Page 1

ICDP

VÄGLEDANDE SAMSPEL Familjebehandling är ett område som kräver stora krav på de metoder och förhållningssätt som används. På Oasen har familjebehandlingen successivt implementerat ICDP. Det positiva står i centrum för samspelet mellan barn och förälder. Text: Jonas Sandwall Bild: Garbis H. Sarafian, iStockphotos

6

Oasen HVB & Skola


Familjebehandling är ett område som ställer stora krav på de metoder och förhållningssätt som används på behandlingshem. På familjebehandlingshemmet Oasen HVB har familjebehandlingen under några år successivt implementerat ICDP programmet. ICDP som står för International Child Development Programme. I Sverige brukar ICDP kallas för Vägledande samspel. ICDP är ett metodprogram med målet att stärka förälderns eller vårdnadshavarens bild av sitt barn. Programmet utvecklades i Norge 1985 av professorerna Karsten Rukman Hundeide och Henning Rye vid Oslo Universitet. Programmet är utformat med utgångspunkten i FNs barnkonvention. På ICDPs hemsida kan man läsa att programmet i första hand inte är skapat

för barn med problem som exempelvis inom psykiatrisk verksamhet utan är inriktat på de som har omsorgen om barnet. ICDP är en internationell stiftelse, ICDP International. I Sverige drivs programmet av stiftelsen ICDP Sweden. Styrkan i programmet är att stiftelsen utbildar de människor som är omsorgsgivare vilket garanterar en jämn kvalitet på utbildningen. I Sverige utbildar ICDP Sweden lärare, förskollärare, sjuksköterskor, psykologer, specialpedagoger, personal inom socialtjänsten och personal på behandlingshem. Utbildningen inom programmet är gedigen och består av tre nivåer där den sista nivån innebär att du själv får utbilda i ICDP. Till exempel på din egen arbetsplats. Sussanne Fornander arbetar som familjebehandlare på Oasens Familjeenhet.

7

Oasen HVB & Skola

FORTS NÄSTA SIDA:


Under ICDP-utbildningen visar Sussanne Fornander hur bilder fungerar som ett komplement i samtalet.

FORTS ICDP:

Hon är utbildad på nivå tre och utbildar nu själv Oasens personal internt. Detta har resulterat i att det på kort tid blir fler och fler med ICDP-kunnande i personalstyrkan. - Målet är att så många som möjligt av behandlingspersonalen ska ha gått nivå ett. När någon arbetar med exempelvis föräldrasamtal har de alltid nivå två, säger Sussanne.

I programmet lyfter vi fram det positiva i barnets beteende GENOMSYRAR Oasens familjebehandlare Sussanne Fornander kom i kontakt med programmet för några år sedan. Hon ser hur ICDP även fungerar som ett slags värdegrundsintrument som genomsyrar hela familjebehandlingen.

8

Oasen HVB & Skola

-I det dagliga arbetet med människor och familjer blir ICDP ett värdegrundstänkande. I behandlingsverksamheten så sammanfattas människosynen på ett bra sätt genom ICDP. POSITIVT GENOMSLAG På Oasen kommer de familjer som har frågor eller problematik kring samspel in i ICDP. Målet är att få föräldrarna att se på sina barn med nya ögon. I programmet lyfter man fram det positiva i barnets beteende och relation. -Många föräldrar som kommer till oss har dåliga erfarenheter av hur deras barn uppfattas av människor runt omkring familjen. Föräldrarna har fått höra så många olika negativa beskrivningar av sina barn. Eftersom den sociala situationen lätt gör att barnet blir utåtagerande får föräldrarna ofta höra problematiken om deras barn. ”Barnet fungerar inte i skolan, det är


stökigt i affären, barnet gör fel här och fel där.” Denna negativa bild fastnar till slut hos föräldrarna som får svårt att se de positiva sidorna hos barnet, säger Sussanne.

1. Den emotionella dialogen Visa att du tycker om ditt barn (1) Följ barnets initiativ (2) Intim dialog (3) Ge erkännande (4)

ICDP-behandlingen bryter det 2. Den meningsskapande dialogen negativa och visar på allt det Gemensam uppmärksamhet (5) positiva som fungerar. I samtal Ge mening (6) diskuterar föräldrarna och familjeUtvidga, ge förklaringar (7) behandlare föräldrarollen och vad som fungerar. Men det handlar 3. Den reglerande dialogen inte om gränssättning som man Planlägga steg för steg (8a) lätt kan tro. Anpassa stödet istället för att gradera stöd (8b) -Många delar av behandling går ut på att gränssätta men här är Reglera situationer med fasta rutiner (8c) ICDP annorlunda. Många föräldPositiv gränssättning (8d) rar är faktiskt rätt duktiga på att säga ”du får inte” och ”sluta”. Man behöver naturligtvis gränssättningen men vi vill ge dem ett större register att bemöta barnen med. Vi ger en utökad vägledning. BERÄTTANDE MÖTEN När en familj kommer till Oasen ser familjebehandlaren till familjens situation. I starten av programmet träffas ICDPvägledaren/familjebehandlaren och föräldrarna. Här får föräldrarna svara på frågor kring hur de ser på sitt barn, vad barnet betyder för dem. -I ICDP arbetar vi kring totalt åtta olika teman. I snitt burkar familjen träffa ICDPvägledaren fem till sex gånger under behandlingen. Varje gång arbetar vi med material och kompletterar gärna med fotografi och bilder. I den dagliga verksamheten för behandlingspersonal alltid daganteckningar som används för att få en så bra bild som möjligt. Efter varje ICDPsamtal så skattar föräldrarna utvecklingen tillsammans med vägledaren, säger Sussanne. EN DEL AV HELHETEN ICDP är inte en komplett behandlingsform. Oasen har fler alternativ beroende på familjens behov, vilket Sussanne understryker: -Allt beror på typen av familjeproblematik, säger hon. Är barnet nyfött eller upp till skolåldern tycker jag att ICDP är perfekt.

Vi vill ge föräldrarna ett större register att bemöta barnen med. Om barnet är äldre använder vi ART och Familje-ART. Ett exempel skulle kunna vara en familj med en sjuåring som har både problematik inom anknytning och beteende. Då blir det både ICDP och ART. VERKLIGHETEN VISAR Att ICDP ger familjerna nya verktyg och nycklar är Sussanne övertygad om. - Jag minns en familj som bodde på Oasen med en son på två och ett halvt år. När familjen kom till oss var mannen i familjens ton aggressiv mot sonen. Jag bad deras fadder ta kort i den dagliga verksamheten på sådant som var positivt. Små ljusglimtar helt enkelt. Jag tog fram fotografierna vid våra samtal och visade mannen det positiva. Efter ett tag vände det. Han blev mjukare i tonen och relationen till sonen var en helt annan när de åkte. ICDP var en stor hjälp i behandlingsarbetet med den familjen, säger Sussanne.

9

Oasen HVB & Skola

En översikt av de olika delarna i ICDP

Tre dialoger, åtta samspelsteman

ICDP på behandlingshem  

Oasen HVB & Skola är ett behandlingshem i Småland som använder sig av ICDP.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you