Page 1

PRORAČUN OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2018 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Žirovnica za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

01

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

OBČINSKI SVET

57.985

132.895

135.895

140.895

5.000 103,7 243,0

01

POLITIČNI SISTEM

35.157

66.385

66.385

66.385

0 100,0 188,8

0101

Politični sistem

35.157

66.385

66.385

66.385

0

100,0

188,8

35.157

42.885

42.885

42.885

0

100,0

122,0

23.125

28.200

28.200

28.200

0

100,0

122,0

5.575

8.600

8.600

8.600

0

100,0

154,3

17.550

19.600

19.600

19.600

0

100,0

111,7

2.385

2.385

2.385

2.385

0

100,0

100,0

2.385

2.385

2.385

2.385

0

100,0

100,0

0103 DELOVANJE VAŠKIH ODBOROV

9.647

12.300

12.300

12.300

0

100,0

127,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

8.634

10.160

10.160

10.160

0

100,0

117,7

4029 Drugi operativni odhodki

1.013

2.140

2.140

2.140

0

100,0

211,3

0

23.500

23.500

23.500

0

100,0

---

01019001 Dejavnost občinskega sveta 0101 DELOVANJE OBČINSKEGA SVETA 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki

0102 POLITIČNE STRANKE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

0

23.500

23.500

23.500

0

100,0

---

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0

7.450

7.450

7.450

0

100,0

---

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

0

1.300

1.300

1.300

0

100,0

---

4024 Izdatki za službena potovanja

0

50

50

50

0

100,0

---

4029 Drugi operativni odhodki

0

14.700

14.700

14.700

0

100,0

---

0111 OBČINSKE VOLITVE

Stran: 1 od 26


A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

03

ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ

1.952

10.000

10.000

10.000

0302

Mednarodno sodelovanje in udeležba

1.952

10.000

10.000

10.000

0

100,0

512,3

1.952

10.000

10.000

10.000

0

100,0

512,3

1.952

10.000

10.000

10.000

0

100,0

512,3

1.952

9.000

9.000

9.000

0

100,0

461,1

0

1.000

1.000

1.000

0

100,0

---

20.876

56.510

59.510

64.510

03029002 Mednarodno sodelovanje občin 0301 MEDNARODNO SODELOVANJE 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve

0 100,0 512,3

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0401

Kadrovska uprava

2.856

10.760

10.760

10.760

0

100,0

376,7

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

2.856

10.760

10.760

10.760

0

100,0

376,7

0401 PRIZNANJA OBČINE ŽIROVNICA

2.856

10.760

10.760

10.760

0

100,0

376,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.181

3.160

3.160

3.160

0

100,0

267,6

0

100

100

100

0

100,0

---

1.675

7.500

7.500

7.500

0

100,0

447,7

18.019

45.750

48.750

53.750

5.000

110,3

298,3

4021 Posebni material in storitve 4119 Drugi transferi posameznikom

0403

5.000 108,4 309,0

Druge skupne administrativne službe

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 0411 OBJAVE, OGLASI IN JAVNI RAZPISI 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 0422 OBČINSKE PROSLAVE (8. FEBRUAR) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki

0423 OBČINSKE PROSLAVE (25. in 29. JUNIJ) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki

875

3.000

3.000

3.000

0

100,0

342,7

875

3.000

3.000

3.000

0

100,0

342,7

875

3.000

3.000

3.000

0

100,0

342,7

17.144

42.750

45.750

50.750

5.000

110,9

296,0

5.877

5.950

8.950

8.950

0

100,0

152,3

5.858

5.900

8.921

8.921

0

100,0

152,3

19

50

29

29

0

100,0

153,6

2.048

2.500

2.500

2.500

0

100,0

122,1

1.748

2.500

2.500

2.500

0

100,0

143,1

301

0

0

0

0

---

0,0

Stran: 2 od 26


A. Bilanca odhodkov 01 - OBČINSKI SVET

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0424 OBČINSKE PROSLAVE (3. DECEMBER) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki

0425 OBČINSKE PROSLAVE (26. DECEMBER) 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0426 OSTALE PRIREDITVE

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

6.201

14.800

14.800

14.800

0

100,0

238,7

5.893

10.400

10.696

10.696

0

100,0

181,5

309

4.400

4.104

4.104

0

100,0

---

0

500

500

500

0

100,0

---

0

500

500

500

0

100,0

---

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

3.018

4.000

4.000

4.000

0

100,0

132,6

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

3.018

4.000

4.000

4.000

0

100,0

132,6

0427 SVETOVNI DAN ČEBEL (20. MAJ)

0

15.000

15.000

20.000

5.000

133,3

---

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0

15.000

15.000

20.000

5.000

133,3

---

Stran: 3 od 26


A. Bilanca odhodkov 02 - NADZORNI ODBOR

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

NADZORNI ODBOR

1.962

2.700

2.700

2.700

0 100,0 137,6

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.962

2.700

2.700

2.700

0 100,0 137,6

0203

Fiskalni nadzor

1.962

2.700

2.700

2.700

0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

02

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 0211 STROŠKI DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

100,0

137,6

1.962

2.700

2.700

2.700

0

100,0

137,6

1.962

2.700

2.700

2.700

0

100,0

137,6

0

100

100

100

0

100,0

---

1.962

2.600

2.600

2.600

0

100,0

132,5

Stran: 4 od 26


A. Bilanca odhodkov 03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

03

realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

ŽUPAN

109.636

136.340

136.340

137.380

1.040 100,8 125,3

01

POLITIČNI SISTEM

108.103

117.640

117.640

118.680

1.040 100,9 109,8

0101

Politični sistem

108.103

117.640

117.640

118.680

1.040

100,9

109,8

108.103

117.640

117.640

118.680

1.040

100,9

109,8

58.334

59.430

59.430

60.470

1.040

101,8

103,7

38.322

38.800

38.800

39.200

400

101,0

102,3

600

600

600

850

250

141,7

141,7

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 0121 STROŠKI DELA ŽUPANA IN PODŽUPANA 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila

952

1.040

1.040

1.040

0

100,0

109,2

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.393

3.500

3.500

3.500

0

100,0

103,1

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

2.719

2.920

2.920

2.810

-110

96,2

103,4

23

30

30

30

0

100,0

130,6

4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki

0122 PROTOKOL 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4029 Drugi operativni odhodki

0123 INFORMIRANJE 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki

38

40

40

40

0

100,0

104,3

211

250

250

250

0

100,0

118,2

1.531

1.500

1.500

2.000

500

133,3

130,7

10.544

10.750

10.750

10.750

0

100,0

102,0

32.941

38.320

38.320

38.320

0

100,0

116,3

27.934

30.320

30.320

30.320

0

100,0

108,5

4.263

8.000

8.000

8.000

0

100,0

187,7

87

0

0

0

0

---

0,0

657

0

0

0

0

---

0,0

16.827

19.890

19.890

19.890

0

100,0

118,2

16.827

19.200

19.200

19.200

0

100,0

114,1

0

690

690

690

0

100,0

---

Stran: 5 od 26


A. Bilanca odhodkov 03 - ŽUPAN

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

1.533

2.500

2.500

2.500

0 100,0 163,0

0403

Druge skupne administrativne službe

1.533

2.500

2.500

2.500

0

100,0

163,0

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

1.533

2.500

2.500

2.500

0

100,0

163,0

0421 POKROVITELJSTVA

1.533

2.500

2.500

2.500

0

100,0

163,0

4119 Drugi transferi posameznikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

333

0

0

0

0

---

0,0

1.200

2.500

2.500

2.500

0

100,0

208,3

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0

2.200

2.200

2.200

0 100,0

---

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0

2.200

2.200

2.200

0

---

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

100,0

0

2.200

2.200

2.200

0

100,0

---

0

2.200

2.200

2.200

0

100,0

---

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0

1.000

1.000

1.000

0

100,0

---

4029 Drugi operativni odhodki

0

1.200

1.200

1.200

0

100,0

---

0 100,0

---

0627 KOORDINACIJA ŽUPANOV ZGORNJE GORENJSKE

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

0

14.000

14.000

14.000

1603

Komunalna dejavnost

0

14.000

14.000

14.000

0

100,0

---

0

14.000

14.000

14.000

0

100,0

---

0

14.000

14.000

14.000

0

100,0

---

0

14.000

14.000

14.000

0

100,0

---

16039004 Praznično urejanje naselij 1606 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ 4029 Drugi operativni odhodki

Stran: 6 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04

OBČINSKA UPRAVA

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

3.189.952

4.856.643

4.853.643

5.419.875

566.232 111,7 169,9

02

EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

1.410

1.900

1.900

1.900

0 100,0 134,8

0202

Urejanje na področju fiskalne politike

1.410

1.900

1.900

1.900

0

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 0201 STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA 4029 Drugi operativni odhodki

04

SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403

Druge skupne administrativne službe

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

100,0

134,8

1.410

1.900

1.900

1.900

0

100,0

134,8

1.410

1.900

1.900

1.900

0

100,0

134,8

1.410

1.900

1.900

1.900

0

100,0

134,8

14.518

1.500

1.500

2.500

1.000 166,7

17,2

14.518

1.500

1.500

2.500

1.000

17,2

166,7

14.518

1.500

1.500

2.500

1.000

166,7

17,2

14.518

1.500

1.500

2.500

1.000

166,7

17,2

14.518

1.500

1.500

2.500

1.000

166,7

17,2

320.861

389.707

389.715

419.415

0

15.973

15.981

15.981

0

100,0

---

0

680

680

680

0

100,0

---

0

680

680

680

0

100,0

---

0

680

680

680

0

100,0

---

0

15.293

15.301

15.301

0

100,0

---

0

7.735

7.735

7.735

0

100,0

---

4029 Drugi operativni odhodki

0

7.735

7.735

7.735

0

100,0

---

0626 LAS GORENJSKA KOŠARICA

0

7.558

7.566

7.566

0

100,0

---

4029 Drugi operativni odhodki

0

7.558

7.566

7.566

0

100,0

---

0431 POSLOVNI PROSTOR TITOVA 16 4025 Tekoče vzdrževanje

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 0621 ČLANARINA SOS 4029 Drugi operativni odhodki

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0625 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA

29.700 107,6 130,7

Stran: 7 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0603

Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave 0601 STROŠKI DELA OBČINSKE UPRAVE 4000 Plače in dodatki

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

320.861

373.734

373.734

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

403.434

29.700

108,0

125,7

301.434

354.134

354.134

373.834

19.700

105,6

124,0

214.367

244.920

244.920

254.720

9.800

104,0

118,8 117,0

168.353

191.000

191.000

197.000

6.000

103,1

4001 Regres za letni dopust

4.706

4.800

4.800

5.900

1.100

122,9

125,4

4002 Povračila in nadomestila

9.221

12.200

12.200

12.200

0

100,0

132,3

4004 Sredstva za nadurno delo

2.937

4.000

4.000

4.000

0

100,0

136,2

4009 Drugi izdatki zaposlenim

433

0

0

0

0

---

0,0

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15.278

17.000

17.000

18.000

1.000

105,9

117,8

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje

12.240

14.100

14.100

14.600

500

103,6

119,3

4012 Prispevek za zaposlovanje

103

120

120

120

0

100,0

116,0

4013 Prispevek za starševsko varstvo

173

200

200

200

0

100,0

115,8

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

923

1.500

1.500

2.700

1.200

180,0

292,5

57.504

67.600

67.600

77.500

9.900

114,6

134,8

17.526

20.400

20.400

21.400

1.000

104,9

122,1

287

1.500

1.500

1.500

0

100,0

522,8

11.227

11.600

11.600

12.500

900

107,8

111,3

2.322

3.900

3.900

3.900

0

100,0

168,0

0602 MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje

15.586

17.200

18.500

19.500

1.000

105,4

125,1

4029 Drugi operativni odhodki

10.557

13.000

11.700

18.700

7.000

159,8

177,1

22.837

30.896

30.896

30.896

0

100,0

135,3

22.837

30.896

30.896

30.896

0

100,0

135,3

6.726

10.718

10.718

10.718

0

100,0

159,4

0

0

1.710

1.710

0

100,0

---

6.726

10.718

9.008

9.008

0

100,0

133,9

0603 STROŠKI DELA SKUPNEGA ORGANA 4130 Tekoči transferi občinam

0604 MATERIALNI STROŠKI SKUPNEGA ORGANA 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4130 Tekoči transferi občinam

Stran: 8 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

19.427

19.600

19.600

29.600

10.000

151,0

152,4

4.280

5.000

5.000

5.000

0

100,0

116,8

4.280

3.800

3.800

3.800

0

100,0

88,8

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

0

800

800

800

0

100,0

---

4207 Nakup nematerialnega premoženja

0

400

400

400

0

100,0

---

162,4

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 0611 PROGRAM MODERNIZACIJE UPRAVE 4202 Nakup opreme

0612 POSLOVNI PROSTOR BREZNICA 3

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

15.147

14.600

14.600

24.600

10.000

168,5

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

5.427

4.400

4.400

4.400

0

100,0

81,1

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

5.167

5.650

5.650

5.650

0

100,0

109,4

4025 Tekoče vzdrževanje

4.169

4.050

4.050

4.050

0

100,0

97,1

384

500

500

500

0

100,0

130,1

4029 Drugi operativni odhodki 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0

0

0

8.000

8.000

---

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0

0

0

2.000

2.000

---

---

155.385

130.294

130.294

135.294

5.000 103,8

87,1

155.385

130.294

130.294

135.294

5.000

103,8

87,1

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

9.552

25.922

25.922

30.922

5.000

119,3

323,7

0701 SREDSTVA ZA ZVEZE, ZAŠČITO IN REŠEVANJE

9.552

25.922

25.922

30.922

5.000

119,3

323,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.368

2.850

2.850

2.850

0

100,0

208,4

4021 Posebni material in storitve

1.612

1.800

1.800

1.800

0

100,0

111,7

19

300

300

300

0

100,0

---

4029 Drugi operativni odhodki

1.632

3.300

3.300

8.300

5.000

251,5

508,7

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2.082

2.672

2.672

2.672

0

100,0

128,3

387

12.000

12.000

12.000

0

100,0

---

2.453

3.000

3.000

3.000

0

100,0

122,3

145.833

104.372

104.372

104.372

0

100,0

71,6

6.943

7.090

7.090

7.090

0

100,0

102,1

6.943

7.090

7.090

7.090

0

100,0

102,1

07

OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

4024 Izdatki za službena potovanja

4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 0711 GASILSKA ZVEZA JESENICE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Stran: 9 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 0712 PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0713 GARS JESENICE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

0714 PRENOS POŽARNE TAKSE 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

0715 POŽARNO VARSTVO- INVESTICIJE 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

37.141

38.884

38.884

38.884

0

100,0

104,7

37.141

38.884

38.884

38.884

0

100,0

104,7

59.977

41.243

41.243

41.243

0

100,0

68,8

59.977

41.243

41.243

41.243

0

100,0

68,8

6.772

6.605

6.605

6.605

0

100,0

97,5

6.772

6.605

6.605

6.605

0

100,0

97,5

35.000

10.550

10.550

10.550

0

100,0

30,1

35.000

10.550

10.550

10.550

0

100,0

30,1

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

08

NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

1.849

4.450

4.450

4.450

0 100,0 240,7

0802

Policijska in kriminalistična dejavnost

1.849

4.450

4.450

4.450

0

08029001 Prometna varnost 0801 SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V PROMETU 4020 Pisarniški in splošni material in storitve

100,0

240,7

1.849

4.450

4.450

4.450

0

100,0

240,7

1.849

4.450

4.450

4.450

0

100,0

240,7

1.425

2.750

2.750

2.750

0

100,0

193,0

4029 Drugi operativni odhodki

285

1.700

1.700

1.700

0

100,0

596,8

4133 Tekoči transferi v javne zavode

139

0

0

0

0

---

0,0

51.595

64.282

64.282

64.282

18.570

22.000

22.000

22.000

0

100,0

118,5

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

18.570

22.000

22.000

22.000

0

100,0

118,5

1101 INTERVENCIJE V KMETIJSTVO

8.950

10.000

10.000

10.000

0

100,0

111,7

8.950

10.000

10.000

10.000

0

100,0

111,7

620

3.000

3.000

3.000

0

100,0

483,9

620

3.000

3.000

3.000

0

100,0

483,9

11

KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102

Program reforme kmetijstva in živilstva

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

1103 PODPORA RAZVOJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

0 100,0 124,6

Stran: 10 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1105 DEJAVNOST DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1103

Splošne storitve v kmetijstvu

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

9.000

9.000

9.000

9.000

0

100,0

100,0

9.000

9.000

9.000

9.000

0

100,0

100,0

2.172

2.272

2.272

2.272

0

100,0

104,6

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

2.172

2.272

2.272

2.272

0

100,0

104,6

2.172

2.272

2.272

2.272

0

100,0

104,6

1.400

1.500

1.500

1.500

0

100,0

107,1

772

772

772

772

0

100,0

100,0

30.854

40.010

40.010

40.010

0

100,0

129,7

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

30.854

40.010

40.010

40.010

0

100,0

129,7

1131 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

30.854

40.010

40.010

40.010

0

100,0

129,7

30.854

30.000

30.000

30.000

0

100,0

97,2

4029 Drugi operativni odhodki

0

10

10

10

0

100,0

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0

10.000

10.000

10.000

0

100,0

---

21.302

24.500

24.500

44.200

0

0

0

19.000

19.000

1121 SKRB ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

1104

Gozdarstvo

4025 Tekoče vzdrževanje

12

PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN

1204

Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

12049001 Oskrba s plinom

19.700 180,4 207,5 ---

---

0

0

0

19.000

19.000

---

---

0

0

0

19.000

19.000

---

---

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

0

0

0

10.500

10.500

---

---

4021 Posebni material in storitve

0

0

0

8.500

8.500

---

---

1221 PLINOVOD ŽIROVNICA

Stran: 11 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1206

Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 1231 IZVAJANJE LEK 4029 Drugi operativni odhodki 4119 Drugi transferi posameznikom

13

PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302

Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1301 VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje

1302 ZIMSKA SLUŽBA 4025 Tekoče vzdrževanje

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

21.302

24.500

24.500

25.200

700

102,9

118,3

21.302

24.500

24.500

25.200

700

102,9

118,3

21.302

24.500

24.500

25.200

700

102,9

118,3

4.500

4.500

4.500

5.200

700

115,6

115,6

16.802

20.000

20.000

20.000

0

100,0

119,0

548.170

1.123.171

1.126.671

1.137.588

548.170

1.123.171

1.126.671

1.137.588

10.917

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

10.917 101,0 207,5 101,0

207,5

219.374

240.000

240.000

330.000

90.000

137,5

150,4

145.906

160.000

160.000

160.000

0

100,0

109,7

0

1.000

1.000

1.000

0

100,0

---

145.906

159.000

159.000

159.000

0

100,0

109,0

73.468

80.000

80.000

170.000

90.000

212,5

231,4

73.468

80.000

80.000

170.000

90.000

212,5

231,4

221.962

685.271

685.271

587.888

-97.383

85,8

264,9

124.504

306.503

306.503

349.120

42.617

113,9

280,4

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

68.291

270.259

270.259

269.000

-1.259

99,5

393,9

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

22.692

0

0

21.000

21.000

---

92,5

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

11.246

3.600

3.600

6.600

3.000

183,3

58,7

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

22.275

32.644

32.644

52.520

19.876

160,9

235,8

97.458

283.768

283.768

183.768

-100.000

64,8

188,6

0

228.458

223.034

123.034

-100.000

55,2

---

94.953

53.310

53.310

53.310

0

100,0

56,1

2.505

2.000

7.424

7.424

0

100,0

296,4

1321 OBČINSKE CESTE (INVESTICIJE)

1322 PLOČNIK IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Stran: 12 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1323 OBVOZNICA VRBA

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

0

95.000

95.000

55.000

-40.000

57,9

---

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0

40.000

40.000

0

-40.000

0,0

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0

55.000

55.000

55.000

0

100,0

---

41.985

132.500

136.000

143.500

7.500

105,5

341,8

41.985

132.500

136.000

143.500

7.500

105,5

341,8

3.810

0

659

3.159

2.500

479,5

82,9

29.879

32.500

32.500

37.500

5.000

115,4

125,5

13029003 Urejanje cestnega prometa 1331 OSTALE PROMETNE POVRŠINE IN SIGNALIZACIJA 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki

0

0

2.841

2.841

0

100,0

---

8.296

0

0

0

0

---

0,0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

0

85.000

85.000

85.000

0

100,0

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0

15.000

15.000

15.000

0

100,0

---

64.849

65.400

65.400

76.200

10.800

116,5

117,5

23.232

25.000

25.000

25.000

0

100,0

107,6

23.232

25.000

25.000

25.000

0

100,0

107,6

17.989

18.000

18.000

18.000

0

100,0

100,1

17.989

18.000

18.000

18.000

0

100,0

100,1

23.628

22.400

22.400

33.200

10.800

148,2

140,5

22.860

16.000

16.000

26.000

10.000

162,5

113,7

0

6.000

6.000

6.000

0

100,0

---

768

400

400

1.200

800

300,0

156,2

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

13029004 Cestna razsvetljava 1341 JAVNA RAZSVETLJAVA (ELEKTRIČNA ENERGIJA) 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

1342 JAVNA RAZSVETLJAVA (TEKOČE VZDRŽEVANJE) 4025 Tekoče vzdrževanje

1343 JAVNA RAZSVETLJAVA (INVESTICIJE) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Stran: 13 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

14

GOSPODARSTVO

1402

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 1401 POSPEŠEVANJE DROBNEGA GOSPODARSTVA

realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

357.423

709.826

709.826

726.119

16.293 102,3 203,2

23.265

16.223

16.223

16.223

0

100,0

69,7

23.265

16.223

16.223

16.223

0

100,0

69,7

4.895

7.695

7.695

7.695

0

100,0

157,2

4029 Drugi operativni odhodki

1.895

1.895

1.895

1.895

0

100,0

100,0

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

3.000

5.000

5.000

5.000

0

100,0

166,7

0

800

800

800

0

100,0

---

1402 RAZVOJNI PROGRAMI

18.370

8.528

8.528

8.528

0

100,0

46,4

4029 Drugi operativni odhodki

18.370

8.528

8.528

8.528

0

100,0

46,4

334.158

693.603

693.603

709.896

16.293

102,4

212,4

334.158

693.603

693.603

709.896

16.293

102,4

212,4

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1403

v EUR

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 1411 UREDITEV ZAVRŠNICE

13.177

22.200

22.200

22.200

0

100,0

168,5

4133 Tekoči transferi v javne zavode

4.000

5.000

5.000

5.000

0

100,0

125,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

9.177

17.200

17.200

17.200

0

100,0

187,4

1412 TURISTIČNE PRIREDITVE

9.500

9.500

9.500

9.500

0

100,0

100,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

9.500

9.500

9.500

9.500

0

100,0

100,0

1413 ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA

310.015

659.903

659.903

675.696

15.793

102,4

218,0

4133 Tekoči transferi v javne zavode

110.964

157.069

157.069

172.862

15.793

110,1

155,8

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

105.184

34.568

34.568

34.568

0

100,0

32,9

17

0

0

0

0

---

0,0

93.851

468.266

468.266

468.266

0

100,0

499,0

1.466

2.000

2.000

2.500

500

125,0

170,6

1.466

2.000

2.000

2.500

500

125,0

170,6

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

1414 E-TOČKE 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

Stran: 14 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

15

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 1501 ODLAGALIŠČE ODPADKOV IN ZBIRNI CENTER

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

429.383

374.836

374.836

715.908

341.072 191,0 166,7

429.383

374.836

374.836

715.908

341.072

191,0

166,7

3.084

17.000

17.000

27.000

10.000

158,8

875,5

0

13.000

13.000

23.000

10.000

176,9

---

4029 Drugi operativni odhodki

0

0

0

2.000

2.000

---

---

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev

0

2.000

2.000

10.000

8.000

500,0

---

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

0

11.000

11.000

11.000

0

100,0

---

1502 SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ

3.084

4.000

4.000

4.000

0

100,0

129,7

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

2.761

3.677

3.677

3.677

0

100,0

133,2

323

323

323

323

0

100,0

99,9

426.299

357.836

357.836

688.908

331.072

192,5

161,6

16.066

18.000

18.000

18.000

0

100,0

112,0

16.066

18.000

18.000

18.000

0

100,0

112,0

397.052

329.836

329.836

598.900

269.064

181,6

150,8

359.791

300.000

300.000

566.000

266.000

188,7

157,3

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

13.388

0

0

5.000

5.000

---

37,4

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

23.873

29.836

29.836

27.900

-1.936

93,5

116,9

13.181

10.000

10.000

72.008

62.008

720,1

546,3

8.191

0

0

6.000

6.000

---

73,3

0

10.000

10.000

62.000

52.000

620,0

---

4.990

0

0

4.008

4.008

---

80,3

4025 Tekoče vzdrževanje

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 1511 VZDRŽEVANJE METEORNE KANALIZACIJE 4025 Tekoče vzdrževanje

1512 FEKALNA KANALIZACIJA (INVESTICIJE) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1514 METEORNA KANALIZACIJA 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

Stran: 15 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

16

PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

211.143

364.570

361.070

437.070

76.000 121,1 207,0

11.219

37.100

33.600

33.600

0

100,0

299,5

0

5.600

5.600

5.600

0

100,0

---

0

5.600

5.600

5.600

0

100,0

---

4025 Tekoče vzdrževanje

0

5.600

5.600

5.600

0

100,0

---

16029003 Prostorsko načrtovanje

11.219

31.500

28.000

28.000

0

100,0

249,6

1601 URBANIZEM

361,3

1605 GEOINFORMACIJSKI SISTEM

5.536

23.500

20.000

20.000

0

100,0

4020 Pisarniški in splošni material in storitve

1.536

20.000

20.000

20.000

0

100,0

---

4025 Tekoče vzdrževanje

4.000

0

0

0

0

---

0,0

0

3.500

0

0

0

---

---

5.683

8.000

8.000

8.000

0

100,0

140,8

5.683

8.000

8.000

8.000

0

100,0

140,8

169.423

272.850

272.850

348.850

76.000

127,9

205,9

95.880

194.500

194.500

269.500

75.000

138,6

281,1

5.393

9.000

9.000

9.000

0

100,0

166,9

104

0

0

0

0

---

0,0

5.290

9.000

9.000

9.000

0

100,0

170,2

90.487

185.500

185.500

260.500

75.000

140,4

287,9

86.045

160.000

160.000

234.000

74.000

146,3

272,0

0

20.000

20.000

20.000

0

100,0

---

4.442

5.500

5.500

6.500

1.000

118,2

146,3

10.644

17.000

17.000

17.000

0

100,0

159,7

10.644

17.000

17.000

17.000

0

100,0

159,7

10.644

17.000

17.000

17.000

0

100,0

159,7

4029 Drugi operativni odhodki

1602 IZDAJA PROJEKTNIH POGOJEV, SOGLASIJ IN SMERNIC 4029 Drugi operativni odhodki

1603

Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo 1611 VZDRŽEVANJE HIDRANTNEGA OMREŽJA 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje

1613 VODOVODNO OMREŽJE (INVESTICIJE) 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 1621 UREDITEV POKOPALIŠČA 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

Stran: 16 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

62.899

61.350

61.350

62.350

1.000

101,6

99,1

38.741

34.000

34.000

34.000

0

100,0

87,8

17

0

100

100

0

100,0

599,5

4025 Tekoče vzdrževanje

38.724

34.000

33.900

33.900

0

100,0

87,5

1633 OTROŠKA IGRIŠČA

24.158

27.350

27.350

28.350

1.000

103,7

117,4

0

100

100

100

0

100,0

---

566

700

700

700

0

100,0

123,7

4025 Tekoče vzdrževanje

5.342

6.000

6.000

7.000

1.000

116,7

131,0

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

1.293

1.300

1.300

1.300

0

100,0

100,6

4029 Drugi operativni odhodki

5.311

7.250

7.250

7.250

0

100,0

136,5

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 16039003 Objekti za rekreacijo 1631 VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIC 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4202 Nakup opreme

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

11.646

0

0

0

0

---

0,0

0

12.000

12.000

12.000

0

100,0

---

8.611

12.300

12.300

12.300

0

100,0

142,8

0

5.000

5.000

5.000

0

100,0

---

0

5.000

5.000

5.000

0

100,0

---

0

5.000

5.000

5.000

0

100,0

---

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

8.611

7.300

7.300

7.300

0

100,0

84,8

1651 STANOVANJA (VZDRŽEVANJE)

8.611

7.300

7.300

7.300

0

100,0

84,8

2.927

2.000

1.000

1.000

0

100,0

34,2

0

100

100

100

0

100,0

---

5.684

5.000

6.000

6.000

0

100,0

105,6

0

200

200

200

0

100,0

---

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

1605

Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 1641 STANOVANJA (INVESTICIJE) 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine

Stran: 17 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

21.890

42.320

42.320

42.320

0

100,0

193,3

6.815

12.120

12.120

12.120

0

100,0

177,8

6.815

12.120

12.120

12.120

0

100,0

177,8

6.397

8.000

8.000

8.000

0

100,0

125,1

4026 Poslovne najemnine in zakupnine

108

120

120

120

0

100,0

111,1

4029 Drugi operativni odhodki

310

4.000

4.000

4.000

0

100,0

---

15.074

30.200

30.200

30.200

0

100,0

200,3

15.074

30.200

30.200

30.200

0

100,0

200,3

3.275

8.000

8.000

8.000

0

100,0

244,3

333

1.200

1.200

1.200

0

100,0

360,3

11.466

21.000

21.000

21.000

0

100,0

183,1

27.740

29.380

29.380

29.380

27.740

29.380

29.380

29.380

0

100,0

105,9

20.132

22.580

22.580

22.580

0

100,0

112,2

20.132

22.580

22.580

22.580

0

100,0

112,2

20.132

22.580

22.580

22.580

0

100,0

112,2

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1606

v EUR

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 1661 UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI 4021 Posebni material in storitve

16069002 Nakup zemljišč 1671 PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev

17

ZDRAVSTVENO VARSTVO

1707

Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 1711 PRISPEVEK ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OBČANOV 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

17079002 Mrliško ogledna služba 1721 ZDRAVSTVENI UKREPI NA PRIMARNI RAVNI 4130 Tekoči transferi občinam 4133 Tekoči transferi v javne zavode

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

0 100,0 105,9

7.608

6.800

6.800

6.800

0

100,0

89,4

7.608

6.800

6.800

6.800

0

100,0

89,4

0

200

200

200

0

100,0

---

7.608

6.600

6.600

6.600

0

100,0

86,8

Stran: 18 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

18

KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802

Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina 1801 JANŠEV ČEBELNJAK 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4133 Tekoči transferi v javne zavode

1802 VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

280.306

715.012

715.012

725.896

10.884 101,5 259,0

23.776

32.970

32.970

36.970

4.000

112,1

155,5

23.776

32.970

32.970

36.970

4.000

112,1

155,5

1.717

1.970

1.970

1.970

0

100,0

114,8

1.102

1.170

1.170

1.170

0

100,0

106,2

615

800

800

800

0

100,0

130,1

158,7

22.059

31.000

31.000

35.000

4.000

112,9

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije

0

16.000

16.000

17.700

1.700

110,6

---

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

0

0

0

2.300

2.300

---

---

22.059

15.000

15.000

15.000

0

100,0

68,0

Programi v kulturi

94.001

104.344

104.344

111.228

6.884

106,6

118,3

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

69.253

72.480

72.480

72.480

0

100,0

104,7

68.885

72.480

72.480

72.480

0

100,0

105,2

68.885

72.480

72.480

72.480

0

100,0

105,2

368

0

0

0

0

---

0,0

368

0

0

0

0

---

0,0

18.748

18.980

18.980

18.980

0

100,0

101,2

1.110

1.110

1.110

1.110

0

100,0

100,0

1.110

1.110

1.110

1.110

0

100,0

100,0

16.568

16.800

16.800

16.800

0

100,0

101,4

16.568

16.800

16.800

16.800

0

100,0

101,4

1.070

1.070

1.070

1.070

0

100,0

100,0

1.070

1.070

1.070

1.070

0

100,0

100,0

4323 Investicijski transferi javnim zavodom

1803

1821 OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE 4133 Tekoči transferi v javne zavode

1822 KNJIŽNICA M. ČOPA (INVESTICIJE) 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

18039003 Ljubiteljska kultura 1841 KULTURNI PROJEKTI 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1842 KULTURNO DRUŠTVO DR. F. PREŠEREN BREZNICA 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1843 MEDOBČINSKO SODELOVANJE- LJUBITELJSKA KULTURA 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Stran: 19 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 18039005 Drugi programi v kulturi 1851 KULTURNA DVORANA 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4133 Tekoči transferi v javne zavode

1804

Podpora posebnim skupinam

18049004 Programi drugih posebnih skupin

realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

6.000

12.884

12.884

19.768

6.884

153,4

329,5

6.000

12.884

12.884

19.768

6.884

153,4

329,5

0

6.884

6.884

13.768

6.884

200,0

---

6.000

6.000

6.000

6.000

0

100,0

100,0

4.191

5.191

5.191

5.191

0

100,0

123,9

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

4.191

5.191

5.191

5.191

0

100,0

123,9

4.191

5.191

5.191

5.191

0

100,0

123,9

4.191

5.191

5.191

5.191

0

100,0

123,9

158.338

572.507

572.507

572.507

0

100,0

361,6

157.139

571.239

571.239

571.239

0

100,0

363,5

57.630

66.500

66.500

66.500

0

100,0

115,4

57.630

66.500

66.500

66.500

0

100,0

115,4

3.700

3.700

3.700

3.700

0

100,0

100,0

3.700

3.700

3.700

3.700

0

100,0

100,0

3.056

3.700

3.700

3.700

0

100,0

121,1

3.056

3.700

3.700

3.700

0

100,0

121,1

10.999

11.000

11.000

11.000

0

100,0

100,0

10.999

11.000

11.000

11.000

0

100,0

100,0

1.903

2.100

2.100

2.100

0

100,0

110,4

1.903

2.100

2.100

2.100

0

100,0

110,4

1877 VEČNAMENSKA DVORANA

79.851

469.239

469.239

469.239

0

100,0

587,6

4133 Tekoči transferi v javne zavode

59.834

67.800

67.800

67.800

0

100,0

113,3

0

374.704

374.704

374.704

0

100,0

---

11.603

23.735

23.735

23.735

0

100,0

204,6

8.414

3.000

3.000

3.000

0

100,0

35,7

1861 DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805

v EUR

Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa 1871 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1872 KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1873 ŠPORTNE PRIREDITVE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1875 RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1876 PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

Stran: 20 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 1878 ŠPORTNI PARK GLENCA 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring

18059002 Programi za mladino 1881 PREVENTIVNI PROJEKTI 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19

IZOBRAŽEVANJE

1902

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci 1901 SUBVENCIJE OTROŠKEGA VARSTVA 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode

1902 INVESTICIJA V VRTEC PRI OŠ ŽIROVNICA 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

1903

Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo 1911 OSNOVNA ŠOLA ŽIROVNICA 4133 Tekoči transferi v javne zavode

1912 INVESTICIJA V OŠ ŽIROVNICA 4323 Investicijski transferi javnim zavodom

1921 OŠ P. STRAŽIŠARJA JESENICE IN OŠ A. JANŠE RADOVLJICA 4133 Tekoči transferi v javne zavode

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

0

15.000

15.000

15.000

0

100,0

---

0

15.000

15.000

15.000

0

100,0

---

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

1.199

1.268

1.268

1.268

0

100,0

105,8

1.199

1.268

1.268

1.268

0

100,0

105,8

1.199

1.268

1.268

1.268

0

100,0

105,8

572.360

650.548

650.548

681.548

430.761

479.687

479.687

510.687

31.000

31.000 104,8 119,1 106,5

118,6

430.761

479.687

479.687

510.687

31.000

106,5

118,6

430.761

475.487

475.487

506.487

31.000

106,5

117,6

429.887

475.487

475.487

506.487

31.000

106,5

117,8

874

0

0

0

0

---

0,0

0

4.200

4.200

4.200

0

100,0

---

0

4.200

4.200

4.200

0

100,0

---

87.486

107.477

107.477

107.477

0

100,0

122,9

75.623

96.620

96.620

96.620

0

100,0

127,8

58.962

66.912

66.912

66.912

0

100,0

113,5

58.962

66.912

66.912

66.912

0

100,0

113,5

12.230

17.600

17.600

17.600

0

100,0

143,9

12.230

17.600

17.600

17.600

0

100,0

143,9

4.432

12.108

12.108

12.108

0

100,0

273,2

4.432

12.108

12.108

12.108

0

100,0

273,2

Stran: 21 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 19039002 Glasbeno šolstvo 1931 GLASBENA ŠOLA JESENICE 4133 Tekoči transferi v javne zavode

1905

Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih 1941 LJUDSKA UNIVERZA JESENICE IN LJUDSKA UNIVERZA RADOVLJICA 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4133 Tekoči transferi v javne zavode

1906

Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 1951 PREVOZNI STROŠKI UČENCEV OSNOVNIH ŠOL 4119 Drugi transferi posameznikom

