyčistený a vykosený kanál, ktorý sa tiahne pri hlavnej ceste zo Zalužic smerom na Michalovce. Zároveň boli vyčistené kanály pri hrádzi Zemplínskej Šíravy. Občania v rámci menších obecných služieb sa podieľali aj na hrabaní lístia pri domoch smútku a rímsko-katolíckom kostole. S veľkým úsilím bola odprataná divoká skládka v časti Malé Zalužice na konci „Kerty“. Na miestach, kde tieto divoké skládky majú tendenciu vznikať, boli osadené tabule „Zákaz vývozu smetí pod pokutou 165 €“. Aj týmto chceme prispieť k zabráneniu ich opakovanému vzniku a skrášleniu nášho okolia. Obecný úrad predpokladá, že nebude musieť ukladať pokuty. Na vjazde a výjazde z obce boli osadené informačné panely, ktoré boli urobené už dávnejšie, ale osadené až teraz. Jedno nedeľné popoludnie patrilo stretnutiu jubilantov. V spoločenskej miestnosti ZŠsMŠ sa zišlo 60 jubilantov. Stretnutie otvorila znelka obce, báseň a príhovor starostu. Jubilanti si prevzali z rúk starostu a členov komisie pamätné listy a kvety, ktorém im budú pripomínať tieto pekné chvíle. Po takomto uvítaní nasledovalo „bohaté pohostenie“. Slávnostnú a srdečnú atmosféru umocnilo spevácke vystúpenie Starších chlopov z Mihaľovec. Zúčastnení si tak aj v dobrej nálade mohli pospomínať na prežité roky.

December V rámci prác súvisiacich s revitalizáciou verejných pristranstiev pri grécko-katolíckom kostole, sa začalo so zasypávaním časti kanála tiahnúceho sa pozdĺž ulice. Tieto práce sa mali začať až v budúcom roku, ale priaznivé počasie umožnilo čast realizácie už teraz. Ukončenie prác sa predpokladá v júni 2012. Sobotňajšie popoludnie 10. 12. bolo venované aj verejnému zhromaždeniu občanov v Kultúrnom dome. Prekvapením však bola veľmi nízka účasť občanov.

Dva týždne pred najkrajšími sviatkami v roku k spestreniu vianočnej atmoféry prispel koncert pod názvom „Svedomie“. Vystúpili v ňom žiaci tanečného odboru, detašovanej triedy ZUŠ Sobrance, ktorá na našej ZŠsMŠ funguje pod vedením p. Danky Marcinčákovej. Zúčastnení diváci si z tohto vystúpenia odniesli krásny umelecký zážitok.

Strana 7

Zalužičan


Š P O R T O V Á

R U B R I K A

Pohár starostu obce 1. ročník novoročného turnaja "O pohár starostu obce" vo futbale a stolnom tenise sa uskutočnil v sobotu 15. januára 2011 v telocvični ZŠsMŠ. Podujatia sa zúčastnilo 5 futbalových mužstiev a v stolnom tenise súťažilo 12 hráčov. Víťazom vo futbale sa stalo mužstvo v zložení R. Boka, R. Staško, V. Bajužík, P. Béreš, P. Kolibab a S. Hromy. V stolnom tenise zvíťazil E. Anguš pred J. Lešom.

Výročná schôdza futbalového oddielu OŠK Zalužice Na výročnej schôdzi, ktorá bola 15. januára 2011 boli vyhodnotení najlepší hráči: T. Výboch (v kategórii mladší žiaci), D. Hospodár (v kategórii žiaci) a M. Verdžák (v kategórii dorast). Bola vyhodnotená anketa o najlepšieho hráča „A“ mužstva, v ktorej sa na prvom mieste umiestnil Miroslav Ľoch, na druhom Peter Uličný – Marcel Apiar a na treťom bol Jaroslav Timočko. Vyhodnotili sa i najlepší strelci, ktorými sú: Jaroslav Timočko, Marcel Apiar a Peter Uličný. Bol zvolený výbor FO OŠK Zalužice: prezident - Michal Andričík, predseda - Valentín Galenko, podpredseda Miroslav Ľoch st., tajomník - Miroslav Ľoch ml., pokladník - Rastislav Šanta, členovia výboru - Benjamín Šimko, Marián Michalko, Anton Stretavský, Peter Uličný, dozorná a revízna komisia - Blažej Béreš, Tibor Haľovský, Rastislav Vojna, Róbert Staško.

Memoriál Už XVI. ročník turnaja nazvaného „Memoriál“ (na počesť našich bývalých spoluhráčov - J. Dzurinu, M. Figľára a M. Hajduka) sa uskutočnil v sobotu 27. augusta na ihriskách Vojenskej zotavovne na Zemplínskej Šírave. Hralo sa v dvojiciach a v jednotlivcoch. Naši hráči Peter Uličný a Miro Frič dosiahli vynikajúci úspech, keď v dvojiciach zvíťazili a v jednotlivcoch skončil M. Frič druhý! Konečné poradie: dvojice - 1. NK Zalužice, 2. KAC Košice, 3. DPMK Košice B, singel - 1. L. Danko (Trebišov), 2. M. Frič (NK Zalužice), 3. M. Brinzík (DPMK Košice).

Deň Zalužičanov Vo štvrtok 17.11. sa uskutočnil „Deň Zalužičanov“. Od 10,30 hod sa hral nohejbal a potom futbal. Záujemcov o nohejbal bolo 12. Tí hrali v ľubovoľných trojiciach a dvojiciach. Najviac víťazných setov "na konci" mala prekvapujúco Beáta Sekletárová. Na 2.mieste skončil M. Verdžák.

Strana 8

Zalužičan

Zalužičan 01  
Zalužičan 01  

Prvé vydanie obecných novín

Advertisement