Page 1

คู่มือปฏิบตั งิ าน ฝ่ ายการศึกษา

ประจําปี การศึกษา 2556 สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


2

คานา ฝ่ายการศึกษา สานักงานวิทยาเขตศรีราชา เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญไม่ยิ่ง หย่อนไปกว่าฝ่ายงานใดภายในหน่วยงานของสถาบันการศึกษา โดยเป็นงานลักษณะที่ให้บริการต่อ นิสิตหรือผู้ใช้บริการโดยตรง คืองานรับเข้าศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล และงานลักษณะที่ ให้ความสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน คืองานบริการการเรียนการสอบ งานประสานและ พัฒนาการเรียนการสอน จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายการศึกษา สานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยา เขตศรีราชา คู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา สานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาฉบับนี้ อาจมีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิมภายหลัง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยยิ่งขึ้น ด้วยคู่มือฉบับนี้เป็นคู่มือฉบับ เริ่มต้นที่ฝ่ายการศึกษาจัดทา จึงอาจยังขาดความสมบูรณ์บางประการ หากท่านใดได้ตรวจพอใน ความบกพร่องของข้อมูลดังกล่าว หรือมีข้อเสนอแนะประการใดในการจัดทาคู่มือ ขอความกรุณา ติดต่อ ฝ่ายการศึกษา สานักงานวิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เพื่อ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงการจัดทาคู่มือต่อไป

ฝ่ายการศึกษา ปีการศึกษา 2555


3

สารบัญ หน้า

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ 4 พันธกิจ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ 4 โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายการศึกษา 5 พันธกิจหลักของฝ่ายการศึกษา 5 1. งานรับเข้าศึกษา 5 2. งานทะเบียนและประมวลผล 6 3. งานบริการการเรียนกานสอบ 6 4. งานประสานและพัฒนาการเรียนการสอน 5. การปฏิบัติงานด้านการบริหารและธุรการ 7 ภารกิจหลักของฝ่ายการศึกษาจาแนกตามงาน 1. งานรับเข้าศึกษา 8 1.1 งานรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก 8 2. งานทะเบียนและประมวลผล 10 2.1 งานมอบตัวนิสิตใหม่ 1 2.2 งานจัดทาปฏิทินการศึกษา 14 2.3 การจัดทาฐานข้อมูลนิสิตขอผ่อนผัน 23 2.4 การประสานงานรวบรวมจัดทาประกาศตารางเรียน 2.5 การลงทะเบียนตามคาร้องต่าง ๆ 27 2. 6 การส่งรายงานคะแนนนิสิตให้ผู้ปกครองทราบ 2. 7 การตรวจสอบนิสิตได้รับรางวัลเรียนดีและผลการเรียนดีเด่น 2. 8 การออกเอกสารทางการศึกษา (ใบรายงานคะแนนและใบรับรองอื่นๆ) 2. 9 การตรวจสอบรับรองเอกสารทางการศึกษาตามความต้องการของ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 2. 10 การบริการจัดหาคาอธิบายรายวิชาเพื่อการเทียบโอนหน่วยกิตระหว่าง สถานศึกษา 3. งานบริการการเรียนการสอบ 4. งานประสานและพัฒนาการเรียนกานสอน 5. งานการเงิน 5.1 การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา ( KU2)

1

7

2 26 30 34 36 47 49 51 57 58


4

6. งานธุรการ 6.1 การรับหนังสือจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 61 6.2 การรับคาร้องจากหน่วยงานภายใน 6.3 การส่งหนังสือหรือเอกสารภายนอก 6.4 การส่งหนังสือภายในหน่วยงาน 6.5 งานถ่ายบัตรนิสิต 6.6 การพิมพ์หนังสือคืนเงินให้นิสิต 69

62

6.

70

7 การทาใบแทนบัตรประจาตัวนิสิต

6. 8 การรับ – ส่งข้อสอบ 74

ภาคผนวก (แบบฟอร์มต่าง) 76

64 66 66 67


5

ประวัติความเป็ นมา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เดิมเป็นสถานีวิจัยและสถานที่ฝึกงานเพื่อ การศึกษาและวิจัยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน และในปี พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอ “โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา”ต่อทบวงมหาวิทยาลัย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่รองรับการขยายตัวทาง เศรษฐกิจ และการพัฒนากาลังคนในเขตภูมิภาคชายฝั่งทะเลตะวันออก ตลอดจนเป็นการขยาย โอกาสทางการศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันออก ทั้งนี้สามารถสรุปการพัฒนาวิทยาเขตศรีราชา ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ถึงปีปัจจุบัน แบ่งได้เป็น 4 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2533 – 2536) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับอนุมัติในหลักการจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยน สถานะจาก “สถานีวิจัยศรีราชา” เป็น “วิทยาลัยชุมชนศรีราชา” เพื่อให้บริการการศึกษาในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่ชุมชน การบริการห้องสมุด ศูนย์วัฒนธรรมชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์ สุขภาพและนันทนาการ โดยได้จัดตั้งสานักการศึกษาต่อเนื่องเพื่อจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชน และจัดตั้งสถาบันค้นคว้าเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค ตะวันออก เพื่อทาการค้นคว้าวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาค ตะวันออก โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2537 - 2541) ต่อมามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนของวิทยาลัย ชุมชนศรีราชาให้สามารถทาการผลิตบัณฑิตได้ จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนการบริหารงานและ รูปแบบการดาเนินงานของ "วิทยาลัยชุมชนศรีราชา" ให้เป็น "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา" เพื่อ ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับสูงเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก โดยมีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีขึ้นไป และจัดแบ่งโครงสร้าง ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1. โครงการจัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการบริหารและจัดการ ธุรกิจ เริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 2. โครงการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2540 3. โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม เริ่มรับนิสิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2540


6

4. โครงการจัดตั้งสานักงานวิทยาเขต เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารธุรการและ สนับสนุนการเรียนการสอน 5. โครงการจัดตั้งสานักบริการวิทยาการ เพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับ การบริการการเรียนการ สอน การบริการห้องปฏิบัติการ การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการส่งเสริม ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2542 - 2546) สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2542 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2542 ได้มีมติอนุมัติ กาหนดฐานะจาก "โครงการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา" เป็น "วิทยาเขตศรีราชา" ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการกาหนดเขตการศึกษาเป็นวิทยาเขต ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2542 เพื่อประกาศเป็นเขตการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้งวิทยาเขตศรีราชา ดังนี้  เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษาที่สามารถผลิตกาลังคนระดับสูง และพัฒนา คุณภาพกาลังคนให้ได้มาตรฐานตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตาม แผนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและของประเทศโดยรวม  เพื่อเป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการจัดฝึกอบรม การ พัฒนาวิชาชีพ และการให้คาปรึกษาทางวิชาการกับหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งอุตสาหกรรม การผลิต อุตสาหกรรมบริการ พาณิชยกรรม การขนส่งและการเกษตร รวมทั้งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและวิจัยสาขาต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การผลิต การขนส่ง การจัดการ และการบริการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาภูมิภาคและ การพัฒนาประเทศ  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการข้อมูลข่าวสาร การจัดระบบข้อมูลและ สารสนเทศเพื่อการศึกษา การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพัฒนาอุตสาหกรรม การพาณิชยกรรม การค้า การขนส่งและการเกษตร ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่มีเครือข่ายการเชื่อมโยงทั่วโลก  เพื่อเป็นแหล่งส่งเสริมและฟื้นฟู ให้เกิดความสานึกและรับผิดชอบที่ดีต่อ สังคม ตลอดจนการอนุรักษ์และบารุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ ภูมิภาคและระดับชาติ ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 12/2542 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542 ได้ อนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการภายในวิทยาเขต ประกอบด้วย 5 หน่วยงานหลัก ได้แก่ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ


7

สานักงานวิทยาเขต และสานักบริการวิทยาการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดตั้งคณะและสานักในวิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2542 และคราวประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2543 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2543 อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนชื่อ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาตามประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่องการเปลี่ยนชื่อคณะในวิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั ) ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 อนุมัติให้จัดตั้งบัณฑิตศึกษาสถาน ให้เป็นหน่วยงานภายในที่มีสถานภาพเทียบเท่าคณะ ทา หน้าที่จัดการเรียนการสอนในระดับที่ให้ปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตในหลักสูตรสห วิทยาการที่ตอบสนองการพัฒนาเขตเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และเป็นหน่วยงาน กลางในการให้บริการด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมีลักษณะ การดาเนินงานเป็นทั้ง Graduate School และ Cluster of Knowledge ในลักษณะ Integrated Program ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องจัดตั้งบัณฑิตศึกษาสถาน วิทยาเขตศรีราชา ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2547 ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2548 อนุมัติให้ปรับเปลี่ยนชื่อสานักบริการวิทยาการ เป็นสานักวิทย บริการ โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในเป็น 4 หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยี ทางการศึกษา ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ และฝ่ายห้องสมุด และเมื่อคราวประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2548 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 อนุมัติให้ปรับโครงสร้างของ สานักงานวิทยาเขตศรีราชาใหม่ ประกอบด้วย 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายกิจการ นิสิต ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ และฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตามลาดับ จากนั้นในประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 อนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะสังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และให้แบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ฝ่ายบริหารการศึกษา และฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทั้งนี้ให้มีหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านการศึกษา วิจัย ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านพาณิชยนาวี รวมทั้งเป็นศูนย์ ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดการพาณิชยนาวีทั้งระบบของประเทศ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล และในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2550 สภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติให้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานบัณฑิตศึกษาสถานเป็น วิทยาลัย บัณฑิตศึกษา ศรีราชา ( College of Graduate Studies at Si Racha) โดยมีการแบ่งส่วนหน่วยงาน ภายในออกเป็นสานักงานคณบดี ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายจัดการศึกษา


8

วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นศูนย์กลางการให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย พันธกิจ (Mission) 1. มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ วิชาชีพ ประสบการณ์และสวัสดิการที่เพียงพอ 2. มุง่ พัฒนากระบวนการที่มีคุณภาพ 3. มุง่ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1. การพัฒนาบุคลากรด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ ให้เป็นไปตามสมรรถนะ 2. การพัฒนากระบวนการในการทางานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ (Goals) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ข้อมูลถูกต้องแม่ยา กระบวนการทางานที่มีประสิทธิภาพ ระบบพัฒนากายภาพและบารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ ระบบประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพ ระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การลดรอบระยะเวลาการทางานและบริการ การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ระบบการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการตัดสินใจ การวิจัยสถาบัน การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ


9

14. การบริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดรายได้ โครงสร้ างการบริหารงานฝ่ ายการศึกษา

(นางพิมพ์จันทร์ นุ่มหอม) ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชา

1. งานรับเข้าศึกษา - นักวิชาการศึกษา (นางวันดี อินสุวรรณ)

4. งานประสานและ พัฒนาการเรียนการสอน

2. งานทะเบียนและประมวลผล - นักวิชาการศึกษา (นางนิภาภัส สาครดี) - พนักงานการเงินและบัญชี 4 (น.ส.เพลินพิศ ปิติธีรภาพ) - นักวิชาการศึกษา (นางจินดาพร มณีสาครรัตน์) - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (นางกิ่งแก้ว หลักทองคา)

3. งานบริการการเรียน การสอบ - นักวิชาการศึกษา (นางนิตยา ปู่อ้าย)

5. งานธุรการ - ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (นายอาทิตย์ เที่ยงตรง)

พันธกิจหลักของฝ่ ายการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 งาน โดยสามารถแยกตามลักษณะของ การให้บริการได้ 2 ลักษณะ โดยงานลักษณะที่ให้บริการต่อนิสิตหรือผู้ใช้บริการโดยตรง คือ งาน รับเข้าศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล งานลักษณะที่ให้ความสนับสนุนการจัดการเรียนการ สอน คือ งานบริการการเรียนการสอบ งานประสานและพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมี การปฏิบัติงานในส่วนของสารบรรณและธุรการ งานอื่นๆ ที่ทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติซึ่งถือว่าเป็น งานส่วนกลางที่ไม่จัดเป็นงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ดังมีรายละเอียดและขั้นตอนใน การปฏิบัติที่แยกออกเป็นงาน และกิจกรรมย่อย ดังนี้


10

1. งานรับเข้าศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบและจัดกระบวนการรับบุคคลเข้าศึกษา ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ การกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การสอบสัมภาษณ์ การประกาศ ผล โดยผ่านกระบวนการการรับบุคคลเข้าศึกษา ของวิทยาเขตตามที่กาหนดตลอดจนประสานงาน ด้านการรับเข้าศึกษา กับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. งานทะเบียนและประมวลผล หน้าที่ให้บริการการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนิสิตตั้งแต่ขั้นตอนการมอบตัวนิสิตใหม่ การ ลงทะเบียน การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา การประมวลผลการศึกษา การออกเอกสารทางการ ศึกษา สถานภาพนิสิต การลาพักการศึกษา การลาศึกษาต่อ การลาออก การลงโทษทางวินัย การให้ รางวัลเหรียญเรียนดี และเรียนดีเด่น ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา การขึ้นทะเบียนบัณฑิต และการ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3. งานบริการการเรียนการสอบ ภาระงานในงานบริการการเรียนการสอบของฝ่ายการศึกษา เป็นงานในส่วนที่ สนับสนุนในเรื่องของการจัดสอบ โดยถือเป็นหน่วยงานกลางที่รับในการจัดตารางสอบที่ต้องจัดหา ห้องสอบและจานวนนิสิตที่เข้าสอบในแต่ละรายวิชา การกาหนดวันและเวลาการสอบที่ต้อง คานึงถึงความเหมาะสมต่อเวลาและช่วงเวลาการสอบของนิสิตแต่ละสาขาและชั้นปี การรับจัดทา สาเนาชุดข้อสอบเพื่อการสอบโดยรับต้นฉบับข้อสอบขออาจารย์ประจาวิชามาดาเนินการ การ ประสานงานการจัดส่งชุดข้อสอบให้กรรมการผู้คุมสอบในระหว่างการสอบ การรับและจัดส่งชุด ข้อสอบที่ได้ดาเนินการสอบแล้วให้อาจารย์ประจาวิชาและคณะ การจัดหาผู้คุมสอบ การแก้ปัญหา ในระหว่างการจัดสอบ การจัดทาแนวปฏิบัติในการจัดสอบและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ เพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับการสอบตลอดจนนิสิตได้รับทราบ การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดทาสาเนา ชุดข้อสอบให้ทันเวลาตลอดจนการจัดระบบการจัดการความเสี่ยงในการดาเนินการจัดสอบที่มี ประสิทธิภาพ และงานเตรียมความพร้อมในการจัดสอบอื่น ๆ ซึ่งล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ความ รับผิดชอบและการประสานงานที่มีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานและบุคคลที่ต้องเข้ามาเกี่ยวมากมาย ทั้งคณะวิชา สานักวิทยบริการ งานคลังและพัสดุ นักวิชาการคณะ อาจารย์ประจาวิชา กรรมการผู้ คุมสอบ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากฝ่ายอื่น ๆ ที่ให้ความร่วมมือเป็นคณะทางานในการปฏิบัติงานเป็น เฉพาะกิจเพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี ดังนั้น ในการปฏิบัติงานได้สาเร็จตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายจาเป็นต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานที่ดี และมีการปฏิบัติงานที่คล่องตัวและรวดเร็ว


11

4. งานประสานและพัฒนาการเรียนการสอน ทาหน้าที่ปฏิบัติงานประสานและพัฒนาการเรียนการสอนมีลักษณะงานของการ ประสานงาน การวิเคราะห์และจัดทาข้อมูล การประเมินผล และการทางานวิจัย เพื่อให้เกิด กระบวนการพัฒนาในการสนับสนุนการเรียนการสอน หรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียน การสอนของคณะวิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเรียนการสอน การดาเนินงาน ที่อยู่ในรูปแบบของการประสานงานจะได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการหรือได้รับการ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเป็นการเฉพาะกิจ ส่วนการปฏิบัติงานในลักษณะของการจัดทาข้อมูล ที่เป็นสารสนเทศหรือเอกสารจะมีลักษณะของการทางานประจา สาหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานนี้ควร เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทางาน ที่พร้อมต่อการประสานงานและปฏิบัติงานในเชิงรุก ที่ต้องมี การวางแผนการปฏิบัติงาน การมีความสามารถในการประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผล ทางด้านที่เกี่ยวข้องการกับการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่ง ในรายละเอียดของภารกิจการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 5. งานธุรการ 5.1 งานถ่ายบัตรนิสิต 5.2 งานรับส่งหนังสือและคาร้อง 5.3 งานพิมพ์หนังสือและจัดทาเอกสาร 5.4 งานจัดเก็บเอกสารและค้นหา


12

1. งานรับเข้าศึกษา

1.1 งานรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและวิธีการการปฏิบัติงานของงานรับเข้าศึกษา ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2. เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานของงานรับบุคคลเข้าศึกษา ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หลักการและเหตุผล การศึกษาเป็นการสร้างบุคคลที่จะเป็นพลังสมองของประเทศ ดังนั้นการสร้างคุณภาพ ของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ใน ระดับผู้นาสังคม การพัฒนาคนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจาเป็นและส่งผลต่อความ เจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในด้านต่าง ๆ นโยบายของภาครัฐ ซึ่งกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (2545) และนโยบายของสานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ส่งเสริมให้ สถาบันอุดมศึกษามีส่วนให้โอกาสทางการศึกษากว้างขวางยิ่งขึ้นรวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนา ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและภาคเอกชน เพื่อให้ ระดมสรรพกาลังมาร่วมกันจัดการอุดมศึกษา ในการจัดระบบการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายยังต้อง จัดการด้านงานบริการนิสิตโดยเฉพาะงานทะเบียนและประมวลผลซึ่งมีหน้าที่ให้บริการแก่นิสิต ตั้งแต่เริ่ม การรับเข้าศึกษา การลงทะเบียน จนกระทั้งการสาเร็จการศึกษา ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน มี นิสิตเพิ่มมากขึ้น ภาระงานบริการนิสิตจึงมีมากขึ้น ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เกี่ยวกับนิสิตตั้งแต่แรกเข้าศึกษา การรับรายงานตัว ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต การจัดตารางสอน ตาราง สอบ การลงทะเบียนเรียน การประมวลผลการเรียน การตรวจสอบสภาพการศึกษา การเก็บรักษา ประวัตินิสิต การออกเอกสารการศึกษา การตรวจสอบวุฒิการศึกษา และข้อมูลสถิตินิสิต ประกอบ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ขยายตัวทางการศึกษาอย่างรวดเร็ว ดังนั้น ในการ รวบรวมจัดทาคู่มือปฏิบัติงานรับเข้าศึกษาขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ สามารถปฏิบัติ ติดต่อประสานงานได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความ ประทับใจต่อการดาเนินงาน นอกจากนั้นองค์ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมคู่มือการปฏิบัติงาน วิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มี ลักษณะงานใกล้เคียงกันนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป


13

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1.

เพื่อทราบขั้นตอนและวิธีการการปฏิบัติงานของงานรับเข้าศึกษา

ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2.

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานการเตรียมการรับเข้า  จัดทาขั้นตอนและกาหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา  จัดทาแผนจานวนการรับเข้าศึกษา 2. งานประสานงานการรับนิสิตจากคณะ/วิทยาลัย  ประสานงานระดับคณะ/วิทยาลัย รวบรวมข้อมูลจานวนนิสิตที่คณะ/วิทยาลัย สามารถรับเข้าศึกษา  ประสานงานส่งจานวนการรับเข้ากับ บางเขน  จัดทาและจัดส่งเอกสาร และรายงานประกาศผลการสอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่สอบผ่านให้แก่คณะ 3. งานโควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประสานงานระดับคณะ/วิทยาลัย จัดทาระเบียบการรับสมัคร เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติ ผู้สมัคร จัดทาและจัดส่งเอกสารการสมัครสอบคัดเลือก ประกาศ ผลการสอบ คัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัย ให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในปริมณฑล  จัดทาและจัดส่งเอกสารและรายงานพิจารณาผลการสอบคัดเลือก ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ สัมภาษณ์และผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้แก่คณะ/วิทยาลัย 4. งานขึ้นทะเบียนนิสิต


14  

 

จัดเตรียมข้อมูลนิสิตประสานงานระบบข้อมูลเพื่อออกรหัสประจาตัวนิสิต รวบรวมข้อมูลนิสิตใหม่ให้ให้สานักทะเบียนและประมวลผลเพื่อประสานสานัก บริการเพื่อเป็นฐานข้อมูลระเบียนนิสิต จัดเตรียมและดาเนินงานรับมอบตัวสาหรับนิสิตใหม่ จัดเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัวให้แก่นิสิตใหม่ ได้แก่ ใบมอบตัว ใบสัญญา ชุดเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียนอื่น ๆ รวบรวมข้อมูลนิสิตใหม่ให้ คณะ/วิทยาลัย ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนผังแสดงกระบวนงานการรับเข้าศึกษาของนิสิตระดับปริญญาตรี (โครงการรับตรง)

จัดส่งและประกาศ ระเบียบการรับสมัคร

ประมวลผลการคัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบสัมภาษณ์

รับสมัครและขึ้นทะเบียนการการสมัครจาก สถานศึกษา หรือนักเรียน (บันทึกข้อมูล / รับค่าสมัคร / จัดทาใบขึ้นทะเบียนรอรับ สิทธิ์ / จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน) - รวบรวมหลักฐานการรับสมัครส่ง สถานศึกษา / ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียน รอรับสิทธิ์

ยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่จะเข้า ศึกษา และประกาศรายชื่อผู้ยืนยัน

ตรวจสอบหลักฐานการ รับสมัครเข้า ศึกษา/ ประกาศรายชื่อผู้ขึ้น ทะเบียนรอรับสิทธิ์

ส่งข้อมูลรายชื่อพร้อม ประวัติให้คณะ/วิทยาลัย สัมภาษณ์


15

ข้อแนะนา ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงานรับบุคคลเข้าศึกษาประเภทรับตรง 8 จังหวัดภาคตะวันออก ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1 . จัดส่งประกาศและระเบียบการรับสมัคร

รายละเอียดงาน - ประสานงานข้อมูลรับเข้านิสิตจากคณะ - ร่างเอกสารระเบียบการรับสมัครสอบ - จัดทาเอกสารการรับสมัคร - ร่างประกาศการรับเข้า - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครและสอบ - จัดส่งเอกสารการรับสมัครให้โรงเรียน - ขึ้นทะเบียนใบสมัคร 2. รับและขึ้นทะเบียนการรับสมัครจาก สถานศึกษา และรวบรวมหลักฐานการรับสมัคร - บันทึกข้อมูลใบสมัคร ส่งสถานศึกษา / ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรอ - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลใบสมัคร - ประสานงานจัดพิมพ์ใบขึ้นทะเบียนรอรับสิทธิ์ รับสิทธิ์ - ตรวจสอบเช็คและโอนเงินค่าสมัคร - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินค่าสมัคร - ประสานงานจัดทาประกาศรายชื่อการจัดสอบ และ เผยแพร่ 3. รวบรวมหลักฐานการรับสมัครส่งสถาน จัดส่งหลักฐานยืนยันการรับสมัครให้โรงเรียน ศึกษา/ ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนรอรับสิทธิ์ 4. เตรียมการให้ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาคัดเลือก ประสานงานขอคะแนนสอบจากระบบกลาง จัดเตรียมสถานที่และชุดคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษา ตรวจเอกสารหลักฐานการใช้สมัครเลือกสาขาวิชา 5. รับสมัครเลือกสาขาวิชาคักเลือกเข้าศึกษา บันทึกและจัดพิมพ์หลักฐานการสมัครเลือกสาขาวิชา 6. ประมวลผลการคัดเลือก และประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารการสอบสัมภาษณ์ ประสานงานการประมวลผลข้อมูลการจัดสอบ


16

2. งานทะเบียนและประมวลผล

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาขั้นตอนและสภาพการปฏิบัติงานของงานทะเบียนและประมวลผล ฝ่าย การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2. เพื่อจัดทาคู่มือการปฏิบัตินักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานของงานทะเบียนและ ประมวลผล ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นการสร้างบุคลากรที่จะเป็นพลังสมองของ ประเทศ ดังนั้นการสร้างคุณภาพของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือปัจจัยที่ส่งผลโดยตรง ต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในระดับผู้นาสังคม การพัฒนาคนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพเป็น สิ่งจาเป็นและส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติในด้านต่าง ๆ นโยบายของภาครัฐ ซึ่ง กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (2545) และนโยบายของสานักคณะกรรมการการ อุดมศึกษาที่ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีส่วนให้โอกาสทางการศึกษากว้างขวางยิ่งขึ้นรวมทั้ง สนับสนุนให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และภาคเอกชน เพื่อให้ระดมสรรพกาลังมาร่วมกันจัดการอุดมศึกษา ในการจัดระบบการศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายยังต้องจัดการด้านงานบริการนิสิตโดยเฉพาะงานทะเบียนและประมวลผลซึ่งมี หน้าที่ให้บริการแก่นิสิต ตั้งแต่เริ่ม การรับเข้าศึกษา การลงทะเบียน จนกระทั้งการสาเร็จการศึกษา ฯลฯ ซึ่งในปัจจุบัน มีนิสิตเพิ่มมากขึ้น ภาระงานบริการนิสิตจึงมีมากขึ้น ฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การให้บริการทางด้านการศึกษา ในระดับปริญญาตรีประสานงานและอานวยความสะดวกด้าน วิชาการให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากร บุคคลทั่วไปและคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานด้านจัดการศึกษาของนิสิต ตั้ง แต่ การรับเข้าศึกษา การจัดแผนการศึกษา การจัดตารางสอน ตารางสอบ การลงทะเบียนเรียน การจัดทาระเบียนประวัติ การสาเร็จการศึกษา เป็นศูนย์รวมข้อมูล ทางวิชาการของนิสิตที่เหมาะต่อการจัดทาระบบสารสนเทศ อันเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ของคณะต่อไป ดังนั้น ในการ รวบรวมจัดทาคู่มือปฏิบัติงานทะเบียนและประมวลผลขึ้นเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ สามารถให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ประสานงานได้รับความสะดวกรวดเร็วและมีความประทับใจต่อการดาเนินงาน นอกจากนั้นองค์ ความรู้ที่ได้จากการรวบรวมคู่มือการปฏิบัติงานวิชาการครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน วิชาการขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันนาไปประยุกต์ใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ต่อไป


17

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อมุ่งหวังให้นิสิต และผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางประกอบความรู้ ความเข้าใจในการ ติดต่อและรับบริการในส่วนของงานทะเบียนนิสิตและประมวลผล ทั้งในด้านของการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการต่างๆ นิสิตปัจจุบันที่กาลังศึกษาอยู่ จนกระทั่งสาเร็จการศึกษา ซึ่ง คู่มืองานทะเบียนนิสิตและประมวลผลเล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสาระอันเป็นประโยชน์ ก่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจสาหรับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้ที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงาน ตลอดจน ใช้บริการด้านต่างๆ ได้ถูกต้องและรวดเร็วต่อไป

โครงสร้างของงาน

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานมอบตัวนิสิตใหม่ 2. จัดทาปฏิทินการศึกษา 3. ประสานงานการจัดทาฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของแต่ละคณะวิชาและจัดทา ประกาศตารางเรียน 4.. การจัดการฐานข้อมูลนิสิตผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 5. ดาเนินการจัดการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนคาร้องต่างๆ ดังนี้ - การลงทะเบียนเรียนเกิน - การลงทะเบียนเรียนล่าช้า - การลงทะเบียนเรียนควบ - การลงทะเบียนข้ามวิทยาเขต/ข้ามสถาบัน - การลงทะเบียนเรียน Re-grade - การลงทะเบียนแบบ Audit


18

- การเทียบรายวิชากรณีนิสิตสอบคัดเลือกเข้ามาใหม่ในกรณีพ้นสภาพการเป็น นิสิตเนื่องจากผลการเรียนเฉลี่ยต่ากว่า 1.50 หรือ ต่ากว่า 1.75 เป็นเวลา 2 ครั้งติดต่อกัน / เทียบ รายวิชากรณีย้ายสาขาหรือย้ายคณะ - ตรวจสอบ/เสนอการแก้ไขฐานข้อมูลประวัติและการศึกษา - บริการรับคาร้องขอรหัสลงทะเบียนและแจ้งนิสิต 6 . การตรวจสอบสถานภาพนิสิต การลาพักการศึกษา การขอกลับเข้าศึกษา การขอคืน สภาพนิสิต การย้ายคณะ ย้ายสาขา 7. การประมวลผลการศึกษา - ประสานงานการบันทึกคะแนน ( KU5) ของอาจารย์ประจาวิชา - บันทึกคะแนนของอาจารย์ประจาวิชา - บันทึกการแก้ไขใบรายงานคะแนน ( KU7) ของอาจารย์ประจาวิชา - จัดทารายงานข้อมูลผลการบันทึกคะแนนของอาจารย์ประจาวิชาเสนอสานัก ทะเบียนและประมวลผล 8. การตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 9. งานอื่นๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนและประมวลผล - การให้ข้อมูลทะเบียนนิสิตและผลการศึกษาเป็นทางการ - การให้ข้อมูลทะเบียนนิสิตและผลการศึกษาแก่ผู้มาติดต่อ - การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับทะเบียนนิสิตและผลการศึกษา

2.1 งานมอบตัวนิสิตใหม่ หลังจากมีผู้ผ่านสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีจากสานักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และประเภทรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรียบร้อย นิสิตที่สอบคัดเลือกเข้ามาใหม่จะต้องดาเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ กับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งในภาคต้น(แรกเข้า)ของนิสิตชั้นปีที่1 ทางฝ่ายการศึกษาจะเป็นผู้ดาเนินการ รับมอบตัวนิสิตและลงทะเบียนเรียนให้โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้ 1. งานเตรียมเอกสารชุดมอบตัวนิสิตใหม่ จะมีการจัดเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนิสิต ใหม่ใส่แฟ้มเพื่อเตรียมให้กับนิสิตเข้ามารับการสัมภาษณ์ของแต่ละคณะ เพื่อจะให้จัดเตรียมความ พร้อมของเอกสารหลักฐานสาหรับวันมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ที่จะจัดขึ้นตามปฏิทิน การศึกษาที่กาหนด โดยจะมีเอกสารดังนี้


19

1.1 กาหนดการรับมอบตัวนิสิตใหม่ 1.2 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปีการศึกษา 1.3 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 1.4 วิธีการชาระค่าลงทะเบียนเรียน โดยจะกาหนดให้เป็นการซื้อ ดร๊าฟ สั่ง จ่ายในนาม “เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” โดยจะมีการกาหนด ธนาคารให้ 1.5 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ 1.6 บันทึกข้อความ เลขที่ ทม 0420/0555 เรื่อง การเรียนภาษาอังกฤษสาหรับ นิสิตที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2531-32 ลงวันที่ 24 ก.ค. 2536 1.7 ปฏิทินการศึกษาภาคต้น ของปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา 1.8 ระเบียบว่าด้วยการแต่งกายของนิสิตปริญญาตรี มก. วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ.2551 1.9 ตัวอย่างการกรอกใบมอบตัวนิสิตใหม่ (สทป.1) 1.10 ใบสัญญาและคารับรอง(สทป.2) 1.11 หนังสือข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มก. พ.ศ.2548 1.12 เอกสารในการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร 2. ประสานงานการออกเลขประจาตัวนิสิตใหม่ สรุปข้อมูลจานวนนิสิตทั้งหมดที่ได้ จากการสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีจากสานักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา และประเภทรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดส่งให้กับงาน ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษาการออกรหัสนิสิต 3. การเผยแพร่รายชื่อนิสิตใหม่ 4. การตรวจเอกสารชุดมอบตัวนิสิต 5. ประสานงานให้นิสิตใหม่บันทึกข้อมูลประวัติ ติดต่อกับสานักบริการคอมพิวเตอร์ (บางเขน)เพื่อกาหนดวันบันทึกข้อมูลประวัตินิสิต พร้อมให้นิสิตพิมพ์ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1) เพื่อ ใช้เป็นเอกสารมอบตัวนิสิตในวันมอบตัวที่ปฏิทินการศึกษากาหนด 6. การจัดทาแฟ้มประวัตินิสิตใหม่ จัดเตรียมแฟ้มเอกสารสาหรับใส่ประวัตินิสิตโดย แยกเป็นคณะและสาขา 7. การจัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในวันมอบตัว ต้องมีการติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการในการจัดเตรียมข้อมูลและสถานที่และจัดหานิสิต ช่วยงานเพื่ออานวยความสะดวกในการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหม่ ดังนี้ ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย


20

ระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของข้อมูลนิสิตและรายละเอียด รายวิชาเรียนที่นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียน การเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา - ฝ่ายอาคารและสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสถานที่ในวันมอบตัวและ ลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ - ฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อติดต่อในการใช้สถานที่อาคารพลศึกษาในการ จัดเตรียมงาน - ฝ่ายกิจการนิสิต เพื่อเตรียมข้อมูลของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และการจัดเก็บค่า ประกันอุบัติเหตุ - สานักวิทยบริการ ประกอบด้วย ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้การจัดทาบอร์ด ระบบเสียงภายในอาคาร ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมเพื่อการรับมอบ ตัวและลงทะเบียนเรียน - เจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อจัดเตรียมการเปิดบัญชีนิสิตใหม่ สาหรับการลงทะเบียนเรียนใน ภาคการศึกษาถัดไป รายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติของการรับมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ผู้เกี่ยวข้อง

1. นิสิตตรวจสอบรายชื่อ

-ให้นิสิตตรวจสอบรายชื่อ และเวลาของการมอบตัวโดยจะแบ่ง เวลาเป็นแต่ละสาขา

-นิสิตใหม่

-นิสิตใหม่

2. ตรวจสอบหลักฐานชุดมอบ ตัว

- นิสิตยื่นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบหลักฐาน -เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานที่ใช้ในการมอบตัวให้ครบถ้วน และถูกต้องโดยจะมีเอกสารทั้งหมด 6 รายการดังนี้ 1.ใบมอบตัวนิสิต (สทป.1) 2.ใบสัญญาและคารับรอง 3. สาเนาแสดงผลการเรียน(ปพ.๑) 4. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของนิสิต 5. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของผู้ปกครอง 6. ใบรับรองแพทย์(ตรวจโรคทั่วไป) จากรพ.ของรัฐเท่านั้น

3. รับใบเสร็จรับเงิน(KU2)

- งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน( Ku2) ที่ รายละเอียดเกี่ยวกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และอัตรา

-งานระบบ ข้อมูลและ

-เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการศึกษา


21

4. ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา

5. ชาระค่าประกันอุบัติเหตุ

6.ส่งเอกสารหลักฐานชุดมอบตัว นิสิต

7. ถ่ายบัตรนิสิต

8. เปิดบัญชีธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิตแต่ละคณะ พร้อมใบเสร็จรับเงินค่า ประกันอุบัติให้กับนิสิต

สารสนเทศ

- นิสิตนาใบเสร็จรับเงิน(Ku2)พร้อมกับ ดร๊าฟ ที่สั่งจ่ายในนาม “เงิน รายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา” หรือเงินสด เพื่อชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้กับเจ้าหน้าที่การเงินเพื่อ ตรวจสอบความถูกต้อง -นิสิตนาเงินสดเท่ากับจานวนที่ระบุไว้ในเอกสารชาระค่าประกัน อุบัติเหตุให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน

-เจ้าหน้าที่ การเงินฝ่าย บริหาร

-นิสิตส่งเอกสารหลักฐานชุดมอบตัวนิสิตให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเก็บไว้ เป็นประวัตินิสิตสาหรับในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

-เจ้าหน้าที่ การเงินฝ่าย กิจการนิสิต -เจ้าหน้าที่ฝ่าย การศึกษา

-เจ้าหน้าที่จะดาเนินการถ่ายบัตรให้กับนิสิตที่ส่งเอกสารชุดมอบตัว นิสิตเรียบร้อย

-เจ้าหน้าที่ฝ่าย การศึกษา -เจ้าที่งานระบบ ข้อมูลและ สารสนเทศ

-นิสิตเปิดบัญชีธนาคารกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่มาบริการให้กับทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาในวันมอบตัวเพื่อใช้ สาหรับตัดบัญชีธนาคารทางอินเตอร์เน็ตในการลงทะเบียนเรียนใน ภาคการศึกษาต่อไป เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการมอบตัวและ ลงทะเบียนเรียนนิสิตใหม่

-เจ้าหน้าที่ ธนาคาร

2. การสรุปข้อมูลจานวนนิสิตใหม่ ใช้ข้อมูลจากนิสิตที่มามอบตัวนิสิต ใหม่ในวันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาศรีราชา กาหนดในปฏิทินการศึกษา เพื่อให้ทราบ จานวนนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษานั้นว่าแต่ละคณะและสาขามีจานวนเท่าใด 3. ประสานงานนาข้อมูลประวัติบันทึกในฐานข้อมูล โดยงานระบบข้อมูล และสารสนเทศเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับสานักบริการคอมพิวเตอร์(บางเขน)โอนข้อมูล ประวัตินิสิตเข้าฐานข้อมูลของวิทยาเขตศรีราชา เพื่อฝ่ายการศึกษาใช้ดูข้อมูลนิสิตในการ ลงทะเบียนเรียน


22

2.2 งานจัดทาปฏิทนิ การศึกษา

1. จะจัดทาประกาศปีละ 1 ครั้ง มีระยะเวลาเปิดภาคเรียนปกติ ปี การศึกษาละ 2 ภาคการศึกษา ( Semester) คือ ภาคต้นและภาคปลาย และอาจมีภาคฤดู ร้อน ( Summer Session) ต่อจากภาคปลายอีก 1 ภาคก็ได้ ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มี ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษา ประมาณ 6 สัปดาห์ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่เปิดเพื่อให้นิสิตสนใจเรียนเพิ่มเติมได้ศึกษา หาความรู้ 2. ช่วงเวลาเปิดเรียน ภาคต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน ภาคปลาย เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 3. หลักการจัดทาปฎิทินการศึกษา โดยปกติจะดูรายละเอียดจากปฎิ ทินการศึกษาของสานักทะเบียนและประมวลผล (บางเขน) เป็นหลักซึ่งจะมี กาหนดการให้เหมือนกัน คือ วันเปิดภาคเรียน วันปิดภาคเรียน และวันสุดท้ายของ การส่งคะแนนสอบ ประจาภาคการศึกษานั้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆนั้นให้ดูตาม ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2548 โดยมีรายละเอียดของ ปฏิทินการศึกษา ดังนี้ - การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาโดยการตัด บัญชีธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หลังจากกาหนดวันส่งเกรดวัน สุดท้ายของภาคปกติ 1 วัน มีระยะเวลา 1 สัปดาห์ - การลงทะเบียนเรียนของนิสิตผ่านอินเตอร์เน็ต ให้กาหนดวันลงทะเบียนเรียนเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบแรก เป็นวิชาเฉพาะตามแผนการเรียนนิสิตจะต้องลงเรียนใน ภาคเรียนนั้น โดยแบ่งเป็นแต่ละชั้นปี 4,3,2,1 ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน 2 วันต่อชั้นปี รอบสอง เป็นวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน สาหรับนิสิตทุกชั้น ปี ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน - วันเปิดภาคเรียน กาหนดสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน มิถุนายน โดยจะระบุพร้อมวิทยาเขตบางเขน - การลงทะเบียนเรียนล่าช้า กาหนดให้กระทาได้ ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ (ตามข้อบังคับ 9.4)


23

- วันงดเรียนบางรายวิชา โดยไม่บันทึกคาว่า “’ งดเรียน/W” ในใบรายงานผลการศึกษา ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ (สัปดาห์ที่ 5 ของการเปิดภาค การศึกษาปกติ ระยะเวลา 7 วัน) - การยื่นใบจบการศึกษา ภายใน 30 วัน (ตาม ข้อบังคับ 26.4) ประมาณสัปดาห์ที่ 3 – 6 ของการเปิดภาคการศึกษา ปกติ หลังจากลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้น - วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระบุพร้อม วิทยาเขตบางเขน หรือช่วงประมาณสัปดาห์ที่ 7 ของการเปิดภาค การศึกษาปกติ - วันสอบกลางภาค มีกาหนด 9 วัน โดยเริ่มวัน เสาร์สัปดาห์ที่ 8 ถึง วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 10 (พร้อมกับวิทยาเขต บางเขน) - วันงดเรียนบางรายวิชา โดยบันทึกคาว่า “ W” ในใบรายงานผลการศึกษา หากขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชาหลังจาก 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติ (ตามข้อบังคับ 10.2) กาหนดให้ 10 วัน ในสัปดาห์ที่ 13 - วันสอบไล่ กาหนด 12 วัน โดยเริ่มวันจันทร์ ของสัปดาห์ที่ 17 ถึง วันศุกร์สัปดาห์ที่ 18 นับตั้งแต่วันเปิดภาค การศึกษาปกติ(พร้อมกับวิทยาเขตบางเขน) - วันปิดภาคเรียน หลังวันสุดท้ายของการสอบ 1 วัน - วันสุดท้ายของการส่งคะแนน กาหนดตรงกับ สทป. หมายเหตุ : การกาหนดปฏิทินการศึกษา ให้มีการกาหนดวันในปฏิทินการศึกษาเหมือนกันทุกวิทยา เขต ตาม ศธ 0513.131/0202 ลว.18/01/5554 คือ วันเปิด- ปิดภาคเรียนและวันสุดท้ายของการส่ง คะแนนสอบไล่


24

ตัวอย่างข้อมูลรายละเอียดปฏิทินการศึกษา วัน/เดือน/ปี

กาหนดการ

หมายเหตุ

พุธที่ 11 – ศุกร์ที่ 20 พ.ค. 54

- นิสิตที่มีหนี้สินค้างชาระ เนื่องจากกู้กองทุนกู้ยืมไม่พอ หรือขอ ผ่อนผันไว้ให้ดาเนินการชาระเงิน ให้เสร็จสิ้น ที่ฝ่ายการศึกษา อาคารบริการวิทยาการ -วันสอบสัมภาษณ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศ ไทย (สอท.) และประเภทรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปีการศึกษา 2554 - วันชาระเงินของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกคณะวิชา (นิสิตเดิม) โดยตัดบัญชีธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 9.00 - 17.00 น. ของทุกวันที่กาหนด -นิสิตที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ากว่า 2.00 ในภาคปลาย ปีการศึกษา 2553 ให้พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อปลดล็อคก่อนการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2554

กาหนดให้มีการชาระเงิน ก่อนการลงทะเบียนของภาค ถัดไป ประมาณ 2 สัปดาห์ อ้างอิงจากข้อมูล สกอ. และ งานรับเข้า ซึ่งจะกาหนดใน ภาคต้น เท่านั้น

กาหนดการ

หมายเหตุ

พุธที่ 11 พ.ค. 54

จันทร์ที่ 16 พ.ค. – ศุกร์ที่ 3 มิ.ย.54

วัน/เดือน/ปี จันทร์ที่ 23 – อังคารที่ 24 พ.ค. 54 (ลงทะเบียนรอบแรก)

-วันลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เฉพาะนิสิตเลข ประจาตัว47 - 51 (ปี 4-8) ที่ตัดบัญชีธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว "ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียนหรือ รายวิชาที่ให้ลงก่อน" พุธที่ 25 – พฤหัสที่ 26 -วันลงทะเบียนเรียน เฉพาะนิสิตเลขประจาตัว 52 (ปี3) ที่ตัดบัญชี พ.ค. 54 ธนาคารผ่านอินเตอร์เน็ต เรียบร้อยแล้ว "ลงทะเบียนเรียนเฉพาะ (ลงทะเบียนรอบแรก) วิชาตามแผนการเรียนหรือรายวิชาที่ให้ลงก่อน" ศุกร์ที่ 27 – เสาร์ที่ 28 -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เฉพาะนิสิตเลข พ.ค. 54 ประจาตัว 53 (ปี2) ที่ตัดบัญชีธนาคารผ่าน อินเตอร์เน็ต เรียบร้อย (ลงทะเบียนรอบแรก) แล้ว "ลงทะเบียนเรียนเฉพาะวิชาตามแผนการเรียนหรือรายวิชาที่ ให้ลงก่อน" อาทิตย์ที่ 29 พ.ค. -วันลงทะเบียนเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สาหรับนิสิตทุกคณะ ศุกร์ที่ 3 มิ.ย.54 วิชา (นิสิตเดิม) ที่ตัดบัญชีธนาคาร ผ่านอินเตอร์เน็ต เรียบร้อย (ลงทะเบียนรอบสอง) แล้ว "ลงทะเบียนเรียนวิชานอกแผนการเรียนหรือรายวิชาที่เปิด ให้ลงเพิ่ม" อังคารที่ 31 พ.ค. – - วันส่งเอกสารมอบตัว ลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน พฤหัสที่ 2 มิ.ย. 54 ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ สำหรับนิสิตใหม่

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ หลังจา กาหนดวันส่งเกรดวัน สุดท้ายของภาคปกติ 1 วัน

2 วันทาการ

2 วันทาการ

2 วันทาการ

3-5 วัน

3 วัน ก่อนโครงการบัณฑิต ยุคใหม่


25

เลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย 54 (ปี1) เสาร์ที่ 4 –อาทิตย์ที่ 5 มิ.ย.54 จันทร์ที่ 6 มิ.ย. 54

พฤหัสที่ 9 มิ.ย. 54

วัน/เดือน/ปี ศุกร์ที่ 10 มิ.ย. 54

จันทร์ที่ 13 มิ.ย. 54

ศุกร์ที่ 17 มิ.ย. 54

- อบรมโครงการก้ำวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ปีกำรศึกษำ 2554 (ปี1)

2 วัน โดยตรวจสอบข้อมูล จากกิจการนิสิต สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิ.ย. โดยดูประกาศปฏิทิน การศึกษาของสานักทะเบียน และประมวลผล (บางเขน)

- วันเปิดภาคเรียน (วันเริ่มกำรสอน) -วันเริ่มชาระเงินและ ลงทะเบียนเรียนล่าช้า โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทุกคณะวิชา (นิสิตเดิม) -วันเริ่มคิดคานวณค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า -วันเริ่มขอเปลี่ยนแปลง การขอเพิ่ม และการของดเรียนรายวิชาที่ ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (นิสิตเดิม) - วันเริ่มยื่นเปลี่ยนแปลงกำรลงทะเบียนเรียน( Add-Drop) สำหรับนิสิตใหม่ (เลขประจาตัว 54) โดยรับใบ KU3 ที่ฝ่ำย กำรศึกษำ -วันสุดท้ายของการส่งคาร้องขอผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียม ก่อนลงทะเบียนวันสุดท้าย การศึกษา ภาคต้น’54 ทางอินเตอร์เน็ต

กาหนดการ -วันสุดท้ายของการชาระเงินและลงทะเบียนเรียนล่าช้า ผ่านระบบ อินเตอร์เน็ต ทุกคณะวิชา (นิสิตเดิม) -วันสุดท้ายของการขอเพิ่ม และการของดเรียน เพื่อเปลี่ยนแปลง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (นิสิตเดิม) -วันลงทะเบียนเรียนและชาระเงินล่าช้า ด้วยเอกสารคาร้อง (นิสิตเดิม) -วันขอเปลี่ยนแปลง การขอเพิ่มรายวิชา ด้วยเอกสารคาร้องต่างๆ (นิสิตเดิม) - วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ขอเปลี่ยนแปลง การ ขอเพิ่มรายวิชา ด้วยคาร้องต่างๆ (นิสิตเดิม) -วันสุดท้ายขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน Add – Drop สำหรับนิสิตใหม่ (เลขประจาตัว 54) โดยให้ยื่นใบ KU3 พร้อม รับใบ KU4 ที่ฝ่ายการศึกษา อาคารบริการวิทยาการ ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. - วันสุดท้ายของการเสนอชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งให้กับกองกลางเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี

หมายเหตุ สัปดาห์แรกของการ ลงทะเบียนเรียนทาง อินเตอร์เน็ต สัปดาห์ที่ 2 ของภาค การศึกษาปกติ(ตามข้อบังคับ 9.4) สัปดาห์ที่ 2 ของภาค การศึกษาปกติ


26

2554 พฤหัสที่ 23 มิ.ย. 54 จันทร์ที่ 27 มิ.ย.54

จันทร์ที่ 27 มิ.ย. – ศุกร์ที่ 15 ก.ค. 54

จันทร์ที่ 4 – ศุกร์ที่ 8 ก.ค. 54

วัน/เดือน/ปี พฤหัสที่ 21 ก.ค. 54

-วันไหว้ครู ณ อาคาร 13 พลศึกษา (ให้ดูประกาศอีกครั้ง) -วันคัดชื่อพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนหรือชาระ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภายใน 3 สัปดาห์นับตั้งแต่วันเปิดภาค เรียน ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มก. พ.ศ.2548 ข้อ 25.4.7 -วันรับใบเสร็จรับเงิน ผ่านระบบออนไลน์ (นิสิตเดิม) (ดู ประกาศอีกครั้ง) -วันบันทึกจบการศึกษา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สาหรับนิสิต ที่ คาดว่าจะจบการศึกษาเมื่อสิ้นภาคต้น ปีการศึกษา 2554 และหลัง บันทึกเสร็จ ให้พิมพ์เอกสารใบขอจบส่งคณะต้นสังกัด -วันของดเรียนบางรายวิชา ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยไม่ บันทึกคาว่า งดเรียน/W ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์ เอกสารเก็บไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30 น.) กาหนดการ -วันเริ่มคิดค่าธรรมเนียมการส่งใบขอจบล่าช้า

จันทร์ที่ 18 – -นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบ ศุกร์ที่ 29 ก.ค. อินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 1 54 อังคารที่ 19 - ศุกร์ที่ 22 -วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ดูประกาศมหาวิทยาลัยอีกครั้ง) ก.ค. 54 -วันสอบกลางภาค เสาร์ที่ 30 ก.ค. อาทิตย์ที่ 7 ส.ค. 54 จันทร์ที่ 29 ส.ค. – พุธ ที่ 7 ก.ย. 54 จันทร์ที่ 12 – อาทิตย์ที่ 25 ก.ย.54 ศุกร์ที่ 23 ก.ย. 54

หลังจากสัปดาห์ที่ 3 นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียนเสร็จ สิ้นแล้ว

ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วัน เปิดภาคเรียน ของภาค การศึกษาสุดท้าย ประมาณ สัปดาห์ที่ 3-6 หลังจาก ลงทะเบียนเรียนเสร็จสิ้น สัปดาห์ที่ 5 ระยะเวลา 7 วัน

หมายเหตุ หลังจากให้ยื่นใบจบ การศึกษา Online วันสุดท้าย ก่อนนิสิตสอบกลางภาค ระยะเวลา 2 สัปดาห์

ตามประกาศปฏิทิน การศึกษาของ สทป. กาหนด 9 วัน โดยเริ่มเสาร์ สัปดาห์ที่ 8 ถึง วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 10 (พร้อมกับ วิทยาเขตบางเขน) -วันงดเรียนบางรายวิชา ผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต โดยบันทึกคาว่า ระยะเวลา 10 วัน ก่อนสอบ “งดเรียน/W” ในใบรายงานผลการศึกษา พร้อมพิมพ์เอกสารเก็บ ไล่ประมาณสัปดาห์ที่ 12-13 (ตามข้อบังคับ 10.2) ไว้เป็นหลักฐาน (วันสุดท้ายระบบงดเรียนจะปิดเวลา 16.30 น.) -นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนของอาจารย์ ผ่านระบบ ก่อนนิสิตสอบไล่ ระยะเวลา อินเตอร์เน็ต ครั้งที่ 2 2 สัปดาห์ -วันสุดท้ายของการสอน สัปดาห์ที่ 16 ตั้งแต่เปิดเรียน


27

อาทิตย์ท่ี 25 ก.ย.54

-วันสุดท้ายของการสอนสาหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคพิเศษ ระยะเวลา 12 วัน สัปดาห์ที่ 17-18

จันทร์ที่ 26 ก.ย. 54

-วันเริ่มการสอบไล่

ศุกร์ที่ 7 ต.ค. 54 จันทร์ที่ 10 ต.ค. 54

-วันสุดท้ายของการสอบไล่ -วันปิดภาคเรียน (วันจบการศึกษา) หลังจากการสอบวันสุดท้าย -วันสุดท้ายของการส่งคะแนนแก้ไขคะแนนที่ยังไม่สมบูรณ์ 1 วัน (คะแนน I) และ N ของภาคปลายปีการศึกษา 2553 หากไม่ ปฏิบัติตามนี้ให้ถือว่านิสิตสอบตก (คะแนน F) โดยอัตโนมัติ (ตาม ข้อบังคับ 13.4) -วันสุดท้ายของการส่งคะแนนสอบไล่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กาหนดตรงกับสทป. พร้อมพิมพ์เอกสารหลักฐานใบ KU 5 ส่งที่ฝ่ายการศึกษา ประจา ภาคต้น ปีการศึกษา 2554 เวลา 16.30 น.

อังคารที่ 18 ต.ค. 54

2.3 การจัดทาฐานข้อมูลนิสิตขอผ่อนผัน จะกาหนดให้นิสิตผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาปีละ 2 ครั้ง คือ ภาคต้นและภาค ปลาย โดยนิสิตจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวิธี ตามขั้นตอน และตามวันที่มหาวิทยาลัย กาหนด การผ่อนผันการชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นอานาจของคณบดีเจ้าสังกัด โดยผ่อน ผันได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มก. พ.ศ. 2548 ข้อ 11.2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. นิสิตที่มีความประสงค์จะผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ นิสิต จะต้องเขียนใบคาร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับทราบในใบคาร้องพร้อมแนบบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และ กาหนดวันที่ชาระค่าธรรมเนียม ยื่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีลงนามอนุมัติ 2. ส่วนจัดการศึกษาของคณะ จะจัดส่งใบคาร้องขอผ่อนผันของนิสิตมายังฝ่ายการศึกษา เพื่อ บันทึกข้อมูลการผ่อนผันเข้าระบบฐานข้อมูลการผ่อนผันค่าธรรมเนียมของนิสิต เพื่อนิสิตจะได้ ดาเนินการลงทะเบียนเรียนได้โดยที่ไม่ต้องตัดบัญชีธนาคารก่อนการลงทะเบียนเรียนของภาค การศึกษานั้น


28

รายละเอียดขั้นตอนและวิธีบันทึกข้อมูลระบบฐานการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา 1. การเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลการผ่อนผันของนิสิต ให้เข้าเว็บไซต์ฝ่ายการศึกษา http://reg.admin.src.ku.ac.th คลิก “เข้าสู่ระบบ”

1

ภาพที่ 1 Web page แรกเข้าฝ่ายการศึกษา หน้าจอแรกจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นรายการสาหรับเลือกการทางานอยู่ทางด้านซ้ายมือ ส่วนด้านขวาเป็นส่วนอธิบายและการทางานเมื่อคลิกเมนูด้านซ้ายมือ เมื่อผู้ใช้ต้องการทางาน รายการใดให้คลิกที่รายการด้ายซ้ายมือที่มีเชื่อมโยงไปยัง Page ต่างๆ 2. การเข้าสู่ระบบต้องป้อน รหัสประจาตัว และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยเลือก อาจารย์/เจ้าหน้าที่

2

ภาพที่ 2 Web Page แสดงการเข้าระบบ


29

3. ให้คลิกที่เมนู “ผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน

3 ภาพที่ 3 แสดงเมนูการเข้าระบบผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน 4.เมื่อคลิก “ผ่อนผันค่าลงทะเบียน” จะปรากฏหน้าจอ รายละเอียดการกรอกข้อมูลโดยคีย์รหัสนิสิต และกาหนดการชาระและกดปุ่มบันทึกการผ่อนผัน เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน

4


30

ภาพที่ 4 ภาพการบันทึกข้อมูลการผ่อนผันค่าลงทะเบียนเรียน 2.4 การประสานงานรวบรวมจัดทาประกาศตารางเรียน

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน -ทาบันทึกข้อความเรื่อง ขอส่งตารางเรียนถึงคณะ

1.

ผู้เกี่ยวข้อง ฝ่ายการศึกษา

ทาบันทึกข้อความ

2.

ผ่านผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ อนุมัติ

3. ส่งบันทึกข้อความถึงคณะ - ลงบันทึกเลขที่ศธ. ในสมุดบันทึกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง 4.

คณะรับเรื่องพร้อมส่ง ตารางเรียน

5

6.

รวบรวมตารางเรียน พร้อมส่ง ข้อมูลให้งาน ระบบข้อมูล ประกาศตารางเรียน

หัวหน้าฝ่าย การศึกษา

ธุรการ

-คณะรับบันทึกข้อความและจัดส่งตารางเรียนเป็นไฟล์ข้อมูลและ พิมพ์ข้อมูลหลักฐาน ส่งให้ฝ่ายการศึกษารวบรวม

คณะ

-ฝ่ายการศึกษารวบรวมตารางเรียนมาจากคณะส่งข้อมูลให้งานระบบ ข้อมูลฯ เพื่อจัดเตรียมทาฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ต่อไป

ฝ่าย การศึกษา

จัดทาประกาศตารางเรียนเสนอรองอธิการบดีลงนามอนุมัติ

ฝ่าย การศึกษา


31

2.5 การลงทะเบียนตามคาร้องต่าง ๆ ผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1.

รายละเอียดงาน

ผู้เกี่ยวข้อง

-คณะส่งคาองการลงทะเบียนเรียนต่างๆให้กับฝ่ายการศึกษา

คณะต้นสังกัด

- ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และผลการเรียน การชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายการศึกษา

- ดาเนินการลงทะเบียนเรียนตามคาร้อง

ฝ่ายการศึกษา

รับคาร้อง

2.

3.

ตรวจสอบ บข้อ ลงทะเบียนเรียนคาร้อง

ข้อแนะนา โปรแกรมสาหรับในการบันทึกผลการเรียน (KU5) และการแก้ไขคะแนน (KU7) 1. เลือกโปรแกรม ตามรูปภาพด้านล่าง


32

2. การเข้าสู่ระบบต้องป้อน รหัสประจาตัว และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

3. เลือกเมนู บันทึก KU5 หรือ KU7


33

4. เลือกเมนูที่ประสงค์จะดาเนินการ กรณี บันทึกผลคะแนน เ (KU5) เลือกภาคเรียน ปีการศึกษา พร้อมป้อนรหัสวิชา และหมูเรียน คลิก ค้นหาและบันทึกผลการเรียน คลิกตรวจสอบ และ คลิก โอน

กรณี บันทึกการแก้ไขคะแนน (KU7) เลือกภาคเรียน ปีการศึกษา พร้อมป้อนรหัสนิสิต และเลขที่ KU คลิก ค้นหาและบันทึกผลการเรียน คลิกตรวจสอบ และ คลิกโอน


34

2.6 การส่ งรายงานคะแนนนิสิตให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งรายงานคะแนนของนิสิตถึงผู้ปกครองทุกภาคการศึกษาปกติได้ทราบผลการ เรียนของนิสิต หลักการและเหตุผล เมื่อฝ่ายการศึกษาได้ดาเนินการบันทึกคะแนนและประมวลผลคะแนนนิสิต และนาเข้า ฐานข้อมูลคะแนนนิสิตเพื่อให้นิสิตรับทราบ โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งนิสิตสามารถเข้าดูได้ ในฐานข้อมูลประวัติของนิสิตเอง ดังนั้นในส่วนของผู้ปกครองที่ควรต้องได้รับทราบผลคะแนน ของนิสิตด้วยนั้น ฝ่ายการศึกษาได้กาหนดให้มีการส่งรายงานคะแนนของนิสิตถึงผู้ปกครองทุกภาค การศึกษาปกติ ปีละ สองครั้ง อยู่ในช่วงประมาณ 1 เดือนหลังกาหนดการส่งคะแนนของอาจารย์ ประจาวิชา โดยจัดทารายงานคะแนนตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคสุดท้ายที่ถึงกาหนดการส่งคะแนน ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ ผู้ปกครองได้ทราบผลการเรียนของนิสิตทุกภาคการศึกษา โครงสร้ างของงานการส่ งรายงานคะแนนนิสิตให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ ฝ่ายการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล งานส่งรายงานคะแนนให้ผู้ปกครองทราบ หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบการส่ งรายงานคะแนนนิสิตให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ เมื่ออาจารย์ประจาวิชาได้จัดส่งคะแนนนิสิตตามระยะเวลาที่กาหนดในปฏิทิน การศึกษาแล้ว ฝ่ายการศึกษาจะดาเนินการบันทึกคะแนนและประมวลผลคะแนนนิสิต และนาเข้า ฐานข้อมูลคะแนนนิสิตเพื่อให้นิสิตรับทราบโดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งนิสิตสามารถเข้าดูได้ ในฐานข้อมูลประวัติของนิสิตเอง ดังนั้นในส่วนของผู้ปกครองที่ควรต้องได้รับทราบผลคะแนน ของนิสิตด้วยนั้น ฝ่ายการศึกษาได้กาหนดให้มีการส่งรายงานคะแนนของนิสิตถึงผู้ปกครองทุกภาค การศึกษาปกติ ปีละ สองครั้ง อยู่ในช่วงประมาณ 1 เดือนหลังกาหนดการส่งคะแนนของอาจารย์ ประจาวิชา โดยจัดทารายงานคะแนนตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคสุดท้ายที่ถึงกาหนดการส่งคะแนน ใน


35

การส่งคะแนนถึงผู้ปกครองมีกรณีของการถูกตีกลับเนื่องจากไม่ถึงผู้รับ เนื่องจากที่อยู่ไม่ถูกต้อง หรือมีการย้ายที่อยู่ ดังนั้นจึงต้องให้นิสิตมาติดต่อเพื่อให้มีการดาเนินการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ประวัติของผู้ปกครองให้ถูกต้อง จึงได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้ปกครองทุกภาคการศึกษา ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะยึดตามเอการหลักฐานที่อ้างอิงถึงบุคคลที่เป็นผู้ปกครองที่ลงนามรับรองใน วันมอบตัว หรือหากจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ปกครองใหม่ก็ควรเป็นบิดาหรือมารดา ดังนั้นการ ปฏิบัติงานในด้านนี้จึงต้องมีการตรวจสอบที่ละเอียดพอสมควรดังมีรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ตามแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีโปรแกรมสนับสนุนในการจัดทาใบรายงานคะแนนนิสิต (ตามคู่มือการใช้งานโปรแกรมการส่งใบรายงานคะแนนนิสิตให้ผู้ปกครองทราบ)

ผังกระบวนงานการส่ งรายงานคะแนนนิสิตให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การส่ งรายงานคะแนนนิสิตให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ 

งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ จัดการฐานข้อมูลประวัตินิสิตและข้อมูลรายงาน คะแนนนิสิตให้ฝ่ายการศึกษา

สั่งพิมพ์ใบรายงานคะแนนนิสิตจากฐานข้อมูลรายงานคะแนน นิสิตและที่อยู่ตามฐานข้อมูลประวัตินิสิต และเปลี่ยนแปลง ฐานข้อมูลผู้ปกครองตามคาร้อง (กรณีมีคาร้องขอเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ผู้ปกครอง)

ใช้เวลา 2 วัน ผู้รับผิดชอบ : งานระบบข้อมูลฯ ผู้รับผิดชอบ

ใช้เวลา 10 วัน : นางจินดาพร มณีสาครรัตน์

 จัดส่งใบรายงานคะแนนให้ผู้ปกครองทาง ไปรษณีย์

 บรรจุใบรายงานคะแนนใส่ซองจดหมาย

ใช้เวลา 15 วัน ผู้รับผิดชอบ : งานธุรการและฝ่ายอาคารฯ ผู้รับผิดชอบ สรุ ป

ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 28 วัน

ใช้เวลา 1 วัน : นิสิติช่วยงาน


36

ข้ อแนะนาในการใช้ งานการส่ งรายงานคะแนนนิสิตให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ คู่มือการใช้ งาน โปรแกรมการส่ งใบรายงานคะแนนนิสิตให้ ผ้ ปู กครองรับทราบ การเข้าสู่โปรแกรมการส่งใบรายงานคะแนนนิสิตให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้ 1. เข้าโปรแกรมระบบการส่งใบรายงานคะแนนนิสิตให้ผู้ปกครองทราบ

 

ภาพที่ 1 แสดงการเข้ าโปรแกรม sendgrad 2. การเข้าสู่โปรแกรมต้องป้อน Use Name และ Password


37

ภาพที่ 2 แสดงการเข้าระบบใบรายงานคะแนน 3. เมื่อใส่ Use Name และ Password แล้วจะปรากฏหน้าจอ ส่งเกรดถึงผู้ปกครอง

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอโปรแกรมส่งเกรดถึงผู้ปกครอง 4. ให้ป้อนรหัสนิสิตหรือรหัสขึ้นต้น เช่น 52 แล้วเลือกสาขา

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอโปรแกรมส่งเกรดถึงผู้ปกครอง


38

จะปรากฏผลการเรียนของนิสิตทั้งหมด แล้วเลือก Print เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอน 2.7 การตรวจสอบและสรุ ปนิสิตได้ รับรางวัลเรียนดีและการมอบเหรียญเรียนดี

วัตถุประสงค์ เพื่อสรุปรายชื่อนิสิตมีผลการเรียนสอดคล้องกับคุณสมบัติตามข้อบังคับด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 ข้อ 28 หลักการและเหตุผล เนื่องจากข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 ข้อ 28 รางวัลเรียนดี ระบุว่า “นิสิตมีสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี จะต้องมีแต้มระดับ คะแนนเฉลี่ยเฉพาะปีการศึกษานั้น 3.50 ขึ้นไป และสอบได้ทุกรายวิชา ทั้งนี้ไม่นาผลการเรียนภาคฤดู ร้อนมาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย และนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในสองภาคการศึกษาปกติ ของปีการศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิตโดยไม่นับหน่วยกิตวิชาฝึกงาน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นั้นต้องไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ้าเพราะสอบตก หรือเรียนซ้ารายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับ หน่วยกิตมาก่อนแล้ว นิสิตปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตรไม่อยู่ในข่ายของสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี ” ดังนั้นฝ่ายการศึกษาต้องสรุปรายชื่อนิสิตมีผลการเรียนสอดคล้องกับคุณสมบัติตามข้อบังคับดังกล่าว ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ นิสิตมีสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 ข้อ 28 วันพิธีไหว้ครูของวิทยาเขตศรีราชาเป็นวันทาพิธี มอบเหรียญเรียนดีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นิสิต โครงสร้ างของงานการตรวจสอบและสรุ ปนิสิตได้ รับรางวัลเรียนดีและการมอบเหรียญเรียนดี ฝ่ายการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล งานตรวจสอบนิสิตได้รับรางวัลเรียนดีและผลการเรียนดีเด่น


39

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบการตรวจสอบและสรุ ปนิสิตได้ รับรางวัลเรียนดีและการมอบเหรียญเรียนดี ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2548 ข้อ 28 รางวัลเรียนดี ระบุว่า “นิสิตมีสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย เฉพาะปีการศึกษานั้น 3.50 ขึ้นไป และสอบได้ทุกรายวิชา ทั้งนี้ไม่นาผลการเรียนภาคฤดูร้อนมาคิด แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย และนิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนในสองภาคการศึกษาปกติของปี การศึกษานั้นไม่น้อยกว่า 32 หน่วยกิตโดยไม่นับหน่วยกิตวิชาฝึกงาน รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนั้น ต้องไม่เป็นรายวิชาที่เรียนซ้าเพราะสอบตก หรือเรียนซ้ารายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วย กิตมาก่อนแล้ว นิสิตปีสุดท้ายของแต่ละหลักสูตรไม่อยู่ในข่ายของสิทธิได้รับรางวัลเรียนดี ” ดังนั้น ฝ่ายการศึกษาต้องสรุปรายชื่อนิสิตมีผลการเรียนสอดคล้องกับคุณสมบัติตามข้อบังคับดังกล่าว พร้อม กับการจัดทารายชื่อเป็นนิสิตเรียนดี และติดต่อจัดหาเหรียญเรียนดีจากสานักทะเบียนและประมวลผล มามอบให้นิสิต โดยธรรมเนียมในการปฏิบัติของทุกปีการศึกษาจะถือโอกาสในวันพิธีไหว้ครูของ วิทยาเขตศรีราชาเป็นวันทาพิธีมอบเหรียญเรียนดีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นิสิตเหล่านี้ หากนิสิตที่ ยังไม่สามารถรับเหรียญเรียนดีในวันนี้ได้เนื่องจากมีคะแนนบางรายวิชายังไม่ประกาศ ก็ให้มาติดต่อ รับได้ที่ฝ่ายการศึกษาโดยเตรียมหลักฐานใบรายงานคะแนนมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบและ มอบเหรียญเรียนดี ผังกระบวนงานการตรวจสอบและสรุ ปนิสิตได้ รับรางวัลเรียนดีและการมอบเหรียญเรียนดี แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบและสรุ ปนิสิตได้ รับรางวัลเรียนดี  สรุปผลการเรียนและจัดทาประกาศการรับ รางวัลเรียนดี

 ทาบันทึกขอความอนุเคราะห์เหรียญเรียนดีจาก สานักทะเบียนและประมวลผล

ใช้เวลา 5 วันทาการ ผู้รับผิดชอบ : งานระบบข้อมูลและสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ  มอบเหรียญเรียนดีและใบประกาศเกียรติ ใช้คุณ เวลา นทาการสิตใช้เพืเวลา 5 วัธนีมทอบในวั าการ น ให้ก1ับวัอบก.นิ ่อทาพิ ไหว้ครู ใช้เวลา 1 วันทาการ ใช้เวลา 5 วันทาการ

ใช้เวลา 4 วันทาการ : นางจินดาพร มณีสาครรัตน์ 

จัดทาใบประกาศเกียรติคุณแก่นิสิตได้รับรางวัล เรียนดีตามรายชื่อที่ประกาศการรับรางวัลเรียนดี


40

ผู้รับผิดชอบ : อบก.นิสิต ผู้รับผิดชอบ : นางจินดาพร มณีสาครรัตน์ สรุ ป ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 15 วันทาการ 2.8 การออกเอกสารทางการศึกษา (ใบรายงานคะแนนและใบรับรองอืน่ ๆ) วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการบริการการออกเอกสารทางการศึกษาให้แก่นิสิตหรือบัณฑิตตามความ ต้องการ หลักการและเหตุผล เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของงานทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีหน้าที่บริการการออก เอกสารทางการศึกษาให้แก่นิสิตหรือบัณฑิตตามความต้องการ ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ นิสิตหรือบัณฑิตได้รับเอกสารทางการศึกษา และนาไปใช้ตามความต้องการ โครงสร้ างของงานการออกเอกสารทางการศึกษา (ใบรายงานคะแนนและใบรับรองอืน่ ๆ) ฝ่ายการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล การออกเอกสารทางการศึกษา (ใบรายงานคะแนนและใบรับรองอื่นๆ) งานตรวจสอบนิสิตได้รับรางวัลเรียนดีและผลการเรียนดีเด่น หน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบงานการออกเอกสารทางการศึกษา (ใบรายงานคะแนนและใบรับรองอืน่ ๆ) ฝ่ายการศึกษาของสานักงานวิทยาเขตศรีราชา โดยส่วนของงานทะเบียนและ ประมวลผล มีหน้าที่บริการการออกเอกสารทางการศึกษาให้แก่นิสิตหรือบัณฑิตตามความต้องการ ซึ่งเอกสารทางการศึกษาที่นิสิตได้ยื่นขอต่อฝ่ายการศึกษาและผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตเป็นผู้ ลงนามรับรอง แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้


41

2.6.1 ใบรับรองฐานะการศึกษา เป็ นใบรั บรองทีแ่ สดงให้ เห็นว่ าเป็ นผู้มีสถานภาพ นิสิตทีก่ าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขณะทีอ่ อกใบรั บรอง มีทั้งแบบภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ มีเนื้อความว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีข้อมูลที่ต้องดึงจากฐานข้อมูลนามาพิมพ์ 5 ข้อมูล ดังนี้ 1. ชื่อและชื่อสกุล 2. เลข ประจาตัวนิสิต 3. ชั้นปีที่ 4. สาขาวิชา และ 5. วันที่ออกเอกสาร โดยผู้อานวยการสานักงาน วิทยาเขตศรีราชาเป็นผู้ลงนามรับรองและมีการประทับตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่าง ลายมือชื่อผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชา และรูปถ่ายนิสิต 2.6.2 ใบรับรองการเรียนครบหลักสู ตร เป็ นใบรับรองทีแ่ สดงให้ เห็นว่ าเป็ นนิสิตที่ ได้ ลงทะเบียนเรี ยนเป็ นภาคเรี ยนสุ ดท้ ายและอยู่ระหว่ำงรอผลกำรเรียนภำคเรียนกำรศึกษำสุดท้ำย และได้ ยนื่ ใบขอจบการศึกษาไว้ กบั มหาวิทยาลัยแล้ ว มีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี เนื้อความว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าได้ลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาตามหลักสูตรปริญญา ตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากสอบไล่ได้ครบทุกรายวิชาในภาคการศึกษานี้ และมีคะแนน เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร อยู่ในเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็จะได้รับการพิจารณาดาเนินการอขออนุมัติปริญญาต่อสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป โดยมีข้อมูลที่ต้องดึงจากฐานข้อมูลนามาพิมพ์ 6 ข้อมูล ดังนี้ 1. ชื่อและชื่อสกุล 2. เลขประจาตัวนิสิต 3. ชื่อหลักสูตร 4. สาขาวิชา 5. บอกสถานการณ์เรียน ในขณะออกเอกสาร เช่น อยู่ในระหว่างการศึกษาประจาภาค/ปีการศึกษา, อยู่ในระหว่างการรอผล คะแนนสอบไล่ ประจาภาค/ปีการศึกษา 6. วันที่ออกเอกสาร โดยผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นผู้ลงนามรับรองและมีการประทับตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างลายมือชื่อ ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชา และรูปถ่ายนิสิต 2.6.3 ใบรออนุมัติปริญญา เป็ นใบรับรองทีแ่ สดงให้ เห็นว่ าเป็ นนิสิตสอบไล่ ได้ ครบทุกรายวิชาตามหลักสู ตรและอยู่ในระหว่ างดาเนินการขออนุมัติปริ ญญาต่ อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อความว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรอง ว่าได้สอบไล่ครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรและอยู่ในระหว่างดาเนินการขออนุมัติปริญญาต่อสภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากได้รับอนุมัติก็จะจบการศึกษา (กาหนดวันจบการศึกษาเป็นวัน เดียวกับวันปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษา) โดยมีข้อมูลที่ต้องดึงจากฐานข้อมูลนามาพิมพ์ 5 ข้อมูล ดังนี้ 1. ชื่อและชื่อสกุล 2. ชื่อหลักสูตร 3. สาขาวิชา 4. วันที่จบการศึกษา 5. วันที่ ออกเอกสารโดยผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นผู้ลงนามรับรองและมีการประทับตรา


42

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างลายมือชื่อผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชา และรูปถ่าย นิสิต 2.6.4 ใบอนุมัติปริญญา เป็ นใบรับรองทีแ่ สดงให้ เห็นว่ าเป็ นนิสิตสอบไล่ ได้ ครบ ทุกรายวิชาตามหลักสู ตรและได้ รับอนุมัติปริ ญญาจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้ ว มีทั้งแบบ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อความว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าได้สอบไล่ครบทุก รายวิชาตามหลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ อนุมัติให้ได้รับปริญญา (กาหนดวัน ได้รับปริญญาในวันเดียวกับวันปิดภาคเรียนตามปฏิทินการศึกษา) โดยมีข้อมูลที่ต้องดึงจาก ฐานข้อมูลนามาพิมพ์ 5 ข้อมูล ดังนี้ 1. ชื่อและชื่อสกุล 2. ชื่อหลักสูตร 3. สาขาวิชา 4. วันที่ ได้รับปริญญา 5. วันที่ออกเอกสารโดยผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นผู้ลงนามรับรอง และมีการประทับตรามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างลายมือชื่อผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชาและรูปถ่ายนิสิต 2.6.5 ใบรายงานคะแนน (ทรานสคริปท์ ) เป็นใบรายงานผลการเรียนของนิสิตที่ แสดงแต้มระดับคะแนนตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งแสดงแต้มคะแนน เฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นสุดในทุกภาคการศึกษา มีรูปแบบการพิมพ์ที่เป็นทางการด้วยภาษาอังกฤษด้วย กระดาษขนาด A4 สีฟ้าอ่อน ที่มีรูปแบบเฉพาะที่ซ่อนชื่อของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสีขาวไว้ในเนื้อกระดาษเห็นแนวบรรทัดขวางตลอดทั้งแผ่น มุมซ้าย ด้านบนเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาษาไทย โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่ ได้จัดแบบพิมพ์ไว้และข้อมูลที่ดึงจากฐานข้อมูลมาเพื่อการแสดงผล ในการให้บริการการออกเอกสารทางการศึกษาที่เป็นลักษณะของการทาใบรับรองและ ใบทรานสคริปท์ ที่เป็นแบบฟอร์มทางการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการดาเนินงานตาม แผนผังแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน โดยมีโปรแกรมสนับสนุนในการออกเอกสารทางการศึกษา (ตามคู่มือการใช้โปรแกรมการออกเอกสารทางการศึกษา) ดังนี้


43

ผังกระบวนงานการออกเอกสารทางการศึกษา (ใบรายงานคะแนนและใบรับรองอืน่ ๆ) แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกเอกสารทางการศึกษา 

- นิสิตยื่นคาร้องและชาระเงิน - เจ้าหน้าที่ออกใบนัดรับเอกสาร

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.เพลินพิศ ปิติธีรภาพ ขั้นตอนที่ 1 – 3 ใช้เวลา 1 วันทาการ  - นิสิตส่งใบนัดรับเอกสาร - เจ้าหน้าที่ค้นหาตามเลขที่ใบนัด และให้นิสิตลงนามรับเอกสาร ผู้รับผิดชอบ : นางจินดาพร มณีสาครรัตน์

- พิมพ์ Transcript และใบรับรองอื่นๆ - ตรวจทาน - เสนอผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตลงนาม - พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ผู้รับผิดชอบ : นางจินดาพร มณีสาครรัตน์

 จัดเรียง Transcript และใบรับรองอื่นๆ พร้อมใบเสร็จตามหมายเลขที่นัด ผู้รับผิดชอบ : นางจินดาพร มณีสาครรัตน์

ขั้นตอนที่ 4 ใช้เวลา 1 วันทาการ สรุป ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 2 วันทาการ


44

ข้อแนะนาในการออกเอกสารทางการศึกษา (ใบรายงานคะแนนและใบรับรองอืน่ ๆ) คู่มือใช้ งาน โปรแกรมการออกเอกสารทางการศึกษา การออกใบรายงานคะแนน (Transcript) 1. เข้าสู่โปรแกรมระบบการออกเอกสารทางการศึกษา

ภาพที่ 1 แสดงการเข้ าโปรแกรม P_ku5 2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว ให้ป้อน Use Name และ Password แล้วกด OK


45

ภาพที่ 2 แสดงการเข้าระบบงานทะเบียน 3. เมื่อใส่ Use Name และ Password แล้วจะปรากฏหน้าจอ Password Dialog ให้ป้อน Enter password อีก ครั้ง แล้วกด OK

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอโปรแกรมระบบงานทะเบียน โดยป้อน Enter password 4. ให้เลือกแทบเมนู รายงาน เลือก Transcript


46

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Transcript 5. จะปรากฏหน้าจอระบบงานทะเบียน (Transcript) ป้อนรหัสนิสิต แล้ว Enter จะปรากฎรายละเอียด ของนิสิตทั้งหมด

ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอระบบงานทะเบียน (Transcript) และรายละเอียดของนิสิตทั้งหมด


47

6. เลือก Save/พิมพ์ จะพิมพ์เอกสารใบรายงานคะแนน หากต้องการออกจากโปรแกรมเลือก ออก เป็นการ เสร็จสิ้นขั้นตอนการออกใบรายงานคะแนน (Transcript)

 ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอการบันทึกและพิมพ์เอกสาร และการออกจากโปรแกรม

การออกใบรับรองอื่นๆ 1. เข้าสู่โปรแกรมระบบการออกเอกสารทางการศึกษา

ภาพที่ 1 แสดงการเข้ าโปรแกรม P_ku5


48

2. เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว ให้ป้อน Use Name และ Password แล้วกด OK

ภาพที่ 2 แสดงการเข้าระบบงานทะเบียน 3. เมื่อใส่ Use Name และ Password แล้วจะปรากฏหน้าจอ Password Dialog ให้ป้อน Enter password อีก ครั้ง แล้วกด OK

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอโปรแกรมระบบงานทะเบียน โดยป้อน Enter password


49

4. เมื่อป้อนป้อน Enter password แล้วจะปรากฏหน้าจอระบบงานทะเบียน (หนังสือรับรอง) ให้เลือกแทบ เมนูรายงาน เลือก ใบรับรอง

ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอระบบงานทะเบียน (หนังสือรับรอง) 5. ป้อนรหัสนิสิต แล้ว Enter จะปรากฎรายละเอียดของนิสิตทั้งหมด

ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดของนิสิตทั้งหมด


50

6. ให้เลือก/พิมพ์ใบรับรองตามคาร้องที่นิสิตยื่นคาร้องขอเอกสารทางการศึกษา

ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอให้เลือกพิมพ์ใบรับรอง 7. ให้เลือก บันทึก/พิมพ์ ใบรับรองตามที่นิสิตยื่นคาร้องขอเอกสารทางการศึกษา

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการบันทึกและพิมพ์เอกสาร


51

8. หากต้องการพิมพ์คนถัดไปให้เลือก Yes หากต้องการออกจากโปรแกรมเลือก จบโปรแกรม เป็นการ เสร็จสิ้นขั้นตอนการออกใบรับรอง

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการบันทึกและพิมพ์เอกสาร และการออกจากโปรแกรม

2.9 การตรวจสอบรับรองเอกสารทางการศึกษาตามความต้ องการของหน่ วยงานผู้ใช้ บัณฑิต วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตรวจสอบและรับรับรองว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจริง และ มีหนังสือตอบไปยังหน่วยงานที่ขอให้มีการตรวจสอบ หลักการและเหตุผล เนื่องจากมีผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าทางานในหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน หน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทางานในบางหน่วยงานมีระบบการ ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตโดยการมีหนังสือขอให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบ และรับรองว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจริง ดังนั้นหน้าที่ในการตรวจสอบคุณวุฒิ การศึกษาจึงอยู่ในภาระงานของฝ่ายการศึกษาในส่วนของงานทะเบียนและประมวลผลที่ต้อง ตรวจสอบและเสนอให้ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตเป็นผู้รับรอง และเสนอผู้บริหารวิทยาเขตมี หนังสือตอบไปยังหน่วยงานที่ขอให้มีการตรวจสอบต่อไป


52

ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ หน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน ตรวจสอบและรับรับรองว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจริง

ได้รับทราบผลการ

โครงสร้ างของงานการตรวจสอบรับรองเอกสารทางการศึกษาตามความต้ องการของหน่ วยงานผู้ใช้ บัณฑิต ฝ่ายการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล การตรวจสอบรับรองเอกสารทางการศึกษาตามความต้องการของ หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบงานการตรวจสอบรับรองเอกสารทางการศึกษาตามความต้ องการของ หน่ วยงานผู้ใช้ บัณฑิต เมื่อมีผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเข้าทางานในหน่วยงานหรือสถาบันต่าง ๆ ทั้ง ของภาครัฐบาลและเอกชน หน่วยงานที่รับบัณฑิตเข้าทางานในบางหน่วยงานมีระบบการตรวจสอบ การสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตโดยการมีหนังสือขอให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและรับรองว่า เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยจริงด้วยการส่งเอกสารหลักฐานของบัณฑิตที่ใช้ในการยื่น สมัครงานมาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ดังนั้นหน้าที่ในการตรวจสอบคุณวุฒิ การศึกษาจึงอยู่ในภาระงานของฝ่ายการศึกษาในส่วนของงานทะเบียนและประมวลผลที่ต้อง ตรวจสอบและเสนอให้ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตเป็นผู้รับรอง และเสนอผู้บริหารวิทยาเขตมี หนังสือตอบไปยังหน่วยงานที่ขอให้มีการตรวจสอบต่อไป ผังกระบวนงานงานการตรวจสอบรับรองเอกสารทางการศึกษาตามความต้ องการของหน่ วยงาน ผู้ใช้ บัณฑิต แผนผังแสดงขั้นตอนในการปฏิบัติงานการตรวจสอบและรับรองเอกสารทางการศึกษา


53

มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยฯขอให้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ของบัณฑิตที่ใช้เป็นหลักฐานในการ สมัครงาน

มหาวิทยาลัยฯรับหนังสือจากหน่วยงานผู้ใช้ บัณฑิตเพื่อขอให้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ทางการศึกษา และมอบฝ่ายการศึกษาดาเนินการ ตรวจสอบ

จัดส่งหนังสือและหลักฐานที่ได้รับการ รับรองแล้วส่งคืนหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต ทางไปรษณีย์

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา เสน ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตลงนามรับรอง ในเอกสารหลักฐานฯ และร่างหนังสือแจ้งผล การตรวจสอบเสนอผู้บริหารวิทยาเขตลงนาม

ขั้นตอนที่ 1 – 4 ใช้เวลา 1 วันทาการ ผู้รับผิดชอบ : นางจินดาพร มณีสาครรัตน์ 2.10 การบริการจัดหาคาอธิบายรายวิชาเพือ่ การเทียบโอนหวยกิตระหว่างสถานศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตนิสิตที่ขอลาออก พ้นสภาพ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ นาเอกสารทางการ ศึกษานาไปเป็นหลักฐานในการเทียบโอนหน่วยกิตในสถานศึกษาอื่น หลักการและเหตุผล เนื่องจากนิสิตนิสิตที่ขอลาออก พ้นสภาพ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ต้องการให้ทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทาคาอธิบายรายวิชาที่สามารถนาไปเป็นหลักฐานประกาอบการ พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตในสถานศึกษาอื่นได้ ดังนั้นฝ่ายการศึกษาจึงมีหน้าที่ในการให้บริการ จัดหาคาอธิบายรายวิชาตามความต้องการของผู้ร้องขอ ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ นิสิตนิสิตที่ขอลาออก พ้นสภาพ หรือผู้ที่ต้องการศึกษาต่อ ได้รับเอกสารทางการศึกษา นาไปเป็นหลักฐานในการเทียบโอนหน่วยกิตในสถานศึกษาอื่นได้


54

โครงสร้ างของงานการบริการจัดหาคาอธิบายรายวิชาเพือ่ การเทียบโอนหวยกิตระหว่างสถานศึกษา ฝ่ายการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล การบริการจัดหาคาอธิบายรายวิชาเพื่อการเทียบโอนหวยกิตระหว่าง สถานศึกษา

หน้ าทีค่ วามรับผิดชอบการบริการจัดหาคาอธิบายรายวิชาเพือ่ การเทียบโอนหวยกิตระหว่างสถานศึกษา ในการติดต่อขอเอกสารทางการศึกษาที่เป็นทรานสคริปท์เพื่อการนาไปเป็นหลักฐาน ในการเทียบโอนหน่วยกิตในสถานศึกษาอื่น สาหรับนิสิตที่ขอลาออก พ้นสภาพ หรือผู้ที่ต้องการ ศึกษาต่อ นั้น ต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดทาคาอธิบายรายวิชาที่สามารถนาไป เป็นหลักฐานประกาอบการพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตในสถานศึกษาอื่นได้ ฝ่ายการศึกษาจึงมี หน้าที่ในการให้บริการจัดหาคาอธิบายรายวิชาตามความต้องการของผู้ร้องขอ โดยการค้นหาข้อมูล จากฐานข้อมูลหลักสูตรในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต http://eduserv.ku.ac.th/organization/curriculum/description_thai.php กองบริการการศึกษา หรือ จากคู่มือนิสิตหรือรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรและคาอธิบายรายวิชาของคณะวิชา และคู่มือ การศึกษาและหลักสูตรปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทาโดยกองบริการการศึกษา ซึ่งจะมีการเรียกหรือสาเนาข้อมูลมาเพื่อการจัดรูปแบบให้เป็นฟอร์มของคาอธิบายรายวิชาของวิทยา เขตศรีราชา ให้ผู้อานวยการสานักงานวิทยาเขตศรีราชาเป็นผู้ลงนามรับรองในเอกสารคาอธิบาย รายวิชาในทุกแผ่นและมีตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กากับ


55

ผังกระบวนงานการบริการจัดหาคาอธิบายรายวิชาเพือ่ การเทียบโอนหวยกิตระหว่างสถานศึกษา แผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการบริการจัดหาคาอธิบายรายวิชาเพือ่ การเทียบโอนหน่ วยกิต  รับคาร้องการขอเอกสารคาอธิบาย รายวิชาจากผู้มายื่นขอ และแจ้งการ นัดหมายให้มารับเอกสาร

 มอบเอกสารคาอธิบายรายวิชาให้ ผู้มาติดต่อตามที่นัดหมาย

 จัดเตรียมข้อมูลคาอธิบายรายวิชา จากสื่อต่างๆ ของคณะวิชาและกอง บริการศึกษา

 เสนอผู้อานวยการสานักงานวิทยา เขตศรีราชาลงนาม พร้อม ประทับตรา มก.บนลายมือชื่อ

ขั้นตอนที่ 1 – 4 ใช้เวลา 1 วันทาการ ผู้รับผิดชอบ : นางจินดาพร มณีสาครรัตน์ 3. งานบริการการเรียนการสอบ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประสานงานการเปิดรายวิชาเรียนกับคณะวิชาและส่งให้งานระบบข้อมูลในการ ลงข้อมูลหน้าเว็ปไซท์ 2. เพื่อประสานงานรายวิชาที่เปิดสอนจากคณะวิชาเพื่อจัดสอบกลางภาค และสอบ ปลายภาคในแต่ละภาคเรียนพร้อมทั้งประสานงานตารางสอบที่จัดเรียบร้อยแล้วให้งานระบบ ประกาศขึ้นเว็ปไซด์ 3. เพื่อประสานงานการจัดห้องสอบกับสานักวิทยบริการ หลักการและเหตุผล นักวิชาการศึกษา ประจาสานักงานวิทยาเขต สังกัดฝ่ายการศึกษา หน้าที่ความ รับผิดชอบเพื่อให้การประสานงานการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยประสานงานข้อมูล รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน และประสานงานกับนักวิชาการประจาคณะวิชา


56

เพื่อจัดสอบรายวิชาที่อาจารย์ผู้สอนมีความต้องการจัดสอบในส่วนของการสอบกลางภาค และสอบ ปลายภาคให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวยึดถือปฏิบัติในเรื่องของระเบียบจากวิทยาเขตบางเขน และแนวปฏิบัติสาหรับกรรมการคุมสอบในส่วนของวิทยาเขต ทั้งนี้การดาเนินการการจัดห้องสอบ จะดาเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยจึงต้องอาศัยหน่วยงานที่ประสานงานทั้งในส่วนของคณะวิชา และสานักวิทยบริการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทาให้ทราบรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคเรียน 2. เพื่อให้ทราบรายวิชาที่จะสอบในแต่ละภาคเรียน 3. เพื่อให้การจัดห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โครงสร้างของงาน ฝ่ำยกำรศึกษำ

งานประสานงานการจัดสอบ

ผู้รับผิดชอบ นางนิตยา ปู่อ้าย

หน้าที่และความรับผิดชอบ ภาระงานในงานบริการการเรียนการสอบของฝ่ายการศึกษา เป็นงานในส่วนที่ สนับสนุนในเรื่องของการจัดสอบ โดยมีการปฏิบัติงานเริ่มจากการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ และสาเนาแจ้ง สารวจและจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการจัดทาชุดข้อสอบ จัดทาตารางสอบ ประกาศ และสาเนาแจ้ง จัดทาตารางคุมสอบและประสานงานการคุมสอบ ประสานงานการจัดเตรียมห้อง สอบ ตรวจรับ จัดเก็บ และทาลายต้นฉบับข้อสอบ ถ่ายเอกสารเพื่อทาสาเนาชุดข้อสอบ ตรวจนับ และจัดเตรียมเอกสารเพื่อบรรจุซองสาเนาชุดข้อสอบ ตรวจนับและบรรจุเอกสารเข้าซองสาเนาชุด


57

ข้อสอบและผนึก แจกและรับซองสาเนาชุดข้อสอบหน้าเคาน์เตอร์ จัดส่งซองสาเนาชุดข้อสอบให้ อาจารย์ประจาวิชา ทาลายเอกสารข้อสอบที่เหลือจากการบรรจุซอง และจัดทาเรื่องเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทนผู้ทาข้อสอบ ขั้นตอนการเปิดรายวิชาเรียน 1. ดูปฏิทินการศึกษาเพื่อทาบันทึกข้อความส่งถึงคณะเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดให้นิสิต ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 2. นาข้อมูลที่ได้จากคณะวิชาส่งให้งานระบบลงข้อมูลหน้าเว็ปไซท์เพื่อให้นิสิต ลงทะเบียนเรียน

ขั้นตอนงานการสอบ 1. ทาบันทึกข้อความส่งถึงคณะเพื่อนาข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้นจัด ตารางสอบ 2. นาข้อมูลที่ได้จากคณะจัดตารางสอบ เมื่อจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้งานระบบ ประกาศขึ้นหน้าเว็ปไซท์ และส่งให้คณะตรวจสอบและใส่ชื่อกรรมการคุมสอบพร้อมส่งกลับมายัง ฝ่ายการศึกษา 3. ฝ่ายการศึกษารับข้อมูลจากคณะที่ส่งชื่อกรรมการคุมสอบมาแล้ว ตรวจดูจานวนผู้คุม สอบกับห้องสอบว่าสอดคล้องกันหรือไม่ ถ้าคณะส่งไม่ครบให้จัดคนของสานักงานวิทยาเขต หรือ สานักวิทยบริการไป ถ้าเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษที่ต้องใช้กรรมการคุมสอบจานวนมาก ขอความ อนุเคราะห์คณะช่วยคุมสอบเพิ่ม 4. เมื่อดูข้อมูลกรรมการคุมสอบเรียบร้อยแล้วส่งข้อมูลให้งานระบบเพื่อประกาศขึ้น หน้าเว็ปไซท์ให้กรรมการคุมสอบทราบถึงวันเวลาที่ตนเองคุมสอบ พร้อมกันนี้ส่งข้อมูลให้ เจ้าหน้าที่การเงินในการคานวณเงินค่าคุมสอบ ขั้นตอนการจัดตารางสอบ 1. นาข้อมูลที่ได้จากคณะวิชามาจัดตารางสอบโดยจัดวิชาที่จัดสอบพร้อมวิทยาเขต บางเขน หรือวิทยาเขตอื่น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์พิเศษก่อน วิชาที่จะจัดถัดไปคือวิชาที่ อาจารย์ประจาวิชาขอสอบโดยอาจารย์จะกาหนดเงื่อนไขมาหลายประการ เช่น ขอสอบวันแรกๆ ขอ สอบวันท้ายๆ ไม่สอบเสาร์อาทิตย์ สอบกลางสัปดาห์ สอบ 2 ครั้ง สอบพร้อมกับรหัสวิชาอื่นที่มี เนื้อหาการเรียนการสอบเหมือนกัน จัดวิชาที่มีนิสิตลงทะเบียนเรียนเป็นจานวนมากและมีนิสิต


58

หลายสาขาลงทะเบียนเรียน เช่น หมวดการศึกษาทั่วไป วิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส 9 หมวดภาษา 355 หรือ 754 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 417111 หรือ 422111 หรือ 420111 หรือ 417167 2. จัดรายวิชาเลือกเสรีลงเป็นลาดับถัดไป เพราะนิสิตค่อนข้างจะหลากหลายสาขา และหลากหลายชั้นปี ลาดับถัดไปจัดรายวิชาที่เป็นวิชาของสาขาแต่ละคณะแต่ละสาขาเป็นลาดับ สุดท้าย อนึ่งการจัดข้อมูลในการสอบขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของอาจารย์ที่ขอสอบวันใดด้วย 3. เมื่อได้วันเวลาที่จัดสอบแล้ว ให้พิมพ์วันที่ เวลา(จานวนชั่วโมงสอบ) รหัสวิชา ชื่อ วิชา พร้อมความต้องการเพิ่มเติมของแต่ละวิชาไว้ด้วยเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดตารางสอบ ต่อไป ข้อสังเกตในการจัดรายวิชาสอบ ไม่ควรให้วันเวลาใดมีจานวนนิสิตมากจนเกินไป เพราะ จะต้องคานึงถึงจานวนห้องสอบที่มีอยู่

4. จัดรายวิชาที่จะจัดสอบแยกตามรหัสวิชาและหมู่เรียนพร้อมทั้งดูเงื่อนไขของวิชา นั้นว่าใช้เครื่องคานวณ ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคานวณ เปิดหนังสือได้ วิชาที่สอบฟัง พยายามให้ สอบแยกกัน จานวนชั่วโมงที่สอบพยายามให้เริ่มสอบและเลิกสอบพร้อมกัน ยกเว้นห้องสอบไม่ เพียงพอ กรณีรายวิชาที่สอบพร้อมบางเขนมีข้อกาหนดในการสอบไม่พร้อมกับตารางของเราเช่น บางเขนสอบ 9.00-11.00 น. ให้เราเลื่อนเร็วกว่าได้ครึ่งชั่วโมง โดยเริ่มสอบ 8.30-10.30 น. หรือ บางเขนเริ่ม 12.00-14.00 น. เราสามารถจัดสอบได้ในเวลา 12.30-14.30 น. ขั้นตอนการจัดการสอบซ้าซ้อน 1. ประกาศตารางสอบขึ้นหน้าเว็ป ให้นิสิตตรวจสอบรายวิชาว่ามีวิชาที่สอบซ้าซ้อน ในวันเวลาเดียวกันให้นิสิตแจ้งฝ่ายการศึกษาได้ 2 วิธีคือ วิธีแรกแจ้งที่เว็ปไซท์ฝ่ายการศึกษาโดย วิธีการโพสต์ http://reg.admin.src.ku.ac.th/feedback_open.asp วิธีที่สองให้นิสิตมาเขียนแจ้งที่ฝ่าย การศึกษา โดยนิสิตต้องเขียนรายละเอียดคือรหัสนิสิต วัน เวลา รหัสวิชาที่สอบชนกัน 2. นิสิตสามารถดูรายละเอียดข้อมูลการสอบซ้าซ้อนได้ที่เว็ปไซท์ฝ่ายการศึกษา หรือ หน้าห้องฝ่ายการศึกษา โดยนิสิตที่เข้าสอบซ้าซ้อนจะต้องมารับใบอนุญาตให้เข้าห้องสอบซ้าซ้อน เวลาที่จัดสอบกลางภาค (ใช้เวลามาตรฐาน 3 ชั่วโมง) คาบเช้า 8.30 – 11.30 น. คาบบ่าย 12.00 – 15.00 น. คาบเย็น 15.30 – 18.30 น. เวลาที่จัดสอบปลายภาค (ใช้เวลามาตรฐาน 3 ชั่วโมง) คาบเช้า 9.00 – 12.00 น.


59

คาบบ่าย 13.00 – 16.00 น. คาบเย็น 16.30 – 19.30 น. ผังกระบวนงานลดขั้นตอนการจัดตารางสอบ และการจัดตารางคุมสอบ แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติ งานการจัดตารางสอบ  ติดต่อคณะเพื่อขอทราบรายวิชาและกาหนดวันเวลา ในการจัดสอบ และ ประสานงานกับงานระบบข้อมูลฯเพื่อขอข้อมูลนิสิตที่ยังคงเรียนในแต่ละวิชา ใช้เวลา

: 15 วันทาการ 

แจ้งตารางสอบให้ นิสิต คณะ และหน่วยงานเกี่ยวข้องทราบ

 จัดทาตารางสอบตามรายละเอียดจาก คณะและข้อมูลห้องสอบจากสานัก วิทยบริการ

ใช้เวลา : 2 วันทาการ 15 วันทาการ ผู้รับผิดชอบ : ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสอบ : นางนิตยา ปู่อ้าย สรุป ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 3 ขั้นตอนรวมระยะเวลา 32 วันทาการ

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติ งานการจัดตารางคุมสอบ   จัดทาตารางคุมสอบโดยนารายชื่อผู้คุมสอบ มาลงในตาราสอบซึ่งถือว่าเป็นตารางคุมสอบ ใช้เวลา :

3 วันทาการ 

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้คุมสอบตรวจสอบบน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จัดส่งข้อมูลให้งานระบบข้อมูลฯ นา ขึ้นประกาศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 3 วันทาการ  จัดส่งตารางคุมสอบให้คณะกรรมการ คุมสอบ และหน่วยงานเกี่ยวข้องได้ ทราบอย่างเป็นทางการ

ใช้เวลา : 3 วันทาการ 3 วันทาการ ผู้รับผิดชอบ : ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดสอบ : นางนิตยา ปู่อ้าย สรุป ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 2 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 12 วันทาการ


60

ข้อแนะนาสาหรับนิสิต นิสิตกรอกข้อมูลรหัส นิสิตเพื่อสืบค้นตาราง สอบ

การค้นข้อมูลการสอบ 1. ค้นข้อมูลรายวิชา วันที่ เวลาสอบ และห้องสอบได้จากเข้า เว็ปไซท์ฝ่ายการศึกษา https://reg.admin.src.ku.ac.th/index.asp 2. มุมด้านข้างซ้ายมือจะเขียนตารางสอบรายคณะ 3. พิมพ์รหัสนิสิตในตารางสอบ จะพบรายวิชาที่นิสิตจะเข้าสอบ หากมีวันเวลาสอบซ้า กันให้แจ้งรหัสวิชา พร้อมวันเวลาที่สอบซ้าซ้อนกัน โดยฝ่ายการศึกษาจะจัดให้นิสิตเข้าสอบห้อง สอบซ้าซ้อนตามที่กาหนดหรือประกาศในหน้าเว็ปไซท์ฝ่ายการศึกษา


61

4. งานประสานและพัฒนาการเรียนการสอน

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 -

มีลักษณะงานและการ ปฏิบัติงาน ดังนี้ งานประสานงานหลักสูตร ประสานงานข้อมูลหลักสูตรกับคณะและกองบริการการศึกษา งานเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรและการศึกษา จัดทาฐานข้อมูลหลักสูตรเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย บริการจัดส่งเอกสารหลักสูตรให้หน่วยงานภายนอก การให้ข้อมูลและเอกสารหลักสูตรแก่ผู้มาติดต่อ การตอบปัญหาทางการศึกษาบนระบบเครือข่าย งานจัดทาข้อมูลทางการศึกษา การจัดทาคู่มือการให้บริการฝ่ายการศึกษา การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานฝ่ายการศึกษา จัดทาสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่ โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษา การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของฝ่ายการศึกษา การปะเมินผลการให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน เก็บข้อมูลและประเมินผลงานลงทะเบียนเรียน เก็บข้อมูลและประเมินผลงานการจัดสอบ เก็บข้อมูลและประเมินผลงานออกเอกสารการศึกษา การประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา รายงานการประเมินภาวะการทางานของบัณฑิต รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต


62

5. งานการเงิน 5.1 การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU2) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 3. เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน หลักการและเหตุผล คู่มือการปฏิบัติงานของงานรับเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของฝ่ายการศึกษา จะช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การทางานเสร็จทันเวลาและมีความถูกต้อง ครบถ้วน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนได้อย่างง่าย 2. ปฏิบัติตามขั้นตอนในงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โครงสร้างของงาน ฝ่ายการศึกษา งานการเงิน การชาค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU2 Online)

การชาค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่างๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ - งานรับชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ - ออกใบเสร็จรับเงิน - ออกใบ pay-in ค่าลงทะเบียน - นาเงินฝากธนาคารทุกสิ้นวันทาการ - รวบรวมสาเนาใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางการเงิน นาส่งงานบัญชีเพื่อบันทึกบัญชี ผังกระบวนงาน การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU2)


63

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม

งานระบบข้อมูล และสารสนเทศ จัดทา KU2

เจ้าหน้าที่การเงิน ลงนามใน KU2

จ้างเหมานิสิตช่วยงาน แจก KU2

นิสิตลงนามรับ KU2 และใบประกาศอัตรา ค่าธรรมเนียม

(7 วันทาการ ) (

5 วันทาการ )

(5 วันทาการ)

(7 วันทาการ)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเพลินพิศ ปิติธีรภาพ สรุป ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 24 วันทาการ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่อง การชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา (KU2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุง ใหม่

 นิสิตพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2 Online)

(สาหรับใช้เบิกค่าเล่าเรียน จากต้นสังกัดที่เบิกได้) (30 วินาที/คน)

ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ฝ่ายการศึกษาเพื่อออก

นิสิตรับ KU2 พร้อมใบประกาศ อัตราค่าธรรมเนียม (สาหรับใช้เบิกค่าเล่าเรียนจากต้น สังกัดที่เบิกได้)

KU2

(30 วินาที/คน)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเพลินพิศ ปิติธีรภาพ สรุป ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 นาที


64

ข้อแนะนา (ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินออนไลน์ และใบประกาศอัตราค่ าธรรมเนียมออนไลน์ ) นิสิตสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2 Online) ได้ในระบบฐานข้อมูลของนิสิต ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เข้าเวปฝ่ายการศึกษา http://reg.admin.src.ku.ac.th

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่ 3

2 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนิสิต

นิสิตเลือกพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2 Online)


65

ข้อแนะนา (ขั้นตอนการพิมพ์ใบประกาศอัตราค่าธรรมเนียมออนไลน์) (เอกสารประกอบกับ KU2) ขั้นตอนที่ 1 เข้าเวปฝ่ายการศึกษา http://reg.admin.src.ku.ac.th เลือกรายละเอียดค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนที่ 2 เลือกดาวน์โหลดเอกสารอัตราค่าธรรมเนียมที่นี่

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเอกสารตามรายละเอียด


66

6. งานธุรการ 6.1 การรับหนังสือจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 6.1.1 จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลัง 6.1.2 ประทับตรายางที่มุมขวาด้านบนของเอกสารทุกฉบับ ซึ่งในตรายางจะระบุ เลขที่รับ วันที่ เวลา ลายเซ็นผู้บันทึก ตัวอย่างดังนี้ ฝ่ายการศึกษา เลขที่รับ....................... วันที.่ ........................... เวลา............................

6.1.3 ลงบันทึกรับงานในระบบ ขั้นตอนที่ 1 เลือก icon My computer

ขั้นตอนที่ 2 เลือก dive :D


67

ขั้นตอนที่ 3 เลือกไฟล์ รายการการคืนเงิน

ขั้นตอนที่ 4 เลือกรายการ เลขที่รับ

ขั้นตอนที่ 5 ทาการบันทึก รายการหนังสือตามหัวข้อด้านบนให้ครบถ้วน วันที่ 16/03/53 16/03/53

ลาดับ เลขที่รับ หน่วยงาน 1 0163 คณะวิทยาการจัดการ 2

0164

สนง.ทะเบียน/ประมวลผล

เลขที่ ศธ 0513.30301/1540 0513.131/1370

รายละเอียด ส่งใบแก้ไขคะแนน KU7 เลขที่ 06594/754271 ขอโอนเงินค่าสมุดคาตอบ จานวน 12,000 เล่ม

ผู้รับผิดชอบ คุณวันดี / คุณนิภาภัส คุณนิตยา


68

6.2 การรับคาร้องจากหน่วยงานภายใน

6.2.1 จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลัง 6.2.2 ประทับตรายางที่มุมขวาด้านบนของเอกสารทุกฉบับ ซึ่งในตรายางจะระบุ เลขที่รับ วันที่ เวลา ลายเซ็นผู้บันทึก ตัวอย่างดังนี้ ฝ่ายการศึกษา เลขที่รับ....................... วันที.่ ........................... เวลา............................

6.2.3 ลงบันทึกรับงานในระบบ ขั้นตอนที่ 1 เลือก icon My computer

ขั้นตอนที่ 2 เลือก dive :D


69

ขั้นตอนที่ 3 เลือกไฟล์ รายการการคืนเงิน

ขั้นตอนที่ 4 เลือกรายการ คาร้องรับ

ขั้นตอนที่ 5 ทาการบันทึก รายการคาร้องตามหัวข้อด้านบนให้ครบถ้วน วันที่ ลาดับ เลขที่รับ หน่วยงาน 16/3/53 1 2284 วิทยาการจัดการ

รหัสนิสิต รายชื่อนิสิต 47233242 น.ส.สุภาพรรณ เทียมเจริญ

16/3/53

51205094 น.ส.สุภาพร ทับทิม

2

2285

วิศวกรรมฯ

รายละเอียด ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า วิชา 352317 ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต

ผู้รับผิดชอบ คุณนิภาภัส คุณวันดี


70

ขั้นตอนที่ 6 คัดแยกคาร้องให้ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ รายการคาร้อง คาร้องขอย้ายคณะ ย้ายสาขา คาร้องขอเทียบรายวิชา / เทียบโอนรายวิชา คาร้องขอสอบชดใช้ คาร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา คาร้องขอลงทะเบียนเรียนในทุกกรณี ขอลาพัก, รักษาสถานภาพ, คืนสถานภาพ,กลับเข้า ศึกษาต่อ คาร้องขอลาออก ขอคืนเงินค่าหน่วยกิต เงินค่าลงทะเบียนเรียน ขอรหัสลงทะเบียนเรียน คาร้องขอเอกสารทางการศึกษา / ทรานสคริป คาร้องขอถ่ายบัตรนิสิต คาร้องขอเปลี่ยนชื่อ – สกุล,เปลี่ยนแปลงที่อยู่

ผู้รับผิดชอบ นางนิภาภัส สาครดี นางนิภาภัส สาครดี นางนิภาภัส สาครดี นางนิภาภัส สาครดี นางนิภาภัส สาครดี นางสาววันดี อินสุวรรณ นางสาววันดี อินสุวรรณ นางสาววันดี อินสุวรรณ นางสาววันดี อินสุวรรณ นางจินดาพร มณีสาครรัตน์ นางกิ่งแก้ว หลักทองคา นางกิ่งแก้ว หลักทองคา

6.3 การส่งหนังสือหรือเอกสารภายนอก - ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ - บันทึกเลขทะเบียนส่ง ที่ศธ ลงวันที่ จากหน่วยงานส่ง ถึงหน่วยงานผู้รับเรื่อง รายเซ็นผู้จัดส่ง - บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน - กรอกแบบฟอร์มการส่งไปรษณีย์ เพื่อให้ ผู้รับผิดชอบเซ็น (แบบฟอร์มแนบ) 6.4 การส่งหนังสือภายในหน่วยงาน จะมีสมุดบันทึกส่งหนังสือแยกเป็นหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเวลาจัดส่งหนังสือให้ บันทึกลงในแต่งาน ดังนี้ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือหนังสือ ให้ครบถ้วน - บันทึกเลขทะเบียนส่ง ที่ศธ ลงวันที่ จากหน่วยงานส่ง ถึงหน่วยงานผู้รับ เรื่อง ลายชื่อผู้รับ และวันที่รับหนังสือ


71

6.5 งานถ่ายบัตรนิสิต หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.1 นิสิตยื่นคาร้องขอถ่ายบัตรที่ช่องบริการที่ 1 พร้อมชาระเงินค่าถ่ายบัตรนิสิต 1.2 รับคาร้อง ตรวจสอบการแต่งกายของนิสิตนิสิต เช่น -

นิสิตหญิง ผมดา - ผมยาวรวบผมหรือปัด ด้านหลัง ติดกระดุมคอตราพระพิรุณ ติดเข็มพระพิรุณหน้าอกเสื้อ ด้านขวา นิสิตชาย - ผมดา - ผมยาวให้รัดผมไม่มีหนวดและเครา - ติดกระดุมคอ ผูกไทด์สีเขียวมีตราพระพิรุณ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานถ่ายบัตรนิสิต ดังนี้ 

รับคาร้อง / เก็บค่าธรรมเนียม / ออกใบเสร็จ

ใช้เวลา

บันทึกข้อมูล / ตรวจการ แต่งกายของนิสิตเพื่อความ ถูกต้อง

1 นาที ใช้เวลา

3 นาที ใช้เวลา

 ถ่ายบัตร / จัดแต่งภาพ / ปริ้นบัตร ลงนามรับบัตร

1 นาที

ขั้นตอนที่ 1 – 3 ใช้เวลา 5 นาที ผู้รับผิดชอบ : นางกิ่งแก้ว หลักทองคา สรุป ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 3 ขั้นตอน 1 จุดบริการ รวมระยะเวลา 5 นาที


72

1.3 การเปิดระบบถ่ายบัตร ดังนี้ ID Works Std. Production

เลือก icon : ID Works Std. Production ที่หน้า Desk top พิมพ์ Admin ที่ช่องของ User Name

User Name : Admin

พิมพ์ Admin ที่ช่องของ User Password User Password :

Admin

Log in

KASET3 1

จากนั้นคลิกที่ Log in

เลือกรายการ

KASET3 1

Open selected project

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open selected project

Quick Search

เลือกปุ่ม Quick Search ที่มีสัญลักษณ์รูปแว่น ขยาย

รหัสนิสิต / วันออกบัตร / วัน หมดอายุ

หน้าต่าง Search จะปรากฏ ป้อนรหัสนิสิต แล้ว Enter ข้อมูลของนิสิตจะปรากฏ จากนั้นทาการ ป้อนวันออกบัตรและวันหมดอายุ

คลิก Photo

จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ช่อง Photo จะปรากฎ หน้าต่างของ Photo Capture และหน้าเลนส์กล้อง


73

ถ่ายรูป

จัดตาแหน่งโฟกัสให้เหมาะสม จากนั้นคลิกที่ ปุ่ม Take Photo เพื่อถ่ายรูป เมื่อคลิกถ่ายภาพ หน้าต่างของ Photo Crop Adjust จะ ปรากฏขึ้นทาการจัดแต่งภาพให้เห็นกระดุม เข็มกลัด (หญิง), เน็คไทเห็นตราพระพิรุณชัดเจน (ชาย) จากนั้นเลือกที่ Photo selection เพื่อปรับแสงสว่างของรูปให้ชัดเจน คลิกที่ปุ่ม Ok จากนั้นคลิกปุ่ม Ok อีกครั้ง

จัดแต่งรูป

บันทึก / ปริ้นบัตร

รูปภาพที่จัด และปรับแต่งเสร็จแล้ว จะปรากฏที่ช่อง Photo คลิกที่ปุ่ม Save สัญลักษณ์แผ่นดิสก์ จากนั้นเลือก Print Card ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปการ์ดแผ่นเดียว เครื่อง จะเริ่มทาการปริ้นบัตร

นิสิตเซ็นรับบัตร

เสร็จสิ้นการถ่ายบัตร นิสิตเซ็นรับ พร้อมลงชื่อและวันที่รับบัตรทุกครั้ง

6.6 การพิมพ์หนังสือคืนเงินให้นิสิต

1. 2.

3. 4. 5.

รายการ คืนเงินค่าหน่วยกิต กรณี 5A คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน - นิสิตกองทุน กยศ./กรอ. - นิสิตได้ทุนเรียนฟรี - นิสิตที่ถูกคัดชื่อออก - นิสิตลงทะเบียนเรียนซ้าซ้อน คืนเงินลาออกและถอนประกันของเสียหาย คืนเงินมัดจาต่างๆ คืนเงินอื่นๆ

ผู้เกี่ยวข้อง

คุณวันดี อินทร์สวุ รรณ


74

6.7 การทาใบแทนบัตรประจาตัวนิสิต วัตถุประสงค์ การออกใบแทนบัตรให้นิสิตในระหว่างการรอบัตร บัตรหาย บัตรชารุด หรืออื่นๆ เพื่อ นิสิตสามารถนาไปใช้แทนบัตรนิสิตได้เสมือนบัตรจริง และใช้งานในการทานิติกรรมทางการศึกษา ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด หลักการและเหตุผล การออกใบแทนบัตรนิสิตก็เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนิสิต ในการทานิติกรรมทาง การศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ความคล่องตัวในการบริการนิสิต

และลดระยะเวลาในการรอบัตรนิสิต

โครงสร้างของงาน ฝ่ายการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล งานทาใบแทนบัตรนิสิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ การให้บริการพร้อมทาการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละเดือน เพื่อนาเสนอประธาน คณะกรรมการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการสานักงานวิทยาเขตศรีราชา เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบในการพัฒนาระบบงานต่อไป


75

ผังกระบวนงานการทาใบแทนบัตรนิสิต แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่อง การออกใบแทนบัตรประจาตัวนิสิต แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม

รับคาร้อง พร้อมชาระ ค่าธรรมเนียม

ออก ใบเสร็จรับเงิน

จัดทาใบแทนบัตร ประจาตัวนิสิต พร้อมติดรูปถ่าย

(30 วินาที/คน)

(30 วินาที/คน)

(1 นาที/คน)

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวเพลินพิศ ปิติธีรภาพ สรุป ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 5 ขั้นตอน

 นายทะเบียนลง นามใบแทนบัตร ประจาตัวนิสิต

ลงนามรับใบแทน บัตรประจาตัว นิสิต

(30 วินาที/คน)

(30 วินาที/คน)

รวมระยะเวลา 3 นาที

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่อง การออกใบแทนบัตรประจาตัวนิสิต แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุง ใหม่

 รับคาร้อง พร้อมชาระ ค่าธรรมเนียม

(1 นาที/คน)

 ออก ใบเสร็จรับเงิน

 พิมพ์ใบแทนบัตร ประจาตัวนิสิต (โดยใช้โปรแกรม)

(

 ประทับตรามหาวิทยาลัย/ ลงนามรับใบแทนบัตร ประจาตัวนิสิต

1 นาที/คน )

ผู้รับผิดชอบ : บุคลากรทุกคนในฝ่าย รวบรวมโดย นางกิ่งแก้ว หลักทองคา สรุป ช่วงดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 2 นาที สาเหตุ : เพื่อลดรอบระยะเวลาการทางาน สะดวกรวดเร็วและไม่ต้องใช้รูปถ่ายประกอบ นิสิตเข้าห้องสอบ ทันเวลา และสามารถลดภาระการสอบชดใช้


76

ข้อแนะนางานการทาใบแทนบัตรนิสิต (คู่มือการทาใบแทนบัตรนิสิต) 1. เข้าฝ่ายการศึกษา 2. เข้าระบบลงทะเบียนเดิม 3. กรอกรหัสประจาตัวและรหัสผ่าน

4. เลือกใบแทนบัตรประจาตัวนิสิต


77

5. กรอกรหัสนิสิต

6. กรอกวันหมดอายุ

7. บันทึก 8. สั่งปริ้น


78

6.8 การรับ – ส่งข้อสอบ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่อง การรับ – ส่งข้อสอบ (ภายในวิทยาเขตศรีราชา) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม    รับข้อสอบที่ดาเนินการสอบ เสร็จแล้วจากผู้คุมสอบ

จัดเก็บเพื่อรอเจ้าหน้าที่ หรือ อ.ประจาวิชามารับ

 ผู้รับลงนาม รับข้อสอบ

เจ้าหน้าที่ หรือ อ.ประจาวิชา ติดต่อขอรับข้อสอบ

 ค้นหาข้อสอบ ที่จัดเก็บตามที่ผู้ มาขอรับ

ขั้นตอนที่ 1 – 2 ใช้เวลา 1 วัน ชั้นตอนที่ 3 – 5 ใช้เวลา 10 วัน ผู้รับผิดชอบ : นายอาทิตย์ เที่ยงตรง สรุป ดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 5 ขั้นตอน : 11 วัน แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่อง การรับ - ส่งข้อสอบ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุง ใหม่    รับข้อสอบที่ดาเนินการสอบ เสร็จแล้วจากผู้คุมสอบ

จัดส่งข้อสอบไปตาม คณะฯ

เจ้าหน้าที่คณะลงนามรับข้อสอบ

1 วัน ผู้รับผิดชอบ : นายอาทิตย์ เที่ยงตรง และบุคลากรทุกคนในฝ่าย สรุป ดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 3 ขั้นตอน : 1 วัน สาเหตุ : เพื่อลดรอบระยะเวลาการทางาน สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเก็บรักษาข้อสอบเป็น เวลานาน และป้องกันข้อสอบสูญหาย หมายเหตุ : ข้อสอบที่สอบตั้งแต่เวลา 13.00 – 19.30 จะดาเนินการส่งในวันถัดไป เวลา 13.00 น.


79

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่อง การรับ – ส่งข้อสอบ (ภายนอกวิทยาเขตศรีราชา) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กาหนดไว้ เดิม    รับข้อสอบที่ดาเนินการสอบ เสร็จแล้วจากผู้คุมสอบ

จัดแพ็คใส่กล่องส่งไปยัง หน่วยประสานงาน วิทยาเขตศรีราชา

 อ.ประจาวิชา ติดต่อขอรับข้อสอบ ณ หน่วยประสานงานศรีราชา

เจ้าหน้าที่หน่วยประสานงาน วิทยาเขตศรีราชา จัดเก็บข้อสอบ

 ผู้รับลงนาม รับข้อสอบ

ขั้นตอนที่ 1 – 2 ใช้เวลา 1 วัน ชั้นตอนที่ 3 – 5 ใช้เวลา 3 วัน ผู้รับผิดชอบ : นายอาทิตย์ เที่ยงตรง สรุป ดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 5 ขั้นตอน : 4 วัน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่อง การรับ - ส่งข้อสอบ แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุง ใหม่    รับข้อสอบที่ดาเนินการสอบ เสร็จแล้วจากผู้คุมสอบ

จัดแพ็คใส่กล่องส่งไปยัง หน่วยประสานงานวิทยาเขตศรี ราชา

เจ้าหน้าที่ส่งข้อสอบให้ อ.ผู้สอนลงนามรับข้อสอบ

2 วัน

ผู้รับผิดชอบ : นายอาทิตย์ เที่ยงตรง และบุคลากรทุกคนในฝ่าย สรุป ดาเนินการจนแล้วเสร็จ จานวน 3 ขั้นตอน : 2 วัน สาเหตุ : เพื่อลดรอบระยะเวลาการทางาน สะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องเก็บรักษาข้อสอบเป็น เวลานาน และป้องกันข้อสอบสูญหาย หมายเหตุ : จัดส่งข้อสอบไปยังหน่วยประสานงาน เวลา 16.30 น. เจ้าหน้าจะนาส่งข้อสอบในวันถัดไป


80

ภาคผนวก แบบฟอร์มคาร้องต่างๆ


81


82


83


84


85

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฝ่ายการศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล คาร้องขอเอกสารทางการศึกษา

Registrar - 2

วันที่.............เดือน...................พ.ศ. ................. เรียน งานทะเบียนและประมวลผล ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ………………………………………………………………………  Mr.  Mrs.  Miss. ……………………………………………………………………………………....เกิดวันที่ ...............เดือน ............................ พ.ศ.(เกิด) ............... เลขประจาตัวนิสิต ...............................ชั้นปีที่....... สาขาวิชาเอก ............................................คณะ .......................................... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ............................. มีความประสงค์จะขอเอกสารทางการศึกษา ดังนี้ ( ใส่เครื่องหมาย ลงใน  และ  ) (เอกสารฉบับละ 20 บาท)  เอกสารสาหรับนิสิตที่อยู่ระหว่างการศึกษา (นิสิตชั้นปีที่ 1, 2, 3, 4)  1. ใบรับรองฐานะทางการศึกษา (รูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 2 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ  ไทย  อังกฤษ  2. ใบรายงานคะแนน ( Transcript-อังกฤษ)(รูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 1 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ ฉบับยังไม่จบการศึกษา เอกสารสาหรับนิสิตที่อยู่ระหว่างรอคะแนนในภาคเรียนสุดท้าย หลัง drop ติด w หนึ่งสัปดาห์ (นิสิตชั้นปีที่ 4)  3. ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร (รูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 2 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ  ไทย  อังกฤษ  4. ใบรายงานคะแนน ( Transcript-อังกฤษ)(รูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 1 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ ฉบับยังไม่จบการศึกษา เอกสารสาหรับนิสิตที่จบการศึกษาและประกาศรายชื่อหน้าเวปฝ่ายการศึกษาว่า “รออนุมัติปริญญา”  5. ใบรออนุมัติปริญญา (รูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 2 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ  ไทย  อังกฤษ  6. ใบรายงานคะแนน ( Transcript-อังกฤษ)(รูปถ่ายชุดนิสิต ขนาด 1 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ ฉบับรออนุมัติ เอกสารสาหรับนิสิตที่จบการศึกษาและประกาศรายชื่อหน้าเวปฝ่ายการศึกษาว่า “อนุมัติปริญญา”  7. ใบอนุมัติปริญญา (รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 2 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ  ไทย  อังกฤษ  8. ใบรายงานคะแนน ( Transcript-อังกฤษ)(รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ ฉบับอนุมัติ เอกสารสาหรับนิสิตที่ใช้สาหรับเทียบโอนรายวิชา (นิสิตลาออก / ถูกคัดชื่อออก)  9. Transcript (เทียบโอนรายวิชา) (รูปถ่ายชุดสุภาพที่ไม่ใช่ชุดนิสิต ขนาด 1 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ เอกสารสาหรับผู้สาเร็จการศึกษา ที่ผ่านการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว (จบไปนานแล้ว)  10. ใบอนุมัติปริญญา (รูปถ่ายใส่สูท ขนาด 2 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ  ไทย  อังกฤษ  11. ใบรายงานคะแนน ( Transcript-อังกฤษ)(รูปถ่ายใส่สูท ขนาด 1 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ ฉบับอนุมัติ  12. ใบแปลปริญญาบัตร (อังกฤษ) (รูปถ่ายใส่สูท ขนาด 1 นิ้ว) จานวน...............ฉบับ (ต้องแนบสาเนาใบปริญญาบัตรด้วย) (เฉพาะเจ้าหน้าที่การเงิน) รวมเป็นจานวนเงิน..........................................บาท เพื่อ (ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน) ........................................................................................................... จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการให้ด้วย พร้อมนี้ได้แนบรูปถ่ายมาด้วยแล้ว จานวน ....................... รูป หมายเหตุ : นิสิตหญิง : รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ผมยาวให้รวบผม ไม่แต่งหน้า ไม่ใส่เครื่องประดับ เห็นเข็มพระพิรุณ นิสิตชาย : รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ผมยาวให้รวบผม ไม่มีหนวด ไม่มีเครา ไทด์สีเขียวต้องเห็นพระพิรุณ (ลงนาม)...............................................................(ผู้ขอ) ใบเสร็จ เล่มที/่ เลขที่ (..............................................................) วันที.................................. .่ ..................เดือน..........................พ.ศ.....................


86

ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ


87

ข้อปฏิบัติสาหรับกรรมการคุมสอบ


88


89

ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายนิสิต


90

คู่มือปฏิบัติงาน - ฝ่ายการศึกษา  
คู่มือปฏิบัติงาน - ฝ่ายการศึกษา  
Advertisement