Page 8

primair onderwijs al verder uitgewerkt. Daarbij is aangegeven dat de doelstelling ambitieus, maar haalbaar is voor zowel het primair- als het speciaal onderwijs. Maar dan moet daarbij wel worden gekeken naar de achtergrond van de schoolpopulatie. Ook moet de doelstelling geleidelijk worden doorgevoerd. In het voorjaar van 2012 heeft 75% van de scholen dit niveau al bereikt. Doel is dat binnen twee jaar alle scholen in het primair onderwijs zo ver zijn. Voor het voortgezet onderwijs is een vergelijkbare doelstelling opgesteld, zowel op school- als op onderwijssoortniveau. Intern stelt elke O2G2-school doelen vast die passen in het onderwijsprofiel van de school. Elke openbare school ontwikkelt kwaliteitsbeleid op basis van de missie en visie van de school. De directie doet dat samen met medewerkers, leerlingen en ouders. De scholen moeten voldoen aan de wettelijke eisen voor kwalitatief goed onderwijs. Een belangrijke voorwaarde daarbij is het opbrengstgericht werken. Daarom geeft O2G2 daaraan de komende jaren prioriteit. Alle scholen werken straks met dezelfde principes van opbrengstgericht werken. Dat betekent dat ze systematisch werken aan optimale prestaties van leerlingen door doelen te stellen en zicht te hebben op leerresultaten en leerproces. Belangrijk hierbij zijn: • Hoge verwachtingen van leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat hoge verwach- tingen leerlingen uitdagen tot zo goed mogelijke prestaties. • Het volgen van tussen- en eindresultaten op leerling-, groep- en school niveau. Dat maakt gerichte sturing mogelijk en brengt eventuele proble men vroegtijdig aan het licht. • Zorgen voor soepele overgang tussen basis - en voortgezet onderwijs en naar mbo, hbo en universitair onderwijs.

2.2.2 O2G2 organiseert doorgaande leerlijnen O2G2 wil de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk laten verlopen. Doel is een doorgaande leerlijn voor alle leerlingen. Een ‘warme overdracht’ tussen primair en voortgezet onderwijs is daarbij van essentieel belang. Daarom gaan we daar de komende jaren veel aandacht aan besteden, onder andere door het ontwikkelen van instrumenten die warme overdracht bevorderen.

8

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement