Page 25

• Het samenvoegen van scholen en het inkrimpen van het aantal locaties als gevolg van dalende leerlingaantallen en het aantal kleine scholen binnen het bestuur van O2G2. • Herziening van kwantiteit, kwaliteit en organisatie van de ondersteuning. De begeleidingsgroep coÜrdineert de uitvoering, bewaakt de voortgang en verzorgt de communicatie met de belangrijkste stakeholders. De begeleidingsgroep wordt ondersteund door verschillende werkgroepen die de maatregelen inhoudelijk voorbereiden en uitwerken. De samenstelling van de werkgroep hangt af van het betreffende onderwerp. De begeleidingsgroep legt adviezen voor aan het College van Bestuur, vervolgens beslist het College van Bestuur daarover.

Maart 2012

April 2012

Mei 2012

Juni 2012 Juli 2012

Augustus e.v. 2012

1. Bespreken discussiemoment met rectoren en directeuren 2. Presentatie aan de GMR

Fase 1 3. Presentatie aan wethouder en raadscie 4. Aanscherpen visiedocument

6. Prioriteren en verdiepen verbetervoorstellen

Fase 2 7. Definitieve besluitvorming CvB

Fase 3

Resultaten

8. Uitvoeren maatregelen

9. Voortgangs- en resultaatbijeenkomst werkgroep, begeleidingsgroep en College van Bestuur

25

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement