Page 1

คูมือประกอบการออกแบบ

Design Manual


คูมือประกอบการออกแบบ

Design Manual เอแอนดดับบลิว คาเฟ

04540099 อัครพงษ เพ็ชผล


ที่มาของโครงการ Project Background Design Brief Graphic and Packaging ตราสินคา Trademark รูปแบบตัวอักษร บรรจ�ภัณฑ Packaging บรรจ�ภัณฑสำหรับนำกลับบาน รูทเบียร Root Beer วาฟเฟ�ล Waffle พาย Pie ของกินเลน Snack ภาชนะสำหรับทานที่ราน อื่น ๆ Others บัตรสมาชิก Family Card Event and Advertising กิจกรรมสงเสร�มการขาย Event โฆษณา Advertising เคร�่องแบบพนักงาน Uniform Final

4 5 7 8

9 10 11 12 13 14 16 17 20 21

CON TENT


ที่มาของโครงการ

เอแอนดดับบลิว ( A&W ) เปนธุรกิจรานอาหารจานดวน ที่มีสาขาหลายประเทศทั่วโลก มีจ�ดเดนของอาหารคือ เคร�่องดื่มรูทเบียร และวาฟเฟ�ล โดยชื่อเอแอนดดับบลิว มาจากอักษรตัวแรกของชื่อทายของผูรวมกอตั้ง รอย อัลเลน ( Roy Allen ) แฟรงค ไรท ( Frank Wright ) ในป 1923 Mr. Allen เปดรานรูทเบียร drive - in สำหรับ ใหรถขับเขาไปซื้อรูทเบียร และมี tray boys พนักงาน ถือถาดเสิรฟรูทเบียรที่รถเปนที่แรกที่ Sacrameto, ในป 1924 เร� ่ ม ทำธุ ร กิ จ แบบจดทะเบี ย นลิ ข สิ ท ธิ ์ ข � ้ น โดยใหผูที่สนใจจะเปดราน A&W ซื้อลิขสิทธิ์นี้จาก A&W ซึ่งเปนธุรกิจรานอาหารแฟรนไชสแหงแรกของอเมร�กา ดังนั้น เมื่อถึงป 1933 จึงมีสาขาเปดแลวถึง 170 สาขา A&W เปดสาขาแรกในประเทศไทยที่เซ็นทรัลลาดพราว เมือ่ เดือนสิงหาคม ป 1983 และสาขาที่ 2 และ 3 คือทีส่ ยาม และพันธทพ ิ ยพลาซา โดยมีเมนูยอดฮิต ทีพ ่ ลาดไมไดคอื รูทเบียร และซูปเปอรวาฟเฟ�ลพรอมไอศกร�มแสนอรอย จวบจนป 2008 มีสาขาในประเทศไทยทั้งหมด 31 สาขา และไดเปดสาขาใหมทง้ั หมด 5 สาขาในป 2009 ทีเ่ ซ็นทรัล ชลบุร� เดอะสแควรบางใหญ เดอะมอลลทา พระ และเซ็นทรัล พระราม 2 ภายในป 2010 มีสาขาเพ�่มข�้นเปน 40 สาขา และในปจจ�บนั มีสาขาทัว่ ประเทศไทยเพ�ยง 26 สาขาเทานัน้ แบงเปน กรุงเทพฯ 17 สาขา และตางจังหวัด 9 สาขา เหตุท่ี A&W มีสาขาลดลง เพราะบางสาขาจำเปนตองปดตัวลงเพราะยอดขายทีล่ ดลงอยางมาก รวมไปถึงปจจัย อืน่ ๆ ทีส่ ง ผลกระทบ เชน ปจจ�บนั มีรา นอาหารฟาสทฟด้� เกิดใหมจำนวนมาก และภาพลักษณทด่ี เู กาและเชยเกินไป ทำใหลูกคาหันไปเขารานที่เปดใหมและทันสมัยมากกวา ขาพเจาจึงออกแบบและสรางภาพลักษณ ใหมให A&W โดยเปลี่ยนเปน A&W cafe ภายใตแนวคิด “ happiness is here ”

PROJECT

BACKGROUND 4


ขอมูล A&W เปนรานอาหารฟาสทฟ�้ดแฟรนไชสแหงแรกของอเมร�กา กอตั้งเมื่อป 1919 ปจจ�บันมีอายุ 95 ป เมนูยอดฮิตคือ รูทเบียร และวาฟเฟ�ลพรอมไอศกร�มแสนอรอย ปจจ�บันมีสาขาทั่วโลกประมาณ 1,200 สาขา และประเทศไทยมี 26 สาขา ขอดี เปนรานอาหารที่มีอายุยืนยาว ไดรับความไววางใจจากลูกคา มีเมนูยอดฮิตคือ รูทเบียร และวาฟเฟ�ลพรอมไอศกร�มแสนอรอย ที่มีกลุมลูกคาประจำอยู ใหความรูสึกอบอุน แตกตางจากรานอาหารฟาสทฟ�้ดอื่น ๆ ขอเสีย เนื่องจากเปนรานอาหารที่มีอายุยืนยาว จึงมาพรอมกับภาพลักษณที่ดูเชย มีสาขานอยกวาคูแขงมากๆ ทำใหพ�้นที่สวนแบงทางการตลาดลดลง อาหารมีราคาแพง เนื่องวัตถุดิบและการขนสง พฤติกรรมการใชบร�การ สวนใหญมักเปนลูกคาในชั่วโมงเรงดวน ติดใจในรสชาติของรูทเบียรและวาฟเฟ�ล ที่ไมซ้ำใคร ปญหาการออกแบบ รานอาหาร A&W มีอายุถึง 95 ป ซึ่งสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคาไดเปนอยางดี ในคุณภาพและบร�การ แตเมื่อยิ�งมี อายุมากเทาไหร ภาพลักษณที่ลูกคามองก็ยิ�งมีความเชย ซึ่งลูกคาหลักของอาหารฟาสทฟ�้ดคือวัยรุน ดังนั้นความ ทันสมัยมีผลตอการสรางยอดขายในระดับหนึ่ง วัตถุประสงคการออกแบบ เพ�่อปรับปรุงภาพลักษณ ใหทันสมัยมากข�้น เพ�่อตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาหลักมากข�้น เพ�่อเพ�่มยอดขายและครองสวนแบงทางการตลาดมากยิ�งข�้น กลุมเปาหมาย ทุกเพศทุกวัย ชอบทำกิจกรรมรวมกับครอบครัว ชอบความทันสมัย แนวทางการออกแบบ พัฒนาเรขศิลปและสิ�งพ�มพตาง ๆ ใหมีความทันสมัยมากข�้น เหมาะกับพฤติกรรมผูบร�โภค สถานที่ตั้งของราน สภาพแวดลอม ยกระดับใหดูมีความทันสมัยแตราคาถูกกวาเดิม

DESIGN BRIEF 5


GRAPHIC AND PACKAGING


Grid System

ตราสินคา ตัดทอนใหเร�ยบงาย ดูมีความทันสมัยมากข�้น โดยยังยึดโครงสรางหลักของตัวอักษร A และ W ของตราสินคาเดิม สรางความแข็งแรงใหตราสินคาดวยรูปรางและสีที่ชวยเพ�่มความทันสมัยและมีระดับเพ�่มมากข�้น คำวา cafe ใชตัวอักษรรูปแบบ script เพ�่มชวยลดความแข็ง ดูงายๆ สบายๆ ตามรูปแบบของรานที่ตองการจะให เปนรานที่สามารถนั่งพบปะพ�ดคุย กันอยางสบายๆ แตยังคงความแข็งแรง และยังสื่อสารถึงแบรนด ไดอยางชัดเจน

USAGE PRINT

SCREEN

COLOR FORMAT PROCESS COLOR

RGB

C66 M77 Y66 K90

C0 M78 Y81 K0

C0 M0 Y0 K0

R26 G11 B7

R234 G83 B52

R255 G255 B255

TRADE MARK 7


รูปแบบตัวอักษร

Gill Sans

A B C D E F I J K L M N O P Q R ST UVW XY Z abcdefijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

ROOT BEER รูทเบียร

WAFFLE วาฟเฟ�ล

COLD DRINKS HOT DRINKS DESSERT

TYPEFACE

USAGE 8


บรรจ�ภัณฑ บรรจ�ภัณฑสำหรับนำกลับบาน แกวรูทเบียร และน้ำเย็นอื่นๆ

22oz.

22oz.

PACKAGING 9


บรรจ�ภัณฑ บรรจ�ภัณฑสำหรับนำกลับบาน กลองวาฟเฟ�ล

CLASSIC WAFFLE

PACKAGING 10


บรรจ�ภัณฑ บรรจ�ภัณฑสำหรับนำกลับบาน กลองพาย

HOT!

HOT! ENJOY!

CAUTION

ENJOY!

CAUTION

STRAWBERRY PIE

CORN PIE

CAUTION

CAUTION

HOT!

HOT!

พายสตรอเบอรร�่ C19 M100 Y71 K11

พายขาวโพด C0 M18 Y92 K0

HOT!

HOT! ENJOY!

CAUTION

ENJOY!

CAUTION

BLUEBERRY PIE

CHOCOLATE PIE

CAUTION

CAUTION

HOT!

HOT!

พายบลูเบอรร�่ C98 M92 Y16 K4

พายช็อกโกแลต C48 M67 Y78 K72

PACKAGING 11


บรรจ�ภัณฑ บรรจ�ภัณฑสำหรับนำกลับบาน กลองใสของกินเลน

SNACK

SNACK

PACKAGING 12


บรรจ�ภัณฑ ภาชนะสำหรับทานที่ราน

PACKAGING 13


บัตรสมาชิก Family Card

OTHERS 14


EVENT

AND ADVERTISING


กิจกรรมสงเสร�มการขาย

EVENT

AND ADVERTISING 16


โฆษณา A Print Ads สำหรับ Magazine

เปดใหบร�การแลววันนี้ 05.00 - 24.00 น. *อาหารในภาพถูกตกแตงเพ�่อการโฆษณาเทานั้น

EVENT

AND ADVERTISING 17


โฆษณา B Print Ads สำหรับ Magazine

เปดใหบร�การแลววันนี้ 05.00 - 24.00 น. *อาหารในภาพถูกตกแตงเพ�่อการโฆษณาเทานั้น

EVENT

AND ADVERTISING 18


โฆษณา C Print Ads สำหรับ Magazine

เปดใหบร�การแลววันนี้ 05.00 - 24.00 น. *อาหารในภาพถูกตกแตงเพ�่อการโฆษณาเทานั้น

EVENT

AND ADVERTISING 19


เคร�่องแบบพนักงาน ใช Corperate Color บนเคร�่องแบบ เพ�่อความเปนระบบ และเปนที่จดจำของแบรนด

UNI FORM 20


บรรจ�ภัณฑ

FINAL 21


โมเดลจำลองรานอาหาร A&W

FINAL 22


THANK YOU

04540099 design manual  
04540099 design manual  

Design Manual Viscom5

Advertisement