Page 1

Breznica 3, 4274 Ţirovnica tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109 Številka: 478-0002/2018 Datum: 17.04.2018 Občina Ţirovnica, ki jo zastopa ţupan Leopold Pogačar, objavlja na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) v zvezi z 98. členom Zakona o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) naslednjo NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Ţirovnica namerava petnajst dni po objavi namere skleniti neposredno pogodbo za ustanovitev sluţnostne pravice za izvedbo telekomunikacijskega in električnega priključka na parc. št. 835/5, k.o. Ţirovnica, za potrebe izvedbe komunalne opreme na zemljiščih s parc. št. 836/1 in 837/5, obe k.o. Ţirovnica.

Leopold POGAČAR ŢUPAN

namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-1  
namera-o-sklenitvi-neposredne-pogodbe-1  
Advertisement