Page 1

1 World Express Magazine

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


2 World Express Magazine

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


3 World Express Magazine

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


Contens WORLD EXPRESS MAGAZINE To Society: Travel: Health: Cuisine

ฉบับ...ข่าวเพื่อสังคม : ท่องเทียว : สุขภาพ : อาหาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 77 ประจ�ำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 “แจกฟรี” 5 รับนโยบายสานสัมพันธ์ไทย-เมียนมา Working Style 6 ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ World Highlights 8-9 วันแห่งความรัก 10 รมต.ท่องเที่ยวและกีฬามอบนโยบาย World Travel 11 ไหว้พระที่เกี่ยวโต 14 รับลมหนาวแดนภารตะ World Health 16 สุขภาพเสิร์ฟตรง “ความดันสูง” 17 ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ 19 รู้ไว้ใช่ว่า “ท่านอนที่ดีที่สุด” 20 เที่ยวชุมชน ได้ทั้งสนุกและได้สุขภาพ World Report 22 เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38 23 เทศกาลเที่ยวเมืองไทย /เปิดตัวเวปไทยแลนด์ 24 ประชุมรัฐมนตรีอาเชี่ยน 25 ดวงดี 12 ราศี ท�ำนายชีวิต 27 หนึ่งภาพ 1,000 ค�ำ “นกกิ้งโครง” World Cuisine 28 บริการอาหารสุขภาพที่ไม่ใส่สารปรุงรส 29 อาหารสุขภาพสูตรซอสมะเขือเทศ

Editor Talk

nicky_jad@hotmail.com นิตยสารเวิลด์ เอ็กซ์เพรส ฉบับที่ 77 ต้อนรับ เดือนแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ ปีนี้ตรงกับวันพุธ และเป็นเดือนที่นานๆจะได้เห็นกันคือในปีนี้เดือน กุมภาพันธ์มี 28 วัน และวันอาทิตย์-วันเสาร์ แต่ละวัน จะมีครบทั้ง 4 วัน ก็เป็นเรื่องที่นานๆจะวนมาครบ รอบแบบนี้อีกครั้ง ฉบับนีเ้ ทีย่ วต่างแดนยังอยูท่ ญ ี่ ปี่ นุ่ พาท่านผูอ้ า่ น ไปไหว้พระที่เกียวโตและรับลมหนาวแดนภารตะ ที่เมืองเลย์ ประเทศอินเดีย ส่วนคอลัมน์ของหมอต้น มาให้ความรู้เรื่องสมุนไพรเป็นหมอไทยอีกท่านหนึ่ง ของวงการแพทย์แผนไทยขออาสาไปประกาศศักดา สมุนไพรไทย ณ เวทีโลก และอีกบทความส�ำหรับผูร้ กั สุขภาพ ติดตามได้ในสุขภาพเสิรฟ์ ตรง “ความดันสูง โรคควรระวัง” อีกเรือ่ งของหมอใบไม้ พาเทีย่ วชุมชน ทั้งสนุกและได้สุขภาพ ส�ำหรับคอลัมน์ใหม่ที่จะแนะน�ำคนที่ชอบเรื่อง ของดวง มาแล้วพยากรณ์ดวง 12 ราศี ที่ได้รับ เกียรติจาก อ.ปัณจ์ชลี ประจักษ์เกียรติ มาเขียน เพื่อท�ำนายทายทักกันดวงใครเป็นอย่างไรก็ต้อง ติดตามทั้งฉบับนี้และฉบับต่อๆไปครับ

75 ซอยวัฒนานิเวศน์ 5 ถนนสุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : 084-665-2978, 062-569-0812 แฟกซ์: 02-276-1530 E-mail : world_expr@hotmail.com ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ : พลเอก วิชิต ยาทิพย์, พลเอก ปวริศ แจ่มสว่าง, ดร.เจริญ รุจิราโสภณ, สุรพล ศรีตระกูล, พ.อ.หญิงนันทนา ปัญญะบูรณ์ ผู้อ�ำนวยการ/บรรณาธิการ/เจ้าของ/ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : นายเจษฎาภิวัฒน์ ศศิธร คณะที่ปรึกษา/คอลัมน์นิสต์ : กิตติ บุษปวนิช, ธงชัย เปาอินทร์

“นิคกี้”

บรรณาธิการบริหาร : เจษฎาภิวัฒน์ ศศิธร ผู้จัดการกองบรรณาธิการ : ผจงพร ศศิธร ที่ปรึกษากฎหมาย : รัตนะ ทิมทอง, ยุทธนา เจริญผล คณะกองบรรณาธิการ : ร.อ.ประสบโชค ชาตาคม, สุชาติ จิตนาธรรม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : รัตนา ปรียานุภาพ ฝ่ายการตลาด : พรเพ็ญ พลายสายทอง กราฟิคดีไชด์ : ฐิติมา เนตรทิพย์ แยกสี/เพลท : เจ.พี. เพลท พิมพ์ที่ : เขียนอักษรการพิมพ์ นิตยสารเวิลด์ เอ็กซเพรส (ฉบับแจกฟรี)...ท่องเทีย่ วเพือ่ สุขภาพ เพื่อคนรักสุขภาพและอาหารส�ำหรับชีวิตที่ดี ส่วนบทความและเรื่องที่ตีพิมพ์ ในนิตยสาร เล่มนี้จึงเป็นข้อคิดข้อเขียนของนักเขียนเจ้าของคอลัมน์นติ ส์แต่ละท่าน จึงอยูน่ อกเหนือจากความรับผิดชอบของเจ้าของนิตยสารเวิลด์ เอ็กซ์เพรส รวมทั้งบทความใน ฉบับท่ทอ่านผู งเที้อา่ยนได้ วเพืพ่อ สุขภาพ : อาหาร โฆษณาขอให้ ิจารณาในการอ่ านเป็นวิจารณญาณของท่านผู้อ่านเอง ซึ่งทางคณะกองบรรณาธิการมิได้เห็นด้วยเสมอไป และขอสงวนสิทธิ์ตาม กฎหมายการที่จะเอาบทความใดๆ หรือภาพในนิตยสารฉบับนี้จะต้องได้รบั อนุญาตเป็นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าของนิตยสารเล่มนีก้ อ่ นเท่านัน้

4

World Express Magazine


รับนโยบายการท�ำงาน สานสัมพันธ์

ไทย-เมียนมา

อีกสาขาหนึ่ง คือสาขาสมุทรสาคร ซึ่งแม้จะไม่มีพื้นที่ ติดพรมแดนกับเมียนมาแต่ก็มีความส�ำคัญเพราะเป็นพื้นที่ที่มี แรงงานเมียนมา มาพ�ำนักอาศัยท�ำงานอยู่จ�ำนวนมาก พลเอก วิชติ ยาทิพย์ ประธานกรรมการบริหารสมาคม เศรษฐกิจวัฒนธรรมไทย เมียนมา กล่าวต่อไปว่า ทางสมาคม ได้ขยายสาขาของสมาคมออกไปในทุกภาคของไทย โดยเน้น พื้นที่ที่มีผลประโยชน์ในการติดต่อประสานงานมีผลประโยชน์ ร่วมกันกับเมียนมา เช่น ได้มกี ารเปิดสาขาราชบุรเี พิม่ ขีน้ มาอีก เมื่อไม่นาน เพื่อให้สาขาราชบุรีได้ท�ำหน้าที่สร้างสัมพันธภาพ กับเมียนมาและช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำด�ำเนินกิจกรรมด้าน เศรษฐกิจ วัฒนธรรมกับเมียนมา หลังจากนัน้ พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสวุ รรณ ผูบ้ ญ ั ชาการ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการ สมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไทย เมียนมา ที่ได้ให้การ ช่วยเหลือทางราชการในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อ สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมา ข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากคณะกรรมการของสมาคมฯ ทางทหารจะน�ำมาพิจารณา ปรับปรุงและวางนโยบายด้านกระชับความสัมพันธ์กับเมียนมา ซึ่งทางไทยเห็นว่ามีความส�ำคัญมาก โดยมีนโยบายปฏิบัติซึ่ง ให้เกียรติเมียนมาในฐานะมิตรประเทศเสมอมา

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

5 World Express Magazine

พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหาร สูงสุด ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารสมาคมเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ไทย เมียนมา น�ำโดย พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานสมาคมฯ เมื่อไม่นาน ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร บัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกรรมการบริหารสมาคม เศรษฐกิจวัฒนธรรม ไทย เมียนมา ได้น�ำเสนอความเป็นมา ของสมาคมฯ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์การความร่วมมือทาง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างเอกชนไทยกับเอกชนและ หน่วยงานต่างๆ ของเมียนมาในทุกระดับชั้น โดยในบาง สถานการณ์รัฐหรือหน่วยงานของรัฐอาจจะไม่สะดวกที่จะ ปรึกษาหารือหรือเจรจากันโดยตรง ทางสมาคมฯก็จะเป็น สื่อกลางในการพูดคุยกับฝ่ายต่างๆของเมียนมาที่เกี่ยวข้องให้ เป็นการผ่อนคลายปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถพูดกันได้ โดยตรง ให้สามารถพูดกันได้โดยสมาคมฯเป็นสื่อกลาง อีกทั้ง ทางสมาคมมีสาขาด�ำเนินกิจกรรมอยู่ในหลายพื้นที่ ที่มีผล ประโยชน์เกี่ยวพันกับชาวเมียนมา จึงสามารถช่วยเหลือทาง ราชการได้ในระดับสูง โดยเฉพาะสาขาเชียงราย ซึ่งเป็นสาขา ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดต่อกับรัฐฉาน รัฐที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมา มีทรัพยากรมหาศาล และมีมูลค่าการค้าขายมากกว่า 5 หมื่น ล้านบาทต่อปี เป็นพืน้ ทีส่ ำ� คัญด้านความมัน่ คงทัง้ ด้านการทหาร และสังคมที่ต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับทางเมียนมา


Working Style เรื่อง/ภาพ... “บิ๊กดอน”

ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์

ประธานชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ (สสส.) ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลหญิง ธุรกิจบัณฑิตย์ เอฟซี รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ และประสานงานทั่วไป กลุ่มผู้สร้าง ผู้ก่อแต่การดี ใต้ร่มพระบารมี

Working Style ฉบับนีน ้ ำ� ท่านผูม ้ าพบกับ คนหนุม ่ ทีเ่ ป็นทัง ้ นักบริหาร และมีไฟในการท�ำงาน ช่วยเหลืองานด้านสังคมอย่างเต็มตัว คุณ ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ปัจจุบน ั ท�ำงานในหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ (สังกัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อ เศรษฐกิจและสังคม) ต�ำแหน่งนักบริหาร 10 และ ใช้เวลาว่างมาท�ำงานจิตอาสา ไม่วา่ จะเป็นเรือ ่ ง การต่อต้านบุหรี่ และยาเสพติด, โครงการคืนคนดี สูส ่ ง ั คม, งานด้านพัฒนากีฬาฟุตบอลหญิง และ ยังรับปรึกษาอรรถคดีตา่ งๆให้บค ุ คลทัว ่ ไปด้วย

66 World Express Express Magazine Magazine World

คื น ค น ดี สู ่ สั ง ค ม โ ด ย ใ ห ้ โอกาสผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ พ ้ น โทษ ออกมาแล้ว ให้ได้มีงานการ ท�ำโดยสุจริตเพื่อให้พวกเขา ได้อยู่ในสังคมตามปกติ

ฉบั ฉบับบท่ท่อองเที งเที่ย่ยวเพื วเพื่อ่อสุสุขขภาพ ภาพ: :อาหาร อาหาร

ในหนึ่งวันผมท�ำงานลอด 24 ชั่วโมงก็ว่าได้ เพราะมี งานหลายเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำอย่างมาก เพราะเราสวมหมวกหลายใบ ในการท�ำงานแต่ละหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นงานประจ�ำที่ท�ำอยู่ งานด้านสังคมที่ต้องดูแลตามหน้าที่เช่น การดูแลเยาวชน ให้หา่ งไกลบุหรีแ่ ละยาเสพติด โดยใช้กฬี าฟุตบอลมาเป็นตัวช่วย ให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจการเล่นฟุตบอลมากขึ้น และ ท�ำโครงการคืนคนดีสู่สังคมโดยให้โอกาสผู้ต้องขังที่พ้นโทษ ออกมาแล้ว ให้ได้มีงานการท�ำโดยสุจริตเพื่อให้พวกเขาได้อยู่ ในสังคมตามปกติ มีหลายคนถามผมว่า แต่ละงานที่ท�ำ ไม่ได้มีส่วนที่ สัมพันธ์กันเลย สามารถแยกงานกันได้อย่างไร ในเรื่องนี้เรา มองกันให้ดีแบบลึกๆ จะเห็นว่าเป็นเรื่องที่เชื่อมต่อกันได้ มาดู งานแรกทีผ่ มท�ำก่อนคือ ในฐานะประธานชมรมเยาวชนรุน่ ใหม่ ไม่ใส่ใจบุหรี่ ของ สสส. และผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลหญิง ธุรกิจบัณฑิตย์ เอฟซี ส�ำหรับงานนี้ในฐานะประธานชมรมฯ


อุดมศึกษา หรือ U.LEAGUE แล้ว เรายังเล่นอยู่ในไทยลีก หญิงด้วย และในปีฤดูกาล 2017 ด้วย ซึ่งทีมเราได้อันดับ 3 ในไทยลีกด้วย จากงานแรกที่ได้ท�ำถือว่าเป็นการสกัดกั้นเด็ก และเยาวชน ที่เริ่มและให้หยุดกับสารเสพติดเหล่านั้น ส่วนอีก โครงการต่อมาที่ผมท�ำคือ โครงการคืนคนดีสู่สังคม ลักษณะ งานที่เราท�ำคือในทุกเดือนเราจะมีการเข้าไปจัดกิจกรรมใน เรือนจ�ำทุกเรือนจ�ำทั่วประเทศ น�ำโดยศิลปิน ดารานักร้องจะ เข้าไปเล่นดนตรีคลายความเครียดให้กับผู้ต้องขัง และเรายังมี การบรรยายพิเศษ ในเรื่องศาสตร์พระราชา ให้ผู้ต้องขังทราบ ถึงโครงการพระราชด�ำริทพี่ อ่ ได้สร้างไว้ และให้สามารถสืบสาน ต่อได้ และนอกจากนี้ ส�ำหรับผู้ต้องขัง ที่พ้นโทษออกมาแล้ว “ทางกลุม่ ผูส้ ร้าง ผูก้ อ่ แต่การดี ใต้รม่ พระบารมี” ก็ยงั จะหาทุน และจัดหางานให้ผู้ต้องโทษที่พ้นโทษออกมาแล้ว ได้มีงานอัน สุจริตท�ำอีกด้วย ขณะนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากโรงเรียนธัญญรักษ์ จ.เชียงใหม่ ซึง่ เป็นโรงเรียนทีส่ อนเกีย่ วกับการเป็นผูช้ ว่ ยพยาบาล ดูแลเด็ก และผู้สูงวัย ที่จะมาฝึกอบรมให้ และส่งออกหางาน ให้ต่อไป และนอกจากนี้เรายังได้ร่วมกับมูลนิธิบ้านพระพร เพื่อสอนอาชีพและจัดหางานให้ต่อไปด้วย รายละเอียดต่างๆ หากมีโอกาส จะได้น�ำมาเสนอในโอกาสต่อไป จะเห็นได้ว่างานที่ผมได้ท�ำ ส่วนใหญ่ลักษณะงาน จะเป็ น งานที่ ใ ห้ โ อกาสกั บ คนที่ เ ดิ น ทางผิ ด มาแล้ ว ให้ ไ ด้ รั บ โอกาสทีด่ ตี อ่ ไป เหมือนกับอีกอาชีพหนึง่ ของผมทีเ่ ป็นทนายความ หากใครไม่ได้รับความเป็นธรรม ผมก็จะช่วยให้ค�ำปรึกษาด้าน กฎหมายและหาทางออกให้ต่อไป

งานจิตอาสา คนที่จะเข้ามาช่วยสังคม ในปัจจุบันมีไม่มาก

77 World Express Magazine World Express Magazine

ผมจะมีกิจกรรมที่ไปท�ำตามโรงเรียนต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล คือเราจะมีการจัดการอบรม ให้กับเด็กและ เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ให้ทราบถึงพิษภัยของบุหรี่ และ ยาเสพติด ซึ่งโดยทั่วไปที่มีหลายๆที่เขาจัดกันก็จะมีแต่การจัด อบรมกันเพียงเท่านั้น แต่ส�ำหรับโครงการของเราได้รับความ ร่วมมือจากคลินิกฟ้าใส ซึ่งอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆมีทั้ง แพทย์และพยาบาลรวมทั้งนักจิตวิทยา เข้ามาร่วมช่วยเด็กใน ทุกสถาบันด้วย ซึ่งหากเด็ก คนไหนติดบุหรี่ หรือยาเสพติด เราก็จะช่วยกันบ�ำบัดเด็กเหล่านั้นจนหาย ให้เขาได้ใช้ชีวิตใน วัยเด็กได้อย่างสดใสร่าเริงต่อไป โดยเราจะใช้นักฟุตบอล ในทีมของเราที่มีอยู่มาช่วยกันเปิดคลินิกฟุตบอล เพื่อสอนเด็ก และเยาวชนเหล่านัน้ ซึง่ ในทีมของเราก็มที มี ชาติชดุ ไปฟุตบอลโลก หญิงอยูห่ ลายคน ซึง่ หลายคนก็เป็นไอดอลของเด็กและเยาวชน เหล่านั้นอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่างานที่ท�ำตรงนี้ จะเป็นปราการ ด่านแรกที่จะสกัดกั้น ไม่ให้เด็กถล�ำลึก เข้าไปสู่สารเสพติด อย่างอื่นและกลายมาเป็นผู้ขาย จนกระทั้งบางรายถูกจับและ ถูกจ�ำคุกท�ำให้เสียอนาคต นอกจากนี้เรายังมีดาราศิลปินเห็น ความส�ำคัญในเรื่องนี้ได้เข้ามาร่วมช่วยเหลือในโครงการนี้ด้วย อีกทั้งได้รับความร่วมมือจาก ทีมฟุตบอล “แพนด้าสตาร์ทีม” ซึง่ เป็นทีมฟุตบอลรวมดารา น�ำทีมโดย วิด ไฮเปอร์, กุง้ สุทธิราช วงษ์เทวัญ, ต๊อก ศุภกร, ตูมตาม เชิญยิ้ม,ปราโมทย์ วิเลปณะ และ “โค้ชหมู” ยรรยง ทองประยูร อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ไทย ฯลฯ อีกหลายท่าน เข้ามาร่วมท�ำให้เห็นถึงความส�ำคัญ ของฟุตบอลเพื่อดึงเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่และ ยาเสพติด ส�ำหรับทีมสโมสรฟุตบอลหญิง ธุรกิจบัณฑิตย์ เอฟซี ที่ผมคุมอยู่นั้น ในฐานะผู้จัดการทีม ก็ได้คัดตัวเด็กมาจาก สถานที่ต่างๆ เด็กเหล่านี้ยังอยู่ในวัยเรียน ผมก็เลยได้ประสาน กั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย ขอรั บ ทุ น ให้ เ ด็ ก เหล่ า นี้ ไ ด้ เ รี ย นจนจบ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ถ้าเค้ายังคงเล่นอยู่ในทีม และ สภาพร่างกายพร้อม เนื่องจากว่าทีมเรานอกจากเล่นในระดับ

องเที ่ยวเพื ขภาพ : อาหาร ฉบัฉบั บท่บอท่งเที ่ยวเพื ่อสุ่อขสุภาพ : อาหาร


World Highlights โดย ... “นิคกี”้

วันแห่งความรัก “วาเลนไทน์” (Valentine ’s Day)

8 World Express Magazine

เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี วันที่ 14 เป็นวันวาเลนไทน์ Valentine ’s Day “วันแห่งความรัก” วันทีท่ กุ คนจะมอบ ความรักให้ซึ่งกันและกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะคนหนุ่มสาว ส�ำหรับปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ นิตยสาร เวิลด์ เอ็กซ์เพรส ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ จึงน�ำมาเป็นไฮไลท์ปก ถือโอกาสส่งความรักให้ท่านผู้อ่านและให้เป็นเดือนแห่ง ความรักตลอดทั้งเดือนจึงน�ำประวัติและความเป็นมาตาม ต�ำนานที่เล่ากันมาย่อๆของวันวาเลนไทน์นี้ด้วย ต�ำนานแรกๆหลายท่านพอทราบประวัติกันมาบ้าง หรือเป็นที่รู้จักกันดีแล้ว โดยเล่ากันว่าได้เกิดขึ้นที่กรุงโรม เมื่อจักรพรรดิ คลาวดิอุสที่สอง ซึ่งเป็นบุคคลที่ชอบใช้ นโยบายการนองเลือดประหัตประหารกัน อันไม่เป็นทีย่ อมรับ กันทัว่ ไป และเขาเรียกตัวเขาเองว่า “คลาวดิอสุ ผูโ้ หดร้าย” ในตอนนีก้ ารเกณฑ์ทหารเข้ากองทัพเป็นสิง่ ทีล่ ำ� บากยากเย็น มาก นักบุญผูใ้ จดีชอื่ วาเลนไทน์ ซึง่ เป็นบาทหลวงในกรุงโรม ในปี 269 พร้อมกับเพื่อนชื่อ นักบุญมาริอุส ไม่ยอมรับกฎ เกณฑ์ของจักรพรรดิคลาวดิอุส และยังคงประกอบพิธีการ แต่งงานอย่างลับๆเมือ่ การประกอบพิธกี รรมของบาทหลวง วาเลนไทน์ถกู จับได้ ท่านก็ถกู ลงโทษด้วยการตีจากไม้กระบอง จนเสียชีวิต และถูกตัดศีรษะด้วย ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

แต่ในขณะทีบ่ าทหลวงอยูใ่ นคุก เชือ่ กันว่า บาทหลวง ท่านนีไ้ ด้หลงรักผูห้ ญิงคนหนึง่ ซึง่ อาจเป็นลูกสาวผูค้ มุ เรือนจ�ำ ซึ่ ง ได้ เ ข้ า มาเยี่ ย มบาทหลวงตอนที่ ท ่ า นถู ก กั ก ขั ง ในคุ ก ก่อนวันทีท่ า่ นจะเสียชีวติ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เชือ่ กันว่า ท่านได้เขียนจดหมายฉบับหนึ่งลงลายมือชื่อว่า เขาเชื่อว่า เป็นเพราะเหตุหนุม่ ชาวโรมไม่อยากจากคนรักและครอบครัว นัน่ เอง ดังนัน้ เขาก็เลยยกเลิกพิธแี ต่งงานและการหมัน้ หมาย ในกรุงโรม ในปี 496 พระสันตะปาปา เกลาซิอุส จึงก�ำหนดให้ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันร�ำลึกถึง บาทหลวงวาเลนไทน์ จากประวัติด้านบนสรุปแล้วว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่เรา ยึดมัน่ กันว่าเป็นวันแห่งความรักนัน้ ทีแ่ ท้กค็ อื วันมรณะภาพ ของบาทหลวงวาเลนไทน์นั่นเอง ถึงแม้ว่าเบื้องหลังความเป็นจริงของวาเลนไทน์จะ เป็นต�ำนานที่มืดมัวแต่เรื่องราวยังคงแสดงให้เห็นถึงความ รูส้ กึ สงสาร ความกล้าหาญและทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เป็นเครือ่ งหมาย ของความโรแมนติค จึงไม่น่าประหลาดใจเลยว่า ในช่วง ยุ ค กลางวาเลนไทน์ เ ป็ นนั กบุ ญ ที่ มีชื่อเสี ยงมากที่ สุ ดใน อังกฤษและฝรั่งเศส ต่อมาพระในนิกายโรมันคาทอลิกจึง เลือกให้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันเฉลิมฉลองเทศกาล


แห่งความรักและดูเหมือนว่ายังคงเป็นธรรมเนียมทีช่ ายหนุม่ จะเลื อ กหญิ ง สาวที่ ตนเองพึงพอใจ จึงท�ำให้มี “วันวาเลนไทน์” สืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ วันวาเลนไทน์ หรือ Valentine ’s Day ในแต่ละประเทศจะมีประเพณี หรือการ ปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้าง แต่โดยรวมแล้ว จะมีการเฉลิมฉลองและ เป็นการแสดงถึง ความรักที่มีระหว่างกัน ต่อมาเมื่อความเจริญก้าวหน้าทาง ด้านเทคโนโลยีทางด้านการพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้อง มีการพิมพ์บัตรอวยพรโดย เข้ามาแทนทีจ่ ดหมายที่เขียนด้วยลายมือ และปัจจุบนั ก็มกี ารส่งบัตรอวยพรทาง ออนไลน์เพือ่ แสดงถึงความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศทีช่ ว่ ย ให้คนทีต่ อ้ งการ แสดงความรักความห่วงใย ถึงคนที่รักได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ส�ำหรับประวัติวันวาเลนไทน์นี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบัน เท่าที่ค้นหามาได้นี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆเรือ่ งเท่านัน้ แต่ไม่วา่ ประวัตทิ แี่ ท้จริง จะเป็นอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้เราได้ถือว่าวันวาเลนไทน์เป็นวันส�ำคัญวันหนึง่ ในประวัตศิ าสตร์เลยทีเดียว คุณสามารถส่งดอกไม้ ขนมและการ์ดเพือ่ บอกความรัก ให้แก่คนพิเศษของคุณ วันนี้ขอให้เป็นวันที่เราส่งความรู้สึกดีๆให้แก่กัน อ้างอิง : http://www.morristown.com/ValentinesDay/ValentinesDay.html

ดอกกุหลาบเครื่องหมายแห่งความรัก

วันวาเลนไทน์ต้องคู่กับดอกกุหลาบสีชมพูหรือสีแดงหรือสีอื่นๆตามความ พอใจของผู้ที่มอบให้ที่ขาดจากกันไม่ได้ หรือไม่ก็เป็นรูปหัวใจที่กามเทพก�ำลัง แผลงศร เพราะการบอกรักด้วยดอกกุหลาบนัน้ สามารถบอกถึงนิสยั และความหมาย ของสีดอกกุหลาบที่มอบให้กันได้อีกด้วยเช่นกัน

จ�ำนวนดอกกุหลาบที่จะบอกรักกันตามค�ำเชื่ อ

9

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

World Express Magazine

1 ดอก คือ รักแรกพบ 2 ดอก คือ แสดงความยินดีด้วย 3 ดอก คือ ฉันรักเธอ 7 ดอก คือ เธอท�ำให้ฉันหลงเสน่ห์ 9 ดอก คือ เราสองคนจะรักกันตลอดไป 10 ดอก คือ เธอเป็นคนที่ดีเลิศ 11 ดอก คือ เธอเป็นสมบัติที่มีค่าชิ้นเดียวของฉัน 12 ดอก คือ ขอให้เธอเป็นคู่ฉันเพียงคนเดียว 13 ดอก คือ เพื่อนแท้เสมอ 15 ดอก คือ ฉันรู้สึกเสียใจจริงๆ 20 ดอก คือ ฉันมีความจริงใจต่อเธอ 21 ดอก คือ ชีวิตนี้ฉันมอบเพื่อเธอ 36 ดอก คือ ฉันยังจ�ำความหลังอันแสนหวาน 40 ดอก คือ ความรักของฉันเป็นรักแท้ 99 ดอก คือ ฉันรักเธอจนวันตาย 100 ดอก คือ ฉันอุทิศชีวิตนี้เพื่อเธอ 101 ดอก คือ ฉันมีเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น 108 ดอก คือ เธอจะแต่งงานกับฉันไหม 999 ดอก คือ ฉันจะรักเธอจนวินาทีสุดท้าย 1,000 ดอก คือ ฉันจะรักเธอจนวันตาย 9,999 ดอก คือ ฉันจะรักเธอชั่วนิรันดร


รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบายฯ และ ติดตามผล การปฏิบัติราชการ

10 World Express Magazine

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรตั น์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรับฟังความ ก้าวหน้าในการด�ำเนินงานและแผนปฏิบัติการตามข้อสั่งการ เมื่อครั้งเข้ารับ ต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ทั้งใน ภาคส่วนของราชการ และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงฯ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงร่วมรับฟัง กว่า 500 คน นายวีระศักดิ์ ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ได้พบกับผู้บริหารที่อยู่ในสังกัด กระทรวงฯ ทั้งสายท่องเที่ยว สายกีฬา การศึกษา และมีโอกาสได้ชี้จุดเน้น ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. ถ่ายทอดสิง่ ทีเ่ ป็นนโยบายของรัฐบาล อาทิ เรือ่ งการปฏิรปู เป้าหมาย เชิงแผนงาน 2. พ.ร.บ.การก�ำหนดขัน้ ตอนการปฏิรปู ประเทศ ขณะนีค้ ณะกรรมการ ปฏิรูปทั้ง 11 ด้าน ด�ำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงของ การให้เวลาแก่หน่วยงานต่างๆ ในการแสดงความคิดเห็น ตอบสนอง เห็นต่าง เห็นแย้ง ได้ภายใน 30 วัน 3. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ให้เป็นไปตามคาดหวังของ สังคมในปัจจุบัน ทั้งด้านท่องเที่ยว และด้านกีฬา ส่วนในด้านกีฬา ปี 2561 นี้จะมีการแข่งขัน Moto GP ณ จังหวัด บุรีรัมย์ ซึ่งบุรีรัมย์และจังหวัดรอบข้างเป็นจังหวัดรองทางการท่องเที่ยว คาดการณ์ว่าจะมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดตั้งทีมใน การท�ำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในการวางแผนรับมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ด้านต่างๆ เช่น การเดินทาง ที่พัก และสาธารณูปโภค ให้เพียงพอในการรองรับจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่อไป


World Travel เรื่อง/ภาพ... “นิคกี”้

ท่องเที่ยวเชิงศาสนา

ขอพร ไหว้พระ ที่...เกียวโต

ปีใหม่ปน ี ไี้ ด้มโี อกาสไปท�ำบุญไหว้พระหลายๆ วัด ทีเ่ กียวโต (Kyoto) นครหลวงเก่าของประเทศญีป ่ น ุ่ ที่มีประวัติยาวนานนับเป็นพันปี ที่น่าสนใจมีวัดเก่าแก่อยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะเมืองนี้มีอะไรที่น่าสนใจ น่าสัมผัสอยู่มากในหลายๆบรรยากาศ ที่นี่นักท่องเที่ยวจะมากันในช่วงที่ฤดูใบไม้เปลี่ยนสีและช่วง ซากุระบาน เพราะจะสร้างสีสันได้มากกับอากาศที่เริ่มหนาวเย็น การเดินทางในเกียวโตเพื่อจะไปตาม สถานที่ต่างๆ จะต้องอาศัยรถโดยสารประจ�ำทางเป็นหลักเพราะสถานที่บางแห่ง ถึงแม้จะมีรถไฟใต้ดิน แต่สถานที่ท่องเที่ยวหรือวัดบางแห่งที่จะไปก็อยู่ไกลจากสถานีของรถไฟใต้ดินมากจึงต้องต่อด้วย รถโดยสาร

ศาลแห่งนี้ตั้งขึ้นเพื่อบูชาเทพอินะริ ซึ่งเป็นเทพแห่งข้าว ทีจ่ ะท�ำให้บา้ นเมืองอุดมสมบูรณ์ ในลัทธิชนิ โตในสมัยนัน้ การขอพรแต่ละครัง้ ชาวญีป่ นุ่ จะเอาโทริอมิ าวางปักตรงไว้ เพื่อเป็นการตอบแทนต่อยอดกันไปเรื่อยๆ โดยเชื่อว่ามี สุนขั จิง้ จอกจะเป็นสือ่ ระหว่างมนุษย์กบั เทพอินะริ ในศาล แห่งนีจ้ งึ มีรปู ปัน้ ของสุนขั จิง้ จอกอยูด่ ว้ ยหลายจุด ซึง่ ก็เป็น ความเชือ่ ของคนในสมัยนั้น และเดินทางต่อมาไหว้พระ ที่วัดอุชิมิที่มีเสาแดงด้านบนจะมีสุนัขจิ้งจอกนั่งขนาบอยู่ ทั้งด้านซ้ายขวาอยู่เช่นกัน

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

11 World Express Magazine

การได้มาที่นี่จุดหมายแรก คือการได้มาท�ำบุญ ไหว้พระในบรรยากาศที่ไม่แตกต่างกับบ้านเรามากนัก เพราะทุกคนที่มานอกจากได้มาท่องเที่ยวแล้วยังได้มา ท�ำบุญขอพรไหว้พระตามความเชื่อของแต่ละบุคคลก็ ถือว่าเป็นโอกาสดีที่มีได้ไม่บ่อยนัก ในช่วงของเทศกาล ต่างๆ หรือวันหยุดพักผ่อน ส�ำหรับสถานที่แรกไปไหว้พระกันที่ Fushimi Inari Shrine ซึง่ เป็นศาลเจ้าทีม่ เี สาโทริอิ (Torii) สถานที แห่งนี้จ�ำได้ง่ายที่มีสัญลักษณ์เป็นเสาสีแดงที่เสาเขียน ตัวหนังสือก�ำกับแต่ละเสา ลักษณะปักเป็นแนวตัง้ มีคาน ด้านบนเรียงรายจ�ำนวนหลายพันต้นเป็นระยะทางยาว


12 World Express Magazine

ส่วนอีกสถานทีค่ อื วัดเท็นรีวจิ Tenryuji Temple หรือทีเ่ รียกกันว่า วัดมังกรสวรรค์ เป็นอีกวัดทีไ่ ด้มโี อกาสไปท�ำบุญ ซึง่ เป็นวัดพุทธนิกายเซนสายรินไซ เป็นวัดใหญ่และ ส�ำคัญวัดหนึ่งของเมืองเกียวโต สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1339 สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับจักร พรรดิโกะไดโงะ ที่สวรรคตกับเหตุการณ์สงครามกลางเมืองโยะชิโนะ ในอดีตวัดเคย ถู ก ไฟไหม้ เ สี ย หายจากสงครามบ่ อ ยครั้ ง และได้ มี ก ารบู ร ณะและยั ง รั ก ษาองค์ ประกอบและเอกลักษณ์เดิมได้อย่างสวยงามปัจจุบันวัดเท็นรีวจิ ได้รับขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1994 ส่วนด้านหลังของวัดจะเป็น ป่าไผ่อะระชิมะ Bamboo Forest ซึ่งเป็นป่าใหญ่มี ต้นไผ่ตันขนาดใหญ่ขึ้นเรียงรายตามแนวทางเดินกิ่งก้านลู่ไปตามสายลมอย่างเป็น ระเบียบสวยงามระยะทางยาวเกือบ 1 กิโล ซึง่ เป็นจุดถ่ายภาพอีกแห่งของนักท่องเทีย่ ว โดยเฉพาะตามแนวโค้งของต้นไผ่ที่ดูสวยวาม ส่วนทางออกอีกด้านจะเป็นที่จอด รถลาก ที่ไว้ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้นั่งชมเมืองอีกมุมหนึ่งกับบรรยากาศย้อนยุค เดินต่อมาระยะไม่ไกลกันมากนักที่ ศาลแห่งความรัก โนโนมิยา Nonomiya Shrine เป็นศาลเจ้าที่จะมาไหว้ขอพรกันในเรื่องของความรัก ซึ่งเป็นของลัทธิชินโต เชื่อกันว่าศาลแห่งนี้มีเทพเจ้าชิระฟุกุ อินะริ ซึ่งเป็นเทพที่ให้ก�ำเนิดบุตรสถิตอยู่ที่นี่ คนญี่ปุ่นถึงมาขอพรตามความเชื่อในเรื่องของความรักและความสมหวังเรื่องของ การมีบุตร ใกล้ๆกับศาลจะมีก้อนหินสีด�ำก้อนใหญ่ตั้งอยู่ ซึ่งคนที่เข้าไปขอพรจะเอา มือไปจับและลูบ เพื่อขอพรตามค�ำที่ตนเองได้อธิฐานไว้ ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


วั น เดี ย วกั น ได้ เ ดิ น ทางด้ ว ยรถใต้ ดิ น ต่ อ ไปยั ง ย่ า นการค้ า Kiyomizuzaka ซึ่งเป็นเส้นทางที่ต้องเดินผ่านถนนย่านนี้ไปยัง ที่หมาย ซึ่งมีสินค้าเก่าแก่ เครื่องซิระมิค ของฝาก หรือของกินเล่น ให้ได้ชมิ กันไปตลอดเส้นทางก่อนไปถึง วัดคิโยะมิชเุ ดะระ ซึง่ คนไทย เรียกว่า วัดน�ำ้ ใส เป็นอีกวัดหนึง่ ของญีป่ น่ ุ ทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก จุดเด่นของวัดนีค้ อื วิหารและระเบียงไม้ทสี่ ร้างขึน้ ด้วยเสาไม้ขนาดใหญ่ ยื่นออกมาจากเนินเขา ซึ่งจะมองเห็นธารน�้ำ ที่ไหลมาจากภูเขาแยกเป็น 3 สาย ไหลผ่านวัดซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่า เป็ น ธารน�้ ำ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ จึ่ ง เป็ น ที่ ม าของชื่ อ วั ด แห่ ง นี้ ห มายถึ ง น�้ ำ ที่ บริสุทธิ์ อีกวันต่อมากลับไปไว้พระที่ ศาลเจ้าสุมิโยชิ Sumiyoshi Taisha ในโอซาก้า ซึง่ เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ทสี่ ร้างขึน้ ในศตวรรตที่ 3 เป็นอีกแห่งของญีป่ นุ่ มีสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว เรียกว่า สุมโิ ยชิ ซึดรู ิ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงมากส�ำหรับชาวญี่ปุ่น ภายในจะเป็นที่ตั้ง ของเทพคามิ (เทพเจ้าชินโต) ซึ่งตามความเชื่อเป็นเทพที่คอยให้ ความคุ้มครองแก่นักเดินเรือและชาวประมง ดังนั้นจึงจะพบเห็น ศาลลักษณะนี้ตามบริเวณใกล้ท่าเรือเป็นส่วนมาก ทริปนี้ไหว้พระ รับบุญมาก็ขอส่งผลบุญถึงท่านผู้อ่านทุกท่านด้วยนะครับ 13

หนึง ่ ทางเลือกทีน ่ า่ สนใจ ทีม ่ ท ี ง ั้ ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมผสม ผสานได้อย่างลงตัวแบบญีป ่ น ุ่ ” ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

World Express Magazine

“หากท่านอยากสัมผัสกับญีป ่ น ุ่ เกียวโตก็เป็นอีก


เรื่อง/ภาพ... “สมพิทย์”

รับลมหนาวแดนภารตะ

14

เมือง Lah

World Express Magazine

หลายคนท�ำ..งง พอเราบอกจะไปเทีย ่ วอินเดีย...เพือ ่ นถามเมืองไทย ยังร้อนไม่พอหรือส�ำหรับการเดินทางไปครัง ้ นีแ้ ทบจะไม่มข ี อ ้ มูลอะไรเลย แค่เขาเล่าให้ฟง ั ท�ำให้อยากไปมาก เมืองเลย์ Lah เป็นเมืองศูนย์กลางอีก เมืองของอินเดีย ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ อากาศที่นี่จะหนาวจะเรียกว่า ทิเบตน้อยๆ ก็ได้ ฤดูการท่องเทีย ่ วของทีน ่ จ ี่ ะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม กันยายน ร้านค้าสถานทีท ่ อ ่ งเทีย ่ วจะเปิดให้บริการครบวงจร แต่ชว่ งหลัง จากนัน ้ จะย่างเข้าฤดูหนาว ที่ยาวนาน 7 - 8 เดือน จึงไม่เหมาะกับการไป ท่องเที่ยว ส่วนสถานทีท ่ อ ่ งเทีย ่ วกระจายทุกทิศรอบเมืองใช้เวลานัง ่ รถ ราวๆ 3-4 ชัว ่ โมง กับระยะทางแค่ 100 กม.เพราะถนนที่นี่เป็นภูเขาและ ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเช่ารถยนต์ขับ ท�ำให้รถที่ขับเป็นไปเองติด หล่มทรายสูงบ่อยๆ เพราะขับไม่ชินกับเส้นทาง

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


ทิวทัศน์ทนี่ คี่ อ่ นข้างหลากหลายมีทะเลสาบน�ำ้ เค็ม มองเป็นสีฟ้าสวยงาม มีซาฟารีทัวร์ ที่จะน�ำเราออกจาก เมืองเลย์ ตัง้ แต่เช้าเพือ่ เดินทางไต่ไปตามไหล่เขาทีส่ งู ชัน ใช้เวลาอย่างน้อย 5 ชัว่ โมงส�ำหรับการเดินทางสูจ่ ดุ หมาย ที่ “ทะเลสาบแปงกอง” ทะเลสาบน�ำ้ เค็มทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งนี้ สูงที่สุดในโลก เพระความสูงที่ระดับ 4,400 เมตร จาก ระดับน�ำ้ ทะเลระหว่างทางจะผ่านช่องเขา “Chang Lah” เพือ่ ข้ามเขาสู่ “นูบร้าวัลเลย์” หุบเขานีม้ ดี อกไม้ทสี่ วยงาม มาก วิวทิวทัศน์สวยงามคุ้มค่ากับการได้เดินทางไม่ว่า จะเป็นเทือกเขาคาราโครัมทุง่ ดอกไม้ปา่ และแปลงดอกไม้ ของชาวบ้าน

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

15 World Express Magazine

แต่จะสร้างความล�ำบากใจส�ำหรับคนติด social หรือมือถือเมื่อเยือนเลย์ คือที่นี่จะใช้สายโทรศัพท์ใต้ดิน ทั้งหมดเป็นสายเดียวกันการติดต่อค่อนข้างจะล�ำบาก เลย์อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหากบริษัทขุดโดนสาย โทรศัพท์ใต้ดินเมื่อไหร่ wifi จะหายสิ้นทั้งเมืองทันที ก็ สนุกกับทริปสั้นๆ ในการผจญภัยครั้งนี้ทุกคนค่อนข้าง เตรียมพร้อมกับการได้ทอ่ งเทีย่ วบนความสูงและความหนาว ซึง่ ถือว่าเป็นบรรยากาศทีป่ กติของทีน่ ที่ ยี่ งั ไม่ถงึ หน้าหนาว เหมือนได้ต้องมนต์ยามอยู่บนรถที่วิ่งบนถนนที่สูงที่สุด ส่วนอารมณ์การได้ขี่อูฐก็ประมาณขี่ช้างไม่สบายเพราะ ต้องเกร็งกล้ามเนือ้ ก้นกันตลอด เมือ่ ยอยูล่ ะ่ ..ส่วนกลิน่ อูฐ เท่าทีไ่ ด้สมั ผัสพอรับไหว อินเดียยังมีอกี หลายๆทีน่ า่ สัมผัส และยังมีเสน่ห์กับธรรมชาติที่สร้างสรรค์อีกมาก


World Health สุขภาพ...เสิร์ฟตรง

เรือ่ ง...”พุดจีบ”

ความดันสูง...

โรคควรระวัง จากสถิติโรคเบาหวานกับความดัน 6 เดือน หากอยู่ในระดับน่าเป็นห่วงควรตรวจทุก 3 เดือน และตรวจไขมันในเลือดด้วย เบาหวาน เป็นโรคเรื้อรัง เพื่อนซี้คือโรคความดัน โลหิตสูง การรักษาด้วยการกินยาตามแพทย์สั่งก็ต้องกินกัน ไปตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ยิ่งกินมาก ยิ่งกินนาน ยิ่งเกิด สารตกค้างร่างกายจนส่งผลกระทบถึงขั้นตับพัง ไตวายได้ โรคอื่นตามมา ถือเป็นการฆ่าตัวตายผ่อนส่ง อาหารเสริมจ�ำเป็นมั้ย...ในการใช้ดูแลร่างกาย? เราจะทานอาหารเสริมเมื่อร่างกายขาด ดังนั้นจึง อยากให้เปลี่ยนมุมมองใหม่เป็น...เสริมอาหารน่าจะดีกว่า อาหารที่เราทานทุกวันสามารถปรับใช้ “กินอาหารเป็นยา” ได้ทั้งหมด และหากมีความจ�ำเป็นต้องอยู่ในภาวะต้องใช้ยา ตามแพทย์สั่ง เราต้องปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ข้อควรปฏิบัติ ความดัน ความดัน ให้คู่ขนานกันไป เราสามารถควบคุมน�้ำหนักตัวได้โดยการ ทานอาหาร ค่าปกติ โลหิต-ค่าบน โลหิต-ค่าล่าง ทานมื้อเย็นให้น้อยลง เพิ่มผักผลไม้ ดื่มน�้ำมากๆ การออก กากใยมากๆ น้อยกว่า 120 น้อยกว่า 80 ก�ำลังกายด้วยการเดินแทนการนัง่ รถในระยะทางทีไ่ ม่ไกลมาก ออกก�ำลังกาย หรือขึ้นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ การท�ำงานบ้านง่ายๆใน ค่าสูงขั้นต้น 120-139 80-89 ทานผลไม้มากขึ้น กลุ่มผู้สูงอายุยังจ�ำเป็น เช่น ตื่นเช้ารดน�้ำต้นไม้ กวาดบ้าน ออกก�ำลังกาย หัวใจคนเราปกติเต้น 60—80 ครั้ง ความดันโลหิต จะเพิ ่ ม ขณะที ่ หั ว ใจบี บ ตั ว และลดลงขณะหั ว ใจคลายตั ว ค่าสูงขั้นที่ 1 140-159 90-99 หมั่นพบแพทย์ ความดั น โลหิ ต คนเราไม่ เท่ากันตลอดเวลาขึน้ อยูก่ บั ความเครียด ปรับการบริโภค การออกก�ำลังกาย และการนอนหลับพักผ่อน ความดัน ค่าสูงขั้นที่ 2 160 ขึ้นไป 100 ขึ้นไป วัด-จดบันทึก พบ โลหิตสูงจัดเป็นภัยเงียบที่คุกคามชีวิตเนื่องจากไม่มีอาการ แพทย์ ควบคุม เตือน เราจะรู้ค่าความดันได้ก็ต้องวัด การค้นพบความดัน อาหาร งดรสจัด โลหิตสูงตั้งแต่แรกจะสามารถป้องกันโรคไต โรคหัวใจได้ เน้นผักผลไม้ ความดันโลหิตสูงกับความเข้าใจผิด • หน่วยวัดค่าความดัน คือ มิลลิลิตรปรอท “ผมเป็นความดันมานาน ไม่เห็นเป็นไรเลย” การรักษา • ความดันโลหิตค่าบน คือ แรงดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว โรคความดันโลหิตสูงมักโดนละเลยและไม่ได้รับการรักษา • ความดันโลหิตค่าล่าง คือ แรงดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว อย่างต่อเนื่องด้วยความเข้าใจผิดว่า...ความดันเลือดสูง ถ้า ไม่มีอาการไม่ต้องรักษาก็ได้ วิธีป้องกันความดันโลหิตสูง อยากเรียนชี้แจงว่า ความต้านทานของแต่ละคนไม่ • ควบคุมน�้ำหนัก เหมือนกัน การไม่แสดงอาการยิ่งท�ำให้ประมาท คิดว่าไม่ • ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ เป็นอะไร แต่ความดันสูงเป็นอาการของโรคอื่นได้ด้วย หาก • ลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เลิกสูบบุหรี่ ตรวจให้ละเอียดกว่าจะรูต้ วั ว่ามีไขมันในเลือด ก็อาจเสีย่ งกับ • ปรับพฤติกรรมการกิน งดอาหารรสจัด ไม่ละเลยอาหารเช้า การล้มทั้งยืนได้เนื่องจากเจอหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาต เน้นผักผลไม้ หากปล่อยทิ้งไว้นานและค่อยๆ มากขึ้น ร่างกายจะมีการ • พบแพทย์วัดระดับน�้ำตาลและค่าน�้ำตาลสะสมในเลือดทุก ปรับตัว จึงไม่เกิดอาการให้เห็น เขาจึงเรียก “ความดันโลหิตสูง” ว่า มัจจุราชเงียบ (Silent killer) • ผู้ป่วยเบาหวาน 2 ใน 3 รายเป็นโรคอ้วน ไขมัน ในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงด้วย • ผู้ที่เป็นเบาหวานมีโอกาสเป็นโรคหัวใจ 2-4 เท่า ของคนปกติ • ผู้ป่วยเบาหวานมีโอกาสเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ 5 เท่าของคนปกติ มฤตยูเงียบ...ภาวะความดันโลหิตสูง เมือ่ ย่างเข้าวัย 50 กะรัติ หรือวัยท�ำงานทีม่ ภี าวะเสีย่ ง สะสมความเครียดควรหมั่นตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต เป็นประจ�ำ เพื่อป้องกันอีกสารพัดโรคที่เราไม่ปรารถนาจะ ติดตามเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต การอ่านค่าความดันโลหิต

16 World Express Magazine

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


ความไม่มีโรค เป็นลาภอัน ประเสริฐ เรื่อง... “หมอต้น”

“แรกๆ ที่รักษาผมจะจ่ายยาให้คนไข้ ทุกต�ำรับทีจ่ ำ� เป็นเพือ ่ รักษาทุกๆ อาการเจ็บป่วย ทีไ่ ด้ทราบ”

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

17 World Express Magazine

ซึ่งบางอาการหรือบางโรค เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าเป็นอยู่ แต่พอมาระยะหลัง อาจารย์หมอชุบ (ครูของผม) ได้สั่งและ ก�ำชับเอาไว้ว่า “ต้องให้ผู้ป่วยบอกเล่าถึงอาการเจ็บป่วยของ ตนเอง ผมจึงจะมีสิทธิ์ในการจ่ายยารักษาให้ได้ บอกมากี่ อาการก็ให้รักษาไปตามนั้น” ส่วนโรคต่างๆที่ผมอาจจะรู้ว่า คนไข้เป็นอยู่ แต่คนไข้ไม่ยอมบอกออกมา ห้ามมิให้ผมไป ท�ำการรักษาโดยเด็ดขาด เพราะถือว่ายังไม่ใช่เวลาพ้นจาก เคราะห์กรรมของเค้า จะจ่ายยารักษาได้ก็แต่เฉพาะโรคที่ คนป่วยยอมรับว่าเป็น และต้องการให้ท�ำการรักษาเท่านั้น แต่ที่ยิ่งหนักข้อไปกว่านี้คือ พอถามว่า เป็นหรือเปล่า กลับ ปฏิเสธ ซะอย่างนั้น..ทั้งที่ตัวเป็นอยู่ชัดๆ อย่างเช่นผมถามว่า “ไม่ทราบพี่มีอาการท้องผูกร่วมด้วยหรือเปล่าครับ” จะได้รับค�ำตอบว่า “อ๋อ! ท้องไม่ผูกจ้า พี่กินยาระบายทุกวัน” หรือถามว่า.. “เบาหวานทีพ่ เี่ ป็น มีความดันร่วมด้วยหรือเปล่าครับ”

ได้รับค�ำตอบมาแบบนี้.. “เปล่าครับหมอ ไม่มีความดัน เพราะกินยาคุมไว้ ทุกวันมา 5 ปีแล้ว” แบบนีแ้ ถวบ้านผมเค้าเรียกว่า เป็นแล้วครับพี.่ .หนักด้วย ตอนนี้วงการสมุนไพรของประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มมี ชีวิตชีวา เพราะก�ำลังตื่นตัว..หันกลับมาใช้สมุนไพร..ตาม ก้นฝรัง่ หัวข้อเกีย่ วกับ “การใช้สมุนไพร ทดแทนยาสังเคราะห์” จะเป็ น หั ว ข้ อ ยอดฮิ ต เพราะก� ำ ลั ง ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จาก หน่วยงานต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชนชั้นน�ำ หรือสถานพยาบาลทั่วๆ ไป ตลอดจนหน่วยงานเพื่อสุขภาพต่างๆ ผนวกเข้ากับพวก บริษัทผลิตอาหารเสริมจากสมุนไพรที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ซึ่งผุด เป็นรายวัน ราวกับดอกเห็ด ก็พากันออกมาส่งเสริมการใช้ สมุนไพรไทย เพื่อทดแทนตัวยาที่เป็นเคมีกันอย่างถ้วนหน้า โดยอ้างเหตุผลว่า.. ยาเคมีถ้ายิ่งใช้ไปๆ นอกจากจะรักษาโรคที่เป็นอยู่ ไม่หายแล้ว ยาเคมีทั้งหลายยังมีผลข้างเคียงด้านลบติดตาม มาด้วยอย่างมากมาย ผมก็วา่ เป็นเรือ่ งดีนะ เพราะประเทศไทย ของเรามีภูมิประเทศตลอดจนภูมิอากาศที่เอื้ออ�ำนวยให้เป็น แหล่งก�ำเนิดสมุนไพรนานาพันธุ์ มีพนั ธุพ์ ชื สมุนไพรหลากหลาย ที่สุดในพื้นพิภพเป็นมรดกอันล�้ำค่าอย่างยิ่ง ที่ตกทอดทาง


18 World Express Magazine

ภูมิปัญญาสืบต่อมาให้ลูกหลาน ปีต่อไป รุ่นต่อรุ่น หลาย ร้อยปีมาแล้วไม่มหี อ้ งแลป ไม่มผี ลงานวิจยั ..ใช้โรคทีเ่ กิดขึน้ จริง ใช้ชีวิตคนที่เจ็บป่วยจริงมาเป็นหลักฐานข้อมูล ในการวิจัย และพัฒนาต�ำรับทีต่ กทอดมาแต่ละต�ำรับ ตราบจนถึงทุกวันนี.้ . เรามีต�ำรับยาด้านการรักษาโรค ด้วยการใช้สมุนไพร ด้านต�ำรับเอาไว้อ้างอิง..เพื่อเป็นหลักฐานทางภูมิปัญญาอัน สูงส่งอยู่มากมาย โดย..ไม่มีการอ้างอิงถึงการใช้สมุนไพร เดี่ยวๆ เลย สมุนไพรทีจ่ ะรักษาโรคได้นนั้ จะต้องมากันทีละหลายๆ ตัวในรูปแบบของ “ยาต�ำรับ” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและเป็น ความภาคภูมิใจที่แท้จริงถึงสติปัญญาและความละเมียด ละไมของบรรพบุรุษไทย ภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรของจริง พูดจากระดับพื้นฐานความรู้อันน้อยนิดที่ผมพอจะมี ท่านจะไม่มีการน�ำสมุนไพรมาใช้ในแบบเดี่ยวๆ แต่จะใช้วิธี ขึ้นต�ำรับยา แบบยกพวกกันเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ครับ 1. กลุ่มยาหลัก จะเป็นกลุ่มยาทั่วไปออกฤทธิ์ เพื่อระงับอาการที่เป็น โรคหลักโดยตรง 2. กลุ่มยารอง จะเข้าไปรักษาอาการหรือโรคข้างเคียง ที่ส่วนมากจะ มาพร้อมกับอาการของโรคหลัก 3. กลุ่มสมุนไพรหักฤทธิ์หรือลบพิษ ที่เป็นผลข้างเคียงจากสมุนไพรกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 ตลอดจน กลุ่มที่ 4 เพราะท่านรู้ว่าสมุนไพรที่เป็นตัวยาแรงๆ ก็ย่อม ต้องมีอันตรายร้ายแรงแฝงมาด้วยเช่นกัน 4. กลุ่มสมุนไพรชี้เป้าหมาย ถ้าหากอวัยวะใดก็ตามเกิดการเจ็บป่วยก็ต้องอาศัย สมุนไพรกลุ่มที่ 4 ที่จะน�ำพาสมุนไพรกลุ่มที่ 1, 2 และ 3 ให้ตรงเข้าไปสู้อวัยวะนั้นๆ ทันที เพราะฉะนั้นในยาต�ำรับหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยตัว ยาสมุนไพรอย่างน้อยๆ ที่สุด 4 ชนิด เพราะหนึ่งต�ำรับ ต้อง มีสมุนไพรพื้นฐานครบทั้ง 4 กลุ่ม แต่ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยของบรรพบุรุษเรายังสุขุม ลุ่มลึก..ล�้ำลงไปมากกว่านั้นอีก กลุ่มยาหลัก แทนทีท่ า่ นจะใช้สมุนไพรตัวใดตัวหนึง่ เพือ่ รักษาโรคหลัก แต่เปล่าเลย ท่านระดมสมุนไพรมาเพือ่ แก้โรคหลักโดยเฉพาะ ประมาณ 3-8 ชนิด เรียกว่า ประกันความเสีย่ ง เผือ่ ว่าร่างกาย ของใครอาจไม่ยอมตอบสนองกับสมุนไพรชนิดไหน แต่ถ้า เจอสมุนไพรเข้าไป 10 ตัวแบบนี้ โรคหลักที่เป็นอยู่ก็คงจะ ต้องหลบหน้าหลบตา รีบหายกันแทบไม่ทัน กลุ่มยารอง หรื อ สมุ น ไพรที่ รั ก ษาอาการข้ า งเคี ย งต่ า งๆก็ เ ช่ น เดียวกันจะต้องประกอบด้วยสมุนไพรประมาณ 3-10 ชนิด ตามแต่อาการข้างเคียง..ว่าจะมากน้อยประการใด ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

ส่วนสมุนไพรกลุ่มหักฤทธิ์ หรือกลุม่ ล้างพิษของกลุม่ ที่ 1, 2 และ 4 จะมีสมุนไพร ประมาณ 2-5 ชนิด ขึ้นอยู่กับสมุนไพรหลัก และสมุนไพร ตั ว รองว่าจะมีความร้ายกาจแสบสันมากน้อยแค่ไหนและ สุดท้ายกลุ่มสมุนไพรชี้เป้า จะเลือกสมุนไพรเพื่อให้น�ำทั้ง ต�ำรับวิ่งไปสู่อวัยวะเป้าหมายที่ต้องการ อีกประมาณ 1-3 ชนิดเช่นกัน เบ็ ด เสร็ จ แล้ ว ในหนึ่ ง ต� ำ รั บ จะมี ส มุ น ไพรอย่ า งต�่ ำ ประมาณ 10 ชนิดครับ ขอบคุณทุกภูมิปัญญา..ขอบคุณทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึง ตอนนี้..ผมเชื่อและศรัทธาหมดหัวใจว่า

ภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทย

เหนือกว่าของฝรั่งอย่างเทียบกันไม่ได้

และผมนี่แหละ..จะขอน้อมน�ำ

ภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ในทุกศาสตร์

ทุกแขนงของวงการแพทย์แผนไทย

ขึ้นไปประกาศศักดา ณ เวทีโลกให้ได้


รู้ไว้ใช่ว่า

เรือ่ ง/ภาพ ...“รัตนา”

“ท่านอนที่ดีที่สุด คือ การนอนตะแคงขวา” แพทย์โรงพยาบาลศิริราช แนะน�ำท่านอนที่สามารถท�ำให้หลับได้ อย่างสบาย ตื่นมาก็สดชื่น คือ “การนอนตะแคงขวา” ซึ่งจะช่วยให้หัวใจเต้นสะดวก ช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง

ส่วนผู้ที่ถนัดการนอนตะแคงซ้าย อาจท�ำให้ เกิดลมจุกเสียดที่ลิ้นปี่ จึงควรนอนกอดหมอนข้างพร้อม เอาขาพาด เพื่อป้องกันอาการขาชาจากการนอนทับ เป็นเวลานานๆ นพ.ชนินทร์ ลีวานันท์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ได้กล่าวไว้ว่า การพักผ่อนที่ดีที่สุด คือ การนอนหลับ มนุษย์ใช้เวลา นอนหลับ 1 ใน 3 ของอายุขัย ในขณะที่นอนหลับ ท่านอนจะเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะส่งผลให้ผู้นอนนั้น หลับ ได้สนิทตลอดคืนหรือไม่ เมื่อตื่นนอนขึ้นมาจะรู้สึกเพลีย หรือตื่นมาสดชื่น

ส่วนท่านอนคว�่ำ เป็นท่าที่จะท�ำให้การหายใจ ติดขัด และรู้สึกปวดต้นคอด้วย เพราะจะต้องเงยหน้า มาทางด้านหลังหรือบิดหมุนข้างใดข้างหนึ่งเป็นระยะ เวลานานๆ หากจ�ำเป็นต้องนอนคว�่ำ ควรใช้หมอน รองใต้ทรวงอกเพื่อป้องกันอาการปวดเมื่อยต้นคอ (ขอบคุณข้อมูลจาก : Shape Cr.SAOYAI สารพัน สาระดีๆและทีมงานเทพ Health)

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

19 World Express Magazine

ท่านอนทัว่ ไปคนเรามักจะนอนหงาย เป็นท่านอน มาตรฐาน ท่านอนหงายที่เหมาะสม ควรใช้หมอนต�่ำ และต้นคอควรอยู่ในแนวเดียวกันกับล�ำตัว เพื่อไม่ให้ รู้สึกปวดคอ แต่ท่านอนหงายนี้ไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรค ปอดและโรคหัวใจ เพราะกล้ามเนื้อกระบังลมจะลงมา กดทับปอดท�ำให้คุณหายใจไม่สะดวก ผู้ที่มีอาการปวด หลั ง การนอนหงายในท่ า ราบจะท� ำ ให้ ท วี ค วามปวด รุนแรงขึ้น

ดังนั้น ท่านอนที่ดีท่ีสุดเมื่อเทียบท่าอื่นๆ แล้ว ท่านอนตะแคงขวา จะช่วยท�ำให้หวั ใจเต้นสะดวก อาหาร จากกระเพาะอาหารจะถูกบีบลงไปล�ำไส้เล็กได้ดขี นึ้ และ ยังช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง


เที่ยวชุมชน...ทั้งสนุก และได้สุขภาพ เรื่อง/ภาพ...หมอใบไม้

อพท.หรือองค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน... เป็นองค์กรมหาชนหนึ่งซึ่งเกี่ยวพันกับการท่องเที่ยว

20 World Express Magazine

ก่อนหน้านี้เราก็มีองค์กรที่ก�ำกับดูแลเรื่องของท่องเที่ยวอยู่แล้ว แต่นั่น คือการดูแลโดยภาพรวม รวบเอาการท่องเทีย่ วไว้ในมือทัง้ หมด การให้กำ� เนิด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท.ขึ้นมา ก็เพื่อคัดสรรอะไรที่ต้องเป็นพิเศษ ต้องพิถีพิถัน ต้องจริงจัง นิยามความหมายของพืน้ ทีพ่ เิ ศษ จึงถูกจ�ำกัดความไว้ทแี่ หล่งท่องเทีย่ ว บางแห่งซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษกับชุมชนบางแห่ง ก็ต้องมีความโดดเด่นเป็น พิเศษ... ผู้คนเริ่มเบี่ยงเบนแนวความคิดของการเที่ยว เริ่มเข้าใจในทัศนอุจาด ของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทะเล แม่น�้ำ ล�ำคลอง มองไปทางไหนเจอะเจอ แต่ขยะ วัดวาอารามไร้ระเบียบรกรุงรังหาที่นั่งแทบไม่ได้ ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


วันนี้...นักท่องเที่ยวไม่ได้มองการเที่ยวแค่ ความสนุก สีสนั ได้กนิ อาหารอร่อย ซือ้ ของถูกใจ กลับบ้าน การเทีย่ วมีพฒ ั นาการ มีการเปลีย่ นแปลง หรือมีทางเลือกมากขึ้นนั่นเอง ชุมชน เป็นอีกทางเลือก ของคนทีไ่ ม่อยาก เห็นขยะ ชอบเห็นน�้ำไสๆ ไม่อยากสูดอากาศที่ ปนเปื้อน...การเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ จึงไม่ใช่เพื่อ ความสนุกสนานเพียงประการเดียว เป้าหมาย ของคนเดินทางกลุ่มนี้ คือ

บริบทของชีวิตเหล่านี้ มีงานวิจัยรองรับ ตอกย�้ ำ ให้ เ ห็ น ในคุ ณ ค่ า ...โดยเฉพาะในเชิ ง สุ ข ภาพ...การเล่ น พื้ น บ้ า นไม่ ใ ช่ แ ค่ ค วาม สนุกสนาน แต่คือการผ่อนคลายความเมื่อยล้า จากการท�ำงานของวิถีเกษตรเมื่ออดีต ในเรื่อง อาหารการกิน อาหารโบราณ มีระบบโภชนาการ อันน่าอัศจรรย์ ว่ามันป้องกันโรคได้สารพัด อย่าง ผักน�ำ้ พริก กินบ่อยๆ เราจะไม่เป็นโรคเบาหวาน หรือความดัน แกงส้มหรือต้มย�ำ ช่วยในการล้างพิษตกค้าง ...แกงหลายชนิดมีฤทธิส์ ร้างมวลกระดูก ช่วยให้ หลอดเลือดสะอาด...แกงเลียงเป็นยาครอบจักรวาล เก่งระดับต้านมะเร็งได้...คุณทราบไหมว่า เสือ้ ผ้า เส้นไยและย้อมด้วยสีธรรมชาติ สามารถต้าน แสงยูวีได้เฉียบขาด ป้องกันภาวะเซลล์เสื่อมได้ อย่างน่าทึ่ง อยากได้อากาศดีๆ ฟอกปอด อยากกิน อาหารต้านโรค อยากรูว้ า่ ท�ำไมคนอยูส่ วนอยูน่ า เขาป่วยกันน้อย มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเรา วันนี้ ต้องไปเที่ยวชุมชน ค�ำตอบอยู่ที่นั่น... หมอใบไม้...08-5151-8844 ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

