Page 1

Oasen HVB & Skola HVB-hem fรถr barn 7-16 รฅr. Planerade och akuta placeringar enligt SoL & LVU.

www.oasen.com


AL LT UN D E R S AM M A TA K När tanken kom till mig att starta Oasen utgick jag från en idé - allt under samma tak. Jag insåg tidigt att vården kunde bli bättre om alla i ett utrednings- och behandlingsteam: socionomer, psykologer, psykiatriker, sjuksköterskor och behandlingspersonal satt och gemensamt samtalande vid samma bord. Det kanske inte låter så märkvärdigt, men faktum är att vi än idag - mer än 20 år senare - har ett unikt koncept. 1991 öppnade vi vår första enhet, Familjeenheten, i småländska Aneby. Sedan dess har vi utökat med Barnenheten, skola och grundsärskola. På alla våra enheter sker utredning och behandling i team.

En verksamhet som Oasen förändras naturligtvis ständigt. Det kommer ny och bättre forskning, metoder och större visioner, men en sak är helt oförändrad - vi har fortfarande allt under samma tak. Det är vår grund i utrednings- och behandlingsarbetet. Varför skulle det vara på något annat sätt? Vi fortsätter att se framåt och siktar på att vara ett HVB-hem med hög kompetens och vårdkvalité som motsvarar socialtjänstens önskemål både vad gäller vårdkvalité och resultat.

Rune Nensén Föreståndare

20 ÅR Barnhemmet Oasen 1991 - 2011


VISIO N Oasen skall med social, psykiatrisk, medicinsk och psykologisk specialkompetens tillgodose socialtjänstens behov av kompletta och integrerade utredningar, strukturerad och allsidig behandling samt en sammanhållen skolgång av högsta kvalitet.

INNEHÅLL 4 6 8 10 11 12

Våra enheter Oasens skola Utredning & behandling Metoder & förhållningssätt Meningsfull Fritid Kontakt

3


OA S EN KARLSBO R G & OA S EN FASANS TIG E N Oa s e n K a r l s b o r g h a r t o t a l t 2 4 p latse r för SoL & LVU. Ansök an är inlä mna d o m t i ll s t å nd f ö r 1 0 p l a t s e r p å vår nya e nh e t Oase n Fasanstige n. 4


Målgrupp

Pojkar och flickor i åldern 7-16 år för utredning och behandling.

Antal platser

Karlsborg 24 platser. Fasanstigen 10 platser.

Upptagningsområde Hela Sverige.

Placeringsgrund

Meningsfull fritid

Friluftsliv, lek och idrott är en naturlig del av behandlingsarbetet i vardagen. Våra enheter erbjuder varierande aktiviteter utifrån barnets behov och intressen. Vanliga aktiviteter kan vara till exempel ridning, crossåkning, innebandy, fotboll, fiske och bad i Aneby med omnejd. Flera elever är medlemmar i lokala fotbolls- och innebandylag.

Planerade och akuta placeringar enligt SoL & LVU för utredning och behandling.

Utredningsperspektiv

Socialt, psykologiskt, barnpsykiatriskt (inklusive neuropsykiatriskt) samt pedagogiskt.

Öppenvård och nätverksarbete

Under vårdtiden och i vissa fall efter denna arbetar vi med barnets nätverk utifrån en individuellt anpassad planering.

Inskrivning & placering

Placering sker med stöd av SoL & LVU. Ansökan om plats kan göras dygnet runt till biträdande förståndare eller föreståndare. Föreståndaren beslutar om in- och utskrivning. I samband med inskrivning sker inskrivningssamtal där uppdraget gås igenom och individuellt schema läggs. Barnet får en kontaktperson (fadder) som blir ett extra stöd. Alla barn får träffa sjuksköterska för en allmän hälsokontroll. De barn som har somatiska besvär får hjälp med ev medicinering och om så behövs kontroll av läkare. Det görs även en indiviuell genoförandeplan där även psykolog medverkar. Hälsoundersökning sker kontinuerligt för alla barn under vistelsen. Alla barn följs upp genom skolhälsovård.

Kontakta oss vid placeringar eller för mer information!

Rune Nensén 0733-95 12 00 rune.nensen@oasen.com

Marie Andersson 0733-95 12 06 marie.andersson@oasen.com

Boende

Barnen bor i egna rum. Vården är indelad avdelningsvis i mindre grupper med 5-7 barn. Lägenhetsboende finns som underlättar vid umgänge med barnets nätverk.

Sussanne Fornander 0733-95 12 30 sussanne.fornander@oasen.com

5


OA S ENS SKOL A Förskoleklass Grundskola Grundsärskola 6


Undervisning

Oasens skola undervisar på grundskolenivå och grundsärskola från förskoleklass upp till skolår 9. Skolan kan erbjuda undervisning i timplanens alla ämnen. Skoldagen är väl strukturerad och förutsägbar. Eleverna är indelade i små klasser som medför god studiero.

Skolan arbetar tematiskt och i projekt, såsom ”kokboken” och individuell musikundervisning.

Undervisningen individualiseras utifrån varje elevs förutsättningar. Oasens skola har med hög lärartäthet och kompetens lätt att få eleverna studiemotiverade och nå goda resultat, dvs många uppnådda betyg. Tidigare skolterminer och kvalitetsmätningar visar på detta. Många av eleverna som kommer till oss har en havererad skolgång bakom sig ofta med hög frånvaro. Genom motivationshöjande, metodiskt, pedagogiskt arbete och engagemang uppnås oftast en 100 % närvaro av eleverna på Oasens skola.

Elevdemokrati

Eleverna har hög påverkan på undervisningen, lokaler, arbetsmiljö och utemiljö. Detta uppnås genom klassråd, elevråd och matråd. Eleverna är delaktiga i kvalitetsarbetet och likabehandlingsplanen.

Elevhälsan

Vi har ett väl utvecklat elevhälsoteam med lärare, läkare, psykologer, skolsköterskor och socionomer. Eleven kartläggs och eventuell utredning/behandling görs och rätta åtgärder kan snabbt sättas in.

Metoder

Utifrån åtgärdsprogram upprättade tillsammans med elev, vårdnadshavare, lärare samt elevhälsan kan skolan erbjuda individuellt anpassade och motivationsskapande metoder för att få eleven att delta i undervisningen och utvecklas väl mot målen Lgr11.

Hej!

Mitt namn är Helén Nensén och jag är rektor för Oasens skolverksamhet. Om Du har frågor kring skola så kontakta mig: 0733-95 12 12 helen.nensen@oasen.com

7


UTR E D NING & B E HAND L I NG

Vi erbjuder en helhet i utrednings- och behandlingsarbete. Arbetet anpassas efter individen och preciseras i genomförandeplaner som görs i samråd med socialtjänst. Behandlingsarbetet vilar främst på kognitiva och beteendeterapeutiska teorier och anpassas utifrån socialtjänstens uppdrag. Vi har valt att implementera BBIC i Oasens verksamhet. Detta gör det möjligt att utreda, planera och följa upp insatser på ett strukturerat och enhetligt sätt.

Komplett team

På Oasen tror vi på att all vård ska vara samlad under samma tak. Därför genomförs utredning och behandling i kompletta team. Detta möjliggör att nå både högre effektivitet och bättre kvalitet. Teamet består av • Föreståndare • Socionomer • Psykologer • Läkare med specialistkompetens i psykiatri • Sjuksköterskor • Behandlingspersonal • Lärare & pedagoger • Metodutvecklare

Genomförandeplan & uppdrag

På Oasen utgår vi helt från det uppdrag vi får av placerande kommun. En genomförandeplan följs under hela inskrivningstiden och ligger till grund för processen med utredning, behandling och metodval. Beroende på ärendet gör Oasen en individuell utrednings- och/eller genomförandeplan för varje klient. Planen görs i samarbete med socialtjänsten och vårdnadshavare. Den individuella utredningsoch/eller behandlingsplanen följs sedan upp tillsammans med barnet, vårdnadshavare samt handläggare från placerande kommun.

8

Utredning

På Oasen görs kompletta utredningar. Utredningsarbetet genomförs i team där alla olika aspekter kan vägas in. Utredningsperspektiv i Oasens utredningar • Socialt • Psykologiskt • Barnpsykiatriskt inklusiva neuropsykiatriskt • Pedagogiskt För att tillmötesgå varje barns individuella behov erbjuds även kompletterande tjänster och vidare vårdinsatser på Oasen.

Behandling

Allt behandlingsarbete har sin grund i en individuell genomförandeplan. Det är alltid individens behov som står i centrum. Behandlingsarbetet bygger på väl beprövade metoder och evidensbaserad praktik.


Utlåtanden

Eftersom Oasen erbjuder ett helhetsperspektiv erbjuds en rad olika utlåtanden i utredningarna. • Psykologutlåtande Bedömning av begåvningsnivå, kognitiva funktioner inklusive neuropsykiatrisk problematik samt psykiskt mående. • Läkarutlåtande Bedömning av somatisk och psykiatrisk hälsa samt neuromotorisk förmåga. • IUP-individuell utvecklingsplan skolan • ICDP-sammanfattning Vägledande samspel är ett hälsofrämjande basprogram anpassat för barn i olika åldrar och inom verksamhetsområden som förskola, skola, barnhälsovård och socialtjänst. Programmet baserar sig på modern utvecklingspsykologi och teorier om samspel och lärande. ICDP beskriver viktiga förutsättningar för att skapa en meningsfull och utvecklande miljö för barn och vuxna. • ART-utlåtande Redogörelse omkring vad barnet tränat gällande sociala färdigheter, ilskekontroll, moraliskt resonerande samt hur det påverkat barnet och dennes nätverk.

Kompletterande tjänster

Det är alltid det individuella behovet som styr. På Oasen strävar vi alltid mot att hitta lösningar och tjänster för det specifika uppdraget. •

ERASOR Bedömning av risk och behov hos ungdomar med sexuell problematik, t ex sexuella övergrepp. Riktade insatser Insatser för att träna och möta klientens specifika behov genom t ex hembesök, familjesamtal, specifika observationer och familje-ART. Psykoterapi Systematisk och målinriktad samtalsbehandling. Psykoterapin bedrivs av legitimerade psykologer eller av psykoterapeuter. Specialpedagog Läs- och skrivutredningar för barn med läs- och skrivsvårigheter. Öppenvård

9


M E TOD ER & F Ö R H ÅL L NI NG S S ÄTT Behandlingsarbetet vilar främst på kognitiva och beteendeterapeutiska teorier, KBT. Helhetssynen på människan genomsyrar hela verksamheten. Vi utgår från ett individanpassat arbetssätt. Personal handleds av extern handledare.

ART

PREPARE

1. Färdighetsträning Färdighetsträningen tränas i lektionsform och ute i den dagliga verksamheten. 2. Ilskekontrollträning Ilskekontrollträningen handlar om att lära sig självbehärskning och att få kontroll på vredesutbrott och våldsamma handlingar. 3. Moralträning Träna sig i att resonera och reflektera i värderingsfrågor. Träning i att visa omsorg och respekt.

ADL

Oasen har sedan 1997 arbetat med Aggression Replacement Training, ART. Metoden består av tre grundelement:

PEACE4Kids

ART-inriktning mot skolan. PEACE4kids är framtaget av Dr. Sara Salmon, USA. I metoden ingår: - Empatiträning - Social färdighetsträning

- Ilskekontrollträning - Karaktärsträning

Familje-ART

Familje-ART på Oasen har en tydlig struktur så att både familj och personal vet vad som skall genomföras samt vilka mål man har med behandlingen. Familje-ART används i enskilda familjer men även i grupper där flera familjer kan ingå samtidigt.

MI

Motiverande samtal, MI (Motivational Interviewing), används vid strukturerade behandlingssamtal och som ett allmänt förhållningssätt vid den dagliga samvaron med barnen.

10

PREPARE är en vidareutveckling av ART med fler lektionsmoment samt praktiska övningar.

ADL – som fritt kan översättas med Allmän Daglig Livsföring - innebär att klienter får träna på situationer som förekommer i det dagliga livet, t ex att ha ett trevligt bordsskick, att ha hela och rena kläder eller att sköta sin personliga hygien och hälsa.

SFS

SFS, Steg För Steg är ett motivationssystem som är egenutvecklat av Oasen. SFS ger klienten olika steg att nå upp till. Inom de olika stegen finns permanenta förmåner för klienterna som motiverar dem till ett positivt beteende.

TE

Teckenekonomi är ett system för att uppmuntra och förstärka önskvärda beteenden. I teckenekonomi erhåller klienten omedelbar feedback och tecken i form av poäng när de uppnår önskvärda beteenden.

BBIC - Barnens Behov I Centrum

Oasens utredare är BBIC-utbildade. Vi arbetar enligt BBIC och skriver våra utredningar enligt BBIC-modellen.

ICDP - Vägledande Samspel

ICDP (International Child Development Programme) Stärker samspel och anknytning mellan barn och föräldrar och uppmuntrar det positiva. Metoden används efter överenskommelse i samband med nätverksarbete och/eller eftervård.


ME N INGSF U LL FR I TI D

Att ha en meningsfull fritid är viktigt. På Oasen har vi ett eget stall och crossbana. Det finns basketplan, innebandyplan, fotbollsplan och stora lekytor. Det finns också stora fritidsmöjligheter i närområdet.

11


KONTAKTA OSS PLACERINGAR

BESÖK

POSTADRESS

Vi tar emot planerade och akuta placeringar - dygnet runt.

Ring oss gärna och boka in ett besök så visar vi runt.

Oasen HVB & Skola AB Box 199 578 24 ANEBY

Oasen Fasanstigen Föreståndare 0733-95 12 30

Oasen Fasanstigen Fasanstigen 25, Aneby Tel: 0380-472 14 Fax: 0380-455 45

Oasen Karlsborg Biträdande föreståndare 0733-95 12 06 Oasens skola Rektor 0733-95 12 12 Växel 0380-472 00

Oasen Karlsborg Gården Karlsborg, Gunnarstorp, Aneby Tel: 0380-472 21 Fax: 0380-472 38 Oasens skola Gården Karlsborg, Gunnarstorp, Aneby Tel: 0380-472 21 Fax: 0380-418 11

ar Vi planer för en ny 10 enhet för ern barn i åld 9-15 år

info@oasen.com • www.oasen.com • 0380-472 00

Broschyr Oasen HVB & Skola 2014  

Oasen HVB & Skola är ett hem för utredning och behandling för barn med sociala problem i åldrarna 7-16 år.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you