Page 1

Breznica 3, 4274 Ţirovnica tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109 obcina@zirovnica.si

Številka: 041-0003/2018 Datum: 17.04.2018 Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 - ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US, 98/13) ter 2. člena Odloka o določitvi plakatnih mest in nameščanju plakatov z volilno propagandnimi sporočili (UVG, št. 26/02, Uradni list RS, št. 50/10) objavljam

POGOJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI ŽIROVNICA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR 3. JUNIJA 2018

1. Občina Ţirovnica ponuja organizatorjem volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu: organizatorji) plakatna mesta na obstoječih tablah (3. člen odloka), ki so enakomerno razporejene po celotnem območju občine Ţirovnica brezplačno. 2. Občina Ţirovnica bo po potrebi dala organizatorjem na razpolago dodatna plakatna mesta pod določenimi pogoji in proti plačilu (5. člen odloka). 3. Organizatorji morajo v vlogi navesti ţeleno število brezplačnih in plačljivih plakatnih mest, dimenzijo in število plakatov. Pri dodelitvi plakatnih mest bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele najkasneje do vključno 3. maja 2018 na naslov: Občina Ţirovnica, Breznica 3, 4274 Ţirovnica, s pripisom »VOLILNA KAMPANJA 2018«. 4. Občina Ţirovnica bo vloge organizatorjev zbrala in na podlagi načela enakopravnosti določila lokacijo plakatnih mest (4. člen odloka). 5. Plakatiranje na določenih plakatnih mestih bo omogočeno od dneva pridobitve obvestila dalje. Leopold POGAČAR ŽUPAN

razpis-plakatnih-mest  
razpis-plakatnih-mest  
Advertisement