Page 1

คู่มือปฏิบตั งิ าน ฝ่ ายทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์

ประจําปี การศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


2

คานา คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานรองหรือผู้ปฏิบัติงานใหม่ ในกรณีผู้ปฏิบัติงานหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ให้ สามารถดาเนินการไปได้ตามปกติหรือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถเรียนรู้การปฏิบัติงานได้รวดเร็วขึ้น หวังเป็น อย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีนาคม 2556


3

สารบัญ คานา

1

สารบัญ

2

ประวัต/ิ วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์

3

โครงสร้างสานักงานวิทยาเขตศรีราชา

5

โครงสร้างฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

6

ภารกิจหลักของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

7

คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ

9

คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 20 คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของแจ้งซ่อมอาคารหอพักนิสิต

55

คู่มืคู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนงานรักษาความปลอดภัย

71

คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนงานรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต

107

ภาคผนวก ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ระเบียบการเข้าพักหอพัก

111

วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2552 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักและค่าปรับต่าง ๆ ของหอพัก

114

นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ระเบียบว่าด้วยร้านค้าในโรงอาหารกลาง พ.ศ. 2553

119

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับบ้านพัก และอาคารพักอาศัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2553 124


4

ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์สานักงานวิทยาเขตศรีราชา 1. ประวัติ/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/วัตถุประสงค์ ประวัติ สานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นหน่วยงาน ที่เกิดจากการแบ่ง ส่วนราชการในวิทยาเขตศรีราชา ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เรื่อง จัดตั้งคณะและสานักในวิทยาเขตศรีราชา โดยเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการบริหารและการประสานงานจัด การศึกษา แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต และฝ่ายอาคาร สถานที่และยานพาหนะ ต่อมาสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2549 ได้มีมติอนุมัติ ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานวิทยาเขตศรีราชาใหม่ แบ่งเป็น 5 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์ วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยใช้ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พันธกิจ 1. สนับสนุนการบริหารและการดาเนินงานตามนโยบาย และตามพันธกิจ 4 ด้านของมหาวิทยาลัยได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมี ประสิทธิภาพ 2. พัฒนาคุณภาพการบริการในทุกด้านให้มีมาตรฐาน 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการในทุกด้าน ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4. จัดหารายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สินมหาวิทยาลัย 5. พัฒนาระบบสวัสดิการ และสวัสดิภาพให้กับบุคลากรและนิสิต


5

ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาคุณภาพการให้บริการ บริหารงานแบบธรรมมาภิบาล พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสนับสนุนการบริหารและการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับพันธกิจหลักและแผนยุทธศาสตร์ของ สานักงานวิทยาเขต 2. เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ และมีวัฒนธรรมการ ทางานแบบกัลยาณมิตร 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและจัดการศึกษา 4. เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม 5. เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางาน สร้างทัศนคติที่ดีและรักองค์กร คาขวัญฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ บริการด้วยใจ โปร่งใสในผลงาน พัฒนาฐานข้อมูล เพิ่มพูนคุณค่าทรัพย์สิน


6

โครงสร้างสานักงานวิทยาเขตศรีราชา

สานักงานวิทยาเขตศรีราชา

ฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายกิจการ นิสิต

-งานธุรการ

-งานรับเข้าศึกษา

-งานกิจกรรมนิสิต

-งานนโยบายและ

-งานบริการการ

-งานบริการนิสิต

แผน

เรียนการสอนและ

ฝ่ายบริหาร

-งานคลังและพัสดุ -งานบุคคล -งาน ประชาสัมพันธ์ -งานวิเทศสัมพันธ์ -งานระบบข้อมูล และสารสนเทศ -งานประกัน คุณภาพ

การสอบ -งานทะเบียนและ ประมวลผล -งานพัฒนา หลักสูตรและการ เรียนการสอน

-งานวินัยและ พัฒนานิสิต -งานแนะแนวและ จัดหา

ฝ่ายอาคาร สถานที่และ ยานพาหนะ

ฝ่ายทรัพย์สิน และสิทธิ ประโยชน์

-งานอาคาร

-งานจัดการอาคาร

สถานที่

พักอาศัย

-งานภูมิทัศน์

-งานร้านค้าและ

-งานบริการ

ผู้ประกอบการ

ยานพาหนะและ

-งานพัฒนา

เครื่องจักรกล

วิชาการและ

-งานซ่อมบารุง -งานรักษาความ ปลอดภัย

ทรัพย์สินทาง ปัญญา


7

โครงสร้างของงาน ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์ หัวหน้าฝ่าย (นางสิริพรรณ วงศ์สุวรรณ)

งานอาคารพักอาศัย หอพักนิสิต ผู้จัดการหอพัก (นายบุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์)

งานร้านค้าและ

งานพัฒนาวิชาการและ

ผู้ประกอบการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

อาคารพักอาศัย

งานร้านค้าและ

บุคลากรผู้จัดการ

ผู้ประกอบการ

(นายพิเชฐ ภู่ทอง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พนักงานรักษาความ

พนั กงานทั่วไปพลประสิทธิ์) (นายนาวา

นายวีระศักดิ์ สุนีพรรณ

ปลอดภัย

นางสุดใจ อ่อนหนองหว้า

นายวชิราวุธ แสนอุบล

นายสมรักงามสม

นายช่างเทคนิค

พนักงานรักษาความปลอดภัย นางสุบิน สีกัลยา

นายคนองศักนัดิก์ ประเสริ ฐรัมย์ วเตอร์ วิชาการคอมพิ

นางอุ่นเรือน มารศรี

นางธนาวดี คามุลศรี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการ)

นางสุภาวี บัณฑิตตา นางลัดดา แสนสนุก

นางสาวลักขณา ทองเกลี้ยง

นางอาพร เมาะเซาะนางสุรัดดา ขุนทุม

นายสุทธิชัย ยินดี

นางสมจิตร โพธิชัย นางสมพิศ รุณรักษา นางอรุณ งิ้วคอย

นางวาสนา ใจพรหม

นางดอกรักษ์ สุโรพันธ์ นางม้วย อึ้งทม นางกัญญารัตน์ บูรณ์ขุนทด นางฉวีรัตน์ ภูทอนธง นายทศพล โมรา นายพนมพร พิมพค่อ นายอุทร วิชัยกุล นายสมบัติ คงเจริญ นายธนวัฒน์ ก๊กศรี นายปาน ปิ่นสกุล นายสุนทร ล้อมจันทร์ นายเนียร ใคร่ครวญ นายผดุงศักดิ์ ดวงเพชน

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานการเงินและบัญชี) นางสาวสิวิดา งามเสด็จ


8

ภารกิจหลักของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดสานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีหน้าที่หลักจาแนกตามลักษณะงานดังนี้ 1. งานจัดการอาคารพักอาศัยแบ่งเป็น 1.1 หอพักนิสิต มีหน้าที่บริหารจัดการหอพักนิสิตซึ่งใช้งบลงทุนจากเงินกู้ยืม ให้สามารถดาเนิน กิจการและพึ่งพาตนเองได้ โดยเน้นคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพของนิสิตหอพักเป็นสาคัญ จัดทาระบบฐานข้อมูล หอพักนิสิต และระบบการเงินให้มีความเชื่อมโยงกับระบบของวิทยาเขต จัดทาบัญชีกระแสเงินสดและบัญชี ฐานข้อมูลการเงินอื่นๆ เพื่อให้ทราบสถานภาพทางการเงินและเป็นข้อมูลในการบริหารหอพักนิสิต พัฒนา สภาพแวดล้อมภายในหอพักให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้การดูแลปกครองนิสิตเสมือนครอบครัว กาหนด แนวทางแสวงหารายได้ในรูปแบบอื่นๆ ภายในบริเวณหอพัก ตลอดจนการกาหนดกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ให้ จานวนนิสิตที่เข้าพักในหอพักเป็นไปตามเป้าที่กาหนดในแต่ละภาคการศึกษา 1.2 อาคารพักอาศัยบุคลากร มีหน้าที่บริหารจัดการและดาเนินกิจการอาคารพักอาศัยบุคลากรให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ จัดระบบสวัสดิการภายในอาคารพักอาศัยบุคลากรแสวงหารายได้อื่นๆ นอกเหนือจาก รายได้จากค่าธรรมเนียมพักอาศัยบุคลากร กาหนดระเบียบการให้บริการห้องพักแก่บุคลากร และอัตราค่าธรรมเนียม ที่เหมาะสม พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในอาคารพักอาศัย ควบคุมดูแลอาคารและระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย จัดทาระบบบัญชีการเงินให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดทาฐานข้อมูลการเงิน เพื่อทราบ สถานภาพทางการเงินตลอดจนการติดตามหนี้ค้างชาระ 2. งานร้านค้าและผู้ประกอบการ มีหน้าที่บริหารจัดการร้านค้าและผู้ประกอบการภายในวิทยาเขตให้ปฏิบัติตามสัญญาและ ข้อกาหนดของวิทยาเขต การกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกร้านค้าและผู้ประกอบการให้เข้ามาดาเนินกิจการ ภายในวิทยาเขตอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การกาหนดอัตราค่าเช่าร้านค้า การควบคุมดูแลและรักษาความสะอาด ของร้านค้า การติดตามหนี้ค้างชาระ การติดตามหนี้ค้างชาระ การจัดทาสัญญาร้านค้า การจัดทารายงานการเงินและ บัญชีอย่างเป็นระบบ สรุปรายได้จากร้านค้าและผู้ประกอบการเป็นประจาทุกเดือน การกาหนดประเภทร้านค้า และ ผู้ประกอบการตามนโยบายของวิทยาเขต ตลอดจนการแสวงหารายได้ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การจัดงานเกษตรศรี ราชาแฟร์ และการออกร้านขายของเนื่องในวาระพิเศษ เป็นต้น


9

3. งานพัฒนาวิชาการและทรัพย์สินทางปัญญา มีหน้าที่รับผิดชอบและดูแลโครงการพัฒนาวิชาการต่างๆที่ดาเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของ คณะ/สานักและวิทยาเขตจัดทาระบบฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดโครงการ การ จัดสรรเงินรายได้ของโครงการพัฒนาวิชาการในส่วนของค่าอานวยการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การติดตาม โครงการเพื่อขออนุมัติปิดโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ จัดทารายงานสรุปการเงินที่ได้รับจัดสรรจากโครงการ ประจาปี ตลอดจนการจัดทาข้อมูลสรุปโครงการพัฒนาวิชาการประจาปี และนาเสนอโครงการพัฒนาวิชาการใน รูปแบบของการจัดสัมมนา ฝึกอบรมและโครงการวิจัยต่างๆ ตลอดจนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร อนุ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการดาเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนทางราชการเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานงานที่ให้บริการ ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีดังนี้ 1. 2. 3. 4. 5.

งานธุรการ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การแจ้งซ่อมออนไลน์ การรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพัก การรักษาความปลอดภัย


10

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ วัตถุประสงค์ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการ มีความรู้ ความ เข้าใจในบทบาท หน้าที่ และขอบข่ายของงานธุรการ ทาให้งานธุรการของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สานักงานวิทยาเขตศรีราชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือในกรณีที่ผู้ที่ ปฏิบัติงานธุรการประจาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได้ และเพื่อเป็น แนวทางในการศึกษาสาหรับผู้ที่จะได้รับมอบหมายภาระงานด้านธุรการต่อไป

หลักการและเหตุผล ธุรการ ตามพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความหมายไว้ดังนี้ “ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วยซึ่งมิใช้งานวิชาการ” ดังนั้น งานธุรการจึงมีรายละเอียดความรับผิดชอบของงานมากมาย ซึ่งหมายรวมถึง งาน ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือ การพูด และการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานที่เกี่ยวกับ การบริหารงาน เจ้าหน้าที่ธุรการจึงต้องสื่อในการนาส่งสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการ ปรับเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆย่อมต้องอาศัยการทางานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นสาคัญดังจะเห็น ได้จากมีการกาหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงานดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่สาคัญของหน่วยงาน ที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ สามารถเรียนรู้งานธุรการได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่ายและรวดเร็ว 2. เป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ 3. เป็นมาตรฐานของงานและเป็นแนวปฏิบัติเมื่อการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันในอนาคต

โครงสร้างของงานธุรการ งานธุรการ ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จะปฏิบัติงานธุรการของงานจัดการอาคารพักอาศัยและ งานร้านค้าและผู้ประกอบการ


11

ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งานร้านค้าและ

งานจัดการอาคารพักอาศัย

ผู้ประกอบการ หอพักนิสติ

อาคารพักอาศัย บุคลากร งานธุรการ นางสาวลักขณา ทองเกลี้ยง และนายสุทธิชัย ยินดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีดังนี้ 1.งานสารบรรณ 2.งานบุคคล 3.งานพัสดุ 4.งานที่ได้รับมอบหมาย งานสารบรรณหมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บ รักษา การยืม และการทาลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526 ซึ่งกาหนดไว้ว่า หนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่ 1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ ชนิดของหนังสือมี 6 ชนิดคือ 1.หนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3.หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5.หนังสือประชาสัมพันธ์


12

6.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ งานสารบรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการดาเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณตามขั้นตอนดังนี้ 1. การรับหนังสือทั้งภายในและภายนอก 2. ส่งหนังสือ ทั้งภายในและภายนอก 3.การคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ 4.การจัดทาแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชาและจ่ายงานจากแฟ้มต่าง ๆตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป 5.การจัดเก็บเอกสาร และหนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่และการค้นหาเรื่องเดิมประกอบต้นเรื่องที่กาลัง ดาเนินการ 6.การเวียนหนังสือราชการ การติดตามเรื่อง และการตอบกลับ การรับหนังสือ คือ การรับหนังสือจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลซึ่งมีมาจากภายนอกและ ภายใน หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่า “หนังสือรับ” การรับหนังสือมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ธุรการรับหนังสือแล้วแยกหนังสือตามความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อ ดาเนินการก่อนหลัง หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดาเนินการ ให้ถูกต้อง 2.ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ แบบตรารับหนังสือ (ชื่อส่วนราชการ) เลขที่รับ............... วันที่..................... เวลา..................... 2.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามลาดับทะเบียนหนังสือรับ 2.2 วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ 2.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้

แบบทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือรับ

วันที่............เดือน.........พ.ศ. .........


13

เลข ทะเบียนรับ

ที่

ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

การ ปฏิบัติ

หมายเหตุ

3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.ศ. ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน 3.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 3.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 3.4 ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา 3.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง 3.6 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี ตาแหน่ง 3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 3.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 3.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) การรับหนังสือลับ การรับเอกสารชั้นลับที่สุดและลับมากที่จ่าหน้าซองหรือซองชั้นใน ระบุชื่อบุคคล ใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือระบุชื่อพร้อมกับระบุตาแหน่ง ให้บุคคลนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้นั้นโดยตรง เป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ และนาเอกสารไปลงทะเบียนเอกสารลับหรือนาเสนอผู้ช่วยนาย ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเสียก่อน จึงดาเนินการต่อไปได้ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนอาจดาเนินการไปก่อนแล้วให้นามา ลงทะเบียน ถ้าจ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงตาแหน่งก็ให้ผู้ครองตาแหน่งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ ครองตาแหน่งนั้น หรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับที่มีสิทธิ์เข้าถึง เอกสารลับที่สุดและลับมาก เป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ และให้ผู้ดาเนินการลงทะเบียน เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้ลงชื่อในใบรับเอกสารลับและ ลงทะเบียนแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้ 1. นาเอกสารลับที่สุดและลับมากนั้นส่งมอบโดยตรงให้แก่บุคคลที่ถูกระบุชื่อโดยเร็วแต่ถ้าเป็น เอกสารที่ระบุตาแหน่งแล้ว ก็อาจพิจารณามอบให้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดาเนินการในขั้นต้นแทนบุคคลที่ถูก ระบุตาแหน่งนั้นดาเนินการด่วนได้


14

2. ในกรณีที่บุคคลที่เอกสารลับนั้นระบุชื่อหรือตาแหน่ง ยังไม่สามารถดาเนินการต่อเอกสาร ได้ในทันที ให้นาเอกสารลับที่สุดหรือลับมากนั้นมาเก็บไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเอกสารลับที่สุดและลับมาก เอกสารชั้นลับที่จ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงตาแหน่งให้บุคคลที่ครองตาแหน่งนั้นหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้เปิดซองและลง ชื่อในใบเอกสารลับ ถ้าจ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือระบุชื่อพร้อมตาแหน่ง แล้ว ให้ผู้ถูกระบุชื่อที่หน้าซองหรือผู้ได้รับมอบหมายโดยตรงเท่านั้นเป็นผู้เปิดและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ สาหรับ เอกสารชั้นลับ ที่ใส่ซองชั้นเดียวให้ เจ้าหน้าที่ผู้เปิดซองเอกสารนั้นให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วย นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทันที เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ การแสดงชั้นความลับของเอกสารที่เป็นความลับ โดยปกติให้ประทับหรือเขียน ตัวอักษรตามชั้นความลับที่กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารที่มีชั้นความลับนั้น ตัวอักษรต้องให้แสดงไว้ที่หน้าแรกในลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าเอกสารนั้นเย็บเป็นเล่มเข้าปกให้ทาเครื่องหมาย ดังกล่าว ที่ด้านนอกของปกหน้าปกหลังด้วย ถ้าเป็นภาพเขียนแผนที่และแผนภูมิ ให้ประทับหรือเขียนอักษรแสดง ชั้นความลับในลักษณะเดียวกันกับเอกสารที่กล่าวมาแล้ว และแสดงไว้ใกล้ชื่อภาพหรือมาตราส่วนด้วย โดยให้ชั้น ความลับนั้นปรากฏเห็นได้เด่นชัด ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือพับได้ก็ให้แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่ เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย ชั้นความเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติเร็วกว่าปกติเป็นหนังสือ ต้องจัดส่งและดาเนินการทางสารบรรณด้วยความ รวดเร็วเป็นพิเศษแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. ด่วนที่สุดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 2. ด่วนมากให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 3. ด่วนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้ การส่งหนังสือคือ การส่งหนังสือจากหน่วยงานไปยังส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลภายนอก หนังสือที่ส่งนั้น เรียกว่า “หนังสือส่ง”มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 1. ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่องให้เจ้า หน้าทีธุรการเพื่อส่งออก 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ธุรการได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 2.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่งตามแบบทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ แบบทะเบียนหนังสือส่ง


15

ทะเบียนหนังสือส่ง เลข ที่ ทะเบียนส่ง

วันที่....เดือน..........พ.ศ....... ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

2.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน 2.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขลาดับของหนังสือส่งเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน 2.1.3 ที่ ให้ลงรหัสตัวให้ลงเลขรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องใน หนังสือที่จะส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าวช่องนี้จะว่าง 2.1.4 ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่จะส่งหนังสือนั้นออก 2.1.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง 2.1.6 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี ตาแหน่ง 2.1.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 2.1.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 2.1.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 2.2 ลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับ ให้ตรงกับเลขทะเบียน ส่งและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ 2.1.2 และ ข้อ 2.1.4 สาเนา คือ เอกสารที่จัดทาขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ โดยจัดทาจากต้นฉบับ สาเนาคู่ฉบับหรือจาก สาเนาอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้นๆ เพิ่มขึ้น และเอกสารเหล่านั้นไม่ได้จัดทาไว้ หลายฉบับ จาเป็นต้องจัดทาสาเนาขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทางราชการ การทาสาเนา อาจทาได้หลายวิธี ดังนี้ 1. ถอดหรือจัดทาพร้อมต้นฉบับ โดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างต้นฉบับกับกระดาษที่ทา สาเนา เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ต้นฉบับกับสาเนาจะเหมือนกันทุกประการ ซึ่งเรียกว่า “สาเนาคู่ฉบับ” สาเนาชนิดนี้จะต้อง มีลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อของผู้ลงชื่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้าง ท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือด้วย


16

2. คัดหรือลอกจากต้นฉบับ คาต่อคา ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม และต้องตรวจทานให้ถูกต้อง กับต้นฉบับอย่างแท้จริง สาเนาชนิดนี้อาจผิดพลาดไปจากต้นฉบับได้ ผู้จัดทาต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนและเพื่อแสดง ให้ทราบว่าได้มีการตรวจสอบละเอียดแล้ว จึงต้องมีผู้รับรองสาเนาว่า “สาเนาถูกต้อง” 3. ใช้วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น ถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งจะไม่ผิดพลาดไปจากต้นฉบับและต้อง มีการรับรองสาเนาว่า “สาเนาถูกต้อง” เช่นกัน เพราะเป็นสาเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับอีกครั้งหนึ่ง 4. สาเนาหนังสือที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้นฉบับกับสาเนาจะเหมือนกันทุกประการซึ่งเรียกว่า “สาเนาคู่ฉบับ” สาเนาชนิดนี้จะต้องมีลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อของผู้ลงชื่อและผู้ร่าง ผู้พิมพ์และผู้ตรวจ ลง ลายมือชื่อหรือลายชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือด้วย การรับรองสาเนา ให้มีคารับรองว่า

“สาเนาถูกต้อง” และให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า

ขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องทาสาเนานั้นขึ้น เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อตัวบรรจงตาแหน่ง และวัน เดือน ปี ที่รับรอง และโดยปกติให้มีคาว่า “สาเนา” ไว้ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษเหนือบรรทัดแรกของสาเนาหนังสือ ด้วย 3. ก่อนบรรจุซอง ให้เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ ตลอดจนสิ่งที่ส่งไปด้วยอีกครั้งหนึ่ง แล้วปิดผนึก หนังสือที่ไม่มีความสาคัญมากนัก อาจส่งไปโดยวิธีพับยึดด้วยแถบกาว กาว เย็บด้วยลวด หรือวิธีอื่น แทนการบรรจุซอง 4.การส่งหนังสือโดยทางไปรษณีย์ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหรือวิธีการที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย กาหนด การส่งหนังสือซึ่งมิใช่เป็นการส่งโดยทางไปรษณีย์ เมื่อส่งหนังสือให้ผู้รับแล้ว ผู้ส่งต้องให้ผู้รับลงชื่อรับใน สมุดส่งหนังสือหรือใบรับ แล้วแต่กรณี ถ้าเป็นใบรับให้นาใบรับนั้นมาผนึกติดไว้ที่สาเนาคู่ฉบับ 5. หนังสือที่ได้ลงทะเบียนส่ง ในกรณีที่เป็นการตอบหนังสือซึ่งรับเข้ามาให้ลงทะเบียนว่าหนังสือนั้นได้ ตอบตามหนังสือรับเท่าใด วันเดือนปีใด 6. สมุดส่งหนังสือ ให้จัดทาตามแบบสมุดส่งหนังสือและกรอกรายละเอียดดังนี้ แบบสมุดส่งหนังสือ เลขทะเบียน

จาก

ถึง

หน่วยรับ

ผู้รับ

6.1 เลขทะเบียน ให้ลงเลขทะเบียนหนังสือส่ง 6.2 จาก ให้ลงตาแหน่งหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหนังสือ

วันและเวลา

หมายเหตุ


17

6.3 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี ตาแหน่ง 6.4 หน่วยรับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่รับหนังสือ 6.5 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้ 6.6 วันและเวลา ให้ผู้รับหนังสือลงวันเดือนปีและเวลาที่รับหนังสือ 6.7 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) 7. ใบรับหนังสือ ให้จัดทาตามแบบใบรับหนังสือและกรอกรายละเอียดดังนี้ แบบใบรับหนังสือ ที่....................ถึง...................................................... เรื่อง.......................................................................... รับวันที่.....................................เวลา......................น. ผู้รับ.......................................................................... 7.1 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือฉบับนั้น 7.2 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือมีถึงหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี ตาแหน่ง 7.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 7.4 รับวันที่ ให้ผู้รับหนังสือลงวันเดือนปีที่รับหนังสือ 7.5 เวลา ให้ผู้รับหนังสือลงเวลาที่รับหนังสือ 7.6 ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือลงชื่อที่สามารถอ่านออกได้ การคัดแยกหนังสือ เจ้าหน้าที่ธุรการรวบรวมเรื่องและแยกหนังสือเสนอออกเป็นประเภทตามชั้นความลับ ความเร่งด่วนจัดลาดับว่าเป็นเรื่องที่ต้องสั่งการพิจารณาหรือเพื่อทราบแล้วใส่แฟ้มเสนอหัวหน้าฝ่ายตามลักษณะ ความสาคัญของหนังสือ การจัดทาแฟ้มเสนอผู้บังคับบัญชาและจ่ายงานจากแฟ้มต่าง ๆตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการดาเนินการดังนี้ 1.หนังสือที่คัดแยกแล้วนาใส่แฟ้มเสนอหัวหน้าฝ่าย 2.หัวหน้าฝ่ายพิจารณาสั่งการ 3.เจ้าหน้าที่ธุรการดาเนินการตามคาสั่งหัวหน้าฝ่าย หากเป็นหนังสือที่ต้องตอบกลับเจ้าหน้าที่ ธุรการต้องสาเนาคู่ฉบับแล้วส่งต้นฉบับคืนเจ้าของเรื่อง สาเนาคู่ฉบับจัดเก็บเข้าแฟ้ม


18

การจัดเก็บเอกสาร การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อ ใช้ในการตรวจสอบ การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของ เรื่องโดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้อง ปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 1. จัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบฟอร์มและกรอกรายละเอียดดังนี้ แบบฟอร์มบัญชีหนังสือส่งเก็บ ลาดับที่ ที่ ลงวันที่ เรื่อง อายุการเก็บหนังสือ หมายเหตุ

1. 2. 3. 4.

ลาดับที่ ให้ลงเลขลาดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือแต่ละฉบับ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลง สรุปเรื่องย่อ 5. อายุการเก็บหนังสือ ให้ลงวันเดือนปีที่จะเก็บถึง ในกรณีให้เก็บไว้ตลอดไปให้ลงคา ว่า ห้ามทาลาย 6. หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) การเวียนหนังสือราชการ การติดตามเรื่อง และการตอบกลับ หนังสือที่หัวหน้าฝ่ายสั่งการให้เวียนให้บุคลากรในฝ่ายทราบหรือพิจารณา เจ้าหน้าที่ธุรการต้อง ดาเนินการดังนี้ 1.ทาบันทึกแนบหนังสือเวียน ใส่แฟ้มเวียนหนังสือในฝ่าย ในบันทึกมีรายละเอียดดังนี้ - ชื่อเรื่อง - เพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา หรือเพื่อแจ้งความประสงค์ - กาหนดระยะเวลาในการตอบกลับ 2.เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาที่ต้องตอบกลับ เจ้าหน้าที่ธุรการต้องร่างหนังสือตอบกลับพร้อม แนบรายงานสรุปหนังสือเวียนเสนอหัวหน้าฝ่ายพิจารณาลงนามส่งกลับให้หน่วยงานต้นเรื่องหนังสือเวียนต่อไป 3.เมื่อหัวหน้าฝ่ายพิจารณาลงนามให้สาเนาเรื่องเก็บเข้าแฟ้มทะเบียนหนังสือออกและส่ง ต้นฉบับถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


19

2. งานบุคลากร 1. ดูแลและจัดเก็บใบลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้านและคนสวน 2. ตรวจสอบวันลาของบุคลากรของฝ่าย 3. สรุปวันลาของพนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้านและคนสวน 3. งานพัสดุ 1 เบิกจ่ายวัสดุสานักงาน 2 งานทะเบียนคุมวัสดุสานักงาน 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ผังกระบวนงาน งานสารบรรณ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการรับหนังสือ

นาหนังสือรับ เข้าแฟ้มเสนอ หัวหน้าฝ่าย

คัดแยกหนังสือ ประทับตรารับ 3 นาที หนังสือพร้อมลงทะเบียนรับ 2 นาที

หนังสือเข้า

นาหนังสือรับเสนอบุคคลที่ เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป

งานสารบรรณ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการส่งหนังสือ

ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือจาก เจ้าหน้าที่/แฟ้มเสนอจากหัวหน้าฝ่าย ลง 2 นาที เลขทะเบียนหนังสือ3ส่นาที งออก

สาเนาหนังสือส่งออกเพื่อเข้า แฟ้มเก็บเอกสาร

ลงทะเบียนในสมุดส่งออกส่ง เจ้าหน้าที่ธุรการส่งหนังสือ


20

ข้อแนะนา คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ การปฏิบัติงานธุรการให้มีคุณภาพนั้นผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีความรู้ความสามารถในการอ่านการตีความและสรุปสาระสาคัญ 2. มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน 3. รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน 4. มีความสามารถในการจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร) 5. มีความสามารถในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและกาหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆได้ 6. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ 7. ทางานอย่างเต็มใจเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 8. เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด 9. มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 10.ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการควรมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณได้แก่ 1.ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.2526, 2548 2.ความรู้เรื่องรหัสอักษรย่อประจาหน่วยงานต่างๆ 3.ความรู้เรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการคือระบบการนาเสนอหนังสือ 4.ความรู้เรื่องโครงสร้างหน่วยงานภายในสามารถเกษียนหนังสือเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบได้ อย่างถูกต้อง


21

คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ วัตถุประสงค์ ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่สังกัดสานักงานวิทยาเขตศรีราชา หนึ่งใน วัตถุประสงค์ของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ คือ เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม หลักการและเหตุผล ปัจจุบันฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มีหน่วยงานและทรัพยากรที่สามารถจัดการให้เกิดรายได้ ที่วิทยาเขตมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของหน่วยงานดังนี้ 1. งานอาคารพักอาศัย (หอพักนิสิต) 2. งานอาคารพักอาศัย (อาคารพักอาศัยบุคลากร) 3. งานร้านค้าและผู้ประกอบการ ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์จึงจัดทาคู่มือปฏิบัติงานการรับชาระค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อในกรณีที่ผู้ที่ ปฏิบัติงานประจาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได้และเพื่อเป็นแนวทางใน การศึกษาสาหรับผู้ที่จะได้รับมอบหมายภาระงานด้านการรับชาระค่าธรรมเนียมต่อไป ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับชาระค่าธรรมเนียม สามารถเรียนรู้งานได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่ายและ รวดเร็ว 2. เป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 3. เป็นมาตรฐานของงานและเป็นแนวปฏิบัติเมื่อการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันในอนาคต


22

โครงสร้างงาน ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งานจัดการอาคารพักอาศัย หอพักนิสิต

งานร้านค้าและผู้ประกอบการ

อาคารพักอาศัย บุคลากร

งานรับชาระค่าธรรมเนียม นางสาวสุวิดา งามเสด็จ

หน้าที่และความรับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิ ประโยชน์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับชาระค่าธรรมเนียมของงานต่าง ๆ ดังนี้ งานอาคารพักอาศัย (หอพักนิสิต) 1. ค่าสาธารณูปโภค 1.1 หอพักอาคาร 1 - 5 จะต้องชาระค่าสาธารณูปโภคในระหว่างวันที่ 7-21 ของเดือนถัดไป 1.2 หอพักอาคาร 6- 8 จะต้องชาระค่าสาธารณูปโภคในระหว่างวันที 10-25 ของเดือนถัดไป 2. ค่าธรรมเนียมห้องพัก 2.1 หอพักนิสิตกรณีไม่ได้ตัดบัญชี 3. ค่าธรรมเนียมหอพักชั่วคราว 3.1 หอพักนิสิต ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพัก อาศัยชั่วคราวภายในหอพักนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2550


23

4. ค่าปรับในการให้บริการต่าง ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าปรับต่าง ๆ ของหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ข้อ 1.3 ค่าธรรมเนียมหอพักชั่วคราว กรณีนิสิตมีความจาเป็นต้องพักอาศัยในช่วงระหว่างปิดหอพักประจา ภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะยกเว้นค่าธรรมเนียมพักอาศัยในช่วง 3 วันแรกของ การปิดหอพัก และเริ่มคิดค่าธรรมเนียมพักอาศัยในวันที่ 4 ของการปิดหอพัก ตามอัตราที่กาหนด ข้อ 2.1 นิสิตจะต้องชาระค่าสาธารณูปโภคเป็นประจาทุกเดือน นับจากวันแรกของการกาหนดให้ชาระ ภายใน 15 วัน ของเดือนถัดไป หากพ้นกาหนด นิสิตจะต้องชาระค่าปรับในอัตราวันละ 20 บาทต่อคน ข้อ 2.2 ในช่วงปิดภาคเรียนของทุกภาคการศึกษา นิสิตต้องคืนกุญแจห้องพักภายใน 3 วัน นับ จากวันปิดภาคเรียน หากพ้นกาหนด นิสิตจะต้องเสียค่าปรับค่ากุญแจในอัตราดอกละ 1,000 บาท ข้อ 2.3 ในระหว่างการปิดหอพัก ผู้พักอาศัยต้องขนย้ายสัมภาระออกจากห้องพักภายใน 3 วัน นับจากวัน ปิดหอพัก มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับคนละ 1,000 บาท และชาระค่าปรับอีกวันละ 100 บาท เมื่อสิ้นสุดช่วง กาหนดการขนย้ายสัมภาระออกจากหอพัก โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 4 ของการปิดหอพัก จนกว่านิสิตจะดาเนินการขน ย้ายสัมภาระทั้งหมดออกจากห้องพัก ข้อ 2.4กรณีนิสิตลืมกุญแจห้องพัก สามารถยืมกุญแจสารองเปิดห้องพักได้ โดยเสียค่าบริการครั้งละ20 บาท ข้อ 2.7 เมื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ ภายในหอพักชารุดเสียหายจากการใช้งานผิดวิธีหรือการใช้ในลักษณะที่ไม่ เหมาะสมกับสภาพของวัสดุ ครุภัณฑ์ นิสิตต้องชาระค่าปรับต่อหน่วยตามที่กาหนด งานอาคารพักอาศัย(อาคารพักอาศัยบุคลากร) 1. ค่าส่วนกลาง 1.1 บุคลากรที่อยู่ประจา 1.1.1 ชาระด้วยเงินสด 1.1.2 ชาระโดยวิธีตัดโอนทางบัญชีผู้จัดการอาคารพักอาศัยบุคลากรจะดาเนินการแจ้งหนี้ให้ หน่วยงานต้นสังกัดชาระเงินโดยวิธีตัดโอนทางบัญชี


24

1.2 บุคลากรที่พักชั่วคราว 1.2.1 ชาระด้วยเงินสด 1.2.2ชาระโดยวิธีตัดโอนทางบัญชี ผู้จัดการอาคารพักอาศัยบุคลากรจะดาเนินการแจ้ง หนี้ให้หน่วยงานต้นสังกัดชาระเงินโดยวิธีตัดโอนทางบัญชี 2. ค่าสาธารณูปโภค 2.1 ชาระด้วยเงินสด 2.2 ชาระโดยวิธีตัดโอนทางบัญชีผู้จัดการอาคารพักอาศัยบุคลากรจะดาเนินการแจ้งหนี้ให้ หน่วยงานต้นสังกัดชาระเงินโดยวิธีตัดโอนทางบัญชี 3. ค่าปรับในการให้บริการต่าง ๆ 4. ค่าประกันของเสียหาย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบ้านพักและอาคารพัก อาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2551 ข้อ 1 อัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 1.1 อัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางสาหรับผู้พักอาศัยประเภทประจา คิดค่าใช้จ่ายในอัตราตารางเมตรละ 24 บาท ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค 1.2 ผู้พักอาศัยประเภทประจาจะต้องชาระค่าประกันของเสียหายคนละ 1,000 บาท หากเป็นห้องพักแบบ ครอบครัวให้ชาระค่าประกันของเสียหายห้องละ 2,000 บาท 1.3 การจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคจัดเก็บตามปริมาณที่ใช้จริงในอัตราที่จ่ายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่คณะกรรมการบริหารที่พักอาศัยกาหนด 1.4 ผู้พักอาศัยประเภทประจาจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเป็นประจาทุกเดือน ตามวันที่ที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ให้ชาระค่าใช้จ่าย หากพ้นกาหนดจะต้องชาระค่าปรับในอัตราวันละ 20 บาทต่อคน ข้อ 2 ค่าธรรมเนียมอาศัยสาหรับผู้พักอาศัยประเภทพักชั่วคราว ให้ชาระตามที่กาหนด งานร้านค้าและผู้ประกอบการ 1. 2. 3. 4.

ค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ ค่าปรับการชาระค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภคล่าช้า ค่าประกันของเสียหาย


25

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการเช่าพื้นที่ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ข้อ 10 ผู้เช่าต้องชาระค่าหลักประกันสัญญาเช่า ค่าเช่า ค่าเช่าล่วงหน้า ค่าธรรมเนียม ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการส่วนกลาง(ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชาระแก่ผู้ให้เช่า ให้เป็นไปตามที่วิทยาเขตกาหนดหรือ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาเช่า ข้อ 11. ในการชาระค่าเช่า ค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการส่วนกลาง (ถ้ามี) หรือเงินอื่นใดถ้ามี ที่ ผู้เช่าต้องชาระให้แก่ผู้ให้เช่า ต้องชาระทุกวันที่ 5 ของเดือน หากชาระเกินกาหนดเวลา ผู้เช่าจะต้องชาระเงินเพิ่มขึ้น จากเงินดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้แก่ผู้ให้เช่าอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ของเงินที่ค้างชาระเศษของเดือนให้คิด เป็น 1 เดือน ผังกระบวนงาน ขั้นตอนการชาระเงินค่าส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภคและค่าปรับในการชาระค่าสาธารณูปโภคและค่า ส่วนกลางล่าช้า ของบุคลากรที่อยู่ประจา อาคารพักอาศัยบุคลากร ชาระด้วยเงินสด งานอาคารพักอาศัย (หอพักนิสิต) มีการเก็บค่าธรรมเนียม ต่าง ๆ ดังนี้


26

1. ค่าสาธารณูปโภค ขั้นตอนที่ 1 เปิดระบบโปรแกรมการชาระค่าสาธารณูปโภคและ กรอก User และ Password ดังภาพ

1.กรอก User และ Password

ขั้นตอนที่ 2-3คลิกเลือกเมนูการชาระเงิน ดังภาพ 2.คลิก ชาระเงิน

3.คลิก ค่าน้าไฟ หอพัก


27

ขั้นตอนที่ 3นิสิตเขียนรหัสนิสิตลงในกระดาษที่เตรียมไว้ให้บนเคาเตอร์ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ขั้นตอนที่ 4เจ้าหน้าที่การเงินใส่รหัสนิสิต แล้วกด 4. ใส่รหัสนิสิต แล้วกด Enter

Enter ขั้นตอนที่ 5 คลิกเลือกให้ขึ้นเครื่องหมายถูก ดังภาพ

5.คลิกเลือกให้ขึ้นเครื่องหมายถูก


28

ขั้นตอนที่ 6 -7คลิกเลือกตกลงและบันทึก&พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดังภาพ

6. คลิกเลือกตกลง 7. คลิกบันทึก&พิมพ์

เจ้าหน้าที่การเงินรับเงิน เซ็นใบเสร็จรับเงิน และส่งใบเสร็จรับเงินให้กับนิสิตพร้อมทอนเงิน (ถ้ามี) เสร็จสิ้นการรับชาระเงินค่าสาธารณูปโภคหอพักนิสิตใช้เวลาประมาณ 1 นาทีต่อใบเสร็จ 1 ใบ


29

2. ค่าปรับในการให้บริการต่าง ๆ ขั้นตอนที่ 1 เปิดระบบโปรแกรมการชาระค่าสาธารณูปโภคและกรอก User และ Password ดังภาพ

1.กรอก User และ Password

ขั้นตอนที่ 2-3คลิกที่ชาระเงินและเลือกรายการอื่นๆ 3.คลิกเลือกรายการอื่น ๆ 2.คลิกชาระเงิน

ดั


30

ขั้นตอนที่ 4ใส่รหัสนิสิต และคลิกตกลง ดังภาพ 4.ใส่รหัสนิสิตแล้วคลิกตกลง

ขั้นตอนที่ 5คลิกเลือกรายการ ดังภาพ 5. คลิกเลือกรายการ

ขั้นตอนที่ 6 -7คลิกเลือกรายการต่าง ๆ ที่ต้องการออกใบเสร็จ ให้เป็นแถบสีฟ้าและคลิกตกลง ดังภาพ


31

6.คลิกเลือกรายการต่าง ๆ ที่ต้องการ ออกใบเสร็จ ให้เป็นแถบสีฟ้า

7.คลิกตกลง

ขั้นตอนที่ 8คลิกบันทึก&พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดังภาพ

8. คลิก บันทึก&พิมพ์

เจ้าหน้าที่การเงินรับเงิน เซ็นใบเสร็จรับเงิน และส่งใบเสร็จรับเงินให้กับนิสิตพร้อมทอนเงิน (ถ้ามี)


32

เสร็จสิ้นการรับชาระเงินค่าปรับต่างๆใช้เวลาประมาณ 1 นาทีต่อใบเสร็จ 2 ใบ

2.งานอาคารพักอาศัย(อาคารพักอาศัยบุคลากร) มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ดังนี้ ขั้นตอนการชาระเงินค่าส่วนกลาง ค่าสาธารณูปโภคและค่าปรับในการชาระค่าสาธารณูปโภคและค่า ส่วนกลางล่าช้า ของบุคลากรที่อยู่ประจา อาคารพักอาศัยบุคลากร ชาระด้วยเงินสด ขั้นตอนที่ 1 เปิดระบบโปรแกรมการชาระค่าสาธารณูปโภคและกรอก User และ Password ดังภาพ


33

ขั้นตอนที่ 2 -3คลิกเลือกชาระเงินและคลิกเลือกค่าน้าไฟคอนโด/ บ้านพัก 2.คลิกเลือกชาระเงิน

3.คลิกเลือกค่าน้าไฟคอนโด/ บ้านพัก

ขั้นตอนที่ 4กรอกรหัสบุคลากร/หมายเลขห้องพัก / ชื่อ

4.กรอกรหัสบุคลากร/หมายเลขห้องพัก / ชื่อ

ขั้นตอนที่ 5 -6 -7 คลิกเลือกให้เป็นเครื่องหมายถูกคลิกเลือกและคลิกบันทึก&พิมพ์ ดังภาพ


34

5.คลิกเลือกให้เป็นเครื่องหมายถูก

6.คลิกเลือก

7.คลิก บันทึก&พิมพ์

เจ้าหน้าที่การเงินรับเงิน เซ็นใบเสร็จรับเงิน และส่งใบเสร็จรับเงินให้กับนิสิตพร้อมทอนเงิน (ถ้ามี) เสร็จสิ้นการรับชาระเงินค่าสาธารณูปโภคอาคารพักอาศัยบุคลากร ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ต่อใบเสร็จ 1 ใบ


35

ขั้นตอนการรับชาระเงินค่าส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภค ของบุคลากรที่พักชั่วคราว โดยชาระด้วยเงินสด (อาคารพักอาศัยบุคลากร) ปฏิบัติดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เปิดระบบโปรแกรมการชาระค่าสาธารณูปโภคและกรอก User และ Password ดังภาพ

1.กรอก User และ Password

ขั้นตอนที่ 2 -3คลิกเลือกชาระเงินและคลิกเลือกรายการอื่นๆ ดังภาพ 2.คลิกเลือกชาระเงิน 3.คลิกเลือกรายการอื่นๆ


36

ขั้นตอนที่ 4กรอกรหัสบุคลากรและคลิกตกลง ดังภาพ

4.กรอกรหัส /คลิกตกลง

ขั้นตอนที่ 5-6-7 คลิกเลือกรายการ-คลิกให้เป็นแถบสีฟ้า-คลิกตกลง ดังภาพ

5.คลิกเลือกรายการ

6.คลิกเลือกให้เป็นแถบสีฟ้า

7.คลิกตกลง


37

ขั้นตอนที่ 8คลิกบันทึก&พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ดังภาพ

8.คลิกบันทึก&พิมพ์

เจ้าหน้าที่การเงินรับเงิน เซ็นใบเสร็จรับเงิน และส่งใบเสร็จรับเงินให้กับบุคลากรพร้อมทอนเงิน (ถ้ามี) เสร็จสิ้นการรับชาระเงินค่าห้องพักรับรองอาคารพักอาศัยบุคลากร ใช้เวลาประมาณ 1 นาที ต่อใบเสร็จ 1 ใบ

งานร้านค้าและผู้ประกอบการ มีการจัดเก็บดังนี้ ขั้นตอนการรับชาระเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่และค่าปรับการชาระเงินล่าช้าของ ผู้ประกอบการร้านค้า ปฏิบัติดังนี้


38

ขั้นตอนที่ 1 เปิดระบบโปรแกรมการชาระค่าสาธารณูปโภคและกรอก User และ Password ดังภาพ

1.กรอก User และ Password

ขั้นตอนที่ 2 -3คลิกเลือกชาระเงิน-ค่าน้าไฟฟ้าร้านค้า ดังภาพ 2.คลิกเลือกชาระเงิน 3.ค่าน้า-ไฟร้านค้า


39

ขั้นตอนที่ 4กรอกรหัสร้านค้าผู้ประกอบการ(ดูจากใบแจ้งหนี้)ดังภาพ

4.กรอกรหัสร้านค้าผู้ประกอบการ(ดูจากใบแจ้งหนี้)

ขั้นตอนที่ 5-6-7 คลิกเลือกให้เป็นเครื่องหมายถูก-คลิกเลือก-คลิกบันทึก&พิมพ์ดังภาพ

5.คลิกเลือกให้เป็นเครื่องหมายถูก

6.คลิกเลือก

7.คลิก บันทึก&พิมพ์


40

เจ้าหน้าที่การเงินรับเงิน เซ็นใบเสร็จรับเงิน และส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ประกอบการพร้อมทอนเงิน (ถ้ามี) เสร็จสิ้นการรับชาระเงินของร้านค้าผู้ประกอบการ ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีต่อใบเสร็จ 1 ใบ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(พนักงานการเงินและบัญชี)จะรับชาระเงินตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. และ เวลา 13.00 15.30 น. ในวันราชการ เมื่อถึงเวลา 15.30 น. ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไปคือ 1. แยกสาเนาใบเสร็จออกเป็น 2 ชุด ตามสีของใบเสร็จ 2. คานวณเงินตามสาเนาใบเสร็จ 3. พิมพ์รายงานการรับเงินจากโปรแกรมการชาระเงิน ซึ่งจะมียอดเท่ากับยอดรวมของสาเนาใบเสร็จ 4. เขียนใบนาฝากและนาเงินฝากธนาคาร 5. รายงานการเงินโดยเข้าระบบบัญชี 3 มิติ ขั้นตอนที่ 1 – 4 ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อวัน ขั้นตอนที่ 5 ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีต่อวัน


41

วิธีการรายงานการเงินโดยเข้าระบบบัญชี 3 มิติ 1 .เข้า www.ku.ac.th/Quick link

เลือก ระบบบัญชี 3 มิติ


42

2. เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชี 3 มิติ จะต้องใส่ User name: Password:

แล้วคลิก Login

3. เข้าระบบงานการเงิน


43


44

4. เลือกรายการออกใบเสร็จรับเงิน

หลายรายการ

5. ใส่ชื่อส่วนงานลงในช่อง ออกใบเสร็จในนาม เช่นหอพักนิสิต เป็นต้น ใส่วันที่ ตามวันที่บันทึกรายการ การเพิ่มจานวนบรรทัด ให้คลิกเพิ่มได้ตามจานวนรายการ


45

6.เลือกเพิ่มรายการ ให้ใส่ 41 ในช่องรหัสบัญชี แล้วคลิกที่ ช่องด้านหลัง

7. เมื่อบันทึกรายการเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ บันทึกข้อมูล


46

8. แล้ว คลิก รายงานการใช้ใบเสร็จ

9. แล้วไปเลือก File เพื่อตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือกกระดาษให้เป็นแนวนอน

ดูตัวอย่างก่อนสั่งพิมพ์


47

10. เมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้วจะอยู่ที่หน้าจอนี้ คลิก Back


48

11. ให้เลือกที่คาว่า “ย้อนกลับ”

12. คลิก ส่งข้อมูลให้ตัวแทนภาควิชา/ฝ่าย


49

13. คลิก ต้องการส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ระบบจะถามอีกครั้งว่า ท่านต้องการส่งรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือไม่ คลิก OK

14. คลิก จัดการใบนาส่ง / ฝาก


50

15. คลิก จัดทาใบนาส่ง / ฝาก แล้วเลือกที่ กรอกเลขที่ที่ใช้ไป

16. ใส่เลขที่ใบเสร็จรับเงินบัญชี 3 มิติ ที่เราใช้ ลงตามตัวอย่าง แล้วคลิก จัดทาใบนาส่ง / ฝาก


51

17. เลือกตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวตั้ง แล้วสั่งพิมพ์

ตัวอย่างใบนาส่ง / ฝาก ที่สมบูรณ์ (เสร็จขั้นตอนการลงบัญชี 3 มิติ)

18. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นาใบนาส่ง / ฝาก เสนอต่อหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาดาเนินการต่อไป


52

คู่มือปฏิบัติงานและขั้นตอนการแจ้งซ่อมอาคารหอพักนิสิต วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานบริการซ่อมบารุงของงานอาคารพักอาศัย(หอพักนิสิต)ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์มี ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ประหยัด และผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ จึงได้จัดทาระบบการแจ้งซ่อมผ่านระบบ อินเตอร์เน็ตขึ้น โดยให้บริการรับแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และครุภัณฑ์ภายในอาคาร ซึ่งใช้รหัส นิสิตและรหัสบุคลากรที่ทางหอพักนิสิตกาหนดให้ในการเข้าสู่ระบบแจ้งซ่อม หลักการและเหตุผล เพื่อให้งานบริการซ่อมบารุงของงานอาคารพักอาศัย(หอพักนิสิต)ซึ่งประกอบด้วยอาคารดังต่อไปนี้ 1. อาคารหอพักนิสิตชายอาคาร 1 สูง 5 ชั้น จานวน 90 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง มี พื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักรวม 2,299.50 ตารางเมตร 2. อาคารหอพักนิสิตชายอาคาร 2 สูง 5 ชั้น จานวน 90 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักรวม 2,299.50 ตารางเมตร 3. อาคารหอพักนิสิตชายอาคาร 3 สูง 5 ชั้น จานวน 90 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักรวม 2,299.50 ตารางเมตร 4. อาคารหอพักนิสิตหญิง อาคาร 4 สูง 5 ชั้น จานวน 90 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักรวม2,299.5 ตารางเมตร 5. อาคารหอพักนิสิตหญิง อาคาร 6 สูง 5 ชั้น จานวน 120 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักรวม 3,066 ตารางเมตร 6. อาคารหอพักนิสิตหญิง อาคาร 6 สูง 5 ชั้น จานวน 116 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักรวม 3,840 ตารางเมตร 7. อาคารหอพักนิสิตหญิง อาคาร 7 สูง 5 ชั้น จานวน 116 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักรวม 3,840 ตารางเมตร 8. อาคารหอพักนิสิตหญิง อาคาร 8 สูง 5 ชั้น จานวน 116 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยภายในห้องพักรวม 3,840 ตารางเมตร


53

9. อาคารจัดการหอพักนิสิต มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 150 ตารางเมตร 10. อาคารทบทวนการเรียนการจัดกิจกรรม มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 150 ตารางเมตร 11. อาคารศาสนาอิสลาม มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 48 ตารางเมตร 12. อาคารศาสนาพุทธและคริสต์ มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 96 ตารางเมตร 13. อาคารรับรอง มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 150 ตารางเมตร 14. อาคารสนับสนุนการพักอาศัย

มีพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร 150 ตารางเมตร

และสามารถรองรับนิสิตได้ทั้งหมด3,110 คน มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ประหยัด และผู้ใช้บริการมีความพึง พอใจ จึงได้จัดทาระบบการแจ้งซ่อมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตขึ้น โดยให้บริการรับแจ้งซ่อมระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และครุภัณฑ์ภายในอาคาร ซึ่งใช้รหัสนิสิตและรหัสบุคลากรที่ทางหอพักนิสิตกาหนดให้ในการเข้าสู่ ระบบแจ้งซ่อมได้ตลอดเวลาและช่างซ่อมสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานซ่อมบารุง สามารถเรียนรู้การแจ้งซ่อมได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่ายและรวดเร็ว 2. เป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้ปฏิบัติงานซ่อมบารุง 3. เป็นมาตรฐานของงานและเป็นแนวปฏิบัติเมื่อการหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันในอนาคต

โครงสร้างของงาน ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งานจัดการอาคารพักอาศัย หอพักนิสิต

อาคารพักอาศัย บุคลากร

งานซ่อมบารุง นายวีระศักดิ์ สุนีพรรณ และ นายวชิราวุธ แสนอุบล

งานร้านค้าและผู้ประกอบการ


54

หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่างเทคนิค งานซ่อมบารุงในหอพักนิสิต 1.งานซ่อมบารุงระบบไฟฟ้า 2.งานซ่อมบารุงระบบประปาและสุขาภิบาล 3.งานซ่อมบารุงระบบสื่อสาร(โทรศัพท์สายในหอพัก) 4.งานซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ

ผังกระบวนงาน ผู้รับบริการ นิสิตที่พักออยู่ในหอ

แจ้งรายการซ่อมเข้าระบบ อินเทอร์เน็ต

ในกรณีที่แจ้งรายการซ่อมเข้าระบบ อินเทอร์เน็ตไม่ได้ ให้แจ้งราการซ่อมที่ รปภ.ประจาอาคาร

ช่างเทคนิคเข้าระบบ รับเรื่อง

เข้าระบบวันละ 1 ครั้งเวลา 09.00 น.วันจันทร์-วันศุกร์

รับเรื่องและดาเนินการทันที

ช่างเทคนิคดาเนินการแล้วเสร็จ

ช่างเทคนิคบันทึกผลการ ดาเนินการ เข้าระบบอินเทอร์เน็ต


55

ข้อแนะนา ผู้มีสิทธิในการเข้าใช้ระบบแจ้งซ่อม มี 2 ประเภท คือ 1. ผู้ปฏิบัติงานระบบแจ้งซ่อม มีดังนี้ 1.1 หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหน้าที่ตรวจสอบการซ่อมบารุง 1.2 นักวิชาการคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ดูแลระบบการแจ้งซ่อม 1.3นายช่างเทคนิคมีหน้าที่ให้บริการซ่อมบารุงตามที่นิสิตแจ้งซ่อมผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต 2. ผู้แจ้งซ่อม ได้แก่ นิสิตและบุคลากรที่พักอาศัยภายในหอพักนิสิต

ขั้นตอนของผู้แจ้งซ่อม ปฏิบัติดังนี้ ขั้นตอนที่ 1ผู้แจ้งซ่อมเปิดเว็บไซต์ www.src.ku.ac.th/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1. เข้า

www.src.ku.ac.th/

3.คลิกระบบแจ้งซ่อมหอพัก

2. คลิกเลือกลิงค์ด่วน เลือกหอพักนิสิต

ขั้นตอนที่ 2 คลิกเลือก ลิงค์ด่วน เลือกหอพักนิสิต

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเข้าสู่ระบบแจ้งซ่อม ดังภาพ


56

3.คลิกเข้าสู่ระบบแจ้งซ่อม

ขั้นตอนที่ 4 คลิกเข้าสู่ระบบ ดังภาพ

4. คลิกเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที5่ -6กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ใช้จองห้องพักหรือลงทะเบียนเสร็จแล้วกด Submit ดังภาพ


57

5. ใส่รหัสนิสิตหรือรหัส บุคลากร 6. รหัสผ่านที่ใช้จองห้องพัก

ขั้นตอนที่ 7 คลิกเพิ่มรายการแจ้งซ่อมดังภาพ

7. คลิกเพิ่มรายการแจ้งซ่อม

ขั้นตอนที่ 8-9 กรอกหมายเลขห้องพักและระบุรายการที่ต้องการแจ้งซ่อม กด Save ดังภาพ


58

7. กรอกเลขห้องพัก

8. ระบุรายการที่ต้องการแจ้งซ่อม

เสร็จสิ้นการแจ้งซ่อม นายช่างเทคนิค หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งนายช่างเทคนิค ด้านการซ่อมบารุง 1. 2. 3. 4. 5.

ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทาแผนการดาเนินการซ่อมบารุงประจาปี ทารายงานวัสดุ ครุภัณฑ์ คงเหลือประจาเดือน

ขั้นตอนการตรวจสอบรายการแจ้งซ่อมและการเข้าซ่อมของนายช่างเทคนิค ปฏิบัติดังนี้


59

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการแจ้งซ่อมจากเว็บไซต์ www.src.ku.ac.th/มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1.เข้า www.src.ku.ac.th/

2.คลิกที่ลิงค์ด่วน เลือกหอพักนิสิต นิสิต

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ลิงค์ด่วน เลือกหอพักนิสิต ดังภาพ

ขั้นตอนที่ 3 คลิกเลือกที่ระบบแจ้งซ่อมหอพัก ดังภาพ


60

3.คลิกเลือกที่ระบบแจ้งซ่อม หอพัก

ขั้นตอนที่ 4 คลิกเลือกรายการที่แจ้งซ่อม ดังภาพ

4.คลิกที่รายการที่แจ้งซ่อม

ขั้นตอนที่ 5คลิกดูรายการที่แจ้งซ่อม ดังภาพ


61

5.คลิกดูรายการที่แจ้งซ่อม

การเข้าซ่อมได้โดยนายช่างเทคนิค ในกรณีมีอะไหล่สาหรับซ่อม นายช่างเทคนิคจะแจ้งให้ผู้แจ้งทราบตามขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ www.src.ku.ac.th/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1.เข้า www.src.ku.ac.th/

2.คลิกที่ลิงค์ด่วน เลือกหอพัก

้นตอนที ่ 2คลิ ่ลิงค์ด่วงนซ่อเลืมหอพั อกหอพั สิต ขั้นขัตอนที ่ 3คลิ กทีก่รทีะบบแจ้ ก ดักงนิภาพ


62

3.คลิกที่ระบบแจ้งซ่อมหอพัก หอพัก

ขั้นตอนที่ 4คลิกเข้าสู่ระบบ ดังภาพ

4.คลิกเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 5-6ใส่ user และ password ของช่างเทคนิคที่จะเข้าซ่อม และคลิก Submit ดังภาพ


63

5. ใส่ user และ password ของช่าง

6. คลิก Submit

ขั้นตอนที่ 7คลิกที่รายการที่แจ้งซ่อม เพื่อดูรายการที่นิสิตแจ้งซ่อมไว้ในระบบ ดังภาพ

7.คลิก ดูรายการที่นิสิตแจ้งซ่อม

ขั้นตอนที่ 8 สั่งพิมพ์เอกสารรายการแจ้งซ่อม ดังภาพ


64

8. พิมพ์เอกสารรายการแจ้งซ่อม

ขั้นที่ 9 -10คลิกแจ้งจานวนวัน ที่จะเข้าซ่อมและคลิกรับเรื่อง ดังภาพ

9.คลิกให้ขึ้นเครื่องหมายถูก ว่าอีกกี่วันจะไปซ่อมคลิกรับ

เมื่อช่างเทคนิคดาเนินการไปซ่อมตามที่รับเรื่องไว้เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปบันทึกการให้บริการ โดยดาเนินการใหม่ ตามขั้นตอนที่ 1-7 ขั้นตอนที่ 8คลิกเลือกที่บันทึกการให้บริการ ดังภาพ

10.รับเรื่อง


65

8. บันทึกการให้บริการ

ขั้นตอนที่ 9คลิกที่ห้องผู้แจ้งซ่อม ดังภาพ

9.คลิกเข้าไปห้อง/ผู้แจ้ง


66

ขั้นตอนที่ 10 -12บันทึกผลสาเร็จในการแจ้งซ่อม หรือใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้ และคลิกบันทึก ดังภาพ

10. คลิก

11.กรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้

12.คลิกบันทึก การตรวจสอบผลการบันทึกรายการที่เข้าซ่อมแล้ว

คลิกรายการที่ให้บริการแล้ว


67

จะขึ้นรายการที่ดาเนินการแล้ว

เสร็จสิ้นขั้นตอนการเข้าซ่อมและแจ้งผลการซ่อมให้ผู้แจ้งทราบของนายช่างเทคนิค ในกรณีที่ไม่สามารถทาการซ่อมแซมได้โดยนายช่างเทคนิค ในกรณีไม่มีอะไหล่สาหรับซ่อม นายช่างเทคนิคจะแจ้งให้ผู้แจ้งทราบตามขั้นตอน ดังนี้


68

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ www.src.ku.ac.th/ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี ราชา 1.เข้า www.src.ku.ac.th/

2.คลิกที่ลิงค์ด่วน เลือกหอพักนิสิต

ขั้นตอนที่ 2 คลิกที่ลิงค์ด่วน เลือกหอพักนิสิต


69

ขั้นตอนที่ 3คลิกที่ระบบแจ้งซ่อมหอพัก ดังภาพ

3.คลิกที่ระบบแจ้งซ่อมหอพัก

ขั้นตอนที่ 4คลิกรายการรออนุมัติรอวัสดุ ดังภาพ

4.คลิกรายการรออนุมัติรอวัสดุ


70

จะขึ้นข้อมูลที่บันทึก เช่น รออะไหล่ รอจัดซื้ออุปกรณ์ ฯลฯ ดังภาพ

จะขึ้นข้อมูลที่บันทึก เช่น รออะไหล่ รอจัดซื้ออุปกรณ์ ฯลฯ

เมื่อได้อะไหล่แล้วจึงเข้าดาเนินการซ่อมทันที ในกรณีไม่มีอะไหล่ นายช่างเทคนิคจะต้องจัดทาเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบฟอร์มใบ(ดูภาคผนวก)ขอ จัดซื้อ/จัดจ้างแล้วแต่กรณีไป เช่น กรณีเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการซ่อมแซมทันที่จะทาให้เกิดการเสียหายแก่นิสิต หรือราชการและอะไหล่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท จะใช้แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง (กรณีเร่งด่วน) หากเป็น กรณีไม่เร่งด่วนและอะไหล่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท จะใช้แบบฟอร์มการจัดซื้อ/จัดจ้าง(กรณีปกติ) เสนอ หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาและเสนองานพัสดุ สานักงานวิทยาเขตดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไปเมื่อพัสดุดาเนินการจัดซื้ออะไหล่และกรรมการตรวจรับดาเนินการเรียบร้อยแล้วจะส่งมอบอะไหล่ให้ เจ้าหน้าที่ช่างดาเนินการเข้าซ่อมแซมต่อไป ในกรณีที่ไม่สามารถทาการซ่อมแซมได้และมีราคาค่าซ่อมแซมเกิน 100,000 บาท นายช่างเทคนิคจะดาเนินการ ดังต่อไปนี้ 1. นายช่างเทคนิคจะต้องจัดทาเอกสารขออนุมัติจ้างเหมาดาเนินการซ่อม ตามแบบฟอร์มขออนุมัติจ้างเหมา โดยวิธีสอบราคา เสนอหัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พิจารณาเสนองานพัสดุดาเนินการต่อไป 2. นายช่างเทคนิคมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดของงานจ้างเหมาให้ผู้รับเหมาทราบ


71

3. งานพัสดุดาเนินการตามระเบียบพัสดุ ในระหว่างที่ผู้รับเหมาดาเนินการซ่อมบารุง นายช่าง เทคนิคต้องเข้าคุมงานอย่างระเอียดและรายงานความก้าวหน้าให้ประธานและกรรมการตรวจการจ้างรับทราบข้อมูล 4. เมื่อการซ่อมบารุงแล้วเสร็จ คณะกรรมการตรวจรับ หากไม่ปัญหาและอุปสรรค์จะส่งเอกสารให้ พัสดุดาเนินการต่อไป


72

คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการรักษาความปลอดภัย วัตถุประสงค์ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการรักษาความปลอดภัย ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้พนักงานรักษา ความปลอดภัยและบุคคลที่สนใจในด้านความปลอดภัยนาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านความปลอดภัย , เพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง หลักการและเหตุผล 1.1 เพื่อเป็นคู่มือในการควบคุมการรักษาความปลอดภัยทั้งด้านอาคาร สถานที่ ชีวิตและทรัพย์สินทาง ราชการ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ 1.2 เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อกาหนด ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย สามารถเรียนรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง เข้าใจง่ายและรวดเร็ว 2. เป็นแนวปฏิบัติสาหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการรักษาความปลอดภัย


73

โครงสร้างของงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หัวหน้าฝ่าย (นางสิริพรรณ วงศ์สุวรรณ)

งานอาคารพักอาศัย

งานร้านค้าและผู้ประกอบการ

งานพัฒนาวิชาการและ ทรัพย์สินทางปัญญา

หอพักนิสติ ผู้จัดการหอพัก (นายบุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์)

อาคารพักอาศัย บุคลากรผู้จัดการ (นายพิเชฐ ภู่ทอง)

พนักงานรักษาความปลอดภัย นายสมรักงามสม พนักงานรักษาความปลอดภัย นางสุบิน สีกัลยา

นางอุ่นเรือน มารศรี

นางสุภาวี บัณฑิตตา นางลัดดา แสนสนุก นางอาพร เมาะเซาะนางสุรัดดา ขุนทุม นางสมจิตร โพธิชัย นางสมพิศ รุณรักษา นางอรุณ งิ้วคอย

นางวาสนา ใจพรหม

นางดอกรักษ์ สุโรพันธ์ นางม้วย อึ้งทม นางกัญญารัตน์ บูรณ์ขุนทด นางฉวีรัตน์ ภูทอนธง นายทศพล โมรา นายพนมพร พิมพค่อ นายอุทร วิชัยกุล นายสมบัติ คงเจริญ นายธนวัฒน์ ก๊กศรี นายปาน ปิ่นสกุล นายสุนทร ล้อมจันทร์ นายเนียร ใคร่ครวญ

นายคนองศักดิ์ ประเสริฐรัมย์


74

หน้าที่และความรับผิดชอบ พนักงานรักษาความปลอดภัยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ ผลัดที่ 1 ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 07.00-19.00 น. ผลัดที่ 2 ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 19.00-07.00 น. เฝ้าระวังรักษาทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นิสิตและบุคลากรให้พ้นจากภัยและอันตราย คุกคามต่าง ๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. บริเวณสถานที่รักษาความปลอดภัย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทาเขตศรีราชา ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กลุ่มอาคารหอพักนิสิต จานวน 8 หลัง และอาคารประกอบ 6 หลัง เลขที่ 199/1 หมู่ 6 ตาบลทุ่งสุขลาอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี และ อาคาร 4 พักอาศัยบุคลากร จานวน 1 หลัง โดยมีรายละเอียดของการกาหนดบริเวณควบคุมเพื่อรักษาความปลอดภัย แบ่งเป็น 12 บริเวณ ดังนี้ บริเวณที่ 1 อาคารหอพักนิสิตชาย 1 บริเวณที่ 2 อาคารหอพักนิสิตชาย 2 บริเวณที่ 3 อาคารหอพักนิสิตชาย 3 บริเวณที่ 4 อาคารหอพักนิสิตหญิง 4 บริเวณที่ 5 อาคารหอพักนิสิตหญิง 5 บริเวณที่ 6 อาคารหอพักนิสิตหญิง 6 บริเวณที่ 7อาคารหอพักนิสิตหญิง 7 บริเวณที่ 8 อาคารหอพักนิสิตหญิง 8 บริเวณที่ 9บริเวณประตูทางเข้า-ออกกลุ่มอาคารหอพัก และลานจอดรถหอพักนิสิต 1 บริเวณที่ 10บริเวณหน้าประตูทางเข้า-ออกหน้าที่ทาการหอพักนิสิต บริเวณที่ 11 บริเวณลานจอดรถหอพักนิสิต 2

บริเวณที่ 12 อาคารพักอาศัยบุคลากร


75

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ บริเวณที่ 1 อาคารหอพักนิสิตชาย 1 พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 201 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในหอพักนิสิตชาย 1 กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้าเป็น ของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากรของ วิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ

ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.5 ตรวจสอบการนาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คผ่านเข้า-ออกภายในอาคารหอพักนิสิตชาย 1 โดย ต้องให้นิสิตลงบันทึกรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่นาผ่านเข้า-ออกด้วยทุกครั้ง 1.6 ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักอาคารอื่น โดยต้องให้นิสิตลง ลายมือชื่อผ่านเข้า-ออกตามแบบฟอร์มที่หอพักนิสิตกาหนด 1.7 ทาการสกัดกั้นไม่ให้นิสิตที่มิได้พักอาศัยอยู่ในหอพักหรือบุคคลภายนอกผ่านเข้าภายในอาคาร หอพักนิสิตชาย 1 ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหอพักนิสิต ซึ่งต้องติดบัตรผ่านของหอพักนิสิตไว้บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 1.8 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ


76

1.9 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อระเบียบ ว่าด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัย ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 1.10 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขต จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.11 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.12 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ 1.13 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารหอพักนิสิตชาย 1 และปฏิบัติตามนโยบายประหยัด พลังงาน 1.14 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในอาคารและโดยรอบอาคารหอพักนิสิตชาย 1 1.15 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกของแม่บ้านประจาอาคาร 1 1.16 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บริเวณที่

2 อาคารหอพักนิสิตชาย 2

พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 202 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน


77

1.4 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในหอพักนิสิตชาย 2 กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้า เป็นของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากร ของวิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ

ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.5 ตรวจสอบการนาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คผ่านเข้า-ออกภายในอาคารหอพักนิสิตชาย 2 โดย ต้องให้นิสิตลงบันทึกรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่นาผ่านเข้า-ออกด้วยทุกครั้ง 1.6 ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักอาคารอื่น โดยต้องให้นิสิตลง ลายมือชื่อผ่านเข้า-ออกตามแบบฟอร์มที่หอพักนิสิตกาหนด 1.7 ทาการสกัดกั้นไม่ให้นิสิตที่มิได้พักอาศัยอยู่ในหอพักหรือบุคคลภายนอกผ่านเข้าภายในอาคาร หอพักนิสิตชาย 2 ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหอพักนิสิต ซึ่งต้องติดบัตรผ่านของหอพักนิสิตไว้บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 1.8 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.9 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อระเบียบว่า ด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยของ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 1.10 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขต จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.11 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.12 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ 1.13 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารหอพักนิสิตชาย 2 และปฏิบัติตามนโยบายประหยัด พลังงาน


78

1.14 ทาการตรวจสอบระดับน้าในบ่อกักเก็บน้าสารองหลังอาคารหอพักนิสิตชาย 2 ให้อยู่ใน ระดับปกติ 1.15 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในอาคารและโดยรอบอาคารหอพักนิสิตชาย 2 1.16 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกของแม่บ้านประจาอาคาร 1 1.17 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บริเวณที่ 3 อาคารหอพักนิสิตชาย 3 พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 203 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในหอพักนิสิตชาย 3 กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้าเป็น ของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากรของ วิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ

ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.5 ตรวจสอบการนาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คผ่านเข้า-ออกภายในอาคารหอพักนิสิตชาย 3 โดย ต้องให้นิสิตลงบันทึกรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่นาผ่านเข้า-ออกด้วยทุกครั้ง 1.6 ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักอาคารอื่น โดยต้องให้นิสิตลง ลายมือชื่อผ่านเข้า-ออกตามแบบฟอร์มที่หอพักนิสิตกาหนด 1.7 ทาการสกัดกั้นไม่ให้นิสิตที่มิได้พักอาศัยอยู่ในหอพักหรือบุคคลภายนอกผ่านเข้าภายในอาคาร หอพักนิสิตชาย 3 ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหอพักนิสิต ซึ่งต้องติดบัตรผ่านของหอพักนิสิตไว้บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน


79

1.8 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.9 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อระเบียบว่า ด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยของ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 1.10 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขต จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.11 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.12 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ 1.13 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารหอพักนิสิตชาย 3 และปฏิบัติตามนโยบายประหยัด พลังงาน 1.14 ทาการตรวจสอบระดับน้าในบ่อกักเก็บน้าสารองหลังอาคารหอพักนิสิตชาย 3 ให้อยู่ในระดับ ปกติ 1.15 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในอาคารและโดยรอบอาคารหอพักนิสิตชาย 3 1.16 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกของแม่บ้านประจาอาคาร 2 1.17 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บริเวณที่

4 อาคารหอพักนิสิตหญิง 4

พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 204 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1


80

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในหอพักนิสิตหญิง4 กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้าเป็น ของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากรของ วิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ

ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.5 ตรวจสอบการนาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คผ่านเข้า-ออกภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง 4 โดย ต้องให้นิสิตลงบันทึกรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่นาผ่านเข้า-ออกด้วยทุกครั้ง 1.6 ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักอาคารอื่น โดยต้องให้นิสิตลง ลายมือชื่อผ่านเข้า-ออกตามแบบฟอร์มที่หอพักนิสิตกาหนด 1.7 ทาการสกัดกั้นไม่ให้นิสิตที่มิได้พักอาศัยอยู่ในหอพักหรือบุคคลภายนอกผ่านเข้าภายในอาคาร หอพักนิสิตหญิง 4 ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหอพักนิสิต ซึ่งต้องติดบัตรผ่านของหอพักนิสิตไว้บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 1.8 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.9 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อระเบียบว่า ด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยของ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 1.10 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขต จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.11 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.12 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ


81

1.13 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง4 และปฏิบัติตามนโยบายประหยัด พลังงาน 1.14 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในอาคารและโดยรอบอาคารหอพักนิสิตหญิง 4 1.15 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกของแม่บ้านประจาอาคาร 1 1.16 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บริเวณที่ 5 อาคารหอพักนิสิตหญิง 5 พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 205 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในหอพักนิสิตหญิง5 กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้าเป็น ของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากรของ วิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ

ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.5 ตรวจสอบการนาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คผ่านเข้า-ออกภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง 5 โดย ต้องให้นิสิตลงบันทึกรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่นาผ่านเข้า-ออกด้วยทุกครั้ง 1.6 ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักอาคารอื่น โดยต้องให้นิสิตลง ลายมือชื่อผ่านเข้า-ออกตามแบบฟอร์มที่หอพักนิสิตกาหนด


