Page 1

Oasen HVB & Skola

HVB-hem för familjer och barn i åldern 0-16 år. Planerade och akuta placeringar enligt SoL & LVU.

OASEN.COM


VISION Oasen skall med social, psykiatrisk, medicinsk och psykologisk specialkompetens tillgodose socialtjänstens behov av kompletta och integrerade utredningar, strukturerad och allsidig behandling samt en sammanhållen skolgång med högsta kvalitet.


INNEHÅLL 5 6 8 10 12 14 18 20

Allt under samma tak Familjeenheten Barnenheten Oasens skola Meningsfull fritid Utredning & behandling Metoder & förhållningssätt Kontakt

3


Familjer med barn i åldern 0-16 år.

Förskoleklass Grundskola Grundsärskola

Barn i åldern 7-16 år.


ALLT UN D E R S AM M A TA K När tanken kom till mig att starta Oasen utgick jag från en idé - allt under samma tak. Jag insåg tidigt att vården kunde bli bättre om alla i ett utrednings- och behandlingsteam; socionomer, psykologer, psykiatriker, sjuksköterskor och behandlingspersonal satt och gemensamt diskuterade vid samma bord. Det kanske inte låter så märkvärdigt, men faktum är att vi än idag - 20 år senare - har ett unikt koncept. 1991 öppnade vi vår första enhet, Familjeenheten, i småländska Aneby. Sedan dess har vi utökat med en barnenhet, skola och grundsärskola. På alla våra enheter sker utredning och behandling i team.

En verksamhet som Oasen förändras naturligtvis ständigt. Det kommer ny och bättre forskning, metoder och större visioner, men en sak är helt oförändrad - vi har fortfarande allt under samma tak. Det är vår grund i utrednings- och behandlingsarbetet. Varför skulle det vara på något annat sätt? Vi är över 20 år nu. Vi fortsätter att se framåt och sikta på att vara ett av Sveriges ledande HVB-hem.

Rune Nensén Föreståndare

20 ÅR Barnhemmet Oasen 1991 - 2011


FA M I LJ EENHETE N

Familjeenheten är Oasens enhet för utredning och behandling av familjer. Vår målgrupp är barn i åldern 0-16 år med föräldrar, samt blivande föräldrar. Familjeenheten tar även emot akuta placeringar.

6


Målgrupp Familjer med barn i åldern 0-16 år, asylfamiljer, samt blivande föräldrar för utredning och behandling.

Antal platser Vi har 37 platser.

Upptagningsområde Hela Sverige.

Placeringsgrund Planerade och akuta placeringar enligt SoL & LVU för utredning och behandling.

Utredningsperspektiv Socialt Psykologiskt Psykiatriskt Pedagogiskt

Inskrivning & placering

I inledningsskedet bor man i eget rum i vår huvudbyggnad. Toalett och dusch i korridor med gemensamma utrymmen för rekreation och lek. Vi kan också erbjuda familjer boende i lägenheter under utredning och behandling. Lägenheterna ligger i direkt anslutning till familjeenheten. Vid boende i lägenhet medföljer ökat ansvar för matinköp, planering, matlagning mm. Familjeenheten är i delar anpassad för funktionshindrade klienter. Mat, logi och dagliga aktiviteter sker alla i markplan med möjlighet att köra in rullstol utan lyft.

Aktiviteter & fritid

Möjligheter till aktiviteter anpassas efter varje familjs önskemål och behov. Oasen har ett eget stall med hästar och en egen crossbana. Dessa aktiviteter är mycket uppskattade. Många klienter är aktiva i lokala idrottsklubbar.

Placering sker med stöd av SoL & LVU. Ansökan om plats görs direkt hos föreståndare, som beslutar om in- och utskrivning. I samband med inskrivning sker inskrivningssamtal där genomgång och individuellt schema läggs. Klienterna får en personlig fadder som blir ett extra stöd. Alla föräldrar och barn får träffa sjuksköterska för en allmän hälsokontroll. De barn som har somatiska besvär får hjälp med ev medicinering och - om så behövs - kontroll av läkare. Längd och vikt mäts kontinuerligt på alla barn under vistelsen. Alla barn följs upp genom BVC-kontroller eller skolhälsovård.

Boende

På vår familjeenhet erbjuder vi två olika slags boende för familjer: • •

Boende i huvudbyggnad Lägenhetsboende

Hej!

Mitt namn är Jimmy Olausson och jag är biträdande föreståndare på Familjeenheten. Om Du vill placera hos oss så kontakta mig: 0733-95 12 13 jimmy.olausson@oasen.com Oasens växel 0380-472 00 Vi svarar dygnet runt. Välkommen! 7


B A R NENHET EN

Oasens barnenhet ligger naturskönt belägen på en lantgård några kilometer utanför Aneby. Här tar Oasen emot ensamkommande barn i åldern 7-16 år. På Barnenheten har Oasen totalt 20 platser för SoL & LVU.

8


Målgrupp

Pojkar och flickor i åldern 7-16 år för utredning och behandling.

Antal platser

Vi har 20 platser.

Upptagningsområde Hela Sverige.

Placeringsgrund

Planerade och akuta placeringar enligt SoL & LVU för utredning och behandling.

Meningsfull fritid

Friluftsliv, lek och idrott är en naturlig del av behandlingsarbetet i vardagen. Barnenheten erbjuder varierande aktiviteter utifrån barnets behov och intressen. Vanliga aktiviteter kan vara till exempel ridning, crossåkning, innebandy, fotboll, fiske och bad i Aneby med omnejd. Flera elever är medlemmar i lokala fotbolls- och innebandylag.

Utredningsperspektiv Socialt Psykologiskt Psykiatriskt Pedagogiskt

Inskrivning & placering

Placering sker med stöd av SoL & LVU. Ansökan om plats görs direkt hos föreståndare, som beslutar om in- och utskrivning. I samband med inskrivning sker inskrivningssamtal där uppdraget och genomgång och individuellt schema läggs. Klienterna får en personlig fadder som blir ett extra stöd. Alla barn får träffa sjuksköterska för en allmän hälsokontroll. De barn som har somatiska besvär får hjälp med ev medicinering och om så behövs kontroll av läkare. Längd och vikt mäts kontinuerligt på alla barn under vistelsen. Alla barn följs upp genom skolhälsovård.

Boende

Varje inskrivet barn bor i eget rum med toalett och dusch i korridor. Här finns gemensamma utrymmen för rekreation och alla äter i matsalen.

Hej!

Mitt namn är Marie Andersson och jag är biträdande föreståndare på Barnenheten. Om Du vill placera hos oss så kontakta mig: 0733-95 12 06 marie.andersson@oasen.com Oasens växel 0380-472 00 Vi svarar dygnet runt. Välkommen! 9


OA S ENS SKOL A Förskoleklass Grundskola Grundsärskola

10


Undervisning

Oasens skola undervisar på grundskolenivå från förskoleklass upp till skolår 9. Varje elev bemöts individuellt och placeras i den klass som erbjuder bäst anpassad undervisningsnivå. Varje dag inleds med morgonsamling där eleverna informeras om hur dagens undervisning ser ut. Varje klass utgår från eget schema. Alla åldrar har schemalagd ART vid tre tillfällen varje vecka där elever tränar sociala färdigheter, ilskekontroll, empati mm. På skolan arbetar eleverna vid sidan av övrig undervisning i olika projekt såsom matteprojektet ”kokboken”, dans på kulturskola, ”skapande skola” och ”individuell musikskola”. För varje termin planeras studieresor samt gemensam skolresa inför vårterminens avslutning.

Förväntade beteenden i skolan Ordning Räck upp handen. Ha saker på rätt plats. Var på rätt plats. Ha rätt kläder för dagens väder. Respekt Vara sams med andra. Hjälpa andra, respektera andras ”nej”. Respektera andra personers utrymme. Kommunikation Prata med bra röst. Använd ord som är tillåtna. Lyssna på de som talar. Samtala på svenska. Arbete Arbeta hela lektionen med det lärare visar dig. Gör dina läxor. Ha rätt saker framme under arbetet. Ha rätt saker med dig till lektionen.

