Page 1

98 februar 2014

www.vransko.si | www.mojaobcina.si

Če je pust praznik “norcev”, jih na Vranskem očitno še ne bo zmanjkalo.


IZ VSEBINE

2

Zgodilo se je ...

stran 3

Uradne objave Občine Vransko

stran 7

ZKTŠ - kultura / šport

stran 9

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

stran 10

Knjižnična stran

stran 14

Ne spreglejte

stran 15

Napovednik

stran 19

OBČINSKI INFORMATOR številka 98

Vransko, 28. 2. 2014 Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11 E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net Izdajatelj: ZKTŠ Vransko Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje Naklada: 1000 izvodov

Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja. Naslednja številka izide 31. 3. 2014. Prispevke zbiramo do 15. 3. 2014 preko platforme mojaobcina.si.

Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko–Tabor, Naš dom Vransko, Občinska knjižnica Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer, Anton Urankar, Alex Reberšek

PISMA BRALCEV Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto. UREDNIŠTVO

Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na www.zkts-vransko.si UREDNIŠTVO


PISMA BRALCEV / ZGODILO SE JE ... Zahvala g. župniku Jožetu Turineku!

Zahvaljujemo se g. župniku Jožetu Turineku, da se trudi in pripravlja naše otroke, da bodo prejeli zakrament svete birme. Od 21. do 23. 2. so potekale duhovne vaje za birmance z Vranskega in Senovega. Nekateri mislijo, da si takšne in podobne reči gospod župnik izmišlja zaradi sebe. Verjemite, da je vse, kar se dogaja, v dobro otrok in šola

za življenje! Ob tem pa ne smemo pozabiti, da smo starši otrokom največji vzgled. Bodimo pozitivni in navdušeni v pričakovanjih in gotovo nam bo vsem skupaj lažje. Bog z vami, g. župnik Jože, in vse dobro za vaš bližnji god. Romana Orehovec

Žled povzročal škodo tudi v naši občini V začetku februarja so tudi našo občino prizadele izredne vremenske razmere, ki jim je botrovalo predvsem deževje ob temperaturah pod lediščem. Pokrajino sta okovala led in žled. Od nevšečnosti so naši občani občutili predvsem težave s prevoznostjo višje ležečih lokalnih cest in javnih poti ter moteno oskrbo z električno energijo, povzročena pa je bila tudi velika škoda v gozdovih, sadovnjakih ter na drugem drevju. Občinski štab Civilne zaščite je tako že v nedeljo, 2. februarja, odločil, da zaradi nezmožnosti zagotavljanja varne poti v šolo in vrtec, naslednji dan ostanejo zaprte vse enote Javnega zavoda OŠ Vransko - Tabor, na vešče občane pa naslovil prošnjo za pomoč pri odstranjevanju podrtega drevja in vejevja z namenom zagotavljanja prevoznosti cest. Prostovoljni gasilci vseh gasilskih društev v občini in delavci Elektra Celje so si prizadevali zagotoviti pre-

voznost lokalnih cest in javnih poti ter odpraviti težave pri oskrbi z električno energijo. Ob pomoči občanov so uspeli ceste očistiti do te mere, da sta lahko šola in vrtec v torek ponovno odprla vrata, velika večina gospodinjstev v občini pa je bila ponovno priključena na elektroenergetsko omrežje. Občini je uspelo kupiti 11 dodatnih 2,2 kW agregatov, ki so jih gasilci nato dostavili gospodinjstvom, ki so jih še potrebovala. Ob odjugi, ki je nastopila v sredo, so se razmere pričakovano ponovno poslabšale. Za krajši čas so bile zaradi podirajočega se drevja zaprte ceste Ropasija–Čreta, Vologa–Lipa, Ločica– Zahomce in regionalna cesta na odseku Vransko–Trojane. Pod težo žledu je klonil tudi steber visokonapetostnega daljnovoda Beričevo–Podlog v neposredni bližini domačije Vrhovnik v Jeronimu. V četrtek se je situacija na terenu večinoma normalizirala, vse ceste v občini so že bile normalno prevozne,

brez električne energije pa so bila le še posamezna gospodinjstva. Ob tej priložnosti se gasilcem PGD Vransko, PGD Tešova, PGD Prekopa– Čeplje–Stopnik, PGD Ločica, delavcem Elektra Celje, gostilni Grof in vsem občanom, ki so kakor koli pomagali omiliti posledice izrednih vremenskih razmer, iskreno zahvaljujemo za njihov nesebičen prispevek in požrtvovalnost. Prav tako se zahvaljujemo podjetju Monter d. d. iz Zagreba, ki nam je dal na razpolago dva velika 60 kW agregata, ki sta bila skladiščena na Vranskem in katerih so se nato razveselili na Dobrovljah. Povezanost skupnosti in čut do sočloveka se najbolj izkažeta ravno v zahtevnih razmerah, kakršnim smo bili priča. Hvala vam. Župan in občinska uprava

3


ZGODILO SE JE ... PREVZEM PUSTNE OBLASTI V tem pustnem času je v naši občini moč čutiti precejšen nemir, saj je to čas, ko vranski generali »VRANARJI« prevzemajo občinsko oblast. Dogajale so se velike priprave in v zvezi s tem so bili napravljeni prvi koraki. Z veliko vnemo se je dela lotila komisija za mobilizacijo (naborna komisija), polne roke dela pa ima tudi štab za logistiko.

4

Bojne enote in pustno oblast je vodil general Aleksander Reberšek, vključno z generaloma Jožetom Križnikom in Stanetom Gržino ter z upokojenim generalom Vladom Rančigajem. Z zavzetjem občinskih prostorov dne 23. 2. 2014 ob 24.01 so oblast v občini Vransko prevzeli generali VRA-

NARJI. To je bil veličasten dogodek, na katerega so čakali vsi občani. Kot je navada pri vojaškem prevzemu oblasti, je tudi tokrat vse teklo brez kapljice prelite krvi. Da bi bila vlada čim bolj demokratična, smo razrešili občinski svet in občinsko upravo, pri našem županu pa je prišlo do blagega upiranja, vendar se je naposled le moral vdati, saj smo bili v veliki premoči. Svetnikom se odvzema glasovalna pravica, občinska uprava pa do nadaljnjega ostaja za potrebe našega generalštaba. Župan je v hišnem priporu, opravlja pa lahko samo hišna opravila. Pred županovo hišo smo postavili opazovalno skupino z nalogo, da ugotovi, če je naš župan begosumen. Bali smo se namreč, da

nam župan skupaj s polno občinsko blagajno pred prevzemom oblasti kam pobegne. Ogromno dela je bilo opravljenega pri pripravi orožja, urejanju uniform in poliranju raznih zlatih odlikovanj in priznanj. Prevzem oblasti in primopredaja simboličnega ključa občine Vransko sta potekala v nedeljo, 23. februarja, ob 11.00 v središču trga pred občino Vransko, kjer je ključ, ki simbolizira občino, predal pustni oblasti župan, gospod Franc Sušnik. Na tradicionalnem prevzemu pustne oblasti je pustna vlada generalov Vranarjev sprejela deset sklepov, s katerimi želijo omogočiti hitrejši razvoj občine ter občane seznanila z nalogami generalov.


ZGODILO SE JE ... Savinjski pust, na Vranskem poznan po generalih Vranarjih V Medobčinski splošni knjižnici Žalec so v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine Celje pripravili razstavo Savinjski pust, ki bo odprta do 5. marca, ogled pa je možen v času, ko je odprta knjižnica. Namen šemljenja, enega najstarejših ljudskih običajev, je pregnati zimo in prebuditi naravo. Obisk maškar po hišah prinaša srečo in dobro letino. Avtor razstave Sebastjan Weber je naredil pregled pustne dediščine v Savinjski dolini od Celja do Mozirja. Za

Žalec pravi, da nima posebne pustne tradicije, je pa v njegovi bližnji okolici veliko organiziranih pustnih skupin, ki vsako leto obogatijo pestrost karnevalskega dogajanja na žalskih ulicah. V organizaciji Turističnega olepševalnega društva iz Gotovelj na primer deluje skupina Pustnjaki veseljaki, ki je obkrožena s Pustnimi modreci, katerih pustna tema vsako leto sovpada z aktualnimi dogajanji v okolju. Pokop pusta navadno ni predstavljen v okviru žalskega karnevala, ga pa vsako leto organizirajo v bližnjem Vrbju.

