Page 1

нашият град

ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА ВЪВ ВИЕНA ФИКЦИЯ И РЕАЛНОСТ ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Арх. Паулина Ципфел Д-р Людмила Цалбрукнер

УСПЯЛАТА ЖЕНА

И ТРИГЛАВАТА ЛАМЯ

БЪЛГАРСКИЯТ СПРАВОЧНИК

7 7 1


wo spricht man meine sprache?

netzwerk DiVersity

serVice

01/514 50-1070 E diversity@wkw.at ity W wko.at/wien/divers


Съдържание: любопитно ЗДРАВЕЙТЕ ОТ ЕКИПА НА КОМПАС БИЗНЕС В АВСТРИЯ ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА ВЪВ ВИЕНA ПАЗАР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В АВСТРИЯ ИЗМАМАТА: НИСЪК НАЕМ ПОЛУЧАВАНЕ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩE

3 6 8 10 11 14 16

Скъпи читатели,

WKO ОТДЕЛ DIVERSITY ЖЕНА В ИКОНОМИКАТА БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ВЪВ ВИЕНА ПОЧАСОВ ОФИС

21 22 24 25

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОМАШНA ЗАСТРАХОВКА ПОМОЩ ЗА ЖИЛИЩЕ УСПЯЛАТА ЖЕНА И ТРИГЛАВАТА ЛАМЯ

26 27 30

Представяме Ви АРХ. ПАУЛИНА ЦИПФЕЛ Д-Р ЛЮДМИЛА ЦАЛБРУКНЕР

32 34

Стартиращи Компании ГАЛЕРИЯ ВИВА АРТ

36

ПОЛЕЗНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА СМАРТФОН КРАТКИ ОБЯВИ ЗЪБОЛЕКАРИ С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЛЕКАРИ С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК АПТЕКИ С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК АДВОКАТСКИ КАНТОРИ С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК БЪЛГАРСКИТЕ АДРЕСИ ВЪВ ВИЕНА БЪЛГАРСКИТЕ АДРЕСИ В АВСТРИЯ СКИ ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ

38 40

Информационна брошура „ВИЕНА НАШИЯТ ГРАД“

42 42 44 36 49 51 52 54

www.issuu.como5agency

Четете ли австрийски вестници и списания? Да, всички ги четем. А срещате ли статии, в които е писано за богатата българска душевност, за талантливите българи и българки и тяхното успешно реализиране в Австрия? Не? Аз също. Те явно имат божествен произход – предполагаме, че съществуват, но никой не ги е виждал в действителност. В замяна на това, в австрийските медии нерядко се прокрадва мнението, че българската жена е леконравна, простовата и необразована, че основната и´ цел са бързите и лесни пари и за тях тя е готова на всичко, дори да споделя постелята на богати западноевропейски предприемачи и мениджъри. А сега нека се върнем към реалността и да бъдем сериозни! Ние познаваме БЪЛГАРКАТА и от друга, съвършено различна и по-достойна страна. Познаваме я като ласкава и грижовна майка, любяща съпруга, успешен предприемач, талантлив човек на изкуството, усърдна и коректна работничка, добра приятелка. За съжаление, тази българка не се среща често върху страниците на австрийските медии. А най-странното е, че точно тук, в Австрия, има стотици неоспорими примери за такива българки. В новия брой на списанието„Виена нашият град“ ще отделим повече внимание на жената, на БЪЛГАРКАТА и на нейния стремеж към професионално и творческо доказване и успех. Дано успеем да я окуражим и вдъхновим. Малко повече самочувствие и увереност винаги са полезни, особено когато имаме пълното основание за това!

Бъдете винаги добре информирани!

Иван Карчев

http://www.facebook.com/ Informationsbroschuere Издател: О5 АГЕНЦИЯ ООД, Дамян Груев 10, 1606 София, България, www.o5agency.com, office@o5agency.com Проектмениджър: Иван Карчев, Редактор: Надежда Пенчева, Арт директор: Георги Зюмбюлев, Дизайн: EDGE PROJECT DESIGN GMBH, Arbeitergasse 7/2A, 1050 Wien, Österreich, www.edgeproject.at, info@edgeproject.at, Коректура: Росена Вуцова, Печат: АРТГРАФ ЕООД, бул. Драган Цанков 170, София, България, Рекламна дирекция: office@o5agency.com, тел. +436502854274, Тираж: 5000 бр.

3


Здравейте от екипа на

КОМПАС

консултантски център за нови европейски граждани и Д-р Тинка Троева, ръководител на Службата по трудовите и социалните въпроси на МТСП, посолство на Република България в Австрия С удоволствие приветстваме читателите на първите страници на настоящата брошура и се надяваме с предоставената от нас информация да внесем допълнително яснота по няколко станали много актуални в последните месеци въпроси. След изтичане на преходните разпоредби, включени в договора за присъединяване на България към ЕС от 01.01.2014 настъпват значителни промени в достъпа до пазара на труда на българските граждани в Австрия. Преходните правила имат пряко отношение към достъпа на пазара на труда и трансграничното предлагане на услуги от български фирми в Австрия. Независимо от изтичането на преходния период, много от задълженията, касаещи продължителния престой на българските граждани в Австрия, остават непроменени.

АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ Както до сега, така и от 01.01.2014 нова година, адресната регистрация остава първата стъпка, която трябва да се направи след стъпване на австрийска територия, при намерение за престой по-дълъг от 3 дни. Адресната регистрация се прави в общината на соътветния район във Виена, или общинската структура на съответното населено място във федералните провинции на Австрия. Гражданините на ЕС имат възможността да избира между постоянен и временен адрес (Hauptwohsitz и Nebenwohnsitz). От избора на вида на адресната регистрация зависят много последващи стъпки в престоя на гражданинина на ЕС в държавата. ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕСТОЙ При намерение за продължителен престой в Австрия (за продължителен се счита престой по-дълъг от 3 месеца) е небходимо удостоверение за постоянно пребиваване (Anmel-

4

ВИЕНА нашият град

debescheinigung). Удостоверението се издава от Общински отдел 35 / MA 35/ за Виена или общинската структура на съответното населено място във федералните провинции на Австрия. Неподаването на заявление за удостоверение за регистрация или подаването му извън определения за това срок е свързано с парична глоба, която се заплаща при получаване на удостоверението. Anmeldebescheinigung следва да се издаде на всеки български гражданин при определени условия. За целта желаещите да се установят за повече от 3 месеца в Австрия са класифицирани на няколко групи според целта им на пребиваване – 1. Работници и служители/ стажанти/ ученици; 2. Лица, пребиваващи в рамките на програмата Au-Pair; 3.Самонаети лица; 4. Студенти; 5. Частни лица; 6. Съпрузи /деца /родители /на съпруга /съпругата, които пристигат след или придружават гражданин на ЕИП/Швейцария;


7. Новородени; 8. Партньори, които пристигат след или придружават гражданин на ЕС. Информация за необходимите документи при подаване на заявление за удостоверението за продължително пребиваване може да се получи при отговорните за това органи. От основно значение е доказването на финансови средства, необходими за продължителното пребиваването на гражданина на ЕС в Австрия. Изискванията за икономическа стабилност са различни за всяка от горепосочените групи, както и подходът за доказването й. ДИФЕРЕНЦИРАНЕ МЕЖДУ ДОСТЪПА ДО ПАЗАРА НА ТРУДА В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО Шенгенското споразумение е договор между държави от Европа за премахване на граничния контрол на вътрешните граници и за единна визова система. Изтичането на преходните споразумения за присъединяване на България към Европейския Съюз нямат касателство с Шенгенското споразумение. Свободният достъп до пазара на труда за български и румънски граждани в Австрия от 01.01.2014 няма отношение към Шенгенското споразумение, а е следствие от договора за присъединяване към ЕС. ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ТРУДА От началото на 2014, българските граждани могат да започнат работа директно при австрийските работодатели, без наличието

на изрично разрешение от бюрото по труда. Според нормативната уредба в Австрия, работодателят има задължението да уведоми осигурителния институт непосредствено преди започването на трудовото отношение. При кандидатстване за работа препоръчваме да се обърне внимание на документите, необходими за това. Една добре съставена автобиография и придружаващи документи могат да улеснят намирането на желаната трудова позиция. В областта на свободното движение на услуги (командироване на работници) отпадат ограниченията за командироване в защитените до момента области на услуги в Австрия. При регистриране на самостоятелна заетост остават в сила регламентираните до момента разпоредби, съгласно австрийското законодателство. За допълнителна информация се обръщайте към Посолството на Р. България в Австрия и Център за консултация на нови европейски граждани КОМПАС. Център Компас разполага с експерти, които могат да бъдат полезни при оптималната подготовка за кандидатстване за работа. КОМПАС консултантски център за нови европейски граждани Адрес: Familienplatz 6, 1160 Wien E-mаil: office@eukompass % 004369919035035 Консултациите при нас са възможни само с предварително уговорени часове!

AFRODITA-TRANS ВАШИЯТ ПРЕВОЗ Пловдив-София-Виена Обърнте се към КОМПАС

5


БИЗНЕС В АВСТРИЯ Българските предприемачи в Австрия след 1-ви януари

При стартиране на предприемаческа дейност в Австрия, българските граждани и фирми застават пред редица отворени въпроси, като: Как и къде да регистрирам фирма? Какви са разходите за подръжка на фирма в Австрия? Какво е данъчното облагане? Коя е подходящата форма за започване на дейността?

На някой от тях ще обърнем внимание в следващите редове. Видове стопански дейности Стопанските дейности в Австрия се разделят на две основни групи – освободени и регламентирани. За разлика от България, където под предмет на дейност се разбира широк спектър от занятия, с които дружеството или търговецът могат да се занимават, в Австрия за регистрацията на всяка дейност, се издава отделно удостоверение /разг. Gewerbeschein/. Освободените дейности са тези, които могат да се регистрират без допълнителни изисквания, т.е. предприемачът или дружеството трябва да отговарят само на общите условия. Такива са например почистването на частни домове, гледането на болни хора, шпакловане и др. Регистрацията на регламентирана стопанска дейност изисква и наличието на определени квалификация и опит. Такива дейности са: дърводелство, козметика, сртоително предприемачество, масажи и др. Според вида на дейността, отговорните органи за признаване на квалификациите, придобиди в друга страна-членка, са различни. Отговорните за това органи могат да са Министерството на икономиката, Общински отдел МА 63 или браншовата камара за съответния бранш. Съществуват и стопански дейности, квалификациите за които са унифицирани вече в целия ЕС, една от които е международния транспорт на товари над 3,5 тона, където удостоверението, издадено от транспотното министерство на България, дава автоматично правоспособност за упражняване на тази дейност в Австрия.

6

ВИЕНА нашият град

Правни форми При избора на правната форма трябва да се обръне внимание на различни аспекти, като: данъчно облагане, счетоводство, социално осигуряване, бранш, отговорност. При малките и средни предприятия е популяна формата на Едноличния търговец /Einzelunternehmen/. Предимствата на такава фирма са безпрепятствената и достъпна регистрация, изискванията към счетоводството, ниските разходи. Други правни форми са: Дружество с ограничена отговорност (ООД) - Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH); Акционерно дружество (АД) - Aktiengesellschaft (AG);Събирателно дружество (СД) - Offene Gesellschaft (OG); Командитно дружество (КД) - Kommanditgesellschaft (KG); Гражданско дружество - Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesbR). Командироване на служители За разлика от режима на командироване на служители от български фирми в Австрия по време на преходните споразумения, след тяхното изтичане на 31.12.2013, българските предприемачи ще могат да предлагат услугите си при по-облекчени условия. Ограничените браншове и изрични разрешителни от бюрото по труда за изпълнението на краткотрайни поръчки отпадат след 01.01.2014, но не трябва да се забравя задължението за регистрация на командироването, спазването на минималните равнища за заплащане в Австрия, постоянното осигуряване на служителите в България и др.

Ако имате нужда от компетентни консултации относно стартирането на предприемаческа дейност в Австрия, може да се обърнете към нас. east-west solutions GesbR ew-solutions@gmx.at


OPEN MI-FR 1600-1900 SA 1400-1800 SCHÖNBRUNNER STR. 55 1050 WIEN INFO@VINOTO.AT WWW.VINOTO.AT FACEBOOK.COM/VINOTO.AT


ОБЩИНСКО

ЖИЛИЩЕ (GEMEINDEWOHNUNG)

Metzleinstalerhof - 1. Gemeindebau in Wien (1919-1920) | Bezirksmuseum Margareten

З

а разлика от другите европейски столици, цените на наемите за жилище във Виена са сравнително ниски. Този факт се дължи най-вече на социалната политика, която община Виена следва твърдо и непоколебимо повече от 90 години. През 1910 година условията за живот във Виена се влошават. Броят на гражданското население надскача границата от 2 милиона жители. Голяма част от новодошлите са преселници от други държави, части на австро-унгарската империя. Тази демографска промяна води до драстично повишаване на наемите, което ги прави трудно достъпни за работническата класа. Често са наблюдавани случай, при които един апартамент се наема и дели от две, три или дори повече семейства. Имало е ситуации, в които две семейства наемат една стая и живеят в нея на смени.

8

ВИЕНА нашият град

По време на Първата световна война жилищната кризата достига трагични размери - три четвърти от апартаментите в Австрийската столица са пренаселени. Голямата част от фамилиите не могат да се разплатят с наемодателите – мъжете са на фронта, а заплатите, получавани от жените за многочасовата им работа във фабриките, не е достатъчна да покрие разходите. След края на войната и капитулацията на Австро-унгарската империя, настъпва времето на „Червената Виена“ (1918 1934 г.) - градът се управлява от „Социалдемократичната работническа партия“ (SDAP). Нейните функционери предприемат твърди стъпки към подобряване на жилищната ситуация на работническата класа – стартиран е проектът „Виенско комунално жилищно строителство“ (Wiener kommunalen Wohnungsbaus). В процеса на неговото реализиране са построени 382 блока с 65 000 жилища, предназначени да подслонят над 220 000 човека.


Кандидатстването за общинските жилища е ставало посредством точкова система, която е давала предимство на семейства и социално слаби граждани. По примера на Виена, подобни сгради и жилища се строят и в други австрийски градове –Линц, Грац и Залцбург. Втората световна война не подминава Виена и оставя своята следа на унищожение – градът е частично разрушен. Общинските жилищни сгради стават също жертва на американските бомбардировки – приблизително 13% от сградите са били частично или цялостно разрушени и всяко шесто жилище е било необитаемо. Само 2 години след края на войната, община Виена подновява своята социална програма за построяване на жилища, като паралелно с това реставрира и поправя разрушените през войната сгради. Днес, 68 години покъсно, градът Виена е собственик на 220 000 жилища, което я прави най-големият наемодател в Европа. В повече от 2 300 сгради подслон и дом са намерили половин милион виенчани, което е приблизително една четвърт от населението на австрийската столица. Общинските жилища се поддържат и обслужват от публичното дружество „Винер вонен“ (Wiener Wohnen). Разхождайки се по улиците на Виена, човек винаги спира учуден поглед върху фасадите на класическите общински жилища. Сградите, построени по времето между двете световни войни, имат запомняща се архитектура – сурови, стегнати, изчистени от всякаква излишна украса и лукс, какъвто е и животът на техните обитатели. Те са планирани и построени в пълен контраст с останалите, богато украсени сгради в града.

Първата сграда от този тип е Metzleinstalerhof в 5 Район (Margareten), а една от най-големите, с 1 587 жилища и повече от 4 000 жители, е Sandleitenhof (16 район). Впечатление прави със своята дължина от над 1 км, и постореният през 1930 година жилищен колос „Karl-MarxHof. Той е най-дългата сграда във Виена, с 1382 жилища, подслонила над 5 500 живущи (19 район).

Характерно за общинските жилища от онова време е, че те са организирани в свързани блокове, застроени по границата на працелите. Затвореното между тях пространство е обособено за почивака и отдих. Входовете на отделните блокове (Stiege) гледат към този двор и от улицата до тях се достига през централен за целия жилищен комплекс вход. Често в тези сгради се помещават обществени библиотеки, детски градини, театрални и кино зали, обществени бани и лекарски центрове.


ЦЕНИ НА ЖИЛИЩАТА ФИКЦИЯ И РЕАЛНОСТ ВЪВ ВИЕНA

З

а цените на жилищата във Виена се разправят всякави истори. Легендите за „невероятно ниските цени“ на наемите в австрийската столица се предават от уста на уста и остават в аналите на българската общност. Типично по нашенски, разказвачите се надпреварват да украсяват своите истории в опит да задържат за подълго вниманието на своята публика. Хората слушат, цъкат с език, вярват и разпространяват историята по-нататък! А реалността във Виена е съвсем различна! С риск да ви разочароваме, трябва да съобщим, че наеми около 400 евро за нормално жилище във Виена няма! Изключение правят социалните жилища, но за да получи човек такова, е нужно да отговаря на определени критерии. На свободния пазар за имоти цените отговарят на условията РАЙОН 1. Innere (Stadt) 2. Leopoldstadt 3. Landstraße 4. Wieden 5. Margareten 6. Mariahilf 7. Neubau 8. Josefstadt 9. Alsergrund 10. Favoriten 11. Simmering 12. Meidling 13. Hietzing 14. Penzing 15. Rudolfsheim-Fünfhaus 16. Ottakring 17. Hernals 18. Währing 19. Döbling 20. Brigittenau 21. Floridsdorf

10

< 50 m² 21,68 18,47 24,35 17,11 17,03 17,72 15,70 16,34 15,15 13,69 11,39 17,28 16,91 13,14 14,99 13,88 12,81 15,40 17,32 15,14 15,46

за живот, които град Виена предлага. А той четири години по ред води световната класация за качество на живот. Според статистиката, водена от най-големите брокерски фирми на основа сключените от тях сделки, през изминалите месеци, средната, реална цена на наем за 1 кв.м. жилищна площ варира между 9 и 12,50 € в зависимост от района и състоянието на жилищната сграда. Моментна статистика за цените на наемите може да бъде намерена и в интернет на следния адрес: www.wohnnet.at/mietpreise-wien.htm Сайтът „Воннет“ изислява автоматично средната цена за кв.м. жилищна площ въз основа на публикуваните в него обяви и цени (Таблица № 1). ➞ Цена за m² в € 51 - 80 m² 81 - 125 m² 19,54 18,57 14,40 14,63 16,25 14,68 14,66 14,91 15,45 13,40 15,85 14,07 15,73 14,68 16,10 14,97 15,26 14,44 12,19 11,44 12,49 10,31 14,11 13,23 14,14 14,10 13,01 12,67 11,98 11,43 13,16 14,12 14,19 12,85 14,64 15,19 15,67 15,93 12,31 12,20 13,15 12,43

> 126 m² 20,53 13,99 14,82 16,81 15,92 16,73 13,61 14,13 14,77 10,89 9,74 11,19 13,57 11,87 12,18 10,90 12,14 16,13 16,94 13,40 10,95

22, Donaustadt

24,33

16,35

17,03

12,70

23. Liesing

13,86

13,33

13,28

12,66

ВИЕНА нашият град


РЕКЛАМА

ПАЗАР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В АВСТРИЯ встрия винаги е била предпочитана страна, в която човек иска да се установи за по-кратко или по-дълАусловия го време. Алпийската държава привлича със стабилна икономика, уредена социална система, отлични за образование, световно признати университети и удивителна природа. За поредна година нейната столица Виена води световната класацията за качество на живот. На своите жители тя предлага зелени паркове, плажове, исторически забележителности, богата културна програма и бляскав нощен живот. Това гарантира разнообразно и интересно пребиваване за хора с различен вкус и предпочитания. Градът векове наред е бил център на европейски и световни събития. Архитектурата представлява уникална палитра от традиционни и иновативни стилове. В пълен синхрон и хармония се редуват имперски блясък, философски минимализъм, европейски консерватизъм, практичен модернизъм и иновативен футуризъм. Тук всяка сграда разказва история и всеки камък напомня за събития.

гарита р а М . г а М -Фетчер Александрова Chairman Maklerin 2011 beste ich 2011 RE/MAX Österre

артин Маг. М 2011 Тонев 100% Club 4

/116 10 40.at +43/699m elite tonev@re ax-

20 83 141t +43/699/1 x-elite.a office@rema

След присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС), процедурата по закупуване на недвижимо имущество от български граждани е лесна и бърза. Не трябва, обаче, да се пренебрегва фактът, че от началото на 2013 година ще настъпят редица промени в нормативната база. Такова е, например, задължителното изискване за представяне на енергиен паспорт на сградата. Препоръчително е да се отнасяте особено внимателно при сключване на сделки и да се доверявате единствено на професионалисти и експерти, добре запознати с особеностите на бранша.

Re/Max Elite предлага на своите клиенти богат и разнообразен избор на недвижими имоти в Австрия и в столицата Виена. Компанията притежава многогодишен опит в обслужването на чуждестранни клиенти. Офисът й е разположен в центъра на Виена, което го прави лесно и бързо достъпен. Екип от специалисти с български език е на разположение на заинтересуваните българи и ги подпомага с консултации и съвети в техния избор. Експертите на Re/Max Elite защитават успешно интересите на своите клиенти, купуващи или продаващи имоти в Австрия.

RE/MAX Elite

Donau City Immobilien Fetscher&Partner KG 1040 Wien Operngasse 28 Tel.: +431/2083143 Fax: +431/2083144

www.remax-dci.at office@remax-elite.at


Същото важи с пълна сила и за продажните цените на недвижимата собственост в австрийската столица. Споделената на ухо от „сигурен“ източник информация за цени от 800 евро на кв.м във Виена са нереални! Няма и никакъв смисъл да питате за тях! Наистина ли очаквате да откриете в една от най-желаните за инвестиции европейски столици цени, сходни с тези на крайните квартали в София? Не се подлъгвайте и не се поддавайте на подобни инсинуации! За повече информация разгледайте Таблица №2 Статистиката е изготвена от immoprеise.at въз основа на публикувани обяви за проджаба на жилища в страницата www.derStandart.at/Immobilien Район на Виена 1. Innere (Stadt) 2. Leopoldstadt 3. Landstraße 4. Wieden 5. Margareten 6. Mariahilf 7. Neubau 8. Josefstadt 9. Alsergrund 10. Favoriten 11. Simmering 12. Meidling 13. Hietzing 14. Penzing 15. Rudolfsheim-Fünfhaus 16. Ottakring 17. Hernals 18. Währing 19. Döbling 20. Brigittenau 21. Floridsdorf 22, Donaustadt 23. Liesing

Размер <50 m2 няма данни 3937 3896 3845 3879 4963 4236 4655 5204 3005 2750 3142 3768 2889 2755 3110 3406 3717 4859 3566 3519 3466 3556

51-80 m2 8407 3965 4061 4006 4141 4163 4816 5479 5108 2914 2288 3437 4482 3123 2780 3324 3945 4110 5113 3104 3888 4080 3274

От време на време в интернет и вестниците се появяват обяви, които предлагат апартаменти на изключително, нереално ниски цени. В подобни случаи човек трябва да бъде внимателен - или се касае за някаква измама или жилището е с много ниско качество. Често в подобни обяви става въпрос за набързо пригодени за обитаване мазета, гаражи или приземни етажи, където липсват основни хигиенни условия – тоалетната е извън жилището, душът е в кухнята, прикрепен към умивалника и т.н.. Влагата на подобни места спомага за повявата и разпространението на мухъл, който е вреден за вашето здраве. В други случаи става въпрос за жилища, които нямат изяснен собственик, липсват важни

12

ВИЕНА нашият град

81-129 m2 11014 4451 4651 5461 4516 4014 5464 4781 5654 3208 2696 3746 4785 3534 3570 4098 4302 4533 5305 3685 3302 4165 4033

>130 m2 13174 5285 6048 6762 4819 5232 4923 6583 6105 1775 k.A. 2991 4874 3878 3001 3965 4491 5510 6327 3999 2852 4739 4289

Средна цена/m2 12183 4283 4581 5675 4320 4407 5025 5628 5555 2976 2479 3376 4645 3368 3115 3645 3933 4534 5588 3439 3582 4074 3753

документи или трябва да се живее нелегално в тях. В подобни ситуации съществува голяма опасност да бъдете изгонен на улицата във всеки един момент, без да имате възможност да протестирате или да си получите парите обратно. Собствениците на подобни „жилища“ предлагат ниски цени, разчитайки да привлекат за наематели чужденци. За тях те са най-изгодните клиенти, понеже не познават законите, не се оплакват и не си търсят правата. Дори и да сте съгласни да живеете при подобни условия, ще ви се наложи да се откажете от услугите на брокер (Makler) при търсенето на подходящ обект. Поради естеството на своята професия, те


отказват да посредничат при съмнителни сделки и не предлагат подобни „оферти“ за да защитят възможно най-добре интересите на своите клиенти и да ги предпазят от измама. От своя страна, наемодателите избягват контакта с тях, за да не бъдат разкрити съществуващите нередности. В случай, че сте твърдо решени да търсите жилище на подобна цена, можете да го сторите и сами. В интеренет съществуват много страници, в които човек има възможност да чете безплатно обяви, да разглежда снимки и да договаря срещи за оглед. Все пак бъдете внимателни и не се доверявайте на всяка една „изгодна оферта“. Преди да дадете парите си на симпатичния човек срещу вас, прочетете внимателно съдържанието на договора и проверете дали той е собственик на жилището, което ви отдава под наем или е упълномощено лице. При покупка на жилище е желателно сделката да се изповяда от професионален брокер, който да следи за правилното протичане на процеса и отговаря за точността на всички документи и разрешителни. Чести пъти комисионната от 3% спестява много главоболия и разправии, особено в една държава, чийто закони не познавате.

13


ИЗМАМАТА:

НИСЪК

НАЕМ Б или ли сте мамени някога? Дори и най-предпазливите стават жертва на хитри измамници. Чувството е отвратително и оставя дълготраен, болезнен спомен. Едниственият начин да се предпазите от зловредни действия е да бъдете винаги отлично информирани и добре запознати със законите. Австрия е една хубава и добре подредена държава, но тук също не сте изцяло предпазени от измами. Злосторници, които безсрамно се възползват от незнанието и ситуацията, в която са попаднали чужденците, има много. Наскоро пристигнали, все още неориентирани в обстановката, те са лесна плячка за местните тарикати. През последните няколко години зачестиха случаите на измама от типа „супер изгодни жилища“. Тя не е насочена директно към чужденците, но те стават много често жертви. В нея лъжецът разчита на факта, че всеки търси да наеме жилище на „супер нисък наем“ и е готов да пренебрегне

14

ВИЕНА нашият град

закона и правилата за да получи „изгодния договор“. Как функционира самата измама? В няколко популярни онлайн портала за обяви се появява предложение за жилище. В повечето случи то е обзаведено, а наемът е много по-нисък от средните цени за съответния район и за квадратурата. Грабва окото и фактът, че обявата е частна и наемателят може да си спести брокерската такса. Зарадван от неочаквания късмет, човек веднага се пробва да установи контакт и заявява желание да разгледа жилището. Чака с нетърпение да получи някакъв отговор. До два три дни чакащият получава мейл, в който наемодателят изразява задоволството си от неговия интерес към жилището. Обяснява, че го дава на тази супер изгода цена понеже работи в голяма фирма, която го изпраща след няколко дни за 5 години в чужбина и търси по спешност някой, който да живее от началото на следващия месец в жилището и да плаща наем, с който да се покриват основните разходи.


По-нататък в мейла се съобщава, че наемодателят се радва на възможността да помогне на човек от държавата X, Y, Z и понеже разбира положението му, е готов да отстъпи от размера на гаранцията - да се платят само 2, вместо 3 наема. Също така се радва на късмета, че сделката няма да мине през брокер, понеже така и двете страни си спестяват доста пари от комисиони. В допълнение и за повече информация, прикачени към това съобщение, той изпраща на своя бъдещ наемател допълнителни снимки, разпределение и план на апартамента. Доволен от възможността да спести пари от гаранцията и комисионна за брокер, търсещият жилище изявява желание възможно най-скоро да направи оглед на апартамента. В отговор получава извинение, че на собственика му се е наложило от днес за утре да замине за новото работно място и вече е на хиляди километри от Виена и Австрия. По едно глупаво стечение на обстоятелствата, ключовете от жилището са в него ... Следва предложение да се видят след 2 месеца, когато собственикът най-рано ще бъде във Виена. За съжаление той не може да предостави достъп до жилището просто така, на непознат човек, без да са подписали договор и адресна регистрация, още повече при положение, че там има толкова хубави мебели и скъпа техника. В случай, че е забравил за тях нека разгледа още веднъж чудесните снимки, които му е изпратил. В допълнение собственикът признава, че му е много мъчно, че ще трябва да се чакат два месеца без да получава наем, а този така симпатичен наемател няма къде да живее през това време... Точно когато изглежда, че всички страни ще изпуснат „изгодната сделка“, собственикът на жилището дава „гениалната идея“: Той ще подпише и изпрати по електронен път договора и адресната регистрация. Наемателят ги получава и веднага превежда парите за

гаранция и за първия наем чрез услугите на банка Western union за теглене с код. По този начин парите ще бъдат получени в чужбина, а от друга страна това е най-сигурният начин за двете страни, понеже всеки получава документ за направения превод и всеки има екземпляр от подписания договор. Чак тогава, след като е платил гаранцията и първия наем, следва изпращането на ключ от апартамента и новият наемател може да се настани. Друг вариант няма, а има и още един заинтересуван за това жилище ... Това е тъжният момент, в който „бъдещият наемател“ влиза в ролята на прецакания. Изплашен да не изпусне „изгодната сделка“, привлечен от възможността да живее 5 години на „супер нисък наем“, лаком да спести пари от такси и комисиони, бъдещата жертва пренебрегва всякакви правила и подозрителни сигнали. Той се хвърля през глава в „сделката“ и след една седмица разбира, че е изгорял с няколко хиляди евро. Много са хората, измамени по този начин, между които и българи. Поради незнание на език, нередовни документи или просто защото ги е срам от грешката, измамените не подават жалби в полицията. Това прави залавянето на измамниците още по-трудно. Администраторите на сайтове следят за подозрителни оферти и ги трият, но тези мерки не са достатъчни. Нашият съвет към вас е: Внимавайте с кого сключвате договор и при какви условия! Не се оставяйте да бъдете заслепени от „ниски“ цени и „уникална възможност“ да спестите пари . Легендите за това, колко глупави и безхаберни са хората в западна Европа, си остават просто легенди, разказвани в селската кръчма. Бъдете винаги добре информирани и в случай на съмнение се обръщайте за помощ към компетентните служби и професионалисти в областта.


ПОЛУЧАВАНЕ НА

ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ

П

олучаването на общинско жилище изглежда на пръв поглед лесно, но е свързано с много бюрокрация – изрядна подготовка и представяне на множество документи, ходене по различни инстанции и разговори с чиновници (Beamte). Търсенето на подходящо жилище идва чак в края на един дълъг процес, който може да бъде разделен на пет етапа:

Брой обитатели 1 лице 2 лица 3 лица 4 лица За всяко следващо лице

Нето-приход месечно (14 заплати) 3.017,86 € 4.497,14 € 5.089,29 € 5.680,71 €

Нето-приход годишно

+ 330,71

+ 4.630

42.250 € 62.960 € 71.250 € 79.530 €

ПРИМЕР 1: При едно семейство, състоящо се от 3 лица - двама родители с едно дете - се събират официалните, месечни приходи на двамата родители. Ако техният сбор НЕ надхвърля 5.089,29 € месечно, изчислено при 14 заплати (или 71.250 € годишно) - семейството има право на общинско жилище. В противен случай то рябва да си търси жилище на свободен наем.

1. Проверка на критериите 2. Регистрация 3. Включване в списъка на чакащите 4. Огледи на жилища ПРИМЕР 2: При едно семейство състоящо се от 4 лица 5. Сключване на договор за наемане на жилище - двама родители с едно дете и една баба – се събират доходите на двамата родители и пенсията на бабата от Така подредена, системата не трябва да ви отчайва! Основната България, изчислена в евро. Ако общият им сбор НЕ ви цел е получаването на документа, удостоверяващ, че ви надхвърля 5.680,71 € месечно, изчислено при 14 заплати сте одобрен от служителите да получите общинско жилище (или 79.530 € годишно) - семейството има право на – Vormerkschein. Чрез него доказвате, че отговаряте на общинско жилище. В противен случай то рябва да си търси всички основни критерии (Grundvoraussetzungen) и поне на жилище на свободен наем. Често желаещите да получат един от мотивите за записване Vormerkgründe. Във връзка общинско жилище включват в документацията и своите с това трябва да сe поддаде молба (Antrag), придружена от пенсионирани родители, като по този начин намаляват всички нужни документи и удостоверения. общите си приходи и се вместват в горепосочените граници. Разглеждането на молбата и документите от служителите е напълно безплатно. Все пак, за да си спестите време и усилия, е препоръчително като първа стъпка да проверите дали отговаряте на основните изисквания и поне на едно от условията.

- Семейният статут трябва да е изяснен. В случаите когато сте омъжена/женен можете единствено и само съвместно с вашия съпруг/съпруга да подадете молба за общинско жилище. - Кандидатите за общинско жилище трябва да имат постоянно местожителство (Hauptwohnsitz) на един адрес 1. Проверка на основните критерии и условия във Виена поне от 2 години. Изключение от това правило Всеки един от следните критерии трябва да бъдат задъл- правят единствено децата, които са регистрирани на този жително изпълненен за да получите общинско жилище: адрес от момента на своето раждане (тоест са на по-малко - Навършени 17 години от 2 години). - Приходите на всички, които ще живеят в жилището не трябва да надхвърлят границите посочени в таблица 1. - Кандидатите трябва да имат австрийско, европейски За повече нагледност разгледайте дадените примери. (EU) или швейцарско гражданство; да са граждани на Норвегия, Лихтенщайн или Исландия или ако са от друга страна да имат валидна виза за постоянно пребиваване на територията на Република Австрия.

16

ВИЕНА нашият град


Кандидатът трябва да отговаря поне на едно от следните условия за да получи общинско жилище: - Жилището, което в момента обитава е пренаселено (Wohnung überbelegt). Това е един доста относителен фактор, но за ориентация може да ви служи броят на стаите. Едно едностайно жилище се води за пренаселено, когато в него живеят повече от двама души. Едно двустайно жилище се води за пренаселено, когато в него живеят повече от трима души и т.н.; - Живее в жилище и обстановка, вредни за здравето; - Поради напреднала възраст или болест кандидатът се нуждае от жилище, предлагащо подходящи за неговата ситуация условия за живеене; - Млади хора до 30 годишна възраст, без собствено жилище;

- По една или друга причина вие и вашият партньор трябва да живеете в отделни домакинства; - Трябва да напуснете не по своя вина служебното жилище – при пенсиониране или в случаи на трудови злополуки, когато вече не можете да работите за своята фирма; - Някой от кандидатите за жилище е инвалид в инвалидна количка Willkommensservice Работно време: Понеделник, Вторник, Четвъртък и Петък от 8.00 до 19.00 часа, Сряда от 8.00 до 12.00 часа Адрес: Guglgasse 7-9 в 3 Район. Входът е от към Paragonstraße. Контакт: Т: 05 75 75 75 Е: willkommen@wrw.wien.gv.at

Ако изпълнявате всички основни изисквания и отговаряте поне на едно от условията е време да подадете молбата си. Това може да направите най-лесно през интернет, като попълните онлайн -формуляра на следния адрес: http://www.wienerwohnen.at/interessentin/fuenfschritte/wohnungsanmeldung.html Друга възможност предлага информационният център, където можете да говорите със служителите лично. Ако изберете този вариант е препоръчително предварително да уговорите среща (Termin). Най-важното на този етап е да подготвите прилежно нужните ви документи и да попълните внимателно и точно формуляра. Проверката на документите от страна на служителите е в рамките на два-три работни дни. Нужни документи: - Документ за гражданство Staatsbürgerschaftsnachweis – лична карта или задграничен паспорт (за българи); - Свидетелство за раждане (Geburtsurkunde); - Удостоверение за актуалните доходи (Aktuellen Einkommensnachweis); - Номер на социална и здравна осигуровка; - Договор за наемане на настоящото жилище и адресна регистрация; - Свидетелство за брак (Heiratsurkunde), в случай че има сключен такъв; - Майка-дете-паспорт (Mutter-Kind-Pass), в случай че сте бременни; - В случай, че сте вдовец/ца – удостоверение за смърт на съпруга/та (Sterbeurkunde). На кандидатите е предоставена възможност да избират района (Bezirk) в който да живеят. Този избор обаче може да доведе до голямо забавяне на целия процес, особенно в случаите, когато предпочитанията са ограничени до един или два квартала. Трябва да се отбележи, че размерът на жилището и броят на помещенията в него не подлежат на избор - те зависят изцяло от броя на хората, които се настаняват в него. Веднъж включен в списъка с чакащи, кандидатът получава предложение за оглед (Besichtigung ). В случай, че жилището не отговаря на неговите желания, той може да го откаже и да изчака второ предложение. За съжаление предложенията са само 2, след което кандидатът се изважда от списъка за срок от три години. През този период той има възможност да продължи сам търсенето. Когато изберете подходящо жилище настъпва моментът за сключване на договор за неговото наемане (Mietvertrag). За целта трябва да получите разпределение (Zuweisung ) от централата, което удостоверява, че вие сте подходящ кандидат за избраното жилище. На този етап документите се проверяват отново. С полученото разпределение кандидатът трябва да договори среща за подписване на договора. На нея се получават и ключовете за жилището. От този момент нататък нанасянето може да стане във всеки един момент.

18

ВИЕНА нашият град


Austrian Incentive Service ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ

Austrian Incentive Service * хотелски резервации

* автобусен транспорт

до 70 РАХ

* трансфери до и от летище Швехат екскурзии по Виена и околности * на български, руски и английски език организация на групови *пътувания и инсентивс

Austrian Incentive Service GmbH A-1230 Wien•Perfektastrasse 73•Tel: + 43 676 849 11 33 00 mail: chief@go-vienna.at


ВИЕНСКАТА ИКОНОМИКА ИЗЖИВЯВА РАЗНООБРАЗИЕТО.

ОТДЕЛ DIVERSITY*

НА ВИЕНСКА СТОПАНСКА КАМАРА КОНТАКТ: МАГ. МАРКУ АРБЕР (MARKU, ARBER) Т:+43 1 514 50 1070, Ф: +43  1 514 50 1307 Е: ARBER.MARKU@WKW.AT

Целта на проекта „Ментори за мигранти“ е подкрепа за добре квалифицирани кадри, навлизащи на австрийския пазар на труда. В рамките на инициативата ментори осигукономиката на Виена е разнообразна. Емигрантските ряват помощ, като предоставят своето ноу-хау и контактите икономики допринасят за успеха на Виена като ико- си и по този начин правят възможни разговори за предстаномически център и оформят всекидневното предла- вяне и лансиране на пазара на труда. гане на продукти и услуги. Стопанската камара не само вярва в силата на своята „пъстрота“, но и в отговорността при Много предприемачи вече откриха ползите от разнообразиприлагането на това свое предимство. Ето защо от пролетта ето и внедриха концепцията му в своето бизнес ежедневие. на 2009 г. във Виенската стопанската камара функционира За да оцени техните фирми, Виенската стопанска камара от Diversity-отдел, който в ролята си на вътрешен и външен 2010 г. дава специалната DiversCity-награда, учредена под мрежов възел цели да съдейства на предприятията да кон- патронажа на президента Бригите Янк, в няколко категории. кретизират своите цели и да намерят правилните контакти. Важен принос по същата тема има и т.нар. „Харта на разнообразието“. Тези, които я подпишат, се задължават Допълнително се организират или подкрепят голям брой доброволно да оценят постиженията на всички членове мероприятия, които трябва да увеличат актуалността на те- на обществото. С това се преследва целта т.нар. „стейкхолмата и да създадат основа за бъдещи партньорства. Поради дъри“ (сътрудници, клиенти, фирми партньори) да бъдат тази причина се създава серия от меропрития под мотото разгледани и използвани като икономическа възможност „Виенската икономика обича разнообразието“ и под мотото от фирмите. Хартата на разнообразието предлага на компа„Виенската икономика говори езика на разнообразието“. Те ниите, свързани с нея, форум за информация, презентиране предлагат специфични за отделни целеви групи многоезич- и обмяна на опит и е свързана с хартите в други страни пони и освободени от бариери събития, свързани с основни средством обща платформа за обмен в ЕС. Многообразието възможности на Камарата и важни икономически теми. (Diversity) е сериозна тема за цяла Европа, която минава Тези събития се използват и за поставяне на актуални въ- отвъд националните граници и оперативните рамки на проси и провеждане на дискусии. фирмите.

И

*разнообразие, многообразие, пъстрота

21


В

иенската икономика е толкова пъстра, колкото е и самият живот, а разнообразието се проявява във всичките и´ измерения. Цел на модерния и ориентиран към бъдещето Diversity Management е да открие и използва възможностите, свързани именно с разнообразието. Пол, възраст, етническа принадлежност, сексуална ориентация, увреждания или различни вероизповедания създават енергиен източник за икономиката, който ще се развива все по-интензивно в бъдеще. Много компании от Виена вече разбраха, че търсеното многообразие от сътрудници, клиенти и доставчици е фактор за успех и че Diversity съдейства за прогреса им. Бригите Ян Председател на Виенската стопанската камара

ЖЕНА В ИКОНОМИКАТА

ВИЕНА, ГРАДЪТ НА ЖЕНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ Вече почти една трета от всички виенски предприятия се ръководи от жени. Виенската икономика добива все по - женски облик, жените са във възход във всички области на икономиката. Вече една трета от всички виенски предприятия се ръководи от жени, това са 35%, докато преди 10 години те бяха под 30%. Особено популярни сред жените предприемачи са браншовете фирмени консултации, реклама, финансови услуги и директни продажби. Рамковите условия за жени предприемачи трябва да продължат да се подобряват, жените и днес са двойно натоварени със семейство и професия и се нуждаят от конкретна подкрепа. С възможността за отписване от данъците на помощите за отглеждане на децата, Виенската Стопанска Камара направи важна стъпка в облекчаването на заетостта на жените предприемачи. Трябва да има и допълнителни промени. Например съобразени с жените предприемачи помощи за отглеждане на деца (Kinderbetreuungsgeld). В момента прагът на допълнителните доходи се изчислява въз основа на цялата печалба на предприятието, дори когато тази печалба не се изважда, а остава за нужди на предприятието. „Жена в икономиката“ изисква само извадените печалби да се взимат като база за изчисленията. Междувременно в сила влезе искането помощите за отглеждане на децата да се приспадат от данъците. Жените предприемачи, които не са с работно време „от 9 до 5“ и затова имат повече разходи, имат нужда от специална финансова подкрепа, за да могат да координират семейство и професия. Други важни точки са: една атрактивна застраховка срещу неочаквано спиране работата на предприятието, предоставяне на средства за допълнително обучение и улеснен достъп до споразумението на социалната застраховка за най - малки предприятия. От 1.1.2008 всички активни еднолични женски предприятия автоматично са членове на „Жена в икономиката“. Освен това и всички интересуващи се от икономика жени в област Виена могат безплатно да влязат в този клуб. Членките му вече наброяват 25 000. „Жена в икономиката“ е част от новосъздаденото отделение „Обслужване на членовете“.

22

ВИЕНА нашият град


HATIS by Alis Dillice

САЛОН ЗА К РА С ОТА И УЕЛНEС

МАСАЖИ БОТОКС АКУПУНКТУРА ТРАЙНО ОБЕЗКОСМЯВАНЕ ВАКСИНГ КОЗМЕТИКА МАСАЖ 60 мин. от 48€ КОНТАКТ:

ВАКСИНГ от 10€ ТЕРАПИЯ НА

ЛИЦЕТО от 29€

Десислава Димитров Tel:017280636

адрес: Lassallestrasse 40 1020 Wien Tel:017280636

работно време По-Вт: 8:30-18:00 Петък: 8:30-19:00 Събота: 8:30-15:00

www.hatis.at


Броят на предприемачите с българско гражданство във Виена надхвърля 2000 човека. Повечето от тях, около 65%, са регистрирани в камарата на занаятчиите (Gewerbe und Handwerk). Останалите 35% са основно с дейност в сферата на търговията, транспорта, туризма и консултациите.

БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

ВЪВ ВИЕНА

М

алките имигрантските фирми с персонал до 50 служители имат значителен принос за Виена като бизнес локация. Този резултат сочи проучване на тема „етнически икономики“, като под внимание са взети само предприемачи, които могат да се издържат чрез фирмата си. Във Виена през последните 30 години броят на самостоятелно заетите предприемачи с неавстрийско гражданство се увеличи над три пъти. През 2011 г. общо 26 200 живеещи във Виена лица с имигрантски произход са били самостоятелно заети, което е 37% от всички виенски предприемачи. Те идват от над 130 различни страни, като начело са Словакия, Полша и страните на бивша Югославия. Като цяло около 60% от предприемачите с чуждестранен произход са от страните на Европейския съюз (ЕС).

24

ВИЕНА нашият град

За да отговори на нуждите на българските предприемачи, Виенската стопанска камара (WKW) и отдела „Diversity referat“ организират безплатни семинари на български език. Специалисти от различни сфери разясняват, дават съвети, отговарят на въпроси и повишат информираността на предприемачите по важни за техния бизнес теми и въпроси. През май 2013 година, в рамките на „Денят на многообразието“ (Tag der Vielfalt) бе проведена конференция на тема „ Основни принципи на данъчното облагане и социалното осигуряване на самостоятелно заетите лица в Австрия“, в която взеха участие над 25 човека. Темата за данъците и данъчното облагане в Австрия живо интересува нашите сънародници. С цел да се улесни финансовото приключване на настоящата година, на 12 декември 2013 (четвъртък), от 10:00 до 12:00 часа ще се проведе поредния семинар за българи - Приключване на годината (Jahresabschluss). Поканен от отдела „Diversity referat“ специалист ще разясни на участниците основните проблеми и въпроси свързани с уточняаването на осъществената през годината година стопанска дейност и инвентаризация на активите и пасивите на предприятието. Гостите ще имат възможност да задават върпоси по проблеми, с които са се сблъскали в своята практика и да потърсят професионален съвет. Участието е безплатно.


ПОЧАСОВ ОФИС

У

спехът в бизнеса започва още с първия разговор! Това го знае всеки предприемач – впечатлението, което създава в клиентите е решаващо за протичането на преговорите и съвместната работа в последствие. От друг страна, за малките фирми наемането и поддържането на офис с представителни цели е един от основните разходи. Той натоварва месечния бюдже и често спъва развитието им. За да откликне на нуждите на своите членове, форумът на едноличните предприемачи (EPU – Forum) към Виенската стопанска камара (WKW) е създал един модерен бизнес център в сърцето на Виена. На разположени се предоставят безплатно 9 помещения за провеждане на срещи, конференции и презентации, с капацитет до 20 човека. Те са оборудвани с модерна техника и във всяко от тях има безжичен достъп до интерент. За да подпомогнат работата на предприемачите, особенно на онези от тях, които са и родители, в центъра има обосбоен детски кът. Предлага се и услугата „Грижа за деца“, която предвижда наемането на професионална детегледачка, която да бъде в услуга на предприемача и да се грижи за отрочетата докато протича неговата бизнес среща. Резервации на помещенията се правят през страницата на Форумът на едноличните предприемачи: В спешни случаи е възможно и резервирането да се извърши и чрез телефоно обаждане.

ЕН

ТЕН

ФРИЗЬОР о

т ГАРИЯ

удължаване на коса ( с екстензии) медицински педикюр & педикюр за диабетици ноктопластика и дизайн на нокти визажист & грим консултация за цветове и стил

П Р ОМ И Н

ФРИЗЬОРСКИ САЛОН

САЛОН ЗА К РА С ОТА И УЕЛНEС

Л БЪ

aмски Д & Мъжки

HATIS

Aнгел Василев HATIS PLACE OF BEAUTY Lassallestrasse 40, 1020 Wien

tel :017280636, www.hatis.at


ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОМАШНО-ИМУЩЕСТВЕНА ЗАСТРАХОВКА(Haushaltversicherung).

И

мате ли сключена домашно- имуществена застраховка? Ако все още нямате, е препоръчително да сключите такава, независимо дали живеете в собствено или наето жилище – покъщнината в него все пак е ваша. Основното покритие в една домашно- имуществена застраховка е поемането на щетите, получени в следствие на пожар, наводнение, кражба, обир, вандализъм или природно бедствие. В допълнение към нея получавате и гражданска отговорност (Haftpflichtversicherung), която в Австрия е автоматично включена в домашната застраховка. Ако се случи да има причинени по време на спорт, игра или просто при невнимание щети от вас, член на вашето семейство или домашния любимец, застраховката гражданска отговорност поема разходите за поправка на увреденото или обезщетение и лечение на засегнатите лица. Повечето хора се притесняват да застраховат своето имущество, страхувайки се от продължителния срок на обвързване. Периодът от 10 години, за който обичайно се сключват договорите, изглежда безкрайно дълъг, особено когато човек не знае колко време ще пребивава в страната. Този факт обаче не бива да ви притеснява – има различни възможности договорът със застрахователя да бъде прекратен едностранно, по ваше желание, много години преди този срок да изтече. Домашно-имуществена застраховка може да бъде еднострано прекратена от вас след изтичането на 3 години от подписването на договора, независимо от факта, че вие сте подписали договор за десет години. Важното в случая е да бъде спазен срокът за предизвестие за прекратяване на договора (Kündigungstermin). Молбата за прекратяване на договора (Kündigung) трябва да е постъпила при застрахователя най-късно един месец преди навършването на годишнина от сключване на договора.

26

ВИЕНА нашият град

Пример: Ако сте подписали 10 годишен договор за Домашноимуществена застраховка с фирма „Х“ на 01 Май 2010 година, той може да бъде прекратен най-рано на 01 май 2013 година. За целта писмото, с което уведомявате застрахователя за това свое решение трябва да бъде доставено при него най-късно на 31 март 2013 година. За да избегнете излишни и непредвидими неприятности най-добре е в подобен случай да предприемете следните стъпки: - Изпратете „препоръчано“ писмото (Eingeschrieben) по пощата, за да може в случай на нужда да проследите кога точно е пристигнало и кой го е получил; - Изпратете писмото възможно най-рано; - В писмото задължително напишете точната дата, на която искате вашата застраховка да бъде прекратена. В случай, че изпратите вашето писмо със закъснение и то пристигне след указания срок, не ви остава нищо друго, освен да изчакате още една година и да подадете документа отново след 11 месеца. ВНИМАНИЕ: При сключване на застраховката, застрахователите предлагат различни премии и намаления, които вие получавате като бoнус заради дългогодишното обвързване. В случай, че прекратите преждевременно своя договор, застрахователят има право да поиска доплащане на тези премии и намаления. Препоръчително е предварително да прочетете и се запознаете внимателно с всички клаузи в договора си. СЪВЕТ: При сключването на договори от всякакъв вид е винаги препоръчително е да се посъветвате с професионалисти и да се потърси мнението на консултант в съответната сфера, който владее български език.


ПОМОЩ ЗА ЖИЛИЩЕ

(Wohnbeihilfe)

През юни 2002 година Град Виена въвежда пакет за социална помощ с наименование„Обща помощ за жилище“ (allgemeine Wohnbeihilfe). Чрез него хора и семейства с по-скромни доходи получават възможност да наемат жилище във Виена според своите нужди, а не съобразено с месечните приходи. При определени условия има възможност да се получава помощ и за собствено жилище. Българи и други чужденци, както и студенти, също могат да се възползват от тази финансова подкрепа, като по този начин подобрят качеството си на живот. Независимо дали сте доволни от размера на наема, който плащате сега – една проверка на условията и изискванията и дали те отговарят на вашата ситуация безспорно си заслужава. Безплатна консултация на немски език може да получите и от служителите в отдел № 50 към общината (Abteilung Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten -MA 50). Финансова помощ може да бъде получавана само за едно жилище - това в което нейният получател има постоянна адресна регистрация (Hauptwohnsitz). Дали човек може да получава този вид помощ и в какъв размер зависи от четири основни фактора: 1.Размера на домакинството (Haushaltsgröße); 2.Доходите на домакинството (Haushaltseinkommen); 3.Размера на жилището (Wohnungsgröße); 4.Разходите по жилището (Wohnungsaufwand).

Размер на домакинството (Haushaltsgröße): При определяне размера на помощта се взимат под внимание всички лица, които живеят заедно в едно домакинство с кандидата. При съжителство с приятели (WG) под внимание се взимат приходите и регистрациите на всички лица, които живетя по документи на този адрес. За доказателство се приема адресната регистрация (Meldezettel). Доходи на домакинството (Haushaltseinkommen); Под доходи на домакинството се разбират нето приходите на всички официално регистрирани на адреса на домакинството лица. Месечният приход се равнява на една дванайста от годишният нето приход, включително


13 и 14 заплата (Weihnachts- und Urlaubsgeldes). Всички доходи трябва да бъдат официално доказани с подходящи документи. Студенти, получаващи издръжка от семействата си в чужбина, трябва да покажат Удостоверение за издръжка (Unterstützungserklärung), подписано от родителите. Също така е нужно да покажат трансфера на парите през последните три месеца, което става най-лесно чрез банково извлечение (Kontoauszug). Кандидатстващите да получават Помощ за жилище трябва да имат лица с минимални месечни приходи в размер на: 1 възрастен човек – 794,91 € 2 възрастни – 1.191,84 € за всяко дете – 122,65 € За повече информация може да разгледате публикуваните на следния адрес таблиците, като изберете онази от тях, която пасва на вашата ситуация: www.wien.gv.at/wohnen/ wohnbaufoerderung/ahs-info/wohnbeihilfe/tabellen.html Размер на жилището (Wohnungsgröße); За да се избегнат злоупотреби и да се запази социалната справедливост, е приета нормата „приемлива жилищна площ“, според която на един възрастен човек са му нужни макс. 50 кв.м жилищна площ. За двама са нужни 70 кв.м., а за всяко допълнително лице (примерно деца) се прибавят по 15 кв.м. ПРИМЕР: Приемливата площ за едно тричленно семейство, състоящо се от двама родители и едно дете е 85 кв.м. В случай, че кандидатът за получаване на помощ, живее в по-голямо жилище, нейният размер ще бъде намален и преизчислен за максималната приемлива за неговата ситуация площ. Разходи по жилището (Wohnungsaufwand) При пресмятане на разходите по жилището не се взимат под внимание данъците, разходите за ток и газ, разходите

28

ВИЕНА нашият град

за подобряване и поддържане и т.н. В случаите на наето жилище (Mietwohnung) и подписан безсрочен договор (Unbefriestet Mietvertrag), максималната призната стойност е за квадратен метър жилищна площ на категория А, без включени надбавки (5,16 €/кв.м за 2013 г.). При срочен договори (befristeter Mietvertrag) или жилища от по-ниска категория (B) се признават само 75% от цената за квадратен метър жилищна площ (3,87 €/кв.м за 2013 г.). За да получавате помощ за жилище е нужно да подадете молба, придружена от всички документи, чрез които да се определи нейния размер: - - - - - -

Молба (Antrag auf Wohnbeihilfe); Личен документ на кандидата – задграничен паспорт или лична карта; Адресни регистрации на живущите в домакинството лица, както и свидетелство за брак и раждане (ако има такива); Фишове за заплата от последните три месеца от всички работоспособни лица в домакинството (Einkommensnachweise ); Декларация за други видове доходи (Erklärung über weitere Einkommen). В случай, че няма такива, тя трябва да бъде подписана и представена; Номер на банкова сметка, на която ще се превеждат парите от помощта.

Пакетът от документи може да бъде изпратен по пощата, чрез факс или внесен лично от подателя им до 15 число всеки месец :

WOHNBAUFÖRDERUNG UND SCHLICHTUNGSSTELLE für wohnrechtliche Angelegenheiten (MA 50) Gruppe Wohnbeihilfe 9., Heiligenstädter Straße 31, вход 3, етаж 2, стая 228 Молби от райони 1. до15.: етаж 2 Молби от райони 16. до 23.: етаж 3 Тел.: +43 1 4000-74880 факс: +43 1 4000-99-74896 Работно време: Понеделник, вторник, четвъртък и петък: от 08:00 до 13:00 часа Четвъртък допълнително от 15:30 до 17:30 часа.


Безплатна консултация, индивидуални и фирмени застраховки и осигуровки.

Zulassungsstelle

Вела Георгиева Allianz Agentur Milan Lulic, Andreas Holl, Josef Wachter Vorgartenstraße 174 1020 Wien Tel.: 01/812 09 09 35, Fax DW 40 Mobiltel.: 0676/878 263 743 vela.georgieva@allianz.at • • • • • • • • • • •

застраховки за трайна загуба на трудоспособност (Berufsunfähigkeitversicherung) застраховки злополука (Unfallversicherung) здравни застраховки (Krankenversicherung) допълнително пенсионно осигуряване (Pensionsvorsorge) застраховки живот (Er-und Ablebensversicherung) застраховане на отговорности (Haftpflichtversicherung) имуществено застраховане (Haushaltsversicherung) застраховане на сгради и строежи (Gebäudeversicherung und Bauversicherung) правно застраховане (Rechtsschutzversicherung) застраховане и регистрация на автомобили (KFZ Versicherung) фирменно застраховане (Geschäftsversicherung)


Автор: Велина Илевa

УСПЯЛАТА ЖЕНА И ТРИГЛАВАТА ЛАМЯ В

днешното забързано време на жената в западния свят някак ´и се отрежда все по-голяма роля. Толкова години се борихме за равни права, ето ни ги сега, че и отгоре. Навремето и самите ни поговорки бяха различни, да си спомним за „Тате носи, мама меси“. Днес една поговорка гласи: „Жените трябва да бъдат поне два пъти по-добри от мъжете в същата област, за да ги приемат като наполовина по-добри“, а друга: „Зад всеки успял мъж стои една силна жена“. Какъв е изворът на женската сила? Кой е периметърът на действие, който е добре една жена да смята за свой и къде започват конкуренцията и стресът?

„Издигнете жената и ще се издигне светът“, казва Дънов. Как точно да си представим това издигане, когато междувременно благодарение на рекламата и медиите от една жена се очаква да бъде съпруга, любовница, магична, практична, бизнес дама, красавица, с поддържана визия, спортна натура, шофьор, майка, баба, готвачка, перачка, вътрешен декоратор, строител, майстор, ивент организатор, семеен пиар, социален работник, лекар, скулптор на мъжкото его, с академично образование, с многостранни интереси, нежна, спокойна, усмихната, стилна, винаги намираща време и добра дума, че и да плаща половината сметки в домакинството. В природата обаче нищо не се губи и винаги трябва да има равновесие. И ако жените стават все по- силни, по-знаещи, по-можещи и по-мултифункционални, какво се случва с мъжете? Както знаем те физиологично обусловено издържат по-малко на болка и стрес. Какъв е техният периметър и как точно могат да са герои, което е толкова важно за мъжкото здраве, потентност и его, след като в днешно време поне в нашите ширини няма (слава Богу) война, няма триглава ламя, няма земя за ръчно обработване, почти никой от тях не може да язди и единствените бели коне са дресираните до комерсиалност липицанери. А притежанието на ферари вече не е даже и тема, защото и да могат да си го позволят, жена им няма да го оцени, а ще ги накара да го сменят за модел с багажник и място за детско столче.

30

ВИЕНА нашият град

Въпреки мъжката убеденост, че жените се лепят на татeмобили* и затова мнозина правят чудеса от храброст, за да се снабдят с поне по един, все едно на каква възраст са и те самите и колата, тези жени, които си избират мъжете по возилото в крайна сметка не са същите, на които мъжете поверяват скоростния си лост за повече от едно кръгче, или които целуват децата им за лека нощ, така че за какво е целият цирк? При грешна комуникация, повечето мъже за да са герои поне в собствените си очи, се втурват да печелят пари. И имат все по-малко време за семейството си, все по-малко сили да потичат с детето си, остават си вкъщи основно, когато са болни и познайте кой се грижи за тях и ги лекува. Има го и другият тип мъже, който не успява да се докаже успешно като жена си и се предава, оставя нея да носи панталоните и да изкарва парите, а той се грижи според силите си за домакинството и децата. Само че, осъзнавайки опасността някои бизнес дами да ме линчуват, си мисля, че ако това беше част от Вселенския план, нямаше на всички езици да се казва майчин език... В днешно време успехът на една жена не се измерва едностранно, а доколко тя е в състояние да се справя с всичките тези очаквания, да бъде мултифункционална като швейцарско ножче и нежна като майска роза. На базата


Тенис курсове за деца и възрастни

на това все повече жени раждат късно, или въобще се отказват от деца, а от очите на тези които някак успяват да съчетаят кариера и семейство бавно, но сигурно блясъкът, в който мъжът им е бил толкова влюбен се сменя с умората. А както знаем мотивът за един мъж да яхне белия кон, да печели пари и битки, да пропише стихове, да подарява цветя, бонбони, бижута (и още там каквото ни е обяснил Холивуд, че трябва да подарява) е именно този щастлив гланц в очите на любимата. И тогава парите и кариерата се превръщат в самоцел, мъжът става все по-зает, а жената все по-недоволна, защото нейните ангажименти в работата също не намаляват, а сама носи и семейните на гърба си. Тогава към останалия стрес се добавя и неразбирателството между двамата. „Ами сега?“, както казваше човечето от „Минута е много“. За какво са ни дизайнерски мебели, скъпи коли и 40 дена отпуска в годината (за назначените, за самостоятелните... обикновено по-малко), като не сме в къщи да им се радваме, или толкова се караме с любимия образ, че искаме 40 дена да сме сами в манастир. А въпросът в детските очи и очакването за безусловна любов и семейна хармония винаги са насочени към мама. Забелязали ли сте, че когато двамата родители отсъстват, детето после е обидено и упреква само мама, а се радва на татко? Поредният остър ръб в женската корона. Безспорно, има и хармонични връзки с успешно разделени и взаимно допълващи се функции. Познавам такива, да са живи и здрави. Но в тези случаи изключенията по-скоро подчертават правилото. В днешно време да си успяла жена не значи да си щастлива жена. Значи да си заета. А лично за мен дефиницията би трябвало да бъде обратна : да си успяла жена, значи да си щастлива жена. Част от Вселенския план, който даже фигурира като точка в конституциии, е правото на щастие. В жената е закодирано, че когато е щастлива тя е щастлив домът. В мъжът е закодирано да се стреми да прави жената щастлива, което в крайна сметка е добре и за него, и за потомството му. Ако вземем пак идеята на Дънов за изходна позиция, единственият начин да издигнем жената е да и´ помогнем да бъде щастлива. Как? Попитайте я, тя ще ви каже. Това е част от женския успех: имаме право на собствен глас и собствено мнение. Най-общо, като за начало: като бъде признат двойният и´ товар и се реагира адекватно на него, като и´ се остави време за себе си, като бъде поглезена, като бъде отменена в ежедневните битови задължения, като бъде разбрана, подкрепена и оценена в това работно поле, което си избере сама. „Тогава, тогава, предвиждам такъв живот, че само си викам дано, дано, дано!“ *В Австрия коли от типа на ферари ги наричат междувременно подигравателно татемобил (Papa Mobil), защото с нея татко по-бързо се прибирал в къщи...