Teckenekonomi/belöningssystem

I skolan kan man få poäng efter förväntade beteenden. Eleverna har möjlighet att varje dag förvärva dagbelöningar utifrån väl utfört skolarbete och ett gott uppförande gentemot klasskamrater och vuxna.

Regler och SFS (steg för steg)

Skolan använder sig av den SFS som alla Oasens verksamheter enats om. Där beskrivs även sådana regler som särskilt gäller i skolan.

Hej!

Mitt namn är Helén Nensén och jag är rektor för Oasens skolverksamhet. Om Du har frågor kring skola så kontakta mig: 0733-95 12 12 helen.nensen@oasen.com

Elevdemokrati och likabehandling

Varje klass håller regelbundna klassråd. Elevrådet träffas två gånger per termin tillsammans med rektor. Matråd sker en gång per termin. Vi arbetar efter vår likabehandlingsplan. 11


ME N INGSFU LL FR I TI D Att ha en meningsfull fritid är viktigt. På Oasen har vi ett eget stall och crossbana. Det finns basketplan, innebandyplan, fotbollsplan och stora lekytor. Många barn är också med i fotbollslag och innebandylag.

12


13


UTR E D NING & B E HAND L I NG Vi erbjuder en helhet i utrednings- och behandlingsarbetet. För varje familj/barn görs en individuell utrednings- och genomförandeplan i samråd med socialtjänsten. Behandlingsarbetet vilar främst på kognitiva och beteendeterapeutiska teorier, KBT.

14


Genomförandeplan & uppdrag

Behandling

Beroende på ärendet gör Oasen en individuell utrednings- och/eller genomförandeplan för varje klient. Planen görs i samarbete med socialtjänsten och vårdnadshavare. Den individuella utredningsoch/eller behandlingsplanen följs sedan upp regelbundet tillsammans med den som är inskriven och placerande kommun. Detta sker även tillsammans med vårdnadshavare i de fall barnet är ensamt placerat.

Behandling på Oasen utvärderas kontinuerligt. Behandlingen utgår ifrån kognitiv beteendeterapi, KBT. I KBT sker behandlingen genom att förändra tankar, känslor och handlingsmönster hos klienten. I KBT arbetar klienten och terapeut gemensamt.

På Oasen utgår vi helt från det uppdrag vi får av placerande kommun. En genomförandeplan följs under hela inskrivningstiden och ligger till grund för processen med utredning, behandling och metodval.

Allt behandlingsarbete har sin grund i en individuell genomförandeplan. Det är alltid individens behov som står i centrum. Behandlingsarbetet bygger på väl beprövade metoder och är forskningsanknutet.

Utredning

På Oasen görs kompletta utredningar. Utredningstiden är tre månader. Utredningsarbetet genomförs i team där alla olika aspekter kan vägas in. Utredningsperspektiv i Oasens utredningar • Socialt • Psykologiskt • Psykiatriskt • Pedagogiskt För att tillmötesgå varje barns/familjs individuella behov erbjuds även kompletterande inslag och vidare utredning på Oasen. Se nästa uppslag för detaljerad information.

eam på t t t e l em Komp HVB-h s n e s Oa F

dare örestån

omer Socion ecialistmed sp i Läkare ns i psykiatr te e p m o k ger Psykolo r ötersko Sjuksk ger Pedago re tveckla Metodu rsonal lingspe Behand

Komplett team

På Oasen tror vi på att all vård ska vara samlad under samma tak. Därför genomförs utredning och behandling i kompletta team. Detta möjliggör att nå både högre effektivitet och bättre kvalitet. Teamet består av • Föreståndare • Socionomer • Psykologer • Läkare med specialistkompetens i psykiatri • Sjuksköterskor • Behandlingspersonal • Lärare & pedagoger • Metodutvecklare 15


Utlåtanden

Kompletterande tjänster

• Psykologutlåtande Begåvningsbedömningar (WISC-IV, WAIS- IV), självskattning och psykiskt mående. • Läkarutlåtande Fysisk, psykisk och motorisk hälsa. Medicinskt ansvar och neuropsykiatrisk bedömning. • Skolutlåtande • Förskoleutlåtande • ICDP-utlåtande Bedömning och vägledande coachning av förälders förmåga till samspel och känslo- mässig interaktion med sitt barn. • ART-utlåtande Redogörelse omkring vad barn/familj tränat gällande sociala färdigheter, ilske- kontroll, moraliska värderingar och hur det påverkat barnet/familjen.

• • • •

Eftersom Oasen erbjuder ett helhetsperspektiv erbjuds en rad olika utlåtanden i utredningarna.

Det är alltid det individuella behovet som styr. På Oasen strävar vi alltid mot att hitta lösningar och tjänster för det specifika uppdraget. ERASOR Bedömning av risk och behov hos ungdomar med sexuell problematik, t ex sexuella övergrepp. Riktade insatser Insatser för att träna och möta klientens specifika behov. Hembesök, familjesamtal, specifika observationer, Familje-ART, pedagogisk utredning för ev läs- och skrivsvårigheter, logopedkontakt mm. Psykoterapi Systematisk och målinriktad samtalsbehandling. Psykoterapin bedrivs av legitimerade psykologer eller av psykoterapeuter. Specialpedagog Läs- och skrivutredningar för barn med läs- och skrivsvårigheter.

ICDP - Vägledande samspel

Vägledande samspel är ett hälsofrämjande basprogram anpassat för barn i olika åldrar och inom verksamhetsområden som förskola, skola, barnhälsovård och socialtjänst. Programmet baserar sig på modern utvecklingspsykologi och teorier om samspel och lärande. Viktiga förutsättningar för att skapa en meningsfull och utvecklande miljö för barn och vuxna beskrivs.

16


TIDSLINJE VECKA 1-12

Tiden för en utredning på Oasen är 3 månader. Här återges ungefärliga tidsramar för insatser.

Vecka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Relationsarbete och observationer Psykologutredning Läkarkontakt Skola

Psykologutlåtande Läkarutlåtande Skolutlåtande

ASEBA Behandlande insatser

Hälsa

Vägledning och gränssättning Stabilitet

be

ilje

ns b och akgru situ nd atio Fam n ilje nät ver k Bo en de Ar be te Eko So n o cia mi l in teg rer Lo ing kal sam hä res llets urs er

Familj och miljö

Fam

Triangeln är flexibel, vilket betyder att det i varje enskilt fall bedöms vilka områden som behöver användas. Barnet och föräldrarna inbjuds också att komma med förslag på vilka områden som ska utredas.

BARNET

åg a

Klara sig själv

Stimulans

rm

Socialt uppträdande

Känslomässig tillgänglighet

s fö

Familj- och sociala relationer

Säkerhet

rna

Identitet

Grundläggande omsorg

dra

Känslo- och beteendemässig utveckling

ho v

Utbildning

räl

BBIC-triangeln ger den nödvändiga kunskapen utifrån en helhetssyn på barnet och dess omgivning. Barnets behov sätts här i relation till föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö.

Föräldrarnas förmåga påverkar barnets utveckling. Utifrån områdena nedan beskrivs föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov.

Barns Behov I Centrum, BBIC, har blivit standard i många kommuner i Sverige. Vi har därför valt att implementera BBIC i Oasens verksamhet. Detta gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt.

ts

BBIC

Barnets behov är utgångspunkten. Behoven beskrivs med hjälp av information från barnet/den unge, föräldrarna och andra personer som har kunskap om barnet, t ex lärare eller fritidspersonal. Detta kan ske utifrån en eller flera av dessa sju områden, alla viktiga för att barn och unga ska utvecklas till fungerande och självständiga vuxna.

rne

ICDP Social utredning

ART-utlåtande ICDP-utlåtande Bedömning, analys, resultat, åtgärd

Ba

ART

Barnets omgivning är viktig. Barnets familj och bakgrund, dess ekonomi och sociala situation påverkar inte bara barns och ungas utveckling. Dessa faktorer påverkar föräldrarnas möjligheter att möta barnets behov.

17


ME TO D ER & F Ö R HÅL L NI NG S S ÄTT Behandlingsarbetet vilar främst på kognitiva och beteendeterapeutiska teorier, KBT. Helhetssynen på människan genomsyrar hela verksamheten. Erfarenheten är att behandlingen svarar väl upp mot målgruppens behov.

18


Oasen har sedan 1997 arbetat med Aggression Replacement Training, ART. Metoden består av tre grundelement: 1. Färdighetsträning Färdighetsträningen tränas i lektionsform och ute i den dagliga verksamheten. 2. Ilskekontrollträning Ilskekontrollträningen handlar om att lära sig självbehärskning och att få kontroll på vredesutbrott och våldsamma handlingar. 3. Moralträning Värderingar i olika etiska och moraliska frågor. Träning i att visa omsorg och respekt.

ART-inriktning mot skolan. PEACE4kids är framtaget av Dr. Sara Salmon, USA. I metoden ingår: - Empati - Ilskekontroll - Social färdighetsträning - Karaktärsträning

Familje-ART på Oasen har en tydlig struktur så att både familj och personal vet vad som skall genomföras samt vika mål man har med behandlingen. Familje-ART används i enskilda familjer men även i grupper där flera familjer kan ingå samtidigt.

PREPARE är en vidareutveckling av ART med fler lektionsmoment.

ADL – som fritt kan översättas med Allmän Daglig Livsföring - innebär att klienter får träna på situationer som förekommer i det dagliga livet, t ex att ha ett trevligt bordsskick, att ha hela och rena kläder.

SFS, Steg För Steg är ett motivationssystem som är egenutvecklat av Oasen. SFS ger klienten olika steg att nå upp till. Inom de olika stegen finns permanenta förmåner för klienterna som motiverar dem till ett positivt beteende.

Teckenekonomi är ett system för att uppmuntra och förstärka önskvärda beteenden. I teckenekonomi erhåller klienten omedelbar feedback och tecken i form av poäng när de uppnår önskvärda beteenden.

- Barns Behov I Centrum Oasens utredare är BBIC-utbildade. Vi arbetar enligt BBIC och skriver våra utredningar enligt BBIC-modellen.

- Vägledande Samspel Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing), används vid strukturerade behandlingssamtal och som ett allmänt förhållningssätt vid den dagliga samvaron med barn och föräldrar.

ICDP (International Child Development Programme) används på vår familjeenhet och stärker samspel och anknytning mellan barn och föräldrar och uppmuntrar det positiva.

19


KONTAKTA OSS PLACERINGAR

BESÖK

POSTADRESS

Vi tar emot planerade och akuta placeringar - dygnet runt.

Ring oss gärna och boka in ett besök så visar vi runt.

Oasen HVB & Skola AB Box 199 578 24 ANEBY

Familjeenheten Biträdande föreståndare 0733-95 12 13

Familjeenheten Fasanstigen 25, Aneby Tel: 0380-472 14 Fax: 0380-455 45

Barnenheten Biträdande föreståndare 0733-95 12 06 Oasens skola Rektor 0733-95 12 12 Växel 0380-472 00

info@oasen.com

OASEN.COM 20

Barnenheten Gården Karlsborg, Gunnarstorp, Aneby Tel: 0380-472 20 Fax: 0380-472 38 Oasens skola Gården Karlsborg, Gunnarstorp, Aneby Tel: 0380-472 30 Fax: 0380-418 11


Pssst! Om du vill se mer så gå in på vår hemsida.

Där finns även filmer om vår verksamhet.

Foto: Garbis H. Sarafian & iStockphoto


VĂ„RDEORD

Omtanke Trygghet Kompetens


Utredning, behandling och skola för familjer och barn i åldern 0-16 år enligt SoL & LVU.

Växel 0380-472 00 Familjeenheten 0380-472 14 Barnenheten 0380-472 21 Oasens skola 0380-472 30

info@oasen.com

OASEN.COM

Oasen HVB & Skola  

Oasen är ett utredningshem och behandlingshem med integrerad skola. Vi utreder och behandlar familjer och barn i åldern 0-16 år enligt SoL o...