Page 16

Hoofdstuk 3

3.1 Voorgestelde maatregelen In hoofdstuk 2 hebben we als taskforce onze visie en uitgangspunten gepresenteerd. Dit derde hoofdstuk bevat de maatregelen die we willen voorstellen. Deze maatregelen vloeien voort uit de visie op onderwijs en onderwijskwaliteit, de uitgangspunten voor minimale en maximale omvang van de school in combinatie met de verwachte leerling-ontwikkeling. De maatregelen zijn onder te verdelen in: • onderwijs; • personeel; • huisvesting: het samenvoegen of splitsen van scholen; • ondersteuning. De taskforce stelt voor om onderstaande maatregelen extern verder te laten onderzoeken en bedrijfseconomisch te laten doorrekenen.

3.2 Voorgestelde maatregelen primair onderwijs 3.2.1 Onderwijs • Alle scholen van O2G2 voldoen eerst aan de inspectiecriteria (zijn ‘inspec- tieproof’), daarna aan de specifieke kwaliteitseisen van O2G2; vervolgens kan elke school zich profileren op een of meer gebieden. • Alle scholen werken straks met dezelfde principes van opbrengstgericht werken. • Als kwaliteitsstandaard vanuit O2G2 worden de ‘Vensters voor Verantwoor- ding’ ingericht. • De expertise die in dit clustergerichte aanbod aanwezig is, wordt gedeeld binnen het basisonderwijs. Het expertisecentrum biedt gerichte ondersteu- ning bij het vorm en inhoud geven aan passend onderwijs. • Elk wijkcluster biedt en organiseert inclusief onderwijs. Per situatie wordt bekeken of een groep op een bepaalde school wordt gecentreerd of dat verdeling over meerdere scholen de voorkeur verdient. • De functie van Intern begeleider (IB-er) wordt binnen het wijkcluster geor- ganiseerd. Per wijkcluster wordt bepaald hoe de interne begeleiding wordt georganiseerd en wat de plek van de IB-er is.

16

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement