Page 24

ontwikkeling bij het Heyerdahl College is stabiel tot licht dalend en heeft een totale omvang van 100 leerlingen. Het voorstel is om het Heyerdahl College en het Werkman in 2012 samen te voegen. Deze samenvoeging kan organisatorisch plaatsvinden op korte termijn. De twee brinnummers zullen behouden blijven.

3.4 Voorgestelde maatregelen ondersteuningsbureau Het ondersteuningsbureau moet slagvaardig en efficiënt zijn. De huidige formatie is kwalitatief en kwantitatief niet zodanig samengesteld dat die de producten en diensten kan leveren waar behoefte aan is. Er zal een visie worden opgesteld op de gewenste inrichting en ontwikkeling van het ondersteuningsbureau. Daarbij worden ook de mogelijkheden voor outsourcing van bepaalde diensten onderzocht. Het samenvoegen van de functies van concern controller en hoofd services & administratie levert, samen met de verhuizing van het ondersteuningsbureau naar een andere locatie, per saldo al een concrete besparing op. Sommige scholen – met name in het voortgezet onderwijs – beschikken naast het centrale ondersteuningsbureau ook over decentrale ondersteunende diensten. Berenschot heeft een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de omvang en kwaliteit van de ondersteunende diensten op de scholen en het ondersteuningsbureau. Naar aanleiding van deze Benchmark zal in de tweede helft van 2012 een vervolg onderzoek uitgevoerd worden. Dit onderzoek moet een analyse opleveren welke ondersteunende diensten en ondersteunende functies centraal en decentraal nodig zijn om de organisatie zo efficiënt mogelijk in te richten.

3.5 Voortgang De taskforce is met het College van Bestuur een planning overeengekomen om de voorgestelde maatregelen uit te voeren (zie schema hieronder). Een begeleidingsgroep gaat aan de slag om ervoor te zorgen dat de planning wordt gehaald. Daarbij ligt de focus op de drie onderling samenhangende processen: • Verdere ontwikkeling en invulling van de onderwijsvisie en het wijkcluster- gericht werken.

24

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement