Page 1

Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Toimintakertomus 2012


Oulun Aikuiskoulutuskeskus (OAKK) on osakeyhtiö, jonka omistaa Oulun kaupunki, ja sillä on tytäryhtiö Oulun Osaamiskeskus Oy. OAKK tarjoaa ammatillista aikuis­ koulutusta ja palveluja sekä yksilöille että työyhteisöille. Vuonna 2012 OAKK:ssa opiskeli 7 147 aikuista ja kokonais­ liikevaihto oli 16,9 miljoonaa euroa. OAKK:lla on opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toistaiseksi voimassa oleva työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä.


S I S Ă„ L LY S L U E T T E L O

Toimitusjohtajan katsaus 4 Tutkinto- ja koulutustoiminta 6 Hanke- ja projektitoiminta 17 Hallitus, henkilĂśkunta ja tilintarkastajat 20 Talous 21 Koulutusalat ja palvelutarjonta, rahoittajat 22


Rehtorin katsaus

OAKK entistä vahvempana Muutoksen tuulet puhalsivat Oulun

ohjaa koordinaatioryhmä, jossa mukana

hallituksen (OPH) tulosrahoituksessa 2013.

Aikuiskoulutuskeskus Oy:ssa vuonna 2012.

ovat tiimien koulutuspäälliköt. Koordi-

Tuloksellisuutta ja koulutusten järjestäjien

Pitkään talon isäntänä ollut toimitusjohtaja

naatioryhmän toimintatapaan kuuluvat

valtakunnallista sijoittumista oli tarkasteltu

ja rehtori Ilpo Mäki jäi eläkkeelle huhtikuun

valmistelevat työryhmät ja palaverit, joissa

mittaamalla koulutuksen vaikuttavuutta

lopussa. Minä aloitin uutena toimitusjoh-

tiedotetaan ja sovitaan valmisteltavista

ja henkilöstöä. Vaikuttavuutta mitattiin

tajana ja rehtorina oman tutustumiseni

asioista. Koordinaatioryhmä tulee olemaan

valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumi-

ja elämysmatkani Oulun Aikuiskoulutus-

myös avainroolissa OAKK:n strategiapro-

sena työelämään tai jatko-opintoihin sekä

keskukseen sekä ammatilliseen aikuiskou-

sessin toteutuksessa ja henkilökunnan

opintojen keskeyttämisten ja tutkintojen

lutukseen helmikuun alussa. Kevättuulet

osallistumisessa siihen.

suorittamisten avulla. Henkilöstön osalta oli

puhalsivat väreillen jännitystä organisaa­

Kesän kääntyessä syksyksi aloitimme tuotannollisista ja taloudellisista syistä

löstön kehittämistä, eli opettajien osaamisen

aikaan. Lähtökohtana omalle toiminnalleni

yhteistoimintaneuvottelut. Kustannus-

uudistamiseen käytetyn rahoituksen osuutta.

pidin sitä, että Oulun Aikuiskoulutus-

ten kasvu jatkui ja tulosennuste näytti

keskus Oy on hieno organisaatio, jossa

tappiota. Aiemmin aloitetut kustannus-

monenlaisten tapahtumien värittämä.

on tärkeää nostaa esiin ja vahvistaa sen

säästötoimenpiteet eivät olleet riittävät ja

Nyt katse on tulevassa ja vuodessa 2013.

vahvuuksia sekä karsia heikkouksia. Näistä

uusia kustannussäästökohteita piti löytyä.

Tuunattu organisaatiomme on entistä

asioista keskustelimme kevään aikana koko

Yt-aika oli raskasta koko organisaatiolle,

vahvempi ja valmiimpi toteuttamaan

organisaatiossa, ja kesäkuussa oli tuloksena

mutta se antoi myös mahdollisuuden

koulutuspalvelutehtäväänsä muuttuvassa

organisaatiomuutoksen esittelyn aika.

miettiä toimintaamme uudelleen – miten

ympäristössä. Verkostomme työelämän ja

Ensimmäinen vuoteni OAKK:ssa oli

jokainen yksilönäkin voi vaikuttaa toimin-

muiden sidosryhmien välillä ovat tärkeitä

Uudistunut organisaatio

nan tulokseen. Yt-neuvottelujen jälkeen

yhteistoiminnalle, jonka avulla taistelemme

Organisaatiomuutoksessa avainasemaan

voin ylpeänä sanoa, että OAKK on entistä

nykypäivän yhteiskunnallisia ja taloudel-

nousivat henkilöstön hyvinvointi, OAKK:n

vahvempi ja ketterämpi koulutuspalvelujen

lisia haasteita vastaan. Yhteiskunnallinen

arvot ja yhteiset pelisäännöt. Asiantuntija-

tuottaja, joka löytää ratkaisun jokaiseen

vastuumme elinikäisestä oppimisesta

organisaation tärkein resurssi on hyvin-

koulutustarpeeseen.

on yksi strategisista päämääristämme. Koulutukseen tehty satsaus kertautuu mo-

voiva ja osaava henkilöstö. Sen hyvinvoinnille ovat oleellisia kaikille yhteiset arvot

Yksi maan parhaista

ninkertaisesti osaavien ammattitaitoisten

ja pelisäännöt, joiden mukaan OAKK:ssa

Taloustutkimus Oy:n tekemässä tutkimuk-

työntekijöiden muodossa.

toimitaan. OAKK:n arvot – asiakasläheisyys,

sessa aikuiskoulutuksen tunnettavuudesta

avoimuus, oikeudenmukaisuus, tavoitteel-

Oulun seudulla OAKK pysyi vuonna 2012

rahoittajillemme, asiakkaillemme ja innok-

lisuus ja vastuullisuus tukevat organisaati-

aikaisempien tutkimusten tapaan kärki-

kaille aikuisopiskelijoillemme kuluneesta

on vision toteuttamista niin sisäisten kuin

sijoilla. Imagollisia vahvuuksiamme ovat

vuodesta. Erityinen kiitos kuuluu myös

ulkoistenkin toimintojen osalta.

kouluttajien pätevyys, maine kouluttajana

koko henkilökunnallemme, jonka ansiosta

ja koulutusvalikoiman monipuolisuus.

ensimmäisestä vuodesta tuli ikimuistoinen.

tuu myös matala organisaatiorakenne. Joh-

Edelleen vuonna 2012 Oulun Aikuiskoulu-

On hienoa kuulua tähän joukkoon.

toryhmän sijaan oppilaitoksen toimintaa

tuskeskus Oy ylsi ensimmäiseksi Opetus-

Susanna Maunu

Uudistuneessa organisaatiossa koros-

4

tarkasteltu opettajien kelpoisuutta ja henki-

tiossa. Uutta odotettiin ja pelättiin samaan

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

Kiitokset yhteistyökumppaneillemme,


Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

5


Tutkinto- ja koulutustoiminta

Ammatillisen aikuiskoulutuksen merkitys kasvaa Ammatillinen aikuiskoulutus on monien haasteiden, mutta myös mahdollisuuksien edessä. Valtio on lähivuosina leikkaamassa ammatillisen koulutuksen rahoitusta, mutta toisaalta esimerkiksi nuorten aikuisten osaamisohjelman toteutumiseen suunnataan uutta rahoitusta. Myös Pohjois-Suomeen suunnitellut suurhankkeet lisäävät alueen ammatillisen koulutuksen tarvetta. Vuosi 2012 oli OAKK:lle taloudellisesti vaikea, ja tulos jäi negatiiviseksi. Haasteista huolimatta OAKK:n toiminta oli laadukasta. Maine kouluttajana säilyi huipulla Taloustutkimus Oy:n tutkimuksen mukaan, ja Opetushallituksen tulosrahoituksessa OAKK ylsi kärkeen. Ilahduttavaa oli myös suoritettujen tutkintojen määrän lisääntyminen edellisvuoteen verrattuna.

Syksyllä OAKK:ssa käytiin tuotannollis-

alalle. Maarakennus- ja nosturialan (8 %)

toimisto- ja ravintolatiloja sekä neuvottelu-

taloudellisista syistä johtuvat yhteistoi-

koulutusten osuus opiskelijatyöpäivistä

huoneita. Projektin saneerausosaan kuuluu

mintalain mukaiset neuvottelut, joiden

nousi prosenttiyksiköllä, ja metallialan (8 %)

keittiön uusiminen.

tavoitteena oli löytää keinoja toiminta-

osuus kahdella prosenttiyksiköllä vuoteen

tapojen uudistamiseen ja kilpailukyvyn

2011 verrattuna.

kehittämiseen sekä kustannusrakenteen

Suoritettujen tutkintojen määrä kas-

tarpeeseen ja huolehtia siitä, että OAKK:lla

keventämiseen. Yt-neuvottelujen loppu-

voi 745:ään edellisvuoden 703:sta, ja myös

on nykyaikaiset ja kilpailukykyiset tilat sekä

tuloksena henkilöstön vähennystarvetta

osatutkintojen määrä nousi 301:een (214

aikuisopiskelijoilleen että henkilökunnal-

päätettiin toteuttaa vapaaehtoisten eläke-

vuonna 2011). Eniten suoritettiin sosiaali-

leen. Rakennusprojekti valmistuu kesällä

järjestelyiden, määräaikaisten työsuhteiden

ja terveysalan perustutkintoja, yhteensä

2013.

päättymisten ja irtisanomisten kautta.

142. Ammattitutkinnoista suosituimpia

Kokonaisliikevaihto oli edellisvuoteen verrattuna hieman pienempi, 16,9

Toimintavuonna OAKK:ssa oli menos-

olivat laitoshuoltajan (50) ja vartijan (46)

sa mittava tietojärjestelmän käyttöönotto-

ammattitutkinnot.

projekti. Dokumenttien- ja asiakkuudenhal-

miljoonaa euroa. Opiskelijatyöpäiviä kertyi

OAKK:n koulutustarjonnassa on

299 200, mikä oli 6,1 prosenttia vähemmän

yhdeksän perustutkintoa, joissa voi suun-

jonka avulla saadaan tulevaisuudessa

kuin aiempana vuonna. Opiskelijamäärä

tautua 18 ammatilliseen vaihtoehtoon.

muun muassa parempi kokonaiskuva

7147 oli lähes tuhat vähemmän kuin edel-

Ammattitutkintoja on 36, ja erikoisammat-

yritysasiakkaista ja heille myydyistä palve-

lisvuonna (8136 vuonna 2011).

titutkintoja yhteentoista eri vaihtoehtoon.

luista. Tavoitteena on entistä laadukkaampi

Oppisopimuskoulutuksen osuus

lintaan hankittiin Dynasty 360˚-järjestelmä,

dokumenttien hallinta, mikä osaltaan

opiskelijatyöpäivistä (6 %) nousi kaksi pro-

Investoinneilla lisää

senttiyksikköä vuoteen 2011 nähden. Sa-

mahdollisuuksia

moin ammatillisen lisäkoulutuksen osuus

OAKK:n päätoimipisteen laajennus- ja

toimintaan tehtiin tekniikan koulutusalalla,

lisääntyi (nyt 16 %, vuonna 2011 14 %).

saneerausprojektin suunnittelu aloitettiin

jossa ajoneuvonosturialalle hankittiin

vuonna 2011, ja toteutus Kotkantiellä käyn-

asennusnosturiksi rakennettu kuormaus-

edelleen sosiaali- ja terveysalalle, maa-

nistyi heinäkuussa 2012. Laajennusosa luo

nosturiauto.

hanmuuttajakoulutukseen ja rakennus-

965 m lisää tilaa sisältäen kaksi luokkaa,

Eniten opiskelijatyöpäiviä kertyi

6

Laajennus- ja saneerausprojektin tavoitteena on vastata kasvaneeseen tilan-

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

2

säästää myös resursseja. Suurin investointi suoraan koulutus-


OAKK:n ja Nokia Bridgen kautta uusiin haasteisiin

OAKK on mukana Oulun seudun rakennemuutoksen vaikutusten torjumisessa. Bridge on Nokian vetämä tukiohjelma, jolla edistetään Nokian entisten työntekijöiden uudelleen työllistymistä, ja OAKK on järjestänyt ohjelman puitteissa Liiketoimintaosaamisen kehittäminen -koulutuksen syksyllä 2012. Yksi opiskelijoista oli 13 vuotta Nokialla työskennellyt Hannele Kontio, joka työllistyi heti opintojen päätteeksi. – Aina on parempi kouluttautua kuin jäädä kotiin. Koulutus päivitti talouspuolen osaamistani ja opin paljon uuttakin, aikoinaan ekonomiksi valmistunut Kontio sanoo.

Opiskelusta potkua työnhakuun Kontio aloitti vuodenvaihteessa markkinointitoimisto Johdin Oy:ssa Pohjois-Suomen aluekoordinaattorina. – Kouluttajat kannustivat hakemaan paikkaa. Kaupan ala oli minulle uutta, sillä aiemmin toimin teknisen alan tuoteprojekteissa tiiminvetäjänä. Kontio toimii nyt menekinedistäjien ja tuote-esittelijöiden esimiehenä, ohjaa heidän työtään ja rekrytoi uusia työntekijöitä. – Työ on markkinointia ja asiakaspalvelua, joten koulutuksen opeista on ollut apua. Työnantajan pääpaikka on Helsingissä, mutta Kontio tekee töitä kotonaan Kempeleessä ja osan viikkoa kentällä. – Tapaan tiimini työntekijöitä, kauppojen osastovastaavia ja asiakkaiden myyntiedustajia. Työ on monipuolista, itsenäistä ja sosiaalista, tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä!

Verkostoitumista ja työelämäkytköksiä Työvoimapoliittinen MuutosKoulutus rahoitettiin Nokian, Nokia Siemens Networksin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishankintana. Siihen osallistui 13 Nokian ja Nokia Siemens Networksin entistä työntekijää 2,5 kuukauden ajan. Opintoihin sisältyi projektinhallintaa, esimies- ja johtamisvalmennusta, henkilöstö- ja taloushallintoa sekä myyntiä ja markkinointia, ja ne räätälöitiin osallistujien lähtökohtien mukaan. – Aktiiviset opiskelijat antoivat meille hyvät palautteet. Saimme kiitosta erityisesti verkostoitumisesta ja tutustumisista yrityksiin sekä kehittämistehtävien kautta luoduista työelämäkytköksistä, kertoo kouluttaja Kaisu Piisilä. Tärkeää koulutuksessa oli hänen mukaansa myös opiskelijoiden kannustaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

7


Työelämään kytkeytyvät koulutuspalvelut kehittävät yksilöä ja yhteiskuntaa Yleisestä talouden taantumasta huolimatta tietyt alat työllistävät hyvin. Pohjois-Suomeen suunnitteilla olevat suurhankkeet, kuten Pyhäjoen ydinvoimala, näkyivät jo jonkin verran koulutuskysynnässä, sillä kaivos- ja energia-alan projektit tarvitsevat rakentamiseen, konetyöhön ja kuljetuksiin työntekijöitä. OAKK on tärkeä tekijä alueen työelämän kehittämisessä, ihmisten osaamisen kartuttamisessa ja työllistymisen edistämisessä.

Ympäristön

koulutetuille työnhakijoille. Työnantajien ja

liikkeisiin reagoidaan

työ- ja elinkeinohallinnon yhteishankintana

laan on kehitetty jo ratkaisuja. OAKK on

OAKK vastaa ripeästi alueen yhteiskunnal-

toteutettu MuutosKoulutus Liiketoiminta-

mukana Lintulammen asukasyhdistyksen

lisiin muutoksiin. Kunnallinen panostus

osaamisen kehittäminen sai opiskelijoilta

koordinoimassa Minun elämäni -hankkees-

esimerkiksi infra-rakennusalalle ylläpitää

kiitosta liiketoimintaan liittyvien tietojen

sa, jonka avulla parannetaan vammaisten

muun muassa maarakentajien ja koneen-

kartuttamisesta sekä erityisesti verkostoitu-

mahdollisuuksia omaehtoiseen, normaaliin

kuljettajien tarvetta. Oulun kaupunki inves-

misesta alueen pk-yrityksiin.

ja hyvään elämään osaavan avustajan

toi tonttituotantoon, ja pientalorakenta-

avulla. ELY-keskuksen ja Oulun kaupungin

minen on edelleen vilkasta, mikä osaltaan

tus käynnistettiin työvoimakoulutuksena

rahoittama työllistämis- ja koulutushanke

vaikuttaa maarakennusalan työntekijöiden

yhteistyössä Amiedun kanssa. Koulutuk-

kouluttaa pitkäaikais- ja toistuvaistyöt-

kysyntään.

sesta toukokuussa 2013 valmistuvat ovat

tömiä sekä alle 25-vuotiaita, koulutusta

Pohjois-Suomen ensimmäisiä alallaan,

vailla olevia työttömiä oppisopimuksella.

lutuksia on OAKK:ssa aloitettu alueellisen

ja tavoitteena on vastata työelämästä

Kotityöpalvelujen ammattitutkintoon

tarpeen mukaan riittävästi, ja opiskelijoi-

nousseeseen kansainvälisen markkinoinnin

valmistavassa 1,5 vuoden koulutuksessa

den sijoittuminen töihin opintojen jälkeen

osaajien kysyntään.

erikoistutaan henkilökohtaisena avustajana

Maarakennus- ja nosturialalla kou-

on toteutunut hyvin. Työssä tarvittavien

Työelämän tarpeisiin reagoidaan

toimimiseen. OAKK on ollut toteuttamassa

pätevyys- ja turvallisuuskoulutusten

nopeasti. Ravintola-alalla on kysyntää

kysyntä kasvaa. Maarakennusalalla tarve

työntekijöille, ja esimerkiksi kokeista ja

uuden teknologian mittaus- ja koneohja-

tarjoilijoista on pulaa. Myös Pohjois-Poh-

Vastuu nuorista aikuisista

usjärjestelmien käyttöönottoon ja siihen

janmaan ELY-keskus on huomioinut tämän

OAKK pyrkii osaltaan edistämään yh-

tarvittavaan pätevyyteen on lisääntynyt, ja

ammattibarometrissaan 1/2013, kun vielä

teiskunnallista hyvinvointia parantaen

erityisesti 3D-koulutuksia kysytään.

2012 -barometrien mukaan ravintola-alan

myös nuorten aikuisten mahdollisuuksia

työllisyystilanne oli tasapainossa. Työnan-

työllistymiseen tai muunlaiseen aktiivi-

neuvonosturialalla, mutta työntekijöitä

tajat tarvitsevat koulutettua henkilökuntaa,

toiminnan muotoon. OAKK:n luotsaama

tarvitaan myös kuorma-autojen tavarakul-

joten ravintola-alan työvoimakoulutuksille

ESR-rahoitteinen Omapolku-projekti

jetuksiin. Uutena tutkintona käynnistettiin

on tarvetta.

käynnisti toimintansa keväällä 2012 enna-

Työvoimapulaa on erityisesti ajo-

logistiikan perustutkintoon valmistava au-

Puhdistuspalvelualalla on edelleen

koulutusta yhteistyössä OSAO:n kanssa.

koiden nuorten yhteiskuntatakuuta, joka

tonkuljettajan koulutus, ja hakijoita kolmeen

suuri pula työntekijöistä. Koulutusten

astui voimaan 2013 alusta. Nuorisotakuu

koulutusryhmään saatiin yhteensä 137.

hakijamäärät ovat vähentyneet ja oppi-

on yksi hallituksen kärkihankkeista, ja sen

sopimuspaikkojen kiintiö on pienentynyt.

tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja

metallialan täydennyskoulutusta, jolla

Myös kotityöpalvelujen ammattitutkin-

tarjota sopiva aktiivitoiminnan muoto alle

lisättiin hitsauksen osaamista alueella.

toon valmistava oppisopimuskoulutus

30-vuotiaille. Omapolku on mukana tuke-

Koulutuksen tavoitteena oli vähintään

on vähentynyt puoleen entisestä. Alueen

massa ja auttamassa yhteiskuntatakuun

tutkinnon osien suorittaminen hitsaajan

väestömäärään nähden alan koulutusten

piiriin kuuluvia nuoria työllistymään Oulun

ammattitutkinnosta.

väheneminen on huolestuttavaa, koska

seudulla, Iissä ja Utajärvellä.

Työvoimakoulutuksena järjestettiin

ICT-alan laskusuhdanteeseen rea-

8

Kansainvälisen markkinoinnin koulu-

Kotityöpalvelualan työvoimapu-

tulevaisuudessa alan osaajia tarvitaan

Omapolku tarjoaa osallistujille maksu-

goitiin edelleen käynnistämällä kaupalli-

yhä enemmän vanhusten kotihoidon

tonta yksilöllistä uraohjausta. Asiakkaita et-

sen alan työvoimakoulutuksia korkeasti

lisääntyessä.

sitään ja autetaan suoran toiminnan kautta

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus


OAKK:n koulutuksilla töihin Forum24 -kaupunkilehti huomioi 22.11.2012 yhteiskunnallisen tilanteen, jossa tiettyjen toimialojen työntekijöistä on pulaa. Jutussa OAKK:n entiset opiskelijat kertoivat työllis­ tymisestään koulutusten avulla ja työstään maarakennuskoneasentajana, levyseppähit­ saajana ja maalarina.

ja esimerkiksi etsivän nuorisotyön avulla. Projektin puitteissa on vierailtu nuorten työpajoissa, työ- ja elinkeinotoimistojen tilaisuuksissa ja nuorille suunnatuissa tapahtumissa.

O P I S K E L I J A T Y Ö PÄ I V Ä T K O U L U T U S A L O I T TA I N

O P I S K E L I J A T Y Ö PÄ I V I E N JAKAUMA yhteensä 299 200 otp

Loppuvuodesta haettiin myös rahoitusta Nuorten aikuisten osaamisohjelmasta, joka on osa nuorten yhteiskuntatakuuta. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi määrärahaa ammattitutkintoon ja

Sosiaali- ja terveys 31 %

erikoisammattitutkintoon valmistaviin kou-

Maahanmuuttajakoulutus 17 %

lutuksiin, jotka on suunnattu vailla toisen

Rakennus 10 %

asteen tutkintoa oleville 20–29-vuotiaille.

Maarakennus- ja nosturiala 8 %

Työvoimakoulutuksena käynnistettiin

Metalli 7 %

Työvoimakoulutus 72 % Ammatillinen lisäkoulutus 16 % Oppisopimuskoulutus 6 % Henkilöstökoulutus 3 % Ammatilliset perustutkinnot 3 %

uusi kauppa- ja varastoalan koulutus, joka

Ravintola 5 %

oli suunnattu ensisijaisesti alle 25-vuo­

Sähkö 4 %

tiaille. Kaupan alalla tarvitaan moniosaajia,

Ohjaava koulutus 1 %

ja nuorten aikuisten työllistymistä edistää

Talotekniikka 4 %

koulutuksesta saatu laaja näkemys kaupan

Puhtauspalvelu 4 %

R A H O I T U S M U O D O I T TA I N

työtehtävistä. Koulutukseen sisältyi yhden

Turvallisuus 4 %

opiskelijoita 7147

tutkinnon osan suorittaminen logistiikan

Liiketalous ja kauppa 2%

perustutkinnosta (osto- ja myyntitoi-

Muut 2 %

O P I S K E L I J A M Ä Ä R ÄT

minnot varastoissa). Opiskelijat antoivat hyvää palautetta käytännönläheisestä ja monipuolisesta koulutuksesta, josta sai oppeja työskentelyyn sekä myyjänä että varastotyöntekijänä. Henkilöstökoulutus 3184 Työvoimakoulutus 2949 Ammatillinen lisäkoulutus 658 Oppisopimuskoulutus 259 Ammatilliset perustutkinnot 97

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

9


S U O R I T E T U T N ÄY T T Ö T U T K I N N O T

OPISKELIJOIDEN IKÄ- JA SUKUPUOLIJAKAUMA

(tutkinnonosat tilastoitu vuodesta 2000)

keski-ikä noin 35 vuotta

1000 800 600 400 200 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Suoritti koko tutkinnon Suoritti tutkinnonosan

alle 30 Nainen

yli 55

Mies

valinnainen tutkinnon osa: näytteenotto ja

ja koulutustarjontaa

asiakaspalvelu lähihoitajan työssä. Teknisten alojen osaajille on koh-

ensimmäistä kertaa kone- ja metallialan

tuullisesti kysyntää yhteiskunnallisesta

perustutkinnon kunnossapidon koulutus-

tilanteesta huolimatta. Talotekniikka-alojen

ohjelma (kunnossapitoasentaja). Lisäksi

haasteena myös tulevaisuudessa on

uutena työvoimakoulutuksena aloitettiin

osaamistarpeiden muutos ja sitä kautta

Metallialan tiedot ajan tasalle -koulutus,

myös koulutusvaatimukset yhä kapeam-

jossa aloitti 30 opiskelijaa. Viiden viikon

mille osaamisalueille. Tarpeisiin vastattiin

alkukartoitusjakson jälkeen 16 opiskelijaa

laajentamalla LVI-alan koulutustarjontaa,

jatkoi suorittamaan valitsemansa tutkin-

ja uusina talotekniikan perustutkintoon

non osan.

valmistavina työvoimakoulutuksina käyn-

Sosiaali- ja terveysalalla ensimmäiset

nistettiin ilmanvaihtoasentajan ja teknisen

yhdeksän opiskelijaa suorittivat vanhus-

eristäjän ammatilliset suuntautumisvaihto-

työn erikoisammattitutkinnon. Tutkinto

ehdot. Lisäksi uusi kylmäasentajan ammat-

antaa valmiudet toimia vanhustyön

titutkintoon valmistava työvoimakoulutus

asiantuntijana ja kehittäjänä, esimerkiksi

aloitettiin marraskuussa.

muistiasiantuntijana. Oulussa ja Pudasjär-

Liiketalousalalla panostettiin yrittä-

vellä toteutettiin kaksi vanhus- ja vammais-

jyyteen ja myyntiin. Uutena tutkintona

palvelun avustaviin tehtäviin tähtäävää

OAKK:n tarjonnassa aloitettiin myynnin

koulutusta.

ammattitutkinto, jossa kehitetään myyn-

Ensimmäiset koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon opiskelijat valmistuivat

tiprosessin hallintaa, asiakaspalvelutaitoja sekä hinnoitteluosaamista. Pitkän tauon jälkeen käynnistettiin

ammattiinsa kesäkuussa 2012. Tutkinnossa

yrittäjille sekä yrityksen perustamista suun-

on yhdistetty kaksi aiempaa tutkintoa,

nitteleville suunnattu yrittäjän ammattitut-

se pätevöittää nyt sekä kouluavustajan

kinto. Koulutuksen aikana täsmennetään

tehtäviin että aamu- ja iltapäivätoiminnan

liikeideaa ja laaditaan liiketoimintasuunni-

ohjaajan tehtäviin.

telma opiskelijoiden omista lähtökohdista

Myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tarjontaa laajennettiin ottamalla tarjontaan jalkojenhoidon osaamisala sekä

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

45–54

Uutta tutkintoMetallialalla käynnistettiin syksyllä

10

30–44

asiantuntijoiden ohjauksessa ja mentoriyrittäjän valmentamana.


Omapolku viitoittaa suunnan

– Suurin haaveeni on työllistyä kuljetusalalle ja työskennellä alalla vaikka pitkäänkin, Oma­polku-projektin asiakas, 21-vuotias Antti Honkanen miettii. Honkanen hakeutui Omapolku-ohjaukseen kesätöiden päätyttyä 2012. Hän oli pari vuotta aiemmin suorittanut turvallisuusalan perustutkinnon ja työskennellyt vartijana. Armeijan jälkeen Honkanen oli työttömänä ja kävi työvoimapoliittisen kuljetusalan koulutuksen. – Työharjoittelun suoritin arvokuljetustehtävissä, ja siitä lähti kipinä kuljetusalalle, Honkanen muistelee.

Ohjauksen avulla eteenpäin Omapolku-projekti tarjoaa maksutonta ohjausta alle 25-vuotiaille työtä tai ammatillista alaansa etsiville sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille tai valmistumassa oleville työnhakijoille. Yksilöllinen ohjaus voi olla työpaikkojen etsimistä, työnhakuun preppaamista tai koulutuspolkujen kartoittamista oman ohjaajan avulla. – Juntusen Sarin kanssa alettiin harjoitella hakemusten tekoa ja haastattelutilanteita yhdistelmäajoneuvokoulutukseen, Honkanen kertoo. Ohjaus tuotti tulosta, ja Honkanen aloitti marraskuun alussa logistiikka-alan perustutkintokoulutuksen Jyväskylän aikuisopistossa. – Neuvonta jatkuu myös Antin koulutuksen ajan, yhdessä ollaan mietitty jo harjoittelupaikkoja, kertoo Omapolun uraohjaaja Sari Juntunen.

Nuorten yhteiskuntatakuun tukena Omapolku on mukana toteuttamassa nuorten yhteiskuntatakuuta, joka astui voimaan vuoden 2013 alusta. Nuorisotakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista, ja sen tavoitteena on tarjota koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikka nuorille aikuisille. Syksyn 2012 aikana Omapolku-ohjaukseen on osallistunut 32 nuorta aikuista, ja kolmasosa ohjaukseen osallistuneista on jo löytänyt tilanteeseensa sopivan ratkaisun. Osa nuorista on jo työllistynytkin. – Tämä ei ole hanke, jossa vain suunnitellaan, vaan meillä on myös käytännön toimenpiteitä, ja sitä on arvostettu, projektipäällikkö Maria Mannermaa toteaa. Projektin toimintakausi on 2012–2014, ja sitä rahoittavat Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun seutu, Iin kunta, Utajärven kunta sekä Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

11


Rakennusmaailma kiittää työssä oppimista Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen käytännöllistä rakennusalan koulutusta ja etenkin työssä oppimisen muotoja arvostetaan alan ammattilaisten keskuudessa. Rakennusmaailma -lehti (11/2012) ilmaisi huolensa rakennusalan yliopisto-opintojen ja ammattikorkeakoulutusten vähenevästä työharjoittelun osuudesta, ja nosti OAKK:n esille rakennusalan koulutusten kehittäjänä. OAKK:n saneerauskohde As Oy Oulun Myrskyluoto toimii erinomaisesti opiskelijoiden työssä oppimiseen. Neljän rivitalon muodostaman taloyhtiön kunnostaminen kestää noin kuusi vuotta, jonka aikana siellä voidaan kouluttaa satoja ra­ kennusalan ammattilaisia. Alkuvuonna 2012 valmistui kohteen ensimmäinen rivitalo.

Edelläkävijä toiminnanohjauksessa Valtakunnallisesti lajissaan ensimmäinen toiminnanohjaajakoulutus käynnistettiin syyskuussa Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen järjestämänä. Koulutus on suunnattu

Opetushallituksen asettamissa lakisääteisissä tutkintotoimikunnissa vuoden 2012 aikana toimineet OAKK:n edustajat: Ajoneuvonosturinkuljettajan tutkintotoimikunta, Tapio Haapaniemi, sihteeri Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tutkintotoimikunta, Ari Kampman, puheenjohtaja

Tutkintojen

kolmannen sektorin, kuten järjestöjen,

taso korkealla

yhdistysten sekä säätiöiden toiminnanoh-

Opetushallituksen arvioinnissa (9.3.2012)

jauksen tehtävissä työskenteleville. Osallis-

yrittäjän ammattitutkinnon perusteiden

tujat saavat koulutuksen avulla työvälineitä

pohjalta todettiin, että OAKK:lla on hyvät

toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja

edellytykset kyseisen tutkinnon järjes-

ohjaukseen.

tämiseen. Arvioinnissa perusteltiin, että

Aloite koulutuksen järjestämiseen tuli

OAKK:lla on kattava työelämän yhteistyö-

Oulun kaupungin yhteisötoiminnan Tuvilta

verkosto, johon kuuluvilla henkilöillä on

työelämään -verkostohankkeelta. Taustalla

vahvaa ja monipuolista asiantuntemusta

on tarve vahvistaa järjestöjen toimintaa,

yritystoiminnasta ja yrittäjyydestä. Tutkin-

verkostoitua ja kehittää esimerkiksi Oulun

non suorittajan ohjaamista ja työelämästä

kaupungin asukasyhdistysten yhteistoi-

tulevien arvioijien perehdyttämistä kiitel-

mintaa sekä tukea heidän työnantajaval-

tiin, ja OAKK:n itsearviointi ja laadunhallinta

miuksiaan.

arvioitiin erinomaiseksi. Opetus-, oppimis-

Monet yhdistykset ja järjestöt ovat ol-

ja näyttötutkintoprosessien kehittämistä

leet kiinnostuneita toiminnanohjauksensa

Hitsauksen ja levytekniikan tutkintotoimikunta, Erkki Sortti, puheenjohtaja

kuvattiin pitkäjänteiseksi ja systemaatti-

kehittämisestä. Ensimmäisessä koulutus-

seksi, ja koko henkilökunnan sitoutumista

ryhmässä aloitti 20 toiminnanohjaajaa tai

Virastomestarin tutkintotoimikunta, Tiina Niemelä, puheenjohtaja

laadunhallintajärjestelmään arvostettiin.

ohjaajaksi aikovaa.

Välinehuollon tutkintotoimikunta, Kristiina Özyilmaz, sihteeri

OAKK:n henkilöstön ammatillinen koulutus

Koulutukseen osallistuu edustajia

soveltuu arvioinnin mukaan hyvin yrittäjän

kuudesta Oulun asukastuvasta. Kouluttau-

ammattitutkinnon järjestämiseen.

tujia on myös Lihastautiliitosta, A-killasta,

Hierojan tutkintotoimikunta vieraili

Yhden vanhemman perheen liiton Oulun

6.6.2012 hierojaklinikalla ja suoritti arvioin-

yhdistyksestä, Oulun Tanssikomppania

nin OAKK:n hierojan ammattitutkinnon

ry:stä, Syli ry:stä, Tuvilta työelämään

näyttötutkinnoista. Tutkinnon järjestelyt,

hankkeesta sekä Kempeleen, Oulunsalon

työympäristö ja tilat arvioitiin hyviksi.

ja Haukiputaan asukastuvilta.

Tutkinnon suorittajat antoivat järjestelyille

12

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

hyvän arvosanan ja kokivat, että heitä

Hakijoiden

ohjattiin hyvin myös henkilökohtaisesti.

määrä vaihtelee

Tutkinnon suorittajat arvioivat, että heidän

Sosiaali- ja terveysalalla riittää edelleen

ammattitaitonsa oli kartoitettu, ja he saivat

hyvin hakijoita, ja työvoimakoulutuksiin

koulutuksessa hyvät valmiudet tutkinnosta

hakeutui runsaasti ihmisiä. Lähihoitajien

suoriutumiseen. Arvioijat saivat erittäin

työvoimapula on huomattava, ja tutkinnon

hyvän arvosanan. Arvioijien ammattitaitoa

suorittaneet työllistyivät erittäin hyvin. Uu-

ja kokemusta kiiteltiin, ja heidän todettiin

tena koulutuksena alkanut koulunkäynnin

kantavan vastuunsa tutkintotilaisuuden

ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen

laadusta. Myös tutkintotilaisuuden positii-

ammattitutkinto keräsi 140 hakijaa, ja

vinen ja ystävällinen ilmapiiri sai erityismai-

hierojan ammattitutkinto houkutteli 116

ninnan.

hakeutunutta.


N ÄY T T Ö T U T K I N N O T Suoritetut tutkinnot 2012

Metalli- ja rakennusalan koulutuksiin on valtakunnallisestikin liian vähän hakijoita. Molemmilla aloilla on odotettavissa suuri eläköityminen tulevina vuosina, joten alan osaajille olisi kysyntää. Rakennusalan koulutuksista pintakäsittely on kuitenkin kiinnostanut, sillä pintakäsittelyalan perustutkintoon valmistavaan lattianpäällystäjän koulutukseen hakeutui 140 henkilöä. Rakennusalan haasteisiin vastataan Rakennusalan koulutusten tutkinnonperusteissa on monia valtakunnallisiakin haasteita, joita on pyritty ratkaisemaan muun muassa yhteisten kehittämishankkeiden avulla. Esimerkiksi talonrakentamisen ammattitutkinnossa tutkintosuoritus täytyy simuloida asbestin purkutöiden osalta, koska asbestitöitä ei voi harjoitella aidolla materiaalilla todellisessa tilanteessa ongelmajätteen terveydelle haitallisen luonteen vuoksi. Myös korjausrakentamisen osuuden laajuus ja osaamisen syvyyden määritelmät hakevat vielä lopullista muotoaan kaikilla tutkintoasteilla. Rakennusalaa on ryhdytty kehittämään Opetushallituksen rahoittamilla hankkeilla, joissa on mukana noin 20 oppilaitosta tuottamassa tutkinto- ja opiskelumateriaalia ja noin 40 yritystä rakentamassa yhteistyöverkostoa. RAVOK - Rakennusalan verkko-opetuksen kunnostushankkeessa kehitellään oppilaitos- ja työelämäyhteistyönä tuotantomallia, jolla tuotetaan oppimateriaalia. URAK Uutta osaamisen arviointia rakennusalan aikuiskoulutukseen -hankkeen puitteissa tehdään yhteistyötä työelämän, näyttötutkintojen järjestäjien ja tutkintotoimikunnan kanssa. Hankkeessa tuotetaan talonrakennusalan ammattitutkintoon työelämälähtöisempää arviointiaineistoa, kuten ohjeita ja arviointilomakkeita arvioi­jille ja tutkinnonsuorittajille. Hankkeiden toiminta-aikaa jatkettiin toukokuun 2013 loppuun.

