Page 1

NOVICE

Javni razpis OB^INE @IROVNICA JULIJ 2018 Leto XIII

[TEVILKA 3

PRAZNOVANJE SVETOVNEGA DNEVA ^EBEL SPOMINSKI DAN OB^INE @IROVNICA 25 LET BREZNI[KIH SKAVTOV 19. POHOD NA STOL 1

www.zirovnica.si


JEZERSKA PROMENADA 23.7. | CATRIN FINCH & SECKOU KEITA | ANglIJA / SENEgAl 24.7. | MOKOOMBA | ZIMBABVE 27.7. | MANOU gAllO | Slonokoščena obala 28.7. | gATO PRETO | MOZAMBIK 29.7. | BOKANTE | gUADElOUPE / ZDA 30.7. | DElUXE | FRANCIJA 31.7. | lOS MIRlOS | PERU 1.8. | DAKH DAUgHTERS | UKRAJINA 2.8. | RICHARD THOMPSON | ANglIJA 3.8. | YIP´S CHIlDREN´S CHOIR | HONg KONg 3.8. | FANFARE CIOCARlIA | ROMUNIJA 4.8. | gUIllAUME PERRET | FRANCIJA 5.8. | NATACHA ATlAS | EgIPT / ANglIJA Vsi koncerti ob 20.30 uri. www.festival-okarina.si

* Organizator si pridržuje pravico do sprememb, te bodo objavljene na www.festival-okarina.si.

BlEJSKI gRAD 25.7. | DIMITRIS MYSTAKIDIS | Grčija 26.7. | WAlDEMAR BASTOS | ANgOlA


Javni Aktualno razpis

Spo{tovane in spo{tovani! Pred vami je poletna izdaja ob~inskih novic, ki prina{a zanimivo branje in poro~anje o dogodkih pri nas in okoli nas. Upam, da ste se katerega izmed dogodkov, prireditev udele`ili in da vam je bilo v{e~. V mesecu maju je bil v ob~ini najbolj odmeven dogodek prva obele`itev svetovnega dne ~ebel, kjer smo zopet dokazali, da znamo in zmoremo. Hvala vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi. Tudi letos sem imel to ~ast, da sem prisostvoval valeti v na{i {oli in moram priznati, da me vsaka generacija na{ih otrok preseneti z izvirnim, iskrivim in prijetnim programom. Ob tej prilo`nosti sem najbolj{im u~encem podelil prakti~ne nagrade, u~iteljskemu zboru in star{em pa sem se zahvalil za njihov trud pri vzgoji otrok. Gradnja kanalizacijskega in ostalega omre`ja na Bregu poteka po na~rtih, zato predvidevamo zaklju~ek gradnje skladno s pogodbo v mesecu septembru. Fino asfaltiranje bo izvedeno konec poletja oz. v za~etku septembra in takrat bo tudi ~as za dokon~no urejanje okolice. Pred tem si bomo skupaj z izvajalcem in nadzorom ogledali traso in dorekli podrobnosti. To bo tudi ~as za va{e pripombe. [e enkrat pa hvala za potrpe`ljivost ob gradnji. Ker je pri{el ~as po~itnic in dopustov, vam iskreno `elim, da u`ivate, se imate pri tem lepo in da seveda pazite nase.

Podelitev priznanj deveto{olcem na valeti. Priznanja za odli~nost so prejeli Tja{a Dolar (na sliki), Nika Valentar in Matev` Toman. Prihaja delovna in volilna jesen, zato nam bodo mo~i, ki si jih bomo nabrali ~ez poletje, pri{le {e kako prav. Pa sre~no! Va{ `upan Leopold

Spominski dan Ob~ine @irovnica razlike lo~ujejo. Ljudje kot socialna bitja in dru`ba kot sestavina razli~nosti, vedno znova dokazujejo, da razli~na mnenja in pogledi delajo `ivljenje in razvoj kvalitetnej{i. Pri tem pa pazimo, da drugim ne po~nemo tistega, ~esar si sami ne `elimo.«

V petek, 29. junija, je pri kipu talca v Mostah potekala slovesnost, s katero so prisotni po~astili spomin na talce, ustreljene 1. julija leta 1942.

Slavnostni govornik Boris Bregant je uvodoma povzel dogodke iz druge svetovne vojne in poudaril, da se jih moramo spominjati in slaviti tiste, ki so s svojimi dejanji doprinesli h koncu vojne, kjer so bili Slovenci na strani zmagovalcev, in s tem tlakovali tudi pot do slovenske osamosvojitve. »@al pa Slovenci, ki smo se vselej uspeli ubraniti, ohraniti svoj jezik in ozemlje, ko mine neposredna nevarnost, nismo ve~ tako enotni. Dogaja se, da ob tem, ko ve~ina slavi narodne junake, nekateri pri~nejo postavljati vpra{anja o smotrnosti upora. Ne smemo pozabiti, da se danes v svetu `e pojavljajo enake ekonomske in politi~ne situacije kot pred pri~etkom 2. svetovne vojne, ki ob vse pogostej{ih pojavih nacizma lahko hitro prerastejo v nov svetovni spopad. Zato menim, da je prav, da se ponovno zavemo, da so mnoge `rtve padle za ~as, za nas in za ljudi, ki jih {e ni.«

Slavnostni govornik Boris Bregant

Na slovesnosti so predstavniki zveze borcev h kipu talca polo`ili spominski venec, predsednica ZB za vrednote NOB @irovnica Majda Gri~ar se je zahvalila obiskovalcem in nastopajo~im, da prispevajo k ohranjanju spomina. Program so z recitacijami obogatili u~enci O[ @irovnica in z uglasbeno poezijo mlada glasbenica Didtka.

Ob~ina @irovnica spominski dan praznuje 29. junija v spomin na dogodke v ~asu druge svetovne vojne, ko so Nemci kot povra~ilni ukrep za po`ig cestnega in `elezni{kega mostu ustrelili 28 talcev. Na petkovi slovesnosti sta zbrane ob~anke in ob~ane ter svojce `rtev nagovorila `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar ter nekdanji `upan in ~astni ob~an Ob~ine Jesenice Boris Janez Bregant.

Ob spominskem dnevu ob~ine je Planinsko dru{tvo @irovnica organiziralo 19. pohod na Stol, v ^opovi hi{i je Ob~inska knji`nica Jesenice pripravila literarni ve~er z Dragom Paplerjem in v Dru{tvu upokojencev @irovnica so izvedli balinarski turnir.

@upan Poga~ar je v svojem govoru pozval, naj ne dovolimo, da nas kritizerstvo, vzbujanje strahu in ve~no nezadovoljstvo nekaterih odvra~ajo od optimizma in napredka. »Ne dovolimo, da nas

Polona Kus

NOVICE OB^INE @IROVNICA Ustanovitelj in izdajatelj: Ob~ina @irovnica, Breznica 3, 4274 @irovnica. Pravice izdajatelja: Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Urednica: Polona Kus. Uredni{ki odbor: Helena ^ade`, Mirjam Fain, Samo Mekina, Ur{a Aljan~i~. Tr`enje oglasnega prostora: Miran Dolar. ^asopis izide {estkrat letno v nakladi 1640 izvodov, prejmejo ga vsa gospodinjstva v ob~ini brezpla~no. Naslov uredni{tva: Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica. Tel.: 04 580 50 20 ali 040 439 560. E-naslov: novice�medium.si. ISSN: 1854-4932. Tiskano na papirju s FSC certifikatom (trajnostno upravljanje z gozdovi). Foto na naslovnici: Miran Dolar.

3


Svetovni dan ~ebel

Prvo praznovanje svetovnega dneva ~ebel na Breznici 20. maja je na Breznici, v rojstnem kraju Antona Jan{e, potekalo prvo praznovanje svetovnega dneva ~ebel, ki ga je Organizacija zdru`enih narodov lani decembra razglasila na pobudo Slovenije. Vasi pod Stolom je ta dan obiskalo ve~ kot pet tiso~ ~ebelarjev in drugih obiskovalcev z vsega sveta. ^astni pokrovitelj in slavnostni govornik na osrednji slovesnosti je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Zbranim so spregovorili tudi predsednik ^ebelarske zveze Slovenije Bo{tjan No~, generalni direktor OZN za prehrano in kmetijstvo Josè Graziano da Silva, predsednik svetovne ~ebelarske organizacije Apimondia Philip McCabe, `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar in predsednik ^ebelarskega dru{tva Antona Jan{e Matja` Poga~nik. Poleg osrednje slovesnosti na prireditvenem prostoru Konjeni{kega kluba Stol je potekal spremljevalni program pri Jan{evem ~ebelnjaku, na medeni tr`nici in v kulturni dvorani. Za organizacijo praznovanja je poskrbela Ob~ina @irovnica z dvesto petdesetimi prostovoljci.

Na Breznici se je zbralo ve~ tiso~ ~ebelarjev iz Slovenije in tujine. Foto: Klemen Lajevec.

Mnenje, da slovenska pobuda za svetovni dan ~ebel ne more biti naklju~je, je izrazil slavnostni govornik, predsednik dr`ave Borut Pahor. Slovence je ozna~il za mogo~en ~ebelarski narod, saj se skoraj pet odstotkov prebivalcev aktivno ukvarja s ~ebelarstvom, ^ebelarska zveza Slovenije pa {teje preko deset tiso~ ~lanov v dvesto desetih dru{tvih, ki s svojim zavzetim prostovoljnim delom skrbijo za strokovni razvoj ~ebelarstva kot kmetijske dejavnosti, hkrati pa postajajo vedno bolj spo{tovani varuhi slovenske naravne in kulturne dedi{~ine. Predsednik je svoj govor sklenil z mislijo: »Svetovni dan ~ebel je za~etek neke dolge poti, ki naj traja v neskon~nost miru, ~lovekovega so`itja z naravo in sonaravnega razvoja modernega sveta. Na{a skromna `elja je, da bi se otroci na{ih otrok podili po cveto~ih travnikih in bi jih sem in tja nagajivo preganjale pridne ~ebele.«

Namen svetovnega dneva ~ebel je ozave{~anje svetovne javnosti o pomenu ~ebel in ostalih opra{evalcev za ~love{tvo, hkrati pa predstavlja prilo`nost za strokovnjake, politike in gospodarstvenike, da preidejo od besed k dejanjem in za~rtajo konkretne aktivnosti, ki bodo ~ebelam zagotovile pre`ivetje. »Praznovanje ne bo pomagalo ~ebelam, a za tem praznovanjem so `e konkretna dejanja,« je na slovesnosti dejal pobudnik razglasitve svetovnega dneva ~ebel Bo{tjan No~, ki si na ~elu ^ebelarske zveze Slovenije prizadeva, da bi ~ebela na evropski ravni pridobila status ogro`ene `ivalske vrste. »To je naslednji skupni projekt Slovenije, Apimondie in Organizacije za prehrano in kmetijstvo pri OZN (FAO). Verjamem, da bomo prihodnje leto `e govorili o tem, da so ~ebele in opra{evalci ogro`ena vrsta in s tem zagotovili ukrepe za njihovo pre`ivetje.« Bo{tjan No~ je v svojem govoru poudaril, da je razglasitev svetovnega dneva ~ebel zmaga slovenskih in svetovnih ~ebelarjev, enotne slovenske politike in enotne politike sveta. »Danes je na{ dan, dan ~ebel, dan slovenskih in svetovnih ~ebelarjev. Bodimo ponosni na svoje delo, od na{ega dela je odvisno pre`ivetje ~ebel in s tem vsaka tretja `lica hrane na svetu.«

Predsednik Vlade republike Slovenije Borut Pahor in `upan O~ine @irovnica Leopold Poga~ar ob prihodu na slovesnost Osrednji slovesnosti so prisostvovali {tevilni doma~i in tuji ~ebelarji in gostje iz sveta politike, med njimi predsednik Vlade RS Miro Cerar, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan @idan, `upani in ob~inski svetniki. Ministru @idanu je predsednik ^ZS Bo{tjan No~ ob tej prilo`nosti podelil najvi{je ~ebelarsko priznanje, zlato odlikovanje Antona Jan{e 1. stopnje, za njegovo podporo in aktivno udejstvovanje pri prizadevanjih za razglasitev svetovnega dneva ~ebel. V zahvalo za pomo~ pri razglasitvi pa so slovenski ~ebelarji Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Organizaciji Zdru`enih narodov za prehrano in kmetijstvo izro~ili posebno darilo – tradicionalni slovenski ~ebelnjak.

O odvisnosti svetovne prehrane od opra{evalcev je spregovoril tudi predsednik FAO Josè Graziano da Silva: »Za FAO je ohranitev ~ebel in drugih opra{evalcev temeljna naloga, saj bi bil svet brez njih tudi svet brez prehranske varnosti. Svetovni dan je prilo`nost, da poudarimo vlogo ~ebelarstva pri zagotavljanju trajnostnega razvoja in ohranjanju biotske raznovrstnosti.«

4


Svetovni dan ~ebel

Breznico po zaslugi ~ebelarjev pozna ves svet! 20. maj je bil nepozaben in edinstven. V svojem imenu in imenu slovenskih ~ebelarjev se zahvaljujem vsem in vsakomur posebej za prispevek ob prvem praznovanju svetovnega dne ~ebel. Odzivi doma in v tujini govorijo samo o prese`kih. Bodimo ponosni na izredno uspe{en skupen projekt. Ka{arke in Ka{arji smo se ponovno izkazali kot odli~ni organizatorji ter gostitelji. Kot sem `e ve~krat poudaril, ponosen sem, da sem Slovenec, {e bolj ponosen, da sem slovenski ~ebelar, najbolj ponosen pa sem, da sem Slovenec, ~ebelar in Ka{ar! Bo{tjan No~, predsednik ^ZS

Predsednik ^ZS Bo{tjan No~, predsednik FAO Josè Graziano da Silva in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan @idan. Foto: Ferdo Kikelj. Program je povezovala Branka Smole, nastopili so Aleksander Me`ek, Godba Gorje, Vid U{eni~nik, Ivan Andres Arn{ek, [tefica Stipan~evi}, Dejan Vidovi~ in Mo{ki komorni pevski zbor ^ebelarske zveze Slovenije. Po uradnem delu praznovanja se je pod {otorom, v katerem je bilo prostora za 4500 ljudi, nadaljevalo vsakoletno sre~anje slovenskih ~ebelarjev – 16. slovenski ~ebelarski praznik.

Za pogostitev je poskrbela {tevilna ekipa gostinstva ^op iz Podkuma. Gostom so postregli s slovenskim kro`nikom. stva in diplomacije za razglasitev tega dne na rojstni dan Antona Jan{e, smo z dogodkom v na{i ob~ini dodali piko na i. Seveda pa se z leto{njim 20. majem zgodba ni kon~ala. V svetovnem dnevu ~ebel vidimo prilo`nost za razvoj ~ebelarskega turizma v povezavi s kulturnim turizmom in v sodelovanju s sosednjimi ob~inami. @al, z na~rtovano gradnjo ~ebeljega parka na Breznici do `elenega roka nismo uspeli, a delamo vse, da bi do realizacije pri{lo v prihodnjem letu. Imamo odkupljeno zemlji{~e, pravnomo~no gradbeno dovoljenje in izbranega izvajalca. ^akamo {e sklep LAS za razvoj pode`elja Gorenjska ko{arica o sofinanciranju projekta, potem lahko pri~nemo z deli. Možno je, da bo otvoritev ~ebeljega parka 20. maja prihodnje leto, ob leto{njem praznovanju pa ne morem mimo tega, da se ne bi {e enkrat zahvalil vsem, ki so pri organizaciji sodelovali po slu`beni dol`nosti, predvsem pa vsem, ki so prostovoljno pripomogli, da smo dogodek izvedli, kot smo na~rtovali.«

Slovesnost se je pri~ela z mimohodom prapor{~akov ~ebelarskih dru{tev iz Slovenije in sosednjih dr`av. Mnogi gostje so ta dan obiskali ~ebelnjak Antona Jan{e in si ogledali igrani prizor iz Jan{evega `ivljenja. V kulturni dvorani je potekala predstavitev projekta ^ebelji park Antona Jan{e in kulinari~na tekmovanja. V pripravljanju jedi z medom so se pomerili slovenski osnovno{olci in v kuhanju medenega kotli~ka tri ~ebelarska dru{tva. Ocenjevalca Chefa Uro{a je bolj kot ostali dve prepri~ala ekipa ^D Radovljica z jedjo, ki so jo poimenovali »vou«. Predvsem `ivahno pa je bilo ves dan na cesti med Breznico in Vrbo, kjer je na medeni tr`nici sodelovalo kar sedemdeset stojni~arjev s ponudbo ~ebelarskih izdelkov, izdelkov doma~e in umetne obrti, kulinari~no ponudbo in drugim. Na odru med stojnicami so nastopili glasbeniki Brina Vogelnik, Eva & Pero, skupina Kdr vo~ in Le{ka godba, sre~ati je bilo mo~ uli~ne umetnike na hoduljah in kolesarje na starodobnih kolesih. Organizacija prvega praznovanja svetovnega dneva ~ebel je bila v rokah Ob~ine @irovnica, sodelovali so Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, ^ebelarska zveza Slovenije, Zavod za turizem in kulturo @irovnica, ^ebelarsko dru{tvo Antona Jan{e, vsa dru{tva v ob~ini in posamezniki. @upan Leopold Poga~ar: »Iskreno sem vesel, da je prvo praznovanje svetovnega dneva ~ebel potekalo v @irovnici. Sadovom, ki so jih obrodila prizadevanja ^ebelarske zveze, Ministr-

Uli~na igralca na hoduljah sta privabljala obiskovalce na medeno tr`nico.

