Page 1

NOVICE

Javni razpis OB^INE @IROVNICA SEPTEMBER 2018 Leto XIII

[TEVILKA 4

POLETNE GRADNJE V OB^INI OB^INA @IROVNICA V PROJEKTU ALPE ADRIA KARAVANKE PRAVLJI^NI VE^ERI V DOSLOV^AH [OLA – NOVIM USPEHOM IN IZZIVOM NAPROTI 1

www.zirovnica.si


Pametno s soncem za Zdravo in mladostno kožo.

STRIPYDENT, D.O.O., ŽIROVNICA, MOSTE 77A WWW.STRIPYDENT.SI Nega z Ocean Miracle peel-off masko 100 % naravne, aktivne učinkovine, kožo revitalizira, učvrsti, navlaži in odpravi znake staranja.

Delovni čas zobne ordinacije: po naročilu Delovni čas zobotehničnega laboratorija: od ponedeljka do petka od 7. - 15. ure Informacije in naročanje po tel.: Samo Mekina, 04 580 12 59, 041 676 827

UGODNO ZANESLJIVO BREZ ^AKANJA

• Nega obraza po metodi Cholley • Hyaluronic mezoterapija (intenzivna vlažilna nega obraza) • Selektivna fototermoliza (IPL - intenziven pulz svetlobe) • pedikura • depilacija nog

Z aparatom Record 618 lahko izvajamo številne aplikacije fototermičnega odstranjevanja: • moteče poraščenosti • madežev • aken • tetovaž • herpesa • fotopomlajevanje kože

Kozmetični salon Andreja Andreja Matučec, s.p., Moste 24a, Žirovnica Tel.: 04/580 17 45 Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 15. – 20. ure sreda 8. – 12. in 15. - 20. ure petek od 8. – 14. ure

Poletna svežina za vaša stopala

KGZ Sava Rožna dolina 50, 4248 Lesce tel.: 53 53 610, fax: 04/53 53 621, e-mail: info@kgz-sava.si, internet: www.kgz-sava.si

ZIMSKE GUME ŽE NA ZALOGI !!! UltraGrip 9

Kristall Control HP 2

NOVO

HITRI SERVIS. ZA SREČNO POT.

Winter Sport 5

Eskimo HP2

NOVO

Vulkanizerstvo Žemlja Žemlja Janes ml. s.p., Zabreznica 20a 04/5802-174 041/641-197 www.vulkanizerstvo-zemlja.si

Trgovina Lesce tel.: 535 36 16, 535 36 19 (nabava), 535 36 23, e-mail: trgovina@kgz-sava.si Odprto: ponedeljek - petek 8.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00

DOMAČI KOTIČEK Sadovnjak Resje

PRODAJA OKUSNIH GORENJSKIH JABOLK, SLIV IN HRUŠK T: 04 530 92 51

DELOVNI ČAS PRODAJA JABOLK RESJE: OD PONEDELJKA DO PETKA 8.00 -17.00, SOBOTA 8.00 – 12.00 Jabolka vam bodo na voljo tudi v naši kmetijski trgovini v Lescah. NI POTREBNO VSAK DAN UGRIZNITI V ˝KISLO JABOLKO˝, UGRIZNITE PA V OKUSNA GORENJSKA JABOLKA IZ SADOVNJAKA RESJE.

Suhomesnati izdelki, med, sveža jajca, kislo zelje in repa, rezanci, makaroni, mlečni izdelki iz govejega, kozjega in ovčjega mleka, vino, Eko moka in žitarice, drobno pecivo, domači zeliščni čaji, krompir, čebula • NOVO! 100% NARAVNI MARELIČNI SOK • VSE ZA OZIMNICO: SVEŽA ZELENJAVA, ČEBULA, ČESEN, KROMPIR, VLOŽENA ZELENJAVA IN SADJE • SOK IN KIS PRIDELAN IZ LASTNIH JABOLK • KONOPLJINA MOKA IN OLJE • BUČNO OLJE • AJDOVA MOKA IZ DOMAČE PROIZVODNJE • DNEVNO SVEŽE MLEKO

SVETOVANJE O VARSTVU RASTLIN: OLGA CVENKEL G:031/248-307 olga.cvenkel@kgz-sava.si


Javni Aktualno razpis

Spo{tovani star{i, dragi otroci in vsi udele`enci v cestnem prometu! prometu in nekateri se bodo s prometom in nevarnostmi, ki jih le ta prina{a, sre~ali prvi~. Ob~ina in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Ob~ine @irovnica (SPV) bosta tako kot vsako leto zagotovila prostovoljce – gasilce , ob~inske redarje in policaja, ki bodo prve dni urejali promet pred {olo in pazili na mal~ke. Kljub temu pa je prva in najve~ja odgovornost nas star{ev ali skrbnikov, da otroke pripravimo, starej{e pa opomnimo na pravilno in varno ravnanje v cestnem prometu. Peljimo jih pe{ po varni poti, razlo`imo in poka`imo jim osnovna pravila, predvsem pa jim bodimo za zgled s svojim ravnanjem. Prosim vas, da v ~im ve~ji meri otroke napotite na {olski avtobus in da ste prve dni strpni ob prihodu na obmo~je {ole. Glede na zna~ilnosti in posebnosti prvega tedna pouka je nemogo~e zagotoviti zadostno {tevilo parkirnih mest. Zato naj starej{i otroci uporabljajo {olski avtobus ali pa jih pospremite pe{. Vse voznike pa napro{am, da vozite po~asi in previdno, zavedajo~ se, da se bodo v prometu ponovno pojavili otroci, ki zaradi mladosti in neizku{enosti promet in prometna pravila dojemajo nekoliko druga~e od odraslih. Najve~ja odgovornost pa je na nas, odraslih! Star{em, otrokom in u~iteljem `elim prijeten za~etek {olskega leta, vsem udele`encem v cestnem prometu pa varno vo`njo. S prijaznimi pozdravi, Leopold Poga~ar, `upan

Poletje in z njim po~itnice so se zaklju~ile. Resni~no upam, da ste jih pre`iveli lepo, v dru`bi ljudi, ki so vam blizu, in da ste do`iveli marsikaj novega.

V ponedeljek, 3. septembra, se je pri~elo novo {olsko leto in marsikateri mal~ek je prvi~ prestopil {olski prag. [ola in u~iteljski zbor so pripravljeni na novo {olsko leto, na nove izzive, na novo `ivljenjsko obdobje. Za~etek {ole pa pomeni tudi ve~je {tevilo udele`encev v cestnem

Poletne gradnje v ob~ini

sledila v naslednjih letih. Analiza Zavoda za raziskavo materialov iz Ljubljane je namre~ pokazala, da bo potrebna sanacija celotnega dela opornih zidov na tem obmo~ju.

Obnova mostu na Rodinah

Na cesti Rodine–Hra{e je bil zgrajen nov mosti~ek, ki bo pripomogel k bolj{i preto~nosti prometa na omenjeni cesti. Z Ob~ino Radovljica te~ejo dogovori, da bi nekoliko raz{irili tudi del ceste, ki poteka na obmo~ju sosednje ob~ine, in sicer od Cesarske ceste do Hra{.

Gradnja kanalizacije na Bregu

Najve~ji projekt v ob~ini, gradnja kanalizacijskega sistema, meteorne kanalizacije, obnova vodovoda, javne razsvetljave in polaganje vodov za Telemach, Telekom in Elektro Gorenjska, gre po~asi h koncu. Po polaganju grobega asfalta bo sredi septembra sledila {e fina plast. Prav tako bo dokon~an plo~nik med Mostami in Bregom in otok za umirjanje prometa. Na sredini vasi, kjer obra~a {olski avtobus, bo vzpostavljena t.i. cona umirjenega prometa. S tem bo ena ve~jih investicij v vrednosti skoraj 1,3 milijona evrov zaklju~ena. Z njo bo {e zadnja vas v ob~ini opremljena z moderno infrastrukturo, izbolj{ana pa bo tudi prometna varnost. Konec septembra bo na vrsti {e urejanje okolice, bankin, vzpostavljanje

Obnova opornega zidu v Mostah

V Mostah, v bli`ini spomenika talcem, je poleti potekala obnova opornega zidu, ki ga je na~el zob ~asa, posledice pa so pustili tudi vplivi okolja. Obnovljen je bil manj{i del zidu, obse`nej{a rekonstrukcija zidu pod nekdanjo Gostilno pod Stolom pa bo

NOVICE OB^INE @IROVNICA Ustanovitelj in izdajatelj: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica. Pravice izdajatelja: Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Urednica: Polona Kus. Uredni{ki odbor: Helena ^ade`, Mirjam Fain, Samo Mekina, Ur{a Aljan~i~. Tr`enje oglasnega prostora: Miran Dolar. ^asopis izide {estkrat letno v nakladi 1640 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v ob~ini brezpla~no. Naslov uredni{tva: Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Tel.: 04 580 50 20 ali 040 439 560. E-naslov: novice�medium.si. ISSN: 1854-4932. Tiskano na papirju s FSC certifikatom (trajnostno upravljanje z gozdovi). Foto na naslovnici: Miha [est.

3


Aktualno

Ureditev va{kega jedra v Smoku~u

provotnega stanja in sanacija obvozne ceste ob avtocesti, ki se je v ~asu gradnje Âťraz{irilaÂŤ v zasebna zemlji{~a. @upan in zaposleni v ob~inski upravi se vsem ob~ankam in ob~anom zahvaljujejo za potrpe`ljivost in sodelovanje.

Pod budnim o~esom Zavoda za varstvo kulturne dedi{~ine, enota Kranj, se bo v teh dneh pri~ela ureditev va{kega jedra v Smoku~u. Ureditev poteka v soglasju s krajani, ki `ivijo v tem delu Smoku~a. Projekt so jim pristojni predstavili na sestanku na Ob~ini @irovnica in pri na~rtovanju upo{tevali njihove pripombe. Urejanje va{kega jedra bo potekala v dveh fazah, najprej va{ko peri{~e z bli`njo okolico in v naslednjih letih {e {ir{a okolica.

Obnova vodohrana v Rebru

V Rebru nad @irovnico so bili obnovljeni oporni zidovi starega vodohrana, ki slu`i kot rezerva za nemoteno oskrbo z vodo. Zidovi so bili v slabem stanju zaradi starosti in vplivov okolja.

Vir: zirovnica.si

Polona Kus

Ob~inski {tab za civilno za{~ito

Vabilo na usposabljanje z defibrilatorjem Zastoj srca se lahko zgodi kjerkoli in ob vsakem ~asu. Mo`nost Usposabljanje bo vodil Matic Novak, ~lan GRS Radovljica. Prosipre`ivetja v primeru sr~nega zastoja je ve~ja le s hitrim ukrepa- mo za predhodno prijavo na tel. 04 58 09 100. Zavedajmo se, njem prisotnih ter njihovim ravnanjem do prihoda defibrilatorja da je vsaka pomo~ bolj{a od tega, da ne storimo ni~esar. Poveljnik O[CZ, Marjan DOBNIKAR in re{evalcev. Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je naprava, ki Lokacije defibrilatorjev v ob~ini @irovnica je klju~nega pomena za ukre1 Breg transformator 5 Gasilski dom Smoku~ panje ob zastoju srca, zato 2 HE Moste, Moste 6 Po{ta @irovnica je pomembno, da je zago3 Osnovna {ola, Zabreznica 7 Parkiri{~e Zavr{nica 8 4 Gasilski dom Zabreznica 8 Valvazorjev dom tovljena ~im bolj{a pokritost (v avtomobilu) obmo~ja z defibrilatorji, hkrati pa, da je ~im ve~ ljudi uspo7 sobljenih za ravnanje z njimi. Ob svetovnem dnevu srca Ob~inski {tab Civilne za{~ite Ob~ine @irovnica vljudno vabi 6 vse zainteresirane ob~ane na usposabljanje, kako ravnati 2 ob sr~nem zastoju in kako se 3 rokuje z AED, ki bo v sredo, 4 26. septembra 2018, ob 18. uri v prostorih Osnov1 ne {ole @irovnica, (pritli~je 5 levo, u~ilnica 3. b razreda).

4


Lokalne volitve

OB^INSKA VOLILNA KOMISIJA

OBVESTILO

Prostorski okoli{ 0019, 0020, 0024

(Imenovanje volilnih odborov) Ob~inska volilna komisija Ob~ine @irovnica za potrebe izvedbe volitev ~lanov ob~inskega sveta in volitev `upana, ki bodo 18. 11. 2018, obve{~a politi~ne stranke, druge organizacije ob~anov v ob~ini ter ob~ane Ob~ine @irovnica, da lahko v skladu s tretjim odstavkom 37. ~lena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) najpozneje do vklju~no 13. 09. 2018, ob~inski volilni komisiji posredujejo svoje predloge za imenovanje predsednika in ~lanov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Za predsednika, ~lane ter njihove namestnike so lahko predlagani ob~ani, ki imajo stalno prebivali{~e v ob~ini @irovnica. Ob vlo`itvi predlogov morajo predlagatelji predlo`iti izjave kandidatov, da sogla{ajo z imenovanjem v volilni odbor in izjave, da bodo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur in list kandidatov oziroma najpozneje do 05. 11. 2018 obvestili ob~insko volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem ali drugem razmerju s katerim od kandidatov v volilni enoti, v kateri je ta volilni odbor imenovan. Obrazec izjave je dostopen na spletni strani ob~ine (https://zirovnica.si/obvestila-obcina/obvestilo-imenovanje-volilnih-odborov/) ali na sede`u ob~inske uprave Ob~ine @irovnica.

Naselje, ulica 001 Breg 1–6, 8–30, 32, 35–37, 39– 81, 83, 86–97, 102–105, 108–112a, 114–166, 168–173

@irovnica (19201003) ^opova rojstna hi{a, @irovnica 14, @irovnica Voli{~e je dostopno invalidom. Prostorski okoli{ 0001, 0002, 0003, 0004, 0005

Naselje, ulica 010 @irovnica 1–64, 66–117

Selo, Zabreznica (19201004) Osnovna {ola @irovnica, Zabreznica 4, @irovnica Voli{~e je dostopno invalidom. Prostorski okoli{ 0006, 0007, 0008, 0009

Naselje, ulica 006 Selo pri @irovnici 1–42, 49 009 Zabreznica 1–75

Breznica, Doslov~e, Vrba (19201005) Kulturna dvorana, Breznica 9, @irovnica Voli{~e je dostopno invalidom. Prostorski okoli{ 0010, 0011, 0012, 0013, 0018, 0025

Simona Ferjan, univ. dipl. prav., l.r., predsednica OVK

Na podlagi 41. ~lena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 22. ~lena Zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP-2) (Uradni list RS, {t. 98/13) je Ob~inska volilna komisija ob~ine @irovnica na svoji 2. seji dne 03. 09. 2018 sprejela naslednji

Naselje, ulica 002 Breznica 1–64 003 Doslov~e 1–39, 43–46 008 Vrba 1–40

Smoku~, Rodine (19201006) Jalnova rojstna hi{a, Rodine 10, @irovnica Voli{~e je dostopno invalidom. Prostorski okoli{ 0014, 0015, 0016, 0017

SKLEP O DOLO^ITVI VOLI[^ IN NJIHOVIH OBMO^IJ ZA LOKALNE VOLITVE 2018

Naselje, ulica 005 Rodine 2– 0d, 22–45a, 49–61, 63–81 007 Smoku~ 1–20, 22–52, 55–63, 65–67, 69–110, 133

Pred~asno glasovanje (19201901) Kulturna dvorana, Breznica 9, @irovnica

Za izvedbo rednih volitev ~lanov ob~inskega sveta in rednih volitev `upana Ob~ine @irovnica, na osnovi Razpisa rednih volitev v ob~inske svete in rednih volitev `upanov (Uradni list RS, {t. 48/18), ki bodo 18. 11. 2018, se dolo~ijo naslednja voli{~a in obmo~ja le-teh:

Na tem voli{~u glasujejo volilni upravi~enci s stalnim prebivali{~em v ob~ini @irovnica, ki bodo dne 18. 11. 2018 odsotni iz kraja stalnega prebivali{~a.

Moste (19201001) TVD Partizan, @irovnica 63, @irovnica Voli{~e je dostopno invalidom.

Glasovanje po po{ti (19201997) Ob~inska volilna komisija Ob~ine @irovnica, Breznica 3, @irovnica

Prostorski okoli{ 0021, 0022, 0023

Na sede`u Ob~inske volilne komisije se bo ugotavljal izid glasovanja po po{ti z obmo~ja Slovenije.

Naselje, ulica 004 Moste 1–84, 90–91, 110–111, 117a

Ob~inska volilna komisija, predsednica Simona Ferjan, univ. dipl. prav., l.r.

Breg (19201002) SEL, Elektrarna Moste, Moste 41, @irovnica Voli{~e je dostopno invalidom.

5


Lokalne volitve / Razpisi

OBVESTILO (Sprememba sede`a voli{~a za naselji Smoku~ in Rodine)

Na podlagi 8. ~lena Odloka o priznanjih Ob~ine @irovnica (Uradni list RS {tev. 93/00, 80/01, 88/01 in UVG, {t. 14/03, 10/05, 40/16) in 94. sklepa Komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, sprejetega na 18. seji, dne 25. 07. 2018, Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja objavlja

Ob~inska volilna komisija Ob~ine @irovnica obve{~a, da je za izvedbo volitev ~lanov ob~inskega sveta in volitev `upana, ki bodo 18. 11. 2018, zaradi nedostopnosti gibalno oviranim osebam ukinjeno voli{~e {t. 6 za naselji Smoku~ in Rodine v Gasilskem domu Smoku~ na naslovu Smoku~ 46. Za naselji Smoku~ in Rodine je tako dolo~eno novo voli{~e v Jalnovi rojstni hi{i na naslovu Rodine 10, ki je dostopno tudi gibalno oviranim osebam.

RAZPIS Zbiranja predlogov za podelitev priznanj ob~ine @irovnica za leto 2018

Simona Ferjan, univ. dipl. prav., l.r., predsednica OVK

A. PREDMET RAZPISA so priznanja Ob~ine @irovnica, ki se podeljujejo zaslu`nim ob~anom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, dru{tvom in skupinam, zdru`enjem in drugim pravnim osebam. Priznanja Ob~ine @irovnica so:

OBVESTILO (Dolo~anje liste kandidatov ali kandidata za `upana s podpisi skupine volivcev)

1. N  aziv ~astni ob~an se podeli ob~anu ob~ine @irovnica, dr`avljanu RS ali tujemu dr`avljanu, ki ima posebne zasluge za napredek znanosti, umetnosti in kulture ter za druge izjemne dose`ke, s katerimi je pomembno in trajno prispeval k ugledu in razvoju ob~ine @irovnica doma ali v tujini.

Ob~inska volilna komisija Ob~ine @irovnica obve{~a, da je za volitve ~lanov ob~inskega sveta, ki bodo 18. 11. 2018, v primeru, ko dolo~a listo kandidatov skupina volivcev in ob uporabi 68. ~lena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17), {tevilo potrebnih podpisov volivcev najmanj 38.

2. P  laketa Ob~ine @irovnica je najvi{je ob~insko priznanje, ki se podeli ob~anu ob~ine @irovnica, podjetjem, zavodom, dru{tvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sede`em v ob~ini @irovnica za ve~letne izjemne uspehe na posameznih podro~jih dru`benih dejavnosti in gospodarstva, ki so prispevali k razvoju in ugledu ob~ine.