82

1.7 ทาการสกัดกั้นไม่ให้นิสิตที่มิได้พักอาศัยอยู่ในหอพักหรือบุคคลภายนอกผ่านเข้าภายใน อาคารหอพักนิสิตหญิง 5 ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหอพักนิสิต

ซึ่งต้องติดบัตรผ่านของหอพักนิสิตไว้บริเวณ

กระเป๋าเสื้อหรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 1.8 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.9 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อระเบียบว่า ด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยของ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 1.10 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขต จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.11 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.12 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ 1.13 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง 5 และปฏิบัติตามนโยบายประหยัด พลังงาน 1.14 ทาการตรวจสอบระดับน้าในบ่อกักเก็บน้าสารองหลังอาคารหอพักนิสิตหญิง 5 ให้อยู่ใน ระดับปกติ 1.15 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในอาคารและโดยรอบอาคารหอพักนิสิตหญิง 5 1.16 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกของแม่บ้านประจาอาคาร 5 1.17 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บริเวณที่

6 อาคารหอพักนิสิตหญิง 6

พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 206


83

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในหอพักนิสิตหญิง6 กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้าเป็น ของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากรของ วิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ

ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.5 ตรวจสอบการนาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คผ่านเข้า-ออกภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง 6 โดย ต้องให้นิสิตลงบันทึกรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่นาผ่านเข้า-ออกด้วยทุกครั้ง 1.6 ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักอาคารอื่น โดยต้องให้นิสิตลง ลายมือชื่อผ่านเข้า-ออกตามแบบฟอร์มที่หอพักนิสิตกาหนด 1.7 ทาการสกัดกั้นไม่ให้นิสิตที่มิได้พักอาศัยอยู่ในหอพักหรือบุคคลภายนอกผ่านเข้าภายในอาคาร หอพักนิสิตหญิง 6 ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหอพักนิสิต ซึ่งต้องติดบัตรผ่านของหอพักนิสิตไว้บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 1.8 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.9 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อระเบียบว่า ด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยของ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 1.10 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขต จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้


84

1.11 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.12 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ 1.13 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง 6 และปฏิบัติตามนโยบายประหยัด พลังงาน 1.14 ทาการตรวจสอบระดับน้าในบ่อกักเก็บน้าสารองหลังอาคารหอพักนิสิตหญิง 6 ให้อยู่ใน ระดับปกติ 1.15 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในอาคารและโดยรอบอาคารหอพักนิสิตหญิง 6 1.16 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกของแม่บ้านประจาอาคาร 6 1.17 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บริเวณที่

7 อาคารหอพักนิสิตหญิง 7

พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 207 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในหอพักนิสิตหญิง5 กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้าเป็น ของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากรของ วิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ

ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน


85

1.5 ตรวจสอบการนาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คผ่านเข้า-ออกภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง 7 โดยต้องให้นิสิตลงบันทึกรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่นาผ่านเข้า-ออกด้วยทุกครั้ง 1.6 ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักอาคารอื่น โดยต้องให้นิสิตลง ลายมือชื่อผ่านเข้า-ออกตามแบบฟอร์มที่หอพักนิสิตกาหนด 1.7 ทาการสกัดกั้นไม่ให้นิสิตที่มิได้พักอาศัยอยู่ในหอพักหรือบุคคลภายนอกผ่านเข้าภายในอาคาร หอพักนิสิตหญิง 7 ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหอพักนิสิต ซึ่งต้องติดบัตรผ่านของหอพักนิสิตไว้บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 1.8 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.9 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อระเบียบว่า ด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยของ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 1.10 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขต จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.11 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.12 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ 1.13 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง 7 และปฏิบัติตามนโยบายประหยัด พลังงาน 1.14 ทาการตรวจสอบระดับน้าในบ่อกักเก็บน้าสารองหลังอาคารหอพักนิสิตหญิง 7 ให้อยู่ใน ระดับปกติ 1.15 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในอาคารและโดยรอบอาคารหอพักนิสิตหญิง 7 1.16 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกของแม่บ้านประจาอาคาร 7 1.17 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


86

บริเวณที่

8 อาคารหอพักนิสิตหญิง 8

พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 208 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในหอพักนิสิตหญิง8 กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้าเป็น ของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากรของ วิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ

ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.5 ตรวจสอบการนาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คผ่านเข้า-ออกภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง 7 โดย ต้องให้นิสิตลงบันทึกรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่นาผ่านเข้า-ออกด้วยทุกครั้ง 1.6 ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออกของนิสิตที่พักอาศัยอยู่ในหอพักอาคารอื่น โดยต้องให้นิสิตลง ลายมือชื่อผ่านเข้า-ออกตามแบบฟอร์มที่หอพักนิสิตกาหนด 1.7 ทาการสกัดกั้นไม่ให้นิสิตที่มิได้พักอาศัยอยู่ในหอพักหรือบุคคลภายนอกผ่านเข้าภายในอาคาร หอพักนิสิตหญิง 8 ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหอพักนิสิต ซึ่งต้องติดบัตรผ่านของหอพักนิสิตไว้บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 1.8 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.9 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อระเบียบว่า ด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยของ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551


87

1.10 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยา เขตจัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.11 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.12 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ 1.13 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง 8 และปฏิบัติตามนโยบายประหยัด พลังงาน 1.14 ทาการตรวจสอบระดับน้าในบ่อกักเก็บน้าสารองหลังอาคารหอพักนิสิตหญิง 8 ให้อยู่ใน ระดับปกติ 1.15 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในอาคารและโดยรอบอาคารหอพักนิสิตหญิง 8 1.16 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกของแม่บ้านประจาอาคาร 8 1.17 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บริเวณที่

9 ประตูทางเข้า-ออก หน้าที่ทาการหอพักนิสิต

พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิง 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 209 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในหอพักนิสิตอาคาร 1-6 กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้า เป็นของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากร


88

ของวิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.5 ตรวจสอบการนาเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คผ่านเข้า-ออกภายในอาคารหอพักนิสิตหญิง 7 โดย ต้องให้นิสิตลงบันทึกรายละเอียดเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คที่นาผ่านเข้า-ออกด้วยทุกครั้ง 1.6 ทาการสกัดกั้นไม่ให้นิสิตที่มิได้พักอาศัยอยู่ในหอพักหรือบุคคลภายนอกผ่านเข้าภายในอาคาร หอพักนิสิตหญิง 8 ยกเว้นได้รับอนุญาตจากหอพักนิสิต ซึ่งต้องติดบัตรผ่านของหอพักนิสิตไว้บริเวณกระเป๋าเสื้อ หรือที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 1.7 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.8 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อระเบียบว่า ด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัยของ นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 1.9 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขตจัด ขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.10 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.11 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ 1.12 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศภายในอาคารทบทวนการเรียนและจัดกิจกรรม และปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงาน 1.13 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในอาคารและโดยรอบอาคารหอพักนิสิตหญิง 8 1.14 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกของแม่บ้านประจาอาคาร 8 1.15 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


89

บริเวณที่

10 ประตูทางเข้า-ออกกลุ่มอาคารหอพักและลานจอดรถหอพักนิสิต 1

พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย 2 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 210 และ 211 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 จัดจราจรการจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ให้จอดในที่จอด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 1.5 ตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกภายในลานจอดรถหอพักนิสิต โดยบันทึกหมายเลขทะเบียนและเวลาที่ผ่านใน สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน และกรณีที่ยานพาหนะต้องการผ่านเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ชั้นในอาคารหอพักนิสิต ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หอพักก่อน โดยต้องได้รับบัตรอนุญาตให้ผ่านเข้าบริเวณหอพักชั้นใน (บัตรสีเขียว) จึงจะเปิดประตูให้ผ่านเข้า-ออกได้ 1.6 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในบริเวณหอพักนิสิต กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้าเป็น ของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากรของ วิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ

ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.7 ตรวจสอบการนาสิ่งของออกจากหอพักนิสิตของแม่บ้านทุกอาคาร 1.8 ควบคุมการผ่านเข้า-ออกภายในบริเวณหอพักของนิสิต หลังเวลา 24.00 -05.00 น. โดยให้นิสิต ลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกผ่านเข้าตามที่หอพักนิสิตกาหนด 1.9 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.10 อานวยความสะดวกและแก้ปัญหาจราจรในบริเวณปฏิบัติงาน


90

1.11 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อ ระเบียบว่าด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความ ประพฤติวินัยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 1.12 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขต จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.13 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.14 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ 1.15 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในลานจอดรถหอพักนิสิต 1 และปฏิบัติตามนโยบาย ประหยัดพลังงาน 1.16 บริการยืมรถจักรยานให้กับนิสิตและบุคลการ พร้อมการซ่อมบารุงและดูแลรักษา 1.17 ทาการตรวจสอบระดับน้าในบ่อกักเก็บน้าสารองบริเวณประตู 3 ให้อยู่ในระดับปกติ 1.18 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในบริเวณลานจอดรถหอพักนิสิต 1และที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณทางเท้าหน้าหอพักนิสิต 1.19 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บริเวณที่

11 ประตูทางเข้า-ออกและลานจอดรถหอพักนิสิต 2

พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 212 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง 1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2

ในผลัดที่ 1


91

1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 จัดจราจรการจอดรถจักรยานยนต์ในที่จอด และเป็นระเบียบเรียบร้อย

1.5

ตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกภายในลานจอดรถหอพักนิสิต โดยบันทึกหมายเลขทะเบียนและเวลาที่ผ่านใน สมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน และกรณีที่ยานพาหนะต้องการผ่านเข้า-ออกบริเวณพื้นที่ชั้นในอาคารหอพักนิสิต ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หอพักก่อน โดยต้องได้รับบัตรอนุญาตให้ผ่านเข้าบริเวณหอพักชั้นใน (บัตรสีเขียว) จึงจะเปิดประตูให้ผ่านเข้า-ออกได้ 1.6 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในบริเวณหอพักนิสิต กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่นาเข้าเป็น ของมึนเมา สุรา ยาเสพติดหรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่หรือนิสิตและบุคลากรของ วิทยาเขต หรือสงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของหอพักนิสิตทราบเพื่อ

ตรวจสอบโดยทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.7 ตรวจสอบการนาสิ่งของออกจากหอพักนิสิตของแม่บ้านทุกอาคาร 1.8 ควบคุมการผ่านเข้า-ออกภายในบริเวณหอพักของนิสิต หลังเวลา 24.00 -05.00 น. โดยให้นิสิต ลงลายมือชื่อในสมุดบันทึกผ่านเข้าตามที่หอพักนิสิตกาหนด 1.9 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณหอพักนิสิต เมื่อได้รับแจ้งว่า บุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.10 อานวยความสะดวกและแก้ปัญหาจราจรในบริเวณปฏิบัติงาน 1.11 ทาการระงับเหตุหรือป้อมปรามหรือตักเตือนนิสิตเมื่อเห็นว่าเป็นการกระทาที่ผิดต่อระเบียบ ว่าด้วยหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 หรือระเบียบว่าด้วยความประพฤติวินัย ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2551 1.12 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขต จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.13 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น


92

1.14 ทาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและให้ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตเจ็บป่วยหรือนิสิตร้องขอ 1.15 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในลานจอดรถหอพักนิสิต 1 และปฏิบัติตามนโยบาย ประหยัดพลังงาน 1.16 บริการยืมรถจักรยานให้กับนิสิตและบุคลการ พร้อมการซ่อมบารุงและดูแลรักษา 1.17 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่ภายในบริเวณลานจอดรถหอพักนิสิต 1และที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณทางเท้าหน้าหอพักนิสิต 1.18 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย บริเวณที่

12 อาคารพักอาศัยบุคลากร

พนักงานรักษาความปลอดภัยชาย 1 คน รหัสนามเรียกขานผ่านวิทยุสื่อสาร คือ 213 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 1.1 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1 ชั่วโมง

ในผลัดที่ 1

1.2 ทาการรายงานเหตุการณ์ประจาวันผ่านวิทยุสื่อสารทุก 1/2 ชั่วโมง ในผลัดที่ 2 1.3 เขียนรายงานในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวันหรือรายงานผ่านช่องทางอื่นทันทีเมื่อมีเหตุ จาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน 1.4 จัดจราจรการจอดรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในที่จอดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 1.5 ตรวจสอบยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกภายในบริเวณอาคารพักอาศัยบุคลากร 1.6 ตรวจสอบการนาสิ่งของเข้า-ออกภายในอาคารพักอาศัยบุคลากร กรณีที่สงสัยว่าสิ่งของที่ นาเข้าเป็นยาเสพติด หรืออาจเป็นวัตถุอันตรายหรืออาจเป็นพิษภัยต่ออาคารสถานที่และบุคลากรของวิทยาเขต หรือ สงสัยว่าจะเป็นสิ่งของที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วแจ้งให้ผู้จัดการอาคารพักอาศัยบุคลากรทราบเพื่อตรวจสอบโดย ทันทีและทาการบันทึกรูปพรรณของสิ่งของลงในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจาวัน 1.7 ตรวจสอบการนาสิ่งของออกจากอาคารพักอาศัยบุคลากรของแม่บ้านประจาอาคาร


93

1.8 ทาการสกัดกั้นหรือควบคุมตัวบุคคลไม่ให้หนีออกจากบริเวณอาคารพักอาศัยบุคลากร เมื่อ ได้รับแจ้งว่าบุคคลนั้นเข้ามาก่อเหตุอันตรายหรือประทุษร้ายต่อนิสิตและบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการ 1.9 อานวยความสะดวกและแก้ปัญหาจราจรในบริเวณปฏิบัติงาน 1.10 ทาการชี้บอกเส้นทางเพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ ในวิทยาเขตหรือแจ้งข้อมูลกิจกรรมที่วิทยาเขต จัดขึ้นในโอกาสต่าง ๆ ให้แก่บุคคลภายนอกที่มาติดต่อสอบถามในโอกาสที่สามารถทาได้ 1.11 ทาการแจ้งเหตุที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ทั้ง ที่อยู่ภายในและภายนอกบริเวณปฏิบัติงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทันทีที่ประสบ และให้ความช่วยเหลือตามเหตุ สมควรเพื่อการระงับเหตุนั้น 1.12 ทาการเปิด-ปิดไฟแสงสว่างภายในอาคารพักอาศัยบุคลากร และปฏิบัติตามนโยบายประหยัด พลังงานและดูแลระบบสาธารณูปโภคในภาพรวมของอาคารพักอาศัยบุคลากร 1.13 บริการยืมรถจักรยานให้กับบุคลกร พร้อมการซ่อมบารุงและดูแลรักษา 1.14 ทาการสอดส่องดูแลพื้นที่รอบๆและภายในอาคารพักอาศัยบุคลากรเพื่อความปลอดภัย 1.15 ทาการตรวจสอบระดับน้าในบ่อกักเก็บสารองของหอพัก

นิสิตแล้วแจ้งให้ 210 ทราบ ทุกๆ 1

ชั่วโมง 1.16 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ข้อปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ 1. แสดงความเคารพต่อผู้บริหารและผู้มาติดต่อ 2. แต่งเครื่องแบบที่วิทยาเขตกาหนดและรักษาความสะอาดเรียบร้อยของเครื่องแบบอยู่เสมอ 3. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน ขยัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4. รักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่รับผิดชอบให้สะอาดอยู่เสมอ 5. ระมัดระวังและป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินในบริเวณหอพักนิสิต


94

6. ดูแลเรื่องการสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ เช่น การเปิดน้า ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยไม่จาเป็นในบริเวณหอพัก นิสิต 7. เคารพและปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ข้อห้ามปฏิบัติของพนักงานรักษาความปลอดภัย หอพักนิสิต วิทยาเขตศรีราชา 1. ห้ามนาหรืออนุญาตให้มีการนาสุรา เครื่องดื่มมึนเมา ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้าในบริเวณ หอพักนิสิต 2. ห้ามดื่มสุรา เครื่องดื่มมึนเมา เสพยาเสพติดระหว่างปฏิบัติหน้าที่หรือก่อนมาปฏิบัติหน้าที่ 3. ห้ามสูบบุหรี่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 4. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิดในบริเวณหอพัก 5. ห้ามนอน ยืนหลับ นั่งหลับในเวลาปฏิบัติหน้าที่ 6. ห้ามทิ้งจุดรับผิดชอบและออกเวรโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ 7. ห้ามพูดจาหยาบคาย ส่งเสียงดังและแสดงกิริยาที่ไม่สุภาพ 8. ห้ามสับเปลี่ยนเวรกันเองโดยพลการ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุม 9. ห้ามใช้วิทยุสื่อสารเพื่องานส่วนตัว 10. ห้ามนั่งอ่านหนังสือ ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุระหว่างปฏิบัติหน้าที่ 11. ห้ามจับกลุ่มคุยกันหรือรับประทานอาหารร่วมกัน โดยขาดการระแวดระวังในระหว่างการปฏิบัติ หน้าที่ การปฏิบัติเมื่อสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือมีเหตุให้สงสัยว่าอาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ตื่นตัว ตั้งสติ ไม่รนราน (สติมา ปัญญาเกิด) 2. ให้รีบทาการตรวจสอบว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงหรือไม่ เช่น มีควันไฟเกิดขึ้นภายในอาคาร หรือไม่ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้


95

สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดังขึ้นหรือสงสัยว่าอาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้

ให้ รปภ.เข้าทาการดับไฟเบื้องต้นและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยไวที่สุด

รปภ.อาคารอื่นๆเข้าช่วยเหลือและทาการเคาะประตูห้องนิสิตทุกห้อง เพื่อแจ้งให้ออกจากห้องพักทันที + หอพักประกาศแจ้งผ่านเสียงตาม สาย

รปภ.ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ/ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ถ้ามี) + หอพักนิสิต แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที


96

กรณีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ดัง แต่ไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้จริง หากตรวจสอบแล้วไม่ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้จริง เพื่อให้สัญญาณเตือนภัยหยุดดัง ให้ปฏิบัติดังนี้ 1. ให้ทาการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภัยจุดไหนที่ดัง เมื่อพบแล้ว ให้ทาให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพปกติ เช่น ใช้ ไม้จิ้มฟันขัดสลักกระเดื่องให้อยู่ในสภาพปกติ ไม่ง้างออก 2. อาคาร 1-5 ให้ไปที่กล่องควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (อยู่ในห้องติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า) แล้ว ดาเนินการดังนี้ 2.1 อาคาร 1 ให้กดรหัส 1000 แล้วกดปุ่ม RESET สัญญาณจะหยุดดัง 2.2 อาคาร 2 ให้กดรหัส 2000 แล้วกดปุ่ม RESET สัญญาณจะหยุดดัง 2.3 อาคาร 3 ให้กดรหัส 3000 แล้วกดปุ่ม RESET สัญญาณจะหยุดดัง 2.4 อาคาร 4 ให้กดรหัส 4000 แล้วกดปุ่ม RESET สัญญาณจะหยุดดัง 2.5 อาคาร 5 ให้กดรหัส 5000 แล้วกดปุ่ม RESET สัญญาณจะหยุดดัง 3. อาคาร 6-8 ให้ไปที่กล่องควบคุมสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (กล่องควบคุมยู่หลังโต๊ะนั่งรปภ.) ดาเนินการดังนี้ ให้กดปุ่มสีแดง บนกล่อง FCP จานวน 4 ปุ่ม เรียงจากบนลงล่าง สัญญาณจะหยุดดัง ข้อแนะนา ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวหอพักนิสิต ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ หอพักนิสิต อยู่ในส่วนของงานจัดการอาคารพักอาศัย ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเปิดให้นิสิตเข้าพักอาศัยตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นมา ใน ปัจจุบันหอพักนิสิตมีอาคารที่พักอาศัยจานวน 8 อาคาร สามารถรองรับนิสิตได้ทั้งหมด3,110 คน แบ่งเป็นอาคาร หอพักชาย 3 อาคารและอาคารหอพักหญิง 5 อาคาร ทุกอาคารสูง 5 ชั้น ดังนี้ - หอพักนิสิตชายอาคาร 1 มีจานวน 90 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง


97

- หอพักนิสิตชายอาคาร 2 มีจานวน 90 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง - หอพักนิสิตชายอาคาร 3 มีจานวน 90 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง - หอพักนิสิตหญิงอาคาร 4 มีจานวน 90 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง - หอพักนิสิตหญิงอาคาร 5 มีจานวน 120 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง - หอพักนิสิตหญิงอาคาร 6 มีจานวน 116 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง - หอพักนิสิตหญิงอาคาร 7 มีจานวน 116 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง - หอพักนิสิตหญิงอาคาร 8 มีจานวน 116 ห้อง ทั้งนี้ รวมถึงห้องสาหรับผู้ป่วยอีกจานวน 1 ห้อง รวมทั้งสิ้น 828 ห้อง ที่ตั้ง หอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199/1 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งศุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 038-768811-5 / 038-768850 “ใช้บริการหอพักมหาวิทยาลัย สะดวก สบาย ทันสมัย อบอุ่น มีเวลาพัฒนาตนเอง”


98

บุคลากรในสังกัดฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง โทรศัพท์/ภายใน

รหัสนามเรียกขานผ่าน ว.

038-768811-5/038-354580 ต่อ @ นางสิริพรรณ วงศ์สุวรรณ หัวหน้าฝ่ายทรัพย์สินฯ

9001 / 2661

01

@ นายบุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์ ผู้จัดการหอพักนิสิต

9002 / 2663

02

@ นางสาวพรพิศ กุลาเพียร นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 / 2663

@ นายวีระศักดิ์ สุนีพรรณ ช่างเทคนิค

7015 / -

04

@ นายวชิราวุธ แสนอุบล ช่างเทคนิค

7015 / -

05

@ นายนาวา พลประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

9002 / 2665

06

@ นางสาวนงนุช งามเสด็จ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

9005 / 2662

07

@ นายพิเชฐ ภู่ทอง ผู้จัดการทั่วไป

038-352855 / 2643

03

08

@ นางสาวลักขณา แสนสามารถ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

9002 / 2665

09

@ นางสาวลักขณา ทองเกลี้ยง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

900 / 2664

010

@ นายวิสุทธิชัย ยินดี

900 / 2663

011

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร


99

การติดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยประจาอาคารหอพักนิสิต

อาคารหอพักนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ประจาโต๊ะรปภ. รหัสนามเรียกขานผ่าน ว. 038-768811-5 ต่อ อาคารชาย 1

1000

201

อาคารชาย 2

2000

202

อาคารชาย 3

3000

203

อาคารหญิง 4

4000

204

อาคารหญิง 5

5000

205

อาคารหญิง 6

6000

206

อาคารหญิง 7

7000

207

อาคารหญิง 8

8000

208

จุดหน้าที่ทาการหอพักนิสิต

9000

209

ลานจอดรถหอพักนิสิต 1

1100

210 และ 211

ลานจอดรถหอพักนิสิต 2 7001 อาคารพักอาศัยบุคลากร

212 -

213


100

รหัสวิทยุสื่อสารที่นิยมใช้ในหน่วยงานราชการในการติดต่อสื่อสาร รหัส ความหมาย รหัส ความหมาย ว. 0 ขอทราบคาสั่ง/ คาสั่ง

ว.21 ออกเดินทางจาก...(สถานที่)

ว.00 รอก่อน/ ให้คอยก่อน

ว.22 ถึง...(สถานที่)

ว.01 ที่ทางาน/ ที่โรงเรียน

ว.23 ผ่าน...(สถานที่)

ว.02 ที่บ้าน

ว.24 เวลา

ว.1 จุดที่กาลังออกอากาศ

ว.25 ไปยัง..(สถานที่)

ว.2 ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้ว

ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด

ว.3 ทวนข้อความ

ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์

ว.4 ปฏิบัติหน้าที่/ดาเนินการ

ว.28 ประชุม

ว.5 ราชการลับ

ว.29 ธุระ

ว.6 ขอติดต่อ

ว.30 จานวน คน สิ่งของ

ว.7 ขอความช่วยเหลือ

ว.31 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1

ว.8 ข่าว/ข่าวสาร/ ข้อความ

ว.32 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2

ว.9 เหตุฉุกเฉิน

ว.33 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3

ว.10 อยู่ประจาที่ ติดต่อทาง ว. ได้

ว.34 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4

ว.11 หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้

ว.35 ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ

ว.12 หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ไม่ได้

ว.36 ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา

ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์

ว.37 ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา

ว.14 เลิกงาน ปิดสถานี

ว.38 ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3

ว.15 พบ

ว.39 การจราจรติดตัด


101

ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ

ว.40 อุบัติเหตุจากรถ

ว.16-1 จับใจความไม่ได้

ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย

ว.16-2 ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้

ว.42 การเดินทางเป็นขบวน

ว.16-3 ชัดเจนพอใช้

ว.43 จุดตรวจสอบยานพาหนะ

ว.16.4 ชัดเจนดี

ว.44 โทรสาร

ว.16-5 ชัดเจนดีมาก

ว.45 เหตุการณ์ปกติ

ว.17 มีอันตราย

ว.50 รับประทานอาหาร

ว.18 รถเสีย

ว.51 ป่วย

ว.19 ถูกโจมตี สถานีถูกปิด

ว.52 ยกเลิก

ว.20 จับกุม ว.53 อยู่ร้านอาหาร ว.54 อยู่โรงแรม

ว. 608 ถูกรบกวน(บุคคล)

ว.55 ผกก.มาตรวจ

ว.609 ถูกรบกวน (อากาศ)

ว.56 เพื่อนมา

เหตุ 100 มีเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน

ว.57 กาลังโดยสารทางเรือ

เหตุ 111 ลักทรัพย์

ว.59 เปลี่ยนทิศทาง

เหตุ 121 วิ่งราวทรัพย์

ว.60 ญาติ เพื่อน

เหตุ 131 ชิงทรัพย์

ว.61 ขอบคุณ สวัสดี

เหตุ 141 ปล้นทรัพย์

ว.62 สิ่งของ

เหตุ 151 มีผู้ต้องสงสัยในยานพาหนะ

ว.63 บ้านพัก

เหตุ 161 มีสัตว์เข้าบ้าน

ว.64 ธุระส่วนตัว

เหตุ 200 มีเหตุประทุษร้ายต่อร่างกาย

ว.65 ภรรยามาพบ

เหตุ 211 ทาร้ายร่างกาย ไม่ได้รับบาดเจ็บ


102

ว.66 ขอพบเรื่องราชการ

เหตุ 221 ทาร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ

ว.67 ขอพบเรื่องส่วนตัว

เหตุ 231 ทาร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ว.68 แจ้งความ

เหตุ 241 ฆ่าคนตาย

ว.69 ระมัดระวัง

เหตุ 300 การพนัน

ว.70 ถึงแก่กรรม

เหตุ 510 วัตถุต้องสงสัยเกี่ยวกับระเบิด

ว.71 พักผ่อน

เหตุ 511 ได้เกิดระเบิดขึ้นแล้ว

ว.73 ด้วยความปรารถนาดี

เหตุ 512 วัตถุระเบิดตรวจสอบแล้วไม่ระเบิด

ว.78 คลื่นอื่นมาแทรก

เหตุ 501 การบริการน้า ยกรถ ตัดต้นไม้

ว.81 ติดธุระ

เหตุ 503 สาธารณภัย ทางบก น้า อากาศ

ว.88 รักและจุมพิต

เหตุ 201 เพลิงไหม้หญ้า

ว.99 อย่ายุ่งเกี่ยว

เหตุ 202 ไฟฟ้าลัดวงจร

ว.100 ขอโทษ

เหตุ 203 เพลิงไหม้ยานพาหนะ

ว.600 แฟน

เหตุ 204 เพลิงไหม้ชุมชน ตึกแถว บ้านเรือน

ว.601 เครื่องวิทยุรับ-ส่ง

เหตุ 205 เพลิงไหม้อาคารเก็บเชื้อเพลิง

ว.602 สายอากาศวิทยุรับ-ส่ง

เหตุ 206 เพลิงไหม้อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่

ว.603 รถยนต์

เหตุ 600 นักเรียนทะเลาะวิวาท

ว.604 โทรทัศน์ บันเทิง

เหตุ 601 นักเรียนรวมกลุ่ม ส่อว่าจะก่อเหตุ

ว.605 รับประทานอาหาร

เหตุ 602 นักเรียนก่อเหตุหลบหนีไปแล้ว

ว.606 ไม่ถูกต้อง (โกหก)

เหตุ 603

ว.607 ทาธุระส่วนตัว (เข้าห้องน้า)

นักเรียนยกพวกทาร้ายกัน


103

ความหมาย พนักงานรักษาความปลอดภัย (security guard) หมายถึง ผู้มีหน้าที่ระวังดูแลให้มีความปลอดภัยในสถานที่ หนึ่งๆทั้งความปลอดภัยในสถานที่ ชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ คาจากัดความ การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่คือมาตรการที่กาหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาให้ความปลอดภัยแก่ที่ สงวนอาคารและสถานที่ของส่วนราชการตลอดจนวัสดุอุปกรณ์เจ้าหน้าที่และเอกสารในอาคารสถานที่ดังกล่าวให้ พ้นจากการโจรกรรมการจารกรรมและการก่อวินาศกรรมหรือเหตุอื่นใดอันอาจทาให้เสียสมรรถภาพในการปฏิบัติ ภารกิจของส่วนราชการได้ ข้อพิจารณาในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 1.

ปัจจัยสาคัญที่จะต้องพิจารณาในการวางมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ได้แก่

ความสาคัญของภารกิจของส่วนราชการนั้นๆสภาพของสถานที่ลักษณะทางภูมิศาสตร์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ อุดมการณ์ทางการเมืองของประชาชนในพื้นที่นั้นๆและพฤติการณ์ของฝ่ายที่อาจเป็นศัตรูตลอดจนการสนับสนุน ช่วยเหลือที่จะพึงได้รับจากส่วนราชการอื่นๆ 2. ระดับการรักษาความปลอดภัยของสถานที่หนึ่งๆย่อมมีความแตกต่างกันแล้วแต่ความสาคัญของภารกิจ สิ่งที่เป็นความลับทรัพย์สินและอาคารสถานที่จึงต้องแยกพิจารณาการวางมาตรการการป้องกันแต่ละอาคารสถานที่ เช่นอาคารสถานที่บางพื้นที่ทั้งหมดอาจต้องการมาตรการการรักษาความปลอดภัยเพียงแบบเดียว แต่สถานที่อีกแห่งหนึ่งมีกิจการเฉพาะอย่างหรือพื้นที่ภายในเฉพาะแห่งที่ต้องการมาตรการการรักษาความปลอดภัย มากแบบเป็นพิเศษเช่นการจัดแยกกิจการให้อยู่ต่างหากและการเพิ่มมาตรการการป้องกันให้มากขึ้นเป็นต้น 3.

ในการออกแบบก่อสร้างที่สงวนอาคารสถานที่หรือเครื่องกีดขวางของทางการที่มีความสาคัญหรือ

ความลับจะต้องพิทักษ์รักษาให้สถาปนิกและ/หรือวิศวกรผู้ออกแบบพิจารณาในด้านการรักษาความปลอดภัยด้วย โดยหารือกับเจ้าหน้าที่ควบคุมการรักษาความปลอดภัยของส่วนราชการนั้นๆหรือองค์การรักษาความปลอดภัยทั้งนี้ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ


104

มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ ส่วนราชการจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ให้เหมาะสมโดยให้พิจารณาการใช้มาตรการ ดังต่อไปนี้ เครื่องกีดขวาง เครื่องกีดขวางคือเครื่องมือที่ใช้ป้องกันขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลสัตว์หรือยานพาหนะที่ไม่มีสิทธิเข้า ไปในพื้นที่รักษาความปลอดภัยโดยใช้เครื่องกีดขวางเป็นแนวเขตของพื้นที่ก่อให้เกิดสภาพทางจิตวิทยาและทาง วัตถุทาให้ไม่กล้าเข้าหรือหน่วงเหนี่ยวการล่วงล้าเพื่อให้ยามรักษาการณ์มีโอกาสตรวจพบหยุดยั้งหรือจับกุมได้อีก ทั้งเป็นการประหยัดจานวนเจ้าหน้าที่ยามรักษาการณ์และเป็นการบังคับให้บุคคลหรือยานพาหนะที่จะผ่านเข้าออก ต้องผ่านเฉพาะตามทางเข้าออกที่กาหนดไว้เพื่อสะดวกในการควบคุมและตรวจสอบเครื่องกีดขวางโดยทั่วไป แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ 1. เครื่องกีดขวางตามธรรมชาติเช่นทะเลแม่น้าลาคลองหน้าผาฯลฯที่ได้ดัดแปลงให้เป็นประโยชน์ในการ กั้น 2. เครื่องกีดขวางที่ประดิษฐ์ขึ้นเช่นรั้วทึบรั้วโปร่งเครื่องกั้นถนนลวดหีบเพลงกาแพงลูกกรงเหล็กฯลฯ การให้แสงสว่าง การให้มีแสงสว่างก็เพื่อจะให้มองเห็นบริเวณรั้วและเขตหวงห้ามต่างๆโดยชัดเจนในเวลามืดจะได้มองเห็น ผู้ที่บุกรุกเข้ามาในสถานที่การให้แสงสว่างมี 2 วิธีคือ 1.

การใช้แสงส่องโดยตรงคือการพุ่งแสงสว่างส่องไปยังจุดใดจุดหนึ่งที่ต้องการเช่นที่ตัวอาคารรั้วหรือ

ประตูเป็นต้น 2.

การใช้แสงส่องกระจายรอบตัวทาให้มีความสว่างทั่วบริเวณดวงไฟควรอยู่ในระดับสูงพอที่จะช่วยให้

มองเห็นเครื่องกีดขวางต่างๆได้ชัดในกรณีที่รั้วเป็นแบบทึบก็ต้องให้มีแสงสว่างส่องให้เห็นได้ทั้งสองด้านและต้อง ให้รัศมีแสงสว่างของดวงหนึ่งๆทับเลยเข้าไปในรัศมีของดวงข้างเคียงเพื่อมิให้พื้นที่อับแสงระหว่างรัศมีดวงไฟ เจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจาวันมีหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติของยามรักษาการณ์และหน้าที่อื่น ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆยามรักษาการณ์มีหน้าที่ป้องกันบริเวณเขตหวงห้ามทั้งหมด ตลอดจนวัสดุและสิ่งอุปกรณ์ทั้งปวงทาการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะและสิ่งของต่างๆที่นาเข้ามาหรือออกไป


105

จากอาคารสถานที่ให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยอุบัติเหตุและ ภยันตรายอื่นๆ จานวน การกาหนดจานวนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ให้พิจารณาปัจจัยดังต่อไปนี้คือ 1. จุดอ่อนของอาคารสถานที่ต่างๆ 2. จานวนช่องทางเข้าออก 3. ลักษณะของงานและทรัพย์สินที่พึงได้รับการพิทักษ์รักษา 4. จานวนผู้เยี่ยมเยียน 5. จานวนบริเวณเขตหวงห้าม 6. จานวนยานพาหนะที่ผ่านเข้าออก 7. จานวนเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการนั้นๆ 8. เวลาพักผ่อนของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่ตั้ง ที่ทาการของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ควรตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวก ภายในที่ตั้งควรมีที่เก็บอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องมือสื่อสารในที่ตั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สถานที่ประจาอยู่อย่างน้อยหนึ่งคนตลอดเวลา ระบบสัญญาณแจ้งภัย ระบบสัญญาณแจ้งภัยคือวิธีการใช้เครื่องมือทางเทคนิคสาหรับตรวจและแจ้งให้ทราบในเมื่อมีการเข้าใกล้ หรือการล่วงล้าเข้ามาในพื้นที่รักษาความปลอดภัยระบบสัญญาณแจ้งภัยนี้อาจเป็นเครื่องมือเทคนิคทาง อีเล็กทรอนิกส์ทางไฟฟ้าหรือทางเครื่องกลเช่นแผ่นโลหะเส้นลวดคลื่นเสียงกับดักเป็นต้นที่จะทาให้เกิดสัญญาณ เมื่อมีผู้บุกรุกโดยใช้ติดกับประตูหน้าต่างตู้เก็บเอกสารห้องนิรภัยกาแพงรั้วพื้นฯลฯ


106

การติดต่อสื่อสาร ในกรณีที่มียามรักษาการณ์ควรมีโทรศัพท์ตั้งไว้ณจุดอันเหมาะสมที่สุดในเส้นทางของยามรักษาการณ์และ ควรกาหนดประมวลลับสาหรับใช้พิสูจน์ฝ่ายระหว่างกันขึ้นยามรักษาการณ์จะต้องรายงานตรงตามกาหนดเวลา เสมอด้วยนอกจากโทรศัพท์ควรกาหนดวิธีการหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นสารองไว้ในกรณีที่โทรศัพท์ขัดข้อง การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ควรได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้ในเรื่องต่างๆดังนี้คือ 1. การป้องกันการจารกรรมและการก่อวินาศกรรม 2. บริเวณสถานที่ทั้งหมดจุดสาคัญของสถานที่นั้นรวมทั้งที่ตั้งสวิตช์ไฟฟ้าที่สาคัญๆเครื่องมือเครื่องใช้ใน การดับเพลิงตลอดจนภยันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นแก่สถานที่ราชการนั้นๆ 3. การติดต่อสื่อสารในหน่วยรักษาความปลอดภัย 4. วิธีต่อสู้ป้องกันตัวตามความเหมาะสม 5. ระบบที่ใช้สาหรับแสดงตนซึ่งสถานที่นั้นได้กาหนดไว้ เครื่องแบบและอาวุธของยามรักษาการณ์ ยามรักษาการณ์ควรแต่งเครื่องแบบและในขณะปฏิบัติหน้าที่ถ้ามีอาวุธก็ต้องเป็นอาวุธที่ถูกต้องตาม กฎหมายพร้อมทั้งมีความรู้ความสามารถในเรื่องการใช้อาวุธเป็นอย่างดี การป้องกันอัคคีภัย การวางมาตรการการป้องกันอัคคีภัยให้หัวหน้าส่วนราชการกาหนดมาตรการการป้องกันอัคคีภัยโดยมีเจ้าหน้าที่ ควบคุมการรักษาความปลอดภัยเป็นผู้วางแผนและกากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและระงับ อัคคีภัยกฎกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนคาสั่งของทางราชการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเวลาราชการให้จัดข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่หนึ่งมี หน้าที่ดับเพลิงและอีกกลุ่มหนึ่งมีหน้าที่ขนย้ายเอกสารและควบคุมรับผิดชอบเอกสารและวัสดุโดยให้แต่ละกลุ่มมี จานวนเพียงพอสาหรับงานนั้นๆสาหรับนอกเวลาราชการให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย ประจาวันและยามรักษาการณ์เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดเตรียมเครื่องอุปกรณ์ในการดับเพลิง


107

ให้มีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ติดตั้งไว้และเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงชั้นต้นไว้ให้พร้อม เช่นน้าทรายกระป๋องน้าเชือกบันไดขวานไม้มือเสือตลอดจนเครื่องดับเพลิงให้เหมาะกับประเภทสื่อที่ทาให้เกิดเพลิง ไหม้ไว้ทุกประเภทสาหรับเครื่องดับเพลิงเคมีให้ติดตั้งไว้ในที่ที่หยิบฉวยใช้งานได้ง่ายและมีจานวนเพียงพอโดย หมั่นตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอและแจ้งให้ทุกคนรู้แหล่งน้าสาหรับใช้ดับเพลิงที่ใกล้ที่สุดที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยดับเพลิงที่ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็วที่สุด การฝึกและอบรม ให้อบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความระมัดระวังเพื่อป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมให้มีความรู้ความชานาญในการดับเพลิง ชั้นต้นเจ้าหน้าที่ควรมีความรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้คือ � ประเภทของไฟ � เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง � การติดต่อสื่อสารการคมนาคมแผนผังอาคารและบริเวณโดยรอบ � ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยดับเพลิง � แผนการดับเพลิงของส่วนราชการ

เบอร์โทรศัพท์


108

191 / 1669

ฉุกเฉิน

038-351111 สถานีดับเพลิงอ่าวอุดม 038-490554 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตาบลแหลมฉบัง 038-311666 สถานีดับเพลิงศรีราชา 038-310319 หน่วยกู้ภัยสว่างประทีป 038-351010-12 โรงพยาบาลอ่าวอุดม 038-491888 โรงพยาบาลแหลมฉบังอินเตอร์ฯ 038-322157 โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 038-490191 , 038-490555 สถานีตารวจภูธรแหลมฉบัง


109

คู่มือปฏิบัติงานรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต 1. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การปฏิบัติงานรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิตเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน 2. เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางานสาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทางานแทนกันได้ 2. หลักการและเหตุผล การรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จะดาเนินการ รับเข้าเป็นรายภาคเรียน ได้แก่ ภาคต้น ภาคปลาย และภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา ซึ่งแต่ละภาคเรียนจะมีอัตรา ค่าธรรมเนียมและรายละเอียดแตกต่างกัน การมีคู่มือปฏิบัติงานการรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต จึงมีความ จาเป็นและประโยชน์อย่างมากในการช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น ถูกต้องตามระเบียบและช่วยให้ผู้ที่ ต้องมารับผิดชอบหน้าที่ต่อ สามารถใช้คู่มือนี้ กาหนดแนวปฏิบัติงานการรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิตได้อย่าง ถูกต้องและต่อเนื่อง 3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. การปฏิบัติงานรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิตเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานเดียวกัน 2. ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทางานสาหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและทางานแทนกันได้ 4. โครงสร้างของงาน ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

งานจัดการอาคารพักอาศัย

งานร้านค้าและ ผู้ประกอบการ

หอพักนิสติ

อาคารพักอาศัย บุคลากร

งานการรับนิสิตเข้าพักอาศัยในหอพักนิสิต นายบุญเลิศ เกียรติพรพิทักษ์ 5. หน้าที่ความรับผิดชอบ


110

กาหนดแนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพักนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ประจาแต่ละภาคเรียนและวิธีการจอง และชาระค่าธรรมเนียมหอพักให้เป็นไปตามประกาศระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการอาคารพักอาศัย (หอพักนิสิต) ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบโดยทั่วกัน 6. ผังกระบวนงาน จัดทาประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง แนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพักนิสิตวิทยาเขตศรีราชา ประจาภาคเรียนที่.......ปีการศึกษา....... โดยกาหนดแนวทางจาก 1. ปฏิทินการศึกษา 2. ระเบียบว่าด้วยหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2550 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 3. ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมหอพักและค่าปรับต่างๆของหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประสานกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เปิดระบบการรับจองหอพักผ่านโปแกรม

นิสิตชาระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

นิสิตนาหลักฐานการชาระเงินยื่นเพื่อขอรับกุญแจห้องพัก


111

7. ภาคผนวก (แบบฟอร์ม+ระเบียบ) ใช้ในกรณีรับจองนิสิตชั้นปีที่ 1 แรกเข้า

แบบจองหอพัก ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (โปรดกรอกข้อความด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและถูกต้องชัดเจน)

วันที่………เดือน……………………พ.ศ…………… ข้าพเจ้า (นาย/น.ส.)……..………………..….……ชื่อเล่น……...…..รหัสนิสิต คณะ………………..……………สาขาวิชา…………………….….. อาจารย์ที่รึกษา…..……………...……............ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่...........หมู่ท.ี่ ..........ตาบล.........................อาเภอ........................จังหวัด........................... รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์(บ้าน).................................... มือถือ........................................... ชื่อ-สกุล บิดา................................................. สถานที่ทางาน............................................เบอร์โทร.......................... ชื่อ-สกุล มารดา.............................................. สถานที่ทางาน............................................เบอร์โทร.......................... ขอจองหอพักประจำภำค............... ปีกำรศึกษำ ................... โดยจะชาระเงินค่าธรรมเนียมห้องพักครบจานวนตามวัน เวลาที่กาหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์การพักอาศัยและยินดี ปฏิบัติตามกฏระเบียบของหอพักนิสิตทุกประการ

ลงชื่อ……………………..………..นิสิต หมายเหตุ เมื่อยื่นแบบจองชาระเงินแล้วขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการจองทุกกรณี สาหรับเจ้าหน้าที่รับจองเรียบร้อยแล้ว

ประเภท( ) พัดลม ( ) ปรับอากาศ

ห้อง

-

ประเภทห้องพัก( ) พัดลม ............. บาท ( ) ปรับอากาศ .............. บาท ( ) ค่าประกัน 2,000

บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น………..…..บาท

ลายมือชื่อ………………………เจ้าหน้าที่รับจอง ชาระเงินแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …………..….เลขที่…………….… ลงวันที่………………………………


112

ลงชื่อเจ้าหน้าที่การเงิน……….……..……..………..…


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139

คู่มือปฏิบัติงาน - ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
Advertisement