Page 1

110

marec 2015

www.vransko.si | www.mojaobcina.si

OkraĹĄena izpihana jajca kot unikatni spominek


IZ VSEBINE

2

Zgodilo se je ...

stran 3

Iz življenja društev

stran 4

ZKTŠ - kultura / šport

stran 5

Uradne objave Občine Vranske

stran 6

Vranin glas - strani OŠ Vransko-Tabor

stran 8

Knjižnična stran

stran 11

Ne spreglejte

stran 12

Napovednik

stran 19

OBČINSKI INFORMATOR številka 110 Vransko, 31. 3. 2015 Na naslovnici: Okrašena izpihana jajca (Vlado Rančigaj) Naslov uredništva: Vransko 134, Vransko Telefon: 03 703 12 10, 703 12 11 E-pošta: zkts.vransko@gmail.com, zkts.vransko@siol.net Izdajatelj: ZKTŠ Vransko Odgovorna urednica: Suzana Felicijan Bratož Oblikovanje: Studio Smart Design, Simona Kropec Lektoriranje (razen oglasov): Marija Kronovšek Tisk: Tiskarna Dikplast, d. o. o., Celje Naklada: 1000 izvodov Fotografije: Arhivi ZKTŠ Vransko, Občina Vransko, OŠ Vransko-Tabor, Občinska knjižnica Vransko, Karitas Vransko, NK Vransko, OO RK Vransko, Studio Di.Foto.Graf, Tone Tavčer Občinski informator je vpisan v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo RS pod zaporedno št. 1569. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v Občini Vransko brezplačno, v prosti prodaji se ne prodaja. Naslednja številka izide 24. 4. 2015. Prispevke zbiramo do 15. 4. 2015 preko platforme mojaobcina.si.

PISMA BRALCEV Uredništvo objavlja pisma bralcev po svoji presoji v skladu z uredniško politiko, razen ko gre za odgovore in popravke v skladu z Zakonom o medijih. Dolžina naj ne presega 50 vrstic oziroma 2.700 znakov, daljše prispevke krajšamo v uredništvu oziroma jih avtomatično zavrnemo. Da bi se izognili nesporazumom, morajo biti pisma podpisana in opremljena s celotnim imenom, naslovom, elektronsko pošto in telefonsko številko avtorja, na katero lahko preverimo njegovo identiteto. UREDNIŠTVO Cenik oglaševanja in zahval si lahko ogledate na www.zkts-vransko.si UREDNIŠTVO Zaradi varčevalnih ukrepov smo omejili strani Občinskega informatorja na 20 strani (brez uradnih objav). Pisce prosimo za kratke in jedrnate članke. Domačim društvom omogočamo 1/4 strani brezplačnega oglaševanja. Hvala za razumevanje. Uredništvo


ZGODILO SE JE ... 4. redna seja občinskega sveta V dvorani Inovacijskega centra za razvoj alternativnih virov energije, Vransko 66 a, je v torek, 17. 3. 2015, s pričetkom ob 20. uri, potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Vransko, na kateri je Občinski svet obravnaval in odločil o naslednjih zadevah: 1. Pregledal sklepe in soglasno potrdil zapisnik 3. redne seje z dne 16. 12. 2015. 2. Obravnaval pobude in vprašanja občinskih svetnikov Sonje Cencelj in Jožeta Matka. 3. Soglašal, da se spremembe Statuta Občine Vransko sprejmejo po skrajšanem postopku in sprejel, da se Statut občine Vransko spremeni v predloženem besedilu Nadzorni odbor ima tri člane. 4. Sprejel »Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta industrijske cone območja KIV Vransko« v predloženem besedilu. 5. Sprejel Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem pros-

torskem načrtu Občine Vransko – kmetija Rovan, Brode v predloženem besedilu. 6. Sprejel Sklep o tehničnem popravku Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Vransko – ČE02-4/1 (OPPN 2.3) v predloženem besedilu. 7. Izdal soglasje k novi ceni storitve pomoč na domu, ki jo izvaja Zavod sv. Rafaela Vransko, z veljavnostjo 1. 3. 2015. 8. Se seznanil s poročilom Zavod sv. Rafaela Vransko o delu »Storitev pomoč na domu« za leto 2014 in z načrtom »Storitev pomoč na domu« za leto 2015. 9. Soglašal, da se na dan 31. 12. 2014 odpišejo terjatve do Občine Tabor in Občine Prebold v skupnem znesku 8.112,15 evrov. 10. Potrdil predlog financiranja političnih strank za obdobje 20152018 v višini 2.826,00 evrov na letni ravni, po predloženem besedilu.

Vranska folklora v Žalcu Veseli jih, da so lahko na tokratnem Utripu domoznanstva v Medobčinski splošni knjižnici Žalec gostili Folklorno društvo Vransko. Društvo so leta 2006 ustanovili posamezniki, ki se zavedajo pomena ohranjanja in prenašanja bogastva narodnega izročila na mlajše generacije. Dokler bomo znali ceniti naš jezik, našo ljudsko pesem, ples, šege in vse drugo, kar je v stoletjih do danes rodila domiselna ljudska ustvarjalnost, zakoreninjena v domači zemlji, toliko časa bomo obstajali kot narod in doprinašali svoj delež k splošni kulturi ter sodelovali v prizadevanjih za boljši, lepši jutri. Ravno zato je glavni cilj delovanja folklorne skupine ohranjanje štajerskih folklornih običajev, plesov in pesmi ter izobraževanje mladih s tega področja. Tako so na zadnjem Utripu domoznanstva prisluhnili pogovoru s predstavniki društva. Voditeljici Karmen Kreže in Tanja Pilih sta se pogovarjali s predsednico društva in vodjo skupine Slavo Škrabar, s predsednico podmladka Evo Jeram Gorenšek in članom Andrejem Pečovnikom. K besedi sta povabili tudi župana Občine Vransko Franca Sušnika, vodjo ljudskih godcev

Polhi Jožeta Križnika in harmonikarja Francija Zupana. V društvu posebno pozornost posvečajo tudi nošam. Izdelali so dvojna oblačila oziroma kostume: štajerska delovna oblačila ter praznične kostume z Vranskega in okolice s konca 19. stoletja, ki so jih predstavili na prireditvi. Za mlajšo skupino so izdelali štajerski delovni kostum iz obdobja med 1. in 2. svetovno vojno. Prireditev so člani društva popestrili s štajerskimi plesi, na koncu pa so skupaj z obiskovalci še zapeli. Društvu želimo, da bi še naprej tako uspešno delovalo in obudilo iz pozabe še mnogo pesmi, plesov in navad naših prednikov. T. T.

11. Potrdil, da se političnim strankam, ki so sodelovale na lokalnih volitvah 2014, odobri delna povrnitev stroškov volilne kampanje v skupni višini 736,56 evrov po predloženem razdelilniku. Sredstva so rezervirana v odloku o proračunu Občine Vransko za leto 2015. 12. Sprejel sklep o financiranju nabave gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Vransko. 13. Seja je bila prekinjena, ker Občinskemu svetu Občine Vransko ni bilo predlagano zadostno število kandidatov za člane Nadzornega odbora Občine Vransko. 4. redna seja občinskega sveta Občine Vransko se bo predvidoma nadaljevala v torek, 24. 3. 2015. Tonski zapis je na voljo na spletni povezavi http://www.mojaobcina. si/vransko/novice/obcinske/obcinski-svet/4-redna-seja-obcinskega-sveta-3.html.

JAJČNA LUPINA KOT UNIKATEN SPOMINEK Tokratno naslovnico krasijo mojstrovine našega občana Vlada Rančigaja, Prosti čas, katerega kot upokojenec nima veliko, koristno izkoristi za unikaten način okraševanja jajčnih lupin, kar ga zelo veseli. Pred mnogo leti je že začel z okraševanjem pirhov, a je ugotovil, da imajo kratek rok trajanja. Okrašena izpihana jajca pa so unikaten in trajen spominek.

3


ZGODILO SE JE / IZ ŽIVLJENJA DRUŠTEV Na tisoče cvetov Kot se rožce družijo v šopke, vence, butare, so se povezale tudi ustvarjalke rož iz krep papirja v neformalno društvo ROžCA. Da ohranijo to staro ročno ljudsko spretnost in jo kot kulturno dediščino poklonijo mlajšim. Ogled in druženje ter prikaz izdelovanja rož iz krep papirja je bilo zanimivo in prisrčno. Že tretjič zapovrstjo je minulo soboto in nedeljo v športni dvorani na Vranskem zacvetelo na tisoče cvetov, ki so nastajali pod spretnimi prsti okoli 100 ustvarjalk iz vse Slovenije.

župana občine Vransko Franc Sušnik, Dobrove–Polhov Gradec Franc Setnikar in dr. Bojana Rogelj Škafar iz Etnografskega muzeja Slovenije, ki je razstavo tudi otvorila, blagoslov razstave pa je opravil duhovnik Janez Turinek. T. Tavčar

Ob krajši otvoritvi s kulturnim programom, v katerem so sodelovali Otroški pevski zbor, Folklorno društvo Vransko ter Valerija Jerman, Katjuša Lesjak in Patrik Paul ter povezovalka Kristina Bogataj, so zbrane nagovorili Martina Felicijan, ki ima za to največ zaslug,

4

Priprave nogometašev na spomladanski del tekmovanja

Mešani selekciji U11 in U13

V Nogometnem klubu Vransko se pospešeno pripravljamo na spomladanski del tekmovanja. Po začetku vadbe v dvorani so s treningi zunaj pričele vse selekcije. Željno pričakujejo prve tekme, kajti veliko večji užitek in izziv je igrati na naravni travi kot pa v telovadnici, čeprav jo včasih narava zagode in postreže z vremenom, ki ni najbolj naklonjeno igranju nogometa. Mlajše selekcije nogometnega kluba so v zimskem pripravljalnem obdob-

ju sodelovale tudi na dveh turnirjih, in sicer v Žalcu, kjer je za napredovanje v zaključne boje manjkala športna sreča, saj so na odločilni tekmi v zadnji sekundi prejeli gol in tako končali z nastopi. Popravni izpit je sledil v Vojniku, kjer so mladi junaki prikazali odlično igro in osvojili tretje mesto, kar je nedvomno tudi lepa spodbuda za nastopanje v spomladanskem delu. Članska ekipa je po začetku vadbe v dvorani že februarja začela s treningi zunaj, saj so vremenske razmere in teren to dopuščali. Ekipi se je pridružilo nekaj novih igralcev, trije člani pa so nas zapustili. Odigrali smo dve prijateljski tekmi, kjer smo poskušali popraviti uigranost ekipe,

veliko pozornosti pa smo posvetili tudi telesni pripravljenosti. Vsi igralci že z nestrpnostjo pričakujejo prvi spomladanski krog 21. 3. 2015, ko bo naš nasprotnik ekipa NK KOVINAR iz Štor, proti kateri si fantje želijo predvsem popraviti vtis z jesenskega dela prvenstva in se oddolžiti nasprotniku za visok poraz v Štorah. Med zimskim premorom smo veliko truda vložili tudi v prenovo naših klubskih prostorov, saj smo prepleskali in obnovili kopalnico in sanitarije ter klubsko sobo. Vse delo je bilo požrtvovalno opravljeno s strani mladih fantov, ki si želijo zadržati oziroma zagotoviti še boljše pogoje za delovanje tako članske ekipe kakor tudi naših najmlajših. Le tako bodo mladi nogometaši tudi v bodoče s ponosom nosili grb NK Vransko in nadaljevali bogato tradicijo kluba.

Programska skupščina OO RK Vransko V sredo, 11. 3. 2015, je imel OO RK Vransko svojo prvo programsko skupščino. Prisostvovala sta ji tudi župan Občine Vransko g. Franc Sušnik in predsednica OZ RKS Žalec ga. Pavla Artnik. Po pregledu poročil so se člani in članice seznanili s tem, koliko nesebičnega in humanega dela so opravili v letu 2014. Skupaj se je nabralo 1447 prostovoljnih ur. S svojo nesebičnostjo in požrtvovalnostjo so polepšali dan marsikateremu občanu in občanki naše občine. S svojim delom bodo nadaljevali tudi v bodoče, saj se zavedajo, da si le s skupnimi močmi lahko življenje naredimo znosnejše in lepše. Na tem mestu bi se še pose-

bej zahvalili za vso pomoč tudi Občini Vransko, OŠ Vransko-Tabor in njihovim prostovoljčkom, Društvu upokojencev Vransko, Energetiki Vransko, Karitasu, Lekarni Vransko, uslužbencem ZD Vransko, trgovini Tuš in vsem občanom in

občankam, ki ste nam in nam še boste kakor koli pomagali. In namesto zaključka: "Tisti človek je velik človek, ki je velik po srcu. Tisti, ki se ne obrne stran, ko drugi potrebuje pomoč, tisti, ki se razdaja za druge in sebe postavlja na zadnje mesto. Tisti, ki se trudi delati dobro, tudi takrat, ko mu drugi pod kolena mečejo polena, in tisti, ki ne obupa niti takrat, ko se vse zdi več kot nesmiselno. Srce vidi in razume vse, le prisluhniti mu je treba." Pišete nam lahko tudi na naslov: rk.vransko@gmail.com OO RK Vransko, Breda Čvan


ZKTŠ - KULTURA

ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO | Vransko 134, 3305 Vransko Informacije: Pisarna ZKTŠ, Vransko 23 T: 703 12 10 | M: 041 238 749 | M: 031 210 298 | www.zkts-vransko.si | zkts.vransko@siol.net | zkts.vransko@gmail.com

OBRAZI

KRALJEV ULICE

razstava

Vabljeni na odprtje razstave 9. aprila 2015 ob 18. uri v Schwentnerjevi hiši na Vranskem.

5


6


7


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor MLADI PLANINCI VRTCA VRANSKO NA NOČNEM POHODU V petek, 13. 3. 2015, smo se mladi planinci vrtca Vransko ob 18. uri zbrali na igrišču pred vrtcem. Polni pričakovanj smo se opremljeni vsak s svojo svetilko odpravili na nočni pohod. Pot nas je vodila na Marelico vse do Lesjakovega vikenda. Še posebej zanimivo je bilo, ko smo sredi gozda ugasnili luči in se zazrli v zvezdnato nebo. Opazovali smo tudi osvetljen trg Vransko. Veliko smo prepevali ljudske pesmi. Polni lepih vtisov smo se ob 20. uri vrnili nazaj. Kljub temu da je bil petek trinajsti in da se je z nami na pot odpravilo 13 otrok, se je vse srečno končalo. Romana in Katja

SREBRNO PRIZNANJE ZA TURISTIČNO NALOGO »KO ZGODBA POSTANE RESNIČNOST« 8

V torek, 10. marca 2015, smo se učenci naše šole udeležili 29. festivala Turizmu pomaga lastna glava s podnaslovom Zgodbe turizma, ki je potekal v Mercator centru Velenje. Festivala se je udeležilo 6 učencev 5. razreda Osnovne šole Vransko-Tabor, in sicer Lucija Klemen, Eva Dobrovnik, Saša Semprimožnik, Jana Semprimožnik, Tjaša Marko, Nives Podbregar, Samo Paulič, in 2 učenki 9. razreda Podružnične osnovne šole Tabor, in sicer Alja Cestnik in Lara Novak ter mentorici Katja Završnik in Polona Miklavc. V konkurenci 10 šol iz celjske, velenjske in koroške regije smo prejeli srebrno priznanje. Za festival smo učenci od novembra naprej pripravljali turistično nalogo z naslovom Ko zgodba postane resničnost. V njej smo predstavili turistični produkt, in sicer popoldansko druženje za družine z otroki, starimi od 4 do 8 let.

Prireditev, ki smo jo predstavili v nalogi, nas skozi dve zgodbi popelje po obeh krajih, po Vranskem in po Taboru. Skozi zgodbo se otroci spoznajo z lokalnimi znamenitostmi. Idejo za zgodbi smo povzeli po legendah o čudežnem zvončku, duhcu v Stopniškem gradu ter legendi o Veroniki Deseniški in gradu Ojstrica. Po koncu zgodbe smo za družine pripravili tudi različne delavnice: delavnica izdelovanja punčk, kron, vran ali skrinjic zlata iz različnih materialov. Za sam festival smo izdelali kuliso gradu, obzidja in vrane na štoru. Pri tem nam je pomagala učiteljica Tina Puntar, za kar se ji zahvaljujemo.

Na stojnici smo morali obiskovalcem čim bolje predstaviti naš produkt, kar nam je tudi uspelo. Družili smo se tudi z učenci drugih šol, predvsem pa smo se imenitno zabavali. Ker je bilo lepo vreme in smo imeli nekaj vmesnega prostega časa, smo odšli tudi na grad ter naredili nekaj skupinskih fotografij, ki si jih lahko ogledate spodaj. V vseh nas po koncu festivala tli želja, da naš turistični produkt res zaživi. Prizadevali si bomo, da ga v spomladanskih dneh v obeh krajih tudi zares uresničimo.

Za festival smo izdelali tudi letake, ki so predstavljali našo zgodbo, ter obeske za ključe, na katerih so bili liki iz naše zgodbe (Veronika Deseniška, vrana, zvonček, grad).

DRUŽENJE PROSTOVOLJČKOV IN STANOVALCEV DOMA Prostovoljčki redno hodimo v dom in se družimo s stanovalci. V januarju in februarju smo se veliko pogovarjali, ustvarjali in igrali različne igre. Skupaj smo izdelali hiške, ki krasijo vrata sob stanovalcev, obnovili znanje ob kvizu Moja Slovenija, izdelali pustno dekoracijo in maske ter skupaj rajali. Sanja Marn

Katja Završnik


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor CICIBAN KUHA Otroci zelo radi pomagajo in sodelujejo z nami pri kuhanju. Namesto da jih pošljemo se igrat ali gledat televizijo, jih povabimo, da nam pomagajo pri pripravi kosila. Otroci postopoma gradijo svojo spretnost, njihove roke so zaposlene, počutili se bodo ponosni, da so nam pomagali pri pripravi obroka. S tem si bodo krepili dober občutek o sebi, rasla bo njihova samozavest, občutek za odgovornost in čut za družinsko skupnost. Pri kuharskem krožku smo na tretjem srečanju oblikovali kroglice s

suhim sadjem. Naši kuharji so z valjarjem zdrobili kekse, kar je odlična priložnost za razvijanje otrokovih motoričnih sposobnosti. Slive, suhe datlje in rozine so narezali na majhne koščke, ki smo jih umešali v maso. Testo so gnetli, mešali in oblikovali kroglice in tako razvijali hkrati grobo in fino motoriko. Kroglice so povaljali še v mlete orehe, mrvice in dajali v papirnate podstavke.

Kuharski pozdrav - otroci iz vrtca z Nušo Križnik in Matejo Pečovnik.

Še več veselja pa so pokazali ob zaužitju hrane, ki je nastala z njihovim lastnim delom.

Mateja Pečovnik

Zbiranje zamaškov in papirja V vrtcu Vransko že skozi vse leto pridno zbiramo zamaške za društvo Vesele nogice iz Laškega, ki so ga ustanovili starši otrok s posebnimi potrebami. Glavni zbiratelji zamaškov so seveda otroci, skupaj s starši. V kotičku, namenjenem zamaškom, so se zvrstili že različni Zamaškožerji, ki so nastali skupaj z otroki. Ker pa smo že pri zamaških tako pridni, smo se odločili še za zbiranje starega papirja. Kmalu bo zabojnik poln, zato vsi lepo vabljeni, da papir še prinesete. S pomočjo denarja od zbranega papirja bomo društvu Vesele nogice pripomogli k izgradnji novega rehabilitacijskega centra, ki ga otroci še kako potrebujejo. Dragi otroci in starši ter vsi ostali, pridno zbirajte zamaške in papir in hvala že vnaprej!

»IMATE KAJ ZA PUSTA HRUSTA?«

KUHARSKI KROŽEK

Že najmlajši v vrtcu Vransko spoznavamo stare šege in običaje. Tako je bilo tudi na dan norčij. Našemili smo se in rajali ter prepevali. Tudi druge dni v vrtcu uživamo, se gibamo, ustvarjamo z različnimi materiali in tudi odpadni material nam pride velikokrat prav. Veliko smo zunaj na svežem zraku, kjer opazujemo naravo in se dobro razgibamo. Radi prihajamo v vrtec, kjer se dobro počutimo in se imamo radi.

Veselje do kuhe prinese očem prijetne in brbončicam okusne jedi. Lotili smo se peke palačink. Seveda smo želeli poskusiti kaj novega. Narezali smo najrazličnejše sadje: jabolka, hruške, banane, granatno jabolko, kivi, ananas, pomaranče, jagode ... Palačinke smo s sadjem nadevali in jih popekli na maslu in sladkorju. Hrustljava karamela se je v ustih stopila in poleg stepene smetane ustvarila prave gurmanske užitke. Ker pa so se nam večje količine sestavin kar ponujale, smo jih uporabili še za torto. Pecivo se je peklo, medtem ko smo mi metali v zrak palačinke, in le dodatek smetane in sadja – pa je bila torta gotova. Da smo torto res jedli, dokazujejo le fotografije, saj ni ostalo niti drobtinice.

Romana Orehovec in Olga Slapnik

9


VRANIN GLAS - strani OŠ Vransko-Tabor PUST V VRTCU VRANSKO V pustnem tednu so v vrtcu potekale pustne dejavnosti. Naučili smo se pesmico Maškare ter imeli obogatitveni dan, kjer smo izvajali pustne dejavnosti. Izdelovali smo različne maske, ropotuljice, se prebijali skozi pajkovo mrežo ter plesali ob glasbi. Na pustno soboto smo se skupaj s starši udeležili povorke na Pustnem karnevalu Vransko.

10

Na pustni torek pa smo se našemljeni odpravili v Naš dom, kjer smo zapeli pesmice in tako starejšim popestrili dopoldne, kasneje pa smo v telovadnici vrtca imeli čisto pravo pustno zabavo. Katja, Barbi in Simona


KNJIŽNIČNA STRAN

NAPOVEDUJEMO V APRILU: • torek, 7. 4. 2015, ob 10.30 v Našem domu: Literarno druženje z oskrbovanci • sobota, 11. 4. 2015, ob 19. uri: Družinsko popotovanje po Latinski Ameriki – Kostarika, potopisno predavanje družine Kramar • torek, 14. 4. 2015, ob 19. uri: Po poti usode, predstavitev knjige Branka Zupanca • torek, 21. 4. 2015, ob 18. uri: Pravljična ura s poustvarjanjem Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

11

Zgodilo se je ... Potopisno predavanje Renate Ukman

V soboto, na predvečer praznika vseh žensk, smo v Občinski knjižnici Vransko prisluhnili domačinki Renati Ukman, ki nam je prek čudovitih fotografij predstavila svoje popotovanje po Kaliforniji. Potovali smo v narodne parke Grand Canyon, Joshua Tree, Sequoia, zabaviščno-filmski park Universal Studios, si ogledali znamenitosti Las Vegasa, Santa Barbare, San Francisca ... Doživetja, ki jih je Renata odkrivala že kar nekaj let nazaj, so še danes v njej tako živa, da je bilo predavanje izredno zanimivo in navdihujoče.

Literarno valovanje po Spodnji Savinjski dolini

5. marca 2015 je bilo v Občinski knjižnici Vransko pomladno srečanje Literarnega valovanja po Spodnji Savinjski dolini, ki deluje v okviru projekta Beremo z Manco Košir. O erotičnem v poeziji in prozi smo se pogovarjali v prvem delu. Ugotovili smo, kako neerotično delujejo pesmi, ki so opredeljene kot erotične, in koliko erotike znajo priklicati na kožo in v misli verzi in besedila, ki sicer veljajo za povsem običajna. Erotika je nekaj osebnega, intimnega, vsak ima v sebi drugače uglašene strune. V drugem delu srečanja smo valovali med nekaterimi znanimi ustvarjalci v občini Vransko. Med starejšimi so to Viktor Lipež (1835-1902), pisatelj, rojen na Vranskem. Za šolske potrebe je napisal Njemačko vježbenico I-III, njegova je balada Materska ljubezen in sonet Življenje. Omenili smo Vekoslava Grmiča, katerega prvo delovno mesto mladega duhovnika je bilo na Vranskem. Alojz Štravs je bil ljudski pesnik na Vranskem, Peter Musi je bil pedagog, bibliotekar, kmetovalec, hranilničar. Bil je pedagoški pisec, gojil je slovenščino in pouk v slovenskem jeziku. Napisal je knjigo Navod v branje za mladost nedeljskih šol. To je eden prvih učbenikov za pouk slovenščine v nedeljskih šolah. Luka Sevšek je pisal verze in se posvečal epiki. Obširno smo na srečanju omenili knjigarnarja in založnika Lavoslava Schwentnerja, hišo njegove družine na Vranskem, Cankarjeve obiske v hiši, založniško dejavnost … Nismo pozabili na Tomaža Mahkovica, ki sicer ne živi več na Vranskem, a ga kot pisca vsi dobro poznajo. Gostje večera so bile tri generacije žensk - domačinke: Milena Cencelj, njena hči Metka Lipnik in vnukinja Vita Lipnik. Krasno druženje smo spletli z njimi. Milena nam je brala svoje pesmi, prav tako Metka, ki je zelo dobra interpretatorka, Vita pa prebrala odlomek iz daljšega proznega besedila. Milena piše družbeno aktualne verze, Metka zelo tankočutne, Vita pa povsem sodobna besedila. Metka je tudi likovno ustvarjalna. S sabo je prinesla enega od svojih portretov in monografijo, kjer so objavljena tudi njena likovna dela. Ženske druži iskrena pripadnost in duhovitost.

KNJIŽNE NOVOSTI

Za odrasle: • Ashford, J.: Vztrajna nevesta • Komat, A.: Potniki na ladji norcev • Lackberg, C.: Krotilec levov • Mandela, N.: Dolga pot do svobode • Uvodić V., D.: Pustolovščina osebne preobrazbe • Simses, M.: Ljubezen med borovnicami • Vallgren, J. C.: Mož v senci • Probst, J.: Poročna kupčija • Patterson, J.: Na žerjavici

• Bareau, N.: Pariz je vedno dobra izbira • Dashner, J.: Pogorišče • Gordon, N.: Šaman Za mladino: • Milčinski, F.: Butalski policaj in Cefizelj • Milčinski, F.: Gusarska: heja bumbarasa • Rippin, S.: Brina Brihta • Bennett, E.: Veliki in mali • Morris: Rantanplanova dediščina • Morris: Dalton City


NE SPREGLEJTE

Upravna enota Žalec v letu 2014

12

Urejanje življenjskih situacij je na splošno zelo pomembno za ljudi, državljanke in državljane, ki so stranke v naših postopkih. Temu na Upravni enoti Žalec namenjamo veliko pozornosti, ne samo, ker je to naše delo, ampak zato, ker si resnično želimo, da so zadovoljni z našimi storitvami. Kakovost upravnih storitev in zadovoljstvo strank smo tako postavili na najvišjo raven pri poslanstvu in vrednotah našega dela. To nas znova spodbuja, da smo kljub zaostreni politiki zaposlovanja in financiranja zastavljene cilje in naloge tudi v preteklem letu 2014 dokončali celo z večjimi rezultati, kot so bili načrtovani. Od sredine leta 2011 nismo zaposlovali, čeprav se je število javnih uslužbencev zaradi upokojitev in drugih oblik prenehanja delovnega razmerja zmanjšalo za pet javnih uslužbencev. Trenutno nas je zaposlenih 44. V letošnjem letu bomo imeli še eno upokojitev in eno daljšo odsotnost. Zaradi varčevalnih ukrepov in s tem povezane potrebe po racionalizaciji dela upravne enote smo bili leta 2013 primorani prenehati z delom v treh krajevnih uradih. Delovanje krajevnih uradov Vransko in Polzela spričo omenjenih omejitev pri zaposlovanju in financiranju s težavo ohranjamo. Pri vsem tem je zelo pomembno, da se zaposleni zavedajo svoje odgovornosti do dela in ljudi v postopkih. To je tisto, kar nas je tudi v letu 2014 ves čas spodbujalo, da smo z odpovedovanjem pri materialnih stroških in investicijah privarčevali več kot 25.000 evrov davkoplačevalskega denarja. Statistični podatki izkazujejo, da smo imeli v letu 2014 skupno v reševanju 18.579 upravnih zadev. Pri tem je prav tako pomembno, da se je s kakovostjo in prizadevnostjo zmanjšalo število pritožb na naše delo. Od vseh prejetih pritožb jih je bilo največ s področja gradenj (11). Najpogostejši pritožbeni vzroki pa so nejasnosti tako pri razlagi prostorskih aktov kot tudi zakonodaje in podzakonskih predpisov s tega področja. Iz tega je razvidno, da so vzroki za nezadovoljstvo bolj sistemske narave, tako da na njih niti ne moremo kaj dosti vplivati. S tem ocenjujemo, da je število pritožb na delo naših zaposlenih zelo nizko, glede na to, da smo v preteklem letu izdali 524 gradbenih dovoljenj.

Upravno notranje zadeve (državljanstvo, društva, orožje, eksplozivi, javne prireditve, tujci, osebno ime, osebne listine, matične zadeve, promet itd.) sodijo med najobsežnejše in zajemajo raznovrstne postopke. Njihovo število je v preteklem letu preseglo 16.900 zadev. V to področje spada tudi prijava prebivališča. Tu beležimo iz leta v leto porast števila postopkov za ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča, kar je večinoma posledica nastalih gospodarskih razmer, posledično osebnih finančnih stisk in neplačevanja dolgov. Preteklo leto je zaznamoval Zakon o povračilu škode osebam, za katere je bilo po odločbi Evropskega sodišča za človekove pravice ugotovljeno, da so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva. Te so lahko na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji vložile zahtevo za določitev denarne odškodnine. Naša upravna enota je izdala 18 tovrstnih odločb in upravičencem iz tega naslova do konca preteklega leta izplačala 16.450 evrov. "Na področju tako imenovane »vojne zakonodaje« smo vodili 399 upravnih postopkov za priznanje statusa in pravic vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja. Maja 2014 je bil objavljen Zakon o spremembah Zakona o vojnih veteranih, na podlagi katerega bo vojnim veteranom, starejšim od 55 let, ki jim je bila z Zakonom za uravnoteženje javnih financ odvzeta pravica do plačila zdravstvenih storitev (dodatno zdravstveno zavarovanje), ta pravica ponovno priznana. Uresničevanje zakonskih določb, ki to urejajo, se začne eno leto po tem, ko Statistični urad RS ugotovi in objavi v Uradnem listu RS, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. Pomembna zakonska novost preteklega leta, katere namen je preprečevanje in odpravljanje diskriminacije invalidov, je Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila. Na podlagi tega lahko senzorno in gibalno ovirane osebe uveljavljajo pravico do tehničnih pripomočkov in prilagoditev vozila. V zvezi s tem smo v preteklem letu obravnavali 5 zahtevkov za enostavnejše tehnične pripomočke in izdali 3 vrednotnice za plačilo tehničnih pripomočkov.

Poleg številnih postopkov z različnimi upravnimi akti, odločbami in sklepi smo v preteklem letu opravili 38.282 drugih upravnih nalog, npr. različna potrdila iz uradnih evidenc. Glede tega velja posebej izpostaviti delo na področju prometa s kmetijskimi zemljišči in gozdovi ter kmetijami, kamor spada urejanje grafičnih enot rabe kmetijskih gospodarstev oziroma t. i. GERK-ov. Teh smo v letu 2014 zarisali natančno 1543. Statistika naših najbolj prijetnih nalog pri sklepanju porok kaže, da je kar 97 parov v letu 2014 dahnilo usodni DA. Če se malo pošalim – ljubezen mladoporočencev nam je v našem delu prav tako v veliko spodbudo. Malo manj pa nam je v zadovoljstvo, da si že več let prizadevamo za dokončanje še zadnjih denacionalizacijskih zadev, ki izstopajo po obsegu nacionaliziranega premoženja. Konec leta 2014 smo imeli v reševanju še pet zadev, od tega so kar štiri zadeve v pritožbenem postopku. Zaposleni na naši upravni enoti se zavedamo, da dobrih rezultatov in kakovostnega odnosa do naših strank v preteklem letu ne bi bilo, če pri tem ne bi bilo tudi dobrega sodelovanja z vsemi državnimi organi, organi lokalne samouprave in javnimi ustanovami, ki sooblikujejo naše delo in tako prispevajo k našim rezultatom, predvsem na področju okolja in prostora, upravnih notranjih zadev in policije, centrov za socialno delo, zavoda za zaposlovanje, geodetske uprave, organov pravosodja, sodišč in pravobranilstva. Dobro medinstitucionalno sodelovanje javne uprave je za nas med ključnimi pogoji pravne varnosti ljudi in delovanja pravne države. Simona Stanter, načelnica


NE SPREGLEJTE SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA Sneg je skopnel, narava se prebuja in poleg prvih znanilcev pomladi so se pokazali tudi vsi odpadki, odvrženi v naravo. Žal. Da bomo najprej opazili lepote narave, organiziramo čistilno akcijo. Vsako leto se trudimo z ozaveščanjem ljudi, ampak izboljšave se kažejo v majhnih korakih. Nekaj divjih odlagališč smo tako odpravili, nekaj pa jih še ostaja. Na vnaprej organiziranih čistilnih akcijah po vsej Sloveniji se v največji meri ločeno zbirajo naslednji odpadki: embalaža (plastenke, pločevinke), steklo, nevarni odpadki in ostalo. Poskrbeti moramo, da bodo odpadki res ločeni, saj je končna oskrba ločenih odpadkov veliko enostavnejša. Občina Vransko skupaj z društvi organizira spomladansko čistilno akcijo. Občina poziva krajanke in krajane: »Očistimo občino! Pridite v čim večjem številu, saj veste: V SLOGI JE MOČ!«

Vljudno vas vabimo na SPOMLADANSKO ČISTILNO AKCIJO, ki bo v soboto, 11. 4. 2015.

Vsi, ki se boste udeležili čistilne akcije, boste na zbirnim mestu pred Občino Vransko ob 8. uri dobili rokavice in vreče za zbiranje odpadkov. Organizatorji vas bodo razporedili po terenu in vam dali ustrezna navodila glede zbiranja in odlaganja zbranih odpadkov. Priporočljivo je, da se ustrezno oblečete in obujete. Po končani čistilni akciji bosta za vse udeležence pripravljena topel obrok in napitek. S skupnimi močmi poskrbimo za čisto in urejeno okolje v naši občini. SVETOVNI DAN ZEMLJE Občina Vransko želi ob svetovnem dnevu Zemlje opozoriti vse občane, da po svojih možnostih prispevajo, da naša narava ostane čista. Mala dejanja občanov, ki veliko prispevajo k ohranjanju naše narave: 1. odlaganje komunalnih odpadkov v tipske posode za odpadke, 2. ločeno zbiranje odpadkov v ekoloških otokih (papir, steklo), 3. odlaganje kosovnih in nevarnih odpadkov v Zbirnem centru Vransko-Tabor (Obrtna cona Čeplje) - sreda od 14. do 18. ure in sobota od 8. do 12. ure.

Hkrati opozarjamo, da je PREPOVEDANO: 1. odlaganje kakršnih koli odpadkov ob cestah, v gozdovih in na vodnih obrežjih, 2. puščanje odsluženih avtomobilov v naravi, 3. kurjenje komunalnih odpadkov v naravi, 4. odlaganje bal krme ob brežinah potokov. O kršitvah in črnih odlagališčih nas obvestite na 03 703 28 00 (občinska uprava).

ŽUPNIJSKA KARITAS VABI K DOBRODELNI AKCIJI Župnijska Karitas Vransko vas vabi k dobrodelni akciji. Vljudno vas prosimo za solidarnost, pomoč in sodelovanje. Če je mogoče, prinesite na veliko soboto, 4. aprila 2015, ko bomo blagoslavljali dobrote za vaše družine, tudi kakšen dar za ljudi v stiski. Zbirali bomo nepokvarljive prehrambene artikle in higienske pripomočke. V ta namen bodo v cerkvi na cvetno nedeljo na razpolago posebne vrečke na mizicah pri oznanilih. Vrečke oddate na označenem mestu v cerkvi na veliko soboto. Bog povrni!

13


NE SPREGLEJTE ŽUPNIJSKA KARITAS VABI NA DELAVNICE IZDELOVANJa BUTARIC

14

V torek, 24. 3. 2015, ob 9. uri pričnemo z izdelavo butaric v depandansi Našega doma – Zavod sv. Rafaela. Butarice se bodo izdelovale ves teden. Naprošamo vas, da nam priskočite na pomoč pri izdelavi, nabiranju materiala in prodaji. Potrebujemo pušpan in dobro voljo. Delavnice so priložnost za druženje, da se naučimo nekaj novega in naredimo nekaj dobrega za sočloveka. Butare bodo na razpolago vsak dan v času izdelave in pri trgovini Tuš od četrtka do sobote v prihajajočem tednu. Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena za prosilce naše Karitas, ki zajema občino Vransko in občino Tabor. Vabljeni!


NE SPREGLEJTE Obvestilo o zbiranju pobud za obnovo Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec Zavod za gozdove Slovenije obvešča, da je v času od 1. 3. 2015 do 31. 5. 2015 v toku postopek zbiranja pobud lastnikov gozdov in zainteresirane javnosti za obnovo gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Žalec za obdobje veljavnosti 2016-2025. Območje gozdnogospodarske enote je razvidno na spletnem pregledovalniku na naslovu: http://prostor.zgs.gov.si/pregledovalnik/ Več informacij glede postopka zbiranja pobud za obnovo načrta je dosegljivih na spletni strani: http://www.zgs.si/?id=640

Defibrilator tudi pri glavnem vhodu v Osetovo vilo (stavba pošte, občine …) Januarja smo že pisali o tem, da je defibrilator v Zavodu sv. Rafaela na voljo tudi zunanjim uporabnikom, sedaj pa vas z zadovoljstvom obveščamo, da je naprava nameščena tudi v rumeni omarici na steni pri glavnem vhodu v Osetovo vilo (stavba, v kateri se nahajata pošta, občina …). Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Če se človeku ustavi srce in mu nihče ne pomaga, umre v približno 10 minutah (možnost preživetja je vsako minuto manjša za 10 %), možgani pa se nepopravljivo pričnejo okvarjati že po nekaj minutah. Večina zastojev srca in posledične smrti se pripeti izven bolnišnic, ob prisotnosti očividcev. Vzroki za tako stanje se lahko večinoma pozdravijo le s sunkom električnega toka. Z AED damo možnost vsakemu očividcu, da prične s postopki oživljanja že veliko prej, preden prispe reševalna ekipa (povprečno potrebujejo 10-15 minut). Hitreje kot začnemo oživljati, več možnosti za preživetje ostane. Uporaba je varna in enostavna, zato ga lahko uporablja prav vsak. Sam po sebi aparat seveda ne rešuje življenj, je pa izredno dobrodošel dodatek pri oživljanju s pritiski na prsni koš (masažo srca) in z umetnim dihanjem. Pomembno je, da pri neodzivni žrtvi, ki ne diha, nemudoma pričnemo s temeljnimi postopki oživljanja. Menjaje 30 pritiskov na prsni koš z 2 vpihoma skozi žrtvina usta. Ko kdo prinese defibrilator, naj ga prižge, pripravi elektrodi, vi nato takoj prekinete oživljanje, namestite elektrodi in sledite navodilom ter vztrajate pri oživljanju menjaje s stiski in z električnimi sunki, dokler žrtev ne zadiha, dokler zmorete ali dokler ne pride reševalna ekipa. Več o AED lahko preberete na spletni strani http://www.aed-baza.si/, način uporabe pa si lahko ogledate na spletni povezavi http://www.defibtech.com/intl/lifeline/howto/overview (predstavitev je v angleškem jeziku).

Vandalizem na pokopališču Vransko Vse lastnike grobov na pokopališču Vransko pozivamo, da pregledajo spomenike in njihovo okolico ter morebitne poškodbe prijavijo na Policijsko postajo Žalec. V zadnjih dneh smo na Občini Vransko prejeli več klicev in prijav vandalizma na pokopališču Vransko. Ugotovili smo, da je tako ali drugače poškodovanih več deset grobov. Prosimo vse lastnike grobov, da pregledajo grobove ter vse ugotovljene poškodbe javijo policijski postaji v Žalcu na telefonsko številko 03 713 47 00 ali 080 12 00. Prav tako naprošamo vse, ki imajo kakršne koli informacije o storilcih, da to javijo policiji.

15


NE SPREGLEJTE

LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE Na podlagi določil 34. člena Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 in 25/2009) Javno komunalno podjetje Žalec d. o. o. objavlja naslednje LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE.

16

Javno komunalno podjetje Žalec d. o. o. s pitno vodo oskrbuje približno 37.500 prebivalcev ali okoli 89,5 % prebivalstva v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Skupna količina distribuirane vode je v letu 2014 znašala 2.286.854 m3, od tega je znašala poraba v gospodinjstvih 1.690.671 m3 in v poslovnih dejavnostih 596.183 m3. V okviru javne oskrbe s pitno vodo je temeljna naloga Javnega komunalnega podjetja Žalec zagotoviti zadostne količine zdravstveno ustrezne pitne vode, kar zagotavljamo z notranjim nadzorom na osnovi sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). Sistem omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih tveganj, ki lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi, izvajanje potrebnih ukrepov ter vzpostavljanje stalnega nadzora na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah) v oskrbi s pitno vodo, kjer se tveganja lahko pojavijo. Delovanje sistema potrjujemo z rednim preverjanjem vzorcev vode. Poleg omenjenega notranjega nadzora se v Sloveniji skladnost pitne vode spremlja tudi preko državnega monitoringa pitnih vod. Za zagotavljanje mikrobiološke ustreznosti pitne vode izvajamo na vodovodnih sistemih redno dezinfekcijo pitne vode s kloriranjem. Kloriranje pitne vode je najpogosteje uporabljen postopek dezinfekcije in je hkrati z minimalnimi koncentracijami preostalega – rezidualnega klora v pitni vodi tudi pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in posredno dokaz, da je voda mikrobiološko varna. Vrednosti preostalega klora so se gibale v mejah od 0,05 do 0,30 mg/l. Laboratorijsko preizkušanje vzorcev pitne vode je v letu 2014 izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celje. V letu 2014 je bilo na vodovodnih sistemih, ki jih upravlja Javno komunalno podjetje Žalec d. o. o., v okviru notranjega nadzora odvzetih 150 vzorcev za preiskave na mikrobiološke parametre in 52 vzorcev za fizikalno-kemijske preiskave. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je izpolnjevalo 142 (94,7 %) vzorcev za mikrobiološke preiskave in vsi vzorci (100 %) za fizikalno-kemijske preiskave. V okviru državnega monitoringa pitnih vod je bilo na omenjenih vodovodnih sistemih odvzetih 61 vzorcev za redne in občasne preiskave. Zahteve Pravilnika o pitni vodi je izpolnjevalo 60 (98,4 %) vzorcev. Glede na rezultate analiz vzorcev vode je bila voda v letu 2014 primerne kakovosti za pitje in uporabo v gospodinjstvih, tveganje za zdravje uporabnikov pa ocenjeno kot nizko. Podatki o rezultatih laboratorijskih preizkušanj pitne vode, pridobljenih tako v okviru notranjega nadzora kot tudi državnega monitoringa, so na vpogled pri upravljavcu. Direktor: Matjaž Zakonjšek, univ. dipl. inž. el. spec.