5


Svetovni dan ~ebel • Dru{tvo prijateljev mladine @irovnica • Kolesarski klub Zavr{nica • Dru{tvo pode`elskih `ensk pod Golico in Stolom • Osnovna {ola @irovnica • Skavtski steg Pod svobodnim soncem Breznica • Dru{tvo TVD Partizan @irovnica • Dru{tvo upokojencev @irovnica • Smu~arsko skakalni klub Stol • Podjetje Sintal d.o.o., PE Gorenjska • Podjetje Medium • Napisi Bernik • Planinsko dru{tvo @irovnica • Podjetje Saxonia Franke • Royal Golf Bled • Dru`ina Zupan iz Zabreznice • Dru`ina Dolar iz Doslov~ • Pekarna Nonina {pajza Tr`i~

Na medeni tr`nici se je s svojo ponudbo predstavilo sedemdeset stojni~arjev. Sodelujo~i pri pripravi in izvedbi prvega praznovanja svetovnega dneva ~ebel • ^ebelarska zveza Slovenije • ^D Antona Jan{e Breznica • Zavod za turizem in kulturo @irovnica • Pod`upan Ob~ine @irovnica g. Sebastijan Zupan • G. Izidor Jekovec • Medob~inski in{pektorat in redarstvo • Javno podjetje Jeko d.o.o Jesenice • Gledali{~e Toneta ^ufarja Jesenice • Ga. Branka Smole • Policijska postaja Jesenice • Kulturno dru{tvo dr. France Pre{eren @irovnica-Breznica • Elektromonta`a in vzdr`evanje ^arni, Janez ^arni s.p. • PGD Zabreznica • PGD Smoku~ • GARS Jesenice • GZJ • Podjetje Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.- HE Moste • Podjetje Elektro Gorenjska, d.d. • Konjeni{ki klub Stol

@upan Leopold Poga~ar in predsednik ^ebelarskega dru{tva Antona Jan{e Matja` Poga~nik. Foto: Ferdo Kikelj. @upan Ob~ine @irovnica je vse sodelujo~e pri pripravi in izvedbi praznovanja 17. junija povabil na dru`enje v Zavr{nici. Predstavnikom dru{tev in posameznikom je ob tej prilo`nosti v znak hvale`nosti podelil spominske plakete. Polona Kus

Svetovna ~ebelarska konferenca »Globalni izzivi v ~ebelarstvu« V petek, 18. maja, je v Dvorani pod Stolom potekala svetovna ~ebelarska konferenca z naslovom Globalni izzivi v ~ebelarstvu. Na celodnevni konferenci, ki jo je v sklopu praznovanja svetovnega dneva ~ebel organizirala ^ebelarska zveza Slovenije, je sodelovalo 160 uglednih strokovnjakov iz Slovenije in tujine. Razpravljali so o aktualnih problemih ~ebelarstva, med drugim opra{evanju, pesticidih, nadzoru in obvladovanju bolezni, vplivih podnebnih sprememb na ~ebele, promociji ~ebel in ~ebeljih pridelkov, apiterapiji in apiturizmu. V uvodnem delu konference je sodelujo~e nagovoril predsednik svetovne ~ebelarske organizacije Apimondia Philip McCabe, ki je izrazil veselje, da prvo praznovanje svetovnega dneva ~ebel poteka prav v Sloveniji. »Ta dan je ~ebelarstvu odprl nove mo`nosti, problematike, s katero se soo~amo zaradi izginjanja ~ebel, pa se za~enja zavedati tudi politika. Slovenske ~ebelarje, va{o organizacijo in projekte, kot je tradicionalni zajtrk, povsod po svetu postavljam za zgled. Moje srce je na Irskem, glava pa v Sloveniji,« je dejal gospod McCabe. Dobrodo{lico sodelujo~im na konferenci je izrekel `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar, pozdravna govora sta imela predsednik ^ebelarske zveze Slovenije Bo{tjan No~ in minister za kme-

Predsednik svetovne ~ebelarske organizacije Apimondia Philip McCabe na tiskovni konferenci na {olskem vrtu tijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan @idan, ki je poudaril, da je Slovenija z razglasitvijo svetovnega dneva na simbolni ravni dokazala, da so ~ebele in ostali opra{evalci ogro`eni, naslednji korak pa je razglasitev ~ebel za ogro`ene na ravni Evropske unije. Rezultati razprave in predlagane re{itve so bile predstavljene mednarodni ministrski konferenci o vlogi ~ebel in drugih opra{evalcev, 19. maja na Brdu. Polona Kus

6


Aktualno

Slovesnost pod lipo

Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Slovenija je tako formalno postala neodvisna dr`ava. »@eleli smo demokrati~no dr`avo zahodnega tipa,« je na slovesnosti pod lipo uvodoma dejal slavnostni govornik Bo`idar Brudar, »formalno jo res imamo, vsebinsko pa smo na za~etku.« V svojem govoru je kriti~no ocenil razvoj dogodkov in aktualno stanje v samostojni dr`avi, kjer ni mo`nosti za velike razvojne projekte, kjer se ne upo{teva zakonov, kjer se politika vme{ava v strokovne odlo~itve – zgovorna primera tak{nega ravnanja sta zgodba o 2. tiru in neuspe{na sanacija zdravstvenega sistema. »Udele`ba na zadnjih volitvah ka`e, da smo {ele na za~etku procesa izgradnje moderne demokrati~ne dr`ave. Edino usklajeni programi posameznih strank so lahko osnova za uspe{no sodelovanje pri izgradnji le-te, zato se je potrebno pogovarjati. Poiskati moramo skupne ideale in o njih govoriti tudi v {olah, da se bo tudi na{a mladina bolj intenzivno vklju~evala v proces demokratizacije,« je med drugim poudaril Brudar in ob koncu vsem prisotnim ~estital ob prazniku z `eljo po uspe{ni izgradnji moderne demokrati~ne dr`ave, ki bo pogoj za sre~o in blaginjo vseh Slovencev.

V soboto, 23. junija, je pod lipo na Breznici potekala slovesnost v po~astitev dneva dr`avnosti. Slavnostni govornik na slovesnosti je bil Bo`idar Brudar, pripravili sta jo Ob~ina @irovnica in @upnija Breznica. Pred prireditvijo je bila v cerkvi @alostne Matere Bo`je ma{a za domovino.

Na slovesnosti je zbrane pozdravil tudi brezni{ki `upnik Marjan Lampret. Kulturni program so pripravili ~lani Kulturnega dru{tva dr. France Pre{eren, u~enci Osnovne {ole @irovnica in Glasbene {ole Jesenice.

Slavnosti govornik Bo`idar Brudar

Polona Kus

Dan dr`avnosti praznujemo v spomin na 25. junij leta 1991. Tega dne sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in

Dela na glavni cesti skozi Breg zaklju~ena

urejanje priklju~kov, bankin in podobno ter vzpostavljanje prvotnega stanja. Glede na potek del pri~akujem, da bo gradnja zaklju~ena do pogodbenega roka, to je v septembru. Naj pa ponovno poudarim, da pri projektu ne gre le za gradnjo kanalizacijskega sistema, temve~ tudi za obnovo vodovoda, meteorne kanalizacije, gradnjo plo~nika, obnovo javne razsvetljave, svoje vode so polo`ila ali obnovila podjetja Telemach, Elektro Gorenjska in Telekom. Skratka, gre za zahteven in kompleksen projekt.«

Po letu dni od pri~etka izgradnje kanalizacije na Bregu so dela na glavni cesti kon~ana. Ostajajo {e stranske ulice in zaklju~na dela. Glede na trenutni potek bo projekt kon~an v pogodbenem roku, to je septembra. V zadnjem tednu junija je bil na glavni cesti skozi Breg polo`en grobi asfalt. S tem se je sprostil prometni re`im in ponovno omogo~ila prevoznost avtobusne linije.

Poleg plo~nika med Mostami in Bregom pa bo v prometni ureditvi {e nekaj novosti. Pred Bregom bo iz smeri @irovnice urejen otok kot ovira, ki vozniku narekuje zmanj{anje hitrost ob vstopu v naselje. Na obmo~ju na sredini vasi, kjer obra~a avtobus, bo cona umirjenega prometa, ozna~ena s talnimi ozna~bami in prometno signalizacijo. S talnimi oznakami – piktogrami bo na cesti skozi Breg ozna~ena tudi kolesarska pot.

@upan Leopold Poga~ar: »Vsem se je odvalil kamen od srca, ko smo uspeli zaklju~iti glavno traso skozi Breg. Ko bodo dela zaklju~ena {e v stranskih ulicah in na kraj{em odseku mimo otro{kega igri{~a, bo najbolj mote~ega dela za vse va{~ane res manj. V drugem tednu julija bomo pri~eli z grobim asfaltiranjem ulic, v katerih je gradnja `e kon~ana, s finim asfaltom pa bomo po~akali do septembra. Takrat bodo na vrsti tudi posegi, kot so

Poletne in jesenske gradnje v ob~ini V juliju bo potekalo asfaltiranje ceste v Zavr{nici, in sicer odseka od Bara Zavrh do prvih stanovanjskih hi{ v smeri Zelenice. V ~asu od 12. do 20. julija, od 7.00 do 15.00, bo zato od odcepa Valvazor v omenjeni smeri delna zapora ceste, 18. julija pa popolna. Obvestilo o zapori najdete na povezavi https://zirovnica. si/obvestila-obcina/delna-in-popolna-zapora-ceste-v-zavrsnici-v-smeri-zelenice/ Prav tako v juliju bo potekala obnova drugega mosti~ka ~ez Blatnico pod Rodinami in obnova dela opornega zidu v bli`ini spomenikov talcem v Mostah. Proti koncu leta so bodo predvidoma pri~ela pripravljalna dela za rekonstrukcijo ceste Zabreznica–Breznica. @upan Leopold Poga~ar: »Direkcija RS za ceste je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, sporazum o sofinanciranju smo z dr`avo `e podpisali, odkupljen je tudi dobr{en del potrebnih zemlji{~. Z Direkcijo smo se odlo~ili, da lastnikom zemlji{~ in ob~anom, ki

Na cesti{~u pred Bregom bo urejen otok, namenjen zmanj{evanju hitrosti.

7


Aktualno

Junijska seja ob~inskega sveta @irovni{ki svetniki so se 28. junija sestali na 24. redni seji Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica. Na seji so v prvi obravnavi sprejeli Predlog sprememb Statuta Ob~ine @irovnica in Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika ob~inskega sveta. Predlagane spremembe obeh dokumentov so bile potrebne zaradi uskladitve z ustavo in zakoni. Prav tako so v prvi obravnavi sprejeli Predlog Odloka o turisti~ni in promocijski taksi v Ob~ini @irovnica. Podlaga za spremembe pri obra~unavanje takse je novi Zakon o spodbujanju razvoja turizma, ki poleg turisti~ne takse, namenjene razvoju turizma na lokalni ravni, uvaja {e promocijsko takso, namenjeno za promocijo celovite turisti~ne ponudbe Slovenije. Vi{ina turisti~ne takse v Ob~ini @irovnica bo tako od 1. januarja 2019 zna{ala 1,50 evra na osebo na dan (sedaj 1,15 evra). Iz naslova turisti~ne takse se je v letu 2017 v ob~inskem prora~unu nabralo 7.413 evrov.

Cesta od Bara Zavrh do stanovanjskih hi{ v Zavr{nici bo v juliju asfaltirana. `ivijo na relaciji Zabreznica–Breznica, predstavimo projekt in izmenjamo mnenja. Predstavitev bo potekala v ~etrtek, 19. julija, ob 17.00 v prostorih Ob~ine @irovnica.«

V nadaljevanju seje so svetniki med drugim obravnavali in potrdili {e Predlog Odloka o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stro{kov lokacijske preveritve v Ob~ini @irovnica in Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o dolo~anju pla~ in drugih prejemkov funkcionarjev, ~lanov nadzornega odbora in delovnih teles Ob~inskega sveta Ob~ine @irovnica ter drugih organov Ob~ine @irovnica.

Polona Kus

Vabilo Ob~ina @irovnica in Direkcija RS za ceste vabita lastnike zemlji{~ in ob~ane, ki `ivijo na relaciji Zabreznica–Breznica, na predstavitev projekta rekonstrukcije regionalne ceste Zabreznica–Breznica. Predstavitev bo v ~etrtek, 19. julija, ob 17.00 v prostorih Ob~ine @irovnica.

V skladu s planom dela se bo ob~inski svet v sedanji sestavi pred lokalnimi volitvami 18. novembra sestal {e dvakrat. Gradivo za seje je v celoti dostopno na spletni strani Ob~ine @irovnica. Polona Kus

20 let od ustanovitve Neodvisne liste za @irovnico Na prvi poletni dan leta 1998 je bilo na referendumu odlo~eno, da bomo {e isto leto postali samostojna ob~ina. @elja, ki je tlela zadnjih pet let, se je uresni~ila. Referendum leta 1994 zaradi neinteresa sokrajanov, ki so bili zadol`eni za informiranje o prednostih in pasteh nove ob~ine @irovnica, ni uspel. [e manj interesa za svojo ob~ino so izkazovali prenekateri strankarski voditelji, saj so bila njihova vodstva in dobre slu`be v stari ob~ini, na Jesenicah. Razo~arani smo na pustni prireditvi leta 1995 ob~ino pokopali. Vendar ne za vedno. Veliko nas je bilo, ki smo verjeli v razvoj in razcvet kraja v lastni ob~ini, s samostojnimi financami in izvajanjem programa, ki je nam, ob~anom, najbolj »pisan na ko`o«. Pogovarjali smo se, kak{ni bi morali biti podoba in perspektiva nove ob~ine @irovnica v dru{tvih, zdru`enjih, na raznovrstnih sre~anjih, za prenekaterim {ankom … Tako je tudi na letovanju v Pineti leta 1998 beseda nanesla na temo o oblikovanju nove ob~ine @irovnica. Med pogovorom sem Tonetu De`manu navrgel: »Ti, Tona, kaj ~e bi ti kandidiral za `upana? Vodstvene izku{nje ima{, deloval si `e tudi v jeseni{kem ob~inskem svetu, …« Njegov odgovor je bil: »A si ti malo pr…nen«, in je od{el. Kmalu se je vrnil, hotel nekaj re~i in spet od{el. Videl sem, da »dela kroge« po letovi{~u. »Aha, nekaj bo,« sem si mislil. ^ez pribli`no dve uri se je vrnil. »Prav, ampak v to zgodbo ne grem sam. ^e smo se sposobni organizirati v nekak{no listo, nestrankarsko, sem zraven.« »Velja, ti izstopi{ iz stranke, in se poi{~emo.« Takrat je bil namre~ {e ~lan LDS. In se je za~elo. Organizirali smo se v Neodvisno listo za @irovnico, ravno tako mlaj{i v listo Mladi za @irovnico (kasneje sta

se obe listi zdru`ili) in za~eli pripravljati program za bli`ajo~e volitve. Ob~ani ste nam zaupali. Izvoljen je bil prvi `upan Ob~ine @irovnica Anton De`man, Neodvisna lista pa je skupaj z Mladimi dobila skoraj polovico (5 + 1) svetnikov v ob~inskem svetu. Od leta 2006 do danes nam v vsakem mandatu zaupate od {est do osem svetnikov, poleg tega je od tega leta na vseh volitvah izvoljen tudi župan z Neodvisne liste za Žirovnico. Na{e vodilo je bilo vseskozi NE LEVO NE DESNO, NAPREJ ZA @IROVNICO. V dvajsetih letih je bilo ogromno narejenega, tako da so tudi skeptiki sprejeli samostojno pot na{e ob~ine. Vsa ta leta ste nam zaupali, spo{tovane ob~anke in spo{tovani ob~ani. Prepri~an sem, da se bomo v NEODVISNI LISTI ZA @IROVNICO {e naprej trudili za dobrobit na{e ob~ine. Ne levo ne desno, naprej za @irovnico! Miran Dolar

8


Delo politi~nih strank / Mnenja bralcev

Nezavarovani `elezni{ki prehodi

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomo~i

V zadnjem obdobju se je v na{i ob~ini zgodilo ve~ hudih prometnih nesre~ ob pre~kanju nezavarovanih `elezni{kih prehodov. @elezni{ka proga Jesenice–Ljubljana je ena izmed najbolj obremenjenih v Sloveniji, temu primerno je tudi pove~ana nevarnost pre~kanja nezavarovanega prehoda. Ob~inski svetniki smo na to `e ve~krat opozorili. Nazadnje sem na junijski seji podal pobudo, da `upan ponovno od Slovenskih `eleznic zahteva primerno zavarovanje prehodov ~ez progo, saj so tako na Selu kot ob Vrbi le-ti nepregledni in zato nevarni. Mo~no upamo, da bodo Slovenske `eleznice na{le voljo, predvsem pa denar, za ustrezno re{itev problematike.

Ekipa prve pomo~i Civilne za{~ite Ob~ine @irovnica v sestavi Matic Lukan, Jakob Tav~ar, Urban @emlja, Rok Lu`nik, Matic Oblak in Ale{ Jekovec se je v soboto, 2. junija 2018 udele`ila 23. regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomo~i civilne za{~ite in Rde~ega kri`a, ki je letos potekalo v Kri`ah pri Tr`i~u. Preverjanje sta organizirala Izpostava Uprave Republike Slovenije za za{~ito in re{evanje Kranj in Rde~i kri` Slovenije – Obmo~no zdru`enje Tr`i~ v sodelovanju z Ob~ino Tr`i~.

Mag. Jurij Dol`an, predsednik OO NSi in ob~inski svetnik

Hvala za vse glasove, ki ste nam jih namenili na zadnjih parlamentarnih volitvah!

Zahvala Ob~inski odbor SDS @irovnica se zahvaljuje vsem, ki ste na nedavnih dr`avnozborskih volitvah oddali glas za na{o stranko. Z va{o pomo~jo smo dosegli lep rezultat. Obljubljamo, da se bomo trudili upravi~iti va{e zaupanje v skupno dobro, tako na lokalnem kot dr`avnem nivoju. V svojih prizadevanjih se navdihujemo v bogastvu kulturno-duhovnega izro~ila na{e ob~ine za lep{i jutri nas vseh in {e prav posebej na{ih zanamcev.

Ekipa prve pomo~i Civilne za{~ite Ob~ine @irovnica Ekipe smo pod budnim o~esom strogih ocenjevalcev posku{ale ~im bolj u~inkovito in seveda pravilno oskrbeti po{kodovance na treh delovi{~ih oziroma v treh primerih nesre~, ki bi se lahko pripetile na terenu: po`ar v {olski kuhinji, nesre~a pri igri na {olskem igri{~u ter nesre~a pri igri na igralih. Na zadnjem delovi{~u smo morali poskrbeti za transport `e oskrbljenih po{kodovancev. Poleg oskrbe po{kodovanih so bili ocenjevalci pozorni tudi na pristop do po{kodovancev ter zlasti ravnanje z njimi po oskrbi po{kodbe. Obenem smo se ekipe urile v komunikaciji preko radijskih postaj.

OO SDS @irovnica

Kaj lahko storimo? @e nekaj ~asa beremo, poslu{amo in gledamo dr`avne igre brez meja okoli drugega tira. Celo z referendumi se politiki igrajo in jemljejo vrednost na{i demokraciji. Sicer pa, ~e se ozrem na razvoj na{ih `eleznic v primerjavi z ostalim svetom, nasploh nimam dobrega ob~utka. Na tem podro~ju v Sloveniji zaostajamo in ni~ druga~e ni v na{ih krajih. Po na{em polju vlak vozi `e dolga leta. V preteklosti je bilo na polju tudi nekaj zapornic, ki jih je nadziral `elezni~ar na vrbenski vahtnici in na stari veri`ni na~in zapiral tri prehode. @elezni{kega prometa je bilo takrat manj in zapornice so ustrezno varovale prehode. Danes zapornic kljub bolj{im tehni~nim pogojem nimamo. Prehod je z njimi zavarovan samo v @irovnici, kjer pa vlada poseben re`im delovanja, vsaj za vlake, ki prihajajo iz le{ke smeri. Zapornice se namre~ zaprejo, vlaka pa {e lep ~as ni. Menda se v @irovnici zaprejo, ko vlak odpelje iz Lesc. Zakaj? Po zadnji nesre~i na `eleznici letos spomladi se glede varnosti ni kaj dosti spremenilo. Poja~ali so samo »trobljenje«, ki se sli{i po polju. Dobrega vtisa pa ne daje niti `elezni{ka postaja v @irovnici. Postajo, ki je med vojno pogorela in bila nato obnovljena, je socializem dobro vzdr`eval, danes pa se nahaja v precej slabem stanju. Oglejte si jo in pojdite kdaj na vlak. [e dobro, da se turisti vozijo z avtomobili po ob~ini in ne vidijo na{e `elezni{ke postaje. Kdorkoli `e je lastnik `elezni{ke infrastrukture ali jo ima v najemu, je dol`an zanjo skrbeti in jo urejati v koraku s sodobno tehnologijo, sicer tudi nove proge s tuneli na{ih `eleznic ne bodo spravile na zeleno vejo.

Namen preverjanja je bil predvsem ugotoviti, ~emu smo na vajah med letom posve~ali premalo pozornosti oziroma v ~em smo lahko {e bolj{i. Tekmujo~e ekipe smo bile med seboj zelo izena~ene. Prikazale smo visoko raven znanja ukrepanja, tako se je med nami bil hud boj za ~im vi{je {tevilo dose`enih to~k oziroma ~im bolj{o uvrstitev. Na koncu smo v konkurenci dvanajstih ekip zasedli 9. mesto (79 % vseh mo`nih to~k oziroma 87 % to~k zmagovalne ekipe). Prvo mesto je osvojila ekipa iz Kranja, ki se bo v mesecu oktobru udele`ila dr`avnega preverjanja v Postojni. Ob koncu se `elim zahvaliti Ob~ini @irovnica in [tabu Civilne za{~ite Ob~ine @irovnice za materialno podporo oziroma opremljanje na{e enote, Prostovoljnemu gasilskemu dru{tvu Zabreznica za izposojo opreme ter vsem skavtom, ki so nam pomagali na na{ih vajah med letom. Ale{ Jekovec, vodja ekipe

Franc Legat, Zabreznica

9


Kultura

Pre{erna no~ v Vrbi

Veseli dnevi v @irovnici 2018

Zvene~a imena nastopajo~ih na Pre{erni no~i so zadnji junijski ve~er v Vrbo privabila veliko {tevilo obiskovalcev.

Od petka 31. avgusta do nedelje 2. septembra Prireditveni prostor Konjeni{kega kluba Stol Glasbeni nastopi: Pop Design, Karma in drugi Konjeni{ko tekmovanje Gostinska ponudba Zabava za vse generacije v zadnjem vikendu pred {olo Vabljeni! Organizator: Dru{tvo VEM Kontakt: Bo{tjan Vogelnik (041 459 398)

Trije pra{i~ki V marcu in aprilu je doma~e Gledali{~e Julke Dol`an v dvorani na Breznici trikrat uprizorilo predstavo za otroke Trije pra{i~ki. Predstava je nastala po istoimenski angle{ki ljudski pravljici, vendar v ~isto novi, moderni preobleki. Pod vodstvom Mateje Mla~nik in debitanta med re`iserji Nejca Torkarja so ~lani skupine prek improvizacijske igre ustvarili sodobno izvedbo predstave za otroke, mlade in odrasle.

Aleksander Me`ek je v goste povabil Bo{tjana Gomba~a, Vida U{eni~nika, Iljo Pu{nika, Janeza Dov~a in godalni orkester z dirigentom Markom Hribernikom. Dobro znane skladbe s sve`o spremljavo v izvedbi vrhunskih glasbenikov so navdu{ile ob~instvo, prav tako Pre{ernove pesmi v Sa{evi priredbi. Za konec poldrugo uro trajajo~ega koncerta je avtor prihranil Sivo pot, ki srca doma~inov ogreje {e posebej. Vsakoletni koncert v Vrbi je pripravil Zavod za turizem in kulturo @irovnica, za gostinsko ponudbo so poskrbeli @vanovi. Aleksander Me`ek se je poslovil z vabilom na koncert, ki ga bo ob praznovanju svoje 70-letnice 18. novembra priredil v ljubljanski operi. Polona Kus , foto: Iztok Zupan

Predstavitev knjige Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna Ob spominskem dnevu ob~ine so Ob~ina @irovnica, Zavod za turizem in kulturo @irovnica in Ob~inska knji`nica Jesenice pripravili predstavitev knjige doc. dr. Draga Paplerja z naslovom Elektro Gorenjska in osamosvojitvena vojna leta 1991. Kot je v recenziji zapisala vi{ja bibliotekarka Nata{a Koko{inek, tudi moderatorka ve~era v ^opovi hi{i, knjiga, obogatena z mnogimi pri~evanji in {tevilnimi fotografijami, bralcu osvetli pomembno vlogo elektroenergetikov in podjetja Elektro Gorenjska v osamosvojitveni vojni za Drago Papler in Nata{a Slovenijo. Knjiga je zanimivo branje tudi za tiste bralce, ki se z elektroKoko{inek energetiko in distribucijo elektri~ne energije sre~ujejo predvsem kot uporabniki. Pri tem so bralcu v pomo~ prva poglavja, v katerih avtor opi{e sistem distribucije elektri~ne energije po Gorenjski in organizacijo ter priprave na delovanje v vojnih razmerah. Knjigo je izdalo podjetje Elektro Gorenjska, podjetje za distribucijo elektri~ne energije, januarja 2017. O vlogi podjetja Elektro Gorenjska v ~asu osamosvojitve je na prireditvi spregovoril predsednik uprave Elektra Gorenjska mag. Bojan Luskovec, uvodoma pa je obiskovalce pozdravil direktor ZTK @irovnica Matja` Koman.

Igra se pri~ne klasi~no, ko na oder stopi mama pujsa (Jana Lagoja Marin{ek), ki s svojim odli~nim debitantskim nastopom spodi iz premajhne hi{ke svoje, nekoliko razvajene, tri pra{i~ke: Rozarito (Tja{a Tomc), Blatomirja (Jan ^elesnik) in Rilkota (Ga{per Klinar). Izjemna kostumska preobrazba Martine Vrabec se zelo dobro zliva z re`ijo in sceno, ki je opremljena minimalisti~no, le z najnujnej{im. Zgovorni so detajli, ki poudarjajo klju~ne trenutke same predstave. Mladostna vihravost in energija se ka`e tudi v izvirnih prizorih z volkom (Nejc Torkar) in z glasbenimi vlo`ki priredb znanih pesmi, ki jih je pripravil Andra` Erzno`nik Podreka. Tehni~na podpora je bila zaupana Mojci Konobelj. Koncept igrice je zasnovan na poudarku humorne sporo~ilnosti otrokom, mladim in odraslim – v dana{njem svetu pospe{ene informatizacije in komercialnih prijemov velikih podjetij posameznik in temeljne ~lovekove vrednote {e vedno veljajo najve~. Zadovoljni obrazi prav vseh generacij po koncu predstave nam povedo, da je skupina na pravi poti zavzetosti in na pravem nivoju ustvarjalnega izra`anja. Po treh predstavah ima skupina dogovorjena gostovanja po drugih krajih Slovenije, z veseljem pa se odzovemo vsakemu povabilu. @elimo si uspe{nega nadaljevanja, tisti, ki predstave {e niste videli, pa dobrodo{li. Mojca Konobelj, foto: Planet spominov

Polona Kus

10


Kultura

»Pre{erno« v poletje …

Poletje v Knji`nici Matije ^opa @irovnica

[e eno pevsko sezono smo ~lani Me{ane pevske skupine dr. France Pre{eren @irovnica-Breznica uspe{no pripeljali do konca. Zaklju~ili smo jo s tradicionalnim junijskim koncertom O kresi se dan obesi.

Maja smo v knji`nici zaklju~ili z rednimi dejavnostmi za otroke in odrasle, za na{e obiskovalce pa pripravili pestro ponudbo poletnih dejavnosti. Za otroke smo ob zaklju~ku {olskega leta pripravili prireditev Brihtin dan, na kateri so redni obiskovalci dejavnosti dobili pohvale in si ogledali predstavo Gusar Berto v izvedbi Studia Anima. Tudi poletje bo za otroke ustvarjalno, saj so na programu knji`nice trije tedni brezpla~nih po~itni{kih delavnic. V knji`nici `e zbiramo prijave. Delavnice bodo potekale v ~asu, ko je odprta knji`nica; ob ponedeljkih, sredah in ~etrtkih bodo na programu od 16. do 18. ure, v torek pa se bodo za~ele ob 10. uri.

Za nami je kar nekaj prijetnih pevskih dogodkov. Udele`ili smo se sre~anja malih pevskih skupin v ~arobni Vili Vipol`e v Gori{kih Brdih in sodelovali na 2. festivalu ~ebelarske pesmi v Lukovici. V bo`i~nem ~asu smo odpotovali v Salzburg in zapeli na tradicionalnem Adventnem festivalu. Sezono smo zaklju~ili s tradicionalnim koncertom O kresi se dan obesi, tokrat zaradi slabega vremena v brezni{ki dvorani. Gostili smo OFS Vo{e iz Ovsi{ pri Podnartu. Mva~nkova Mina Prijeten ve~er je povezovala Mateja Mla~nik v podobi Mva~nkove Mine in kot vsako leto do solz nasmejala vse obiskovalce. Najlep{a hvala Janezu Muleju, Jo`etu Resmanu in Joziju Ogrisu za pogostitev. Sedaj odhajamo na kraj{e pevske po~itnice. V soboto, 25. avgusta, ob 20.00 vas vabimo na koncert v stolnico sv. Nikolaja v Ljubljani, kjer bomo zapeli skupaj z italijanskim zborom Maria Immacolata iz Galla pri Rimu.

Teme delavnic Za papir ni ovir (2.−5. julij 2018) Poletno ustvarjanje (9.−12. julij 2018) Morski svet (6.−9. avgust 2018). Ker je letos Cankarjevo leto, smo za odrasle bralce pripravili bralni projekt Poletje s Cankarjem. Potekal bo od 1. julija do 31. avgusta 2018. Vsem, ki jim bo v tem ~asu uspelo prebrati dve Cankarjevi deli, bomo podarili nagrado v duhu znamenitega stavka: »Mati, kave mi dajte!« Vabljeni v knji`nico, da skupaj poi{~emo dobro poletno branje! Katarina Plasin

^lani Meps-a vam `elimo lepo in prijetno poletje.

Bralni namig iz knji`nice Matije ^opa Capus, Alex:

LEON IN LOUISE

Irena Kosma~

Vovkov ve~er

Cankarjeva zalo`ba 2014

V soboto, 19. maja, je OO SDS @irovnica v sodelovanju s Kr{~anskim forumom `e drugo leto zapored organiziral kulturno-duhovni ve~er v spomin na na{ega velikega rojaka nad{kofa Antona Vovka. Program tega ve~era v kulturni dvorani na Breznici je bil letos {e posebej zanimiv, saj je pod vodstvom prof. Mateje Bajt, predavateljice na Akademiji za glasbo, nastopil trio kljunastih flavt. Zaigral nam je tri skladbe renesan~ne glasbe in nam tako pribli`al manj znane glasbene ustvarjalce.

Kakor mnoga Capuseva dela je tudi roman Leon in Louise naslonjen na resni~ne dogodke in zgodbe resni~nih oseb. Pisatelj pa si tokrat ni izbral usode kak{ne znamenite zgodovinske osebnosti, temve~ nekaj klju~nih trenutkov v `ivljenju svojega deda po o~etovi strani, ki je do`ivel in pre`ivel dve svetovni vojni, kot mladeni~ prvo v Normandiji in kot dru`inski o~e drugo v okupiranem Parizu. Lepa zgodba o lepi ljubezni v grdih ~asih.

Nekatera besedila Vovkovih pridig in nagovorov sta recitirali Sanja in Lidija, ~lanici gledali{ke skupine Kraljice miru iz Kure{~ka. V zadnjem delu ve~era pa nam je prof. dr. Stane Granda spregovoril o nekaterih osebah, ki so nad{kofa Vovka osebno poznali in tudi z njim sodelovali. Ve~er je minil s pogostitvijo {tevilnih udele`encev, za kar se tudi na tem mestu zahvaljujemo pridnim in skrbnim rokam ~lanic na{ega odbora. Obenem pa smo snovali na~rte tudi `e za naprej. OO SDS @irovnica

11


Eko koti~ek

Projekt zbiranja odpadnega jedilnega olja uspe{no zaklju~en V ob~inah in komunalnih podjetjih Zgornje Gorenjske se zavedajo, da je z ozave{~anjem potrebno pri~eti `e pri najmlaj{ih, zato so ~etrto{olce, njihove u~itelje, posledi~no pa tudi star{e, sorodnike in sosede povabili k sodelovanju v zbiranju odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. V projekt se je vklju~ilo kar 26 osnovnih {ol iz ob~in Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Tr`i~ in @irovnica, financirale pa so ga posamezne ob~ine in komunalna podjetja. Projekt je vodilo podjetje JEKO, d.o.o.

Odpadno jedilno olje je najve~ji sovra`nik pitne vode. 1 liter odpadnega olja onesna`i kar 1.000 litrov vode. Zato z njim ravnajte odgovorno. Odlo~ite se modro – odpadno olje shranjujte v plastenke, ki jih nato odpeljite v najbli`ji zbirni center. Nikakor ga ne vlivajte v strani{~no {koljko ali lijak!

Kako ravnati z odpadnim jedilnim oljem?

V gospodinjstvih nastane precej odpadnega jedilnega olja, ki ve~inoma ne kon~a na pravem mestu. Pogosto se znajde v naravi, kanalizaciji ali na kompostu, s tem pa ne poskrbimo, da bi se ta odpadek ponovno uporabil. Odpadno jedilno olje je namre~ treba lo~evati in shranjevati posebej, nato pa ga prinesti v lokalni zbirni center, kjer so v ta namen postavljeni posebni zabojniki.

V okviru projekta je bilo najprej izvedeno izobra`evanje ~etrto{olcev, nato pa so u~enci odpadno jedilno olje iz gospodinjstev prina{ali v zbirne centre. 19. in 21. junija smo za zaklju~ek projekta organizirali izleta v Piran za oddelke, ki so zbrali najve~ odpadnega jedilnega olja v povpre~ju na u~enca. Iz vsake ob~ine, ki je sodelovala v projektu, smo na izlet peljali po en zmagovalni oddelek, skupno 8 oddelkov.

Zakaj lo~evati odpadno jedilno olje?

Kaj storiti z oljem, ki vam ostane po cvrtju ali peki jedi? Nikakor ga ne zlijte v strani{~no {koljko, greznico ali odto~ni sistem. S tem lahko ustvarite veliko {kodo v odto~no-kanalizacijskem sistemu, saj se lahko zama{ijo odto~ne cevi ali celo ~istilne naprave.

Med dvema ~etrtima razredoma Osnovne {ole @irovnica je ve~ odpadnega jedilnega olja zbral A oddelek. Nagradni izlet je vklju~eval voden ogled akvarija in nato sprehod do Fiese, kjer so otroci {li na kosilo in sladoled, se kopali in se zabavali ob {portnih igrah.

Kaj pridobimo iz odpadnega jedilnega olja?

Reciklirano olje je mogo~e predelati v bio-dizel, torej ekolo{ko gorivo, ki ne onesna`uje okolja. Glicerin, ostanek pri predelavi, pa se uporablja v farmacevtski industriji. Katera olja zbiramo kot odpadna jedilna olja? ✓ Rastlinska olja, kot so npr. olivno olje in olja iz razli~nih semen. ✓ Rastlinske ma{~obe kot so npr. margarina ali maslo, ki ostaneta po cvrtju. ✗ Avtomobilskega olja ne smemo zme{ati z odpadnim jedilnim oljem. Zmagovalci so si prislu`ili izlet v Piran.

Za zbiranje lahko uporabite plastenke od olja, pija~, kozarce za vlaganje,… ki so predhodno o~i{~ene prej{nje vsebine.

Ob~ina @irovnica in podjetje JEKO, d.o.o., se vsem sodelujo~im v omenjenem projektu zahvaljujeta za ves trud in prizadevnost pri zbiranju odpadnega jedilnega olja, zmagovalnemu oddelku pa ~estitata za zmago. Tako u~enci kot tudi u~itelji so bili z izvedbo projekta zadovoljni in pravijo, da bodo odpadno jedilno olje iz gospodinjstev tudi v prihodnje prina{ali v zbirni center.

Delovni ~as Zbirnega centra @irovnica • ponedeljek od 8.00 do 13.00 • sreda od 14.00 do 19.00 • sobota od 8.00 do 14.00

V podjetju JEKO, d.o.o., smo z rezultati oziroma zbrano koli~ino odpadnega jedilnega olja izredno zadovoljni, saj so se u~enci zelo potrudili in zbrali skupno ve~ kot 11,5 tone tega odpadka. Med vsemi sodelujo~imi so najve~ odpadnega jedilnega olja zbrali v 4. A oddelku Osnovne {ole 16. decembra Mojstrana, in sicer v povpre~ju kar 53 litrov na u~enca. V zmagovalnem oddelku Osnovne {ole @irovnica so v povpre~ju zbrali 26 litrov olja na u~enca.

Zabojnik za zbiranje odpadnega jedilnega olja

Na~in ozave{~anja v opisanem projektu se je izkazal za zelo uspe{nega, zato bomo z njegovim izvajanjem nadaljevali tudi v prihodnje.

12

Maja Kr`i{nik


Izobra`evanje

V na{i ob~ini imamo skavte `e 25 let Steg Breznica, ki si je tri leta pozneje nadel ime »Pod svobodnim soncem«, je bil ustanovljen 10. oktobra 1992. Prvi voditelji so bili Tatjana Globevnik, Ale{ ^op, Tone [pendov in `upnik Jo`e Kljun.

Ob 25-letnici smo pripravili pravo skavtsko praznovanje. V nedeljo, 3. junija, smo se v Rebru nad osnovno {olo zbrali brezni{ki skavti – tisti, ki nadenemo rutko vsak teden, povabili pa smo tudi skavtske voditelje, ki so se od svojega aktivnega skavtstva `e poslovili. Pri{li so tudi star{i, na{i podporniki, gospod `upan in predstavnik radovlji{kih skavtov. Za~eli smo s slovesnim kvadratom in dvigom zastav, nadaljevali s kratko prireditvijo, ki so jo vodile mlade skavtinje. Gospod `upnik Marjan je po prireditvi daroval sveto ma{o, za konec pa smo se la~ni zapodili okrog ognji{~ in si spekli naj skavtsko jed – hrenovke s tvistom.

Prvo leto je skavtsko `ivljenje spoznavalo 36 mladih iz Brezni{ke `upnije. Delovali sta dve starostni skupini, in sicer veja izvidnikov in vodnic (skavti, stari od 11 do 16 let) in veja popotnikov in popotnic (skavti, stari od 16 do 21 let). Skavtski ustanovitelj Robert Baden-Powell je neko~ dejal: »^e v svojem `ivljenju obupa{ nad skromnim za~etkom, se spomni, da je tudi hrast, tisto veliko in mogo~no drevo, za~el kot majhen `elod, ki je le`al na tleh …«

Tako smo zaklju~ili s skavtskim letom 2017/18, ~akajo pa nas {e poletni tabori, ki bodo potekali v juliju {irom Slovenije. Mojca @emlja, foto: Rok Lu`nik www.volkswagen.si

Znanstveno fantastičen!

In tako je bilo tudi s skavti na Breznici. Ta `elod je vzklil in steg raste `e 25 let. Danes brezni{ki voditelji pomagamo vzgajati mlade od {estega leta naprej, svoje veje pa smo razprli tudi izven na{e ob~ine. Voditelji smo skavti, stari najmanj 21. let, ki smo se odlo~ili, da del svojega prostega ~asa posvetimo skavtstvu. S pomo~jo skavtske metode prispevamo k polnemu telesnemu, spoznavnemu, duhovnemu, ~ustveno-motivacijskemu, moralnemu in dru`benemu razvoju na{ih skavtov. Na{e poslanstvo je namre~ vzgajanje skavtov v zrele osebnosti, odgovorne dr`avljane ter dejavne ~lane krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. To posku{amo dosegati z u~enjem z delom, delom v manj{ih skupinah, s slu`enjem v dru`bi, osebnim napredovanjem, s pomo~jo simbolne govorice, skavtske obljube in zakonov in seveda dejavnostmi na prostem. Tako se skavti redno sre~ujemo ob koncih tedna – po navadi v Rebru ali v okolici brezni{ke cerkve. ^e morda {e ne veste, nas prepoznate po brezni{kih rutkah okoli vratu. Na{a rutka je vijoli~na. Ta barva pomeni oto`nost, poni`nost in jo povezujemo z zavetnico na{e `upnijske cerkve, @alostno Mati Bo`jo. Je tudi barva vijolic, ki so skromne cvetlice in prav skromnost naj bi bila ena izmed na{ih lastnosti. Obroba pa je zelena; to je barva pomladi in klijo~ega `ivljenja.

Novi Touareg. Z napredno armaturno ploščo Innovision Cockpit.* Novi Touareg s svojo markantno pojavnostjo združuje lastnosti športnega terenca s slogovno dodelano eleganco, vrhunskim dizajnom in tehnološko dovršenostjo. Inovativna armaturna plošča Innovision Cockpit * z ukrivljenim zaslonom in visoko ločljivostjo je ena od vrhunskih odlik novega Touarega. Upravljamo jo lahko z dotikom, gestami ali govorom.

Uresničujemo prihodnost. Emisije CO2: 182−180 g/km. Kombinirana poraba goriva: 6,9 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NO x: 0,0692 g/km. Število delcev: 0,0041 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. *Na voljo opcijsko.

VWoglasDealer_Touareg_2018_137x198.indd 1

13

22/06/2018 11:43


Izobra`evanje

Ob koncu {olskega leta

v. d. ravnateljice Meta Zupan, ki je najbolj{im u~encem podelila priznanja in nagrade za odli~nost v vseh devetih letih {olanja. Z odli~nim uspehom, pozitivnim odnosom do dela, pripravljenostjo pomagati so{olcem in drugimi dose`ki so si ta priznanja prislu`ili Nika Valentar, Tja{a Dolar in Matev` Toman.

[olske klopi v Osnovni {oli @irovnica je 22. junija zapustilo {tiristo u~encev. Zadnji {olski dan so se zbrali na zaklju~ni prireditvi v Dvorani pod Stolom, namenjeni tudi praznovanju dneva dr`avnosti. Najbolj{i so prejeli priznanja in pohvale, razgla{eni so bili naj razredi, naj {portnice in naj {portniki.

Kot vselej so u~enci na valeto povabili tudi `upana Ob~ine @irovnica Leopolda Poga~arja, ki jim je v svojem nagovoru za`elel, da bi bili v `ivljenju ~im uspe{nej{i pri uresni~evanju zastavljenih ciljev. Niki, Tja{i in Matev`u je za devetletno odli~nost izro~il prakti~na darila in letos prvi~ {e posebno priznanje – `upanovo petko. Aktivnost in prizadevanje u~encev na razli~nih podro~jih na Osnovni {oli @irovnica posku{ajo spodbujati tudi s tekmovanjem za naj razred. To~ke za pridobitev tega naslova si razred nabira s prostovoljstvom, nudenjem pomo~i so{olcem, branjem za Fin`garjevo bralno zna~ko, sodelovanjem na {portnih prireditvah, skrbjo za ~isto okolje … V leto{njem {olskem letu so bili najprizadevnej{i u~enci 6. a z razredni~arko Meto ^uk in 4. b z razredni~arko Nejko Dolar. Za gospo Nejko je bila to zadnja generacija, ki ji je ob koncu {olskega leta razdelila spri~evala, saj med po~itnicami po 40 letih pou~evanja na Osnovni {oli @irovnica odhaja v pokoj. U~enci 4. b in 6. a so bili zelo uspe{ni tudi na {portnem podro~ju. Oba razreda sta tako osvojila naslov naj {portni razred na predmetni stopnji oz. razredni stopnji. Med posamezniki so naziv naj {portnica in naj {portnik osvojili Maja Madon (5. a) in Bine Mla~nik (3. a) ter Ana Vajs (7. a) in Tobi Jezer{ek (6. a).

Podelitev nagrad za odli~nost v vseh devetih letih {olanja. V. d. ravnateljice Meta Zupan in Nika Valentar. @e teden dni poprej, 15. junija, so se od osnovne {ole poslovili deveto{olci. Leto{nja generacija je bila skromna po {tevilu, 9. razred je {tel le 25 u~encev. Star{em in u~iteljem so se {e zadnji~ skupaj predstavili na valeti. [olanje bodo ve~inoma nadaljevali v gimnazijah, nekateri v srednjih tehni~nih {olah, en u~enec pa se je odlo~il za vpis v poklicno {olo. Spodbudne besede za prihodnje korake sta jim namenili razredni~arka Barbara Cankar in

^estitke za dose`ene uspehe veljajo vsem – tistim, ki so postali »naj« in tistim, ki tega naziva niso osvojili, a so se vse leto trudili po svojih mo~eh.

Polona Kus

Naj {portniki razredne stopnje

Dobrodelna akcija Pokloni zvezek

Otro~arije 2018

Vrtec in Osnovna {ola @irovnica sodelujeta v dobrodelni akciji Slovenske Karitas Pokloni zvezek od njenega za~etka. V leto{nji akciji so zbrali 443 zvezkov. V vrtcu se z otroki o pomo~i drug drugemu pogovorijo vzgojiteljice. V {oli se u~enci o dobrodelnosti in solidarnosti pogovorijo na {olski skupnosti in z razredniki. Vsi otroci in u~enci dobijo obvestila za star{e in razglednico, na katero napi{ejo svoj pozdrav, misel ali sporo~ilo sovrstniku, ki bo dobil podarjeni zvezek. Zvezki, ki jih zberemo v {oli, preko `upnijske Karitas pridejo v roke otrok, ki jih potrebujejo. Hvala otrokom in star{em, da ste podarili zvezke, zapisali lepe misli in tako nekomu polep{ali dan.

Na leto{njih otro~arijah, ki smo jih ~lani DPM @irovnica pripravili 27. maja v Glenci, smo se zabavali ob razli~nih {portnih aktivnostih in se na koncu {e sladkali s pala~inkami. Zahvaljujemo se vam, da ste skupaj z nami ustvarili nepozaben dan in vas vabimo, da se nam ponovno pridru`ite prihodnje leto. [e prej pa nas seveda ~aka letovanje v Pinei … Nina ^uk

Marija Jerala

14


Izobra`evanje

Festival {porta in uspeh plesne skupine O[ @irovnica U~enke in u~enci {portniki, ki so se v {olskem letu izkazali kot {portniki, so se 6. junija udele`ili 9. Festivala {porta mladih v @alcu. Na festivalu je plesna skupina O[ @irovnica osvojila odli~no 3. mesto. Festival {porta vsako leto poteka v organizaciji [porta mladih z motom »[port je moja energija za `ivljenje«. Za ve~ kot dva tiso~ udele`encev so tudi letos pripravili vrsto aktivnosti. U~enci so se lahko preizkusili v odbojki na mivki, tenisu, slack linu, veslanju v kajakih in supih v bazenu, na mini Planici, v plezanju, v plesnem tekmovanju na plesnih plo{~ah, na spretnostnem gibalnem poligonu, streljanju v mega nogometno tar~o, v nogometnem biljardu, na poligonu z gokarti na pedala, balinanju in se pozabavali na napihljivih skakalnih gradovih. Ob vsaki opravljeni aktivnosti so prejeli `ig in si z izpolnjenim kupon~kom lahko privrteli nagrado na kolesu sre~e, poskrbljeno pa je bilo tudi za koncertni program mladih glasbenih skupin.

Nastop plesne skupine O[ @irovnica na Plesnem festivalu v @alcu na podro~nem tekmovanju, ki je maja potekalo prav v doma~i Dvorani pod Stolom. V @alcu so dekleta nastopile v konkurenci trinajstih skupin in osvojile odli~no 3. mesto. Pod mentorstvom Andreje Jordan v plesni skupini sodelujejo: Danaja Triplat, Ma{a Su{nik, Mi{a Ovsenek, Neja Ho~evar, Nana Robi~, Iris Sedminek, Julija Bor{tnik, Ma{a Mahkovec, Klara Arn{ek, Ana Vajs, Ana [ebat, Nika Anderle, Hana Vrhovnik, Nika Koselj, Tja{a Dolar in Ana No~. ^estitke vsem!

V sklopu Festivala {porta je potekalo dr`avno prvenstvo v atletiki – Hana Vov~ak je v metu vorteksa dosegla 4. mesto – in dr`avno prvenstvo v plesu. Plesna skupina Osnove {ole @irovnica si je udele`bo na prvenstvu zagotovila z uspe{nim nastopom

Ajda Teran

Ogled RTV Slovenija

Planinski tabori v Zelenici [olsko leto smo v planinskem kro`ku sklenili s tabori v dveh junijskih vikendih v Zelenici.

Pozdravljeni v Odmevih … V petek, 8. junija, smo se u~enci izbirnega predmeta radio in gledali{ke skupine odpravili na RTV Slovenija. V Ljubljano smo se odpeljali z vlakom. V stavbi RTV nas je prijazno sprejel na{ vodnik Klemen in nam povedal nekaj zanimivosti o radiu. Potem smo se odpravili na radio. Od{li smo v studio, kjer smo si ogledali, kako vse skupaj poteka. Novinarka radia je z nami posnela kraj{i intervju o zmenkih in ogledali smo si prostor, kjer orkester radia snema glasbo. Nato smo se skozi podzemni tunel odpravili do televizije. Ogledali smo si razli~ne snemalne studie, masko, re`ijo in druge prostore. Vsem nam je bilo zelo v{e~ in tega ogleda ne bomo nikoli pozabili.