индивидуални и групови занимания

Христо Паунов

+43 650 8833 112 tcoach@gmx.at

1

БЕЗПЛАТЕН ПРОБЕН ЧАС

Filiale Wien, Österreich; T: +43 680 11 82 078 mailto: vienna@intertravelpartnets.com Filiale Sofia, Bulgarien; T: +359 888 88 21 38 mailto: sofia@intertravelpartners.com

HOTELS & TOURS: • хотелско настаняване в цял свят • индивидуални и групови туристически пакети MICE: • организиране на различни по мащаб конгресни, конферентни и семинарни мероприятия и прояви • инсентив пътувания • тиймбилдинги SKY: • самолетни билети на всички авиокомпании BUSSINES: • организиране на бизнес пътувания • посещения на изложения и конгреси извън страната RELAX: • организиране на SPA и Wellness почивки WAY: • индивидуален и групов транспорт • трансфери и коли под наем ECO: • алтернативен и еко туризъм


Роден град: Хасково Рождена дата: 18 август Зодия: Лъв Семейно положение: разведена Деца: Син, Ралф на 10г. Чужди езици: немски, английски, френски, руски

Представяме Ви:

Арх. Паулина Владимирова Архитект/интериорен дизайнер Описва сама себе си като: идеалист, в професионално отношение – взискателна към себе си и към екипа

Ципфел

В личните си отношения с хората държи на: коректност, прямота; обича да контактува с многопластови личности

Любима книга: Димитър Динев: „Ангелски езици“ („Engelszungen“, 2003), „Светлинка над главата“ („Ein Licht über dem Kopf“, 2005) Приятели във Facebook: приятели и бивши съученици, пръснали се по света – Канада, САЩ и Европа

Любим стил музика/ изпълнител: музика от 80-те, фен на Точка БГ

В свободното си време: български народни танци, иконопис

Любим автор: Димитър Динев „Успехът е относителен – означава, че си постигнал целите си. А много по-важно е какви точно цели си си поставил“ разказва Паулина Владимирова Ципфел, утвърден в Австрия архитект и интериорен дизайнер.

С

воя професионален път тя започва още в Математическата гимназия в родния си град Хасково, където развива не само логическото и структурирано мислене на бъдещ архитект, но и творческите си заложби. Гимназиалното си образование завършва със златен медал за пълно отличие през пролетта на 1989, а висшето започва през септември същата година, непосредствено преди падането на комунистическия режим. Тогава възможност за образование в чужбина на практика не съществува. Като първокурсничка във ВИАС (Висш институт по архитектура и строителство) Паулина взима дейно участие в последвалите събития и се отличава с активна гражданска позиция. Първата сесия преминава в демонстрации и окупация на университета. В последвалите години обаче надеждите за светло бъдеще са горчиво попарени. За времето, прекарано в София, тя разказва:

32

ВИЕНА нашият град

„За мен това са много силни спомени. Това са най-приятните ми студентски години, макар че живеехме изключително бедно – от стипендии и „на буркани и консерви“, както се казва. Обстановката в България обаче беше тежка – рафтовете по магазините бяха празни, в Студентски град месото беше рядкост.“ Дълбоката икономическа криза принуждава хиляди български студенти да търсят път за продължаване на образованието си в чужбина. Когато колега от ВИАС се прехвърля в Техническия университет във Виена, Паулина решава да разучи условията за кандидатстване. Така през есента на 1992, след завършени 3 години от следването си в България, тя се озовава във Виена – в разгара на визовия режим и без познания по немски.


Първата година започва с езиков курс като извънреден студент. Времето е ограничено, а владеенето на немски – от решаващо значение за по-нататъшното и´ следване. За да се издържа, започва работа в малко виенско кафене. В онези години на студентите все още не е разрешено да работят, а сумата ,необходима на българите за удължаване на визата, възлиза на над 70 000 австрийски шилинга (над 5 000 евро), тогава непосилна за чуждестранния студент. Въпреки първоначалните трудности на езиковата бариера, българката напредва в следването. Първият шанс за работа в архитектурния бранш и´ дават възрастна двойка австрийци, които я взимат под крилото си в семейната фирма. Години наред ,успоредно със занятията в университета, денем чертае в архитектурното бюро, а вечер работи в пицария. „Че тогавашното образование в България е на по-високо ниво от това в чужбина е мит“ – категорична е архитект Ципфел. – „Аз останах изненадана от високата култура на австрийците. Ние като чужденци винаги сме били в позиция да наваксваме. През целия този професионален път е трябвало да се борим не само с това, че сме в чужбина и нямаме никого зад себе си, но и с това, че в областта на техниката, немският език е много прецизен, необходими са години за усъвършенстване. С малцината колеги българи бяхме изградили някаква система на взаимопомощ, но въпреки това, идването в Австрия сложи край на безгрижните студентски години.“ През 1999 Паулина Владимирова придобива степен дипломиран инженер по архитектура и започва работа по международен проект за изграждането на търговския център в „Газометър“ (четири напълно преустроени газови контейнера от 1896, обявени за паметници на културата). Там тя не само получава възможността да работи в екип със световни имена в архитектурата, а и да усвои методите на водещи в бранша бюра. През същата година се омъжва и към името си прибавя фамилията Ципфел. След кратка пауза по майчинство е ангажирана от австрийска фирма за строежа на Бизнес център „Мегапарк“ в София, където владеенето на български се оказва огромно предимство. „Винаги съм искала да работя по проекти, свързани с България“ – споделя българката. Роденият през 2003 Ралф е вече на 10 и говори свободно, както немски, така и български: „Аз съм от тези българи, които държат да възпитат децата си и на български. Смятам го за голямо богатство. Дори имахме такава инициатива, когато децата бяха в предучилищна възраст, се събирахме няколко майки българки с децата по домовете. Първо около час беше задължителната програма – четяхме им приказки на български, играехме игри, разказвахме им за българската история, народните обичаи и традиции. После ние пиехме по кафе и оставяхме децата да си играят и да си говорят помежду си на български. Това беше най-важно - контактът, приятелствата, за да не растат децата с усещането, че този език е някак изкуствен и да го асоциират само с родителя. Сега повечето от тях са в един клас в българското училище.“

Aвтор:: Цвета Георгиева

След майчинството професионалния си път продължава в австрийска фирма с българско участие като ръководител на проекти за комплексно обзавеждане на престижни хотелски вериги – „Хилтън“ , „Радисън“, „Иберотел“, „Линднер“. Там тя осъществява връзката между български дърводелски фирми и проектантите в Австрия. Четири години по-късно открива собствена фирма с името „Zipplan“ и фокус върху вътрешното обзавеждане. През 2012 започва работа по реконструкция на сградата „Goldenes Quartier“ – за момента най-мащабният проект в центъра на Виена. Строена преди повече от век и обявена за световно архитектурно наследство като първата стоманобетонна постройка, бившата централа на банка „Länderbank“ е почти разрушена при пожар през ноември 2011. Екип от най-добрите реставратори, архитекти и интериорни дизайнери, сред които и Паулина Ципфел, възстановяват по снимки уникалните декорации и подготвят сградата за нов живот като петзвезден хотел на „Hyatt“. В напрегнатото ежедневие на бизнес дама и майка, отглеждаща детето си сама, Паулина винаги намира и време за разтоварване. Танцува български народни танци още от самото основаване на самодейния ансамбъл във Виена. „Ако в началото целта ни е била да се интегрираме и да намерим своето място, най-вече в професионален аспект, в Австрия, то в момента, в който се почувстваш спокоен, че професионално си се реализирал донякъде, поне при мен е така, и търся социалния контакт със сънародници, защото ми е най-приятно и се чувствам в свои води. Колкото е важно да се интегрираме, толкова и да не бъдем културно асимилирани. Да си различен е богатство. Това е може би част от рецептата за успех.“ Водена от любовта си към изкуството, намира вътрешна хармония и спокойствие в иконописа. За себе си разказва: „Какво значи да си успял? Успехът е относителен – означава, че си постигнал целите си. А много по-важно е какви точно цели си си поставил. В тази връзка България е пълна с „успели“ за себе си хора. Аз успявам да се преборя с живота в чужбина. Преди няколко месеца седях на едно съвещание по този проект в една от най-престижните строителни фирми в Австрия. Седях на една дълга луксозна конферентна маса със 17 мъже, до един австрийци, повечето видимо по-възрастни от мен. В този момент си дадох сметка, че съм първо единствената жена, второ единствената чужденка. И изпитах някакво чувство на гордост. Не само за себе си, като българка.“

33


Роден град: София Рождена дата: 16 април Зодия: Овен Семейно положение: омъжена Деца: Дъщеря, София на 11г. Чужди езици: немски, английски, руски

Представяме Ви:

Д-р Людмила Цалбрукнер Описва сама себе си като: целеустремена, понякога може би педантична; обича да прави добро

Любима книга: „Светът е голям и спасение дебне отвсякъде“ (1996)

В личните си отношения с хората държи на: коректност и честност

Приятели във Facebook: колеги, приятели, бивши съученици по широкия свят

Любим стил музика/ изпълнител: Джанис Джоплин, Ейми Уайнхаус

В свободното си време: време за семейството, рисува, ръчно изработва бижута

Любим автор: Илия Троянов За д-р Людмила Цалбрукнер Австрия дава шанс в живота и възможност да осъществи мечтата си, които не би намерила в България. „Тогава заминах най-вече с идеята да видя света, Първите стъпки поема още в 39-то училище в София, изу- да видя как се живее извън България. Беше ценен чавайки немски в профилиран клас за чуждоезиково обуче- опит, упражнявах езика. Просто Мюнхен не се ние. Когато завършва гимназиалното си образование през оказа това, което търсех. Донякъде може би и аз 1990 обстановката в България е изключително тежка иконо- не бях готова да сменя целия си живот от днес за мически. В търсене на по-добри перспективи за живот, съд- утре, донякъде може би нямах все още този хъс и бата я отвежда в Мюнхен, Германия. Там намира работа като увереност. Тогава имаше визов режим, пътувапродавачка в магазин, но условията за кандидатстване в нето беше проблематично. Аз три години не се университета са утежнени за български граждани. След като бях прибирала в България. Въпреки, че не успях да прекарва три години в баварския град, Людмила се връща се запиша да следвам, там можех да си позволя при семейството си в София, където започва да следва при- финансово самостоятелност, а в София се приложна лингвистика с немски и английски в Нов български брах на 22 години при родителите си.“ университет. За времето в Германия, не съжалява: Оценила възможностите за развитие на Запад и в преследване на мечтата си за лекарска кариера, българката кандидатства във Виенския университет. Когато получава писмо,

34

ВИЕНА нашият град


Aвтор: Цвета Георгиева

че е приета медицина, решава, че това е шанс, който се дава веднъж в живота. Така през септември 1995 за пръв път пристига в Австрия, изпълнена с надежди и готова да се доказва. Пречка в началото се оказва системата за организиране и планиране на обучението във Виена, коренно различна от тази в България – дублират се занятия, на първата си лекция дори не успява да влезе в препълнената зала. Свободата сам да определяш интензивността на учебната си програма и до днес е основна спънка за българските студенти в австрийски вузове, която най-често резултира в протакане на следването с години. За Людмила обаче това се превръща в допълнителна мотивация и третия раздел на обучението си завършва в срок дори по-кратък от минималния предвиден. По щастлива случайност работа намира едва на втората седмица от пристигането си в Австрия. В онези години, когато интернет все още не е навлязъл като масово средство за информация, обяви се лепят в едно мазе на Рузвелтплац, тогава известно сред студентите. Така българката разбира, че търсят сервитьорка във виенско кафене в 16-ти квартал Отакринг. На интервюто за работа бъдещата лекарка впечатлява собствениците, австрийци, най-вече с честност като откровено заявява, че няма опит в обслужването. Въпреки това, управителят и´ гласува доверие и се шегува„Ти си зодия овен и ще се справиш.“ В заведението работи почти до края на следването, а днес дъщерята на тогавашните работодатели учи медицина и търси д-р Цалбрукнер за съвети. Със съпруга си се запознава още през първата си година във Виена. В чакане на опашка за удължаване на визата пред поредната институция попада на негов приятел от Германия, който по-късно ги представя един на друг. Женят се през 1997, но бракът с австриец се оказва следващ сблъсък с бюрократичната система. Така например две години по-късно заради абсурдно изискване се налага да си изважда второ свидетелство за сключен граждански брак. На гишето за информация най-безцеремонно и´ заявяват „Вие за всичко можете да подадете документи, но дали ще Ви разрешат е друг въпрос“. Изписването на българското и´ име, Людмила, на латиница също се превръща в проблем – оказва се, че всяка институция си е въвела свой вариант. С гражданство се сдобива години след това.

След втората година българката вече получава и стипендия, а в сроковете за завършване изпреварва повечето си австрийски колеги. През 2002 придобива докторска титла, а месец след дипломирането се ражда дъщеря и´ София. Майчинството съвпада с изискван от тогавашната система тригодишен период на задължително чакане преди да започне практика. Детето си учи на български сама преди да го запише в българското училище. Занятията там са приоритет за нея и в определени дни от седмицата няма приемни часове, за да може да води дъщеря си на училище. След години на специализация и безкрайни нощни дежурства в болницата през лятото на 2011 открива собствен кабинет, където практикува както обща, така и китайска медицина, към която проявява интерес още като студентка. В преследване на идеала за красота и женственост започва да се занимава и с естетична медицина. През септември тази година д-р Цалбрукнер успешно взима и последния си изпит за радиоонколог. За да отпразнува, планира семейно пътуване до исторически места в България – Карлово, Калофер, Сопот, Копривщица. Пациенти на българската лекарка са както австрийци, така и българи. Търсят я често от Русия заради владеенето на руски език – предимно жени за естетични процедури. За разлика от България, в Австрия източната медицина е широко разпространена и на почит. Когато през май тази година във Виена пристига рок-групата Бон Джоуви, вокалистът, дни преди това прекъснал концерта си в София по здравословни причини, не е в състояние да излезе на сцена. От екипа на бандата се свързват с д-р Цалбрукнер, за която разбират от интернет. Така благодарение на приложената от нея акупунктура, концертът се състои, а феновете не остават разочаровани. Сега в кабинетът е окачен плакат на групата, подписан с благодарност „За доктор Люси“. Пред нас разкрива своята рецепта за успех: „Това, което на мен ми помогна е най-вече упоритостта. Това, че съм си поставяла цели и съм ги преследвала с години без да се отказвам, дори когато са изглеждали невъзможни. Човек трябва да вярва в собствените си сили, че може и ще успее.“


СТАРТИРАЩИ

КОМПАНИИ

©VIVA ART GALLERY

галерияВИВА АРТ

В

иена има богат културен календар, който ежегодно привлича десетки хиляди ценители на изкуството в австрийската столица. Меценати и колекционери могат най-добре да оценят този факт. Oт 2013 година той е обогатен с програмата на галерия ВИВА АРТ (Viva Art Gallery) – новият храм на българското изкуство във Виена. На гърба на двореца Хофбург, само на 100 метра от Албертина, галерията се помещава във вековна сграда, в идеалния център на Виена. Построеното през 14 век Пале Палфи (Palais Palffy) е световно известно с намиращите се в него Музей на Фантастите и Академия за визионерно изкуство. В пищните му зали, през далечната 1786, Моцарт е представил пред отбран кръг от хора за първи път операта „Сватбата на Фигаро“. До ден днешен там традиционно се изнасят симфонични концерти. Сред тази атмосфера стилното златно-червено лого на галерията, в което е вплетен старотракийският символ за „храм“, успешно е намерило мястото в двореца. Новооткритата галерия е една иновативна платформа за представяне на български творци и популяризиране на тяхното творчество в чужбина. Още с първите изискани вернисажи, залагайки на талантливи имена от българската арт сцена, галерията даде ясен знак, че иска да наложи нови очаквания и представи сред австрийската публика относно теченията и стиловете в българското изкуство. Сред постоянно представeните от галерията творци изпъкват имената на Ивайло Савов, един от корифеите в съвременната българска скулптура; известният със своите меланхонично - експресивни графични проекции и екслибриси Живко Мутафчиев и наложилият се със своя стил на разпилени цветове и геометрична прецизност Стели Грънчаров. Интерес и възхита сред гостите предизвикват и изпълнените с чувственост, колорит и емоция картини на Силвия Павлова. Една закачка с практицизма и

36

ВИЕНА нашият град


остарелите правила на дизайна са произведенията на Ина Дамянова – нейните лампи и свещници от ръчно изработена хартия пленяват и задържат за дълго погледа, предизвиквайки в гостите желание да ги докоснат. Внимателният подбор на произведения с положителен заряд и изпипаният в детайли аранжимент на галеристката разкриват по един магичен начин творческите търсения и потенциал на авторите. На 5 октомври 2013 година, в „Дългата нощ на музеите“, галерията e посетена от над 2000 души, които остават вечатлени и възхитени от таланта на българските творци. Със своята богата културна програма, Вива Арт разчупва традиционните представи за галерия, предоставяйки на гостите нови и нестандартни възможности да видят и усетят изкуството. Галерията е жива и тук непрекъснато се случва нещо. Можете да се запишете на курс по иконопис, да посещавате индивидуални уроци по рисуване, да чуете представянето на нова книга, да се насладите на арт закуска с концерт на живо в неделя (Art & Konzert Brunch) и много други. За повече информация разгледайте сайта на галерията: www.vivaartgallery.com и посетете страницата във фейсбук www.facebook.com/vivaartgallery Попътен вятър на новия храм на българската култура и изкуство във Виена!

И.САВОВ, СНИМКА: ЛИНА ФЕСЛЕР

Ж.МУТАФЧИЕВ

ИНА ДАМЯНОВА

СИЛВИЯ ПАВЛОВА

Изложба и Коледен Арт Базар в галерия

ВИВА АРТ

Новата изложба на VIVA ART GALLERY със заглавие „Божието дело и човешкият принос“ може да бъде посетена от 28.11.2013 до 04.01.2014. На нея ще бъде представен уникален микс от българска иконопис и австрийска живопис. Проектът разчупва клишетата и предразсъдъците и предлага различен поглед върху ново и старо спиритуално разбиране.Чудесен повод да покажете на австрийските си колеги и партньори красотата и духът на Българското.

Галерия Вива Арт А-1010 Wien, Josefsplatz 6 In Palais Palffy, ½ Stock т: 0699/170 55 115 е: info@vivaartgallery.com c: www.vivaartgallery.com

В рамките на изложбата през уикендите ще се проведат курсове по иконопис.

Работно време: вторник – петък: от 11:00 -18:30 часа събота: 11:00 -16:00 часа

Единствен по рода си Коледен Арт Базар ще бъде отворен в една от залите на галерията в дните преди Коледа, паралелно с течащата изложба. Начален ден 28.11.2013 – последен ден 24.12.2013. На него в уютна атмосфера на чаша пунш може да намерите красиви и нестандартни коледни подаръци: арт бижута, ръчно правени шалове, лампи, свещници и мн. др. уникати от български и интернационални автори.

37


Полезни

приложения за смартфон

Смартфоните (Smartphone) са неизменна част от нашия живот. Чрез инсталирането и използването на различни приложения (Арр) ние ги превръщаме в удобен инструмент и незаменим помощник в ежедневието. В рубриката „Полезни приложения за смартфон“ представяме на Вашето внимание полезни и хитри приложения, които имат за цел да улесняват живота и ориентацията ни във Виена и Австрия. От само себе си се подразбира, че те трябва да бъдат безплатни – има стотици други удоволствия, за които е много по-добре да си харчим парите. Нали? Запознати ли сте с новите граници на синята зона във Виена? През последните няколко години те бяха подложени на сериозни промени и разширения, обхващайки нови райони и квартали. За хората, които живеят в крайните квартали на града и рядко идват в центъра с автомобил това е сериозен проблем и излишно губене на нерви. В границите на коя синя зона съм? До кога важи тя? Отговори на тези и подобни въпроси, свързани с паркирането във Виена, можете бързо и лесно да получите с помощта на приложението “KPZ Wien”, създадено от инж. Маркус Пита (Markus Pitha). При стартиране на приложението на екран се отваря динамична карта на Виена, на която със светло червен цвят са оцветени сините зони. Натискайки с пръст върху някой от районите на града, вие получавате пълна информация за съответната синя зона. В случай, че не сте запознат добре с топографията на града, може да използвате функцията за търсен. В нея се влиза след натискане на символа „лупа“, в горния, ляв ъгъл на екрана. Приложениет предлага две възможности –автоматично локализиране на Вашето местоположение или самостоятелно въвеждане на адрес. Първата възможност е много практична в студентите дни, когато не искате да напускате своя автомобил за да търсите табели с имена на улици. Втората възможност е много удобна в случаите, когати искате предварително да се информирате за конкретно място, където ви предостои да отидет. По този начин вие винаги сте добре подготвен и информиран.

38

ВИЕНА нашият град


МУЗИКАЛНА КЪЩА всички видове

музикални инструменти

ИЛИЕВ

S ILIEV MUSIKHAU trasse 193 rs Mariahilfe n ie W A-1150 5 95 9 5 9 8 Тел.: 90 38 Факс: 897 sikhaus-iliev.at u office@ m haus-iliev.at ik s u www.m

Голям избор на нови и употребявани инструменти и принадлежности. Персонално обслужване. Специални предложения за ученци, студенти и професионалисти. Всякакви видове поправки и сервиз. E. K. REISEBÜRO | Margaretenstr. 8 | 1040 Wien Tel.: +43 (0)1 585 46 10 | Mobil: +43 (0)676 789 62 20 Mag. Evgenia Kulischeva | e.k.reisebuero@chello.at | www.bgtours.at Магазин с голям Коледен базар с разнообразни български хранителни стоки, маркови вина и ракии, козметика и сувенири, музика и филми, вестници и книги. Изгодни полети до София, Бургас, Варна и други страни, евтино настаняване във Виена и др.дестинации, автобусни билети до европейските градове.

НОВА АВТОБУСНА ЛИНИЯ АФРОДИТА ВИЕНА-СОФИЯ-ПЛОВДИВ Всеки четвъртък и неделя 19.30 ч от автогара Südtirolerplatz, S dtirolerplatz, Haltestelle A 7 Зюдтиролерплатц , спирка А 7 Всяка сряда и събота 16.00 ч от автогара Юг в Пловдив 18.30 ч от автогара Сердика в София за възрастни еднопосочен двупосочен Пловдив-Виена 62 Евро 97 Евро София - Виена 56 Евро 87 Евро Деца до 3 г без място – безплатно | Пенсионери и студенти – 10 % намаление Деца до 12 г – с 50 % намаление | Безплатен багаж – 2 броя! Автобусите са оборудвани с монитор и слушалки пред всяка седалка с над 100 филма и 16 български телевизионни канали, предстои и връзка с интернет!

Следете за текущите промоции в сайта на Афродита www.afrodita-trans.com


К РАТ К И

обяви Нашето списание достига до над 15 000 читатели в Австрия, а с него и вашата реклама! КОЗМЕТИЧНО И МАСАЖНО СТУДИО LA BELLE VIE - ИВАНКА КРАЕВА Предлага депилация - топла кола маска, бързо, ефикасно и безболезнено. Предлагаме още класически и антицелулитен масаж. Obere Bahngasse 14/4, 1030 Wien, Тел.: +43 681 83434932 и +43 681 206 356 40

СТУДЕНТ ПО ПРАВО възпитаник на академия „Терезианум“, дава частни уроци по английски, немски и математика за начинаещи и напреднали. Коректура на курсови и дипломни работи. Цена: 30 € = 90 мин. Иван Вуцов, Тел.: +43 660 474 57 47 УСПЕШЕН СТАРТ В НОВА КАРИЕРА Професионална и креативна помощ за перфектнa биография и мотивационно писмо на немски и български език. Подготовка за интервю. Тренинг на важните въпроси и отговори, контрол на емоциите. Как да превърнем дефектите в ефекти, а дупката в биографията в повод за интересен разговор. Правилната подготовка е половината успех. Няма втори шанс за първо впечатление. Предлаганата услуга е част от програмата на Viva Art Agency за успешна реализация на българите в Австрия. За контакт: Велина Илева, Тел.: + 43 699 17 055 115

Маг. Констанца Петрова Педагог с дългогодишен опит дава уроци по пиано,флейта,солфеж и пеене за деца. Възможност за домашни посещения. Тел.: 0699 105 102 00; E-mail: konstanca_69@abv.bg

и за н е ц и н л Специстаови обяви: тек 35 евро а к а н з 0 0 до 2 вро нака - 45 е до 400 з

За контакт: reklama@o5agency.com, тел. +436502854274

емски език – н о п ъм с а к Учител логия. специалист Немска фило , ученицвиаим с на децаъо и ц о ур м а в а Д тни, като се с бразмяожности възрас дуалните цели и въз индиви еки мой ученик. и на вс

40

ВИЕНА нашият град

Ако имате нужда, обадете се или ми пратете е-майл. Ще се радвам да Ви бъда полезна.

КАТЯ БУРГЕР

+43 (0) 6603416564 katja.burger@gmail.com


МАГАЗИН ЗА БЪЛГАРСКИ СТОКИ Алкохол, безалкохолни напитки, хранителни продукти

Пресни български стоки на изгодни цени U1 Viktor-Adler Pla

Keplerplatz

tz

Leibnizgasse

e

straß riten

Viktor Adler Markt

Favo

113

Quellenstraß

e

Reumannplatz

U1

Viktor Adler Markt, магазин 113, тел. 0699 122 106 10


ЗЪБОЛЕКАРИ с български език 2. Район (2 Bezirk, Leopoldstadt) Д-р Роланд Чалаков Untere Augartenstraße 36 т: 01/ 214 60 09 м: 0676/ 929 26 50 ф: 01/ 216 38 12

11. Район(11 Bezirk, Simmering) Др. Амелия ТерзийскаПозер Simmeringer Hauptstrasse 108A / 2 Т:01/748 10 66 www.zahnarzt-poser.at

4. Район (4 Bezirk, Wieden)

17. Район (17 Bezirk, Hernals) Д-р Емилия Маринова Hernalser Hauptstraße 24-26/4 т: 01/403 55 03

ДД-р. Веселин Младенов

ДД-р. Веселин Младенов Margaretenstraße 47/1/6 т: 01/ 586 51 09

ВСИЧКИ ЗДРАВНИ КАСИ

9. Район (9 Bezirk, Alsergrund)

Специалист по стоматолoгия

Парадонтология, Естетично зъболечение Челюстно регулиране

1040 Wien , Margaretenstr 47/1/6 Teл: 0043 1 5865109

Приемно време: Пон., Ср.: 13-18.30 ч. Вт., Чет., П. : 8 – 13 ч.

ДД-р Армандо Минасиян Schwarzspanierstraße 16/3 т/ф: 01/405 22 15 м: 0664/356 48 70 10. Район (10 Bezirk, Favoriten) Др. Мария ЯкимоваСладкарова Herzgasse 15-19 / 1 / 3 т: 01/604 24 86

18. Район (18 Bezirk, Währing) ДД-р. Габриел Монов Weimarer Straße 15 т: 01/470 19 57 Д-р Екатерина Перкович Anton-Frankgasse 4/11 т/ф: 01/470 33 74

ЛЕКАРИ с български език 3. Район (3 Bezirk, Landstraße) Д-р Цвети Панова Специалист по очни болести Erne-Seder-Gasse 4/1/Lokal 1 т/ф: 01/920 99 46 Д-р Анелия Хохвартер Специалист по очни болести Hainburger Straße 48/21 т/ф: 01/259 43 54 Д-р Волфганг Вайнбергер Специалист по гинекология Rennweg 59/1, Етаж 1 4. Район (4 Bezirk, Wieden) Д-р Пепа Петрова Общопрофилен лекар Favoritenstraße 70/1/12 т: 01/505 51 40 ф: 01/505 51 40 4 с: www.doktor-petrova.at

42

ВИЕНА нашият град

5. Район (5 Bezirk, Margareten) Д-р Людмила Цалбрукнер Общопрактикуващ лекар Gießaufgasse 25/6 т: 0681/206 71 709 е: office@jungbrunnen-med.at с: www.jungbrunnen-med.at

Доц. Д-р Станислава Цанева Специалист по кожни и венерически болести Severingasse 1/4 т: 0699/118 88 659 е: praxis@venen-hautarzt.at с: www.venen-hautarzt.at

7. Район (7 Bezirk, Neubau) Д-р Антон Павлов Специалист по ортопедия и ортопедична хирургия Mariahilferstraße 76/4/40 т: 01/523 47 26 е: info@orthopaedie-praxis.at с: www.orthopaedie-praxis.at

10. Район (10 Bezirk, Favorien) Д-р Тодор Тошков Специалист по очни болести Kundratstraße 6/2 т: 01/603 15 47

9. Район (9 Bezirk, Alsergrund) Д-р Томас Филипич* Специалист по хирургия Alser Straße 20/7 т: 01/336 13 36 ф: 01/336 13 36 14

12. Район (12 Bezirk, Meidling) Д-р Валери Хаджииванов Специалист по вътрешни болести Längenfeldgasse 22 т: 01/815 59 93 ф: 01/208 31 47


Д-р Людмила Цалбрукнер

Общопрактикуващ лекар с бълг. език Частен кабинет

Специализации: безплатен цялостен годишен профилактичен преглед китайска медицина, акупунктура козметично-естетична медицина (Ботокс, Хиалурон, химичен пиилинг) болко-успокояващи терапии НОВО козметични услуги тел. 0660 16 40 40 4

Gießaufgasse 25/6 - 1050 Wien 0681 20671709 office@ jungbrunnen-med.at www.jungbrunnen-med.at

ВСИЧКИ ЗДРАВНИ КАСИ

Д–р Мирела Янчева

ОБЩОПРОФИЛЕН ЛЕКАР АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА, КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ, ПСИХОСОМАТИЧНА ЕНЕРГЕТИКА, ЙОГА, ШИЯТЦУ

ПРИЕМНО ВРЕМЕ: ПОН., СР., ПТ. – 8–12 Ч. / ВТ., ЧТ., – 14–18 Ч. GAUSSPLATZ 9, 1200 WIEN T: 01/332 42 01


17 Район (17 Bezirk, Hernals) Проф. Д-р. Димитър Чолаков Специалист по медицинска радиология и диагностика Jörgerstraße 52-54 т: 01/406 47 88 т: 01/408 83 37 ф: 01/408 64 82 25 15 Район (15 Bezirk, Rudolfsheim - Fünfhaus) Д-р Петко Енчев Специалист по хирургия Mariahilferstraße 140/10 т: 01/895 87 88 ф: 01/897 31 12 Д-р Боян Крумов-Пасков Специалист по ортопедия и ортопедична хирургия Preysinggasse 21/1 т: 01/985 95 61 16 Район (16 Bezirk, Ottakring) Д-р Александра Килибарда Общопрофилен лекар Grundsteingasse 30/5 т: 01/407 77 01

22 Район (22 Bezirk, Donaustadt) Д-р Велислава Георгиева Специалист по гинекология Leonard Bernstein Straße 8/1I7 т: 01/260 58 36 м: 0676/ 419 55 53

18 Район (18 Bezirk, Währing) Д-р Янко Христофоров Специалист по урология Weimarer Straße 27/3/2 м: 0650/241 62 43

23 Район (23 Bezirk, Liesing) Д-р Сузане Колбич* Специалист по физикална медицина и обща рехабилитация Gatterederstraße 12 т: 01/888 42 86 ф: 01/888 42 86 14

19 Район (19 Bezirk, Döbling) Д-р Ценка Пенева-Петров Общопрактикуващ лекар Hasenauerstraße 18/1/1 т: 01/368 34 01 ф: 01/368 34 01 4

Д-р Силвия Амсц* Специалист по детски и юношески болести Karl-Tornay-Gasse 37-43/57 т: 01/699 21 21 ф: 01/699 21 21 20

20 Район (20 Bezirk, Brigittenau) Д-р Мариела Янчева Общопрактикуващ лекар Gaußplatz 9 т: 01/332 42 01 е: marta.lewy@me.com

* Кабинети, в които медицински асистент или сестра говори български език.

АПТЕКИ с български език 1 Район (1 Bezirk, Innere Stadt) Graben Apotheke Graben 7 т: 01/512 47 24 ф: 01/512 47 24 20 Фармацевт: Маг. Валентина Николова Работно време: Пон.-Съб. 08:00-18:00 часа 16 Район (16 Bezirk, Ottakring) Sternapotheke Ottakringerstraße 39 т: 01/406 75 71 ф: 01/406 75 71 15 Фармацевт: Маг. Дарина Мразек Работно време: Пон.-Пет.: 08:00 -19:00 часа Съб.: 08:00 -12:00 часа

44

ВИЕНА нашият град

21 Район (21 Bezirk, Floridsdorf) Sonnen Apotheke Leopoldauer Straße 17 т: 01/272 43 44 ф:01/272 43 44 30 Фармацевт: Маг. Бойка Евтимова Работно време: Пон.-Пет.: 08:00-18:00 часа Съб.: 08:00-12:00 часа


15. Bezirk Специализиран магазин за

български и австрийски

хранителни продукти

За предстоящите празници предлагаме голям избор от варива, ядки, сушени чушки и плодове. Богат избор на плодове и зеленчуци от България и Австрия.

Намерете ни във

Ariwa Markt

Ексклузивна колекция австрийски вина. За ценителите на домашната кухня: – българска баница – различни видове торти – австрийски имбис Голям избор на български алкохолни и безалкохолни напитки. За ваше удобсво работим до 21:00 ч.

Моб.: +43 699 193 327 86, Тел.: +43 1 941 81 60, Sechshauserstraße 122, 1150 Wien


АДВОКАТСКИ КАНТОРИ с български език

1. Район (1 Bezirk, Innere Stadt) ММаг. Анелия Паскалева Franz Josef Kai 33/7/10 т: 01/967 49 07 м: 0650/861 72 84 ф: 01/532 17 79 е: paskaleva@advokat-paskaleva.at с: www.advokat-paskaleva.at Miet- und Eigentumsrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, Fremdenrecht, Bulgarisches Recht Маг. Борис Георгиев Mahlerstraße 13 т: 01/514 28 28 ф: 01/514 28 28 е: office@novajus.com с: www.novajus.com Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Vertragsrecht, Handelsrecht, Unternehmensrecht, Europarecht Д-р Ернст Отенбургер Schwarzenbergstraße 1 т: 01/515 48 ф: 01/515 48 329 с: www.attorneys.at Bauvertragsrecht, Bauträgerrecht, Insolvenzrecht, Unternehmenssanierungen, Wirtschaftsrecht Wasserrecht

“Вашият компетентен правен консултант в Австрия и България ”

Адвокатска кантора NOVA JUS Ви предлага професионална и изчерпателна, но същевременно ясна и разбираема консултация в областта на австрийското и българското право. Ние ще Ви помогнем да изградите стабилни основи за Вашия бизнес!

Маг. Йоханес Шмид Nibelungengasse 8/1/1 т: 01/315 67 09 0 ф: 01/315 67 10 е: j.schmidt@ra-schmidt.ca.at с: www.ra-schmidt.co.at Д-р Светла Ерменкова Helferstorferstraße 4/12 т: 01/534 35 0 ф: 01/534 35 36 е: s.ermenkova@ghr.at Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsgründungen, Handelsrecht, Unternehmensrecht, Gewerbl. Rechtsschutz, Immaterialgüterrecht, Vertragsrecht, Wirtschaftsrecht Д-р Орлин Радински Bauernmarkt 2 т: 01/532 12 10, ф: 01/532 12 10 20 е: o.radinsky@bkp.at Gesellschaftsrecht, Wirtschaftsrecht, Gewerbl. Rechtsschutz, Immaterialgüterrecht, Arbeitsrecht, Liegenschafts- und Immobilienrecht

Маг. Роланд Шлегел Dr. Karl Lueger-Platz 5 т: 01/513 82 00 ф: 01/513 82 00 20 е: office@schlegel-recht.at с: www.schleqel-recht.at Liegenschafts- und Immobilienrecht, Miet- und Wohnrecht, Gewerbl. Rechtsschutz, Immaterialgüterrecht, Erbrecht und Verlassenschaftsabhandlungen, Kunstrecht Д-р Зигфрид Цаххубер Schottenring 14 т: 01/531 781 058 ф: 01/533 52 52 е: siegfried.zachhuber@dlapiper.com с: www.dlapiper.com Allgemeinpraxis,Wirtschaftsrecht, Zivilrecht, Vertragsrecht, Internationales Recht 3.Район (3 Bezirk, Landstraße) Маг. Борис Методиев Vordere Zollamtsstraße 11/20 т/ф: 01/968 59 48 е: bоris@metodiev.at с: www.metodiev.at Wirtschaftsrecht, Europarecht, Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsgründungen, Immobilienrecht, Gewerberecht

Адвокатска кантора

Сфери на дейност: • Корпоративно и Търговско право • Конкуренция и Интелектуална собственост и Търговски марки • Недвижими имоти и наемни взаимоотношения • Семейно и наследствено право • Трудово, осигурително и застрахователно право

Очакваме Ви в нашите офиси във Виена и София.

Контакти:

Адвокат Маг. Борис Георгиев www.novajus.com office@novajus.com +43 1 51428 1010 Wien, Mahlerstrasse 13/3. OG


Maг. Камен Сираков Schwarzenbergplatz 7 т: 01/715 39 10 ф: 01/716 55 99 е: k.sirakov@sirakov.at Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsgründungen, Mergers & Acquisitions, Bank- und Kapitalmarktrecht, Stiftungsrecht, Bulgarisches Recht

Д-р. Ерих Гемайнер Apostelgasse 36/10 т: 01/710 16 44 ф: 01/710 16 44 99 е: office@fgt-law.at с: www.fgt-law.at Ehe- und Familienrecht Verkehrsrecht, Unfallschäden Liegenschafts- und Immobilienrecht Strafrecht Wirtschaftsrecht

Адвокат Димитър Анадолийски магистър по право от Виенския Университет адвокатски изпит във Виенa в сътрудничество с адвокатска кантора Лъмсден & Партнерс www.lumsden.at Tel: +43 (0) 699/190 458 58 office@lumsden.at Wiedner Hauptstraße 120-124/5.1 A-1050 Wien

5.Район (5 Bezirk, Margareten) Д-р. Мартин Клем Pilgramgasse 22/1/9 т: 01/813 81 99 ф: 01/815 53 21 е: martin.klemm@dlapiper.com Bank- und Kapitalmarktrecht, Datenschutzrecht, EDV- und Softwarerecht, Gewerbl. Rechtsschutz, lmmaterialguterrecht,Wirtschaftsrecht

Като австрийски адвокат с дългогодишен опит във водещи кантори във Виена, предлагам висококвалифицирани правни услуги и разработване на оптимални решения за Вашия бизнес в следните области на правото: • • • • •

Корпоративно право и преструктуриране; Покупко-продажба на предприятия; Общо търговско право; Транзакции с недвижими имоти Договори за наем


РЕГИСТРИРАНЕ НА ФИРМИ изготвяне на пълна документация, вписване, данъчна регистрация, банкови сметки. НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ имотен регистър , изготвяне на договори за покупкопродажба, вписване. ДОГОВОРИ изготвяне на нови и консултации по сключени довори за наем, продажби, застраховки и др.

Маг. Костадин Тумбев

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ консултации и представителство при обжалване на актове, глоби и др. ТРУДОВО-СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ трудови договори, здравно и пенсионно осигуряване, социални плащания.

НЕОБВЪРЗВАЩА ПРЕДВАРИТЕЛНА КОНСУЛТАЦИЯ на тел. 0676 646 26 24!!! 1070 Wien, Neubaugasse 68 Тел. 01/524 69 39-0 Моб. 0676 646 26 24 toumbev@knp.at

5.Район (5 Bezirk, Margareten) Маг. Димитър Анадолийски Wiedner Hauptstraße 120-124/5.1 т: 0699/190 458 58 е: office@lumsden.at с: www.lumsden.at Gesellschaftsgründungen Mergers & Acquisitions Handelsrecht, Unternehmensrecht Vertragsrecht Liegenschafts- und Immobilien 7 Район (7 Bezirk, Neubau) Маг. Костадин Тумбев Neubaugasse 68 т: 01/524 69 39 0 ф: 01/524 69 39 18 м: 0676/646 26 24 е: toumbev@knp.at с: www.knp.at

48

ВИЕНА нашият град

8 Район (8 Bezirk, Josefstadt) Маг. Виктория Конова Alser Straße 21 т: 01/406 05 51 ф: 01/406 96 01 е: victoria.konova@jus.at с: www.jus.at Zivilrecht, Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsgründungen, Liegenschafts- und Immobilienrecht, Ärztehaftpflicht, Patientenrecht, Eheund Familienrecht Д-р Йордан Икономов Neudeggergasse 1/18 т: 01/990 60 34 ф: 01/990 60 34 е: jordan@ikonomov.de с: www.ikonomov.de Handels- und Gesellschaftsrecht, Immobilienrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, Familienrecht, Ausländerrecht und allgemeines Zivilrecht

17Район (17 Bezirk, Hernals) Маг. Винко Хаке Geblergasse 8/22 т: 01/941 84 15 ф: 01/253 303 333 55 е: office.hake@gmx.net Arbeitsrecht Fremdenrecht Gesellschaftsrecht, Gesellschaftsgründungen Liegenschafts- und Immobilienrecht Miet- und Wohnrecht


БЪЛГАРСКИТЕ

АДРЕСИ ВЪВ Български държавни институции

Образование

Посолство на Република България А-1040 Wien, Schwindgasse 8 т: 01/505 31 13 т: 01/505 64 44 е: Embassy.Vienna@mfa.bg с: www.mfa.bg/embassies/austria Консулска служба на Република България А-1040 Wien, Schwindgasse 8 т: 01/505 31 13 т: 01/505 64 44 е: Embassy.Vienna@mfa.bg с: www.mfa.bg/embassies/austria

Българо - австрийско училище за занимания в свободното време A-1040 Wien, Kühnplatz 7/10 т: 01/818 44 088 м: 0699/123 01 484 е: office@bulgarische-schule.at с: www.bulgarische-schule.at Дружество „Български ритми” Танцов състав „Китка“ е: kitka@chello.at с: www. bulgarischerhytmen.at Танцов състав „Пендари“ е: galia06@hotmail.com м: 0699/ 190 904 65

Търговско представителство на Република България A-1040 Wien, Rechte Wienzeile 13 т: 01/585 47 16 ф: 01/585 47 20 е: stiv_vienna@aon.at

! НОВО

Услуги

Служба „Търговско-икономически връзки“ на Република България в Австрия (СТИВ) А-1040 Wien, Rechte Wienzeile 13 т: 01/585 40 05 Постоянно представителство на Република България към ОССЕ A-1040 Wien, Rechte Wienzeile 13/1 т: 01/585 66 03

Църкви и параклиси

студио за графичен дизайн EDGE project design GmbH A-1050 Wien, Arbeitergasse 7/2a т: 01/522 61 84 м: 0660/765 04 74 е: info@edgeproject.at с: www.edgeproject.at Печатница VICA DRUCK A-1090 Wien, Gusenbauergasse 7 т: 01/310 65 03 ф: 01/310 65 03 16 е: office@vicadruck.at с: www.vicadruck.at Химическо чистене Textilpflege Pavlov A-1050 Wien, Schönbrunnerstraße 93 т: 01/545 48 06 е: office@putzert.at с: www.putzen.at

„Св. Иван Рилски” A-1040 Wien, Kühnplatz 7 т: 01/894 72 49 м: 0664/224 43 70 е: info@bulgarischekirche.at с: www.bulgarischekirche.at

Techexpert продажба, сервиз и консултации за мобилни телефони и компютри Apostelgasse 17 A-1030 Wien ! т: 01/929 49 37 НОВО м: 0650/ 57 272 57 е: office@techexpert.at c: www.techexpert.at

„Св.Св. Кирил и Методий” A-1040 Wien, Klagbaumgasse 4 т: 01/581 30 04 м: 0699/195 85 481 е: postmaster@orthodoxes-kloster.at с: www.orthodoxes-kloster.at

Култура

Заведения

Български културен институт „Дом Витгенщайн” A-1030 Wien, Parkgasse 18 т: 01/713 31 64 ф: 01/713 43 40 е: office@haus-wittgenstein.at с: www.haus-wittgenstein.at Галерия Вива Арт А-1010 Wien, Josefsplatz 6 In Palais Palffy, ½ Stock т: 0699/170 55 115 е: info@vivaartgallery.com c: www.vivaartgallery.com

ВИЕНА Кафе-Ресторант „Сезони” A-1050 Wien, Ziegelofengasse 17 т: 01/920 90 27 е: cafe-cappuccino@live.at с: www.cafe-cappuccino.at Incontro Westbahnstr 21 A-1070 Wien т: 0699/17 999 222 Cafe LAZOVI Gentzgasse 9 А-1180 Wien

!

НОВО

! НОВО

Магазини Български стоки, вестници и книги A-1040 Wien, Margaretenstraße 8 т: 01/585 46 10 ф: 01/585 46 14 VINOTO Магазин за български вина А-1050 Wien, Schönbrunnenstr. 55 с: www.vinoto.at

! НОВО

Rosenpet Naturprodukte Натурална козметика от България A-1050 Wien, Margaretenstraße 58 м: 0699/104 88 222 Български стоки A-1100 Wien, Viktor Adler Platz Viktor Adler Markt, магазин 113, м: 0699/122 106 10 Български стоки A-1100 Wien, Laaer-Berg-Straße 3 м: 0699/171 92 555 е: z.zahariev@gmx.at с: www.bgmagazin.at Магазин АРИВА A-1150 Wien, Sechshauserstraße 122 т: 01/941 81 60 м: 0699/193 32 786 Български стоки A-1160 Wien, Ottakringerstraße 86 Parfümerie Duftmania A-1220 Wien, Alfred Kubin Platz 4 т: 01/890 50 62 м: 0699/103 11 333 ф: 01/253 303 322 55 с: www.bg-rose.at

Рстроант „Balkan Grill” A-1040 Wien, Schönburgstraße 36

!

НОВО

!

НОВО

Ресторант „Вишните” A-1040 Wien, Mühlgasse 20/2 т: 01/943 46 24 е: wien@vishnite.com с: www.vishnite.com Ресторант „Плевен” A-1050 Wien, Kohlgasse 19 т: 01/544 51 49 с: www.pleven.at

49


Мода и дизайн BIPONE A-1010 Wien, Zedlitzgasse 11 с: www.bipone.com

Туристически агенции

Бутик и шивашки услуги A-1050 Wien, Ziegelofengasse 19 т: 01/545 70 2

Norema Reisebüro GmbH A-1010 Wien, Hegelgasse 7/7 т: 01/513 24 78 с: www.norema.at

Салони за красота Фризьорски салон Хатис Ангел Василев A-1020 Wien, Lassallestrasse 40 т: 01/728 06 36 с: www.hatis.at

! НОВО

Петър Тричков A-1060 Wien, Nelkengasse 4 т: 01/890 00 23 Косьо Лечев A-1060 Wien, Hofmühlgasse 20 м: 0699/171 33 578 Marchel Fashion Studio фризьор и маникюр A-1120 Wien, Steinbauergasse 14 м: 0699/133 26 251 Козметично и масажно студио La Belle Vie Иванка Краева А-1030 Wien, Obere Bahngasse 14/4 т: 0681/834 349 32 т: 0681/206 356 40 ВО! Козметичен салон Аннас A-1180 Wien, Gentzgasse 117 т: 01/479 86 04 м: 0650/581 37 12

50

Транспорт

Студио за класически масаж Маг. Милена Ефремова A-1220 Wien, Tokiostraße 10/1/6 м: 0699/110 48 055 с: www.beauty-dream.at

НО

ВИЕНА нашият град

Inter Vega Reisen представител на България Еър A-1010 Wien, Tiefer Graben 9 т: 01/535 25 50 ф: 01/535 25 50 6

Пътна помощ Георги Челев A-1020 Wien, Untere Donaustraße 17 м: 0699/133 26 151 PEGASUS Logistic Ltd куриерски услуги A-1120 Wien, Hofbauergasse 6, Office 11 м: 0680/124 15 20 е: office@pegasuslogistic.eu с: www.pegasuslogistic.eu

Лимузини

ЕК Reisebüro - Евгения Кулишева A-1040 Wien, Margaretenstraße 8 т: 01/585 46 10 ф: 01/585 46 14

Austria Incentive Service 1230 Wien, Perfektastraße 73 Top B, Т: +43/676/849 11 32 00 Ф: +43/1/25 3 30 33 5648 chief@go-vienna.at

За Дома

Автосервизи

FAVORY кухни и мебели Gudrunstraße 161 1100 WIEN т: 01/966 90 57 м: 0660/443 89 78 е: favory.info@gmail.com DFK e.U. Мебелен магазин Studio - Showroom Siebenbrunnenfeldgasse 26 - 30 A– 1050 Wien т: 01/698 18 25 м: office@dfk-eu.com с: www.dfk-eu.com

! НОВО

! НОВО

Автосервиз Инж. Николай Такев A-1230 Wien, Baslergasse 3 т: 01/699 13 77 м: 0676/445 33 51 е: office@kfz-takev.at


БЪЛГАРСКИ АДРЕСИ

В АВСТРИЯ БЪЛГАРСКИТЕ АДРЕСИ В Залцбург (Salzburg)

БЪЛГАРСКИТЕ АДРЕСИ В Линц (Linz)

Автосервиз Инж. Николай Такев 1230 Wien, Baslergasse 3 T: +43/1/6991377 M: +43/676/4453351 E: office@kfz-takev.

Българско училище „Орфей“ Europagymnasium LISA Auhof Aubrunnerweg 4 4040 Linz т: 0664/994 72 40 e: info@ bulgarischeschule-linz.at с: www.bulgarischeschule-linz.at

БЪЛГАРСКИТЕ АДРЕСИ В Грац (Graz) Българо-австрийския културен клуб – Грац e: bgklub.graz@yahoo.com Българско училище „Никола Й. Вапцаров“ – Грац Bischof Gymnasium Lange Gasse 2 8045 Graz т: 0650/260 40 31 e: bgschule@email.com c: www.bgschule-graz.com

Българско училище Дунав Tungassingerstr 23 1 Stock, Klasse 4a 4020 Linz т: 0650/622 22 30 е: bgschule-linz@gmx.at с: www.bgschule-linz.com Българо-австрийски културен и информационен център София, Линц Bismarkstraße 18 4020 Linz е: boekiz_sofia@liwest.at Клуб Орфей, Линц (Klub Orpheus, Linz) Julius-Raab-Str. 10 4040 Linz т: 0664/994 72 40 е: ddunkov@gmail.com Българско-австрийско дружество за културен обмен Дунав, Линц Lessingstraße 4 4020 Linz e: dunav@liwest.at

Българско училище „Никола Й. Вапцаров“ в град Грац, Австрия

Българско училище „Н. Й. Вапцаров“ в гр. Грац

 Изучаване на български език и

предлага обучение по български език и

литература, история и география

литература, история и география на България за деца от 5 до 18 години. Училището е

 Народни песни и танци за деца

официално лицензирано от Министерството

 Уроци по гъдулка

на

 Театрални спектакли

образованието и науката на Република

България. Занятията се провеждат в събота на ул. „Ланге гасе“ 2 по определен учебен план.

 +43(0)650 26 04 031

Училището приема ученици по всяко време

 bgschule@email.com

на годината!

 www.bgschule-graz.com


Aвтор: Надежда Пенчева

КАРАНЕТО НА СКИ ИМА СВОИТЕ ТРАДИЦИИ ДОРИ И ВЪВ ВИЕНА Обичате ли да карате ски или сноуборд? Нямате търпение да изчакате до отпуск? Няма проблем - ако този спорт ви е хоби, може да го практикувате дори и във Виена. Околностите на града предлагат отлични възможност за начинаещи и напреднали. В Hohen Wand, Stuhleck, Zauberberg и Rax се предлагат добри условия, както за начинаещи,така и за напреднали. Die Hohe-Wand-Wiese Предимствата на това място са краткото време на пътуване до него и осветената пистата, по която можете да се спускате всеки ден от 9 до 21 часа. Това е най–старата писта в Австрия с изкуствен сняг и първата с осветление в Европа. Ски лифтът е открит през 1966 г. Една година по–късно тук се провежда първият паралелен слалом в историята на ски спортовете, а през 1986 г., първото паралелно състезание за Световната купа по ски на осветена писта. Ако нямате екипировка, тук се предлагат ски и сноуборд под наем. Родителите могат да запишат своите деца на курсове, както и сами да вземат няколко индивидулни часа със ски учител или учителка. Адрес: Hohe Wand Wiese Wien Mauerbachstraße 174 1140 Wien Тел: 01/979 00 25 Транспорт: В случай, че пътувате с градския транспорт, използвайте метро линия U4 до спирка Hütteldorf. От там взимате автобу номер 249 или 250 до Hohen Wand Wiese. Цени: Eдно спускане € 1,00 за деца, € 1,50 за възрастни Карта за 3 часа € 11,00 за деца, € 16,00 за възрастни Златна карта 1,5 часа за деца, € 11,00, за възрастни € 16,00 Автобусни линии 249 и 250 от спирка Hütteldorf, на метро линия U4 директно до Hohen Wand Wiese.

52

ВИЕНА нашият град


FAVORY

NEUERÖFFNUNG ANGEB

KÜCHEN & MÖBEL Sunay MYUMYUN

-30 %

OT

Gudrunstraße 161 1100 WIEN

Tel: 0660 443 89 78 Tel: +43 (0) 1 966 90 57 favory.info@gmail.com

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОЕКТИ НА КУХНИ И МЕБЕЛИ Echt Lack

Favory Einbauküche TOP KUNDEN SERVICE -İndividuelle Fachberatung -Termin gerechte Lieferung -Computer gestüzte Küchen planung -Kostenloser Aufmaß und planung vor Ort

ВИСОКО КАЧЕСТВО НА НИСКИ ЦЕНИ !


ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ BAUER Mag. Hristina WOLFS Dolmetscherin für Gerichtlich beeidete Bulgarisch, ferenzdolmetscherin mit Übersetzerin und Kon und Deutsch. h lisc Eng , Bulgarisch

наковаМаг. Весела Бош Макошитц

заклет съдебен и сертифициран преводач преводи, заверки, легализации 1060 Wien, Aegidigasse 3/5 Тел. +43 664 4126725 Факс +43 1 5852068 llo.at mail: vessela.makoschitz@che

Заверени преводи на всякакви документи Устни преводи в съда, при нота риуси, преговори, конференции

НЕМСКИ • БЪЛГАРСКИ • РУСКИ

Маг. Дора Иванова Margaretenstr. 21/1/4,1040 Wien тел.: +43 (1) 586 63 43 мобилен: +43 (0) 676 421 39 10 Факс: +43 (1) 586 22 69 E-mail: dora.ivanova@chello.at http:dora.ivanova.at

e 24-28/3/29 1020 Wien, Heinestraß 0676 49 87 360 www.wolfsbauer.at mail wolfsbauer.at, фсбауер Маг. Христина Вол ран преводач за съдебно сертифици , български утивен превод, симултанен и кунсек гарски, немски и бъл с вод писмен пре английски.

Ако Ви се наложи някога да преведете и заверите някакъв документ, добре е да знаете адресите за контакт с преводачите от български език в Австрия. Препоръчително е да не поверявате Вашата документация на неоторизирани лица.

Сдружение Българо-австрийско училище за занимания в свободното време Виена A-1040 Виена, Kюнплац 7/10, тeл. +43 699 818 44 088

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВИЕНА Българо-австрийското училище „Св.Св. Кирил и Методий“ във Виена провежда обучение на деца от І до ХІІ клас по български език и литература, българска история и география, съобразно действащите в Р България учебни програми и планове. В предучилищната група „Моливко” се обучават 4-годишни и 5/6-годишни деца, разделени във възрастови групи. Подготвят се и ученици по български като втори/трети избираем чужд говорим език на мястото на френски, испански, латински и др. в австрийските гимназии. Училището е единственото лицензирано българско училище във Виена. Свидетелствата, издавани от него, са легитимни пред българското Министерство на образованието, младежта и науката и освобождават учениците от приравнителни изпити в Република България Всички ученици получават безплатни учебници по програмата „Роден език и култура зад граница“ на МОМН.

В училището се провеждат празници с конкурси и спектакли, Коледна работилничка и Работилничка за мартенички, Пролетен концерт на учениците и още много други извънкласни занимания и забавления.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА:

курс по народни танци „Шарено чорапче”; курс по немски език за ученици; курс по български език за чужденци; курс по немски език за възрастни; курс по английски език за възрастни; театрален клуб; клуб „Българската литература в киното”; клуб „По следите на моя род”; участие в издавания ученически вестник „Патиланци”; вокална група. *(Всички курсове са безплатни за учениците на училището, а членовете на сдружението ползват намаление.) Училището приема ученици по всяко време на годината!

Записването за учебната 2013/14 г. ще се проведе • на 21 юни от 17.00-19.00 ч. и 22 юни от 11.00-16.00 ч. и • на 13. и 14.09.2012 от 14.00 -19.00 ч. в училището (1040 Wien, Kühnplatz 7/10) Учебната година ще бъде открита на 15.09.2013 година от 15:00 ч. в залата на Българското училище ( 1040 Wien, Rechte Wienzeile 13) и ще приключи в края на юни 2014. ЗА ИНФОРМАЦИЯ :

www.bulgarische-schule.a • е-mail: office@bulgarische-schule.at Директор на училището: д-р Ирина Владикова, телефон: 0699/123 01 484 • Председател на сдружението: маг. Даниел Карамочев, телефон: 0664/18 10 502


• данъчни консултации и данъчна защита по корпоративно данъчно облагане, облагане на физически лица, ДДС

ТРЗ ЗА ДРУЖЕСТВА С РАЗЛИЧЕН БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПО ТРУДОВ И ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

Ва

• Регистрация на фирми

и.

• Почасови консултации

Telefon : +43/1/971 30 28 Fax.: +43/1/957 35 00 Mobil: +43/650/7272220 43/676/3602318 E-Mail: nk-buchhaltung@inode.at

рентн о с п о конку соб н

ДРУГИ

е ус луги са на й-и днит о в зго то е ч

и ите дн

• изготвяне на трудови и граждански договори, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени хонорари • начисляване на социални и здравни осигуровки на служителите и собствениците

с!

зне и б я ши на с

• извършване на годишно счетоводно приключване (годишен баланс, отчет за приходите и разходите), включително изготвяне на съответните годишни данъчни декларации

П

• ежемесечно изготвяне и подаване на декларации по Закона за ДДС

ганите от нас цени

• осчетоводяване на първичните документи и завеждане на счетоводните регистри

собни воспо а р п и. а от фирмнсултант а м и на вис с ко е незаели и бизне стта и, а м л с б е о и с Н ги в нан водит а услу ство и фи онсулм счето а г д а к вно тово пълн гаме иране, счеанъчно-праа вътреш- и а л д е Пр но план ране, д зване н елство данъчс консултииктно спа аконодатенти. бизнене, при страродното зшите кли тира и Междун сите на на й-висо е а о р н е т о т м н огнем тави та ин редос да подпом защи п и в да за за целте услуги, е м а и Им ествен а кокач тването н с разра

д ла ре

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


+43 676 55 33 451 +359 879 079 000 +359 (2) 971 11 11

AIR KONA

www.airkona.com

Виена нашият град № 7  

Списанието с полезна и достоверна информация за живота във Виена и Австрия: - Цени на жилищата във Виена; - Получаване на общинско жилище;...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you