21 World Express Magazine

ผู ้ ค น เ ริ่ ม เ บี่ ย ง เ บ น แ น ว ความคิดของการเที่ยว เริ่มเข้าใจ ในทัศนอุจาดของแหล่งท่องเที่ยว ต่างๆ ล�ำคลอง มองไปทางไหน เจอะเจอแต่ขยะ วัดวาอาราม ไร้ ระเบียบ รกรุรัง หาที่นั่งแทบไม่ได้

แสวงหาประสบการณ์ที่มีค่า... ทั้งค�ำนึงถึงสุขอนามัย ใส่ใจสุขภาพ... การเล่นพื้นบ้าน...อาหารพื้นเมือง... เครือ่ งแต่งกายโบราณทีง่ ดงาม ก�ำลังกลับมา


World Report

เทศกาลเทีย ่ วเมืองไทย 2561 ครัง ้ ที่ 38 พิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดให้มีพิธี เปิดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 38 ประจ�ำปี 2561 อย่างเป็นทางการ โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูว้ า่ การการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดงาน พร้อมมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าว ต้อนรับผูม้ าร่วมงาน และได้รบั เกียรติจาก นายกลินท์ สารสิน ประธานคณะกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุณามาเป็นประธานในการเปิดงานครั้งนี้อีกด้วย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูว้ า่ การ ททท. เปิดเผยว่า งานเทศกาลเทีย่ วเมืองไทย ครัง้ นี้ ได้นำ� จุดเด่นของแต่ละภูมภิ าคมาน�ำเสนอ นับเป็นมหกรรมท่องเทีย่ วยิง่ ใหญ่ประจ�ำปี ของ ททท. ทีย่ กประเทศไทยมาไว้ทกี่ รุงเทพฯ งานจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2561 ทีผ่ า่ นมา ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีการแบ่งโซนกิจกรรมที่นา่ ดังนี้ โซนที่ 1 โซนเฉลิมพระเกียรติฯ เที่ยวตามรอยพระบาท ตามศาสตร์พระราชา โซนที่ 2 แนะน�ำโปรแกรมท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2561 โซนที่ 3 หมู่บ้านท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค กลาง-ตะวันออก-เหนือ-ใต้-อีสาน โซนที่ 4 อาหารดัง 50 เขต กทม.ปะทะ อาหารดัง 5 ภูมิภาค โซนที่ 5 เวทีกลาง (การแสดงศิลปวัฒนธรรม +การแสดงร่วมสมัย) โซนที่ 6 นิทรรศการท่องเที่ยว TAT Studio โซนที่ 7 กิจกรรมท่องเที่ยว Outdoor Fest โซนที่ 8 กิจกรรมท่องเที่ยวตามรอยรางวัล “กินนรี” TAT Lab โซนที่ 9 “ขยะให้โชค” CSR สร้างจิตส�ำนึกกับนักท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อม โซนที่ 10 ประชารัฐร่วมใจ

22 World Express Magazine

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


เปิดตัว

“WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่อง เที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลังการเปิดตัว “WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH : มาตรฐานใหม่ข้อมูลการท่อง เทีย่ วของประเทศไทย” ว่า กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เปิดตัว เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นมือถือใหม่ ณ ห้องนันทา 2 โรงแรม ฮอลิเดย์อนิ เชียงใหม่ เมือไม่นาน ซึง่ เป็นครัง้ แรกของการบูรณาการ ความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในประเทศ โดยมีภาครัฐเป็น แกนกลางในการจัดท�ำข้อมูลดิจทิ ลั ด้านการท่องเทีย่ วให้มคี ณ ุ ภาพ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบนั อ้างอิงแหล่งทีม่ าได้จากฐานข้อมูล ของหน่วยงานรัฐ โดยกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นผูน้ ำ� ใน การประสานความร่วมมือในการจัดท�ำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว จากเจ้าของข้อมูลในพื้นที่ ชุมชนท้องถิ่น ทั่วทั้ง 77 จังหวัด ซึ่ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะมีกลไกของศูนย์ปฏิบัติการ Digital Tourism ทั้งในส่วนกลางและส่วนจังหวัด ท�ำหน้าที่ใน การบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัล ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และ 23 เป็นปัจจุบัน ก่อนที่จะด�ำเนินการเผยแพร่ข้อมูลดิจิทัลด้านการ ท่องเที่ยวผ่านทางเว็บไซต์ WWW.THAILANDTOURISMDIRECTORY.GO.TH และ Mobile Application โดยมีเจ้าของข้อมูลในพืน้ ทีช่ มุ ชนท้องถิน่ จากทัว่ ประเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจัดท�ำข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับแหล่ง ท่องเทีย่ ว กิจกรรมการท่องเทีย่ ว และเส้นทางท่องเทีย่ ว เข้าสูร่ ะบบ ฐานข้อมูลกลางเพื่อการบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวของ ประเทศ (National Tourism Centralized Database for Services) รวมเป็นจ�ำนวนข้อมูลทีม่ มี ากกว่า 3,000 รายการ และ มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนืฉบั ่องทุบกท่วัอนงเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

World Express Magazine

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมชมงานครั้งนี้ รวม 5 วัน จ�ำนวน 687,783 คน ซึ่งถือว่าประสบผลส�ำเร็จในการ จัดงานปีนี้ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทาง ท่องเที่ยวจริงไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย เป็นจ�ำนวนมากของผู้เข้าชมงาน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ใน ระหว่างการจัดงานแก่ชมุ ชนและผูป้ ระกอบการ ทีเ่ ข้าร่วม งานในทันทีกว่า 400 ล้านบาท อันจะส่งผลให้เกิดรายได้ จากการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศไทยมากขึ้น

มาตรฐานใหม่ขอ ้ มูลการท่องเทีย ่ ว ของประเทศไทย และมอบแนวนโยบาย ดิจท ิ ล ั เพือ ่ การท่องเทีย ่ วในชุมชน


ASEAN Tourism Forum (ATF) ครัง ้ ที่ 37

24 World Express Magazine

การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเชี่ยน ครั้งที่ 37 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นที่เชียงใหม่ โดยมี นาย วีระศักดิ์ โควสุรตั น์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา เป็นประธานในการจัดประชุมร่วมตลอดในระยะเวลา 5 วัน ของการจัดประชุมและร่วมสัมมนา โดยมีประเด็นส�ำคัญต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ วแห่งอาเชีย่ น และได้มกี ารแลกเปลีย่ น ความคิดเห็นต่างๆในการน�ำไปสูก่ ารเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ อย่างยั่งยืนด้วย

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


พยากรณ์ดวง 12 ราศี ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดย อ.ปัณจ์ชลี ประจักษ์เกียรติ

ราศีเมษ 15 เม.ย. - 14 พ.ค.

การงาน เดือนนี้ต้องกระตือรือร้นเป็นพิเศษเพราะคุณ ต้องพบกับภาวะทีท่ ำ� ทุกอย่างแข่งกับเวลาและกับคน แต่จะมีผใู้ หญ่ เพศหญิงผิวขาวร่างกายอิ่มเอิบช่วยเหลือ การเงิน มีการจ่ายออก ตลอด รายได้เข้าคงทีจ่ นบางทีคณ ุ ต้องหมุนแบบจับแพะชนแกะเลย ความรักคุณที่นอกแถวระวังจะถูกจับได้นะคะ คุณคนโสดระวัง เจอคนไม่จริงใจ อย่ารีบร้อนไปตกหลุมรักใครเข้านะเช็คดีๆ ก่อน ว่าเค้ามีพนั ธะทีไ่ หนรึเปล่า เดีย๋ วจะเป็นทีส่ องโดยประมาท สุขภาพ ระวังความเจ็บป่วยเกี่ยวกับปอด หลอดลม และโรคหัวใจ และ บุตรหลานในบ้านจะเจ็บตัวเพราะความซุกซน Tip มงคลเดือนนี้ วันจันทร์น�ำน�้ำอ้อย 2 ขวดพวงมาลัยดาวเรือง 1 พวงไปไหว้ ขอพรพระแม่ลักษมี อธิษฐานจิตขอให้การท�ำมาหากินคล่องตัว แก้ปัญหาการเงินได้ส�ำเร็จ

ราศีกรกฎ 15 ก.ค.-14 ส.ค.

ราศีพฤษภ 15พ.ค. - 14 มิ.ย

การงาน มีความส�ำเร็จตามจุดมุง่ หมาย ได้รบั ความร่วมมือ ช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากคนรอบข้าง จะมีขา่ วดีเรือ่ งงานต่างประเทศ หรือการเดินทางไกลไปท�ำงานในต่างถิ่นต่างแดนโดยไม่ต้องลุ้น ให้เหนือ่ ยอีกแล้ว การเงิน จะมีขา่ วดีเรือ่ งเงินจากงานทีค่ ณ ุ วิง่ เต้น ติดต่อไว้เป็นเงินคอมมิชชั่นพิเศษก้อนโตให้คุณยิ้มชื่น หรือไม่ก็จะ ได้รางวัลพิเศษจากความสามารถ ความรัก คนมีคู่มีแฟนแล้ว เดือนนี้ มีความสุขดี มีเกณฑ์ได้รบั ของขวัญมีคา่ ในวันแห่งความรัก จากคนรู้ใจท�ำให้คุณสดชื่นหวานแหววจนน่าอิจฉา คุณคนโสด ก็ไม่น้อยหน้าเพราะว่ามีคนแนะน�ำเพื่อนต่างเพศมาให้รู้จัก อาจ เป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแต่ถูกใจกันเป็นอย่าง มากค่ะ สุขภาพ ระวังการเจ็บป่วยแบบฉับพลันเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่ แบบกระทันหันหรือเจ็บเนือ้ เจ็บตัวเพราะความประมาท Tip มงคล เดือนนี ้ วันอังคารน�ำกุหลาบสีชมพู 8 ดอกกับฟักทองเชือ่ ม 3 ชิน้ ไปบูชาพระพิฆเนศวรอธิษฐานจิตขอให้ชนะอุปสรรคทุกอย่างมี โชคมีลาภ

ราศีมิถุน 15 มิ.ย. – 14.ก.ค.

การงาน เดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่หรืองานเก่าช่วงนี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อะไรที่คิดว่าแน่นอนจะพลิกล๊อค ต้องวางแผนแก้เกมกันตลอด สู้ๆนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ท้ายสุด ก็ชนะ การเงิน เดือนนีไ้ ม่ควรเสีย่ งลงทุนหรือขยายงานใดๆ รักษา สภาพเอาไว้ให้คงที่ดีถมไปแล้ว ความรัก คนมีครอบครัวจะมี เรื่องยุ่งยากที่คนในบ้านก่อเรื่องให้จิตตกจนท�ำให้อุณหภูมิในบ้าน ร้อนระอุต้องใจเย็นไว้บ้างเดี๋ยวบ้านแตก คนคู่รักได้รับความสุข ความอบอุ่นจากแฟนเป็นอย่างดีแต่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรอกนะ ไม่เป็นไรตัวไกล ใจใกล้ก็พอ คุณที่เริ่มมีคนเข้ามาจะพัฒนาเป็น คนรักก็เดือนนี้แหละ สุขภาพ ตัวเองไม่เท่าไรแต่ดูแลหวานใจคน ใกล้ตัวกันบ้าง มีเหตุจะป่วยแบบกระทันหัน Tip มงคลเดือนนี้ วันพฤหัสบดีนำ� มะพร้าวมีเปียไม่ปอกเปลือก 1 ผลกับดอกบัวหลวง 5 ดอกไปขอพรท่านท้าวมหาพรหมอธิษฐานจิตขอให้การปรับเปลีย่ น เรือ่ งงานมีความส�ำเร็จ หุน้ ส่วนคูส่ ญ ั ญายินยอมพร้อมใจไม่แตกคอกัน

การงาน เดือนนีต้ อ้ งเหน็ดเหนือ่ ยเป็นอย่างมาก เพราะคุณ อาจต้องรับผิดชอบงานเพิ่มมากกว่าหนึ่งอย่าง ในช่วงนี้อย่าไว้ใจ ใครมากไปคุณจะเสียใจเพราะโดนแทงข้างหลัง การเงิน จะมีขา่ วดี เรือ่ งเงินจากความสามารถ ได้รบั ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่าและอาจมีโชค จากการเสี่ยงด้วย ความรัก คนมีคู่ มีแฟนแล้วควรระวังจะมีมือ ทีส่ ามยืน่ มาในชีวติ ความรักให้คณ ุ ต้องร้อนอกร้อนใจจนชีวติ ปัน่ ป่วน คุณคนโสดเดือนนีจ้ ะมีคนทีน่ า่ สนใจโฉบเฉีย่ วเข้ามาให้คณ ุ หวัน่ ไหว ดูให้ชัวร์ก่อนค่อยตัดสินใจ สุขภาพ ระวังเกี่ยวการแพ้อากาศ แพ้อาหารแพ้นำ�้ ถึงกับล้มหมอนนอนโรงพยาบาลเชียวค่ะ Tip มงคล เดือนนี้ น�ำดอกบัวขาว 4 ดอกส้ม 4 ผล ไปไหว้ขอพรองค์นารายณ์ กฤษณะอธิษฐานจิตขอให้ผู้ใหญ่เมตตา การติดต่อเจรจามีความ ส�ำเร็จ

ราศีกันย์ 15 ก.ย. – 14 ต.ค.