Starej{i ~lani planinskega kro`ka z vodniki na Stolu – nad nami je bilo le modro nebo …

Ana Vajs, 7. a

Prvi so bili od 6. do 8. junija na vrsti planinci iz vrtca, teden dni kasneje pa {e osnovno{olci. Tako najmlaj{i kot tudi otroci od tretjega razreda dalje so se na tabor podali `e v petek popoldne, otroci prvega in drugega razreda pa v soboto zjutraj. Nastanjeni smo bili v Domu pri izviru Zavr{nice. V okolici doma smo se zabavali ob razli~nih igrah, se vozili z `i~nico plezali v skali, zakurili kres in pekli hrenovke. Starej{i planinci so se podali tudi na dalj{o turo. Osvojili so najvi{ji vrh Karavank – Stol. Skupaj je bilo na obeh taborih preko 50 udele`encev. Vodniki vsem mladim planincem `elimo lepe po~itnice in se vidimo prihodnje {olsko leto!

T 04/5801240

Moste 31a 4274 @irovnica

Planinski kro`ek O[ @irovnica

15


Izobra`evanje

Sre~anje s star{i ob zaklju~ku {olskega leta

Izobra`evanje odraslih v ob~ini @irovnica v prvi polovici leta 2018 Ljudska univerza Jesenice tudi letos izvaja aktivnosti izobra`evanja in u~enja v ob~ini @irovnica. Aktivnosti, katerih izvedbo sofinancirajo MIZ[, Evropski socialni sklad in Ob~ina @irovnica, potekajo predvsem v prostorih osnovne {ole @irovnica, ob~asno pa tudi na drugih lokacijah.

Ob svetovnem dnevu Sonca, 28. maju, smo v Vrtcu pri Osnovni {oli @irovnica pripravili sre~anje s star{i.

Ve~generacijski center Gorenjske @e drugo leto zapored izvajamo razli~ne brezpla~ne izobra`evalno u~ne aktivnosti, v katere vklju~ujemo razli~ne generacije od najmlaj{ih do najstarej{ih ob~anov @irovnice. V prvi polovici leto{njega smo izvedli pet razli~nih sklopov aktivnosti – pogovorne urice v angle{~ini, kreativne delavnice, veri`ni eksperiment, poletno {olo in tudi precej ur prostovoljstva. Sre~anje je bilo namenjeno zaklju~ku {olskega leta in obenem na{ega leto{njega projekta o ~ebelah. Po uvodnem nagovoru v. d. ravnateljice Mete Zupan so otroci skupaj zaplesali s Cvetko in kranjskima sivkama. Otroci so se nato podajali od postaje do postaje pred vrtcem in na {olskem vrtu in se preizku{ali v razli~nih spretnostih in igrah. Igrali so se ~ebele v panj, ~ebele letajo, ~ebelica potuje po svetu, spoznavali zna~ilnosti kranjske sivke, peli in igrali na pal~ke, risali s kredami in se sladkali z medenimi kroglicami in medeno limonado. Svetovni dan Sonca in ~ebel nam je naklonil lepo vreme za prijetno dru`enje. Sandra Dono{a

Poletna {ola – angle{ke urice za otroke 1. triade

^ebelica

Leto{nja poletna {ola je bila tako kot lani jezikovno naravnana, saj smo za mlaj{e u~ence organizirali angle{ke urice, za starej{e pa za~etni te~aj angle{~ine in te~aj pogovorne angle{~ine. Aktivnosti so vsak dan potekale med 8. in 14. uro, vanje pa je bilo vklju~enih skupno 40 otrok. Drugi del poletne {ole bomo izvedli v zadnjem tednu avgusta, ko bomo za otroke 1. triade ponovno organizirali ob{iren program (u~enje nem{kega jezika, kreativne delavnice, {portne urice, miselne igre in tehnike spro{~anja), otroci 2. triade pa bodo svoje znanje nadgrajevali v nadaljevalnih te~ajih angle{kega jezika.

^ebelica, ~ebelica, od kod si ti pri{la? V @irovnici sem jaz doma. ^ebelica, ~ebelica, kje pa je @irovnica? Pod goro Stol le`i, okrog pa devet je {e vasi. ^ebelica, ~ebelica, kako pa tebi je ime? Sivka sem ~ebelica. Ve{ zdaj delo ~aka me, nahranit bube moram vse.

Skupina Murni

Novi~ke iz Glasbene {ole Jesenice Ob koncu {olskega leta, 28. maja, je v Glasbeni {oli Jesenice potekalo {olsko tekmovanje iz poslu{anja intervalov in akordov, namenjeno u~encem vi{jih razredov nauka o glasbi. Na tekmovanju so bili uspe{ni tudi nekateri Lara Re{ med zmagovalci v 5. u~enci iz @irovnice. V karazredu tegoriji petih razredov je 2. mesto osvojila Lara Re{, med {esto{olci pa prav tako 2. mesto Eva Kramar.

Delavnica dekoriranja glinenih lon~kov za medonosne rastline [tudijski kro`ki V prvi polovici leti sta v ob~ini potekala dva {tudijska kro`ka. [tudijski kro`ek Po bu~elah se vi`ej, na katerem so udele`enci

Klavdija Jarc Bezlaj

16


Izobra`evanje

Rožna dolina 50, 4248 Lesce tel.: 53 53 610, fax: 04/53 53 621, e-mail: info@kgz-sava.si, spoznavali ~ebele, predelavo medu in medene izdelke, slikali internet: www.kgz-sava.si

panjske kon~nice, izdelovali medena mila in sve~e iz ~ebeljega voska, se pogovarjali o medonosnih rastlinah in urejanju okolice PRODAJA IN SVETOVANJE PRI IZBIRI FITOFAMACEVTSKIH SREDSTEV doma ter {e marsi~em, uspe{no zaklju~ili. STROKOVNJAK KMETIJSKEsmo ZADRUGE SAVA LESCE SVETUJE: [tudijski kro`ek Kako OPRAVILA so v Ka{arijiV JULIJU v~asih `iveli?, na katerem POLETNA VRTNA IN AVGUSTU • Zalivanje naj bo obilno in ne prepogosto. Vlažnostter v območju korenin preverimo z lopato. ob~ani obujajo spomine, jih zapi{ejo v obliki prispevkov ob• Gredice nikoli ne smejo biti povsem gole (menjamo zastirko) javljajo v Novicah ob~ine @irovnica, pa bo potekal tudi v drugi • V juliju še vedno lahko sejemo endivijo, radič, letne solate, korenček, nizek fižol, rdečo polovici leta. pa tudi kitajsko zelje, repo, podzemno kolerabo, črno redkev peso, posejemo • V avgustu začnemo s setvijo špinače, motovilca, konec meseca pa tudi zimskih solat • Vse poletne setve moramo zasenčiti Sredi{~e za samostojno u~enje • Če nam ostaja prostor posejemo rastline za zeleno gnojenje (ajdo, facelijo, perzijsko V prostorih Osnovne @irovnica deluje Sredi{~e za samostojdeteljo, oljno redkev, belo{ole gorjušico...) • Paprika, paradižnik, in jablane potrebujejo dodajanje kalcijevih no u~enje, kjer se kumare ob~ani ob pomo~i mentorjev lahkognojil samostojgrah, fižol bodo obrodili izdatneje in dlje, če bomo plodove obirali sproti no, •sPlodovke, pomo~jo raznih ra~unalni{kih programov in spletnih vse• Grmiče jagodičevja zavarujemo pred ptiči z mrežami bin •u~ijo jezikov, ali podtaknjencev drugih vsebin. Avgustatujih je primeren čas za ra~unalni{tva sajenje jagod in rezanje (uporabite sredstva za pospeševanje ukoreninjenja) • Koneceksperiment julija in avgusta presajamo iglavcepri O[ @irovnica Veri`ni v Vrtcu • V sadnem vrtu opravljamo poletno rez V vrtcu pri O[ @irovnica je v okviru Ve~generacijskega centra • Pri uporabi sredstev za varstvo rastlin pazimo na karence

Gorenjska drugo leto zapored Veri`ni eksperiment. KONTAKT `e ZA SVETOVANJE: OLGA CVENKEL G:potekal 031/248-307, olga.cvenkel@kgz-sava.si Namen projekta je uriti ro~ne spretnosti otrok, spodbujati njihovo samostojno in ustvarjalno razmi{ljanje ter jih navdu{iti za naravoslovje in tehniko. V 30-urni program je bilo v dveh skupinah vklju~enih skupno kar 25 otrok, v medgeneracijskih delavnicah Veliksodelovali izbor raznovrstnih doma~ih jedi. pa so aktivno tudi njihovi dedki. Prav v teh dneh smo prejeli obvestilo, da smo bili uspe{ni na razVabljeni! Erasmus+ projekt Veri`ni pisu Erasmus+ Strate{ka partnerstva. eksperiment je nastal na podlagi dobrih izku{enj in potreb, ki smo jih zaznali pri izvedbi projekta v `irovni{kem vrtcu. Poleg Ljudske univerze Jesenice kot prijavitelja in Vrtca pri O[ @irovnica kot prvega partnerja je v projekt vklju~enih {e osem partnerjev (vrtcev in organizacij za izobra`evanje odraslih) iz Avstrije, Hrva{ke, Italije in Poljske. Vrednost projekta, ki bo potekal dve leti, je 260.000 EUR.

M

marko Ëerne s.p.

V mesecu maju

C

DOMAČI KOTIČEK Suhomesnati izdelki, med, sveža jajca, kislo zelje in repa, rezanci, makaroni, mlečni izdelki iz govejega, kozjega in ovčjega mleka, vino, Eko moka in žitarice, drobno pecivo, domači zeliščni čaji, krompir, čebula

ZA PRODAJO GOZDARSKE OPREME VITLI KRPAN

VRHUNSKI AVSTRIJSKI PELETI KVALITETE A1 PREVOZ DO 10 km GRATIS! Informacije na: T: 04 53 53 619, E: tadeja.kuncic@kgz-sava.si

Kontakt za prodajo T: 04 53 53 624, Kristjan Joras, E: kristjan.joras@kgz-sava.si ali se oglasite osebno v komerciali.

Z na{o vodjo Milo sva po razgovoru z `upanom Vabljeni na poletno osvežitev na noviLeopoldom terasi. Poga~arjem predlagali, da na{o pomembno dejavnost – jutranjo telovadbo na prostem – kot prostovoljke raz{irimo tudi izven ob~ine. Odzvali se na projekt Podari uro – na dan, mesec ali Selo 17, 4274 smo Žirovnica leto in se v ta povezali z Ljudsko univerzo Jesenice. ProT: 04 580 11namen 28 jekt zasnovan tako, da prostovoljci uro svojega ~asa lahko poM:je051 749 537 darijo posameznikom ali skupinam v razli~nih organizacijah. Na{ Delovnije~as: predlog bil pozitivno sprejet v Domu upokojencev dr. Franceta od torka 10–22h Berglja in do ponedelje dogovoru z direktorico gospo Mojco Pav{i~ bomo s skupno vadbo pri~eli jeseni. Pozitiven odziv smo prejeli tudi izVabljeni! Osnovne {ole Poldeta Stra`i{arja Jesenice, kjer smo opravili razgovor s profesorico defektologije Matejo Mla~nik. Tako so se nam u~enci {ole s prilagojenim programom `e pridru`ili pri vadbi. Le-to smo prilagodili po~utju in odzivom otrok. Veselje in ob~utki ob takem dru`enju so nepopisni; kako malo je treba, da popestri{ in polep{a{ dan otrokom, ki so potrebni ve~je pozornosti in ob tem naredi{ zadovoljstvo {e sebi. Prijetno, sr~no dru`enje in sodelovanje bomo v novem {olskem letu nadaljevali in nadgradili.

8:08:46 PM

ponovno odpiramo vrata prenovljene kuhinje

VRTNE KOSILNICE

· jagodni sok, jagodna marmelada, ^lanice [ole zdravja, skupina @irovnica, smo v pomladnih MULČERJI · bezgov sirup{e posebej v gibanju. Poleg IN mesecih vsakodnevne jutra· suhomesnati izdelki brez konzervansov in dodatkov nje vadbe po metodi 1000 gibov smo aktivne tudi izven na{ega vadbenega prostora. SMO ZASTOPNIK

vanju 1. maja.

Direktorica Ljudske univerze Jesenice mag. Maja Radinovi~ Hajdi~ 4/24/13

Zdru`ujemo gibanje in prostovoljstvo MOKA IN IZDELKI PODJETJA MLIN KATIĆ

Nudimo vam: malice, kosila, jedi po naro~ilu, doma~e slovenske jedi, {truklje, cmoke, Na Paradi u~enja ajdove krape, hi{no plo{~o, sladoled, kremne rezine in druge sveže sladice. Po predhodnjem Za praznik dela smo se ~lanice dru{tva z na{imi vajami, kot `e tele~joinkra~o. lani, pridru`ilenaro~ilu va{~anomtudi Zabreznice godbenikom pri prazno-

Z na{imi aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v drugi polovici leta. Za dodatne informacije in prijave nas pokli~ite na telefonsko {tevilko 04 5 833 804 ali nam pi{ite na elektronski naslov tanja. sovulj�lu-jesenice.net.

Relief_90x87_0513_TISK.pdf

Trgovina Lesce tel.: 535 36 16, 535 36 19 (nabava), 535 36 23, e-mail: trgovina@kgz-sava.si Odprto: ponedeljek - petek 8.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00

Grill smo z Leskovačkimi specialitetami Z na{imi vajami se ~lanice uspe{no predstavile v okviru TeNudimo: teletina/jagnjetina izpod dna vse`ivljenjskega u~enja na Paradi u~enja napeke, Stari Savi na Jesenicah. Namen hladne Parade u~enja je bil solatni povezovanje razli~nih orpredjedi, ganizacij s ciljem promocije vse`ivljenjskega krožniki, sladice, ... u~enja.

Y

CM

Informacije in rezervacije: 0319.632 486namesto Na povabilo TVD Partizan @irovnica smo junija na na{em stalnem vadbenem prostoru za Gosti{~em Osvald (pridru`ite se nam lahko vsako jutro od 7.30 do 8.00) telovadile v Rekreacijskem parku Zavr{nica na prireditvi Dan {porta in zabave.

MY

CY

CMY

K

Marko »erne s.p.

Aktivna dru`enja in povezovanje nam veliko pomenijo, zato velja povabilo, da se nam pridru`ite, saj nikoli ni prepozno, da naredite nekaj zase. Gibanje in dobra volja nas peljeta do vrha!

Blejska Dobrava 26 c G 031 558 001 E info@laserska-gravura.com W laserska-gravura.com

Odprto od 12h dalje. Tatjana Vidic, [ola zdravja – skupina @irovnica Vabljeni!

17


Upokojenci

4. pohod na Mali vrh in v Titovo vas Zveza borcev za vrednote NOB @irovnica je 19. maja pripravila 4. pohod na Mali vrh in v Titovo vas. Kraj{a slovesnost v spomin na dogodke iz 2. svetovne vojne je potekala pri spomeniku padlim borcem pri Smoku{kem mostu. Ob tej prilo`nosti je bila na spomeniku odkrita nova spominska plo{~a z imeni padlih borcev, potem ko je bila prvotna plo{~a letos februarja odtujena. Udele`enci pohoda so se po postanku v Titovi vasi tako pridru`ili skupini ob~ank in ob~anov, ki so se zbrali na slovesnosti pri spomeniku. Zbrane sta nagovorila predsednica ZB za vrednote NOB @irovnica Majda Gri~ar in `upan Ob~ine @irovnica Leopold Poga~ar. Kulturni program s harmonikarjem Bo`em Kramarjem je povezoval pobudnik pohoda Ciril ^iro Dolar.

Majda Gri~ar in Mirko Strnad sta k obele`ju polo`ila spominski venec.

Prireditev se je zaklju~ila s partizanskim – Zavrhovim gola`em na prireditvenem prostoru v Zavr{nici.

^lani ZB za vrednote NOB @irovnica se zahvaljujejo `upanu Leopoldu Poga~arju za razumevanje in pomo~ pri namestitvi nove plo{~e na spomenik padlim borcem. Tudi ta je ulita iz brona, tako je videz spomenika ostal nespremenjen.

Poleg bor~evske organizacije so pri pripravi in izvedbi sodelovali Ob~ina @irovnica, TVD Partizan @irovnica, Planinsko dru{tvo @irovnica in Bar Zavrh.

Polona Kus

27. sre~anje upokojencev Gorenjske v modro-bela obla~ila, so bila zelo v{e~na. Nastopajo pod imenom Morav{ke lilije, skupina je za svoje delo prejela `e kar nekaj priznanj. Med posameznimi nagovori je Folklorna skupina Morav~e v narodnih no{ah prikazala plese, ki so zna~ilni za to obmo~je.

Po skoraj letu dni je bilo lepo spet pozdraviti znance in prijatelje iz gorenjskih upokojenskih dru{tev. Sre~anje upokojencev Gorenjske sta to leto pripravila Dru{tvo upokojencev Morav~e in Pokrajinska zveza dru{tev upokojencev Gorenjske. Potekalo je 7. junija 2018 v dolini pod vasjo Morav~e.