koko tutkinto (hlö) tutkinnonosa (hlö)

PERUSTUTKINNOT Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto - tarjoilija 19 - kokki 36 2 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto - kiinteistönhoitaja 14 - toimitilahuoltaja Kone- ja metallialan perustutkinto - koneenasentaja - koneistaja - levyseppähitsaaja 2 3 - työvälinevalmistaja Pintakäsittelyalan perustutkinto - lattianpäällystäjä 9 2 - maalari 9 Rakennusalan perustutkinto - maarakentaja 18 - maarakennuskoneenkuljettaja 43 1 - talonrakentaja 26 23 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) 142 58 Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto - sähköasentaja 26 4 Talotekniikan perustutkinto - kiinteistönhoitaja - LVI-asentaja 13 1 - tekninen eristäjä Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto - elektroniikka-asentaja AMMATTITUTKINNOT Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto 77 Ammattisukeltajan ammattitutkinto - kevytsukeltajan tutkinto Asioimistulkin ammattitutkinto Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto 38 3 Hitsaajan ammattitutkinto 5 Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 10 2 Koneenasentajan ammattitutkinto Koneistajan ammattitutkinto 2 5 Kotityöpalvelujen ammattitutkinto 16 4 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto 17 Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 1 Laitoshuoltajan ammattitutkinto 50 9 Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 12 Lattianpäällystäjän ammattitutkinto Levytekniikan ammattitutkinto 3 Maalarin ammattitutkinto 7 Maarakennusalan ammattitutkinto 11 Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto 7 1 Myynnin ammattitutkinto Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 21 Putkiasentajan ammattitutkinto 1 5 Rakennuspeltisepän ammattitutkinto Rakennustuotealan ammattitutkinto Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 4 2 - työkonetekniikan osaamisala Ravintolakokin ammattitutkinto 19 1 Suurtalouskokin ammattitutkinto 9 2 Sähköasentajan ammattitutkinto 3 10 Talonrakennusalan ammattitutkinto 32 65 Tarjoilijan ammattitutkinto 6 Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto Työvälinevalmistajan ammattitutkinto Vartijan ammattitutkinto 46 6 Virastomestarin ammattitutkinto 10 2 Välinehuoltajan ammattitutkinto 11 2 Yrittäjän ammattitutkinto

ERIKOISAMMATTITUTKINNOT Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto 14 Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto 2 Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 8 1 Maarakennusalan erikoisammattitutkinto Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 3 Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 16 5 Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto Vanhustyön erikoisammattitutkinto 9 YHTEENSÄ 745 301 Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

13


Tilintarkastajasta kokiksi

Egyptiläissyntyinen Mina Amir valmistui maahanmuuttajille suunnatusta hotelli-, ravintola- ja catering -alan perustutkintoon valmistavasta koulutuksesta lokakuussa 2012. Miehen innostuksen uuteen ammattiin ovat huomanneet myös työnantajat. Hän pääsi harjoittelemaan ravintola-alan työtä Linnanmaan Technopolikseen, Sodexon lounasravintola Galaksiin, jossa jatkoi työtä kokkina työssäoppimisjakson jälkeenkin muutaman kuukauden ajan. – Työ on tilaus- ja juhlaruokien sekä suurkeittiön ruoanvalmistusta. Parasta on se, kun tehdään hyvää ruokaa, ja joku tulee sanomaan: Kiitos Mina, se oli hyvää! Amir kertoo.

Monen vaiheen kautta OAKK:lle Amir valmistui alun perin Aleksandrian yliopistosta tilintarkastajaksi 1997. Italian ja englannin kielen taitajana hän teki Egyptissä töitä hotellissa ja matkaoppaana ennen kuin muutti Suomeen 2005. Työllistyminen ilman suomen kielitaitoa oli aluksi vaikeaa, mutta käytyään suomen kielen ja kulttuurin peruskurssin Amir teki lapiohommia ja työskenteli rakennuksilla Pälkäneen seudulla muutaman vuoden. – Muutimme pohjoiseen, sillä avovaimoni on Muoniosta kotoisin. Päätin hakea opiskelemaan kokiksi, koska tykkään tehdä ruokaa myös kotona, kahden pienen lapsen isä kertoo.

Koulutuksen avulla uralla eteenpäin Amirin lisäksi myös muut koulutukseen osallistuneet ovat työllistyneet hyvin. Opinnoissa harjoiteltiin muun muassa à la carte -ruoan valmistusta ja ravintolatoimintaa todellisissa olosuhteissa. Opiskelijat suunnittelivat ruokalistan, valmistivat ruuan sen mukaan ja palvelivat asiakkaita opetusravintola Hilikussa. – Ryhmä pyöritti à la carte -palvelua itsenäisesti kuin omaa ravintolaa. Koulutus onkin hyvin onnistunut, kun kouluttaja tekee itsestään tarpeettoman, kehuu koulutuspäällikkö Eino Ervasti. Amir on tyytyväinen alanvaihtoon ja koulutuksen antiin, ja haluaa edetä urallaan. Tarkoituksena on jatkaa myös opintoja tulevaisuudessa. – Haluan ehdottomasti opiskella pidemmälle, seuraavaksi ammattitutkinnon ja sitten erikoisammattitutkinnon, Amir suunnittelee.

14

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus


Tulityötä ja liekitystä Lyhytkestoiseen täydennyskoulutukseen osal­ listui yhteensä 3121 opiskelijaa. Työelämän lupa- ja korttikoulutukset, kuten tulityö- ja työturvallisuuskoulutukset sekä hygienia- ja alkoholipassikoulutukset saivat runsaasti osallistujia. Lisäksi järjestettiin ensiapukoulu­ tuksia sekä järjestyksenvalvonnan, vartioin­ Maahanmuuttajakoulutusten

OAKK:n seitsemäs EFQM-itsearviointi

nin ja rakennusalan täydennyskoulutuksia.

merkitys kasvaa

suoritettiin toimintavuotena suunnitelman

Uutuuksina käynnistettiin ikärajavalvonnan

Maahanmuuttajakoulutuksessa otettiin

mukaisesti. Itsearviointiryhmä koostui hen-

passikoulutukset ja suuren suosion saaneet

käyttöön uudet opetussuunnitelmat:

kilökunnan edustajista ja koordinaatioryh-

kokkikoulutukset. Myös media huomioi

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja

mästä. Itsearvioinnin tuloksena pisteytyk-

ravintola-alan vetovoiman. Kaleva kirjoitti

kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunni-

sen lisäksi tunnistettiin kehittämiskohteita,

29.11.2012 trendikkäästä liekityksestä eli

telman perusteet 2012 sekä Aikuisten maa-

jotka priorisoitiin. Kehittämiskohteina

flambeerauksesta OAKK:n koulutuspäällikkö

hanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen

nähtiin mm. arviointikäytännöt, henkilös-

Eino Ervastin ohjeilla.

opetussuunnitelman perusteet 2012.

töstrategia sekä kestävä kehitys.

Aiemmin suosituksina toimineet maa-

OAKK tekee säännöllisesti kyselyjä

hanmuuttajakoulutusten opetussuunnitel-

eri sidosryhmille, kuten rahoittajille ja

man perusteet on uudistettu ja muutettu

työelämälle. Vuoden 2012 rahoittajille

velvoittaviksi. Opetussuunnitelmassa

suunnatussa kyselyssä yleisarvosanaksi

keskeisiä opintoja ovat suomen kieli ja

OAKK:n toiminnalle tuli 4.2 (asteikko 1–5;

viestintätaidot, työelämä- ja yhteiskuntatai-

5=erinomainen), ja työelämälle suunnatus-

dot sekä ohjaus. Työssä oppimisen osuutta

sa kyselyssä 3.9.

on lisätty aiempaan nähden, ja lisäksi

Omien kyselyjensä lisäksi OAKK

opintoihin voidaan sisällyttää valinnaisia

hyödyntää laadun arvioinnissaan alueella

opintoja henkilökohtaisen opiskelusuun-

tehtäviä muita tutkimuksia, kuten Talous-

nitelman mukaan. Uutta opetussuunni-

tutkimus Oy:n aikuiskoulutustutkimusta,

telmissa ovat myös erilaiset opintopolut:

joka tehdään kahden vuoden välein.

peruspolku, hitaasti etenevien polku ja

Syksyllä 2012 suoritetussa tutkimuksessa

nopeasti etenevien polku, joihin opiskelijat

18-64-vuotiaiden vastanneiden ryhmässä

voidaan ohjata heidän opiskeluvalmiuk-

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen imago

siensa mukaisesti.

osoittautui erinomaiseksi. Tutkimuksessa

Maahanmuuttajakoulutuksen merki-

todettiin myös, että OAKK:sta kokemusta

tys lisääntyy edelleen, sillä maahanmuut-

omaavien arviot olivat kaikissa mitatuissa

tajien määrä on kasvanut vuosi vuodelta.

asioissa vielä parempia kuin pelkästään

Kotityöpalvelujen ammattitutkintoon

mielikuvaan pohjautuvat arviot.

vammaisavustajaksi valmistui OAKK:lta

Työvoimakoulutuksen opiskelija-

ensimmäinen maahanmuuttajataustainen

palautteessa oli nähtävissä positiivista

opiskelija vuonna 2012. Uutena tutkintona

kehitystä edelliseen vuoteen verrattuna.

käynnistettiin kiinteistöpalvelujen perus-

Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa

tutkintoon valmistava toimitilahuoltajan

loppupalautteen antoi vuonna 2012

työvoimakoulutus maahanmuuttajille.

yhteensä 550 opiskelijaa. Yleisarvosanaksi

Maahanmuuttajille suunnattuja tutkintota-

muodostui 4.0 (2011: 3.8) ja kouluttajien

voitteisia koulutuksia järjestetään myös so-

asiantuntemus sai arvosanan 4.1 (2011:

siaali- ja terveysalalla sekä ravintola-alalla.

3.9). Valmentavassa koulutuksessa vastaajia oli 265, ja yleisarvosana oli samalla erinomaisella tasolla kuin edellisenä vuonna

Säännöllistä arviointia

eli 4.3. Kouluttajien asiantuntemus sai

laadun parantamiseksi

arvosanan 4.5 (2011: 4.4).

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen laadun-

Omaehtoisen koulutuksen opiskeli-

seurannan ja arvioinnin välineitä ovat tasa-

japalautteessa valmistavan koulutuksen

painotettu tuloskorttisovellus (BSC) ja eu-

laatu sai arvosanan 3.9 (2011: 4.1), vas-

rooppalaisen laatupalkintomallin (EFQM)

taajia 163 (valtakunnallinen vertailu: 3.8).

mukainen arviointikäytäntö. Ensimmäinen

Tyytyväisyys tutkintotilaisuuksiin ilmeni

EFQM-itsearviointi suoritettiin vuonna

arvosanalla 4.2 (2011: 4.3), vastaajia 121

2000, ja oma BSC-sovellus käynnistyi 2004.

(valtakunnallinen vertailu: 4.1).

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

15


Räätälöidystä koulutuksesta käytännön hyötyä

Yrityksen omista lähtökohdista suunniteltu Kiinteistöjen kunnossapito -koulutus täytti toimitusjohtaja Markku Kiven odotukset. Vieskan Kiinteistöhuolto Oy:lla oli tarvetta koulutukselle, jonka avulla työn laatua ja palvelua päästäisiin kehittämään. – Tällä toimialalla kasvu on tasaista. Kausivaihtelua asiakasmäärissä ei ole, vaikka työmäärissä heittelyä voi ollakin. Työn laatu on kuitenkin aina pidettävä hyvänä, ja siksi toimintaa on kehitettävä jatkuvasti, yrittäjä korostaa.

Yrityksen tarpeita tarkkaan kuunnellen Vuodesta 1978 toiminut yritys työllistää 17 ihmistä kiinteistönhoidon ja -siivouksen toimialalla. Ylivieskan seutukunnan, Euroopan sosiaalirahaston, ELY-keskuksen ja yrityksen yhteishankintana rahoitettu koulutus alkoi keväällä 2012, ja jatkuu kymmenen kuukauden ajan. – Sisältö suunniteltiin hyvin etukäteen ja sovittiin opetettavat asiat. Koulutus on myös elänyt tilanteen mukaan, ja se on toiminut, Kivi kertoo. Koulutukseen osallistuivat yrityksen huoltomiehet keskiviikkoisin muutaman tunnin ajan, jonka jälkeen he jatkoivat luontevasti työpäivää saattaen opit käytäntöön. – Koulutus toteutettiin joustavasti yrityksen omilla ehdoilla, kehitettiin asiakaspalvelua ja selviteltiin teknisiin suorituksiin liittyviä kysymyksiä. Niitä olivat esimerkiksi kiinteistöautomaation seuraaminen päätteellä ja sen vertaaminen käytäntöön sekä lvi-järjestelmien läpikäynti, kuten paisunta-astian tarkistaminen pannuhuoneessa, kouluttaja Hannu Jaakkola kuvailee.

Uusia näkökulmia ja yhdessä ideoimista Yrittäjä on ollut tyytyväinen kouluttajien ammattitaitoon, ja koulutuksesta on ollut konkreettista hyötyä. – Kouluttajilla on käytännön kokemusta tämän alan työstä, ja he ovat voineet osoittaa, miten muualla tehdään töitä. Se on avartanut työntekijöiden näkemystä, Kivi tähdentää. Jaakkola puolestaan luonnehtii ryhmää vastaanottavaiseksi ja innostuneeksi, ja Kiven mukaan koulutus onkin jo tuottanut tulosta. – Koulutuksen tuella osallistujat ovat yhdessä kehittäneet toimintamalleja ja työn mielekkyyttä. Esimerkiksi päivystysjärjestelmä on muutettu sellaiseksi, ettei työ ole päivystäjälle enää niin raskasta, yrittäjä kiittelee.

16

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus


Hanke- ja projektitoiminta

Hankkeista etua työelämään, oppimiseen ja kansainvälistymiseen Koulutuspalveluiden ja tutkintojen lisäksi OAKK tarjoaa kehittämispalveluita työelämän yhteistyökumppanina. Kehittämishankkeilla tehostetaan toimintaa asiakkaiden etua ajatellen, ja lukuisilla eri projekteilla kehitetään suoraan työyhteisöjen ja myös OAKK:n henkilöstön osaamista. Hankkeissa tehdään lisäksi tärkeää yhteistyötä muiden oppilaitosten, työyhteisöjen ja järjestöjen kanssa. Vuonna 2012 OAKK oli toteuttamassa 23 eri alojen toimintaan liittyvää hanketta, joilla kehitetään työelämää, oppimista ja ohjausta sekä kansainvälistyvää vuorovaikutusta. Työelämään verkostoitumista

työ- ja elinkeinotoimisto, Oulun kau-

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää

pungin maahanmuuttajapalvelut sekä

toteutettiin valtakunnallisella 14 aikuis-

paikalliset yritykset. Toisena keskeisenä

koulutuskeskuksen verkostohankkeella

toimenpiteenä mallinnettiin ja kehitettiin

TUOMO - Tuottavuutta ja tulosta moni-

toiminnanohjaajakoulutusta kolmannen

muotoisuudella. Hankkeen tavoitteina

sektorin toimijoille, erityisesti asukasyhdis-

olivat yritysten ja muiden työyhteisöjen

tystoimintaan.

kehittäminen ja kouluttaminen monimuo-

Uudenmaan ELY-keskus rahoitti

toisemmiksi erityyppisten mittareiden,

TUOMO:n lisäksi toista valtakunnallista

välineiden ja mallien avulla. Painopistealu-

hanketta: Ammattiosaajia omistajanvaih-

eina olivat osaamisen johtaminen, pereh-

doksiin, osaamisen kehittäminen omis-

dyttäminen, rekrytointi, työpaikkaohjaus,

tajanvaihdostilanteissa. Pohjois-Karjalan

työhyvinvointi sekä yleiset työyhteisötai-

aikuisopiston koordinoiman hankkeen

dot. Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen

tavoitteena oli lisätä omistajanvaihdoksiin

koordinoiman hankkeen tarkoituksena

liittyvää paikallisten toimintamallien tun-

oli kehittää työelämäyhteistyötä ja luoda

temusta ja niiden levittämistä valtakun-

asiantuntijaverkostoja.

nallisesti.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus vastasi

Projektin aikana kehitettiin toiminta-

TUOMO:n teematyöryhmä Osaamisen

malleja, joiden avulla valmistuvia opiske-

kehittäminen koordinoinnista. Osahank-

lijoita kytketään yritysten omistajanvaih-

keessa käynnistettiin Maahanmuuttajien

dostilanteisiin, ja hankkeessa syntyneillä

osaamiskartoitusprosessin kehittäminen

palvelutuotteilla vastataan yrittäjäpolven-

sisältäen OAKK:n sisäisen yhteistyön

vaihdoksen haasteisiin. Lisäksi hankkeessa

kehittämisen sekä jatkokehittelyn, suun-

kehitettiin toimintamalleja, jotka helpot-

nittelun ja tarkastelun myös työelämää

tavat ammatillisten aikuisopiskelijoiden

ja työnhakijoita palvelevaksi välineeksi.

ja yritystoiminnasta luopumassa olevien

Yhteistyötahoja olivat Oulun seudun

yrittäjien kohtaamista.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

17


P R O J E K T I T O I M I N TA 2 0 1 2 Työelämän kehittäminen EU-rahoitteiset hankkeet (rahoittaja suluissa): • • •

Kamina, mikromekaniikan kehitysprojekti, 1.2.2010–31.1.2013, (EAKR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus). Koordinaattori: Oulu PMC RAVE – Rakennusalan verkostoitumisen edistämishanke 1.1.2012–31.12.2014, (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, EU:n Maaseuturahasto) TOKI, työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti, 1.3.2010–30.6.2014, (ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävähankkeet (rahoittaja suluissa): •

Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin, osaamisen kehittäminen omistajan vaihdostilanteissa 29.6.2011–31.12.2012, (Uudenmaan ELY-keskus). Koordinaattori: Pohjois-Karjalan aikuisopisto Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin2, 22.10.2012–31.12.2013, osaamisen kehittäminen omistajan vaihdostilanteissa 29.6.2011–31.12.2012, (Uudenmaan ELY-keskus). Koordinaattori: Pohjois-Karjalan aikuisopisto Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011, /OAKK:n TYKE 2011, 17.6.2011–31.12.2012, (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), jossa klusterit: - Yrittäjyysklusteri, koordinaattori PSK-Aikuisopisto - Palvelut, hyvinvointi ja kulttuuriklusteri, koordinaattori OSAO - Logistiikkaklusteri, koordinaattori Raahen Aikuiskoulutuskeskus Oy - Teknologiateollisuus, koordinaattori JEDU - Ympäristö, rakentaminen ja kiinteistöt, koordinaattori OAKK - Verkostojen kehittäminen ja kokonaisuuden koordinointi klusteri, koordinaattori JEDU

• • •

Pohjois-Suomen TYKE 2012, /OAKK:n TYKE 2012, 28.9.2012–31.12.2013 (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), jossa klusterit: - Yrittäjyysklusteri, koordinaattori PSK-Aikuisopisto - Palvelut, hyvinvointi ja kulttuuriklusteri, koordinaattori OSAO - Teknologiateollisuus, koordinaattori JEDU - Ympäristö, rakentaminen ja kiinteistöt, koordinaattori OAKK - Verkostojen kehittäminen ja kokonaisuuden koordinointi klusteri, koordinaattori JEDU - Kaivannais- ja energiateollisuus, koordinaattori Kainuun ammattiopisto –liikelaitos / KAO aikuisopisto

TUOMO – Tuottavuutta ja tulosta monimuotoisuudella, 29.6.2011–31.12.2012, (Uudenmaan ELY-keskus). Koordinaattori: TAKK Yritysyhteistyöstä kumppanuuteen, 22.10.2012–31.12.2013, (OPH) , Koordinaattori: SATAEDU NOSTO, Nostoalan koulutuspalvelujen kehittäminen ja monipuolistaminen (OPH), 30.10.2012–31.12.2013, koordinaattori Työtehoseura ry

alakohtaisiin klustereihin jaettuina. OAKK oli mukana yrittäjyysklusterissa, palvelut, hyvinvointi ja kulttuuri -klusterissa, teknologiateollisuusklusterissa, ympäristö, rakentaminen ja kiinteistöt -klusterissa sekä verkostojen kehittäminen ja kokonaisuuden koordinointi -klusterissa. Koordinaattorina OAKK toimi klusterissa ympäristö, rakentaminen ja kiinteistöt. Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 -hankkeen palvelut, hyvinvointi ja kulttuuriklusterin puitteissa OAKK toteutti projektia Hype – Hyvinvointia Kompetenssilla. Pääperiaatteena oli hankkeessa mukana olevien yritysten kompetenssien ja strategisen hyvinvointiosaamisen vahvistaminen

Oppimisen ja ohjauksen kehittäminen

ja syventäminen asiakaslähtöisin keinoin.

EU-rahoitteiset hankkeet (rahoittaja suluissa):

Hankkeessa kartoitettiin yritysten osaa-

mista ja luotiin pohjaa ja malleja yritysten

Omapolku, 2012–2014, (ESR, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Ouluseudun kunnat, Utajärvi, Ii) OpinTori, aikuisten neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisprojekti, 1.8.2009–30.4.2013, (ESR, Kaakkois-Suomen ELY-keskus). Koordinaattori: Oamk

Muut hankkeet (rahoittaja suluissa): • • •

• • • •

• •

Conpraxis, suomenkielisen verkkosanakirjan levityshanke, 1.6.2011–31.12.2012, (OPH) Kipakasti suomeksi, selkokielinen oppimateriaali kiinteistöpalvelujen perustutkinnon opetukseen, 4.7.2011–30.6.2013, (OPH) Monet tiedot, uudet taidot, osio1, käytännön välineitä ammatillisille aikuiskouluttajille, maahanmuuttajien osaamiskartoituksien kehittäminen, 1.4.2011–30.6.2013, (OPH), Koordinaattori: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Monet tiedot, uudet taidot, osio 2: eurooppalainen viitekehys käytännön työssä, kielitaidon arvioinnin yhtenäistäminen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti, 1.4.2011–30.6.2013, (OPH). Koordinaattori: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus RAVOK – Rakennusalan aikuiskoulutuksen verkko-oppimisen kunnostushanke, 13.6.2011–31.5.2013, (OPH) URAK – Uutta osaamisen arviointia rakennusalan aikuiskoulutukseen, 13.6.2011–31.5.2013, (OPH) ARKE – Arvioijien koulutuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan avulla, 28.5.2012–31.12.2013 LAMPPU2015 – Laatustrategian toimeenpano pohjoisimmassa Suomessa 2015 mennessä, 18.12.2012–31.12.2013, Koordinaattori: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (OPH) MAKE – Maahanmuuttajien ammatillisen aikuiskoulutuksen kehittäminen, (OPH) 1.6.2012–31.12.2013, (OPH) Vuorotellen – Kriittinen dialogi kulttuurienvälisen osaamisen välineenä, (OPH) 1.6.2012–30.6.2014, (OPH)

Kansainväliset hankkeet (rahoittaja suluissa): •

18

Pohjois-Pohjanmaan työelämän kehittämiseen suunnatut hankkeet toimivat

Lamp 4, ammatillisten aikuisoppilaitosten opiskelijaliikkuvuushanke, 1.6.2011–31.5.2013, (Leonardo da Vinci -ohjelma, CIMO). Koordinaattori: AMKE International

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

työhyvinvointisuunnitelmien laatimiselle. Työelämää kehittää edelleen ESRrahoitteinen TOKI, työelämän ohjausosaamisen kehittämisprojekti. TOKI -projektin tavoitteena on parantaa työntekijälle tarjottavaa ohjausta työpaikoilla, ja syksyllä 2012 käynnistettiin jälleen esimiehille ja työyhteisöjen avainhenkilöille suunnattu Taitoa työelämäohjaukseen -koulutus Oulussa. Hanke sai lisärahoitusta ja toimintaaika jatkuu 30.6.2014 saakka. Oppimisen ja ohjauksen kehittäminen TOKI -projekti ja OpinTori ovat osa valtakunnallista Opin Ovi -hankeperhettä, jonka tavoitteena on edistää elinikäistä oppimista kehittämällä aikuisten ohjauksen muotoja ja ohjaus¬osaamista. ESR-rahoitteisen OpinTori -hankkeen tavoitteena on muodostaa Pohjois-Pohjanmaalle neljä alueellista ammatillisen aikuisopiskelun ja täydennyskoulutuksen hakeutumisvaiheen


Uusi oppimateriaali herätti kiinnostusta Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa järjestet­ tiin Työkaluja sanaston opettamiseen ja opiskeluun -seminaari 2.11.2012. Seminaari kokosi paikan päälle Ouluun ja virtuaali­ yhteyteen kymmeniä kuulijoita eri puolilta Suomea ja Eurooppaa. Osallistujia oli muun muassa Venäjältä, Slovakiasta, Ruotsista, Puolasta, Virosta ja Italiasta. Seminaari oli suunnattu S2-aineen opettajille, kouluttajille ja tutkijoille sekä muille suomen kielen oppi­ misesta ja opettamisesta kiinnostuneille. Oulun yliopiston asiantuntijat luennoi­ ohjaus- ja neuvontapalveluverkostoa.

vat mm. sanastontutkimuksesta ja sen so­

Vuonna 2012 OpinTorissa kehitettiin ja

veltamisesta kielenopetuksen käytäntöihin.

vakiinnutettiin palvelupisteen toimintaa

Mielenkiintoa herätti erityisesti tietoteknii­

Oulun seudulla ja koko projektin osalta

kan tarjoamat mahdollisuudet kielen­

neljällä eri alueella sekä kehitettiin ohjaa­

opetuksessa. Opetushallituksen, Oulun

jien osaamista erilaisten koulutusten ja

Aikuiskoulutuskeskuksen ja Oulun yliopiston

infotilaisuuksien avulla. OpinTori sai jatko­

yhteistyössä tuottamaa verkkosanastoa ja

aikaa, ja hanke päättyy 30.4.2013.

siihen liittyvää oppimateriaalia esittelivät

Opetushallituksen rahoittaman

OAKK:n kouluttajat Tanja Tammimies ja

ConPraxis-hankkeen tavoitteena oli tuottaa

Marjo Kumpulainen. Materiaali on saanut

sanaston harjoittelumateriaalia maahan-

hyvän vastaanoton, sillä vastaavanlaista

muuttajille ja muille suomen kielen opis-

tekstiaineistoon ja tutkimukseen pohjau­

kelijoille hyödyntäen jo valmiina olevaa

tuvaa opetus- ja oppimateriaalia on vielä

ConLexis-verkkosanakirjaa. Harjoituksia on

hyvin vähän tarjolla.

mahdollista käyttää koulutusten oheismateriaalina tai itseopiskeluun. ConLexis-verkkosivustolle on tuotettu sanakirjan sanojen käyttöä harjoittavaa, autenttisista verkkolähteistä kerättyä oppimateriaalia 350 kysymyksen verran. Aikuiskoulutuskeskuksen ja Oulun yli-

taitoa ja kulttuurin tuntemusta sekä tarjota

opiston toteuttaman hankkeen tuotoksia

monipuolisempaa näkökulmaa omaan

on levitetty laajasti ympäri Suomea ja

alaansa.

Eurooppaa. Projektin tuloksia on esitelty Oulun

Lamp 4 -hankkeen liikkuvuusohjelman kautta kansainväliseen vaihtoon osal-

yliopiston kansainvälisessä Learner Lan-

listui sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita.

guage Learner Corpora -konferenssissa

Espanjan Fuengirolassa työtään harjoit-

lokakuussa 2012 ja päätösseminaarissa

telivat lähihoitajaopiskelijat Asociación

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa marras-

Finlandesa Suomelassa. Hierojaopiske-

kuussa 2012.

lija suuntasi työssä oppimisjaksollaan Espanjan Antequeraan, Southern Track -urheilukeskukseen.

Kansainvälisyydellä

Kansainvälistä asiantuntijuuttaan

moniulotteista ymmärrystä

kartuttivat maahanmuuttajakouluttajat

Leonardo da Vinci -ohjelman (CIMO) Lamp

Erika Ryhänen ja Mari Poutiainen, jotka

-hankkeiden avulla on pyritty lisäämään

osallistuivat CIMOn Grundtvik -ohjelman

opiskelijoiden ja henkilöstön osallistumis-

apurahan avulla Maltalla järjestettyyn

ta kansainväliseen vuorovaikutukseen.

koulutukseen. Methodology Revisited,

Hankkeiden tavoitteena on vakiinnuttaa

Revitalised, Re-energised -kurssi sisälsi

aikuisopiskelijoiden kansainvälisiä työssä

täydennyskoulutusta opetusmetodeista ja

oppimisjaksoja luontevaksi osaksi ammatil-

-välineistä. Kahden viikon mittainen kou-

lista koulutusta. Opiskelijoiden ulkomailla

lutus järjestettiin St. Juliansin kaupungissa

suoritettavien työssä oppimisjaksojen tar-

ETI – Executive Training Institute -kurssikes-

koituksena on vahvistaa vieraiden kielten

kuksessa.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

19


Kuvassa vasemmalta toimitusjohtaja Susanna Maunu, hallituksen jäsenet Anita Salmela, Jaana Ylisuutari, Antti Pönkkö, Jukka Orava, apulaisrehtori Eero Pentti sekä hallituksen puheenjohtaja Veikko Niiranen.

Hallitus ja tilintarkastajat

Henkilökunta

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n ja tytär-

Henkilöstö 31.12.2012

186

yhtiö Oulun Osaamiskeskus Oy:n hallitus

joista kouluttajia

145

(varajäsenet suluissa): Henkilöstön koulutus Veikko Niiranen, puheenjohtaja

Ylempi korkeakoulututkinto

66

(Kalevi Eeli)

Alempi korkeakoulututkinto

51

Jaana Ylisuutari, varapuheenjohtaja

Opistotasoinen loppututkinto

42

(Maritta Heinonen)

Ammatillinen tutkinto

27

Anita Salmela (Pertti Toukomaa)

Pedagogiset pätevyydet

112

Jukka Orava (Janne Aho)

Näyttötutkintomestarit 82

Antti Pönkkö (Petri Luukkonen) Ikärakenne Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n ja

Alle 36-vuotiaat

36

tytäryhtiö Oulun Osaamiskeskus Oy:n

36–45 -vuotiaat

47

toimitusjohtaja on Susanna Maunu.

46–55 -vuotiaat

69

yli 55-vuotiaat

34

Tilintarkastajat: KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy /

Ammatillisen opettajankoulutuksen

Paula Hellén-Toivanen, JHTT, YTM, HTM

(60 op) suorittivat vuoden aikana:

PricewaterhouseCoopers Oy /

Kuure Jarmo

Sami Posti, KHT

Laitala Kari Malfatti Tiina

Varatilintarkastajat:

Piisilä Kaisu

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy /

Rantakari Pekka

Vivi Marttila, KHT, JHTT

Vähäkangas Antti

PricewaterhouseCoopers Oy / Sauli Kalevi Tuulimo, KHT

Näyttötutkintomestarikoulutuksen (25 op) suorittivat vuoden aikana: Hannula Eija Isokoski Jaana Jarva Marko Kiuttu Lauri Ohukainen Pertti Tukiainen Seppo

20

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus


Talous

L I I K E VA I H T O 2 0 12

T U LO S L A S K E L MA Liikevaihto Liiketoiminnan muut tulot

2012 2011 16 774 952

16 857 758

149 557

111 348

Materiaalit ja palvelut

2 788 865

-2 433 500

Henkilöstökulut Työvoimakoulutus 60 %

9 670 562

-9 355 303

Poistot ja arvonalentumiset

841 273

-873 101

Liiketoiminnan muut kulut

4 450 781

-4 207 206

-826 971

99 996

Ammatillinen lisäkoulutus 14 %

Liikevoitto (-tappio)

Ravintolamyynti 5 %

Rahoitustuotot ja -kulut

75 483

-40 145

Oppisopimus 4 %

Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä

-902 455

59 850

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

-902 455

59 850

Muut tuotot 8 % Ammatilliset perustutkinnot 3 % Eu-tuotot 2 % Henkilöstökoulutus 2 % Konsultointi ja palveluiden myynti 2 %

Vähemmistöosuus 75 Tilikauden voitto (tappio)

-903 166

58 143

T A S E K U LU T 2 0 12

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä

422 374

310 379

10 001 429

8 677 477

602 609

622 661

11 026 412

9 610 518

Vaihtuvat vastaavat Henkilöstökulut 54 %

Vaihto-omaisuus

Liiketoiminnan muut kulut 25 % Ulkopuoliset palvelut 8 % Aineet ja tarvikkeet 8 % Poistot ja arvonalentumiset 5 %

343 503

529 647

Saamiset

2 359 533

2 468 866

Rahat ja pankkisaamiset

3 587 268

2 807 423

Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä

6 290 304

5 805 936

17 316 716

15 416 454

VASTATTAVAA Oma pääoma Vähemmistöosuus Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vastattavaa yhteensä

8 866 103

9 769 194

2 329

2 480

8 292 509

5 644 780

4 878 145

2 452 233

3 414 364

3 192 547

17 316 716

15 416 454

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

21


Palveluitamme

• Café Villa Hannala • Ravintola Hilikku • Hierojaklinikka • Asiakastyöt

Metalli

Puhtauspalvelu

• koneistus • levy / hitsaus

• sähkötekniikka • elektroniikka

• Lyhytkestoinen täydennyskoulutus ammatillisilla koulutusaloillamme sekä: - kielet ja viestintä - kulttuuritietoisuus - markkinointi, asiakaspalvelu - tietotekniikka - työyhteisökoulutus - työelämän lupa- ja korttikoulutukset - yrittäjyys

Ravintola

• ravintolaesimiehet • ravintolapalvelu • ruokatuotanto

Sosiaali- ja terveys • hoito ja kasvatus • kuntoutus • välinehuolto

• Projektit ja hankkeet

Liiketalous ja kauppa • myynti • taloushallinto • matkailu • virastomestarit

• Uraohjauspalvelut

• järjestyksenvalvonta • turvallisuusjohtaminen • vartiointi

• pintakäsittely • rakennustuoteala • talonrakennus

• Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Sähkö

Turvallisuus

Rakennus

• kotityöpalvelu • kiinteistö- ja toimitila-­ palvelu

Infra

• ajoneuvonosturinkuljettajat • maarakennus, työkonetekniikka • logistiikka • sukellus

Talotekniikka

• kiinteistönhoito • LVI • kylmäala

Maahanmuuttajien koulutus

• Kotoutumiskoulutus • Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus

Osakkaana: Tarkkuusmekaniikan opetus- ja valmistuskeskus Oulu PMC-osuuskunta

Koulutusmuodot:

Koulutus- ja projektitoiminnan tärkeimmät kansalliset rahoittajat:

• Ammatillinen lisäkoulutus

22

• Ammatilliset perustutkinnot

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

• EU-rahoitteiset koulutusprojektit

• Hämeen ELY-keskus

• Henkilöstökoulutus

• Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus

• Oppisopimuskoulutus

• Oulun seudun ammattiopisto

• Työvoimakoulutus

• Yhteishankintakoulutus

• Työyhteisöt

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

- Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö


Oulun Aikuiskoulutuskeskus Toimintakertomus

23


Oulun Aikuiskoulutuskeskus

Toimipisteet

Posti- ja käyntiosoite:

Infra (maarakennus- ja nosturiala)

Hierojaklinikka

Kotkantie 3, 90250 OULU

Konetie 15, Oulu

Uusikatu 23, 2. krs., Oulu puh. 044 703 7873

Puhelin: (08) 558 47711

Kotityöpalveluala

Telefax: (08) 558 47707

Puistokatu 34, Oulu

Opetusravintola Hilikku Kasarmintie 8h, Oulu

asiakaspalvelu@oakk.fi

Liiketalous- ja ravintola-ala

Myyntipalvelu

opintoneuvonta@oakk.fi

Nahkatehtaankatu 2/

puh. 044 703 7766

www.oakk.fi

Kasarmintie 8h, Oulu

hilikku@oakk.fi www.oakk.fi/hilikku

Maahanmuuttajakoulutus Kangaskontiontie 10, Oulu

Café Villa Hannala Kahvelitie 1, Oulu Myyntipalvelu puh. 044 703 7888 villahannala@oakk.fi www.oakk.fi/villahannala

OAKK:n toimintakertomus 2012  
OAKK:n toimintakertomus 2012  

OAKK:n toimintakertomus 2012

Advertisement