Uvodoma so obiskovalci zato lahko prisluhnili nagovoru vrbenskega pustnega župana Milana Vogrinca. Pustno šemljenje v Mozirju, kjer domuje Pust Mozirski, že okrog 120 let temelji na lokalni dediščini in tradiciji, prav tako na Vranskem, ki je zadnja leta poznano po generalih Vranarjih. Za zaključek prijetnega večera ob flancatih je bil predstavljen kratek filmski kolaž pustnega rajanja v Žalcu v šestdesetih in sedemdesetih letih avtorja Gregorja Audiča. T. Tavčer

5

Med nagovorom Andreje Hutinski iz žalske knjižnice

Utrinek z razstave

Avtor razstave Sebastjan Weber

POČASTITEV KULTURNEGA PRAZNIKA Na Vranskem smo kulturni praznik počastili na predvečer samega praznika. Pri snovanju kulturnega programa so moči združila vsa občinska društva, povezana s kulturo. Folklorno društvo Vransko je ob prihodu sprejemalo goste, katerim so ponudili misli s Kosovelovimi in Prešernovimi verzi, Kulturno društvo Vransko je poskrbelo za sceno in v goste povabilo Žensko vokalno skupino Fortuna iz Vinske Gore, ki so večer popestrile z ženskimi vokali. Vodilne niti samega poteka in izvedbe kulturnega programa je vleklo Literarno društvo LIvRA Vransko. Ob bok Prešernu so postavili pesnika Krasa Srečka Kosovela, čigar 110-letnico roj-

stva bomo praznovali naslednji mesec. Tako smo v kulturnem programu poleg omenjenim vokalistkam prisluhnili recitalom Kosovelovih pesmi v izvedbi članov Literarnega društva LIvRA in Mešanemu pevskemu zboru LIvRA. Slavnostni govornik je bil Frenk Železnik, predsednik Literarnega društva LIvRA Vransko. Kot je bila iztočnica celotne proslave lepa slovenska beseda, je govornik lepoto izpostavil tudi v govoru. Lepoto umetnosti, kakor je navedel v zaključku: »In kaj nas bolje uči ločiti laž od resnice kot lepota sama, ki jo vzgaja umetnost? Naša naloga je, da nikoli ne odnehamo, da gradimo lepšo prihodnost in sledimo večnosti, ki

domuje v vsem, kar je lepega. Torej … dokler se bo beseda uresničevala vedno znova in znova, dokler jo bomo polnili vedno z novo esenco in eksistenco, bomo v njej prepoznavni in enakopravno navzoči.«

Vzdrževalna dela v januarju in februarju V okviru rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti ter javnih površin v občini Vransko so vzdrževalci v januarju in februarju poleg zimske službe, ki je poskrbela za prevoznost cest, prehodnost pločnikov in vzpostavitev varnosti na javnih površinah, očistili tudi obcestni jarek v Praprečah - Škrabar. Za dodatna oz. nepredvidena dela je zopet poskrbela narava, ki je z žledom uničila velik del gozda in ostalih površin. Posledično je bilo zaprtih oziroma nekaj časa neprevoznih tudi več cest. Vendar dela, povezana s tokratno naravno katastrofo, še zdaleč niso zaključena. Sanirano in očiščeno je

bilo tisto najnujnejše, da so bile ceste prevozne in je lahko promet potekal nemoteno ter da podrta drevesa niso ogrožala ljudi. S čiščenjem in z odpravljanjem posledic bodo z lepšim vremenom šele pričeli.

Tanja Goropevšek


ZGODILO SE JE ... Žled, ki je zaznamoval naše kraje in Slovenijo Februar je zimsko pravljično idilo spremenil v pravo moro, saj je zaradi višinske otoplitve padal dež namesto snega in to je povzročilo prave nevšečnosti in polomijo, ki bo na kmetijstvo vplivala dalj časa.

6

Na področju, ki ga pokriva PGD Ločica, so bile vse hribovske vasi odrezane od doline in brez električne povezave. Predvsem zaradi prizadevnosti domačinov so se s pomočjo gasilcev zadeve hitro urejale. Zlasti prevoznost cest je bila hitro vzpostavljena, da je bil omogočen dostop do nujnih potrebščin. Večje težave je povzročala oskrba z elektriko, kajti električni vodi so bili na tleh pod drevjem in na premnogih koncih

pretrgani, kar nekaj drogov pa je bilo tudi podrtih. Stanje se je, ravno tako s pomočjo krajanov in gasilcev, počasi normaliziralo. Razdelilo se je nekaj agregatov, vendar je bilo teh premalo za vse potrebe. Nekatera gospodinjstva so ostala tudi več dni brez elektrike, zaselek Ravne kar pet dni. Kakšna bo škoda, bo pokazal čas. Veliko škode je v sadovnjakih, saj je podrtih večina sadnih dreves. Pri Šmidovih (Dolinškovih) v Zahomcah so našteli okrog petnajst padlih dreves, ki so vsa leta bogato obrodila. Po besedah gospodarja bo kar nekaj desetletij potrebno, da se obnovijo sadovnjaki. Vendar to ni osamljen primer. Tega je

veliko in to je res velik udarec za hribovske kmete. S strani PGD Ločica pri Vranskem se zahvaljujemo vsem krajanom, gasilcem, prostovoljcem, občini, županu, skratka vsem, ki ste pri tej nesreči aktivno pomagali. Slovenci smo ponovno pokazali, da znamo stopiti skupaj in si nesebično pomagati. Državna politika pa je ostala spet samo pri besedah, kot vedno, sedaj pa pozablja na obljube in se znova ukvarja sama s sabo. NA POMOČ!

Zalokar dosegel rekord mitinga Atleti celjskega kluba Kladivar so se udeležili tradicionalnega atletskega mitinga v Splitu.

2. mesto na 1000 m s časom 2:34,36 in Ina Rojnik 1. mesto na 600 m s časom 1:38,00 (rekord mitinga za mladinke).

Na mitingu je nastopilo 540 atletov in atletinj s Hrvaške, iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Slovenije. Celjski atleti so dosegli šest uvrstitev na stopničke. Med njimi sta bila najboljša Savinjčana Ina Rojnik s Polzele in Luc Zalokar z Vranskega, ki sta dosegla polovico Kladivarjevih medalj: Lucijan Zalokar 1. mesto na 600 m s časom 1:21,37 (rekord mitinga za mladince) in

Omenjeni rezultati so dobra podlaga za novo sezono, v kateri imata oba atleta visoke cilje. Luc bo lovil normo na 800 m za mladinsko svetovno prvenstvo julija v ZDA (Eugine), Ina pa normo na 400 m za evropske kvalifikacije na OI mladih - evropske kvalifikacije bodo v Azarbajdžanu (Baku), OI pa na Kitajskem (Nanjing). T. Tavčer

Maturantski plesi na višku V tem in prihodnjem mesecu se je in se bo v hali Golovec v Celju in zdravilišču Laško zvrstilo kar nekaj maturantskih plesov, na katerih je in bo zaplesalo več dijakov in dijakinj iz občine Vransko. To je vedno svečan in vesel dogodek, na katerem se maturantom in maturantkam pridružijo poleg profesorjev in predstavnikov šol tudi starši, sorodniki in prijatelji, vsi pa so nanje ponosni in jim želijo pri nadaljnjem izobraževanju toliko veselja in zanosa kot ob tej priložnosti. T. Tavčer

ZA PGD LOČICA: Anton Urankar


NE SPREGLEJTE

URADNE OBJAVE Občine Vransko

Vransko, 28. februar 2014 VSEBINA OBJAVE 1. RAZPIS pogojev in roka dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013 2. JAVNI POZIV za predložitev predlogov / kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije

OBVESTILA 3. OBVESTILO lastnikom nepremičnin v občini Vransko 4. POZIV lastnikom gozdov ob lokalnih cestah in javnih poteh 5. OBVESTILO o deponiji odpadnega vejevja 6. POZIV uporabnikom ekoloških otokov

OBJAVE 1. Razpis pogojev in roka dajanja pobud in predlogov za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013 Na osnovi določil Odloka o podeljevanju priznanj občine Vransko (Ur. l. RS, št. 44/99) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja razpisuje POGOJE IN ROK DAJANJA POBUD IN PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE VRANSKO ZA LETO 2013 I. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja razpisuje pogoje in rok za dajanje pobud za podelitev naslednjih priznanj Občine Vransko: 1. GRB OBČINE VRANSKO Grb Občine Vransko podeljuje občinski svet za uspehe v gospodarstvu, umetnosti, kulturi, ekologiji, družbenih dejavnostih, športu in na vseh drugih področjih človekovega ustvarjanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, lahko predlaga občinskemu svetu za leto 2013 največ tri (3) dobitnike grbov. 2. PLAKETE OBČINE VRANSKO Plakete Občine Vransko se podeljuje za uspehe, s katerimi

1|S tr a n

Številka 37/2014 se povečuje ugled občine na gospodarskem, kulturnem in športnem področju ter za dosežke na drugih področjih. Plaketo Občine Vransko lahko občinski svet podeli tudi uglednim gostom ali delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Vransko. Komisija lahko predlaga občinskemu svetu za leto 2013 največ pet (5) dobitnikov plaket. II. PRIZNANJA Občine Vransko se lahko podeli posamezniku, skupini, organizaciji, podjetju in društvu. Priznanja se izročajo slovesno. III. Pobudo za podelitev priznanja Občine Vransko lahko dajo fizične in pravne osebe. Pobudnik za podelitev priznanja sebe ne more predlagati za priznanje. IV. Predlog za podelitev priznanja mora vsebovati: • naziv in naslov pobudnika, • datum, ko je bil sprejet sklep o pobudi za priznanje, • ime in priimek ter naslov predlagane osebe oziroma naziv in naslov predlagane organizacije, podjetja, skupnosti, društva, • utemeljitev predloga. Utemeljitev pobude za priznanje mora vsebovati: a) za posameznika: kratek življenjepis z navedbo prejetih priznanj (katero priznanje je posameznik že prejel), s poudarkom na tistih zaslugah, zaradi katerih se daje pobuda za priznanje; b) za organizacije, podjetja, skupnosti, društva: kratek prikaz razvoja in uspešnosti poslovanja z navedbo priznanj (katero priznanje in kdaj je bilo podeljeno) z utemeljitvijo tistih dosežkov, zaradi katerih se predlaga za priznanje. Pisne pobude z utemeljitvijo za podelitev priznanj Občine Vransko za leto 2013 sprejema Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja, Vransko 59, 3305 Vransko, do vključno 15. marca 2014. NEPOPOLNE VLOGE in PREDLOGE, ki ne bodo vsebovali popolne utemeljitve, skladno z razpisnimi pogoji, ter predloge, ki bodo prispeli po razpisanem roku, komisija NE bo obravnavala. Številka: 012-01/2014 Vransko, 17. 2. 2014

Predsednik KMVIP Janez Lencl l. r.

7


NE SPREGLEJTE Številka 37/2014 – 28. 2. 2014

URADNE OBJAVE Občine Vransko

2. Javni poziv za predložitev predlogov / kandidatur za imenovanje občinske volilne komisije VSEM POLITIČNIM STRANKAM V OBČINI, VSEM ORGANIZACIJAM OBČANOV V OBČINI VRANSKO in VSEM OBČANOM OBČINE VRANSKO

Na osnovi 35. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.l. RS, št. 94/07 UPB3, 45/08 in 83/12) in Statuta Občine Vransko (Ur.l. RS, št. 17/10, 53/10 in 21/12) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja objavlja javni poziv za predložitev predlogov kandidatur za imenovanje OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE za obdobje 4 let. Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

8

Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov. Občinsko volilno komisijo v občini imenuje občinski svet. Volilne komisije se imenujejo za štiri leta. Pisne predloge predlagateljev, z obvezno priloženim soglasjem kandidatov posredujte Komisiji za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja najkasneje do 15. marca 2014. Nepopolne in neustrezne predloge glede izpolnjevanja zakonskih pogojev za predsednika in namestnika predsednika bo komisija izločila iz nadaljnje obravnave. Številka: 012/2014 Vransko, 17. 2. 2014

Predsednik KMVIP Janez Lencl l. r.

OBVESTILA 3. Obvestilo lastnikom nepremičnin v občini Vransko

kategorizirane lokalne ceste ali javne poti. Občane prosimo, da po prejemu obvestila s strani GURS-a podatke o namenski rabi zemljišč, zemljiščih za gradnjo stavb in zemljiščih, po katerih potekajo lokalne ceste ali javne poti, skrbno pregledate. V kolikor bi pri teh podatkih opazili kakšno napako ali nejasnost, se oglasite na Občini Vransko, da bomo podatke preverili in po potrebi v registru tudi popravili. Občina Vransko za spreminjanje ostalih podatkov v registru nepremičnin (REN) ni pristojna. Več informacij o davku na nepremičnine najdete na spletni strani GURS - www.gu.gov.si. Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

4. Poziv lastnikom gozdov ob lokalnih cestah in javnih poteh Občina Vransko naproša vse lastnike gozdov ob lokalnih cestah in javnih poteh, naj čim prej odstranijo ob žledu podrto drevje in padlo vejevje, da bosta omogočena nemoteno izvajanje zimske službe in vzdrževanje javnih cest. Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

5. Obvestilo o deponiji odpadnega vejevja Občane obveščamo, da lahko odpadno vejevje brezplačno odložijo na označeni deponiji na Ilovici. Mikrolokacijo si lahko ogledate na povezavi: http://www.mojaobcina.si/vransko/novice/obvestila/obvestil o---deponija-odpadnega-vejevja.html

1. januarja 2014 je začel veljati Zakon o davku na nepremičnine, ki uvaja davek na nepremičnine, določa postopek njegove odmere in način plačevanja. V kolikor bo zakon prestal presojo na Ustavnem sodišču, bo davek na nepremičnine, ki bo v pristojnosti države, nadomestil dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), ki je bilo v pristojnosti občin, in nekatere druge dajatve.

6. Poziv uporabnikom ekoloških otokov

Sredi meseca februarja so lastniki nepremičnin s strani Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS) prejeli obvestila s podatki o svojih nepremičninah z informativnim izračunom novega davka.

Uporabnike ekoloških otokov opozarjamo in prosimo za doslednost in pravilno ločevanje odpadkov ter skrb za snago na ekoloških otokih. Smeti ne odlagajte po tleh ob kontejnerje, temveč v kontejnerje.

Občina Vransko je v skladu s svojimi pristojnostmi na GURS posredovala podatke o namenski rabi zemljišč in zemljiščih za gradnjo stavb, ki bodo podlaga za odmero davka na nepremičnine za zemljišča.

V kolikor se bo neustrezno ravnanje na ekoloških otokih nadaljevalo, ocenjujemo, da le-ti niso primerna rešitev za naše okolje in jih bomo zaradi tega primorani odstraniti.

GURS je v dogovoru z občinami pripravila aplikacijo za vzdrževanje podatkov o zemljiščih v zasebni lasti, po katerih poteka gospodarska javna infrastruktura. Ta zemljišča oz. deli zemljišč bodo oproščeni odmere davka, aplikacijo pa bodo vzdrževale občine. V naši občini le-to velja za zemljišča v zasebni lasti, po katerih potekajo

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

Župan Občine Vransko Franc Sušnik l. r.

* Uradne objave Občine Vransko niso lektorirane.

2|S tr a n


ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO | Vransko 134, 2201 Vransko Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23 T: 703 12 10 | M: 031 238 749 | www.zkts-vransko.si | zkts.vransko@siol.net | zkts.vransko@gmail.com

abonmajske predstave v marcu OTROŠKI ABONMA

GLEDALIŠKI ABONMA

sobota, 8. marec 2014, ob 10.00 v Kulturnem domu Vransko

sobota, 15. marec 2014, ob 19.30 v Kulturnem domu Vransko

TOBIJA

AMATERJI

Lutkovna predstava za otroke od 4. leta starosti.

komedija

Koroški deželni teater Slovenj Gradec

Gledališče FRU-FRU Ljubljana

Cena:

ENODNEVNI SMUČARSKI IZLET Z ZKTŠ VRANSKO OSOJŠČICA/GERLITZEN sobota, 15. 3. 2014, ob 5.00 izpred ŠD Vransko 43 EUR - odrasli, mladina 25 EUR - otroci (letnik: 1999-2007)

Prijave zbiramo do srede, 12. 3. 2014. Število mest je omejeno. Resnost prijave je plačilo rezervacije 15 EUR.

Priporočamo, da si uredite zdravstveno zavarovanje Axa asistenca. Pridržujemo si pravico, da v primeru napovedi slabega vremena smučarski izlet odpovemo. V tem primeru denar vrnemo (kot dokaz hranite potrdilo vplačila). V primeru odpovedi rezervacije si pridržujemo pravico, da vam denar povrnemo v višini smučarske karte in ne v celoti.

V osrčju avstrijske Koroške se vzpenja Osojščica do nadmorske višine 1911 m. 60 kilometrov najbolje pripravljenih prog na vse strani neba, moderne žičniške naprave, široke smučarske proge vseh težavnostnih stopenj in najnovejše zasneževalne tehnologije zagotavljajo sanjsko panoramsko smučarsko zabavo od novembra pa vse do aprila.

PLESNI TEČAJ 2014

začetni nadaljevalni

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko vabi na TEČAJ DRUŽABNIH PLESOV pod vodstvom plesnega učitelja plesne šole Plesni mojster iz Žalca.

Tečaj se bo predvidoma začel v marcu, in sicer ob torkih ob 19. uri v Športni dvorani Vransko. Obsegal bo 16 ur (8 srečanj). Cena bo odvisna od števila prijavljenih. Prijave zbiramo do 10. 3. 2014 v pisarni ZKTŠ v ŠD Vransko ali na tel. št.: 03 703 12 10 ali 141 238 749. Ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave. Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe in lahko predstavlja stil človekovega življenja, kajti z vsakim gibom se v človekovi duši ustvarja zadovoljstvo. Ples je del kulturne izobrazbe vsakega posameznika in je kultura posameznega naroda. Ples je tudi umetnost in hkrati šport, v katerem se prepleta usklajenost dveh ali več teles. Nekoč je bil ples vezan na religijo in njene običaje, z razvojem kultur je postal še oblika zabave, sprva majhnih skupin, kasneje pa način preživljanja prostega časa velikih množic … Leta pri plesu niso pomembna.

9


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor Ogled BUMfesta v Žalcu V petek, 17. 1. 2014, smo na naši šoli organizirali kulturni dan za učence od 4. do 9. razreda Osnovne šole Vransko-Tabor in POŠ Tabor. Odpeljali smo se v Kulturni dom Žalec, kjer je potekala že 8. tradicionalna prireditev z naslovom BUMfest. Ogledali smo si glasbeno matinejo španske tolkalne skupine Odaiko, katere člani so igranje na različna tolkala popestrili še s plesom in drugimi avdiovizualnimi učinki. Kakšno je bilo vzdušje na prireditvi, so podrobno opisali učenci 4. a-razreda. Vanja Govek Vtisi učencev 4. a-razreda:

10

V petek, 17. 1. 2014, smo si ogledali 8. BUMfest tolkalnih skupin v Žalcu. Na prireditvi, ki smo si jo ogledali, je nastopila španska skupina Odaiko z naslednjimi inštrumenti: bobni, cajon, ksilofon, mariba, tamburin, konga, darbuka … Boben je bil sestavljen iz okroglega okvirja, na katerega je napeta opna. Cajon je lesena škatla. Ko se usedeš nanjo in z rokami udarjaš po njej, se sliši kot ropot ropotulj. Marimba je sestavljena iz stojala in ploščic, ki so pritrjene oz. vpete na stojalo. Ploščice so lesene. Tamburin je ročno glasbilo, ki je okrogle oblike. Na eni strani ima napeto kožo ali membrano. Ta je napeta preko lesenega ali kovinskega okvirja, v katerem so odprtine ali zareze, v te pa so vstavljeni zvončki. Nanj se igra tako, da ga treseš, udarjaš ob drugo dlan ali ob svoje telo. Konga je glasbilo, ki je podobno bobnu, samo da je jajčaste oblike. Darbuka me spominja na vazo in je tudi boben. Člani skupine so uporabljali za igranje različno dolge cevi, ki so si jih verjetno sami izdelali. Ta koncert mi je bil zelo všeč, saj sem spoznala veliko novih glasbil. Jana Semprimožnik, 4. a

V Žalcu smo si ogledali glasbeno skupino Odaiko. Igrali so na različna tolkala. Bili so zabavni. Skupina je štela štiri fante. Za igranje so uporabljali celo steklenice, napolnjene z vodo. Ustvarjali so super zvoke. Na koncu so nam naročili, da naj zvečer na koncert povabimo tudi svoje starše. Tjaša Marko, 4. a Ko smo prispeli v Žalec, smo odšli v kulturni dom. Tam smo se posedli v tretjo vrsto in koncert se je pričel. Najprej je prišel na oder voditelj in napovedal štiri fante iz Španije. Predstava mi je bila zelo všeč, ker so bili fantje zelo smešni in ker so igrali na različna nenavadna glasbila: ksilofon, palice, kartonsko škatlo, časopisni papir, tamborin … Saša Semprimožnik, 4. a Na koncertu so štirje fantje igrali na tolkala. Eden je bil nagajiv, drugi je bil prijazen in ostala dva sta bila zabavna. Vsi pa so bili iz Španije. Nives Podbregar, 4. a V šolo smo prišli kot po navadi, le da smo imeli s sabo nahrbtnik, peresnico in beležko. Drugo uro smo imeli malico. Nato smo šli na avtobusno postajo in tam vstopili na avtobus. Ko smo prispe-

li v Žalec, smo odšli v dvorano. Posedli smo se in počakali na skupino Odaiko, ki jo sestavljajo štirje mladi fantje. Ko so prišli na oder, so z butanjem noge ob tla in s ploskanjem ustvarili ritem, ki mi je bil zelo znan. Med vsako pesmijo so uprizorili kakšen smešen skeč. Najbolj zabavno mi je bilo, ko so igrali na glasbila, podobna cevem, in je eden od fantov udaril drugega z glasbilom po glavi. Lana Učakar, 4. a Festival BUMfest je bil letos že osmič. Na njem se nam je predstavila skupina iz Španije, v kateri so bili štirje fantje, ki so igrali na tolkala. Zaigrali so veliko pesmi. Za glasbili so v neki pesmi uporabili celo plastično vrečko in kartonsko škatlo. Pri nekaterih pesmih smo sodelovali tudi mi. Slišati je bilo tako kot orkester, ampak vse so izvajali samo s tolkali ali telesom. Nekatera tolkala sem prvič videl in slišal. Bilo mi je zelo všeč. Jaka Turk, 4. a Koncert je trajal približno dve šolski uri. Meni je bilo všeč, ko so za igranje uporabljali veliko različnih glasbil in predmetov. Spoznal sem, da lahko igramo tudi s plastično vrečko, časopisom in kartonasto škatlo. David Beršnjak, 4. a

KAKO NASTANE RISANKA? V soboto, 11. 1. 2014, smo se z učenci od 1. do 5. razreda na sobotni delavnici v okviru projekta Popestrimo šolo pogovarjali o tem, kako nastane risanka. Zanimalo nas je, kako poteka postopek izdelave risanke ter koliko risb moramo narisati za minuto dolg animirani film, kot še drugače rečemo risanki. Ogledali smo si tudi nekaj primerov znanih risank ter kako so nastale. Po uvodnem delu smo se lotili izdelave naše risanke. Učenci so v skupinah naj-

prej napisali zgodbice. Iz vseh zgodbic smo skupaj sestavili eno skupno zgodbo, ki je predstavljala scenarij naše risanke in govori o treh zajčkih, ki so pri sankanju razbili sanke. Medtem ko je oče popravljal sanke, so zajčki delali snežaka. Nato je sledilo risanje oseb, ki nastopajo v risanki. Učenci so z barvicami narisali glavne osebe, nekaj pa jih je z vodenimi barvami naslikalo ozadje. Na koncu smo posneli še glasove. Tako se je naša delavnica končala.

Za končno podobo naše kratke risanke pa je bilo po delavnici potrebno še veliko dela: izbrati primerno glasbo, uskladiti zvoke in animacijo. Po približno 14 dneh je nastala risanka, ki si jo lahko na spletni strani šole tudi ogledate. Učenci so na delavnici uživali, saj so se spoznali z risankami, ki jih večina zelo pogosto tudi gleda. Na delavnici so se naučili tudi, da je za enostavno in preprosto risanko potrebno veliko dela. Katja Završnik in Miha Miklavc


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor SPOZNALI SMO KRALJICO GLASBIL – ORGLE Na prvi pravi zimski dan smo imeli v vrtcu Vransko četrti obogatitveni dan na temo glasbe. Kljub snežinkam smo se vsi odpravili v cerkev, kjer so orgle. Frančka Lesjak, ki nas je čakala pri orglah, nam je povedala, da se v orglah skriva cel orkester in da je gospod, ki je orgle izumil, delal igrače za otroke. V orglah je veliko majhnih in velikih piščali, igrajo lahko zelo glasno ali pa čisto tiho. Frančka nam je zaigrala poročno koračnico in nam pokazala, da se nanje igra tudi z nogami. Na koncu smo se v igranju preizkusili tudi sami in organistki pokazali, da smo tudi mi pravi glasbeniki. Brigita Reberšek

MLADOST IN STAROST Z ROKO V ROKI Po novem letu smo se prostovoljci tri srede zapored družili s stanovalci Našega doma. Prvo sredo po novem letu smo se s stanovalci doma igrali družabne igre. Tako stanovalci kot mi smo v igrah zelo uživali. Nihče ni bil jezen, če je izgubil. Med nami so se v času igranja stkale prav posebne vezi. Namen drugih dveh srečanj je bil, da si izmenjamo izkušnje o šoli nekoč in danes. Stanovalci doma so nam skušali pričarati, kako je bilo v času njihovega šolanja. Ob marsikateri njihovi izkušnji smo se zamislili, saj je šolanje danes povsem drugačno od tistega, ki so ga doživljali oni. V času šolanja nekaterih

ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI

V oddelku 2-3 smo se januarja potopili v pravljični svet. Prebirali, poslušali in dramatizirali smo pravljico Zlatolaska in trije medvedi. Otroci so pravljico takoj vzljubili. Preštevali smo medvede in predmete, spoznavali velikostne odnose, izdelali smo vsak svojo Zlatolasko in odtiskovali različno velike medvedje šape. V telovadnici smo si pripravili poligon Zlatolaska gre v gozd ter se naučili pesem o petih medvedkih. Otroci so naju presenetili s svojimi pobudami, z bistrimi idejami in interesom nad izbrano pravljico. Branka Kramar in Olga Slapnik

stanovalcev je ocena ena pomenila pet in ocena pet je pomenila nezadostno oceno. Nekateri so se šolali v času druge svetovne vojne in njihovi spomini na vse sirene, ki so jih doživeli med hojo v šolo, v šoli in popoldan, so bili še kako živi. Pripovedovali so nam o strogih učiteljih, ki so uporabljali palice, šibe, koruzno zrnje, na katerem so morali klečati, in na ostajanje po pouku v primeru, da niso opravili domače naloge. Ugotavljali smo, da so imeli oskrbovanci veliko manj šolskih predmetov, kot jih imajo naši učenci danes. Na urniku so imeli tudi lepopis. Njihovo vedenje so ocenjevali z ocenami. Učenci so oskrbovancem pokazali današnje zvezke.

Vsi smo sestavljali sestavljanki, na katerih sta bili učilnica danes in učilnica nekoč. Ob fotografijah so povedali še marsikatero zanimivost o današnjem šolanju in šolanju nekoč. Ob koncu našega druženja smo se pomerili še v kvizu mešanih skupin, a zmagovalca nismo mogli določiti, saj smo bili vsi zelo uspešni.

LEGO DELAVNICA V OKVIRU PROJEKTA POPESTRIMO ŠOLO

Lego kocke poznamo vsi, zato smo v okviru projekta Popestrimo šolo v soboto, 25. 1. 2014, izvedli lego delavnico.

Učenci so se razdelili v skupine, dobili navodila in pričeli s sestavljanjem kock. Najmlajši učenci so sestavljali grad, drevo, balon, kuhinjo, malo starejši pa so se preizkusili v sestavljanju zahtevnejših vozil, vesoljskih raket in podobno. Navodila so učencem predstavljala velik izziv in vsi so si želeli, da bo končni izdelek točno tak, kot je opisan v navodilih. Včasih je bilo to težko, saj učenci niso takoj našli kocke, ki so jo potrebovali.

Ko so nas že malo boleli prsti od natančnega prebiranja kock, smo se odpravili na igrišče. Zimsko vreme je bilo prav primerno za postavljanje snežaka, kepanje in druge radosti na snegu. Po igrah na snegu smo dokončali svoje lego izdelke. Kaj pa je nastalo, si lahko ogledate na fotografijah.

URA NIČ NE ČAKA … ČETUDI JE PEŠČENA

Januarja smo se v skupini 3–4 pogovarjali o urah vseh vrst. Da pa smo ure dobro spoznali, je bilo potrebno tudi kakšno narediti. Lotili smo se izdelave peščene ure, ki je na koncu postala prava zabava. Slike povedo vse. Kljub posuti mizi in risanju po pladnjih so peščene ure nastale in jih še vedno vsak dan pridno opazujemo in tudi uporabljamo. Brigita Reberšek

11


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor ČUFTI

12

V sredo, 29. 1. 2014, smo imeli tretje srečanje v kuharskem krožku. Delali smo čufte, omako, pire krompir, sadno kupo in pecivo. Ko sem prišla, so bili ostali že v skupinah in jaz sem šla v skupino za čufte. V veliko skledo smo stresli mleto meso. Potem smo čebulo hitro prepražili, na koncu smo dodali še česen. V posodo, kjer je bilo mleto meso, smo dodali prepraženo čebulo in česen, peteršilj, drobtine, razžvrkljano jajce in malo popra in soli. Nato smo vse zmešali in iz mase, ki je nastala, oblikovali kroglice za čufte. Skupina za sadje je narezala sadje. Prvošolka Tina se je dvakrat urezala, ker je narobe obrnila nož. V skupini za pire krompir je Nejc ves čas govoril, da ne zna rezati krompirja, ko pa je gospa Mira prišla mimo, mu je rekla, da reže ravno prav velike kose. V skupini, kjer so dela-

li pecivo, so ves čas hodili sem ter tja, ker so potrebovali pomoč gospe Maje in gospe Mire. Ko je vsaka skupina dokončala svoje delo, je nesla hrano, ki smo jo skuhali, na pult in gospe sta dali hrano peči ali kuhati, samo sadno kupo smo pustili kar na pultu. Ko so skupine delale, sta gospe delali omako. Pecivo se je speklo in je že vse zadišalo, a nismo še smeli jesti, ker so bili prej na vrsti čufti. Ko so bili čufti skuhani, so se že vsi začeli pogovarjati, kdo bo dobil največji čuft in kdo jih bo dobil največ. Gospa Maja je na pult dala krožnike in na nje nadevala pire krompir, gospa Mira pa čufte in omako. Ko je vsak dobil svoj krožnik s hrano, so se nam začele cediti sline. Ko smo lahko začeli jesti, smo okusili, kako dobro smo naredili. Na vrsto je prišla sadna kupa. Gospe sta prinesli sladoled in smetano. Tudi sadna kupa

je bila zelo dobra. Miha, Manca in jaz smo nesli čistilkam, da poskusijo, kako smo skuhali. Končno je bilo na vrsti pecivo. Vsak je lahko vzel tri koščke. Vsak je morali pomiti svoj krožnik in skodelico. In ker je bil že čas, so po nas prišli starši. Lara Jelen, 3. a

ZIMA NI SAMO ZA SMUČANJE Zimski čas je vesel, igriv, je čas pričakovanja nečesa lepega, neizživetega ... Tudi z učenci pri Zdravem življenjskem slogu ga preživljamo tako. Vesele, zabavne igrice smo popestrili s plesom in k našim uram povabili učiteljico plesa Miro Les, ki se je z veseljem odzvala našemu vabilu. Čutili smo, da bo ples nekaj posebnega. Seveda brez začetne treme ni šlo, a sčasoma smo se sprostili in uživali kot že dolgo ne. Naučili smo se hip hop in bili zelo žalostni, ker je naš

čas tako hitro minil. Z učenci smo plesali tako na matični šoli na Vranskem kot tudi v Taboru. Počutili smo se kot profesionalni plesalci. Ples res še bolj druži ljudi in vsi komaj čakamo, da bomo to še kdaj ponovili, tako v šoli kot tudi doma s prijatelji in svojimi starši. Pošiljamo lep športni pozdrav do naslednjih plesnih uric. Učenci ZŽS ter mentorja Hajdeja Brglez in Miha Miklavc

KULTURNI DAN V četrtek in petek, 6. in 7. februarja 2014, smo v vrtcu Vransko praznovali kulturni dan. V četrtek so nam otroci oddelka 5-6 let odigrali igrico Živali pri babici Zimi, pod mentorstvom ge. Nade Kolar in ge. Tatjane Travner. Predstavo so gledali otroci vseh oddelkov. Kasneje smo se v igralnicah z otroki pogovarjali, kdo vse je nastopal v predstavi in nekateri so to tudi narisali.

V petek pa smo imeli glasbeno dopoldne. Vsi smo se zbrali v večnamenskem prostoru, kjer smo najprej zapeli Zdravljico. Izobesili smo tudi slovensko zastavo in sliko Franceta Prešerna. Nato pa je v goste prišel g. Jože Kapus, ki nam je zaigral na harmoniko. Skupaj smo zapeli nekaj pesmi in se imeli lepo.

O OTROŠTVU NA LITERARNEM VEČERU S FERIJEM LAINŠČKOM Kot je že tradicionalno, smo tudi letos v novembru na šoli razpisali likovni in literarni natečaj na temo tedna otroka. Naslov te je bil letos Kako je biti otrok v današnji družbi. Okvirne naslove za ustvarjanje so predlagali člani šolske skupnosti. Komisija, ki smo jo oblikovali na šoli, je izbrala 11 nagrajencev na likovnem in 16 na literarnem področju, vsi, ki so sodelovali, pa so prejeli pohvale za svoje prispevke.

Pohvale in nagrade je v četrtek, 13. 2. 2014, skupaj z ravnateljico podelil Feri Lainšček, slovenski pisatelj, pesnik, filmski scenarist, dramatik, ustvarjalec za otroke in odrasle. Po kulturnem programu, v katerem so imenitno nastopili učenci vse od drugega do devetega razreda, smo prisluhnili pogovoru s pisateljem, ki ga je vodila Miša Filač. Feri Lainšček nas je popeljal v čas svojega otroštva, pogovor pa je tekel tudi o

njegovem ustvarjanju. Navdušil nas je s svojim pripovedovanjem, med drugim je spregovoril tudi v prekmurščini, kar je bilo še prav posebej zanimivo. Ob tej priložnosti smo presenetili našega mladega pisatelja Marcela Semprimožnika, saj so člani literarnega krožka zaigrali njegovo pravljico Od zrnja do kruha, ki je v lanskem šolskem letu izšla v obliki slikanice pri založbi Smar team. Marcel si je dramatizacijo ogledal iz


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor prve vrste, ob pisatelju Feriju Lainščku, ravnateljici in županu. Da je literarni večer lepo uspel, se zahvaljujemo vsem ustvarjalcem, nastopajočim učencem, mentorjem in staršem, ki ste spodbujali otroke k ustvarjanju. Ob tej priložnosti je izšla nova številka šolskega glasila Bela vrana, kjer so objavljeni vsi likovni in literarni prispevki.

hlebcev smo podarili Feriju Lainščku, da se bo v Prekmurju spomnil na nas, kruh pa so lahko poskusili tudi obiskovalci literarnega večera. Polona Učakar

Za pomoč se najlepše zahvaljujemo Pekarni Brglez Vransko za podarjeni kruh, Mladinski knjigi - VPC Celje, ki je prispevala praktična darilca za ustvarjalce, ter gospodu Marku Somiju, ki je za nas spekel domač kruh. Enega od

VALENTINOVA LECTOVA SRCA Tokratno srečanje smo namenili izdelavi lectovih src. Na spletu smo se pozanimali, kako se izdelajo, in se lotili dela. Najprej smo morali dobiti modele za izrez srca. Na pomoč sta nam priskočila gospoda Franc Terčak in Jure Podbregar, ki sta nam jih izdelala. Potem smo poiskali recept za preprosto medeno testo in pekli. Ker se prava lectova srca izdelujejo več dni, smo morali marsikaj narediti po svoje. Namesto živo rdeče barve, ki je nismo uspeli pripraviti, smo uporabili tako imenovani beli sneg in dodali sok rdeče pese. Dobili smo čudovite roza srčke in jih okrasili še z zeleno, belo in rumeno barvo. Nekateri so nanje napisali tudi sporočilca, seveda pa nismo pozabili dodati tudi ogledalce. Ker smo imeli krožek ravno v času olimpijskih tekem, nismo pozabili niti na naše junake. Tako so srca dobili Peter, Vesna, Tea in Tina.

PREPROSTO MEDENO TESTO

DOMAČA NUTELA

25 dag medu

2 lončka lešnikov

2-3 dl mleka

1 lonček sladkorja

40 dag sladkorja v prahu

1/3 lončka kokosove maščobe

cimet

2 žlici grenkega kakava

1 jajce

Lešnike v pečici na 180 ⁰C 10 minut praži. Ko se iz pečice malo pokadi in lešniki tiho pokajo, jih vzemi iz pečice in olupi. Sladkor, lešnike, kakav in maslo (stopljeno nad soparo) daj v mešalnik in mešaj, dokler ni zmes gladka. Nalij jo v lonček in hrani v hladilniku. Rok uporabe je neomejen, saj je vedno zmanjka prej, preden bi se pokvarila.

Vedno pa se lotimo tudi izdelave še česa. Tokrat je bila to domača nutella. Vonj po praženih lešnikih nam je pošteno razdražil želodčke in prsti so kar sami zahajali v kozarce s kremo. Seveda pa smo vam tudi tokrat pripravili recept.

1 beljak

1 kg moke 1 žlička sode bikarbone Med segrej na 50 ⁰C (samo, da se stopi - postane bolj tekoč, zavreti pa ne sme), prilij mleko, dodaj sladkor, dišavo, jajce. Gladko zmešaj in postopoma dodajaj moko s sodo bikarbono. Zgneti in zavij v plastično folijo. Naj počiva približno pol ure. Nato razvaljaj, oblikuj srčke ... in peci pri 180-190 ⁰C 10-15 minut oz. do svetlo rjave barve.

Mentorice: Maja Jerman, Mira Les in Vesna Pider

BELI SNEG 20 dag sladkorja v prahu Stepaj, dokler ne dobiš gladke zmesi. Dodaj jedilne barve, sok rdeče pese ali barvne arome.

Poslovni čas pisarne Centra za socialno delo Žalec na Vranskem Center za socialno delo Žalec obvešča, da bo pisarna na Vranskem januarja, februarja in marca 2014 odprta vsako tretjo sredo v mesecu od 8.30 do 10.30, in sicer: • 22. januarja 2014, • 19. februarja 2014 in • 19. marca 2014.

13


KNJIŽNIČNA STRAN

PRIREDITVI V MARCU:

• v torek, 4. 3. 2014, ob 10.30 v Našem domu: Bralna urica • v torek, 18. 3. 2014, ob 18. uri: Pravljična ura

14

Pravljična ura s poustvarjanjem

UTRINKI Z NAŠIH PRIREDITEV

V torek, 21. 1. 2014, so Občinsko knjižnico Vransko obiskali otroci, ki jih zanima pravljični svet, saj je bil čas za pravljično uro s poustvarjanjem. Prisluhnili so pravljici o deklici Lili, ki je v snegu našla bleščeč kamenček. Prepričana je bila, da izpolni željo, vendar se dolgo časa ni zgodilo čisto nič. Ko pa je svoj kamenček dala snežaku, je ta pokazal svojo moč. Mali nadobudneži pa so si v ustvarjalnem delu pravljice nato izdelali svoje čarobne, pisane kamenčke želja, ki mogoče izpolnijo tudi kakšno željo. Bralna urica v Našem domu Na februarski bralni urici, sredi ledenega oklepa, ki je v teh dneh zajel Slovenijo, smo se pogovarjali o nenavadnih vremenskih pojavih nekoč in danes. Skupaj smo se čudili moči narave, ki v trenutku spremeni pokrajino, način življenja in vsakodnevna opravila. Zaključili smo z branjem knjige o Nelsonu Mandeli, ki nas je s svojimi lekcijami bogatil zadnje tedne. Tokrat smo se naučili, kako pomembno je imeti svoj vrt. Kotiček, kjer um opravlja sebi prijetne naloge. Kraj, kamor se ne umaknemo, temveč kraj, kjer se obnovimo. Skozi pogovor smo spoznali, da ti kotički obstajajo. Različni in zelo posebni. Za zaključek smo prebrali še nekaj slovenskih rečenic. Mnoge uporabljamo, ne da bi se vprašali, zakaj jim tako pravimo. Nasmejali smo se večini. Od tega, kako je krepka zaušnica okoli ušes najmlajšemu sinu krepko zapisala za uho, kje stoji mejnik. Zakaj nekdo noče biti cokla in zakaj ima nekdo krompir. Dobre volje in zadovoljni smo se poslovili. Kot vedno s toplino v srcu, da smo drug drugemu namenili čas, dobro voljo in besede, ki ostanejo. Laura Jelen

KNJIŽNE NOVOSTI

Za odrasle: • Townsend, S.: Jadran Krt - Leta ponižnosti • Ostan, I.: Žive vode • Soban, B.: Zločin brez kazni • Dolinar, A., Lončar. S.: Adijo prehladi • Grubar: Okrog sveta do srca

Za otroke: • Kokalj, T.: Detektivka Zofija v knjižnici • Meyer, I., Struck, D., Wille, B.: Riba s čokolado


NE SPREGLEJTE Virtualni asistent na spletni strani Občine Vransko Združenje občin Slovenije in Institut »Jožef Stefan« sta razvila sistem Asistent za komunikacijo občani - občina v naravnem jeziku. Sistem deluje zelo podobno kot dobro poznana Vida na spletni strani DURS-a, vendar je bil projekt Združenja občin Slovenije in Instituta “Jožef Stefan” neprimerljivo cenejši. Z aktivnim sodelovanjem pri projektu smo ga lahko brezplačno namestili tudi na spletno stran Občine Vransko www. vransko.si. Osnovni namen virtualnega asistenta je odgovarjanje na vprašanja, ki zadevajo pristojnosti občine in javne uprave nasploh. Omogoča prijazno

komunikacijo v naravnem jeziku 24 ur na dan 7 dni v tednu. Vse, kar morate storiti, je, da v polje vpišete vprašanje in asistent vam odgovori. Zelo dobra lastnost asistenta je ta, da povečuje nabor znanja. Zato se ne jezite preveč, če danes ne bo znal odgovoriti na vsa vaša vprašanja, saj bo skoraj gotovo znal odgovoriti nanje čez mesec dni, čez leto dni pa ga boste le stežka našli nevednega.

Več o virtualnem asistentu lahko preberete na naslednji spletni povezavi: http://dis.ijs.si/projekt-asistent/.

Asistenta lahko preizkusite na spletni strani Občine Vransko www.vransko. si, aplikacijo pa lahko namestite tudi na svoj pametni mobilni telefon.

15

POSLOVILI SO SE

Konec januarja in v februarju sta se na vranskem pokopališču od nas poslovila: Branko Rajovc (1953-2014) Neža Novak (1932-2014)

Davek na nepremičnine je spodbudil tudi množične selitve V zadnjem času smo na Upravni enoti Žalec zaznali povečano število državljanov, ki so si spremenili naslov stalnega prebivališča. Eden izmed razlogov za spremembo prebivališča je zagotovo tudi novi davek na nepremičnine in s tem povezana davčna stopnja. Kaj pomeni izraz stalno prebivališče, določa Zakon o prijavi prebivališča, kjer je zapisano, da je to naselje, kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno prebiva, ker je to naselje središče njegovih življenjskih interesov. Prijavo prebivališča oz. spremembo naslova stalnega prebivališča ste dolžni urediti v roku osmih dni od naselitve. Spremembo stalnega prebivališča morate urediti tudi v primeru, da se na istem naslovu preselite iz enega stanovanja v drugo (vsako stanovanje ima svojo številko). To lahko storite osebno na kateri koli upravni enoti ali krajevnem uradu na območju Republike Slovenije ali prek enotnega državnega portala e-uprava, če ste imetnik kvalificiranega digitalnega potrdila. Z vašim pisnim pooblastilom lahko prijavo prebivališča uredi tudi tretja oseba. Posameznika, mlajšega od 18 let, ter posameznika, ki ni poslovno sposoben, morajo prijaviti oziroma odjaviti starši ali skrbniki oziroma tisti, pri katerih

stalno prebiva. V primeru, da v predpisanem roku ne prijavite stalnega prebivališča ali spremembe naslova stanovanja ali ne odjavite stalnega prebivališča, vam je lahko izrečena globa v višini od 400 do 1.200 evrov. Če prijavljate stalno prebivališče osebno na upravni enoti ali krajevnem uradu, morate priložiti veljaven osebni dokument, opremljen s fotografijo, in dokazilo, da imate pravico do prebivanja na naslovu, ki ga prijavljate. Kot dokazilo se šteje dokazilo o lastništvu, najemna in podnajemna pogodba ali pisno soglasje lastnika oziroma solastnikov stanovanja oziroma upravljavca nastanitvenega objekta, pri čemer soglasje lastnika ni potrebno overiti. Za primere, ko upravna enota podvomi, da stalno prebivate v naselju oziroma na naslovu, kjer ste prijavili stalno prebivališče, oziroma je obveščena, da tam ne prebivate, smo dolžni uvesti postopek ugotavljanja vašega dejanskega stalnega prebivališča. Na Upravni enoti Žalec ugotavljamo, da število tovrstnih postopkov iz leta v leto narašča. Največ pobud dajejo zaradi neplačila različnih dolgov sodni izvršitelji, sodišča, zavarovalnice, Zavod za zdravstveno zavarovanje in drugi.

V primeru, kadar si na naslovu, kjer dejansko prebivate, ne uredite stalnega prebivališča sami, vam upravna enota potem, ko ugotovi vaše dejansko stalno prebivališče, na podlagi dokončne odločbe vpiše v register stalnega prebivalstva novo stalno prebivališče. V tem primeru upravna enota zoper stranko predlaga tudi uvedbo postopka o prekršku. Če upravna enota v postopku ne more ugotoviti, kje dejansko stalno prebivate, vas lahko na podlagi dokončne odločbe izbriše iz registra stalnega prebivalstva. V tej zvezi pa bi radi izpostavili, da oseba, ki nima stalnega prebivališča, zaradi tega ne more uresničevati določenih materialnih in drugih pravic, kot so npr. zdravstveno zavarovanje, uveljavljanje socialnih transferjev idr. Na koncu še pripominjamo, da je urejanje prebivališča brezplačno. Državljani pa smo dolžni ob spremembi naslova menjati svoje osebne dokumente, npr. osebno izkaznico, potni list (možen je vpis spremembe stalnega prebivališča), vozniško in prometno dovoljenje, s čimer pa so povezani stroški. Simona Stanter, načelnica UE Žalec


NE SPREGLEJTE

16


NE SPREGLEJTE

V petek, 14. marca, bo ob 20. uri v Kulturnem domu Vransko koncert LEGENDARNEGA Vlada Kreslina Gost: Mešani pevski zbor Livra Vlado nam bo s svojimi uspešnicami in anekdotami iz svojega glasbenega popotovanja prav gotovo pripravil čudovit večer. 17

V koncertnem večeru z naslovom

POJEZIJE

Vlado Kreslin prepleta svojo glasbo s poezijo. Muziko, ki jo poje in ustvarja že od časa skupine Martin Krpan, in prekmursko ljudsko pesem, ki jo oživlja z legendarno Beltinško bando, podčrta z branjem pesmi in zgodb iz svojih zbirk Pojezije in Venci - Povest o Beltinški bandi. Cena vstopnic v predprodaji je 15 EVROV. Prodaja vstopnic: Kavarna Brglez, ZKTŠ Vransko, bencinski servisi Petrol, poštne poslovalnice, www.eventim.si


NE SPREGLEJTE UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VRANSKO vabi na KUHARSKI TEČAJ

TEČAJ ŠPANŠČINE

Tečaj bo temeljil na pripravi slovenskih domačih jedi. Poleg tega bodo tečajniki spoznali pripravo različnih pogrinjkov, degustirali vse pripravljene jedi, mentorica bo poskušala ustreči tudi posameznim željam tečajnikov glede kuharskih veščin. Tečaj se prične v drugi polovici marca.

Na tečaj vabljeni vsi, ki se navdušujete nad tem romanskim jezikom, še posebej ljubitelji španskih in mehiških nadaljevank. Z znanjem španščine ne boste potrebovali podnapisov. Cena tečaja je 10 evrov.

Cena tečaja je 20 evrov.

18 Pri vpisu ni omejitev - lahko se ga udeležijo vse generacije. Informacije in prijava na tel. št.: 03 703 12 10, 041 238 749 ali 051 302 417.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VRANSKO vabi vse člane na

OBČNI ZBOR,

ki bo v nedeljo, 23. 3. 2014, ob 11. uri v prostorih Prostovoljnega gasilskega društva Vransko. Lepo vabljeni.

GOSTIŠČE SLOVAN

Filač Nenad, s. p. Vransko 54 | 3305 Vransko Tel.: 03 5725 430 Nudimo vam: • hrana po naročilu • malice • turistični menu • svečani obroki • skupinski obroki • ohcet po domače • pizze • sladoledi • sladoledi napitki • sadne kupe • živa glasba


NAPOVEDNIK DOGODKOV - MAREC 2014 DATUM

PRIREDITEV

KRAJ

ORGANIZATOR

1. 3. 14.00

VRANSKI PUSTNI KARNEVAL

Trg Vransko

Karnevalski odbor

4. 3. 10.30

BRALNA URICA

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko

7. 3. 18.00

Košarka KD VRANI VRANSKO : KK POSAVJE PODBOČJE

Športna dvorana Vransko

KD Vrani Vransko

8. 3. 10.00

Otroški abonma TOBIJA

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko

11. 3. 16.00

Predavanje ČIŠČENJE ODPADNIH VODA NA PODEŽELJU NA OBMOČJIH RAZPRŠENE POSELITVE

Energetika Vransko

Občina Vransko, Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Kmetijsko svetovalna služba Žalec

14. 3. 20.00

KONCERT LEGENDARNEGA VLADA KRESLINA

Kulturni dom Vransko

Dobra zabava, d.o.o., v sodelovanju z ZKTŠ Vransko

15. 3. 5.00

Enodnevni smučarski izlet OSOJŠČICA/GERLITZEN

Odhod s parkirišča pri Športni dvorani Vransko

ZKTŠ Vransko

15. 3. 19.30

Gledališki abonma AMATERJI

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko

18. 3. 18.00

PRAVLJIČNA URA

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko

22. 3. 18.00

Košarka KD VRANI VRANSKO : KK KOČEVJE

Športna dvorana Vransko

KD Vrani Vransko

23. 3. 11.00

OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV VRANSKO

Gasilski dom Vransko

Društvo upokojencev Vransko

29. 3. 10.00

AVTOMOBILSKI SPA (dogodek za predstavnice nežnejšega spola)

AMZS Center varne vožnje Vransko

AMZS

Nedelja, 2. marec, od 15.00 do 16.00 otroška maškarada Dom krajanov Tabor (Turistično društvo Tabor, 031 705 569) Nedelja, 9. marec, ob 17.00 komedija: »Rdeči kotiček« KUD Svoboda Prebold Dom krajanov Tabor (Dramska sekcija Teloh, 040 206 991) Sreda, 12. marec, ob 10.00 predavanja Majde Temnik: Semena - naš zaklad sejna soba Občine Tabor (Damijana Lukman, 031 328 990) Torek, 18. marec, ob 18.00 predavanje: Živa voda sejna soba Občine Tabor (Damijana Lukman, 031 328 990) Sobota, 22. marec, ob 10.00 za osnovnošolce ob 15.00 za člane občinski turnir v namiznem tenisu prijave pol ure pred pričetkom tekmovanja (Športno društvo Partizan Tabor, 031 474 653)

PRIREDITVE V MARCU 2014

Ponedeljek, 24. marec, ob 18.00 delavnica: Izdelava trdega mila društveni prostori Doma krajanov Tabor (Damijana Lukman, 031 328 990) Torek, 25. marec, ob 19.30 košarkarska tekma stari : mladi Dom krajanov Tabor (Športno društvo Partizan Tabor, 031 895 542) Četrtek, 27. marec, ob 17.00 prireditev: Praznični marec Dom krajanov Tabor (POŠ Tabor, 03 703 21 80) Nedelja, 30. marec, ob 8.00 kmečka tržnica na parkirišču župnijske stavbe (Čebelarsko društvo Tabor, 031 766 533)

19


Občinski informator 98