Udele`ence sre~anja so v kratkih nagovorih pozdravili predsednica DU Morav~e Vojka Rebolj, predsednik Pokrajinske zveze Zdravko Malnar, predsednik ZDUS Janez Su{nik, `upan ob~ine Morav~e Martin Rebolj, slavnostni govornik na sre~anju pa je bil predsednik Sveta gorenjske regije in `upan Mestne ob~ine Kranj Bo{tjan Trilar Vsi govorniki so poudarjali, da se taka sre~anja morajo nadaljevati, saj so oblika socialne opore. Namenjena so dru`enju in zabavi v tretjem `ivljenjskem obdobju ter dajejo ob~utek pripadnosti. Rde~a nit vseh je bil poziv novi vladi, da upokojenci upravi~eno pri~akujemo izbolj{anje razmer na podro~ju zdravstvenega zavarovanja in solidnej{e pokojnine ter s tem ve~jo socialno varnost. Predsednik Pokrajinske zveze Zdravko Malnar je med drugim dejal: ÂťVolitve v Dr`avni zbor so za nami. Upam in `elim, da tisti, ki bodo sestavili vlado, pri pisanju koalicijske pogodbe ne bodo pozabili na nas upokojence. Prav bi bilo, da bi kon~no odpravili posledice var~evalnih ukrepov in da nam bo vrnjeno, kar nam je bilo vzeto. In ko bodo v prihodnje odlo~ali o nas, naj ne odlo~ajo brez nas.ÂŤ

Sre~anje v Morav~ah. Okolica Morav~ je hribovita, primerna za pohodni{tvo in pripravo raznih prireditev. Lepo urejen {otor s spremljevalno ponudbo smo upokojenci do za~etka prireditve popolnoma napolnili, zbralo se nas je pribli`no 1800. V dru{~ino se je pome{alo 40 na{ih ~lanov, dru{tvo je organiziralo avtobusni prevoz, nekaj se jih je pripeljalo tudi s svojimi vozili.

Izmed poslancev se je sre~anja udele`ila le Alenka Bratu{ek, ki ves ~as aktivno sodeluje pri re{evanju upokojenske problematike. Dele`na je bila posebnega pozdrava. Organizatorji so se {e posebej zahvalili predsedniku Pokrajinske zveze upokojencev Gorenjske Zdravku Malnarju za pomo~, sodelovanje in delo pri organizaciji tega sre~anja.

Kot prva nas je pozdravila voditeljica Slavica Bu~an in nam za`elela lep dan. V kulturnem programu je Me{ani pevski zbor DU Morav~e ob spremljavi kitarista zapel himno Dru{tva upokojencev Morav~e in nekaj {aljivih pesmi iz najlep{e Morav{ke doline.

Po petih urah dru`enja, skupne malice in plesa smo se odpeljali domov. Povabljeni smo bili, da se 28. sre~anja upokojencev v letu 2019 zopet udele`imo.

Besedilo in foto Magda Justin

V nadaljevanju so nastopile morav{ke ma`oretke. Dekleta, oble~ena

18


Upokojenci

Na izobra`evanju in znanju temelji tudi svet starej{ih

Napovedujemo Dru{tveni piknik Zaradi obilice raznovrstnih dogodkov in dru`abnih sre~anj po vaseh smo se odlo~ili, da na{ poletni piknik z junija prestavimo v mesec avgust. Dru{tveni piknik bo tako v soboto, 18. avgusta. Pri~el se bo ob 11. uri na vrtu za Osvaldom. Prosimo ~lane dru{tva, da se prijavite do torka, 14. avgusta, v dru{tveni pisarni.

Na izobra`evanje v tretjem `ivljenjskem obdobju dru`ba vse bolj gleda kot na potrebo starej{ih ljudi. Predstavlja eno od sestavin vse`ivljenjskega u~enja, u~enja od rojstva do konca `ivljenja, in odpira nove mo`nosti vklju~evanja starej{ih v dru`bo. Na zdravje starej{ih ima izobra`evanje pozitiven vpliv, saj dviga njihovo pozitivno samopodobo, daje pa tudi veliko mo`nosti za medgeneracijsko sodelovanje in dru`enje v okviru generacije.

Ferdo Kikelj

Uradne ure v pisarni dru{tva Obve{~amo, da bo v juliju in avgustu pisarna Dru{tva upokojencev @irovnica odprta le ob torkih od 9. do 11. ure.

Kulturno-izobra`evalno sekcijo Dru{tva upokojencev @irovnica `e {est let prizadevno vodi Ferdo Kikelj. »Ob prevzemu nalog sem si zadal cilj, da je treba upokojencem ponuditi kakovostne programe, take, ki bodo temeljili na izobra`evanju in u~enju novih spretnosti,« je o svoji dejavnosti povedal Ferdo, ki je mnenja, da so s sodelavci v sekciji v tem obdobju to vizijo povsem uresni~ili.

Vo{~ili smo V Doslov~ah je 4. maja 93 let dopolnil gospod Dragomir Ger~ar. V imenu DU@ smo mu vo{~ilo za rojstni dan poslali. V Smoku~u je 24. maja 94 let dopolnil gospod Aleksandar Pavli~ek. V imenu DU@ smo mu vo{~ilo za rojstni dan poslali. V Zabreznici je 30. maja 91 let dopolnila gospa Angela Jemec. Z zaupnico Ivanko Sodja sva jo obiskali v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja, ji vo{~ili in jo obdarili. Gospa Angela je zelo dru`abna, rada se pogovarja, razveselila se je tudi najinega obiska.

V leto{njem letu so se na predavanjih ~lani dru{tva dobivali enkrat mese~no. Prisluhnili so lahko zdravstvenim in potopisnimi predavanjem ter se v okviru programa Glasbeni spomini z Natalijo [imunovi~ zazrli v njeno glasbeno ustvarjalnost. Skupaj z Ljudsko univerzo Jesenice je bil organiziran za~etni in nadaljevalni te~aj angle{kega jezika. S profesorico [pelo Mrak so precej obogatili besedni zaklad in se nau~ili kar nekaj struktur za vsakodnevno sporazumevanje. »Sedaj nas ne bodo ve~ prodali,« so se ob zaklju~ku pohvalile slu{ateljice. Te~aj ra~unalni{tva, ki ga vodi Janez Ferjan, pa je zaradi premajhnega {tevila prijavljenih `al odpadel. V okviru sekcije so bile dejavne tudi na{e pesnice. Ob obletnici rojstva pesnika Franceta Pre{erna in ob kulturnem dnevu so pripravile recital svojih pesmi. Med ~lane dru{tva, ki radi obiskujejo gledali{~e, smo razdelili ve~ kot 90 vstopnic za Linhartov maraton. Pot do predavateljev Ferdo najde s pomo~jo {irokega kroga prijateljev in znancev. »Vedno mi prisko~ijo na pomo~, kadar rabim predavatelja za strokovna predavanja. Pla~ilo za njihovo delo je le pozornost, knjiga, ki jo sponzorira Medium. Upokojenci radi obiskujejo zdravstvena predavanja, saj so preventivno naravnana, vedno kvalitetna in skrbno pripravljena. Na marsikaterem predavanju poslu{alci zaznajo svoje te`ave in ob njih ustrezno ravnajo. Dvorana se napolni tudi takrat, kadar je na sporedu potopisno predavanje. S sliko in besedo obiskovalci z velikim zanimanjem potujejo po krajih, ki bi jih radi spoznali.«

Jerca Ti~ar, Regina Mati~, Magda @emlja in Zdravko Malnar @e nekaj let v Zavodu sv. Martina v Srednji vasi biva gospa Regina Mati~, ki je 31. maja dopolnila 96 let. Obiskali smo jo predsednik na{ega dru{tva Zdravko Malnar ter zaupnici Magda @emlja in Jerca Ti~ar. @upan Leopold Poga~ar se je opravi~il, saj so bile slu`bene obveznosti nujne, a smo gospe Regini vo{~ili tudi v njegovem imenu. Izro~ili smo ji skromen dar za njen praznik. Z dobrovoljno Regino smo prijetno poklepetali v dru`bi njene h~erke Mojce.

V okviru predavanj se ponuja mo`nost za medgeneracijsko sodelovanje. Kot uvod v predavanje se predstavljajo mladi glasbeni talenti Glasbene {ole Jesenice – oddelek @irovnica. Vsem poslu{alcem se zaiskrijo o~i in zaigra srce ob zvokih njihovih instrumentov, za nastopajo~e pa je nastop izku{nja ve~.

Na Breznici je 4. junija 91 let dopolnil gospod Alojzij Gregori~. V imenu DU@ sva mu vo{~ili in izro~ili dar z zaupnico Ivanko Ko~ila. Gospod Alojzij je {e vedno aktiven. Marsikaj postori pri hi{i in rad pride na balini{~e k Osvaldu, v dobro dru`bo balinarjev.

Na~rti za jesensko obdobje? Ferdo: »Izpeljali bomo predavanja po programu. Kot gledalci se bomo udele`ili ^ufarjevih dni na Jesenicah, v prazni~nem decembru pa bomo {li v Ljubljano na operno predstavo. Razmi{ljamo o organizaciji plesnega te~aja …« Ideje, ideje – tukaj ste tudi vi, ~lani dru{tva. Zaupajte nam svoje `elje.

V Mostah je 19. junija 94 let dopolnil Franc Kova~. V imenu DU@ sem poslala vo{~ilo v Dom Viharnik v Kranjsko Goro, kjer je trenutno nastanjen. Na Rodinah je 11. junija 90 let dopolnila gospa Ana Rodman, ki biva v Domu dr. Janka Benedika v Radovljici. Obiskali sva jo z zaupnico Tatjano Zuljan. Gospa Ana se v domu dobro po~uti, tudi najinega obiska, vo{~ila in darila je bila vesela.

Danica Bernik

19


Zdravje / Delo va{kih odborov

^etrto sre~anje krajanov Brega

Na Rodinah je 22. junija 95 let dopolnila gospa Vida Jurman. Obiskali smo jo `upan Leopold Poga~ar s sodelavko Heleno ^ade` in zaupnici Anica Kermc in Jerca Ti~ar. Predsednik DU@, Zdravko Malnar, se je opravi~il. Gospa Ana se je z Bleda preselila na Rodine k vnukinji, ki ji nudi vso potrebno pomo~, ve~krat pridejo na obisk tudi njene h~erke. Prijetno smo poklepetali in ji za`eleli dobrega po~utja.

Va{ki odbor Breg je 9. junija na otro{kem igri{~u organiziral ~etrto sre~anje va{~anov. Leto{nje sre~anje je bilo zadnje, ki ga je v svojem mandatu pripravil aktualni va{ki odbor. Tudi tokrat je bila udele`ba velika, ocenjujemo, da nas je bilo okoli dvesto.

Na Selu je 7. junija 93 let dopolnil gospod Branko Poga~ar. Vo{~ili sva mu z zaupnico Zinko Be{ter. Gospod je zanimiv sogovornik, ki budno sledi dogodkom doma in po svetu. Njegovi doma~i so mu v pomo~ in {e vedno je dobrega po~utja. Hvala vsem doma~im za prijazen sprejem in vsem skupaj {e naprej dobrega po~utja in predvsem zdravja. Jerca Ti~ar

Ko vas mu~i nespe~nost Se vam dogaja, da se zve~er ule`ete v posteljo in namesto da bi mirno zaspali, se v va{o glavo prikradejo ni~ kaj prijetne misli, ki bolj in bolj globoko in razvejano polnijo va{o glavo? Z nekaj vaje si lahko pomagamo. Nau~imo se pravilno dihati s tehniko koncentracije na dihanje. Tehnika je enostavna, naravna, vendar, kot za vsako stvar je tudi zanjo potrebna vaja. Vzemimo si 5 minut na dan. Usedemo se z zravnano hrbtenico, stopala naj bodo na tleh in vdihnemo kot da bi vakum potegnili od stika zadnjice s stolom do vrha glave. Popek se ob tem izbo~i iz trebuha. Potem izdihnemo in ob~utimo, kot da slap vode ste~e od vrha na{e glave po celotni hrbtenici navzdol in skozi stopala v tla. Popek se zopet zravna. Vajo ponovimo desetkrat, pri ~emer smo ves ~as skoncentrirani na dihanje. Na{ um enostavno mora neprestano nekaj delati. ^e ga zaposlimo s spremljanjem dihanja, za druge misli nima ~asa. Ker pa je um tudi zelo iznajdljiv in se misli vseeno vrinejo v na{e dihanje, jih sproti odlagamo v izdih. Ko enkrat osvojimo vajo koncentracije na dih v sede~em polo`aju, jo lahko vadimo, ko smo na sprehodu (tehnika se imenuje brethewalk oz. hoja z dihanjem) ali pri vseh rutinskih doma~ih opravilih. In ko zopet pride ve~er in spanca ni, preizkusimo tehniko {e v postelji. Ule`emo se v svoj najudobnej{i polo`aj za spanje in naredimo vajo dihanja. Zagotovim vam, da mnogokrat ne boste pri{li do desete ponovitve, ker boste prej zaspali. Vaja koncentracije na dihanje pa nam ne pomaga samo pri nespe~nosti. Umiri tudi vsa pretirana ~ustvena stanja (nervozo, tesnobo, manca prekomeren stres,...) in po`ivi na{e celotno08:33 telo. oglas 74 x 105 mm.pdf 1 06/03/2018

Ekipi spodnjega in zgornjega Brega sta se pomerili v vle~enju vrvi. Za sre~anje smo postavili en velik {otor in {tiri manj{e paviljone, kljub slabi napovedi pa smo imeli odli~no son~no vreme. Piknik se je pri~el ob 14. uri, ko smo postregli gola` in jedi z `ara. Tudi letos je bil med mojstri `ara na{ krajan in `upan Leopold Poga~ar. Krajanke so poskrbele za sladice in prinesle doma~e dobrote, krajani pa nekaj `gane pija~e. Ekipi spodnjega in zgornjega Brega sta se pomerili v vle~enju vrvi, kasneje smo {e malce zaplesali in se podru`ili. Tudi otrokom ni bilo dolg~as, zabavali so se ob igranju namiznega nogometa. Za konec bi se rad zahvalil ~lanicama odbora, Marjetki in Simoni, prav tako pa tudi vsem, ki so pomagali pri kuhanju, stre`bi, pripravi in seveda pospravljanju. Upam, da se bo, sedaj `e tradicionalno sre~anje krajanov Brega, v tak{ni ali druga~ni obliki, nadaljevalo tudi naprej. Predsednik Va{kega odbora Breg, Simo Nari}

Strokovnjakinja za homeopatijo in tui-na sprostitveno masažo

Home-0-Či

Manca Gori{ek, yoga inst., refleksoterapevtka

svetovanje o vitalni energiji,s.p.

Mojca Legat, mag.pharm.

Termini po dogovoru, možnost darilnih bonov SLO – tel.: 040 652 611 Zabreznica 36, 4274 Žirovnica

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

• OBRAZNA REFLEKSOTERAPIJA • REFLEKSOTERAPIJA STOPAL • TIBETANSKA REFLEKSOTERAPIJA VRATU IN GLAVE • HORMONALNA REFLEKSOTERAPIJA • NEVROLOŠKA REFLEKSOTERAPIJA HRBTENICE • MASAŽNE TERAPIJE TELESA • DETOX ROLL ON THERAPY • JAPONSKI COSMOLIFTING OBRAZA • NEGA OBRAZA • PEDIKURA • DEPILACIJA • JOGA Manca Gorišek - univ.dipl. živilski tehnolog, kozm. tehnik, yoga instr. I.Y.F., refleksolog

20


Delo va{kih odborov

Sre~anje va{~anov Most in @irovnice Po~ivali{~e + servis za kolesarje

v Zabreznici

»Kaj ko bi na{e sre~anje va{~anov Most in @irovnice izvedli v dolini Zavr{nice?« nas je kljub dogovorjeni lokaciji presenetil eden od odbornikov in nadaljeval: »Tam imamo vse za izvedbo sre~anja, pa {e leto{nje muhasto vreme nam ne more pokvariti izvedbe.« Ideja nam je bila takoj v{e~. Da pa je lokacija res prava, nas je prepri~alo dejstvo, da smo za izvedbo lahko dobili prost le petkov termin. Kot vedno do sedaj, smo v va{kih odborih poskrbeli za hrano in pija~o, dru`abne igre pa so dodatno popestrile dogajanje. Otroci se zelo radi udele`ijo tekmovanja v spretnosti, v hoji s hoduljami.

Jani @emlja je pri svoji vulkanizerski delavnici ob cesti skozi Zabreznico uredil kolesarsko to~ko, ki kolesarjem nudi prostor za po~itek in potrebno orodje za popravilo kolesa na poti.

Du{an, Bine in Poldi Jani, tudi sam kolesarski navdu{enec, je podobne mini servisne postaje opazil med kolesarjenjem po Prekmurju. »Kolesarska po~ivali{~a s servisnim stebri~kom so mi bila takoj v{e~ in z `eno sva se odlo~ila, da nekaj podobnega urediva tudi doma. Skozi na{e vasi se mimo najine hi{e pelje mnogo kolesarjev, iz lastnih izku{enj pa vem, da je zanje tovrstna ponudba ve~ kot dobrodo{la.« Mini kolesarska to~ka uporabnikom nudi servisni stebri~ek z orodjem in zra~no tla~ilko, korito s pitno vodo, elektri~no vti~nico z mo~jo 220 V, priklju~ke za polnjenje telefona, leseno stojalo za kolesa in mizi s klopmi v prijetni senci, kmalu pa bo v ponudbi tudi avtomat za nakup zra~nic. Uporaba vsega na{tetega je brezpla~na. Kot pravi Jani, je to prva tovrstna to~ka na Gorenjskem, vanjo pa je vlo`il tri tiso~ evrov. »Upam, da na{a kolesarska to~ka v Zabreznici ne bo ostala edina. K podobni ponudbi `elim spodbuditi predvsem {e katero izmed vulkanizerskih delavnic. Dober odziv kolesarjev po mesecu dni delovanja ka`e, da je bila odlo~itev za ureditev to~ke na mestu.«

Na sre~anju smo se va{ki odborniki z `upanom Leopoldom Poga~arjem s prilo`nostnim darilom zahvalili Albinu @emlji - Binetu za njegov ve~letni prispevek k izvedbi dru`enja va{~anov. Pravzaprav je bila ideja po zabavnem dru`enju, ki se je prijela tudi po drugih vaseh v ob~ini, njegova. Mno`i~na udele`ba va{~anov in njihovo sodelovanje pri dru`abnih igrah nas zavezuje, da sre~anje drugo leto ponovimo v dolini Zavr{nice. Du{an Konte, VO Moste

22. sre~anje vasi Selo-Sela-Sele @e dvaindvajseti~ smo se Selani udele`ili sre~anja vasi Selo-Sela-Sele, tokrat 30. junija v Morav~ah. Tudi letos smo obisk prireditve organizirali skupaj s Selani in Selankami z Bleda. V Morav~ah smo bili dele`ni prijaznega in prijetnega sprejema. Program sre~anja se je pri~el z mimohodom sodelujo~ih vasi in izmenjavo daril. Sledil je govor `upana Martina Rebolja, dvig zastave in kulturni program. Po kosilu je bil razvedrilni program z ansamblom in dru`abnimi igrami. V popoldanskem ~asu si je bilo mogo~e ogledati Planinski dom na U{tah in panoramo Morav{ke doline, grad Tu{tanj in Limbarsko goro. Dan je minil v prijetnem in spro{~enem vzdu{ju. Hvala vsem za udele`bo, {e posebej `upanu Poldiju Poga~arju in pod`upanu Sabastijanu Zupanu, saj sta se tudi letos odzvala na{emu vabilu in se nam pridru`ila. Nasvidenje na prihodnjem sre~anju, ki bo ponovno v Morav~ah.

Polona Kus

Utrinek z vasi »Tudi ko pritisne vro~ina, je treba misliti na mrzle zimske dni,« so si rekli trije v @irovnici in se lotili cepljenja drv. Ta dan je bil eden redkih, ko je bilo res vro~e, kup drv ogromen, razpolo`enje trojice pa odli~no. P. K.

Dragica Ko{ir, VO Selo

21


[port

19. pohod na Stol

Turnokolesarski izlet na planino Razor

V soboto, 16. junija, je potekal 19. tradicionalni pohod na najvi{ji vrh ob~ine. Vsakoletni pohod na Stol Planinsko dru{tvo @irovnica v sodelovanju z Ob~ino @irovnica organizira v po~astitev spominskega dne ob~ine.

V soboto, 2. junija, se je turnokolesarska skupina ~lanov PD @irovnica odpravila na planino Razor.

Predstavniki vseh generacij pri Pre{ernovi ko~i

Enajst udele`encev se je z vlakom odpeljalo do Podbrda, od koder so za ogrevanje odkolesarili po slikoviti pokrajini Ba{ke grape do vasi Kne`a. Tu se je pri~el dobrih 1000 vi{inskih metrov »te`ek« vzpon proti planini Razor. Poro~a vodnik Marko Slamnik: »Prvi del poti v dol`ini 9 km je potekal po zlo`ni asfaltirani cesti, zadnjih 6 km pa po strmej{em utrjenem makadamu. Pot nam je vseskozi nudila lepe razglede na tolminsko sredogorje, vi{je pa se nam je odpiral pogled na greben Vogel – Vrh nad [krbino – Mahav{~ek. Po dobrih treh urah kolesarjenja smo pri{li do cilja in se v Ko~i na planini Razor zaslu`eno okrep~ali. Po kraj{em po~itku nas je ~akal za mnoge najlep{i del ture – spust po ~udoviti mulatjeri do Tolminskih Ravni, od tam pa je sledil {e dalj{i spust po asfaltirani cesti do Mosta na So~i in vrnitev na Bled z vlakom. Izpostavim naj, da se je prvi~ kolesarskega izleta v okviru PD udele`il kolesar z elektri~nim kolesom.« Planina Razor je bil leto{nji drugi kolesarki izlet, ki jih zadnja leta uspe{no izvaja PD @irovnica. V maju je skupina kolesarjev dva dni odkrivala poti in stranpoti v Lendavskih goricah in na Gori~kem, konec junija je peterica prevozila 2. in 3. etapo Slovenske turnokolesarske poti iz [kofje Loke na Blego{ in Porezen, jeseni pa bodo kolesarji sezono zaklju~ili z raziskovanjem Istre.

[tartno mesto je bilo, kot vselej, na @irovni{ki planini, ki je o`ivela `e kmalu po peti uri zjutraj. Mrzel veter na planini ni obetal prijetnega vzpona, a proti vrhu so bile razmere vse prijaznej{e in pohodniki nagrajeni z jasnim razgledom z vrha. Pohoda se je udele`ilo 74 pohodnikov, med njimi najstarej{a predstavnika Ivanka Poga~ar z Breznice in Anton Koselj iz Vrbe. Gospod Koselj je pot na Stol tudi letos prehodil pe{ od doma do doma. Pohodniki so svojo udele`bo potrdili s »{templjanjem« izkaznic v Pre{ernovi ko~i in pohod zaklju~ili z malico na @irovni{ki planini. Vsi so prejeli spominske majice – tokrat v beli izvedbi. Letos sedmi~ je ob pohodu na Stol potekal pohod po Poti spomina v organizaciji ZB za vrednote NOB @irovnica. Spominska obele`ja padlim borcem pod Stolom je obiskala skupina devetih pohodnikov, ki so svojo pot prav tako zaklju~ili na @irovni{ki planini. Pri pripravi in izvedbi pohoda so poleg PD @irovnica in Ob~ine @irovnica sodelovali ~lani GRS Radovljica in Agrarna skupnost @irovnica. Polona Kus

Polona Kus

DUATLON A 2018 ZAVRŠNIC

Karateistki Lana in Tia Grbi~ uspe{ni na dr`avnem prvenstvu

VRŠNICE DOLINA ZA BER 2018 15. SEPTEM SOBOTA,

Štart: prireditveni prostor v Završnici (645 m) kolesarska proga 5,5 km Predaja: Tinčkova koča (1070 m) tekaška proga 2,5 km Cilj: Dom pri izviru Završnice (1425 m) Tekmovalne kategorije: dvojice, posamezniki, rekreativci Prijave na portalu prijavim.se in na dan tekmovanja Info: facebook @dompriizviruzavrsnice www.planinsko-drustvo-zirovnica.si Tel.: 041 547 037 (Nik)

Tia in Lana Grbi~

TVD Partizan Žirovnica

22

V soboto, 9. junija, je v Ilirski Bistrici potekalo 15. dr`avno prvenstvo v tradicionalnem karateju. Med 219 tekmovalkami sta nastopili tudi sestri Lana in Tia Grbi~ iz Most, ~lanici Karate kluba Huda mravljica. Lana Grbi~ je v kategoriji mladink v disciplini kata osvojila 2. mesto in Tia Grbi~ v kategoriji kadetinj v disciplinah kata ko-go kumite in fuku-go 3. mesto. P. K.


[port

2. Duatlon Stol

Med doma~imi tekmovalci so se pomerili {e Toma` Dolar (1:22:07), Miha Rakar (1:26:59), Maks Poga~ar (1:31:07), Branko Pre{eren (1:33:16) in Janez Legat (1:55:25).

^lani KK Zavr{nica so v soboto, 9. junija, priredili 2. duatlon na najvi{ji vrh Karavank, na katerem se je pomerilo 25 tekmovalcev. Najhitrej{i, Matja` Miklo{a, je pot iz Zavr{nice do Pre{ernove ko~e premagal v eni uri in trinajstih minutah.

Sve`a sobota je ponujala odli~ne razmere za tekmovanje, ki se je zaklju~ilo s podelitvijo medalj in nagrad pri Valvazorjevem domu. Prihodnje leto bodo organizatorji Duatlon Stol vsekakor ponovili, razmi{ljajo le o jesenskem datumu. Polona Kus

Pester pomladanski del sezone v NK @irovnica V NK @irovnici smo zelo aktivno pre`iveli pomladanski del sezone.

Prvi pri Pre{ernovi ko~i – Matja` Miklo{a Najvi{ji vrh Karavank si zaslu`i posebno tekmo, so `e v lanskem letu menili v Kolesarskem klubu Zavr{nica in gorsko kolesarjenje povezali z gorskim tekom v Duatlon Stol. Kolesarski del zahtevne preizku{nje poteka iz doline Zavr{nice do Valvazorjevega doma, od koder tekmovalci po @irovni{ki poti te~ejo do Pre{ernove ko~e. Skupno proga meri 8,6 km in 1550 vi{inskih metrov.

Turnir v Glenci Konec maja smo v Glenci organizirali turnir, namenjen predvsem mladim iz doma~e ob~ine. Udele`ilo se ga je ve~ kot 50 otrok oz. 12 ekip, ki so igrale v treh starostnih kategorijah. Vreme nam je bilo naklonjeno, igralci so bili zelo zavzeti in tekme razburljive, tako da so na svoj ra~un pri{li tudi {tevilni gledalci. V imenu dru{tva se zahvaljujem vsem star{em, ki so pomagali pri organizaciji. Drugo junijsko soboto smo bili spet »v akciji« skoraj vsi ~lani dru{tva. Na{a ekipa U-9 se je pod trenerskim vodstvom Sandija Dolarja in Ale{a ^opa udele`ila leto{njega zadnjega turnirja v okviru lige U-9 NZS za Gorenjsko v nogometnem centru Velesovo pri Cerkljah. Igrali so proti mo{tvom NK Velesovo, NK Naklo in NK @elezniki in se odli~no odrezali. Starej{i pa so igrali na nogometnem igri{~u v Zavr{nici. Tam je potekal Dan {porta, v okviru katerega je organizacijo nogometnega dela prevzelo na{e dru{tvo. Turnir je potekal na odli~no pripravljenem igri{~u, udele`ilo se ga je 42 otrok v starosti od 10 do 18 let. [est ekip se je pomerilo v dveh starostnih kategorijah. V mlaj{i je slavil »Maribor«, pri starej{ih pa »Mulci«.

Okrep~evalnica na Pri`nici

Poletna nogometna {ola za otroke

Po lanski uspe{ni izvedbi »poskusnega« tekmovanja se je letos na {tartu zbralo 19 tekmovalcev v kategoriji posamezniki in tri dvojice, vsi bolj ali manj redni obiskovalci {portno-rekreativnih prireditev na doma~ih terenih in {ir{e. Med posamezniki je bil najhitrej{i gorski teka~ in turni smu~ar Matja` Miklo{a s Kokrice, ki je s kolesarskim delom proge opravil s ~asom 24:54 in cilj dosegel s ~asom 1:13:08. Na 2. in 3. mestu sta mu le z majhno razliko sledila prav tako prekaljeni gorski teka~ Simon Ali~, [D Nanos (1:16:00) in ~lan KK Zavr{nica Danilo [imnic (1:16:08). Prvouvr{~ena med {tirimi tekmovalkami je bila Tina Klinar iz Podhoma (1:34:16), 2. ~as je dosegla doma~inka Matejka Pre{eren (2:01:29), 3. [pela Selan (2:03:23) in 4. prav tako doma~inka Klavdija Kova~ (2:18:38). Rezultati dvojic: Uro{ in Jernej Hirci, KK Zavr{nica (1:26:00), @an Nadi`ar in Damjan Dolenc, PGD Zabreznica (1:46:43), Irena [ubic Jelo~nik in Toma` Nemec, KK Zavr{nica (1:52:24).

Ob koncu {olskega leta se je zaklju~il redni del nogometne sezone. A da se nogomet ne bo igral samo po televiziji, se `e z julijem za~enja brezpla~na Poletna nogometna {ola za otroke, ki bo potekala enkrat tedensko, ob torkih od 18.00 do 19.30. Prijave na mail ales.cop90�gmail.com, na gsm 051 683 958 ali na prvem sre~anju 3. julija v Glenci. Vabljeni ~lani in tudi vsi ostali, ki imate radi nogomet! Za NK @irovnica Mitja Madon

Prihodnja {tevilka Novic NOVICE ob~ine @irovnica bo iz{la v za~etku septembra.

OB^INE @IROVNICA

Kontaktni podatki uredni{tva: Medium d.o.o., @irovnica 60c, 4274 @irovnica novice�medium.si, 04 580 50 20, 040 439 560 23


[port

Karate klub MI-KI peti~ zapored dr`avni prvak

so u`ivali tako mlaj{i, kot tudi starej{i lenivci. Med rezultati velja omeniti naslednje: Julija Kikelj 13. mesto, Zara Jalen 14. mesto, Lin Logar 2. mesto, @an Luka ]orkovi} 11. mesto, Jaka Re{ 4. mesto, Kaneesha Ovsenik 39. mesto, Ana Koselj 4. mesto, Lukas Kalan 19. mesto, An`e Koselj 13. mesto, Lara Re{, 28. mesto, Lara Ramu{ 24. mesto in Ma{a Zupan 22. mesto.

V soboto, 9. junija, je potekalo jubilejno 15. dr`avno prvenstvo v tradicionalnem karateju v Ilirski Bistrici. Na bori{~ih se je zvrstilo 219 tekmovalcev, od tega 20 iz Karate kluba MI-KI. Na{i ~lani so dosegli odli~ne rezultate in peti~ zapored postali dr`avni prvaki.

@e ~ez 14 dni smo z zadnjo tekmo v [en~urju zaklju~ili Zahodno ligo za sezono 2017/18. S precej previsno steno se je borilo kar 13 lenivcev. Smeri so bile dobro postavljene, zahtevale so nekaj atraktivnih gibov, ki so jih lenivci premagali z dobrim plezanjem. Skupni se{tevek vseh tekem nam je prinesel precej dobre uvrstitve, kar nedvomno ka`e na pravilno in kvalitetno delo v klubu. Omeniti velja naslednje rezultate: Ana Koselj 2. mesto, Hana ^op 31. mesto, Lina Jarkovi~ 41. mesto, Kaneesha Ovsenik 54. mesto, Jaka Re{ 7. mesto, Lara Ramu{ 21. mesto, Lara Re{ 26. mesto, Ma{a Zupan 35. mesto, An`e Koselj 8. mesto, Lukas Kalan 22. mesto in Matev` ^op 20. mesto. 9. junija smo sodelovali na Dnevu {porta in zabave v Zavr{nici. Za promocijo {portnega plezanja smo postavili 8 metrov visok plezalni stolp, na katerem so se v plezanju lahko preizkusili tako stari, kot tudi mladi, ki so na koncu dneva skupno napravili lepo {tevilo vzponov. Za varnost in ustrezno plezalno opremo so poskrbeli vaditelji Plezalnega kluba.

Skupaj smo osvojili 8 zlatih, 10 srebrnih in 8 bronastih medalj. Na peti zaporedni ekipni naslov dr`avnih prvakov smo zelo ponosni. Najve~ja zahvala za dobre rezultate gre vsem trenerjem, ki odli~no opravljajo svoje delo, star{em, predvsem pa samim tekmovalcem.

Dan za tem smo bili na leto{nji 2. tekmi za dr`avno prvenstvo. Na steni v [martnem pri Litiji, ki nam je postregla s precej previsi, smo dosegli nekaj vrhunskih rezultatov: Jaka Re{ 6. mesto, Ana Koselj 13. mesto, Lukas Kalan 22. mesto in An`e Koselj 20. mesto.

Dr`avni prvaki: Matic Panjtar, kata in kogo (+ 3. mesto kata ekipno) Aleksander Jovanovi~, kata ekipno (+ 2. mesto kata in kumite) Matija Legat, kata ekipno (+ 2. mesto fukogo in 3. mesto kata) Dr`avi prvaki iz na{ega kluba so postali tudi: Nina Rupnik, Ajda Ora`em, Denis ^atak, Enej Otovi~, Katrin ^ehaji~. Podprvaki: Karin Pazlar, fukogo (+ 3. mesto kata in kumite) Vpis novih ~lanov v klub MI-KI, ki deluje v Dvorani pod Stolom in TVD Partizan Jesenice bo v mesecu septembru. Vabljeni! Damjana Panjtar

Ko se po~itnice za~nejo tudi v Plezalnem klubu @irovnica Maj in junij sta bila za tekmovalce PK @irovnica precej natrpana, saj smo se udele`ili zadnjih tekem za Zahodno ligo, pri~ele pa so se tudi tekme dr`avnega prvenstva. Promocijsko smo sodelovali na Dnevu {porta in zabave v Zavr{nici, izpeljali plezalna tabora za rekreativce na Krku in otroke v Bohinju, z za~etkom {olskih po~itnic pa smo sklenili `e drugo uspe{no sezono delovanja. Septembra po zaslu`enih po~itnicah za~nemo z vpisi v novo sezono in rednimi treningi. V soboto, 12. 5., smo tekmovali na prvi tekmi dr`avnega prvenstva v [kofji Loki. Jaka, Ana, Lukas in An`e so pogumno zastopali vrsto lenivcev na svojem prvem dr`avnem prvenstvu. S tekme sicer nismo prinesli »vrhunskih« rezultatov, smo pa kljub temu bogatej{i za nove izku{nje in smo s tem dosegli del zastavljenih ciljev. Rezultati: Jaka Re{, cicibani 14. mesto, Ana Koselj, cicibanke 7. mesto, Lukas Kalan, mlaj{i de~ki 21. mesto in An`e Koselj, mlaj{i de~ki 20. mesto. Tekmovalni vikend smo popestrili {e s predzadnjo tekmo Zahodne lige v Plezalnem centru Ljubljana. Organizatorji so na »steni velikanki« pripravili odli~ne tekmovalne smeri. V zelo prijetnem in spro{~enem tekmovalnem vzdu{ju

Plezalci na taboru v Bohinju, foto: Klemen Logar V juniju smo za skupino rekreativcev in njihovih dru`inskih ~lanov organizirali 4-dnevni tabor na Krku, kjer smo kljub burji in mrzlemu morju splezali veliko {tevilo smeri, pridobili nove ob~utke plezanja v skali in utrdili znanje iz te~aja za pripravnika {portnega plezanja. Z za~etkom {olskih po~itnic so se za~ele tudi plezalne po~itnice za mlaj{o in starej{o skupino. Leto{njo sezono smo zaklju~ili z mega gugalnico in okusnim sladoledom, nekateri pa so se skupaj s skupino perspektivcev odpravili na plezalni tabor v Bohinju. Kljub nekoliko bolj muhastemu – bohinjskemu vremenu smo u`ivali pri plezanju v okoli{kih plezali{~ih in drugih {portnih dejavnostih, otroci pa so pridobili tudi nekaj samostojnosti, saj smo si vse obroke pripravljali sami. Nekateri smo prvi dan tabora za~eli na tekmi za dr`avno prvenstvo v Log Dragomerju. Ana in An`e sta se zelo spretno lotila vseh balvanskih problemov in na koncu dosegla 5. in 12. mesto.

24


[port Ob koncu so se nam pridru`ili {e ~lani skupine Kdr vo~ in nas povabili na plesi{~e. Da smo udele`enci imeli dovolj energije in pre`iveli tak {portni dan, so poskrbeli v Baru Zavrh. Pripravili so odli~no malico, kosilo, pa {e pija~e ter sladoleda jim ni zmanjkalo. Iskrena hvala vsem, ki se niso ustra{ili vremenske napovedi. Tudi nas je begala, {ele zjutraj smo se dokon~no odlo~ili, da prireditev organiziramo, in ves dan dobivali potrditve, da smo se odlo~ili prav. Ostane nam samo {e, da vas povabimo na poletne aktivnosti TVD Partizan @irovnica. Na~rtujemo aktivne po~itnice za otroke, tabore za odbojkarje in plezalce ter turnirje v odbojki na mivki, nogometu in tenisu na mivki. Ve~ podatkov najdete na spletni strani partizan.zirovnica.si. Z nami ali brez nas – najbolj {portne po~itnice!

Del perspektivcev do »plezalnih po~itnic« ~aka {e trodnevni tekmovalni dogodek Petzen trophy, kjer se bodo tekmovalci pomerili v vseh disciplinah – hitrostno, te`avnostno in balvansko plezanje. Ob zaklju~ku sezone gre velika pohvala ~lanom perspektivne skupine, ki so s predstavami na treningih in tekmah pokazali izjemeno zavzetost in napredek. Pohvala za udele`bo na nekaterih tekmah in pridno treniranje pa gre seveda tudi zavzetim ~lanom mlaj{e in starej{e skupine, pozabiti pa ne smemo niti na star{e, ki stojijo za vsemi na{imi projekti. Polni novega plezalnega zagona se ponovno vidimo septembra, ko ste lepo vabljeni, da se nam pridru`ite na rednih treningih perspektivne, predtekmovalne, mlaj{e, starej{e ali rekreativne skupine. V prihajajo~em letu si morebiti obetamo tudi bolj{e plezalne pogoje ... kaj ve~ o tem napi{emo septembra. Za vpis novih ~lanov in vse informacije nas lahko kontaktirate na: FB PK @irovnica, pkzirovnica@gmail.com ali 041 489 490 (Timotej) in 041 874 593 (Denis).

Ale{ O{ljak

Aktivne po~itnice Zavr{nica 2018

Ekipa PK@

V leto{njem poletju dru{tvo TVD Partizan @irovnica organizira dva petdnevna {portna tabora za otroke od 1. do 6. razreda. Cilj programa je aktivno in kakovostno pre`ivljanje prostega ~asa v naravi, spodbujanje {porta kot vrednote in pomembnega dejavnika vzgoje ter zdravega `ivljenjskega sloga. Z razli~nimi {portno-ustvarjalno obarvanimi vsebinami bomo skozi cel teden spodbujali socializacijo in pozitiven odnos do {porta. Otroci bodo s tabora od{li z novimi, neprecenljivimi izku{njami. Vse dejavnosti, ki jih bomo prilagodili starostni stopnji otrok, bodo potekale v Rekreacijskem parku Zavr{nica. Tekom tabora bomo spoznali razli~ne {portne igre, naravo, zabavali pa se bomo tudi ob ustvarjalnih delavnicah. Zbor bo vsak dan na velikem prireditvenem prostoru v Zavr{nici. Aktivne po~itnice bomo izvedli v vsakem vremenu.

Dan {porta in zabave 2018 Junij je v TVD-ju tradicionalno rezerviran za Dan {porta in zabave. Tudi letos je bil cilj predstaviti vse sekcije dru{tva. Program smo pripravili tako, da je vsaka generacija na{la nekaj zase. Priklju~ili so se nam {e ~lani nogometnega dru{tva Ka{arija Team, Dru{tvo upokojencev @irovnica, Zdravstveni dom Jesenice in Sanka{ki klub Jesenice.

Zabava v naravi za najmlaj{e Prireditev so odprle ~lanice `irovni{ke skupine [ole zdravja. Mladostno razposajena dekleta so predstavila telovadbo 7.30, vadbo za vse generacije. Prepoznate jih po oran`nih majicah, vidite pa vsak dan od ponedeljka do petka ob pol osmih zjutraj za Gosti{~em Osvald. Med uvodnim nastopom pa je v Zavr{nici `e bilo kot v mravlji{~u. Prizadevni ~lani dru{tva so pripravljali aktivnosti – igri{~e za odbojko, plezalni stolp, poligon za najmlaj{e, nogometni turnir, test hoje, rusko kegljanje, merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi. »Proge« {e niso bile v celoti pripravljene, pa so se po njih spu{~ali `e prvi »predtekmovalci«, tako bi lahko opisali dogajanje v parku v tistih trenutkih. Vse je bilo prepleteno z gibanjem, {portom, veseljem in zadovoljstvom. Tak{no vzdu{je je bilo mo~ ob~utiti cel dan. [e posebej pestro je bilo, ko so se po cesti zapeljali s sankami na kole{~kih. Za to novo zvrst sankanja se uporabljajo tekmovalne sani za naravne proge, na katere se namesto kovinskih drsnih letev namestijo kole{~ki. Tehnika vo`nje poleti je podobna kot pozimi. ^e upo{tevamo, da so zime s sne`no odejo zelo kratke, je sankanje poleti dobrodo{lo nadomestilo za treninge sanka~ev, za rekreativce pa zabava in sprostitev.

Termina: 1. 2.–6. julij 2018 2. 20.–24. avgust 2018 Program: 8.00–8.30 zbor 8.30–9.00 zajtrk 9.00–11.00 dopoldanske {portne aktivnosti 11.00–12.00 igre po izbiri 12.00–13.00 kosilo 13.00–15.00 ustvarjalne delavnice ali {portne igre 15.00 odhod domov Prijavnico in ve~ informacij lahko dobite na FB in spletni strani TVD Partizan @irovnica, e-naslovu timy.rajgelj�gmail.com ali na telefonski {tevilki 041 489 490.

Timotej Rajgelj, TVD Partizan @irovnica

25


Kri`anka

SESTAVIL: SPLOŠNA BOŠTJAN ANESTEZIJA, OVSENEK OMAMA

PRVO BERILO

TEKOČA SESTAVINA SADEŽA

NAŠA TV VODITELJICA KOČAR

LJUDJE ROJENI ISTEGA LETA

NICK NOLTE

SLOVENSKI ZNAMKA PEVEC KOMPONIST ČEŠKIH PESTNER KAMIONOV

VIOLENCA

NAROČNICA NA KAJ LEVI PRITOK DONAVE V ROMUNIJI

LOPAR KOSITER KEVIN COSTNER

MOČEN, PREDIRLJIV GLAS

JAVNO PONUJANJE IZDELKOV

SKANDIN. DROBIŽ, ERE INDONEZ. IME NOVE GVINEJE

ANTONIJA RAŽEN POLITIČNA PREBEŽNICA

SULTANOV URADNI RAZGLAS ZAŠČITNI PREMAZ ZIMSKI POJAV NA DREVJU, IVNIK

NOVICE

ŽE UMRLI VINETOUSLOVENSKI JEVI INDIPISATELJ JANCI (VITOMIL)

SOPROG

BRANE GRUBAR

NAŠA ŠAHISTKA GROSAR AZIJSKI JELEN, ČITAL

PREBIVALKA IRANA IZVIRNO IME IRSKE SMUČARKA ŠTUHEC DRŽAVA NA INDOKIT. POLOTOKU

REKA Z VIKTORIJINIMI SLAPOVI V AFRIKI

BRIT. PIS. DEIGHTON PODALJŠEK PLEVE PRI KLASU VLADAR KRALJEVINE DOGOVORMERSKA KOLIČINA

MIŠICA, KI UPOGIBA DEL OKONČINE REKA V ŠVICI IN FRANCIJI PARAGVAJSKI ČAJ

NEKDANJ PLEMIŠKI STREŽNIK ANTON ČEHOV

GNETENJE DRŽAVA V HIMALAJI (KATMANDU)

AVSTRALSKI REŽISER GIBSON SL. PESNIK DESTOVNIK

SAMOZADOVOLJEVALEC AM. ATLET. LEGENDA (AL)

FOTOGRAFSKI STUDIO; TUDI DELAVNICA KIPARJEV IN SLIKARJEV

ŠP. TENOR. CARRERAS SREDOZEMSKA RASTLINA

NAŠA SMUČARSKA SKAKALKA KRIŽNAR DIPLOMAT NIGERIJSKO- BRITANSKA AMBASADE MORSKI POPEVKARICA (ADU) SESALEC Z OKLOMA

JAPONSKO VELEMESTO “ŠPICA” RADIJSKE ODDAJE POSEBEN, NEODLOČEN POLOŽAJ PRI ŠAHU MENIČNO JAMSTVO NAREČNO IME ZA KRAVICO

NAŠA IGRALKA (AJDA) SMUČARSKI CENTER V SREDNJI ŠVEDSKI

ŠVICARSKA SMUČARKA GUT

GRŠKA BOGINJA NESREČE EVA REKA NA LONGORIA SEVERU ŽOGA IZVEN TAJSKE ŠPORTNEGA IGRIŠČA

OTOČJE V KARIBIH

KRONIKA, LETOPIS

ERMIN ŠILJAK

DAVID RODMAN NADALJEVANJE GESLA IZ SLIKE

PREBIVALEC DOLENJSKE EDO ŽITNIK

AVSTRIJSKI PISATELJ CANETTI

NEKDANJE OBRTNIŠKO DELO NA DOMU

NEKDANJI ŠPANSKI TENISAČ (MANUEL)

ELIAS: pisatelj Canetti, RONA: reka v Švici in Franciji, ORANTES: nekdanji španski tenisač, OERTER: že umrli ameriški atlet, AKSIS: čital

Geslo prej{nje kri`anke: BREZ POTU NI MEDU Nagrade prejmejo: • Zoran Pre{eren, Breznica 7 • Marinka Le{~anec, Rodine 20a • Du{an Debeljak, @irovnica 20 Nagrade prejmete po po{ti.

NAGRADNA KRI@ANKA Geslo kri`anke po{ljite do 15. avgusta 2018 na naslov Novice ob~ine @irovnica, @irovnica 60c, 4274 @irovnica.

Nagrade prispeva Medikoel, proizvodnja farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomo~kov, d.o.o.: 1. nagrada: Magnetno ortopedski vlo`ek PulzMag 2. nagrada: M  agnetno ortopedski vlo`ek PulzMag 3. nagrada: Magnetno ortopedski vlo`ek PulzMag

26


Pametno s soncem za Zdravo in mladostno kožo. KGZ Sava Rožna dolina 50, 4248 Lesce tel.: 53 53 610, fax: 04/53 53 621, e-mail: info@kgz-sava.si, internet: www.kgz-sava.si

Trgovina Lesce tel.: 535 36 16, 535 36 19 (nabava), 535 36 23, e-mail: trgovina@kgz-sava.si Odprto: ponedeljek - petek 8.00 - 19.00, sobota 8.00 - 12.00

- sveža sezonska zelenjava lokalnih pridelovalcev - NOVO; velik izbor izdelkov »fina ISOLANA« - na tradicionalen način pridelana morska sol z dodatkom zelišč - MEŠANICE ČAJEV iz ročno nabranih zdravilnih zelišč z Jadrana - Svetovanje o varstvu rastlin; vsak torek in četrtek od 11.00-14.00 ure - Vse za piknik v naravi - NOVO; blejski sir (vak.pak.) - Prodaja strojev in kmetijske mehanizacije - JABOLČNI SOK, KIS in JABOLČNI KRHLJI – pridelano iz lastnih jabolk - Velik izbor izdelkov za pripravo ozimnice in konzerviranja

Nega z Ocean Miracle peel-off masko 100 % naravne, aktivne učinkovine, kožo revitalizira, učvrsti, navlaži in odpravi znake staranja. • Nega obraza po metodi Cholley • Hyaluronic mezoterapija (intenzivna vlažilna nega obraza) • Selektivna fototermoliza (IPL - intenziven pulz svetlobe) • pedikura • depilacija nog

Z aparatom Record 618 lahko izvajamo številne aplikacije fototermičnega odstranjevanja: • moteče poraščenosti • madežev • aken • tetovaž • herpesa • fotopomlajevanje kože

Kozmetični salon Andreja Andreja Matučec, s.p., Moste 24a, Žirovnica Tel.: 04/580 17 45 Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek od 15. – 20. ure sreda 8. – 12. in 15. - 20. ure petek od 8. – 14. ure

Poletna svežina za vaša stopala

Velik izbor raznovrstnih doma~ih jedi. Vabljeni!

Nudimo vam: malice, kosila, jedi po naro~ilu, doma~e slovenske jedi, {truklje, cmoke, ajdove krape, hi{no plo{~o, sladoled, kremne rezine in druge sveže sladice. Po predhodnem naro~ilu tudi tele~jo kra~o. Vabljeni na osvežujo~ sladoled na poletni terasi Selo 17, 4274 Žirovnica T: 04 580 11 28 M: 051 749 537 Delovni ~as: od torka do nedelje 10–22h

Vabljeni!

Zeleni tisk? www.medium.si

Modra odločitev.


CLIO že do 9.440€

CAPTUR že do 13.290€

MEGANE že do 12.590€

KOLEOS že do 22.990€

STRIPYDENT, D.O.O., ŽIROVNICA, MOSTE 77A Imate v kratkem obletnico, rojstni dan, poro~no slavje, predstavitev v podjetju in bi radi pripravili odli~no pogostitev? Restavracija “Ejga” vam z veseljem prisko~i na pomo~. Za vas organiziramo in pripravimo pogostitev na va{i željeni lokaciji ali v Restavraciji Ejga, kjer se nahaja tudi lo~eni prostor za zaklju~ene družbe do 70 oseb.

WWW.STRIPYDENT.SI

Delovni čas zobne ordinacije: po naročilu Delovni čas zobotehničnega laboratorija: od ponedeljka do petka od 7. - 15. ure Informacije in naročanje po tel.: Samo Mekina, 04 580 12 59, 041 676 827

Novo Apartma

UGODNO ZANESLJIVO BREZ ^AKANJA

obcina-zirovnica-novice-julij-2018-web  
obcina-zirovnica-novice-julij-2018-web  
Advertisement