การงาน จะเกิดปัญหายุ่งยากจากตัวคุณเองที่วีนและ เหวี่ยงรอบทิศ ระยะนี้อารมณ์คุณไม่ค่อยเป็นปกติ ต้องใจเย็นๆ นะคะเดี๋ยวพันธมิตรหนีหมดงานจะเสียหายท�ำไม่ทันเพราะขาด คนช่วย การเงิน จะมีเรือ่ งเสียเงินจ่ายเงินแบบไม่เป็นเรือ่ งเป็นราว นัก ใช้เพลินจนเกินลิมิตฉะนั้นระวังเรื่องค่าใช้จ่ายด้วย ความรัก คนมีคู่มีแฟนรักหวานๆ ต่อมาห่างเหินแบบหาสาเหตุไม่ได้ต้อง เคลียร์ เพราะทุกอย่างเกิดจากคุณไม่มีเวลาให้จนแฟนเข้าใจผิด หาเวลาปรับปรุงหัวใจเพิ่มความหวามไหวให้รักของคุณหวานชื่น ต่อไปดีกว่า คุณคนโสดคนที่คุยๆ อยู่คบไปได้เรื่อยๆ ไม่เหนื่อย ไม่หนัก สุขภาพ เกี่ยวกับลมในกระเพาะท�ำให้กรดไหลย้อน อาหารไม่ย่อย ท้องอืด แน่นจุกเสียด Tip มงคลเดือนนี้ น�ำ ดอกบัวขาว 4 ดอก ส้ม 4 ผลไปกราบขอพรหลวงพ่อวัดบ้านแหลม อธิษฐานจิตขอให้การงานดีการเงินคล่องตัวมีโชคลาภความส�ำเร็จ ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

25 World World Express Express Magazine Magazine

การงาน จะมีปัญหายุ่งยากไม่เป็นตามที่คาดหวัง เพื่อน ร่วมงานล้วนแต่หวังดีประสงค์ร้ายกันทั้งนั้น คอยใส่ร้ายป้ายสี แทงข้างหลังคุณต้องท�ำงานด้วยความรอบคอบ อดทน อดกลั้น นะคะการเงิน เข้าซ้ายจ่ายขวา จนไม่มีเหลือเก็บ อย่ามือเติบใน เรื่องที่ไม่จ�ำเป็นนะคะไม่เช่นนั้นจะติดขัดไปทั้งเดือนเลย ความรัก คุณคนโสดจะมีหนึ่งมิตรมาชิดใกล้ท�ำให้คุณแฮปปี้สดใสซาบซ่า เป็นอย่างมาก ดีใจด้วยนะ ส่วนคนมีคู่มีแฟนมีเกณฑ์ทะเลาะกัน ด้วยปัญหาโลกแตก เรือ่ งรักสามเส้าเรา สามคน ต้องระวังอารมณ์ ของคุณไว้นะคะ ค่อยๆ พูดค่อยๆ จากัน ยังประสานความสัมพันธ์ กันได้อยู่ สุขภาพ เดือนนี้แข็งแรงดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง Tip มงคลเดือนนีว้ นั อาทิตย์นำ� พวงมาลัยมะลิกลมสวยๆ หอมๆ 1 พวง ไปไหว้ขอพรเจ้าพ่อหลักเมือง อธิษฐานจิตขอให้โครงการที่คิด สมหวังอย่าเสียเปรียบและถูกบีบคั้นกดดัน

ราศีสิงห์ 15 ส.ค – 14 ก.ย.


ราศีตุลย์ 15ต.ค. - 14 พ.ย.

การงาน ค่อนข้างดีมีความส�ำเร็จเกิดขึ้นอย่างช้าๆ จาก ตัวคุณเองค่อยเป็นค่อยไปก็แล้วกันค่ะอย่าไปหวังความช่วยเหลือ จากใครเลย มันยากการเงินจะมีเรื่องติดขัดมีเรื่องเสียเงินเพราะ ความเกรงใจ เจอภาษีสังคมจนอ่วม เดือนนี้ต้องจัดระเบียบ การเงินหน่อย ค่าใช้จ่ายจะได้ลงตัวความรักคุณที่โสดจะพบรัก ต่างวัยเป็นคนในเครื่องแบบหรือไม่ก็ท�ำงานในรัฐวิสาหกิจอย่าง ใดอย่างหนึ่งนี่แหละคนมีครอบครัวถ้าไม่ปากไวใจร้อนชีวิตคู่ก็ ปกติค่ะสุขภาพ มีการผ่าตัดเล็กๆเช่น ผ่าฝี ผ่าฟันคุด ฟันอักเสบ ร้อนในปากเป็นแผล Tip มงคลเดือนนี้วันอาทิตย์ น�ำพวงมาลัย สวยๆคล้องบนมะพร้าวที่ไม่ได้ปอกมีหางเปียพร้อมนมไปไหว้ ขอพรพระศิวะ อธิษฐานจิตขอให้โครงการทีค่ ดิ ไว้สำ� เร็จมีคนอุปถัมภ์ ช่วยเหลือ ราศีพิจิก 15พ.ย. - 14 ธ.ค. การงาน จะมีข่าวดีเรื่องงานที่คุณก�ำลังคอยอยู่โดยมีมิตร ทีด่ ชี ว่ ยเหลือน�ำพาความก้าวหน้ามาให้เดือนนีค้ ณ ุ มีเกณฑ์เดินทาง ทั้งใกล้และไกลเกี่ยวกับงานและจะได้เพื่อนใหม่มาเป็นบัดดี้ที่ดี กันต่อไปการเงินงานเดินเงินดีเป็นเรื่องธรรมดา หมุนคล่องจน น่าอิจฉา หาวิธีเก็บสะสมเป็นทุนส�ำรองเอาไว้บ้างยามขัดสนจะได้ ดึงมาใช้ได้ทนั เวลาความรัก คนมีครู่ กั ช่วงนีก้ ำ� ลังสนุกกับการท�ำงาน จนลืมหวานใจไปชั่วขณะเลยเจอสถานการณ์ตึงเครียดเรื่องรัก คุณคนโสดที่พึ่งคบกับใครสักคน เดินหน้าสตาร์ทให้ไวจะได้ลง จากคานเสียทีสุขภาพ ระวังระบบช่องท้องสมในกระเพาะ อาหาร ไม่ยอ่ ย ดูแลตัวเองด้วย Tip มงคลเดือนนี้ วันพฤหัสบดีนำ� ฟักทอง 1 ผล ดอกแค 5 ดอกไปกราบขอพรเสด็จพ่อ ปิยะมหาราช ที่ ศาลาร้อยปีวัดเบญจมาศบพิตร อธิษฐานจิตขอให้ธุรกิจและงานที่ ท�ำรุ่งเรืองก้าวหน้า ราศีธนู 15 ธค. - 15ม.ค.

26 26 World World Express Express Magazine Magazine

การงาน มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ เพราะได้รับ โอกาสจากผู้ใหญ่ให้แสดงฝีมือโดยเฉพาะงานด้านต่างประเทศ งานด้านภาษาช่วงนี้รุ่งมาก งานที่ท�ำเป็นทีมสามัคคีกันดีท�ำให้ เดินหน้าถึงเป้าหมายที่ต้องการ การเงิน ดีค่ะถ้าที่ผ่านมาติดขัด เดือนนี้คล่องขึ้นสามารถจัดระบบการเงินได้ลงตัว ความรัก คุณ คนโสด จะได้เจอคนถูกใจคนใหม่ระหว่างเดินทางโดยไม่คาดคิด แล้วคุณก็รู้สึกดีต่อใจด้วยท�ำให้ตอนนี้คุณมีคนชอบมากกว่าหนึ่งก็ ลองพิจารณาดูว่าคนไหนน่าคบมากที่สุด คนมีคู่มีแฟนแล้วจะมี เรื่องไม่ค่อยสบอารมณ์กันเท่าไรเรื่องที่อีกฝ่ายไม่ค่อยได้ดังใจกันก็ ใจเย็นๆค่อยๆบอกค่อยปรับเดี๋ยวก็จูนกันติด สุขภาพ คุณควร ระวังความเครียด ไมเกรน ปวดตึงต้นคอก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่แค่ คลายเครียดบ้างก็หาย Tip มงคลเดือนนี้ วันศุกร์น�ำพวงมาลัย มะลิกลมสลับสีสวยๆ หอมๆ 1 พวง กับองุ่นแดงพวงใหญ่ไปไหว้ เจ้าแม่ทบั ทิมทีศ่ าลเจ้าแม่ทบั ทิมริมน�ำ้ หรือริมถนนใหญ่ อธิษฐานจิต ขอให้การเงินคล่องตัวความรักสุขสมหวัง ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

ราศีมังกร 15 ม.ค. - 14 ก.พ.

การงาน เดือนนี้ต้องเหนื่อยคิดเหนื่อยท�ำด้วยตัวเองถึง จะส�ำเร็จแล้วก็มีภาระความรับผิดชอบตามมาภายหลังเยอะมาก หากท�ำตามกฎเกณฑ์ทต่ี งั้ ไว้เองก็จะลงตัวขึน้ งานด้านต่างประเทศ ระวังข้อตกลงจะเปลี่ยนนะคะต้องรีบแก้เกมก่อน การเงิน มีเข้า ตามจังหวะทีค่ ดิ ไว้ทงั้ เงินประจ�ำและเงินพิเศษ ส่วนเงินคอมมิชชัน่ ก้อนโตต้องรอก่อนสรุปแล้วการเงินเดือนนี้หมุนเวียนดี ความรัก คุณคนโสดพบแต่เลิฟเวอร์ที่คบหากันด้วยความพอใจไม่มีข้อ ผูกมัดยึดติดถ้าท�ำใจได้ก็คบยาว คนมีคู่มีแฟนแล้วมีภาระที่ต้อง สะสางรออยู่ไม่ควรใช้อารมณ์กับคู่ครองคนรักจะท�ำให้เกิดความ ขัดแย้งสะสม สุขภาพ คุณควรระวังเรื่องหลังเรื่องกระดูกหมอน รองกระดูกเคลื่อนแล้วก็ระบบขับถ่าย Tip มงคลเสริมดวงเดือนนี้ วันเสาร์น�ำกล้วยไม้สีม่วง 1 ก�ำ สับปะรด 1 หัว ไปไหว้หลวงปู่ ไต่ฮงกง ที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง พลับพลาชัยอธิษฐานจิตขอให้สิ่งที่คิด สิ่งที่ท�ำพบความส�ำเร็จเต็มร้อย ภาระที่ติดค้างหมดไป สุขภาพ แข็งแรงดีขึ้น ราศีกุมภ์ 15 ก.พ. - 14มี.ค.

การงาน เดือนนี้มีปัญหาจุกจิกให้แก้ตลอดและคุณอาจ มี เ รื่ อ งที่ ท� ำ ให้ เ สี ย ความรู ้ สึ ก ที่ ดี กั บ เพื่ อ นร่ ว มงานเพราะเขา ไม่สนับสนุนช่วยเหลือแถมยังท�ำตัวขวางล�ำอีก ลูกน้องบริวารก็ทำ� ให้ ผิดหวังไม่รับผิดชอบ คุณต้องใจเย็นๆ การเงิน หมุนเวียนดีมีเงิน เข้ามาเรื่อยๆ ทั้งเงินประจ�ำเงินจรพอเพียงแก่การใช้สอยจึง ไม่เครียดแต่ควรตัดรายจ่ายจรที่ไม่จ�ำเป็นออกบ้างจะได้มีเหลือ เก็บความรัก คุณคนโสดจะพบรักทีม่ คี วามคิดก้าวหน้าสานสัมพันธ์ ช่วยวางอนาคตสดใส คนมีคู่มีแฟนควรอดออมถนอมน�้ำใจต่อกัน เรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่าน�ำมาเป็นเรื่องใหญ่ สุขภาพ เกี่ยวกับ ประสาทฟัน ปวดฟัน ฟันอักเสบ ไปปรึกษาทันตแพทย์เสียนะคะ Tip มงคลเดือนนี้ วันศุกร์นำ� พวงมาลัย มะลิ 1 พวงองุน่ แดง 1 พวง ไปไหว้ขอพรหม่าโจ้วเจ้าแม่ทับทิมริมน�้ำขอแนะน�ำศาลเจ้าแม่ ทับทิมเก่าแก่เล้ง 1919 ใกล้ทา่ เรือวัดทองธรรมชาติไปอธิษฐานจิต ขอเปิดทางชีวิตให้สว่างรุ่งโรจน์ ราศีมีน 15มี.ค-14เม.ย

การงาน เดือนนี้สิ่งที่ฝันก�ำลังจะเป็นจริง งานที่คุณท�ำ ก�ำลังเปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถแต่ควรระมัดระวัง การกระท�ำความคิดและค�ำพูดอย่าให้ไปกระทบคนอืน่ จะเกิดปัญหา ได้งานประจ�ำจะมีการเคลือ่ นไหวในวงงานมีการปรับเปลีย่ นโยกย้าย ภายในเตรียมรับสถานการณ์ การเงิน มีช่องทางหาเงินเพิ่ม โปรเจคดีแต่ภาระรายจ่ายสูงตอนนี้ต้องหมุนกันเป็นรายวันเลยค่ะ ต้องหาแหล่งหมุนเงินไว้หลายๆทางเผื่อเอาไว้ ความรัก คนโสด หรือมีแฟนช่วงนี้ไม่ค่อยสุขนักพบแต่ความไม่จริงใจของคนรัก ก็ พยายามปล่อยๆ ไปอย่าไปจับผิดจะเครียดเปล่าๆ เพราะคนรัก เรามี เ หตุ ผ ลตลอดคนมี ค รอบครั ว อย่ า คิ ด แต่ เ รื่ อ งท� ำ มาหากิ น อย่ า งเดี ย วแบ่ ง เวลาให้ ค รอบครั ว บ้ า งเพื่ อ เติ ม ความหวานชื่ น สุขภาพ ควรระวังเกี่ยวกับการย่อยอาหาร ล�ำไส้ ลมในกระเพาะ ปวดท้องรอบเดือน ท่อปัสสาวะผิดปกติ Tip มงคลเดือนนี้ วัน พฤหัสบดี น�ำดอกบัวแดง 5 ดอก ฟักทอง 1 ผล ไปไหว้ขอพร พระพรหม อธิษฐานจิตขอให้มีชีวิตที่มั่นคงการงานรุ่งเรือง


หนึ่งภาพ 1,000 ค�ำ เรือ่ ง/ภาพ...ธงชัย เปาอินทร์ www.thongthailand.com

“นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา”

ชั่วชีวิตผมเคยรู้จักนกกิ้งโครงชนิดเดียว

คือนกกิง้ โครงคอด�ำๆ ร้องเสียงดังๆ แต่พดู ภาษาคน

ปากสีฟา้ แกมเทา ตาสีฟา้ หัวเทาแกมขาว หลังเทาเข้ม ขนปีกบิน ด�ำมีแถบขาว เห็นชัดเจนขณะบิน อกและล�ำตัวสีน�้ำตาลอ่อน แกมสีเทาสีขา้ งและขนหางคูน่ อกน�ำ้ ตาลแดง ขาแข็งแรงสีเหลือง เป็นนกประจ�ำถิน่ พบไม่บอ่ ยนัก แต่บางครัง้ ก็เป็นนกอพยพ อาศัย อยูท่ วั่ ไปในพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม หรือชายป่าหรือทีร่ าบถึงสูง 800 เมตร พฤติกรรมชอบอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นฝูง อาหารโปรดเป็นแมลง ตัวเล็ก ๆ หนอน มีชอื่ วิทยาศาสตร์วา่ Sturnus sericeus อยูใ่ น วงศ์ STURNIDAE ชื่อสามัญว่า Chestnut-tailed Starlings ข้อมูลพืน้ ฐานว่ามีนกกิง้ โครงทัว่ โลก 112 ชนิด แต่พบในประเทศไทย เพียง 16 ชนิดเท่านัน้

ได้เหมือนนกขุนทอง หลังจากนัน้ จนวันนี้ ผมก็เพิง่ จะรูจ้ กั นกกิง้ โครงแกลบ หัวเทา ผมเดินไปตามแหล่งนกนานาชนิด เช่นคอกวัว คอกหมู ทุง่ นา ป่าหญ้า ต้นไม้ใหญ่ๆ ทีเ่ จริญเติบโตเช่นก้ามปู (จามจุร)ี ต้นเสลา สายไฟฟ้า แนวต้นนนทรี ต้นไม้สัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บนโลกใบสีสวยนี้มีสรรพชีวิตงดงาม มิใช่เพียง พลันสายตาผมไปจับจ้องมองเห็นนกชนิดหนึง่ โผล่หวั ปละล�ำตัวส่วนหนึง่ ออกมากจาโพรงต้นนนทรี เป็นนกกิง้ โครง แต่มนุษย์ หากแต่สัตว์โลกล้วนแตกต่าง งามล�้ำและ แกลบหัวเทาซึง่ เป็นนกขนาดเล็ก 12-15 ซม.ปากเหลืองโคน ชวนชม

ใบสมัครสมาชิกนิตยสาร เวิลด์ เอ็กซ์เพรส

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

27 27

World Express Magazine World Express Magazine

ข้าพเจ้า : m นาย m นาง m นางสาว....................................................... อายุ : ............ ปี สถานที่ : m บ้าน m ที่ท�ำงาน .......................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... โทร ................................................... E-mail :................................................................................................. ขอสมัครเป็นสมาชิก (ในประเทศไทย) 1 ปี (12 ฉบับ) รวมมูลค่าจัดส่ง 600 บาท : เริม่ ฉบับที.่ ...........ถึงฉบับที.่ ............ โดยให้จัดส่งนิตยสารไปตามที่อยู่ที่ : m บ้าน m ที่ท�ำงาน โดยโอนเงินเข้าบัญชี : World Express เลขที่บัญชี 240-220812-5 (ออมทรัพย์) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ฟอร์จูนทาวน์ ทางธนาณัติ ตู้ ปณ.สุทธิสาร ในนาม : นายเจษฎาภิวัฒน์ ศศิธร ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร ติดต่อฝ่ายสมาชิก : โทร. 084 665-2978 , 062 569-0812


World Cuisine

บริการอาหารสุขภาพ ที่ไม่ใส่สารปรุงรส

ร้าน With Love Salad เป็นร้านอาหารเพือ ่ สุขภาพ ไม่ใส่สารปรุงรส และผงชูรส ในการประกอบอาหาร เน้นเสิรฟ ์ ผักปลอดสาร คุณภาพเยีย ่ มส่งตรงจากฟาร์ม ใช้นำ�้ สลัดทีป ่ รับสูตรเอง มีเมนูหลากหลายแยกประเภทเพือ ่ ง่ายแก่การเลือกรับประทาน อาทิ จานสลัด จานแซบ จานข้าว ทานเล่น และครอบครัว เมนูแนะน�ำส�ำหรับท่านทีม ่ าทีร่ า้ น...

28 World Express Magazine

1. สปาเก็ตตีแ้ ฮมพริกกรอบ ผัดด้วยน�ำ้ มันมะกอก เพิม่ รสชาติดว้ ยสมุนไพรจาก อิตาเลียน กระเทียม แฮม พริกทอดกรอบ เกลือ น�ำ้ ตาล พริกไทย เท่านีก้ ท็ ำ� ให้สปา เก็ตตีจ้ านนีอ้ ร่อยกลมกล่อมอย่างเหลือเชือ่ ทีเดียว 2. สลัดแซลมอนย่าง เสิรฟ์ พร้อมผักแน่นๆ และ น�ำ้ สลัดครีมหอยลายกระเทียม สูตรของร้านเข้ากันอย่าง ลงตัว 3. ส้มต�ำปูปลาร้าแซลมอนย่าง (ทีร่ า้ นมีตำ� ไทย ต�ำปู ด้วยนะคะ) เป็นเมนูแนะน�ำส�ำหรับลูกค้าทานปลาร้า เป็นส้มต�ำทีค่ รบรส ปลาร้าเราต้มอย่างดี กลิน่ อ่อน หอม อร่อย เสริฟคูก่ บั แซลมอนชิน้ โตๆ เคียงด้วยผักแน่นๆ อร่อยลืมไม่ลงกันทีเดียว ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

4. สลัดต้นอ่อน เมนูแนะน�ำที่ลูกค้ามาต้องสั่ง ต้นอ่อนหวาน กรอบ (ไม่ขม และเหม็นเขียว) ลูกค้าได้ ทานแล้วรับรองว่าจะติดใจเมนูนมี้ ที รี่ า้ น With Love salad เท่านัน้ นะคะ 5. เต้าหูซ้ อสงา เป็นอีกหนึง่ เมนูแนะน�ำกรอบนอก นุม่ ในราดด้วยน�ำ้ สลัดงาเข้มข้นเข้ากันอย่างลงตัว ร้าน With Love Salad 199/9 ถนนรามอินทรา กม. 8 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โทร: 099-415-6446 Facebook : www.facebook/with love salad


เรือ่ ง/ภาพ ...”อ.อ้อย”

สูตรซอสมะเขือเทศเอนกประสงค์ เครื่ องดื่ มสุขภาพ ส่วนประกอบมี : 1. 2. 3. 4.

มะเขือเทศสีดา ส้มจี๊ด หรือ น�้ำส้มหมัก น�้ำตาลมะพร้าวแท้ หรือ น�้ำอ้อยสด (หญ้าหวานแทนความหวานได้เช่นกัน) เกลือ เล็กน้อย

วิธีท�ำ :

น�ำมะเขือเทศหั่นชิ้นเล็กๆ แล้วน�ำมาปั่นกับน�้ำส้มจี๊ดหรือ น�้ำส้มหมักโดยใส่น�้ำส้มเพียงเล็กน้อย เดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินไป (เติม ได้ที่หลัง) พอได้น�้ำมะเขือเทศจากการปั่นแล้วน�ำมาตั้งไฟ เติม ความหวาน เค็ม ตามชอบ เคีย่ วไฟอ่อนๆจนเหลือแต่เนือ้ มะเขือเทศ ข้นๆ ทิ้งให้เย็น บรรจุลงขวดแก้วเก็บในตู้เย็นได้ หนึ่งอาทิตย์

วิธีรบั ประทาน :

ทานเป็ น ซอสมะเขื อเทศได้ ทานเป็ น น�้ ำ สลั ด ได้ เ พี ย งเติม น�้ำมันสลัดลงไป ใส่ในข้าวผัด ผสมน�้ำร้อนเล็กน้อยเพิ่มความหวาน ใส่นำ�้ แข็งทานเป็นน�ำ้ มะเขือเทศ ผสมโยเกิรต์ น�ำ้ แข็ง ปัน่ เป็นสมูทตี้ ฯ

สรรพคุณของมะเขือเทศ :

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

World Express Magazine

มะเขือเทศที่ผ่านความร้อน จะท�ำให้ไลโคปีนกับเนื้อเยื่อของ มะเขือเทศหลุดจากกันได้ง่าย ร่างกายจึงสามารถน�ำไปใช้ได้29 ดีกว่า มะเขือเทศสด (ถ้าทานสดจะได้วติ ามินซี ซึง่ มีสงู ในมะเขือเทศเช่นกัน) ในมะเขือเทศมีสารอาหารทั้งหมดมี คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามินเอ ซี อี เค วิตามินบี 1 , 3 , 6 เบตาแคโรตีน ธาตุ แมคนีเซียม , แมงกานีส , ฟอสฟอรัส , โพแทสเซียม , ลูทีนและ ซีแซนทีน และ ไลโคปีน สูงถึง 2573 ไมโครกรัม ต่อมะเขือเทศ สีแดงสด 100 กรัม


โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ จัดงาน Wedding Fair 2018

ภายใต้คอนเซ็ปงาน GLAMOROUS GREEN

30 World Express Magazine

ภายในงานจะมีโปรโมชั่น ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2018 พร้อมของรางวัลพิเศษมากมายส�ำหรับทุกคู่รักที่มา ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลด 10% ส�ำหรับคู่รักที่จองแพ็คเกจหมั้น ฟรีค่าน�ำเข้า วงดนตรี เครื่องดื่ม และสิทธิอื่นๆ อีก มากมายนอกจากนั้นยังสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษอีกมากมายเมื่อจองแพ็คเกจงานภายในงาน หากคุณคือคูร่ กั ทีก่ ำ� ลังมองหาสถานทีส่ ำ� หรับจัดงานแต่งงานใจกลางกรุง โรงแรมแมนดารินตัง้ อยูร่ มิ ถนนพระราม 4 สามารถเดินทางได้สะดวกไม่ว่าจะเป็นโดยรถส่วนตัว หรือบริการขนส่งสาธารณะ เพียง 300 เมตรจากรถไฟใต้ดิน (MRT) สามย่าน เรามีห้องจัดเลี้ยงไว้บริการถึง 9 ห้อง รวมไปถึง Grand Ballroom ซึ่งเป็นห้องจัดเลี้ยงขนาดใหญ่ ตกแต่ง สไตล์ European Classic สามารถรองรับแขกได้มากสุดถึง 1,200 ท่าน พร้อมด้วยทีมงามมืออาชีพมากประสบการณ์ ที่จะรังสรรค์งานแต่งงานและดูแลวันพิเศษของคุณอย่างครบครัน ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


31 World Express Magazine

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร


32 World Express Magazine

ฉบับท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ : อาหาร

World express 77  

World express 77

World express 77  

World express 77

Advertisement