VPIS V VRTEC VRANSKO za šolsko leto 2015/16 Vsako leto Vrtec Vransko pod svojo streho sprejme precej predšolskih otrok. Tudi letos si želimo, da se nam pridružite otroci v starosti od 1. do 5. leta. Nestrpno vas pričakujemo. Vpis predšolskih otrok NOVINCEV v programe za otroke od 1. do 5. leta starosti bo potekal od ponedeljka, 13. 4., do četrtka, 16. 4. 2015, v pisarni Vrtca Vransko, vsak dan od 8.00 do 14.00, in v petek, 17. 4. 2015, v Vrtcu Tabor od 8.00 do 14.00, po predhodni najavi na št. 03 703 23 92 pa tudi izven tega termina. Zaradi lažje organizacije dela in oblikovanja skupin ste k vpisu vabljeni tudi tisti starši otrok, ki se nam nameravate pridružiti med šolskim letom 2015/2016. EVIDENČNI VPIS (za otroke, ki naš vrtec že obiskujejo) bo potekal od ponedeljka, 30. 3. , do petka, 3. 4. 2015. Starši prejmejo prijavnico v oddelku, ki ga obiskuje njihov otrok, in jo tja tudi vrnejo. In še dva napotka: • Otroka vpišejo starši osebno s prijavnico, ki jo dobijo brezplačno v vrtcu ali si jo predhodno natisnejo s spletne strani vrtca. • Ker prijavnica vključuje tudi podatke: davčna številka staršev in otrok, EMŠO za otroka in starša, telefonske številke, na katere so starši dosegljivi v času otrokovega bivanja v vrtcu, elektronski naslov; priporočamo, da te podatke prinesete s sabo.


NE SPREGLEJTE Do jeseni bomo prenehali z deli v mejicah in na obrežjih vodotokov Večina nas že komaj čaka pomlad. Vsa narava se bo zdaj zdaj prebudila in z njo tudi delo v okolici hiš, na vrtovih, njivah in travnikih. Mnogi tudi pozimi nismo spali, saj je potekalo redno obrezovanje sadnega drevja, redčenje mejic in obvodne vegetacije, obrezovanje glavatih vrb. A ta dela se sedaj zaključujejo. Pomlad že nekoliko odstira tančico. Na gozdnem robu je v jutranjih urah že več živžava. Ptice so mnogo bolj živahne, kot so bile denimo pred mesecem dni. Sove so ravno v višku svatovanja, k nam se vračajo tudi ptice selivke. Ne bo dolgo, ko bodo liščki, ščinkavci, sinice, škorci in drugi ptiči zasedli mesta v drevju in grmovju. Jutranje žvrgolenje nam pove, da se pripravljajo na svatovanje in gnezdenje. Večina ptic gnezdi nekje v krošnjah dreves in grmov, v duplih ali pa na varnih tleh v goščavi. Zaradi varstva ptic in drugih živali, ki gnezdijo in se hranijo v grmovju, je delo v mejicah časovno omejeno. Zato naj se z začetkom marca dela v mejicah po večini zaključijo, predvsem žaganje in podiranje krošenj. Nadaljuje naj se pospravljanje obrezanega vejevja stran od vodotokov, spravljanje vejevja na kup oz. kompost ter grabljenje travniških površin. V tem primeru pregovor »Bolje pozno, kot nikoli« ne velja. Čas za rez mejic in čiščenje ob potokih bo ponovno v jeseni in pozimi ob koncu leta. V tem času je treba biti pozoren na prebivalce mejic in obrežne vegetacije. Gnezdo z jajci hitro spregledamo, morebitna škoda pa je nepopravljiva. Če želite opazovati, kako so se ptice vselile v vašo mejico, vstanite zgodaj, okoli šeste ure zjutraj. Potuhnite se v bližino mejice ob kakšno deblo večjega drevesa. Najbolje je, da se pokrijete s temno odejo in počakate 10-15 minut. Kmalu se bodo pred vašimi očmi pričeli ptičji svatbeni plesi in ušesom prijetne melodije. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje

PONUDBA ZA OGLAŠEVANJE Podjetja, želite biti opažena in se dobro reklamirati, vendar se najpogosteje oglašujete le na najbolj običajen način? Oglaševalske agencije promovirajo oglaševanje na jumbo plakatih, letakih in podobno. Zato nas vsak dan v nabiralnikih pričaka kup oglasnih letakov, ki jih niti ne pogledamo. Na jumbo plakatih, ki so postavljeni na kakšen kozolec ali preprosto na travnik ob cesti, se nam trgovci, banke in podjetja ponujajo s svojimi oglasi za najboljše, najcenejše izdelke ali storitve. Tega preprosto ob tako veliki koncentraciji ne opazimo več, poleg tega so ti plakati zaradi vremenskih dejavnikov podvrženi hitremu uničenju. Stene in talne površine Športne dvorane Vransko so ena izmed možnosti oglaševanja podjetja na drugačen, atraktiven način. Mnogokrat so športne tekme, turnirji, glasbene prireditve »tarča fotografskih aparatov in kamer«. Ljudje fotografirajo dogodek in nehote v objektiv ujamejo tudi reklamo na steni in talni površini. S tem se odpre priložnost, da širša javnost opazi vaš oglas. Izkoristite možnost oglaševanja svojega podjetja v Športni dvorani Vransko. Informacije: ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN ŠPORT VRANSKO, Vransko 134, 3305 Vransko, tel.: 03 703 12 10 ali 041 238 749.

Deponija za zeleno rez Obveščamo vas, da lahko zeleno rez (vejevje, grmičevje in ostale lesene odpadke, ki nastanejo pri spomladanskem čiščenju) pripeljete na deponijo – prostor zraven skladišča pri kotlovnici na lesno biomaso Vransko ob: • ponedeljkih, torkih in četrtkih od 7. do 15. ure, • sredah od 7. do 17. ure, • petkih od 7. do 13. ure. Prosimo vas, da na deponijo ne vozite lesenih delov, ki vsebujejo kakršne koli kovinske dele.

17


NE SPREGLEJTE Obvestilo nosilcem kmetijskih gospodarstev Vlagatelje zbirnih vlog za kmetijske subvencije obveščamo, da bo letos obdobje vlaganja zbirnih vlog potekalo od 26. februarja 2015 do vključno 6. maja 2015. Vlagatelji morajo urediti GERK-e na Upravni enoti vsaj en dan pred vložitvijo vloge za kmetijsko subvencijo. Obveščamo vas, da lahko svoje GERK-e pregledate na spletnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKGP-RKG (http://rkg. gov.si/GERK/), kjer so poleg grafičnih podatkov o GERK-ih pod seznamom GERK-ov na voljo tudi informacije o neusklajenih podatkih v RKG.

18

V GERK se ne uvršča površin, na katerih se ne izvaja kmetijska dejavnost: • zelenic okoli stavb; • nezatravljenih ograd, v katerih se nahajajo živali; • izpustov za živali; • rekreacijskih površin (golf igrišč, parkov, zelenic, travnatih igrišč ipd.), razen smučišč in površin znotraj hipodromov, če so v kmetijski rabi; • površin letališč, letališke infrastrukture, označenih vzletnih oziroma pristajalnih stez letališč in vzletišč, čeprav so zatravljeni (razen v primeru izvajanja kmetijske pridelave in z dovoljenjem lastnika in upravljavca letališča); • površin, ki se v eni rastni dobi več kot 30 dni ne uporabljajo za kmetijsko pridelavo (začasni tabori, parkirišča, skladišča bal ipd.); • površin, kjer kmetijska pridelava ni dovoljena (sanirana odlagališča nevarnih odpadkov ipd.); • pozidana zemljišča in vode ter površine, namenjene skladiščenju hlevskega gnoja za obdobje, daljše od dveh mesecev, se iz GERK-ov izločijo, če merijo več kot 25 m2. Opozarjamo, da mora nosilec urediti vsako drugačno kmetijsko rabo od prijavljene (npr. nova zorana njiva, zasaditev trajnega nasada); vsako prenehanje uporabe kmetijskega zemljišča (zaradi prodaje, prenehanja zakupa ipd.); vsako na novo pridobljeno kmetijsko zemljišče (nakup, zakup, na novo vzpostavljena kmetijska raba, npr. zaradi krčitve zarasti, če je v naravi že vzpostavljena kmetijska raba). Za uskladitev GERK-ov se lahko predhodno dogovorite za termin na sedežu Upravne enote Žalec na telefonski številki: 03 713 51 33 (Andreja Leskovšek), 03 713 51 32 (Barbara Planinšek) ali 03 713 51 38 (Petra Siter). Upravna enota Žalec

POSLOVILI SO SE V marcu sta se na vranskem pokopališču od nas poslovili: Helena Lapornik (1941-2015) Mihaela Pestotnik (1924-2015)

Še zanimivost: V petek, 20. marca dopoldne, smo bili priča Sončevemu mrku. Luna je potovala točno pred Soncem in ga delno zakrila. S pomočjo temnih stekel ali zaščitnih očal smo lahko ta redek astronomski pojav spremljali tudi Vranšani. Fotograf iz Studia DiFotoGraf pa je ta navdušujoč pojav tudi fotografiral.


NAPOVEDNIK DOGODKOV - APRIL 2015 DATUM

KRAJ

ORGANIZATOR

VELIKONOČNA STOJNICA

Trg Vransko

Folklorno društvo Vransko (041 270 546)

6. 4. 2015 8.00-22.00

VELIKONOČNA STRELSKA TEKMA

Lovski dom Tešova

Lovska družina Vransko

7. 4. 2015 10.30

LITERARNO DRUŽENJE Z OSKRBOVANCI

Naš dom

Občinska knjižnica Vransko (03 703 12 80)

9. 4. 2015 18.00

OBRAZI KRALJEV ULICE Odprtje razstave

Schwentnerjeva hiša

ZKTŠ Vransko (03 703 12 11, 031 210 298)

11. 4. 2015 8.00

SPOMLADANSKA ČISTILNA AKCIJA

zbor pred občinsko stavbo

Občina Vransko (03 703 28 00)

11. 4. 2015 19.00

DRUŽINSKO POPOTOVANJE PO LATINSKI AMERIKI – KOSTARIKA Potopisno predavanje družine Kramar

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko (03 703 12 80)

14. 4. 2015 19.00

PO POTI USODE Predstavitev knjige Branka Zupanca

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko (03 703 12 80)

17. 4. 2015 20.00

100 SRČNIH KONCERTOV Koncert Mance Izmajlove

Kulturni dom Vransko

ZKTŠ Vransko (03 703 12 11, 031 210 298)

18. 4. 2015 9.00-17.00

SEJEM RABLJENE ŠPORTNE OPREME

Športna dvorana Vransko

ZKTŠ Vransko (03 703 12 11, 031 210 298)

18. 4. 2015 18.00

LETNI KONCERT MePZ LIvRA

Kulturni dom Vransko

Literarno društvo LIvRA Vransko (041 873 080)

21. 4. 2015 18.00

PRAVLJIČNA URA S POUSTVARJANJEM

Občinska knjižnica Vransko

Občinska knjižnica Vransko (03 703 12 80)

26. 4. 2015 9.00

NOGOMETNI TURNIR NA TRAVNATEM IGRIŠČU

Nogometno igrišče Vransko

NK Vransko (040 869 227)

4. 4. 2015 13.00-16.00

PRIREDITEV

PRIREDITVE v občini TABOR v APRILU 2015 ponedeljek, 6. 4. 2015, ob 9. uri VELIKONOČNI POHOD V MARIJO REKO Odhod izpred KZ Savinjska dolina (Planinsko društvo Tabor, 031 604 429) sobota, 11. 4. 2015, od 9. do 13. ure ČISTILNA AKCIJA (Občina Tabor, 03 705 70 80, 040 706 029) sobota, 11. 4. 2015, ob 14. uri OBČINSKI TURNIR V NAMIZNEM TENISU Dom krajanov Tabor (Stane Petrič, 031 474 653) sobota, 18. 4. 2015, ob 14. uri RAZNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI: nogomet, košarka, odbojka na mivki, balinanje, hokej na rolerjih, predstavitev nordijske hoje, spretnostne igre Igrišče v Taboru (Športno društvo Partizan Tabor, 031 474 653) sreda, 22. 4. 2015, ob 19. uri SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA S PODELITVIJO OBČINSKIH PRIZNANJ Dom krajanov Tabor (Občina Tabor, KUD IC Tabor, 03 705 70 80) petek, 24. 4. 2015, od 16.00 do 18.00 DAN ODPRTIH VRAT Konopljarne Hannah biz d.o.o. v Kapli (Hannah biz d.o.o. , 05 915 75 80 in 040 426 624)

petek, 24. 4. 2015, od 16.00 do 18.00 10. TRADICIONALNA SALAMIJADA Na kmetiji Laznik – stara štala (Vaška skupnost Miklavž, 041 543 396) nedelja, 26. 4. 215 23. ŠENTJURSKI SEJEM Organizacija prireditve: PGD Kapla-Pondor ob 8.00: PRIČETEK DELOVANJA SEJEMSKIH STOJNIC IN KMEČKE TRŽNICE ob 9.00: SVETA MAŠA V CERKVI SV. JURIJA ob 10.00: PARADA: harmonikarji, konjeniki, hmeljski starešine, gasilci, društva Občine Tabor, oldtimerji PRIREDITVE POD ŠOTOROM ob 10.30: TABOR IMA TALENT (Pevsko društvo Tabor, 040 250 297) ob 11.20: PREDSTAVITEV TAEKWON-DO KLUB SUN BRASLOVČE (Taekwon-Do klub Sun Braslovče, 041 365 007) od 11.30 do 12.30: PREDSTAVITEV ANSAMBLA JERNEJA KOLARJA od 13.00 do 22.00: ZABAVA Z ANSAMBLI: Veseli svatje, Navihani muzikanti, Mladika, Stoj pa glej, Franci in prijatelji

RAZSTAVE IN DELAVNICE od 8.00 do 15.00: SPREMLJEVALNE RAZSTAVE • prodajna razstava dobrot Društva žena in deklet • razstava unikatnega nakita in lesenih izdelkov Kopos • razstava lesenih miniatur Francija Parašuha • razstava Foto kluba Tabor Dom krajanov Tabor od 9.00 do 15.00: RAZSTAVA MALIH ŽIVALI Pod kozolcem kmetije Lukman (Savinjsko društvo gojiteljev malih živali Občine Žalec, 031 669 970) od 10.30 do 13.00: OTROŠKA DELAVNICA V JEDILNICI POŠ TABOR (Turistično društvo Tabor, 031 705 469) ponedeljek , 27. 4. 2015, ob 11. uri TOVARIŠKO SREČANJE PRI KISOVARI 70. obletnica konca druge svetovne vojne Pohod ob 9. uri izpred KZ Tabor (ZB za vrednote OB, KO Tabor, 03 5727 048) petek, 1. 5. 2015, ob 9. uri PRVOMAJSKI POHOD NA ČEMŠENIŠKO PLANINO IN ZAJČEVO KOČO Odhod izpred KZ Savinjska dolina (Planinsko društvo Tabor, 031 604 429)

19


Občinski informator 110  
Občinski informator 110  
Advertisement