Page 13

gelijkheden om te variëren. Scholen moeten ook niet te groot worden, want dat kan leiden tot anonimiteit en een onveilig gevoel. O2G2 vindt dat ieder kind in de openbare school gekend moet worden. In de kwetsbare basisschoolleeftijd is het heel belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige en stimulerende (leer) omgeving. Daar leggen we de basis voor de groei naar volwassenheid, samen met de ouders. Een school met tussen de 300 en de 600 leerlingen kan klassen maken met een voldoende aantal leerlingen, het personeel ruimte bieden om zich te ontwikkelen en de school efficiënt organiseren.

2.3.5 Speciaal onderwijs De invoering van passend onderwijs heeft gevolgen voor het zorgaanbod in het reguliere en het speciale onderwijs. Niet de indicatie van de leerling, maar zijn of haar onderwijsbehoefte moet centraal komen te staan. De financiering wordt dan ook gebonden aan de handelingen die nodig zijn om het onderwijsproces optimaal te laten verlopen. Het speciaal basis onderwijs (SBO) bestaat uit twee delen: een deel dat zich richt op en integreert met het reguliere onderwijs en een deel dat zich richt op het speciaal onderwijs. Vanuit dit perspectief blijft er minimaal één locatie voor het speciaal basisonderwijs. Speciaal Onderwijs blijft bestaan, maar wel zo dat zoveel mogelijk kinderen worden ingeschreven in het reguliere onderwijs, vooral in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Daartoe biedt en organiseert elk wijkcluster inclusief onderwijs. Per situatie wordt bekeken of een groep op een bepaalde school wordt gecentreerd of dat verdeling over meerdere scholen de voorkeur verdient. Daarnaast moet het speciaal onderwijs niet op zichzelf staan. Er zijn zoveel mogelijk dwarsverbanden tussen SBO en regulier onderwijs. Dat betekent dat het expertisecentrum diagnostiek en inzet van expertise levert. Elke leerling, van zwak- tot hoogbegaafd, kan zo in aanmerking komen voor een specifieke vorm van ondersteuning. Binnen het Speciaal Onderwijs wordt vergaand samengewerkt op het gebied van onderwijs, management, personeel en huisvesting. Bij de onderwijsfunctie staat het leervermogen van de leerlingen centraal. Verder komt er een expertisecentrum van waaruit de deskundigheid van het speciaal onderwijs zo goed mogelijk wordt ingezet in het reguliere basis- en voortgezet onderwijs. Dit expertisecentrum zoekt ook samenwerking met en binnen de samenwerkingsverbanden. Het expertisecentrum verleent steun en hulp aan leerlingen met uiteenlopende ondersteuningsprofielen: van ‘hoog tot laag’. Daarnaast gaat het expertisecentrum een belangrijke rol vervullen in de scholing en ontwikkeling van de medewerkers

13

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Samen op weg naar beter en betaalbaar onderwijs  

Een visie op het openbaar onderwijs in Groningen. Visiedocument 2012 - 2016

Advertisement