Ob~inska volilna komisija Ob~ine @irovnica obve{~a, da je za volitve `upana, ki bodo 18. 11. 2018, v primeru, ko dolo~a kandidata za `upana skupina volivcev in ob uporabi 106. ~lena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, {t. 94/07 – UPB3, 45/08, 83/12 in 68/17), {tevilo potrebnih podpisov volivcev najmanj 31.

3. Nagrada Ob~ine @irovnica se podeli ob~anu ob~ine @irovnica, skupini ob~anov ob~ine @irovnica, dru{tvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sede`em v ob~ini @irovnica za enkratne izjemne dose`ke kot spodbudo za nadaljnje strokovno delo in aktivnosti na posameznih podro~jih delovanja v zadnjem letu.

Simona Ferjan, univ. dipl. prav., l.r., predsednica OVK

B. PREDLAGATELJI Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizi~ne osebe, podjetja, zavodi, skupnosti, dru{tva ali politi~ne stranke v ob~ini @irovnica.

NOVICE OB^INE @IROVNICA Objava volilnih propagandnih sporo~il v ~asu volilne kampanje

C. VSEBINA PREDLOGA Pobuda oziroma predlog mora vsebovati: -n  aziv oziroma ime in priimek predlagatelja, - v primeru fizi~ne osebe ime in priimek predlaganega kandidata za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, dr`avljanstvo in naslov, - v primeru pravne osebe naziv in sede` predlaganega kandidata za prejemnika priznanja, - v rsto priznanja, ki naj bi ga prejel predlagani kandidat, -o  brazlo`itev predloga.

Kandidati, politi~ne stranke, liste in ostali organizatorji volilne kampanje imajo v ~asu volilne kampanje za lokalne volitve 2018 mo`nost ogla{evanja v Novicah ob~ine @irovnica. V skladu z 22. ~lenom Odloka o ustanovitvi in izdajanju ~asopisa Ob~ine @irovnica (UVG, {t. 17/05 in Uradni list RS, {t. 25/06, 16/07, 76/09, 50/10 in 13/11) imajo v ~asu volilne kampanje, ki ga dolo~a zakon, na voljo po 1 stran formata A4 brezpla~no za predstavitev kandidatov za `upana in po 1 stran formata A4 brezpla~no za predstavitev list.

V vsakem posameznem predlogu se za vsakega predlaganega prejemnika priznanja lahko poda predlog le za eno vrsto priznanja.

Obvestila, ki presegajo ta obseg, se pla~ujejo v skladu s cenikom za ogla{evalske vsebine. Za objavo volilnih propagandnih sporo~il velja cenik ogla{evanja v Novicah ob~ine @irovnica.

D. ROK PRIJAVE Predlogi za podelitev priznanj Ob~ine @irovnica morajo prispeti najkasneje do vklju~no 12. 09. 2018, do 15. ure na naslov: OB^INA @IROVNICA, BREZNICA 3, 4274 @IROVNICA, s pripisom »ZA OB^INSKA PRIZNANJA 2018« – NE ODPIRAJ.

Novice ob~ine @irovnica z objavami volilnih propagandnih sporo~il bodo iz{le v petek, 2. novembra 2018. Rok za oddajo prispevkov je ponedeljek, 22. oktober 2018. Dodatne informacije dobite v uredni{tvu, tel.: 040 439 560, e-naslov: novice�medium.si

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po prejemu obravnavala Komisija za mandatna vpra{anja, volitve

6


Razpisi / Delo politi~nih strank in imenovanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z razpisnimi kriteriji, pripravila dokon~en predlog za odlo~anje na ob~inskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami. Prepozno vlo`enih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo obravnavala. Vanja Resman No~, univ. dipl. ekon., l. r., predsednica Komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

Kaj mladi pri~akujete od Ob~ine @irovnica v naslednjih {tirih letih?

Na podlagi 93. sklepa Komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, sprejetega na 18. seji, dne 25. 07. 2018, Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja objavlja

RAZPIS

Pozivamo vas, da va{e poglede, `elje, pohvale ali graje posredujete na elektronski naslov lpogacar�gmail.com

Zbiranja predlogov za podelitev prilo`nostnih priznanj ob~ine @irovnica ob 20-letnici obstoja samostojne ob~ine

Neodvisna lista za @irovnico

A. PREDMET RAZPISA Nagrada Ob~ine @irovnica ob 20-letnici ob~ine je prilo`nostno ob~insko priznanje, ki se podeli ob~anu ob~ine @irovnica, skupini ob~anov ob~ine @irovnica, dru{tvom ter drugim organizacijam in skupnostim s sede`em v ob~ini @irovnica za izjemne dose`ke, ki so pripomogli k razvoju ali prepoznavnosti ob~ine v ~asu od njene ustanovitve. Prejem `e podeljenih rednih priznanj Ob~ine @irovnica ne izklju~uje prejema tega prilo`nostnega priznanja.

Pregled iztekajo~ega se mandata Spo{tovane ob~anke in spo{tovani ob~ani. Bli`a se konec mandata trenutni sestavi Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica. V tem mandatu je NSi @irovnica predlagala {tevilne dobre pobude in predloge. Po svojih najbolj{ih mo~eh smo pozitivno prispevali k razpravam v delovnih telesih Ob~inskega sveta, za kar se posebej zahvaljujem Sonji Mance v Odboru za negospodarstvo in dru`bene dejavnosti, Antonu Kurbosu v Odboru za gospodarske dejavnosti in finance, Barbari Kunstelj za delo v Svetu ~asopisa. Ideje in predloge, kako zagotoviti bolj{e `ivljenje ob~ank in ob~anov, smo prispevali tudi v Odboru za urejanje prostora, varstvo okolja in gospodarsko infrastrukturo, Komisiji za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ter delovni skupini za pripravo novega ob~inskega prostorskega na~rta. Z ob~insko svetnico Sonjo Mance sva na sejah podprla dobre predloge ostalih strank, a tudi podala kritike in predlagala izbolj{ave, kadar sva v tem videla ve~ dobrega za ob~ane. Vedno naju je vodila ideja, da je problematiko potrebno re{evati celostno.

B. PREDLAGATELJI Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizi~ne osebe, podjetja, zavodi, skupnosti, dru{tva ali politi~ne stranke v ob~ini @irovnica. ^lani Komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja ne morejo podati predlogov za priznanja. C. VSEBINA PREDLOGA Pobuda oziroma predlog mora vsebovati: - naziv oziroma ime in priimek predlagatelja, - v primeru fizi~ne osebe ime in priimek predlaganega kandidata za prejemnika priznanja s podatki: datum rojstva, dr`avljanstvo in naslov, - v primeru pravne osebe naziv in sede` predlaganega kandidata za prejemnika priznanja, - obrazlo`itev predloga. D. ROK PRIJAVE Predlogi za podelitev priznanj Ob~ine @irovnica morajo prispeti najkasneje do vklju~no 12. 09. 2018, do 15. ure na naslov: OB^INA @IROVNICA, BREZNICA 3, 4274 @IROVNICA, s pripisom »ZA PRILO@NOSTNO PRIZNANJE – 20 LET« – NE ODPIRAJ.

[e posebej bi se rad zahvalil tudi vsem ob~ankam in ob~anom, ki ste `irovni{kemu odboru NSi tekom mandata posredovali razli~ne informacije za bolj{e delo, nas opozarjali na te`ave ali podajali predloge kako kaj izbolj{ati, se obrnili na nas. Bilo nam je v veliko pomo~ in spodbudo. Za va{e zaupanje se Vam najlep{e zahvaljujemo. Ko se oziramo na preteklo {tiriletno obdobje in pripravljamo naloge za {tiri nova leta, bi radi z va{o pomo~jo svoje delo {e izbolj{ali. Zato bi vam radi prisluhnili v slede~i anketi in vas prosimo za va{e mnenje.

E. OBRAVNAVANJE PREDLOGOV Predloge za podelitev priznanj bo najkasneje v 30 dneh po prejemu obravnavala Komisija za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja, ki bo na podlagi sprejetih predlogov, skladno z razpisnimi kriteriji, pripravila dokon~en predlog za odlo~anje na ob~inskem svetu skupaj z ustreznimi utemeljitvami.

Povezava na spletno stran: https://www.surveymonkey.com/r/X2HZ722

Prepozno vlo`enih ali nepopolnih predlogov komisija ne bo obravnavala.

Mag. Jurij Dol`an, predsednik OO NSi @irovnica

Vanja Resman No~, univ. dipl. ekon., l. r., predsednica Komisije za mandatna vpra{anja, volitve in imenovanja

7


Delo politi~nih strank / Hvalimo

^lani OO SDS @irovnica na sre~anju ~lanov in simpatizerjev SDS v Bovcu

ve~ velja dobra pot mimo konjske mane`e kot pa njeno nadaljevanje, kjer se veselo kadi po njivah in travnikih kljub mnogim besedam o varstvu okolja. Tudi na{i dve gozdni cesti bi `e zdavnaj zaslu`ili solidno prevleko, saj je sedanje vzdr`evanje neu~inkovito in drago. Za primer se ozrimo k sosedom na Koro{ko – iz @elezne Kaple smo se `e leta 1976 po asfaltu vozili do Kapelske ko~e na vi{ini 1553 metrov. Naslednja nere{ena cesta pa je na{a stara pot ~ez Breg na Bled. Bili smo pripravljeni podpreti adaptacijo HE Moste s prenosom v Breje ter ob tem celotno ureditev doline, ceste in mostu. Na `alost projekt ni uspel, baje zaradi ohranjanja nekaterih rastlin. Nikogar pa danes ne moti name{~anje `i~nice s pripadajo~o infrastrukturo preko te iste doline. Kdo le je dal dovoljenje za to?

Ob~inski odbor SDS @irovnica je skupaj s sosednjimi odbori (Radovljica, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora ) v soboto, 21. julija, povabil ~lane stranke, njihove dru`ine, prijatelje in simpatizerje na vseslovensko sre~anje SDS v Lepeni, kjer se je 14 dni odvijal bogat kulturni program. @e tradicionalno sre~anje je letos prvi~ potekalo na letali{~u Bovec, saj je postal prostor ob kampu v dolini Lepene pretesen za vse, ki se `elijo udele`iti tega spro{~enega dru`enja.

Pri nas ostaja odprta tudi daljinska kolesarska pot, ki je speljana po Gornjesavski dolini, skozi na{o ob~ino pa trasa {e ni dokon~no dolo~ena. Menda bo {la preko Dobrave, Kav~k in nato ob avtocesti. Kolesarji bodo imeli tako za »prijetnej{o« vo`njo na voljo {e bencinske hlape. Ne sprejemajmo tak{nih re{itev, saj je ob~ina vendar na{a. Pomagajmo si sami in ne pristajajmo na vsako odlo~itev tak{nih in druga~nih strokovnih slu`b.

Lep son~en sobotni dan je privabil pod vrhove Alp {tevilne obiskovalce iz vse Slovenije, tudi predsednika stranke Janeza Jan{o, podpredsednike Zvoneta ^erna~a, Jelko Godec in dr. Milana Zvera, vodjo poslanske skupine SDS Jo`eta Tanka, evropsko poslanko Patricijo [ulin ter ve~ino poslank in poslancev v dr`avnem zboru. Sre~anja se je udele`ilo prek 1500 ljudi. Vse zbrane so nagovorili poslanec DZ Danijel Krivec, ~astni predsednik Slovenskega gorni{kega kluba Skala dr. Anton Jegli~, podpredsednica stranke Jelka Godec ter predsednik Janez Jan{a, ki je v uvodnem nagovoru pozdravil vse zbrane. Poudaril je Pu~nikovo misel, da SDS ne gre za oblast samo po sebi, ampak za stvar – za domovino Slovenijo, njene dr`avljanke in dr`avljane, za po{tenje, delavnost, spo{tovanje razli~nosti, za zavedanje duhovnih in kulturnih korenin na{ega naroda ipd. Dodal je {e, da je smer, v katero gre Slovenija, napa~na in je kot avtobus, ki na avtocesti vozi v napa~no smer. Slovenija bo najpozneje v za~etku drugega leta padla s finan~nih trgov in takrat bodo pri{li na pomo~ drugi, ki bodo pomagali re{evati situacijo. Kriza v Slovenijo vstopa na tak na~in, da je ni ve~ mogo~e tajiti. Denar, ki je bil izposojen na ra~un prihodnjih generacij, je bil `e tudi zapravljen. Ob koncu je slavnostno podelil tudi diplome diplomantom in diplomantkam Akademije Jo`eta Pu~nika, se kasneje pome{al med zbrane in prijazno poklepetal z vsakim.

Franc Legat, Zabreznica

Hvalimo

Sre~anje se je nadaljevalo ob zvokih doma~e glasbe, plesu, dobri hrani in spro{~enem dru`enju. V tako veselem dru`enju nam je minil dan in dobro razpolo`eni smo se v poznih ve~ernih urah vrnili domov z mislijo na prihodnost na{e lepe domovine Slovenije. Bomo znali in hoteli ohraniti njen jezik in kulturo za na{e zanamce ali pa se bomo raje prepustili multi-kulti ideologiji? Slednja namre~ ne prina{a prihodnosti nikomur … Rubriko Hvalimo tokrat namenjava vsem tistim, ki so v vro~ih poletnih dneh vihteli lopate in upravljali gradbene stroje pri izvedbi gradnje kanalizacije na Bregu, medtem ko smo sami posedali v ohlajenih stanovanjih. ^eprav smo tu in tam negodovali zaradi hrupa, se prito`evali nad dolgotrajnostjo poteka gradbenih del in nad povo`enimi zelenicami, so si vedno vzeli ~as za pozdrav, prijazno besedo in pomo~ pri prena{anju nakupovalnih vre~k, ki jih z avtom nismo mogli pripeljati do hi{. Kljub delu v neznosni vro~ini, iz~rpanosti in ~eprav so nekateri va{~ani brez potrebe »nadzirali in vodili« njihovo delo, niso nikoli pokazali slabe volje. Prijazno in potrpe`ljivo so umikali stroje, ~ez ovire na gradbi{~u prena{ali na{a kolesa in ostale predmete, ki bi jih brez te`av lahko tudi mi sami. Ob vsem pa naju zelo `alosti dejstvo, da dandanes marsikdo na mnoge delavce {e vedno gleda zvi{ka zaradi njihove narodne pripadnosti in dru`benega stanu, ~eprav sami v svoji skromnosti ostajajo nasmejani in premorejo vrednote, na katere prepogosto pozabljamo.

OO SDS @irovnica

Dvajset ob~inskih let in na{e ceste Mineva dvajset let od ustanovitve na{e ob~ine. Lahko re~emo, da je postala polnoletna v demokrati~ni dr`avi. ^e se ozremo na to dobo odra{~anja lahko ugotovimo, da je naredila korak naprej v splo{nem razvoju, ni pa nam uspelo uresni~iti vsega, kar je bilo napisano v na{ih vizijah. Seveda je za dober razvoj treba imeti razvojni na~rt kraja, vedeti moramo, kak{na bo njegova podoba ~ez 20 ali 30 let in postopoma graditi pogoje za dobro `ivljenje. Gradnja cest se zadnji ~as ustavlja, za kar ima zasluge neurejena dr`avna politika, ki ne izpolnjuje dol`nosti in obvez. Na Breznici se bodo dela z obnovo dr`avne ceste kot ka`e ko~no za~ela, a re{itev kri`i{~a pred cerkvijo ni najbolj{a. V ob~ini pa imamo tudi ceste, ki so pod na{im »nadzorom« in njihovo urejanje lahko pospe{imo. Pri tem imam v mislih Cesarsko cesto, ki se prav po~asi, po stopnjah asfaltira. ^udi me, da

Verjetno pa se mnogo ob~anov strinja z nama, da si vsi ti na{i fantje s spo{tovanjem zaslu`ijo vso pohvalo. Va{~anki Brega

8


Eko koti~ek / Grajamo

O~istimo Slovenijo 2018

S sodelovanjem v akciji Ekologov brez meja 15. septembra se Slovenija pridru`uje svetovnemu okoljevarstvenemu projektu leta World Cleanup Day 2018. Ta dan bodo planet ~istili v 150 dr`avah sveta.

15. septembra bo {irom Slovenije potekala ~istilna akcija v organizaciji dru{tva Ekologi brez meja. Namen akcije je ozave{~anje o prepre~evanju nastajanja odpadkov, o pomenu lo~enega zbiranja in ponovne uporabe odpadkov. Akcija bo potekala tudi v ob~ini @irovnica.

Polona Kus

Ekologi brez meja veliko vseslovensko ~istilno akcijo pripravljajo tretji~ in obenem zadnji~. Javnosti sporo~ajo, da ~istilne akcije ne smejo biti ve~ poglavitna in edina okoljevarstvena aktivnost Slovenk in Slovencev, temve~ moramo v prihodnje vse mo~i usmerjati v prepre~evanje nastajanja odpadkov, lo~eno zbiranje in njihovo ponovno uporabo. Kot so zapisali: ÂťNi dovolj, da se vsako leto enkrat ali dvakrat ~isti, pomembnej{e je, da s skupnimi mo~mi poskrbimo, da odpadkov v naravi in okolici ne bo ve~.ÂŤ

Konec prodaje za halogenske `arnice S 1. septembrom 2018 se bodo z evropskega trga pri~ele umikati halogenske `arnice razreda D. V trgovinah jih bodo prodajali {e do odprodaje zalog. Od septembra 2009 so v EU prepovedane navadne `arnice z mo~jo 100 vatov ali ve~, pozneje je sledil umik navadnih `arnic z ni`jo mo~jo. Prepoved halogenskih `arnic bi morala za~eti veljati `e s 1. septembrom 2016, vendar so ~lanice podprle predlog Evropske komisije, da se prestavi za dve leti. S tem so `eleli omogo~iti, da na trg pride ve~ energetsko var~nih svetil, kar pomeni ve~jo izbiro za potro{nike. Kljub temu pa bo na evropskem trgu po umiku halogenk razreda D {e vedno mogo~e dobiti druge halogenske `arnice, kot so na primer majhne `arnice za pe~ice ali usmerjene halogenske `arnice oziroma `aromete.

Akciji se bodo pridru`ili Medob~inski in{pektorat in redarstvo ob~in Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in @irovnica (MIR), komunalna podjetja, ki izvajajo dejavnost v omenjenih ob~inah in policijske postaje. Njihov namen je pregled stanja na ekolo{kih otokih, saj neurejeni eko otoki kvarijo izgled krajine, zmanj{ujejo kakovost bivanja, {kodijo turisti~ni dejavnosti, vrednosti nepremi~nin in velikokrat terjajo visoka sredstva za sanacijo stanja. V akciji bodo ugotavljali, ~e so zabojniki pravo~asno in pravilno izpraznjeni, ~e je okolica eko otokov ~ista, ~e kapaciteta zabojnikov ustreza koli~ini odlo`enih odpadkov, ustreznost lokacij eko otokov in pravilnost lo~evanja po frakcijah. V ob~ini @irovnica bo pregledovanje ekolo{kih otokov potekalo v sredo, 12. septembra.

Prednosti LED svetilk so velik prihranek, takoj{nje delovanje in nizka stopnja ob~utljivosti. LED sijalke porabijo manj energije kot navadne `arnice. Njihova `ivljenjska doba dosega tudi ve~ kot 50 tiso~ ur, kar lahko znese ve~ kot 12 let, ~e upo{tevamo, da bi LED dioda svetila vsak dan pol dneva. V tem ~asu v primerjavi z var~nimi fluorescentnimi sijalkami porabijo 57 % manj elektri~ne energije, v primerjavi s klasi~nimi `arnicami z `arilno nitko pa do 90 % manj elektri~ne energije.

Kot pojasnjujejo na Medob~inskem in{pektoratu, `elijo z akcijo predstaviti stanje na eko otokih, zdru`iti strokovnjake in dele`nike na podro~ju odpadkov, poiskati ovire pri iskanju kr{iteljev, se opredeliti do sankcioniranja, poiskati nove komunikacijske poti med dr`avo in lokalno skupnostjo ter civilno dru`bo, predvsem pa oblikovati nove mo`ne re{itve. Hkrati `elijo opozoriti na nujnost pravilnega lo~evanja odpadkov ter problem smetenja in ne zgolj na problematiko divjih odlagali{~.

LED svetilo zasveti s polno mo~jo takoj ko obrnemo stikalo, kar je predvsem prednost pred halogenskimi `arnicami. Prav tako so LED svetila brez strupenih snovi, kot je na primer `ivo srebro, ki ga vsebujejo halogenske `arnice. Ker imajo veliko manj{o porabo elektri~ne energije, zmanj{ujejo tudi izpuste CO2. Mo`no jih je 100-odstotno reciklirati. LED diode niso ob~utljive na vlago in nizke temperature. Oddajajo veliko manj toplote kot ostala svetila, zato se ob dotiku z njimi ne morete ope~i. Povzeto po: Finance

Grajamo

Mirjam Fain

Begunje 92 A 4275 Begunje 031 594 948

R AN^

Embala`a? V ob~ini @irovnica je trikrat tedensko odprt zbirni center, kjer ob~ani lahko brezpla~no oddamo vse odpadke, ki ne sodijo v doma~e zabojnike ali na ekolo{ke otoke. Neustrezno odlaganje odpadkov ote`i nadaljnje ravnanje z njimi in ovira ob~ane, ki `elijo v zabojnik vre~i tisto, kar v resnici sodi vanj.

DNEVNO SVEŽE M ALINE

Uredni{tvo

9


Ob~ina @irovnica v projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken Ob~ini @irovnica je sodelovanje v ~ezmejnem projektu prineslo novo kolesarsko in turisti~no infrastrukturo v dolini Zavr{nice in okolici ter prenovo Doma pri izviru Zavr{nice. V projektu, ki ga vodi Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj), sodeluje sedem slovenskih in pet avstrijskih partnerjev. S skupno prijavo na razpis programa Interreg V-A Slovenija-Avstrija so pridobili sredstva v vi{ini 2,1 milijona evrov, namenjena razvoju turizma v Zahodnih Karavankah.

Novo pohi{tvo v jedilnici Doma pri izviru Zavr{nice

Sobe v Domu so opremljene z novimi posteljami in centralnim ogrevanjem

Vstop na adrenalinsko kolesarsko pot

Po~ivali{~e pri odcepu za Tur{ko jamo

Projekt Alpe Adria Karavanke/Karawanken je del projekta Alpe Adria regija do`ivetij, ki se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt spodbuja razvoj trajnostnega turizma na obmo~ju {estih slovenskih in {estih avstrijskih ob~in na obeh straneh Karavank s poudarkom na pohodni{tvu, kolesarjenju in zimskih aktivnostih. Njegov namen je s kakovostno infrastrukturo in ponudbo storitev ter skupno promocijo in tr`enjem v regijo privabiti ve~je {tevilo obiskovalcev ter dolgoro~no zagotoviti nova delovna mesta na podro~ju turizma in v spremljajo~ih dejavnostih. Skupna vrednost na~rtovanih aktivnosti je 2,5 milijona evrov, od tega bo 85 % sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in 15 % iz sredstev partnerjev. Projekt traja od maja 2017 do aprila 2020.

@e v lanskem letu so bile tako na prostorih za piknike v Zavr{nici zgrajene nadstre{nice in v parku name{~ene dodatne mize in klopi, obse`nej{a projektna dela pa potekajo v leto{njem letu. V Domu pri izviru Zavr{nice je bila v juliju izvedena energetska sanacija, jedilnica in to~ilnica sta opremljeni z novimi stoli, mizami in klopmi, v sobah pa so zamenjana vrata, postelje in vzmetnice ter name{~eni radiatorji. Bojan Zavr{nik, PD @irovnica: »Nov na~in oskrbe z energijo, kot tudi ostala oprema, je za na{ dom velika pridobitev. Po novem razpolagamo s tremi viri ogrevanja; prvi je son~na energija, ki s pomo~jo son~nih panelov segreva vodo, drugi vir je gorilnik na pelete in tretji pe~ na drva. Rezervni vir za sanitarno vodo je elektri~ni bojler. Vse to je zdru`eno v kombinirani pe~i, sistem pa deluje avtomatsko in ga je mo`no daljinsko krmiliti. V domu smo na ta na~in zmanj{ali porabo elektri~ne energije za polovico in zmanj{ali izpust CO2 v ozra~je.«

Zavod za turizem in kulturo @irovnica v projektu sodeluje kot eden izmed sedmih slovenskih partnerjev poleg BSC Kranj, Planinske zveze Slovenije, zdru`enja Pohodni{tvo & kolesarjenje ter ob~in Jesenice, Tr`i~ in Jezersko. Zavod za turizem in kulturo vodi projekt na obmo~ju na{e ob~ine v sodelovanju s Planinskim dru{tvom @irovnica in Kolesarskim klubom Zavr{nica, na obmo~ju ob~ine Radovljica pa v sodelovanju z Ob~ino Radovljica. Na razpisu so uspeli pridobiti sredstva v vi{ini 122.746 evrov, 15 % od skupne vrednosti projekta (17.632 evrov) pa sofinancira Ob~ina @irovnica. Sredstva so namenjena za dodatno opremo v Rekreacijskem parku Zavr{nica, ureditev in ozna~itev gorskih kolesarskih poti in obnovo Doma pri izviru Zavr{nice.

Za energetsko sanacijo doma je bilo na razpisu izbrano podjetje Stroj – energijska tehnika Dvorska vas, za pohi{tveno opremo podjetje Imexa, trgovina in storitve, iz Ljubljane, za izvedbo adrenalinske gorsko kolesarske poti in druge kolesarske infra-

10


Kultura strukture pa Kolesarski klub Zavr{nica. Trideset ~lanov kluba je poskrbelo za ureditev poti po obstoje~i vlaki v dol`ini 1900 metrov z vstopom na @irovni{ki planini. Zelo zahtevna kolesarska pot je v celoti ozna~ena in opremljena z opozorilnimi tablami. Jan Hlade, Kolesarski klub Zavr{nica: »Dela smo izvedli ro~no, brez gradbene mehanizacije. Skopali in utrdili smo vozno povr{ino, izdelali nekaj premostitvenih objektov, porezali veje … Vlako, po kateri poteka kolesarska pot, so uporabljali tudi pohodniki, zato smo za ve~jo varnost vseh uredili in ozna~ili {e staro pe{ pot, ki vodi do Valvasorjevega doma. Poti za pohodnike in kolesarje sta tako lo~eni, kri`ata se le na eni to~ki. Ob tej prilo`nosti vse kolesarje in pohodnike pozivamo k varnemu in strpnemu ravnanju ter namenski uporabi poti. S spo{tljivim odnosom do okolja, poti in ostalih udele`encev bomo vsi dosegli na{ skupni cilj – gibanje in sprostitev v naravi, uporaba poti pa bo za vse varnej{a.« Poleg omenjene kolesarske poti projektna dela v izvedbi KK vklju~ujejo {e ureditev treh prehodov za kolesarje pri lesah med Valvazorjem, @irovni{ko in Zabre{ko planino, dveh po~ivali{~ s klopmi in stojali za kolesa ter namestitev informacijskih tabel. Dela so v ve~ji meri izvedena, dokon~no bodo zaklju~ena v jesenskih mesecih.

Snemanje filma o Poti kulturne dedi{~ine tako v koraku s ~asom, z izvedenimi investicijami v Jan{ev ~ebelnjak, Muzejsko sobo Ajdna, ve`o v ^opovi rojstni hi{i, z novim filmom o Poti kulturne dedi{~ine @irovnica, smo posodobili ponudbo Poti kulturne dedi{~ine in obiskovalcem ponudili nove vsebine. S kakovostnimi dogodki, kot so prireditve ob 8. februarju in sedaj tudi 20. maju, pravlji~ni ve~eri pred Fin`garjevo rojstno hi{o in Pre{erna no~ z Aleksandrom Me`kom, krepimo in ohranjamo visok kulturni nivo vsebin in s tem v @irovnico privabljamo vedno ve~je {tevilo obiskovalcev. Vse na{teto kot tudi izvirnost programa, preseganje lokalnih okvirov, mo`nosti nadgradnje, odmevnost prireditev in drugo so bili kriteriji pri izbiri upravljalca na razpisu.«

V sklopu projekta Alpe Adria Karavanke bo na {ir{em obmo~ju med drugim urejena razgledna turnokolesarska pot od Tromeje do Ljubelja, V Javorni{kem Rovtu bo vzpostavljen gorsko-kolesarski u~ni center in na Jezerskem zimski u~no-rekreacijski center. Polona Kus

Zavod za turizem in kulturo @irovnica bo {e naprej upravljal Pre{ernovo in Fin`garjevo rojstno hi{o Ministrstvo za kulturo je na podlagi javnega razpisa Zavod za turizem in kulturo @irovnica izbralo za upravljalca Pre{ernove in Fin`garjeve rojstne hi{e za obdobje prihodnjih {tirih let. ZTK @irovnica Pre{ernovo in Fin`garjevo rojstno hi{o, spomenika v lasti dr`ave, upravlja od leta 2010. Poleg obeh spomenikov, ki sta v lasti dr`ave, upravlja tudi ^opovo rojstno hi{o v @irovnici, spominski ~ebelnjak Antona Jan{e na Breznici in kulturno dvorano na Breznici. Matja` Koman, direktor ZTK @irovnica. »Prvotni namen zavoda ob njegovi ustanovitvi je bil prav upravljanje z rojstnimi hi{ami velikih mo`, rojenih v na{i ob~ini. Menimo, da se je v dosedanjih letih zavod izkazal za odgovornega upravljavca in seveda je na{ interes, da pomembna spomenika obdr`imo »v na{ih rokah. Program dela, ki smo ga v skladu z razpisnimi pogoji pripravili za prihodnje {tiriletno obdobje, je bil ocenjen z vsemi mo`nimi to~kami in v juliju smo z ministrstva prejeli tudi pozitivno odlo~bo. Nova pogodba bo za~ela veljati januarja 2019 in prina{a tudi pomembno novost, to je sofinanciranje programa v vi{ini 20 tiso~ evrov. Sredstva bodo namenjena izvajanju dejavnosti v rojstnih hi{ah s ciljem ve~je prepoznavnosti in dostopnosti obeh spomenikov, na{ predlagani program pa bo ministrstvo potrjevalo za vsako leto posebej. Programska sredstva zavodu sicer zagotavlja ob~inski prora~un, v lanskem letu smo v ta namen porabili dobrih 14 tiso~ evrov.«

^akajo~ na obnovo – Pre{ernova rojstna hi{a in vrt Naloga upravljalca spomenikov dr`avnega pomena je ohranjanje, prezentacija in varovanje kulturne dedi{~ine, naloga lastnika pa vzdr`evanje spomenikov. Ministrstvo za kulturo vsako leto nameni 12 tiso~akov za investicijsko vzdr`evanje obeh hi{ skupaj, kar zado{~a za najnujnej{a vzdr`evalna dela. Na predlog ZTK bodo v leto{njem letu iz tega naslova uredili ograjo in klopce pri Pre{ernovi rojstni hi{i in stopnice v Fin`garjevi rojstni hi{i. Kot je dejal direktor Koman, so se po pogovorih s pristojnimi na Ministrstvu za kulturo v prihodnjem letu nadejali nujno potrebne celovite obnove obeh hi{, zaradi okrnjenih sredstev pa se od obse`nej{ih del za leto 2019 zaenkrat na~rtuje le menjava strehe pri Fin`garjevi in ureditev fasade pri Pre{ernovi hi{i. Za ZTK @irovnica in vse zaposlene podalj{anje upravljanja s Pre{ernovo in Fin`garjevo hi{o pomeni velik uspeh, saj bodo lahko {e naprej pripravljali kakovostne vsebine za doma~e in tuje obiskovalce ter razvijali turizem in ponudbo destinacije @irovnice na podro~ju kulturnega turizma.

Za ve~jo prepoznavnost destinacije @irovnica so v ZTK @irovnica v zadnjih letih poskrbeli z razli~nimi projekti. Koman: »Z novo celostno podobo @irovnica, novo spletno stranjo ter aktivnim delovanjem na socialnih omre`jih @irovnica postaja prepoznavna destinacija kulturnega in aktivnega turizma. S podobo in ponudbo smo

Polona Kus

11


Kultura

Pravlji~ni ve~eri pred Fin`garjevo rojstno hi{o ^etrtkovi ve~eri na dvori{~u Fin`garjeve rojstne hi{e v Doslov~ah so bili v leto{njem poletju s kar sedmimi prireditvami res pravlji~ni. Lepota okolja doma~ije, prijetno prijateljsko vzdu{je in zanimivi gosti so v najmanj{o izmed vasi pod Stolom pripeljali mnogo obiskovalcev, tudi iz bolj oddaljenih slovenskih krajev.

Janez Škof je v Doslov~e privabil rekordno {tevilo gledalcev. pripovedovalka zgodb Kristina Menih v soju sve~ predstavila ven~ek znanih in tudi manj znanih starogr{kih zgodb o bogovih, polbogovih, nimfah in ljudeh. Gostiteljica pravlji~nih ve~erov Irena Leskov{ek je pred vsakim nastopom postregla z zanimivo pripovedko iz bogate zakladnice slovenskega ljudskega izro~ila in nas popeljala v ~as, ko so se ljudje dru`ili ob pripovedovanju in poslu{anju zgodb. Vsem nastopajo~im in obiskovalcem iskrena hvala za va{ obisk in dobro energijo! Veselimo se novih nastopov v prihodnjem poletju. Uvod v pravlji~ni ve~er z Ireno Leskov{ek

Petra Kr`an, foto Miha [est

Pravlji~ne ve~ere je z literarno-gledali{kim nastopom »Recitacije in improvizacije« otvoril Andrej Rozman-Roza. Samosvoj nastop, ki je prinesel bolj ali manj dramatizirane avtorjeve pesmi iz razli~nih obdobij, nas je dodobra nasmejal.

»Pre{erno« skozi jesen … Novo pevsko sezono smo ~lani Me{ane pevske skupine dr. France Pre{eren @irovnica-Breznica za~eli s koncertom v ljubljanski Stolnici svetega Nikolaja.

Drugi pravlji~ni ve~er je gostil glasbeno skupino Jaha~i revolucije, ki deluje pod okriljem Dru{tva za kulturo jezika Prava beseda Radovljica. Skupina za glasbene diverzije izvaja borbene in uporne partizanske melodije, ki jim dodaja avtorska, aktualna besedila, s katerimi opozarja na nepravilnosti v sodobnem svetu. Konec julija nas je Marja Jalen, doma~inka z Rodin, s predstavo Fin`garjeva mama popeljala v otro{tvo Frana Sale{kega Fin`garja. Predstava, ki jo je pred leti pripravil Zdenko Me`ek, je nastala po pisateljevih zapisih o svojih mladostnih pripetljajih. Svetlana Makarovi~ je otvorila avgustovsko dogajanje pred Dolen~evo kaj`o. Navdih za svoje baladne pripovedke, ki jih ustvarja v zadnjem ~asu, Makarovi~eva ~rpa iz motivov in oblik ljudskega izro~ila. Predstavila nam je staroslovansko balado Kata Katalena, ki govori o zapletenem ~love{kem zna~aju, hrepenenju in zahtevah, ki povzro~ajo bole~ino. V avtori~ini razli~ici je tragi~nost Katalenine usode interpretirana na nov, sodobnej{i na~in, ki kli~e k odgovornosti za svoja dejanja.

Nastop v ljubljanski stolnici

Najve~ ob~instva je v Doslov~e privabil igralec, harmonikar in pevec Janez [kof. Nekaj ve~ kot 200 nas je u`ivalo v zvokih harmonike, s katero [kof predstavlja poezijo slovenskih pesnikov, predvsem Daneta Zajca. Najve~ navdu{enja je po`ela avtorska ^love{ka ribica, nastala v sodelovanju z Andrejem Rozmanom-Rozo in @igom Saksido. Pravlji~ne ve~ere smo nadaljevali s pesmijo – pripovedka o Zlatorogu je namre~ do`ivela novo, glasbeno preobleko, ki sta nam jo predstavila nadarjena mlada glasbenika Eva Leskov{ek in Peter Bulovec.

Zapeli smo na povabilo zborovskega zdru`enja Music & Friends iz Italije, skupaj z Me{anim zborom Coro Polifonico Maria Immacolata, prav tako iz Italije. Sedaj bodo sledile priprave na sre~anje malih pevskih skupin v Vili Vipol`e v Gori{kih Brdih. Na~rtujemo tudi ponovno sodelovanje na festivalu ~ebelarske pesmi v Lukovici. V za~etku novembra bomo odpotovali v Budimpe{to in se udele`ili festivala Cantate Budapest. O na{ih pripravah na vesele decembrske dni pa v naslednjih {tevilkah Novic ob~ine @irovnica. ^lani Meps-a vam `elimo lepo in prijetno jesen.

Za zaklju~ek smo pripravili anti~ni ve~er, na katerem nam je

Irena Kosma~, umetni{ka vodja

12


Kultura

Skupno branje je dragocena izku{nja za otroke

Veseli dnevi v @irovnici Tradicionalno zabavno prireditev v prvem septembrskem vikendu je ponovno spremljal de`, ki pa ni pokvaril vzdu{ja na ve~ernih koncertih.

V Knji`nici Matije ^opa @irovnica se bomo pridru`ili projektu Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo potekal od 8. septembra do 8. oktobra 2018. Glavni poudarek projekta je na skupnem branju, torej branju, ki povezuje. Predvsem je tovrstno branje dragoceno za najmlaj{e. Nikoli ni prezgodaj, da za~nemo z branjem otroku in nikoli ga ni preve~. Tudi zgornja starostna meja, kdaj prenehamo brati otroku, ne obstaja, ~etudi `e bere. To so dragoceni skupni trenutki, ki nudijo obojestransko zadovoljstvo. Dojen~kom in mal~kom so na voljo kartonske slikanice, kjer je veliko slikovnega gradiva in malo besedila. Radi imajo kratke iz{tevanke ter pesmice, ki jih najdemo tudi v ljudskem izro~ilu. Ko je otrok pripravljen poslu{ati vsaj nekaj minut, jim za~nemo brati ali pripovedovati pravljice, ki otroke popeljejo v neskon~en svet domi{ljije, mu pomagajo pri re{evanju te`av, spoznavanju okolja in samega sebe. Pri izbiri slikanic so zelo pomembne kakovostne ilustracije, saj otrokom pomagajo privzgojiti ljubezen do branja.

V petek zve~er je za dobro vzdu{je v {otoru poskrbela skupina Pop Design, v soboto pa sta si oder delili skupini Yugo Nostalgica in Karma. Oba ve~era, {e posebej petkov, sta bila dobro obiskana, konjeni{ka tekmovanja, napovedana za soboto, pa so zaradi slabega vremena odpadla. Za organizacijo leto{njih Veselih dni v @irovnici je poskrbelo dru{tvo VEM z Brega, glavni pokrovitelj prireditve je Ob~ina @irovnica. Polona Kus

Otro{ka folklorna skupina Breznica Vabilo k sodelovanju Si `eli{ plesati? Peti? Spoznati nove prijatelje? Se dru`iti? Zabavati? Potovati? Potem pridi k nam, kjer vse to najde{ na enem samem mestu. Pridru`ite se nam lahko:

Branje bogati besedni zaklad in {iri splo{no razgledanost. V Knji`nici Matije ^opa @irovnica od oktobra do maja dvakrat mese~no potekajo brezpla~ne ure pravljic, ki so namenjene prav vzpodbujanju bralne kulture, predvsem pred{olskih otrok. Izberemo dobre slikanice oziroma pravljice, ki otroke spodbujajo k razmi{ljanju in jih ~esa nau~ijo. Vedno se o temi tudi pogovorimo ter izdelamo likovni izdelek, ki se nana{a na zgodbo. Skupno branje je pomembno tudi, ko otrok `e zna brati. Tako se nau~i izraznega branja, pogosto s poslu{anjem bolje sledi zgodbi in se lahko o sporo~ilu prebranega z nekom pogovori. Najstniki bodo v knjigah s problemsko tematiko na{li pomo~ in odgovor na razburkan svet, ki ga prina{a odra{~anje. Knjiga dobro dene vsem.

 pred{olska skupina (4–6 let): torek, 18. 9. ob 18.00  {olska skupina (7–15 let): ~etrtek, 13. 9. ob 17.00 [e posebno pa letos v na{o sredino vabimo tudi glasbenike: harmonika{e, violiniste, klarinetiste ali basiste. Kontakt: Maru{a Stres, 040 555 621

Branje bogati besedni zaklad in {iri splo{no razgledanost. Pomembno je, da otroku pomagamo izbrati knjigo, ki mu je zanimiva in v{e~. V na{i knji`nici imamo poleg otro{kega leposlovja tudi veliko pou~nih knjig za otroke, kjer bodo na{li odgovore na marsikatero vpra{anje.

Bralni namig iz knji`nice Matije ^opa Atwood, Margaret:

Deklina zgodba

MKZ, 2018

Deklina zgodba je roman o raz~love~eni dru`bi. Glavna junakinja knjige je Ofred, dekla v Gileadski republiki, ki `ivi pri poveljniku in njegovi `eni. Dom lahko zapusti le enkrat na dan, sme le do trgovine, kjer imajo na izveskih le slike namesto napisov, saj `enskam ni ve~ dovoljeno brati. V ~asu upada rodnosti so dekle namenjene rojevanju poveljnikovih otrok. Offreda se spominja prej{njega `ivljenja, ko je imela h~erko, mo`a, slu`bo, denar in svobodo ...

V Ob~inski knji`nici Jesenice imajo otroci do 18. leta brezpla~no ~lanstvo. Prav tako so brezpla~ne vse knji`ni~ne dejavnosti. Bli`a se namre~ oktober, ko bo bomo v knji`nici za~eli z rednimi dejavnostmi za otroke in odrasle. Najmlaj{i so vabljeni na ure pravljic, angle{ke urice in ustvarjalne delavnice. Za odrasle pripravljamo zanimiva predavanja ter ustvarjalne delavnice. Program knji`nice bo objavljen v septembru. Vabljeni v knji`nico in k branju dobrih knjig! Pripeljite otroke in berite skupaj z njimi. Katarina Plasin

13


Izobra`evanje

Novim uspehom in izzivom naproti »Dragi u~enci, star{i, dobrodo{li nazaj! Jupi, konec po~itnic. Ste pogre{ali svoje so{olce, prijatelje? Kaj pa {olo? [ola brez vas je samo prazna stavba. Seveda smo se med poletnimi po~itnicami potrudili, da smo jo polep{ali in uredili. Zamenjali smo tlak v u~ilnicah obeh ~etrtih razredov, kupili novo pohi{tvo v obeh prvih razredih, pobrusili parket v 3. razredu, nekatere u~ilnice pobelili, v nekaterih zamenjali omare, dokupili 48 garderobnih omaric in pohi{tvo za novo igralnico v vrtcu. Poleti se je z menjavo ventilov zaklju~ila tudi energetska sanacija {ole. Delo pa ostaja v va{i domeni. U~enje je trdo delo. U~enje za `ivljenje. Zavihajte rokave `e v za~etku leta. Sprotno opravljanje doma~ih nalog in drugih obveznosti, premagovanje zahtev in te`av, re{evanje problemov so pogoji za uspe{no osebno in poklicno rast.

Prvi~ v {oli. Prvo{olce je sprejela nova ravnateljica Erika Melihen.

Prvi {olski dan

Melihen. U~encem, star{em in sodelavcem je namenila naslednje besede: »Ob za~etku mandata ravnateljice vas prav lepo pozdravljam. Iskreno se zahvaljujem moji predhodnici Meti Zupan, ki je v dobre pol leta zahtevnega opravljanja dela kot vr{ilka dol`nosti ravnateljice v svoje delo vlo`ila vso sr~nost in trud. Vsem u~enkam in u~encem `elim, da bi se na na{i {oli po~utili dobro, da bo {olsko leto uspe{no in bo prineslo veliko novega znanja in napredovanja. Star{i, bodite odprti v zavedanju, da smo u~itelji in ostali delavci {ole va{a opora in ne ovira pri pripravi mladih za vstop v svet samostojnosti. Sodelavci, veselim se dela, sodelovanja in {irjenja znanja skupaj z vami. Iskreno upam, da bom poleg vna{anja novosti znala ohraniti in razvijati dobra podro~ja dela in pou~evanja.« Delo pomo~nice ravnateljice je s 1. septembrom prevzela Vanja Zuljan.

Vse poti so odprte, sledite svojim ciljem. Drznite si sanjati. Prav vsi lahko se`ete do zvezd in uresni~ite svoje sanje. ^e se kje zatakne, smo tu mi: u~itelji in star{i, ki vas s skupnimi mo~mi in sodelovanjem vodimo, podpiramo in spodbujamo, vam pomagamo. @elim vam uspe{no leto in se vam hkrati, dragi u~enci in spo{tovani star{i, zahvaljujem za vse, kar smo pre`iveli skupaj, predvsem za mo`nost spoznavanja novega, premagovanja izzivov in `ivljenjskega u~enja.«

Kaj pa pri~akovanja otrok?

Da bi se imeli lepo in radi, da se ne bi kregali. Da ne bi so{olci prepisovali od mene. Da bi bilo ve~ ur {porta. Da bi bila ravnateljica prijazna in da bi imel veliko prijateljev. Da bi bil najbolj{i v nogometu. Da bi bil uspe{en in da bi bilo ti{je v razredu. Da ne bi izgubil klju~ka od omarice. Da u~iteljica ne bi zbolela. Od sebe pri~akujem veliko uspehov. Da bi imel veliko petk in bi bila ati in mami ponosna name. Da ne bomo imeli te`kih kontrolk. Da se bomo vsi zabavali, tudi tisti, ki {ole preve~ ne marajo.

Tako je u~enke in u~ence v novo {olsko leto pospremila Meta Zupan, ki je v Osnovni {oli @irovnica od leto{njega februarja opravljalo delo vr{ilke dol`nosti ravnateljice. @irovni{ko {olo bo v tem {olskem letu obiskovalo 413 u~encev, 45 jih je {olski prag prestopilo prvi~. Vse u~enke in u~ence je prvi {olski dan, 3. septembra, pozdravila nova ravnateljica `irovni{ke {ole Erika

Polona Kus

Papirna akcija

Kostanjev piknik

Od 26. 9. do 28. 9. 2018 bo na parkiri{~u pred Osnovno {olo @irovnica potekala papirna akcija. Vse otroke in njihove star{e prosimo, da se papirne akcije udele`ijo v ~im ve~jem {tevilu. Na parkiri{~u bodo vsak dan od 14.00–18.00 prisotni de`urni star{i, vzgojitelji, u~itelji in u~enci, ki bodo bele`ili koli~ino zbranega papirja. Otroci bodo s sodelovanjem na akciji pokazali dober namen in solidarnost. Denar, zbran z odpadnim papirjem, bo namenjen delovanju [olskega sklada Osnovne {ole @irovnica. Udele`ba oddelkov in koli~ina zbranega papirja se bosta upo{tevali v tekmovanju za naj oddelek O[ @irovnica 2018/19. Vnaprej hvala za sodelovanje!

^lani Dru{tva prijateljev mladine @irovnica v soboto, 13. oktobra, vabijo na kostanjev piknik. Kostanj bomo pekli na prireditvenem prostoru v Zavr{nici, za~eli bomo ob 14. uri. Otroci in star{i, vabljeni na jesensko dru`enje v ~im ve~jem {tevilu!

Upravni odbor {olskega sklada

14


Izobra`evanje

Vrtec otroku predstavimo v pozitivni lu~i

Obisk delegacije ministrstva za {port in kulturo iz Gruzije

V {olskem letu 2018/19 bo vrtec pri O[ @irovnica obiskovalo 176 otrok, razporejenih v 9 oddelkov. Prvi~ bo v vrtec vstopilo 55 otrok. Za dobro po~utje otroka je pomemben pozitiven pristop, sodelovanje in zaupanje med star{i in zaposlenimi v vrtcu. Da se bo otrok v vrtcu prijetno po~util, so potrebni skupni koraki dru`ine in vrtca `e pri uvajanju otroka v vrtec. Medsebojno zaupanje, spo{tovanje, strpnost, spoznavanje posebnosti otroka z vsemi razvojnimi zna~ilnostmi, zmo`nostmi in potrebami ter dru`ine kot celote, je pomemben prispevek k pridobivanju ob~utka varnosti pri otroku. Le tako bomo otroku odprli vrata v novo okolje, v katerem se bo dobro po~util in imel mo`nosti za svoj optimalni razvoj.

V petek, 6. julija, se je med uradnim obiskom v Sloveniji v ob~ini @irovnica mudila delegacija ministrstva za {port in kulturo iz Gruzije. Namen obiska je bil seznanitev gostov s {olsko in {portno infrastrukturo v ob~ini.

Gostje so si z zanimanjem ogledali {olski vrt s ~ebelnjakom in u~ilnico v naravi. Petnajst~lansko delegacijo, med njimi predstavnike gruzijskega ministrstva za {port in kulturo, Ministrstva za izobra`evanje, znanost in {port RS, gruzijskega veleposlanika v Sloveniji in predstavnika podjetja Elan Inventa, sta sprejela `upan Leopold Poga~ar in v. d. ravnateljice Meta Zupan. Ob ogledu {ole in Dvorane pod Stolom sta prisotnim predstavila financiranje in sistem dela v {oli in delovanje dvorane. Gostje so bili nad videnim navdu{eni, izrazili so tudi pripravljenost za nadaljnje sodelovanje in povezovanje obeh dr`av na ravni {ol. Osnovno {olo @irovnica je Ministrstvo za izobra`evanje, znanost in {port izbralo za ogled kot referen~ni objekt dobre prakse. Med obiskom v Sloveniji so si gostje ogledali {e Fakulteto za {port, Gimnazijo Franceta Pre{erna v Kranju in Nordijski center Planica.

Za~etne te`ave ob uvajanju otroka v vrtec kmalu minejo. Za mnoge star{e je `e sama misel, da bodo morali svojega otroka dati v vrtec, prav zastra{ujo~a. Naj se tega zavedajo ali ne, star{i svoj strah prena{ajo na otroka, ki pa nato vrtec zavra~a, joka ob prihodu in daje vtis, da ni zadovoljen. Star{i se morajo v sebi zatrdno odlo~iti, ali sprejmejo vrtec kot varstvo za svojega otroka. Vrtec naj otroku predstavijo v pozitivni lu~i. Vse strokovne delavke vrtca vemo, da so lahko za~etne te`ave oziroma uvajalne te`ave hude, zato bomo pomagale in se prilagodile v najve~ji mo`ni meri. Za~etne te`ave ob uvajanju otroka kmalu minejo. ^eprav mu je v vrtcu lepo in se bo veliko novega nau~il, mu pa vrtec ne more nadomestiti topline in skrbi, ki jo je dele`en v dru`ini. Star{i so bili konec avgusta `e povabljeni na prvi informativni roditeljski sestanek. V uvodnem delu sta Darija Zupan, prof. defektologije in Irena Marinkovi~, dipl. del. terapevtka izvedli predavanje z naslovom Vzgoja za samostojnost.

Polona Kus

Baletno tekmovanje TUTU 2018

Aleksandra Dono{a, pomo~nica ravnateljice vrtca

Ob koncu {olskega leta se je baletna skupina 3. razreda Glasbene {ole Jesenice udele`ila Slovenskega baletnega tekmovanja TUTU, ki je potekalo v SNG Maribor. Med tekmovalci je bila tudi Klara Dolar z Breznice. Pod mentorstvom Jerneje Omahen Razpotnik so na{i baletniki v vijoli~ni kategoriji osvojili srebrno medaljo in 2. mesto. Tekmovanje je bilo letos posve~eno 100-letnici ustanovitve prvega profesionalnega slovenskega baletnega ansambla in z njim baleta v Sloveniji. Klavdija Jarc Bezlaj

15


Izobra`evanje

Letovanje Pinea 2018

Na koncu letovanja so nas obiskali gospod `upan Leopold Poga~ar in njegovi spremljevalci, s katerimi smo odigrali tudi tradicionalno nogometno tekmo. Zve~er nas je ~arovnik Brane zabaval s svojimi magi~nimi triki. Tako smo zaklju~ili leto{nje letovanje, spomini pa bodo ostali z nami {e dolgo. Za pomo~ in podporo se lepo zahvaljujemo sponzorjem, O[ @irovnica, Ob~ini @irovnica ter vsem, ki ste kakorkoli pomagali pri projektu – brez vas kolonija ne bi uspela, tako kot je. Prav tako se zahvaljujemo otrokom, ki so s svojo dobro voljo in pripravljenostjo sodelovati letovanje naredili nepozabno za vse. Se vidimo prihodnje leto!

Kot vsako leto je Dru{tvo prijateljev mladine @irovnica tudi to poletje pripravilo otro{ko letovanje v Pinei, prijetnem hrva{kem obalnem letovi{~u med Maredo in Novigradom. Letovanja se je udele`ilo natanko sto otrok, u~encev osnovnih {ol @irovnica, Koro{ka Bela in Poldeta Stra`i{arja.

Vodi~ka Eva Poklukar

Ljudska univerza Jesenice in Ve~generacijski center vabita Ljudska univerza Jesenice z novim {olskim letom nadaljuje z izvajanjem brezpla~nih aktivnosti izobra`evanja in u~enja v ob~ini @irovnica, katerih izvedbo sofinancirajo Ministrstvo za izobra`evanje, znanost in {port, Evropski socialni sklad ter Ob~ina @irovnica. Namenjene so pripadnikom vseh generacij – tako najmlaj{im kot tudi najstarej{im. Na izlet z (vesoljsko) ladjo!

Poletna {ola tujih jezikov

Tik pred za~etkom novega {olskega leta smo v zadnjem tednu avgusta uspe{no izvedli drugi del Poletne {ole tujih jezikov, katere se je udele`ilo 28 otrok 1. in 2. triade. Mo`gan~ke mlaj{ih u~encev smo za~eli ogrevati z miselnimi igrami in vajami za urjenje spomina, nato je Jelena Alauf poskrbela za aktivno u~enje nem{kih besed in razvijanje posluha za nem{ki jezik. V nadaljevanju so pod vodstvom Brigite Mrak v kreativnih delavnicah slikali na les, izdelovali praskanke, blazinice in padala, nazadnje pa so za vse svoje izdelke izdelali {e vre~ke. V gibalnicah, ki jih je vodila Eva Pu{nik, so se otroci zabavali ob igrah z `ogo in igrah, ki smo se jih igrali neko~ (gnilo jajce, zajci in lovci, Mati, koliko je ura?), preizku{ali pa so se tudi v metu vortexa – `vi`ga~a. Starej{i u~enci so v te~ajih angle{~ine obravnavali aktivnosti, ki so jih po~eli na morju in napisali razglednico, utrjevali {tevila, dneve in mesece, pisali in opisovali urnike, ponovili {olske potreb{~ine, spoznali stavbe v mestu, se nau~ili pogovora na ulici in {e marsi~esa.

Dogodiv{~ino smo pri~eli 14. julija z vkrcanjem na tri velike avtobuse, ki so nas odpeljali proti jugu, toplemu morju in obetavnim po~itnicam naproti. Leto{njo Pineo smo okronali za prizori{~e vesoljnega dogajanja in tako smo okupirani z dodelanim pedago{kim programom poleg enajstih dni sonca in pripeke imeli opraviti {e z astronomijo. Luna, Sonce, komet ter planeti na{ega oson~ja so gostili kolonijo otrok z Gorenjske: 12 skupin, vsaka pod okriljem profesionalnega vodi~a vesoljca.

Izdelovanje vesoljskih pripomo~kov … Vsaka hi{ica je predstavljala svoje nebesno telo. Otroci so v njih prebivali in izdelovali vesoljske pripomo~ke – mini rakete iz kartona, mini planetke iz stiropora, vesoljske razglednice, majice, potresene z vesoljskim prahom, veri`ice, ogrlice … Prepleteno s {portnimi aktivnostmi smo dneve pre`ivljali najprej na pla`i, kjer so se najmlaj{i vodeno u~ili plavati, po kosilu pa {e v senci pred hi{icami. Iz balonov smo izdelovali planete, z raketo potovali do zaklada ter se z barvami packali po telesu. Izvedli smo tudi vodno dr~o in blatni krater. [portna tekmovanja so se odvijala postopno in v manj{ih skupinah ter se zaklju~ila s finalno tekmo najbolj{ih. Popoldanskemu kopanju je sledila ve~erja – mimogrede, vedno odli~na – le tej pa ve~erna aktivnost. Gledali smo filme v improviziranem kinu na prostem, pe{a~ili do Novigrada in kupovali sladkorne pene ali pa izvedli kako drugo prireditev, na primer krst novih vodi~ev. Najbolj pa smo bili veseli, ko je bil na vrsti ples, ki je vedno trajal pozno v no~.

Gibalnice z Evo Pu{nik Veri`ni eksperiment Za najmlaj{e bomo v Vrtcu pri O[ @irovnica znova organizirali delavnice Veri`nega eksperimenta, katerih namen je urjenje ro~nih spretnosti otrok, krepitev njihove ustvarjalnosti in samostojnega razmi{ljanja ter u~enje opazovanja in eksperimentiranja. K aktivnemu sodelovanju toplo vabimo tudi njihove stare star{e, saj je medgeneracijsko sodelovanje pomemben vidik u~enja, v ka-

16


Izobra`evanje

V ^ebeljem raju No~ vse o ~ebelah

terem pred{olski otroci prevzemajo dolo~ene izku{nje in znanje starej{ih, otroci pa s svojo igrivostjo, neposrednostjo in odprtostjo prispevajo k izbolj{anju kvalitete `ivljenja svojih dedkov in babic.

V ^ebelarstvu Bo{tjan in Anton No~ so v poletnih mesecih odprli ^ebelji raj No~. Z novo ponudbo `elijo obiskovalcem predstaviti svet ~ebel in ~ebelje pridelke na razli~ne, inovativne na~ine.