1952 REGRESIRANA PREHRANA UČENCEV 4119 Drugi transferi posameznikom

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

11.863

10.857

10.857

10.857

0

100,0

91,5

11.863

10.857

10.857

10.857

0

100,0

91,5

11.863

10.857

10.857

10.857

0

100,0

91,5

4.583

12.100

12.100

12.100

0

100,0

264,0

4.583

12.100

12.100

12.100

0

100,0

264,0

4.583

12.100

12.100

12.100

0

100,0

264,0

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

220

0

0

0

0

---

0,0

4.363

12.100

12.100

12.100

0

100,0

277,3

49.529

51.284

51.284

51.284

0

100,0

103,5

49.529

51.284

51.284

51.284

0

100,0

103,5

49.424

50.984

50.984

50.984

0

100,0

103,2

49.424

50.984

50.984

50.984

0

100,0

103,2

106

300

300

300

0

100,0

284,1

106

300

300

300

0

100,0

284,1

191.422

217.136

217.136

217.136

20

SOCIALNO VARSTVO

2002

Varstvo otrok in družine

22.776

18.600

18.600

18.600

0

100,0

81,7

20029001 Drugi programi v pomoč družini

22.776

18.600

18.600

18.600

0

100,0

81,7

22.776

18.600

18.600

18.600

0

100,0

81,7

376

600

600

600

0

100,0

159,5

22.400

18.000

18.000

18.000

0

100,0

80,4

2001 DODATEK ZA NOVOROJENCE 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila

0 100,0 113,4

Stran: 22 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2004

Izvajanje programov socialnega varstva

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

168.645

198.536

198.536

198.536

0

100,0

117,7

75.246

85.300

85.300

85.300

0

100,0

113,4

25.872

30.600

30.600

30.600

0

100,0

118,3

25.872

30.600

30.600

30.600

0

100,0

118,3

49.374

54.700

54.700

54.700

0

100,0

110,8

49.374

54.700

54.700

54.700

0

100,0

110,8

20049003 Socialno varstvo starih

69.794

85.800

85.800

85.800

0

100,0

122,9

2021 POMOČ NA DOMU

69.794

85.800

85.800

85.800

0

100,0

122,9

69.794

85.800

85.800

85.800

0

100,0

122,9

10.143

12.320

12.320

12.320

0

100,0

121,5

2.643

4.000

4.000

4.000

0

100,0

151,3

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti

2.643

4.000

4.000

4.000

0

100,0

151,3

2032 DELNO NADOMESTILO NAJEMNIN

20049002 Socialno varstvo invalidov 2011 OBVEZNOSTI PO ZAKONU O SOCIALNEM VARSTVU 4119 Drugi transferi posameznikom

2012 ZAVODSKO VARSTVO 4119 Drugi transferi posameznikom

4119 Drugi transferi posameznikom

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 2031 SOCIALNE POMOČI

6.250

5.820

5.820

5.820

0

100,0

93,1

4119 Drugi transferi posameznikom

6.250

5.820

5.820

5.820

0

100,0

93,1

2033 ZDRAVSTVENA KOLONIJA

1.250

2.500

2.500

2.500

0

100,0

200,0

1.250

2.500

2.500

2.500

0

100,0

200,0

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20049005 Socialno varstvo zasvojenih 2035 KOMUNA - SKUPNOST ŽAREK 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 2041 HUMANITARNE ORGANIZACIJE (RDEČI KRIŽ IN KARITAS) 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2042 VARNA HIŠA 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3.086

3.323

3.323

3.323

0

100,0

107,7

3.086

3.323

3.323

3.323

0

100,0

107,7

3.086

3.323

3.323

3.323

0

100,0

107,7

10.377

11.793

11.793

11.793

0

100,0

113,7

7.000

8.000

8.000

8.000

0

100,0

114,3

7.000

8.000

8.000

8.000

0

100,0

114,3

1.760

1.793

1.793

1.793

0

100,0

101,9

1.760

1.793

1.793

1.793

0

100,0

101,9

Stran: 23 od 26


A. Bilanca odhodkov 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4 2043 INVALIDSKE IN DRUGE HUMANITARNE ORGANIZACIJE 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

1.617

2.000

2.000

2.000

0

100,0

123,7

1.617

2.000

2.000

2.000

0

100,0

123,7

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

86

174

174

174

0 100,0 202,3

2201

Servisiranje javnega dolga

86

174

174

174

0

100,0

202,3

86

174

174

174

0

100,0

202,3 202,3

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA

86

174

174

174

0

100,0

4029 Drugi operativni odhodki

73

74

74

74

0

100,0

101,1

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

13

100

100

100

0

100,0

781,3

24.666 147,1

---

23

INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

5.000

55.357

52.349

77.015

2302

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

5.000

5.000

5.000

5.000

0

100,0

100,0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

100,0

100,0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

100,0

100,0

5.000

5.000

5.000

5.000

0

100,0

100,0

0

50.357

47.349

72.015

24.666

152,1

---

0

50.357

47.349

72.015

24.666

152,1

---

0

50.357

47.349

72.015

24.666

152,1

---

0

50.357

47.349

72.015

24.666

152,1

---

23029001 Rezerva občine 2301 PRORAČUNSKA REZERVA 4091 Proračunska rezerva

2303

Splošna proračunska rezervacija

23039001 Splošna proračunska rezervacija 2302 SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA 4090 Splošna proračunska rezervacija

Stran: 24 od 26


B. Račun finančnih terjatev in naložb 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

OBČINSKA UPRAVA

0

1.501

1.501

1.501

0 100,0

---

06

LOKALNA SAMOUPRAVA

0

1.501

1.501

1.501

0 100,0

---

0601

Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0

1.501

1.501

1.501

0

---

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 0625 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin

100,0

0

1.501

1.501

1.501

0

100,0

---

0

1.501

1.501

1.501

0

100,0

---

0

1.501

1.501

1.501

0

100,0

---

Stran: 25 od 26


C. Račun financiranja 04 - OBČINSKA UPRAVA

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K4

04

v EUR realizacija proračuna 2017

sprejeti proračun 2018

veljavni proračun 2018

rebalans proračuna 2018

(1)

(2)

(3)

(4)

Razlika Indeks

Indeks

(4)-(3) (4)/(3) (4)/(1)

OBČINSKA UPRAVA

20.591

27.359

27.359

27.359

0 100,0 132,9

22

SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

20.591

27.359

27.359

27.359

0 100,0 132,9

2201

Servisiranje javnega dolga

20.591

27.359

27.359

27.359

0

100,0

132,9

20.591

27.359

27.359

27.359

0

100,0

132,9

2201 SERVISIRANJE ZADOLŽEVANJA

20.591

27.359

27.359

27.359

0

100,0

132,9

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam

20.591

20.591

20.591

20.591

0

100,0

100,0

0

6.768

6.768

6.768

0

100,0

---

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

Stran: 26 od 26

posebni-del-rebalans-2018  
posebni-del-rebalans-2018  
Advertisement