Kreativne delavnice 27. 9. 2018 ob 17.00 ponovno pri~enjamo s ~etrtkovimi kreativnimi delavnicami, ki bodo pod vodstvom mentorice Majde Tr~ek v u~ilnici likovne vzgoje na O[ @irovnica {e naprej potekale dvakrat mese~no. Lepo vabljeni vsi, ki radi razvijate ro~ne spretnosti. Predavanja V gospodinjski u~ilnici O[ @irovnica bomo v za~etku meseca oktobra (predvidoma 3. 10. ob 17.00) izvedli prvo od treh predavanj o zdravi in uravnote`eni prehrani, ki jih bo vodila Mateja Re{, predavateljica in avtorica knjig o preprosti, naravni hrani, ki podalj{uje `ivljenje. Pridobljeno znanje bomo prakti~no uporabili in nadgrajevali v kulinari~nih delavnicah. Na predavanjih in delavnicah bomo govorili o zdravih `ivilih v kulinariki (bu~e, stro~nice, kostanj,…), pripravi presnih sladic, predelavi sadja, zelenjave in zeli{~, pa tudi o tem, kako otroka popeljati v svet naravnih okusov. [tevilo mest je omejeno, zato pohitite s prijavo. Vse, ki si `elite izbolj{ati svoje umske sposobnosti, zmo`nosti u~enja in pomnjenja, vabimo, da se udele`ite delavnic umske vadbe. Ana Samsa vas bo seznanila z Brain Gym telovadbo za mo`gane, ki je primerna tako za otroke kot tudi za odrasle, in vas nau~ila, kako lahko s pomo~jo razli~nih enostavnih vaj izbolj{ate koncentracijo, spomin, branje, pisanje, jezikovne in matemati~ne spretnosti, komunikacijo, organizacijske spretnosti, ~ustveno ravnote`je, obvladovanje stresa in doseganje ciljev, motivacijo in osebno rast, samozaupanje in samopodobo … Z delavnicami pri~nemo novembra, prijave pa `e sprejemamo.

Steklena kupola s ~ebelami v ^ebeljem raju No~ V preurejenih prostorih nekdanjega bistroja `ivljenje ~ebel lahko spoznavate preko fotografij, z zaznavanjem vonjav iz panja in opazovanjem `ivih ~ebel v stekleni kupoli. V zunanjem delu je urejen vrt medovitih rastlin, kjer so od pomladi do jeseni na ogled razli~ne vrste panjev, kot so kranji~, ko{, A@ panj, LR panj in posebnost med njimi – panj, kjer ~ebele med odlagajo naravnost v kozarce. Razli~ne vrste medu in druge ~ebelje pridelke lahko tudi poskusite, za izbolj{anje po~utja pa obiskovalcem ponujajo mo`nost vdihavanja zdravilnega aerosola na posebni relaksacijski postelji. Kot zagotavljajo v ^ebelarstvu No~, boste iz ^ebeljega raja od{li spro{~eni in nau`iti pozitivne energije.

Sredi{~e za samostojno u~enje V prostorih O[ @irovnica {e naprej deluje Sredi{~e za samostojno u~enje, v katerem se ob pomo~i mentorjev lahko samostojno, s pomo~jo raznih ra~unalni{kih programov in spletnih vsebin, u~ite tujih jezikov, ra~unalni{tva in drugih vsebin. Zaradi majhnega {tevila prostih mest je potrebna predhodna najava. Za vse dodatne informacije in prijave pokli~ite na telefonsko {tevilko 04 5 833 804 ali pi{ite na elektronski naslov tanja. sovulj�lu-jesenice.net.

Apiterapija

Polona Kus

Tanja Sovulj

Čebelarstvo Boštjan in Anton Noč

Selo 42, 4274 Žirovnica · www.cebelarstvo-noc.si · 041 860 625

ZDRAVLJENJE S ČEBELJIMI PRIDELKI

Proizvajalec: s.p., Selo 42, Boštjan Noč 4274 Žirovnica

17

Mazilo s pro kom vos in čebeljim Neto količina:

30 g

2.11.2019

olisom Mazilo s prop om in čebeljim vosk za se uporablja nego vsakodnevno kože. tljivim obču Osebam, uporabo na propolis, odsvetujemo.

Serija 112017

Bee m Premiu polisom

Uporabno najma

propolis, uje vazelin, Izdelek vseb vosek lji lanolin, čebe ): Olus Oil, Sestavine (INCI lin,Cera Alba Lano Propolis Cera,

nj do konca:

Človek je kot zdravilo že zdavnaj uporabljal med in druge čebelje pridelke: cvetni prah, propolis, matični mleček, vosek in čebelji strup - apitoksin. Apiterapija je veda o tem, kako si s pomočjo čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje. Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila in naravna zdravila. Zadnja leta medicina na novo odkriva in potrjuje učinek zdravljenja in preprečevanja bolezni s pomočjo čebeljih pridelkov. prim. Peter Kapš dr. med.


Iz preteklosti

DELO V GOZDU V PREJ[NJIH ^ASIH Vsaka dobra kmetija je imela in ima {e danes svoj gozd. V~asih je bilo to pomembno za pripravo drv za kurjavo, ob~asno pa tudi posek lesa za dom ter za prodajo. Lastnik gozda je do konca 2. svetovne vojne sam gospodaril z gozdom. Ni bilo gozdarske dru`be, da bi odkazovala posek, vsak je sam skrbel za gozd, za posek, sajenje in ~i{~enje. V~asih je bil gozd »banka« za kmeta. Ve~ji posek lesa je opravil takrat, ko so ga do tega privedle finan~ne razmere. Na drugi strani pa so bili lastniki `ag, ki so kmetom posojali denar, in ko je bil dolg previsok, so predlagali pla~ilo z gozdom.

sel okrog 60 m dale~ do poti. Za en lojtrski voz je bilo potrebno pripraviti 18 rjuh. Popoldne je pripeljal voznik s konjem, nalo`ili smo listje, voz dobro prevezali in odpeljali. Imeli smo odli~nega voznika, njegov konj je vozil korakoma, da nismo prevrnili, ker je bila pot luknjasta. Doma smo listje spravili v »{upo«. Za nas, za steljo za eno kravo, smo pripravili dva voza. Pra{i~i so imeli za steljo `aganje. Bukova drevesa je najbolje podirati med »{marni«, med 15. avgustom do 8. septembrom. Takrat se lepo osu{ijo in dobro gorijo. V splo{nem pa velja – podiranje listavcev stare lune, iglavcev mlade lune. Za podiranje je potrebno ve~ orodja, o~e je nabrusil `ago, sekire, uredil cepine, izdelal lesene kline (zagozde). Vse to je v dveh kompletih povezal z vrvjo za no{enje na ramenu. Od{la sva pe{ z orodjem in nahrbtnikom z malico skozi Moste po grebenu do na{e parcele. O~e je `e prej izbral, katera drevesa so godna za posek, prednost so imela zrela drevesa ter posu{eni iglavci. O~istila sva okolico drevesa, dolo~il je smer padca drevesa. Pogovorila sva se, kam se bo kdo umaknil v primeru nevarnosti. Za~ela sva `agati, nato je na stran padca drevesa zasekal deblo. Nato sva `agala dalje, zabila lesene kline, da ni `ago zapiralo. Kline je bilo treba stalno zabijati, da je drevo dobilo pravilno smer. Ko je za~elo hre{~ati, sva se umaknila navzgor v zaklon. ^e je drevo obviselo na drugih, se je obi~ajno dalo obrniti s cepini. O~e je bil izku{en z orodjem. Tako sva z ne preve~ truda podrla v enem dnevu nekaj dreves. V septembru sva {la obsekat veje s sekiro in jih zlo`ila na kupe. Debla sva raz`agala na 4 m dol`ine. Ko je za~elo zmrzovati, sva debla »gonila« do poti in tam naredila kup. Ko je zapadel sneg, je na{ voznik samo na prednje sanke (»posmojke«) nalo`il debla, zadaj je drselo po snegu in odpeljal do ceste. Tam jih je nalo`il na voz in pripeljal do nas.

Do uvedbe motornih `ag po 2. svetovni vojni so podirali drevje le s sekiro in `ago. Vir: Gorenjska 1900–2000, Gorenjski glas, 1999 Tudi moji predniki pri »Ovseneku« v @irovnici so pri{li v denarne te`ave. Ko je moj o~e [imen leta 1908 prevzel zadol`eno kmetijo, je ni mogel obdr`ati. Kmetijo je kupil drug lastnik, gozd pa je kupila Slava Ho~evar, `ena upokojenega avstrijskega majorja, sicer Slovenca. Dogovorila sta se, da je v slu~aju prodaje moj o~e prvi kupec. Tako je ~ez nekaj let odkupil svoj nekdanji gozd, danes smo lastniki njegovi potomci. Gozd meri 6,55 hektarov, ledinsko ime je »Za Stanjam«. Skozi gozd je v `elezarskih ~asih vodila Rudna pot, od rudnika »pod Bev{co« pod Valvasorjevim domom do podvoza med Mostami in Potoki. Leta 1880 so rudnik opustili in lastniki gozdov so sami vzdr`evali vozno pot, vendar ne dovolj dobro. Zadnji del poti danes ni ve~ prevozen.

Sani za vle~enje lesa – posmojke. Hrani Marjan Nadi`ar, Muzej preteklosti v zavetju Stola, Zabreznica Med po~itnicami smo {li o~e, brat in jaz pripravljat hosto za butare. Hosto smo nalo`ili na »vlako« – spodaj mo~na veja, nato z debelim koncem spredaj poravnan kup za okrog 10 butar. Debele konce smo mo~no povezali s verigo, za vle~enje je bila debela vrv. Vlekli smo po strmini do poti. Ko je bila vsa hosta ob poti, smo za~eli z izdelovanjem butar. Nasekali smo 70 cm dolge veje in jih nalagali na srobot za vezanje. Za enega delavca je bila norma {tiri butare na uro. Izdelali smo 150 butar in z njimi kurili kme~ko pe~ pet mesecev.

Glavna opravila v gozdu so bila priprava listja za steljo v hlevu, podiranje dreves za kurjavo, izdelava butar in po potrebi podiranje smrek in borovcev za gradbeni les. Jeseni, ko je listje odpadlo, smo ga grabili na kup. Na parceli je bilo na enem delu samo bukovo drevje, rekli smo »listnjak«. Listje smo nagrebli v rjuho, zavezali in z o~etom sva ga dvignila na moj hrbet. To sem odne-

18


Iz preteklosti V gozdu smo izsekavali le zrela in po{kodovana drevesa, na golo nismo sekali. Zato tudi sajenje sadik ni bilo potrebno, ker se je samo zasejalo. Popravilo poti je moral opraviti vsak, ki je odva`al les. Posebno pred de`jem je bilo treba o~istiti kanale, da voda ni drla po poti.

[e nekaj gozdnih dogodiv{~in …

Neko~ je bil o~e s psom v gozdu. Ko je opravil delo, je skril verigo v hosto. Pes je {el nekaj ~asa z njim a ko je o~e pri{el domov, psa ni bilo. [el je nazaj v gozd in dobil psa, ki je ~uval verigo. Imeli smo pripravljene smrekove hlode za odvoz. O~e je ugotovil, da jih je nekdo odpeljal. Zdelo se mu je, kdo bi to bil. [el je na dvori{~e k nekemu polkmetu in tam dobil svoje hlode. Naro~il mu je, naj jih pripelje k njemu na dom, sicer ga bo prijavil. Dobili smo hlode zastonj na dom.

Prvi avto pri Valvasorjevi ko~i okoli leta 1938. Fototeka Gornjesavskega muzeja Jesenice

Ko smo delali butare, je bil o~e na opoldanskem po~itku, midva z bratom pa sva se igrala ob potoku. Mimo je prignal pastir krave, ki so bile na dnevni pa{i. Naenkrat vidim, da krava `ve~i o~etov »lajb~« in `epna ura je `e bingljala izven `epa. »Lajb~« sem moral povle~i kravi iz gobca. O~e je imel rad dobro uro, tako, kot so jo imeli `elezni~arji.

Poletnega dne sva z o~etom v gmajni za Stanom delala butare, kar naju je zmotil silen hrup. Po Rudni poti, ki je bila takrat dobro vzdr`evana, se je pripeljal odprt avto, DKW. Prav v bli`ini mesta, kjer sva delala, je avto zakuhal. [ofer je izstopil, dolil vodo in se odpeljal naprej.

Raznolikost okusov medu

Brezpla~no predavanje Silve Burja na Breznici

Stanko ^op

Da se med ne uporablja le kot sladilo, najbr` ni potrebno posebej navajati. Kako pestra je uporaba medu v kulinariki, nam ka`e bogata dedi{~ina jedi z medom, kot so ka{e, pe~ena jabolka, potice, razni {truklji, sladice iz medenega testa …

Povsem obi~ajna `enska, ki s svojim delom izstopa iz obi~ajnosti. Pod drobnogled jo je vzel ruski in{titut za bioenergijo in osupnila je strokovnjake, saj so meritve pokazale, da ima Silva najve~ji bioenergetski potencial. To odkritje in na~in njenega dela sta vzbudila radovednost ruskega predsednika Putina, da jo povabi na obisk. Silvo so v razvoj njenih izjemnih sposobnosti pahnile hude zdravstvene preizku{nje. Po kalvariji z rakom je {e oslepela. Notranji klic jo je vodil k obravnavanju vzrokov, kje v telesu nastajajo zastoji in zakaj. Izbire ni imela kaj dosti: ali bo spremenila svoje `ivljenje ali pa bo od{la. Z intuicijo in strokovnim znanjem, ki se mu ~udijo svetovno priznani strokovnjaki, je za~ela pripravljati svoje recepture, ki so patentirane. Nedavno jih je podarila v uporabo ljubljanski Komplementarni kliniki, ki deluje tudi na Zgo{i. Njeno poslanstvo je {iriti pomo~, zato delo zdraviteljice, za kar ima potrebna dovoljenja, opravlja kot prostovoljno delo. Del svojega bogatega znanja o prehrani, razkisanju, razstrupljanju in vzrokih za bolezni nam bo Silva predala na svojem predavanju v kulturni dvorani na Breznici v petek, 21. septembra, od 19.30 do 21.30. Povedala bo u~inkovite re{itve za bolj{e po~utje, z veseljem odgovorila na kak{no vpra{anje in razjasnila razne dvome. Tako kakovostna predavanja, {e posebej s tako eminentnimi gosti, v na{ih krajih res niso pogosta, zato je zanimanje veliko in prijava na predavanje obvezna. Da si zagotovite svoj sede`, pokli~ite Mojco (041 602 190, od 9.00 do 15.00) ali pi{ite na vene.mojca�gmail.com najkasneje do sobote, 15. septembra. S pogostitvijo ob dogodku nas bo razvajal Matja` Magajna iz ekolo{ke pekarne Deveta vas. Toplo vabljeni.

Da se med ne uporablja le kot sladilo, najbr` ni potrebno posebej navajati. Kako pestra je uporaba medu v kulinariki, nam ka`e bogata dedi{~ina jedi z medom, kot so ka{e, pe~ena jabolka, potice, {truklji, sladice iz medenega testa … Med lahko uporabimo kot dodatek marinadam za razne vrste mesa, predvsem pri svinjini, divja~ini, govedini, doma~i in divji perutnini, drobnici, pri sve`ih in prekajenih ribah, morski hrani in zelenjavi, ki je lahko du{ena, pe~ena ali ocvrta. Meso lahko glaziramo tako, da zme{amo olje in med, temu dodamo {e manj{o koli~ino `eleja rde~ega ribeza ali brusnic in nama`emo po mesu pred koncem pe~enja. Pri hladnih za~etnih jedeh med dodajamo k raznim sirom, ki jih kombiniramo s sadjem in ore{~ki, hladnim pe~enkam in dodajamo v prelive za razne solate. Lahko popestri okus hladnim in toplim juham ter omakam. Jedi iz ri`a, testenin, stro~nic, zelenjave, ore{~kov, lahko tudi mesa, dobijo sladko kisli priokus eksoti~nih kuhinj. Med je lahko dodan kipnikom/pudingom, kruhu in razli~nim vrstam jedi iz testa, kremam, strjenkam, sladoledom ter zmrzlinam. Uporabljamo ga lahko pri vlaganju sadja in zelenjave. Odli~no tekne k sve`emu sadju. Pri izbiri medu je pomembno, da izberemo kakovosten med. V Sloveniji imamo tako kar tri sheme kakovosti za{~itene na evropskem nivoju: Slovenski med z za{~iteno geografsko ozna~bo, Ko~evski gozdni med z geografskim poreklom in Kra{ki med z geografskim poreklom. Vabimo vas, da razi{~ete raznolikost slovenskega medu in ustvarite jed po svojem okusu! [tevilne recepte z medom najdete na spletni strani www.okusi-med.si.

Mojca Vene

Tanja Magdi~, Javna svetovalna slu`ba v ~ebelarstvu

19


Upokojenci

Poletje v naj{tevil~nej{em dru{tvu v ob~ini Kljub poletni vro~ici `ivljenje v Dru{tvu upokojencev @irovnica ni presahnilo, tudi v juliju in avgustu se je v na{ih sekcijah marsikaj dogajalo. Ob koncu poletja se ~lani dru{tva `e oziramo v jesen in nov sklop dejavnosti, ki jih je potrebno pripraviti in uskladiti.

Ob`agali smo drevesa @e nekaj ~asa smo se v dru{tvu pogovarjali, da bi ob`agali visoka, stara drevesa okrog vrta gosti{~a Osvald, saj so predstavljala `e kar precej{no nevarnost za obiskovalce in bli`nje sosede.

Tekmovali smo v balinanju V okviru spominskega dneva Ob~ine @irovnica smo 7. julija organizirali balinarski turnir. Pomerilo se je osem ekip, {tiri `enske in {tirje mo{ki. Pred za~etkom tekmovanja sta nas nagovorila `upan Leopold Poga~ar in na{ predsednik Zdravko Malnar. Tekmovanje je potekalo po dolo~enih balinarskih pravilih, na turnirju je za pravilen potek igre poskrbel sodnik Milo{ Nikoli~. Tekmovanje je bilo ves ~as napeto, balinarji smo izbijali krogle in se borili za vsak milimeter.

Udele`enci akcije: Matev`, Janez, Zdravko, Franci in Ferdo

Udele`enci turnirja. Foto Ferdo Kikelj

Ekipe so se po rezultatih takole razvrstile: @enske: Mo{ki: 1. mesto: Jesenice 1. mesto: Gorje 2. mesto: Selo 2. mesto: Breg 3. mesto: Moste 3. mesto: Radovljica 4. mesto: Hru{ica. 4. mesto: Breznica.

V soboto, 4. avgusta, je stekla akcija. S pomo~jo delavcev Elektrogradnje [tefelin smo ob`agali drevesa ob meji na{ega zemlji{~a, isto~asno pa smo o~istili odve~no grmovje. S tem smo polep{ali okolico doma in morda prepre~ili, da bi ob mo~nej{em vetru suhe, polomljene veje po{kodovale sosednje hi{e ali povzro~ile tragedijo. V delovni akciji smo sodelovali gospodar Franci Gregori~, Matev` ^ema`ar, Ferdo Kikelj, Janez Ovsenik in Zdravko Malnar. Vsem se za prostovoljno pomo~ in sodelovanje iskreno zahvaljujem. Zdravko Malnar

Balinanje

Po podelitvi kolajn, izro~il jih je Zdravko Malnar, smo se zadr`ali na prijateljskem klepetu. Pogovorov o balinanju, o dobrih in zgre{enih metih kar ni bilo konec.

Na igri{~u pod Stolom trikrat na teden balinamo, lepoto Karavank in Julijcev u`ivamo. Na{e krogle so ~arobne, enkrat vse so pri balin~ku, drugi~ raztresene po igri{~u.

Slavko Kolman

Prstomet

Za upokojence igra je primerna, ne zahteva veliko mo~i, saj krogla rada se vrti. Ob njej razgibamo telo, obenem se dru`imo lepo. Igra je resna, kadar se tekmuje in priznanja podeljuje. Medalje in pokali so lep dokaz, da {port `ivi pri nas.

Ve~krat je kdo izrazil `eljo: Kaj ko bi poskusili s prstometom! Kdo ne pozna preproste igre z gumijastimi plo{~ki? Je lahko zabavna igra za vse generacije ali resna {portna disciplina s to~no dolo~enimi pravili in tekmovalnim sistemom. V sredo, 12. septembra, ob 16. uri bo sekcija za~ela delovati. Prstomet boste potem lahko trenirali vsako sredo ob istem ~asu na vrtu gosti{~a Osvald, treninge pa bo vodil Jaka Simnov~i~, tel.: 070 155 084. Hej, pridru`ite se novi {portni dejavnosti!

Verze o balinanju je zapisala Ivanka Poga~ar, tudi sama dolgoletna ~lanica balinarske sekcije. 20


Upokojenci

Udele`ili smo se dru{tvenega piknika

lovski dom na Tale`. Ta nadomestna tura je bila izrazito kulinari~no obarvana. Dobrote so {e bolj{e v dobri dru`bi! April je bil kar gost. Podali smo se k izviru Bistrice, razis­ kovali Zasavje, se povzpeli na Klobuk, osvojili Matajur in se takoj po tem pohodu sre~ali na Zelenici. Ko nam je zeleni{ka himna pobo`ala srca, smo @irovni~ani skupaj praznovali 1. maj. Velika planina in Stru{ka, obiskali smo ju v maju, nista bili radodarni z razgledi, ro`ce pa smo kljub temu lahko ob~udovali. Encijani, bujno resje, ponekod {e zaprte narcise in {e marsikaj. Poludnik, vrh v Karnijskih Alpah na meji med Italijo in Avstrijo, pa nam je v juniju ponudil celo pobo~je cveto~ega rododendrona. V tem mesecu smo si privo{~ili {e obisk planin, ki se imenujeta Spodnja Dolga njiva in Zgornja Dolga njiva. Bohinjske planine so res lepe, to ve najbr` vsak Slovenec in {e marsikdo drug, ki ni na{e gore list. V juliju smo obiskali planino v Lazu, Dedno polje in Planino Jezero. Pohod na Kleiner Salzkofel v Avstriji je {e popestrila vo`nja z gorsko `eleznico. A smo se tudi nahodili. Tosc, najvi{ji vrh v grebenu, ki poteka vzdol` Krme, je kar velik zalogaj za zrelo generacijo. Zato smo se tokrat malo porazdelili. Vendar to ni bistvenega pomena, pomembno je, da smo bili s turo vsi zadovoljni. Planina Konj{~ica, Vodnikov dom in seveda Tosc so bili na{i cilji.

V soboto, 18. avgusta, je vrt za gosti{~em Osvald o`ivel, saj se je na pikniku zbralo ve~ kot sto ~lanov dru{tva upokojencev.

Na dru{tvenem pikniku se je zbralo ve~ kot sto ~lanov. Foto Ferdo Kikelj

Prijetno se je bilo sprehoditi med udele`enci dru`enja, saj so bili med njimi tudi ~lani, ki so krepko zakorakali v osemdeseta ali devetdeseta leta. Zbrane je pozdravil predsednik dru{tva Zdravko Malnar. V kratkem je orisal delo dru{tva v poletnih mesecih in vsem za`elel prijetno popoldne. Odli~na postre`ba, za hrano in pija~o je poskrbel najemnik gosti{~a An`e Korbar, sre~anja s prijatelji, prijeten klepet, dovtipi, izmenjava izku{enj, spro{~en smeh … ure so minile, kot bi mignil. Najbolj navdu{eni {portniki so se pomerili v metanju nihajne krogle, pikadu in prstometu. Zadovoljni smo se vrnili na svoje domove. Taka sre~anja nam polep{ajo dan in dajejo ob~utek sprejetosti, so kamen~ki v mozaiku razmi{ljanj za mnoge naslednje dni. Danica Bernik

Na{e poti Tako kot na travniku naberemo cvetje in ga pove`emo v {opek, tako naj bi ~lovek tudi na travniku `ivljenja nabiral lepa do`ivetja. Prav to po~nemo pohodniki, ali pa z drugimi besedami – nabiramo spomine. Pestro je, v~asih naporno, a zmeraj je dan bogatej{i od vsakdanjosti. Zakaj? Nekdo je zapisal, da smisel `ivljenja ni imeti stvari, pomembneje je, da jih po~nemo. Na na{ih pohodih krepimo mo~i in duha. Ob~udujemo svet okoli nas in se veliko pogovarjamo. To je dragoceno, kajti s pogovarjanjem se ~lovek s ~lovekom prepleta, takrat – tudi sposojena misel – smo mre`a tudi zunaj interneta. ^as nam polzi iz rok, leto `e drvi k zadnji ~etrtini in za nami je `e vrsta pohodov. Obrnimo se malo nazaj … Poti so nas vodile na razli~ne konce. @e po tradiciji gremo pozimi na toplo. V januarju in februarju smo se potepali po Slovenski Istri. Vmes pa seveda nepogre{ljiva, na{a Pot kulturne dedi{~ine. In takoj v marcu smo se prebili skozi sve`e pobeljeno gaz na Valvasor. Spla~alo se je, nagelj je {e dolgo `arel v vazi. Zima nam je prepre~ila kak{no na~rtovano turo, a ne tako, da bi ostali doma. V marcu smo {li pogledat nov

Na planini Dolga njiva. Foto Ferdo Kikelj

Sredi avgusta smo se zapeljali na Vr{i~. Ko se vzpenja{ proti Mali Mojstrovki, ima{ kaj videti. Kako smo majhni, smo znova ugotavljali in ~utili spo{tovanje do mogo~ne narave, ki bo ostala in `ivela, ko nas `e zdavnaj ne bo ve~. Modre zvon~nice, drobne in ne`ne, rastejo iz gole skale. Ker je Mojstrovka kar zahtevna, je nekaj pohodnikov izbralo staro pot na Vr{i~. Za Tonkino ko~o se namre~ vse do vrha prelaza razteza stara pot, edina, preden so ruski ujetniki zgradili Rusko cesto. Trije pogumni pa so se, seveda primerno opremljeni, spopadli s Hanzovo steno. Tako je vsak dobil nekaj zase. Take so torej na{e poti … Kot zvesta »stranka«, ki grem pogosto tudi na ogledno turo, bom {e poudarila rde~o nit na{ih pohodov. To je dobra volja, nekak{na pozitivna 21


Upokojenci

Vo{~ili smo

energija. @irovni{ki pohodniki so res planinci v najbolj{em pomenu besede, s pozitivnim pogledom na vsako turo. Saj ni zmeraj vse prav. Jasno, da se ne da ustre~i vsem, a nikoli se zato nih~e na jezi. Razli~ni smo, a zelo dobro shajamo drug z drugim. ^e se nam kdo namerava pridru`iti, naj ne razmi{lja predolgo. Ne potrebuje veliko stvari. Predvsem dobro voljo. Dobrodo{li!

Na Rodinah je 30. junija 90 let dopolnila ga. Marija Jalen. V imenu DU@ sem ji za rojstni dan poslala vo{~ilo. V Mostah je 4. julija 90 let dopolnila gospa Gabriela Madon. Obiskali sva jo z zaupnico Olgo Verbi~, ji vo{~ili in v imenu DU@ poklonili darilo. Obiska je bila vesela, povedala je veliko stvari iz spominov na svoje mlade dni pa do dopolnjenih 90 let. Za gospo Gabrielo skrbijo njeni najbli`ji.

Helena Madon

Napovedujemo Koncert Te~em skozi ~as

V prazni~nem decembru sekcija za kulturo in izobra`evanje vsako leto organizira kulturni dogodek v Ljubljani. Letos bo nekoliko druga~e. Glasbenik, na{ ~astni ob~an Aleksander Me`ek, letos praznuje 70 let. Ravno na svoj rojstni dan v Ljubljanski operi s svojimi glasbenimi prijatelji in gosti pripravlja koncert Te~em skozi ~as. S pesmijo se bo sprehodil skozi 52 let glasbenega ustvarjanja, ki je razpeto med dvema de`elama, a trdno usidrano v doma~i zemlji.

Na Rodinah je 20. julija 94 let dopolnila gospa Fran~i{ka Mlakar. Obiskali sva jo z zaupnico Anico Kermc. S slavljenko in njeno h~erko Tatjano smo prijetno pokramljale in ji ob koncu obiska za`eleli dobrega po~utja {e naprej. V @irovnici je 90 let dopolnila gospa Ana Früstück. V Domu dr. Janka Benedika, kjer biva `e nekaj ~asa, sva jo obiskali z zaupnico Magdo @emlja, pridru`ilo se nama je tudi nekaj drugih ~lanic.

Tu sem doma izpod gora. Tu se rodi pesem srca. Tu za`ari iskra v o~eh, na mojih ustnicah smeh.

Na Breznici je 19. avgusta 90 let dopolnila gospa Fran~i{ka Jan~ar. Obiskali sva jo z zaupnico Branko ^ade`. Sprejela naju je v dru`bi h~erke Dragice. Gospa Fran~i{ka je prijetna sogovornica, tudi v dru{tvu je {e vedno aktivna, obiskuje sekcijo ro~nih del. Njeno `ivljenje je bilo polno do`ivetij, sedaj pa se predvsem veseli svojih {tirih vnukov in petih pravnukov.

Aleksander Me`ek je brez dvoma veliko ime v svetu zabavne glasbe. Odlo~ili smo se, da se bomo tudi mi udele`ili praznovanja ob njegovi sedemdesetletnici. Organizirali bomo prevoz na koncert, ~e bo dovolj prijav, in rezervirali vstopnice. Koncert bo v nedeljo, 18. novembra, ob 19. uri v ljubljanski operi. Za vse informacije pokli~ite v pisarno Dru{tva upokojencev. Med ljubitelji njegove glasbe za koncert vlada veliko zanimanje, zato vas prosimo, da se zaradi pravo~asnega nakupa kart prijavite do konca septembra.

V Vrbi je 20. avgusta 93 let dopolnila gospa Marija Fer~ej. Obiskali sva jo z zaupnico Heleno [kantar. Marija je vesela vsakega obiska, saj sama ne more na dalj{o pot po vasi, rada pa sledi novicam doma in po svetu. Vsem hvala za prijazen sprejem in prijetno dru`enje. Al ho~e{ al no~e{ vsem leta teko, `ivljenje ni ve~no, lahko je pa sre~no.

Va{ke tekme v balinanju TVD Partizan @irovnica in Dru{tvo upokojencev @irovnica 22. septembra 2018 na balini{~u za Osvaldom prirejata va{ke tekme v balinanju. Turnir se bo pri~el ob 8. uri. Prijave sprejemamo v pisarni dru{tva in tudi na dan tekmovanja. @elimo, da bi se tekmovanja udele`ile ekipe iz vseh na{ih vasi.

Jerca Ti~ar

manca oglas 74 x 105 mm.pdf

1

05/09/2018

09:21

Danica Bernik C

M

• VADBA JOGE • MEDITACIJA • DELAVNICE SPROŠCANJA IN PRAVILNEGA DIHANJA • REFLEKSOTERAPIJA STOPAL, GLAVE, VRATU, OBRAZA • MASAŽNE TERAPIJE • NEGA OBRAZA •PEDIKURA

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Manca Gorišek - univ.dipl. živilski tehnolog, kozm. tehnik, yoga instr. I.Y.F., refleksolog

22


Delo dru{tev

Za ~ebelarji je {e ena sezona

Na{e dru{tvo na podlagi najemne pogodbe s ^ebelarsko zvezo Gorenjske skrbi tudi za Plemenilno postajo Antona Jan{e Zelenica. Vsako leto opravimo manj{e delovne akcije ob tradicionalnem dru{tvenem pikniku. Tudi v mesecu juliju smo se ~lani zbrali na Zelenici, se poveselili, izmenjali izku{nje pri ~ebelarjenju, predvsem pa u`ivali v prekrasnem dnevu pod na{im Stolom.

To~enje medu pomeni za ~ebelarje zaklju~ek ~ebelarske sezone in pri~etek nove. ^ebelarska sezona namre~ traja od avgusta preteklega leta do julija v naslednjem letu. Sedaj ~ebelarji ugotavljamo, kako skrbno smo gospodarili s ~ebelami. Ali smo postorili vse, da so ostale zdrave, mo~ne in so zadovoljile ~ebelarja s polnimi sati medu, ali nismo ravnali, kot je treba, in so na{e dru`ine oslabele, se spopadajo z varojo, medu ni zadosti – vse to nam mora biti opomin, da v naslednji sezoni za ~ebele poskrbimo bolje.

Na Zelenici se letno sre~ujemo tudi gorenjske ~ebelarke in ~ebelarji, in sicer prvo nedeljo v avgustu. Piknik organizira in pripravi ^ZG, obi~ajno se ga udele`i med 50 in 70 ~ebelarjev. Tudi letos je bilo tako, beseda pa na sre~anju razumljivo te~e o ~ebelarstvu, pozitivnih in negativnih izku{njah, problemih pri ohranjanju zdravih ~ebeljih dru`in ter ne nazadnje o donosnosti medu. Predvsem pa je to vesela dru{~ina, ki se ob slovesu pozdravi »Naj medi in vidimo se zopet drugo leto!« Za ^D Antona Jan{e Breznica Franc Pfajfar

70 let ZB za vrednote NOB Slovenije V juliju je slovenska bor~evska organizacija praznovala 70 let svojega obstoja. Osrednje prireditve v Ljubljani smo se udele`ili tudi ~lani ZB @irovnica, ki smo bili aktivni vse poletje. Dru{tveni piknik pri Plemenilni postaji Antona Jan{e Zelenica ^lani ^ebelarskega dru{tva Antona Jan{e bomo leto{nje delo ocenjevali ob zaklju~ku koledarskega leta, sedaj pa se ozrimo v prvo polovico tega leta, ko je za nami, kot tudi za vsemi slovenskimi in svetovnimi ~ebelarji, prvo praznovanje svetovnega dneva ~ebel. Zavedali smo se, da je to velik zalogaj za dr`avo, ^ZS, ob~ino in {e ve~ji za na{e dru{tvo kot soorganizatorja tradicionalnega slovenskega ~ebelarskega praznika. Zadevo smo premlevali na vseh rednih mese~nih sre~anjih in drugih sestankih. Marsikaj dolgo ~asa ni bilo jasno in le ob dobrem sodelovanju z Ob~ino @ irovnica in njenim pripravljalnim odborom so na{e zadol`itve dobile jasnej{o obliko. Kot soorganizatorji ~ebelarskega praznika smo prevzeli obve{~anje slovenskih ~ebelarjev o dogodku, sprejemanje prijav ter s praznikom povezane finance. Na dan praznovanja je bila na{a naloga sprejem in razporeditev prijavljenih ~ebelarskih dru{tev in sprejem tako doma~ih kot tudi tujih gostov. Po evidencah je bilo navzo~ih 109 ~ebelarskih dru{tev in zvez ter 2120 ~lanov – ~ebelarjev. Akreditiranih gostov je bilo med 500 in 600.

Slovesnost ob 70-letnici ZB za vrednote NOB Slovenije na Kongresnem trgu v Ljubljani Osrednja prireditev ob jubileju je potekala 1. julija na Kongresnem trgu v Ljubljani. Slavnostni govornik je bil predsednik ZZB Tit Turn{ek, pozdravil pa nas je `upan MOL Zoran Jankovi}. V pestrem kulturnem programu so nas posebej navdu{ili mladi kulturniki s Ptuja, ki so slovesnosti dali sve`ino in pridih spro{~ene mladosti.

Svetovni dan ~ebel je vsekakor najmo~neje zaznamoval delovanje dru{tva v leto{njem prvem polletju, pomem­ bna pa je bila tudi na{a odlo~itev za polnitev dru{tvenega medu. Med ~ebelarskega dru{tva Antona Jan{e smo v 250-gramskih kozarcih z zanimivo nalepko nudili na vseh prireditvah v ob~ini @irovnica. Z medenimi pridelki in izdelki smo popestrili ponudbo ob slovenskem kulturnem prazniku v Vrbi in pri Jan{evem ~ebelnjaku, ob otvoritvi prenovljenega Jan{evega ~ebelnjaka pa smo poskrbeli za pogostitev.

Kongresni trg pa je bil `e v maju prizori{~e prav posebnega koncerta, kateremu smo prav tako prisostvovali ~lani ZB @irovnica. Koncert pesmi o svobodi, uporu in strpnosti z naslovom Nosil bom rde~o zvezdo je priredila Svetlana Makarovi~ z gosti. Ob nekdanjem dnevu mladosti smo se na prireditvi Dan mladosti – dan radosti v Kumrovcu sre~ali s tovari{i iz vseh jugoslovanskih republik in obeh pokrajin. Dale~ najve~ je bilo Slovencev, ki smo tja pri{li kot pohodniki, kolesarji, motoristi, vozniki starodobnikov, avtodomov ... Bilo je prav prijetno. Ob 73. obletnici osvoboditve koncentracijskega tabori{~a pod Ljubeljem smo se grozot, ki so se dogajale v tabori{~u, spomnili na kraju samem. Sve~anost z mednarodno udele`bo je v spominskem parku tabori{~a potekala 9. junija.

V aprilu smo skupaj z Osnovno {olo pripravili dan odprtih vrat s prikazom ~ebelarskih opravil in predstavitvijo ter poku{ino medenih pridelkov.

14. julija smo se na Pokljuki udele`ili zaklju~ka 33. spominskega pohoda na Triglav. Pohod je med drugim posve~en spominu

23


Delo dru{tev na tri partizanske patrulje, ki so v razli~nih obdobjih leta 1944 na vrhu Triglava izobesile slovensko zastavo. Tretja patrulja je zastavo izobesila 20. oktobra 1944 v po~astitev osvoboditve Beograda. Sestavljali so jo borci Jeseni{ko-bohinjskega odreda in mladinci Okrajnega komiteja SKOJ Bohinj, med njimi na{a ~astna predsednica Angelca Vidic - Vlasta. Prav zato smo nanjo {e posebej ponosni, udele`ba na zaklju~ni prireditvi pa ima za nas toliko ve~ji pomen. V avgustu ~lani zveze nismo manjkali na po~astitvi spominskega dneva Ob~ine Jesenice v Kolpernu in spominskega dneva KS Sava na Zakopu. Ve~ino omenjenih prireditev si je mogo~e ogledati na spletni strani YouTube. Ob tej prilo`nosti se zahvaljujemo vsem, ki so tako ZB @irovnica kot Marku Gri~arju ustno ali pisno ~estitali ob prejemu zlatih plaket ZZB NOB.

Sinjska alka

15. septembra ZB @irovnica vabi na prireditev ob vrnitvi Primorske k mati~ni domovini, ki bo potekala v Komnu, v oktobru pa pripravljamo predavanje ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne v ^opovi hi{i. Vse informacije dobite pri Majdi Gri~ar, 040 349 272.

Za zaklju~ek poletnega popotovanja pa smo se tradicionalno ~lani KK z gosti iz Sostrega in Vi{nje Gore z vozovi in v sedlu odpravili 16. avgusta iz @irovnice na Brezje. V organizaciji Vzrejne hi{e Barbana g. Janeza Peternela nas je pri~akalo `egnanje doma~ega `upnika in pogostitev v doma~i gostilni pri cerkvi. Pridru`ili so se nam tudi konjeniki iz [en~urja, Naklega in Dobrega Polja. V prijetnem in spro{~enem vzdu{ju smo potegnili ~rto pod poletje in zastavili cilje do prihodnjega leta. Vsi smo bili mnenja, da so dobre stvari bolj{e in slabe la`je, ~e jih delimo. Do prihodnji~!

ZB za vrednote NOB @irovnica

Poletje s konjeniki KK Stol ^eprav je poleti veliko konj na pa{i, konjeniki ne po~ivamo. Spravilo sena in druga opravila na polju kot predpriprava na hladnej{e dni zapolnijo ve~ji del na{ega prostega ~asa v tem delu leta, za dobro dru`bo pa si ga je kljub delu vedno treba vzeti. V mesecu juliju so se ~lani Konjeni{kega kluba Stol s svojimi gosti odpravili na tradicionalni letni pohod iz @irovnice v dolino Radovne. Kolona vozov, v ve~ini z dvovpregami, je premagala pot preko Pi{kovce na Bled, v Gorje, Krnico in naprej do gostilne Pr' Pstnak, kjer jih je v lepem okolju in dobri dru`bi ~akalo pristno doma~e kosilo.

Meta Zupan

S prijetno vadbo do zdravja Poslovite se od utrujenosti, kroni~nih bole~in, nepravilnega dihanja, stresne preobremenjenosti in nemirnosti. S pomo~jo cikli~nih preprostih krepilnih pilates/joga vaj, ki so primerne za vsakogar, ne glede na starost in spol, vam bo zagotovo uspelo narediti odlo~ilen korak h krepitvi zdravja celega telesa. V ob~ini @irovnica `e drugo leto organiziramo vadbo Nirvane, ki daje izjemne rezultate: • pomaga pri te`avah s hrbtenico in sklepi, krvnim tlakom, bla`jih oblikah depresije in glavobolih • razstruplja telo • izbolj{a mi{i~ni tonus, fleksibilnost • z vadbo pridobimo mo~ in vitalnost • bla`i stres oziroma njegove posledice • izbolj{a samozavest, koncentracijo, kreativnost • pospe{i krvni obtok • pripomore k doseganju celovitega ravnovesja duha in telesa

Vsako leto se ~lani KK Stol udele`imo tudi strokovne ekskurzije. Tokrat nas je pot z avtobusom vodila na praznovanje Sinjske alke v son~nem in vro~em avgustovskem vikendu. Prva postaja dvodnevnega izleta je bilo mesto Zadar z znamenitimi zadarskimi orglami, nato pa smo se namestili v Sinjski `upaniji, v sredi{~u mesta Sinj, ki je `e cel mesec `ivelo v pri~akovanju praznovanja. 303. Sinjska alka je ponos tradicije in obele`itev ~ude`ne zmage nad tur{kimi vpadi, ki je podrobno zgodovinsko predstavljena v {est milijonov vrednem muzeju biv{e voja{nice mesta Sinj. 17 izbranih konjenikov z vodjo in vojvodo na ~elu, v izbranih, bogato okra{enih no{ah ob strogo zapovedanem ceremonialu izklju~no v doma~i `upaniji rojenih fantov, se cel mesec julij pripravlja, nato pa prvi vikend v avgustu pomeri. Tekmujejo v spretnostnem jahanju, ko v galopu s hitrostjo skoraj 60 kilometrov na uro po z mivko nasuti ulici, ob prisotnosti vsega dr`avnega politi~nega vrha in ve~ kot 5000 gledalcih na tribunah, na 322 cm dolgi leseni sulici nabadajo `elezni obro~ premera 13 cm, razdeljenega na {tiri, po to~kah razdeljenih delov. Najve~ tri to~ke je vreden notranji krog premera 3,5 cm. Zmagovalec postane jezdec, ki v treh krogih nabere najve~ to~k. Za nagrado si prislu`i ~ast in slavo celotne dr`ave, srebrni prstan predsednice dr`ave in denarno nagrado – 40.000 kun. Kljub temu je tekmovalec kaj kmalu v zagati, saj je zve~er celotno mesto na njegovi zabavi, ki pa ga povpre~no stane petkratno vrednost denarne nagrade. Tu vsko~ijo ~lani dru`in ostalih tekmovalcev z dobrotami, ki jih pripravljajo vnaprej `e cel teden. Spektakel, ki si ga je vredno ogledati.

Lepo vabljeni na brezpla~ni predstavitveni teden od 18. do 21. septembra 2018, ob 20. uri v telovadnici vrtca pri Osnovni {oli @irovnica. Vadba je namenjena vsem, ki i{~ete re{itev za umiritev hitrega in stresnega na~ina `ivljenja. Prijave sprejemamo po telefonu na {tevilki: 040 200 212. (S seboj prinesite vadbeno blazino.)

24


[port

Po Koro{kem, po Kranjskem `e …

Program tretjega dne je bil nedeljski. Po Dravski kolesarski poti smo se podali k sosedom na avstrijsko Koro{ko, se peljali mimo Velikov{kega in Klopinjskega jezera in si za konec privo{~ili kopanje v Zabla{kem jezeru. Po vo`nji preko Podjunske ravnine smo se prepri~ali, da ajda na Koro{kem `e zori, posebnost na poti pa je bila vo`nja po 140 m dolgem vise~em mostu Sveta Lucija.

Na leto{njem rekreativnem izletu Kolesarskega kluba Zavr{nica so kolesarji odkrivali slovensko in avstrijsko Koro{ko. Po zelenem Pohorju, med nasadi hmelja in cveto~imi polji ajde je od 17. do 19. avgusta pedala obra~alo trideset ~lanov kluba.

Domov smo se pripeljali z avtobusom in izlet zaklju~ili z bogra~em »pri konjenikih«. Bilanca: trije son~ni dnevi, obilo lepih razgledov in dobre volje, en polomljen menjalnik, ni~ po{kodb, okoli 300 prevo`enih kilometrov, pri {tetju vi{inskih metrov in vr~kov piva pa so {tevci odnehali .

Polona Kus

Nogomet tudi v najbolj vro~ih dneh Tudi med vro~im poletjem v Nogometnem klubu @irovnica nismo mirovali, v Glenci je namre~ enkrat tedensko potekala brezpla~na poletna {ola nogometa za otroke. V devetih terminih jo je skupaj obiskalo preko 70 otrok, od 20 do kar 35 na posamezen termin. Za najmlaj{e med njimi upamo, da se nam pridru`ijo v redni sezoni kot novi ~lani NK @irovnica. Z vadbami v Dvorani pod Stolom bodo lahko za~eli `e v septembru.

Na Sol~avski panoramski cesti. Foto Miran Dolar Tridnevne izlete koncem avgusta v KK Zavr{nica prirejajo vse od za~etka delovanja kluba, to je 24 let. V tem ~asu so udele`enci Slovenijo prekri`arili podolgem in po~ez in se podali tudi v sosednje de`ele, v Italijo, Avstrijo in na Hrva{ko. Organizacijo izleta vsakokrat prevzame druga ekipa udele`encev, ki si zamisli traso, poskrbi za nastanitev, potrebne prevoze in drugo logistiko. Nepogre{ljiv na izletih je klubski kombi, ki slu`i kot spremljevalno vozilo in okrep~evalnica. [ofer Dare v kombiju preva`a prtljago in na dogovorjenih mestih karavano kolesarjev oskrbi s pija~o in »cukrom«.

^ez vise~i most Sveta Lucija. Foto @iga Blatnik

Leto{nji organizatorji, Jana, Nata{a, Mitja in Primo`, so karavano zapeljali na Koro{ko. Prvi dan je pot vodila iz @irovnice na Jezersko, ~ez Pavli~evo sedlo v Logarsko dolino, po Sol~avski panoramski cesti v ^rno, Me`ico in do kon~nega cilja, mestnega hotela v Dravogradu. Pot, dolgo 136 km, so si nekateri olaj{ali s prevozom do Jezerskega, nekateri pa dodatno ote`ili z ubiranjem kolovozov ~ez Jelendol. Drugi dan se je za~el z zlo`nim kolesarjenjem med nasadi hmelja po Mislinjski dolini, nadaljeval z vzponom na Kope, spustom v Ribnico na Pohorju in povratkom v Dravograd.

Dobro obiskana poletna {ola nogometa v Glenci V NK @irovnica se trudimo, da otrokom omogo~imo kvaliteten in strokoven razvoj pri prvih nogometnih korakih. Pri mlaj{ih kategorijah se {portni (nogometni) vidik zelo prepleta tudi z vzgojnim. Tudi na tega sku{amo biti zelo pozorni. Poleg osnovnih nogometnih znanj otroke u~imo sodelovanja v timu, obna{anja, vztrajnosti, odgovornosti, lojalnosti, prena{anja porazov in oku{anja zmag. Menimo, da jim bo vse na{teto kasneje v `ivljenju koristilo, ~e ne pri nogometu, pa kje drugje. V vi{jih kategorijah se otrok odlo~i, ali `eli nogomet igrati rekreacijsko ali bolj zares, z ve~ aktivnostmi tedensko. Za zadnje imamo sklenjeno sodelovanje z NK Bled, tako da del treningov poteka v doma~i ob~ini, del pa na nogometnem igri{~u na Bledu. Naj na koncu {e enkrat povabim vse udele`ence poletne nogometne {ole za otroke in druge nogometne navdu{ence, da se pridru`ite NK @irovnica. Lahko izbirate med razli~nimi »paketi«, ki vklju~ujejo od ene do {tiri aktivnosti tedensko. Ve~ina jih poteka na zunanjih igri{~ih v Glenci na Breznici in v Dvorani pod Stolom. Ve~ informacij lahko dobite po e-po{ti ales.cop90�gmail. com ali na telefonski {tevilki 051 683 958.

Sobotni ve~er na izletu je rezerviran za krst novih udele`encev. Uspe{no so ga prestali dva novinca, en povratnik in prva udele`enca (sicer prisotna na vseh 24 izletih doslej), ki sta kolesarila z elektri~nim kolesom.

Za NK @irovnica Mitja Madon

25


[port

Skakalci SSD Stol poleti

vak 8., Alexei Urevc 4., Veronika Lu`nik 6., Tifani Bergel 8., Ana Krmelj 9., Ambro` Peternel 4., @an An`i~ 5., Nik Jagodic 8. mesto • P okal Cockta Mostec: Nik Heberle 3. mesto • P okal Cockta Sebenje: Nik Heberle 6. mesto • P okal Cockta Kranj, mladinci do 18 in 20 let: Marcel Rep 3. in 5., Tja{ Grilc 4. mesto • P okal Cockta Mislinja, mladinci do 18 in 20 let: Tja{ Grlic 2., Marcel Rep 7. mesto Rok Justin je nastopil na poletnem Grand prixu v Franciji in na tekmah celinskega pokala ter zasedel 6., 9. in 19. mesto. Marcel Rep se je v mesecu juliju prvi~ uvrstil na mednarodno tekmo za pokal FIS v avstrijskem Villachu.

Poletje se bli`a koncu, u~enci so si nabrali novih mo~i za novo {olsko leto, skakalci pa energijo in kondicijo za nadaljevanje sezone. Mladi skakalci SSD Stol tudi poleti niso po~ivali. Poletne po~itnice so pri~eli s {tiridnevnimi pripravami v mladinskem letovi{~u Pinea v Novigradu. Morske priprave so izkoristili za suhe treninge, razli~ne {portne igre, plavanje in dru`enje.

Otroke, ki bi `eleli postati del na{e mlade skakalne ekipe, vabimo, da se nam pridru`ijo ob ponedeljkih, sredah in petkih med 18.00 in 20.00 v na{em skalnem centru v Glenci. Za ve~ informacij lahko pokli~e Bo{tjana Modrijana, 041 412 914. Veseli bomo, ~e se nam pridru`ite, se vidimo!

Ur{ka [imnic Novak, SSD Stol

Pokal Alpe Adria v Glenci

V soboto, 22. septembra 2018, prisr~no vabljeni na ogled mednarodne tekme za pokal Alpe Adria za deklice in de~ke do 11 let v na{em skakalnem centru Glenca. Pri~etek tekem bo ob 10.00 s poskusno serijo.

Skakalci SSD Stol na pripravah v Pinei V mesecu avgustu so ~lani kluba, starej{i od 12 let, od{li na priprave v Planico. Skakalci so opravili kar nekaj skokov v Planici, se okopali v ledeno mrzlem jezeru Jasna ter z razli~nimi vajami in {portnimi aktivnostmi razvijali gibljivost, prosti ~as pa izkoristili za dru`enje. Na prazni~no sredo, 15. avgusta, so se skakalci na{ega kluba preizkusili v raftingu po reki Savi od Campa [obec do Globokega. Sre~anje so skupaj s star{i zaklju~ili s prijetnim dru`enjem in igranjem odbojke. @e v juniju smo izvedli tudi tradicionalni piknik v na{em skakalnem centru v Glenci, ki se ga udele`ijo mladi skakalci in njihovi star{i, trenerji in drugi ~lani na{ega kluba.

DUATLON A 2018 ZAVRŠNIC VRŠNICE 8 DOLINA ZA MBER 201 16. SEPTE , A J NEDEL Štart: prireditveni prostor v Završnici (645 m) ob 11.00 za posameznike in ob 11.30 za dvojice Kolesarska proga: 5,5 km Predaja: Tinčkova koča (1070 m) Tekaška proga: 2,5 km Cilj: Dom pri izviru Završnice (1425 m) Tekmovalne kategorije: dvojice in posamezniki Prijave na portalu prijavim.se in na dan tekmovanja

Preizku{anje spretnosti na vodi …

Info: facebook @dompriizviruzavrsnice www.planinsko-drustvo-zirovnica.si Tel.: 041-547-037 (Nik)

Najvidnej{e uvrstitve na{ih ~lanov na junijskih tekmovanjih: • Pokal mestne ob~ine Velenje: Tja` Grilc 12. mesto • Revija skokov Mostec: Taja Sitar 9., Domen Lu`nik 9., @an Kr`i{nik 10., Marcel Rep 1., Tja{ Grilc 5. mesto • Tekma Alpe Adria v Celovcu: Miha [pendal 1., Katarina Lu`nik 1., Julia Slak 3., Tibor Bergel 6., Anej Jagodic 7., Jan Maj No-

Prireditelji tekmovanja:

TVD Partizan Žirovnica

26


[port

(Po)po~itni{ko razpolo`enje v Plezalnem klubu @irovnica Pred odhodom na zaslu`ene plezalne po~itnice smo se ~lani kluba udele`ili {e mednarodnega plezalnega tekmovanja v avstrijski Peci. Po pokalu Petzen trophy smo si privo{~ili nekaj tednov premora, koncem avgusta pa smo s perspektivno skupino `e pri~eli s treningi. Za~etek novega {olskega leta pomeni tudi redno plezalno vadbo za vse ostale skupine in vpis novih ~lanov.

Rezultati Lin Logar: 15. mesto bolder, 9. te`avnost, 13. hitrost, 13. skupno Petzen Trophy in 6. mesto skupno iRRC Ana Koselj: 17. mesto bolder, 11. te`avnost, 16. hitrost, 16. skupno Petzen Trophy in 12. mesto skupno iRCC Lukas Kalan: 28. mesto bolder, 30. te`avnost, 29. hitrost, 30. skupno Petzen Trophy in 35. mesto skupno iRCC An`e Koselj: 22. mesto bolder, 15. te`avnost, 15. hitrost, 18. skupno Petzen Trophy in 12. mesto skupno iRCC Lin napreduje proti vrhu smeri. Foto Jani Koselj Plezalno sezono smo tako sklenili v »stilu tekmovalno na veliki tekmi«. Sledilo je nekaj tednov premora, ki so (smo) ga lenivci izkoristili vsak po svoje – ve~inoma na morju, kjer povsem brez plezanja jasno ni {lo. Pred koncem po~itnic smo s tekmovalno skupino `e pri~eli s plezalnimi pripravami, saj nas v mesecu septembru ~akata dve pomembni tekmi.

Lukas na balvanskem problemu. Foto Jani Koselj Vikend med 6. in 8. julijem je minil zelo tekmovalno, saj smo se s {tirimi tekmovalci (Lin, Ana, Lukas in An`e) udele`ili prvenstva Petzen Climbing Trophy, ki je {telo tudi za tekme pokala iRCC (mednarodni plezalni pokal). Vse skupaj je izgledalo kot mini olimpijske igre, saj smo lo~eno po kategorijah tekmovali v vseh treh plezalnih disciplinah – hitrostno, balvansko in te`avnostno plezanje. Konkurenca je bila izjemno huda, na tekmovanju so se zbrali dobri tekmovalci iz vse Evrope. Tekmovanje, ki ima `e dolgoletno tradicijo, se odvija v {portnem parku v kraju Michael ob Bleiburg, kjer smo tudi taborili. Popestritev leto{njega prvenstva je bila nedvomno povsem nova visoka stena, na kateri pa so `al potekala samo finalna tekmovanja. Vzdu{je na tekmi je bilo zelo dobro, saj smo se Slovenci popolnoma poenotili in ne glede na klub »dihali za eno«. S plezanjem, ki so ga prikazali na{i lenivci, smo lahko vsekakor zelo zadovoljni. Glede na to, da je {lo za zaklju~no tekmo leto{nje sezone, so vsi pokazali dobro telesno pripravljenost in pridobljeno plezalno znanje, kar nedvomno ka`e, da smo na pravi poti. Predvsem pa veseli dejstvo, da so lenivci izkazali pripravljenost in pogum za nastop na »{iroki mednarodni tekmi«.

S pri~etkom {olskega leta bomo pri~eli tudi z vadbami za mlaj{o, starej{o in rekrativno skupino. Trenutno so vse priprave uprte v organizacijo nove plezalne sezone. Z vadbami in vpisi novih ~lanov bomo pri~eli v tednu od 10. do 14. septembra, zaenkrat veljajo lanski termini: torek, 20.30–22.00 rekreativno plezanje (srednje{olci in starej{i) sreda, 1  6.00–17.30 mlaj{a skupina (1.–4. razred) 17.30–19.00 starej{a skupina (5.–9. razred) petek, 16.00–17.30 mlaj{a skupina (1.–4. razred) To~ne termine, razpored in organizacijo vadb bomo objavili na Facebook strani PK @irovnica in spletni strani TVD Partizan @irovnica, kontaktirate nas lahko na pkzirovnica�gmail.com, Denis Ipavec (041 874 593) in timy.rajgelj�gmail.com, Timotej Rajgelj (041 489 490). Ekipa PK@

Aerobika TNZ

Stot-Pilates

Funkcionalna vadba z elementi aerobike, step aerobike in kondicijskega treninga

V mali dvorani Dvorane pod Stolom, O[ @irovnica

Osnovna {ola @irovnica – Dvorana pod Stolom

Promocijska vadba, v ~etrtek 27. 9. 2018

Vsak ponedeljek in ~etrtek od 19.00 do 20.00

Poskrbite za svoje dobro po~utje, zdravo telo in se nam pridru`ite!

Ponedeljki in ~etrtki od 20.00 do 21.00

Z uporabo razli~nih rekvizitov bomo popestrili vadbo. Vpis: sms na 041 270 844

Za~etek nove sezone in dan odprtih vrat: ~etrtek, 13. 9. 2018, ob 20.00

Bojana Martin~i~, prof. {portne vzgoje, in{truktor {portne rekreacije Pilates

Ve~ informacij: 040/523-078

27


[port

Aktivne po~itnice v Zavr{nici s TVD Partizan @irovnica

[portna tekmovanja v avgustu V mesecu juniju in avgustu smo v Rekreacijskem parku Zavr{nica `e tradicionalno pripravili {portna tekmovanja v odbojki na mivki, malem nogometu in tenisu na mivki. Letos smo se odlo~ili, da damo poudarek tekmovanjem med rekreativci.

Med poletnimi po~itnicami TVD Partizan @irovnica `e tradicionalno organizira dva {portno-ustvarjalno obarvana aktivna tedna. Leto{njih se je skupno udele`ilo 21 otrok, ki so u`ivali ob aktivnostih v naravi in se urili v razli~nih ve{~inah.

Aktivne po~itnice so minile v znamenju dobre volje in smeha. Foto Jo`ica Peljhan Na tekmovanju v odbojki na mivki se je pomerilo pet ekip. Po zaklju~ku {ole smo v juniju najprej izvedli turnir v odbojki na mivki za mlaj{a dekleta. Nastopilo je {est doma~ih ekip, zmagala je ekipa Loli, za katero sta igrali Neli Markelj in Loti Pajk. V soboto, 18. avgusta, smo izvedli tekmovanje v odbojki na mivki, ki se ga je letos udele`ilo le pet tri~lanskih ekip. Skromni udele`bi je botrovalo predvsem dejstvo, da sta bila v tem koncu Gorenjske organizirana {e dva podobna turnirja. Zmagala je ekipa Trula v zasedbi Melita in Andra` Slak in Sabina Kramer. V nedeljo, 19. avgusta, je bil, tokrat na sre~o v ugodnih vremenskih razmerah, izveden turnir v malem nogometu. Na odli~no pripravljenem travnatem igri{~u se je pomerilo devet ekip iz bli`njih ob~in, vsega skupaj je sodelovalo 80 nogometa{ev. Zmagala je ekipa [meks iz Vrbenj, druga je bila ekipa TVD Partizan @irovnica. Najbolj{a strelca s po petimi dose`enimi goli sta bila Aleks Malivojevi~ iz ekipe Bijelo dugme in Tom @urga iz ekipe TVD Partizan @irovnica. Najbolj{a ekipa in strelec sta prejela pokal. @al zaradi slabega vremena ni bil izveden turnir v tenisu na mivki. Upamo, da nam ga bo uspelo izvesti v eni od naslednjih sobot. Vsi udele`enci turnirjev `e tradicionalno vsako leto prejmejo majico Rekreacijskega parka Zavr{nica. Sponzor tekmovanja je bil Bar Zavrh, Natalija Ur{i~, s.p., ki tekmovalcem zagotovi brezpla~no pija~o in malico.

Na vrhu Ajdne. Foto Timotej Rajgelj Prvi termin aktivnih po~itnic s TVD Partizan @irovnica, ki se ga je udele`ilo 10 otrok, je minil v tednu od 2. do 6. julija, drugi z 11 otroki pa v tednu od 20. do 24. avgusta. Tekom vseh dni je bil program zapolnjen z razli~nimi {portnimi igrami in ustvarjalnimi delavnicami. V ponedeljek smo poleg {portno igrivih {tafet naredili {e pravo taborni{ko zastavo in glede na toplo vreme izvedli tudi vodno tekmovanje. Torek smo ozna~ili za planinski dan, zato smo se povzpeli do Ajdne. Zaradi pestre zgodovine so se otroci nad krajem precej navdu{ili, zanimiv pa je bil tudi odli~en razgled na okoli{ke vrhove. Sredo smo rezervirali za streljanje z lokom. Prve pu{~ice so letele povsem mimo tar~e, na koncu pa smo tar~o petelina zadeli `e povsem v center. V ~etrtek smo se preizkusili v plezanju po zavarovani plezalni poti. Za varnost smo si nadeli plezalni pas, samovarovalni komplet, plezalno ~elado, nau~ili pa smo se uporabljati tudi plezalno vrv. Dejavnosti, ki smo jih izvedli tekom po~itnic, smo strnili v petkovem lovu na skriti zaklad. Poleg {portnih vsebin smo se nau~ili izdelati {e bunker in zakuriti ogenj. Hrenovke, ki smo jih spekli so bile naravnost odli~ne. Skratka, veliko smo se smejali, se dru`ili s prijatelji in si teden pripravili tako, da nam je bilo res lepo. Z veliko dobre volje in veselja smo v aktivnem tednu dosegli cilj – otroci so se zabavali, u`ivali in se dobro po~utili v dru`bi in okolju, v katerem so se nahajali. Trudili smo se, da so skozi program pridobili tudi nekatere ve{~ine, kot so samostojnost, potrpe`ljivost, motivacija, sodelovanje, prilagajanje, vztrajnost, delovne navade, vklju~evanje v dru`bo, poraz, zmaga, zaupanje, odvra~anje od modernega na~ina `ivljenja, sledenje navodilom in spo{tovanje pravil.

Anton Koselj

Jesenski kros TVD Partizan @irovnica v sodelovanju z Osnovno {olo @irovnica vabi na jesenski kros. Dobimo se v Rekreacijskem parku Zavr{nica v petek, 21. septembra, ob 16. uri. Vabljeni teka~i vseh generacij!

Timotej Rajgelj, TVD Partizan @irovnica

28


[port

V novo sezono z novim zagonom Pred{olska vadba v TVD Partizan ^lanski ekipi @irovnice sta `e za~eli s pripravami na novo @irovnica sezono. Tako punce kot fantje `elijo pose~i po ~im vi{jih

Septembra za~enjamo z novo sezono vadbe za pred{olske otroke, ki bo potekala v telovadnici TVD Partizan @irovnica, v spomladanskem delu pa tudi zunaj. Otroci bodo razporejeni v dve skupini, ki se bosta oblikovali glede na starost in gibalne spodobnosti. ^e bo otrok v eni skupini preve~, jih bomo razporedili. Obe vadbi potekata brez star{ev. Na vadbi se bodo otroci zabavali, sprostili, razgibali in razvijali gibalne sposobnosti s poudarkom na koordinaciji in ravnote`ju. Nau~ili se bodo naravnih oblik gibanj (lazenja, plazenja, plezanja, no{enja, potiskanja) ter osnovnih elementov posameznih {portov (atletika, igre z `ogo, igre z loparji, gimnastika, idr.). Otroci se bodo nau~ili tudi sodelovanja, medsebojne pomo~i in upo{tevanja osnovnih navodil. U~enje bo potekalo preko elementarnih iger in razli~nih u~nih oblik (poligoni, vadba po postajah).

uvrstitvah v svojih ligah. Vpis novih ~lanov v Odbojkarski klub @irovnica bo potekal v prvem tednu septembra.

Ekipa Aquawatt Igralke Aquwatta bo tudi letos vodil [tefan Udrih, ~lani Nationala @irovnica pa so z Ale{em Kegljevi~em dobili novega trenerja. Nekdanji igralec Bleda, @irovnice in ^rnu~ bo svoje odbojkarsko znanje sku{al prenesti na mlade igralce, ki bodo v prihajajo~i sezoni nastopali v tretji ligi. Kljub temu, da je Ale{ novinec v trenerskem poslu, si zaslu`i vse pohvale za voljo in anga`iranost pri ponovni vzpostavitvi odbojkarskega sistema v @irovnici. Ljudje pogosto kritizirajo, redki pa so pripravljeni tudi pomagati.

S padalom je vedno zabavno. Foto Timotej Rajgelj Vadba bo predvidoma potekala v naslednjih terminih: za~etna skupina (2–3 leta): torek, 17.30–19.00 nadaljevalna skupina (4–6 let): ponedeljek, 17.30–19.00 in petek, 16.00–17.30 Z vadbami bomo za~eli v tednu od 10. do 14. septembra. V prvem tednu je vadba brezpla~na. Za ve~ informacij glede terminov in to~nega poteka vadbe spremljajte Facebook profil TVD Partizan @irovnica in spletno stran TVD Partizan @irovnica ali povpra{ajte na: timy.rajgelj�gmail. com, 041 489 490 (Timotej Rajgelj). Timotej Rajgelj, TVD Partizan @irovnica

Aerobika Aerobika bo tudi v leto{nji sezoni potekala pod strokovnim vodstvom in{truktorice Brigite Lukman v plesni dvorani Dvorane pod Stolom v naslednjih terminih: ob torkih od 20.00 do 21.00 in ob ~etrtkih od 21.00 do 22.00. Prva vadba bo v torek, 18. septembra 2018, ob 20.00 uri, redna vadba ob ~etrtkih se bo pri~ela v oktobru, ~e bo dovolj prijav. Prijavnico dobite prvi dan vadbe oz. na spletni strani TVD Partizan @irovnica http://partizan.zirovnica.si

Ekipa National @irovnica Punce in fantje od sredine avgusta pozornost posve~ajo fizi~ni pripravi, ki je temelj za uspe{no sezono brez po{kodb. V vlogi trenerja za fizi~no pripravo bo {e naprej Domen Pavli~. Tako punce kot tudi fantje `elijo pose~i po ~im vi{jih uvrstitvah v svojih ligah. Punce ciljajo na uvrstitev v prvo B ligo, fantje pa bodo sku{ali napredovati v drugo ligo. Poleg ~lanskih ekip bodo @irovnico, tako kot vselej, na dr`avnih prvenstvih zastopale tudi mladinske, kadetske in ostale mlaj{e selekcije. Vpis novih ~lanov bo potekal `e v prvem tednu {ole, zato vabimo vse otroke, da se nam pridru`ijo. Prve tekme odbojkarske sezone se bodo za~ele konec septembra, ~lanske ekipe pa se bodo na doma~em parketu predstavile zadnji vikend oktobra. Se vidimo v Dvorani pod Stolom!

Gimnastika Otroke, ki bi se radi nau~ili delati salte, premete, kolesa,... in pridobivali motori~ne sposobnosti, vabimo na vadbo gimnastike. Vadba bo potekala v Dvorani pod Stolom ob ponedeljkih od 14.30 do 16.00 in ob petkih od 12.45 do 14.30 pod vodstvom trenerja Venca Za{eva (041 579 426). Prva vadba bo v ponedeljek, 10. septembra 2018. Informacije in obvestila na najdete na spletni strani ali facebook strani TVD Partizan @irovnica http://partizan.zirovnica.si

Rok Dolenc, predsednik Odbojkarskega kluba @irovnica

29


Kri`anka

PREDMET, SLOVENSKI AVTOR: PRINAŠA IGRALEC BOŠTJAN KI SREČO, OVSENEK TALISMAN (BORIS)

STRN

ZNAK ZA LASTNIK MNOŽENJE VINOGRADA

PRIŠTEVANEC

GLAVNO MESTO RUSIJE ŠVEDSKA PISATELJICA LINDGREN IZHODIŠČE ZA VZPON NA NANOS UPRAVNA ENOTA V ŠVICI OSEBNI ZAIMEK

GUSTAVE DORE AM. BOKS. LEGENDA (MOHAMED)

OPERNI SAMOSPEV NOVICE

GRDA BESEDA

KONEC, ZAKLJUČEK ZADNJICA

TRAVA DRUGE KOŠNJE

NIGEL SHORT

REPINO VELIKA PERJE ŽUŽELKA, KOVINSKI ORODJA NAMIZNO KI SESA KRI, DEL PREGRIZA SEKANJE BRENCELJ NJALO

PRIPADNIK DRUŠTVA PROSTOR ZA SEKANJE DRV

GLIVIČNA BOLEZEN VINSKE TRTE OČAK KANARSKEGA OTOČJA MAKEDONSKO KOLO

NORVEŠKO OTOČJE V ARKTIČNEM OCEANU GRŠKI MITOLOŠKI JUNAK ELEKTRIN BRAT

JAPONSKA LUKA NA KJUŠUJU

NICK SESIRNOLTE JENO ALI PISAUSIRJENO NAŠA TELJICA MLEKO MUCK

ŽIVLJENJ. TEKOČINA ŽE UMRLA SL. PEVKA DERŽAJ

VLADIMIR LEVSTIK

HRVAŠKO MESTO OB DRAVI NAPEV, MELODIJA FR. SKLADATELJ (FRANCIS)

NADLEŽNA PIKAJOČA ŽUŽELKA

SREDNJEAMERIŠKA CIVILIZACIJA SMUČARKA DREV

RAZBOJNIK BEETHOVNOVA SIMFONIJA OSNI ŽEBELJ

JUŽNOAMERIŠKA KRASTAČA

NOVICE

ŽE UMRLI IT. POLITIK (PIETRO)

LOČEK (NAREČNO)

ZVIŠANI TON A AMERIŠKA FILMSKA NAGRADA

JUTRANJI NA ORGANSKO POJAV VEČANJE SL.TRAVI PEVEC NABER

FRANCOSKI IGRALEC (JEAN) OLIVER ANTAUER

MADŽARSKO VINO

TKANINA ZA DEŽNIKE VIKINŠKO GLASBILO NEKD. SL. KANUIST (SREČKO) ZLOM, LOMLJENJE

ZAČETEK ŽIVLJENJA GLAVNO MESTO JORDANIJE

PUHLICA

INDONEZIJSKI OTOK CLAUDIO ABBADO

RUDI OMOTA ČAS BREZ VOJNE UŽITNA GOBA JANEZ TRDINA

DRSNA PLOSKEV SANI

DELAVEC V OLJARNI

JUNAKINJA ROMANA “APRIL”

NEKDAJ IZDELOVALEC TRAKOV

ŠKOFOVSKA KAPA

EDEN, PARADIŽ

MITRA: škofovska kapa, AKTAJON: grški mitološki junak, EROICA: Beethovnova simfonija, ADEND: prištevanec, OITA: japonska luka na Kjušuju

Geslo prej{nje kri`anke: IZDELKI ZA IZBOLJ[ANJE ZDRAVJA Nagrade prejmejo: • Sandi Krajnc, @irovnica 62a • Polonca Zorko, @irovnica 38 • Nina Tav~ar, Zabreznica 25 Nagrade prejmete po po{ti.

NAGRADNA KRI@ANKA Geslo kri`anke po{ljite do 15. oktobra 2018 na naslov Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Nagrade prispeva MILI, d.o.o., Zabreznica 1. nagrada: Izdelki Mili v vrednosti 10 evrov 2. nagrada: Izdelki Mili v vrednosti 10 evrov 3. nagrada: Izdelki Mili v vrednosti 10 evrov

30


ELEKTRIČNA KOLESA Odlična jesenska ponudba motorji in baterije Prophete Entdecker e8.8., treking ženski motor: AEG 250 W moč: 100 NM baterija: 36V/16 Ah, 576 Wh menjalnik: SHIMANO DEORE doseg: do 180 km redna cena: 2.400 EUR cena s popustom: 1.900 EUR Prophete Entdecker e8.8., treking moški motor: AEG 250 W moč: 100 NM baterija: 36V/16 Ah, 576 Wh menjalnik: SHIMANO DEORE doseg: do 180 km redna cena: 2.400 EUR cena s popustom: 1.900 EUR

Rex Graveler e9.9. MTB motor: AEG 250 W moč: 100 NM baterija: 48V/12,8 Ah, 600 Wh menjalnik: SHIMANO XT doseg: do 180 km redna cena: 2.900 EUR cena s popustom: 2.380 EUR

Hibridna kolesarska tehnologija je sistem, ki združuje električno energijo s človeško močjo. S tem precej povečate lastne zmogljivosti. Motorji AEG v kolesih Prophete Entdecker in Rex Graveler dosegajo neverjetnih 100 NM navora. Baterija AEG ima od 576 do 600 Wh kapacitete, kar omogoča do 180 km dosega. Na testu čez drn in strn je 90 kg kolesar s treking kolesom Prophete Entdecker e8.8 premagal 1.300 višinskih metrov in 78 km razdalje z enim polnjenjem. To je primerljivo z razdaljo iz Žirovnice na prelaz Vršič in nazaj. Podjetniki, kolo je lahko vaše osnovno sredstvo, kar pomeni da je nakup cenejši. Cene veljajo do razprodaje zalog. Cene vključujejo DDV. Fotografije so simbolične.

Informacije in prodaja: 04 580 50 20 • medium@medium.si • www.medium.si


208 & 2008 SPA[ R ]KIRAJ GA DOMOV!

ZA

9.990 €*

12.990 €*

ZA Z AVTOMATSKO KLIMO

peugeot.si

Poraba v kombiniranem načinu vožnje: od 3,5 do 5,6 l/100 km. Izpuh CO2: od 90 do 129 g/km. Emisijska stopnja: EURO 6. Vrednost specifične emisije dušikovih oksidov NOx: od 0,0169 do 0,0550 g/km. Emisije trdnih delcev: od 0,00002 do 0,00171 g/km. Število delcev: od 0,0123 do 20,14. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. * Primer informativnega izračuna finančnega leasinga Peugeot Financiranje za vozilo Peugeot 208 Active 1,2 PureTech 82 STT EURO 6.2, siva hurricane barva - mesečno odplačevanje; maloprodajna cena z DDV in vključenim bonusom (v ceni je obračunanih 1.000 EUR popusta v primeru financiranja Peugeot – pod pogojem vsaj 24 mesečne dobe financiranja) je 9.990 EUR; mesečni obrok je 108 EUR pri pologu v višini 30% in ročnosti 84 mesecev; višina pologa je pri akciji omejena od 10% do 50%, doba financiranja je vezana na ročnost od 36 mesecev do 84 mesecev; DDV je obračunan v obrokih; EOM na dan 07.08.2018 znaša 8% in se spremeni, če se spremenijo elementi izračuna; izračun temelji na osnovi indeksa obresti - 3 mesečni EURIBOR s skupno letno obrestno mero 6,6%; financirana vrednost 6.993 EUR; skupni znesek za plačilo 11.816 EUR; stranka v primeru Peugeot Financiranja prejme tudi jamstvo za dobo 5 let (vključuje dvoletno pogodbeno garancijo) oziroma 100.000 km in avtomobilsko kasko zavarovanje za 1 EUR za prvo leto; Peugeot Financiranje si pridržuje pravico do izbire zavarovalnice. Ponudba velja do 31. 12. 2018.

AVTO PARTNER d.o.o., Cesta železarjev 27, 4270 Jesenice, tel. 04 583 6660

OKULISTIČNA AMBULANTA BERCE Imate v kratkem obletnico, rojstni dan, poro~no slavje, predstavitev v podjetju in bi radi pripravili odli~no pogostitev? Restavracija “Ejga” vam z veseljem prisko~i na pomo~. Za vas organiziramo in pripravimo pogostitev na va{i željeni lokaciji ali v Restavraciji Ejga, kjer se nahaja tudi lo~eni prostor za zaklju~ene družbe do 70 oseb.

Jesenice, C. Maršala Tita 50, T: 04 586 24 16 Lesce, Železniška cesta 7, T: 04 531 89 34 www.optika-berce.si

Novo Apartma - velika izbira progresivnih stekel vseh cenovnih razredov - brezplačno določanje dioptrije - specialistični okulistični pregledi - pregledi za vozniške izpite

obcina-zirovnica-novice-september-2018-web  
obcina-zirovnica-novice-september-2018-web  
Advertisement